Page 1

KdG Kort 2013


KdG

Kort

te-Hoges jaarcijfers Karel de Gro

chool 2012


2

Beste lezer Kansen Doen Groeien. Daar staan en gaan we bij de Karel de Grote-Hogeschool (KdG) voor. En dat resulteerde dit jaar opnieuw in 8 percent nieuwe studenten. Voor elke student die voor ons kiest, willen we de verwachtingen waarmaken. Met doordacht onderwijs en doorleefde waarden. Die blazen we nieuw leven in, net zoals onze missie en visie. Duurzaamheid is de leidraad: een duurzame ontwikkeling van onze studenten, medewerkers en de samenleving. Onze studenten leggen tijdens hun opleiding de basis van hun professionele ontwikkeling. Een fundament waarop ze kunnen blijven bouwen. We stomen ze klaar tot professionals mét persoonlijkheid, zelfbewust en door de maatschappij naar waarde geschat. De essentie? Een opleiding dichtbij het werkveld. Daarom passen we, in voortdurend wisselwerk met de professionele wereld, onze curricula aan, bijvoorbeeld door in sommige opleidingen meer de focus te leggen op sociale media. En proberen we waar nodig maatschappelijke noden in te vullen, zoals met onze verkorte lerarenopleidingen. Ook onze meer dan duizend medewerkers krijgen de ruimte om zich te blijven ontwikkelen. Het professionaliseringsaanbod – opleidingen, workshops en sessies over diverse onderwerpen – bestaat dit jaar alweer uit meer dan honderd nieuwe leerlijnen. Kansen Doen Groeien! We halen het beste uit iedereen en streven samen naar topkwaliteit. Het resultaat van onze inspanningen vindt u terug in deze brochure. Dirk Broos Algemeen Directeur


33

u Deel 1: organisatie u Deel 2: onderwijs u Deel 3: studenten u Deel 4: onderzoek u Deel 5: medewerkers u Deel 6: financieel


Deel 1: organisatie

5

u KdG in een notendop u Een school met naam u Strategische doelstellingen u De toekomst: Rubik 2.0 u Nieuwe campus u Met twee voeten in de praktijk


6 7

Wat? w Grootste hogeschool in Antwerpen w 13 campussen in Antwerpen w 10 260 studenten

8

3

5 2

13 9 12

11 1

Cultuurwaarden w Engagement voor een betere wereld w Innoveren w Resultaten bereiken w StudentgeoriĂŤnteerd handelen w In vertrouwen samenwerken 6 studiegebieden w Gezondheidszorg 1 Campus Markgrave Aantal studenten: 982 w Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2 Campus Groenplaats 3 Campus Stadswaag Aantal studenten: 3 875

4

10

Aartselaar 6

Lint

w IndustriĂŤle Wetenschappen en Technologie 4 Campus Don Bosco Hoboken 5 Campus Linkeroever 6 Lint Aantal studenten: 1 135


7

w Lerarenopleiding 7 Campus Noord Oude Steenweg 8 Campus Noord Pothoekstraat 1 Campus Markgrave 9 Campus Appelstraat Borgerhout 10 Campus Sportcomplex Aartselaar 11 Campus Zuid Aantal studenten: 2 176 w Sint Lucas Antwerpen | Audiovisuele en Beeldende Kunsten Campus Sint-Lucas 13 Campus Congres Aantal studenten: 406 12

w Sociaal-Agogisch Werk 11 Campus Zuid Aantal studenten: 1 686 Opleidingen Professionele bachelors 16 Master 1 Bachelor-na-bachelors 4 Master-na-master 1 Postgraduaten 7 Afstudeerrichtingen 52 in de basisopleidingen

Medewerkers 1 307 (766,9 voltijdse equivalenten) Partners in het buitenland 268 Gemiddeld aantal keer in de pers per maand 41 Sociale media Op 20 mei 2013 9 264 likes op Facebook 2 379 volgers op Twitter 1 885 tweets verstuurd Website 639 573 unieke bezoekers 2 366 218 bezoeken 6 364 484 paginaweergaves inK., communityblad van KdG 7 500 exemplaren per editie Opencampusdag Meer dan 3 000 bezoekers Studie-informatiedagen (SID-in) Meer dan 4 500 bezoekers


8

Een school met naam In 1994 fuseerden dertien katholieke Antwerpse hogescholen tot de Karel de GroteHogeschool (KdG). We kozen voor de naam Karel de Grote (742-814) omdat hij een belangrijke rol speelde bij de grondlegging van het onderwijsstelsel in Europa. Bovendien bracht hij eenheid in een verscheidenheid aan volkeren, talen, culturen en sociaal-economische groepen.

u KdG werft en ontwikkelt talent

Strategische doelstellingen

u KdG innoveert

u KdG is de referentie inzake hogescholen in Vlaanderen Wanneer studenten, ouders, journalisten, bedrijfs- en overheidsmedewerkers aan een hogeschool denken, willen we dat de Karel de Grote-Hogeschool ‘top of mind’ is, omdat ze door haar kwaliteit en uitstraling dé referentie is geworden.

De Karel de Grote-Hogeschool biedt haar studenten, docenten en medewerkers de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Elke KdG’er verwerft zo kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes van algemene en beroepsspecifieke aard, nodig als professional, maar ook als geëngageerde en kritische deelnemer van onze samenleving.

Als organisatie bieden we een antwoord op noden die ontstaan in de samenleving. Zo zijn we twee jaar geleden gestart met verkorte opleidingen Leraar Lager Onderwijs en Kleuteronderwijs om in te spelen op het tekort aan leraren. En zo is er een verkorte opleiding Pedagogie van het Jonge Kind van start gegaan die bijdraagt aan de professionalisering van de kinderopvang.


9

Innovatief denken stimuleren we ook bij onze studenten. Het studentenbedrijf The Company wakkert de zin voor initiatief, innovatie en ondernemen aan bij onze ingenieursstudenten. We tonen hoe ze op een positieve manier zelf mee vorm kunnen geven aan de veranderende wereld. u KdG engageert zich voor een betere wereld De hogeschool wil vanuit een christelijke inspiratie bijdragen tot een betere wereld. We nemen onze verantwoordelijkheid op en bieden een toegevoegde waarde aan de gemeenschap door onderwijs, onderzoek en dienstverlening. KdG zet de student centraal u Als hogeschool zijn we er in de eerste plaats voor onze studenten. We begeleiden hen bij hun studiekeuze en studieloopbaan, maar we schatten ook hun actieve inbreng naar waarde.

u KdG gaat voor resultaat Wat we in de hogeschool ondernemen, moet passen binnen de doelen en de prioriteiten zoals die bepaald werden in de strategie. We houden de kwaliteit hoog door verbeteringen aan te brengen waar nodig en zo steeds te streven naar uitmuntendheid. u KdG profileert zich als een hogeschool met een sterk internationaal karakter IdeeĂŤn uitwisselen, leerrijke ervaringen opdoen, inspireren en je laten inspireren, dat is internationalisering. We stimuleren docenten, medewerkers en studenten voortdurend om actief deel te nemen aan internationaliseringsactiviteiten.


10

De toekomst: Rubik 2.0 De sterke groei van onze hogeschool confronteert ons met uitdagingen qua werkdruk, infrastructuur, financiering en organisatiestructuur. Met het organisatieontwikkelingsproject ‘Rubik 2.0’ werken we aan een efficiëntere organisatie, waarin onderwijskwaliteit primeert en de ontwikkeling van de student centraal staat. Onze opleidingen vormen de kern van de organisatie en de basis voor de nieuwe organisatiestructuur. Van de huidige departementen evolueerden we naar een clustering van opleidingen in twee onderwijsgroepen: ‘Management en Technologie’ en ‘Welzijn, Onderwijs en Gezondheid ’. Binnen onze nieuwe organisatiestructuur primeert onze kernactiviteit: kwaliteitsvol onderwijs. Sterke wortels diep in een tevreden werkveld, gemotiveerde studenten, een fijne werkplek en voluit inzet op innovatie, daar gaan we voor.

Nieuwe campus Met het oog op de sterke studentenstijging en de nood aan aangepaste, hedendaagse infrastructuur voor de nieuwe onderwijsontwikkelingen, plannen we op het Antwerpse Zuid de bouw van een nieuwe centrale campus. De nieuwe campus zal onderdak bieden aan de Onderwijsgroep ‘Welzijn, Onderwijs en Gezondheid’, de hogeschooldiensten en de studentenvoorzieningen. We willen er een hedendaagse, aantrekkelijke en levendige learning environment van maken die onze studenten inspireert, stimuleert en kansen biedt. De nieuwe campus moet hogeschoolbrede kennisdeling en samenwerking aanmoedigen en een sfeer van ontmoeten uitademen. We kochten een groot pand in de Brusselstraat in Antwerpen. Hiervan wordt een deel afgebroken om er een nieuwbouw te realiseren met een oppervlakte van ruim 41 000 m². Door consequent in te zetten op innovatie willen we met het infrastructuurproject onze hogeschool een echte ‘start met voorsprong’ geven.


11

Met twee voeten in de praktijk Bij benadering telt de hogeschool 6 000 partners in het professionele werkveld. Die samenwerking vertaalt zich op verschillende vlakken. Stages. Als hogeschool zijn we ervan overtuigd dat de praktijk de beste leerschool is. Daarom doen al onze studenten tijdens hun studie ervaring op in het werkveld. Bijna allemaal lopen ze – meestal in het laatste jaar van hun opleiding – minstens één lange stage van ongeveer acht weken. En ook in de jaren daarvoor sturen we hen al op pad. Vaak gaat het dan om kleinere stages of werken ze samen met mensen uit een bedrijf of instelling aan een opdracht voor de school. Bedrijfsbezoeken. Bedrijfsbezoeken zijn voor onze studenten de kans bij uitstek om voeling te krijgen met het werkveld. Zo ontdekken ze zelf hoe de theorie uit hun boeken in de praktijk wordt vertaald. Voor de bedrijven is dit een kans om zich te profileren bij potentiële, toekomstige medewerkers. Gastcolleges en jury’s. Op uitnodiging van onze docenten komen bedrijfsmedewerkers regelmatig hun ervaringen en visies delen met onze studenten. Na zijn stage moet elke stu-

dent zijn ervaringen presenteren voor een professionele jury en ook daarvoor werkt de hogeschool al jaren goed samen met bedrijven. Curricula. Door de lessenpakketten regelmatig met het werkveld te bekijken, houden we ze future-proof. Op basis van hun feedback en onze ervaringen maken we de nodige aanpassingen.

“Tijdens mijn stage kwam ik terecht in de jeugdinstelling van Mol. Daar verblijven jongeren met een zwaar drugsverleden en gasten die al op hun zestiende in de criminaliteit verzeilden. Ik voelde me echt een groentje die eerste dagen. Maar dankzij mijn studie kon ik voor hen heel wat nuttige dingen doen. Ik werkte er zo graag dat ik er na mijn studies meteen solliciteerde voor een voltijdse baan. En ik heb ze ook gekregen!” Toon Essers, oud-student Toegepaste Jeugdcriminologie.


Deel 2: onderwijs

13

u Onderwijs op maat u Studenten voor studenten u Gespreide studielast u Opleidingsaanbod u Kwaliteit u Horizonten verruimen


14

Onderwijs op maat Aan het begin van het academiejaar merken we grote verschillen in de voorkennis van de studenten. Daarom zetten we in op ‘Onderwijs op maat’, een concept dat de slaagkansen en de onderwijskwaliteit sterk verhoogt. Met Onderwijs op maat zetten we studenten centraal en bieden we onder andere een gedifferentieerd aanbod op maat van elke student, voldoende ondersteunend en uitdagend. Zowel zelfstandige studenten als studenten die meer ondersteuning vragen, profiteren van hetzelfde concept. We realiseren dus een aanbod waaruit elke student vanuit zijn ambities, noden en talenten een keuze kan maken en zich verder kan ontwikkelen. We zijn drie jaar geleden gestart met Onderwijs op maat in onze Lerarenopleiding. Aan het begin van elk academiejaar nemen we beginassessments af om het niveau van de voorkennis van studenten Leraar Lager Onderwijs te bepalen en daarna begeleiden we hen via aangepaste leerroutes – met behulp van een zelfstandig studiepakket of extra begeleiding verder in hun leerproces.

“De beginassessments geven je de kans om in te schatten waar je staat. Zo moet je ook geen les volgen voor bepaalde vakken waar je goed voor scoort. De docent kan de zwakkere leerlingen voor dat bepaalde vak beter helpen, zonder dat de sterkeren zich vervelen of de les storen.” Caroline Halsberghe,studente Lerarenopleiding Lager Onderwijs. Aangezien het concept duidelijk zijn vruchten afwerpt, vond het vanaf het academiejaar 2011-2012 ook zijn ingang in de andere opleidingen aan onze hogeschool. We verankeren het in onze onderwijsvisie, zodat de slaag- en leerkansen van studenten overal optimaal benut worden.


15

Studenten voor studenten Ouderejaars die jongere studenten bijles geven, helpen tijdens werkcolleges, begeleiden bij het maken van oefeningen …, dat is peer tutoring. En het is een win-winsituatie: de ouderejaars frissen hun leerstof op én ontwikkelen hun coachingsvaardigheden, terwijl de nieuwe studenten meer uitleg krijgen en zo sneller de leerstof begrijpen. Zowel in onze professionele bachelor Chemie als in Gezondheidszorg en de Lerarenopleiding bleek deze werkvorm een succesvolle formule.

“Peer tutoring heeft mij enorm geholpen. Oefeningen die we tijdens de les maakten, kon ik vaak niet oplossen omdat ik de leerstof nog niet volledig begreep. Tijdens de uurtjes peer tutoring maakten we dan gelijkaardige oefeningen en dan lukte het met de hulp van een ouderejaars meestal wel.” Kyra Kerkhofs,studente professionele bachelor Chemie.

Gespreide studielast Om de studielast en de evaluatie zo veel mogelijk te spreiden, verdelen we in bijna al onze opleidingen het academiejaar in vier perioden van acht weken. Bovendien krijgen de studenten zo snel feedback en kunnen ze als dat nodig blijkt ook snel heroriënteren.


16

Opleidingsaanbod Elk jaar evalueren we onze opleidingen. Wat goed is, blijft en wat beter kan, passen we aan. Aangezien het merendeel van de opleidingen heel praktijkgericht is, is inspelen op de noden en de eisen van het werkveld cruciaal. Zo blijkt de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind een schot in de roos als antwoord op de maatschappelijke nood aan meer kwalitatieve omkadering van kinderopvangcentra.

“De meeste kinderopvangcentra bestaan uit een groep kindbegeleiders met aan het hoofd de verantwoordelijke. De nieuwe professional die wij voor ogen hebben, is een schakel tussen beiden en heeft als belangrijkste taak de ondersteuning van de kindbegeleiders in de omgang met jonge kinderen en hun ouders. Met deze nieuwe opleiding dragen we bij tot de professionalisering van de kinderopvang en de brede sector daarrond.� Lien Werbrouck, opleidingshoofd Pedagogie van het Jonge Kind.


17

Kwaliteit Om dé referentie te zijn inzake hogescholen in Vlaanderen, is kwaliteit afleveren de belangrijkste voorwaarde. Binnen de organisatie is dat dan ook ieders taak en ieders verantwoordelijkheid. Aan de hand van interne metingen – zoals bevragingen bij studenten, werkveld en personeel, zelfanalyes, focusgesprekken – en aan de hand van externe evaluaties – zoals visitaties – meten en evalueren we of onze doelen en plannen bereikt worden. Om verbeteringen op te volgen, gebruiken we eenvoudige systemen. Zo ontwikkelden we een kwaliteitslabel voor leermateriaal. Op basis van onderwijskundig onderzoek stelden we een checklist op voor schriftelijk en digitaal studiemateriaal, waaraan alle lectoren hun leermiddelen toetsen. Wie voldoende hoog op de verschillende criteria scoort, ontvangt voor zijn cursus het KdG-‘quality label’.

Ook in het visitatierapport van de Vlaamse overheid werd ons “uniek systeem” geprezen: “Daarenboven maakt de opleiding (…) alle geledingen continu attent op de stand van zaken betreffende de maatregelen tot verbetering. Dat geldt volgens de commissie als een voorbeeld van een goede praktijk.” Visitatierapport Industriële Wetenschappen: Chemie en Biochemie door VHLORA, p. 36.


Horizonten verruimen

18

Studenten- en docentenmobiliteit behoren tot onze prioriteiten. De dienst Internationalisering van de Karel de Grote-Hogeschool daagt studenten en medewerkers uit om hun horizon te verruimen en internationale ervaring op te doen. Via onderwijs, en in samenwerking met het werkveld, moedigen we eigen en internationale studenten en medewerkers zo veel mogelijk aan om als kwaliteitsvolle professionals en actieve wereldburgers aan de slag te gaan met de uitdagingen van een geglobaliseerde samenleving. We bieden hen een krachtige, internationaal georiënteerde leer- en werkomgeving. 12 percent van de afgestudeerden aan KdG heeft momenteel een buitenlandse ervaring van enkele maanden achter de rug. Ons streefdoel is om voor alle opleidingen de door de Europese Commissie vooropgestelde 20 percent te halen in 2020. Ruim 70 percent van onze uitgaande studenten blijft binnen Europa. Amerika is het tweede meest gegeerde werelddeel met 12 percent. Azië ontvangt ruim 8 percent van onze studenten en Afrika bijna 7 percent. KdG werkt samen met een groot aantal belangrijke buitenlandse instellingen en neemt actief deel aan internationale projecten. Ook onze curricula zijn internationaal georiënteerd en zijn gericht op het behalen van internationale competenties die beantwoorden aan de vraag van het werkveld. Het populairste uitwisselingsprogramma is en blijft Erasmus. Daarnaast bieden we een aantal Engelstalige

programma’s aan, geïntegreerd in het curriculum. Zo garanderen we ontmoeting en samenwerking tussen inkomende en eigen studenten en lesgevers. Tot hier toe zijn er drie Engelstalige programma’s voor uitwisselingsstudenten: Business for Exchange, Erasmus Intensive Language Course (EILC) en een International Class voor studenten in de Lerarenopleiding.

“Lesgeven in België is een unieke ervaring! De uitdaging heeft mij enorm verrijkt als persoon. Ik kon op KdG rekenen voor uitstekende faciliteiten en ondersteuning. Dankzij de docentenmobiliteit heb ik ook al heel wat contacten gelegd in Europa.” Dimitrios Savvidis, Grieks gastdocent in CarEcology, een project ontwikkeld met Europese partners binnen het Erasmusprogramma.

“Je leert niet alleen jezelf kennen, maar ook veel andere mensen uit verschillende delen van de wereld. Zo kom je in contact met verschillende culturen en maak je interessante dingen mee. Het was de ervaring van mijn leven!” Kelly Maat, studente KMO-Management trok voor haar stage naar Berlijn.


19 7 Waar trekken uitgaande studenten naartoe? AziĂŤ: 8,7%

Afrika: 6,8% Amerika: 12,8% Europa: 71,3%

OceaniĂŤ: 0,4%

Top 5-bestemmingen van KdG-studenten binnen Europa Frankrijk Spanje Verenigd Koninkrijk Duitsland Nederland en Portugal

16,98 % 7,55 % 7,17 % 6,04 % 4,91 %


20

Top 5-bestemmingen van KdG- studenten buiten Europa Suriname India VS China Zuid-Afrika

7,17 % 3,77 % 3,4 % 3,02 % 2,64 %

Aantal bezoeken van KdG-medewerkers aan het buitenland Gezondheidszorg

8

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

25

IndustriĂŤle Wetenschappen en Technologie

15

Lerarenopleiding

12

Sociaal-Agogisch Werk Sint Lucas Antwerpen Hogeschooldiensten

5 2 3


1 21 2 7

Studentenverkeer Gezondheidszorg

0,8% 0,8% 2,7% 11,7%

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde IndustriĂŤle Wetenschappen en Technologie

45,3% 71,5% 0,4% 7,2% 15,1% 13,6% 9,4%

Lerarenopleiding 2,2%

Sociaal-Agogisch Werk

2,3% 6% 2,7%

Sint Lucas Antwerpen

0% 2,6% 5,9%

Uitgaand buiten Erasmusprogramma

Uitgaand binnen Erasmusprogramma

Inkomend


Deel 3: studenten

23

u Studentenpopulatie u Inspraak u KdG Stuvo


24

Studentenpopulatie In oktober 2012 telde de Karel de GroteHogeschool 10 260 studenten. De voorbije negen jaar steeg het aantal inschrijvingen continu. Ook bij de generatiestudenten (studenten die zich voor het eerst inschrijven in het hoger onderwijs) verloopt de grafiek in stijgende lijn. We registreerden een stijging van 8 percent in het aantal inschrijvingen van nieuwe studenten tijdens het academiejaar 2012-2013. Ook bij de generatiestudenten zien we een stijging van 8 percent. Opmerkelijk is dat steeds meer generatiestudenten kiezen voor opleidingen waarmee ze aan de slag kunnen in knelpuntberoepen (Verpleegkunde, Vroedkunde, Lager Onderwijs, Chemie, IndustriĂŤle Wetenschappen).

Op departementsniveau zien we dat 3 875 of 38 percent van de KdG-studenten een richting aan het departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde volgt. Het kleinste departement is Sint Lucas Antwerpen, met 406 studenten. De overheid richt zich door de onderliggende financiering ook op een maximum van 400 studenten per instelling in het hoger kunstonderwijs. De algemene man-vrouwverhouding bij studenten aan de Karel de Grote-Hogeschool is vrij evenwichtig met 43 percent mannen en 57 percent vrouwen. Toch bestaan er nog steeds uitgesproken mannelijke en vrouwelijke opleidingen. Zo tellen onze opleidingen Verpleegen Vroedkunde maar 12 percent mannen en vinden we in onze opleidingen IndustriĂŤle Wetenschappen en Technologie maar 22 percent vrouwen terug.


25 Totale studentenpopulatie KdG 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totaal aantal studenten Generatiestudenten

Evolutie studentenaantal per departement op 1 oktober 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2001

2002

2003

2004

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Lerarenopleiding

2005

2006

2007

2008

2009

2010

IndustriĂŤle Wetenschappen en Technologie Sociaal-Agogisch Werk

2011

2012

Gezondheidszorg Sint Lucas Antwerpen


26

Inspraak Om technische opleidingen voor vrouwen onder de aandacht te brengen, zette het departement Industriële Wetenschappen en Technologie alle studentes in de bloemetjes op Internationale Vrouwendag.

“Ik vind het heel belangrijk dat mannen en vrouwen gelijk vertegenwoordigd zijn, ook in industriële en technische beroepen. Er zouden meer vrouwen aan technische opleidingen moeten beginnen, want waarom zouden zij dat niet even goed kunnen?” Sarra Kharmim, studente voorbereidingsprogramma Industriële Wetenschappen Chemie.

Om een aangename studeeromgeving en een studentgerichte hogeschool te vormen, is het belangrijk dat studenten zelf ook inspraak krijgen. Daarom kunnen ze als studentenvertegenwoordiger ook constructief meewerken aan het beleid van hun departement en hogeschool. Door in een van de participatieraden van de hogeschool te zetelen, doen ze ervaring op in vergaderen en teamwerk. Ze leren snel voor- en nadelen afwegen. De hogeschool biedt hiervoor extra faciliteiten. Zo kunnen studenten in sommige opleidingen hun engagement verzilveren in studiepunten.

“In de studentenraad vertegenwoordig ik mijn medestudenten en sta ik in nauw contact met het hogeschoolbestuur. We bespreken zowat alles dat de studenten aanbelangt en brengen dan advies uit aan de school. Dat kan gaan van opmerkingen over de broodjes in de resto’s tot aanpassingen aan het Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement. Er wordt echt naar ons geluisterd.” Koen Van den Wijngaert, student Toegepaste Informatica.


27

Totaal aantal studenten per departement op 1 oktober 2012 Sint Lucas Antwerpen 160 246 Gezondheidsorg 117 865 Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2358 1517

IndustriĂŤle Wetenschappen en Technologie 880 255

Sociaal-Agogisch Werk 351 1335

Lerarenopleiding 505 1671


KdG Stuvo

28

‘KdG Stuvo’ staat voor studentenvoorzieningen van de Karel de Grote-Hogeschool. Stuvo wil studeren mogelijk maken voor zo veel mogelijk studenten door drempels weg te werken die de toegang tot het hoger onderwijs mogelijk belemmeren. Stuvo investeert in faciliteiten voor studenten zodat elk van hen, ongeacht zijn of haar financiële mogelijkheden, socioculturele afkomst of milieu, op een comfortabele manier kan studeren. En daar hoort ook het leven buiten de aula’s bij. Het takenpakket van Stuvo is divers en uitgebreid: van problemen oplossen, over zorgen en twijfels aanpakken tot leuke vrijetijdsactiviteiten aanbieden. We tonen het in een aantal opvallende cijfers: kot & job - 1 282 KdG-studenten zitten op kot mobiel - 144 KdG-studenten dienden een aanvraag voor een Erasmus-beurs in hap & klaar - om de consumptie van kraantjeswater te promoten werden 10 watertappunten geïnstalleerd en werden 600 Stuv’eau- (herbruikbare glazen) waterflessen verdeeld onder KdGstudenten - in de cafetaria’s werden 64 308 worstenbroodjes verkocht raad & daad - In 2012 werden 4 faalangsttrainingen, 4 assertiviteitstrainingen, een trainingsreeks ‘Omgaan met AD(H)D’ en een trainingsreeks ‘Omgaan met extreem uitstelgedrag’ georganiseerd

centen - er werden 259 afbetalingsplannen afgesloten en 218 voorschotten op de studietoelage van de Vlaamse overheid toegekend - er werd 331 687 euro aan financiële tussenkomsten door KdG Stuvo uitbetaald: het merendeel hiervan zijn financiële tussenkomsten in studiekosten (200 087 euro, ofwel 60,32%) en in bureauticakosten (114 138 euro ofwel 34,41%). cultuur - 2 KdG-studenten studeren met een cultuurstatuut - 860 KdG-studenten kochten Cultuurcheques sport & games - 49 studenten hebben een topsportstatuut - 565 KdG-studenten kochten een Sportsticker - er zijn 12 KdG Stuvo-ambassadeurs die in hoofdzaak de sportieve en culturele initiatieven van Stuvo uitdragen op de campussen subsidies - KdG Stuvo ontving 54 aanvragen van studenten voor subsidiëring van een sportieve en/of culturele, extra-curriculaire activiteit


29


Deel 4: onderzoek

31

u Onderzoek u Voorbeelden van onderzoeksprojecten in 2012


Onderzoek

32

Wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening vormen, samen met onderwijs, de kernopdracht van de Karel de Grote-Hogeschool. Onderzoek gebeurt zowel in de masteropleidingen als in de professionele bacheloropleidingen. Kwaliteit en maatschappelijke relevantie zijn de twee belangrijkste pijlers in het onderzoek aan onze hogeschool. Zowel docenten als andere medewerkers kunnen voorstellen voor onderzoeksprojecten indienen bij de dienst Maatschappelijke Dienstverlening en Onderzoek. Deze dienst beschikt over middelen voor Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek die KdG-breed verspreid worden op basis van de ingediende projectvoorstellen. Het totale onderzoeksbudget bedraagt 3,5 miljoen euro. De kennis die we opdoen, delen we ook met externen door trainingen, coaching en consultancy. Zo organiseert de hogeschool regelmatig studiedagen en lezingen, maar ook opleidingscycli en leerstoelen. Ook onze studenten betrekken we zo veel mogelijk bij onderzoeksprojecten. Zo verwerven ze een wetenschappelijke attitude en kweken ze onderzoeksvaardigheden aan.

“Door onderzoek hebben we de laatste 25 jaar veel bijgeleerd over optimale zorgtechnieken. Bovendien leren de studenten tijdens hun opleiding nu ook wetenschappelijk denken. Die grote bagage stelt hen in staat meer patiëntgericht te werken.” Dr. Erik Franck, docent Psychologie en wetenschappelijk onderzoeker, departement Gezondheidszorg.

Expertisecentra Door expertisecentra op te richten, zette KdG in 2012 de volgende stap in de ontwikkeling van haar praktijkgericht onderzoek. Een expertisecentrum verenigt een groep onderzoekers rond een specifiek thema waarnaar we al heel wat onderzoek hebben verricht. Met deze expertisecentra werken we aan de verdere uitbouw van ons onderzoek door de kennis structureel te verankeren en gericht naar buiten te brengen. De eerste drie expertisecentra zijn: n Expertisecentrum ‘Krachtgericht Sociaal Werk’ n Expertisecentrum ‘Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg’ n Expertisecentrum ‘Duurzame Brandstoffen’


33

Voorbeelden van onderzoeksprojecten in 2012 u Optifox PatiĂŤnten met gehoorverlies als gevolg van een beschadiging van de haarcellen in de cochlea (het orgaan waarmee we geluidsgolven opvangen) zijn potentiĂŤle kandidaten voor cochleaire implantatie. In dit onderzoeksproject wordt een (semi-)automatische afstelprocedure voor de implantaten opgesteld die ertoe zou moeten leiden dat het afstellen van implantaten veel sneller verloopt en betere resultaten oplevert. u Spreekkansen Voor vele ouders en kinderen kan goede, voorschoolse kinderopvang een belangrijk hulpmiddel zijn om hun weg te vinden in de maatschappij. Dit onderzoek richt zich op het versterken van de communicatie tussen ouders uit kansengroepen en de kinderopvang. Op basis van de resultaten wordt een draaiboek opgesteld dat kinderopvanginitiatieven kunnen inzetten om te communiceren met kansengroepen.

u Uitlaatgaswarmterecuperatie Door de restwarmte van uitlaatgassen te recupereren gaan we de energie uit de brandstof beter benutten, wat resulteert in een daling van het brandstofverbruik. Onderzocht wordt hoeveel warmte aan het uitlaatgas kan onttrokken worden en hoe deze warmte best terug ingezet kan worden, voor het opwekken van elektriciteit, voor hulpaandrijving op de krukas of voor aandrijving van aggregaten zoals aircocompressor, servopomp, warmtepomp en turbo.


Deel 5: medewerkers

35

u KdG werft en ontwikkelt talent u Rekruteringsgolf u inK., het communityblad


36

Meer dan 1 000 medewerkers dragen elke dag opnieuw bij tot onze doelstelling om de referentie te zijn inzake hogescholen in Vlaanderen. Als hogeschool te midden van de samenleving is kwaliteitsvol onderwijs neerzetten onze kerntaak. De kwaliteit van onze dienstverlening hangt af van de kwaliteit van het personeel. Daarom zorgen we vanuit HR – onder het motto ‘Kansen doen Groeien’ – dat op elk moment het juiste talent aan boord is, blijft groeien en wordt ingezet.

KdG werft en ontwikkelt talent

We voeren een gericht en actief beleid om het talent en de professionaliteit die in huis zijn, verder te ontplooien. Met de focus op levenslang leren krijgen medewerkers de ruimte om zichzelf als persoon én als professional te ontwikkelen. Ontwikkeling staat centraal in ons HR-beleid. Ons professionaliseringsaanbod omvat meer dan 100 leerlijnen: een uitvoerig aanbod van opleidingen en sessies gegeven door collega’s of externen, van één uur tot een tiendaags traject, met onderwerpen van ‘werken met grote groepen’ en ‘efficiënt tijdsbeheer’ over ‘inspirerend coachen’ tot ‘creatief met taal’. Kennis kan gedeeld worden in hoorcolleges en workshops, maar net zo goed bij een kop koffie of tijdens een blind date met een andere collega.

“De lesgever stelde iedereen gerust, kon de groep enthousiast maken, bracht vernieuwende, bruikbare ideeën, enfin… een aanrader.” KdGmedewerker over ‘Creatief met taal’, een van onze workshops. Verder stimuleren we ook jobrotatie (horizontaal, verticaal, structureel of tijdelijk). We voeden dit onder meer door alle vacatures voor administratief en technisch personeel eerst uitsluitend intern open te zetten. Vorig jaar kozen 24 medewerkers voor een nieuwe uitdaging binnen KdG. We hopen daarmee kennisdeling te vergroten, de rijkheid aan talenten binnen onze organisatie alle kansen te geven en nieuwe professionele uitdagingen bij medewerkers te verankeren.

Inspirerend leiderschap Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in de motivatie van de medewerkers. Een groep medewerkers koos ervoor om onder begeleiding van een externe coach aan een leiderschapsmodel voor KdG te werken. Zij tekenden de krijtlijnen uit van een leiderschapspad@ KdG. Dit traject wordt vanaf volgend jaar in de organisatie uitgerold als een aanbod van opleidingen en sessies waaruit leidinggevenden hun keuzes kunnen maken. Een traject dat hen helpt om een duidelijke visie uit te stippelen, koers te bepalen en een inspiratiebron te zijn voor hun medewerkers. Zo stimuleren we leiderschap met lef, met focus op essentie en resultaten, in vertrouwen samenwerken en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.


37 Leeftijdspiramide 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69

De leeftijdspiramide De KdG-leeftijdspiramide is goed in evenwicht. We vinden – in verhouding – op de hogeschooldiensten de meeste collega’s terug die jonger dan 30 zijn (19 percent). Daarnaast zijn de Lerarenopleiding en het departement Industriële Wetenschappen en Technologie met 16 en 11 percent de departementen met de meeste jonge collega’s. In de departementen Sint Lucas Antwerpen en Gezondheidszorg zijn de meeste 55+’ers aan de slag, met respectievelijk 42 en 20 percent.

Meer dan 20 percent van het totale aantal KdG’ers is ouder dan 55 jaar, wat de komende vijf tot tien jaar een enorme uitstroom met zich meebrengt. Bovendien groeit elk jaar de nood aan bijkomend onderwijzend personeel om het stijgend aantal studenten op te vangen. Dat stelt ons voor de uitdaging om op korte termijn opnieuw een groot aantal getalenteerde en gemotiveerde medewerkers aan te trekken. 40 percent van de KdG-medewerkers werkt deeltijds. Velen onder hen combineren hun onderwijstaak met een functie in een bedrijf. Zo staan veel docenten nog met één been in de praktijk en blijft de voeling met het werkveld en de eigenheid van de opleiding behouden. Anderen kiezen ervoor om hun deeltijdse job te combineren met de zorg voor het gezin, waardoor we ook invulling geven aan een gezonde work-life balance. Met 44 percent mannen en 56 percent vrouwen werken er ongeveer evenveel mannen als vrouwen aan onze hogeschool. Toch zijn er tussen de departementen grote verschillen in de man-vrouwverhouding. Vooral in de departementen Gezondheidszorg, Lerarenopleiding en Sociaal-Agogisch Werk zijn meer vrouwen aan de slag dan mannen. Een verhouding die we grotendeels ook in het werkveld en in de studentenpopulatie terugvinden. Van een glazen plafond is er aan KdG in elk geval geen sprake met een directieteam dat uit vier vrouwen en drie mannen bestaat.


 0%

et en ensch Bed app e rijfs kun n de We Ind te us en nschatriĂŤle Tec ppe hno n log Ler are ie nop leid ing Sin t Lu cas An twe rpe Soc n iaa l-A gog isch We rk Ho ges cho old ien ste n

org

idsz

dhe idsz org

dhe

0%

swe t en ensch Bed app e rijfs kun n d e We Ind ten ustr s i en cha ĂŤle Tec ppe hno n log Ler ie are nop leid Sin ing t Lu cas An twe rpe Soc n iaa l-A gog isch We rk Ho ges cho old ien ste n

del

Han

zon

Ge

38

del sw

Han

Ge zon

Voltijds versus deeltijds per departement

100% 90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

deeltijds voltijds

Man-vrouwverhouding per departement

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

mannen vrouwen


39

Aantal voltijdse equivalenten per categorie Administratief en technisch personeel 85 148

30,5%

InK., het communityblad ‘inK.’, KdG’s communitymagazine, biedt studenten, medewerkers, alumni, werkveld … een blik in de wereld van KdG, en over de hogeschoolmuren heen. Voor de foto’s en tekeningen werkt de redactie samen met een ploegje studenten. Tips voor artikels komen van overal en links met de website, sociale media en nieuwsbrieven zorgen voor extra duiding en dynamiek. Zo bouwt inK. aan cocreatie. En aan een goed KdG-gevoel.

69,5%

Onderwijzend personeel 270 264


www.sintlucasantwerpen.be


Deel 6: financieel

41

u Middelen u Kosten u Balans


42

Onderwijskwaliteit is niet mogelijk zonder voldoende middelen. Daarom streeft KdG ernaar om maximaal middelen te genereren en deze optimaal in te zetten. Om dat te realiseren focussen we op externe communicatie (goede informatie om zo veel mogelijk studenten de juiste studierichting te laten kiezen) en studentenbegeleiding (hoe zorgen we voor een zo goed mogelijke doorstroom). We zorgen er ook voor dat onze ondersteunende processen efficiĂŤnt verlopen, om zo veel mogelijk financiĂŤle middelen te kunnen inzetten op onderwijs.

Subsidies: 5% Dienstverlening en onderzoek op contractuele basis: 2%

Middelen De totale opbrengsten (boekjaar 2012) van de hogeschool bedragen 63,34 miljoen euro. Het merendeel bestaat uit de werkingsuitkeringen en de studie- en inschrijvingsgelden. De overige 13 percent is samengesteld uit subsidies, opbrengsten uit onderwijsactiviteiten (doorrekening van kosten), dienstverlening en onderzoek, andere opbrengsten en uitzonderlijke opbrengsten.

FinanciĂŤle, uitzonderlijke en andere opbrengsten: 3%

Opbrengst uit onderwijsactiviteiten: 3%

Studie- en inschrijvingsgelden: 7%

Werkingsuitkeringen: 80% 2012


43

Kosten In het boekjaar 2012 bedragen de totale kosten 59,77 miljoen euro. Omdat onderwijs onze corebusiness is, is de loonkost met 78 percent natuurlijk het belangrijkste element in de kostenstructuur. 14 percent van de totale kosten heeft betrekking op aankopen van diensten en diverse goederen, vooral om het onderwijsproces te ondersteunen.

FinanciĂŤle, uitzonderlijke en andere kosten: 1% Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen: 2% Diensten en diverse goederen: 14%

Afschrijvingen en waardeverminderingen: 5%

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: 78%

2012


44

Balans Het balanstotaal bedraagt 63,14 miljoen euro op het einde van 2012.

Vlottende activa: 42%

Vaste activa: 58%

2012

Actief Het actief van de balans bestaat uit 36,66 miljoen vaste activa en 26,47 miljoen vlottende activa.


45

Vreemd vermogen: 32%

Eigen vermogen: 67%

Voorzieningen: 1%

2012

Passief Het passief van de balans is samengesteld uit een eigen vermogen van 42,43 miljoen euro, een vreemd vermogen van 20,21 miljoen euro en voorzieningen voor risico’s en kosten van 0,49 miljoen euro.

Om een antwoord te bieden aan het stijgende aantal studenten ging KdG over tot de aankoop van een gebouw op campus Zuid. Deze aankoop werd volledig gefinancierd door eigen middelen.


Professionele bacheloropleidingen

Actueel opleidingsaanbod Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Audiovisuele Technieken • Fotografie

Autotechnologie

Bedrijfsmanagement

• Auto-Elektronica • Bedrijfsvoertuigen • Mototechnologie • Personenwagens

• Accountancy-Fiscaliteit • Financie- en Verzekeringswezen • Internationaal Ondernemen • KMO-Management • Logistiek Management • Marketing • Rechtspraktijk

Chemie

• Biochemie • Chemie • Procestechnologie

Office Management

Multimedia en Communicatietechnologie

• Event- en Projectmanagement • Management Assistant - Cross Media Management (keuzetraject) - Human Resources & Sales (Executive Management Assistant) (keuzetraject) - Talen & Intercultureel Netwerken (International Management Assistant)

• Audio-/Videoproducties (keuzetraject) • Virtuele Producties (keuzetraject) • Webproducties (keuzetraject)

Industriële Wetenschappen en Technologie

(keuzetraject)

Toegepaste Informatica • Applicatieontwikkeling • Softwaremanagement • Systeem- en Netwerkbeheer

KdG

Gezondheidszorg Sociaal-Agogisch Werk Verpleegkunde • Geriatrische Verpleegkunde (keuzetraject) • Kinderverpleegkunde (keuzetraject) • Psychiatrische Verpleegkunde (keuzetraject) • Sociale Verpleegkunde (keuzetraject) • Ziekenhuisverpleegkunde (keuzetraject)

Vroedkunde Biomedische Laboratoriumtechnologie

• Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie • Medische Laboratoriumtechnologie

Orthopedagogie • Orthopedagogie • Toegepaste Jeugdcriminologie

Sociaal Werk • Kunst- en Cultuurbemiddeling • Maatschappelijk Werk • Personeelswerk • Sociaal-Cultureel Werk • Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Maatschappelijke Advisering

Lerarenopleiding Leraar Kleuteronderwijs Leraar Lager Onderwijs Leraar Secundair Onderwijs Pedagogie van het Jonge Kind


Academische bachelor- en masteropleidingen Verkorte opleidingen Leraar Kleuteronderwijs Leraar Lager Onderwijs Leraar Secundair Onderwijs Pedagogie van het Jonge Kind

Bachelor-na-bacheloropleidingen, postgraduaten en navormingen Beeldende Kunsten • Grafisch Ontwerp • Juweelontwerp en Edelsmeedkunst • Vrije Kunsten

Sint Lucas Antwerpen

Gezondheidszorg Verpleegkunde en Vroedkunde (in samenwerking met Universiteit Antwerpen)

Bachelor na bachelor in het Onderwijs: Buitengewoon Onderwijs Bachelor na bachelor in het Onderwijs: Zorgverbreding en Remediërend Leren Bachelor na bachelor in de Oncologische Verpleegkunde Bachelor na bachelor in de Geriatrische Gezondheidszorg Bachelor Verpleegkunde deeltijds werken/ deeltijds studeren Brugprogramma Verpleegkunde Mentorenvorming voor leraren Navorming Levensreddende Vaardigheden in de Verloskunde Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Navorming ‘Niet storen, bevallende vrouw’ Opleiding Referentieverpleegkundige Wondzorg Postgraduaat Acupunctuur (in samenwerking met het Opleidingsinstituut voor traditionele Chinese geneeskunde of OTCG) Postgraduaat Geriatrie Postgraduaat Leiderschap in Zorg (in samenwerking met het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout) Postgraduaat Massage en Bewegingsleer (in samenwerking met OTCG en het Vervolmakingscentrum voor Verpleegkundigen en Vroedvrouwen) Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Verpleegkundigen Postgraduaat Pediatrie en Neonatologie Postgraduaat Verantwoordelijke in de Kinderopvang Verpleegkundige Bijscholing op Maat

Master-na-masteropleidingen Beeldend Onderzoek


51

Colofon Verantwoordelijke uitgever Dirk Broos, Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen Redactie Dienst Communicatie Vormgeving Ideeweb De teksten binden de vzw niet juridisch. Wie meent dat er aan een foto nog rechten verbonden zijn, kan zich wenden tot annemie.marien@kdg.be.


+32 3 613 13 13 www.kdg.be kareldegrotehogeschool #kdghogeschool

KdG Kort 2013  

Hoe goed deed de Karel de Grote-hogeschool het in 2013? Dat lees je in dit strak vormggegeven jaarverslag.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you