Page 1

8

Forord

10

Innledning

10

Hvordan du kan bruke boka

11

Når du leser boka, eller etter at du har lest den

12

Kapittel 1: Om å coache viderekomne

14

Coaching for utvikling og resultater

16

Et coachende læringssyn

18

Ulike typer motivasjon

19

Indre og ytre motivasjon

21

Å finne balansen

22

Mennesker – ikke bare utøvere

23

Litteratur

24

Kapittel 2: Trenerens kommunikasjon

25

Læring og utvikling – måten vi tenker på, påvirker måten vi handler på

27

Lærende versus dømmende tenkemåte

28

Hvordan vår måte å tenke på påvirker både atferd og resultat – Dwecks forskning

29

Vår mentale innstilling til vekst og utvikling

30

Hva kjennetegner den gunstige coaching-tenkemåten?

31

En effektiv coachende trener er positiv og optimistisk

31

En effektiv coachende trener er opptatt av utvikling og læring

32

Å kommunisere med kraft og overbevisning for vekst og utvikling

38

Fra kommunikasjon til motivasjon

40

Kompetansebehovet

43

Relasjon og tilhørighet

44

Å lytte for å skape en god relasjon

45

Autonomi

47

Motivasjon, fokus og oppmerksomhet

48

Litteratur


50

Kapittel 3: Treneren som leder – god tillit, gode relasjoner og gode resultater

51

Forventninger til trener-/lederrollen

54

Hva er et godt resultat for en trener?

55

Vilje til refleksjon og utvikling

56

Min treningsfilosofi og mine prinsipper (et eksempel fra håndball)

61

Er øktene dine morsomme?

62

Trenerrollen og dine egne mål

63

Utøvere og ulike trenerstiler

65

Ulike lederstiler

68

Forventninger og samspillsregler

69

Samspillsregler

70

Startmøte og oppfølgingsmøter

71

Hva er det du som leder bør tenke på?

72

Oppsummering – treneren som leder

73

Litteratur

74

Kapittel 4: Coachende samtaler

75

Effektiv kommunikasjon

77

Coachingsamtalen

77

Struktur i samtalen

78

Temaet for samtalen

79

Effektiv lytting

80

Å lytte fokusert for å sikre forståelse

80

Lytting på ulike nivåer

81

Lytting etter ønsker og behov for å støtte læring og prestasjon

82

Virkningsfulle spørsmål

84

Ulike spørsmål i ulike deler av samtalen

85

Virkningsfulle spørsmål støtter læring

86

Eierskap og framtidig motivasjon

86

Virkningsfulle spørsmål fremmer åpenhet

87

Avslutningen av en coachende samtale

88

Hvordan stiller du spørsmål?

89

Å sette opp mål

90

Ulike typer mål

90

Resultatmål

90

Prestasjonsmål


90

Prosessmål

91

Andre typer mål

92

Hvem utformer målene?

93

SMARTERE mål

94

Strategier for å følge opp mål

97

Coachende prosesser i lag og grupper

97

Gruppe, lag og team – noen konkretiseringer

99

Gruppekohesjon

100

Teambuilding

100

Hvordan bygge team?

100

Målsetting

101

Rolleavklaringer

101

Problemløsning

102

Relasjoner

102

Forslag til aktiviteter som kan inngå i lagbygging

104

Litteratur

108

Oppsummering

111

Veien videre

Profile for Akilles

Den coachende treneren 2 innhold  

Den coachende treneren 2 innhold  

Advertisement