Page 1

verhaal halen zie, de jonge vrouw is zwanger Johanneskerk voor zoekers en zieners

welkom

een lied van Margryt Poortstra op muziek gezet door Tom Löwenthal

woorden bij het ontsteken van vier adventskaarsen Hoe ver is de nacht, hoe ver Wachter, hoe ver is de nacht? De morgen komt, zegt de wachter Maar nog is het nacht. Jesaja 21, vers 11

2 Wees langer niet verbolgen in deze laatste tijd, kom haastig met de wolken, God van rechtvaardigheid! De dood is overal, het licht is uitgestorven, de nacht is zonder morgen, het lichaam zonder taal. 6 Gij hemel vastbesloten, gij wolken zwaar en grijs, geeft heden uit den hoge uw volk rechtvaardigheid als dauw die na de nacht omlaag daalt allerwege, als hemelhoge regen die alles vruchtbaar maakt! tekst: Willem Barnard muziek: Johann Crüger (1653)

zie, de jonge vrouw is zwanger…. Johanneskerk Utrecht Overvecht -- 19 december 2010

1


zie, de jonge vrouw is zwanger 2. Hoor. Maar ik wil niet horen. Zou ik uw woord verstaan, ik moest uw wegen gaan, U volgen hier en nu. Ik durf niet zijn geboren en leven toe naar U. 3. Hoor, roept Gij in mijn oren en jaagt mijn angst uiteen. o stem door merg en been verwek mij uit het graf, uw mens opnieuw geboren — o toekomst, laat niet af. tekst: Huub Oosterhuis muziek: Antoine Oomen

Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: Zie, de jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven. Jesaja 7:14

Messiah - George Frideric Händel Every valley shall be exalted, and every mountain and hill made low, the crooked straight, and the rough places plain. Kobie van Rensburg, tenor Freiburger Barockorchester o.l.v. René Jacobs

Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei Jesaja 40, 5

uit Jesaja 53: 1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de H E E R geopenbaard? 2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. 3 Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. 4 Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.

2


Jesaja 6:6

Peaceable Kingdom (Het vrede rijk) van Edward Hicks, 1826-30

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. 7 Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. 8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de H E E R vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt

Edward Hicks (1780-1849) schilderde dit thema uit Jesaja vele malen. Rechts zien we een groep met wilde dieren: leeuw, panter, beer, bokjes enzovoorts en kleine kinderen die er mee spelen. Let op het kindje rechtsonder dat de neus van de panter zachtjes aanraakt. De wilde dieren zien er tam uit en lijken geen bedreiging te vormen voor de kinderen. De kinderen symboliseren in eerste instantie de vrijheid en de vrede, maar daarnaast staan ze ook voor de zuiverheid die de mens in zichzelf moet zien te vinden. Hicks geloofde dat de van nature egoïstische mens in zichzelf op zoek moest naar die zuiverheid: ‘het innerlijke licht’, ook al gaat hij of zij daarmee in tegen de heersende moraal en e meningen. Edward Hicks behoorde tot de Quakers, een groep religieuzen die in de 17 eeuw vanuit Engeland vertrok naar Amerika. Aan de linkerkant van het schilderij schilderde hij de belangrijkste leider van de Quakers William Penn, in gesprek met de Indianen op wiens land ze terecht kwamen. Penn wilde met de oorspronkelijke bewoners in vriendschap samenleven en hij betaalde voor het land waarop de Quakers gingen wonen (het huidige Pennsylvania). Quakers waren overtuigd pacifist, ze geloofden in vrijheid van godsdienst en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Dat was ook de reden dat ze in het Engeland van die tijd in conflict kwamen met de staat. In Amerika zetten ze hun idealen zoveel mogelijk om in de praktijk. Als eerste Amerikanen keerden ze zich tegen de slavernij en zetten zich in voor de afschaffing daarvan. Pensylvania was ook de eerste staat in Amerika (en daarmee ook e in de wereld) die in de 18 eeuw de doodstraf afschafte, vanuit de overtuiging dat de mens altijd een kans moet krijgen om tot inkeer te komen. Hicks schilderde dit thema meer dan 60 keer, in diverse varianten. Maar altijd met de dieren en kinderen én met William Penn en de indianen in harmonie samen. Het was voor hem het ultieme beeld, het visioen van wat een mens zou kunnen bereiken als hij op zoek gaat naar de kracht van het ‘innerlijk licht’ of, zoals Quakers het ook noemden : ‘de Christus in jezelf’. Dat een nieuwe wereld komen zal …. Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen Daar bouwen wij veilige buurten wonen dooreen in wijken van vrede in schaduw van bomen Geen kinderen zullen daar sterven oude mensen maken hun dagen vol en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen, geen kinderen baren voor de verschrikking. De wolf en het lam zullen weiden te samen: wij leren de oorlog af. Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen

3


Aurora borealis

2 De duisternis gaat wijken van de eeuwen lange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht. 3 Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, van God en mens verlaten — begroeten ‘t morgenrood. 4 De zonne, voor wier stralen het nachtlijk duister zwicht, en die zal zegepralen, is Christus, ‘t eeuwig licht! 5 Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. Johannes Riemens (1843-1908)

Hoe het begon – een haast onmerkbare verkleuring, een wolkje als eens mans hand, maar nu niet opstijgend uit de zee, van ergens in de lege, ijskoude poolnacht boven ons tussen de sterren een plek. We keken ervan op, zo anders dan boven de wegkruisingen thuis een neongloed, en vreemd, we zagen er de sterren nog doorheen. Snel groeide dan die vlek uit tot een brede, de ruimte overspannende geelgroene band, zich rekkend, omkrullend, wentelverwaaiend een baaierd die geen licht gaf, het licht was, een stralensluier die het duister duister liet. Het greep ons aan, kan ik je wel vertellen, wij, in onze warmste kleren, hielden het niet uit te blijven staan en, liggend op het achterdek - het schip voer rustig tussen kust en eiland door – dachten ‘zijn is de ziel, is naar de sterren kijken en daarheen langzaam worden opgelicht’ misschien. Noem het ontzag voor wat we zagen voor het eerst, een beetje werden we toen kind, voor ons gevoel was onze aarde weer plat vlak waarop de zee, de rotskust en het eiland hoedend overwelfd door weer de hemeltent, een koepel die het schijnsel doorliet van gene zij, en wat we wisten over geladen deeltjes afgestoten door de zon, over de poolmagneetkracht, gloeiend dampkringgas, werd spoorloos in ons kijken uitgewist. Nee, foto’s heb ik niet willen maken, want geen sluiter, denk ik, hoe lang ook open vangt een lichtgeboorte zo in den beginne op, je zult het met het woord zelf moeten doen en dan je voorstelling daarbij, al deelt niemand die met je, maar geloven: dat geeft van een soort van eeuwigheid een glimp. –Tijd vliet, hier wordt het lente nu, narcissen bloeien, knoppen van de kastanje zwellen; soms bewaart één uur een lengte levenslang, zoals daar ’s nachts aan dek dat stervenskoude onder ontelbare sterren met toen dat licht, en wij, ziende hoe het begon C.O. Jellema (1936-2003)

Aurora borealis - poollicht

4


de gebeden

voorbeden Dat zal geschieden niet door kracht van geweld, maar door de Geest die zal komen en ons overschaduwen wier oorsprong ligt in het verre verleden wier stem herkend is door mensen al eeuwen. Dat het recht zal herleven, de wingerd weer bloeien, de aarde voor mensen vrijheid zal zijn. Kom adem ons open, kom adem ons open, adem ons open Onze Vader die in de hemelen zijt Uw NAAM worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

mededelingen en collecte, waarna we staande ons slotlied zingen

2 O kom, Gij wortel Isaï, verlos ons van de tyrannie, van alle goden dezer eeuw, o Herder, sla de boze leeuw. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! 3. O kom, o kom, Gij Oriënt, en maak uw licht alom bekend; verjaag de nacht van nood en dood, wij groeten reeds uw morgenrood. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! 4. O kom, Gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom; dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

5


5. O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit. O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! tekst: Willem Barnard

zegenbede

Deze viering is voorbereid door Kees Wijnen, Bettina van Santen en Harry Wim Wierda. De ambtsdrager van dienst was Lies Kamphorst Reactieboek In de ontmoetingsruimte ligt een reactieboek, waarin u na afloop van de dienst kunt reageren op de viering. Zowel positieve als opbouwend-kritische reacties zijn welkom: de werkgroep vieringen doet er graag haar voordeel mee. Hiernaast ligt elke zondag vóór de dienst ook een voorbedenboek, waarin iedereen suggesties voor voorbeden kan schrijven. Kerkdienst nog eens beluisteren? Type in: www.wijkgemeenteovervecht.nl. Op het scherm ziet u aan de rechterkant de laatste vijf kerkdiensten. U kunt één van deze diensten aanklikken waarna u de dienst nog eens kunt beluisteren.

Mededelingen voor de liturgie van a.s. zondag kunt u tot uiterlijk dinsdagavond 18.00 uur per e-mail inleveren bij Lies Kamphorst: info@wijkgemeenteovervecht.nl

6

Liturgie 19 december 2010  
Liturgie 19 december 2010  

De liturgie van 4e advent in de Wijkgemeente Overvecht

Advertisement