Page 1

Din-din-dun-dun euskara euskaldun uau-uau-miau-miau katuak miau din-din-don-don ezkilak don-don tilin-talan-tolon-tolon baserrian behiak tolon kiki-kiki-kuku-kukukukuak gauean kuku tin-tin-ton-ton tanborrak ton-ton egilea:Nuria

olerkia nuria  

Din-din-dun-dun euskara euskaldun uau-uau-miau-miau katuak miau din-din-don-don ezkilak don-don tilin-talan-tolon-tolon baserrian behiak tol...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you