Page 1

สาเหตุ / ปจจัยของ อัยยวรา ทางดี การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี 1.ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที มากขึน 2.ความต้องการของมนุษย์ทีเพิมขึน 3.เพือปรับปรุงประสิ ทธิภาพให้ดีขึน 4.เพือให้สิงของเครืองใช้หรือวิธี การสามารถแก้ปญหาหรือสนอง ความต้องการ 5.เพิมความสะดวกสบายให้กับ มนุษย์มากยิงขึน

Profile for aiwara

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

Advertisement