Page 1

NAUKA I BIZNES NA RZECZ INNOWACYJNOÅšCI W REGIONIE SCIENCE AND BUSINESS FOR INNOVATION IN THE REGION

2016


prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak Rektor Politechniki Łódzkiej Przewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster Dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej Professor Sławomir Wiak Ph.D., D.Sc. Rector of the Lodz University of Technology Chairman of the ICT Central Poland Cluster Head of the Institute of Mechatronics and Information Systems of the Lodz University of Technology

Powołany 1 lipca 2012 r. z inicjatywy Politechniki Łódzkiej ICT

Established on 1st July, 2012, on the initiative of Lodz

Polska Centralna Klaster, skupia przedsiębiorstwa branży ICT,

University of Technology ICT Central Poland Cluster

instytucje otoczenia biznesu oraz Politechnikę Łódzką,

embraces ICT companies, business related institutions and

będącą Koordynatorem tego przedsięwzięcia.

Lodz University of Technology, the project’s Coordinator.

Działalność Klastra służy integracji środowiska podmiotów

Its aim is to integrate business members, to raise social

branży, budowaniu społecznej świadomości w zakresie

awareness of the educational and career opportunities in IT

możliwości kształcenia, pracy i późniejszego rozwoju

industry in the region, as well as prepare the ground for

w obszarze szeroko rozumianej branży IT w regionie oraz

introduction of the new information and telecommunication

tworzeniu warunków do wdrażania nowych technologii

technologies, including the commercialization of the

informacyjnych i informatycznych, w tym do komercjalizacji

research results.

wyników prac badawczych. One of its crucial activities is staff education and training for Istotnym aspektem działania Klastra jest także rozwój

ICT industry which rapidly develops in the region. This is

i kształcenie kadr dla dynamicznie rozwijającej się w regionie

carried out as part of the ongoing cooperation between the

branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Działania te

university and the ICT Cluster’s companies and serves to

realizowane są w ramach bieżącej współpracy wydziałów

match the University’s educational offer to the labor market

uczelni z przedsiębiorstwami z Klastra i prowadzą do

needs.

dostosowania oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej do potrzeb rynku pracy.

ICT Central Poland Cluster also cooperates with the local and central government in terms of current and future ICT

I C T Po l s k a C e n t r a l n a K l a s te r w s p ó ł d z i a ł a t a k ż e

industry potential in shaping the labor market, investments

z administracją rządową i samorządową w zakresie

and economic development of the region.

istniejącego i przyszłego potencjału branży ICT w obszarze kreowania rynku pracy, inwestycji oraz rozwoju gospodarczego regionu.

1


m i s j a / w i z j a / c e l e / m i s s i o n / v i s i o n / g o a l s

MISJA / MISSION Misją ICT Polska Centralna Klaster jest reprezentowanie i integrowanie na forum lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym szeroko rozumianej branży ICT, złożonej z przedstawicieli środowisk biznesowych, akademickich oraz organizacji otoczenia biznesu, w celu wzmacniania jej pozycji w regionie, tworzenia warunków do jej dalszego dynamicznego rozwoju oraz realizacji wspólnych projektów.

The mission of ICT Central Poland Cluster is to represent and integrate on the local, nationwide and international forum the broadly understood branch of ICT, consisting of business and academic communities, as well as organizations related to business activity for the purpose of strengthening its position in the region, creating conditions for further dynamic development and realization of common projects.

WIZJA / VISION ICT Polska Centralna Klaster to rozpoznawalna w skali regionu i Polski grupa reprezentująca przedstawicieli branży ICT, dysponująca ważnym i uznawanym głosem w dyskusji nad przyszłością i kierunkami rozwoju regionu, będąca źródłem inicjatyw wspierających innowacyjność i współpracę środowisk: gospodarczego, akademickiego, naukowego i samorządowego oraz stanowiąca merytoryczne i opiniotwórcze wsparcie dla inicjatyw zgłaszanych przez inne podmioty będące uczestnikami życia gospodarczego regionu.

The ICT Central Poland Cluster, a group well-known in the region and in Poland, represents entrepreneurs from the ICT branch who have an important and commonly recognized impact on the discussion concerning the future directions of the development of the region. The Cluster initiates many actions to encourage innovativeness and cooperation of business, academic, research communities and the local government and provides expert support for initiatives submitted by other entities participating in the region's economic life.

2


m i s j a / w i z j a / c e l e / m i s s i o n / v i s i o n / g o a l s

CELE KLASTRA / GOALS OF THE CLUSTER 1

Budowanie świadomości społeczności w zakresie możliwości kształcenia, pracy i późniejszego rozwoju w Polsce centralnej w obszarze szeroko rozumianej branży IT i intensywnie rozwijającego się przemysłu informatycznego w regionie. Raising social awareness in the area of education, work and further development in central Poland in the broadly understood area of IT and the dynamically developing computer science industry in the region.

2

Współpraca z ośrodkami akademickimi w celu rozwoju kierunków kształcenia, badań naukowych i budowy kompetencji na potrzeby branży IT. Cooperation with academic institutions for the purpose of development of directions of education, research and competences for the needs of the IT market.

3

Kreowanie pozytywnego wizerunku, prezentacja osiągnięć i kompetencji uczestników klastra wśród przedstawicieli biznesu z Polski i ze świata. Building up a positive image, presentation of achievements and competences of the Cluster participants among business representatives from Poland and abroad.

4

Poszerzanie wiedzy wśród przedstawicieli biznesu na temat programów oraz możliwości pomocowych, jakie mogą uzyskać ze strony władz regionalnych, lokalnych oraz wszelkich innych instytucji, poprzez współpracę z ICT Polska Centralna Klaster lub członkami klastra indywidualnie. Dissemination of knowledge among business representatives about programs and aid opportunities which can be obtained from local governments and other institutions by cooperating with the ICT Central Poland Cluster or with individual members of the Cluster.

5

Współpraca z władzami różnych szczebli terenu Polski centralnej dotycząca istniejącego i przyszłego potencjału branży IT w obszarze kreowania rynku pracy, inwestycji oraz rozwoju gospodarczego regionu. Cooperation with the government of different levels in central Poland as regards the existing and future potential of the IT industry in the area of creation of the job market, investments and the region’s economic growth.

6

Aktywny udział jako konsultanta dla władz lokalnych w budowaniu silnej pozycji Polski centralnej w obszarze ICT, a także jako partnera przy realizacji projektów publicznych i prywatnych w regionie. Active participation of the ICT Central Poland Cluster in building a strong position of central Poland in the area of ICT as well as a partner in the implementation of public and private projects in the region.

3


4


z e s p o ł y z a d a n i o w e

/

t a s k f o rc e s

ZESPÓŁ ZADANIOWY DS. KSZTAŁCENIA TASK FORCE ON EDUCATION

dr inż. Marek Gajowniczek Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu CERI International Sp. z o.o. Przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. Kształcenia Marek Gajowniczek Ph.D., D.Sc. Managing Director, Member of the Board at CERI International Head of the Education Task Force

Zespół Zadaniowy ds. Kształcenia podejmuje działania podnoszące jakość kształcenia w Politechnice Łódzkiej. Tworzą go przedstawiciele największych pracodawców sektora ICT w regionie łódzkim oraz właściwi prodziekani wydziałów Politechniki Łódzkiej kształcących na kierunku informatyka. Zespół opracował 29 profili stanowiskowych dotyczących poszukiwanych przez Uczestników Klastra pracowników i określił dwa najbardziej popularne – projektant oprogramowania i tester oprogramowania. W ramach aktywności Zespołu dokonany został przegląd programów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Z inicjatywy Zespołu utworzono blok obieralny „Testowanie i zapewnienie jakości oprogramowania” odpowiadający na duże zapotrzebowanie przedsiębiorstw na fachowców w tym obszarze. Stałym elementem działań Zespołu są hospitacje zajęć. Eksperci – przedstawiciele przedsiębiorstw skupionych w Klastrze – dokonali kilkudziesięciu hospitacji wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i projektów. Na ich podstawie zgłoszono szereg spostrzeżeń i przygotowano rekomendacje dla najlepiej ocenionych nauczycieli oraz przedmiotów i studiów podyplomowych. Na ich podstawie Rada Klastra przyznała stosowne „Potwierdzenia Jakości” dla nauczycieli oraz „Rekomendacje Klastra” dla przedmiotów i studiów podyplomowych.

The Task Force on Education undertakes activities aimed at enhancing the quality of education provided at Lodz University of Technology. It is comprised of representatives of major employers in the ICT sector (members of the Cluster) in the Lodz region and vice deans of those faculties of Lodz University of Technology that offer degrees in computer science and information technology. The Task Force has developed 29 job profiles specifying the types of employees that members of the Cluster demand the most and has singled out the two most popular ones: software designer and software tester. A curriculum review of first- and second-cycle degrees has been performed as part of the Task Force tasks. As a result of the Task Force efforts a set of elective courses has been designed, namely Software testing and quality assurance, to accommodate a considerable demand for specialists in this field. One of the regular tasks of the Task Force are peer observations of teaching. Experts, who represent organizations affiliated to the Cluster, performed several dozen peer observations of lectures, tutorials, laboratories and projects. Based on that, a number of conclusions were drawn and recommendations prepared for the best teachers, courses and postgraduate programs, which served as the basis for issuing ‘Quality Certificates’ to the teachers and ‘Cluster Recommendations’ to the courses and postgraduate programs by the Council of the Cluster.

5


z e s p o ł y z a d a n i o w e

/

t a s k f o rc e s

ZESPÓŁ ZADANIOWY DS. STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI TASK FORCE ON STRATEGY DEVELOPMENT AND PROMOTION

Michał Hertel Dyrektor Marketingu MakoLab S.A. Przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Rozwoju i Promocji Michał Hertel Marketing Director MakoLab S.A. Head of the Strategy Development and Promotion Task Force

Zespół Zadaniowy ds. Strategii Rozwoju i Promocji zajmuje się generowaniem i wdrażaniem przedsięwzięć promocyjnych służących realizacji celów ICT Polska Centralna Klaster. Zespół podejmuje działania promujące branżę ICT z regionu łódzkiego oraz służące szerzeniu świadomości dotyczącej możliwości kształcenia i rozwoju zawodowego w łódzkiej branży IT. Klaster za pośrednictwem Zespołu wspiera aktywność studentów w zakresie organizacji tematycznych wydarzeń z obszaru ICT (konferencji, warsztatów, hackatonów np. Geek Festival, IT Academic Day). Z myślą o studentach organizowane są warsztaty eksperckie z udziałem specjalistów z przedsiębiorstw z Klastra. Zespół Zadaniowy ds. Strategii Rozwoju i Promocji odpowiada także za przyznawanie stypendiów Klastra dla najlepszych studentów, organizuje wsparcie grantowe dla studenckich kół naukowych i organizacji studenckich działających na Politechnice Łódzkiej. Do zadań Zespołu należy również koordynacja działań studenckiego zespołu projektowego współpracującego z Klastrem. Zespół angażuje się również w przedsięwzięcia z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Współdziała z samorządami lokalnymi przy organizacji wydarzeń gospodarczych np. Europejskim Forum Gospodarczym oraz aktywnie współpracuje z lokalnymi mediami, m.in. przy cyklicznych audycjach na antenie Studenckiego Radia Żak czy w ramach projektu „Kierunek ICT – lajkuj, studiuj, pracuj” w łódzkiej Gazecie Wyborczej.

The Task Force on Strategy Development and Promotion generates and implements promotional actions to support the achievement of the objectives of the ICT Central Poland Cluster. The Task Force promotes the ICT sector of the Lodz region and contributes to the dissemination of information about IT training, education and professional development in the Lodz region. The Task Force is instrumental in the Cluster’s efforts to aid student initiatives in regard to organization of ICT-related events (conferences, hackathons, e.g. the Geek Festival, Academic IT Day). It is for the benefit of students that expert workshops are held featuring specialists from the Cluster member organizations. The Task Force on Strategy Development and Promotion is also responsible for granting Cluster scholarships for high-achieving students, providing grants for student scientific circles and student organizations of Lodz University of Technology. The Task Force coordinates the activities of the student project team who collaborate with the Cluster. Moreover, the Task Force is engaged in corporate social responsibility initiatives. It cooperates with local governments on the organization of economic events, e.g. European Economic Forum, and works actively with the local media, e.g. on regular radio programs broadcast by the Student Radio Station Radio Żak or within the framework of the project ICT – like, study, work operated by the Łódź office of Gazeta Wyborcza.

6


z e s p o ł y

z a d a n i o w e

/

t a s k

f o rc e s

ZESPÓŁ ZADANIOWY DS. PROJEKTÓW TASK FORCE ON PROJECTS

Bogumił Zięba Dyrektor Zarządzający Inovatica Sp. z o.o. Sp. k. Przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. Projektów Bogumił Zięba CEO Inovatica Head of the Projects Task Force

Zespół Zadaniowy ds. Projektów został powołany w celu podjęcia działań zmierzających do przygotowywania i realizacji różnego rodzaju projektów w ramach Klastra. Zakres zadań obejmuje działania takie jak m.in. rozpoznawanie i opisywanie potrzeb Uczestników w zakresach mogących prowadzić do wspólnych przedsięwzięć, rozpoznawanie możliwości udziału w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych pod kątem udziału Uczestników Klastra i Klastra jako całości czy organizowanie grup do wspólnych przedsięwzięć biznesowych, technologicznych i badawczo-wdrożeniowych (oraz o innym charakterze). Zespół włączył się również w pracę nad propozycjami Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych z obszaru ICT dla województwa łódzkiego.

The Task Force was appointed to perform tasks related to developing and carrying out various projects under the auspices of the Cluster. The range of these tasks includes identification and specification of the Members’ needs as regards joint projects, determining opportunities for individual Members or for the Cluster to participate in projects financed with external funds and organization of project teams to carry out joint business, technology, research and implementation and other projects. The Task Force has also joined in the work on ICT-related proposals developed by the Regional Agency for Science and Research for Lodz Voivodship.

7


8


9


ŁÓDŹ TO MIASTO, W KTÓRYM WARTO BYĆ

Łódź to trzecie co do wielkości miasto w Polsce, doskonale zlokalizowane w sercu Polski i Europy. Jego niewątpliwymi atutami są lokalizacja i połączenie z polskimi i europejskimi miastami siecią dróg i autostrad, a także obecność międzynarodowego lotniska zlokalizowanego tylko 15 minut od centrum miasta. Łódź to miasto z ponad 705 tys. mieszkańców, ale co warto zauważyć, również ok. 1,5 mln osób mieszkających w promieniu 30 km od Łodzi.

KONKURENCYJNE KOSZTY WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWYCH

POMOC ZE STRONY BIURA OBSŁUGI INWESTORA I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ UMŁ

O tym, że Łódź jest miejscem, w którym warto prowadzić biznes, może świadczyć to, jak wiele firm z branży wybrało już miasto na lokalizację dla swojej działalności. Wśród inwestorów dużą część stanowią firmy z branży IT, które zdecydowały się już na obecność i ulokowanie swoich biur w Łodzi.

Łódź dysponuje szeroką gamą zachęt dla biznesu, ale zapewnia też bieżącą pomoc ze strony dedykowanego opiekuna z Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą, a także władz Miasta, które mają na celu wsparcie w sprawnym i kompleksowym przeprowadzeniu inwestycji.

SZEROKA OFERTA KULTURALNA

URZĄD MIASTA ŁODZI, BIURO OBSŁUGI INWESTORA I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Atrakcyjność miasta wzbogacana jest szeroką ofertą kulturalną, w Łodzi odbywa się wiele festwali i wydarzeń, takich jak np. Light Move Festival, FashionPhilosophy Fashion Week Poland, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, Łodź Design Festival, a także wiele innych cyklicznych i jednorazowych imprez.

(+48) 42 638 59 39 ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź boi@uml.lodz.pl www.uml.lodz.pl www.facebook.com/lodzpl

10


LODZ – A CITY WORTH STAYING AT

Lodz is the third largest city in Poland, perfectly located in the heart of Poland and Europe. Location and connection with Polish and European cities through a network of roads and motorways as well as the international airport situated only 15 minutes from the city centre are its unquestionable assets. Population of Lodz is more than 705 thousand, and approx. 1.5 million people live within a radius of 30 km.

ADVANTAGEOUS OFFICE SPACE COSTS

SUPPORT OF THE INVESTORS SERVICE AND INTERNATIONAL COOPERATION BUREAU OF THE CITY OF LODZ OFFICE

The fact that a number of companies have already chosen the city as a place for their activities is the evidence that it is worth doing business in Lodz. A large number of the investors are IT companies who have already made the decision to establish their presence and their offices in Lodz.

Lodz offers a wide range of incentives for business. It also ensures ongoing assistance through the dedicated Office for Investor Service and International Cooperation of the City of Lodz Office as well as the authorities of the City whose aim is to support efficient and comprehensive conduct of investments.

CITY OF BUSTLING CULTURE

THE CITY OF LODZ OFFICE THE INVESTOR SERVICE AND INTERNATIONAL COOPERATION BUREAU

Attractiveness of the city is enriched by a rich cultural offer. Lodz is a host of a number of events such as e.g.: Light Move Festival, FashionPhilosophy Fashion Week Poland, International Festival of Comics and Games, Lodz Design Festival as well as many other cyclical and one-off cultural and sports events.

(+48) 42 638 59 39 ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Lodz boi@uml.lodz.pl www.uml.lodz.pl, www.facebook.com/lodzpl

11


12


w i z y t ó w k i u c z e s t n i k ó w / b u s i n e s s c a rd s

Politechnika Łódzka jest publiczną uczelnią techniczną

Lodz University of Technology is a public higher education

o uznanej pozycji krajowej i międzynarodowej, kształcącą

institution of national and international renown educating

wysokiej klasy specjalistów na potrzeby rynku pracy. Uczelnia

first-class specialists for knowledge-based economy. The

jest miejscem spotkań świata nauki i gospodarki, gdzie

University is where science and economy come together,

tworzone są innowacyjne rozwiązania szeroko stosowane

where innovative solutions readily transferrable to industry

w przemyśle. Politechnika Łódzka, nagrodzona tytułami

are developed. TUL, the proud recipient of the National

Krajowego Lidera Innowacji i Lidera Nowoczesnych

Leader of Innovation and Leader in Innovative Technologies

Technologii, jest w czołówce polskich uczelni pod względem

awards has had one of the highest number of patent

liczby zgłoszeń i uzyskanych patentów. Zajmuje 4 miejsce

applications and patents granted. It is the fourth best

wśród uczelni technicznych w Polsce, wg rankingu Perspektyw.

technical university in Poland. TUL has been listed twice on

Dwukrotnie została wyróżniona Diamentem miesięcznika

the prestigious Forbes Diamonds list as the only university in

FORBES, za największy roczny wzrost wartości. Kształci niemal

Lodz among many businesses. Almost 20 000 students are

20 000 studentów na 42 kierunkach studiów, w tym ponad 2

enrolled in 42 degree programmes, including more than

600 na kierunku informatyka, który prowa-dzony jest zarówno

2,600 in Computer Science which is offered both in Polish and

w języku polskim, jak i angielskim.

in English.

www.p.lodz.pl

Fundacja Politechniki Łódzkiej powstała 7 lipca 2011 r. z myślą o

Lodz University of Technology Foundation was launched on

środowisku akademickim Politechniki Łódzkiej, ze

7th July 2011 to bring advantage to the Lodz University of

szczególnym uwzględnieniem studentów. Prowadzone

Technology academic community, in particular, its students. It

działania mają wspierać pozyskiwanie środków wspo-

aims to solicit funds to enhance student education, bolster

magających kształcenie studentów, ich działalności naukowo -

student scientific and research activity and to encourage

badawczej oraz rozwoju, a także integracji środowiska

integration across the academic community. The Foundation

akademickiego. Dzięki wsparciu Fundacji udało się

has been instrumental in the organization of many scientific

zorganizować wiele konferencji naukowych, konkursów dzięki

conferences and competitions as a result of which high-

którym najzdolniejsi studenci uzyskali wsparcie na dalszy

achieving students received grants to further their scientific

rozwój naukowy. Od 2013 r. Fundacja Politechniki Łódzkiej

development. Since 2013, the Foundation has been providing

zaczęła prowadzić działalność leczniczą – Centrum

healthcare services at its Center for Laser Diagnostics and

Diagnostyki i Terapii Laserowej FPŁ.

Therapy.

www.fundacja.p.lodz.pl

13


w i z y t ó w k i u c z e s t n i k ó w / b u s i n e s s c a rd s

Accenture jest wiodącą globalną firmą, która świadczy

Accenture is a leading global professional services company,

profesjonalne usługi i rozwiązania w obszarach: Strategy,

providing a broad range of services and solutions in strategy,

Consulting, Digital, Technology i Operations. Korzystając

consulting, digital, technology and operations. Combining

z globalnego doświadczenia i wysoce specjalistycznej wiedzy

unmatched experience and specialized skills across more

z ponad 40 branż, Accenture oferuje unikalne rozwiązania,

than 40 industries and all business functions - underpinned

które łączą biznes i technologię. Ponad 373 tysięcy

by the world’s largest delivery network - Accenture works at

pracowników pomaga naszym klientom z ponad 120 krajów

the intersection of business and technology to help clients

stać się wysoce efektywnymi przedsiębiorstwami, a także

improve their performance and create sustainable value for

osiągnąć realną wartość dla swoich udziałowców. Strona

their stakeholders. With approximately 373,000 people

internetowa firmy to

serving clients in more than 120 countries, Accenture drives innovation to improve the way the world works and lives. Visit us at

www.accenture.com

Asseco Data Systems S.A. (ADS) powstała na bazie

Asseco Data Systems SA (ADS) is based on the competence

kompetencji 6 firm, liderów rynkowych w swoich branżach.

of 6 companies, market leaders in their respective industries.

ADS tworzy i integruje systemy własne i na zamówienie

ADS develops and integrates own systems and customer

Klienta, przetwarza dane, dostarcza i integruje infrastrukturę

orders, processes the data, provides and integrates IT

IT. Dostarcza systemy miejskie. Jest liderem rynku systemów

infrastructure. It provides municipal systems. It is the market

klasy CFM, usług bezpieczeństwa danych, a także usług

leader CFM class systems, data security services, as well as

szkoleń IT i wsparcia HR. Ma silną pozycję na rynku

training services, IT and HR support. It has a strong position

korespondencji masowej.

in the market for mass correspondence.

Łódzkie biuro ADS (dawniej CK ZETO, rok zał. 1965) będzie

ADS Lodz office (formerly CK ZETO, est. 1965) will focus on

skupiać się na zarządzaniu usługami trzech głównych typów:

the management of services of three main types: a mass

korespondencji masowej, przetwarzania danych oraz usług

correspondence, data processing and programming

programistycznych. ADS w Łodzi zatrudnia blisko 160

services. ADS Lodz employs nearly 160 professionals, and

specjalistów, natomiast w całej Spółce ok. 900 osób.

throughout the Company approx. 900 people.

www.assecods.pl

14


w i z y t ó w k i u c z e s t n i k ó w / b u s i n e s s c a rd s

Atos Polska jest jednym z trzech największych integratorów IT

Atos Poland is one of the three biggest IT integrators in

w Polsce, liderem r ynku tworzenia i utrzymywania

Poland, specialized in designing, development and

informatycznych rozwiązań wspierających obsługę

maintenance of advanced IT solutions in any industry

i samoobsługę klientów firm. Dostarczamy nasze usługi

(primarily in telecommunications, financial services, utilities

największym graczom z sektorów telekomunikacyjnego,

and public sector). With more than 900 specialists in four

finansowego, energetycznego, przemysłowego oraz

office locations in Poland (Łódź, Warsaw, Gdańsk, Toruń and

publicznego. Zespół ponad 900 specjalistów Atos Polska

Wrocław) being a part of a world leading IT Group Atos with

pracujących w biurach w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Toruniu i

numerous locations all across the world, Atos Poland is ready

Wrocławiu wspiera klientów w całym procesie realizacji

to assist the client along the entire IT solution delivery path:

nowych rozwiązań. Do grona naszych klientów należą m.in.

from IT strategy definition, through process and system

Orange, T-mobile, mBank, Bank Millenium, Meritum Bank,

design up until deployment and maintenance. Atos Poland

PLL LOT, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spra-

also offers a wide range of Bull (Atos Technologies) products

wiedliwości, Miasto Poznań oraz PGNiG.

as well as such services as, Big Data, Managed Services, Customer Experience and Security. Our customers are e.g.: Orange, T-mobile, mBank, Bank Millenium, Meritum Bank, PLL LOT, Ministry of Finance, Ministry of Justice, City of Poznań and PGNiG.

www.pl.atos.net

CERI International Sp. z o.o. jest centrum outsourcingowym

CERI International Sp. z o.o. is a dynamic outsourcing center

specjalizującym się w kompleksowej obsłudze wrażliwych

that specializes in sensitive processes for banks and financial

procesów dla banków oraz instytucji finansowych. W CERI

institutions. Competence Center for Software Engineering is

dynamicznie rozwija się również Centrum Kompetencji

a dynamically expanding part of CERI organization that

Inżynierii Oprogramowania, które zajmuje się projek-

delivers software development and maintenance services.

towaniem i utrzymaniem oprogramowania. Uzyskane

Granted certificates: ISO 9001 and ISO 27001, assure the high

certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 27001 są potwierdzeniem

quality of the services provided as well as the restrictive

wysokiej jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa

approach to the security of the processed data. CERI

przetwarzanych danych. Firma jest członkiem Związku

International is a member of the Association of Business

Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) oraz Polsko-

Service Leaders (ABSL) and Polish-German Chamber of

Niemieckiej Izby Gospodarczej (AHK).

Commerce (AHK).

www.ceri.pl

15


w i z y t ó w k i u c z e s t n i k ó w / b u s i n e s s c a rd s

Comarch S.A. jest polskim producentem rozwiązań

Comarch is a global IT business solutions provider

informatycznych o globalnym zasięgu z klientami na

specializing in forging client relationships to maximize

5 kontynentach w ponad 40 krajach. Zatrudnia blisko 4 500

customer profitability and optimize operational and business

najwyższej klasy specjalistów (programistów, informatyków

processes. Comarch's primary advantage lies in the extensive

i ekonomistów). Został założony 22 lat temu przez profesora

domain knowledge accumulated in our software products

Janusza Filipiaka i jego dwunastu studentów na Akademii

which we use to deliver and integrate sophisticated business

Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jako integrator i twórca

IT solutions. Today's IT systems are strongly affected by

innowacyjnych systemów informatycznych dostarcza

technological change and increasing market competition.

rozwiązania dla najważniejszych sektorów gospodarki m.in.:

Companies have realized that investment in technology may

dla bankowości, biur rachunkowych, e-commerce, farmacji,

lead to the improvement of client relationships, the

F M CG, handlu detalicznego, dystr ybucji, logistyki,

optimization of business operations, and a reduction of churn

motoryzacji, paliw.

and costs. Together, these factors enable companies to achieve their ambitious business objectives.

www.comarch.pl

Cybercom Poland to międzynarodowe środowisko pracy

Cybercom Poland is an international workplace with a high

i wysoka kultura organizacji w obszarze wytwarzania

level of corporate culture when it comes to development of

rozwiązań IT. Jako część szwedzkiej grupy IT (Cybercom

IT solutions. As a part of Swedish IT group (Cybercom Group),

Group) wspieramy równość i partnerstwo. Tworzymy miejsce

we support equality and partnership. We create workplace

pracy stymulujące do rozwoju. Zatrudniamy ponad 200 osób

where people are eager to develop. Cybercom Poland

w Łodzi i Warszawie. Posiadamy oddziały w Szwecji, Danii,

employs 200 people in Warsaw and Lodz. Our offices are also

Finlandii, Dubaju czy Singapurze.

located in Sweden, Denmark, Finland, Dubai and Singapore.

Realizujemy zaawansowane technologicznie projekty

We develop advanced technological projects by use of agile

w metodologii agile, z obszarów: software development,

methodology in the area of software development, security,

security, IoT oraz Compliance.

IoT and Compliance.

Wierzymy w zespół i współdziałanie. Otrzymaliśmy tytuł:

We believe in team spirit and cooperation. We were awarded

„Najlepszy Pracodawca 2012” oraz „Najlepsze Miejsce Pracy IT

“Best Employer 2012” and “Best Place to Work in IT in Poland

w Polsce 2013”. Nasze wartości to: PASJA, ZAUFANIE,

2013”. Our values are: TRUST, PASSION, INNOVATION.

INNOWACYJNOŚĆ.

www.cybercom.com

16


w i z y t ó w k i u c z e s t n i k ó w / b u s i n e s s c a rd s

Ericpol Sp. z o.o. jest firmą inżynierską działającą od 1991 r.

Ericpol Sp. z o.o. is an engineering company operating since

na międzynarodowym r ynku I C T. Świadczy usługi

1991 in the international ICT market. It provides outsourcing,

outsourcingowe, consultingowe i integratorskie, dostarcza

consulting and integration services, delivers dedicated

rozwiązania dedykowane w obszarach telekomunikacji,

solutions in the areas of telecommunications, M2M

komunikacji M2M (machine to machine), IoT (Internet of

communication (machine to machine), IoT (Internet of

Things), aplikacji dla sektora medycznego, finansów

Things), applications for the medical, finance and banking

i bankowości oraz rozwiązań dla biznesu. Ericpol posiada

sectors, as well as solutions for business. Ericpol has 4 offices

4 biura w Polsce oraz trzy spółki zależne na Białorusi, Ukrainie

in Poland and three subsidiaries in Belarus, Ukraine and

i w Szwecji, które razem tworzą Grupę Ericpol, zatrudniając

Sweden, which together form the Ericpol Group, employing

ponad 2 000 pracowników.

over 2,000 workers.

www.ericpol.com

Już od siedmiu lat Fujitsu Technology Solutions jest częścią

For the past 7 years Fujitsu Technology Solutions has played

łódzkiego biznesu. Pracownicy zapewniają klientom Fujitsu

a significant part in IT business in Lodz. Employees working

profesjonalne wsparcie dla biznesu w obszarach: Research

in Fujitsu provide professional support within business

& Development (R&D), Remote Infrastructure Management

services in the areas of: Research & Development (R&D),

(RIM) i Service Desk, oraz w ramach Centrum Usług

Remote Infrastructure Management (RIM) and Service

Wspólnych dla Finansów (SSC). W ramach R&D, RIM oraz Service Desk firma pracuje w 14

Desk, as well as an F&A Shared Service Center. Currently the company employees work in 14 foreign

językach obcych oraz wykorzystuje wiedzę techniczną. R&D,

languages as well as use technical knowledge. R&D, RIM

RIM oraz Service Desk oferuje klientom nowe aplikacje,

and Service Desk offer new applications for the company's

rozwiązania techniczne oraz wsparcie techniczne na

customers, technical solutions and support on all levels. In

wszystkich poziomach. W ramach SSC świadczone są usługi

the area of SSC Fujitsu entities are supported in the area of

finansowo-księgowe w ramach obszaru zobowiązań,

finance and accounting in the area of accounts payable,

należności, księgi głównej oraz master daty.

accounts receivable, general ledger and master data.

www.fujitsu.com/global

17


w i z y t ó w k i u c z e s t n i k ó w / b u s i n e s s c a rd s

GFT Polska to część międzynarodowej grupy GFT, która jest

GFT Poland is part of GFT Group – an international business

jednym z największych światowych dostawców rozwiązań IT

change and technology consultancy trusted by the worlds'

dla sektora bankowego zarówno w zakresie techno-

leading financial services institutions to solve their most

logicznych wyzwań cyfrowej rewolucji, jak i rozwiązań

critical challenges. Specifically defining answers to the current

dotyczących regulacji rynkowych. GFT łączy doradztwo,

constant of regulatory change - whilst innovating to meet the

kreatywność i technologiczną ekspertyzę wraz ze spec-

demands of the digital revolution. GFT brings together

jalistyczną wiedzą z dziedziny finansów, dzięki czemu

advisory, creative and technology capabilities with innovation

największe światowe instytucje finansowe powierzyły GFT

culture and specialist knowledge of the finance sector, to

transformację swoich organizacji. GFT to międzynarodowa

transform the client's businesses. GFT employs 4,000

firma IT, która zatrudnia 4 000 pracowników w 12 krajach. GFT

employees in 12 countries. GFT Poland in its Lodz, Poznan and

Polska w biurach w Łodzi, Poznaniu i Warszawie zatrudnia

Warsaw branches employs more than half a thousand IT

ponad pół tysiąca konsultantów IT. GFT jest firmą notowaną na

consultants. GFT is listed on the Frankfurt Stock Exchange.

giełdzie we Frankfurcie.

www.gft.com/pl

HARMAN to międzynarodowy producent oprogramowania,

HARMAN (harman.com) designs and develops premier

elektroniki użytkowej, rozwiązań audio dla konsumentów oraz

audio, visual, infotainment, and enterprise automation and

przedsiębiorstw z branż: motor yzacyjnej, mobilnej,

software services solutions for consumers and businesses

telekomunikacyjnej, muzycznej oraz medycznej. Jest

with a focus on the automotive, mobile, enterprise, tele-

właścicielem takich marek jak: JBL, AKG oraz Harman Kardon.

communications and healthcare markets. HARMAN is

HARMAN jest doceniany przez audiofilów oraz branżę

admired by audiophiles, musicians and the entertainment

muzyczną, w której wykorzystany jest profesjonalny sprzęt

venues where they perform around the world. In addition,

jednej z marek HARMAN. Ponadto, około 25 milionów

more than 25 million automobiles on the road today are

samochodów wyposażonych jest w systemy audio oraz

equipped with HARMAN audio and infotainment systems.

infotainment HARMAN. Oprogramowanie wytwarzane przez

The Company's software solutions power billions of mobile

HARMAN łączy miliardy urządzeń, zintegrowanych,

devices and systems that are connected, integrated,

bezpiecznych i spersonalizowanych na wszystkich

personalized, adaptive and secure across all platforms, from

platformach.

the workplace and home to car and mobile.

HARMAN w Łodzi zatrudnia ponad 160 inżynierów, którzy

HARMAN Łódź is hiring more than 160 engineers, who

tworzą dedykowane rozwiązania dla najbardziej roz-

creates dedicated solutions for the most recognized brands

poznawanych marek na świecie.

in the world.

www.harman.com

18


w i z y t ó w k i u c z e s t n i k ó w / b u s i n e s s c a rd s

Hexagon to wiodący światowy dostawca technologii, platform

Hexagon is a leading global provider of geospatial

i oprogramowania do celów projektowych, pomiarowych

technology, platforms and software that enable customers to

i wizualizacyjnych. Oferowane przez Hexagon rozwiązania

envision, experience and communicate geographic

wykorzystują m.in. satelity, naziemne systemy pomiarowe,

information. The solutions offered by Hexagon use satellites,

czujniki samolotowe, drony, projektowanie trójwymiarowe,

measurement systems, sensors and drones, 3-dimensional

czy wizualizacje 3D, a znajdują zastosowanie w wielu

design and visualization. The solutions are used in a broad

sektorach przemysłu takich jak

range of industries including: aerospace and defense,

lotnictwo i obronność,

geodezja, górnictwo, przemysł stoczniowy czy energetyczny.

geodesy, mining, ship building and energy industry.

Hexagon zatrudnia 15 000 pracowników w 46 krajach.

Hexagon has more than 15,000 employees in over 46

Hexagon to grupa notowana na giełdach NASDAQ oraz OMX.

countries. Hexagon is a group with stock listed on NASDAQ

W Polsce swoje biura mają dywizje: Hexagon Safety

and OMX, with offices in Poland by three divisions: Hexagon

& Infrastructure, Hexagon Geospatial, Hexagon Technology

Safety & Infrastructure, Hexagon Geospatial and Hexagon

Centre.

Technology Centre.

www.hexagon.com

Infosys Poland jest największą poza granicami Indii filią Infosys

Infosys Poland is the subsidiary of Infosys Limited –

Limited - giganta na międzynarodowym rynku nowoczesnych

a giant in the global outsourcing market and a worldwide

usług dla biznesu oraz globalnego dostawcy zintegrowanych

provider of integrated business and technology consulting,

usług doradztwa biznesowego i techno-logicznego,

outsourcing and IT services. The Polish unit employs over

outsourcingu i IT. Polskie centrum Infosys zatru-dnia ponad

2,400 highly qualified professionals, providing BPO and ITO

2 4 0 0 s p e c j a l i s t ó w , ś w i a d c z ą c y c h u s ł u g i B P O

services for clients from all over the world in over 20 lan-

i ITO dla klientów z całego świata w ponad 20 językach. Firma

guages. Infosys BPO Poland is one of the largest foreign

jest jednym z największych zagranicznych inwestorów

investors and a leading employer in the Lodz region. Lodz

w mieście. Do głównych obszarów specjalizacji centrum

Delivery Center's key areas of specialization include finance,

należą usługi finansowo-księgowe i zakupowe, obsługa

accounting, sourcing, procurement, sales and fulfillment

procesów logistycznych, zarządzanie bazami danych oraz

services, logistics, master data management as well as

obsługa procesów zaawansowanych, takich jak: zarządzanie

advanced, high-end services, such as: risk management, tax

ryzykiem, obsługa podatkowa oraz transformacje biznesowe.

management and business transformation services.

www.infosysbpo.com

19


w i z y t ó w k i u c z e s t n i k ó w / b u s i n e s s c a rd s

Inovatica to łódzka firma z sektora technologii IT istniejąca

Inovatica, Information Technology company from Łódź was

od 2008 roku. Specjalizuje się w implementowaniu i wdrażaniu

established in 2008. The company specializes in im-

inteligentnych rozwiązań dla miast i regionów w Polsce.

plementing intelligent solutions for cities and regions in

Wysoka jakość tworzonych produktów jest wynikiem pracy

Poland. The high quality of the products created by Inovatica

zespołu 30 doświadczonych inżynierów. Od momentu

emerges from of the work of 35 experienced engineers.

powstania firmy z powodzeniem zakończono ponad 70

Company’s portfolio consists of more than 70 ambitious

ambitnych projektów dla ponad 50 klientów – przede

projects for 50 clients, mostly from the public sector. Inovatica

wszystkim z sektora publicznego. Angażuje się również

cooperates with academic institutions (e.g. Lodz University of

aktywnie we współpracę z instytucjami naukowymi (m.in.

Technology and Military University of Technology) and global

Politechniką Łódzką czy Wojskową Akademią Techniczną)

companies (e.g. Google). Moreover, the company has the

i międzynarodowymi przedsiębiorstwami (m.in. Google).

e x p e r i e n c e i n a c q u i r i n g a n d e xe c u t i n g p ro j e c t s

Firmę wyróżnia również bogaty dorobek w pozyskiwaniu

co-financed from EU funds.

i realizowaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych.

www.inovatica.com

LSI Software jest wiodącym na rynku polskim producentem

LSI Software S.A. is a leading Polish software developer for

oprogramowania. Misją firmy jest dostarczanie nowo-

retail and hospitality applications. We are the producer of our

czesnych rozwiązań informatycznych wspierających

proprietary ERP-class system (Enterprise Resource Planning).

działalność przedsiębiorstw oraz pozwalających na zarzą-

Our comprehensive offering includes software, professional

dzanie nimi w sposób efektywny i kompleksowy. Nieustannie

services, implementation services, maintenance, and the

wsłuchani w potrzeby Klientów i nimi kierowani, oferujemy

supplying of expert hardware solutions. Since its foundation

innowacyjne systemy i usługi. Dostarczamy programy

in 1991, LSI Software has become an important and

komputerowe, infrastrukturę, specjalistyczne urządzenia

recognizable provider of IT solutions supplying several

(terminale POS, kasy fiskalne, drukarki bonów, serwery,

thousand customers around Poland. Since 2006 we have

bezprzewodowe systemy przywoławcze, itd.), instalacje

been listed on the Warsaw Stock Exchange.

i szkolenia, kończąc na obsłudze serwisowej. Nasi specjaliści każdego dnia tworzą rozwiązania, dzięki którym codzienna praca naszych Klientów staje się łatwiejsza.

www.lsisoftware.pl

20


w i z y t ó w k i u c z e s t n i k ó w / b u s i n e s s c a rd s

ŁARR powstała 29 listopada 1991 r. jako jednostka wspierająca

The Lodz Agency of Regional Development Ltd. The Agency

rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

was established on 29th November 1991, as a company for

poprzez opracowywanie i realizowanie programów

the support of micro, small and medium enterprises, by the

finansowanych z funduszy unijnych. Od 2001 r. ŁARR pełni

development and implementation of programmes financed

funkcję Regionalnej Insty tucji Finansującej ( R I F ),

with European funds. Since 2001 the Agency has functioned

odpowiedzialnej za obsługę i wdrażanie programów

as a Regional Financing Institution, responsible for the service

przeznaczonych na finansowanie inwestycji w nowe

and implementation of programmes used in the financing of

technologie, specjalistyczne usługi doradcze, podnoszenie

investments in new technologies, specialist consulting

kwalifikacji pracowników i rozwój eksportu. Spółka pełni

services, training of employees and development of exports.

funkcję RIF wdrażając wybrane działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działania 4.2, 4.4, 6.1, 8.1, 8.2).

www.larr.pl

Świetna lokalizacja, ulgi podatkowe nawet do 55%, bogate

Excellent location, tax incentives up to 55%, rich industrial

tradycje przemysłowe oraz pełne wsparcie we wdrażaniu

heritage and full support in implementing investment

procesu inwestycyjnego sprawiają, że Łódzka Specjalna Strefa

processes make Lodz Special Economic Zone the ideal place

Ekonomiczna jest idealnym miejscem dla inwestorów

for investors looking to develop their businesses. Lodz

chcących rozwijać swoją działalność. ŁSSE dysponuje bogatą

Special Economic Zone has a wide investment portfolio

ofertą inwestycyjną zawierającą powierzchnie biurowe,

including both office spaces intended for BPO and IT activities

idealne dla działalności BPO i IT, oraz tereny pod budowę

as well as sites perfect for construction of manufacturing

zakładów produkcyjnych. W usytuowanych w centralnej

plants. In our offer there are investment plots located

Polsce 44 podstrefach (1339 ha) dostępne są liczne działki

in 44 subzones (1339 ha) in Central Poland. Lodz SEZ’s best

inwestycyjne. Najlepszą rekomendacją ŁSSE są jej osiągnięcia.

recommendation lies in its achievements. Throughout

Przez 19 lat działalności wydano 286 zezwoleń, inwestorzy

19 years of our activity 286 permits have been issued, Lodz

stworzyli ponad 33 tysiące miejsc pracy, a wartość inwestycji

SEZ investors have created over 33 thousand jobs, while

przekroczyła 13 mld zł.

investment outlays value has exceeded 13 billion PLN.

www.sse.lodz.pl

21


w i z y t ó w k i u c z e s t n i k ó w / b u s i n e s s c a rd s

Technopark Łódź jest miejscem, w którym biznes spotyka się

Technopark Łódź is a place where business meets science. Its

z nauką. Dzięki swojej ofercie badawczej, inkubacyjnej

research, incubation and investment offer allows for effective

i inwestycyjnej umożliwia przepływ wiedzy i technologii

transfer of knowledge and technology between research

pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami.

units and companies. In BioNanoPark center are made

W centrum BioNanoPark wykonywane są kompleksowe

comprehensive laboratory tests for industry at every stage of

badania laboratoryjne dla przemysłu na każdym etapie

implementation of products or technologies. The centre does

wdrażania produktów lub technologii. Ośrodek zajmuje się

research for various industries, including chemical, cosmetic,

prowadzeniem badań dla licznych gałęzi gospodarki, m.in.

pharmaceutical, food, fuel and defence branch.

przemysłu chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, spożywczego, paliwowego, obronnego.

www.technopark.lodz.pl

MakoLab - Digital Solutions Agency - realizuje projekty

MakoLab - Digital Solutions Agency - is the single point for

służące transformacji cyfrowej globalnych koncernów

digital transformation delivering projects for global

i największych polskich instytucji. W ofercie firmy znajdują się

companies and the biggest Polish institutions. Company's

platformy komunikacyjne i prosprzedażowe: strony i portale

offer includes communication and sales platforms: websites,

internetowe, e-sklepy, systemy biznesowe, aplikacje mobilne,

ecommerce, business systems, mobile applications, Data and

usługi z obszaru Data i semantyki, a także kreacji

Semantics services combined with creation and multimedia,

i multimediów, user experience, e-marketingu i analityki

user experience, e-marketing and web analytics.

webowej. MakoLab's headquarters is located in Łódź. The company MakoLab ma siedzibę w Łodzi i biura w Warszawie, Londynie,

also operates via offices in Paris, London and Gainesville

Paryżu i Gainesville (USA, Floryda). Do klientów firmy należą

(Florida, USA). The portfolio of its clients includes such names

m.in.: Renault-Nissan Group, Toyota Motor Europe, mBank,

as Renault-Nissan Group, Toyota Motor Europe, mBank,

Atlas, Parrot, Vastint.

Atlas, Parrot, Vastint.

www.makolab.com

22


w i z y t ó w k i u c z e s t n i k ó w / b u s i n e s s c a rd s

Głównym obszarem działania Pixel Technology jest

The main area of activity Pixel Technology is a Polish territory.

terytorium Polski. Jednocześnie firma tworzy wraz z Urzędem

Simultaneously the Pixel Technology formed, together with

Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Centrum

the Marshal Office of the Lodz Region, Center of Excellence in

Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy

Knowledge-Based Economy (Knowbase) at the University of

(KNOWBASE) Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wojewódzki

Lodz and the Regional Specialist Hospital. M. Pirogow in

Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi polski klaster

Lodz, Polish cluster within the project ”Regional ICT based

w ramach projektu „Regional ICT based Clusters for

Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration”

Healthcare Applications and R&D Integration” (akronim:

(acronym: RICHARD). Currently Pixel Technology in

RICHARD). Aktualnie Pixel Technology przy współpracy

cooperation with the Signo Motus implements their own

z Signo Motus wdraża autorskie oprogramowanie ExPACS

software ExPACS Server archiving and image distribution and

Serwer Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów oraz Chazon

Chazon Radiological Information System along with

Radiologiczny System Informatyczny wraz z teleradiologią we

teleradiology in Italy for Studio Dott. Renda, Risonanza

Włoszech dla Studio Dott. Renda, Risonanza Magnetica,

Magnetica, Radiology Medica, Via Imera.

Radiologia medica, Via Imera.

www.pixel.com.pl

TomTom to globalny lider w dziedzinie map i nawigacji, który

TomTom empowers movement. Every day millions of people

oferuje również sportowe zegarki GPS, a także naj-

around the world depend on TomTom to make smarter

nowocześniejsze rozwiązania do zarządzania flotą

decisions. We design and develop innovative products that

samochodową oraz rozwiązania oparte na funkcjach

make it easy for people to keep moving towards their goals.

lokalizacji. Każdego dnia miliony ludzi na całym świecie

Best known for being a global leader in navigation and

podróżują i podejmują decyzje korzystając z rozwiązań

mapping products, TomTom also creates GPS sports watches,

TomTom. Firma opiera się na czterech liniach biznesowych:

as well as state-of-the-art fleet management solutions and

Konsumenckiej, Motoryzacyjnej, Licencyjnej i Telematycznej.

industry-leading location-based products. Our business consists of four customer-facing business units: Consumer, Automotive, Licensing and Telematics.

www.tomtom.com

23


w i z y t ó w k i u c z e s t n i k ó w / b u s i n e s s c a rd s

TOYA to jeden z pięciu największych w Polsce operatorów

TOYA is one of the five biggest cable operators in Poland,

sieci kablowych, jako jedyny z nich oparty wyłącznie na

among which it is the only one based solely on Polish capital.

polskim kapitale. Świadczy usługi takie jak telewizja,

It provides services such as television, broadband Internet

szerokopasmowy Internet i telefonia, dostarczając je do

and telephony to more than 170,000 households in seven

ponad 170 000 mieszkań, w siedmiu miastach. W swojej

cities. In its offer the company also has innovative proprietary

ofercie TOYA posiada także innowacyjne autorskie

solutions: Television 3G (Third-generation) which combines

rozwiązania: Telewizję 3G (Trzeciej generacji), która łączy

traditional TV with access to online content as well as many

telewizję tradycyjną z dostępem do treści internetowych

useful applications, and TOYA GO ensuring access to live TV

i wielu użytecznych aplikacji oraz usługę TOYA GO,

on mobile devices.

zapewniającą dostęp do telewizji na żywo za pomocą m.in.

TOYA has won prestigious awards such as: Godło "TERAZ

urządzeń mobilnych.

POLSKA" (Emblem "POLAND: NOW") (2009) and the title

TOYA jest laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień, takich

"Lider Nowoczesnych Technologii 2014” ("Leader of New

jak: Godło „TERAZ POLSKA” (2009) czy tytuł „Lidera

Technologies 2014").

Nowoczesnych Technologii 2014”.

www.toya.net.pl

Transition Technologies S.A. to polska firma, która od ponad

Transition Technologies S.A. is a Polish company, which has

25 lat tworzy autorskie systemy informatyczne, za-

been creating original computer software together with

awansowane rozwiązania technologiczne oraz dostarcza

technologically advanced solutions as well as providing IT

usługi IT cenione na całym świecie. Doświadczenie czerpiemy

services. Our products have been highly valued all over the

ze współpracy z największymi firmami produkcyjnymi,

world for 25 years. Using the experience of the most

dla któr ych tworzymy najnowocześniejsze systemy

prominent production companies, we craft modern IT

IT wspierające ich produkcję. Firma zawsze podąża

systems, which support their production process. We pride

za nowościami w branży, dlatego już stała się liderem

ourselves in following the newest trends in the IT area at all

w nowym trendzie - Internet of Things. Dzięki tworzonemu

times. Therefore, we have become a leader in a new trend

w naszej firmie oprogramowaniu, które łączy w sobie

called Internet of Things. Transition Technologies S.A. has also

produkty wielu światowych przedsiębiorstw w globalną sieć,

been creating software that combines the products of many

podnosimy polskie fabryki na wyższy poziom, tzw. Fabryki

worldwide companies in a global network. As a result, we can

Przyszłości (Factories of the Future).

take Polish factories to a higher level, the so-called Factories of the Future.

www.tt.com.pl

24


Administrator Klastra: Fundacja Politechniki Łódzkiej 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116 tel.: +48 42 631 29 21

email: office@ictcluster.pl

www.ictcluster.pl

Ç https://www.facebook.com/KlasterICTLodz/

ICT Polska Centralna Klaster 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you