Issuu on Google+

SU M M E R 2 0 1 1


RICHIE

INDIGO

10 0% polyamide


G REE K B LU E


RICHIE

SKY

10 0% polyamide


LA V A N D E R


RICHIE

10 0% polyamide

BUBbLE GUM


M A N D A RI N


RICHIE

10 0% polyamide

N EO N RED


M U S T A RD


RICHIE

EM E RA LD

10 0% polyamide


R O SS I

10 0 % polyamide

B U RG U N DY


HO T P I N K


R O SS I

10 0 % polyamide

LE T T U C E G R E E N


P ET RO L B L U E


R O SS I

10 0 % polyamide

C REA M G O LD


T U RQ U O I S E


R O SS I

10 0 % polyamide

A Z U RE B LUE


WOODBINE


A ZT E C

100% polyamide

A Z T E C B L UE


A Z T E C RE D


INCA

10 0 % polyamide

in c a N A V Y


in c a K A H K I


SEAHORSE

100% polyamide

SE A HO RSE W H IT E


S E A HORSE PE RI WINC K L E


FISH

10 0 % p olyamide

FI SH RE D


FI SH B L U E


PARTY PEOPLE

100% polyamide

P A RT Y PE OPL E B U R GUNDY


PA RT Y PE O PL E N AVY


KALEIDOSCOPE

100% polyamide

KA L E I DOSC O PE G R E E K B L UE


KA LE I D OSC O PE N A V Y WHIT E


KALEIDOSCOPE

100% polyamide

K A L E I DOSC O PE red


KALE I DOSC O PE ba l lad blu e


DUFY

10 0 % polyamide

D U FY A Z U R E


D U FY J A DE


DUFY

10 0 % polyamide

DU FY p in k


f l o r is

10 0% polyamide

FL O RI S B L UE


FLORIS

100% polyamide

F LO RI S A PRI C OT O R AN GE


FL ORI S m e a d o w mist


GANJA

1 00% polyamide

BLUE


p in k


GANJA

1 00% polyamide

g r e en


LEAVES

100% polyamide

l e a ve s n a v y


l e a ve s r e d


ROUND FLOWERS

100% polyami de

r ou n d f l o we rs jad e


r o u n d f l ow e r s p in k


ROUND FLOWERS

100% polyami de

r o u n d f l ow e r s red


ST AR B U ST

100% polyamide

sta r bu s t g r e e k blue


s ta r bu s t p in kICU - carnets de voyage - 2011