Page 1

punt BZW BZW IS DE REgIONAlE WERkgEVERSVERENIgINg VAN VNO-NCW | l E D E N M A g A Z I N E B Z W | J A A R g A N g 9 - N u M M E R 6 - 2 0 1 2

MARC HENDRIkSE EN AMANDuS luNDqVIST:

‘CiV teCHniek mOet naar BraBant’ BOuWEN AAN BANDEN BINNEN DE BZW-STuDIECluBS BZW CABARET MET lEON VAN DER ZANDEN MICHIEl VAN CAMPEN: ‘Ik kOESTER MIJN AFkOMST’


VOORZITTER AAN HET WOORD

a58: ambitieus meer presteren met minder middelen Begin 2011 nam het Brabants-Zeeuwse bedrijfs-

stelling van de Minister van IenM te verlichten,

leven een voor Nederland uniek initiatief: een

er aan bij te dragen dat op een andere wijze dan

blauwdruk voor de oprichting van een nieuwe

tot nu toe gebruikelijk, belangrijke investerin-

publiek-private onderneming die de gehele A58

gen in de infrastructuur kunnen worden veilig-

van Eindhoven tot Vlissingen versneld opwaar-

gesteld. De uitdaging ligt erin om met minder

deert. De BZW, KvK, Bouwend Nederland en

middelen meer te presteren. InnovA58 heeft al

andere partners hebben hard aan het plan ge-

aangetoond hiertoe in staat te zijn en zal dui-

werkt, dat inmiddels de naam InnovA58 draagt.

delijk maken dat deze aanpak ook op andere

Via de nieuwe constructie kunnen de knelpun-

wegen van toepassing kan zijn.

ten op de filegevoelige snelweg veel eerder dan gepland worden aangepakt. Daarnaast wordt

Dit is uiteraard een welkom initiatief voor een

de weg voorzien van state-of-the-art tech-

door bezuinigingen geplaagde minister. Het

nologie op het gebied van verlichting, weg-

hoeft geen betoog dat het bedrijfsleven ervan

benutting en verkeersdoorstroming. Het model

uitgaat dat het project InnovA58 onverkort

genereert zelfs inkomsten uit de exploitatie van

wordt doorgezet ondanks het feit dat de minis-

onder meer servicestations en installaties voor

ter ruimte moet maken op haar begroting.

duurzame energieopwekking. Het bedrijfsleven komt hiermee het Rijk te hulp om projecten uit-

InnovA58 is dus een uniek plan om onze bin-

gevoerd te krijgen.

nenlandse mobiliteit op gang te houden en onze technologie te etaleren. Tegelijk heeft het

Een prima plan dus, met winst voor iedereen.

concept de potentie om een succesvol export-

Het initiatief van het bedrijfsleven heeft geleid

product te worden. Dat levert banen en geld op.

tot een intensieve wijze van regionale samen-

De Minister kan laten zien dat de Nederlandse

werking, publiek-privaat. Het bedrijfsleven laat

regering pal achter innovatie en ondernemer-

zich uitdagen om met de modernste technieken

schap via vernieuwende samenwerkingsver-

mobiliteit te bevorderen. Daarmee zet ze zich-

banden staat. Zoals dit ook nadrukkelijk in het

zelf op de kaart, maar zeker ook de BV Neder-

regeerakkoord is verwoord. Het kabinet moet

land met Brainport als hart van innovatie. Ook

nu tonen dat zij werk maakt van het woord dat

de constructie voor de financiering via de pro-

zij zo vaak gebruikt: ambitie.

vincie Noord-Brabant en het Rijk is rond. Het bedrijfsleven wil dus helpen om de taak-

Peter Swinkels 3


rubrieken De partners van de BZW Opinie > Berry Veldhoen

6

Belevingsgericht veranderen

Opinie > Rob Frohn

6

Zeeuwse ambities in moeilijke tijden

De rekensom > BDO

7

Voordeel voor de Energiebesparende ondernemer

Bankzaken > Deutsche Bank

7

Voorsorteren op Single Euro Payments Area

De stelling >

15

Hoe meer vrouwen, hoe meer rendement

Het gesprek >

16

Leen van Leersum van Emergis ontmoet Ton Streppel van WonenBreburg

BZW-projectpartners: Duurzaamheid

Hoe is het nou met‌ > Rob Fastenau

21

Column > Bernard Wientjes

22

Draagvlak

Cartoon > Holla Advocaten

22

Herziening bestemmingsplannen

BZW is de regionale werkgeversvereniging van VNO-NCW

4

Chatten met‌ > Marinus Schroevers

25

BZW aanspreek.punt > Rob Bogman

33

activiteitenkalender

34


INHOUD Nieuws Nieuwe leden

23

36 43/45

BZW-lid in het nieuws > Kees Fivie

47

PUNT.UIT > Henk Oderkerk bedankt!

50

artikelen Studieclubs >

8

De BZW telt momenteel 26 studieclubs. En dat zouden er snel meer kunnen worden. Ze zijn namelijk een groot succes. Stuk voor stuk roemen de leden de hechte band die tussen de ondernemers ontstaat, zowel persoonlijk als zakelijk.

Raad van Commissarissen >

13

Veel (middel)grote ondernemingen staan niet te springen om een Raad van Commissarissen. Toch kan het instellen van zo’n bestuursorgaan positief uitpakken.

29

BZW-leden bespraken de kwestie tijdens een bijeenkomst bij BDO.

See You in Court >

23

Het onslagrecht gaat veranderen, maar niemand weet wat dat exact zal inhouden. Holla Advocaten gaf BZW-leden middels een rollenspel een kijkje in de huidige gang van zaken bij de kantonrechter.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap >

26

Per topsector wordt een Centrum voor Innovatief Vakmanschap opgezet. Het topteam High Tech Systemen en Materialen wil twee van deze mbo+ opleidingen, waarvan één in Eindhoven. Het Brabantse bedrijfsleven en onderwijs wil investeren. Maar ook de provincie moet definitief ‘aan boord’.

30

Michiel van Campen >

30

Als nieuwe BZW-directeur wordt Michiel van Campen een van de gezichtsbepalende voormannen van de BZW. ‘Ik geloof dat de economie maatschappelijke veranderingen stuurt. Ik wil het belang van het bedrijfsleven maximaal ondersteunen.’

5


OPINIE

ROB FrOHn Zeeuwse ambities in moeilijke tijden DELTA heeft voor de verkiezingen

schikbaar gesteld. Laten we hopen

in de energietransitie en de bioba-

de politieke partijen gevraagd om

dat dit beleid naar de toekomst toe

sed economy. Juist in deze tijd is

heldere keuzes voor een duurza-

wordt bestendigd.

het noodzakelijk dat bedrijven hun nek uitsteken en innoveren.

me en zekere energievoorziening. Een stabiel investeringsklimaat is

De ontwikkelingen in de energie-

noodzakelijk om als energiebedrijf

markt maken een stabiel investe-

DELTA kijkt naar investeringen in

de stappen te kunnen zetten die

ringsklimaat cruciaal. En niet alleen

getijdenenergie, decentrale op-

bijdragen aan het realiseren van de

de energiesector, maar alle bedrij-

wek, maar vooral in de ombouw

20-20-20 doelstellingen in Euro-

ven, zeker hier in Zeeland, worden

van de huidige kolencentrale naar

pees verband. Het regeerakkoord

hard geraakt door de crisis. Dit

honderd procent biomassa. Met

kan samen met de Zeeuwse keten-

is ambitieus en heeft een mooie

baart mij grote zorgen. Zeeland

de Zeeuwse Biomassa Centrale

partners een impuls geven aan de

duurzame energieparagraaf. De-

is een geweldige economische

zetten we een bedreiging – nood-

provinciale biobased ambitie. Het

centrale opwek wordt gestimu-

regio, met een sterke industriële,

zakelijke sluiting van een verliesla-

regeerakkoord biedt zo genoeg

leerd, de ambities op het gebied

agrarische en elektriciteitssector.

tende centrale – om in een kans,

mogelijkheden om deze Zeeuwse

van hernieuwbare energie worden

Dit moet behouden blijven voor

zowel voor de energietransitie, als

ambities waar te maken.

verhoogd en hier worden ook de

de toekomst. Daarom wil DELTA

voor de Zeeuwse economie. Dat is

bijbehorende middelen voor be-

ook een voorname positie hebben

op deze schaal uniek in Europa en

Rob Frohn, CEO DELTA NV

DELTA NV is partner van de BZW

BERRy VelDHOen Belevingsgericht veranderen

6

Onlangs las ik een interessant

in de loop van de tijd gewend zul-

wat verloren is gegaan, maar erop

boek: ‘Volmaakt Onvoorspelbaar’

len raken aan veranderingen in

vertrouwen dat je in weer nieuwe

van Dan Ariely. Deze hoogleraar

onze levensstijl, of dat we ons zul-

omstandigheden er opnieuw goed

gedragseconomie heeft in zijn

len aanpassen aan letsel en ontdek-

(of zelfs beter) uit zult komen, al

jonge jaren zeer ernstige brand-

ken dat het minder vreselijk is dan

heb je geen idee hoe precies en in

wonden opgelopen en is daarvoor

we vroeger dachten.

welke omstandigheden.

jarenlang behandeld. Dat heeft

Voor mij leidde dat tot een per-

‘Anders kijken’ is ook cruciaal in

“De 9+ organisatie: van

hem onder meer geleerd dat men-

soonlijke reflectie op ‘mijn’ vermo-

organisaties. Alleen noemen we

marketshare naar mindshare”

sen zich ongelofelijk goed kunnen

gen tot aanpassen, in persoonlijk

het daar veelal ‘reorganiseren’ en

aanpassen aan nieuwe, moeilijke

opzicht en als ondernemer. En wat

menen we al op voorhand te we-

samen het bedrijf opbouwen, maar

situaties en daar sterker uit kunnen

bleek: ik was – samen met mijn

ten hoe het moet en wat eruit moet

het ook samen ‘succesvol’ aanpas-

komen. Alleen: we blijken niet of

directe omgeving – eigenlijk best

komen. Wat zou er gebeuren als

sen? Wij noemen dit ‘belevingsge-

nauwelijks te kunnen voorzien hóe

succesvol geweest in me aanpas-

management en werknemers een

richt veranderen’. De uitkomst? Een

we ons daaraan zullen aanpassen.

sen, ook in soms buitengewone,

reorganisatietraject eens zouden

reorganisatie waar iedereen trots

Volgens Ariely kunnen we ons heel

aangrijpende

omstandigheden.

starten met het delen van hun bele-

op is en zich van meet af aan sterk

goed voorstellen hoe de toekomst

Daarvoor is nodig dat je op het cru-

vingen en ervaringen met ‘aanpas-

bij betrokken voelt. Veel succes!

eruit ziet, maar vinden we het heel

ciale moment ‘anders kunt kijken’

sen’, zowel in de privésfeer als in de

moeilijk ons voor te stellen dat we

naar de toekomst: niet focussen op

onderneming? Zodat ze niet alleen

Directeur van Altuïtion en co-auteur van de bestseller

Altuïtion is partner van de BZW


DE REkENSOM

Voordeel voor de energiebesparende ondernemer

Investering z Investering onnepanelen L Totale inves ED-verlichting tering

U wilt als ondernemer zoveel mogelijk besparen op uw

Aftrek: EIA Besparing V 41,5º/º PB 25º/ º Netto voord eel 10,4º/ º

kosten. Zo kunt u besparen op uw energierekening door het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen op uw dak of het vervangen van uw verlichting door LED-verlichting. Wist u dat u als ondernemer hiervoor tevens in aanmerking komt voor een belastingkorting in de vorm van een energie-investeringsaftrek (EIA)? Komt uw investering in

€ 20.000 € 50.000 € 70.000 € 29.050 € 7.262

aanmerking voor deze aftrek dan mag u 41,5% van dit investeringsbedrag van de fiscale winst aftrekken. Dit levert u een netto voordeel op van 10,4%. Meer informatie: www.bzw.nl/rekensom Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner BDO.

BANkZAkEN

Voorsorteren op single euro payments area Met Single Euro Payments Area (SEPA) gaat iedereen in Europa, zowel zakelijk als privé en zowel binnen als buiten de eigen landsgrenzen, op dezelfde manier betalen. SEPA maakt het betalingsverkeer efficiënter en overzichtelijker en moet eraan bijdragen dat de Europese Unie de meest concurrerende economie ter wereld wordt. SEPA wordt ingevoerd op 1 februari 2014. Vanaf dat moment zijn er nieuwe standaarden van kracht voor zaken als overschrijvingen, incasso’s en rapportages. Een van de meest opvallende veranderingen is de invoering van de IBAN (International Bank Account Number). Dit nieuwe internationale bankrekeningnummer is gebaseerd op uw huidige rekeningnummer. Daarnaast heeft u bij het doen van betalingen de BIC (Bank Identificatie Code) nodig. Ook kunnen er veranderingen optreden in bijvoorbeeld bestandsformaten voor het aanleveren van batches van overboekingen en incasso’s. Het is dan ook noodzakelijk dat u in uw administratie tijdig en zorgvuldig de juiste maatregelen treft. Als een van de eerste banken die volledig klaar was voor het nieuwe SEPA-betalingsverkeer, kunnen onze contactpersonen u hierin praktisch en snel adviseren. Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner Deutsche Bank.

7


De BZW telt momenteel 26 studieclubs. En dat zouden er snel meer kunnen worden. De studieclubs zijn namelijk een groot succes. Stuk voor stuk roemen de leden de hechte band die tussen de ondernemers ontstaat. Een vriendschapsband haast, waarbinnen je niet alleen zakelijke informatie maar ook lief en leed met elkaar deelt. Reden voor de redactie van PUNT.BZW om eens te kijken hoe het er in zo’n studieclub aan toe gaat. We belden aan in Waalwijk.

‘in een studieclub bouw je een 8


foto: Olaf Smit

band met elkaar op’ >>> 9


10

Woensdag 14 november, acht uur ’s avonds.

Openhartig

len.’ Van Leijsen werkt in West-Brabant, maar

Buiten is het druilerig en koud. Binnen brandt

Het onderwerp van vanavond is personeel en

woont in de regio Waalwijk. Dat hij lid is van

de openhaard en staan koffie en gebak klaar.

arbeidsrecht. Gastspreker is HR-adviseur Bob

een studieclub die buiten zijn werkgebied

We zijn te gast in de woning van Harald van

Booij, geen lid van de studieclub. Hij houdt een

valt, geeft al aan dat het de leden niet om de

Engelen in Waalwijk. De directeur van commu-

inleiding over de arbeidstechnische gevolgen

business te doen is. Dat beaamt ook gastheer

nicatiebedrijf Van Engelen is vanavond gastheer

van het nieuwe kabinetsbeleid en bespreekt

Van Engelen: ‘Visitekaartjes strooien? Niet in

voor de maandelijkse bijeenkomst van de BZW-

de laatste ontwikkelingen. De wisselwerking

onze club. Je deelt gewoon elkaars ervaringen

studieclub Waalwijk. Het toneel is een gezellige

met de studieclubleden is direct enorm. Erva-

als mens en ondernemer. Soms ontstaan op-

huiskamer met haardvuur, bankstel, kinderspeel-

ringen vliegen over en weer en iedereen heeft

drachten vanuit de studieclub. Logisch, omdat

goed en iets meer stoelen dan normaal. Net na

bij elk onderwerp wel een praktijkvoorbeeld

het ook bij opdrachten om vertrouwen draait.

achten druppelen de studieclubleden binnen.

uit zijn eigen bedrijf. De avond is eigenlijk het

Maar dat is niet de intentie.’

De hartelijke begroetingen verraden al dat de

format voor vrijwel alle bijeenkomsten van de

meesten elkaar goed kennen. En dat komt niet

BZW-studieclubs. Gemiddeld tien tot vijftien

Meerwaarde

omdat ze elkaar in het zakenleven zo vaak zien.

ondernemers uit de regio die elkaar in een

Veel BZW-studieclubs bestaan al decennia. De

Sterker nog: het is een bont gezelschap van elf

huiskamersetting bijna elke maand zien. Een

oudste stammen zelfs uit de oorlog, toen een

directeuren uit sectoren die vrijwel niets met

onderwerp, een gastspreker en delen maar.

studieclub de enige manier was om het samen-

elkaar te maken hebben. Een afvalinzamelaar,

Op een verrassend openhartige manier. ‘Dat

scholingsverbod te omzeilen. Een telefonisch

een leverancier van land- en tuinbouwinstal-

is het grote verschil met congressen en work-

rondje maakt duidelijk dat het er in vrijwel alle

laties, een notaris te Kaatsheuvel, een dhz-

shops die we natuurlijk ook bezoeken’, zegt

studieclubs hetzelfde aan toe gaat. ‘Je ziet el-

groothandelaar en nog meer ondernemers uit

deelnemer Wil van Leijsen, directeur van af-

kaar niet vluchtig zoals op een receptie, maar

alle hoeken van de Langstraatse bedrijvigheid.

valinzamelbedrijf Saver in Roosendaal. ‘In

gaat met elkaar in discussie over onderwerpen

De enige vrouw, dat dan weer wel, is Juliëtte

een studieclub bouw je een band met elkaar

die ons allemaal bezighouden’, zegt Harry

van den Hoven van Hofax, bedrijf in kantoor-

op. Je ziet elkaar maandelijks en vaak jaren

Cox van de Veghelse Cox Groep (onroerend

machines en -artikelen: ‘Wat kan ik zeggen? It’s

achtereen. Dan ontstaat vanzelf vertrouwen,

goed), lid van studieclub ‘s-Hertogenbosch II.

a man’s world’, aldus de directeur.

waardoor je je ook kwetsbaar durft op te stel-

‘Je weet wat er bij de leden speelt, deelt el-


OPROEP Sara Vermeltfoort is bij de BZW Regiomanager Midden-Brabant. Dit is ook het gebied waar de meeste studieclubs van de vereniging zitten, maar liefst dertien. ‘Studieclubs zijn voor de BZW van groot belang, omdat deelname eraan enorm door onze leden wordt gewaardeerd’, zegt ze. ‘Natuurlijk worden ondernemers lid van de BZW vanwege het spectrum aan activiteiten dat we te bieden hebben op het gebied van belangenbehartiging, Frank van Oers

Harry Cox

het netwerk en de ledenbijeenkomsten. Maar de deelname aan een studieclub

kaars wel en wee en helpt als dat nodig is. Ik

derhandelt met de minister. Dat zijn spannen-

wordt als een belangrijke meerwaarde

vind het een echte meerwaarde van het lid-

de verhalen waar je veel van leert, maar waar

gezien. In de studieclubs ontmoet je

maatschap van de BZW.’ Frank van Oers (Van

we vertrouwelijk mee omgaan. Ook die ver-

elkaar namelijk vaker én in een andere

Oers Weijers Architecten) is al tien jaar lid van

trouwelijkheid is de reden dat we alles, zowel

setting dan bij de reguliere BZW-bijeen-

studieclub Tilburg III, een van de oudste stu-

zakelijk als privé, met elkaar kunnen delen.’

komsten. Daardoor zijn die netwerken

dieclubs: ‘Ook de netwerken worden gedeeld.

Kees de Waard (Perfetti Van Melle) is aanja-

nog hechter. Bovendien doe je er veel

We hadden laatst ‘energie’ als onderwerp. Een

ger van BZW’s nieuwste studieclub Industrie

ervaringen en kennis op. Ik raad dan ook

van de relaties van onze leden is de directeur

Midden- en West-Brabant. De club telt alleen

elk BZW-lid aan om zich bij een studie-

van de kerncentrale in Borssele. Zo’n man on-

industriëlen. Nu nog zo’n zes leden, maar dat

club aan te sluiten of er samen met de

moeten er snel meer worden. De club is ook

regiomanager een op te richten.’ Ko-

iets anders van opzet: ‘Wij zijn allemaal met

mend jaar zal Vermeltfoort deze oproep

een maakproduct bezig en willen van elkaars

nog eens formeel doen aan alle leden in

productieproces leren. Daarom komen wij

Midden-Brabant. ‘Ik reken erop dat er

eens in de twee of drie maanden overdag bij

veel nieuwe studieclubleden bij zullen

elkaar en altijd bij de bedrijven van de leden.

komen’, aldus de regiomanager.

‘JE DEELT

Maar ons contact is net zo openhartig als een huiskameravond’, aldus De Waard.

ELKAARS ERVARINGEN

Heeft u ook interesse in een studieclub? Neem dan contact op met uw

Inhoud

regiomanager of stuur een mail naar

Terug naar de huiskamer in Waalwijk. Pas om

PUNT•BZW onder vermelding van

kwart over tien komt de eerste alcoholische

interesse studieclub.

versnapering op tafel. De personeelsdiscussie is inmiddels ten einde. Juliëtte van den Hoven heeft veel nieuwe kennis opgedaan en weet

ALS MENS EN

wat haar in haar bedrijf op dit gebied te doen staat: ‘Dat is het mooie van deze bijeenkomsten. Het gaat echt over de inhoud. Maar ondertussen leer je elkaar elke keer zoveel beter

ONDERNEMER’

kennen, dat je eigenlijk alles op elk gebied met elkaar kunt bespreken.’

punt@bzw.nl

11


Eindhoven

Emmasingel 13 5611 AZ Eindhoven Tel. 040 - 217 11 11 Fax: 040 - 217 11 18

ADVERTORIAl

Deurne

De Poort 9c 5751 CN Deurne Tel. 0493 - 35 25 45 Fax. 0493 - 35 25 40


RAAD VAN COMMISSARISSEN: ONBEkEND MAAkT ONBEMIND

‘Zij dwingen mij na te denken over bepaalde zaken’ stellen. Daarom hebben we bewust gekozen voor commissarissen die ik niet kende. Zij weten ook niet alles van het vakgebied waarin wij actief zijn, maar hebben wel andere capaciteiten die waardevol zijn voor ons bedrijf.’ foto: Verbeeld fotografie

Hoefnagels Groep benoemde in 2002 een externe adviseur. ‘Wij hebben gekozen voor iemand die de bouwmarkt, waarin wij zelf ook actief zijn, goed kent. Zo’n persoon kijkt met andere ogen naar je bedrijf. Bovendien heeft hij goed zicht op de zaken die spelen binnen en buiten onze organisatie. Dat draagt ertoe bij dat wij sneller beslissingen

‘Is uw bedrijf toe aan een Raad van Commissarissen of een Raad van Advies?’ ?????????

kunnen nemen over onze bedrijfsvoering’, aldus Cees Hoefnagels. Hij is samen met zijn neef Ad ei-

Deze vraag stond centraal tijdens de themabijeenkomst die de BZW onlangs

genaar/aandeelhouder van het bedrijf, waarbij Ad

samen met partner BDO hield in de Postelse Hoeve in Tilburg. ‘Als je bepaalde

zich een aantal jaren geleden heeft teruggetrok-

stappen wilt zetten met je bedrijf, kun je niet zonder een Raad van Commissarissen’, is de stellige overtuiging van ondernemer Roel van Eerd van Van Eerd BV, die in 2004 een Raad van Commissarissen instelde binnen zijn bedrijf.

ken uit de directie. ‘Een ander voordeel is dat we nu altijd besluiten kunnen nemen bij meerderheid van stemmen. Wij zijn blij met deze oplossing.’ sparren Volgens Sjef Leijs, partner Belastingadvies bij

In de praktijk blijkt dat ondernemingen die ope-

benoemen. Toch kan het instellen van zo’n be-

BDO, kan een Raad van Commissarissen voor

reren aan de bovenkant van het mkb-segment

stuursorgaan ook positief uitpakken voor bedrij-

veel bedrijven toegevoegde waarde bieden. ‘Bij-

en familiebedrijven slechts in beperkte mate ge-

ven, zo bleek uit interviews tijdens de bijeenkomst

voorbeeld voor familiebedrijven kan het heel ver-

bruik maken van een Raad van Commissarissen.

met de Tilburgse ondernemers Roel van Eerd en

frissend werken om eens te sparren met iemand

Om meer duidelijkheid te krijgen over de toege-

Cees Hoefnagels. ‘Dankzij de Raad van Com-

die volledig onafhankelijk is. Natuurlijk overleggen

voegde waarde van de Raad van Commissaris-

missarissen komen er meer onderwerpen op de

zij wel met hun accountant of belastingadviseur.

sen heeft BDO recent een onderzoek gehouden

agenda die anders niet aan de orde zouden ko-

Maar een onafhankelijk persoon kijkt vaak toch

onder 271 bestuurders van (middel)grote niet-

men. Zij dwingen mij ook om na te denken over

weer anders naar de zaken. Een Raad van Com-

beursgenoteerde ondernemingen. Daaruit kwam

bepaalde zaken, omdat we daarover gaan over-

missarissen kan volgens ons zeker van toegevoeg-

onder meer naar voren dat 44 procent van de

leggen. En als zij het niet eens zijn met bepaalde

de waarde zijn met het oog op de besluitvorming

ondernemingen nooit heeft overwogen om een

zaken, dan moet ik mijn huiswerk opnieuw doen’,

binnen ondernemingen. Alleen zijn veel bedrijven

Raad van Commissarissen in te stellen. Verder gaf

vertelt Roel van Eerd. Hij behoort tot de derde ge-

nog onvoldoende bekend met dit fenomeen. Ook

nog eens 28 procent van de ondernemingen aan

neratie die deel uitmaakt van de directie van het

in dit geval geldt dus het spreekwoord: onbekend

onvoldoende toegevoegde waarde te verwachten

familiebedrijf Van Eerd BV, dat gespecialiseerd is

maakt onbemind.’

van de Raad van Commissarissen.

in verpakkingen voor de farmaceutische industrie. Dit bedrijf stelde in 2004 een driekoppige Raad

In 2013 organiseert de BZW deze bijeenkomst

kritische mensen

van Commissarissen in volgens het structuur-

nogmaals met BDO. BZW-leden uit Zeeland en

Veel (middel)grote ondernemingen staan dus niet

regime. Van Eerd: ‘Ik had behoefte aan kritische

West-Brabant ontvangen hiervoor tijdig een uit-

te springen om een Raad van Commissarissen te

mensen om mij heen, die open vragen durven te

nodiging.

13


RELATIEGESCHENKEN PROMOTIONELE ARTIKELEN

ADVERTENTIE

‘ERVAAR DE KRACHT VAN HET GEVEN’ BELEEF OOK DE KRACHT VAN HET KERSTPAKKET! Neem contact op met onze ervaren verkoopmedewerkers. Bel 0492 530 123 of kijk op www.igopost.nl RELATIEGESCHENKEN & PROMOTIONELE ARTIKELEN


DE STEllINg

HOe meer VrOuWen, HOe meer renDement Zowel binnen en buiten Brussel was er grote weerstand tegen het voorstel van de Europese Commissie voor een verplicht vrouwenquota in het Europese bedrijfsleven. Nu wil de commissie dat grote ondernemingen ernaar streven dat in 2020 veertig procent van de topfuncties door vrouwen wordt bekleed, onder andere door eerlijke selectieprocedures te hanteren. Daarmee moet het glazen plafond voor vrouwen die willen doorstoten naar de top worden weggenomen. Meer vrouwen in directies en besturen leidt immers tot meer rendement, zo luidt de stelling deze keer.

Naam: Frank van Delft Bedrijf: Management Instituut Nederland Functie: directeur

Naam: Annemieke Matthijssen Bedrijf: Anheuser-Busch InBev Functie: Manager Corporate Affairs

Naam: Rob van Kaathoven Bedrijf: Van Kaathoven Groep Functie: algemeen directeur

een gOeDe

Bij Ons

DeZe eeuW

verdeling tussen mannen en vrouwen bin-

werken meer mannen dan vrouwen, mis-

wordt volgens mij de eeuw van de vrouw.

nen een bedrijf is gezond. Ik zou niet willen

schien komt het door ons product: bier. Hoe

Stond de vorige in het teken van de emanci-

werken tussen alleen maar mannen of vrou-

dan ook, een verplicht vrouwenquota lijkt mij

patie, in ieder geval in onze westerse wereld,

wen. Binnen onze organisatie zijn er iets meer

onzin. Je selecteert op kwaliteit. Wel denk ik

nu zie je zeer krachtige vrouwen aan het roer.

vrouwen dan mannen. Het is echt niet zo dat

dat een bedrijf, ook de top, gebaat is met een

Neem Neelie Smit, Angela Merkel of Hillary

de ene groep beter dan de andere presteert.

goede mix van mannen en vrouwen omdat ze

Clinton, en dichter bij huis Annemarie Rak-

Een goede mix komt de sfeer ten goede, maar

toch verschillend met zaken omgaan. Ik denk

horst... Ik geloof dat diversiteit in de top van

ik selecteer er niet op. Onder de streep gaat

ook dat er genoeg vrouwen zijn met de ge-

bedrijven positief bijdraagt aan resultaten op

het om kwaliteit. Dat is hoe ik er naar kijk,

wenste kwaliteiten. Uiteraard, maar dat geldt

vele fronten. Zo denk ik dat vrouwen gemid-

en ik hoop dat hetzelfde gebeurt binnen de

ook voor een man, dienen randvoorwaarden

deld meer gericht zijn op de lange termijn,

top van grote ondernemingen. Ik denk ook

zoals kinderopvang goed geregeld te zijn.

vanzelfsprekender omgaan met een thema

niet dat het aan de politiek is om zich hiermee

Misschien moet je - als je vaststelt dat er vol-

als duurzaamheid. Natuurlijk gaat het onder

te bemoeien. Het bedrijfsleven moet wat dit

doende gekwalificeerde vrouwen zijn maar je

de streep om kwaliteit, maar een zetje in de

betreft een zelfregulerend karakter hebben,

ze weinig terugziet in Raden van Bestuur -

goede richting kan geen kwaad. Een quotum

hoewel mij natuurlijk ook wel opvalt dat de

constateren dat om wat voor een reden dan

zou een goede start kunnen zijn, maar beter

zakelijke top een mannenwereld is.’

ook veel van hen toch zelf kiezen om de stap

nog het wegnemen van hindernissen in het

niet te wagen.’

begin van een carrière.’

15


HET gESPREk

lEEN VAN lEERSuM Leen van Leersum, 59 jaar, is met zijn financiële en commerciële achtergrond, ruim dertig jaar werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg. Hij begon als economisch medewerker bij het COTG, voorloper van de huidige Nederlandse Zorgautoriteit en kwam via Dordrecht als directeur van de RIAGG en Amsterdam als bestuurder van AMC de Meren in Goes

Foto’s: Verbeeld fotografie

terecht. Daar is hij sinds 2003 bestuursvoorzitter van Emergis, het Zeeuwse centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Bij Emergis worden met vijftienhonderd medewerkers en negentig miljoen budget jaarlijks 12.000 mensen behandeld of

lEEN VAN lEERSuM ONTMOET TON STREPPEl

‘We zijn aangetikt, maar niet

begeleid. In de loop der jaren is Van Leersum

De Nederlandse woningbouwcorporaties liggen onder vuur. Affaires als die

sterk betrokken geweest bij thema’s als

bij Vestia hebben een beeld gecreëerd van een sector waarin onverant-

financiering, interculturalisatie, cliëntparticipatie en maatschappelijk ondernemer-

woord bestuur de norm is. Dat maakte mede de politieke weg vrij voor

schap. Binnen het bestuur van de Brabants

vergaande bezuinigingen zoals voorgenomen door de huidige regering. Ton

Zeeuwse Werkgeversorganisatie bekleedt

Streppel directeur-bestuurder van WonenBreburg in Tilburg waarschuwt.

hij de portefeuille zorg.

‘Excessen moeten hard worden aangepakt, maar je kunt onze sector niet stilleggen zonder vergaande economische en maatschappelijke schade.’ Leen van Leersum, bestuursvoorzitter van zorgverlener Emergis in Goes, weet wat het is om onder steeds grotere financiële druk het belang van klanten te blijven behartigen.’

VAN LEERSUM: ‘Het adagio van het huidige kabi-

maatschappelijk de goede dingen wil doen. Onze

net is bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Daar is

bedrijfsopbrengsten bedragen jaarlijks ongeveer

veel begrip voor op te brengen onder de huidige

150 miljoen euro. Daar zit geen cent subsidie

omstandigheden. Voor Emergis betekent dit wel

bij. Op onze balans staan ongeveer 30.000 ver-

dat we steeds minder middelen hebben, terwijl we

huureenheden met een waarde van 1,4 miljard

onze diensten op een optimaal niveau willen hou-

euro. Wij zijn voor alle activiteiten vennootschaps-

den. Hoe verhoudt zich dit tot de ontwikkelingen

belastingplichtig en zijn ons bewust van onze bre-

bij WonenBreburg?

de verantwoordelijkheid, zowel voor de volkshuisvesting als voor de economie. In onze regio zijn in

16

STREPPEL: ‘Net zoals zorginstellingen dienen wij

2011/2012 corporaties goed voor zestig procent

www.tinyurl.com/cz4wzct

een publiek belang. WonenBreburg is een private

van de nieuwbouwprojecten. Wij huisvesten in

www.emergis.nl

onderneming die in het domein van het wonen

Breda en Tilburg zo’n 55.000 mensen in vastgoed


TON STREPPEl Drs. Ton Streppel, 59 jaar, bedrijfseconoom, is sinds 2003 directeur-bestuurder van WonenBreburg, een woningcorporatie met dertigduizend verhuureenheden in Breda en Tilburg, en een tweehoofdig collegiaal bestuur. Daaraan voorafgaand was hij bestuurder van een van de rechtsvoorgangers (sinds 2000) en directielid bij de gemeente ’s-Hertogenbosch (sinds 1985). Streppel is lid van BZW Midden-Brabant. Streppel is lid van het algemeen bestuur van de brancheorganisatie Aedes, lid van

aangeslagen’

de deelnemersraad van het WSW en is voorzitter van de stichting Futura: een samenwerking met andere Brabantse corporaties. Streppel is sterk betrokken bij

dat allemaal moet worden onderhouden. Dat

miljoen euro. Rutte II gaat ons met een extra ver-

thema’s die op het snijvlak van publiek en

maakt van ons een belangrijke uitbesteder. Onze

huurdersheffing ongeveer 1,2 miljard euro extra

privaat aan de orde zijn.

huurders en klanten, zakelijke relaties en de eigen

kosten. WonenBreburg zal in totaal twintig mil-

organisatie komen door het huidige regeringsbe-

joen inleveren. Dat is met name pijnlijk voor onze

leid steeds meer onder druk te staan.’

huurders en heeft grote volkshuisvestelijke en economische effecten in onze steden Breda en Til-

VAN LEERSUM: ‘Als bestuurder van een zorgin-

burg, onder andere vanwege minder opdrachten

stelling vind ik het belangrijk om verbindingen te

voor aannemers als het gaat om onderhoud en

leggen om betere zorg te verlenen. Dat betekent

nieuwbouw. Onze organisatie, die de laatste jaren

dat we bijvoorbeeld samenwerken met sociale

al met vijftig mensen is geslonken tot vierhonderd

werkplaatsen, de politie, justitie, woningbouw-

fte’s, zal aanzienlijk verder inkrimpen.’

corporaties en het bedrijfsleven. Vanuit dat oogpunt ben ik als bestuurder actief binnen de BZW.

VAN LEERSUM: ‘Kun je het maatschappelijke be-

De publieke sector is ook een bedrijfstak, met dat

lang schetsen dat je vertegenwoordigt?’

verschil dat wij ook een maatschappelijke taak hebben. We worden zowel beoordeeld op onze

STREPPEL: ‘Vijftig procent van onze huurders

financiële prestaties, maar belangrijker, ook op

leeft ongeveer op het bestaansminimum. Het

onze maatschappelijke prestaties. En die zijn niet

zijn AOW’ers, jongeren, WAO’ers, alleenstaande

altijd goed de kwantificeren. Dat betekent een

moeders, noem maar op. Wij bedienen de eco-

verschil in mogelijkheden in een tijd waarin wij

nomisch zwakkeren met betaalbare woningen.

tegen de economische meetlat worden gehou-

WonenBreburg wil daarom principieel niet het on-

den en er wordt gekort op budgetten. Ik kan me

derste uit de kan halen wat betreft huurtarieven.

voorstellen dat jullie meer ruimte hebben om te

Er is ook een economisch argument om het niet te

bewegen.’

willen: vraaguitval. Het idee van de regering dat je probleemloos aanzienlijke huurverhogingen kunt

STREPPEL: ‘De bezuinigingswoede van het eer-

doorvoeren berust op wishfull thinking. Elf pro-

www. tinyurl.com/cejggoo

ste kabinet Rutte kostte onze sector achthonderd

cent van onze huurders woont financieel scheef.

www.wonenbreburg.nl

17


ADVERTENTIE


HET gESPREk

De meeste betalen 45 tot 55 procent van hun net-

VAN LEERSUM: ‘Hier is een parallel met de

to inkomen aan huur en energie. Het gaat ook om

zorgsector te trekken. Verplichtingen aangaan

leefbaarheid van de wijken, waar het van belang

zonder financiële dekking is niet meer denkbaar

is dat er niet enkel economisch zwakkeren wonen.

in deze tijd. Maar de maatregel waar jij het over

Armoede en leegstand hebben enorme effecten

hebt lijkt me verstrekkende gevolgen hebben,

op een buurt, leiden tot overlast, de teloorgang

met name voor de bouw waarmee het toch al

van cohesie en tot grote maatschappelijke kos-

slecht gaat.’

ten. Er is ook een groot economisch belang in het voorkomen van die negatieve spiraal.’

STREPPEL: ‘Ik neem dan ook aan dat deze zaak wordt opgelost, linksom of rechtsom. Het is niet

VAN LEERSUM: ‘Vorige week werd bekend dat

onrealistisch dat onze sector bijdraagt nu we al-

het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geen

lemaal moeten inleveren. Maar dat rechtvaardigt

toezeggingen doet voor projecten na 2013. Dit

deze beslissing niet, omdat die zoveel mensen

zorgde voor een schok binnen de sector. Kun je

en bedrijven raakt en je zaken niet kapot moet

uitleggen wat er aan de hand is?’

bezuinigen.’

STREPPEL: ‘Via het waarborgsysteem voor wo-

VAN LEERSUM: ‘Ik zie de crisis en de bezuinigin-

ningbouwcorporaties, met het Rijk en de ge-

gen ook als een kans om zaken beter te doen; na

niet prettig. Toen ik het nieuws over het waar-

meenten als achtervangers, hebben we direct toe-

te denken over wat wel kan en wat beter kan,

borgfonds bracht, zei ik: ‘We zijn aangetikt, maar

gang tot de kapitaalmarkt en kunnen gemakkelijk

terwijl de middelen afnemen. Er is in de zorg-

niet aangeslagen.’ De problemen zijn ingewik-

geld lenen tegen prima voorwaarden. Daaruit

sector bijvoorbeeld veel te winnen door meer

keld, maar ik voel me niet onmachtig, ook niet

volgt onze triple-A-rating. Nu heeft het kabinet,

samenwerking te organiseren en geen onnodige

als bestuurder.’

naast de extra heffing, met onmiddellijke ingang

behandelingen uit te voeren. Los van de pijnlijke

besloten de stekker uit dit systeem te trekken;

bezuinigingen en dat ik goede mensen naar huis

VAN LEERSUM: ‘We hebben allebei last van

een desastreuze beleidskeuze waardoor al onze

moet sturen, vind ik wat dat betreft de tijd fas-

een negatief imago: de zorg als een inefficiënte

investeringen in gevaar komen. Ik heb onze men-

cinerend. Alle keuzes die je maakt gaan hand in

sector van managers, de corporaties vanwege

sen direct bij elkaar geroepen om te vertellen dat

hand met risico’s. Maar dit is wel de tijd om als

onverantwoord financieel bestuur. In hoeverre

een groot deel van de voorgenomen projecten

directie en bestuur hét verschil te maken. Welke

denk je dat de affaires rond collega wooncorpo-

- nieuwbouw en groot-onderhoud - in de ijskast

mogelijkheden zie je binnen jouw organisatie en

raties als Vestia hebben bijgedragen aan de poli-

gaan. Ik ga alleen verplichtingen aan als wij onze

vind je het eigenlijk nog wel leuk om WonenBre-

tieke keuzes die nu worden gemaakt?’

kant van de zaak kunnen waarmaken.’

burg te leiden door deze moeilijke tijden?’

Ton Streppel

STREPPEL: ‘Dat maakt een wereld van verschil STREPPEL: ‘Ieder individu heeft zijn eigen woon-

uit. Er zijn zoveel incidenten dat het geen inciden-

behoefte. Wij willen woningen goed onderhou-

ten meer zijn. Dat onderkent de eigen beroeps-

den, maar je hebt verschillende soorten kwalitei-

groep. Wij willen verscherpt financieel toezicht.

ten. De ene huurder is bereid een hogere huur

Persoonlijk baal ik er enorm van en vind met

te betalen als de woning zeer energiezuinig is,

heel veel collega’s dat uitwassen hard moeten

de andere vindt een lagere huur belangrijk. Dif-

worden aangepakt. Tegelijkertijd legitimeert dat

ferentiatie in kwaliteit kan geld opleveren. Daar-

niet het lamleggen van een sector die ook een

naast zijn er meer mogelijkheden om kwaliteit te

enorme prestatie levert en waar heel veel men-

vergroten en uitgaven naar beneden te brengen.

sen en bedrijven afhankelijk van zijn. De zelfver-

De tijd van maximalisatie van alles ligt achter ons,

rijkers zijn in de minderheid. Ik snap dat politiek

nu breekt de tijd van optimalisatie aan. Cross-

ook emotie is, maar het maatschappelijk belang

sectorale samenwerking is daarbij een thema,

moet altijd voorop blijven staan. Er gebeurt heel

bijvoorbeeld tussen corporaties en de zorg. Maar

veel goeds, net zoals in de zorg. Er moet heel

de opgave is complex. Als bestuurder zie ik de

wat veranderen, maar laten we er vooral samen

uitdaging, tegelijkertijd zijn de omstandigheden

aan werken.’

Leen van Leersum

19


Duurzaamheid

en innovatie

“Bij Lavans hechten wij waarde aan Duurzaamheid en Innovatie. Dit herkennen en waarderen wij ook in de medewerkers van Wesselman. Wij streven naar

ADVERTENTIElangdurige relaties.” Wesselman. Wezenlijk anders. Piet Heerkens | Lavans Helmond

Eindhoven | Helmond | Weert | Curaçao www.wesselman-info.nl


HOE IS HET Nu MET…

‘uITEINDElIJk OVerWint De inHOuD’ Begin 2011 verruilde Rob Fastenau zijn baan als CTO van FEI Eindhoven voor die van decaan van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft. De brug slaan naar het zuiden ziet hij als één van zijn missies. ‘We leveren meer topingenieurs af dan de Technische Universiteit Eindhoven. Die vinden hun weg nog te weinig naar Brainport.’

Moet je wennen aan Delft na dertig jaar werken in Brainport? ‘Ik kom net terug uit China. Daar zien ze het verschil niet tussen Eindhoven en Delft. In Nederland is het anders. Ik wil bruggen slaan, tussen de hightechsector in Brainport en onze instelling omdat ik denk dat dat bijdraagt aan het succes van de BV Nederland.’ Lukt dat? ‘Ik ben hier eindverantwoordelijk voor opleidingen, onderzoek en valorisatie. In onderzoeksprojecten werken we samen met bedrijven als Philips, ASML en NXP. Ik blijf investeren in de banden die ik de afgelopen decennia heb opgebouwd. Daarnaast leveren wij mensen af waar Brainport om staat te springen; jaarlijks meer dan tweehonderd topingenieurs uit binnen- en buitenland. Die weten hun weg naar het zuiden echter onvoldoende te vinden.’ Hoe komt dat? ‘In China kwam ik vier oud-studenten tegen die aan de slag wilden bij Philips. Er was even geen plek. Heel begrijpelijk, maar een verlies voor Brainport dat iedere hoogwaardige kenniswerker kan gebruiken. Er zit winst in een gezamenlijke aanpak en het intensiveren van de communicatie met Delft; iedereen moet iets meer zijn best doen, ook de industrie.’ kent Delft Brainport voldoende? ‘Ik woon in Waalre en voel me zeer verbonden met de regio. Voor enkele collega’s geldt hetzelfde en ook de rest kent de uniciteit van de regio. In de praktijk moeten we elkaar nog beter vinden. Maar ik ben daar positief over. Uiteindelijk overwint de inhoud.’ www.tinyurl.com/cwwkp8

foto: Bram Saeys

21


COluMN

BERNARD Wientjes Draagvlak Zelden heeft een kabinet een rom-

Van dat laatste is voorlopig geen

Er is waardering bij het bedrijfsleven

meliger start laten zien dan het kabi-

sprake. Door de vérgaande nivelle-

voor de handel bevorderende diplo-

net-Rutte II. Dat is treurig; niet alleen

ringsplannen via de route van de ge-

matie en voor het aanpakken van de

voor dit kabinet, maar vooral ook

zondheidszorg raakten zowel burgers

impasse op de woningmarkt. Ook

voor Nederland als geheel.

als politici de afgelopen weken volle-

wordt de pro-Europese opstelling van

Een kabinet dat noodzakelijke en

dig de weg kwijt. Een valse start dus,

het nieuwe kabinet en het behoud

moedige hervormingen doorvoert

en terecht werd gezocht naar alterna-

van het topsectorenbeleid geroemd.

moeten in een gezamenlijke inspan-

én een nieuw elan met zich mee

tieven die vooral de middeninkomens

Natuurlijk zijn er ook kritiekpunten.

ning de bouw- en woningmarkt vlot-

brengt: dat leek eind oktober de

voor al te grote uitschieters moeten

‘Bizar’ is het voorstel voor een wet-

trekken. Om het vertrouwen van de

glanzende uitkomst van een histo-

behoeden. Dat nu is besloten om het

telijk quotum van arbeidsgehandi-

consumenten echt terug te krijgen.

risch korte formatie. Een opsteker

zorgstelsel te laten wat het is en geen

capten. Zo is er nog wel een aantal

voor de consument en huizenkoper,

inkomensafhankelijke zorgpremie in

punten, bijvoorbeeld als het gaat om

Eén ding heeft de doorstart van het

die weet waar hij aan toe is. Een op-

te voeren, is een goede zaak.

de pensioenen en de arbeidsmarkt,

kabinet-Rutte II ongetwijfeld al op-

steker voor de ondernemer, die een

Gelukkig bestaat het regeerakkoord

waar het kabinet – liefst samen met

geleverd: het inzicht dat draagvlak

periode van stabiliteit tegemoet kan

– ook versie 2 – uit meer dan alleen

de sociale partners – bij de uitwer-

van levensbelang is voor het ef-

zien. En dus een opsteker voor de

maar doorgeschoten nivellering. Het

king van het regeerakkoord nog eens

fectief uitvoeren van noodzakelijke

economie als geheel.

is in grote lijnen een goed akkoord.

goed naar zou moeten kijken. En we

hervormingen.

voorzitter Vereniging VNO-NCW

HOllA aDVOCaten Herziening bestemmingsplannen Gemeenten zijn druk bezig met de actualisering van hun bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan worden de bouwmogelijkheden en het gebruik van gebouwen en percelen geregeld. Voor 1 juli 2013 moeten veel oudere bestemmingsplannen zijn herzien. Ook in uw gemeente liggen mogelijk bestemmingsplannen ter inzage. Wilt u weten of het bestemmingsplan voldoende ruimte geeft voor de activiteiten van uw bedrijf of organisatie? Of heeft u bijvoorbeeld concrete voornemens om te gaan verbouwen? Heeft u plannen voor een functiewijziging van uw gebouw of perceel? Dan is dit het moment dat u invloed kunt uitoefenen op de inhoud daarvan. Zodra het bestemmingsplan ter inzage ligt heeft u zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen.

Met de vriendelijke groeten van Holla Advocaten (partner BZW)

22


INTERACTIEVE SESSIE ONTSlAgRECHT DOOR BZW EN HOllA ADVOCATEN

‘Werkgevers worden te gemakkelijk als de sterke partij gezien’ persoon. Van de Water ontkende alles, maar de schade was enorm: hij was gebroken, net zoals zijn carrière. Er was geen reden tot ontbinding foto: Verbeeld fotografie

van de arbeidsovereenkomst, maar als de rechter anders zou besluiten was twee keer de kantonrechtersformule op zijn plaats: een bedrag van 175.000 euro bruto en een netto schadevergoeding van 5.000 euro. Hard

‘Dat er veel gaat veranderen in het ontslagrecht staat vast, over de exacte invulling is nauwelijks iets bekend.’ Met die woorden sloot Petra Domevscek van Holla Advocaten een BZW-bijeenkomst over het thema af. Toch was de sessie geenszins onbevredigend. Via een rollenspel werd inzicht geboden in de dilemma’s van de advocatuur en rechtspraak in de dagelijkse praktijk van het ontslagrecht. De aanwezigen zaten op het puntje van hun stoel in de zaak ‘Vlaming versus Van de Water’.

Er was geen ondernemer in de zaal die de situatie niet herkende, zo bleek uit de reacties. ‘Los van de gebrekkige bewijslast in deze case, worden werkgevers te gemakkelijk beschouwd als de sterke partij, dat maakt ze ook de zwakste. Zij moeten aantonen dat hun handelen terecht is, terwijl zaken niet altijd gemakkelijk hard te maken zijn. Dat kan leiden tot ernstige financiële schade.’ In de werkelijke zaak tussen ‘Vlaming en Van de Water’ werd besloten tot ontbinding en kreeg Van de Water 1,7 keer de kanton-

Besluiten dat je niet verder wilt of kunt met een

was schuldig aan seksuele intimidatie van een

rechtersformule mee. Tijdens deze nagespeelde

werknemer is één, de zaak bevredigend afhan-

medewerkster en verantwoordelijk voor een

rechtszaak besloot John Benner, met de beperkte

delen een hele andere. Eind november belichtte

uitgesproken seksuele cultuur op zijn afdeling.

informatie die hij had, het verzoek tot ontbinding

BZW-partner Holla Advocaten het thema. Er

Vlaming wilde ontbinding van zijn arbeidsover-

niet te honoreren, waardoor de partijen werden

werd een rechtszitting nagespeeld. Verzekeraar

eenkomst. Geld meegeven was niet aan de orde

veroordeeld nog eens om de tafel te gaan.

Vlaming wilde af van een bedrijfsdirecteur die

gezien de ernst van zijn gedrag. Domevscek had

zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrij-

het over een historie van seksfeestjes, een on-

In de toekomst zal een case als hier beschreven niet

dend gedrag. De partijen stonden lijnrecht te-

gezonde aandacht voor vrouwen en sprak over

meer zo snel voor de rechter komen. Het UWV

genover elkaar. Advocate Petra Domevscek ver-

meerdere (anonieme) aantijgingen. Tegelijkertijd

krijgt een adviserende rol in ontslagzaken, Dat is

tegenwoordigde de verzoeker, collega Nelleke

bleef haar pleit steken in algemeenheden en een

ook meteen de belangrijkste wijziging die mogelijk

Loeffen de op non-actief gestelde Van de Water.

gebrek aan feitelijkheden.

aan de orde zal zijn. Dat er nog meer ingrijpende

John Benner, in het dagelijkse leven kantonrech-

veranderingen op stapel staan is evident, maar per

ter bij de rechtbank Breda, moest de knopen

kantonrechtersformule

wanneer deze worden doorgevoerd en in welke

doorhakken.

Loeffen kon het kort houden in haar verdediging.

vorm deze worden gegoten, is nog onduidelijk.

Van de Water had in functioneringsgesprek-

Meer daarover in 2013, in PUNT.BZW.

seksfeestjes

ken alleen maar lof gekregen, er was maar één

Domevscek tuigde in haar toelichting op het

openlijke klacht tegen hem geuit, waarschijnlijk

In maart organiseert de BZW opnieuw samen

verzoekschrift een zware case op. Een onafhan-

uit rancune. Het vaststellen van een patroon was

met Holla een bijeenkomst met deze opzet. De

kelijke commissie had vastgesteld dat Van de

niet aan de orde, net zo min als het terugvoeren

BZW-leden uit Zeeland en Oost-Brabant ont-

Water principiële grenzen had overschreden. Hij

van een vermeende seksuele werksfeer op één

vangen hiervoor tijdig een uitnodiging.

23


ADVERTENTIE

’s-Hertogenbosch; dat is het goudgeel van de draak, de koelte van de kathedraal en de smaak van een Bossche Bol. Of het goudgeel, de koelte, de ster én de smaak ’s-Hertogenbosch; dat is het goudgeel van een mooi glas Heineken bier, natuurlijk. van de draak, de koelte van de kathedraal HEINEKEN is trots op deze stad en haar en de smaak van een Bossche Bol. Of het mensen. En ’s-Hertogenbosch heeft ook goudgeel, de koelte, de ster én de smaak reden om trots op HEINEKEN te zijn... van een mooi glas Heineken bier, natuurlijk. HEINEKEN is trots op deze stad en haar

HEINEKEN brouwt in de Brabantse hoofdstad immers bier voor 150 landen. Dat gebeurt op de meest duurzame manier, met behulp van windenergie en biogas. Duurzaamheid is een prioriteit in al onze activiteiten, met het oog op de generaties HEINEKEN brouwt in de Brabantse hoofdstad immers bier na ons. Zo werken we als specialiteitenbrouwerij van HEINEKEN voor 150 landen. Dat gebeurt op de meest duurzame manier, ook nauw samen met tal van beroepsopleidingen in de stad. met behulp van windenergie en biogas. Duurzaamheid is een ‘Open your world’ roepen wij wereldwijd, maar laten we in prioriteit in al onze activiteiten, met het oog op de generaties ’s-Hertogenbosch beginnen. na ons. Zo werken we als specialiteitenbrouwerij van HEINEKEN ook nauw samen met tal van beroepsopleidingen in de stad.


CHATTEN MET…

foto: Robert van den Berge

‘De mens verdigitaliseert nooit’

De verzekeringsbranche bevindt zich momenteel in zwaar weer; het ene na het andere grote concern moet noodgedwongen inkrimpen. Tegen de

afdelingen met elkaar in gesprek gaan over klantvriendelijkheid. Kwaliteit genereert kwantiteit. Wij willen mensen die ons bellen binnen

tendens in gaat het goed met ZLM Verzekeringen. ‘Sterker: we groeien

vijftien seconden te woord staan, luisteren en

nog steeds’, aldus directeur verzekeringszaken Marinus Schroevers.

met hen meedenken. De samenleving mag dan verdigitaliseren, maar de mens verdigitaliseert nooit.’

ZLM Verzekeringen bestaat ruim zestig jaar,

leadership; luisteren naar medewerkers, bijstu-

waarvan je zelf al ruim twintig jaar mee-

ren waar het nodig is en ondertussen motive-

Hoe zie je de toekomst?

draait. Wat zegt dat over de bedrijfscultuur

ren en innovatie stimuleren. Dat is waar ik mijn

‘We zijn uitgeroepen tot best gewaardeerde

en over jou?

energie uithaal.’

verzekeraar in klanttevredenheidsonderzoek van Verbond van Verzekeraars. Dat stemt ons

‘ZLM is te vergelijken met een familiekantoor, zonder dat we familie van elkaar zijn. We ge-

Hoe blijf je dicht bij je klanten staan in een

positief. Wij zien het aantal verkochte polissen

nieten iedere dag samen van een gratis lunch,

wereld die razendsnel digitaliseert?

nog steeds maandelijks groeien met vier tot vijf

mensen verzorgen workshops voor elkaar...

‘De concurrentie van kleinere online-aanbie-

procent. Die groei verwachten we ook in 2013

Dit soort zaken zorgen voor een gezonde do-

ders neemt enorm toe. Hoe speel je hierop in?

door te kunnen zetten. Natuurlijk is het span-

sis positiviteit onder de medewerkers en een

Hoe houd je het persoonlijk? Dat zijn belang-

nend, nu op 1 januari de assurantiebelasting

goede onderlinge band. We werken op basis

rijke vragen. Feit blijft dat menselijk contact

fors gaat stijgen. Ik ben er echter van over-

van kwaliteit, betrokkenheid en vertrouwen,

onmisbaar is, vooral bij momenten van schade.

tuigd dat de prijs nooit de enige factor wordt

niet op basis van winsten. Dat is zichtbaar in

Daarom besteden we daar veel aandacht aan,

bij het kiezen van een verzekering.’

onze dienstverlening, maar ook in onze be-

bijvoorbeeld door brainstormsessies te organi-

drijfscultuur. Als manager geloof ik in servant

seren waarbij medewerkers van verschillende

www.tinyurl.com/d4y5gf7

25


MARC HENDRIkSE EN AMANDuS luNDqVIST:

‘Brabant verdient Centrum voor innovatief Vakmanschap voor de techniek’ OC&W en EL&I momenteel de denklijn van

In het kader van het landelijke innovatiebeleid is afgesproken dat voor de

één CIV per topsector. Hendrikse noemt het

topsectoren Centra voor Innovatief Vakmanschap worden opgezet. Het

typerend voor ambtelijk Nederland.

topteam High Tech Systemen en Materialen wil er twee, namelijk één in

Lundqvist: ‘Voor de topsector High Tech zou dat belachelijk zijn. Als je regionale aanslui-

Twente en één in Zuidoost-Brabant. In Brabant is de investeringsbereid-

ting nastreeft dan moet er één in Twente en

heid binnen het bedrijfsleven en het onderwijs groot. Maar ook de provincie

één in Brainport komen. Dat is dan ook onze

moet definitief ‘aan boord’ om de technische mbo+ opleiding van de grond te krijgen in het hart van de Nederlandse maakindustrie.

inzet als topteam.’ Hendrikse sluit aan: ‘Voor Brabant hebben we er in ieder geval een bijzonder sterke case neergelegd en gezien de bovenmatige interesse vanuit Den Haag voor onze regio, wat we met zijn allen bereiken en

Amandus Lundqvist is voorzitter van High-

uitstraalt en een betere kwalificatie biedt. Bin-

hoe we dat doen, maak ik me geen zorgen

Tech Systems Platform en boegbeeld van het

nen een stimulerende leeromgeving met topdo-

over hun positieve oordeel. Als één provincie

topteam High Tech Systemen en Materialen.

centen en toptechnologie worden getalenteerde

een CIV voor de techniek verdient is het im-

Hendrikse is ceo van NTS-Group en voorzitter

studenten opgeleid die kiezen voor kwaliteit en

mers de onze. Wel is het van groot belang dat

van Brainport Industries. Beiden kennen de pro-

inhoud. Een CIV sluit aan bij regionale econo-

nu ook de provincie aan boord komt. Zonder

blematiek van de toenemende kwantitatieve en

mische speerpunten en de samenwerking met

haar commitment en een bijdrage in de mid-

kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt als

het bedrijfsleven staat centraal.

delen kunnen we niet van start en dat zou

geen ander.

Hendrikse: ‘Denk aan de oude Philips bedrijfs-

wat mij betreft rampzalig zijn, en dan heb ik

‘Binnen de programmalijn van onze topsector is

school. Als je die had afgerond dan stelde je wat

het niet alleen over de kwalitatieve aanslui-

de human capital agenda de belangrijkste’, al-

voor. De CIV’s voor de hightech moeten voor

ting van onderwijs en arbeidsmarkt.’

dus Lundqvist. ‘Binnen afzienbare tijd loopt het

hetzelfde gaan staan: een opleiding binnen de

tekort aan technische mensen in de tienduizen-

ROC’s die een elite aan vakmannen en -vrou-

Cohort

den. Voor 75 procent gaat het daarbij om mbo-

wen oplevert waar de maakindustrie om staat

Hendrikse ziet de brede toegevoegde waarde

ers. Er zijn ontzettend veel initiatieven om daar

te springen. ROC’s zijn financieel niet toegerust

van een technisch CIV voor de hightech-in-

wat aan te doen, maar nu wordt het echt tijd

een CIV op eigen kracht van de grond te krij-

dustrie. Het gaat ook om het verbeteren van

om door te pakken, bijvoorbeeld door de Cen-

gen, al helemaal niet in het geval van het oplei-

de zichtbaarheid en het imago van technisch

tra voor Innovatief Vakmanschap snel van de

den van technici. Dat is relatief duur. Daarnaast

mbo-onderwijs. ‘In de nabije toekomst gaat

grond te krijgen. Dat Brabant als maakprovincie

willen we kwaliteit. Daarom draagt het Rijk bij

een ontzettend groot cohort technisch per-

pur sang daarbij bijzondere aandacht verdient,

en wil ook het bedrijfsleven investeren in men-

soneel met pensioen. Wij hebben niet alleen

ligt voor de hand.’

sen en apparatuur.’

goede, maar ook heel veel mensen nodig die hen kunnen vervangen en verdere groei fa-

26

Duur

Interesse

ciliteren. Vandaar dat ook zoveel technische

Een Centrum voor Innovatief Vakmanschap

Binnen de afspraken over het Topsectoren-

maakbedrijven, grote opdrachtgevers ofwel

(CIV) is onderdeel van een mbo-instelling; een

beleid is vastgelegd dat er minimaal één per

de oem’s (original equipment manufacturers)

mbo+ opleiding die zich onderscheidt, niveau

sector komt. Toch leeft op de ministeries van

en toeleveranciers, bereid zijn energie en geld


foto: Bram Saeys

in een CIV te steken. Een opleiding waarvan

vakmanschap eigenlijk is, maar bijvoorbeeld

‘De keuze voor techniek is een hele verstan-

iedereen zegt ‘dat wil ik ook’, is goud waard.

ook dat juist technici naar huis gaan met een

dige, zeker in deze tijd van crisis’, sluit Lundq-

Daarvoor moet je in beeld brengen hoe mooi

zeer goed salaris.’

vist aan. ‘Mensen die dadelijk hun opleiding aan het CIV afronden hebben de keuze uit verschillende banen. Er zijn niet veel sectoren

TIJD VOOR CONCRETE PlANNEN

waarvoor hetzelfde geldt. Maar het gaat niet alleen om het bedrijfsleven. Brabant verdient

Bert Pauli, gedeputeerde economische zaken

haar geld met het ontwikkelen van mooie

bij de provincie Noord-Brabant, onderschrijft

producten, én ze worden hier ook gemaakt.

het belang van een Centrum voor Innovatief

De toekomstige regionale welvaart hangt

Vakmanschap voor de hightech in Eindhoven.

sterk samen met de mate waarin de provincie

De meerwaarde voor de regio is volgens hem

in staat is dat te blijven doen. Ik zie het CIV

evident. ‘We hebben daarvoor gepleit in Den

als een cruciaal instrument om dat te bewerk-

Haag en het ministerie zit inmiddels op de lijn

stelligen en vind het ook vanuit dat oogpunt

van meerdere CIV’s voor de hightech, waarbij

een groot goed dat het huidige kabinet het

de keuze voor Eindhoven als één van de loca-

Topsectorenbeleid doorzet. Nu is het zaak ie-

ties voor de hand ligt. Om eventuele onder-

dereen concreet op één lijn te brengen, be-

steuning van de provincie mogelijk te maken, in welke vorm dan ook, is nu het bedrijfsleven

drijven, het Rijk, de provincie en het onder-

aan zet. Een concreet plan is nodig om de zaken hier in beweging te zetten. Dat er echter

wijs, zodat we middelen kunnen vrijmaken en

sprake is van een gedeeld belang is duidelijk.’

definitief uit de startblokken komen.’

27


110315

MAATWERK MAAKT HET VERSCHIL

ADVERTENTIE

De Zeeuwse zeehavens vormen dé verbinding met alle continenten. Zij garanderen een snelle goederenstroom dankzij hun goede toegankelijkheid, hun ligging aan diep zeewater en hun prima voorzieningen. De twee moderne havens zijn strategisch gelegen tussen Rotterdam en Antwerpen, aan de monding van de Westerschelde. Samen met een uitgebreid filevrij netwerk van auto-, spoor- en waterwegen garandeert dit uitstekende verbindingen met het achterland. Kenmerkend is de klantvriendelijkheid, de oplossingen op maat en de grote verscheidenheid aan mogelijkheden voor logistieke en industriële bedrijvigheid. Havenautoriteit Zeeland Seaports helpt al deze voordelen in stand te houden.

driven by dedication

Rotterdam Vlissingen

schelpenpad 2

postbus 132

www.zeelandseaports.com

4530 AC terneuzen t 0031 (0)115 647400

port@zeelandseaports.com f 0031 (0)115 647500

Terneuzen Antwerpen


Cabaretier leon van der Zanden voor volle zaal BZW’ers Dat is volgens cabaretier Leon van der Zanden

‘Je eigen gevoel klopt altijd. Maar ik schijn dat vergeten te zijn en ga

de essentie van zijn voorstelling Vruchtvlees

steeds mee met wat andere mensen voelen. Mensen die ik zie op TV of

waarmee hij op 13 november een volle zaal met

waar ik gewoon mee praat. Soms weet ik echt niet meer wat ik zelf van iets vind, maar wel wat er van mij verwacht wordt. Het liefst spoel ik alle bullshit weg en leef met wat er overblijft. De essentie. En die is volgens mij hetzelfde bij jou als bij mij. Ons eigen, rauwzoete vruchtvlees.’

leden van de BZW en hun partners vermaakte. ‘Meestal speel ik voor een wat jonger publiek’, gaf de Brabander aan tijdens zijn snelle, soms confronterende

voorstelling.

Desalniettemin

golfden de lachsalvo’s door de zaal en werd er tot in de late uurtjes nagepraat tijdens de

foto: Olaf Smit

borrel.’

29


BZW-DIRECTEuR MICHIEl VAN CAMPEN

‘Ons netwerk is belangrijker dan ooit tevoren’ te maken in plaats van langzaam opklimmen

Na jaren achter de schermen te hebben gewerkt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en de provincie Noord-Brabant trad Michiel

binnen de ambtelijke geledingen, was prettig. Daarnaast kwam mijn ouderlijk huis in Breda vrij, een mooie plek om te landen.’

van Campen in november aan als de nieuwe directeur van de BZW. Daarmee wordt hij een van de gezichtsbepalende voormannen van de Brabantse en Zeeuwse werkgevers. ‘Dat is spannend en tegelijkertijd

Vertaling Binnen de provincie Noord-Brabant was Van Campen als hoge ambtenaar verantwoordelijk

enorm uitdagend. Ik geloof dat de economie maatschappelijke veran-

voor het vormgeven van het beleid rondom in-

deringen stuurt. Het belang van het bedrijfsleven is evident. Ik wil dat

ternationalisatie. Brabant op de kaart zetten in

maximaal ondersteunen.’

de juiste Haagse en Europese echelons was daarbij gezien zijn ervaring de minste uitdaging. ‘Ik heb internationalisatie van de provincie nooit gezien als een doel op zich, maar een

30

De naam Michiel van Campen zal bij relatief wei-

voor het ministerie van Buitenlandse Zaken aan

middel om de regio verder te helpen. Natuur-

nig werkgevers een belletje hebben doen rinke-

de slag kon, werd een droom werkelijkheid. Hij

lijk moet je daarvoor je weg weten in binnen-

len toen bekend werd dat hij de positie van Henk

werkte in Den Haag, in Brussel, in Sana’a - de

en buitenland, maar je moet ook een vertaling

Oderkerk overnam. Hij was dan ook een groot

hoofdstad van Jemen - en zag een groot deel

maken naar de eigen organisatie om voldoende

deel van zijn carrière actief buiten Brabant en

van de wereld binnen de diplomatieke dienst.

draagvlak en slagkracht te creëren. Daar wordt

Nederland. Zelf ziet hij dat eerder als een voor-

‘Ik ben iemand die geïnteresseerd is in mensen’,

nu verder aan gewerkt, maar dan voortaan wel

deel dan een nadeel.

vertelt Van Campen. ‘Overal waar ik kom zie

zonder mij. Toen ik begin dit jaar tijdens de Bra-

‘Door mijn ervaring binnen de regionale, natio-

ik een drive die voortkomt uit unieke culturen.

bantse handelsmissie naar China gepolst werd

nale en internationale diplomatie en lobby, ken ik

Dat fascineert mij ontzettend. Het was dan ook

voor de functie van directeur van de BZW hoef-

de weg binnen de overheden goed. Bovendien

een voorrecht om daarmee kennis te maken op

de ik niet lang na te denken. Ik had me al vaker

ben ik geboren en opgegroeid in Rijsbergen, on-

heel veel plekken in de wereld en tegelijkertijd

afgevraagd wat de volgende stap was. Ik wist

der de rook van Breda, waarbij mijn beide ouders

te mogen werken aan internationale verhou-

dat ik eindverantwoordelijkheid wilde binnen

uit Zeeuws-Vlaanderen afkomstig zijn. Ik koester

dingen en samenwerking. Na een aantal jaar

een kleine professionele organisatie, het liefste

mijn afkomst, dat gemoedelijke, samen ergens

was het echter genoeg voor mij en mijn vrouw.

op een plek waar ik mijn affiniteit met het be-

voor staan en aanpakken. Je kunt een Brabander

We hebben 4 kinderen, en dan ga je je toch

drijfsleven in kwijt kon. Feitelijk werd me dat

uit Brabant halen, maar Brabant niet uit een Bra-

afvragen of een reizend bestaan - met beperkte

bij de BZW aangeboden. Ik was enthousiast en

bander. En NAC-supporter ben je voor altijd.’

invloed op de standplaats - wel de beste keuze

ben dat met de dag eigenlijk alleen maar meer

is. Zo’n vraag stellen is hem beantwoorden.

geworden. Dat heeft ook te maken met een

Landen

We gingen terug naar Den Haag. Ik had het

bepaald wereldbeeld. Ik geloof in het belang

Na de middelbare school vertrok Van Campen

daar naar mijn zin, was niet op zoek naar iets

van de economie om een samenleving verder

naar Utrecht. Hij studeerde er geschiedenis en

nieuws, maar toen de provincie Noord-Brabant

brengen; dat het bedrijfsleven de driver is van

internationale betrekkingen en later nog be-

me benaderde met de vraag of ik het interna-

heel veel bepalende maatschappelijke ontwik-

stuurskunde, liep stages bij de Verenigde Naties

tionaliseringsbeleid wilde vormgeven, hoefde ik

kelingen. Ik haal mijn motivatie uit de gedachte

in New York en op het kantoor van een Brabant-

toch niet lang na te denken. De gedachte om

dat wij als BZW in Noord-Brabant en Zeeland

se transportonderneming in Tunesië. Toen hij

die Haagse stolp te verlaten, een duidelijke stap

een essentiële rol spelen om dit belang voor het


‘je kunt een BraBanDer uit BraBant Halen, maar Foto: Verbeeld fotografie

BraBant niet uit een BraBanDer’

voetlicht te krijgen, zaken in gang te zetten en

piketpaaltjes te gaan slaan heb ik niet. Dit is een

A58 en het stimuleren van de ontwikkeling van

te sturen op hele belangrijke beslissingen.’

club van hele gemotiveerde mensen, bewogen

Eindhoven Airport. Maar er zijn zoveel andere

en loyaal. Tegelijkertijd ben ik natuurlijk niet

- kleinere maar net zo belangrijke - initiatieven

Alert

blind voor de uitdagingen voor de toekomst. In

waar we bij betrokken zijn. Dat moeten we

Van Campen noemt zichzelf co-piloot. De eer-

een tijd van een langdurige economische reces-

communiceren. En wat betreft de inhoudelijke

ste maand bij de BZW zat hij naast Henk Oder-

sie is het van groot belang elkaar te steunen en

lobby zie ik mogelijkheden om aan efficiency te

kerk, luisterde en observeerde. ‘Dat is een hele

het samen te doen. Het BZW-netwerk in Bra-

winnen. De BZW zit om de tafel met de be-

prettige manier om een organisatie binnen te

bant en Zeeland is dan ook belangrijker dan

stuurlijke en politieke top, beslissingen worden

rollen, zeker als die nieuw voor je is. Nu zit ik

ooit te voren. Ik begrijp dat dat bij ondernemers

echter op ambtelijk niveau vormgegeven. Als je

zelf aan het roer, maar de behoefte om direct

die proberen een moeilijke tijd door te komen

daar met de juiste mensen om de tafel zit, kun

niet dagelijks op het netvlies staat. Maar wij zijn

je veel bereiken. Dit alles gezegd hebbende, ik

er wel om de ondernemers in ons netwerk te

ben van de evolutie, niet van de revolutie. Ik

helpen en ons netwerk in stand te houden en

pak de zaken op waar ze zijn achtergelaten en

uit te breiden. Ledenbinding en ledenwerving

we bouwen gestaag verder aan een vereniging

is dan ook een belangrijk aandachtspunt, ook

die in mijn ogen van cruciaal belang is voor de

binnen specifieke doelgroepen als de maakin-

verdere ontwikkeling van Brabant en Zeeland.

dustrie en een nieuwe generatie ondernemers

Daarvoor moeten we in een tijd van recessie

waarvoor het lidmaatschap van de BZW geen

en grote maatschappelijke kantelingen vernieu-

vanzelfsprekendheid is. Ik wil naar de leden

wend, communicatief en alert zijn, en op be-

toe, ook persoonlijk, luisteren en laten zien voor

paalde fronten gewoon extra gas geven. Er is

welke meerwaarde wij staan. Daarnaast moe-

geen ondernemer die dat niet begrijpt.’

‘We mOeten De suCCessen Van De BZW meer

ten we onze successen meer uitventen. We zijn

uitVenten’

zichtbaar als het gaat om grote aansprekende

www.tinyurl.com/d5h5mq5

projecten als een publiek-private aanpak van de

campen@bzw.nl

31


ADVERTENTIE


BZW AANSPREEK.PUNT

‘IK KAN MIJN PASSIE KWIJT IN DE PEEL’ Met een staat van dienst van een jaar is Rob Bogman, regiomanager BZW Helmond/Peelregio, een relatieve nieuwkomer binnen de werkgeversvereniging. Toch voelt hij zich als een vis in het water. ‘Ik heb in korte tijd veel ondernemers heel goed leren kennen. De regio is ontzettend in beweging, net zoals de BZW. Binnen die dynamiek bijdragen aan het realiseren van belangrijke opgaven, is een uitdaging.

Hoe bevalt het bij de BZW? ‘Ik heb negen jaar bij adviesbureaus gewerkt. Daar lag de focus op projecten met een beperkte reikwijdte en korte doorlooptijd. Het knaagde. Ik wilde me langdurig verbinden aan een organisatie en een belang. Bij de BZW kan ik mijn passie nu kwijt in de Peel. Daarnaast is de eigen organisatie volop in ontwikkeling – in mensen en activiteiten - en wordt er met veel energie gewerkt aan het invullen van de belangenbehartiging en het vormgeven van het netwerk. Ook dat motiveert.’ Voldoet je werk aan je verwachtingen? ‘Absoluut. Als regiomanager en secretaris van drie Industriële Contacten ken je de regio en de ondernemers binnen de kortste tijd. Je luistert en analyseert, en geeft advies. De vraag die ik me daarbij doorlopend stel is: ‘Wat is er nu echt belangrijk; wat zijn de collectieve vraagstukken?’ Vervolgens mag je ook nog bijdragen aan het realiseren van de oplossingen. Daar kan ik mijn passie in kwijt.’ Hoe zie je je regio? ‘Ik kom uit Nuenen, dus allereerst als ‘mijn regio’. Helmond is in rap tempo een hele mooie stad geworden. Het is niet moeilijk om de vooruitgang te zien en dat geldt ook voor het omliggende gebied. Dat heeft ook te maken met het feit dat het deel uitmaakt van Brainport. Kijk naar de ontwikkelingen op het gebied van automotive en food. Ik vind het heel bijzonder om daar onderdeel van te zijn en verschil te kunnen maken.’ bogman@bzw.nl www.tinyurl.com/ccpkftc foto: Verbeeld Fotografie

33


aCtiViteiten BZW| 01-01-2013 T/M 28-02-2013 donderdag 3 januari

15.30 uur

maandag 14 januari

16.00 uur

donderdag 31 januari

16.00 uur

donderdag 21 februari 15.00 uur

BOrt en BZW Midden-Brabant

BZW-leden

BZW ‘s-Hertogenbosch

BZW eindhoven

Koepelhal, Tilburg

TiasNimbas Business School,

Rabobank, Vlijmen

PANanlytical X-ray Tubes,

Nieuwjaarsbijeenkomst 2013

Campus Tilburg University

Nieuwjaarsbijeenkomst met de

Eindhoven

Entrepreneurial lectures: ‘Samen-

acht bedrijventerreinverenigingen

Tour de horizon met lidbedrijven

dinsdag 8 januari

16.30 uur

prof. dr. Sandra Schruijer

BZW ZeeLAnD Scheldetheater, Terneuzen Nieuwjaarsbijeenkomst

PANalytical X-ray Tubes en ROC

werking tussen organisaties’ door dinsdag 5 februari

12.00 uur

Eindhoven

BZW Midden- en noord-Zeeland dinsdag 15 januari

16.00 uur

dinsdag 26 februari

Lunchbijeenkomst

09.00 uur

HrM groep Midden-Brabant

BZW Bergen op Zoom

BZW-secretariaat, Tilburg

Orangerie Mattemburgh,

woensdag 6 februari

BZW Breda, Oosterhout

Hoogerheide

BZW Helmond

Workshop Benedictijns onderhan-

Kapel Holland Casino, Breda

Nieuwjaarsborrel

Lunchbijeenkomst

delen

dinsdag 8 januari

17.00 uur

12.00 uur

Nieuwjaarsborrel met aansluitend Captains Dinner

donderdag 17 januari

16.00 uur

woensdag 6 februari

12.00 uur

donderdag 28 februari 16.00 uur

BZW eInDHOVen

BZW Zeeuws-Vlaanderen

BZW Moerdijk i.s.m. BIM Lunchbijeenkomst

High Tech Campus, Gebouw 5,

Restaurant Zomerlust te Axel

BZW roosendaal i.s.m.

Eindhoven

Lunchbijeenkomst

kHn, MkB en Cr

Nieuwjaarsbijeenkomst met Paul

dinsdag 5 maart

Schouwburg De Kring,

Korting, directievoorzitter ECN

BZW Midden- en noord-Zeeland

woensdag 9 januari

17.00 uur

Roosendaal Nieuwjaarsbijeenkomst

woensdag 23 januari

donderdag 7 februari

15.00 uur

HrM-groep BZW West-Brabant

Lunchbijeenkomst

maandag 18 februari

woensdag 6 maart

12.00 uur

15.30 uur

BZW, VnO-nCW en

16.00 uur

12.00 uur

MkB-nederland

BZW-leden

BZW Zeeuws-Vlaanderen

BZW Oosterhout i.s.m.

Het Turfschip, Etten-Leur

TiasNimbas Business School,

Restaurant Zomerlust te Axel

MkB Oosterhout en VOg

Voorlichtingsbijeenkomst over de

Campus Tilburg University

Lunchbijeenkomst

St. Fort Gertrudis, Geertruidenberg

nieuwe Aanbestedingswet

Entrepreneurial lectures: ‘Strate-

vrijdag 11 januari

16.00 uur

Nieuwjaarsreceptie

gievorming en –inplementatie’ door adj. prof. Geert Desmet

punt BZW

DE MAKERS VAN PUNT•BZW WENSEN U Fijne FeestDagen en een VOOrspOeDig 2013 34


AgENDA

aCtiViteiten BZW| uITgElICHT

entrepreneurial Lectures 2013

‘VOORuITgANg STIMulEREN DOOR een anDere manier Van kijken’ De Entrepreneurial Lectures: vier trending topics, vier topsprekers en een groep ondernemers die zichzelf blijft uitdagen. De ingrediënten voor vier

30 uur

g: 2013

inspirerende maandagmiddagen in 2013. Innoveer uzelf, ontmoet leiders maandag 15 april 2013 - 16.00 tot 17.30 uur

van andere bedrijven en kijk vanuit een ander perspectief naar actuele

4.

managementthema’s.

Samenwerken: De kracht van ‘Smartnerships’

Sinds 2005 komen de Entrepreneurial Lectures tot stand door een zeer Prof. dr. Carla Koen

Locatie:TiasNimbas TiasNimbas Business School, School, Tilburg Uninauwe samenwerking tussen Business Campus Tilburg University

Entrepreneurial Lectures Schrijf u in voor vier lectures met als thema ‘Samenwerken’

versity en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW.

recht veranderen? De r geval hoorbaar. Het een hoofdlijnennotitie die l hebben voor werkgevers en wonen van deze lecture bent u om de inhoud van de die een versoepeling van het ganisatie heeft. Ruben u de juridische haken en ogen orgestelde regelingen: hoogte o WW en het niveau van der laat hij u een aantal et ontslagrecht en de oor de ondernemer die graag ijkt.

Zet uw partnerships om in Smartnerships. Stuur op samenwerkingen die duurzaam voordeel opleveren voor beide partijen. Zakelijke partnerships lijken veel op een huwelijk. Ze doorlopen dezelfde stadia: euforie, routine, aanpassing, uitdagingen en aanvaarding, gevolgd door voldoening. Veel partnerships falen. Anderen slagen.

De tHeMA’s en De sprekers samenwerking tussen organisaties Door: Prof. dr. Sandra Schruijer maandag 14 januari 2013 16.00 - 17.30 uur

uni 2011 benoemd tot bijzonder

het bijzonder de grondslagen van

strategievorming en –implementatie

In deze lecture bespreekt Carla Koen de strategische overwegingen als de belangrijke operationele stappen die van belang zijn voor het succesvol opzetten en duurzaam managen van partnerships. Op basis van onderzoek naar partnerships in Noord-Brabant en in andere werelddelen worden uitdagingen en valkuilen, succesfactoren en ‘best practices’ bediscussieerd. De discussie verloopt aan de hand van een model dat ontwikkeld is op basis van uitgebreid onderzoek naar partnerships.

anwege het erasmus Trustfonds. Nederlands recht aan de

Door: Adj. prof. Geert Desmet

dam. in 2009 promoveerde hij op

rzoek bij de erasmus Universiteit

ls universitair hoofddocent is

maandag 18 februari 2013 16.00 - 17.30 uur

Prof. dr. Carla Koen is Hoogleraar Technologie Strategie en entrepreneurship aan TiasNimbas Business School, Tilburg. Ze is director van BiS Company. Ze behaalde haar Phd en master in internationale Politieke economie aan de Universiteit van Warwick in de UK. Haar expertise ligt vooral op het gebied van technologie strategie, entrepreneurship en internationaal vergelijkend onderzoek naar organisatie, management en innovatie.

Het ontslagrecht in 2013 Door: Prof. dr. Ruben Houweling maandag 18 maart 2013 16.00 - 17.30 uur De kracht van ‘smartnerships’ Door Prof. dr. Carla Koen maandag 15 april 2013 16.00 - 17.30 uur

Meer InFOrMAtIe: www.tiasnimbas.edu/eL2013

LOCATIE: De lectures vinden plaats bij tiasnimbas Business school op de campus van tilburg university.

KOSTEN: Deelnamekosten zijn E 95,- per lecture (inclusief netwerkborrel en uitgebreide infomap). Bij inschrijving voor de complete cyclus van vier lectures bedraagt de deelnameprijs E 340,-. kosteloze annulering is mogelijk tot een week voor de lecture. na de annuleringsdatum kunt u uw plaats doorgeven aan een vervanger.

35


REgIONIEuWS

Wisseling VAN DE WACHT Per 1 januari 2013 start er een nieuwe secreta-

kijken bedrijven en defensie bijvoorbeeld hoe

ris bij het Platform Defensie Bedrijfsleven Zuid-

militairen beter kunnen doorstromen naar het

Nederland. Tim Ruijling verlaat het platform

bedrijfsleven. Tim Ruijling was de afgelopen

en zijn opvolger heet Ad Hendriks. Het Plat-

jaren bij BZW-bijeenkomsten vaak herken-

form Defensie Bedrijfsleven Zuid-Nederland is

baar aan zijn militaire uniform. Zijn opvolger

in het Tilburgse BZW-kantoor gevestigd. Dit

Ad Hendriks is woonachtig in Brabant, werkt

platform is een initiatief van het Ministerie van

nog steeds voor de Koninklijke Luchtmacht.

Defensie, de BZW en de Limburgse Werkge-

Het platform Defensie Bedrijfsleven heeft de

versvereniging LWV en is een onderdeel van

laatste jaren mede dankzij de inzet van Ruij-

het landelijk platform van VNO-NCW. Het

ling een enorme vlucht genomen en is een

doel is om gezamenlijk projecten op te pak-

zeer gewaardeerde samenwerkingsvorm bij

ken die een wederzijds belang hebben. Zo be-

de BZW.

Tim Ruijling

Ad Hendriks

DOOrliCHting BeDrijVen OP HANDHAVINg MIlIEuVOORSCHRIFTEN Universitair kenniscentrum Telos gaat in op-

dat de indruk bestaat dat kleine overtredingen

uit het onderzoek zullen worden gebruikt om

dracht van de BZW de wijze van handhaving

onevenredig streng worden bestraft. Vooral

de dialoog aan te gaan met de overheid over

van milieuvoorschriften van vijf industriële be-

bedrijven uit de chemie hebben hier last van,

aanpassing van de handhaving.

drijven doorlichten. Het gaat om bedrijven in

terwijl dit juist een van de landelijke topsectoren

Brabant en Zeeland met een potentieel aan-

(speerpuntsectoren) is die een grote bijdrage le-

Inlichtingen: BZW, Jan van Mourik:

zienlijke milieudruk. De BZW zet deze stap om-

vert aan de nationale economie. De ervaringen

mourik@bzw.nl

juriDisCHe HelpDesk VOOR BZW-lEDEN Speciaal voor haar leden heeft de BZW in

is bedoeld voor korte vragen waarbij u tele-

cifiek arbeidsongeval? Is het raadzaam om

samenwerking met partner Holla Advocaten

fonisch geïnformeerd wordt over hoe u deze

stappen te ondernemen tegen uw concurrent

de Juridische Helpdesk opgericht. De helpdesk

zaak aan kunt pakken, welke vervolgstappen

die een vergelijkbaar product heeft geïntro-

u nodig heeft en of u wel of

duceerd? Uw organisatie krijgt geen vergun-

geen juridische stappen

ning van de gemeente, wat kunt u doen? Leg

dient te ondernemen.

uw vraag voor aan de Juridische Helpdesk,

Heeft u bijvoorbeeld

een team van gespecialiseerde advocaten zit

te maken met een

voor u klaar om u eerstelijnshulp te verlenen.

ontslagzaak of juist niet?

Kunt

u

een

contract met uw leverancier

ont-

binden? Bent u aansprakelijk voor een spe-

36

BZW/Holla Juridische Helpdesk: T: (073) 616 11 58 of mail naar: bzwhelpdesk@holla.nl


NIEuWS VAN DE lEDEN

NIEuWE BESTuuRSlEDEN BZW BreDa

Tijdens de Dutch Design Week in ok-

dens het evenement Innovation In

tober is de intentieovereenkomst ge-

A Week (IIAW) producten bedacht

tekend tot aankoop van een nieuwe

en ontwikkeld voor een duurzaam

locatie van SINTLUCAS in Eindhoven.

gezinsleven. Met die producten

Frans Bleumer (algemeen direc-

Robbie Pastoor (kringvoorzitter)

Zowel SintLucas als de gemeente Eind-

kunnen huishoudens bijvoorbeeld

teur Radiuscollege) en Rutger

Willem Peter Kriek (Rabobank

hoven stellen alles in het werk om de

energie besparen, of krijgen gezins-

Westenburg

Wes-

Breda), die eerder dit jaar terug-

verhuizing van SintLucas naar NatLab

leden meer tijd voor elkaar. Het eve-

tenburg Assurantiën) zijn tot

trad en als vice-voorzitter ruim

op Strijp-S per medio 2015 mogelijk te

nement IIAW dat nu voor de eerste

bestuurslid benoemd van BZW

vijf jaar deel uitmaakte van het

maken. Het ziet ernaar uit dat in de-

keer plaatsvond in Noordoost-Bra-

Breda.

kringbestuur.

cember het concept aan- en verkoop-

bant is bedoeld om studentonder-

overeenkomst in de Raad van Bestuur

nemerschap te stimuleren.

(directeur

Tegelijkertijd

bedankte

NIEuWE VOORZITTER BZW miDDen- en nOOrD-ZeelanD

van SintLucas besproken kan worden. Het bureau van Re-integratie-speciVDS STAAL- EN MACHINEBOUW in

alist Leo Beekmans in Vught heeft

Vlissingen is een strategisch partner-

een nieuwe naam: WERKMANS.

schap aangegaan met Robert van der

Werkmans heeft onlangs ook de

Loos, oprichter van de Bow Termi-

EVC-accreditatie

(Erkenning

van

nal in Vlissingen. Van der Loos heeft

Verworven Competenties) voor de

Per 1 november jl. is Peter Kamstra (1967) aangetreden als voorzitter van

meer dan twintig jaar ervaring in de

zorgsector behaald.

BZW Midden- en Noord-Zeeland. Hij volgt in die functie Leen van Leersum

offshore wind-, olie- en gassector.

op, die overigens in het Algemeen Bestuur van de BZW zitting blijft houden en daar verantwoordelijk is voor de portefeuille zorg. Peter Kamstra is direc-

Zeven producten die ontworpen

teur zakelijke markt van ABN AMRO in Zeeland.

zijn door GBO DESIGN in Helmond, vielen onlangs in de prijzen.

NIEuW BESTuuRSlID BZW ZeeuWs-VlaanDeren

Ze ontvingen de GIO-award, een erkenning voor Goed Industrieel Ontwerp. Bovendien is een van de designs genomineerd voor de European Aluminium Award 2012. Een

STEUR

INDUSTRIAL

COATING

Kees de Regt (1963) is aangetreden

bestuur. Kees de Regt is werkzaam als

van de winnende producten betreft

heeft de VOM Borghardt Award

als bestuurslid van de BZW Zeeuws-

directeur van Aannemersbedrijf Van

de SeeMe EyeCatcher dat in op-

ontvangen tijdens de opening van

Vlaanderen. Hij volgt in die functie

der Poel uit Terneuzen. Dit bedrijf is

dracht van SeeME

uit Eindhoven

de vakbeurs voor oppervlaktebe-

Martin Dees (KWS) op als vertegen-

een volledige dochter van de Konink-

is ontworpen. BRAINPORT DEVE-

handeling Surface. Het bedrijf kreeg

woordiger van de sector bouw in het

lijke Volker Wessels Stevin NV.

LOPMENT heeft de startupfase van

de prijs vanwege zijn innovatie in

het bedrijf gefinancierd en begeleid.

de procesoptimalisatie en vervult

Tevens brachten zij GBO en SeeMe

volgens de jury een voorbeeldrol op

met elkaar in contact, als onderdeel

het gebied van proactief, innovatief

van het financieringsproces.

en creatief ondernemerschap.

NIEuWE VOORZITTER BZW kring mOerDijk

Rook en de daarbij horende gasCarel Jan Reuver is benoemd tot voorzitter van

sen die vrijkomen bij een brand

de kring Moerdijk van BZW. Hij volgt Anton

zijn net zo gevaarlijk als een brand

van Beers op, die enkele maanden geleden het

zelf. Om verspreiding van rook in

voorzitterschap van het BZW-bestuur voor de

een gebouw te voorkomen heeft

regio West-Brabant op zich nam. Reuver is di-

HOEFNAGELS

Branddeuren

het

Firescreen® rookwerend rolscherm

recteur van TMS IndustrialServices. Hij wil met name investeren in verbetering van het indus-

Vijf groepen studenten van AVANS

ontwikkeld. Dit rolscherm is 120 mi-

trieel klimaat, zowel lokaal als regionaal. “De

HOGESCHOOL en het KONING

nuten rookwerend en voldoet aan

industrie is de drager van onze welvaart”.

WILLEM I COLLEGE hebben

de Europese norm EN12101-1.

tij-

37


REgIONIEuWS

sOCiale innOVatie WERkT Door te investeren in slimmer werken kan flink op de kosten worden bespaard. Sociale innovatie leidt bovendien tot meer werkplezier. Dat was de kernboodschap van Remco Rooker, manager meetbedrijf bij Enexis bij een HRM-bijeenkomst van de BZW. Rooker was 25 oktober gastheer tijdens een bijeenkomst van het dit jaar opgerichte HRM netwerk van de BZW in de regio Noordoost-Brabant. Uit eigen ervaring gaf Remco Rooker aan dat zijn businessunit beter is gaan functioneren door meer gebruik te maken van de talenten van de eigen medewerkers. “Onze filosofie is dat het management en de medewerkers zelf aan het stuur zitten. We moeten gebruik maken van hun talenten. Dit leidt tot ondernemender gedrag en meer zelfredzaamheid,” stelde hij. Enexis is bij dit proces ondersteund door Pieter Schendstok en Helga Janssen van Subliem Ondernemen. Zij stonden tijdens de bijeenkomst stil bij acht managementvaardigheden om te komen tot verandergerichtheid. De bijeenkomst werd bezocht door een negentigtal HR professionals en directeuren van bedrijven. Voor meer informatie over het HRM netwerk kunt u contact opnemen met BZW regiomanager Eugène Princée. T: (013) 594 43 67 of mail naar princee@bzw.nl.

rOOsenspelD VOOR JOHN lENSEN

38

John Lensen ontving op 30 november 2012

sendaal, dat op 1 januari 2008 een nieuwe

uit handen van burgemeester Niederer de

start maakte met BZW Roosendaal waarmee

Roosenspeld, een eerbewijs voor goede am-

de slagkracht van het georganiseerde be-

bassadeurs van de gemeente Roosendaal.

drijfsleven aanzienlijk werd vergroot. Lensen

Lensen kreeg de Roosenspeld uitgereikt tij-

heeft BZW Roosendaal overtuigend op de

dens het jaarlijkse BZW-diner als dank voor

kaart gezet. Hij is een bouwer en netwerker

zijn verdiensten voor het Roosendaalse be-

van nature, een man die met veel ambitie en

drijfsleven. Na maar liefst zestien jaar beëin-

doorzettingskracht schier onmogelijke doelen

digt Lensen zijn bestuurstaken voor de BZW

weet te bereiken. Geen uitdaging is hem te

bestrijding van de regelzucht van de overheid,

in Roosendaal. Lensen was al vanaf 2003

veel, of het nu gaat over de ontwikkeling van

de lastendruk, arbeidsmarktvraagstukken of

voorzitter van de OndernemingsKring Roo-

bedrijventerreinen, de omleiding van de A58,

het imago van Roosendaal.


NIEuWS VAN DE lEDEN

FORS AANTAl ONTSlAgEN MEDEWERkERS ZAlCO Weer aan Het Werk

Per januari 2012 zijn HEIJMANS

de bouw van de nieuwe fabriek in

Utiliteitsbouw en BURGERS ERGON

Turkije. Met de overname en de

(‘Techniek’) samengevoegd tot één

bouw van de nieuwe fabriek is in to-

organisatie: Heijmans Utiliteit. De

taal een bedrag van 5 miljoen euro

integratie van techniek en bouw

gemoeid.

speelt in op de vraag naar een to-

Eind 2011 ging het Zeeuwse alu-

Unie een verzoek om subsidie in-

taalaanbod van ontwerp, bouw, be-

miniumbedrijf Zalco failliet. Daar-

gediend om de ex-werknemers

heer, onderhoud en exploitatie.

mee kwamen er direct meer dan

een opleidings- en scholingstraject

600 mensen zonder werk te zitten.

te kunnen aanbieden van ongeveer

Aukje Kuypers volgt per 1 januari

Het ingestelde mobiliteitscentrum

1,2 miljoen euro. Die subsidie is in

2013 Ton Stuifzand op als voorzitter

Zalco heeft inmiddels een aantal

dit najaar door Europa toegezegd.

van het directieteam van KUIJPERS.

positieve resultaten bereikt. Naast

Tegelijk werden door UWV twee

Aukje Kuypers is van de 4e gene-

de 600 directe ontslagen vervielen

extra fte’s beschikbaar gesteld om

ratie en dochter van Wim Kuypers.

er ook indirect een groot aantal

de werkzaamheden op het mobi-

Het directieteam bestaat verder uit

arbeidsplaatsen. Gezien de gevol-

liteitscentrum te kunnen uitvoeren

Claus Arnoldussen (financieel direc-

gen van dit massa-ontslag voor

voor intake, begeleiding en derge-

teur) en Wilfred Derksen (commer-

Per 1 januari gaat Notariskantoor

de regio werden er meteen initia-

lijke. Voorts werd er een stuurgroep

cieel directeur).

CLERCX & BROERS in Breda sa-

tieven genomen door de provin-

MobiliteitsCentrum Zalco ingesteld

menwerken met Claassen Leenders

cie Zeeland om met stakeholders

door de verschillende stakeholders,

Netwerk Notarissen onder de naam

tot oplossingen te komen. Daarbij

onder voorzitterschap van Wies

Clercx Claassen Leenders Netwerk

waren o.a. betrokken de vakbon-

Saman, secretaris BZW Zeeland.

Notarissen.

den, gemeenten in Zeeland, UWV

Inmiddels zijn er forse vorderingen

werkbedrijf,

scholingsinstituten

gemaakt en heeft ongeveer de

CONTEGO PACKAGING in Hoog-

zoals ROC Scalda en Hogeschool

helft van de ontslagen Zalco me-

er-heide heeft een overeenkomst

Zeeland en uiteraard ook de BZW.

dewerkers weer een baan. Natuur-

getekend met de Graphic Packing

Voor het mobiliteitscentrum stelden

lijk wordt er hard doorgewerkt om

Holding Company over de verkoop

de provincie Zeeland en het minis-

ook de overigen weer naar de ar-

van de Cartons business in Neder-

terie van EL&I ieder een bedrag

beidsmarkt te begeleiden door de

Frank Swinkels (CFO) van BAVA-

land, Engeland en Ierland. Deze

van 100.000 euro beschikbaar om

competenties en wensen van hen

RIA Bierbrouwerijen te Lieshout, is

verkoop komt ten goede aan meer

met de werkzaamheden te begin-

in beeld te brengen en opleidings-

benoemd tot commissaris bij BRES-

focus op de farmaceutische en heal-

nen. Tevens werd bij de Europese

trajecten uit te zetten.

SERS METAAL BV te Tilburg. Naast

thcare sectoren om klanten te kun-

Swinkels zitten Carel Bressers en

nen blijven voorzien van hoge kwa-

Maarten Bressers in de Raad van

liteit dozen, bijsluiters en folie voor

Commissarissen. Bressers Metaal

blisterverpakkingen.

BZW MIDDEN-BRABANT BeZOekt VenCOmatiC

BV is een voorraadhoudende staalgroothandel en staalservicecenter,

In samenwerking met regionale af-

gevestigd te Tilburg op een bedrijfs-

valinzamelaar SAVER is een geza-

Een enorm inspirerend bedrijfsbe-

Duurzaamheid stond hierbij op

terrein van ca.70.000 m2 met een

menlijke

zoek! Dat was de algehele reactie

de eerste plaats. Ook Lotte van

eigen insteekhaven gelegen aan het

van de gemeenten Roosendaal,

op de ledenbijeenkomst in okto-

de Ven, zijn dochter en gepromo-

Wilhelminakanaal.

Bergen op Zoom, Woensdrecht en

ber van BZW Midden-Brabant bij

veerd in Wageningen op duurza-

Vencomatic te Eersel. Voor deze

me broedsystemen, boeide met

Met het verkrijgen van een meer-

‘Afval scheiden, dat levert iedereen

bijeenkomst waren ook de leden

haar verhaal van begin tot eind.

derheidsbelang in het in Ankara

wat op’ worden inwoners van de

van Jong Management uitge-

Voorafgaand aan het bedrijfs-

gevestigde bedrijf ABC Prefabrik,

vier gemeenten opgeroepen hun

nodigd. De aanwezigen waren

bezoek deden 16 personen mee

breidt DE MEEUW in Oirschot haar

afval beter te scheiden en op deze

onder de indruk van hetgeen

aan een speeddate-sessie. Op

activiteiten uit naar het Midden-

manier te zorgen voor een vermin-

Cor van de Ven, de oprichter

een ontspannen en leuke wijze

Oosten en Noord-Afrika. Premier

dering van de hoeveelheid restafval

van Vencomatic, vertelde over

maakten deze ondernemers ken-

Rutte gaf onlangs het startsein voor

in West-Brabant.

de bouw van zijn nieuwe pand.

nis met elkaar.

communicatiecampagne

Halderberge gestart. Met de slogan

39


REgIONIEuWS

strategie en leiDersCHap: INTERVISIE DOOR EN VOOR BZW-lEDEN

de thema’s Strategie en Leiderschap. Delphi Group is, als specialist op het gebied van het maken van goede verbindingen met brede kennis van Strategie en Leider-

De BZW en de Delphi Group B.V. zijn een pro-

de leden. BZW-leden geven aan behoefte te

schap, geselecteerd als begeleider en aan-

jectpartnerschap aangegaan op het gebied

hebben aan oprechte feedback en verdieping,

jager van dit traject. Delphi Group zal de

van Strategie en Leiderschap. Uit de BZW

het liefst van medeondernemers. Reden voor

proces-begeleiding, intervisie en theoretische

ledenenquête van oktober 2011 is gebleken,

de BZW om een project op te zetten om een

verdieping verzorgen voor groepen van

dat deze thema’s van cruciaal belang zijn voor

kwalitatieve passende invulling te geven aan

steeds 10 ondernemers. De projectpartners tekenen de overeenkomst. Van links naar rechts Annemiek Heinen (secretaris BZW), Rob Bogman (secretaris BZW), Henk Oderkerk (directeur BZW, tot 1-122012), Paul Driesen (partner Delphi Group), Paul van Kampen (partner Delphi Group)

OnDernemersakkOOrD 2.0 ONDERTEkEND IN MIDDEN-BRABANT Dit akkoord richt zich op de onderkant van de

door o.a. de Midden-Brabantse gemeenten en

return en poolvorming. Het belang van werkge-

arbeidsmarkt en ondernemers, overheden en on-

de BZW. Dit akkoord betreft een vervolg op het

vers hierin is om een oplossing te vinden voor

derwijsinstellingen ontwikkelen hiermee samen

Werkgeversakkoord dat met 33 werkgevers uit

het (aankomende) tekort aan arbeidskrachten.

werkgelegenheid voor de minder kansrijke doel-

de regio is gesloten. Het is bedoeld om pilots uit

Daarnaast is het in het kader van maatschappe-

groepen op de arbeidsmarkt. Het Ondernemers-

te voeren onder andere op het gebied van het

lijk verantwoord ondernemen goed om aan deze

akkoord 2.0 werd op 3 oktober jl. ondertekend,

zogeheten jobcarving, loondispensatie, social

doelgroep extra aandacht te besteden.

OSSE BEDRIJVEN SCHENkEN CENTRuM OSS nieuWe Banken

40

Eind november onthulden wethouder Jan

Kaal Masten en Jurjus Grondwerken. Het

van Loon en Jos van den Hurk (voorzitter

plan om het winkelcentrum aan te kleden

van de Osse Industriële Kring, OIK) zeven

met nieuwe banken is afkomstig van wet-

robuuste banken in het centrum van Oss.

houder Jan van Loon en de OIK heeft het

Dat deden zij samen met de ontwerper Pa-

plan financieel mogelijk gemaakt. Elk jaar

trick Timmer en kinderen van de Nicolaas-

kiest de OIK immers een project om de be-

school. De zeven banken zijn op initiatief van

trokkenheid met de Osse gemeenschap te

de Osse Industriële Kring (OIK) geplaatst in

benadrukken. De OIK heeft vier van de ze-

het winkelcentrum van Oss. De banken zijn

ven banken bekostigd en gezorgd voor de

in opdracht van de ondernemersvereniging

realisatie en de plaatsing. Heesen Yachts, de

in zijn geheel vervaardigd door bedrijven

Rabobank Oss eo en de gemeente hebben

uit Oss; Solid Woods, Lastechniek Nelissen,

ieder één bank bekostigd.


NIEuWS VAN DE lEDEN

4e lustrum SENIOR MANAgEMENT BZW

De prestigieuze Dutch Industrial Supplier Award 2012 (categorie Best Knowledge Award), is gewonnen door VDL ETG in Eindhoven.

De eerste Senior Management Club

functies.

Bedrijven kunnen zich niet zelf

van de BZW zag het licht op 7 janu-

Jaarlijks vinden nu nog steeds een

nomineren voor deze award. Dat

ari 1992, mede door de onvolprezen

achttal bijeenkomsten plaats in de

moeten hun klanten/opdrachtge-

medewerking van BZW-directeur

Tilburgse ‘Sociëteit Philharmonie’.

vers doen. Volgens de jury is VDL

Henk Oderkerk. De grote drijvende

De vaste formule bestaat uit een

ETG ‘een uitstekende meedenker en

kracht achter deze oprichting waren

inleiding door een spreker, gevolgd

kritische doorvrager in het iteratief

Rudi Keunen en George de Kruiff,

door een discussie en een geza-

proces om tot innovaties te komen;

die een aantal oudere BZW-leden

menlijke lunch. De lijst van sprekers

zo worden zaken duidelijk, zelfs als

hadden benaderd om met hen

bevat inmiddels een groot aantal

de klant niet goed weet wat hij pre-

mee te werken. Zij wilden voorko-

namen van deskundigen, politici,

cies bedoelt.’

men dat gepensioneerde leden zich

directeuren en andere maatschap-

zouden terugtrekken uit het maat-

pelijk actieve personen. De sprekers

schappelijke en industriële leven in

delen graag hun ervaringen en visies

VERHULST

KLIMAATTECHNIEK

uitgebreid met negentien nieuwe

een tijd dat hun kennis en ervaring

met de club. Aan de andere kant in-

heeft de Graydon Award voor fi-

kastentrailers. De investering in

nog vele toepassingen konden vin-

diceert de blijvende deelname van

nancieel gezond bedrijf ontvangen

nieuwe opleggers past in de strate-

den. Daarnaast was het streven om

de leden hoe waardevol zij de bij-

en behoort daarmee tot de absolute

gie om verder te groeien in het seg-

een netwerk te creëren waarin spre-

eenkomsten vinden. De gemiddelde

top van bedrijven in de branche die

ment voor nationale distributie in de

kers konden worden aangetrokken

leeftijd van de leden is hoog, en hun

financieel gezond zijn. Het bedrijf

Benelux en West-Duitsland.

die ook ouderen iets te zeggen heb-

huid is vaak gerimpeld, maar hun

voldoet aan de strenge voorwaar-

ben. Dit laatste aspect heeft in de

geest nog zeker niet. En dat was

den om zich ‘financieel gezond’ te

loop van jaren de overhand gekre-

zeer duidelijk tijdens de viering van

kunnen noemen (AAA tot A credit

gen omdat al snel bleek dat maar

het vierde lustrum in ‘Bos en Ven’

rating), in combinatie met een goe-

weinig gepensioneerden achter de

in Oisterwijk waar BZW-voorzitter

de financiële transparantie.

geraniums zaten en de meesten

Peter Swinkels een voortreffelijke

nog redelijk actief waren in velerlei

lezing gaf over familiebedrijven.

VOS LOGISTICS heeft haar vloot

mÁXima te gast BIJ HEINEkEN Prinses Máxima was eind november te gast bij Heineken in ‘s-Hertogenbosch. Aanleiding voor het koninklijke bezoek was een bijeenkomst van het Actieplan Leerbanen regio ‘s-Hertogenbosch, waarbij de plaatsing van de duizendste leerbaner werd gevierd. Het Actieplan Leerbanen werd in 2004 opgericht om jongeren die er niet in slagen om zelfstandig een leerbaan te vinden, daarbij te helpen. Binnen het samenwerkingsverband werken overheid, ondernemers en onderwijs uit de regio intensief samen. De feestelijke bijeenkomst vond plaats bij Heineken, omdat locatiedirecteur Paul Bleijs voorzitter is van het ambassadeursnetwerk waar acht BZW-leden bij zijn aangesloten. Gezamenlijk ondersteunen zij dit project als ambassadeur. Zij openen deuren bij bedrijven en ondersteunen bij het leggen van contacten met gemeenten. Op deze manier wordt het plaatsen van kandidaten gestimuleerd en wordt met de inzet van deze ondernemers de continuïteit van het project gewaarborgd. Bleijs maakte onlangs bekend per februari 2013 af te treden als directeur van Heineken in ‘s-Hertogenbosch. Hij krijgt de leiding over vijf brouwerijen van Heineken in Vietnam.

41


INTRODuCTIE BZW-lEDEN (ADVERTORIAl)

naam: Jan krol Functie: Directeur De groene Campus BZW-lid sinds: 1 september 2012 Wat doet uw bedrijf? ‘De Groene Campus is een onderwijsinstelling met bedrijvencentrum dat groene beroepsopleidingen en diensten verzorgt. De Groene Campus is een samenwerkingsverband van Helicon Opleidingen met SG Jan van Brabant, OMO Scholengroep Helmond, Gemeente Helmond en het regionale bedrijfsleven. Het unieke karakter van De Groene Campus uit zich in de betrokkenheid van bedrijven die elk op hun eigen manier meedenken en ontwikkelen. Mensen ontmoeten elkaar

naam: Jack koch Functie: Directeur Lid van BZW sinds: augustus 2012 Wat doet uw bedrijf? ‘Wij realiseren de huisvesting voor bedrijven en instellingen. Hierbij onderscheiden wij ons niet alleen in kwaliteit, maar ook in dienstverlening. BAM is een breed uitgeruste ontwikkelende bouwer die graag de fullservice huisvestingspartner is. Dit kunnen wij realiseren doordat wij de totale levenscyclus van gebouwen managen. Vanaf initiatief zoeken wij passende huisvestingsoplossingen voor onze klanten die wij gezamenlijk met de gebruiker van het pand ontwikkelen en realiseren. In veel gevallen onderhouden

naam: Berrie endevoets en gideon Verhoeven Functie: Directeur en Hr Manager BZW-lid sinds: augustus 2012

Berrie Endevoets

Gideon Verhoeven

42

Wat doet uw bedrijf? ‘Wij zijn een bedrijf dat gespecialiseerd is in onderhoud, renovatie en restauratie van de buitenschil van vastgoed. Het gehele uitvoerende traject, van steigerbouw tot oplevering, verzorgen wij in eigen beheer. Hiermee ontzorgen wij onze klanten. Deze werkzaamheden verzorgen wij voor zowel de particuliere als zakelijke markt. Dit doen wij al ruim twintig jaar met passie voor ons vak. Naast de uitvoering denken wij ook graag in het voortraject mee over een

rondom een breed scala van groene thema’s. Dat inspireert en stimuleert innovatie. Resultaten daarvan zijn bijvoorbeeld het Thermolab en het Food & Fresh Lab.’ Wat is uw ambitie? ‘Mijn ambitie is dat elke relatie ambassadeur is van De Groene Campus. Hierbij is het hoofddoel dat De Groene Campus een structurele bijdrage levert aan een duurzame ontwikkeling van de regio. De arbeidsmarkt doet steeds meer een beroep op studenten om toegevoegde waarde te leveren. Door de nauwe samenwerking met bedrijven kunnen onze studenten intensievere praktijker-

wij onze gebouwen voor de eigenaar voor een periode van bijvoorbeeld twintig tot dertig jaar. Daarnaast kunnen wij ook het facilitaire deel, de financiering van voorinvesteringen, aanvangsinvestering en exploitatiekosten verzorgen.’ Wat is uw ambitie? ‘Nog meer bekendheid geven aan het feit dat wij geloven in, en werken aan een toekomst waarin huisvesting integraal door ons ontworpen, gerealiseerd, onderhouden en gefinancierd wordt. Dit is het bouwen 2.0 waarin vroegtijdig de kennis van de totale levenscyclus van het gebouw wordt meegenomen, zodat de gebruiker een optimale huisvesting krijgt ter onder-

slimme, voordelige en duurzame manier van onderhouden, renoveren en restaureren.’ Wat is uw ambitie? ‘Orly & Endevoets Groep bestaat ruim twintig jaar. In deze periode zijn wij van voegersbedrijf uitgegroeid tot het brede vastgoedonderhoudsbedrijf dat wij nu zijn. Wij willen laten zien dat het onderhouden van vastgoed op een klant- en bewonersgerichte, duurzame en comfortabele manier kan verlopen. Met onze zakelijke klanten gaan wij een stap verder. Wij willen als businesspartner met hen kijken waar wij toegevoegde waarde kunnen leveren in het behalen van de (corporate) doelstellingen.’

varing opdoen en krijgen zij kansen om ondernemersvaardigheden te ontwikkelen en een netwerk op te bouwen.’ Wanneer moeten leden u bellen? ‘De Groene Campus verbindt uw organisatie op een succesvolle manier aan haar netwerk. Andersom kan uw netwerk kansen bieden voor studenten. Als u een meeting, seminar of evenement wilt organiseren kan dit all inclusive op De Groene Campus.’ De groene Campus scheepsboulevard 1 in Helmond t: 0492-52 39 83 e: info@degroenecampus.nl I: www.degroenecampus.nl

steuning van zijn of haar primaire bedrijfsdoelstellingen.’ Wanneer moeten leden u bellen? ‘Zo vroeg mogelijk! Immers dan kunnen wij al onze kennis en ervaring inzetten om de juiste huisvestingsbeslissingen samen met u te nemen. Dit kan zijn op het vlak van renovatie/herontwikkeling van bestaande kantoren/bedrijfspanden, maar ook voor de vraag naar nieuwbouw op een andere locatie.’ BAM utiliteitsbouw bv regio eindhoven Insulindelaan 115, 5642 CV eindhoven t: 040 256 4301 e: j.koch@bamutiliteitsbouw.nl I: www.bamutiliteitsbouw.nl

Wanneer moeten leden u bellen? ‘Als u op zoek bent naar een klantgerichte specialist op het gebied van onderhoud, renovatie en restauratie die het anders doet dan de traditionele bouwers, moet u ons zeker bellen. Wij vertellen u graag hoe wij toegevoegde waarde voor u kunnen leveren. Daarnaast kunnen leden ons bellen wanneer zij behoefte hebben om kennis te delen of om op zoek te gaan naar duurzame en maatschappelijk verantwoorde innovaties. Wij staan overal voor open!’ Orly & endevoets groep rietwaard 32, 5236 WC Den Bosch t: 073-631 50 00 e: info@orlyenendevoets.nl I: www.orlyenendevoets.nl


NIEuWE BZW-lEDEN

WelkOm! De BZW is met circa 2.700 directeuren uit 1.850 bedrijven het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-nederland. De BZW is het regionale netwerk van VnOnCW en maakt zich sterk voor onderwerpen die er echt toe doen. Door de kracht van het collectief telt onze stem, en daarmee ook die van onze leden. Wij heten onze nieuwe leden van harte welkom!

BZW Bergen Op ZOOm

W.p.J. LIngMOnt,

M.A. HILHOrst,

BZW miDDen-BraBant

Drs. L.H.M. De kOk,

(Deutsche Bank Nederland NV,

(Stichting PSW

MW. r. BAAn,

(LOGUS Bergen op Zoom BV,

Eindhoven)

arbeidsmarktadvies,

(365/ArboNed Zuidwest-

Bergen op Zoom)

Ing. J.A.A. Mennen

’s-Hertogenbosch)

Nederland, Breda)

MW. H.A.M. VAn OOrsCHOt-

(Nibag, Uden)

p.A. pLuyMers,

W.F. CnOssen,

VAn De WAterIng AA,

A. VAn Der put

(Stichting Liliane Fonds,

(Minase Consulting BV, Tilburg)

(DRV Accountants & Adviseurs,

(Stichting Synergos / Diagnostiek

’s-Hertogenbosch)

C. gOVers,

Bergen op Zoom)

voor U, Eindhoven)

H. rIeZeBOs,

(Onderwijsgroep Tilburg, Tilburg)

(Dekkers Van Gerwen BV,

Ing. H.J. MeIJer BA,

BZW BreDa

BZW HelmOnD

’s-Hertogenbosch)

(Bierens Machinefabrieken BV /

L.g.M. VAn Der Beek,

t.J.J.H. HeLDens,

e.A. tAn,

Verenigde Bierens Bedrijven BV,

(ATEA-groep, Breda)

(Rabobank Helmond, Helmond)

(Scheepens Reclame Adviseurs BV,

Tilburg)

Mr. CH.n. BInk,

J. De JOng,

Tilburg)

Ir. J.W. pIkAAr,

(P3transfer BV, Etten-Leur)

(Munckhof Groep, Horst)

B. tHuIs,

(Delicia BV, Tilburg)

W.B. BLInkHOF,

I. pLOegsMA,

(Thomas International,

e. VAn De pOL,

(World Class Aviation Academy

(De Groene Campus, Helmond)

Zaltbommel)

(Starterslift, Tilburg)

(WCAA), Hoogerheide)

H.L.r. sMIts,

I. VAn Der VeLDe,

Dr. J. rIetseMA,

MW. Mr. I.H.C.M. VAn

(Clercx Liebau Holding BV,

(Brabants Dagblad | Eindhovens

(Minase Consulting BV, Tilburg)

kAsteren,

Helmond)

Dagblad, Best)

F.t.C.k. snOeren,

(De Partners notariaat & estate

A.g.p. VOLLenBerg,

L.J.t.M. ZOMer,

(Snoeren Kozijnen Kaatsheuvel

planning, Breda)

(Beljon + Westerterp, Son)

(Bostik BV, ’s-Hertogenbosch)

BV, Kaatsheuvel) A.H.J.M. steVens,

A.H.p.M. Meesters AA, (Mazars, Breda)

BZW ‘s-HertOgenBOsCH

BZW miDDen- en nOOrD-

(Drukkerij Gianotten BV, Tilburg)

H.J. pÉCAsse,

J. VAn BOerDOnk,

ZeelanD

F.B. tIMMerMAns,

(Bostik BV, ‘s-Hertogenbosch)

(Canon Nederland NV,

M. De COrDt,

(Snoeren Kozijnen Kaatsheuvel

H.C. VAn Der pLuyM,

’s-Hertogenbosch)

(Interlaching BV, Ritthem)

BV, Kaatsheuvel)

(NedMobiel BV, Breda)

C.J. VAn Den BrOek,

J. Dek,

MW. n. VAn WIerIngen,

r.W. sCHOLten,

(Stichting Liliane Fonds,

(Dek Opleiding en Training, Goes)

(Van Wieringen werving &

(NedMobiel BV, Breda)

’s-Hertogenbosch)

Drs. M.J. VAn DIJke MpM,

selectie, Tilburg)

Ing. J.p.A.M. BrOekMAns rMt,

(LUXeXcel Group BV, Goes)

BZW einDHOVen

(Gloudemans, Rosmalen)

t. VAn OOstrOM,

BZW mOerDijk

Mr. J.t. gOMMer,

g.W.J. essIng,

(Exploitatie Maatschappij Goese

J. eHLen,

(Akkermans & Partners Pensioen

(Mercer (Nederland) BV,

Golf BV, Goes)

(HVL BV, Eindhoven)

Juristen BV, Tilburg)

’s-Hertogenbosch)

r.M.t. tOtte,

Drs.Ing. F. HenDersOn-HAest,

C.J.F. HAnegrAAF,

(Schipper Accountants BV,

(Tauw BV, Eindhoven)

(De Toolmakers BV, Rosmalen)

Vlissingen)

43


INTRODuCTIE BZW-lEDEN (ADVERTORIAl)

naam: erik Helmink Functie: sales & Marketing director BZW-lid sinds: juni 2012

Wat doet uw bedrijf? ‘De Venco Groep is een ambitieus familiebedrijf dat bekend staat om haar innovatieve en duurzame oplossingen voor de pluimveesector. In 1983 is het fundament gelegd met de oprichting van Vencomatic. Dit bedrijf is uitgegroeid tot een wereldwijde aanbieder van systemen voor huisvesting van pluimvee en is winnaar van de Koning Willem I Prijs 2012. Later traden de bedrijven Prinzen - eierverzamelingsmachines, Agro Supply - klimaatoplossingen voor

naam: piet Withagen Functie: Directeur Intratuin Halsteren Lid van BZW sinds: 2012 Wat doet uw bedrijf? ‘Intratuin Halsteren is de grootste vestiging van Intratuin met een winkelruimte van twintigduizend vierkante meter, waaronder een restaurant en een speelruimte voor kinderen. Mensen komen hier niet alleen voor een schop of een zak aarde, ze komen voor een gezellige dag uit. Winkelbeleving staat daarom centraal. We besteden veel zorg aan onder meer ons assortiment, de winkelinrichting en de uitstraling. Daarnaast zorgen we ervoor dat er altijd iets te doen is; denk aan shows, productde-

naam: Francoise Wittmer Functie: Directeur Bedrijven Walcheren Lid van BZW sinds: 2012 Wat doet uw bedrijf? ‘ABN AMRO is een bancaire, financiële dienstverlener met een breed dienstenpakket voor zowel particulieren en zakelijk klanten. Ons dienstenpakket omvat alles met betrekking tot het financiële leven van onze klanten. Dat kan zijn het financieren van investeringen, maar ook het afdekken van risico’s. Daarnaast kan men bij ons terecht voor advies over het beleggen of sparen van overtollige gelden voor het hoogste rendement. Doordat we een uitgebreid internationaal netwerk hebben, kunnen we onze klanten

44

pluimvee, en Vencosteel -staalproductie, toe tot de Venco Groep. In 2010 is Rondeel opgericht. Dit unieke welzijnsvriendelijke houderijconcept voor pluimvee is bekroond met drie sterren voor het Beter Leven-kenmerk van de Dierenbescherming.’ Wat is uw ambitie? ‘Het is onze ambitie om wereldwijd leidend te zijn in het aanbieden van innovatieve en duurzame oplossingen voor de pluimveesector. Hierbij willen we vanuit de Venco Campus onze kennis delen met buitenlandse pluimveehouderijen en mensen opleiden om op verantwoorde wijze met de dieren en systemen om te gaan.’

monstraties of korte workshops. We hebben honderdnegentig medewerkers in dienst, en met ruim negenhonderdduizend bezoekers op jaarbasis hebben we een belangrijke regionale functie.’ Wat is uw ambitie? ‘De afgelopen jaren zijn wij hard bezig geweest met het uitbouwen van onze regionale functie. In een veelheid van bedrijven moet je je kunnen onderscheiden en je bedrijf op een doordachte manier positioneren. Mensen uit de wijde omtrek – in een straal tot wel dertig kilometer – komen naar onze winkel toe. We vinden het belangrijk om voor al deze klanten meerwaarde te blijven bieden. Om op de hoogte te blijven van

ook buiten landsgrenzen bedienen met onze bancaire en financiële expertise.’ Wat is uw ambitie? ‘Onze ambitie is om onze klanten met passend advies van dienst te zijn en met hen mee te denken, zodat zij hun ambities op financieel gebied kunnen waarmaken. We kijken niet uitsluitend naar het rendement van een bedrijf, maar ook naar de huidige omstandigheden, de vooruitzichten voor de toekomst en naar de ondernemer achter de onderneming. Hierin ligt ons onderscheidend vermogen. Daarnaast onderscheiden wij ons in onze brede sectorenkennis die wij jaarlijks opnieuw evalueren en bijschaven. Tevens loopt ABN AMRO voorop

Wanneer moeten leden u bellen? ‘Leden moeten mij bellen als ze echt willen weten hoe je een duurzame gedachte om kun zetten in een vermarktbaar product en hoe je met duurzaamheid de wereld kunt veroveren.’

Venco groep postbus 160, 5520 AD eersel t: 0497 517380 e: info@vencogroep.com I: www.vencogroep.com

de ontwikkelingen in de branche volgen onze medewerkers regelmatig intern trainingen en bezoeken zij beurzen in het buitenland.’ Wanneer moeten leden u bellen? ‘Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe productlijnen en interessante aanvullingen op ons assortiment. Daarnaast kunnen leden ons benaderen met vraagstukken op het vlak van promotionele activiteiten. We hebben daar veel ervaring mee.’ Intratuin Halsteren Halsterseweg 65a, 4661 kM Halsteren t: 0164-65 00 50 e: info@halsteren.intratuin.nl I: www.intratuinhalsteren.nl

op het vlak van mobiel bankieren.’ Waarom moeten leden u bellen? ‘Leden kunnen bij ons terecht met uiteenlopende financiële vraagstukken. Niet alleen op het vlak van investeren en financieren, maar ook op het vlak van het regelen van betalingsverkeer, sectorkennis en het in kaart brengen van risico’s. Een bank is meer dan alleen een financiële dienstverlener.’ ABn AMrO Bank nV Markt 7, Middelburg t: 06-10089705 e: francoise.wittmer-van.loon@ nl.abnamro.com I: www.abnamro.nl


NIEUWE BZW-LEDEN

BZW OOST

BZW OOSTERHOUT

BZW ROOSENDAAL

DRS. ING. J.W.M. BRACKE,

J.C.T. Bakker MBA,

B.F.T. ALKEMADE,

ING. J.J.A. BARTELS,

(Elektromotoren Bracke BV,

(Nibag, Uden)

(Imperial Tobacco Nederland,

(Bartels BV, Moerstraten)

Clinge)

H.A.M. VAN DER BURGT,

Oosterhout)

R. VAN KOEVERINGE,

ING. J. VAN DRONGELEN,

(Veghels Midden- en Kleinbedrijf

F. COOLS-CEUPPENS,

(KWS Infra BV, Roosendaal)

(Schoonderbeek en Partners

VMK, Veghel)

(Walon BV, Breda)

MR. A.A.C.C. RADEMAKERS,

Advies BV, Terneuzen)

E.J.J. JANSEN MBA,

MW. DRS. L.W. HIELKEMA,

(Roosendaal)

ING. A. DE MUL,

(Rabobank Uden Veghel, Veghel)

(Van Jole Advies & Management,

J.G.M. STEUR,

(Advanced Waste Water Solutions

B.J. DE SMIT,

Bergen op Zoom)

(Steur Industrial Coating BV,

(AWWS), Kapellebrug)

(Munckhof Groep, Horst)

R.M.A.J.M. MALHERBE DE

Oudenbosch)

C. DE REGT,

N. VAESSEN,

JUVIGNY,

MW. J. VAN VLIET MHA,

(Aannemersbedrijf Van der Poel,

(Heesen Yachts Builders BV, Oss)

(Knauf Insulation BV, Oosterhout)

(Franciscus Ziekenhuis,

Terneuzen)

E. VLIJM,

H.J.C. SEGEREN,

Roosendaal)

D. SCHNEPEL,

(Hellebrekers Technieken, Oss)

(Expodium Businesscenter,

T.J.A. WEEMEN,

Oosterhout)

(Weemen Drukwerk &

MW. L. STRACK VAN

BZW ZEEUWS-VLAANDEREN

(Glassolutions Sas Glas,

Communicatie, Haps)

SCHIJNDEL-DILLE,

R.J.C. BLEYENBERG MBA RB,

Sas van Gent)

(Euro Mail BV vestiging

(ABAB Accountants en Adviseurs,

Oosterhout, Oosterhout)

Terneuzen)

(Dow Benelux BV, Hoek) M.C. VISSER,

SBK werkt het beste in de praktijk meer rendement door praktijkopleidingen en trainingen van SBK

SBK Advies & Training Postbus 448 5700 AK Helmond

T 0492 55 20 67 F 0492 52 89 83

info@sbkadvies.nl www.sbkadvies.nl

18127

SBK | Arbotrainingen, Bedrijfsopleidingen, Erkend Onderwijs

45


ADVERTENTIE

Professionaliteit zit ons in het bloed

Making it happen

171633

Of het nu over topsport, muziek of het zakenleven gaat. Of over catering. De top bereik je alleen met passie en professionaliteit. Sinds jaar en dag zorgen de gedreven professionals van Sodexo er dan ook op tal van locaties voor dat het de gasten aan niets ontbreekt. Met een uitstekende service en een breed pakket aan diensten, dat reikt van eten en drinken tot de meest uiteenlopende facilitaire services. Bij Sodexo is het altijd in vertrouwde en bekwame handen. Zodat u zich kunt focussen op uw kernactiviteiten. Want, waar Sodexo is, is succes gegarandeerd. www.sodexo.com


BZW-lID IN HET NIEuWS

‘Ik WIl DE kRACHTEN Binnen De BOuW BunDelen’ De malaise in de bouw is groot als gevolg van de recessie. toch ziet kees Fivie, directeur van smits Bedrijven in gemert kansen. Hij wil samenwerking opzetten binnen de sector om concepten voor energiezuinige en -neutrale gebouwen in de markt te zetten. ‘Brabanders en Zeelanders zijn een innovatief volkje. Dat kunnen we ook laten zien binnen de bouw.’

Hoe gaat het met je bedrijf? ‘De markt voor nieuwbouwwoningen is gehalveerd, de leegstand van kantoren is enorm, overheden houden de hand op de knip. Dat merken we met ons bedrijf in de stalen ramen en deuren. Onze bedrijven in de kunststof kozijnen en isolatieglas kunnen echter meeliften op de vervangingsmarkt.’ Afwachten dus op betere tijden? ‘Integendeel. Ik denk dat er kansen zijn in duurzaamheid en samenwerking. De normen voor energiezuinige gebouwen worden steeds meer aangehaald. In 2014 moet er al 33 procent winst ten opzichte van nu worden geboekt, het Europese doel voor 2020 is ‘near zero energy buildings’. Innovatie op het gebied van kozijnen, deuren en glas is dus cruciaal. Maar we hebben het natuurlijk ook over muur- en dakisolatie, zonne-energie, installatietechniek…’ er moet dus worden samengewerkt? ‘Wij willen, ook samen met de BZW, de krachten binnen de sector bundelen. De bouw in Nederland is traditioneel: een architect ontwerpt, een bouwer bouwt. Wij willen het omdraaien, zelf nieuwe concepten ontwikkelen en realiseren. De meerwaarde van Smits Gemert schuilt daarbij, naast onze producten, ook in kennis over warmtetechnische berekeningen op ons vakgebied.’ Ben je het denkstadium al voorbij? ‘Onlangs is in Grijpskerke het eerste passief gebouwde woon-zorgcomplex van Nederland neergezet waarbij wij de expertise voor kozijnen en glas inbrachten. In Gemert willen we met een bouwgroep vijf energieneutrale, goedkope huurwoningen realiseren als pilot voor de concepten die we in gedachten hebben. De zaak komt in beweging en ik verwacht veel van de toekomst.’

foto: Bram Saeys

47


ADVERTENTIE


ADVERTORIAl

Samenwerking WVS-groep en Lidl

Op weg naar morgen Supermarktketen Lidl is

Selma Nederhoed, manager PR &

continu op zoek naar nieu-

Communicatie Lidl: “Omdat één van

bedrijf maatschappelijk ver-

in Etten-Leur, zochten we de samen-

we manieren waarop het

antwoord kan ondernemen. WVS-groep was op zoek naar nieuwe klanten in

de regio. En zo ontstond de perfecte match!

onze distributiecentra gevestigd is werking met de plaatselijke vestiging van WVS-groep op. Inmiddels loopt er een eerste project, waarmee WVSgroep Lidl werk uit handen neemt. En dat gaat hartstikke goed!” Ruud de Vreede, bedrijfsleider WVS-groep: “Als WVS-groep zijn we altijd op zoek naar partners waarmee we een mooie samenwerking kunnen aangaan. Bij Lidl bleek dit het geval.”

voor dat de artikelen uit dit transport

ploeg inmiddels goed bekend is met de

voorzien worden van een barcodestic-

werkzaamheden gaat het tempo flink

Duurzaamheid

ker. Op zich geen moeilijk werk, maar

omhoog. Waar de medewerkers in het

Onder de noemer ‘Op weg naar mor-

het moet natuurlijk wel nauwkeurig

begin nog enkele dagen voor nodig had-

gen’ is Lidl op verschillende manieren

gebeuren. Er mogen geen producten

den, doen ze nu in één dag. Het werk

bezig met duurzaamheid. Selma legt

vergeten worden. Op dit moment stic-

bevalt goed en ze voelen zich betrok-

uit: “We nemen maatregelen voor

keren we diverse food- en non-food-

ken bij Lidl.” Ruud: “Lidl en WVS-groep

wat betreft assortiment, klimaat, ge-

producten. En onlangs voorzagen we

hebben de weg naar elkaar gevonden

zondheid, voor onze medewerkers en

bijvoorbeeld ook een partij kleding van

met dit mooie eerste project. Hopelijk

de maatschappij. Dit laatste doen we

stickers.” Ruud vult aan: “Het voordeel

volgen er meer. Samenwerkingen als

bijvoorbeeld door middel van sponso-

van werken vanuit de WVS-vestiging

deze zijn namelijk hartstikke welkom

ring, maar ook door de samenwerking

in Etten-Leur, is dat we hier de beschik-

voor WVS-groep.” Selma vult aan: “De

te zoeken met WVS-groep.” Samen

king hebben over 270 medewerkers.

krachtenbundeling met WVS-groep is

onderzochten WVS-groep en Lidl de

Met deze grote capaciteit kunnen we,

voor ons een voorbeeld van hoe we wil-

mogelijkheden om medewerkers van

mocht dat nodig zijn, snel schakelen

len bijdragen aan de maatschappij. De

WVS-groep bij Lidl te detacheren of

en zo inspelen op de wensen van de

manier van samenwerken voelt goed.

om op locatie bij WVS-groep werk

klant.” Ook Selma is erg tevreden: “Het

We zien de toekomst dan ook positief

voor Lidl uit te voeren. De keuze viel op

traject zit goed in elkaar en is echt on-

tegemoet.”

deze tweede optie. In augustus startte

derdeel geworden van ons proces.

het project op locatie bij WVS-groep

Zowel Lidl als WVS-groep vinden korte

Over WVS-groep

in Etten-Leur.

lijnen en het maken en nakomen van

WVS-groep uit Roosendaal biedt zo’n

afspraken belangrijk. Daarin hebben

3.000 mensen in West-Brabant met

we elkaar echt gevonden.”

een afstand tot de arbeidsmarkt kans

Soepel verloop WVS-GROEP Postbus 1130 4700 BC Roosendaal Bosstraat 81 (T). 0165-596555 (F). 0165-561263 (E). verkoop@wvsgroep.nl (I). www.wvsgroep.nl

Ruud de Vreede, bedrijfsleider WVS-groep, Selma Nederhoed, Manager PR & Communicatie Lidl Nederland en Werner van Kalmthout, productiemanager WVS-groep.

Werner van Kalmthout, productiema-

op nieuw en passend werk. Beperkin-

nager WVS-groep: “Het gaat prima!

Een positieve toekomst

gen worden vertaald naar mogelijk-

Eén keer per week, op donderdag, krij-

Ook de medewerkers van WVS-groep

heden, leiden tot nieuwe kansen en

gen we een transport van Lidl binnen.

vinden het leuk om voor Lidl te werken.

zorgen ervoor dat mensen weer vol-

Een vaste ploeg van vijf medewerkers

Werner: “Met name de continuïteit van

waardig in de maatschappij kunnen

van WVS-groep zorgt er vervolgens

dit project is heel prettig. Doordat de

meedraaien.

49


PuNT.uIT

De concertzaal in Tilburg zat vol

dat we voor grote maatschap-

ondernemers en bestuurders; de

pelijke veranderingen staan’, al-

leden van de Brabants- Zeeuwse

dus Oderkerk die een einde ziet

Werkgeversvereniging

an-

komen aan het ongebreidelde

dere stakeholders in de Brabantse

kapitalisme van de afgelopen de-

economie. Ze verschenen op 29

cennia. Hij ziet thema’s als duur-

november en masse voor het af-

zaamheid, gedeelde verantwoor-

scheid van BZW-directeur Henk

delijkheid en samenwerking een

Oderkerk die na een dienstver-

steeds belangrijkere positie inne-

band van 23 jaar bij de BZW met

men in het ondernemerschap.

en

lans hand in hand met producten

gelijkertijd de kansen die dit met

ontwikkelen en maken. Daarmee

zich meebracht voor Brabant en

Peter Swinkels, voorzitter van de

doen we het niet alleen relatief

Zeeland. Het was een feest om

pensioen ging en werd geridderd in de Orde van Oranje Nassau.

foto: Robert van den Berge

HENk BeDankt!

BZW, deelde de verwachtingsvol-

goed in economische zin, maar

met hem te werken aan het on-

Oderkerk koos zelf het thema

le visie van Oderkerk. ‘We ver-

hebben we tegelijkertijd een

dernemersbelang, ik met mijn

voor zijn afscheidsbijeenkomst:

klaren het egoïsme failliet, zeker

goede claim voor een bijzondere

soms doorslaande enthousiasme

Vol Verwachting. Dat typeert de

in Brabant en Zeeland waar we

positie binnen Nederland. Henk

en de behoefte aan daadkracht,

ex-directeur niet alleen persoon-

werken aan de reële economie.

en ik herkenden de overgangs-

en Henk met zijn bescheidenheid,

lijk, maar verwijst ook naar zijn

Hier gaat de zoektocht naar een

fase waarin we ons momenteel

realisme, onderkoelde humor en

tijdsbeeld. ‘Ik ben ervan overtuigd

nieuwe sociaal-economische ba-

bevinden al vroeg en zagen te-

sociale hart.’

COlOFON punt BZW PUNT.BZW is een uitgave van de

Informatie over het lidmaatschap van

Postbus 90154, 5000 LG Tilburg.

Vormgeving: De Winter media groep

Brabants Zeeuwse Werkgevers-

BZW: www.bzw.nl/lidworden,

Oplage: 3500 exemplaren

Druk: Roto Smeets, Eindhoven

vereniging (BZW) en wordt gedrukt

T. 013 594 4381,

redactie: Hélène van der Zande,

projectmanagement: Hélène van der

op FSC-gecertificeerd papier. De BZW

E. administratie@bzw.nl.

Irene Backx (BZW),

Zande (BZW), Marco de Jonge Baas

De Winter Mediamakers

(De Winter Mediamakers)

is als regionaal netwerk van VNO-

50

NCW de belangenbehartiger en het

Opzegging van het lidmaatschap van

redactieadres: BZW, Postbus 90154,

Advertentieverkoop: Tamara van

ontmoetingspunt voor het Brabantse

BZW moet vóór 1 oktober worden

5000 LG Tilburg, Tel.: 013-5944381

Hoorn, Michelle Olijve

en Zeeuwse bedrijfsleven. Bij de BZW

gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan

Fax: 013-4635693, e-mail: punt@bzw.nl

De Winter Mediamakers,

zijn 2700 directeuren van ruim 1850

per 31 december van datzelfde jaar.

Fotografie: Bram Saeys, Olaf Smit,

Postbus 26, 5400 AA Uden,

bedrijven of instellingen aangesloten.

De schriftelijke opzegging kan worden

Verbeeld fotografie, Robert van den

tel.: 0413-266766,

Voor meer informatie zie www.bzw.nl.

gericht aan: BZW-Ledenadministratie,

Berge, Edwin Wiekens

e-mail: puntbzw@dewinter.nl


Zo betrokken, het zou verboden moeten worden. MR. LUUK JONKER, HOOGST PERSOONLIJK BETROKKEN BIJ AUTODROP.

Bij Holla Advocaten nemen we het graag persoonlijk. Dat betekent dat we betrokken zijn bij de zaken die we behandelen. Het houdt ook in dat we regelmatig contact hebben en ons écht in onze klanten verdiepen. We stellen het belang van onze cliënt altijd voorop en hebben oog voor de mens achter de zaak. We zijn een van de 25 grootste advocatenkantoren van Nederland, onze advocaten bieden, naast professionele juridische bijstand, advies op maat vanuit onze vestigingen in Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg.

Op www.holla.nl stellen we ons graag persoonlijk aan u voor en vindt u meer informatie over onze aanpak.


Punt BZW editie 6 2012  

Punt BZW is het magazine van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) - het provinciale netwerk van VNO-NCW - en verschijnt zes keer p...

Advertisement