Page 1

een viering van de paasnacht 2013 Johanneskerk – Utrecht Overvecht


2

Paasnacht 2013


Het is schemerdonker - we zitten in stilte en wachten op licht

Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft ‌.

NOG EVEN... Weten dat er na de nacht een morgen komt. Geloven dat er uit het dorre hout iets nieuws kan bloeien. Vertrouwen dat er kiemen van vrede sluimeren in de aarde. Tot ze gewekt worden " door het Licht..

uit het messiasverhaal van Jezus van Nazareth Op jou heb ik... zou mij nooit... niet nog wel, heet 'Ik zal er zijn, - voor mij? Ik leg de toekomst in jouw handen. Vader.

Zingen: Als alles duister is ‌.

Paasnacht 2013

Jij kent mijn naam niet meer. Ik die van jou

3


De voorhang van de tempel scheurt doormidden De Honderdman (die over honderd keizersoldaten gaat) - toen hij dit zag geschieden zegende hij de God van IsraĂŤl en sprak: Die daar was waarlijk een gerechte. Er meldde zich een man die Josef heette, lid van de Hoge Raad, maar tegenstander van hun verraderlijke strategie. Pilatus stond hem toe het lijk te bergen. Hij had een in de rots gehouwen graf. Daar legde hij hem neer in doodse stilte.

wij zingen:

Kom in mij, maak geluid in mij, dood is diep in mij, versteend mijn stem - ontsta in mij, doe pijn, doorgloei mij, leef mij, licht in mij.

Wees hier aanwezig met uw eerste adem zoals toen in de doodsvallei, waar Gij een kuil vol dorre beenderen bekleedde met huid van jeugd en sterke spieren licht. Kom hierheen, storm van adem, waai de dood de wereld uit. Blaas zijn skelet tot leven.

Paasnacht 2013

Kom uit mij, scheur mij, kind van mij, mens in mij, ontwaak. Ontvang mij, overschaduw mij. En ga met mij ` waar niemand met mij gaat.

4


Op de sabbath rustten zij zoals geschreven staat. Maar op de eerste dag der week, vroeg in de morgen, donker was het nog. keerden zij terug naar het graf, in hun handen de balsem en geurige kruiden die zij hadden toebereid. Zij vonden de steen weggerold van het graf. Zij gingen naar binnen en vonden niet het lichaam van de heer, van Jezus. En het geschiedde in hun vertwijfeling. zie, twee mannen, staande voor hun ogen. schitterend in wit gekleed. Diep bevreesd bogen zij hun aangezicht ter aarde Maar de mannen zeiden tot hen: Wat zoekt gij de levende bij de doden! Hij is niet hier, hij is verrezen, Herinnert u hoe hij heeft gesproken tot U toen hij nog in Galilea was: 'Het moet dat de mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van mensen en gekruisigd wordt maar op de derde dag zal hij verrijzen'. En zij werden zijn woorden indachtig. Ik heb mij aan u verbanden zoals mijn vader zich verbonden heeft aan mij. Een koninkrijk zal ik u geven waar gij zult leven met mij.

Paasnacht 2013

wije zingen: Gij zijt de lucht om mij heen (1 maal dubbelkwartet, tweede maal allen)

5


wij zingen het lied ‘Vroeg in de morgen, donker was het nog …’ Vroeg in de morgen, donker was het nog, zijn wij gegaan, een keer, nog in ons hart de dichtheid van de nacht.

Op licht en schaduw, bomen aan de bron, op stilte leek die naam. Een gloed van liefde schroeide ons gezicht.

Paasnacht 2013

Een troep die sloft en zwerft, de richting kwijt De nagalm van een stem. De weerklank van wat woorden in ons hart. Een slingerende stoet naar goed wijd land. Een eeuwenlang smal pad.

6


wij ontsteken de paaskaars –en trekken naar voren de kerk in. v. Licht van Christus – a. Heer wij danken U voor in de kerk aangekomen zingen wij het lied ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ en delen met elkaar in het Licht

overweging – aan de dood niet gelaten

Zij keerden om, de drie, weg van het grafvan Magdala Maria en ]ohanna en Mirjam Iakobsdochter - om te melden wat hen was overkomen, aan de mannen. Die keken strak en vonden het gebazel.

3. Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt. Taal zal alleen verwoesting zaaien en van ons doen geen daad beklijft. Veelstemmig licht, om aan te horen zolang ons hart nog slagen geeft. Liefste der mensen, eerstgeboren, licht, laatste Woord van Hem die leeft

Zoek niet naar mijn graf. Want dat zal je niet vinden . Mijn handen zijn nu de handen van anderen die strijden. Mijn stem roept in andere stemmen, mijn droom leeft voort bij anderen. En weet dat ik pas sterf, als jullie de moed opgeven.

Maar Simon Petrus snelde naar het graf en zag het leeg en wist niet wat te denken. Hij keerde in zichzelf en weende bitter.

C.M. Gutierrez

Paasnacht 2013

2. Licht, van mijn stad de stedehouder, aanhoudend licht dat overwint. Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw kijkend kind. Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de Wereld daagt waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt.

7


rondom de tafel de gebeden ingeleid met ehet leid ‘Gij zijt de lucht om mij heen’ e 1 maal dubbelkwartet, 2 maal allen

Gij die uw Naam hebt uitgeroepen in ons gezicht ga mee in ons midden, doe ons rechtop gaan bevrijd ons verstand en breng ons tot rede omwille van allen die zich niet kunnen ontworstelen aan armoede en uitzichtloosheid omwille van allen die dolen en zwerven geen dak boven hun hoofd, geen steen om te rusten omwille van hen die het leven ontvluchten drugs, verslaving, de dood omwille van alle zinloze doden die wachten op de eerste dag omwille van onze dierbare doden omwille van Jezus Messias.

wij zingen:

Gij zijt de lucht om mij heen Ik adem U in anders sterf ik. Ik sla U om als een mantel En ik weet dat Gij nooit verslijt

Paasnacht 2013

Gij die gezegd hebt dat nooit varen laat het werk van uw handen. Beschaam ons toch niet. Beschaam ons toch niet.

8


wij bidden ons tafelgebed : Gij die weet wat in mensen omgaat

solo:

Gij die ons denken peilt en ieder woord naar waarheid schat en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat. koor:

Gij toetst ons hart en Gij zijt groter dan ons hart. Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht. En niemand, of hij heeft een naam bij U.

koor:

Maar soms herinneren wij ons een naam, een oud verhaal, dat ons is doorverteld, over een mens die vol was van uw kracht, Jezus van Nazaret, een Jodenman.

solo:

En niemand valt of hij valt in uw handen en niemand leeft of hij leeft naar U toe.

solo:

En niemand die de dood is ingegaan keerde ooit terug, om ons van U te groeten.

Hij was zoals wij zouden willen zijn: een mens van God, een vriend, een licht, een herder, die niet ten eigen bate heeft geleefd, en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven.

Paasnacht 2013

solo:

9


koor:

Die in de laatste nacht dat hij nog leefde het brood gebroken heeft en uitgedeeld, en heeft gezegd: Neemt, eet, dit is mijn lichaam zo zult gij doen, tot mijn gedachtenis.

solo:

Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom dit brood en breken het voor elkaar, koor:

wij wensen elkaar vrede en vormen de kring De voorste rij is voor mensen die graag willen zitten, op de tweede rij kunnen mensen staan en indien gewenst even zitten. Tussen de vleugel en de kansel wordt er druivensap gedeeld, elders wijn.)

Paasnacht 2013

om goed te weten wat ons te wachten staat als wij leven hem achterna.

10


woorden over brood en wijn breken en delen Als u het mandje krijgt geeft u een stukje brood aan degene van wie u het mandje kreeg (vergeet de uitdelers niet). Dan geeft u het mandje door en krijgt u een stukje aangereikt. De beker komt er achteraan en gaat dezelfde weg als het mandje. U kunt een slokje nemen of het brood erin dopen. e

e

e

wij zingen het lied ‘Kijk vooral naar de tekens van hoop’ 1 en 2 maal door het dubbelkwartet, 3 en e 4 maal door allen

Kijk vooral naar de tekens van hoop en signalen van vertrouwen volg de weg van de gerechtigheid en een spoor van liefde zal de aarde opnieuw bewoonbaar maken. dankzegging wij zingen het lied ‘soms even …’ Zijn alsof toch, op hoop van zegen: een hand die handen groet. ' Alsof een mens mag overleven, Wel sterft maar niet voorgoed. Ooit even waar te zijn ontkomen aan klacht en troost en schijn: ontwaken, lichtgeraakt, genomen, gekend zoals wij.

Deze viering is voorbereid door Cees van Steenis en Kees Wijnen. Ambtsdragers van dienst waren Petra Willemse, Jeannet Kelholt, Marian van der Hulst-Caspers. Het koor stond onder leiding van Wick Gispen die ook de vleugel en het orgel bespeelde. Alle afbeeldingen in deze liturgie zijn van Jörg Länger

Paasnacht 2013

Zijn - en dat niets mij ooit kan scheiden van God die in leeft: Onschendbaar zijn, onnoembaar lijden, en niets dat reden geeft en niemand die mijn hoop rechtvaardigt, en niemand weet van mij dan Gij alleen die in mij ademt. Mijn levensdag ben Jij.

11

Viering Paasnacht 2013  
Viering Paasnacht 2013  

Liturgie van de viering tijdens de Paasnacht 2013

Advertisement