Page 1

wellantcollege ll

Schoolgids 2010-2011 Algemene informatie


Juist van het doen leer je!


Inhoud 1

Dit is Wellantcollege

5

1.1 De Koers van Wellantcollege: uitblinken in groen onderwijs 1.2 Eigentijds groen onderwijs! 1.3 Scholen met karakter

5 6 6

2

De inrichting van ons onderwijs

7

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Een goede en veilige school Maatwerk Actief deelnemen aan de maatschappij Wie wordt toegelaten? Leerlingvolgsysteem en determinatie Onderwijstijd: leren binnen en buiten de les Leerplichtwet

7 7 9 3 10 11 12

3

Kwaliteitszorg

15

4

Wie is wie bij Wellantcollege

16

4.1 Betrokkenen binnen Wellantcollege 4.2 Betrokkenen buiten Wellantcollege 4.3 Overige contacten

16 19 19

5

20

Diploma op zak, en dan‌

5.1 Beroepssectoren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 5.2 Verder leren bij Wellantcollege

20 20

6

Administratieve zaken

21

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Tegemoetkoming in de studiekosten Burgerservicenumer (= Onderwijs/sofinummer) Sponsorgelden Onderwijskosten Verzekeringen

21 21 21 21 24

7

Scholen van Wellantcollege

26 Wellant vmbo

3


Welkom bij Wellantcollege Geachte ouders/verzorgers, Hierbij treft u het algemeen gedeelte (= deel 1) aan van de schoolgids 2010-2011. De gids informeert u over Wellantcollege, onze uitgangspunten, doelen en werkwijze. In de tekst wordt met links verwezen naar aanvullende, informatieve documenten op onze website. Naast deel 1 kunt u het vestigingsdeel 2 van de schoolgids, deel 2, op de website van de school vinden. Hierin vindt u specifieke en praktische informatie over hoe de school het onderwijs organiseert en de begeleiding van leerlingen vorm geeft. Uw zoon of dochter krijgt aan het begin van het schooljaar een schoolinformatiegids of schoolinformatiekaart mee naar huis. Hier staan onder andere belangrijke adressen en telefoonnummers op vermeld. Wilt u zelf dit deel of beide delen van de schoolgids ontvangen? Vraag ernaar op school. Met vriendelijke groet, dr. L.D. Verburgh Voorzitter Bestuursraad Wellantcollege

4


1. Dit is Wellantcollege ‘Met een heldere blik werken aan duidelijke doelen!’

Wellantcollege is een onderwijsorganisatie die vol overgave actief is in het (voorbereidend) beroepsonderwijs. We zijn open en helder over onze aanpak en doelen. Daarom hebben we geformuleerd waar we voor staan. Zo weten alle medewerkers wat er van hen verwacht wordt. En alle ouders en leerlingen wat ze mogen verwachten.

1.1 De Koers van Wellantcollege: uitblinken in groen onderwijs Wellantcollege werkt aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken in groen onderwijs.

De leidende principes van ons onderwijs Het onderwijs binnen Wellantcollege krijgt vorm vanuit drie leidende principes: Perspectief bieden Het behalen van een diploma is essentieel. Iedere leerling bieden wij een optimaal leertraject. De inrichting van het onderwijs wordt ook afgestemd op de keuzes die de leerling maakt voor zijn of haar vervolgtraject (opleiding of werk). Om dat perspectief te kunnen waarmaken, moet ons onderwijs richtinggevend zijn en uiteraard als betekenisvol ervaren worden. Zo krijgt elke leerling de kans zich te ontplooien in zijn of haar richting. Richting geven Het is de leerling duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt en hoe het hele leertraject in elkaar zit. De leerling wordt goed begeleid en gevolgd bij het maken van keuzes, waarbij zelfstandig kunnen werken en eigen initiatieven nemen centraal staan. Maar ook dat zij resultaatgericht kunnen leren waardoor de stap naar het vervolgonderwijs gemakkelijker wordt. Betekenis geven Het onderwijsproces kent een goede balans van praktijk en theorie en Wellant vmbo

5


bestaat uit aantrekkelijke en gevarieerde werkvormen. De leerling leert zelf betekenis te geven door reflectie op het eigen handelen. Met name voor de beroepsgerichte onderwerpen, vindt het leren zo veel mogelijk plaats binnen een actuele - bij voorkeur zo realistisch mogelijke context. De (beroeps)- praktijk is daarbij leidend. Het onderwijs kenmerkt zich o.a. door onderstaande: • begeleiding • keuzes • structuur • maatwerk • samen leren zelf doen • variatie • veiligheid • zicht krijgen op eigen ontwikkeling

1.2

Eigentijds groen onderwijs! Onze leerlingen komen op veel manieren in aanraking met de groene elementen natuur, landschap, lucht, water en milieu. Maar ook met landinrichting, gezondheid, voeding en lifestyle. Deze leefomgeving is de leeromgeving op Wellantcollege. Daarnaast worden aspecten van handel, productie en logistiek behandeld. Na het vmbo hebben leerlingen de keuze uit een breed scala aan mogelijkheden: ze kunnen verder leren in de sectoren landbouw, zorg & welzijn, economie en techniek van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

1.3

Scholen met karakter De scholen van Wellantcollege hebben als aanbieders van ‘eigentijds groen onderwijs’ een duidelijke gezamenlijke identiteit. Daarnaast heeft elke school zijn eigen, lokale karakter. Zo kan de ene school een bepaalde geloofsovertuiging hebben en de andere niet. Wellantcollege respecteert en erkent alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen die gebaseerd zijn op waarden en normen die in de Nederlandse samenleving algemeen erkend zijn. Leerlingen van alle geloofs- en levensovertuigingen kunnen worden toegelaten, waarbij wij er van uitgaan dat de leerling de grondslag van school respecteert. Als een school protestants-christelijk is, dan is dit aangegeven met de aanduiding ‘Chr.’ bij de naam van de school. U ziet dit terug in de adressenlijst op pagina 26.

6


2. De inrichting van ons onderwijs Zó werkt leren bij Wellantcollege! Wellantcollege biedt vmbo- en mbo-onderwijs aan. Per school kan het aanbod van leerwegen verschillen. Op www.wellant.nl ziet u welke scholen welke leerwegen aanbieden. Alle vmbo-opleidingen duren vier jaar en zijn opgebouwd uit een tweejarige onderbouw en een tweejarige bovenbouw. Al ons onderwijs is gebaseerd op de kerndoelen en eindtermen die horen bij de betreffende opleiding. Daarnaast houden we uiteraard rekening met alle relevante wet- en regelgeving. Voor meer informatie over de wet- en regelgeving kunt u kijken op www.minocw.nl. Wellantcollege werkt steeds actief aan verbetering van het onderwijs. In de schoolinformatiegids staat beschreven hoe het onderwijs concreet wordt vormgegeven.

2.1

Een goede en veilige school Leerlingen hebben het recht op een veilige en prettige leeromgeving. Leerlingen en medewerkers moeten zich zo gedragen dat er sprake is van een goed en veilig schoolklimaat. Om dit te waarborgen hebben wij regels en voorschriften in het leven geroepen die het uitgangspunt vormen voor het positief met elkaar omgaan. Directie en medewerkers zien er op toe dat deze worden nageleefd. Daarnaast heeft Wellantcollege ook een leerlingstatuut vastgesteld waarin de ‘algemene klachtenregeling’ en de klachtenregeling ‘ongewenst gedrag’ is opgenomen. Kijk hiervoor op de website www.wellant.nl.

2.2

Maatwerk Leerwegen Wellantcollege biedt onderwijs aan op verschillende niveaus. De volgende leerwegen kunnen gevolgd worden. Theoretische leerweg (TL) Er wordt examen gedaan in zes theoretische vakken. Na het examen kan een leerling doorstromen naar niveau 3 en 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en onder bepaalde voorwaarden naar de havo.

Wellant vmbo

7


Gemengde leerweg (GL) De leerling doet examen in vijf theoretische vakken en één beroepsvoorbereidend vak. Na het examen kan de leerling doorstromen naar niveau 3 en 4 van het mbo. Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) De leerling doet examen in vier theoretische vakken en twee beroepsvoorbereidende vakken. Na het examen kan de leerling doorstromen naar niveau 3 en 4 van het mbo. Basisberoepsgerichte leerweg (BB) De leerling doet examen in vier theoretische vakken en één beroepsvoorbereidend vak. In deze leerweg leert de leerling ook bij de theorievakken vooral door praktisch bezig te zijn. Na het examen kan de leerling doorstromen naar niveau 2 van het mbo. Leerwerktraject (LWT) Een aantal leerlingen komt mogelijk in aanmerking voor het leerwerktraject. Dit is een variant van de basisberoepsgerichte leerweg (BB). Er wordt examen gedaan in tenminste het vak Nederlands en één beroepsvoorbereidend vak. Hierbij leert de leerling in de praktijk de vaardigheden die horen bij een beroep. Dat gebeurt bij een ‘leerwerkbedrijf’, twee dagen per week. De andere dagen is de leerling op school. Na het examen kan de leerling doorstromen naar niveau 2 van het mbo. 8


Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die met leerwegondersteuning geen vmbo diploma of certificaten kunnen halen. Het is voor de meeste leerlingen eindonderwijs. De leerlingen worden voorbereid op het uitoefenen van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt en leren via stages in de praktijk. Daarnaast wordt aandacht besteed aan zelfstandig wonen, werken en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Praktijkonderwijs kan bij Wellantcollege alleen gevolgd worden op Wellantcollege Linnaeus in Amsterdam en eindigt in het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt.

Zorg Wellantcollege verleent ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo nodig kan hiervoor de hulp worden ingeroepen van externe deskundigen of hiernaar worden doorverwezen. Voor leerlingen met een leerachterstand kan leerwegondersteuning (lwoo) een prima aanpak zijn. Voor die leerling wordt een handelingsplan gemaakt waarin vermeld staat welke hulp geboden wordt.

Wetgeving leerling gebonden financiering (lgf) Ouders van kinderen met een beperking hebben op basis van deze wetgeving de mogelijkheid hun kind bij het reguliere onderwijs aan te melden. Om dit financieel mogelijk te maken, is er een leerlinggebonden budget. Deze leerlingen worden ook wel leerlingen met een rugzakje genoemd. Wanneer een leerling met een beperking wordt aangemeld voor onze school, onderzoeken we, samen met de ouders, of we de leerling de juiste ondersteuning kunnen bieden in zijn ontwikkelingsproces. Tegen een negatief besluit kan binnen zes weken na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden aangetekend bij het bestuur.

2.3

Actief deelnemen aan de maatschappij Wellantcollege wil een ontmoetingsplaats zijn waar leren, leven en werken samenkomen en kijkt daarbij verder dan de eigen schoolmuren. Onze leerlingen moeten respectvol met elkaar omgaan, met anderen en met de omgeving. Wij besteden hier dan ook nadrukkelijk aandacht aan in de lessen, projecten of buitenschoolse activiteiten. Op sommige scholen vinden uitwisselingen of buitenlandstages plaats. Daarbij is het spreken van een vreemde taal natuurlijk van belang. Wellantcollege biedt daar waar mogelijk leerlingen de mogelijkheid om buitenlandervaring op te doen.

Wellant vmbo

9


Maatschappelijke stage Als onderdeel van “Burgerschap en Sociale Integratie” maakt een maatschappelijke stage deel uit van ons schoolprogramma. Vrijwilligerswerk kan leerlingen voorbereiden op volwaardige deelname aan de samenleving en kan inhoud geven aan het begrip burgerschap. De leerlingen doen praktische ervaring op. Maatschappelijke stage is: ‘Een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met en een bijdrage leveren aan allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving.’ Het doel is om jongeren vrijwilligerswerk te laten doen en hierdoor de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. In tegenstelling tot reguliere stages richt de maatschappelijke stage zich vooral op de betrokkenheid van scholieren bij de maatschappij. De maatschappelijke stage kan zowel binnen als buiten schooltijd plaatsvinden en verspreid worden over de hele opleiding.

2.4

Wie wordt toegelaten? In principe zijn alle leerlingen welkom bij Wellantcollege, als ze voldoen aan het vmbo-profiel. Voor toelating tot het praktijkonderwijs (alleen mogelijk op Wellantcollege Linnaeus in Amsterdam) gelden landelijke eisen. Als een leerling in aanmerking wil komen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) hanteren we ook de daarvoor landelijk vastgestelde regels. Verschillen in toelatingseisen kunnen zich voordoen als er regionale afspraken zijn gemaakt over toelating tot een leerweg. Voor de gemengde, kader- en basisberoepsgerichte leerweg geldt dat de leerling interesse heeft voor de groene beroepsvoorbereidende programma’s van de school.

Wanneer gaat een leerling over? In de overgangsnormen is beschreven waaraan een leerling moet voldoen om over te gaan naar een volgend leerjaar. De overgangsnormen zijn verkrijgbaar op de school.

2.5

Leerlingvolgsysteem en determinatie In leerjaar 1 en leerjaar 2 gebruiken we de toetsen van het volg- en adviessysteem (VAS) van CITO. Met dit systeem krijgen we meer inzicht in zowel het niveau als de voortgang van de leerlingen van leerjaar 1 tot en met het tweede leerjaar. We zien of de leerlingen vooruit zijn gegaan en we kunnen hun voortgang vergelijken met een landelijke norm.

10


Elke school geeft na het tweede leerjaar een advies voor een leerweg en een sector. Zowel in leerjaar 1 als in leerjaar 2 wordt bekeken voor welke leerweg de leerling het meest geschikt is. Docenten geven advies binnen hun eigen vakgebied. Samen met het advies van de basisschool, de CITOscore, de behaalde resulaten op gebied van kennisontwikkeling en studievaardigheden wordt de uiteindelijke leerwegkeuze door het docententeam bepaald. Het advies van school is bindend. De precieze procedure is op de school verkrijgbaar.

2.6

Onderwijstijd: leren binnen en buiten de les Elke school biedt in leerjaar één, twee en drie 1000 uur onderwijstijd, waarbij voor maximaal 40 uur maatwerk aangeboden kan worden en gevolgd mag worden door de leerling. In leerjaar 4 wordt 700 uur onderwijstijd aangeboden. Wellantcollege verstaat onder maatwerk: • mentoruren en/of leerlingbegeleiding • huiswerkbegeleiding of pre-teaching • culturele, sport- of projectactiviteiten • decanaat /loopbaanbegeleiding Als de school maatwerk aanbiedt dan moet aangetoond worden dat er onderwijsactiviteiten voor maximaal 40 klokuren gepland staan, en op welke wijze leerlingen van dit aanbod gebruik kunnen maken.

Wat valt onder onderwijstijd? Het huidige beoordelingskader van de inspectie geeft een beeld van het soort onderwijsactiviteiten dat in elk geval onder onderwijstijd valt en gebruikt kan worden in overleg met ouders. Er is bewust voor gekozen niet langer alleen in lesuren te rekenen, maar in onderwijstijd. Onze scholen organiseren veel onderwijsactiviteiten die weliswaar deel uitmaken van het curriculum, maar die niet in een lesuur worden aangeboden.

De definitie (wettelijk kader) Het onderwijs • Moet onder pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van bekwaam onderwijspersoneel worden uitgevoerd. • Moet deel uitmaken van het door de school geplande en voor de leerlingen verplichte onderwijsprogramma. • Moet door een inspirerend en uitdagend karakter bijdragen aan een zinvolle invulling van de totale studielast van leerlingen. Wellant vmbo 11


Om inspirerend en uitdagend onderwijs binnen Wellantcollege werkelijk inhoud te geven, krijgt ons onderwijs vorm aan de hand van onderstaande kenmerken: • het bieden van begeleiding, structuur, maatwerk, variatie en veiligheid • er door leerlingen in hun leerproces keuzes gemaakt kunnen worden • samen leren, zelf doen • leren zicht te krijgen op eigen ontwikkeling.

2.7

Leerplichtwet Leerplicht 5 - 18 jaar Een leerling is leerplichtig vanaf zijn/haar vijfde verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin hij/zij 18 jaar wordt, mits vóór die tijd is voldaan aan de kwalificatieplicht. Dit betekent concreet dat deze jongeren een volledig onderwijsprogramma moeten volgen dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is gelijk aan een mbo-diploma (minimaal niveau 2), een havo- of een vwo diploma.

Kwalificatieplicht tot 18 jaar De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die: a. nog geen achttien jaar zijn; b. nog geen startkwalificatie hebben behaald; en c. de volledige leerplicht achter de rug hebben.

Kwalificatieplicht 18 - 23 jaar Hebben zij op hun achttiende verjaardag nog geen startkwalificatie gehaald, dan blijven zij kwalificatieplichtig tot hun 23e. Zij mogen dan wel een startkwalificatie halen in bijvoorbeeld het volwassenenonderwijs.

Hoe werkt de leerplicht? De directeur beslist over de aanvragen voor extra verlof tot maximaal 10 dagen. Bij meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. De school is wettelijk verplicht alle soorten ongeoorloofd schoolverzuim te melden via het zgn. digitaal loket. Andere instanties, die zich bezighouden met leerplicht en schoolverzuim hebben hier ook toegang toe. Als de verzuimmelding bij Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten terecht is gekomen, dan neemt de leerplichtambtenaar contact op met de school en de ouders. Vanaf 12 jaar kan de leerplichtambtenaar ook de leerling hier op aanspreken. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. 12


Bij problemen kan de leerplichtambtenaar helpen met het zoeken naar een juiste oplossing.

De leerplichtambtenaar kan verder de volgende acties nemen: • w  aarschuwing geven; • melden bij de GGD; • opmaken van een proces-verbaal met een kopie naar de Raad voor de Kinderbescherming voor het doen van een basisonderzoek; • advies geven aan een instantie als Bureau Jeugdzorg.

Verzuimregistratie Reden afwezigheid

geldt als

Spijbelen: • betreft hele uren of dagen • reden onbekend, niet legitiem of achteraf gemeld

Ongeoorloofd verzuim

Te laat komen (reden onbekend of niet legitiem): • bij aanvang van de schooldag en/of bij aanvang van een tussentijds lesuur

Ongeoorloofd verzuim; te laat

Afwezig zonder toestemming of niet gemeld: Bijv. vrije dag/vakantie = luxe verzuim, bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke

Ongeoorloofd verzuim

Ziekte niet gemeld (=ongedekt ziekteverzuim)

Ongeoorloofd verzuim

Geschorst door de directeur

Schorsing

Ziekte gemeld (= gedekt ziekteverzuim) • ’s morgens (telefonisch) gemeld door één van de ouders • bij hervatten onderwijs schriftelijke verklaring afgegeven

Geoorloofd verzuim

Bezoek (huis)arts, specialist e.d. Gemeld conform afspraak

Geoorloofd verzuim; bezoek arts

Vrije dag/vakantie met toestemming van directeur of leerplichtambtenaar

Geoorloofd verzuim; extra verlof

Vrij verleend i.v.m. begrafenis, bruiloft, jubileum; verlof aangevraagd conform afspraak

Geoorloofd verzuim; extra verlof

Vrij verleend i.v.m. sociale omstandigheden; het besluit hiertoe ligt bij de directeur eventueel in samenspraak met de leerplichtambtenaar

Geoorloofd verzuim; extra verlof

Wellant vmbo 13


Wellant = leuk!

14


3. Kwaliteitszorg Alleen het beste onderwijs is goed genoeg‌ dus werken we continue aan kwaliteit!

Om zicht te krijgen op de kwaliteit van ons onderwijs werkt Wellantcollege met de zogenaamde Wellant Kwaliteitskaart. Deze kaart staat voor een verzameling aan gegevens die inzicht geven in onze prestaties: hoe staan we ervoor, hoe goed doen we het? Zo onderzoeken we de gegevens over het percentage leerlingen dat een diploma behaalt, ontwikkelingen binnen ons onderwijs (de manier van lesgeven, de computerfaciliteiten, etc.), de tevredenheid van leerlingen, ouders en bedrijfsleven. Met behulp van verschillende bronnen en door het regelmatig uitvoeren van kwaliteitsmetingen krijgen we geschikte informatie om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. Informatie over ons onderwijs vindt u op www.wellant.nl. Hier kunt u ook onze jaarverslagen vinden. Daarnaast verwijzen we u ook naar de site van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl. Hierop is te vinden hoe de onderwijsinspectie Wellantcollege beoordeelt.

Wellant vmbo 15


4. Wie is wie bij Wellantcollege Alle betrokken partijen op een rij Wellantcollege geeft onderwijs aan ongeveer 12.000 leerlingen (vmbo en mbo) en verzorgt jaarlijks cursussen & trainingen voor ongeveer 10.000 cursisten. Dit doen wij met ongeveer 1.550 medewerkers; het aantal leerlingen ligt tussen de 165 en 1.100 per school. Alle scholen samen vormen ĂŠĂŠn grote onderwijsorganisatie. Die omvang stelt ons in staat zo goed mogelijk onderwijs te ontwikkelen en aan te bieden. Tegelijkertijd staat persoonlijke aandacht voor de leerling centraal op elke school. Zo combineren wij het beste van twee werelden!

4.1

Betrokkenen binnen Wellantcollege Stichting Wellant Wellantcollege valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Wellant. Het correspondentieadres van de Stichting Wellant is: Postbus 177, 3990 DD Houten.

Bestuursraad Het bestuur van Wellantcollege wordt gevormd door een Bestuursraad. De Bestuursraad bestaat uit de volgende personen: De heer dr. L.D. Verburgh, voorzitter Bestuursraad De heer drs. H.W.M. Jansen, lid Bestuursraad Mevrouw drs. C.G.W.G. Oirbons, lid Bestuursraad De heer P. van der Poel, lid Bestuursraad Mevrouw drs. L.B. de Wit, secretaris Bestuursraad Het correspondentieadres van de Bestuursraad is: Postbus 177, 3990 DD Houten.

Servicecentrum De scholen en de Bestuursraad worden bij hun dagelijkse werkzaamheden ondersteund door het servicecentrum, dat eveneens in Houten is gevestigd. Het servicecentrum biedt ondersteuning op de gebieden: onderwijs, personeel & organisatie, huisvesting, informatisering & automatisering, financiĂŤn en pr & communicatie.

16


Het Management Team (MT) Iedere school van Wellantcollege heeft een Management Team. Dit team bestaat uit een directeur en minimaal 2 teamleiders. De directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het beleid. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de school. De namen van de directeuren staan achter in deze gids bij de adressen van de scholen vermeld.

Docenten en medewerkers In de schoolinformatiegids vindt u veelal de namen van de docenten en medewerkers van de school.

Ouderraad Iedere school heeft een ouderraad. Tijdens de bijeenkomsten van de ouderraad kunnen ouders actief met de directeur in gesprek over actuele zaken die binnen de school spelen en kunnen ideeĂŤn en informatie worden uitgewisseld. Ook kan de directeur de ouders om advies vragen over bepaalde zaken. Ouders die belangstelling hebben om zitting te nemen in de ouderraad kunnen hiervoor contact opnemen met de directeur. Naast een ouderraad per school is er een Wellantbrede centrale ouderraad. Vanuit iedere ouderraad worden hierin ouders afgevaardigd. De centrale ouderraad heeft een aantal malen per jaar overleg met een lid van de Bestuursraad van Wellantcollege. Doel van de bijeenkomsten is uitwisseWellant vmbo 17


ling van ideeën en informatie en bespreken van actuele zaken. Ook kan de Bestuursraad de ouders over bepaalde zaken om advies vragen. Lid worden van de centrale ouderraad kan door contact op te nemen met de voorzitter van de ouderraad van de school of met de directeur.

Leerlingenraad De medezeggenschap van leerlingen is geregeld via leerlingenraden. Iedere school heeft een leerlingenraad, die overlegt met het MT over actuele zaken binnen de school. Veel voorkomende onderwerpen zijn bijvoorbeeld onderwijskundige zaken en veiligheid, maar ook schoolfeesten, het mee-organiseren van een evenement op school en deelname in diverse commissies. Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om – gevraagd en ongevraagd – advies uit te brengen aan het MT, met name over zaken die leerlingen direct aangaan.

Medezeggenschapsraad (MR) Het personeel is vertegenwoordigd in een medezeggenschapsraad, die regelmatig overleg voert met de Bestuursraad. Om een goed contact

18


met de scholen te houden is er een klankbordgroep personeel, waarmee regelmatig overleg plaatsvindt. Vanuit iedere school is een personeelslid vertegenwoordigd in deze klankbordgroep. Vanwege een wetswijziging wordt de medezeggenschapsraad in de loop van het schooljaar 2010-2011 omgevormd tot een ondernemingsraad.

4.2

Betrokkenen buiten Wellantcollege Contacten met het basisonderwijs Elke school van Wellantcollege onderhoudt contact met de scholen voor basisonderwijs in de regio. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. de voortgang die leerlingen maken in het voortgezet onderwijs en het onderwijsaanbod dat wij bieden aan onze leerlingen.

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs / Speciaal Voortgezet Onderwijs Elke school van Wellantcollege is actief in een regionaal samenwerkingsverband. Hierin zitten alle scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor (voormalig) speciaal voortgezet onderwijs uit de regio. Het doel van deze samenwerking is alle leerlingen uit de regio de kans te geven een diploma te behalen. De verschillende scholen hebben allemaal hun eigen ervaringen in de begeleiding van leerlingen die extra hulp nodig hebben. Door deze kennis met elkaar te delen, willen we de leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen. Zo maken we een zorgplan waarin we beschrijven op welke manier wij maatwerk bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

4.3

Overige contacten Onze scholen onderhouden goede contacten met onze mbo-groen scholen en de Regionale Opleidingscentra (ROC’s). Als onze leerlingen verder leren, komen ze op het middelbaar beroepsonderwijs terecht, dus een goede samenwerking is van belang. Zo houden we steeds in de gaten welke vervolgopleidingen er zijn en daarna kijken we hoe de overstap van vmbo naar mbo zo soepel mogelijk kan verlopen. Daarnaast besteden de scholen veel aandacht aan goede contacten met bedrijven en instellingen uit de regio. Hierdoor beschikken we over een breed netwerk voor stages en leerwerktrajecten.

Wellant vmbo 19


5. Diploma op zak, en dan… Een vooruitblik op het mbo Een vmbo-diploma biedt volop kansen om verder te leren. Opleidingen volgen in verschillende richtingen en op verschillende niveaus in het middelbaar beroepsonderwijs is mogelijk. In bepaalde gevallen is het mogelijk door te stromen naar de havo.

5.1 Beroepssectoren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) Het mbo is onderverdeeld in vier richtingen, de zogenaamde ‘beroeps­ sectoren’: • Landbouw • Zorg en Welzijn • Techniek • Economie

5.2

Verder leren bij Wellantcollege Mbo opleidingen Er zijn twee mogelijkheden waarin een opleiding gevolgd kan worden: • de beroepsopleidende leerweg (BOL) • de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dit zijn verschillende manieren (leerwegen) om hetzelfde diploma te halen.

Niveaus Er zijn binnen het mbo vier niveaus waarop opleidingen te volgen zijn. Informatie over de leerwegen en de niveaus is te vinden op de website www.wellant.nl

20

Leerweg

Instroomniveau op het mbo

Niet gediplomeerd

niveau 1

Basisberoepsgerichte leerweg

niveau 2

Basisberoepsgerichte leerweg LWT

niveau 2

Kaderberoepsgerichte leerweg

niveau 3 of (in sommige gevallen) 4

Gemengde leerweg

niveau 3 of 4

Theoretische leerweg

niveau 3 of 4 of in sommige gevallen kan de leerling doorstromen naar de havo


6. Administratieve zaken Alles goed geregeld

6.1

Tegemoetkoming in de studiekosten De schoolboeken worden door de school betaald. Ouders hoeven dus de schoolboeken niet te betalen, maar dat betekent niet dat alle schoolgerelateerde artikelen gratis zijn. Zie paragraaf 6.4.

6.2

Burgerservicenumer (= Onderwijs/sofinummer) De Wet onderwijsnummer verplicht scholen voor voortgezet onderwijs om het burgerservicenummer van alle leerlingen op te nemen in de leerlingenadministratie. De school stuurt de gegevens aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. DUO geeft ze weer door aan onder andere de gemeenten. De overheid bepaalt met deze informatie de vergoeding die Wellantcollege krijgt.

6.3

Sponsorgelden Het uitgangspunt van Wellantcollege is dat er voor de kosten van de organisatie en de uitvoering van het vmbo-onderwijs geen sponsorgelden of materiële bijdragen van het bedrijfsleven of andere donateurs worden benut. Het kan voorkomen dat een bedrijf, of een andere instelling of persoon, gelden of andere middelen beschikbaar stelt aan één van onze scholen. In een dergelijk geval vindt toetsing plaats aan de hand van het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, 2009-2013”. Wellantcollege volgt de beleidslijn dat sponsoring de integriteit en objectiviteit van het onderwijs niet mag schaden.

6.4

Onderwijskosten De school betaalt de benodigde boeken en ander noodzakelijk lesmateriaal. Wel moeten ouders persoonlijke schoolspullen aanschaffen, zoals een atlas, agenda, etui met inhoud, rekenmachine, woordenboeken, sportkleding e.d.

21


Ouders/leerlingen bestellen op de gebruikelijke wijze de boekenpakketten en deze worden aan huis afgeleverd. De leerling dient correct met de boeken om te gaan en de ouders blijven financieel aansprakelijk bij verlies of schade van de boeken.

Vrijwillige ouderbijdrage De scholen van Wellantcollege organiseren extra activiteiten, die zowel leuk als leerzaam zijn. Daarnaast biedt de school een aantal extra voorzieningen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een kluis te huren en de schoolfotograaf. Ouders krijgen een rekening als de leerling deelneemt aan excursies, activiteiten en gebruik maakt van overige zaken. Deze items worden vermeld in de ‘’overeenkomst extra voorzieningen en activiteiten’’. De hoogte van de bijdragen staat op de overeenkomst en u kunt kiezen of u van de aangeboden zaken gebruik wilt maken. Er niet voor kiezen betekent dat u er geen gebruik van kunt maken. Als de activiteiten (bijvoorbeeld excursies) onder schooltijd vallen en onderdeel zijn van het onderwijsprogramma, dan is er een alternatief programma voor de leerling die niet wenst deel te nemen / te betalen. Op de volgende pagina treft u een voorbeeld van de overeenkomst aan.

22


Voorbeeld

Overeenkomst extra voorzieningen en activiteiten, vmbo 2010-2011 In onderstaande opgave kunt u aangeven aan welke activiteiten de leerling zal deelnemen en van welke voorzieningen de leerling gebruik wil maken. Wellantcollege verzoekt u de opgave in te vullen en ondertekend terug te zenden. Ook wanneer u zou besluiten voor geen enkele activiteit of voorziening te kiezen, wordt u verzocht de opgave terug te sturen. Laat overigens de kosten niet al te doorslaggevend zijn bij uw keuze; veel gemeenten kennen een vergoedingsregeling studiekosten voor minder draagkrachtige ouders. Extra voorziening of activiteit (vrijwillig)

Keuze: Ja/Nee

Bedrag

bv. huur kluisje In te vullen door de vestiging

Totaal Met het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart ondergetekende: • dat de leerling gebruik zal maken van de gekozen extra voorziening of activiteit, • dat de leerling of zijn wettelijke vertegenwoordiger de voor de activiteiten en voorzieningen gevraagde bijdragen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur zal betalen. Op deze overeenkomst is een reductieregeling van toepassing. Deze regeling geldt voor (ouders van) leerlingen die aantoonbaar de bijdrage niet op kunnen brengen, maar is uitsluitend van toepassing op de onderdelen waarvan de school van mening is dat deelname van groot belang is voor de deelnemer en indien een beroep op de regeling tijdig is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door de leiding van de school. Indien u van mening bent dat de reductieregeling op u van toepassing zou kunnen zijn dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de directeur van de vestiging. Deze beslist op basis van door u aan te leveren bewijzen of de regeling op u van toepassing is. Alle aanvragen worden discreet behandeld. Op deze overeenkomst is een kwijtscheldingsregeling van toepassing. Dit houdt in dat u in bijzondere gevallen recht heeft op teruggave van (een deel van) de door u betaalde bijdrage of dat u wordt ontslagen van een verdere betalingsverplichting. Een beroep hierop is uitsluitend mogelijk in het geval van bijzondere familieomstandigheden, in het geval van overmacht of bij voortijdig schoolverlaten. Indien u van mening bent dat de kwijtscheldingsregeling op u van toepassing zou kunnen zijn dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de directeur van de vestiging. Deze beslist op basis van door u aan te leveren bewijzen of de regeling op u van toepassing is.

Ondertekening: Wettelijk vertegenwoordiger handtekening:

Leerling handtekening:

naam Indien de leerling minderjarig is, tekent de wettelijkvertegenwoordiger

naam

plaats

datum Wellant vmbo 23


6.5

Verzekeringen Om risico’s te beperken heeft Wellantcollege meerdere verzekeringen afgesloten. We noemen hier de drie belangrijkste verzekeringen.

Aansprakelijkheidsverzekering Wellantcollege heeft zijn aansprakelijkheid verzekerd via een aansprakelijkheidsverzekering. Deze polis biedt Wellantcollege bescherming indien hij aansprakelijk wordt gesteld voor het doen en laten van zijn ‘ondergeschikten’. Onder die noemer vallen personeel, docenten, ondersteunend personeel, leerlingen, uitzendkrachten en gedetacheerd personeel. Ook vrijwilligers vallen onder deze verzekering. Dus wanneer u als ouder op verzoek van Wellantcollege bepaalde activiteiten verricht, bent u verzekerd via onze aansprakelijkheidsverzekering. Of er een beroep kan worden gedaan op deze aansprakelijkheidsverzekering hangt af van de schuldvraag. Het is een misverstand om aan te nemen dat Wellantcollege per definitie aansprakelijk kan worden gesteld als er binnen een van onze scholen schade aan bezittingen of personen wordt toegebracht. Dit geldt ook voor schade die binnen werktijd wordt toegebracht of schade die tijdens een door Wellantcollege georganiseerde activiteit wordt toegebracht. Altijd moet de vraag worden gesteld of Wellantcollege schuld heeft aan de schade die is ontstaan. Concreet betekent dit dat de docent, leerling, vrijwilliger of andere betrokkene voor schade die Wellantcollege niet te verwijten is, zijn of haar eigen (particuliere) aansprakelijkheidsverzekering moet aanspreken.

Ongevallenverzekering Wellantcollege heeft een collectieve ongevallenverzekering. Deze ongevallenpolis biedt leerlingen, personeelsleden en begeleiders van Wellantcollege dekking bij een ongeval. De ongevallenverzekering gaat niet uit van het begrip schuld. Moeten naar aanleiding van een ongeval geneeskundige kosten worden vergoed, dan kan aanspraak gemaakt worden op de ongevallenpolis van Wellantcollege. Maar alleen als de kosten niet verzekerd zijn onder de eigen ziektekostenverzekering. De verzekering geldt tijdens schooluren, tijdens alle activiteiten die in schoolverband plaatsvinden en op weg van huis naar school en weer terug, via de normale route en zonder een noemenswaardige onderbreking van de reis.

24


Verzekerd tijdens stages1 Stage is een wezenlijk onderdeel van veel opleidingen. In principe draagt de werkgever/stagebieder de volledige verantwoording voor het doen (en laten) van zijn stagiairs. In de praktijk betekent dit dat fouten die door de stagiair zijn gemaakt en die leiden tot schade door de stagebieder moeten worden geclaimd op de verzekering van het bedrijf! Rest de vraag waarom Wellantcollege dan toch een verzekering heeft voor stagiaires? We beschermen hiermee de stagebieder. Het stagebedrijf zal namelijk bij schade veroorzaakt door de stagiair, op de eigen verzekering moeten claimen. Wellantcollege biedt het stagebedrijf dekking om een eventueel eigen risico van de stagebieder te vergoeden. Niet verzekerd is het gebruik van zeer kostbare motorvoertuigen, zeer kostbare apparatuur en/of voertuigen danwel landbouwwerktuigen, tenzij het een en ander in overeenstemming met de aard van de opleiding en conform werkinstructie van het stageverlenende .bedrijf is. Voor meer informatie omtrent de voorwaarden kunt u terecht op onze website: www.wellant.nl. 1. In plaats van stage kunt u hier tevens BPV / LOB lezen; de verzekeraar maakt hierin geen onderscheid. Wellant vmbo 25


7. Scholen van Wellantcollege Wellantcollege Aalsmeer Wellant mbo Linnaeuslaan 2, 1431 JV Aalsmeer Tel.: 0297 32 46 88, fax: 0297 34 54 19 E-mail: mbo.aalsmeer@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur: mevrouw E. Jongsma

Wellantcollege de Groenstrook Wellant vmbo Jac. P. Thijsselaan 18, 1431 KE Aalsmeer Tel.: 0297 38 49 49, fax: 0297 36 02 38 E-mail: degroenstrook@wellant.nl; Internet: www.wellant.nl directeur: de heer M.I. Verhulst

Wellantcollege Westplas Mavo Wellant mavo 1e J.C. Mensinglaan 40, 1431 RW Aalsmeer Tel.: 0297 32 52 44, fax: 0297 34 22 72 E-mail: westplas@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur: de heer R. Elbersen

Wellantcollege Alphen aan den Rijn Wellant Chr. vmbo Kalkovenweg 62, 2401 LK Alphen aan den Rijn Tel.: 0172 43 11 20, fax: 0172 43 66 95 E-mail: alphenaandenrijn@wellant.nl; internet: www.wellant.nl waarnemend directeur: de heer B. Bruyns

Wellantcollege Amersfoort Wellant vmbo Bergenboulevard 11, 3825 AG Amersfoort Postbus 28028, 3828 ZG Amersfoort Tel.: 033 480 13 31, fax: 033 480 82 32 E-mail: amersfoort@wellant.nl; internet: www.wellant.nl waarnemend directeur: de heer M.I. Verhulst

26


Wellantcollege Linnaeus Wellant vmbo Wellant praktijkonderwijs Wellant mbo Archimedesplantsoen 87, 1098 JZ Amsterdam Tel.: 020 692 90 60, fax: 020 663 20 49 E-mail: linnaeus@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur vmbo: de heer L.S.P. Admiraal directeur mbo: mevrouw E. Jongsma

Wellantcollege Sloten Wellant vmbo Jan van Zutphenstraat 60, 1069 RS Amsterdam Tel.: 020 619 02 55, fax: 020 619 86 54 E-mail: sloten@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur: de heer C.A. van Egmond

Wellantcollege Boskoop Wellant Chr. vmbo Zijde 105, 2771 EV Boskoop Postbus 50, 2770 AB Boskoop Tel.: 0172 21 34 56, fax: 0172 23 06 61 E-mail: boskoop@wellant.nl; internet: www.wellant.nl waarnemend directeur: de heer J. Roest

Wellantcollege Anna Hoeve Wellant vmbo Anna Hoevestraat 2, 3232 VC Brielle Postbus 128, 3230 AC Brielle Tel.: 0181 41 30 88, fax: 0181 41 34 32 E-mail: annahoeve@wellant.nl; internet: www.wellant.nl Directeur a.i.: de heer L. Schoonwater

Wellantcollege Westvliet Wellant vmbo Westvlietweg 42, 2491 EC Den Haag Tel.: 070 386 42 28, fax: 070 387 43 06 E-mail: westvliet@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur: mevrouw E. Petri

Wellant vmbo 27


Wellantcollege Madestein Wellant vmbo Madesteinweg 25, 2553 EC Den Haag Tel.: 070 440 06 25, fax: 070 391 43 72 E-mail: madestein@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur: de heer P.N. Haak

Wellantcollege Dordrecht Wellant mbo Chico Mendesring 825, 3315 WX Dordrecht Tel.: 078 621 64 00, fax: 078 621 64 03 E-mail: mbo.dordrecht@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur: de heer R.O.T.H. Roth

Wellantcollege Dordrecht Wellant vmbo Groenezoom 400, 3315 LA Dordrecht Tel.: 078 621 64 64, fax: 078 621 64 67 E-mail: vmbo.dordrecht@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur: de heer E.J. Hoogeboom

Wellantcollege Mavo Stek Wellant mavo Chico Mendesring 825/a, 3315 WX Dordrecht Tel.: 078 613 83 09, fax: 078 614 40 68 E-mail: stek@wellant.nl; internet: www.wellant.nl waarnemend directeur: de heer E.J. Hoogeboom

Wellantcollege Gorinchem Wellant vmbo Wellant mbo IJsbaan 455, 4206 VJ Gorinchem Tel.: 0183 61 16 11, fax: 0183 61 16 12 E-mail: gorinchem@wellant.nl; internet: www.wellant.nl waarnemend directeur vmbo/mbo: dhr. drs. J. van Heukelum

28


Wellantcollege Gouda Wellant Chr. vmbo Wellant mbo Ronsseweg 555, 2803 ZK Gouda Tel.: 0182 54 37 43, fax: 0182 54 37 30 E-mail: gouda@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur vmbo: de heer J. Roest directeur mbo: mevrouw S. Lobbe

Wellantcollege Hillegom (maakt onderdeel uit van Fioretticollege) Wellant vmbo Garbialaan 24, 2182 LA Hillegom Tel. 0252- 51 71 90 fax 0252-52 22 05 E-mail: info@fioretti.nl; internet: www.fioretti.nl

Wellantcollege Houten Wellant vmbo Randhoeve 2, 3992 XH Houten Postbus 144, 3990 DC Houten Tel.: 030 6345100, fax 030 6345151 E-mail: vmbo.houten@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur: de heer K.J. Vreeker

Wellantcollege Houten Wellant mbo Randhoeve 2, 3992 XH Houten Postbus 210, 3990 GA Houten Tel.: 030 637 70 24, fax: 030 637 78 08 E-mail: houten@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur: de heer A. de Bruin

Wellantcollege Klaaswaal Wellant vmbo Rijksstraatweg 30b, 3286 LS Klaaswaal Tel.: 0186 57 20 00, fax: 0186 57 28 99 E-mail: klaaswaal@wellant.nl; internet: www.wellant.nl Directeur a.i.: de heer L. Schoonwater

Wellant vmbo 29


Wellantcollege Montfoort Wellant vmbo Doeldijk 16, 3417 XD Montfoort Postbus 25, 3417 ZG Montfoort Tel.: 0348 47 13 37, fax: 0348 47 43 84 E-mail: montfoort@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur: de heer ir. T.A.M. Streng

Wellantcollege Naarden Wellant vmbo Wellant mbo Tenierslaan 2, 1412 JE Naarden Tel.: 035 694 36 80, fax: 035 695 25 33 E-mail: naarden@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur vmbo: de heer L. van Baar directeur mbo: de heer A. de Bruin

Wellantcollege Oegstgeest Wellant vmbo Wellant mbo Lange Voort 70, 2341 KD Oegstgeest Tel.: 071 517 32 16, fax: 071 515 71 78 E-mail: oegstgeest@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur vmbo: de heer B. Bruyns directeur mbo: de heer M.H.J. Guichelaar

Wellantcollege de Bossekamp Wellant Chr. vmbo B 140, 2975 BK Ottoland Tel.: 0184 64 14 09, fax: 0184 64 20 44 E-mail: ottoland@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur: de heer drs. J. van Heukelum

30


Wellantcollege Rijnsburg Wellant Chr. vmbo Wellant Chr. mbo Sandtlaan 98, 2231 CE Rijnsburg Postbus 82, 2230 AB Rijnsburg Tel.: 071 402 16 57, fax: 071 403 28 26 E-mail: rijnsburg@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur vmbo: de heer drs. C. Kromhout directeur mbo: de heer M.H.J. Guichelaar

Wellantcollege Rijswijk Wellant mbo Huis te Landelaan 2, 2283 SG Rijswijk Tel.: 070 390 40 16, fax: 070 390 13 18 E-mail: rijswijk@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur: de heer M.H.J. Guichelaar

Wellantcollege Rotterdam Wellant vmbo Wellant mbo Bosdreef 111, 3062 CA Rotterdam Tel.: 010 217 59 22, fax: 414 91 13 E-mail: rotterdam@wellant.nl; internet: www.wellant.nl Waarnemend directeur vmbo/mbo: de heer H. de Koning

Wellantcollege Utrecht Wellant vmbo Theo Thijssenplein 32, 3555 SJ Utrecht Postbus 11009, 3505 BA Utrecht Tel.: 030 244 43 94, fax: 030 244 46 75 E-mail: utrecht@wellant.nl; internet: www.wellant.nl directeur: de heer K.J. Vreeker

Wellant vmbo 31


www.wellant.nl

Schoolgids Algemeen gedeelte  

wellantcollege ll Algemene informatie Juist van het doen leer je!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you