Page 1

verhaal halen vijf vrouwen Johanneskerk voor zoekers en zieners

welkom

een lied van Margryt Poortstra op muziek gezet door Tom Lรถwenthal

woorden bij het ontsteken van de paaskaars

wij zingen psalm 23,

2 Zelfs door een dal van diepe duisternissen waar ik het licht der levenden moet missen, vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde met stok en staf, tot troost en tot geleide. Onder het oog van hen die mij verraden richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.

vjjf vrouwen

Johanneskerk 15 mei 2011

1


Vijf vrouwen Exodus 1: 8 Een nieuwe koning stond op over Egypte die Jozef niet gekend had. Hij sprak tot zijn volk: Zie, het volk van de kinderen van Israël is ons te talrijk en te sterk. Kom, laten wij het dan te slim af zijn dat het niet nog talrijker wordt en het geschieden zal, komt er oorlog, dat het zich voegt bij hen die ons haten en tegen ons strijdt en opwaarts gaat, weg uit het land. Zij stelden opzichters aan die het onderhorig maakten, die het vernederden met zware lasten: het bouwde voorraadsteden voor Farao, Pitom en Raâmses. En zoals zij het vernederden, zo talrijk werd het, zo brak het door — zij walgden van de kinderen van Israël. Die van Egypte maakten de kinderen van Israël tot slaven meedogenloos, zij verbitterden hun leven tot harde dienst, tot pek en baksteen, tot alle dienst op het veld — alle dienst waarmee zij hen meedogenloos tot slaven maakten. vertaling: Alex van Heusden / Huub Oosterhuis

wij zingen het lied: ‘Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd …’

2. Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld, aan machten prijsgegeven aan meer dan eigen schuld, wij die God weet hoe verder tot hiertoe zijn gespaard, dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 3. Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt, dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft, dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.

vjjf vrouwen

Johanneskerk 15 mei 2011

2


Al-Afwezige Dat u er altijd was en zult zijn, die eeuwen der eeuwen waarin wij als gras en broodkruimels roepen maar geen antwoord, smeken maar stilte geen taal misschien een teken voor wie wil. Tegen u is praten gemompel van gekken steeds luider in leegte die u bent of niet. Ik kom eraan in mijn huurauto en ik zeg: je wereld is prachtig, de vlaktes van de Kaap de platte bergen aan de horizon, ’s avonds gloeien de steden van het oude Europa ’s morgens rijst Naxos blozend uit zee men zingt over vroeger, je dalen weerklinken maar waar ben jij? Wat ik zie is je kleed geborduurd met vogels, golven, kantwerk van kale bomen- als dat je kleed is. Je weet hoe wij leven, kent onze sauzen, bruggen, musea we dansen heel prachtig, beschieten elkaar en sterven aan ziektes, we huilen om doden vanwaar zal onze hulp komen, niet uit die bergen van je die zwijgen, niet van jou die maar afwacht. We zingen je half tevoorschijn, we schreeuwen om ontferming beloven ons wonderen en soms buigen we ons neder en zeggen: niet zoals wij. U bent maar vorm, een wijze van zeggen, hoopvol wil ik U bedanken vervloeken beklagen. Mocht u mij horen ik ben hier op aarde tot in de eeuwen der eeuwen ben ik hier.

wij luisteren naar het lied ‘ Eerste stem’

Eerste stem. Herder der Ziel Gij, Enige, Ik-Zal-Er-Zijn, Ach, hoe is uw naam, Gij die ons schiep? Hoor ons dan nu en roep ons weg uit chaos ellende en matheid, raak onze veerkracht aan. tekst: Hildegard van Bingen (1098-1179) bewerking: Jannet Delver muziek: Tom Löwenthal

Marjoleine de Vos

Exodus 1: 15 De koning van Egypte sprak tot de vroedvrouwen van de vrouwen der Hebreeën - de naam van de eerste was Sifra, de naam van de tweede was Pua - , hij sprak: Als je de vrouwen der Hebreeën helpt baren, kijk dan naar het geslacht van het kind: is het een zoon, laat hem sterven, is het een dochter, laat je haar leven. Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken en gezegd had: ze lieten de kinderen leven. De koning van Egypte riep de vroedvrouwen en sprak tot hen: Waarom doen jullie dit en laat je de kinderen leven? De vroedvrouwen spraken tot Farao: Daarom: de vrouwen der Hebreeën zijn niet als de Egyptische vrouwen, ze zijn als dieren in het wild; voordat de vroedvrouw hij hen is gekomen, hebben zij al gebaard. En God was goed voor de vroedvrouwen en het volk werd talrijk en zeer sterk.

vjjf vrouwen

Johanneskerk 15 mei 2011

3


Exodus 2:1 Ging een man uit het huis van Levi, nam een dochter van Levi, 2 de vrouw werd zwanger, baarde een zoon, zij zag hem, dat hij goed was, zij hield hem drie maanden verborgen. 3 Toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een kleine ark van biezen, smeerde die dicht met pek en leem, deed het kind daarin en zette het neer in het riet aan de oever van de Rivier. 4 Zijn zuster ging staan in de verte om te weten wat er met hem zou worden gedaan. 5 Farao’s dochter daalde af in de Rivier om te baden, haar meisjes liepen langs de kant van de Rivier. Zij zag de kleine ark tussen het riet, zij stuurde haar slavin om het te nemen, 6 deed het open en zag hem, het kind: een kleine jongen die huilde. Zij kreeg medelijden met hem en sprak: Dit is een kind van de Hebreeën. 7 Zijn zuster sprak tot Farao’s dochter: Zal ik voor u een zogende vrouw gaan roepen uit de vrouwen der Hebreeën? Zij zal het kind voor u zogen. 8 Farao’s dochter sprak tot haar: Ga. De jonge vrouw ging en riep de moeder van het kind. 9 Farao’s dochter sprak tot haar: Ga met dit kind en zoog het voor mij. Ik, ik zal jou er loon voor betalen. De vrouw nam het kind en zoogde het. 10 Het kind werd groot, zij bracht het naar Farao’s dochter, hij werd haar zoon. Zij riep zijn naam: Mozes — Hij die optilt —, zij sprak: Want uit het water heb ik hem opgetild.

In het uiterste oosten van Syrie tegen Irak aan, liggen de ruines van een oude stad: DuraEuropos. Er werden diverse godsdiensten beleden en er is ook een synagoge opgegraven. Zeer opmerkelijk is dat deze synagoge tal van fresco's heeft met voorstellingen uit het Oude Testament (de Tenach). Dit is opvallend omdat Joden zeker in oudere tijden zelden of nooit mensen uitbeeldden. Hier een fresco met een voorstelling van Mozes, die gevonden wordt door de dochter van de farao. Denk voor de datering aan ongeveer 250 na Chr. vjjf vrouwen

Johanneskerk 15 mei 2011

4


Ga nu maar liggen liefste in de tuin de lege plekken in het gras, ik heb altijd gewild dat ik dat was, een lege plek voor iemand, om te blijven. Rutger Kopland

You麓ve got a friend, gezongen door James Taylor When you're down and troubled And you need a helping hand and nothing, oh nothing is going right Close your eyes and think of me and soon I will be there To brighten up even your darkest night

Als je down bent en in de put zit en je hebt iemand nodig want werkelijk alles gaat verkeerd, sluit dan je ogen en denk aan mij dan ik zal zorgen dat ik er snel ben om zelfs je in je donkerste nacht wat licht te brengen

You just call out my name and you know, wherever I am I'll come running to see you again Winter, spring, summer or fall all you've got to do is call and I'll be there You've got a friend

Roep m'n naam en je weet dat, waar ik ook ben, ik naar je toe kom rennen om bij je te zijn, Of het nu winter, lente, zomer of herfst is, het enige wat je hoeft te doen is me roepen en ik zal er voor je zijn, ja zeker je hebt een vriend...

If the sky above you should turn dark and full of clouds and that old north wind should begin to blow Keep your head together and call my name out loud now Soon I'll be knocking upon your door

Als de lucht boven je donkerder wordt en zwaar bewolkt, en die vervelende noordenwind weer opsteekt, hou dan je hoofd erbij en zeg m'n naam hardop: voor dat je het weet, klop ik op je deur

You just call out my name and you know, wherever I am I'll come running (oh, yes I will) to see you again Winter, spring, summer or fall all you've got to do is call And I'll be there, yeah yes

Roep m'n naam en je weet dat, waar ik ook ben, ik naar je toe kom rennen om bij je te zijn, of het nu winter, lente, zomer of herfst is, het enige wat je hoeft te doen is roepen en ik zal er voor je zijn,

Ain't it good to know that you've got a friend When people can be so cold They hurt you and desert you Well, they take your soul if you let them Oh, but don't you let them

Is het niet goed om te weten dat je een vriend hebt als mensen z贸 koud zijn, ze kwetsen je en ze laten je in de steek, en pakken je ziel af als je het toelaat oh, maar laat dat niet toe, hoor

You just call out my name And you know, wherever I am I'll come running To see you again (Oh baby, don't you know 'bout) Winter, spring, summer or fall all you've got to do is call I'll be there (yes, I will)

Roep m'n naam en je weet dat, waar ik ook ben, ik naar je toe kom rennen om bij je te zijn, Of het nu winter, lente, zomer of herfst is het enige wat je hoeft te doen is me roepen en ik zal er voor je zijn, ja zeker je hebt een vriend...

You've got a friend Ain't it good to know You've got a friend

vjjf vrouwen

Johanneskerk 15 mei 2011

5


wij zingen het lied ´Delf mijn gezicht op ….´

de gebeden in stilte Onze Vader die in de hemelen zijt Uw NAAM worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen vjjf vrouwen

Johanneskerk 15 mei 2011

6


mededelingen en collecte

wij zingen staande het lied Wat vrolijk over U geschreven staat …

2. wat vurig staat geschreven: dat Gij komt ‘redden wat verloren is’, dat woord, dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, ‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond 3. dat hoge woord, geschreven wit op zwart, trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. tekst: Huub Oosterhuis melodie Antoine Oomen

zegenbede

Omdat niet alles gezegd kon worden

Op een keer speelt Mozes op de schoot van Farao. Hij pakt de kroon met juwelen. Farao is bang dat hij zijn troon zal verliezen en vraagt zijn astrologen om de betekenis van de actie van de baby. De meesten zien er gevaar in en stellen voor het kind te doden voor het kwaad kan doen. Eén van de raadgevers stelt echter voor om de baby eerst te testen. Farao gaat akkoord. Er worden twee schalen voor Mozes neergezet. Eén bevat gouden juwelen, en de ander bevat gloeiende kolen. Mozes hand graait naar het goud, maar een engel stuurt zijn hand richting de kolen. Hij legt de gloeiende kolen op zijn lippen en verbrandt zo zijn hand en tong. Maar zijn leven wordt zo gespaard. Na de test heeft Mozes een spraakgebrek. Hij is zo geen begenadigd spreker, maar zijn woorden zijn van gewicht want het zijn Gods woorden die door zijn lippen gesproken worden.

Voor wie oog heeft voor de prachtige structuur van Exodus 2 (Jopie Siebert Hommes)

Jan Steen, ca 1670 / Mozes en de kroon van de farao

Inleiding (de man en de dochter van Levi) vs 1 A geboorte zoon (geen naam) vs 2 B moeder (staat kind af) vs 3 C zuster (van verre) vs 4 D dochter van farao (ziet arkje) vs 5 E het kind vs 6a D’ dochter van farao (ontferming) vs 6b C’ zuster (dichtbij) vs 7 en 8 B’ moeder (krijgt kind terug) vs 9 A’ adoptie zoon (naam) vs 10 vjjf vrouwen

Johanneskerk 15 mei 2011

7


Deze viering is voorbereid door Kees Wijnen, Bettina van Santen en Harry Wim Wierda. De ambtsdrager van dienst was Ineke Kooy Reactieboek In de ontmoetingsruimte ligt een reactieboek, waarin u na afloop van de dienst kunt reageren op de viering. Zowel positieve als opbouwend-kritische reacties zijn welkom: de werkgroep vieringen doet er graag haar voordeel mee. Hiernaast ligt elke zondag vóór de dienst ook een voorbedenboek, waarin iedereen suggesties voor voorbeden kan schrijven. Offerblok Het offerblok is bestemd voor de Blindenschool in het dorp Beit Jala bij Bethlehem. Kerkdienst nog eens beluisteren? Type in: www.wijkgemeenteovervecht.nl. Op het scherm ziet u aan de rechterkant de laatste vijf kerkdiensten. U kunt één van deze diensten aanklikken waarna u de dienst nog eens kunt beluisteren. Pastoraal Meldpunt PMP Vanaf vandaag hebben de coördinatoren een vaste plek in de ontmoetingsruimte: bij binnenkomst rechts. Er staat een bordje met Pastoraal Meldpunt. Mededelingen voor de liturgie van a.s. zondag kunt u tot uiterlijk dinsdagavond 18.00 uur per e-mail inleveren bij Lies Kamphorst: info@wijkgemeenteovervecht.nl

vjjf vrouwen

Johanneskerk 15 mei 2011

8

Verhaal halen - vijf vrouwen  

Liturgie zondag 15 mei 2011

Verhaal halen - vijf vrouwen  

Liturgie zondag 15 mei 2011

Advertisement