Page 1

@::<5,,<

80785)0)453.)'7)2 -2:332:-./)2 86%22)-09)57%27

      

  

1%7)85/8267  <5)0 -.9)0(   

 

ZONDAG 25 MEI 12.00 - 17.00 UUR

=100<;<:0@096?9=>8,<6> /08:9=><,>40=-007/09/06?9=>09/,9=09>:9007 A:<6=3:;=@::<5:9209:?/ ?4>;<:-0<09@,98?B40649=><?809>09 /4@0<=0:;><0/09=8?B406 .?<=?=491:<8,>40


!?B0749.64=D 9:85D8?B5>F1>45>11=&EJ5<9>3;45>;5> F55<=5>C5>1<C55BCD511>W45=EJ95;C38??<X >41D;<?@D>1DEEB<9:;41D9C&EJ5<9>3;??; 9:&EJ5<9>3;;E>:5=EJ95;<5B5>=1;5>?@5<; 9>CDBE=5>D?685D>?E8?2??6455<5;DB9C385F9??< 9C5>?6:5>?E&13;<5=?B5?6&9<5IG9<DG?B45> &EJ5<9>3;8556D??;1<258??B<9:;G1DCD5BB5>9> '545B<1>4?@4549F5BC5@?491752B138D8556D G1DD545>;5>F1>&KB5<9:F5<445(CC5CD5B F1>,85.?935 (6?5>#1>C5>495>11CD,85 *?<<9>7+D?>5C?@85D8??64@?49E=F1>)9>;@?@ CD11D49D:11B1<CD?5DC5>9CD9>45=5D1<21>4@931 &11B5F5>7?54"B9CF1>'E<1>4?@F9??<?6==1 F1>+38145G9:;?@35<<? 9:&EJ5<9>3;;E>:55<; 9>CDBE=5>D<5B5>C@5<5> >1<C:595DC=9CD9>85D 11>2?475G??>5F5>J5775>41>711>G511> 45C<17?=85D>11B(CCD581<5> &EJ5<9>3;9CG5<F55<=55B41>1<<55>=EJ95; B J9:>29:F??B255<4F?<?@3EBCECC5>255<45>45;E>CD 5>F?B=75F9>7J?1<C6?D?7B1Y5255<48?EG5> ;5B1=95;5>545<C=545>>11CD55>11>D1<D5;5> 5>C389<45B3EBCECC5> B9C??;41>CD851D5B5> =EC931< .5B45B2545>;5>5>?B71>9C5B5>G5 1<<5B<59>95EG5;?BD55><5E;53EBCECC5>J?1<C # 5>4 @B9>D9>7:55975>5<5;DB9C38579D11B 2?EG5><5F5>CF5B811<C38B9:F5>7B16YD95> 31:?>?6E;5<5<5B5>C@5<5> .??B2579>>5BC5> 75F?B45B45> .1>5<;11B5>=MD5<;11B<5B5>

/9CD:5DB?EG5>C41D:5??;9>:55975>D9:4FB9: ;E>D;?=5>?565>5> G5B;5>9>45&EJ5<9>3; 1D5<95BC?6?565>BE9=D5C 1D9C7?54;??@5>J5<6C 85<5=11<7B1D9C1<C:5411B29:1<55>3EBCECF?<7D 5J5<<97C1=5>16C@B5;5>=5D1>45B53EBC9CD5> 9>85D1D5<95BC?6:E9CD9>:5E@@95Z9>;B5@5D5B5> &EJ5<9>3;9C5BF??B:?>75>?E4 ><1>7>95D

1<<5CC@55<DJ9389>85D8??64752?EG11>45 *1148E9C<11>16 BG?B45><5CC5>7575F5>F1> .9>;5<D?DE9:; (@C38?<5>2EEBD 5>3<E28E9 J5>5>C1=5>=5DF5B5>979>75> '?7>??9D29: &EJ5<9>3;75G55CD?6>??9D<5C75814 B?D5;1>C 41DEG5<55>F1>4513D9F9D59D5>F1>&EJ5<9>3; 29:75G??>48556D &EJ5<9>3;9CF11;G5<5B75>C 9>(CCD5F9>45> /5?B71>9C5B5>55>Z9>;11>D1< 5F5>5=5>D5>5>@B?:53D5> 1DF1B955BDF1>J1>7 C5CC95CF??B?E45B5>9>F5BJ?B79>7C8E9J5>D?D85D +9>D5B;<11C8E9C85DJ1>75F5>5=5>D(CC09>7D45 /55;F1>45=1D5EB;E>CDCDB11D5>3E<DEEB65CD9 F1<1>D1CD9F1<;E>CDB1<<IB(CC5>>?7F55<F55< =55B (?;2545>;5>5>?B71>9C5B5>G5C?391<5 ;E>CD 5>3E<DEEB@B?:53D5>F??B9>45G9:;5> J?B75>G5<J9:>CG5B; $?BD?=&EJ5<9>3;F5B29>4D2B5>7DF91;E>CD5> 3E<DEEB=5>C5>5>?B71>9C1D95C29:5<;11B (6:5 >?E@5ED5B25>D?68??725:11B4F91&EJ5<9>3; 85B?>D45;:5:5J5<6<55B:5:5D1<5>D5>?>D 45;;5>5>41D<5F5BDD5<;5>CG55B85<5=??95 49>75>?@ .??B1<41D=11;D&EJ5<9>3;J?<5E; ">45J5;B1>D9CD5<5J5>G1DJ?1<?>C11>2?49C >5BJ9DJ5;5B95DCF??B:?EDECC5>

5>1>45BC25< :55F5> ,?DJ95>C29:&EJ5<9>3;

%5HF1>!E<D5> 4:E>3D49B53D5EB&EJ5<9>3; 5>DBE=F??B45$E>CD5>


Muzelinck op maat

&## $%#'"

P rojecten op scholen &EJ5<9>3;F5BJ?B7D>95D1<<55>3EBCECC5>?@85D 752954F1>=EJ95;D851D5B41>C5>255<45>45 ;E>CD=11BG5B;D??;C1=5>=5D85D?>45BG9:C 9>(CC5>?=75F9>7

$9>45B5>;E>>5>29:&EJ5<9>3;D5B538DF??B F5B>95EG5>4554E31D95F5@B?:53D5>9>C1=5> G5B;9>7=5D21C9C 5>=9445<21B5C38?<5> !5DE<DEEBD51=F1>&EJ5<9>3;2B5>7DF5BC389< <5>45@1BD9:5>9>3?>D13D=5D;E>CD5>3E<DEEB .1>9>49F94E5<5<5CC5>29:&EJ5<9>3;D?D11> ;<1CC9;11<45D1385B5>F1>4?35>D5>G?B;C8?@C G54CDB9:45<5=5>DDB19>5>F1><55B;B138D5> 29>>5>45;E>CD5>3E<DEEBF1;;5>?@C38??< 5>85D<5F5B5>F1>=11DG5B;

#$!'

$E>CD=1>965CD1D959>;E>CD 49C39@<9>5CF??B85DF??BD75J5D KUNS T RALLY CROSS ?>45BG9:C '1F??BB?>45C?@ @::<>20B0>:9/0<A45= C38??<9C5B55>B5@5D9D95 G?B;C8?@417?=45?@DB5 45>CD5F5BY:>5> 11B>1 J9:>5BY>1<51F?>45>F??B 4549C39@<9>5C&EJ95;1>C %9D5B1DEEBB1=15>55< 45>4G11B29:45<55B<9>75> 55>@?49E=G?B4D752?45> 9>011<45%9>3;45 B?5>5 >75<5>85D 5=55>D58E9C 5>F95BD1<Y>1<9CD5>@B5C5> D5B5>J938?@=59D9:45>C E<DEB55<-9D:5(CC29:FB9:G5< 'Kunstrally CrOss: Finale Drama en Literatuur' 1<<53E<DEB5<59>CD5<<9>75>  -,=4=:9/0<A45=

'Kunstmaatjes'

DE KOME E T;

ALLE REMMEN LOS!

$9>45B5>F1>55>21C9CC38??<G?B45> 75;?@@5<411>95=1>4=5D55>F5BCD1> 45<9:;525@5B;9>71<C2E44IXC711>J5 ?>45B<5949>7F1>55>4?35>D55<45>4 55>;E>CDG5B;=1;5> 5;9>45B5> <5B5>8?529:J?>45B85D9C?=C1=5>D5 G5B;5>=5D=5>C5>=5D55>F5BCD1>45 <9:;525@5B;9>75>J95>G1D55>=??95 3B51D9F9D59D45J5=5>C5>85225> (@ 8E>25EBD;?=5>45455<>5=5BC=5D 55>25@5B;9>7?@55><5E;5=1>95B9> 11>B1;9>7=5D;9>45B5>9>55>?=75F9>7 9>45U75G?>5VG5B5<4

W I N DK R AC HT 6 -,=4=:9/0<A45= 5>C1=5>G5B;9>7C@B?:53DDECC5> 55>=EJ95;F5B5>979>7C38??< 5>;E>CD5>35>DBE= 9D9C55> 3?=@<55D<5C@1;;5DF??B45<55B ;B138D=5D2B5459>6?B=1D95?F5B F1>1<<5CG1D=5D2<11C=EJ95;D5 =1;5>8556D 5;9>45B5><5B5> 55>11>D1<<954:5C45F5B5>979>7 ;?=D@B5C5>D1D95C75F5>?@C38??< 5>E9D59>45<9:;G?B4D5B75G5B;D >11B55>59>4@B5C5>D1D95G11B29: 45;9>45B5>8E><954:5CJ9>75>5> G?B45>2575<5944??B85D?B;5CD 

-,=4=:9/0<A45= 54EB5>45G5;5>85225>F1;4?35>D5>F1> &EJ5<9>3;G?B;C8?@C&EJ95;1>C5>B1=17575F5> 11>1<<5<55B<9>75>F1>25945C38?<5>9>45$?=55D &1BD9>ECF1>55;C38??<5>45<9>;5B4 !5D4?5< 9C?=4??B=9445<F1>9=@B?F9C1D95D?D55>;?BD5 @B5C5>D1D95D5;?=5> <C16B?>49>7@B5C5>D5B5> 457B?5@:5CJ938G55BF??B45B5CDF1>8E>;<1C M U Z ELI NC K EN OK VO &EJ5<9>3;9CLL>F1>45455<>5=5>459>CD5<<9>75>11>85D;E>CD=5>EF??B45 21C9CC38?<5> #11B<9:;CF5BJ?B7D&EJ5<9>3;41>CF??BCD5<<9>75>F??B1<<57B?5@5> 5>=EJ95;F??BCD5<<9>75>F??B457B?5@5> 11B>11CD>5=5>4521C9CC38?<5> ;E>CDG?B;C8?@C29:&EJ5<9>3;1649511>C<E9D5>29:85D21C9C=5>EF1>($.( )::<800<491:AAA:6@:97

#9B0=>0774924= ">85D;145BF1>E<DEEB54E31D95=5D$G1<9D59D8556D&EJ5<9>3;55>11>D1<<5C;9CD5>9>8E9C495 E7=30>0<940>4=/,98,609A030>F C38?<5>;E>>5>8EB5> !95B=552954D&EJ5<9>3;F1;?F5BCD9:75>455>F1;F5B495@5>45@B?:53D5> !556DE9455O>=9CDE95DCG11B9> 5><5CC5>29>>5>45C38??< 5@B?:53D5>J9:>3?>6?B=45;5B>4?5<5>5>,-%45;9>45B5>G5B;5> &EJ5<9>3;=?75<9:;55>B?<;1>C@5<5> J?G5<@B?4E3D956B535@D9561<CB5Z53D956 ">DG55@B?:53D5>J9DD5>J5<6C538D5;E>CDG5B;5> %11D85D?>CG5D5> 5<5C;9CD5>;E>>5>G?B45>758EEB4F??BG5;5> 001>?49>0<0==04900970=64=> !,47,,9.:9>,.>8?B0749.697 @::<009-0;,,7/0;0<4:/0,96?9>?0098,47=>?<099,,<.:9>,.>8?B0749.697 :1-07  


$ 

Buurtcultuur projecten Kunst en cultuur inzetten om mensen met elkaar in contact te TI\MVSWUMVMV[IUMV\MTI\MV_MZSMV^WWZMMVĂ&#x2026;RVMZMWNTM]SMZM _WWVWUOM^QVOLI\Q[*]]Z\K]T\]]Z5]bMTQVKS_MZS\PQMZJQR [IUMVUM\*ZIJIV\?WVMVPM\8ZQV[*MZVIZL+]T\]]ZNWVL[MV andere instellingen, op verschillende plekken in Oss en de regio. 5]bMTQVKSOII\LIIZJQR[IUMVUM\J]]Z\JM_WVMZ[IIVLM[TIOWU JQR^WWZJMMTLP]V_QRSWX\MSVIXXMVWNWUJM_WVMZ[LWWZUQLLMT ^IVK]T\]ZMTMIK\Q^Q\MQ\MVLQKP\MZJQRMTSIIZ\MJZMVOMV U/5<5F5B5>=11DG5B;5>8?@5>=5D45J53B51D95F5 @B?:53D5>29:D54B175>11>45<556211B85949>45 2EEBD !5DG5B;D7?54?=;E>CD9>D5J5DD5>?=J? 85DG??>@<5J95B9>55>G9:;D5F5B25D5B5>=11B41D 9C>?7>95D29:F55<=5>C5>25;5>4VF5BD5<<5>.5B1 F1>*??9:5>)5DB1B9CC5>495F1>E9D &EJ5<9>3;45@B?:53D5>9>9D9OB5>5>3?QB49>5B5>

â&#x20AC;&#x153;Kunst inzetten om het woongenot in een wijk te verbeterenâ&#x20AC;? +1=5>=5D25G?>5BCF1>29:F??B255<4F5BC389< <5>45G9:;5>5>C5>9?B5>Z1DC25C@B55;D.5B11<C 3E<DEEB11>:175B45=?75<9:;5@B?2<5=5>258?56D5> 5>G5>C5>9>45G9:;?6G?>9>7 .B175>1<C9C5B 258?56D511>=55B?>D=?5D9>75>9>45G9:;?6G9< <5>4525G?>5BC7B11795DC?@;>1@@5>G1D;1>29: 4B175>11>45<556211B85949:2EEBD3E<DEEB@B?:53 D5>G?B4D1<D9:475G5B;DF1>E9D45C?391<5FB117F1> 45G9:;5>G?B45>?@<?CC9>75>75J?38D9>;E>CD 5> 3E<DEEB@B?:53D5> &EJ5<9>3;G5B;D411B29:CD554C C1=5>=5DG?>9>72?EGF5B5>979>75>75=55>D5 G5<J9:> 5>J?B79>CD5<<9>75> )5DB1U5>=??9F??B255<49C55>@B?:53D9>(CC /5CDG11B55>4?>;5B5?>45B4??B71>7G?B4D

?@75;>1@D !5D7556D452EEBD25G?>5BC55>?> F59<9775F?5< .??B1<9>45G9>D5B=11>45>5>9>45 1F?>45>F9>45>452EEBD25G?>5BC85D>95D@B5DD97 ?=411B4??B855>D5Y5DC5> &EJ5<9>3;8556DG?B; C8?@CD5;5>5> 5>7B16YD975?B71>9C55B4G11B29: 25G?>5BCJ5<6D5;5>9>75>;?>45>=1;5> 54B95 ;E>CD5>11BC711>C1=5>=5D452EEBD25G?>5BC 45J5D5;5>9>75>?F5BC389<45B5>?@45=EB5>F1> 45?>45B4??B71>7 (?;G?B45>45G1>4D5;5>9>75> =??9E9D75<938DJ?41DJ5?@F1<<5>5>45DE>>5<9> LL>;<1@??;<938D5B5><5E;5BG?B4D V U!5D7B?D5F??B455<F1>49DC??BD@B?:53D5>9C41D 25G?>5BCJ5<6=55G5B;5>11>85DF5B25D5B5>F1> 8E><556?=75F9>7 1D=11;D=5>C5>DB?DC5B?@ 8E>G9:; #5G?B4DJE9>975B?@95DC41D:5J5<6852D 75=11;D5>411B>11CD9C85D55>=??9513D9F9D59D ?=9>3?>D13DD5;?=5>=5D1>45B55>>95EG5 2EEBD25G?>5BCV1<4EC.5B1

5EEBD3E<DEEB@B?:53D5>J9:>855<5B749F5BC 9:F??B255<485D@<1>?=<55B<9>75>F1>7B?5@D5 ;?@@5<5>11>C5>9?B5>?=5<;11BD5<5B5>;5>>5> 5;9>45B5>8?E45>55>9>D5BF95G=5D4525G? >5BCF1>55>J?B79>CD5<<9>7?>45B=55B?=55> CDE;:575C389545>9CD525G1B5> U(F5B55>D9:4:5;E> :529:F??B255<49>6?B=1D95?F5B45/5B5<4??B<?75> >95D=55BE9D55BCD581>4;B9:75> 11B?=2B5>75>


G5>E;9>45B5>9>3?>D13D=5D?E45B5>?=895B?F5B 9>75C@B5;D5711> .??B45?E45B5>9C85DD5F5>C 55>=?75<9:;8594?==5D:?>75;9>45B5>?=D5 711>5>J?4?5>455F5>DE55<E9D8E>9C?<5=5>DD5 ;?=5> 5>6?D?7B116=11;DF1>45?E45B5>5> ;9>45B5>C1=5>55>4E225<@?BDB5DG11BF1>9> 3?=29>1D95=5D459>D5BF95GC55>5H@?C9D955>55> 2?5;G?B4DC1=5>75CD5<441D29:45<?;1<52?5;81> 45<F5B;B9:7211B9CV1<4EC)5DB1 5>1>45BF??B255<49C45FB117F1>J5CFB?EG5> 495F??B4B9529:5<;11B75<575>1@@1BD5=5>D5> 3?=@<5H5>F5BC389<<5>4513D9F9D59D5>?B71>9C5B5> B;?=5>=55B:?>75B5>9>451@@1BD5=5>D5> G?>5>5>411BG9<<5>J5??;7B117=559>3?>D13D ;?=5> &55CD1<;?=5>5BG5<F55<25G?>5BC>11B 4575?B71>9C55B4513D9F9D59D5>=11BG59>97D?D 755>:?>75B5> 0585225>&EJ5<9>3;75FB1174?= =5D85>55>@<1>D5=1;5>41D4??B=9445<F1> 55>;E>CD 5>3E<DEEB@B?:53D29:4B117D11>85D ?>DCD11>F1>55>>95EG75=N<55B4>5DG5B; .5B1U/5J95>F?<?@3B51D95F5=?75<9:;8545>?= F91;E>CD49D@B?2<55=11>D5@1;;5>5>=5>C5> =5D5<;11BD5F5B29>45>J?41D=5>=55B25DB?; ;5>G?B4D5>2<9:6D29:8E>5975>2EB5>5>G9:; /5 G9<<5>>95D1<<55>55>;E>CDG5B;?@81>75>5>41> G55BG57 '55=5D45EEBD3E<DEEB@B?:53D5>@B? 25B5>G595DC2<9:F5>4CD53B5OB5>J?41DG5;E>>5> J5775>5B9CL38D95DCF5B1>45B4U Kijk voor meer informatie over de projecten en het aanvragen opAAA8?B0749.697

.9145F?E385BB575<9>7F1>&EJ5<9>3; =1H9=11<

5EB?@5BF?E385BG?B45>1<<525G?>5BC F1>(CC9>4575<575>859475CD5<4?=F91;E>CD5>3E<DEEB 45<556211B85949>8E>?=75F9>7D5F5B25D5B5>

!52:9:55><5E;9455D5BF5B25D5B9>7F1> :?EGCDB11D 2EEBD G9:;EN !556D:59455D5=1;5>=5D;E>CD5> ?63E<DEEBEN .?5B:585D9455E9DC1=5>=5D1>45B52EEBD25G?>5BCEN !556D85DD5=1;5>=5D,*(,+J9:>?@S

,930-545A,,<=.34597456009@:?.30<>0;,6609 "%$ """#)%" !52:51>45B5@<1>>5>?6FB175>'55=41>3?>D13D?@ =5D.5B1F1>*??9:3E<DEEB11>:175B 09:;1>?>45BCD5E>9>7 29545>9>45B51<9C1D95F1>55>@B?:53D45C1=5>G5B;9>7=5D ;E>CD5>11BC5>455F5>DE5<53?QB49>1D95?6?B71>9C1D95F1> 2EEBD3E<DEEB@<1>>5> .??B=55B9>6?B=1D95?F5B45F?E385B )0<,@,9%::45 ?7>??<,,95,20< >0701::9  @@<8?B0749.697 AAA8?B0749.697

$0><,<4==09 $<:50.>.:C</49,>:< >0701::9  ;0><,1<4==098?B0749.697 AAA8?B0749.697


 967977*3:41;&77*3*3 !97&33*!.1:*68&38   ! ).37)&, 

 996*3 )43)*6)&,  996 40:**10468*0*6&2.*0 (967977*3:4460.3)*6*3 0./045;;;29>*1.3(031 :4460.3)*6*3 # /&&6 2&&3)&,  996 2&&3)&,  996   /&&6 :6./)&,  996 ./0:4460468*(967977*3 '**1)*3):4460.3)*6*345 ;;;29>*1.3(031 :446:41;&77*3*3 2&&3)&,  996   )43)*6)&, 

 996 " 2&&3)&,  996   ).37)&,  996   )43)*6)&,  996  ).37)&,  996 & ).37)&,

  996

â&#x20AC;?Het is mooi om de passie

die ik heb over te kunnen brengen op anderenâ&#x20AC;?


    

Susanne Silvertant Een cursus keramiek is veel meer dan potten bakken. Het is volgens keramiekLWKMV\MJQR5]bMTQVKS;][IVVM;QT^MZ\IV\MMV^WT_IIZLQOM^WZU^IVJMMTLMVLM S]V[\_IIZJQRUMMZSWU\SQRSMVLIVITTMMVUIIZUM\LMPIVLMVQVLMSTMQbQ\\MV *QR5]bMTQVKSSIVQMLMZMMV^IVJMOQVVMZ\W\OM^WZLMZLM\MZMKP\^WWZMMV _MSMTQRS[MK]Z[][SMZIUQMSWUbMTNLMUMM[\UWWQMMVXMZ[WWVTQRSMKZMI\QM[\MUISMV ?35>D5+EC1>>5J9D1<:11B9>85DF1;G11BF1> 9>=9445<CJ?X> :11B29:&EJ5<9>3; 057556D?@ F5BC389<<5>45<?31D95C3EBCECC5>F??B;9>45B5> D95>5BC5>F?<G1CC5>5> 11B>11CD8556DJ5811B 5975>1D5<95B U";F9>485D55><5E;516G9CC5<9>7 .??B=9:>5975>1D5<95BG5B;9;9>55>1D5<95B 752?EG=5D>?71>45B5;E>CD5>11BC=11B:5 G5B;DG5<1<<55> 53EBCECC5>4959;755629545> 411B?=55>@B5DD97516G9CC5<9>7 !5D9C55> E9D4179>7?=45@1CC954959;852F??B=9:>F1; ?F5BD5;E>>5>2B5>75>?@1>45B5> V .??B9545B:11B2545>;DJ5C1=5>=5D453EBC9CD5> 55>1>45BD85=1G11B=5>=5511>45C<17;1> 0?9C29:F??B255<449DC59J?5>85DD85=1WB93?6 85D$<59>">C53D5>2?5;XG11B29:453EBC9CD5>11> 4581>4F1>255<4=1D5B911<8E>61>D1C9545FB9:5 <??@;E>>5><1D5> U!5D9C55>E9D4179>7?=9545B :11B95DC>95EGCD52545>;5> ??BF5B45B>1D5 45>;5>?F5B85D?>45BG5B@5>5B=5D5<;11B?F5B D5@B1D5>G?B4D451CC?391D95 5>9455F?B=9>7 29:453EBC9CD5>F5B45B?>DG9;;5<4 +1=5>=5D85D 7?54<5B5>25855BC5>F1>D538>9C385F11B49785 45>?>DG9;;5<D=5>J?55>5975>81>4C38B96D !5D G?B4D5975><9:;9545B:11B1<<55>=11B<5E;5B?= =5>C5>=5D8E>255<45>45?>DG9;;5<9>7F5B45B D585<@5>V1<4EC+EC1>>5 (=811BF1;;5>>9CJ? 2B554=?75<9:;D58?E45>F?<7DJ5J5<6??;B575< =1D973EBCECC5>5>G?B;C8?@C !95B4??B8?E4DJ5 55>6B9CC52<9;?@85DF1; 057556D41>??;11> 41D85DJ5;5B55>=55BG11B459C?=;E>CD5>11B D5J9:>?=41DJ5895B4??B49>75>D575>;?=D495 :51>45BC>95DJ95D5>>95EG59>J938D5>F5BG5B6D495 J5G55B;1>D?5@1CC5>9>811B5975>3EBCECC5> 53EBC9CD5>F1B9OB5>F1>2579>>5>4D?D75F?B 45B45>F?B=5>=5DJ9:>1<<5>55>8538D57B?5@ <<5=11<=5D55>@1CC95F??B;5B1=95;5>1<<5 <556D9:45>J9:>41>??;F1>81BD5G5<;?= B9C F??B=5>C5>495?F5B417G5B;5>55>3EBCEC?@ 4?>45B4171F?>45>F??B4575>5>495?F5B417 D9:485225>9C5B55>7B?5@?@49>C417?38D5>4 

9:J?>45B9C41D5B55>@<ECC5B=554?5D4951< 3EBC9CD9CC9>4C85D2579>F1>453EBCEC;5B1=95; 29:&EJ5<9>3;=11B??;:?>75B5>G?B45>=5D ?@5>1B=5>?>DF1>75> U!5DJ9:>855<29:J?>45B5 =5>C5> !5DJ9:><5E;55>75J5<<9757B?5@5>495 ??;?@5>CD11>F??B>95EG53EBC9CD5> ";<55B J5<6??;>?7CD554CF1>85> ";J9585D41>??; 12C?<EED>95D1<CG5B; +?==9753EBC9CD5>F9>45> 45<5CF1>EEB>95D75>?575>711>J5<6 F5B45BJ5<6C9>45F1;1>D95C /1>>55B85D<?;11< 25C389;211B9C;E>>5>3EBC9CD5>7B1D9CG5B;5> 29:&EJ5<9>3;5>41D9CCD9=E<5B5>4?=D5J95> +1=5>@B?25B5>G545;G1<9D59DF1>85DG5B; 8??7D58?E45> V

Vanaf 7 juli 2014 is er werk te bewonderen van cursisten in de bibliotheek in Oss.


$  

<5)0 -.9)0( 5MMLWMVIIV<PM>WQKMWN0WTTIVLMMVLZWWU^WWZ^MMT JMOQVVMVLMbIVOMZ[5qZMT*QR^MTL]Q\6]TIVL_I[uuV^IV LMOMT]SSQOMLMMTVMUMZ[MVS_IUUIIZTQMN[\\W\LMS_IZ\Ã&#x2026;VITM 0MMT6MLMZTIVLSWVOMVQM\MV^IVPIIZU]bQSITM\ITMV\ LI\bMPMMN\WV\_QSSMTLIT[K]Z[Q[\JQR5]bMTQVKS U";852J9>75>1<D9:45B7<5E;75F?>45>=11B9; G1C5B>??9DC5B95EC=5525J97 ";81485<5=11< >95D85D945541D9;7?54;?>J9>75> ,?5>9;55> ;55B=5D=9:>=?545B9>451ED?J1D5>W*?<<9>7 9>D85455@XF1>45<5=55J?>7J59=9:>=?545B 41D9;538D7?54G1C .1>16D?5>8529;J1>7<5C 75>?=5>5>25>9;=5C5B95EJ5B=5D=EJ95; 25J97711>8?E45> !5D9C>E>95D=55BG57D5 45>;5>E9D=9:><5F5>VF5BD5<D&KB5< ">=9445<C ;B9:7DJ51>45B81<6:11B<5CF1>J1>74?35>D5 /5>4IB5CC5BC29:&EJ5<9>3; 5945>J9:>85D5B ?F5B55>C41DJ1>7<5C12C?<EEDF1>25<1>79C?= :5J5<6F5B45BD5;E>>5>?>DG9;;5<5> +1=5> G5B;5>J541>??;11>55>D?D11<@1;;5D?= 85D?>45BCD5E9D45;1>D581<5> 5<5CC5>J9:> 411B?=??;5B72B5545>>95D1<<55>75B938D ?@85DJ9>75>J5<6 .1>D538>95;?565>9>75>5> @5B6?B=1>35D?D85D<5B5>=1;5>F1>;5EJ5C5> 85D;B9:75>F1>J5<6F5BDB?EG5>1<<5C;?=D11> 2?4 ,9:45>C45F??B25B5949>75>F??BW,85.?935 ?6!?<<1>4X895<@/5>4I=5D85DE9DC38B9:F5>F1> >E==5BC9>F5BC389<<5>45D??>C??BD5>5>85DF5<5 ?565>5> U";85285D>E==5BF??B451E49D95D?5> J?F11;75J?>75>41D9;85D>95D=55B<5E;F?>4 ?=41D>E==5B>?7D5J9>75>=11B9;G1C5B E9D59>45<9:;G5<855<2<9:=55V<11D&KB5<G5D5>

5<9>4E49D9?>F??B:EBI<545>&1B3??BC1D? "<C545%1>75<95>,B9:>D:5(?CD5B8E9C79>741>

??;J?1<C85D=?5CD711> U";25C56D5>95D41D 9;?@J?X>7B??D@?49E=CD?>45>41D49D=9:> ;1>CG1C?==5D525G9:J5> !5DG1C1<<5=11< 5975><9:;55>C??BDG11C ";G1C>?7>??9DJP J5>EG138D9775G55CDV1<4EC&KB5< ?35>D5 /5>4IJ1D9>45J11<5>;55;F?<C@1>>9>7>11B 8?5811B<55B<9>785D5BF1>162B138D U";G1CJ? 753?>35>DB55B425J97=5D&KB5<41D9;>95D55>C 9>4571D5>81441D&1B3??BC1D?1<C55BCD5G1C ?=754B1194 V ':06:8=> 1D&KB5<85D<956CDF1>811BD1<5>D811BG5B;D =11;DCD11DF1CD 5>=EJ9;1<5?@<5949>7>145 =9445<21B5C38??<9C41>??;55><?79C385;5EJ5 '11CD85DJ9>75>C38B9:6DJ5??;811B5975>>E= =5BC5>41DG9<J5??;D9:45>C45?@<5949>7;E> >5>3?=29>5B5> 5>7B?D54B??=9C?=E9D59>45 <9:;55>5975>1<2E=E9DD52B5>75> U";G9<>95D 25B?5=4G?B45>=11B75G??>4175<9:;C895B =5525J97;E>>5>J9:> !5D<9:;D=5CE@5B<5E; ?=55>65CD9F1<D?EBD5=1;5>5>?F5B1<D5;E>>5> ?@DB545> ";G9<=5J5<62<9:F5>F5B25D5B5> V Märel is te horen tijdens de open dag bij Muzelinck op 25 mei. Ook zingt ze op 24 mei tijdens het Come Out and Play festival in Museumpark Jan Cunen en in oktober op Strooipop.


”Ik wil mezelf blijven

verbeteren”


 Fantastival 1>D1CD9F1<9C8LD:11B<9:;CD5BE7;5B5>4CDB11DD851D5B65CD9F1<F1>(CC?@ 4545B45J?>4179>C5@D5=25B !5<5=11<7B1D9CD?571>;5<9:;5>1<D9:4 F5BB1CC5>43DCE9D29>>5> 5>2E9D5><1>4<1D5>85D@E2<95;<1385> F5BCD5<4CD11>5>75>95D5>F1>89<1B9C3855>C@53D13E<19B5?@DB545>C &11B??;45(CC5F5B5>979>75><1D5>F1>J9388?B5>?@85D752954 F1>J1>741>C=EJ95;D?>55<255<45>45;E>CD5><9D5B1DEEB5>J9:> ?@J?R> @?491D525G?>45B5> 

Schrijf zondag 21 september alvast in je agenda en mis het niet!Eindpresentatie

Dans TIE ESENTA

EINDPR

TONEEL

AGENDA Muzelinck organiseert en coรถrdineert RIIZTQRS[UMLMMMVIIV\IT[\MLMTQRSM XZWRMK\MVQVLMOMUMMV\M7[[,MbM XZWRMK\MVbQRVMZWXOMZQKP\WULM7[[M gemeenschap op een laagdrempelige manier met vormen van cultuur in aanraking te brengen. Cultuur verbindt en door middel van evenementen zoals Oss Zingt, de Week van de Amateurkunst en Fantastival hoopt Muzelinck de verschillende inwoners dichter tot elkaar te brengen. Dat is 'De kunst van Samen'!

B,>0</,2 804>8 B:9/,25?94 &EJ5<9>3;?B71>9C55BD=54585D=55J9>765CD9:>(CC09>7D !?>45B45>5>D8?EC91CD5J1>75BC5>J1>75B5CC5>CD11>?@45 !5EF5<=5D45G5B5<425B?5=45C=1BD<1@@5>5>89DCF1>D?5>5> >E=55D5J9>75> 1>;J9:45D95>D1<<5>C655B=1;5BC?@85D@?49E= 9C45C655BE9DCD5;5>4


 

 

Halloweenconcert

Sinterklaashuis

 

 

t KONeCErRs TEN C

$ EBC9CD5>F1>&EJ5<9>3;;?=:5?@F55<@<11DC5>D575> 09:75F5>? 1 ?@DB545>CD9:45>C1>D1CD9F1<5H@?C5B5> ?@49F5BC5<?31D95C5>F5BJ?B75>B575<=1D973?>35BD5> 9>J11<5%9>3; $?=75BECD55>C55>;9:;:5>5=5> 45D?571>79CF55<1<7B1D9C(?;<11D&EJ5<9>3;F11;?@ 55>1>45B5=1>95BF1>J9388?B5>B575<=1D97DB545> 3EBC9CD5>5>C5=2<5C5>;?B5>F1>&EJ5<9>3;?@D9:45>C 49F5BC5?@5>9>75>?@5>21B53?>35BD5>5>5H@?C9D95C 9>45B579? 54EB5>4585D3EBCEC:11BG?B45>9>5 %9>3;F5BC389<<5>453EBC9CD5> 5>4?35>D5>3?>35BD5> 7575F5> ,?571>79CF55<1<7B1D9C EC;?=75BECD55> ;9:;:5>5=5>

 

DOCENTENCONCERT

Musical

door leerlingen Muzelinck

 


 

1*77*3)43)*6)&, :&3 

 996 !8&68 4084'*6  % 

1*77*3).37)&, :&3  996*3 :6./)&, 

 996 78&68 4084'*6 *3

4084'*6 %

1*77*3:6./)&, :&3 

 996 78&68 /&39&6.  1*77*3:6./)&, :&3

  996 78&68

4084'*6 !!" 

1*77*3).37)&, :&3  996 !8&68 +*'69&6. " %&8*6)&,

  996 34:*2'*6 *3

/&39&6. 

â&#x20AC;?Ik breng het

MUSEUM

naar Muzelinck toeâ&#x20AC;?

 ! 

3WNĂ&#x2026;M3]V[\" 3)*6)*>*8.8*1,&&8)*.32.))*17*6,54591&.6*(9679709378,*7(-.*)*3.709378 '*7(-49;.3,:&378&683)*4(-8*3)2*8**3045/*04+D*4+8-***3.*871*00*67 0./0/*'.33*3.3??3:&3)*8443&&3,*:*3)*297*&.3)*;*6*1)*3;46)*3)*2**78 9.8**3145*3)*09378;*60*3'*75640*3B*(967.78*3:.3)*3-*856*88.,)&8)*>*(96797 4:*6)&,;46)8,*,*:*3*3)&8)*7+**6>443,*);43,*3.7C&1)97)4(*38&6.*-6.78.3* #&16&:*3.8/&&6.7,*04>*3:446)*;*6*1)'*64*2)*(411*(8.*:&3-*89,,*3-*.2.3 *;$460B0'6*3,-*8297*923&&69>*1.3(084**8.7&17-*8;&6***3:.689*1* 643)1*.).3,)446)*297*92>&1*3*8.7**39.8)&,.3,42)*(967.78*3.*878*1&8*3>.*3 )&8>*34,3.*8**6)*6-*''*3,*>.*34+3.*8**6)*6>4-*''*3,*>.*310*1*7.7;**6 -**1.375.6*6*3))446)*&+;.77*1.3,:&3)*43)*6;*65*3C

donderdag van 10.00 - 11.30 uur, 15 lessen vanaf oktober 2014

$" &1B958B9CD9>5/1<B1F5>F5BJ?B7D??; <5J9>75>5>5H3EBC95CF??B&EJ5<9>3;

0?9CJ9:9>:1>E1B9=5D55>7B?5@>11B 85D%?EFB59>%5>CB1>;B9:;75G55CD

">85D;?=5>453EBCEC:11BCD11D5BG55B 55>5H3EBC95?@45@<1>>9>7 (@49D=?=5>D9C4541DE=5>45<?31D95 >?7>95D25;5>4 .??B16711>411>455H3EBC957556D &1B958B9CD9>5F11;55><5J9>7

<C755>1>45BJ1<J9:E5>D8?EC91C=5B5> 538D55>11>B145B 0?4B1G9:=55B9>6?B=1D9585225> 41>9>6?B=5B5>G9:EF91?>J5G52C9D5 GGG =EJ5<9>3; ><

/9<DE?>J57B1D9C>95EGC2B956?>DF1>75> .9145G52C9D5;E>DEJ93811>=5<45>


$

 (?;F??B45G1D?E45B5>J9:>5BF5BC389< <5>453EBCECC5>29:&EJ5<9>3; (@=55B45B5 =?=5>D5>9>45G55;G?B4D=5D55> 75J5<<9757B?5@11>4138D25CD55411>45 F5BC389<<5>45;E>CDF?B=5> BJ9:>F5BC389< <5>45<5CC5>75B938D?@=EJ95;55>7?4=>0< 70=55>>30:<4070=5>85DB,926::<

">85D;?=5>453EBCEC:11BJ1<8B9CD145 !11>45<E9CD5B 5>D85?B95<5CC5>F5BJ?B75> 9:45<E9CD5B<5CC5>F5BD5<D8B9CD1?F5B45 =EJ95;75C389545>9CJ5<57D45=EJ95;F?B =5>E9D5><11D:5<E9CD5B5>5>75>95D5> F1>9545B5G55;G55B>95EG5=EJ95; 5>?>DC@1>>5><E9CD5BEEBD:54EC

F OTOGRAF IE   <C:5J5<655>C@9575<B5Z5H31=5B1852D5>1<<1>75B6?D?7B1655BD4?5:541D F11;?@451ED?=1D9C385CD1>4 .11;<5F5BD41D=??956?D?XC?@=11B85D 7525EBD??;B575<=1D9741D85DB5CE<D11DD?38G1DD575>F1<D ">45J5<5CC5> <55B:5CD1@F??BCD1@:531=5B1CD554C25D5B;5>>5>5>752BE9;5>5>41DJ1<D5 J95>J9:>11>:56?D?XC '1DEEB<9:;25>:5>95D1<<55>25J97=5D45D538>9C385;1>D F1>85D6?D?7B165B5>=11BJ5;5B??;=5D3?=@?C9D955><938D752BE9; ??B45 49F5BC5?@4B138D5>?>D45;:5J5<6G1DF??BC??BD6?D?7B1Y5:585D<5E;CDF9>4D BCD11>??;55>@B1;D9:;417 5H3EBC95417?@85D@B?7B1==1F?B975:1B5> G5B45>411BF??BCD545>9>'545B<1>45>5<79O25J?38D 

docent: Liesbeth van Asseldonk, dinsdag van 19.30 - 22.00 uur, duur: 11 lessen, 1 praktijkdag en 1 excursiedag, start: 23 september 2014 en 3 februari 2015

  

,9:45>C453EBCEC=EJ95;D85?B952581>45<D 8B9CD1>?D1D95B9D=5C9>D5BF1<<5>5>F55< 21C9C?>45BG5B@5> 1>2<9:;D41DD85?B95 538D>95DCD?6Y78?56DD5J9:>=11B:E9CD55> 11>FE<<9>7;1>25D5;5>5> &55J9>75>9>55>;??B9C538D55>655CD !5D55>F?E4975;??BB5@5BD?9B5G?B4D CD554C?@>95EG11>75FE<4=5D<9545B5>495 =55BCD5==9>7G?B45>9>75CDE455B4 +D5F97 CDE45B5>CD11DF??B?@=11B??;457?545 C655B9C5B725<1>7B9:;">85D;?=5>45 3EBCEC:11BJ1<4?35>D,?=(F5BD??=45 ;??B<5CC5>75F5>

!52:545D538>9C385;1>DF1>85D6?D?7B165B5>7B?D5>455<C?>45B45;>95=11B G9<:5G5<>?77B117=55BG5D5>?F5B85D=1;5>F1>=??956?D?XC5>E9D752B59 45B5=?75<9:;8545>D?5@1CC5>41>9C45J53EBCEC@B5395CG1D:5J?5;D ??B85D E9DF?5B5>F1>49F5BC5?@4B138D5>71:51>45BC>11B?>45BG5B@5>;9:;5>5><55B :5?=:55975>255<4D11<5>CD9:<D5?>DG9;;5<5> 

docent: Liesbeth van Asseldonk, maandag 19.30 - 22.00 uur, duur: 22 lessen, 3 praktijkdagen en 1 excursiedag, start: maandag 22 september 2014

 !5D25;5>4CD5255<425G5B;9>7C@B?7B1==1@8?D?C8?@@5>9CJ5<6C55>G5B; G??B475G?B45> .5<5>J95>85D1<CD?F5B5>=5D6?D?XC <C:5)8?D?C8?@F??B 85D55BCD?@CD1BDJ?E85D:5;E>>5>16C38B9;;5>=11B>1459>DB?4E3D95JE<:5 =5B;5>8?5F55<J9:49749D@B?7B1==1;1>J9:> ">659D5;E>:55B5<;56?D?=55 F5B25D5B5>5>85D?>=?75<9:;5G5B;5<9:;8594=55<1D5><9:;5> 53EBCEC9C75C389;DF??B9545B55>4956?D?XCG9<25G5B;5>F??BG52C9D5C 4BE;G5B;@B5C5>D1D95C?65975>6?D?1<2E= 

docent: William Vogels, donderdag 19.30 - 22.00 uur, duur: 5 lessen, start: 25 september 2014

Schrijven over je leven #?EG<5F5>9C:?EGF5B811<!5D8?56D>95D254138DD5G?B45> &9CC3895>C@55<:5 =5D45754138D5?=:5<5F5>C5BF1B9>75>11>85D@1@95BD?5D5F5BDB?EG5> $?BD5 C38B9:6?@4B138D5>5>D538>95;5>85<@5>:59>45J53EBCEC?=85B9>>5B9>75>?@D5 81<5>5>?=D5J5DD5>9>D5;CD5> +38B9:65BF1B9>79C>95D>?497 

docent: Jacobina Kunnen donderdag 9.30-12.00 uur, 6 lessen, start: 30 oktober 2014


$ ! " :&3&+ /&&6 :6./)&,  996 % :&3&+ /&&6 ;4*37)&,  996  :&3&+

/&&6 )43)*6)&,  996  

82 /&&6 ;4*37)&,  996 :&3&+

/&&6 )43)*6)&,  996 82 /&&6 ).37)&,  996

 " :&3&+ /&&6 >&8*6)&,  996   

 /&&6 >&8*6)&,

 

 996 " 

 /&&6 ).37)&,  996

,MbMK]Z[][PMMN\5]bMTQVKSQVPM\INOMTWXMVRIIZ^WWZPM\ MMZ[\OMTIVKMMZLQV7[[4MVVIZL5WTTMUIOMMN\LMbMK]Z[][ WX^MZ[KPQTTMVLMXTMSSMVQV6MLMZTIVLWWSWX[KPWTMV Lennard: â&#x20AC;&#x153;Juist vanwege de beeldende kant van het gitaarbouwen _I[PM\^IVUMM\INIIVMMVMVWZU[]KKM[

 

 /&&6 :6./)&,  996

";755645G?B;C8?@CD1>411B45<;:11B?@ !5D>95EG5%I35E=9>9<D8?F5> "545B:11B ?@>95EG;?=5>5B<55B<9>75>FB175>?65B G55B752?EG4711DG?B45>

'11CD+38??<=EJ95;8529;1C79D11B75411>11> 45!$-3?>C5BF1D?B9E=-DB538D .1>411BE9D9C 49D55>@5B653D=1D38 !5D<5E;5F9>49;J5<6 41D:555>9>CDBE=5>D2?EGDG11B5BG5B;5<9:; =11BLL>F1>9C?@4585<5G5B5<4>C5B95EC F??BU41D75<4V;<9>;D85D=59545B5;55BG55B F5B21J5>49>45?B5> !!!$

555BCD5<5C@B?255B9;D59>C@9B5B5> >55==9:>5975>F9:6=?45<<5>=555><11D ?>=?75<9:;8545>J95>D9@C5>D?@C6?ED5> 5>11>25F5<9>75> '155>G55;?6F9:6J9DD5>45

 

 /&&6 )43)*6)&,  996

79D1B5>75C@?D5>?675<1;D9>5<;11B75C38B?564 5>;?=9;J516CD5<<5> EBC9CD5>J9:>F?<;?=5>FB9:9>F?B=75F9>75> ;<5EB;5EJ5 ";J1729:D5BE7;?=CD=?45<<5>495 F?<;?=5>G1B5>1675@E>D?6G11B9>55>538D 81>4F1DG1CE9D75J1174G5B;5<9:;@B138D97 C@9575<7<1475C@?D5>1<C>75<C5F<179>55> 8?754BE;3129>575C@?D5>U=9:>2B?5B9CD?38 1ED?C@E9D5B

V?6B9:;5<9:;F5BC95B49>=55B45B5 ;<5EB5>=5D258E<@F1>C:12<?>5> >95DC9CD5 75; ";852D?D>?7D?5752?EG4=5D=5>C5> F1>1655>:11B?6 F?<G1CC5>5>J9:>??; G5<;?= .1>1659>4?;D?25B711>G5G55B 2?EG5>V )::<800<491:<8,>400949=.3<45@09 AAA8?B0749.697


T HE BAN DPROJ EC T #5;E>D1<C@5<5>1>C1=5>9>55>21>4&5D258E<@F1>55>21>43?138 2?EG:5=5D4521>4<545>55>B5@5BD?9B5?@5>CD1:5C>5<?@85D@?49E= .5BC389<<5>45CD9:<5>;?=5>11>2?45>5BG?B4DE9D75711>F1>55> 25J5DD9>725CD11>45E9D79D11B;5I2?1B421C4BE=C5>J1>7

),9,15,9?,<4 

 ! 5J53EBCEC25CD11DE9D29:55>;?=CD5> ">4555BCD5 <5CCD11DCDI<9>735>DB11<8?5<55B:5=5D45;<549>7 5>1335CC?9B5C495:529::5852D55>85<5>95EG5CD9:< =1;5>/1D@1CD7?5429:5<;11BAE1;<5EB5>45CC9> !?5G?B45>3?=29>1D95CE9D4175>45B,9:45>C4545 <5C3?<?EB9>7<55B:5G5<;5D9>D5>7?5429::?EGDI@5 @1CC5>5>9>G5<;5;<5EB;<549>7:?EG@5BC??><9:;8594 85D25CD5>11BF?B5>;?=D +8?@@5>G?B4D>E55>=11< 55>CDE;=1;;5<9:;5B1<C:5G55DF??BG5<;5;<5EB5> :5=?5D711> '1DEEB<9:;G?B45>5B??;=1;5 E@D9@C 7575F5> "><5C5><55B:58?5:5?@=EJ95;=?5D <?@5>5>8?555>=?45C8?GD?DCD1>4;?=D

+8?G:561F?B95D589@@5?EDYD ),9,1 =0;>08-0<

Popkollektief /1>>55B:529:&EJ5<9>3;LL>?6=55B45B5:1B5><5C 852D75814G9<:5G5<XC:55975>21>4?@B938D5> 5<E;;9785225>G59>(CC85D)?@;?<<5;D956J?41D :5F5BJ5;5B425>DF1>55>7?545B5@5D9D95BE9=D5=5D 7?5451@@1B1DEEB #5;E>D5BJ5<6C9>9>4575<E94CCDE49? :55975>55BCD545=??@>5=5> >55>45=?852:5 >?497?=?@DB545>CD5;E>>5>B575<5>J?1<C?@55> 538D7B??D@?49E=

)?@;?<<5;D956*579?(CCF9>4:511>45 %1>4G55BCDB11D JE949>(CC5>>1DEEB<9:;?@85DG52 ***$#$# '#&&"


"43**1 "-*&8*6 97.(&1

  ;4*37)&,  996   ;4*37)&,  996  ;4*37)&,  996  ;4*37)&,  996

= > Âť1SSZQROIT\QRLSZQMJMT[^IV\PMI\MZ[XIVVMVLMSZQMJMT[ )T[QSQM\[UIO^MZbQVVMVIT[QSbMTN\WVMMT[XMMTWNIT[QSUIO SQRSMVVIIZ_I\IVLMZMV[XMTMV0M\TQRS\_MTWNJQR\PMI\MZITTM[SIV 0MTMUIITTW[OIIVUM\RMNIV\I[QM -VPM\ITTMZTM]S[\Q[VI\]]ZTQRSWX\ZMLMVQVLM\PMI\MZbIIT 11B;?=5>45;B9525<CG55BS V B1=14?35>D<9>5F1>45>??711B4F5BD5<D=5D @1CC95?F5B811BF1;5>2B5>7D811B5>D8?EC91C=5 ?F5B?@45;9>45B5>D9:45>C811B<5CC5>D?>55<5> =EC931< >41D9CD5BE7D5J95>9>85D59>4B5CE<D11D &5DDB?DC@B5C5>D5B5>45;9>45B5>J93811>85D 59>45F1>453EBCECD9:45>C8E>042098?=4.,7 :1>:9007=>?6 )B138D97?=D5J95>8?5;9>45B5> J938?>DG9;;5<485225>D9:45>C55>3EBCECD?>55< ?6=EC931<

! /43,*6*3*3:41;&77*3*3 2&&3)&,  996 !" ).37)&,  996  A

/&&6 2&&3)&,  996

â&#x20AC;?Daar komen

! % /&&6 ;4*37)&,  996

de kriebels weerâ&#x20AC;Ś.â&#x20AC;?

 !!!$

â&#x20AC;&#x2DC;fragment voorstelling â&#x20AC;&#x2DC;The sound of Musicâ&#x20AC;&#x2122;


!   /&&6 ;4*37)&,

  996   /&&6 ;4*37)&,  996 # /&&6 ;4*37)&,  996  /&&6 :6./)&,  996  /&&6 :6./)&,  996

 BM\MMVTM]SU]bQMSRMWXMVSQVLMZMVJMOQVVMV\MLIV[MV *QR5]bMTQVKSS]VVMVSQVLMZMVIT^IVINLMXM]\MZ\QRLP]V LIV[\ITMV\MVWV\_QSSMTMVUIIZWWSRWVOMZMVTMZMVJQR ons de meest hippe bewegingen. Voor volwassenen is er de K]Z[][»,IV[MVJM_MOQVO¼MMVPMMZTQRSMUIVQMZWUÃ&#x2026;\\MJTQR^MV ;IUMVJM_MOMVJM\MSMV\WWSOMbMTTQOPMQLMVTM]SMKWV\IK\MV

  /&&6 :6./)&,  996  

 /&&6 :6./)&,  996 " :446:41;&77*3*3 ;4*37)&,

  996

UBG?B4D1<C>5<754138D41D5B1<<55>=11B 11>4138DG?B4D7575F5>11>21<<5D=11B41D 9C>95DJ? 5<5CC5>J9:>55>3?=29>1D95F1> @0<=.347709/0/,9==>45709?@16G9CC5<5>45 =EJ95;C??BD5>VF5BD5<D4?35>D>75<9AE5<=1

(=D5<1D5>J95>G1D45;9>45B5>D9:45>C453EBCEC 41>C<5B5>G?B45>5BB575<=1D97;9:;<5CC5>F??B ?E45BC75?B71>9C55B4 !5D3EBCEC:11BG?B4D1675C <?D5>=5D55>538D:;><0/099>45D851D5BJ11< F1>&EJ5<9>3;

 !!!$


Huis voor de amateurkunst '11CD85DF5BJ?B75>F1>45?@<5949>75>F??B4549F5BC5=EJ95;F5B5>979>75> 9>45J5B579?J?1<C($E9D*1F5>CD59>$.5>!1BD?7E9D(CC5>EB?B1E9D !55C38G9<&EJ5<9>3;7B117??;F??B451>45B51=1D5EB;E>CDF5B5>979>75> 85D<?;1<511>C@B55;@E>DJ9:> &EJ5<9>3;G5B;D11>85D?>DG9;;5<5>F1>55>??;4979D11<1=1D5EB;E>CD<?;5D G11B29:85D?>45BCD5E>5>F1>85DF5<485D251>DG??B45>F1>FB175>5>85D <5775>F1>F5B29>49>75>35>DB11<CD11> 5>;895B29:11>1<<59>8?E45<9:;5 FB175>?>45BCD5E>9>729:CE2C9495F5BJ?5;5>85D29545>F1>B5@5D9D95BE9=D5 85D<5>5>F1>55>@91>??6J1>79>CD1<<1D9585D<5>5>F1>55>C389<45BC5J5< 55>F9DB9>585D75J1=5><9:;?@J5DD5>F1>@B?:53D5>5>J?F??BDC

11B>11CDF?5BD&EJ5<9>3;45<1>45<9:;55>@B?F9>391<5@B?:53D5>E9DJ?1<C 45W/55;F1>45=1D5EB;E>CDX=11B??;W'545B<1>4?>D45;DJ938J5<6X 5>49F5BC51>45B513D9F9D59D5>F1>45<1>45<9:;55>@B?F9>391<5@1BD>5BC G11B?>45B$E>CD3?>>53D955>$E>CD21<95

Repetitie Jeugd Symphonie Orkest

Exposities 9:&EJ5<9>3;G?B45>855<85D:11B 4??BD5>D??>CD5<<9>75>758?E45> F1>G5B;F1>?>J53EBC9CD5> :?>7L>?E4 $5B1=95;D5;5>9>75> 5>C389<45B9:5>6?D?XCC95B145> 5>>?7F55<=55BB5CE<D1D5>495 75=11;DJ9:>D9:45>C453EBCECC5> (?;29545>G9:9>4571>75>5> 9>456?I5B5H@?C9D95BE9=D511> 1=1D5EB;E>CD5>11BCL>11> @B?65CC9?>5<5;E>CD5>11BC

!52DE9>D5B5CC5?=EGG5B;D5 <1D5>J95>%11D85D?>CG5D5>F91 #"''!(+ ""


 ! 

 804H@?C9D9575G??>$E>CD $<5EBB9:;54B?=5>F1>=5>C5>=5D55>F5BCD1>45<9:;5 ?6=55BF?E497525@5B;9>7 +D938D9>7E<DEEB*1F5>CD59> 9>85D*1148E9CF1>*1F5>CD59>+D %E391CDB11D 5?@5>9>7CD9:45>J9:>F1>=11>417D =J1D5B417 F1>

 EEB5>J?>417F1>EEB )::<800<491:<8,>40AAA.?7>??<<,@09=>04997

 #

 804/$ W85<45>X5H@?C9D95 ">&EC5E=#1>E>5> -9D 9>J5>49>75>F1>1=1D5EB ;E>CD5>11BCJ9:>4??B55>F1;;E>4975:EBI45=??9CD5 ;E>CDG5B;5>75C5<53D55B4495F1> D ==59 D5J95>J9:>9>55>29:J?>45B55H@?C9D95?@4525< 5D175 F1>85D=EC5E= >DB555EB?=EC5E=:11B;11BD8?E45BC 5>?>45B45 :11B7B1D9CD?571>7 ,9:45>CE<DEB55<-9D:5 (CC?@=59 9C455>DB557B1D9C

804 5?94H@?C9D95;<5EBB9:;5C389<45B9:5> 1C9C292<9?D855;&11C<1>4T(CC .1>49>C417 =59 D =J1D5B417 :E>9J9:>45C389<45B9:5>F1> *5>1D5%1=5BC7B1D9CD525;9:;5>9>4592<9?D855;(CC

804(@5>B5@5D9D959>,9DECB1>4C=1%I35E=(CC .?311<>C5=2<5(CC 1>F1>7

EEB

0M\:;7:MOQWVIIT;aUNWVQM7ZSM[\7[[PMMN\ [IUMVUM\5]bMTQVKSMMVRM]OLWZSM[\OMNWZUMMZL Momenteel nemen er al enkele Muzelinck leerlingen deel aan dit orkest, maar we zouden dit graag uibreiLMV+WVKZMM\bQRV_MWXbWMSVIIZTMMZTQVOMVLQMWX de middelbare school zitten, en die het leuk vinden WUUM\TMMN\QRL[OMVW\MV\MU][QKMZMV

804%55B<9>75>3?>35BD+1H?6??>4??B<55B<9>75> F1>&1B<55>F1>??B5> 1>F1>7 

EEB J11<5%9>3;&EJ5<9>3;(CCD?571>77B1D9C

5B5@5D9D95CJ9:>?@FB9:4171F?>4F1> EEBD?D?>75F55B EEB ?>45B<5949>7F1>4549B975>DF1>85D*+(#133?'56C 9>5?>75B4+D1B9>7CDB11DD5(CC

BG?B4D? 1 =EJ95;75C@55<4F1>%?B4?6D85*9>7C&93815<#13;C?>5 1

06,950:;20@09@4,%&#6;98,4797 :10@09,,920@09@4,!?B0749.6/,>502<,,2A47>/00790809

804?=5?ED1>4)<1I=EJ95;65CD9F1< #1>E>5>@1B;(CC  

EEB7B1D9C5>DB55

<;:11BF9>4D9>=5985D<1>45<9:;5F5>5=5>D/55;F1>45=1D5EB;E>CD @<11DC ">45J5G55;<1D5>1<<5F5B5>979>75>J95>G1DJ9:9>8E9C85225>?@ 85D752954F1>=EJ95;J1>7D851D5B41>C<9D5B1DEEB5>255<45>45;E>CD &EJ5<9>3;F5BJ?B7D9>(CC453?QB49>1D952575<594DF5B5>979>75>=5D45 ?B71>9C1D95F1>8E>13D9F9D59D5>J?B7DF??B45@E2<939D59D (CC;1>75<E;;97 B5;5>5>?@55>J55B13D9565>49F5BC3E<DEB55<11>2?4F??B5<;G1DG9<C4EC

804.??BC@55<1F?>4$.5%9>3;&EJ5<9>3; 1>F1>7 

EEB

804'5G=55DC'5G5B65CD9F1<=?45B>5=EJ95; 3B?@?<9C&575>

 EEB

804E<DEB55<E9D:5(CC EEB +D14C1B38956)5@5BCDB11D (CC89CD?B9C3859>6?B=1D95 =1B;D&11C<1>4C=??9CD56?D?D5>D??>CD5<<9>7<9F5=EJ95; 5>>?7F55<=55B

0?=5BC5>?D5>F5B5>974(CCCD14C@1B;29:5>9> &EC5E=#1>E>5>(CC55>65CD9F1<F??B(CC5=EJ95; ;E>CD5>41>C75J5<C381@@5>

(@5>417&EJ5<9>3;*1148E9C<11> (CC45=?>CDB1D95C G?B;C8?@C?@DB545>C5>>?7F55<=55B

(@5>417&#D5>D??>CD5<<9>75>5>;<59>5B5@B5C5>D1D95C 5>55>;9:;:5138D5B45C385B=5> !5D=EC5E=9C7B1D9C D?571>7?@45?@5>417

,1<5>DF1>(CC52?45=9>,851D5B45%95F5;1=@(CC55> F??B@B?56:5?@85D>95EG5D851D5BC59J?5>49F5BC5@B5F95GC =5D25;5>451BD95CD5>

92<9?D855;(CC?565>5>F??B55>1>45B5D9:4 (@85D 7B1CF5<4>11CD45292<9?D855;9C5B55>9>6?B=1D95=1B;D5> ?= 

EEB55>CD1BDC38?DF??B45F5B81<5>G54CDB9:4U(CC 8556DF55<D5F5BD5<<5>V


!!

%1)2$1%/)2

" ).37)&,  996 *3  996 ! % ;4*37)&,  996 '( ;4*37)&,  996 &2*6 60*789>*1.3(0 ;4*37)&,  996  ' !( ;4*37)&,  996  % '( ;4*37)&,  996 !" ' %( ;4*37)&,  996  *37*2'1*:4462*37*3 2*8**3:*678&3)*1./0* '*5*60.3, )43)*6)&,  996 :&3&+

/&&6 )43)*6)&,  996  :4462.))*1'&6* 7(-41.*6*3 ;4*37)&,  996  ' ( :6./)&,  996

 !!!$

Repetitie zangensemble Popshop

6QM\[TM]SMZ[LIV[IUMVU]bQMSUISMV 5]bMTQVKSPMMN\PQMZ^WWZ MMVIIV\ITUWOMTQRSPMLMV-ZbQRVLQ^MZ[MJIVL[MVWZSM[\MVMV iedereen, dus niet alleen cursisten van Muzelinck, kan meedoen. 7NRMV]MMVJMOQVVMZJMV\WN_I\UMMZOM^WZLMZLMZbQ\IT\QRLQM\[ \][[MVWUJQRIIV\M[T]Q\MV-VIT[MZVQM\QM\[\][[MVbQ\_I\RMTM]S ^QVL\MVRMPMJ\MMVQLMM^WWZQM\[OMPMMTIVLMZ["JMTWNUIQTWV[LIV SQRSMV_QRWNMZUMMZUMV[MVbQRVLQMLQ\TM]S^QVLMVMVJZMVOMV_M QMLMZMMVJQRMTSIIZ (@4?>45B417B5@5D55BD29:&EJ5<9>3;85D J1>75>C5=2<5$:;=3:; ">55>7B?5@<55B:5895BC1=5>45>95EGCD5 @?@>E==5BC=55BCD5==97D5J9>75> &9>9=11< H@5B:11B8556D49DJ1>75>C5=2<555>E9DF?5B9>7 5>41>=17:5>11CD;??B<954:5C??;:5J5<6@B5C5> D5B5>1<CC?<9CD 5C?<?XCG?B45>?>45B<5949>7F1> 4?35>D/5>4IB5CC5BC9>75CDE455B45>:5;B9:7D >1DEEB<9:;45CE@@?BDF1>:5=5453EBC9CD5> '95EG9C45W:920<09-42-,9/X55>29721>4 G11B9><55B<9>75>F1> D = :11B;5>>9C;E> >5>=1;5>=5D85DC@5<5>9>55>7B?5@=5D55> DI@9C38521>4C?E>4 511>4138D711DF??B1<E9D >11BD9=9>76B1C5B9>75>1BD93E<1D959>F5BC389<<5> 45CD9:<5> B@1CC55BD55>2B554C31<111>CD9:<5> F1>1B<I+G9>7D?D$ID5=1> 5>11>B145BF??B 3EBC9CD5>?@C1HDB?=@5DDB?=2?>5@91>?79D11B 21C5>4BE=C

!5D,80<#<60=>!?B0749.6$(&9C55>538D ?B;5CD5>9C9>=9445<CE9D757B?594D?D?>75F55B DG9>D97<545> 57B?5@?>45B<5949>7F1>49B975>D

4.5BC@11>4?>;25CD11DE9D5>D8?EC91CD5 5>97CJ9>C75F?B45B451=1D5EB=EC93949585D<5E; F9>45>?=C1=5>D5C@5<5> !5D$(&2954D =EJ9;1>D5>45;1>C?=?@75F?B45B4>9F51E =55D5C@5<5>B575<=1D97?@D5DB545>5>=55D5 G5B;5>11><5E;5@B?:53D5>

5>1>45B5>C5=2<59CW'307?0&>,<=X 5>=EJ9;11<5>C5=2<5F??B=5>C5>=5D55> F5BCD1>45<9:;525@5B;9>74955<;5G55;C1=5> 25;5>45<954:5CC@5<5> B9C755><556D9:411> F5B2?>45>4EC:?>75>?E4;1>75>95D5>F1> 45J5<5E;5<5CC5> ,9:45>C45<5CC5>G?B4D752BE9;75=11;DF1>45 =5D8?45W;<9>;5>45;<5EB5>XF1>45#?CD921>4 (@45J5=1>95B<5B5>453EBC9CD5>>?D5><5J5> =5D258E<@F1>55>;<5EB5>CICD55=


!(+  6;46)81*7,*,*:*345 786./0.378692*38*3:.441 &18:.441(*114(4386&'&7 Toontje hoger

.55<&EJ5<9>3;<55B<9>75>F9>45> 85D<5E;?=?@D5DB545> '11CD45<55B<9>75>3?>35BD5> 29:&EJ5<9>3;J9:>5BB575<=1D97 75<575>8545>9>(CC5> ?=75F9>7G11B29:E&EJ5<9>3; 3EBC9CD5>J95D?@DB545> <<55>?69>55>7B?5@:5 

Gitaarensemble â&#x20AC;&#x2DC;Chitarra Divertimentoâ&#x20AC;&#x2122;

<CEJ5<67B117G9<D?@DB545>?6 1<CE55>75<575>8594G55DG11B =5>4B9>75>4F5B<575>J9D?= =EJ9;1<5?@Z5EB9>741>;E>DE ?>C1<D9:425<<5>?6=19<5>  .:9>,.>8?B0749.697

8400*1.378692*38*3-&65 01&77.*0,.8&&63=14373& 6*3&04*78.7(-,.8&&6 78&1*373&6*3*1*086.7(- ,.8&&6'&7,.8&&67&> "960773&6*3.378692*38 84*87.378692*38*3 &((46)*435.&34 (1&:*(.2'*10*='4&6)7 -498*3'1&&7.378692*3 8*3'140E9.8);&67E9.8 +&,48-4'401&6.3*8 7&<4+443 045*6*3'1&&7 .378692*38*386425*8 '9,*1-4463*95-43.92 8*34689'&'&789'& &188642'43* 71&,;*6071&,;*60 )69275*6(977.* >&3,01&77.*0545/&>> 78*2:462.3,297.(&1 ).:*67*1*724,*1./0-*)*3 73*11*51&&87.3,7 24,*1./0-*.) 0*9>*8977*3.3).:.)9**1 4+,64*51*7 ,6&8.7564*E*724,*1./0 ).:*67*46.@38&8.* (967977*3 24,*1./0-*.)03.50&&68*3 24,*1./0-*.)&E*,,*3 *<&2*37 .3).*3'*7(-.0'&&6,6&8.7 1**3.378692*38

The Blue Stars
 $  .1>16;?=5>4C59J?5>711D&EJ5<9>3;>?7=55B11>4138D75F5>11>45 =?75<9:;8594?=WFB9:D5G5B;5>X9>451D5<95BC11>45*1148E9C<11>9>(CC (>C8??64752?EG2954DBE9=D511>55>11>D1<1D5<95BC495F??B3EBC9CD5>F1> &EJ5<9>3;7B1D9C5>FB9:D?571>;5<9:;J9:>=11B5F5>7?544??B1<<51=1D5EB ;E>CD5>11BC5>=EC939E9D(CC5 ? 752BE9;D;E>>5>G?B45> .??B55>@11B 5EB?25>:555>855<417455<?>45B45@1>>5>5>;E>:51<<55>?6>?7<5E;5B =5D55>11>D1<=5>C5>C1=5>G5B;5>11>:5;E>CDG5B; <;5BE9=D58556D JX>5975>G5B;@<11DC=55CD5B495:5;1>85<@5>29::5G5B;?629:85D752BE9; F1>45=1389>5C +?=C<??@D55>4?35>D29>>5>495:545C75FB1174;?CD5<??C ;1>14F9C5B5>29::?EGG5B;

&EJ5<9>3;8556D1D5<95BCF??B45F?<75>4549C39@<9>5C +389<45B;E>CD $5B1=95; 45<C=545>D5>=9>CD5 :11B<5C75F?<7485225> 55<48?EG5> 1>C ?=@ED5BF?B=75F9>7 ?D?7B1Y51>1<??75>4979D11< <;5BE9=D59C7B1D9CF??B3EBC9CD5> 5;?CD5>F??BF5B8EEB4??B>95D3EBC9CD5> F1>45255<45>45;E>CD<?;1<5>254B117Dâ&#x201A;¬ @5B417455<@5B@5BC??> &EJ95;<?;1<5>;?CD5>@5BEEB=1H9=11<@5BC?>5>C1=5>â&#x201A;¬ @5BEEB

 &EJ5<9>3;2954D5F5>55>C55>?@<?CC9>7F??B?565>C5CC95CG?B;C8?@C B5@5D9D95C5>F5B7145B9>75> B117F??B169>6?B=5B5>>11B4525C389;211B8594 F1>45BE9=D5 5<?6=19<>11B&EJ5<9>3;5>FB117>11B45=?75<9:;8545>

 /1>>55B85D>?4979C;1>5B4??B&EJ5<9>3;55>4?35>DG?B45>75B575<4 F??B55>25@11<45G?B;C8?@ (@45J5=1>95BG?B45>5B755>;?CD5>9> B5;5>9>7752B138DF??B85D752BE9;F1>45BE9=D5 -9D5B11B49C85D??;=?75<9:; 55>5975>4?35>D=55D5>5=5> 1>9C85D1<<55>>?497?=458EEBF1>85D <?;11<D525D1<5> 

Met de Muzelinck cadeaubon verleg je je grenzen 5>:5?@J?5;>11B55>E>95;5> ?B979>55<;14? 55641>=5D45J5 &EJ5<9>3;;14?2?>W&EJ5@B9C5X55> 25<5F5>9C31451E5J52?>9C9>D5 G9CC5<5>F??B855<F55<<5E;53B51D95F5 5>7B5>CF5B<5775>4513D9F9D59D5>J?G5< 9>:555>D:51<CC1=5>=5D1>45B5> /1D45>;:5F1>:561F?B95D59>49F94E5<5 =EJ95;<5C;95J5>55>41>CG?B;C8?@ F?<75>F??B4585<561=9<95<556:5E9D D9:45>C55> G?B;C8?@D5;5>5> 5>C389<45B5>=5D FB95>45>55> D851D5BG?B;C8?@ =5D3?<<571XC ;?BD9>7C2?>F??B 55>>95EG9>D5 C38B9:F5>3EBCEC 5>>?7F55<=55B

  &EJ5<9>3;2954D=55B6139<9D59D5>G11B752BE9;F1>75=11;D;1>G?B45>

0?25C389;D&EJ5<9>3;?F5B55>7B?D5;5B1=95;?F5> 5J59CD5752BE9;5> 5> ?6D58EEB4??B1=1D5EB;E>CD5>11BC5>1=1D5EB;E>CDF5B5>979>75>E9D 45B579? B;1>7B1D9C752BE9;G?B45>75=11;DF1>=EJ95;9>CDBE=5>D5> 5>=1D5B91<5>29:&EJ5<9>3;9>495>45J511>G5J97J9:> 5>;895B29:11>7911BF5BCD5B;5BC3?=@ED5B<?;11<;5I2?1B4C5>85D752BE9; F1>55>4 @B9>D5B

Groepsarrangementen ?<<571XC61=9<95CFB95>49>>5>5>1<<51>45B57B?5@5>;E>>5>29: &EJ5<9>3;D5B538DF??B3B51D95F5D51=2E9<49>713D9F9D59D5> !5D11>2?49C 855<49F5BC?@5<;3B51D9567529549C5BG5<95DC (6:5>E81>49725>D?6>95D 75F?5<F??B=EJ95;852D?685<5=11<755>B9D=5;1>8?E45> C1=5>=11;:5F1>5<;5G?B;C8?@95DC=??9C/1D4138D:5 F1>545<C=545>7B16YD9C@E9D5>D5;5>5>?@=EJ95; ?6J5<6=EJ95;=1;5>?@4:5=2LXC

456:;:9B0=4>0AAA8?B0749.697 @::<,7708:20745630/09


1%7)85/8267/8267&)3)*)2-2+)2/8267)(8'%7-)&82()0)2/5%',7)2 UB51D95F5;B138D9C55>3BE391<5@9:<5B9>45?>DG9;;5<9>7F1>9545B=5>CV 1D9C85D=?DD?F1>4531=@17>5'545B<1>4(>D45;D0938J5<6495?@ =599C 75<1>355B4 (>45B45J5F<17?B71>9C5B5>11>29545BCF1>1=1D5EB;E>CD;E>CD 25?565>9>75>;E>CD54E31D9513D9F9D59D5>?==5>C5>9>11>B1;9>7D5<1D5>;?=5> =5D8E>3B51D95F5;B138D 11B>11CD9C5B55>G52C9D5G11B45?B71>9C1D95C=5D 8E><?31D95C5>13D9F9D59D5>D5BE7D5F9>45>J9:>AAA90/0<7,9/:9>/06>B4.3B07197

'7-9-7)-7)2

!?B0749.6 5J?5;14B5C 8??64752?EG *1148E9C<11> 9>(CC )?CD14B5C@?CD2EC .(CC ,5<56??>   =19<3?>D13D=EJ5<9>3; >< ">D5B>5DAAA8?B0749.697

7,9>09=0<@4.0

(@GGG >545B<1>4?>D45;DJ938J5<6 ><2E>45<5>@1BD9:5>495J93825J978?E45>=5D ;E>CD25?565>9>71=1D5EB;E>CD5>;E>CD54E31D958E>;B138D5>?=1<<5'545B<1> 45BCD5<1D5>J95>41D:54938D9>452EEBD3B51D95625J97;E>DJ9:> 1D4?5>J9:4??B 75J1=5><9:;13D9F9D59D5>D5?B71>9C5B5>495D575<9:;5BD9:4@<11DCF9>45>=11B49529: 5<;5?B71>9C1D95?@<?;11<>9F51E55>5975>9>FE<<9>785225> 9#==4=!?B0749.6/0 7:6,70;,<>90<45@<5;G11B =5>J938J5<6?>D45;D

!)&6-7)1)7 ;3)/*82'7-) .11;9C>95D25;5>4G5<;5 =?75<9:;8545>5B9>452EEBD J9:>?=:53B51D956D5?>DG9; ;5<5> '545B<1>4(>D45;D 0938J5<685<@D495@<5;;5>D5 F9>45> ??B45J?5;=1389>5 ?@GGG >545B<1>4?>D45;D J938J5<6 ><D5752BE9;5>F9>4D =5>45@<5;;5>9>452EEBD G11B29:F??B255<4=EJ95;<5C 41>C<5C?655>6?D?7B1Y53EBCEC D5F?<75>9C AAA90/0<7,9/:9>/06>B4.3 B071974=009494>4,>401@,9/0 &>4.3>492:770.>40@0$<:8:>40 ?9=>-0:0109492&$

5?@5>4?@G5B;4175>F1>=11>417D = 4?>45B417F1>

D?D  EEB 5>?@FB9:417F1>

D?D  EEB 

:7:1:9 ,5;CD&5<1>95B9O>C5>&EJ5<9>3; .?B=75F9>7/?<D5BCB51D9F5 .1>0?>C255;*53<1=5 ?D?XC*??CF1>45B+1>45>5>&EJ5<9>3; /9:J979>75>4BE; 5>J5D6?ED5>F??B258?E45>

INSCHRIJ V EN

">D5B5CC59>55>3EBCEC29:&EJ5<9>3; -;E>D?@DG55=1>95B5>9>C38B9:F5> 4979D11<F91?>J5G52C9D5?6EFE<D55> 6?B=E<95B9>29:4521<95F1>&EJ5<9>3; (>CF?<<54973EBCEC11>2?4F9>4DE?@?>J5 G52C9D5GGG =EJ5<9>3; >< 5J?5;?>C ??;?@61352??;DG9DD5B5>@9>D5B5CD


+655B@B?5F5>;E>CD=1B;D45=?>CDB1D95C 255<45>45;E>CD5>41>C5>D?>55< E9D@B?25B5>F1>=EJ95;9>CDBE=5>D5> G?B;C8?@C49F5BC5?@DB545>C=EJ95; =5D?= EEB&KB5<9:F5<4,85.?935 &EJ5<9>3;?@=11D?>D45;G1D&EJ5<9>3; E;1>29545>,1>D5+1>>95C2<?5=5> 31B1F1>=5DF5BB1CC5>45;9>45B13D9F9D59D5> E9D752B59453EBCEC9>6?B=1D95 F??B:?>75>?E4

5>F??B@B?56:5?@85D>95EG5 D851D5BC59J?5>=5D49F5BC5@B5F95GC 4??B25;5>451BD95CD5>1<C3121B5D95B $<11CF1>45>5B45>5>45=5>D1<9CD5> *?2=95<=11B??;?@DB545>CF1> <?;1<51=1D5EBF5B5>979>75>1<C41>C7B?5@ < >41<EC1<<5DC38??<9=@8I5> J1>77B?5@&E38?CC

B1D9CD?571>79F5BC5 D5>D??>CD5<<9>75>5>@B5C5>D1D95C =EC5E=4?35>D5>11>G5J97F??B 138D5B7B?>49>6?5>55>;9:;:5 138D5B45C385B=5> &55CD5==5> F??BW&11C<1>4C&??9CD5X $95C:561F?B95DXGGG 3?<<53D95?><9>5

>< =11C<1>4C=??9CD5 .5B45B<5E;5;9>45B;9:;?@4B138D5> 29:45D5>D??>CD5<<9>75>

.5B5>974 (CC 8556D 49D :11B=5575G5B;D11>85D @B?7B1==1F1>E<DEB55< -9D:5(CC .??B711>45:1B5> ?B71>9C55B45.5B5>974(CC 49F5BC5 5F5>5=5>D5> 9> (CC?@45!5EF5< 5J5G1B5>? 1 75B938D?@;?B5>81B=?>95O>5>61>61B5C 41>C5>21>4C/,, 65CD9F1<

ZONDAG 25 MEI 12.00 - 17.00 UUR

.5B5>974(CCG1C:1B5><1>785DCD5E>D:59>45BE7F??B49F5BC51=1D5EB 75J5<C381@@5> 5<E;;97G5D5>45J51=1D5EBF5B5>979>75>9>=9445<C J5<68E>G57>11B85D@?49E=D5F9>45>?68E>5975>5F5>5=5>D5>D5 ?B71>9C5B5> .5B5>974(CC8556D411B?=25C<?D5>?=D5B16C<E9D9>7F1> 8E>G5B;J11=8545>49D:11B>?7LL>;55B4575J5<C381@@5>45B5FE5 D5<1D5>@1CC5B5> 5J5J9:>D5BE7D5F9>45>9>?@DB545>CF1>0?=5BC5 '?D5>5>55>11>D1<?@DB545>C9>45J11<F1>45%95F5;1=@

541>;D.5B5>974(CCF??B:E<<95:1B5><1>759>J5DF??B451=1D5EB;E>CD 

456@::<30>@:770/420 ;<:2<,88,:; AAA8?B0749.697

5292<9?D855;(CC?565>DF??B55> 1>45B5D9:4 (B71>9C1D95C254B9:F5>5> @1BD93E<95B5>@B5C5>D5B5>8E>9455O> 9>5>?=452952 !5D=?5D1>45BC 4138D5>J55>J579>75>11>45C<17 %11DEJ938895B9>C@9B5B5> (@85D7B1CF5<455>9>6?B=1D95=1B;D 29>>5>@B5C5>D1D95C5>G?B;C8?@C 

,G5545549D95F1>0?=5BC5'?D5> 9>85DCD14C@1B;29:5>9> &EC5E=#1>E>5>55>65CD9F1< F??B(CC5=EJ95;;E>CD5>41>C 75J5<C381@@5> !5D@1B;5>=EC5E= G?B45>=??99>75B938D5>>1DEEB<9:; ?>D2B55;D55>75J5<<97D5BB1C>95D

!9CD?B9C385=1B;D9>45)5@5BCDB11D =5DF55<9>6?B=1D955>13D9F9D59D5> B?>4<5949>75>4??B85D?E4CD5@1>4 F1>(CC=5D55>;9:;:59> 85D45@?D45C381D;1=5BF1>85D 1B38956 %9F5=EJ95;6?D?D5>D??> CD5<<9>7CD1BDF5B81<5>G54CDB9:4 F1>+D14C1B389565>92<9?D855;(CC

Muzelinck extra editie Weekblad Regio Oss week 20 2014  

Extra editie over Muzelinck, veel meer dan alleen muziek!

Muzelinck extra editie Weekblad Regio Oss week 20 2014  

Extra editie over Muzelinck, veel meer dan alleen muziek!

Advertisement