Page 1

…………. İLKÖĞRETİM OKULU- OKUL TEKNOLOJİ PLANI GENEL AÇIKLAMALAR Teknoloji, modern endüstriyel çağda önemli bir rol oynadığı için, onu okullarımızla da bütünleştirmek öğrencilerimizi hızla değişen dünyaya adapte etmekte büyük bir yardımcı olacaktır.’ Teknoloji toplumu değiştiren bir etken olduğu için artık günümüzde okulların teknolojiden uzak durma gibi bir şansı bulunmamakta olup, asıl olan onu en etkili nasıl kullanırız sorusuna cevap arama duruma gelmiş olmasıdır.Teknoloji entegrasyonu önemlidir çünkü eğitim reformlarının hedeflerinide destekler.Teknolojinin okullara iyi entegre edilmiş olduğundan emin olmak için eğitimciler ve toplum üyeleri resmi bir teknoloji planı için oluşturmak için iş birliği yapmalıdır. Başarılı olmak için teknoloji planı işbirliğini ve anlamlı öğrenmenin değerini artırmalı, ihtiyaç duyulan gelişme ve desteği sağlamalı ve değişime esneklik sağlamalıdır. Okul gelişim planlarının bir parçası olarak,teknoloji okulun müfredat hedeflerini desteklemelidir.Teknoloji gelişmek, değişmek , öğrenmek ve öğretmek için bir araçtır.Bu görevi tamamlamak için teknoloji tüm çocukları okul veya yüksek akademik standartlara doğru taşımak için toplumun genel planının bir parçası olmalıdır. Okul teknolojik planını nasıl geliştirmelidir ve planda neler olmalıdır.Plan geliştimenin ilk etabında bir plan ekibi oluşturulmalıdır.Bu ekip önce okul gelişim planını gözden geçirmeli ve çevre ihtiyaçlarını araştırmalıdır.Etkili bir ekip için gönüllü eğitimciler olması ile birlikte deneyimli toplum üyelerinin tecrübelerinden ve öğrenci –veli girdilerinden oluşmalıdır.Planlama ortakları müdürler,öğretmenler ilçe yöneticlerinden temsilciler, potansiyel iş ortakları, eğitim departmanından yöneticilerden ve velilerden oluşabilir.Özel durumları ve koşulları olan okullarda üyeler çeşitlilik gösterebilir fakat plan eğitimciler ve tecrübeli toplum üyelerinin deneyimleri, bilgileri ve okullarında teknolojinin rolünden beklentilerinin araştırılmasının sonucunu içermelidir. Yöneticilerin ve etkili öğretmenlerin planın uygulanması ve başarısı için anahtar kilit konumdadırlar. Ekip üyeleri, plan için bir vizyon geliştirmek, ona ulaşmak için yerine getirilmesi gereken hedefleri belirlemek ve bu hedeflere yönelik adımları oluştururlar.John See’ ye göre teknoloji planı teknolojiye değil uygulamalara odaklanır’ demektedir, ve geliştirilen plan öğrencilerin, çalışanların ve yönetimin teknoloji ile ne yapacaklarını bilmelerine ve bu sonuçların planda öngörülen teknolojinin ne miktarda ve ne çeşitlilikle kullanıldığını göstermelidir’ demektedir. Planlama ekibi öğrenme süreci ile ilgili bir bilgi tabanı oluşturma sürecine başlar. Ekip üyeleri öğrencilerin nasıl öğrendiklerini anlamaları, işlerinde başarılı olmak için hangi yeterliliklere sahip olmaları gerektiğini ve teknolojinin eğitimi geliştirmek için nasıl kullanılacağını bilmesi gerekir. Teknolojiyi eğitimde uygulamak ekip üyelerinin sadece araştırma yoluyla öğrenme ile değil aynı zamanda araştırmayla birlikte en umut verici yollarla teknolojiyi kullanarak öğrencinin başarısına, olanakların durumuna, mevcut teknolojiye ve mesleki gelişim fırsatlarına ve ihtiyaçlarına da tanıdık olmalıdır.

Okul Teknoloji Planı Geliştirme Ekibi Adı Soyadı

Unvanı Müdür Müdür Yardımcısı Bilişim Formatör Öğretmeni Rehber Öğretmen Matematik Öğretmeni Okul-Aile Birliği Başkanı Öğrenci Temsilcisi

E-mail adresi

Telefon


1-Vizyon ve Politika Geliştirmek:

21. yüzyılın ihtiyaçlarına uygun düzenlenmiş bir sınıf ortamı aracılığıyla öğrencilerin teknoloji ve bilgi kaynaklarını bilinçli bir şekilde kullanarak, eleştirel ve yaratıcı düşünmeyle birlikte tüm problemlerine etkili ve verimli çözümler bulabilen öğrenciler yetiştirmektir. Teknoloji kavramı okullar için uzun vadede birçok değişikliğe neden olabilecektir. Teknolojiyi etkili kullanabilen okullar daha etkili bir görüntü sergileyip, okuldaki bireylerin daha iyi gelişebilmesine yardımda bulunabilecektir. Bu amaçla, teknolojinin stratejik kullanımı, “günümüz öğrencilerinin yarının dünyasına hazırlanması için gerekli öğrenme amaçları ve standartları etrafında hazırlanmış bir okul vizyonu ile başlamalıdır.”(Saban, 2006, s:57) Hazırlanan bu okul vizyonu hayallerden uzak gerçekçi hedefler taşımalı ve gerçek bir zaman diliminde hayata geçirilmeye çalışılmalıdır. 2- Teknolojik İhtiyaç Analizi Yapmak: Okulumuzun genel durumu aşağıdaki tablodaki gibidir. Öğrenci Sayısı

Öğretmen Sayısı

Yönetici Sayısı

Yardımc ı Personel

BT Sınıfı

Ağ Erişimi

Derslik Sayısı

Isınma Biçimi

1250

45

5

3

10+1

MEB

18

Kalorifer

Laboratuvar sayısı

Yazıcı sayısı

Fotokopi Makinası

2

3

2

Akıllı tahta kurulması planlanan derslik sayısı 16

Öğretim Şekli

İkili öğretim

Yukarıda okulumuzla ilgili ortaya çıkan tabloya göre Fatih Projesinin kurulumunun tamamlanmasıyla teknolojik altyapı ihtiyaçlarımız tamamlanmış olacaktır. 3- Öğrenci Merkezli Öğrenmeye Odaklanmak Okulumuzun teknoloji vizyonu doğrultusunda öğrencilerimizin öncelikle teknoloji kullanımı konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimizin temek bilgi ve becerilerini geliştirerek onlara bu konuda destek olmaya çalışılır.Bu seviyede asıl amaç, belirlenmiş olan standartlar çerçevesinde öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek ve bilgi-teknoloji okur-yazarlığını da hayata geçirmek için teknoloji kullanımdaki önceliklerin planlanmasıdır. Bu aşamada göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus ise; teknoloji planlamakla yükümlü olan heyet tarafından öğrencilerin öğrenmelerine etki edebilecek tüm faktörlerin araştırılması ve bu araştırma sonuçlarından çıkan sonuçlar (güçlü ve zayıf alanlar) dahilinde süreci planlanmasıdır. Araştırmada öğrencilerin ders notları, ev ödevleri, yıl içerisinde planlamış oldukları projeler ve nitelikleri, başarı seviyesi gibi faktörlerin kullanılması ve sonuçların dikkate alınması önemlidir. Bu belirtilen faktörlere ek olarak kişilik özelliklerinin, sağlık durumlarının ve sosyal becerilerinin öğrenme süreçlerindeki performanslarına ve başarı seviyelerine olan etkisi de araştırılmalı ve planlama sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır.


Stratejik Öncelik 1: Öğrencilerin temel bilgisayar kullanım becerilerini geliştirerek öğrenme araçlarında çeşitlilik sağlamak. Hedef 1 1.1 Teknolojiyi sınıfın önemli bir parçası haline getirerek bilgi ve bilgisayar becerilerini geliştirmek

Strateji

Gerekli Kaynak

1.1.1 Hem bilgi becerileri hem de bilgisayar becerileri müfredatlarının gereğini yerine Müdür, Teknoloji getirebilmeleri için teknolojiyi takımı sınıflarının önemli bir parçası haline getirmesi için öğretmenleri teşvik edin

1.1.2 İçiçe geçen derslerin planlamasında birbirlerine destekleyebilmeleri için öğretmenlere işbirliği yapabilecekleri zamanı sağlayın

Öğretmenler, planlama, işbirliği zamanı

1.1.3 4. Sınıf bilgisayar becerileri Teknoloji ve sınavını geçemeyen öğrenciler için Öğretmenler telafi programı hazırlayın ve Takımı uygulayın

Sorumlu Kişi(ler)

Müdür,

Bütçe Zaman Aralığı Mali Değerlendirme Gereksini (Önerilen başlangıç ve Kaynaklar Yöntemi mi bitiş tarihleri)

X 2012-2014

Yıllık gözden geçirme, Periyodik öğretmen gözlemi,Anket

X

Başlangıç Ağustos, 2012 Bitiş X Mayıs, 2014 Yıllık gözden geçirme in

Öğretmen gözlemi

X

Başlangıç Ağustos, 2012 Bitiş X Mayıs, 2014 Yıllık gözden geçirme Ocak

Bilgisayar Becerileri Testi

Ayni

Öğretmenler

Teknoloji takımı

Değerlendirme Sonuçları Haziran, 2013-2014

Hedef/.2 Öğrencilerin yıl sonu notlarında sürekli gelişimi desteklemek için okul genelinde online denemeler gerçekleştirmek

Strateji

Gerekli Kaynak (insan gücü ve malzeme)

Sorumlu Kişi(ler)

Bütçe Gereksini mi

1.2.1 Öğretim ve öğrenimi geliştiren sınıf Öğretmenler, temelli teknolojilerin aratn kullanımı sınavlara hazırlık sayesinde öğrencilerin okuma ve kitapları matematik dersleri yıl sonu notları yükselmeye devam edecektir

Yönetim, Teknoloji yok takımı,Öğretm enler

1.2.2 Öğrenciler meb ağı üzerindeki eTeknoloji takımı, posta hesaplarına, kişisel Web dosyaları dosyalarına ve paylaşılan dosya Teknoloji alanlarına erişebilmeye devam edeceklerdir.

Öğretm enler, Teknol oji takımı

1.2.3 İstisnai durumu olan öğrenciler için mini laboratuarda ihtiyaç duyulan destekleyici teknolojiler sağlanacaktır.

Teknoloji takımı, Özel Programlar Başkanı

Özel Programlar

Mali Zaman Aralığı Kaynak (Önerilen başlangıç ve lar bitiş tarihleri)

Başlangıç Ağustos, 2012 Bitiş X Mayıs 2013 Yıllık gözden geçirme

$ 5 0 0

Değerlendirme Yöntemi

Online değerlendirme

Başlangıç Ocak 2012 Bitiş Mayıs 204 3 ayda bir gözden geçirme başlangıç Şubat, 2012

Öğrenci yardım masası kayıtları , ağ izleme araçları

Başlangıç Ağustos 2012 Bitiş Mayıs 2014 Yıllık gözden geçirme Haziran

Gözlem , BEP

Değerlendirme Sonuçları Haziran , 2013


1.2.4 Öğretimin bağlantılı hale getirilmesi için e-öğrenme şeklindeki derslerde ana müfredata çevrimiçi erişim sağlayın.

Öğretmenler, bilgisayarlar

Müfredat koordinatörü

Başlangıç Ağustos, 2012 Bitiş X Haziran, 2014 Yıllık gözden geçirme Haziran

Ayni

Öğretmen ve öğrenci anketleri

Stratejik Öncelik: Öğrencilerin sağlıklı ve sorumluluk sahibi bireyler olabilmeleri için okulumuzda bilişim etiği ve kültürü oluşturmak Hedef3.1 Bilişim Etiği oluşturmak Strateji Gerekli Kaynak Sorumlu Bütçe Mali Zaman Aralığı Değerlendirme Değerlendirme (insan gücü ve Kişi(ler) Gereksinimi Kaynaklar (Önerilen Yöntemi Sonuçları malzeme) başlangıç ve bitiş Haziran, 2009 tarihleri) 3.1.1 Öğrencilerinize Müdür ve Başlangıç Anket ve blog öncelikle Web 2.0 araçları rehber Ekim, 2012 yorumlarının güvendiğinizi öğretmen değerlendirilmesi hissettirin Bitiş Haziran, 2014 Yıllık gözden geçirme Haziran 3.1.2 Medya okur Web 2.0 ve ders Ders 1000 Başlangıç yazarlığı kitapları öğretmeni Okul- Aile Ağustos, 2012 derslerinde Birliği değişik Bitiş etkinlikler Haziran, 2014 uygulayın 3.1.3 Web 2.0 Müdür ve . Başlangıç Öğrencilerin araçlarıyla Formatör Ağustos, 2012 resimlerinin olduğu çeşitli bilişim Öğretmen Bitiş çizelgeler kültürü Haziran, 2014 hakkında Yıllık gözden sayfalar geçirme Haziran oluşturmalarını ve slogan geliştirmelerini sağlayın

4- Velilerin ve Paydaşların Katılımını Sağlamak : Hedef: Okulun iç ve dış paydaşları ile ilişkilerini geliştirme Strateji Gerekli Kaynak Sorumlu Bütçe (insan gücü ve Kişi(ler) Gereksinimi malzeme) Okul etkinlikleri ve toplumasl ortaklıklara ilişkin yerel etkinlikler düzenlemek.

Basın Bültenleri, Yönetim,Web siteleri

Yönetim

500 TL

Mali Kaynaklar

Zaman Aralığı (Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri)

Değerlendirme Yöntemi

Sponsorlar

Başlangıç Ağustos, 2012 Bitiş Haziran, 2014

Basın Bültenleri Arşiv

Yıllık gözden geçirme Haziran Okul websitesini haftalık olarak güncellemek

Velilerde eğitimde teknoloji bilinci oluşturmak için seminer düzenlemek

Teknoloji takımı, Öğretmenler, öğrenciler

Öğretmenler, Teknoloji takımı, Eğitimler

Teknoloji takımı, Webtakımı Klubü, Öğretmenler ve diğer personel

X

Yönetim

X

X

X

Başlangıç Ağustos, 2012 Bitiş Haziran, 2014 Yıllık gözden geçirme Haziran Başlangıç Ağustos, 2012 Bitiş Haziran, 2014 Yıllık gözden geçirme Haziran

Güncel websitesi kullanım istatistikleri

Ulaşılan kişi sayısı ve anketler

Değerlendirme Sonuçları Temmuz, 2013


OGYE ekibi içerisinde kurulan grup tarafından, velilere okulumuzun bulunduğu beldenin sosyal ve ekonomik açıdan zayıf olduğunu göz önünde bulundurarak ‘ Hangi teknoloji araçlarına sahip oldukları, ne sıklıkla kullandıkları ve okulumuzda bilgisayar kursu açılmasını isteyip istemediklerini’ değerlendirmek adına bir anket çalışması düzenlemesi sağlanacak ve sonuçlar öğretmenler kurulunda paylaşılıp yapılacak çalışmalar planlanacaktır. Okulda teknoloji planlamakla görevli olan heyet bu araştırmanın bir benzerini de veliler ve paydaşlar üzerinde yapar. Bu araştırmayla birlikte velilerin özellikleri ve sahip oldukları beceriler kısacası göz önünde sergilenen ve sergilenmeyen her türlü özellikleri ortaya konulur. Buradan yola çıkarak velilerin teknolojiye olan ilgi ve alakaları, kullanım oranları belirlenir. Okulda yeni bir teknoloji getirildiğinde bunun velilere tanıtılması gerekmektedir. Velilerden gelen ilgi ve istek doğrultusunda okullarda teknoloji verilebilir. 5- Profesyonel Gelişimi Desteklemek :

Hedef3.2 Personel arasında ve toplum ile etkili iletişimi sağlamak Strateji Gerekli Sorumlu Bütçe Mali Kaynak Kişi(ler) Gereksinimi Kaynaklar (insan gücü ve malzeme) 3.2.1 Google gru oluşturarak tüm personelle iletişimi sağlamak.

3.2.2 Öğrenciler, veliler ve toplum için okul websiteleriy le birlikte blog ve wiki yapılarıyla desteklemek

3.2.3 Google grup aracılığı ile okulda teknoloji kullanım örneklerini paylaşmak

Google

Teknoloj i takımı

Websitesi, Teknoloji takımı

Teknoloj i takımı

-

Zaman Aralığı (Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri)

Değerlendirme Yöntemi

Okul bütçesi

Başlangıç Ağustos, 2012 Bitiş Haziran, 2012 Yıllık Gözden Geçirme Haziran

Gözlem, Faturalar

Teknoloji bütçesi

Başlangıç Ağustos, 2008

Kullanım istatistikleri

Bitiş Haziran, 2012 Yıllık gözden geçirme Haziran Teknoloji takımı ve öğretmenler

Müdür

Başlangıç Ağustos, 2012 Bitiş Haziran, 2014 Yıllık gözden geçirme in Haziran

Paylaşım sayıları

Değerlendir me Sonuçları Haziran, 2013-2014


Öğretmenlerimizin e-posta adreslerini olmayanların ise bir e-posta adresi alarak okul idaresine vermeleri sağlanacaktır. E-postalar üzerinden paylaşılacak bir anket uygulamasıyla ‘öğretmenlerimizin teknoloji okuryazarlığı, kişisel kullanımları ve öğretim süreçlerindeki kullanımına” ait davranışlarının neler olduğu okul yönetimince değerlendirilecektir. Değerlendirmenin sonunda öğretmenlerimizin kişisel ve öğretim süreçlerinde teknolojiden yararlanma adına nasıl bir desteğe ihtiyaç duyduklarına ait anket düzenlenecektir ve değerlendirilecektir. Anket değerlendirmelerinin sonunda okul yönetimi ve OGYE ekibi içinde kurulan grupla beraber bir planlama yapılacaktır. İlerleyen süreç.de öğretmenlerimizin etkili öğrenci merkezli öğretim süreçleri oluşturmalarında teknolojiden üst düzeyde yararlanmaları amaçlanmaktadır.

Teknolojinin okul ortamına entegre edilmesiyle öğretmenlere farklı roller de yüklenecektir. Bu noktada öğretmenler ve diğer personel için teknolojik açıdan zengin profesyonel gelişim fırsatları sunmak teknoloji planlamasının önemli boyutlarından birini oluşturur. Bu amaçla öğretmenlere şu yeterlilikleri kazandıracak profesyonel gelişim programları hazırlanır: - temel teknoloji kullanımı (teknoloji okur yazarlığı) - teknolojinin seçimi ve öğretim sürecine entegrasyonu - teknolojinin sınıf yönetimi amacıyla kullanılması - teknolojinin kişisel gelişim için kullanılması Yukarıdaki yeterlilikler göz önüne alınarak hazırlanacak profesyonel gelişim programlarıyla öğretmenlerin teknolojiye ilişkin beceri düzeylerinin artırılması amaçlanır. 6- Okulun Teknolojik Alt Yapısını İnşaa Etmek : a)

Zayıf olan İnternet erişiminin güçlendirilmesi adına Türk Telekomla işbirliğine gidilmesi,

b)

Ulusal projelerden gelecek donanım temini ile yetersiz kalan teknoloji araçlarının sayısı

c)

İnternet güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli teknik önlemler alınacak

d)

Öğrencilerimizde bilişim kültürünün oluşması için çalışmalar yapılacaktır.

e)

Okul Bilişim Formatörü yaşanabilecek donanım ve yazılım sorunlarıyla ilgili olarak

artırılacak.

ilgili

kurum/kuruluşlarla iletişime geçilmesi sürecinde okul yönetimine bilgi verecektir..

Bu aşamada öğrencilerin ve öğretim sürecinin ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojik altyapının yeterli düzeye ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç gerçekleştirilirken; - güncellik, - güvenlik, - ağ erişimi, - öğretmenlerin ve diğer personelin teknolojik destek ihtiyacı, - çok yönlülük (öğretim, yönetim ve rehberlik işlerinde kullanılabilirlik), durumlarına dikkat edilmelidir. 7- Uzun Vadeli Bütçe Stratejileri Geliştirmek : Okulumuzun kendine ait herhangi bir bütçesi olmadığı için yaşanabilecek bakım, onarım, güncelleme ve yeni araç alımlarında ilgili kurum/kuruluşlarla ve Okul Aile Birliğiyle iletişim içinde olunacaktır. Yeni kazandırılan araçların öğretimsel ve yönetimsel süreçlerde etkin kullanabilmesi için OGYE ekibince planlama yapılacaktır.

Teknoloji planlama modelin hayata geçirilirken mutlaka dikkat edilmesi gereken kısım bütçe ve mali kaynakların planlanmasıdır. Burada amaç, okul teknoloji planının uygulanması, bu planının hayata geçirilebilmesi ve gelecekle ilgili yapılacak harcamaların karşılanabilmesi için uzun vadeli bütçe stratejilerini kararlaştırmaktır. Bütçe planlaması yapılırken şu harcama birimleri dikkate alınmalıdır: - Donanım - Altyapı - Bakım ve Onarım - Yazılım - Telekomünikasyon Erişimi - Personel Eğitimi


8- Süreci ve Sonuçları Değerlendirmek : Okulun mevcut donanımını kullanırken yapılan anketi sürecin sonunda güncelleyerek “Teknolojinin eğitim, öğretim ve yönetimsel süreçlerde kullanımını değerlendirmek üzere öğrenci, öğretmen ve yönetici paydaşlarına yönelik düzenlenecektir. Velilerin teknolojiyi kullanma ve öğrenme istekleri doğrultusunda yapılan çalışmalara yönelik olarak da anket ve toplantıların düzenlenmesi sağlanacak ve değerlendirilecektir. Değerlendirmeler sonunda Okul Teknoloji Planı içeriği sürekli güncel tutulacaktır.

Bu süreçte okulda oluşturulan teknolojik alt yapının işe yararlılığı, teknolojinin derslerle entegrasyonunun öğrenci başarısını ne düzeyde etkilediği ve bunun sonucunda eğitimin kalitesinde ki değişim gibi konular incelenir. Aynı zamanda bu değişimlerle ilgili öğrenci, veli ve okul personelinin görüşleri alınır. Öğrencilerin ve velilerin teknolojiyi kişisel amaç ve okulun amaçlarına ne derece uygun kullandıkları ortaya konur

Okul Teknoloji Planı  

Okul teknoloji planı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you