Page 1

Vores Fælles Idræt – fælles indsats

Sammen skal vi opnå resultater 2013 – 2016


Temaer til debat Frivillighed med nye udfordringer........side

4-5

Foreningsliv i forandring......................side

6-7

Aktivitets- og lokaletilskud...................side

8-9

Partnerskaber gennem handlinger.......side 10-11 Flere og bedre faciliteter......................side 12-13 Fremtidens idræt i Aarhus Kommune...side 14-15 Tættere kontakt med foreningerne.....side

16-17

Idrættens muligheder i Aarhus...........side 18-19 Debatoplæg udgivet af Idrætssamvirket Aarhus, oktober 2013 2

Vores Fælles Idræt


INDLEDNING

Forandring gennem handlinger Idrætssamvirket vil i perioden 2013 – 2016 sætte fokus på udvalgte temaer og områder i idrætten i Aarhus. Vi vil forholde os til Sports- og Fritidspolitikken, udvikling af foreningerne, udvikling af Idræts­ samvirket Aarhus samt tage udfordringer op som opstår gennem trends og innovative tiltag i stat, kommune, hovedorganisationer og andre steder. 2013 er også året, hvor der afholdes kommunalvalg. Vi vil med ”Vores Fælles Idræt - fælles indsats” beskrive nogle af de temaer og områder – ”brændende platforme” - som vi mener er vigtige, og som vi konkret vil beskæftige os med gennem beskrivelser, indsatsområder, mål og handlinger.

Idrætssamvirket Aarhus er en

paraplyorganisation for de århusianske idrætsforeninger, som arbejder for at bedre vilkårene for århusiansk idræt. Kontakt: Idrætssamvirket Aarhus, Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C, Tlf.: 86 14 52 52. Formand: Hans Skou Sekretariatsleder: Henrik Stampe

Det vil ikke alene være Idrætssamvirkets bestyrelse, som skal tage stilling til de relevante temaer og områder. Idrætsforeningerne vil også blive inddraget gennem repræsentantskabsmødet, fyraftensmøder, konferencer og debatter. Idrætssamvirkets tilgang til udviklingen af idrætsforeninger og idrætsfaciliteter vil være konstruktiv og lyttende, men også skarp og kritisk. Vi vil med dette dokument komme med konkrete bud på samarbejde og desuden, hvad vi selv vil iværksætte for at imødekomme idrættens udfordringer. Med ”Vores Fælles Idræt – fælles indsats” vil vi sammen med jer skabe forandring gennem handlinger. Denne udgave af ”Vores Fælles Idræt – fælles indsats” er en forkortet udgave. I efteråret vil hele dokumentet blive tilgængeligt på www.isaarhus.dk

God læselyst.

Vores Fælles Idræt

3


Frivillighed med nye udfordringer

Det er vigtigt at vĂŚrne om frivilligheden. Vi skal huske, at frivillige idrĂŚtsledere er frivillige af lyst, og at tvang skaber ulyst til det frivillige arbejde.

4

Vores FĂŚlles IdrĂŚt


FRIVILLIGHED

Frivillige bærer idrætten Det er frivilligheden, som er den bærende kraft i de aarhusianske idrætsforeninger. Tusindvis af frivillige ledere, trænere og hjælpere bidrager hver dag til drift og udvikling af foreningslivet.

Vi ved fra DIF`s frivillighedsundersøgelse, at 83 % af de aarhusianske foreninger synes, at det er svært at få frivillige ledere til at deltage i idrætsforeningernes arbejde. Her har både Aarhus Kommune og idrætten en fælles udfordring. Hvad skal vi gøre? De aktive frivillige i fokus

At skabe et godt og attraktivt idrætsmiljø i foreningerne er et stort og omfangsrigt arbejde.

Hvordan får vi flere til at deltage aktivt i det frivillige idrætsforeningsarbejde?

At skabe en idrætskultur i den enkelte forening, som mange ønsker at være en del af, det kræver tid, lyst og en hel del overskud.

Måske skal vi ikke kaste vores energi og fokus på alle de frivillige ledere, som vi i dag ikke kan rekruttere, men i stedet kaste vores energi på alle de frivillige ledere, som hver dag aktivt bidrager til, at idrætsforeningerne er den bedste mulighed, for de, som ønsker at dyrke idræt.

Lysten drives af interessen for den idræt, man brænder for, samt lysten til at være sammen med andre mennesker og gøre noget i fællesskab og skabe resultater sammen.

Det kunne være, at et større fokus på dem, som allerede løf-

ter opgaverne, kunne have en afsmittende virkning, således at flere fik øjnene op for mulighederne i det frivillige idrætsarbejde i foreningerne. Værdien af det frivillige arbejde er stor. DIF har foretaget beregninger af værdien af det frivillige arbejde. Beregningerne er et estimat på, hvor mange timer frivillige lægger i deres idræt (SFI undersøgelse 2006). Frivilighed for milliarder Tallene viser, at værdien af det frivillige arbejde i Aarhus er 637 mio. kroner. På landssplan er den frivillige indsats estimeret til 17 mia. kroner. Det er vigtigt at værne om frivilligheden. Vi skal huske, at frivillige idrætsledere er frivillige af lyst, og at tvang skaber ulyst til det frivillige arbejde. Vores Fælles Idræt

5


FORENINGSLIV

Foreningsliv i forandring Idrætsforeningerne i Aarhus har i dag flere udfordringer end bare for få år tilbage. Mange foreninger oplever et frafald blandt unge mennesker. Desuden har foreningsidrætten ikke den samme tiltrækning på voksne som tidligere. Det er dog ikke således, at disse befolkningsgrupper er passive og ikke dyrker idræt eller motion. Mange benytter sig af de kommercielle fitnesscentre, og mange bruger parker, skove, bugten og søerne i kommunen som deres foretrukne facilitet. Nye aktiviteter Idrætssamvirket ser ikke dette som et problem for foreningsidrætten. Faktisk har det vist sig at have en afsmittende virkning. Nye motions- og løbeafdelinger, kano- og kajakklubber og cykelklubber mv. etableres i idrætsforeningerne, og dette er direkte afledt af foreningernes aktiviteter, samt den fokus, der er på sundhed og motion. Aarhus er kendetegnet ved at 6

Vores Fælles Idræt

have mange store flerstrengede foreninger. Dette ser Idrætssamvirket som en styrke, da disse store enheder giver mulighed for at udnytte større og flere menneskelige ressourcer samt skabe en økonomi, som kan løfte såvel uddannelse som foreningsudvikling og faciliteter. Innovative foreninger Samtidig skyder nye og mindre idrætsforeninger op. Nogle vokser sig hurtigt store, og etablerer

Idrætsforeninger oplever, at­ administration bliver en større og større arbejdsopgave i hverdagen. sig med mange aktiviteter og mange medlemmer. Mange af disse er innovative og udvikler på idrætsforeningernes gamle og traditionelle værdier. Andre finder nye tilgange og veje, og nogle foreninger forbli-

ver små og lever et stille liv og koncentrerer sig om deres primære aktiviteter. Det er Idrætssamvirket Aarhus’ opgave at favne alle disse foreninger og nye tiltag i idrætten. Administrative byrder Idrætsforeninger oplever, at administration bliver en større og større arbejdsopgave i hverdagen. Bogholderi, medlemsregistrering og kontingentopkrævning tager megen tid. Desuden er det netop disse områder, som er de sværeste at finde frivillige til at udføre. Idrætssamvirket vil gerne bidrage til at løse nogle af disse udfordringer for de idrætsforeninger, som synes, at netop disse opgaver tager den energi, som kunne bruges andre steder.


FRIVILLIGHED OG FORENINGSLIV

INDSATSOMRÅDER

HANDLINGER

Inddragelse - Kommunikation mellem Idrætssamvirket og medlemsforeningerne skal forbedres.

Afholde debatdage/aftener med både formelle og uformelle idrætsledere.

Differentiering af STORE og små idrætsforeninger. Alle skal ses som en ressource. Foreningsudvikling gennem uddannelse af ledere og organisationsudvikling. Administration – Det skal bare være LETTERE at være bogholder, at registrere medlemmer og opkræve kontingent i idrætsforeningen.

Udvikle kommunikationen på eksisterende på platforme Tema-arrangementer for idrætsledere. IS skal øge idrætsforeningernes kendskab til mulighederne for, at IS overtager bogholderiopgaver, medlemsregistrering og kontingentopkrævning.

Bedre IT-løsning og IS som samarbejdspartner. IS skal samarbejde med specialforbund og udviklings­ konsulenterne i arbejdet. IS skal være en primær samarbejdspartner for idrætsforeningerne.

IS skal øge idrætsforeningernes kendskab til redskaber til fastholdelse og rekruttering af ledere. Vores Fælles Idræt

7


8

Vores Fælles Idræt


TILSKUD

Aktivitets- og lokaletilskud Aarhusianske idrætsforeninger modtager tilskud fra Aarhus Kommune. For mange idrætsforeninger er tilskud og kontingentbetaling det økonomiske fundament under idrætsforeningens aktivitet. Ifølge Folkeoplysningsloven er Aarhus Kommune forpligtet til indenfor Folkeoplysningslovens rammer - at udbetale såvel aktivitetstilskud som lokaletilskud til idrætten. Adersbestemte tilskud Aktivitetstilskuddet udbetales iflg. lovgivningen til alle 4 – 24

årige, som er medlemmer af en idrætsforening. Loven giver mulighed for at differentiere tilskuddet. I Aarhus Kommune udbetales et aktivitetstilskud til de 5 – 17 årige, som er tre gange så højt som til de 18 – 24 årige. Den økonomiske ramme er stort set den samme hvert år, men antallet af børn og unge, som søges tilskud til hvert år, ændrer sig. Derfor kan tilskuddet ændre sig en smule fra år til år. Der udbetales ikke tilskud til aldersgruppen 0 - 4 år. Lokaletilskud ydes til idrætsfor-

INDSATSOMRÅDER

Gennemgang af tilskudsmulighederne sammen med foreningerne og Aarhus Kommune.

eninger, som har egne eller lejede lokaler, og Aarhus Kommune har pligt til at udbetale lokaletilskud efter Folkeoplysningslovens regler. Flere tilskudsmuligheder Idrætssamvirket vil gerne kigge nærmere på aktivitetstilskud, tilskud fra kommunens udviklingspulje, lokaletilskud samt øvrige tilskud. Det kunne være, at justeringer af tilskuddene kunne optimere mulighederne for idrætsforeningerne, samt gøre det ”lettere at være idrætsforening.”

Det kunne være, at justeringer af tilskuddene kunne optimere mulighederne for idrætsforeningerne, samt gøre det ”lettere at være idrætsforening.”

HANDLINGER Møder med de idrætsforeninger, som bruger såvel kommunale som private haller. Dernæst de som udelukkende bruger private idrætshaller. Alle idrætsforeninger skal have mulighed for at ytre sig. Udarbejdelse af en analyse om priserne på brug af private haller samt de tilskud, som udbetales til hallerne. Afholdelse af et fyraftensmøde om tilskuddene i Aarhus Kommune. Vores Fælles Idræt

9


Partnerskaber gennem handlinger

Det er i disse år et stort tema, om frivillige skal løfte flere og måske anderledes opgaver end de kerneopgaver, som vi løser i dag. Snakken om partnerskaber er dagsordensat af politikere i stat og kommune. Vi skal alle være opmærksomme på, at det for nogen er et ønske, at civilsamfundet skal løse disse opgaver på grund af den dårlige samfundsøkonomi, og hos andre er det et oprigtigt ønske om at inddrage idrætten. Fordi idrætten faktisk har mange kompetencer og mange muligheder. Frivillighed af lyst Vi må aldrig glemme, at frivillige er frivillige af lyst, og at tvang ophæver begrebet frivillighed og kan skabe modvilje. 10

Vores Fælles Idræt

Idrætssamvirket skal være synligt, oplyse og samarbejde med idrætsforeninger, hvis de ønsker at indgå partnerskabsaftaler med kommune, virksomheder, organisationer, institutioner eller andre. Mange muligheder Idrætssamvirket kan løfte administrative opgaver for idrætsforeningerne, således at dette ikke bliver en udfordring for idrætsforeningerne ved indgåelse af partnerskaber. Samtidig skal vi være opmærksomme på, at der er muligheder for at udvikle partnerskaber i alle kommunens forskellige magistratsafdelinger. Idrætssamvirket tager udgangspunkt i følgende definition på partnerskab:

”Et partnerskab er en struktureret, gensidigt forpligtigende og dialogbaseret samarbejdsform mellem organisationer fra forskellige sektorer, der ved at kombinere deres ressourcer og kompetencer arbejder sammen for at løse konkrete problemer, udvikle processer og/eller nye aktiviteter.”


PARTNERSKABER

INDSATSOMRÅDER Tvang ophæver begrebet frivillighed og kan skabe modvilje.

HANDLINGER Udarbejde materiale, som idrætsforeningerne kan støtte sig til. Ansættelse af løntilskudsmedarbejdere, studentermedhjælpere eller andre til at løfte opgaverne i samarbejde med foreningerne. Afholde temaaftener/gå hjem møder om partnerskaber – ud fra læresætningen – det er nemmere at tæmme en vild laks end at puste liv i en død sild. Afholde fyraftensmøder med de store idrætsforeninger. Afholdelse af debataftener med relevante personer i den aarhusianske iværksætterverden. Afholde møder med Sundhed & Omsorg, Børn og Unge samt Sport og Fritid om hvilke potentielle områder, som kunne være interessante at foreslå idrætsforeningerne at indgå aftaler om.

Vores Fælles Idræt

11


Flere og bedre faciliteter Flere, bedre, mere moderne og tidssvarende faciliteter. Faciliteter er omdrejningspunktet for alle idrætsaktiviteter. Idrætshaller, sale, svømmebassiner, græsbaner, kunstgræsbaner, havnebassiner, skøjtehal, skoven, vandet og alle andre faciliteter som benyttes hver dag af idrætsforeninger i hele Aarhus. Det er vigtigt, at alle disse faciliteter fremstår indbydende og altid kan benyttes til de mange forskellige idrætsgrene, som ønsker at benytte faciliteterne. Høje lejepriser Det er et stort problem, at idræts­­foreningerne, gennem oprettelse af selvejende institutioner og fonde, skal optage store lån for at kunne etablere idrætshaller og kunstgræsbaner. Store lån betyder som regel også store afdrag, hvilket også betyder høje priser på udlejningen af idrætsfaciliteterne. I Idrætssamvirket har vi tilkendegivelser fra idrætsforeninger, som afholder sig fra at sende børn og unge på kunstgræsbaner alene på grund af den høje timeleje. Årsagen til den høje timepris skal findes i politikernes beslutning, om ikke at ville finansiere anlægsomkostningerne til kunstgræsbaner 100 %. 12

Vores Fælles Idræt

Vi er i Idrætssamvirket klar over, at Aarhus ligesom vores omgivelser står i en økonomisk svær situation, og at pengene til drift og vedligeholdelse er en omkostning, som Aarhus Kommune ønsker at begrænse. Det fritager dog ikke kommunens politikere for at tage et ansvar i forhold til etablering af nye, flere og moderne faciliteter. Hvis det er politikernes holdning og intention, at idrætsforeningerne i fremtiden selv skal afholde driften af idrætsfaciliteterne, bør det være på vilkår, som er rimelige for de frivillige foreningsledere i idrætsforeningerne. Anlægstilskud bør hæves Anlægstilskuddene til faciliteterne skal hæves væsentligt. Det vil blandt andet betyde, at mange flere vil have mulighed for at benytte kunstgræsbanerne til fodboldtræning og kamp, og at timelejen i mange idrætshaller vil finde et leje, som er rimeligt. Mange idrætsforeninger ønsker - på trods at de vanskelige vilkår - at bygge en ny idrætshal. I Idrætssamvirket er vi i kontakt med langt de fleste, som gør sig disse overvejelser. Vi ser, at mange idrætsforeninger efter en årrække, kan strække armene i vejret og juble over,

Undervejs forlader mange ildsjæle et byggeprojekt, fordi de ganske enkelt er brændt ud, og ikke orker længere. Det kan tage år, før foreningen ser resultatet af sine anstrengelser. at nu står den nye facilitet der og er klar til brug. Vi glæder os alle over produktet og er glade på foreningens vegne. Ildsjæle brænder ud Vi ser også, at undervejs forlader mange ildsjæle et byggeprojekt, fordi de ganske enkelt er brændt ud, og ikke orker længere. Det kan tage år, før foreningen ser resultatet af sine anstrengelser. I Idrætssamvirket ønsker vi, at det skal være lettere at være idrætsleder, og vi vil arbejde på, at processen skal optimeres, både i relationen til Aarhus Kommune og måden, som den enkelte idrætsforening organiserer sig på i sit eget byggeprojekt.


FACILITETER

INDSATSOMRÅDER

HANDLINGER

Forbedre idræts­foreningernes kontakt til de kommunale myndigheder fra idè til handling.

Afholdelse af fyraftensmøder.

Øge opmærksomheden på fonde og puljer. Øge mulighederne for øget anlægstilskud til idrætsbyggeri.

Udarbejdelse af prioriteringsliste som omhandler idrættens større byggeprojekter. Igangsætning af pilotprojekt om forenings­drift af kommunale faciliteter. I samarbejde med Aarhus Kommune etableres en gruppe af embedsfolk på tværs af Magistratsafdelingerne, som skal tilgodese en mere effektiv behandling af byggeprojek­ter. Vores Fælles Idræt

13


Fremtidens idræt i Aarhus Kommune Idrætten i Aarhus Kommune har ligesom skoler, daginstitutioner, ældreområdet og andre centrale områder været berørt af de seneste års økonomiske krise. Dette kommer til udtryk ved, at antallet af kommunale idrætsfaciliteter, finansieret af Aarhus Kommune, er kraftigt reduceret, at tilskuddene til træner- og lederuddannelser er reduceret, og at vedligeholdelsen af de kommunale faciliteter er blevet ringere og ringere. Hvis Aarhus Kommunes økonomi ikke tillader at udvikle idrætten sammen med idrætsforeningerne, eller Aarhus Kommunes politikere nedprioriterer denne vigtige indsats, hvordan ser fremtiden for idrætten så ud? Risiko for frafald Færre faciliteter og ringere vedligeholdelse kan få den konsekvens, at flere vælger foreningslivet fra. Enten stopper de helt, vælger den individuelle tilgang og vælger fællesskabet fra, vælger den kommercielle tilgang - hvilket jo selvfølgelig fratager kommunen en forpligtigelse -eller bare fortsætter på de vilkår, som eksisterer. For vore børn og unge vil dette være ikke mindre end en katastrofe. Idrætsforeningerne kan samtidig 14

Vores Fælles Idræt

ikke forvente, at Aarhus Kommune alene tager ansvaret for at udvikle idrætsforeningerne. Vi i foreningerne må også selv tage initiativ og ansvar. Dette gælder både på det økonomiske, aktivitetsmæssige samt det organisatoriske niveau. Som nævnt under afsnittet om faciliteter, kan det godt være, at de lokalområder i kommunen, som har økonomiske muligheder for selv at løfte aktiviteter og faciliteter, i stigende grad skal gøre dette, mens de områder som ikke har hverken de menneskelige eller de økonomiske ressourcer, skal have støtte til det. Et er sikkert – idrætsfaciliteter skal være for alle byens borgere. Uanset social status og økonomisk formåen. Kommercielle aktører Idrætsforeningerne ligger i dag i konkurrence med store kommercielle aktører på motionsmarkedet. Tidligere var det en selvfølge, at det var idrætsforeningerne, som arrangerede de store motionsløb i kommunen.

Sådan er det ikke længere. Flere af de største motions­løb arrangeres af kommercielle aktører. Dette gælder både løb og cykling. Retfærdigvis skal det siges, at nogle af disse arrangører giver tilskud til idrætsforeninger. Det trækker i den positive retning. Det er dog ikke alle, som tilgodeser idrætsforeninger. Både Aarhus Kommune og idrætsforeningerne har en stor interesse i at udvikle idrætsforeningernes muligheder for at lave store idrætsbegivenheder. Dette vil give mulighed for, at udvikle stærke økonomisk velstillede idrætsforeninger. Ikke mindst, hvis udviklingen trækker i retning af, at foreninger i højere grad selv skal finansiere drift at faciliteter. I Idrætssamvirket Aarhus ønsker vi et meget tæt samarbejde med Aahus Kommune om idrættens og idrætsforeningernes fremtid i kommunen. Vi ønsker, at vi i stedet for en økonomisk bureaukratisk tilgang til udviklingen i stedet indgår i et forpligtende samarbejde om fremtiden.


FREMTIDENS IDRÆT

Vi ønsker ikke, at det skal være kommunale administrative lettelser, som skal danne udgangpunkt for udviklingen.

Hvordan kommer Idrætssamvirket i tættere kontakt med foreningerne

Vi ønsker, at det er idrætten og idrætsforeningerne, som skal være udgangspunktet.

Idræts­ faciliteter skal være for alle byens borgere. Uanset social status og økonomisk formåen.

INDSATSOMRÅDER Aktivt præge den idrætspolitiske debat i forbindelse med kommunalvalget i 2013. Øge opmærksomheden på mulighederne hos Lokale og Anlægs-Fonden, RealDania og andre store fonde.

HANDLINGER Invitere Rådmanden for Sport og Fritid

samt idrætspolitiske ordførere til dialog med Idrætsforeningerne. Skrive læserbreve og debatindlæg i forbindelse med kommunalvalget. Afholde debataftener for foreningerne. Udvikle idrættens strategier i ”Vores Fælles Idræt – fælles indsats.”

Vores Fælles Idræt

15


Kontakt via sociale medier Vi tror og håber på, at facebook og andre sociale medier kan være med til at skabe kontakten mellem idrætssamvirket og alle de idrætsledere, som til dagligt laver et kæmpe stykke frivilligt arbejde og måske har en hel masse på hjerte, som kan være med til at udvikle og løfte idrætten i fremtiden. Login

isfacebook

Stedet hvor alle der holder af Idræt i Aarhus Kommune debatterer og holdes ajour på stort og småt alt det som har betydning for idrættens vilkår, muligheder og udvikling kan Facebookbrugere dele med hinanden. 16

Vores Fælles Idræt

Tættere kontakt med idrætsforeningerne Idrætssamvirket Aarhus ønsker at få et langt tættere samarbejde med sine medlemsforeninger. En travl hverdag kan ofte skabe afstand mellem organisation og medlemsforeninger. Dette er ikke Idrætssamvirkets ønske. Vi ønsker at inddrage medlemsforeningerne i langt højere grad i vores beslutningsprocesser.

Det er vigtigt for Idrætssamvirkets bestyrelse, at beslutningerne i fremtiden hviler på et grundlag, som er besluttet af idrætsforeningerne. Det giver et solidt grundlag for at træffe fremtidige beslutninger, og samtidig giver det validitet, når Idrætssamvirkets formand, bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsleder skal diskutere idrætspolitiske spørgsmål med kommunens politikere.

Kontakt Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 86 14 52 52 www.idraetssamvirket.dk E-mail: info@isaarhus.dk

It skal hjælpe dialogen på vej Idrætssamvirket arbejder løbende med at udvikle på it-området. Facebook er en af de muligheder, som vi ser kan øge dialogen. Vi er meget glade for at have en direkte kontakt til alle de demokratisk valgte idrætsledere ude i foreningerne gennem vores nyhedsbreve, men vi ønsker også at få kontakt til de øvrige idrætsledere i idrætsforeningerne.

Idrætssamvirket har gennem årene benyttet sig af nyhedsbreve og vores hjemmeside som kommunikationsmiddel ud til idrætsforeningerne. Vi har informeret, når vi synes, at vi havde noget, som foreningerne kunne have nytte af, eller hvis vi havde konkrete oplysninger, som skulle ud til foreningslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Flere spørgsmål til foreningerne

Tilmeld nyhedsbrev.

Vi har måske ikke været så gode til at spørge, hvad idrætsforeningerne har på hjerte. Det er netop dette, vi ønsker at fokusere meget mere på. Vi ønsker at øge antallet af møder med idræts-

foreningerne, og desuden vil vi også øge antallet af besøg hos foreningerne.

Ønsker du at modtage Idrætssamvirkets Nyhedsbrev på e-mail så tilmeld dig her, klik...

Find seneste nyhedsbrev, kik her...


DIALOG

Hvordan kommer Idrætssamvirket i tættere kontakt med foreningerne ? Idræt i Aarhus delte et link. Vær med i debatten på Idræt i Aarhus

PRESSEMEDDELELSE Idrætssamvirket Aarhus på Facebook Idrætssamvirket Aarhus har gennem længere tid arbejdet på at skabe et informations- og debatforum for alle i Aarhus Kommune der holder af idræt . Vores nye tiltag hedder – Idræt i Aarhus .

Læs hele pressemeddelelsen Synes godt om

Tilføj kommentar

Del

Idræt i Aarhus delte et link. Vær med i debatten på Idræt i Aarhus

Debatoplæg fra Idrætssamvirket Med ”Vores Fælles Idræt – fælles indsats” vil Idrætssamvirket sammen med jer skabe forandring gennem handlinger. Det vil ikke alene være Idrætssamvirkets bestyrelse, som skal tage stilling til de relevante temaer og områder. Idrætsforeningerne vil også blive inddraget. Facebook er en af de muligheder, som vi ser kan øge dialogen. Synes godt om

Tilføj kommentar

Del

Idræt i Aarhus delte et link. Vær med i debatten på Idræt i Aarhus

Stedet hvor alle der holder af Idræt i Aarhus Kommune debatterer Se også www.idraetssamvirket.dk Synes godt om

Tilføj kommentar

Del

Vores Fælles Idræt

17


Vi ønsker at give et indtryk af, hvordan vi ser idrætten og idrættens muligheder for udvikling.

18

Vores Fælles Idræt


AFSLUTNING

Idrættens muligheder i Aarhus Som nævnt i indledningen er dette dokument en forkortet udgave af ”Vores Fælles Idræt – fælles indsats.” Vi ønsker at give et indtryk af, hvordan vi ser idrætten og idrættens muligheder for udvikling. Der er andre områder, som vil blive beskrevet. Kulturhovedstad 2017, eliteidrætten og ESAA, Skoleidrætten og samarbejdet med idrætsforeningerne, evt. heldagsskolen og dennes indflydelse på børnenes idrætsaktiviteter i foreningerne er andre områder. Der kommer sikkert flere væsentlige områder.

Vi glæder os til at præsentere hele

”Vores Fælles Idræt – fælles indsats” for jer. Vores Fælles Idræt

19


Vores Fælles Idræt – fælles indsats

Sammen skal vi opnå resultater 2013 – 2016

Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest, Stadion Alle 70 8000 Aarhus C tlf: 86 14 52 52 e-mail: info@isaarhus.dk

Vores Fælles Idræt - fælles indsats (pdf. fortløbende a4)  
Vores Fælles Idræt - fælles indsats (pdf. fortløbende a4)  
Advertisement