Page 1

20 en 21 juni 2014 's-Hertogenbosch - Charlois - 's-Hertogenbosch  


Nieuws

3 (ISVKERMWEXMI EERLIX[SSVH 7XMGLXMRK (VIEQ/MHW 'YPMREMVKIRMIXIR 7PSXHEK (EQIWXIEQ

media groep

(I^IOVERXMWIIRYMXKEZIZER(I;MRXIV QIHMEKVSITIRIIRFMNPEKIZER;IIOFPEH 6IKMS W,IVXSKIRFSWGLMRSTHVEGLXZER

Jeroen Bosch Rally

7XMGLXMRK.IVSIR&SWGL6EPP]

[EVIQIIWXIVSRHIVHIVEPP]«W

(IYMXKEZIMWLYMWEERLYMWZIVWTVIMHMR W,IV XSKIRFSWGL )QTIP)RKIPIR,MRXLEQ6SWQEPIRIR:YKLX

'EACHTE,EZER

6IHEGXMI)ZIPMRIZERHI:IR

5ITBEVLOGENHEID ENTHOUSIASMEENPASSIEVOOR DERALLYSPORTISHETINITIATIEFGEBORENEEN"OSSCHE RALLYTEGAANORGANISERENDIEDE"OSSCHESAMENLE VINGDIRECTZALGAANAANSPREKEN

'LIJVIHEGXIYV %RRIQMIOIZERHIV%E *SXSKVEJIR1EVGIP;MPPIQW ,ERWZERHIV4ISP 

;IIOFPEH6IKMS W,IVXSKIRFSWGL 6IMXWGLI[IK &< W,IVXSKIRFSWGL EHZIVXIRXMI$[IIOFPEHVIKMSWLIVXSKIRFSWGLRP VIHEGXMI$[IIOFPEHVIKMSWLIVXSKIRFSWGLRP [[[HI[MRXIVRP

%RISVANMEETAFAANGEKOZENVOOREENHOGE KWALITEIT EENSUPERBEEVENEMENTVOORDE "OSSCHEONDERNEMERSOMTENETWERKENINEEN SPORTIEVEAMBIANCE HET"OURGONDISCHELEMENT VOOROP EENGROTEMATEVANSPORTIVITEITENEEN SCALAVANBIJZONDEREAUTO´S %ENUITGANGSPUNTISDAAROMALLEENAUTOSVAN PRODUCTIEDATUMOFVROEGER 6OORTSISVANBEGINAFAANHETDOELGEWEESTEEN AANZIENLIJKEOPBRENGSTTEGENERENVOOREENGOED DOELENWIJHEBBENGEKOZENVOORSTICHTING$REAM &OR+IDSSTICHTING$ON /PVRIJDAGJUNIENZATERDAGJUNIWORDTDUS DEVIERDEEDITIEVANDE*EROEN"OSCH2ALLYGEHOU DEN6ANAFDE0ARADETE´S (ERTOGENBOSCHZULLEN KLASSIEKEAUTO´SHUNSTARTMAKENOPVRIJDAG JUNIVANAFUUR´SOCHTENDS(ETISNIETALLEEN EENFEESTELIJKEGEBEURTENISVOORDEDEELNEMERS MAAROOKIEDEREENDIEGEtNTERESSEERDISINMOOIE

AUTO´SISWELKOM%ENRUIMAANBODVANONDER ANDERE!USTIN-ARTINS !USTIN(EALYS &ERARRIS -ERCEDESEN 0ORSCHES *AGUARSEN2OLLS2OYCES VANVOORPARADERENONDERAANDEVOETVAN DE3INT*AN WANTMOOIEAUTO´SWILLENGEZIENWOR DEN$EAANKOMSTISOPZATERDAGJUNIVANAF UUR³SMIDDAGS :O´NEVENTORGANISERENKANALLEENMETDEGEWEL DIGEBIJDRAGEVANDE"OSSCHEONDERNEMERS DE SPONSORSZIJNGUL ENBOVENALOOKENTHOUSIAST OOKDEMEDEWERKINGVANHETSTADSBESTUUR DE TOMELOZEINZETVANMIJNMEDEBESTUURSLEDEN $AAN2EEKERSEN(ANSVANDER0ASPLUSEENGROOT AANTALVRIJWILLIGERS(ARTELIJKDANKALLENHIERVOOR 7EZIJNERNUKLAARVOOR HETBELOOFTWEERSENSATI ONEELTEWORDENENDATHETLEEFTINHET"OSSCHE BLIJKTWEERUITDEZEUNIEKEKRANTVOORHET"OSSCHE PUBLIEK5BENTVANHARTEWELKOMENVOORMEER INFORMATIEZIEOOKWWWJEROENBOSCHRALLYCOM 3PORTIEVEGROET

.AMENS3TICHTING*EROEN"OSCH2ALLY "ERT+ERSTEN 6OORZITTER


U

VERKOOPT UW BENTLEY TOCH OOK NIET OP MARKTPLAATS

UW MAKELAAR MET GEVOEL VOOR WAARDE De Koster Makelaars weet als geen ander de waarde van een huis, maar weet vooral dat een thuis van onschatbare waarde is. Met inlevingsvermogen, kennis van zaken en passie voor het vak staat het Bossche makelaarskantoor u terzijde als u zich begeeft op de huizenmarkt. Voor de vlekkeloze aankoop, prettige verkoop of objectieve taxatie van een pand. Dat is de meerwaarde van De Koster Makelaars. De Koster Makelaars

Julianaplein 13

5211 BA â&#x20AC;&#x2DC;s-Hertogenbosch

(073) 614 10 50

info@dekostermakelaars.nl

dekostermakelaars.nl


Nieuws

5

ª1IIVHERIIRLYMWXYMRIRkeukenrally«

/RGANISATOREN"ERT (ANSEN $AANVLNR KIJKENUITNAARDE *EROEN"OSCH2ALLY FOTO(ANSVANDER0OEL 

6SYXI ERHIVWIR

verrassend

7ILLEMVAN,EEUWENEN6ALENTIJNDE*ONG $AAN2EEKERS "ERT+ERSTENEN(ANSVANDER0ASZIJNKLAARVOORDE*EROEN"OSCH2ALLY6OLGENSHETEN

ZETTENDITJAARVOORDEDERDEKEERDEROUTE

THOUSIASTEORGANISATIETRIOWORDTDEVIERDEEDITIEEENRALLYVOLVERRASSINGEN

VANDE*EROEN"OSCH2ALLYUIT

.ADRIESUCCESVOLLEEDITIES EENVIERDEMETEEN RECORDVANDEELNEMENDEAUTO´S EENWACHT LIJSTVOORHENDIEGRAAGWILLENENINTERESSEVAN UITHETHELELAND HEEFTDE*EROEN"OSCH2ALLY EENPLEKVEROVERDINDERALLYWERELD±7EZIJNER TROTSOPINDRIEJAARTIJDEENVOLWAARDIGERALLY VANDEGRONDTEKRIJGEN:ONDERDATDITEEN HUIS TUIN ENKEUKENRALLYIS² ZEGT"ERT+ERSTEN ±*EHEBTHEELVEELENOOKHEELVEELVERSCHILLEN DERALLY´S7ATWIJIN$EN"OSCHWILDENWASEEN RALLYDIEONDERSCHEIDENDISENWAARIEDEREEN OVERPRAAT(ETISGEENGEWONETOERRITWAARER ALZOVELENVANZIJN² $E*EROEN"OSCH2ALLYGAATVRIJDAGOCHTENDVAN START$ITJAARVOERTDEROUTENAAR#HARLOIS(OE ENWATDEOPDRACHTENONDERWEGZIJN BLIJFT VOORDEDEELNEMERSEENVERRASSING EVENALSDE PLAATSENVANTUSSENSTOPSENOVERNACHTING±*E MOETBLIJVENVERRASSEN² MEENT$AAN2EEKERS ±6ORIGJAARWASZO´NGEWELDIGSUCCES DATISNIET MEERTEOVERTREFFEN$AAROMHEBBENWEDIT JAARDIVERSENIEUWEELEMENTENTOEGEVOEGD!LS ORGANISATIEMOETJEBLIJVENINNOVEREN²

"OURGONDISCH ±$E*EROEN"OSCH2ALLYONDERSCHEIDTZICHDOOR HET"OSSCHEEN"OURGONDISCHEKARAKTER² VULT (ANSVANDER0ASAAN4ERWIJL"ERTEN$AAN FANATIEKDEELNEMENAANDERALLY IS(ANSVOORAL ACHTERDESCHERMENACTIEFENZORGTHIJERMEDE VOORDATHETDEDEELNEMERSAANNIETSONT BREEKT±:EWORDENECHTINDEWATTENGELEGD 6EEL"OSSCHEONDERNEMERSZIENDERALLYALSEEN MINI RE~NIE%NNAASTEENBUSINESS EVENTISOOK HETSOCIAAL MAATSCHAPPELIJKEKARAKTERBELANG RIJK'EMIDDELDWORDTERIEDERJAAREURO OPGEHAALDVOORHETGOEDEDOEL DITJAAR $REAM+IDSENENKELEKLEINSCHALIGEORGANISA TIES²"ERT+ERSTENVULTAAN±%NIKDENKDATDE STADBLIJMAGZIJNMETEENNIEUWEVENEMENT ALSDE*EROEN"OSCH2ALLYOPDEKALENDER)EDER JAARWETENMEERMENSENDEWEGNAARDE 0ARADETEVINDENOMALDIEMOOIEKLASSIEKERSTE AANSCHOUWEN²

-ETHUNBUREAU.OVUS,EOZETHETDUO GEMIDDELDZO´NTWINTIGRALLY´SPERJAAR UIT6OORDE*EROEN"OSCH2ALLYWORDEN 7ILLEMEN6ALENTIJNMAANDENVANTEVO RENALBENADERDDOORDEORGANISATIE ±$IEGEVENEENVOORKEURVOOREEN GEBIEDAAN WIJGAANVERVOLGENSKIJKEN OFEREENLEUKE HAALBAREROUTETEPLAN NENIS LIEFSTZOVEELMOGELIJKDOORLANDE LIJKGEBIED7EMAKENEERSTEENVERKEN ROUTEWAARINWEVOORALGOEDRONDKIJKEN $AARNAGAANWEAANDESLAGMETDE INVULLING² ZEGT7ILLEMVAN,EEUWEN (IERMEEDOELTHIJOPHETVINDENVAN MOOIEPLEKKENVOORDETUSSENSTOPS RIJ VAARDIGHEIDSPROEFENHETCIRCUITJE $EROUTEISVOLGENS7ILLEM³COMPLEET ANDERS´DANDIEVANVORIGJAAR±$EDEEL NEMERSKOMENVOORENKELEAANGENAME VERRASSINGENTESTAAN² $EROUTEDITJAARISZO´NKILOME TERLANG PERDAGWACHTDE DEELNEMERSEENTOCHT VANKILOMETER


Nieuws

7

3TICHTING$REAM+IDSORGANISEERTALJAARDROOMDAGENVOORKINDERENINDELEEFTIJDVANTOTENMETJAARDIETEKAMPENHEB BENMETEENJEUGDTRAUMA:IJKUNNENTEMAKENHEBBENMETROUWVERWERKINGVANWEGEVERLIESVANEENOUDER BROERTJEOFZUSJE !NDERENZIJNDEDUPEVANEENVECHTSCHEIDINGOFSLACHTOFFERVANMISHANDELING MISBRUIKOFVERWAARLOZING'EBEURTENISSENDIEEEN ONBEKOMMERDEJEUGDINDEWEGSTAAN$REAM+IDSONDERBREEKTDENEGATIEVESPIRAALWAARINZIJVERKERENDOOREENDROOMDAGTE ORGANISERENMETALSDOELHENMOEDENENERGIETEGEVENOMWEERINDROMENTEGELOVEN.ADEDROOMDAGWORDENDEKINDEREN JAARLIJKSUITGENODIGDVOORDE'ROTE#LUBDAGVAN$REAM+IDS7IJVERLIEZENDEKINDERENDUSNIETUITHETOOG

$ROOMKIND$OUFI

$ROOMKIND0UCK

WILINEEN#ARSAUTO RIJDEN(IERSTAATHIJ TROTSMETZIJNKNUFFEL VOOREENCOOLE#ORVETTE "IJDE"EEKSE"ERGEN WERDHIJDIERENVERZORGER ENZIJNSLAAPKAMER KREEGEENCOMPLETE MAKE OVER

KRIJGTEEN6)0ARRANGEMENT MET"RIGITTE+AANDORP:EIS EENGROOTFANVANDEZE COMmDIENNE:EWORDTDOOR EENPRIVmCHAUFFEURMETEEN WITTEOLDTIMER6OLVO OPGEHAALDENVOELTZICH BUITENGEWOONSPECIAAL:E MAGOOKNOGNAARHET KLIMPARADIJSENLEKKERUIT ETEN

!ANMELDINGDOORPROFESSIONALS /NZEDROOMKINDERENWORDENUITSLUITENDAANGEMELDDOORROUW VERWERKINGPROFESSIONALSOF THERAPEUTENENGEZINSVOOGDENVAN*EUGDZORG+INDERENMETEENTRAUMALOPENVAAKVASTEN VERLIEZENHETVERTROUWENINZICHZELFENDEWERELD$EDROOMDAGWORDTINGEZETALSONDERDEEL VANHETBEHANDELPLAN

3PONSORING*EROEN"OSCH2ALLY $REAM+IDSISGEHEELAFHANKELIJKVANSPONSORENENONTVANGTGEENSUBSIDIE7IJZIJNDEORGANI SATIEVANDE*EROEN"OSCH2ALLYDANOOKBUITENGEWOONDANKBAARVOORHETFEITDAT$REAM+IDS TOTGOEDEDOELGEKOZENIS7IJWENSENALLERALLYRIJDERSEENGEWELDIGETIJDTOEOPENJUNI .AMENSALLEDROOMKINDERENVAN$REAM+IDSBEDANKTVOORUWBIJDRAGE

3TICHTING$REAM+IDS 0ERRON (OFFVAN(OLLANTLAAN 322/3-!,%. 4 %INFO DREAMKIDSNL

-ETHARTELIJKEDROOMGROET

WWW$REAM+IDSNL

2ABOBANK .,2!"/ ")#!"/.,5

"RIGITVAN-AMEREN $IRECTEUR$ROMEN

$ROOMKIND9USUF

$ROOMKIND!SWIN

ZIJNDROOMAUTOISEEN !STON-ARTINCABRIODUS DIEWORDTGEREGELD(IJ WILCONDUCTEUROFPILOOT WORDEN(IJMAGDE CONDUCTRICEMEEHELPEN INDETREINENKRIJGT DAARNAOP3CHIPHOLLESIN DEFLIGHTSIMULATORVAN EEN"OEING(IJVOELT ZICHEENECHTEPILOOT.AEENHELEBIJZONDEREDROOMDAGCONCLUDEERT HIJMETEENGROTELACHDATALZIJNDROMENZIJNUITGEKOMEN

WERDDOORECHTESOLDATENOPGEHAALDBIJ DEINSTELLINGWAARHIJWOONT(IJMOCHT ALS6)0NAAR036 ZIJNFAVORIETE VOETBALCLUB,ATERWILHIJSCHRIJVER WORDEN(IJKREEGEENWORKSHOPVAN KINDERBOEKENSCHRIJVER0AULVAN,OONEN ISNUBEZIGAANZIJNEIGENBOEK4IJDENS HETDINERKREEGHIJOOKNOGEENSZIJN FAVORIETEINSTRUMENTCADEAUEEN BLINKENDE GLOEDNIEUWETROMPET:IJN OUDEHADHIJACHTERMOETENLATENOPEENMOEILIJKMOMENT.U MAAKTHIJWEERELKEMINUUTDIEHIJVRIJHEEFTZIJNEIGENMUZIEK


Als alles zwart wit was kwam u er zelf wel uit.

De Scheidingsplanner Eindhoven Tilburg Ęťs-Hertogenbosch Tel: 0800-7243433 paul.vandendonk@scheidingsplanner.nl www.scheidingsplanner.nl


Nieuws

%PPIEYXS«WSRHIV

9

Gods goedheid

$EAFGELOPENTWEEJAARZIJNERINDE*EROEN"OSCH 2ALLY GEEN ONGELUKKEN GEBEURD %N TOEVAL OF NIET¨$EAFGELOPENTWEEJAARZEGENDEPLEBAAN 'EERTJANVAN2OSSEMALLEAUTO´SINVOORVERTREK $IETRADITIEWORDTOOKDITJAARVOORTGEZET

±(ETEERSTEJAARHADDENHIERENDAARMENSEN WATPECH DUSVANDAARDATDEORGANISATIEMIJ HETJAARERNAVROEGOMTEHELPEN² VERTELT6AN 2OSSEM±(ETINZEGENENVANVOERTUIGENHEEFT TROUWENSEENLANGETRADITIE DUSHETISNIETZO VREEMD-ENSENKUNNENOOKHUNHUIS EEN VOORWERPOFEENDIERINLATENZEGENEN²

"ESCHERMING "IJHETZEGENINGGEBEDPLAATSTDEPLEBAANDE RALLYENALLEAUTO´SONDERGODSGOEDHEID±)NHET ,ATIJNHEETHETBENEDICERE DATBETEKENT³GOED ZEGGEN´² LEGT6AN2OSSEMUIT±)KVRAAGOM BESCHERMINGENBIJSTANDENDATERGEENONGE LUKKENGEBEUREN²-AAR ZOWAARSCHUWTDEPLE BAAN HETMOETWELVANMEERDEREKANTEN KOMEN±$EZEGENINGISNATUURLIJKGEENVRIJBRIEF OMROEKELOOSTEGAANRIJDEN² ZEGTHIJ±(ETIS OOKEENSOORTACTIVERINGVANDEEIGENVERANT WOORDELIJKHEID:ODATRIJDERSHUNEIGENVEILIG HEIDENDIEVANANDERENNIETINGEVAARBREN GEN² /VERIGENSISEENMOTORPROBLEEMHIEROFDAAR NIETHELEMAALTEVOORKOMEN±(ETZIJNNATUUR LIJKALLEMAALOUDEAUTO´SENMETWARMWEER RAKENAUTO´SSNELLEROVERVERHIT¨² VERTELT6AN 2OSSEM 4OCHGAATDEZEGENINGNIETALLEENOVERVEILIG HEID±(ETOMVATALLEASPECTENVANDEREIS(ET GAATOOKOVERINDANKBAARHEIDGENIETENVANDE TOCHT GOEDEONTMOETINGENENDATDEELNEMERS ZELFOOKGOEDHEIDVERSPREIDEN² ALDUSDEPLE BAAN

7IJWATER 6OLGENSDEPLEBAANISEENALGEMEENZEGENING GEBEDINPRINCIPEVOLDOENDE MAARNETALSDE VORIGETWEEJAARGAATHIJZELFALLEAUTO´SLANGS OMZETEZEGENENMETWIJWATER±$ATHOORTER TOCHEENBEETJEBIJ² VINDT6AN2OSSEM±%NHET MAAKTHETOOKWATCONCRETERVOORDEMENSEN² 4OTNUTOEWARENDEDEELNEMERSALTIJDBLIJMET ZIJNZEGENING±)EDEREENVINDTHETHEELPLEZIE RIG² VERTELTDEPLEBAAN±%NDEONGELOVIGEN HEBBENVAAKTOCHZOIETSVAN³BAADTHETNIET DANSCHAADTHETNIET´² $EINZEGENINGVANDEAUTO´SDUURTALTIJDMAAR EENPAARMINUTEN MAARHETISTOCHALTIJDEEN BIJZONDERMOMENTJE±)NDEEENVOUDISHET

MOOI² VINDT6AN2OSSEM±$ATISOOKEENMOOI ONDERDEELVANRELIGIEOFGODSDIENSTJEPLAATST JEZELFERGENSINEENGROTERGEHEEL*EMAAKT MENSENWEERATTENTOMWATMEERTEGENIETEN VANDENATUUROMHENHEEN²$OOREREVENBIJ STILTESTAAN TILJEHETBOVENHETALLEDAAGSE VINDTDEPLEBAAN±-ENSENZITTENNATUURLIJKDE HELEDAGINDEAUTO VAAKGEHAASTINDRUKVER KEER¨$EZERALLYISIETSANDERSENHETISGOED OMHETOOKEVENINEENANDERPERSPECTIEFTE ZETTEN² 0LEBAANVAN2OSSEMISOPJUNIBIJDESTART VANDERALLY.AEENALGEMEENINZEGENINGGEBED ZEGENTHIJDEAUTO´SINMETWIJWATER:ELFGAAT HIJNIETMEEOPPAD±-IJNAUTOBEGINTALWAT OUDERTEWORDEN MAARZvOUDIS³IENOGNIET²


GEROOSTERDE

Wij zijn alle dagen geopend van 11.00 tot 01.00 uur De keuken is dagelijks open voor lunch van 11.30 tot 17.00 uur en voor diner van 17.00 tot 22.00 uur www.allerlei-visserij.nl

www.somerset.nl


Nieuws

13

'SRXMRYQIXHIRIYWMRHIlandkaart $EAUTO DATISWAARHETALLEMAALOMDRAAITTIJ DENSDE*EROEN"OSCH2ALLY$ECHAUFFEURKOESTERT ZIJN BOLIDE MAAR MINSTENS ZOVEEL RESPECT IS ER VOORDEMANOFVROUWNAASTHEMDENAVIGATOR 0AULVANDEN$ONKKANERALLESOVERVERTELLEN

7ANTVAAKWORDTNIETSTILGESTAANBIJHETGEGE VENDATDENAVIGATORMINSTENSZOBELANGRIJKIS ALSDEGENEDIEACHTERHETSTUURZIT0AULVAN DEN$ONK DIRECTEURVAN$E3CHEIDINGSPLANNER DURFTDANOOKTESTELLENDATZONDEREENGOEDE BIJRIJDEREENCHAUFFEURKANSLOOSISALSHETOM DEPUNTENGAAT±%RWORDTTIJDENSDE*EROEN "OSCH2ALLYVAAKGEWERKTMETOUDEKAARTEN BIJVOORBEELDUITDEJARENZESTIG4OENWASDE VERKEERSSITUATIEHEELANDERSDANNU$AARKUN JESNELDEFOUTMEEINGAAN² 0AULVANDEN$ONKKANHETWETEN HIJISALZO LANGDE*EROEN"OSCH2ALLYBESTAATDETROUWE NAVIGATORVAN$AAN2EEKERS±%ENGOEDNAVIGA TORZITCONTINUMETZIJNNEUSINDELANDKAART*E MOETGOEDKUNNENKIJKENENVERBANDENLEGGEN METDEECHTEROUTE#ONCENTRATIEISEEN BELANGRIJKEEIGENSCHAP%NPERSOONLIJKDENKIK DATMENSENMETEENBETERONTWIKKELDELINKER HERSENHELFT DEBnTA´S BETERKUNNENNAVIGEREN (UNORIpNTATIEVERMOGENISOPDEEENOFANDERE MANIERBETER² ±*EKUNTHETJEZELFNIETPERMITTERENOMEEN MINUUTNIETOPDEKAARTTEKIJKENENGEZELLIG GAANZITTENBABBELEN²

(OBBELS $EWEGKWIJTRAKEN"IJ$AANEN0AULISHETNOG NOOITGEBEURD±.IETAFWIJKENVANDEROUTEIS ONSCREDO² STELT0AUL±%NALSJEHETEVENNIET MEERWEET GAJETERUGNAARHETLAATSTEHERKEN NINGSPUNT² 6OLGENS0AULVANDEN$ONKIS$AANEENERVAREN RIJDERDIEOMKANGAANMETLETTERLIJKEHOBBELS ONDERWEG±(IJISFANATIEK MAARVERTROUWTALS

)IRgezond

HETOMDEROUTEGAATBLINDOPMIJ)KBEPAALOP DEKAARTHOEHIJMOETRIJDENEN$AANGEEFTMIJ VERANDERDEWEGSITUATIESDOOR$ATISEEN BELANGRIJKEPIJLERONDERONSSUCCES² $ATSUCCESISHELAASVOORDEHERENNIETAFTE ZIENINDEPRESTATIELIJSTEN/MDAT$AANINDE ORGANISATIEZIT DOETHETDUOBUITENMEDEDIN GINGMEE±-AARWEGAANERWELVOORENOFFICI EUSWETENWEDATWEALTIJDWELGOEDEINDI GEN²

ijsjeZSSVSRHIV[IK "OSCH2ALLY±(ETBIJZONDEREAAN.~&RUITIJSIS DATHETGEMAAKTISZONDERZONDERGEUR KLEUR ENSMAAKSTOFFEN² ZEGT7IEBE"AKKER±(ET WEGLATENVANCHEMISCHEADDITIEVENENAROMA´S MAAKTHETIJSEXTRALEKKERENPASTBINNENDE HUIDIGETRENDDATWEWILLENWETENWATWE ETEN%N NIETONBELANGRIJKHETIJSBEVATWEINIG CALORIEpN² .~&RUITEN.~3MOOTHIEISONDERMEERVER KRIJGBAARBIJ*UMBOENVANAFDEZEZOMEROOKBIJ %-4%

%ENVERKOELENDIJSJEDATOOKNOGEENSGEZONDIS (ETISEENVANDELEKKERNIJENDIEDEDEELNEMERS TIJDENSEENTUSSENSTOPKRIJGENVOORGESCHOTELD

(ETGAATOM.~&RUITIJSVAN&OOD5NION .EDERLAND$ATISIJSDATGEMAAKTISVANVERSE MELKENECHTFRUITENDATHIEROPDEMARKTIS GEBRACHTDOOR7IEBE"AKKEREN4ON6ERHOEVEN TWEEFANATIEKEDEELNEMERSAANDE*EROEN

$E*EROEN"OSCH2ALLYBIEDTVOOR7IEBE"AKKER EN4ON6ERHOEVENDEUITGELEZENKANSOMDE DEELNEMERSKENNISTELATENMAKENMETHETIJS ±7IJDRAGENDERALLYEENWARMHARTTOE DAT WILLENWEOPDEZEMANIERUITEN² ZEGT7IEBE DIEEVENALS4ONENHUNRESPECTIEVELIJKEPART NERSALLEEDITIESMEEMAAKTE±%ENEVENEMENT DATONWAARSCHIJNLIJKGOEDGEORGANISEERDIS² ZO VINDTHIJ±$ESFEERISZEERGEMOEDELIJK IEDER EENISONTSPANNENENVROLIJKENNATWEEDAGEN HEBJEECHTHETGEVOELEENWEEKMETVAKANTIE TEZIJNGEWEEST7IJVINDENWINNENBELANGRIJ KERDANMEEDOEN MAARHELAASWILHETNOGNIET ECHTLUKKENMETDEPRIJZEN²

6OORMEERINFORMATIEOVERDEIJSJES WWWFOODUNIONNL


Nieuw in uw omgeving:

Van der Valk Hotel Uden-Veghel. Direct gelegen aan de A50, Afrit 14 Van der Valk Hotel Uden-Veghel beschikt over: • • • • • •

105 moderne hotelkamers À-la-carterestaurant met een ruim terras Loungecafé 11 multifunctionele zalen Fitness Luxueuze Skybar

Wat hebben wij te bieden? • • • • • •

Comfortabele overnachtingen in een veelzijdige omgeving Gastronomie op een hoger niveau Ontspanning & Brabantse gastvrijheid Feesten, vergaderingen, brunches etc. Sportiviteit in en om het hotel De meest bijzondere bar in deze omgeving!

Van der Valk Hotel Uden – Veghel Tel. 0413 – 799010 info@udenveghel.valk.com www.hoteludenveghel.nl Rondweg 2 | 5406 NK Uden Verrassend Vanzelfsprekend


Nieuws

15

Genieten op de keuringsdag QIXIIRFVSSHNIFIIRLEQ 0AUL-ARTELHOFFVAN!LLERLEI6IS6LEES2ESTAU RANTZORGDEDITJAARVOORDETWEEDEKEERVOORDE LUNCHTIJDENSDEKEURINGSDAG±$ETRADITIEISDAT WEEENHEERLIJKBROODJEBEENHAMSERVEREN² VER TELT-ARTELHOFF±$IEGAANERELKJAARGOEDINBIJ DEMANNEN² ±%ENBROODJEBEENHAMKLINKTSIMPEL MAARWE MAKENEREENKWALITATIEF GOEDGERECHTVAN² ALDUSDERESTAURANTHOUDER±$EHAMGAATACHT UURINDEOVENENWORDTBEREIDMETBASTERDSUI KERENWHISKY² VERTELTHIJ -ARTELHOFFSPONSORTDE*EROEN"OSCH2ALLYMET LIEFDE±(ETISSOWIESOmmNVANDEMOOISTEEVE NEMENTENVAN$EN"OSCH METALDIEFANTAS TISCHMOOIEOLDTIMERS² LEGTHIJUIT±%NWEDOEN GRAAGIETSVOORHETGOEDEDOEL$ATDOENWE WELVAKEROPDEACHTERGROND MAARHIERBIJIETS MEEROPDEVOORGROND² /PDEKEURINGSDAGVERMAAKT-ARTELHOFFZICH ALTIJDPRIMA±%RZIJNALTIJDVEELBEKENDENENER WORDTVOLOPGEPRAATOVERAUTOSENTECHNIEK² VERTELTHIJ6OLGENSHEMWORDTERGOEDSTRENG GECONTROLEERD±!LSJEBIJVOORBEELDEENBRAND BLUSSERMIST WORDTJEAUTOAFGEKEURD-AARDAT ISOOKWELTERECHTHOOR²

%NWIEEENHELEDAGTUSSENDECLASSICCARS STAAT WORDTZELFOOKEENBEETJEAANGESTOKEN ±(ETLIJKTMEHEELLEUKOMZELFOOKEENKEER MEETEDOEN² ZEGT-ARTELHOFF±(ETZATERDE AFGELOPENJARENNOGNIETIN MAARWIEWEETVOL GENDJAAR²

!LSDEELNEMEROFCATERAAR -ARTELHOFFHOOPTER VOLGENDJAARBIJHETVIJFJARIGJUBILEUMINIEDER GEVALWEERBIJTEZIJN

ParadeondernemersZYPPIRHIPIKIQEKIR DWONGENSFEERMETEENHEERLIJKDINERKUNNEN BIJKOMENVANDERALLY² 7ATERALLEMAALOPHETMENUSTAAT WIL+UENEN NOGNIETPRECIESVERKLAPPEN MAARHIJLICHT ALVASTEENTIPJEVANDESLUIEROP±(ETWORDT EENWALKINGDINER DUSWIJLOPENRONDMETALLER LEIGERECHTENVOORDEDEELNEMERS´ ZEGT +UENEN±/NDERANDERECARPACCIO GAMBA´SEN OSSENHAASPUNTJESKOMENVOORBIJ²/OKAANDE KINDERENISGEDACHT ZIJKRIJGENFRIETJESMETKIP "EHALVEDEGERECHTENWAARDEMEDEWERKERS MEERONDLOPEN KUNNENGASTENOOKGENIETEN VANVISVANEENHARINGKARENEENOESTERKAR±$E OESTERSENHARINGENWORDENTERPLEKKEVOORJE GEOPENDENSCHOONGEMAAKT² VERTELT+UENEN ±(ETSEIZOENISNETBEGONNEN DUSDITLIJKTME DEPERFECTEMANIEROM´TOFFICIEELTEOPENEN²

$E HULP VAN DE 0ARADEONDERNEMERS IS INGEROE PENOMDELEGEMAGENVANDEGE½NISHTERALLYRIJ DERSTEVULLEN$EHORECAONDERNEMERSVERZORGEN SAMENHETEINDDINER

±7EZIJNHEELBLIJDATWEDITALS 0ARADEONDERNEMERSMOGENVERZORGEN² VERTELT "ERNARD+UENENVAN3ILVA$UCIS±7EGAAN ERVOORZORGENDATDEDEELNEMERSINEENONGE

:ELFKIJKT+UENENALUITNAARHETEVENEMENT ±$EAUTO´SZIJNPRACHTIGOMTEBEZICHTIGEN HET ISEENGENOTOMNAARTEKIJKEN² VERTELTHIJ±%R ZITTENHELEMOOIEEXEMPLARENTUSSEN DEOUD STEISVOLGENSMIJZELFSVAN²3ILVA$UCISIS ERVANAFDESTARTBIJ"IJHETVERTREKPUNTZORGT +UENENMETZIJNBEDRIJFVOORWORSTENBROODJES ENKOFFIE


L A AT UW VERMOGEN BEHEREN DOOR EEN ECHTE BELEGGER

wenst alle deelnemers veel succes! Maak voor meer informatie een afspraak met Frans Schalk, directeur van de vestiging ‘s-Hertogenbosch.

Verwersstraat 26 5211 HW ‘s-Hertogenbosch Telefoon: 073 - 751 41 33 Mobiel: 06 - 28 64 15 59 schalk@hofhoorneman.nl www.hofhoorneman.nl Hoofdkantoor in Gouda. Vestigingen in Arnhem, Blaricum, ’s-Hertogenbosch en Maastricht.


Nieuws

Altijd blij

17

.SITIR.ER,IMRXI^MIR *OEP3NEEBOEREN*AN (EIN(EIJMANSHEBBENTOCHWELmmNVANDEMOOISTEKLUSJESBIJDE*EROEN"OSCH 2ALLY3AMENRIJDENZIJELKJAARACHTERDEDEELNEMERSAANMETEENVRACHTWAGENVOLMETRESERVEAUTO´S :EZIJNDEREDDERSINNOODVOORDEDEELNEMERSDIEMETPECHLANGSDEWEGKOMENTESTAAN

±$EELNEMERSZIJNALTIJDUITERMATEBLIJOMONSTE ZIEN² VERTELT3NEEBOER±6AN5DENHOUTLEVERT ELKJAARLEUKEAUTO´S CABRIO´SBIJVOORBEELD*E DOETECHTNOGGEWOONHELEMAALMEEMETDE RALLY OOKALISJEEIGENAUTOKAPOT²(ETIS SOWIESOBIJZONDERDATERRESERVEAUTO´SBESCHIK BAARWORDENGESTELD±)KKENBIJNAGEENANDERE RALLY´SDIEDATOOKDOEN² VERTELT(EIJMANS ±.ORMAALGESPROKENBENJEGEWOONKLAARALSJE AUTOERMEEOPHOUDT² %LKJAARISHETWEEREENBEHOORLIJKEONDERNE MING±6OORALDEEERSTEAUTODIEWEOPMOETEN PIKKENISEENHEELGEDOE² VERTELT3NEEBOER ±$ANMOETENEERSTALLEVIERRESERVEAUTO´SERAF ZODATWEDEKAPOTTEAUTOZOHOOGENZOVER MOGELIJKKUNNENOPTAKELEN$AARWILJEDEREST VANHETWEEKENDGEENOMKIJKENMEERNAAR HEBBEN²)NHETEERSTEJAARVANDERALLYWASDIE EERSTEAUTOEENHEELBIJZONDERE±.AVIJFTIEN KILOMETERGINGEEN2OLLS2OYCEKAPOT$AARHAD DENWEVEELBEKIJKSMEEHETHELEWEEKEND² ALDUS3NEEBOER

2ESERVEAUTO´S

-EEDOEN

$EMEESTEJARENWISTEN3NEEBOEREN(EIJMANS HETTEREDDENMETDEVIERRESERVEAUTO´S MAAR VORIGJAARWASDATNIETGENOEG±7EWAREN´S AVONDSPASRONDHALFELFTERUGINHETHOTEL MAARMOESTENDEVOLGENDEOCHTENDVROEG EERSTNOGOPENNEERNAAR$EN"OSCHOMNIEU WERESERVEAUTO´SOPTEHALEN² ZEGT3NEEBOER ±-AARDATISUITZONDERLIJKHOOR²

"IJ(EIJMANSGAATHETWELEENBEETJEKRIEBELEN ALSHIJALLEOLDTIMERSWEERVOORBIJZIETKOMEN ±:EKERWEL-AARIKHEBGEENANTIEKEAUTO -IJNCABRIOISPASVEERTIENJAAROUD DUSDATIS NIETOUDGENOEG² VERTELTHIJ3NEEBOERISMEER VANDEMEERMODERNEAUTO´S±)KVINDHETVER SCHRIKKELIJKMOOIOMTEZIEN MAARQUACOMFORT ENONDERHOUDBENIKBLIJDATIKZELFEEN356 HEB² ZEGTHIJ(ETRALLYBLOEDSTROOMTWELDOOR ZIJNADEREN WANTELKJAARDOETHIJMETDIE356 METVRIENDENMEEAANEENRALLYIN3CHOTLAND

(ETISALTIJDSPANNENDOFDEAUTO´SDEEIND STREEPGAANHALEN±)KGAOOKALTIJDNAARDE AUTOKEURING² VERTELT(EIJMANS±3OMSZITTENER WELEENPAARBIJWAARVANIKDENKDIEMOETEN WEWAARSCHIJNLIJKBINNENVIJFOFTIENKILOMETER ALOPHALEN²7ELKEMERKENHETHETBESTEVOL HOUDENDURFT(EIJMANSNIETTEZEGGEN ±3OMMIGEMERKENPIKKENWEVAKEROPDAN ANDEREN MAARVANHETENEMERKDOENMEER AUTO´SMEEDANVANHETANDERE² VERTELTHIJ7EL WEETHIJZEKERDATHIJNOGNOOITEEN-ERCEDES OPDEWAGENHEEFTHOEVENTETAKELEN

(EIJMANSEN3NEEBOERZIJNHETOVERmmNDING ABSOLUUTEENSDESFEER±(ETISELKJAARWEERZO ONTZETTENDLEUKOMERBIJTEZIJN² VINDT (EIJMANS±/OKALZIJNWEHETBEGELEIDENDE TEAM HETISHEELLEUKDATWEERECHTBIJHOREN 7EDOENOVERALAANMEEENDRINKEN´SAVONDS GEZELLIGEENBIERTJEMETDEDEELNEMERS² VULT 3NEEBOERAAN


Nieuws

6SF8IVZSSVXPEEXrallyrijders

dansen

19

2OB4ERVOORT REEDTWEEJAARZELFMEEINDE *EROEN"OSCH2ALLY-AARTOENHIJZIJNCLASSICCAR HADVERKOCHT WILDEHIJHETEVENEMENTEIGENLIJK TOCH NIET MISSEN $AAROM GAAT HIJ DEZE EDITIE MEEALSDJ ±)KHEBERGEWOONNOGEENBAANNAASTHOOR IK BENGEENFULLTIMEDJ² VERTELT4ERVOORT-AARAL VANJONGSAFAANWASHIJBEZIGMETMUZIEKEN INDELOOPDERJARENHEEFTHIJEENFLINKEVERZA MELINGOPGEBOUWD±,ANGZAAMAANHERKENDEN MENSENMIJNMUZIEKOPFEESTJES² ALDUS 4ERVOORT±"LIJKBAARDOEIKIETSHERKENBAARS² 4ERVOORTHEEFTALEENHEELPLANUITGESTIPPELD VOORDERALLY±)KZORGDATIKMETIEMANDEEN BEETJEVOORDERESTVANDERIJDERSUITRIJDT"IJDE EERSTEKOFFIESTOPBOUWIKDANSNELEENSETJEOP ENDANZORGIKVOOREENMUZIEKJEALSDEREST BINNENKOMTVOORDEPAUZE%NDANDOEIKDAT OOKWEERBIJDELUNCH² LEGTHIJUIT !ANHETEINDVANDEEERSTEDAGDRAAITDJ 4ERVOORTOOKTIJDENSHETETENENDEBORREL´S AVONDS/VERDEMUZIEKKEUZEISALNAGEDACHT ±4IJDENSHETETENMOETJEVANDIEMUZIEKHEB BENWAARBIJJEONBEWUSTONDERDETAFELMETJE VOETENMEEZITTETIKKEN² VERTELTHIJ±%NDAN´S AVONDS ALSERWATALCOHOLINZIT DANGAANWE NOGEVENKNALLEN:ODATIEDEREENKANDANSEN²

$EMUZIEKDIEHIJGAATDRAAIENISINIEDERGEVAL NIETNETZOOUDALSDEAUTO´S±$EMEESTERIJ DERSZIJNTUSSENDEENJAAROUD DUSHET MOETHENWELEENBEETJEAANSPREKEN!ANHET EINDVANDEAVONDKOMTVAST3EPTEMBERVAN %ARTH 7INDAND&IREVOORBIJ%N)T´S2AINING -ENVOORDEDAMES² BELOOFT4ERVOORT /OKBIJTERUGKOMSTGAAT4ERVOORTWEERAANDE

>YWWIRMRIIRFMN^SRHIVIBentley $E ZUSSEN &AMKE VAN %ERD EN "OUKJE (EINRICHS DOENDITJAARVOORHETEERSTMEEMETDE*EROEN "OSCH2ALLY:EVORMENHETENIGEVROUWENTEAM INDE6INTAGE KLASSE $EMANVAN&EMKE &RITSVAN%ERD ISEENFER VENTRALLYCOUREURENHEEFTHETVIRUSNUWELLICHT AANZIJNVROUWOVERGEDRAGEN±)KBENNAARVER SCHILLENDERALLY´SGEWEESTENHEBOOKZELFEEN PAARKEERMEEGEDAAN!LSNAVIGATOR MAARDE LAATSTERALLYHEBIKACHTERHETSTUURGEZETENOM MEALVASTEENBEETJEVOORTEBEREIDENOPDE *EROEN"OSCH2ALLY² ZEGT&AMKE±%NDATGING GOED²

$E*EROEN"OSCH2ALLYWASBEKENDBIJDEZUS SEN±7EHADDENERALVAAKOVERGEHOORDEN KENNENOOKREDELIJKWATDEELNEMERS4OENWE DOORDIVERSEMENSENBENADERDWERDEN BESLO TENWEERDITJAARVOORTEGAAN$ATWEDEENIGE DAMESINONZEKLASSEZIJN MAAKTVOORONSNIET UIT² $ATGEBEURTINEENBIJZONDEREXEMPLAARVAN "ENTLEYVANVOORDEOORLOG DIEINHETBEZITIS VANHETECHTPAAR6AN%ERD±(ETISVOORHET EERSTDATMIJNZUS DIEZALNAVIGEREN ENIK SAMENRIJDEN² VERTELT&AMKE±-AARIKHEBER ALLEVETROUWENINDATHETGOEDKOMT!LSWE VERKEERDKOMENTEZITTEN RIJDENWEGEWOON EENSTUKJETERUGENBEGINNENWEOPNIEUW²

BAKVOOREENFIJNMUZIEKJETIJDENSHETEINDDINER ENDESLOTBORREL

welkom

)IR[EVQ REHIIMRHWXVIIT

.AALDIEURENINDEAUTOWILJEALSDEELNE MERVANDE*EROEN"OSCH2ALLYWELEVENBIJ KOMENNADEFINISH,IVE%NTERTAINMENT 'ROUPGAATERVOORZORGENDATDATHELEMAAL GOEDKOMT/RGANISATOR(ANSVANDER0AS HEEFTHENGEVRAAGDOMERVOORTEZORGENDAT ALLESSOEPELLOOPT ±/PDE0ARADEKOMTEENSPECIALEPLEKVOOR ALLEGEFINISHTERIJDERS² VERTELT%VERTVANDE 'RIENDTVAN,IVE%NTERTAINMENT'ROUP(IJ ORGANISEERTHETONTHAALENDEPRIJSUITREIKING ±$EVROUWENENKINDERENVANALLEDEELNE MERSWACHTENHENDAAROP$EMANNENKUN NENSAMENNAPRATENOVERMOTORINHOUDEN PK´S DEVROUWENKUNNENGEZELLIGBABBELEN ENVOORDEKINDERENSTAATEREENSPRINGKUS SENKLAAR² (ETISVOORHETEERSTDAT,IVE%NTERTAINMENT 'ROUPEENDEELVANDEORGANISATIEVOORDE *EROEN"OSCH2ALLYOPZICHNEEMT MAAR6AN DE'RIENDTVINDTHETHEELLEUKOMBIJJUIST DEZERALLYMEETEHELPEN±6IERVANDEVIJFIN ONSBEDRIJFZIJNMANNEN DUSNATUURLIJKHEB BENWEWELIETSMETOUDEAUTO´S-AARHET ISVOORALLEUKOMDATWEZELFALSVRIJWILLIGERS BEGONNEN/OKDEZERALLYWERKTMETVEEL VRIJWILLIGERS$ATISMOOIOMTEZIEN² )EDEREENBIJ,IVE%NTERTAINMENT'ROUPHEEFT EREENFULLTIMEBAANNAAST±!LLESWATWE HIERAANVERDIENENGAATINEENPOTJE² LEGT 6ANDE'RIENDTUIT±7EWILLENVOLGENDJAAR INJULIHETNIEUWE,OWLANDSOF 0INKPOPVAN"RABANTORGANISE RENIN$EN"OSCH²


Jeroen Bosch Rally 2014  

Extra Editie Weekblad Regio 's-Hertogenbosch week 25 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you