Page 1

Liturgie zondag 25 maart 2012 -vijfde zondag in de veertigdagentijdJohanneskerk ----------------------------------------------------------------------------

Binnenkomst voorganger, liturg en ambtsdrager Inzingen van liederen Meditatieve muziek waarbij wij stil worden Om te beginnen Welkom en aansteken van de Paaskaars Wij zingen: „Welkomâ€&#x; 1. Dit huis is een huis waar de deur openstaat, waar zoekers en zieners, genood of gekomen, hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, de vonk van de Geest in hun binnenste slaat. 2. Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen om uiting te geven aan waar zij van dromen, waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.

Woord van welkom en aansteken van de Paaskaars Kinderen gaan naar de kinderkring Inleidende woorden Meditatieve muziek

1


Wij zingen: Onze hulp in de Naam

(uit: verzameld liedboek 503)

Gebed Wij zingen: „Herschep ons hartâ€&#x;

(Uit: Verzameld liedboek 693)

2


Dienst van het Woord Wij horen: Johannes 12: 20-26 20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. Wij zingen: “Die zal leven”

(Uit: GVL 548)

3


En... “Kom laten wij opstaan”

4


Loslaten – Ruimte hervinden – Opgaan Meditatieve muziek Mededelingen Collecten Voorbeden Tafelgebed “Niemand heeft u ooit gezien” (gele blad no.8) Vredesgroet Breken en delen Over de eerbied (Ida Gerhardt)

Gij moet het eenzaam laten het zaad dat ligt te slapen en dat al kiem gaat maken. De eerstelingsbewegen van leven binnen leven vermijd het te genaken.

Korenveld

(Anneke Meiners)

En in een onverwachte glimp van eeuwigheid besef ik dat mijn ware levenstijd besloten ligt in deze zeldzame seconde. De eindeloze halmenzee volgt zonder

Laat het stil in zijn waarde, zaad in de donkere aarde; zaad in de donkere aarde.

aarzeling de vederlichte tred van het moment dat, argeloos, geen tijd of ruimte kent.

En het zal groen ontwaken.

niet weet van gisteren of morgen. Ik hoef alleen maar voor dit nu te zorgen. heel zachtjes al het andere te laten gaan. een gouden fluistering is mijn bestaan.

Wij danken met de woorden van het oecumenisch „Onze Vader‟. 5


De kinderen komen terug. Slotlied: „Hoe ver te gaanâ€&#x;

(GVL 466)

4. Omdat zij willen leven als nog nooit, angstig te moede zijn zij gegaan met grote hinkstapsprongen. 5. Niet hier hun vaderland, en schaamteloos wagen zij alles. Soms wordt woestijn oase waar zij komen. 6. Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit, zal weer ontvlammen. Zij blijven kinderen, zij worden groter.

7. Hun stoet is zonder einde en getal. Tel maar de sterren. Zij weten van de stad met fundamenten. Wegzending en zegen v.

......

A. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Nabije en de gemeenschap van de Heilige Geest Zij met ons allen. Amen. 6


Mededelingen Aan en in deze dienst werd meegewerkt door Annette Dubois, liturg; Nieske Terweij, diaken, Ineke Kooy, ambtsdrager, Annemieke Hamakers-Kroon bespeelde het orgel en de vleugel en de voorganger was ds. Cees van Steenis Reactieboek In de ontmoetingsruimte ligt een reactieboek, waarin u na afloop van de dienst kunt reageren op de viering. Zowel positieve als opbouwend-kritische reacties zijn welkom: de werkgroep vieringen doet er graag haar voordeel mee. Hiernaast ligt elke zondag vóór de dienst ook een voorbedenboek, waarin iedereen suggesties voor voorbeden kan schrijven. Open Eettafel De Open Eettafels raken meer en meer gevuld. Er zijn er inmiddels al zes geweest en er zijn er nog twee waarbij u kunt aanschuiven: - bij Petra Willemse, op do. 29 maart, 12.30 u. Nog 3 plaatsen. Salomedreef 1.(begane grond. Menu: erwtensoep met brood). - bij Arjen en Else Bezemer, op za. 7 april, 18.00 uur. Nog 5 plaatsen. Vancouverdreef 11. Intekenen kan achterin de kerk. Offerblok Tot en met Pasen is de opbrengst van het offerblok bestemd voor Straatkinderen in Uganda, die in de hoofdstad Kampala bij de organisatie Kayda een maaltijd en een slaapplaats krijgen, weer naar school gaan en uiteindelijk, na een vaktraining, hun eigen boterham kunnen verdienen als naaister of timmerman. Het is een project van Kerk in Actie. Maaltijd Witte Donderdag Op de tafel onder de liedboeken liggen de intekenlijsten voor de Witte Donderdag. De maaltijd begint om 18.30 uur. Zondag 25 maart 2012 Themadienst “Thuis” voor/door mensen met een verstandelijke beperking Als afsluiting van de seizoensactiviteiten voor verstandelijk beperkten is er in de Domkerk in Utrecht op zondag 25 maart om 15 uur een dienst van Schrift en Tafel voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Het thema van de dienst is ‘ Thuis’ . De muziek in de dienst wordt verzorgd door een klein orkest onder leiding van Tini van Eeuwijk. Voorgangers zijn drs. Hilda Compagner en ds. Netty de JongDorland. Iedereen is hartelijk welkom! Datum: zondag 25 maart 2012 Plaats: Domkerk Tijd: 15.00 uur Paasjubel Domplein bij zonsopgang Paaszondag 8 april 2012, 6.30 uur Het is nog donker. Aan het eind van de nacht, in stilte, verzamelen zich honderden mensen op het Domplein. Alleen een merel fluit. Wij wachten in stilte. Een gedicht, een lied, trompetgeschal. Langzaam gloort het morgenlicht en wij lezen het Paasevangelie. Ontwaakt! De Heer is waarlijk opgestaan! We bidden en zingen. En bij het U zij de Glorie nemen de klokken van de Domtoren onze jubel over. Eerst de Magdalena klok, de kleine klokken, de grote klokken en de allerzwaarste, de Salvatorklok. Ze klinken allemaal. Een overweldigend gelui draagt onze boodschap over de mensen van het plein, naar de stad, het land in. Het Paasfeest kan beginnen.

7


Wilt u aanwezig zijn bij deze interkerkelijke Paasjubel? Kom dan in alle vroegte naar het Domplein in Utrecht. Wie wil kan aansluiten bij het Paasontbijt in de Domkerk. Daarvoor graag opgeven via paasontbijt@domkerk.nl. We vragen een vrijwillige bijdrage voor het ontbijt. Schatten in de kerk (mĂŠt diner!) Zaterdagmiddag 31 maart is er een speciale 'kennismakingsmiddag' in de kerk; dan zullen een aantal mensen in de kerkzaal iets vertellen over de verschillende objecten die in onze kerk te zien zijn. Denk daarbij aan het kruis aan de muur, het orgel, de wandkleden, etc. Bedoeling is dat we met elkaar delen wat we bij een bepaald object ervaren en zo elkaar beter leren kennen. Juist omdat onze kerk een 'lappendeken' is met mensen van oorspronkelijk diverse kerken (Johannes, Stefanus, Centrumgemeente, Emmaus) belooft dit een hele speciale middag te worden! De middag begint om 15 uur en is inclusief een heel bijzondere afsluiting; u kunt namelijk meedoen met een diner. Dit 3-gangendiner wordt namelijk verzorgd door onze cantorij. U wordt wel om een vrijwillige bijdrage gevraagd. U kunt zich opgeven op de lijst die achterin de kerk ligt of te mailen met Harry Dubois of Francis Prins. Bellen mag ook! Harry Dubois (ictcafe@gmail.com) 030-2618701 Francis Prins (fdereiger@gmail.com) Pastoraal Meldpunt PMP Onze coĂśrdinatoren hebben een vaste plek, in de ontmoetingsruimte: bij binnenkomst rechts. Zij staan naast het PMP-prikbord en bieden een luisterend oor voor alle vragen, mededelingen en suggesties op pastoraal gebied. Bijvoorbeeld als u de gemeente wilt informeren over ziekte of andere gebeurtenissen, als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u denkt dat iemand anders een bezoekje goed kan gebruiken. Op het prikbord van het meldpunt hangen bovendien briefjes met de namen van gemeenteleden naar wie u een kaartje kunt sturen. Kijkt u er ook eens op ? Mededelingen voor de liturgie van a.s. zondag kunt u tot uiterlijk dinsdagavond 18.00 uur per e-mail inleveren bij Lies Kamphorst: info@wijkgemeenteovervecht.nl

8

Liturgie 25 maart 2012  

Liturgie 25 maart 2012