Page 1

Nieuwsbrief 12 15 maart 2012

Onderwerpen: Onderwerpen: Vakantierooster 20122012-2013 Nieuwsbrief via de mail 1010-minutengesprekken groepen 3 t/m 7 Danslessen Africa Mon Amour groepen 1, 2 en 3 Uit de bovenbouw Preventieve hoofdluiscontrole Van de penningmeester penningmeester OR Vastenactie Pasen Gevonden voorwerpen Ambrasoft Open Dag de Toermalijn Agenda Vakantierooster 20122012-2013 In overleg met alle onderwijsgeledingen is het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Het complete rooster ziet er als volgt uit: Herfstvakantie: van 22/10 t/m 26/10 Kerstvakantie: van 24/12 t/m 04/01 Voorjaarsvakantie: van 18/02 t/m 22/02 Paasweekend: van 29/03 t/m 01/04 Meivakantie: van 29/04 t/m 08/05 Hemelvaart: 09/05 en 10/05 Pinksteren: 20/05 Zomervakantie: van 08/07 t/m 16/8 Zomervakantie: van 15/7 t/m 23/8* (Het ministerie komt mogelijk met een wetswijziging voor de zomervakantie van 2013 om deze met één week op te schuiven. Deze vakantie is aangegeven met *) De onderbouwvrije weken in Hengelo-Noord zijn nog niet vastgesteld, evenals de studiedagen voor het team. Nieuwsbrief via de mail mail De school is van plan om de Nieuwsbrief binnenkort niet meer als papieren versie aan de kinderen mee naar huis te geven. Als u de nieuwsbrief per mail ontvangt biedt dat een aantal voordelen: - Kinderen vergeten nooit meer de nieuwsbrief mee te nemen en ook blijft de brief nooit meer als een “nat vodje” in de gymtas achter. - U krijgt de Nieuwsbrief altijd op de vaste data op de mail. De data staan in de kalender. - Het is voor de school kostenbesparend

- We leveren een aardige bijdrage aan het terugdringen van het papiergebruik. - Gescheiden ouders zijn beiden in de gelegenheid een nieuwsbrief te ontvangen. Een mailtje naar info@detelgenkamp met het verzoek om de Nieuwsbrief ook op een andere account te ontvangen volstaat dan. U kunt de eerste digitale nieuwsbriefbrief op 29 maart verwachten op het mailadres dat bij de school bekend is. In april ontvangt u ook nog de papieren versie. Vanaf mei wordt de Nieuwsbrief alleen nog via de mail verspreid. De ouders van de kinderen uit groep 7B zijn de eersten die de brief vandaag bij wijze van experiment in hun digitale postbus ontvangen. Een aantal van hen zal telefonisch benaderd worden met de vraag of de brief in goede orde is ontvangen. 1010-minutengesprekken groepen 3 t/m 7 Op 26 maart a.s. krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun tweede rapport mee naar huis. Aansluitend vinden op dinsdag 27 en woensdag 28 maart de 10-minutengesprekken plaats. De uitnodiging hiervoor krijgen de kinderen volgende week dinsdag mee naar huis. De 10-minutengesprekken voor ouders van kinderen van groep 8 zijn deze week geweest omdat in week 12 de opgave voor het Voortgezet Onderwijs plaatsvindt. Danslessen Africa Mon Amour voor de groepen 1, 2 en 3 Op dinsdag 27 maart en donderdag 29 maart komt Annemieke Mars op De Telgenkamp om voor de groepen 1, 2 en 3 danslessen te geven in het kader van het cultuurproject Afrika dat dit schooljaar door de scholen in Hengelo Noord wordt georganiseerd. Op 27 maart zijn de groepen 2A, 2B en 2C aan de beurt, donderdagochtend de groepen 2D, 3A, 3B, 3C, 3D en 's middags de groepen 1A, 1B en 1C. Uit de bovenbouw Groep 7D naar Van der Poel De groep van juf Maureen brengt op donderdagmorgen 29 maart een bezoek aan de ijssalon van Van der Poel aan de Bornsestraat. Dit naar aanleiding van een spreekbeurt van een van de kinderen over ijs. De kinderen gaan op de fiets en begeleiding is geregeld.


Preventieve hoofdluiscontrole Na de krokusvakantie zijn al onze kinderen op hoofdluis gecontroleerd. In de groepen 6C, 6E, 7D en 7E is hoofdluis geconstateerd. Het betreft in totaal (slechts) vier kinderen. De betreffende ouders zijn op de hoogte gesteld en de kinderen behandeld. Op 21 maart vindt in bovengenoemde groepen een hercontrole plaats. Wij verzoeken u nogmaals dringend om melding te maken van hoofdluis als u dat constateert bij uw eigen kind, ook als u zelf al met de behandeling bent begonnen. Het hoofdluisteam komt dan onmiddellijk in actie en kan op deze wijze vaak een uitbraak voorkomen.

vragen om thuis af en toe een klusje te doen en misschien wilt u als ouders hen belonen met een kleine bijdrage in het spaarpotje, zodat de kinderen ervaren dat ze echt iets voor een ander kunnen doen. Op maandag 2 april mogen de doosjes weer mee naar school worden genomen. Pasen Volgende week gaat onze “versierwerkgroep” weer aan de slag om de school in paas/lente sfeer te brengen. Hiervoor willen we graag takken van de “krulhazelaar” gebruiken. Misschien heeft u er één in de tuin en wilt u nog snoeien? U kunt de takken afgeven bij de groepsleerkrachten. Paasactiviteiten De groepen 0-1-2 gaan palmpaasstokken versieren. Hiervoor zijn de leerkrachten nog op zoek naar takjes Buxus. Op vrijdag 30 maart wordt er een kleine palmpaasoptocht op school gehouden. Groep 3 gaat op donderdag 29 maart (’s morgens) eieren zoeken. Groep 4 heeft op dinsdag 27 maart een paaspuzzeltocht. Groep 5 heeft op vrijdag 30 maart een paaspuzzeltocht. Voor groep 4 en 5 hebben we nog hulp van ouders nodig. U krijgt hierover een berichtje via de klassenouder. De groepen 6 t/m 8 spelen het spel “Ik hou van Pasen.” Verdere informatie over de paasviering volgt in nieuwsbrief 13.

Van de penningmeester OR Bij deze wil ik u informeren over de stand van zaken t.a.v. de ouder-, schoolreis- en kampbijdrage. 93% van de ouders heeft gekozen voor betaling via automatische incasso. Hier zijn wij uiteraard zeer tevreden mee. Helaas is het innen van de bijdrage op deze wijze op 2-10-2011 bij 32 leerlingen (nog) niet gelukt en heb ik na 2 oktober 13 nieuwe incassoformulieren ontvangen. Op 2 april a.s. wordt bij deze leerlingen de bijdrage automatisch afgeschreven. Van 50 leerlingen hebben wij nog geen automatisch incassoformulier of bijdrage ontvangen. Bij deze het verzoek aan de betreffende ouders om de bijdrage z.s.m. over te maken op bankrekeningnr. 39.75.20.220 ten name van Oudervereniging De Telgenkamp of voor 30 maart het automatische incassoformulier in te leveren. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie aan de Luxemburgstraat of via de mail op te vragen bij de penningmeester (penningmeester.or@detelgenkamp.nl). Hier kunt u ook naar mailen voor vragen en/of opmerkingen. Bijdrage· Groepen 1 t/m 7 € 37,50 Groep 8 € 62,50 Kinderen die na 1-1-2012 zijn gestart € 22,50· Instroomgroep 0A hoeft geen bijdrage te betalen. Met vriendelijke groet, Karin Borghuis, penningmeester Ouderraad

Gevonden voorwerpen Als de lente aanbreekt wordt het geleidelijk tijd dat handschoenen en sjaals terug in de kast gaan. Op school is in de afgelopen maanden het een en ander blijven liggen. Vandaar dat we de gevonden voorwerpen weer tentoonstellen. Op vrijdagmiddag om 15.15 uur en maandagmorgen tot 9.00 uur hebt u de gelegenheid om te kijken of er spullen van uw kind bij liggen. Wat vervolgens overblijft gaat naar een goed doel.

Vastenactie De vastentijd is begonnen en De Telgenkamp wil ook dit jaar weer een steentje bijdragen aan de Vastenactie van Cordaid. Dit jaar ondersteunt de actie de inwoners van Ethiopië. Ethiopië is een van de armste landen van de wereld. De sociaal- economische problemen zijn enorm: grote werkloosheid, toenemende armoede, alcoholisme enz. Vastenactie wil mensen helpen om op eigen benen te staan. Vastenactie zet zich in om kansen te creëren voor een betere toekomst van de arme huishoudens in Addis Abeba. Een concreet voorbeeld is het project gericht op onderwijs en vorming. Met name de mogelijkheden voor het volgen van beroepsonderwijs (bijv. opleidingen voor bakker of kapper) worden uitgebouwd. Vanmiddag krijgen de kinderen een spaardoosje mee naar huis. De leerkrachten zullen de kinderen

Ambrasoft Op De Telgenkamp oefent uw kind rekenen en taal met de software van AmbraSoft. U kunt nu ook thuis met deze software oefenen. Familiepakket 1112 voor groep 3 t/m 8 en WoordenSTART voor de kleuters sluiten perfect aan bij de software die op school gebruikt wordt. Met een speciale bestelcode, die verbonden is aan onze school, kunt u nu deze software met 5 euro korting bestellen. U betaalt dan geen € 29,95 maar slechts € 24,95! Via de bestelwebsite van AmbraSoft kunt u tot 31 maart 2012 heel makkelijk gebruik maken van deze korting. Dit doet u als volgt: Ga naar de website www.ambrasoft.nl/actie. Vul daar de naam en plaats van de school van uw kind in. U krijgt dan een persoonlijke kortingscode waarmee u uw bestelling kunt plaatsen.


Uw bestelling wordt dan binnen enkele dagen bij u thuis bezorgd. Open dag De Toermalijn In het kader van de Open Dag van Zorg en Welzijn opent onze naaste buur De Toermalijn op zaterdag 17 maart haar deuren voor belangstellenden. KDC (Kinderdagcentrum) De Toermalijn biedt verzorging, begeleiding en behandeling aan kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke en/of meervoudige handicap. Veel kinderen van onze school zien vaak de taxibusjes die ’s morgens en ’s middags kinderen uit de regio naar de Toermalijn brengen, zonder een beeld te hebben van de werkwijze van de Toermalijn en de speciale zorg die deze kinderen verdienen. Om die reden zijn Telgenkampkinderen en hun ouders met name uitgenodigd om op 17 maart bij de Toermalijn een kijkje te nemen. Agenda Zaterdag 16 maart 17.00 uur: Kleuterviering Thaborkerk 22 maart: Infoavond groep 0A (instroomgroep) 26 maart: Rapport groep 3 t/m 8 27 en 28 maart: 10-minutengesprekken groep 3 t/m 7 29 maart: Nieuwsbrief 13

Nieuwsbrief 12 15 maart 2012  
Nieuwsbrief 12 15 maart 2012  

school, news, children

Advertisement