Page 1

       

vanwaar zijt gij gekomen                               de viering van de kerstnacht 2011 in de Johanneskerk – Utrecht Overvecht  


welkom wij zingen liederen van verwachting en onder het zingen van ieder lied wordt een kaars ontstoken

2 Kind dat uit uw kamer klein, als des hemels zonneschijn op de aarde wordt gesteld, gaat uw weg zoals een held. 4 Uw kribbe blinkt in de nacht met een ongekende pracht. Het geloof leeft in dat licht waarvoor al het duister zwicht.

2. - Tekens aan sterren, zon en maan, hoe zal de aarde dat bestaan? Zo spreekt de Heer: verheft u vrij, want uw verlossing is nabij. Refrein 3. Wanneer de zee bespringt uw land en slaat u 't leven uit de hand, weet in uw angst en stervenspijn: uw dood zal niet voor eeuwig zijn. Refrein 4. Ziet naar de boom, die leeg en naakt in weer en wind te schudden staat; de lente komt, een twijg ontspruit, zijn oude takken lopen uit. Refrein 5. Een twijgje, weerloos en ontdaan, - zonder gestalte, zonder naam. Maar wie gelooft verstaat het wel, dat twijgje heet: Emmanuel. Refrein

vanwaar zijt gij gekomen

de viering van de kerstnacht in de Johanneskerk 24 december 2011

1


2 De duisternis gaat wijken van d‘eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht. 3 Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood. 5 Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

Hoop Diep in onszelf dragen we de hoop. Als dat niet het geval is, is er geen hoop meer. Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme. evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is, ongeacht de afloop of het resultaat. Vaclav Havel

Vezelay – de basiliek van Maria Magdalena

2. Nacht waarin zou zijn geboren die de naam heeft 'dat Gij redt', morgentaal in onze oren hemel op ons hoofd gezet ogenwenkend woord van U nieuw getijde dat is nu. 3. Gij die nieuw zijt alle dagen bron en hartslag van de tijd, kunt Gij één moment verdragen dat Gij niet mijn toekomst zijt? die gezegd hebt 'Ik zal zijn' en 'de dood zal niet meer zijn'. 4. Zeg ons dat Gij niet zult slapen, eerste stem die nimmer zweeg. Zie de mens door U geschapen, waarom zijn wij woest en leeg als de dood zo zwaar en dicht? Spreek ons open naar uw licht.

vanwaar zijt gij gekomen

de viering van de kerstnacht in de Johanneskerk 24 december 2011

2


in die dagen - een klein kerstoratorium voor spreekstem, solo-, koor- en gemeentezang

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de H E E R van de hemelse machten. Jesaja 9,1-6 solo:

In die dagen werd een bevel uitgevaardigd door keizer Augustus dat er een volkstelling moest worden gehouden over de hele wereld. Deze volkstelling vond plaats voordat Quirinius landvoogd van SyriĂŤ was. Allen gingen op reis om zich te melden, ieder in zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg en omdat hij uit het huis en geslacht van David was, trok hij vanuit Nazaret in Galilea naar Judea toe, naar Betlehem, de stad van David, om zich daar te melden, samen met Maria zijn vrouw, die zwanger was. En terwijl zij in Betlehem verbleven, brak het uur aan dat zij bevallen moest. Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Nu waren er herders in de buurt; die nacht, in het open veld, Plotseling stond voor hun ogen

vanwaar zijt gij gekomen

een engel des Heren, en de glorie des Heren omstraalde hen zij werden zeer bevreesd. Maar de engel sprak tot hen: weest niet bevreesd, want ik verkondig u een grote vreugde, die voor heel het volk bestemd is. Heden is u, in de stad van David, een redder geboren, de Heer, de Messias. En dit zal u een teken zijn: gij zult een pasgeboren kindje vinden, het is in doeken gewikkeld, het ligt in een kribbe. koor:

Plotseling was de engel omringd door een schare van hemelse machten. Zij verheerlijkten God, en zij riepen: Ere zij God in den hoge en vrede op aarde voor alle mensen van goede wil. solo:

En het geschiedde, toen de engelen van hen waren weggevaren naar de hemel dat de herders zeiden tot elkaar:

de viering van de kerstnacht in de Johanneskerk 24 december 2011

3


solo: In den beginne was het woord. Roepend om licht, en het licht werd geboren. Roepend om mensen, zij werden geboren. koor:

Roepend om ons en wij mensen werden geboren.

solo en koor

In dat woord was leven, levenslicht. In dat woord was leven. Levenslicht, bronwaterlicht, ziel, leeftocht, adem voor de mensen.: En dat woord geschiedt waar mensen zijn, licht en duisternis waar mensen zijn. En het licht schijnt in de duisternis. en de duisternis heeft het licht niet overmeesterd

1e maal allen, 2e en 3e maal koor

spreekstem

Nee, niet ingekort is Zijn arm dat Hij ons niet zou kunnen bevrijden Niet verstopt is Zijn oor dat Hij ons niet zou horen. Maar de misdaden van mensen verduisteren het licht

met bloed bevlekt zijn hun handen leugentaal is op hun lippen spinnenwebben weven ze aaneen adderen-eieren broeden ze uit wij plegen geweld, zaaien verwoesting, de weg van de vrede kennen wij niet.

1e maal allen, 2e en 3e maal koor

spreekstem

Wij wachten op licht maar het blijft donker 'Licht van de Zon' - maat wij dolen in duisternis, Blinden, zo tasten wij in het rond onzekere mensen zonder ogen Wij struikelen op klaarlichte dag in de bloei van ons leven zijn wij als doden.

vanwaar zijt gij gekomen

de viering van de kerstnacht in de Johanneskerk 24 december 2011

4


Leeggeplunderd hebt gij het land met het geroofde goed van de armen vult gij uw huizen. Met welk recht vertrapt gij mijn volk Wee over hem die huis na huis opkoopt die akker bij akker trekt tot er geen grond meer over is, Wee over hem die goed noemt wat kwaad is.

Stem van een roepende Baan in de woestijn zijn weg. Bergen en heuvels moeten worden geslecht afgronden moeten worden gevuld krochten moeten worden: bewoonbaar klippen een vruchtbare vallei. Enkel door recht te doen zult gij worden bevrijdt

koor:

Het volk dat in duisternis gaat zal aanschouwen groot licht. Die wonen in schaduw van dood over hen op gaat het licht. Zij zullen lachen en juichen als op de dag van de oogst. Het volk dat in duisternis gaat zal aanschouwen groot licht. Die wonen in schaduw van dood over hen op gaat het licht.

spreekstem :

Het slavenjuk dat ons drukte de stang op onze schouders de stok waarmee wij worden geslagen breekt Hij in stukken op Zijn dag. De stampende trappende laarzen de kleren in bloed geverfd vallen ten prooi aan het vuur. Want een kind ons geboren. Want een zoon ons gegeven. Op zijn schouders het rijk van de vrede en de namen waarmee hij genoemd wordt: Engel van Gods visioen, God onbedwingbaar, Vader-voor-eeuwig, Koning van de vrede .

vanwaar zijt gij gekomen

Nog in de moederschoot werd hij geroepen. De geest van God zal rusten op hem: om aan de armen goed nieuws te brengen om aan gevangenen bevrijding te melden aan de blinden de weg naar het licht om te troosten wier hart is gebroken. Hij zal niet doven de kwijnende vlam, en het gekrookte riet niet breken. Hij zal een schutting zijn tegen de wind, schuilplaats tegen de regen.

de viering van de kerstnacht in de Johanneskerk 24 december 2011

5


overdenking: Als de hemel opengaat

wij zingen het lied ‘Uit uw hemel zonder grenzen’

Als een kind zijt Gij gekomen, als een schaduw die verblindt, onnaspeurbaar als de wind die voorbijgaat in de bomen. Als een vuur zijt Gij verschenen, als een ster gaat Gij ons voor, in den vreemde wijst uw spoor, in de dood zijt Gij verdwenen. Als een bron zijt Gij begraven, als een mens in de woestijn. Zal er ooit een ander zijn, ooit nog vrede hier op aarde Als een woord zijt Gij gegeven, als een nacht van hoop en vrees, als een pijn die ons geneest, als een nieuw begin van leven.

rond de tafel de gebeden koor:

Maar een geboorte is niet meer te stuiten, hoe ook de wolf verscheurt het lam de viering met brood en wijn wij zeggen samen: v. De Eeuwige en Barmhartige zij met u a. En ook met u v. Omhoog de harten a. Wij heffen ze op tot God, de Eeuwige. v. Laten wij dankzeggen onze God a. Het past ons Hem te danken Eeuwige God, wij roepen in herinnering uw grote daden van redding en barmhartigheid, uw eens gegeven woord, alles wat U hebt beloofd en waargemaakt in Jezus van Nazareth, een mensenkind, die heet uw eniggeboren zoon, geboren uit een vrouw, geboren in de nacht, liggend in een stal, gewikkeld in doeken. U hebt hem geleid door de woestijn, door het water heen. U hebt hem doen zijn een mens voor allen.

vanwaar zijt gij gekomen

Zo is hij geworden gave en genezing, kracht van omhoog, bode van vrijheid, teken van moed. Toen zijn uur gekomen was vierde hij de maaltijd met zijn vrienden. Hij brak een brood, deelde het uit. Hij schonk de wijn en gaf de beker door. En hij zei: mijn leven, mijn lichaam, mijn bloed voor jullie, voor mensenkinderen.

de viering van de kerstnacht in de Johanneskerk 24 december 2011

6


Eeuwige God, gezegend zijt Gij om uw goedheid, dat Gij ons deel hebt gegeven aan zijn leven, en aan zijn dood en opstanding. En zoals het brood dat wij breken was uitgezaaid en werd samengebracht en één is geworden, breng ons zo bijeen van heinde en ver in het rijk van uw vrede

wij bidden het gebed dat Jezus ons heeft voorgeleefd Onze Vader die in de hemelen zijt Uw NAAM worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

wij wensen elkaar vrede en alle goeds woorden over brood en wijn breken en delen wij zingen: While shepherds watched their flocks by night 1. While shepherds watched their flocks by night, all seated on the ground, the angel of the Lord came down, and glory shone around.

4. ‘The heav’nly babe you there shall find to human view displayed, all meanly wrapped in swathing bands and in a manger laid.’

2. ‘Fear not’, said he, for mighty dread had seized their troubled mind; ‘Glad tidings of great joy I bring to you and all mankind.’

6. All glory be to God on high, and to the earth be peace; goodwill henceforth from heav’n to men begin and never cease!

Once in royal David's city 1. Once in royal David's city stood a lowly cattle shed, where a mother laid her baby in a manger for his bed: Mary was that mother mild, Jesus Christ her little child.

4. For he is our childhood's pattern, day by day like us he grew; he was little, weak and helpless, tears and smiles like us he knew. and he feeleth for our sadness, and he shareth in our gladness.

2. He came down to earth from heaven, who is God and Lord of all, and his shelter was a stable, and his cradle was a stall; with the poor, and mean and the lowly, lived on earth our Saviour holy.

5. And our eyes at last shall see him, through his own redeeming love; for that child so dear and gentle is our Lord in heaven above; and he leads his children on to the place where he is gone.

vanwaar zijt gij gekomen

de viering van de kerstnacht in de Johanneskerk 24 december 2011

7


6. Not in that poor lowly stable, with the oxen standing round, we shall see him; but in heaven, set at God's right hand on high; where like stars his children crowned, all in white shall wait around. dankzegging

wij gaan van hier met de zegen van de eeuwige God wij zingen: 1. Midden in de winternacht ging de hemel open die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? Laat de cithers slaan; blaast de fluiten aan, laat de bel-, laat de trom, laat de beltrom horen. Christus is geboren.

3. Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen, want het aardse paradijs is vannacht gekomen. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet? Laat de cithers slaan; blaast uw fluiten aan; laat de bel-, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!

2. Vrede was het overal: wilde dieren kwamen bij de schapen in de stal en zij speelden samen. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet? Laat de cithers slaan; blaast uw fluiten aan; laat de bel-, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!

4. Ziet, reeds staat de morgenster stralend in het duister, want de dag is niet meer ver, bode van de luister die ons weldra op zal gaan. Herders blaast uw fluiten aan laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom, keere om, keere om, laat de beltrom horen: Christus is geboren

In deze viering ging ds Harry Zeldenrust voor, Kees Wijnen en Wim van Rijkom deden dienst als liturgen, Harry Wim Wierda als lector. Petra Willemse en Bettina van Santen waren ambtsdragers van dienst. Het koor stond onder leiding van Wick Gispen, die ook de vleugel bespeelde. Eerste kerstdag en oudejaarsviering Op de eerste kerstdag begint de viering om 10.30 uur. Het avondgebed op Oudejaarsavond begint om 19.30 uur. Offerblok: Het Offerblok staat gereed voor het project ‘Kinderen in de knel’. Met name voor jongeren in de sloppenwijken van Yogyakarta in Indonesië…… Seniorenviering Op dinsdag 3 januari a.s. is er een seniorenviering. Alle senioren worden hiervoor van harte uitgenodigd. De viering begint om 10.00 uur. Marian van der Hulst zal ons voorgaan in een Woord- en Communieviering. Na afloop kunnen wij gezellig onder het genot van koffie of thee wat na babbelen en elkaar voor het nieuwe jaar Vrede en alle goeds toewensen. Pastoraal Meldpunt PMP Onze coördinatoren hebben een vaste plek in de ontmoetingsruimte: bij binnenkomst rechts. Er staat een bordje met Pastoraal Meldpunt. U kunt daar voor uzelf melden dat u graag een gesprek wilt hebben maar ook kunt u voor iemand anders aandacht vragen. Kerkdienst nog eens beluisteren? Type in: www.wijkgemeenteovervecht.nl. Op het scherm ziet u aan de rechterkant de laatste vijf kerkdiensten. U kunt één van deze diensten aanklikken waarna u de dienst nog eens kunt beluisteren. Mededelingen voor de liturgie van a.s. zondag kunt u tot uiterlijk dinsdagavond 18.00 uur per e-mail inleveren bij Lies Kamphorst: info@wijkgemeenteovervecht.nl

vanwaar zijt gij gekomen

de viering van de kerstnacht in de Johanneskerk 24 december 2011

8

Kerstnacht 2011 liturgie  

Kerstnacht 2011 liturgie

Advertisement