Page 1

jaargang 11, nr. 3

2014

Op dreef informatieblad

Johannescentrum voor zoekers en zieners

Maart


Pagina | 2

Jaargang nr. 10

INHOUDSOPGAVE

Colofon Redactie A. Dijk, tel. 261 34 45; F. van Schelven, tel. 273 21 14; S.Tromp Meesters, tel. 603 60 31 Bezorging A. Barnard, tel. 261 07 26; H. van den Pol, 06-27015976 F.A. Schnoor, tel. 261 41 80;

Inleveren kopij De volgende Op Dreef verschijnt op 29 maart 2014 en loopt tot 25 april 2014 Alle kopij aanleveren uiterlijk 18 maart 2014 v贸贸r 18.00 uur. Digitale kopij via redactie.opdreef@gmail.com Overige kopij bezorgen op Vechtdijk 306, 3563 MD Utrecht, t.a.v. redactie Op Dreef.


Jaargang nr. 11

Pagina | 3

‘GEDEELDE GEDACHTEN’ Omgaan met verschillen Samen met een groepje collega’s werk ik me door ‘Secular Age’, het bekende lijvige werk van de filosoof Charles Taylor. In dit boek bespreekt hij de plaats van religie in de wereld en hoe die gedurende de afgelopen eeuwen diepgaand is veranderd. Waar eens religie het gehele raamwerk van het menselijke denken en handelen bepaalde, daar is het nu teruggedrongen in de marge. Hoe is dat zo gekomen, wat heeft het tot gevolg en ook hoe kunnen, met dit als uitgangspunt, hedendaagse dilemma’s tot een oplossing worden gebracht. Het dilemma dat in onze laatste bijeenkomst centraal stond was dat van het beheersen en verminderen van het geweld in onze wereldsamenleving. Wat kan ons daarbij helpen? Taylor noemt het belang van twee dingen:het opbouwen van geordende democratische samenlevingen en het streven om de voordelen daarvan op zo groot mogelijke schaal te verbreiden. Maar is dat voldoende, zo vraagt hij zich af. Of is er nog iets anders nodig? En dan steekt hij een laag dieper en houdt een boeiend betoog over onvoorwaardelijke liefde en mededogen, over de noodzaak van vergeving en over het grote belang van de erkenning van onze gemeenschappelijke, gebrekkige menselijkheid. Wil je ontkomen aan een voortdurend terugkerend zondebokmechanisme (de ander(en) schuldig verklaren om jezelf vrij te kunnen pleiten) dan is het nodig om tot het inzicht te komen dat niemand werkelijk volmaakt is, en dat we het, mét al ons tekortschieten, samen zullen moeten doen. ‘Het hoogste goed bestaat uit gemeenschappelijkheid, uit wederzijds geven en ontvangen, en wel zo dat hierbij de scheidslijn tussen geven en ontvangen vervaagt en de ene mens een geschenk voor de ander wordt.’ Tot zover Taylor. En nu wat dichterbij. Afgelopen zaterdag had de kerkenraad een ‘heidag’. In een naburig dorp was een zaaltje geregeld zodat we even in een andere setting pas op de plaats konden maken om met elkaar te kijken naar waar we ons op onze ‘trektocht naar de toekomst’ bevinden en wat de volgende stappen daarvan zouden kunnen zijn. We hebben o.a. op creatieve wijze nagedacht over onze identiteit als Johannescentrumgemeente in UtrechtOvervecht en we hebben daarbij de uitkomsten van de huiskamergesprekken van dit najaar betrokken. Eén van de dingen die er uitsprong was de diversiteit van onze gemeente. We komen uit verschillende tradities, we hebben verschillende wensen en verlangens, we verschillen in leeftijd, en we hebben soms ook een heel verschillende kijk op hoe het verder moet met de kerk, op wat nodig en niet nodig is, op wat kan en niet kan. Nu kun je dat lastig vinden, maar je kunt er ook anders tegenaan kijken. Het is namelijk ook een rijkdom. Én het is een weerspiegeling van de wereld waarin we leven. Onze gemeente is geen eiland van koekoek eenzang, net zo min als de wijk en de stad waarin we wonen en de wereld die we met elkaar delen. Overal is het een uitdaging om goed met elkaar samen te leven, om elkaar ruimte te gunnen, om te durven zijn wie je bent en tegelijk nieuwsgierig te blijven naar hoe een ander is en denkt. En dat dan zonder elkaar te veroordelen. Het lukte ons heel aardig op die zaterdag. Op een gegeven moment schreef ik in mijn aantekenboekje: “Dit is het, deze interesse in elkaar, dit elkaar bevragen, dit sprankelende, dit ‘alles kan en mag gezegd worden en wordt waarde aan gehecht!”. Het was mooi om mee te maken. Zo kan het dus. En wat op zo’n kerkenraaddag kan, kan ongetwijfeld ook in de breedte van de gemeente. Het vraagt oefening van ons allemaal, het gaat met vallen en opstaan, maar als je er mee bezig blijft, gaat het steeds beter. En dan wordt de kerkelijke gemeente tot een oefenplaats van vreugdevol samenleven, ondanks of beter mét alle verschillen die er zijn. En wat we binnen oefenen kunnen we vervolgens buiten toepassen. In deze zin heeft de christelijke traditie de wereld nog heel wat te bieden, zo vindt Taylor en ik sluit mij graag bij hem aan. Ds. Toos Wolters


Pagina | 4

Jaargang nr. 10

VIERINGEN IN DE JOHANNESKERK zondag

23 februari

10.30 uur

zondag

2 maart

10.30 uur

dinsdag woensdag

4 maart 5 maart

10.00 uur 19.30 uur

zondag

9 maart

10.30 uur

zondag

16 maart

10.30 uur

zondag zondag

23 maart 30 maart

10.30 uur 10.30 uur

Ds Toos Wolters Schrift en tafel Verhaal halen Kinderkring en oppas Pastor Adri Verweij Ds. Toos Wolters Marian v.d. Hulst-Caspers Ds Toos Wolters Schrift en tafel Pastor Huub Schumacher Kinderkring en oppas Verhaal halen Ds Harry Pals Schrift en tafel

Ringleiding De Johanneskerk heeft een ringleiding, bedoeld voor mensen met een gehoorapparaat. De ringleiding zit in de rand van het verhoogde plafond in de kerkzaal. Wilt u hiervan gebruik maken, gaat u dan binnen deze ring in de kerkzaal zitten.

BIJ DE VIERINGEN Bij de vieringen t/m maart 2014 Voor de laatste keer wil ik u informeren over de vieringen, die komen gaan, omdat ik om gezondheidsredenen “gas moet terugnemen“. Van harte hoop ik dat er binnen de werkgroep een andere schrijver gevonden gaat worden. Op 2 maart ,de laatste zondag voordat de 40- dagentijd gaat beginnen, sluiten we de serie vieringen “Wie zeggen jullie dat ik ben?“ over Messias Jezus af met een “Verhaal- halen” viering met hetzelfde thema, die Bettina van Santen en Kees Wijnen zullen voorbereiden. Dinsdag 4 maart om 10.00 uur zal Pastor Adri Verweij voorgaan in de seniorenviering, waarbij ook niet-senioren van harte welkom zijn. Na afloop is er gelegenheid om elkaar bij de koffie en de thee te ontmoeten. Woensdag 5 maart is het Aswoensdag. We beginnen om half 8 gezamenlijk aan de 40dagentijd ter voorbereiding op het paasfeest. Ds. Toos Wolters en Marian v.d. Hulst-Caspers zullen dit avondgebed voorbereiden. Wie wil kan ook het askruisje ontvangen. Zondag 9 maart beginnen we met een viering van Schrift en Tafel aan een nieuwe serie vieringen in het kader van de 40-dagentijd. De voorganger is Ds Toos Wolters. Op 16 maart zal Pastor Huub Schumacher weer onze gast zijn. Hij gaat voor in een dienst van Woord en Gebed. Op 23 maart zullen Bettina van Santen en Kees Wijnen weer een “Verhaal halen”- viering verzorgen. De Schrift – en Tafelviering van 30 maart zal worden verzorgd door Ds Harry Pals van de Janskerk,die wij al enkele keren eerder mochten begroeten. Van harte hoop ik ,dat we met veel mensen op weg zullen gaan naar het paasfeest met mooie vieringen. Inmiddels is een werkgroepje hard bezig aan de vieringen voor de Goede / Stille week samen met onze dirigent Wick Gispen. Daar zal ongetwijfeld iets moois uit groeien. Namens de werkgroep vieringen Marian v.d. Hulst-Caspers Het verhaal van de Levende


Jaargang nr. 11

Pagina | 5

- zoals geschreven staat in psalmen en de profeten We zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen van de vieringen in de Veertigdagentijd en Pasen. Omdat een aantal van deze van deze vieringen (Aswoensdag en de zondagen 9, 16 en 23 maart) zich binnen de reikwijdte van deze Op Dreef bevinden, hier alvast even enige informatie. We zijn voornemens het alternatieve rooster van de Raad van Kerken te volgen. Dit leest elke zondag een gedeelte uit het lijdensverhaal volgens het Matteüsevangelie en daarbij de psalm en/of profetentekst waarnaar in dat gedeelte wordt verwezen. Voor zondag 9 maart zijn de teksten Matteüs 21: 1-9, Zacharia 9: 9-10 en Psalm 118: 24-29, voor zondag 16 maart Matteüs 21: 10-17 en Jeremia 7: 1-11 en voor zondag 23 maart Matteüs 21: 33-46 en Psalm 118: 13-23. Dit alles onder bovenstaande titel. Binnenkort zult u in de kerk en op de website een flyer aantreffen, waarop het een en ander wat uitvoeriger wordt toegelicht. Ds. Toos Wolters

Het pastoraat van de wijkgemeente wil makkelijk bereikbaar en ook doordeweeks aanspreekbaar zijn. Daarvoor is het PMP bedoeld. Klop gerust aan als u bezoek vanuit de gemeente wilt ontvangen of iets wilt doorgeven. Dan helpt u de wijkgemeente ook, want wij weten soms niet hoe het u vergaat. Ook voor levens- en geloofsvragen en in crisissituaties kunt u bij het Pastoraal Meldpunt terecht. Wij zoeken naar de juiste persoon (bezoekmedewerker, ouderenwerker of predikant) om u van dienst te zijn. Het PMP is de hele week door telefonisch te bereiken. U krijgt dan één van de coördinatoren aan de lijn (Riek Blomberg, Tiny Donker, Ria van Haeringen of Ada Vollmüller) of kunt uw telefoonnummer achterlaten op de voicemail en wordt dan terug gebeld. De coördinator van dienst is na de viering ook aanspreekbaar vlak bij de uitgang van de kerkzaal. Naast het verrijdbare prikbord met lief- en leedberichten. Het telefoonnummer is: 06 - 395 05 532

Activiteiten


Pagina | 6

Jaargang nr. 10

Gemeenteweekend Texel 26–28 september 2014 Je hebt het wellicht al gehoord: we gaan naar Texel ! Iedereen die er zin in heeft is welkom. Van vrijdagmiddag 26 september 16 uur tot zondagmiddag 28 september 15 uur is kampeerboerderij Jonkersbergen in den Hoorn voor ons beschikbaar. We kunnen daar overnachten in stapelbedden of in een eigen meegebracht tentje, en natuurlijk is er een keuken waar we samen onze maaltijden zullen maken. Meer informatie over de accommodatie vind je op www.jonkersbergen.nl Het weekend is bedoeld als ontmoetingsweekend waarin iedereen vrij is zelf het eiland te ontdekken en strandwandelingen te maken, dan wel mee te doen aan activiteiten die we vanuit de organisatie zullen aanbieden. Natuurlijk houden we rekening met activiteiten voor mensen die niet meer zo mobiel zijn. In een van de komende nummers van de Op Dreef krijg je meer informatie over het programma, de bereikbaarheid, voorzieningen van de accommodatie, etc…. Het weekend is financieel zelf supporting, doch in voorkomende situaties is ondersteuning vanuit de diaconie mogelijk. De deelnemersbijdrage zal naar verwachting circa 60 euro zijn voor een volwassene en circa 40 euro voor een kind. Dit is inclusief overnachtingen en maaltijden maar exclusief vervoer. Heb je zin om mee te helpen bij de voorbereidingen variërend van programma onderdelen tot de catering? Of wil je ter plaatse je eigen workshop organiseren of meehelpen in de keuken? Neem dan even contact op met: Gerard Appelo, telefoon 2625708 (e-mail: gerard.appelo@xs4all.nl ) of Jeannet Kelholt, telefoon: 2287486 (e-mail: jeannet.k@zonnet.nl ) VROUWENCONTACTKRING OPBOUW Onze volgende bijeenkomst zal gehouden worden op woensdag 19 februari om 13.45 uur in de Johanneskerk. Het onderwerp van deze middag zal zijn .De wind in de Bijbel. Een thema dat geschreven is in ons blad "In Gesprek" van januari 2014. Ds. Gert Landman uit de Bilt heeft dat geschreven. Het zal voorbereid worden door Ada Bade en Joke Voskamp. Neemt U allemaal het blad van januari mee? De volgende bijeenkomst zal zijn op 19 maart om 13.45 uur in de Johanneskerk. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat Toos Wolters tijd heeft voor ons en met ons samen een onderwerp gaat behandelen. Zij gaat het hebben over De kerk in deze tijd. Zoeken, verliezen en vinden. Gasten zijn altijd hartelijk welkom bij ons Inlichtingen Adrie Ras-v.d.Meer, telefoon 2617055.


Jaargang nr. 11

Pagina | 7

Op donderdag 6 maart hebben wij in Amersfoort een bijeenkomst van Regio West. Adres is Vogelplein 1 3815 GV Amersfoort. Het begint om 9.30 tot 12.00 uur De volgende bijeenkomst zal zijn op 19 maart om 13.45 uur in de Johanneskerk. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat Toos Wolters tijd heeft voor ons en met ons samen een onderwerp gaat behandelen. Zij gaat het hebben over De kerk in deze tijd. Zoeken, verliezen en vinden.

DIACONAAL 40-dagentijd Over een paar weken, op 5 maart, begint de 40-dagentijd, de opmaat naar Pasen. Ik weet niet hoe u die 40-dagen periode beleeft, maar voor mijzelf vind ik het altijd een mooi afgebakend tijdvak om bewust(er) te leven, sommige dingen meer te doen (inkeren tot jezelf, omzien naar kwetsbare mensen in je buurt) en andere dingen minder (soberheid in eten, niet snoepen). Mooi is dat steeds meer kerkmensen de 40-dagentijd gebruiken voor bewustwording, ieder op z’n eigen manier. Dit werkt verbindend en het is stimulerend om daarover van gedachten te wisselen. Het thema dat Kerk In Actie dit jaar gebruikt in deze periode is Zoek de stilte, met als ondertitel Ontdek wat je beweegt. Er is, heel modern, zelfs een app voor ontwikkeld, zie www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp De diaconie zit ook niet stil in deze periode. We willen weer Open Eettafels organiseren, net als de afgelopen twee jaar. U kunt gezellig aanschuiven aan de eettafel van een ander gemeentelid, of u kunt uw eigen eettafel openstellen voor gast-eters. Achter in de kerk leggen we vanaf 2 maart vellen papier neer waarop u uw open Eettafel kunt aanmelden of u kunt inschrijven voor een maaltijd bij iemand anders. Wat op het menu staat is aan de kok: sober, vegetarisch, een soep-met-brood-lunch of een drie-gangenmenu, u bepaalt het zelf. En ook of u er nog iets ‘inhoudelijks’ bij wilt serveren. En natuurlijk dag en tijd. 7 tafels hebben we vorig jaar gehad, met 39 gasten. Gezellig, lekker en verbindend. Meldt u uw tafel dit jaar aan? Of gaat u uit eten? Op zondag 16 maart staat eten ook centraal, maar dan in de vorm van het inzamelen van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank. 88 voedselpakketten worden er nu elke week samengesteld voor huishoudens in Overvecht die dit hard nodig hebben. En er is zelfs een wachtlijst. De Voedselbank doet er elke week weer alles aan om iedereen een krat met basisboodschappen te geven. U kunt daarbij helpen, door op 16 maart een of meer artikelen mee te nemen van dit lijstje: grote en kleine blikken groenten of appelmoes koffie, thee, suiker tandpasta, afwasmiddel, wasmiddelen spaghetti, macaroni, rijst, pannenkoekmix, Brinta smeerkaas, sandwichspread, blikjes smeerleverworst pakjes soep, pakjes saus en bouillonblokjes. Let alstublieft op de houdbaarheidsdatum van de spullen! Alles moet minimaal nog een week houdbaar zijn. Naast levensmiddelen is er geld nodig, voor aankoop van brood, melk en verse groenten. Daarvoor zetten we de spaarpot klaar. Op zondag 30 maart staan er bij de kerkdiensten in het detentiecentrum Kamp van Zeist vazen vol bloemen. Afzender:de JohannescentrumGemeente. De bloemen brengen de


Pagina | 8

Jaargang nr. 10

boodschap dat mensen buiten de poort mee willen leven met iedereen die binnen opgesloten zitten. Om dit teken van hoop en verbondenheid vast te houden mag iedere bezoeker aan de viering na afloop een bloem meenemen naar zijn cel. Dat wordt zeer op prijs gesteld. We zullen de zondagen voor 30 maart weer kaarten laten rondgaan onder de koffie en zoveel mogelijk namen daarop geschreven krijgen. Op zondag 6 april doen we mee aan de Paasgroetenactie van Kerk in Actie. U kunt dan een paasgroet sturen naar een gedetineerde ergens in Nederland, of een Nederlandse gedetineerde in het buitenland. Justitiepastores zorgen dat de kaarten goed terecht komen. Verder zijn er kaarten voor mensenrechtenorganisaties in het buitenland, met Engelse tekst. Alle kaarten worden na afloop van de viering verkocht. Vanaf zondag 9 maart t/m Pasen is het offerblok bestemd voor ouderen in Moldavië, die soms amper te eten hebben. Gelukkig is er een organisatie die zich om hen bekommert: Bethania. Daar bieden ze tafeltje-dekje maaltijden aan, maar ook kunnen ouderen naar het dagcentrum komen voor een maaltijd en voor medische zorg, maar ook gewoon voor een praatje. Kerk in Actie steunt dit project en de opbrengst van het Offerblok wordt verdubbeld door het DMO (zeg maar de stedelijke diaconie). Genoeg te doen en te overdenken, 40 dagen lang. Wat gaat u ondernemen? Namens de diaconie, Jeannet Kelholt Collecte opbrengst Zuylenstede 1 dec.'13 -2 6 jan.'14 1 dec. 8 dec. 15 dec. 22 dec. 25 dec. 29 dec. 31 dec.

Kerk in Moerdijk eigen pastoraat Citypastoraat Wijkdiaconie Kerk in Actie Pastoraalwerk Zuylenstede Buurtpastoraat

5 jan. 12 jan. 19 jan. 26 jan.

Onkosten eredienst Stedelijk Missionair Werk Oecomene Categese en Educatie

€ 48,60 € 54,20 € 62,85 € 66,15 € 128,95 € 70,05 € 25,40 € 87,85 € 84,05 € 76,35 € 74,75

Verder heeft de diaconie een gift ontvangen van € 600,en een gift van € 10,Alle gevers hartelijk dank. Namens de diaconie: Penningmeester Herman de Jonge, tel. 06-10645347


Jaargang nr. 11

Pagina | 9

KERK EN MILIEU Op 3 februari -2014 was de werkgroep Kerk en Milieu uitgenodigd op de vergadering van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken(USRK) Wij hebben daar verteld wat wij doen, bv de groene kerk, hoe je dat wordt, hoe je dat blijft, bij veel kerken was het nog niet bekend. Vandaag 10 februari als ik dit schrijf is het: Warmetruiendag: maar niet alleen vandaag, het kan per huishouden 600 euro schelen als men 1graad minder stookt, ik vind het moeilijk om dit te schrijven want ik heb het altijd koud, maar ik probeer het om de thermostaat eerder naar beneden te doen een vest aan te trekken. Geniet van de sneeuwklokjes zij luiden het voorjaar in. Hanny van Dommele, Kerk en Milieu

UIT DE WIJKRAAD VAN KERKMEESTERS Kerkbalans 2014 Iedereen die meegeholpen heeft om de enveloppen van Kerkbalans te bezorgen onze hartelijke dank. Via onze wijk hebben we tot nu toe ongeveer 95 enveloppen terug gehad. De overige enveloppen zijn opgestuurd naar het kerkelijk bureau of zijn reeds betaald. Als u nog niet gereageerd heeft kunt u dit op 3 manieren alsnog doen. Grote en of kleine bijdragen zijn welkom. U kunt de antwoordenvelop inleveren in de kerk, opsturen naar het kerkelijk bureau of gelijk uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van onze wijk. Let dan wel op dat u het goede (IBAN)nummer gebruikt, namelijk: NL21FVLB 0699543657. De binnengekomen enveloppen hebben aan toezeggingen tot nu een bedrag opgeleverd van ongeveer € 49000,00. Onze hartelijke dank hier voor. Windesheim Na vele jaren een vaste huurder in ons gebouw te zijn geweest gaat Windesheim ons per september 2014 verlaten. De activiteiten zullen dan worden verplaatst naar Amsterdam. Dit betekent een behoorlijke financiële aderlating voor onze wijk die mogelijk ook nog personele gevolgen kan krijgen. Het is van belang dat we de opbrengsten van de verhuur aan Windesheim kunnen compenseren om een gezonde financiële huishouding te krijgen. We zullen dan ook binnenkort met de directeur van het stedelijk Dienstencentrum in gesprek gaan hoe we dit verder gaan aanpakken. Al langer staat op de rol om een meer gestructureerde (meerjaren) aanpak van de financiën en de exploitatie van het gebouw vorm te geven. Het vertrek van Windesheim maakt dit des te noodzakelijker en dringender. Het betekent ook dat we nog meer zijn aangewezen op uw (financiële) bijdragen om de activiteiten van deze wijk te kunnen blijven doen.


Pagina | 10

Jaargang nr. 10

Kerkbalans 2013 Volgens de gegevens per december 2013 heeft de actie Kerkbalans in 2013 het bedrag van €102.591,00 opgebracht. Dit bedrag zal nog wel iets hoger worden met de correcties van januari 2014. Op zich geen slecht resultaat maar we zien wel een dalende tendens ten opzichte van voorgaande jaren. Met name ook het aantal bijdragende leden loopt terug. Des te meer reden om nu echt goed werk te maken van het financieel beheer binnen onze wijk. Als er mensen zijn die daar ideeën over hebben of daarover mee willen denken dan kunt u daarvoor contact opnemen met Peter Linssen. (gegevens zie onderaan dit stukje) Jaarverslag financiën 2013 Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het financiële overzicht over het jaar 2013. Naar verwachting kunnen wij over het afgelopen jaar nog een positief resultaat tegemoet zien. Dit positieve resultaat is voor een groot deel te danken aan de iets latere intrede van ds. Toos Wolters dan dat wij begroot hadden. Wij zullen u spoedig informeren over de definitieve cijfers over 2013. Ander Bankrekeningnummer Belangrijk om te weten is dat de Protestantse Gemeente Utrecht als geheel en wij ook als wijkgemeente een andere bank hebben gekozen. Wij zijn van Van Lanschot Bankiers overgestapt naar de Rabobank. Dit houdt uiteraard ook in dat het bankrekeningnummer van de wijkrekening is gewijzigd. Tevens wordt vanaf 1 januari 2014 het zogenaamde IBAN nummer ingevoerd. Wij verzoeken u vanaf heden, als u een bedrag aan de wijkgemeente wilt overboeken het volgende IBAN nummer te gebruiken: NL81 RABO 0130 6957 18 ten name van Johannescentrumgemeente te Utrecht. Het rekeningnummer ten behoeve van de Kerkbalans blijft vooralsnog ongewijzigd. Gift Gift ontvangen via Ds Toos Wolters, EUR 20 ten behoeve van wijkgemeente van Mw. vd. B. van de Nijldreef. Hartelijk dank daarvoor. Heeft u vragen over het financieel beheer of over het gebruik van het gebouw. Dan kunt u altijd contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen. Peter Linssen/ Nol Barnard Tel: 262 82 82/ 261 07 26 Email:plinssen@ziggo.nl

ZORG OP DREEF Transwijk zondag zondag zondag vrijdag zondag

16 -2 23 - 2 2 -3t 7-3 9 -3

10.30 uur 10.30 uur 10.30 uur 15.00 uur 10.30 uur

Ds B.Wallet Ds.J.E Riemens Ds.N.den Bok Ds N.Meynen Mw A Dubois-van Hoorn

Dienst van Schrift en Tafel Wereldgebedsdag Begin Veertigdagentijd


Jaargang nr. 11 zondag zondag zondag

16 -3 23.- 3 30 -3

Pagina | 11 10.30 uur 10.30 uur 10.30 uur

Ds J.Bouma

Ds.J.E. Riemens Ds C.P Bouman

Zuylenstede zondag zondag zondag zondag zondag

16-2 23-2 2-3 9-3 16-3

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

dr. J. van Amersfoort A. Hubers mevrouw P. Kool ds. J.E. Riemens mevrouw J.C. vd Boogaard

zondag zondag

23-3 30-3

10.00 uur 10.00 uur

drs. J. Bouma mevrouw ds. T. Zijlstra

begin Veertigdagentijd

Huis aan de Vecht De viering begint op vrijdag om 19.30 in de grote zaal. Tamarinde 16-02-14 23-02-14 02-03-14 09-03-14 16-03-14 23-03-14 30-03-14

mw vdSchrier dsJurjens geen viering 1e 40dagentijd 2e 3e 4e

mw Lam mw Dubois mw Dubois dsJurjens

Rosendael Kerkdiensten op zondag in Rosendael, steeds om 10.45 uur in de Rode Zaal

INGEZONDEN Het SMxxLxNBORD Regelmatige bezoekers van de Johanneskerk is het misschien al opgevallen: de oude rode liedboeken zijn verdwenen om plaats te maken voor . . . . . ja waarvoor? Eerst is de pilaar netjes gewit en nu hangt er een lichtgroen bord. Dit bord kan een belangrijke rol gaan spelen in onze gemeente. Op het bord komen de foto’s van alle gemeenteleden van de Johannescentrumgemeente gerangschikt naar werkgroep of activiteit met daaromheen alle andere loslopende leden. Zo kunnen we in één oogslag zien wie wie is en wat er allemaal gebeurt. Het bord zal plechtig in gebruik genomen worden op zondag 23 februari na de viering tijdens het koffiedrinken. Is er van u nog geen foto gemaakt of vindt u de huidige foto niet representatief, meldt dat dan even bij ons en wij gaan aan het werk om het bord een beter en een completer gezicht te geven. Martin Feenstra en Corrie de Heer


Pagina | 12

Jaargang nr. 10

PERSBERICHT Viering Wereldgebedsdag 7 maart 2014 Jeruëlkapel, Ivoordreef 2 Samen bidden, wereldwijd! De viering van de Wereldgebedsdag 2014 wordt gehouden op vrijdag 7 maart. In Overvecht wordt om 15.00 uur een viering georganiseerd waaraan medewerking verleend wordt door de Vrije Evangelische Gemeente, de Evangelische Broedergemeente en de Johannescentrumgemeente (PKN wijkgemeente Overvecht). Iedere eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, elk jaar opnieuw, al bijna 100 jaar lang. Steeds bereidt een andere groep christenen de viering voor. Dit jaar komt de orde van dienst uit Egypte. Het thema is: Bron van leven. Wat deze dag zo speciaal maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Bijbelgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden terwijl wij hier nog de vorige datum schrijven. Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Mensen uit 173 landen weten zich verbonden en bemoedigd door gebed. Door de bijeenkomsten op Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Uiteraard is iedereen welkom! 7 maart 2014, 15.00 uur, Jeruëlkapel, Ivoordreef 2, Utrecht Namens de voorbereidingscommissie, Hanny van Dommele en Petra Willemse

Cursus ‘omgaan met eenzaamheid bij ouderen’ voor bezoekvrijwilligers Vanuit de kerk worden al eeuwen mensen thuis bezocht. Dat is mooi, zo houden we zicht op elkaar. Er zijn predikanten en gemeenteleden (vrijwilligers) die op bezoek gaan. Sommige vrijwilligers geven aan dat ze meer willen leren over bezoekwerk; ze willen hun werk nog beter doen. Vorig jaar is er een cursus over ‘omgaan met eenzaamheid’ geweest. De deelnemers waren enthousiast. In de evaluatie zeiden ze over de cursus: veel geleerd, ook van ervaringen van anderen, interessante artikelen in de cursusmap, leuke en verschillende werkvormen, positief allemaal. Dit jaar komt er weer een cursus over eenzaamheid voor bezoekvrijwilligers. eenzaamheid Eenzaamheid komt veel voor, 3,5 miljoen volwassenen geeft aan zich eenzaam te voelen. 10% van de volwassenen geeft aan zich sterk eenzaam te voelen. Veel van deze mensen zijn ouderen. We zijn geneigd allerlei oplossingen te bedenken om deze mensen in contact te brengen met anderen. Meestal helpt dit niet tegen de eenzaamheid. In een cursus van vier avonden leren bezoekvrijwilligers om te gaan met mensen die eenzaam zijn. De cursus is vooral gericht op eenzaamheid bij ouderen. De deelnemers aan de cursus krijgen inzicht in wat eenzaamheid is en wat de gevolgen van eenzaamheid zijn;


Jaargang nr. 11

Pagina | 13

ze leren vaardigheden om in gesprek te gaan met eenzame ouderen en ze krijgen handvatten aangereikt om mensen te verwijzen naar hulp. De cursus helpt vrijwilligers om te gaan met eenzaamheid; dé oplossing voor eenzaamheid vinden is moeilijk. Ieder mens is immers anders, heeft andere wensen en andere mogelijkheden. cursus De cursus wordt gehouden op de maandagavonden 24 februari, 10 maart, 24 maart en 31 maart. We beginnen om 19.30 uur en de avond duurt tot uiterlijk 22.00 uur. De cursus vindt plaats in de Bethelkerk, Burgemeester Norbruislaan 1, Utrecht. De deelnemers krijgen een cursusboek; er zijn geen kosten aan de cursus verbonden. (En voor wie niet van rollenspelen houdt: we houden geen rollenspelen!) Er kunnen max. 12 mensen meedoen. Bezoekvrijwilligers kunnen zich tot 18 februari 2014 opgeven bij Irene Stok, 030-2737 540 (maandag, dinsdag en donderdag) of via i.stok@protestant-utrecht.nl.

Kerk & Israël Op woensdag 26 maart a.s. is er de laatste leerhuisavond van dit seizoen. Het gaat dan over het zogeheten roepingsvisioen van Ezechiël. Net zoals de Kabbala vorige keer bij de behandeling van het boek Henoch aan de orde kwam, zal dit ook nu het geval zijn. Tirtzah Middleton (uit de Liberaal Joodse gemeente) zal hierover inleiden. Zoals altijd komen we samen in de Antoniuskerk (Kanaalstraat 200). Koffie/thee vanaf 19.45 uur. Een bijdrage van 2 euro wordt gevraagd. We beginnen om 20.00 uur. Hartelijk welkom C.P. Bouman

PERSBERICHT DEBAT ARMOEDEBELEID WIJKPLAATS 5 MAART 2014 Verkiezingsdebat: armoede in Utrecht Wat gaat de politiek doen om de acht voedselbanken in Utrecht overbodig te maken? Hoe kan de lokale overheid mensen helpen om uit de armoede komen? Is het een goed idee om mensen met een uitkering te vragen vrijwilligerswerk te doen? Over deze vragen rondom het thema Armoede gaan vertegenwoordigers van Utrechtse politieke parijen met elkaar in debat op 5 maart in De Wijkplaats in de wijk Lombok. De Wijkplaats is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners die wordt gedragen door de kerken in Utrecht-West. Er is ook een voedselbank gevestigd. De kerken trekken zich de groeiende armoede in de stad aan. Hoe gaat de lokale overheid haar verantwoordelijkheid voor het armoedebeleid uitvoeren? Lokale politici van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, D66, SP en VVD hierover met elkaar in discussie. Leiding van het verkiezingsdebat: Elisabeth van den Hoogen. De toegang is vrij, belangstellenden zijn hartelijk welkom. Plaats en tijd: De Wijkplaats, Johannes Camphuysstraat 101, 20.15 uur. Aan het debat zullen deelnemen: • GroenLinks (nog niet bekend wie er namens deze partij bij zal zijn) • PvdA (Bouchra Dibi) • VVD (Dimitri Gilissen) • D66 (Bas Meijer) • CDA (nog niet bekend wie er namens deze partij bij zal zijn) • SP (Hilde Koelmans) • ChristenUnie (Maarten van Ooijen)


Pagina | 14

Jaargang nr. 10

Nieuwsbrief Utrechtse Kerkennacht editie 2015 № 1 - februari 2014 Wij gaan weer van start! Het lijkt nog ver weg, maar de Stuurgroep Kerkennacht is alweer druk bezig met de eerste voorbereidingen van de vijfde editie van onze Kerkennacht in Utrecht. Deze gaat plaatsvinden in 2015. De precieze keuze van die datum is afhankelijk van het landelijk beraad over Kerkennachten. We hopen u tijdens de eerstkomende bijeenkomst van kerken daarover meer te kunnen melden. 1e bijeenkomst: 10 maart a.s. Die eerstvolgende bijenkomst met kerken is gepland op maandagavond 10 maart 2014 om 20.00 uur in wijkgebouw De Prinsenhof (Eyk-anlaan 431 te Utrecht). Vanaf 19.30 uur is de deur open en schenken we koffie en thee. De 'agenda' voor deze bijeenkomst:  Welkom en introductierondje  Uw verwachtingen voor de Kerkennacht 2015  Doel van kerkennachten  Hoe kom je tot een zorgvuldig programmakeuze?  Pauze  Terugkoppeling vanuit het landelijk beraad  Datumkeuze 2015 voor Utrecht  Wat doet de USRK in 2015?  Volgende bijeenkomst (voorstel 30 juni)  Rondvraag  Sluiting De Stuurgroep hoopt van harte dat uw kerk of instelling iemand naar dit overleg kan afvaardigen. Het is belangrijk dat we op tijd beginnen met het werven van een breed draagvlak voor de volgende Kerkennacht. Samen zoeken Wij sturen deze uitnodiging naar zoveel mogelijk kerken, kerkelijke functionarissen en kerkelijke instellingen in Utrecht. Maar het kan zijn dat u andere ingangen heeft dan de Stuurgroep. En dus hopen we van harte dat u ook gaat werven. Meld anderen aan voor deze nieuwsbrief. En nodig de andere kerken in uw buurt ook uit voor het eerste overleg op 10 maart. Juist als u nog niet zeker weet of u wel mee zult doen in 2015, roepen we u op om te komen. Samen kunnen we dan goede afwegingen maken. Aanmelding Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief verschijnt een aantal keren tot aan de Kerkennacht in 2015. Verspreid 'm verder binnen uw eigen kerk of organisatie. Als u adressen wilt laten toevoegen aan de verzendlijst, meld dat dan via usrk@ziggo.nl.


Jaargang nr. 11

Pagina | 15

De Rijdende Kerk tijdens de Kerkennacht 2013

Een uitnodiging voor Theater van de EUG.


Pagina | 16

Jaargang nr. 10

Predikant Ds Toos Wolters, Donaudreef 56, 3561 EN, Utrecht, telefoon 662 48 13, wolfeen@planet.nl Adres Johanneskerk Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht, telefoon 262 02 16. Kerkdiensten: zondagmorgen 10.30 uur, ringleiding aanwezig. Kindergroep: 1x per 14 dagen. Koster en beheer: Jan Koning. Sleutelbeheer: Nol Barnard, Scharlakendreef 132, 3562 GD Utrecht, telefoon 261 07 26. Pastoraal Meldpunt Overvecht Coördinatoren: Riek Blomberg, Tiny Donker, Ria van Haeringen en Ada Vollmüller. Bereikbaar via: 06-395 05 532 Internet via www.johannescentrum.nl Dagelijks bestuur / Moderamen Voorzitter: Kees Wijnen, telefoon 262 42 78; Secretaris: Cas Mak Brasemstraat 101 3525TA, telefoon 2882478 Utrecht, info@johannescentrum.nl Lid: Jan de Kruijf, telefoon 013 666 3054 Ledenadministratie wijkgemeente Overvecht Ella Bakker, telefoon 030 262 51 24 / overvecht@protestant-utrecht.nl Diaconie Ans Kok, tel. 2733768 en Herman de Jonge, tel. 06-10645347, Truus de Groot, Jeannet Kelholt, Fennie de Kruijf, Banknr: NL27 RABO 0175 4672 34 t.n.v. Diaconie JohannescentrumGemeente. Wijkraad van kerkrentmeesters Correspondent: Peter Linssen, Turandotdreef 12, 3561 HB Utrecht, telefoon 262 82 82. Bankrek.nr: NL81 RABO 0130 6957 18 t.n.v. Johannescentrumgemeente te Utrecht. Penningmeester: Eric Kortschot, Oberondreef 18, telefoon 289 33 51 of email eric_kortschot@ziggo.nl Autodienst Zij die ‘s zondags vervoer naar de kerk nodig hebben, kunnen contact opnemen met


Jaargang nr. 11

Pagina | 17

Ineke Kooy-Bakker, telefoon 261 61 03, of Petra Willemse, telefoon 261 37 44. R.K.-gemeenschap Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht, telefoon 262 02 16. Alice IJtsma (doorgeven ziekenhuisopname), telefoon 261 53 46. Bankrek.nr. 699.762.928 t.n.v. PGU Wijk Overvecht, o.v.v. Oecumene. Pastor R.K.-, vacature Lichtenbergdreef 4, 3562 RD Utrecht. Eucharistievieringen RafaĂŤlparochie: zaterdag 19 uur en zondag 11.00 uur. Website: www.johannescentrum.nl

Op dreef maart 2014 webversie  

Op dreef maart 2014 webversie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you