Page 1

posen 2013 Johonnescentru mgemeenl e


licht muziek teF,lul we tot tust komen

tijdens het zingen van ons aanvangslied wotdt de bmndende nieuwe paaskaars door de kinderen binnengedrcgen en te midden van de gemeente op de standaad gezet

wij zingen ons beginlied; 2. Warcn wij dood doorde zonde, verminld en verloren,

d.g

ge

-

naakt

I-!at ons

ver

=a'-

Diep

llEm

hetrgd

ge

lo

dat uj

nr de

heelt heeft

eD ge

doven van harte, verhard om zijn woord niet te horerl Hij is zo $oot, Hij overmande de dood. Wij zijn in Jears herboren.

3. Nu zend uw Gees! als een als een stem in ons midden.

le

r,llut

Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. En zo voortaan eren uw heilige Naam. En U in waarheid aanbidden.

lacht

Hi.j

Et ons

,relodie l;reytinchausen's Oâ‚Źhtreicies Cesangtuch

lichr aan - se

12.t1

'I-ohe der He.En, dâ‚Źn mlichtieen K6Dis der Eh.en,

begroeting

inleidende woorden

als ik lijden niet serieus neem hoe moet ik dan in hemelsnaam

als min hoofd vol is van wat anderen bedachten hoe kan ik dan in hemelsnaam

als mijn vieren vast omlijnd is hoe kan ik dan in hemelsnaam

geloven in opstaan een nieuwe dag

luisteren naar wat U mij te zeggen hebt

loslaten achter de steen Uw aanwezigheid ervaren Aukje Wijma


lied om ontferming:

3. Ove.alle kindBren vcor wie geen plaa6 ir, die worden geborer in oorlogsn noer, in ar,noede, horger en siojlji: i{eer', odtlerm U!

TooMetiiis: Gert Landtror

4. Over wie een zwaat lot moeten dlagen, dakiozen, doellozen, €enzam€ zieler, gestoorde en gekegldekte mensen: Hoer, ontlenn U!

cod van ons leven, opgn o!$ halt

en maak het za

\raa&ver

\vii

Heer, ont

-

wijd als de

5. Over degenen die worden ver-rolgd, die wcirden verqg_rk!:llpn"gsklgineerd, en die lnen beissiert en lqhetdt: Heer, ontferfi U!

roepen'als voor ons"zllil

ferm

6. Over de nghssn d9 worden vergeten, door aiernand geaehitlggborgen, die te goringzliAl$ae gedenken: Heer, ontferm U!

Ui

2. Over het onschuldige bloed op aaide

?. Over wie leven in angs! pijn el1 zoigen, overwiebang zin om te siervenJ er over onszelf in het uur van de dgAd: Heer. onti.rn lJ!

verElglrlqlr€lldlgjreniinklen, de siachtoflers r/ao [cak:g veEgadl iieer. oniferrn U! van alle

Tekr

de kinderen die dat willen kunnen naar de kindeNieing

evangelie opstanding jullie vragen wat is de verrijzenis van de doden? ik weet het niet

jullie vragen bestaat dat soms niet: de verrijzenis van de doden? ik weet het niet

jullie vragen wanneer is de verrijzenis van de doden? ik weet het niet

ik weet

jullie vragen bestaat er een verrUzenis van de doden? ik weet het niet

alleen maar

waarjullie niet naar vragen: de veraijzenis van de levenden lk weet

alleen maar waartoe Hij ons roept: tot ventzenis hier en nu

Kuft Matli

Niek schuma:1


'tfu laat oN bddPrl' - n & thlh *t4 vduin v!j, vwr lvpl6tn, on: lot veiftta: wezu td24n, rhrcsr; de (pn d,t offd v,eulozat, bngzk@l doq'oni qtpbn

wJ zrngen:

w-ln 1ae'kpn ,/E

txJ

d

frnu. Mar 6n Lert ,tt &

d,e wg ,!n,

nnt u tu

ge-

B-

ls.

alk vcrc\@n, vrct u, :&hfus tton, bnen offDldenl, whtloe zonenl tn n

l$j gnien hbortun in @n d'q

rd'

wqp,A cvn.

'k nal ttv rlrarn, opt /,6t zal ,L u lronen,

W

&

:trlte d,e vdat m uv vnrd nu n uw belton* ootpton'eo: d :tanstln uan & yaeJl ztd cBrard. & n,n.te , reemdel,ng o tliL,t'g&orren. *pet

*

Brqsk ol onzchtq, velert d,e ft fun, eel * nu dj. u"'! /rcpnde lzm cB"onne," ' 'o hqae/ ,an de nnite-ii i di. unhn ran yd vougod ,n mq fuga.xvn

wij horen uit het messias-verhaal van Lucas (24, 1-12): 1 Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 2 BU het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. 3 en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. 4 Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen, 5 Ze

werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: 'Waarom zoekt u de levende onder de doden? 6 H'j is niet hier. hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: 7 de lYensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.'8 Toen heinnerden ze zich zijn 9 Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd- 10 De vrouwen die het graf bezochten, waren l4aria uit Magdala, Johanna, Iqaria de moeder van

Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostejen wat er was gebeurd, 11 maar die vonden het maar kletspraat en qeloofden hen niet. 12 Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kUken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop qinq hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.

een luisterlied bij het evangelie: "De vroegte van de eerste dag' leksl Huub Oosterhuis, muziek Anloine Oomen De vroegte van de eerste dag, twee wouwen, de aarde schokt, een engel van Godswege, van stralend licht, kleed wit als sneeuw, vrees niet, daalt uit de hemel, rolt de grafuteen weg.

Sabbat voorbij kopen zij balsem, gaan grafwaarts, de vrouwen -wie zalons de steen terzijde rollen? Jongeman, in wit: Jezus van Nazaret die wed gekruisigd?

Die werd gekruisigd, Jezus die gijzoekt, niet hier is hij, verezen uit de doden. Die werd gekruisigd, Jezus die gij zoekt, niet hier is ht, verrezen uit de doden.

Zijvluchten, panisch, melden niets, aan niemand.

Niet hier, verrezen, meld het aan de wereld. Niet hiea, verrezen, meld het aan de wereld. Zij vluchten, panisch, melden niets, aan niemand.


De eerste dag derweek, drje vrcuwen hebben met eigen handen balsem toebereid, zrj naderen de steen, zij zien twee mannen ;n bljnkend kleed en buigen djep ter aarde-

Het donke.v66r de eerste dag, de tuin, een wouw buigtzich voorover in het grai Vrouw, waarom huilje, vragen witte stemmen. Omdatze mij mijn heer ontnomen hebben.

Waizoekt gi hem te midden van de doden?

Iuinman, weet jij waar hij gebleven is? Het licht gaat op - rabboeni, ljeve meester Tujnman, weet jij waar hij gebleven is?

Hij is niet hier, de levende, hij leeft. Wat zoekt gij hem te midden van de doden? Hij is niet hier, de levende, hij leeft.

Het licht gaat op

-

|abboeni, lieve meester.

overdenking een moment van stilte

wij zingen: "Dan zal ik leven' Het zal in alle vroegte zijn als toen.

rrex

De steen is weggerold. lk ben uit de grond opgestaan. lvlijn ogen kunnen het licht verdragen.

lk loop en st.uikel niet. lk spreek en versta mijzelf. l\4ensen komen mij tegemoet wij zijn in bekenden veranderd.

berg-op

-

Het

als

De

Ik

.lach

een

dor -

) !d,r","J r^;i7;-1, rLr - t. ,.f"

vcn

waar

waans, cn wor-den wo1 ken.

Daarachter, kristal geworden, verblindend, de zee die haar doden teruggaf.

zrl h al - le vroes ie \vij wo.

toen.-,,.-.-.,-

och - tend

vch

m;t

trckt

zie ik,

de

At(

kor rel zwcl!.

men onr-ran-dan Ler

bouw-land.

or

ie-n,rlo o,

'''

Dij

1

'r t1

i=I =: lan gc hal-nen,

1.t-=,... in

F14w

re rc ten.,

re vlak

ddr wak kd van hâ‚Źt eer $e

If 2Pkf

l;chr-

r""rn en roc_n,r.

;tk;llr.

P.n' - w'l

pen,

-. - --=+ --;, Dan zJ ik le - ven. Dan zal ih

le ver. Dan

zal

itr

le


watef een geloofsbelijdenis lk vertrouw mij toe aan de levende God. Hij heeft mij gedacht en uitgesproken, blijvend tot zin vriend benoemd.

Zijn Naam is mij vertrouwd, kreeg kleur dankzij Jezus, de lressias. ln zijn leven en dood vind ik mijzelf terug. Hij is een weg, betrouwbaar ook door alle donker.

lk geloof dat mijn dagen niet tevergeefs ztn, mijn leven niet ten dode opgeschreven. Hij zal mij herccheppen naar lijf en leden nieuw, bekleed met licht. Bewogen door Zijn adem, tot leven gewekt door Zijn hartslag zal ik bestaan. Sttze de Vries

wii vieren de gedachtenis aan onze doop

*$

{1,-z-

Allen die dat wi en zijn uitgenodigd langs de doopvont te Iopen en daar even de vingeB in te dopen om daatmee het voothoofd aan te mken of een kruisteken te maken. Zo brengen wij ons onze doop in herinneing. vemieuwen we ons geloof en brcngen daarmee tot uiting dat we proberen vanuit deze doop te leven.

L-Af,

nraei

Jacques

Berthis


brood en wijn mededelingen en collecte

de gebeden voorbeden, gesproken en in stilte

en besloten met het gebed dat Jezus ons heeft voorgeleefd: Onze Vader die in de hemelzijt, uw Naam wode geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wrl geschiede op aade zoals in de Geefons heden ons dageljjks brood en vergeef ons onze schulden,

hemel.

zoals ook wij onze schuldenaars vergevenEn leid ons niet in vezoeking maarverlos ons van de boze, want van lJ is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

wij zingen het tafelgebed 'Moge ons voor waar verschijnen"

ioor

Moge ons voor waar vercchijnen die genoemd wordl 'zoon der mensen') die gezegd '{ordt dood, maar levend, die gehoopt wordt mens voor allen.

Mo - se o'!s

6eel4 ir

er -

schtj-ner de '

ua - tet

ttur

ze1

in

niet

men

-

in dioory

in

stanLl

vm ster-tery

sbie- sel

l:el

sen

ln dit mensenbrood gebroken, levenskansen, recht voor allen,

ir

het dnn

-ken vin

be -

k2t1 in @r-je.vins

lroge ons versch'ijnen deze, ogenlicht en levensadem, knecht en koning, lam en herder, lieve meesier, wpord van cod.

tt/

koar + a en:

.

schij-nn

de - zet

te-vets'a- {em,

knecht

en ko-rir9


wij wensen elkaar vrede en alle goeds

@

woorden bU brood en wijn

breken en delen

kinderlied: "Lied van het feest"

1-

Klap

in

C'

de

han r ffi

CE

blijd

F

G

GE

C

m

Jetuiiop C

G/B

Am

fil l*ft hal-le '

DhG

2 Klo! op de deur bij de mreen:

3 Zing

op de straten en pleinen:

dit b de dag die cod off geeft (on ut je doDkere huizen,

dit is de aag die God ons geeft.

kom Mar hâ‚Źt le6t, dat Jezus leeh!

nng En het iesr, darjâ‚Źzus ledrl

De versleten stilte van het angstig zwijgen het doffe wachten op wat niet komen gaat is voorbij,voorgoed-

Een nieuwe stilte roept ons naar het graf De lege doeken spreken. Wij mogen opnieuw beginnen, wij mogen geloven en wandelen in het licht. Jos Zwetsloot

Zing

En he! lich

en het

L!en,


wij zingen ons slotlied;

1. De

de

zal ]a

step-pe

De rot-se!

schep

chen

step pe zal bloei-er

enjui

die ssan vu-af

pilg stao vol

2. De ballingen keren zij keren met blinkende schoven.

- cher.-

Die gingen

ir rou* "

ror aan de einden der iarde eenvoor een, en voorgoed,

de da-ger der

die keren in stoeten. Als beken vol srarer als beken vol toesnellend wrter schietend omlaag van de bergen. Met lachen en juichen die zariden in tranen die heren met l&hen enjuiclen.

wa

-

Het

dor-sti-gen ko

l.

wr-rr zal sro

- ncn

m drin

De dode zrl leven de dode zal hofâ‚Źn: nu teven. Ten einde gegaao en onder stenen bedolven dode, dode, sta op, her licht van de morgen. Een hmd zat ons wenkâ‚Źn een stem zel ons roepen: Ik open

- leo.-

honel en aarde en afgrond. En wij zul1en horen en wijzullen opstarn en

d"

rep-r P

/rt L .t-r e, .r '\e

lichetr erjuichen

â‚Źn leven.

.

de zegen van de Eeuwige

v.

De Levende zegene en behoede u. De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zrj u genadig. De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vaede.

en

wes ons ge-na

JJ)))

,

dig,

)

en

seef ons

) )))

we

de.

J


no ofloop von

d.

viering is iedereen welkon vooa onfinoeting, koffie en lhee

en ook verder:

fijne

paosdagen gewenst!

L/lededelingen

Aan en in deze dienst werd neegewerl<t doot het koo. ander leiding van Wick Gispen (die tevens de vleugel en het otgel bespeelde), Maian van der Hulst-Caspers (liturg), Fnncis Pins (lector), Truus de croot, Ans Kok en Jan de Kruijf (ambtsdragers) en de voorganger was Hatry Wim Wierda.

Reactieboek ln de ontnaetingaruimte ligt een reactieboek, waain u na afloop van cle dienst kunt reageren op de viering. Zowel positieve als opbouwend-kritlsche reacties zijn welkom: de we*groep vieringen doet er graag haar voordeel mee. Hiemaast ligt elke zondag v66r de dienst ook een vootbeden- en intentieboek, waain iedereen suggestres voor voorbeden kan schiiven.

Offerblok Tot en met Pasen staat het offerblok gereod voot Exoalus, een organisatie die ex,gedetineerden opvangt en samen met hen werkt aan hun rc-integhtie in de maatschappil Et zijn 13 Exodus-huizen in Nedeland, ook 66n in Ukecht. Exgedetineetalen kunnen er een tijdlang wonen en met de hulp van prcfessionals en vijwilligers nieuwe wegen vinden op het gebied van wonen, werken, relaties en zingeving. Het werkt! Mensen die via Exodus in de maatschappi terugkeren vallen minder vaak terug in ciminele activifeiten dan analercnVan hafte aanbevolen!

Voor wie nieuw is hier--. ledere kotk hoeft zo zijn eigen manieren. Btjons isdat niet anders. Voor nieuwe nensen is dat sons best lastig: hoe wed<t het hiet? ls er kinderopvang? Heb ik een liedboek nodig? Om nieuwe mensen in onze kek wegwis te naken, is er nu een folder'Vootwie nieuw is hief. Achtein de kerk ligt een stapeltje van deze folders. De folders zijn niet bedoekl voot u die hier kinc! aan huis bent, naat voor mensen die hier voor het ee/st konen. Onze welkonstgrcep zal de folder uitdelen aan mensen die hiet voor het eerst komen. Opme.kingen en reacties kunt u kwijt aan de welkgtoep conmunicatie. Namens de werkgroep communicatie, Aien Bezemer

Seniorenviedng Op dinsdag 2 april (dus 3e paasdag) is et weer een seniorenviering voor de senioren van cta Johannescenttumgemeente, Overvecht, Tuindorp en Voordory. Wellicht een mooie gelegenheid on het paasfeest

Ap deze dag zal pasto, Petet van Kessel ons vooryaan in een Woord- en Conmunieviering, die begint om 10.00 uur. Wij hopen op een gaede apkomslvan onze seniaten

Mededelingen voor de litutgie van a.s. zondag kunt u tot uite ijk dinsdagavond l B.OO uu per e_mail inleveren bi Lies Kamphorst: info@iohannescentrum. nl

Liturgie Pasen 2013  

De liturgie van de viering op Eerste Paasdag 2013

Liturgie Pasen 2013  

De liturgie van de viering op Eerste Paasdag 2013

Advertisement