Page 1

Op dreef informatieblad

jaargang 9, nr. 4

april 2012


JAARGANG NR. 9

PAGINA | 2

INHOUDSOPGAVE Je hoeft niet….................................................................................................................. 3 Vieringen in de Johanneskerk .......................................................................................... 4 Bij de vieringen ................................................................................................................ 4 Lief en wee....................................................................................................................... 6 Van de redactie................................................................................................................ 6 Activiteiten........................................................................................................................ 6 Kerkenraad ...................................................................................................................... 8 Diaconaal ....................................................................................................................... 10 Zorg op dreef ................................................................................................................. 12 Ingezonden .................................................................................................................... 13

Colofon Redactie A. Bezemer, A. Dijk, en M. Schonewille

Inleveren kopij De volgende Op Dreef verschijnt op 27 aprili 2012 en loopt tot 1 juni 2012. Alle kopij aanleveren uiterlijk 17 april 2012 vóór 18.00 uur. Digitale kopij via redactie.opdreef@gmail.com


JAARGANG NR. 9

PAGINA | 3

JE HOEFT NIET… Kerk Je hoeft niet protestant te zijn en ook niet katholiek Je kunt er huppelend naar binnen of met reumatiek Want of je fris en fruitig bent, bejaard of zelfs antiek Je bent er elke week opnieuw het hooggeëerd publiek Je kunt er naar verstilling zoeken of naar dynamiek Je mag er met je dromen komen of met je kritiek Al oog je nog zo sjofeltjes, al oog je nog zo sjiek Je bent er meer dan welkom, ook alleen voor de muziek Christien Crouwel maakte deze tekst naar het lied “mijn gebed” van D.C. Lewis, gezongen begin jaren ‘70. Er staat veel in, maar niet alles, dat mag je zelf invullen/aanvullen. En die vrijheid neem ik ook maar. Ontmoeting, dat woord mis ik: met elkaar en als het even kan met de Eeuwige, maar soms droom je weg of blijf je bij een zin of woord haken (sorry predikers, maar dat gebeurt me nog wel eens) en als je dan vraagt waar het over ging moet ik het antwoord schuldig blijven, alleen dat het goed was! En natuurlijk ontmoeten we elkaar bij de koffie! Delen, ook een woord dat ik mis: niet alleen vreugde en verdriet, want waar mag je je veilig weten om te huilen. Tranen van verdriet of pijn, maar ook tranen van blijdschap. Brood en beker delen met elkaar en ook geld en goed. Tot slot het aller belangrijkste de zegen, hoe je ook gekomen bent, wat er met je gebeurd is tijdens de viering, je gaat als gezegend mens weer weg! Welke woorden gezegd of gezongen worden, je krijg weer moed om verder te gaan, vleugels onder je bestaan. Niet op hoop van zegen, maar de zegen van de hoop. En die zegen wens ik jullie toe! Ans Cramer-Pullen


JAARGANG NR. 9

PAGINA | 4

VIERINGEN IN DE JOHANNESKERK Zondag

1 april

10.30 uur voorganger

Woorddienst, Palmzondag Ds. Aline Barnhoorn

Dinsdag

3 april

10.00 uur voorganger

Woord- en Communieviering Marian van der Hulst-Caspers

Donderdag 5 april

18.30 uur voorganger

Witte Donderdag Ds. Harry Wim Wierda

Vrijdag

6 april

19.30 uur voorganger

Goede Vrijdag Werkgroep Vieringen

Zaterdag

7 april

22.00 uur voorganger

Dienst van Schrift en Tafel, Paaswake Ds. Harry Zeldenrust

Zondag

8 april

10.30 uur voorganger

Dienst van Schrift en Tafel, Pasen Ds. Harry Wim Wierda

Kinderkring en oppas Zondag

15 april

10.30 uur voorganger

Verhaal halen Werkgroep Vieringen

Zondag

22 april

10.30 uur voorganger

Dienst van Schrift en Tafel Ds. Cees van Steenis

Kinderkring en oppas Zondag

29 april

10.30 uur voorganger

Woorddienst Ds. Harry Zeldenrust

Ringleiding De Johanneskerk heeft een ringleiding, bedoeld voor mensen met een gehoorapparaat. De ringleiding zit in de rand van het verhoogde plafond in de kerkzaal. Wilt u hiervan gebruik maken, gaat u dan binnen deze ring in de kerkzaal zitten.

BIJ DE VIERINGEN Na lange tijd zullen wij op 1 april a.s. ds. Aline Barnhoorn weer in ons midden mogen begroeten. Zij gaat ons voor in een Woorddienst op Palmzondag, aan het begin van de Goede Stille week. Witte Donderdag om 18.30 uur zullen wij samen met een maaltijd het laatste avondmaal van Jezus gedenken. ds. Harry Wim Wierda zal in deze viering voorgaan samen met Bettina van Santen. Op de Goede Vrijdag om 19.30 uur gedenken wij in een viering het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus op Golgotha. De viering wordt verzorgd door de werkgroep Vieringen. Zaterdag 7 april zal ds. Harry Zeldenrust de voorganger zijn in de Paaswake, waarin wij de opstanding van Jezus zullen gedenken, die Licht betekent voor ons mensen. We zullen het Licht binnendragen en de nieuwe paaskaars ontsteken, waarop dit jaar het symbool van de levensboom staat afgebeeld.


JAARGANG NR. 9

PAGINA | 5

Op paasmorgen zal ds. Harry Wim Wierda onze voorganger zijn. Tijdens deze viering zullen wij de betekenis van onze Doop gedenken en het Leven vieren. Het koor o.l.v. Wick Gispen zal op donderdag, zaterdag en zondag de vieringen muzikaal ondersteunen. Op 15 april zal de werkgroep Vieringen weer een ‘Verhaal halen’-zondag verzorgen. Ds. Cees van Steenis zal op 22 april weer onze voorganger zijn in een viering van Schrift en Tafel. Op de laatste zondag van april tenslotte zal ds. Zeldenrust weer onze vertrouwde voorganger zijn. Wij wensen u allen een goede voorbereiding toe op het paasfeest. Wij hopen dat wij met velen van u mooie, inspirerende vieringen zullen hebben. Marian v.d. Hulst-Caspers namens de werkgroep Vieringen NIEUW BEGIN Het begin van de viering heeft een wat andere invulling gekregen. Het leek ons als werkgroep vieringen goed om daar iets meer over te vertellen. Daarmee hopen we dat ook u het begin van de vieringen kunt meemaken en zult gaan waarderen. Al tijdens het inoefenen van liederen zijn de voorganger, de liturgen en de ambtsdragers aanwezig. Hierna volgt een meditatief stuk muziek. Die muziek wil ons helpen om het van binnen bij ons zelf stil te laten worden. Wat ons bezig houdt, wat er gebeurd is in de afgelopen week, wat ons geraakt heeft, dragen we met ons mee, als we de drempel van het kerkgebouw overgaan. De tonen van de muziek nodigen ons uit dit alles los te laten, leeg en ontvankelijk te worden voor wat komen gaat en doordrongen worden van Gods tegenwoordigheid. Die verstilling door de muziek heeft dus een positieve betekenis: zichzelfopen-houden-voor en eerbiedige aandacht. Het welkom klinkt. De Paaskaars wordt aangestoken. Daarmee laten we zien dat we God als het licht in ons mensen ontstoken, willen vieren. Dan kan het ‘heilig spel’ (want dat is liturgie!) echt beginnen. Vanuit een open houding en eerbied staan wij dan op. Want wij gaan iets doen wat boven ons zelf uitstijgt! Meestal is zo’n verandering wennen. Het is een opnieuw inoefenen, een opnieuw vertrouwd worden met een ander begin. Het kost tijd voordat je dat doorleefd hebt. Met deze achtergrond hopen wij dat u uzelf daar toe de tijd gunt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze altijd stellen aan ondergetekenden of in het reactieboek achter in de kerk op de tafel onder de liedboeken vermelden. Namens de werkgroep vieringen, Marjolein Heijliger Wick Gispen Annette Dubois


JAARGANG NR. 9

PAGINA | 6

LIEF EN WEE De kring van gemeenteleden is groter dan de verzameling van leden in een zondagse kerkdienst. In een gemeente met veel oudere leden, is niet iedereen in staat deel te nemen aan de vieringen. Als gemeente zullen wij nooit zeggen: uit het oog, uit het hart! Deze rubriek informeert u over het wel en wee, vooral van leden die niet meer aan de kerkdienst kunnen deelnemen. Er wordt gelukkig al veel naar elkaar omgezien. Maar als u een bekende naam leest, misschien stuurt u eens een kaartje of gaat u eens langs? Ook op het prikbord van het pastoraal meldpunt op zondag hangen briefjes met namen en adressen om eens een kaartje naar toe te sturen. Een simpel gebaar, dat veel kan betekenen! Als u berichten door wilt geven voor deze rubriek, dan kan dat via het Pastoraal Meldpunt (06-395 05 532), de contactpersoon van uw blok of via e-mail: adegrootpgu@kpnmail.nl

Laat van u horen als u een bezoek op prijs stelt, een vraag voor het pastoraat heeft of een Lief en Wee-bericht wilt doorgeven. U kunt trouwens ook aandacht voor een ander vragen. Het PMP zal discreet met de informatie omgaan. U kunt het Pastoraal Meldpunt telefonisch bereiken, de hele week door. U krijgt dan één van de coördinatoren aan de lijn of u kunt uw telefoonnummer achterlaten op de voicemail en u wordt dan terug gebeld. De coördinator van dienst is na de viering ook aanspreekbaar vlakbij de uitgang van de kerkzaal, naast het verrijdbare prikbord met lief- en leedberichten. Kijk ook eens op het prikbord om te zien wie u een kaartje kunt sturen! Het telefoonnummer is: 06 - 395 05 532

VAN DE REDACTIE Inmiddels zijn we druk bezig met het verwerken van de inzendingen voor de nieuwe naam van ons kerkblad. Uiteindelijk zal de beslissing over de naam bij de kerkenraad liggen. Het blijft dus nog even spannend. Een van de redactieleden heeft zijn vertrek aangekondigd. Dat betekent dat wij dringend op zoek zijn naar versterking. De tijdsbelasting is gemiddeld 1,5 dagdeel per maand (niet zoveel dus). Kennis van Word en tekstverwerking is gewenst. Reacties naar redactie.opdreef@gmail.com of belt u één van de redactieleden: Arjen Bezemer,; Anneke Dijk, , of Mariëlle Schonewille.

ACTIVITEITEN VROUWENCONTACTKRING "OPBOUW" Onze eerstvolgende bijeenkomst zal gehouden worden op woensdag 25 april. Wij beginnen om 13.45 uur in de Johanneskerk. Deze middag zal Jan Knoop in ons midden zijn en gaat ons weer foto’s laten zien op een bijzondere manier.


JAARGANG NR. 9

PAGINA | 7

Willen de dames die op 19 april mee gaan naar Ermelo om 8.40 bij het Overvecht station verzamelen? Inlichtingen kunt u krijgen bij Adrie Ras- v.d.Meer Gasten zijn altijd hartelijk welkom. NIEUWS VAN EN VOOR DE KOFFIEMORGENGROEP IN KAMER 5 Het is lente. Voor velen van onze groep is dat heerlijk. Nu kunnen we wat vaker naar buiten en genieten van de natuur. Op onderstaande data bent u weer van harte welkom bij de koffiemorgen: 4 april 18 april 2 mei 16 mei 30 mei 13 juni zeker vrij

er is de viering in de stille week , samen met Ds. Wierda en de gastvrouwen verhalen Marilou de ‘Virgiliis leerhuis Ds. Wierda en Ans Cramer hersengymnastiek en zingen Marilou de ‘Virgiliis bingo Ans Cramer Feestelijke afsluiting; waarheen is nog een verrassing, maar houd die dag

Vanaf deze plek wens ik u allen gezondheid en vreugde toe. Met een hartelijke groet, Ans Cramer Marilou de Virgiliis–Sluis


JAARGANG NR. 9

PAGINA | 8

KERKENRAAD GEMEENTEBERAAD 14 MAART 2012 Niet iedereen kon daarbij zijn. Jammer. Door middel van dit verslag proberen wij u een beetje bij te praten en mee te nemen in de denklijn die is ingezet. Op deze avond is het onderwerp: wat betekenen de woorden barmhartigheid en gerechtigheid voor iedereen in het leven van alledag. Twee woorden: barmhartigheid en gerechtigheid die bij de diaconie / kerk en samenleving centraal staan. Voordat we daar in kleine groepjes over gaan praten opent Kees Wijnen de bijeenkomst met kort te spreken over de profeet Jesaja. ‘Zelfs als je aanhoudend bidt, luister ik niet’. De God van de profeet Jesaja wil alleen een rechtvaardige samenleving – het is een God die je dient door te werken, door menslievendheid, door sociaal gedrag. Een gedeelte uit het gebed: Dat wij onszelf gewonnen geven aan het bevrijdende bestaan. Dat wij versteende zekerheden verlaten om op weg te gaan. Met deze opening krijgen ruim 60 gemeenteleden de gelegenheid om zelf invulling te geven aan deze woorden. Er wordt intensief gesproken en genoteerd. De uitkomsten van de tafelgesprekken worden na iets meer dan een half uur bij Nieske Terweij ingeleverd. De diaconie heeft voorlopig weer denk- en doestof voor maanden! Na de pauze vertelt Kees Wijnen dat we er allemaal goed van doordrongen moeten zijn dat zowel de leden van de Johanneskerk als de leden van de CentrumGemeente als aparte wijkgemeentes geen bestaansrecht hebben. Daarom is een integratieproject gestart. De eerste periode (maart tot en met mei 2012) wordt een stap gezet naar de toekomst door een basis van vertrouwen en respect te creëren. Vanaf oktober 2012 zullen we ons bezig houden met hoe we er als wijkgemeente Johannescentrum over vijf jaar uit willen zien en present willen zijn in wijk en stad. In de eerste periode zullen er een viertal denkgroepjes komen, te weten: liturgie, diaconie, pastoraat en public relations. Bij liturgie gaat het over de vormgeving van de tafelviering (hoe gaan we dat doen?); de liederenkeuze in ruime zin en de rol van kinderen in de viering. Als we het hebben over pastoraat wordt onderzocht welke effecten een niet wijkgebonden gemeenschap (CentrumGemeente) heeft op de organisatie van het pastoraat, de eventuele rol die het PMP kan spelen en de communicatiemiddelen die je in kunt schakelen bij het omzien naar elkaar. Voor de diaconie geldt eveneens dat zij zich buigen over de tafelviering (samen met de werkgroep vieringen) en het activeren van de maatschappelijke bewustwording. Een belangrijk instrument is public relations / communicatie. Met wie willen we communiceren en hoe doe je dat. Blijven we alleen Op Dreef inzetten als communicatiemiddel of zijn er ook andere mogelijkheden? Hoe organiseren we dat alles? De denkgroepjes zullen maximaal 2 à 3 maal bij elkaar komen. Gemeenteleden die geïnteresseerd zijn in één van de groepjes kunnen zich bij Lies Kamphorst opgeven. Enkele namen zijn al genoteerd voor het groepje dat zich zal bezinnen over de tafelviering. Daarnaast moeten de groepjes ook niet te groot worden omdat het dan niet werkbaar is. Er is een begeleidingscommissie (Cas Mak, Lies Kamphorst, Wim van Rijkom en Kees Wijnen) die op de achtergrond de diverse groepjes zullen begeleiden. Van de denkgroepen wordt gevraagd een verslag te maken van het traject dat zij al pratend hebben doorlopen en hoe zij gekomen zijn tot besluitvorming. Dit verslag leggen zij in eerste instantie voor aan de werkgroepen die de plannen eventueel kunnen bijstellen. Daarna wordt de rapportage voorgelegd aan de kerkenraad. Deze zal voor de bespreking een hele dag uittrekken. Het


JAARGANG NR. 9

PAGINA | 9

gaat om belangrijke zaken die je niet zomaar tussen de overige agendapunten door bespreekt. Vervolgens wordt er opnieuw een gemeenteberaad gehouden waarin de uitkomsten van de werkgroepen worden besproken met de argumenten daarbij . En ja, het is niet alleen praten als je samen wilt verder gaan en wilt integreren. Het is ook leuke dingen doen met elkaar, zoals een Open Tafel; samen komen rond de dierbare voorwerpen in het Johannescentrum en die bijeenkomst besluiten met een maaltijd. Allerlei ideeĂŤn kunnen geopperd worden maar het is wel belangrijk dat er maatjes gezocht worden om de ideeĂŤn gestalte te geven. Beroepingswerk Vervolgens vertelt Kees Wijnen hoe de procedure van het beroepingswerk is verlopen. Op 27 februari 2012 heeft de Algemene Kerkenraad de vacature van ds Harry Wim Wierda opengesteld. In gewone mensentaal betekent het dat het Johannescentrum mag gaan beroepen. Er zijn wat mitsen en maren. Gelet op de meerjarenbegroting van onze gemeente heeft het College van Kerkvoogden de AK geadviseerd om de vacature voor 80% open te stellen en daaraan een termijn te verbinden van vijf jaar. Liever hadden we een periode van zeven jaar gezien maar dat mag kerkordelijk niet. De taken van de predikant zijn als volgt omschreven: hij/zij zal 2 maal voorgaan in de zondagse vieringen, pastorale zorg verlenen in crisissituaties en vrijwilligers die zich belast hebben met pastorale taken coachen en begeleiden. Ook zal de nieuwe predikant verder vorm geven aan het integratieproces en het vervullen van een trekkersrol op het gebied van toerusting en gemeentevorming. Tenslotte wordt van de predikant gevraagd actief mee te denken over nieuwe presentatievormen van kerk-zijn in wijk en stad. Als er gemeenteleden zijn die hen bekende/bevriende predikanten willen attenderen op de vacature is daar geen bezwaar tegen. In tegendeel. Hoe meer predikanten solliciteren des te groter het aanbod is waaruit de beroepingscommissie kan kiezen. Alvorens de gemeenteavond overgaat in een gezellig samenzijn met een drankje wordt de kerkenraad hartelijk bedankt voor alle inspanningen. De gemeenteleden bekrachtigen dit met een applaus. Lies Kamphorst, scriba BEROEPINGSWERK VAN START Half maart is de beroepingscommissie van start gegaan. Er is toestemming om een predikant te gaan beroepen voor 80% en een dienstverband van vijf jaar. In de beroepingscommissie hebben de volgende mensen plaatsgenomen: Lies Kamphorst, Eric Kortschot, Jan de Kruijf, Hedwig Olivier, Its Schnoor, Roeland Sluiskes, Kees Wijnen, Cas Mak en Nieske Terweij. Vanuit de EUG is Bart Bos afgevaardigd en Arjen de Groot zal als adviseur optreden. Op de eerste bijeenkomst is na onderling overleg besloten dat Bettina van Santen en Cas Mak de taken van voorzitter en secretaris op zich zullen nemen. De commissie hoopt voortvarend aan de slag te kunnen gaan de komende maanden! Bettina van Santen


JAARGANG NR. 9

PAGINA | 10

DIACONAAL VOEDSELBANK 14 maart: Biddag voor gewas en arbeid. De zondag erna was er weer Voedselbank-inzameling in ons Johannescentrum. Een goede gewoonte rond Bid- én Dankdag! Erna Treurniet, het huidige hoofd van de Overvechtse Voedselbank, heeft op het gehouden Gemeenteberaad van woensdag 14 maart niet tevergeefs een extra oproep gedaan. De opbrengst is grandioos: De auto vol levensmiddelen is met gejuich ontvangen op de locatie in onze wijk. Bovendien was er een geldbedrag opgehaald van ongeveer 280 Euro, waarvoor verse groenten, fruit, brood en eieren kunnen worden gekocht. Bij dit bedrag is inbegrepen het bedrag dat wij bij een der diakenen in de brievenbus ontvingen, anoniem met het opschrift Voedselbank. Namens het team een woord van grote dank voor alle goede gaven! Namens het diakenteam, Petra Willemse OFFERBLOK Na de Paasdagen begint een nieuw doel van onze offerblokken. Van 15 april tot en met 27 mei (Pinksteren). Heeft u het oranje kleed gezien met het zwarte batikpatroon, waarop alle voedselbanklevensmiddelen uitgestald lagen op zondag 18 maart jl.? Het is een present uit Soedan via Mary Loboka (woonachtig met haar gezin in Overvecht) aan onze wijkgemeente. Velen hebben haar in de afgelopen tijd in onze kerk ontmoet/gesproken. Enkele jaren geleden hebben we voor haar werk in het thuisland offerblokgeld ingezameld, waarvan een aantal goede naaimachines zijn gekocht. En die worden dagelijks intensief gebruikt! De vrouwen kunnen hun geld verdienen met het naaien van tafelkleden, kleding etc. Een prima ontwikkeling voor deze arme bevolking. Nu is de Stichting aan het werk met verven en batikken van textiel. Na de Paasdagen hangen er foto’s in de kerk, waarop men de vrouwen bezig ziet “op de grond”! Mary vertelde, dat ze graag grote, lange tafels wensen om beter te kunnen werken. Hout en timmerlieden zijn wel aanwezig, maar geld is er niet voor. Dat doel willen we graag steunen, zowel voor de houding van de vrouwen als voor een mooi resultaat. Mary is 24 maart vertrokken naar Soedan om 3 maanden opnieuw de mensen te helpen. En in die tussentijd ‘helpen’ wij via het offerblok, zodat het hout betaald wordt en de timmerman aan het werk kan. Doet u allemaal mee? Het offerblok staat gereed! Voor Mary Loboka vertrok, heeft ze een tas met ‘snuisterijen’ gebracht, gemaakt door bewoners in haar thuisland. Kettingen, armbanden en enkele bijpassende oorhangers; en natuurlijk wat kleedjes. Zij vraagt een prijs van 3 of 5 euro voor een en ander. In de loop van april en mei kunt u op verschillende zondagen deze kleine, waardevolle kadootjes aanschaffen. En daarmee werken we, net als met het offerblokdoel, mee aan de ontwikkeling van de Soedanese bevolking.


JAARGANG NR. 9

PAGINA | 11

COLLECTES De collecte opbrengsten van Februari 2012: 5-2

1e collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 2e collecte Opbouw wijkgemeente Offerblok Vietnam 12- 2 1e collecte Wijkdiaconie 2e collecte Opbouw wijkgemeente Offerblok Vietnam 19- 2 1e collecte Missionair werk in Nederland 2e collecte Opbouw wijkgemeente Offerblok Vietnam 26- 2 1e collecte Stichting Vrolijkheid 2e collecte Opbouw wijkgemeente Offerblok Uganda

134,68 99,00 30,40 112,46 106,70 41,20 129,10 108,70 56,75 147,20 132,14 61,10

Het Offerblok voor de Stichting Weeskinderen Kontum-Vietnam heeft 432,08 opgebracht. De Stichting heeft het volgende geschreven: “Geacht Bestuur, Hierbij bevestigen wij de ontvangst van 432,08 uit de opbrengst van het Offerblok,waarvoor wij U en allen die hieraan hebben bijgedragen hartelijk willen danken. De opbrengst wordt 100% besteed aan de scholing van de weeskinderen in de 6 Vinh Son Weeshuizen in Kontum-Vietnam. Met vriendelijke groet, Namens het Bestuur, Diny Jansen-vander Linden,voorzitter� De diaconie heeft een envelop met 40,00 euro er in gekregen van een gemeentelid,hartelijk dank daarvoor. KERK EN MILIEU Kerk en Milieu, waar gaat dat over? Het gaat om verwondering en bewustwording van Gods schepping! Hoe kunnen we elkaar stimuleren om duurzaam zorg te dragen voor de planeet, onze aarde, zodat zij leefbaar blijft voor nu en volgende generaties? Hoe groot is mijn voetafdruk, wat heb ik nodig? Leef bewust! Geef elkaar de ruimte en geniet, denk logisch! Wist u dat de aarde ongeveer 1,3 miljoen keer in zon past?! Geniet van de lente,verwondert u. Hanny van Dommele


JAARGANG NR. 9

PAGINA | 12

ZORG OP DREEF VIERINGEN IN ROSENDAEL Iedere zondag om 10.45 uur (tenzij anders aangegeven) in de Rode Zaal 01/04 05/04 06/04 07/04

Palmzondag Witte Donderdag+ZZ 10.30 en 14.15 15.00 Goede Vrijdag 19.00 Paaswake

08/04 15/04 22/04 29/04

1e Paasdag 2 van Pasen 3 van Pasen 4 van Pasen

Woord- en Communieviering Pastor Jos Hettinga Pastores Moorman, Hettinga en Oldenziel Pastoraal team Eucharistieviering Pastores Moorman, Hettinga en Oldenziel Paasmorgenviering Jos Hettinga en Agnes Oldenziel Woord- en Communieviering Pastor Jos Hettinga Woord- en Communieviering Erik v.d. Kerkhoff Eucharistieviering Pastor Th. Moorman

VIERINGEN IN TAMARINDE Iedere zondag om 10.30 uur muv de eerste zondag van de maand. 01/04 Palmzondag Prins 05/04 Witte Donderdag Jurjens 06/04 Goede Vrijdag Jurjens 08/04 1e Paasdag Mw. A. Dubois 15/04 2 van Pasen Prins 22/04 3 van Pasen Jurjens 29/04 4 van Pasen Mw. A. Dubois ZUYLENSTEDE Iedere zondag, aanvang 10.00 uur 01/04 Palmzondag Dhr. G. Krul 05/04 Witte Donderdag Dienst van Schrift en Tafel, Ds. N. Meynen 15.00 uur 06/04 Goede Vrijdag Ds. W.S. Duvekot 15.00 uur 08/04 1e Paasdag Ds. J.E. Riemens 15/04 2 van Pasen Ds. B. Wallet 22/04 3 van Pasen Ds. W.S. Duvekot 29/04 4 van Pasen Dhr. A. Hubers HUIS AAN DE VECHT Vrijdag, 19.00 uur:


JAARGANG NR. 9

PAGINA | 13

INGEZONDEN GEDACHTEN OVER AVONDMAAL EN PREDIKANT Onlangs ben ik begonnen aan een artikel over de Tuindorpkerk, die dit jaar 75 jaar bestaat. De Tuindorpkerk is in 1937 gebouwd als een ‘echte’ Gereformeerde kerk. Om het karakter van het gebouw goed te begrijpen, verdiepte ik me in de opvattingen van de gereformeerden in die vooroorlogse jaren over ‘kerk zijn’. Zo kwam ik natuurlijk uit bij Abraham Kuyper, dat kon niet anders. Kuyper heeft meer dan 250 artikelen geschreven over de eredienst en over hoe je zou moeten vieren. Als je nu denkt (zoals ik deed) dat Kuyper na ruim honderd jaar wel zal overkomen als dogmatisch en ‘streng gereformeerd’, dan kom je voor aardige verrassingen te staan. Twee meningen van Kuyper wil ik U niet onthouden, omdat ze mij aan het denken zetten. Het gaat over zaken waar ook wij zelf weer mee bezig zijn om ons op te bezinnen. De predikant Kuyper toont zich verrassenderwijs een tegenstander van de kansel. Hij vindt het niet in overeenstemming met de grondgedachte van het gemeenschap zijn, dat een predikant de gelovigen toespreekt ‘vanuit de hoogte’. De gereformeerde predikant is volgens Kuyper ‘een gewoon lid van de vergadering der gemeente’. Natuurlijk is hij de ‘voorzitter’ van die vergadering der gemeente en staat dan ook vóór de gemeente als hij spreekt, maar hij neemt geen verheven plaats in. Hij zit te midden van zijn ‘bestuur’, dat wil zeggen de ambtsdagers, dat wel, maar zij maken allen deel uit van diezelfde gemeenschap, waarin iedereen gelijk is. Pas als de voorganger spreekt, staat hij op van zijn plaats in de gemeenschap. Maar hij keert er ook weer terug om te zitten, zodra hij uitgesproken is. Het avondmaal Kuyper vindt het avondmaal een belangrijk sacrament – naast de doop en het woord – en wilde daarom ook een plek in zicht voor zowel het doopvond als de avondmaalstafels. Hij worstelt wel met de praktische kant van avondmaal vieren. Hij is een groot voorstander van samen vieren aan een tafel, want dan valt onderscheid weg tussen rijk en arm en je deelt echt samen. Alle deelnemers zouden elkaar brood en wijn moeten aanreiken, want alleen dat duidt op het algemeen priesterschap van alle gelovigen. De praktische kant van het samen delen, daar kwam hij niet helemaal uit. Het liefste zette hij de tafels in een amfitheater opstelling, zodat allen elkaar ook aanzagen als ze deelden. In die tijd gingen honderden mensen aan het avondmaal en dat was rond de tafels een enorm ‘gedoe’ en rumoer, omdat men in groepen aan tafel moest. Kuyper zelf had een praktische oplossing: iedereen krijgt bij binnenkomst in de kerk een kaartje met een nummer, zoiets als ons nummertje bij de bakker. Maar dit idee van Kuyper is niet overgenomen, dat kunt U zich wellicht wel indenken. Vrijzinnig of traditioneel Waarom zette dit mij aan het denken? Het lijkt er op dat het onderscheid in het denken over de positie van de voorganger en de manier waarop je brood en wijn deelt, niet zozeer ligt tussen vrijzinnig of traditioneel, maar meer in het veel oudere onderscheid tussen de katholieke en protestantse traditie. Bij de een is de voorganger niet één van gelijken, maar apart gesteld tussen de Eeuwige en ‘het volk’. Het verschil in beleven van eucharistie en avondmaal heeft diezelfde essentie, waarbij voor de één ‘het ontvangen’ belangrijk is en voor de ander ‘het delen.’ En begrijp me nu goed: ik zeg niet dat het één beter is dan het ander. Ze zijn allebei even waardevol. Onze kracht in de Johanneskerk is altijd geweest, dat we mede dankzij de aanwezigheid van de Emmausparochie de mogelijkheid kregen om beide tradities de ruimte te geven en te zoeken naar een manier om elkaar te respecteren en toch ook verder met elkaar te komen. Dat mag je toch zeker wel vrijzinnig noemen? Het is in ieder geval niet


PAGINA | 14

JAARGANG NR. 9

volgens de officiële regels, anders zouden we al lang niet meer samen (katholiek en protestant) vieren. Tegelijkertijd durf ik nu – met Kuyper in het achterhoofd – wel te stellen dat de Centrum Gemeente met zijn imago van vrijzinnigheid er ook verrassend traditionele (gereformeerde) opvattingen op nahoudt als het gaat om de rol van de voorganger en het delen van brood en wijn. Interessant toch? Ik ben er van overtuigd dat het verrijkend is om met elkaar te praten over tradities, gevoelens en wensen ten aanzien van het samen vieren, maar ook over hoe je kerk kunt zijn in de samenleving. Laat je eens verrassen door de ander. Kuyper heeft mij in ieder geval verrast en dat wilde ik graag even delen. Bettina van Santen JERUËLKAPEL OPEN OP PAASZATERDAG Op zaterdagmorgen 7 april is de Jeruëlkapel aan de Ivoordreef 2 van 10.00 – 12.00 uur geopend. Bezoekers kunnen luisteren naar muziek uit de Mattheüspassion, bidden, gewoon even rustig zitten, of een kaarsje aansteken. Ondertussen is de bloemschikgroep bezig voor de paasviering. De dagen voor Pasen hebben in de kerk een eigen naam. Op Witte Donderdag gebruikt Jezus voor de laatste keer met zijn vrienden het joodse paasmaal; op Goede Vrijdag wordt Jezus gekruisigd, en op Stille Zaterdag ligt zijn lichaam in het graf. Er zijn op die dagen verschillende kerkelijke vieringen in de Vrije Evangelische Gemeente. Ook op Pasen bent u van harte welkom in onze kapel. We vieren de opstanding van Jezus Christus om 10.00 uur! ZONDAG 22 APRIL 2012 GODSHUIZENTOCHT Benieuwd naar andere godshuizen in Utrecht? Op zondag 22 april a.s. van 12.00 tot 15.00 uur wordt er een tocht gehouden langs verschillende godshuizen in Tuindorp. We wandelen langs de Tuindorpkerk (PKN), de Pauluskerk (katholiek), ’t Eykpunt (Vergadering der Gelovigen) en de Moskee aan de Van Lieflandlaan. In elk godshuis staat iemand klaar die een korte uitleg kan geven over het betreffende gebouw en de manier waarop er gevierd wordt. We starten in de Tuindorpkerk om 12 uur met een broodje en eindigen in de Pauluskerk met een drankje. U kunt zich hiervoor opgeven tot 15 april a.s. via jubileumtuindorpkerk@gmail.com. Plaats van vertrek: Tuindorpkerk, Blauwe Zaal. NACHT VAN HET WOORD - LEKENPREEKWEDSTRIJD Altijd al eens op de kansel willen staan? Dan is dit misschien uw kans! Op woensdag 25 april wordt er in het kader van het 75-jarig jubileum van de Tuindorpkerk de Nacht van het Woord georganiseerd. In deze nacht, die vroeg op de avond begint, krijgt u de kans om maximaal tien minuten te preken over een onderwerp dat u aan het hart gaat. Aan deze lekenpreekwedstrijd mag iedereen meedoen! Geïnteresseerd? Meld u dan aan via nachtvanhetwoordtk@gmail.com. Uw preek van maximaal 1000 woorden dient u uiterlijk 10 april aanstaande ingestuurd te hebben. De preken worden voor de zekerheid van tevoren doorgenomen. PAASJUBEL DOMPLEIN BIJ ZONSOPGANG Paaszondag 8 april 2012, 6.30 uur Het is nog donker. Aan het eind van de nacht, in stilte, verzamelen zich honderden mensen op het Domplein. Alleen een merel fluit. Wij wachten in stilte. Een gedicht, een lied, trompetgeschal. Langzaam gloort het morgenlicht en wij lezen het paasevangelie. Ontwaakt! De Heer is waarlijk opgestaan! We bidden en zingen.


JAARGANG NR. 9

PAGINA | 15

En bij het U zij de Glorie nemen de klokken van de Domtoren onze jubel over. Eerst de Magdalena klok, de kleine klokken, de grote klokken en de allerzwaarste, de Salvatorklok. Ze klinken allemaal. Een overweldigend gelui draagt onze boodschap over de mensen van het plein, naar de stad, het land in. Het Paasfeest kan beginnen. Wilt u aanwezig zijn bij deze interkerkelijke Paasjubel? Kom dan in alle vroegte naar het Domplein in Utrecht. Wie wil kan aansluiten bij het Paasontbijt in de Domkerk. Daarvoor graag opgeven via paasontbijt@domkerk.nl. We vragen een vrijwillige bijdrage voor het ontbijt. Website: www.wijkgemeenteovervecht.nl

Op Dreef April 2012  

Op Dreef versie april 2012