Page 1

verhaal halen Jozef en zijn broers Johanneskerk voor zoekers en zieners

welkom

een lied van Margryt Poortstra op muziek gezet door Tom Löwenthal

woorden bij het ontsteken van de paaskaars

Beter dan gerechtigheid in de vorm van vergelding is gerechtigheid die tot verzoening leidt. Desmond Tutu

wij zingen psalm 24, vers 1, 2 en 3

2 Wie is de mens die op zal gaan en voor Gods heilig aanschijn staan? Wie mag de tempel binnentreden? Wie niet op loze wijsheid bouwt, zijn hart en handen zuiver houdt van kwade trouw en valse eden. 3 God is hem zegenrijk nabij, in ‘t recht des HEREN wandelt hij, de God des heils zal hem verblijden. Een nieuw geslacht gaat op in ‘t licht en zoekt des HEREN aangezicht, Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

Jozef en zijn broers

Johanneskerk 20 maart 2011

1


Jozef en zijn broers Genesis 47: 14 De mensen kochten bij Jozef graan, en zo kwam al het geld dat er in Egypte en Kanaän te vinden was bij Jozef terecht. Hij liet dat geld naar het paleis van de farao brengen. 15 Toen het geld in Egypte en Kanaän op was, kwamen de Egyptenaren weer bij Jozef. ‘Geef ons te eten,’ zeiden ze. ‘U kunt ons toch niet voor uw ogen laten sterven nu we geen geld meer hebben?’ 16 Jozef antwoordde: ‘Als u geen geld meer hebt, geef me dan uw vee, dan krijgt u in ruil daarvoor eten.’ 17 Dus brachten ze hun vee naar Jozef, en hij gaf hun voedsel in ruil voor hun paarden, schapen, geiten, runderen en ezels. Zo voorzag hij hen dat jaar van voedsel in ruil voor hun vee. 18 Een jaar later kwamen ze weer bij hem. Ditmaal zeiden ze: ‘We hoeven u niet te zeggen, heer, dat we nu al ons geld en al ons vee aan u hebben gegeven. We hebben u niets anders meer te bieden dan ons lichaam en onze akkers. 19 Laat ons en onze akkers niet voor uw ogen ten onder gaan. Koop ons en onze grond in ruil voor eten; dan krijgt de farao de beschikking over onszelf en onze grond. En geeft u ons ook zaad, dan kunnen we tenminste in leven blijven en hoeven de akkers niet te verwilderen.’ 20 Jozef kocht alle akkergrond van Egypte voor de farao op, want alle Egyptenaren verkochten hun akker, zo erg hadden ze onder de hongersnood te lijden. Zo kwam al het land in bezit van de farao.

En wat het volk betreft, dat liet hij overbrengen naar de steden, van het ene einde van het gebied van Egypte tot het andere einde ervan.

Genesis 47: 21

‘Nu heb ik uzelf en uw grond voor de farao gekocht. Hier hebt u zaad; zaai de akkers daarmee in. 24 Van de opbrengst moet u voortaan een vijfde deel aan de farao afstaan. Vier vijfde is voor u; dat kunt u gebruiken als zaaigoed en als voedsel voor uzelf, uw kinderen en uw verdere familieleden.’ 25 Ze antwoordden: ‘U hebt ons leven gered. Als u het zo wilt, heer, zullen wij de farao voortaan als slaaf dienen.’ 26 Jozef legde in een wet vast (en die wet is nog altijd van kracht) dat een vijfde van de opbrengst van de Egyptische akkers voor de farao was. Genesis 47: 23

wij zingen het lied ‘de tafel der armen’

Jozef en zijn broers

Johanneskerk 20 maart 2011

2


A bridge over troubled water - Simon en Garfunkel When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, i will dry them all; I'm on your side. when times get rough and friends just can't be found,

Als je moe bent en je onbelangrijk voelt als de tranen in je ogen staan, droog ik ze allemaal Ik sta aan jou kant, als er ruige tijden zijn en je geen vrienden kunt vinden

like a bridge over troubled water I will lay me down. like a bridge over troubled water I will lay me down.

Ik zal als een brug over onrustig water zijn Ik zal als een brug over onrustig water zijn

When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I will take your part oh, When darknes comes and pain is all around,

Als je verdrietig en op straat bent, als de avond zo hard valt, zal ik je troosten Ik neem jouw deel, als de duisternis valt en de pijn overal is

like a bridge over troubled water I will lay me down. like a bridge over trouble water I will lay me down.

Ik zal als een brug over onrustig water zijn Ik zal als een brug over onrustig water zijn Zeil door, zilveren meisje, zeil voorbij, nu is het tijd voor jou om uit te blinken, al je dromen zijn onderweg zie hoe ze schijnen.

Sail on silvergirl, sail on by. your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend I'm sailing right behind Like a bridge over troubled water I will ease your mind Like a bridge over troubled water I will ease your mind

Als je een vriend nodig hebt, zeil ik achter je als een brug over onrustig water stel ik je gerust als een brug over onrustig water stel ik je gerust

‘Wat hebben jullie gedaan?’ verweet Jozef hun. ‘Beseften jullie niet dat een man als ik kan zien wat voor anderen verborgen is?’ 16 Juda antwoordde: ‘Wat kunnen wij u hierop antwoorden, heer? Hoe kunnen we ons vrijpleiten? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Wij zijn bereid uw slaaf te worden, mijn heer, niet alleen degene bij wie de beker is gevonden, maar wij allemaal.’ 17 Maar Jozef zei: ‘Geen denken aan. Degene bij wie de beker is aangetroffen wordt mijn slaaf, maar de rest van jullie kan in vrede naar zijn vader terugreizen.’ Genesis 44: 15

Genesis 44:30 “Zoals jullie weten heeft mijn vrouw mij twee zonen gebaard. 28 De ene ging bij mij weg en is vast en zeker verscheurd; ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. 29 Als jullie nu ook de andere bij mij weghalen en er overkomt hem iets, dan zou ik, die al zo oud ben, door jullie schuld van ellende in het dodenrijk komen.” 30 Dus, heer, als ik bij mijn vader terugkom zonder de jongen, aan wie hij zo verknocht is, 31 dan kan het niet anders of hij sterft wanneer hij ziet dat de jongen er niet is; door het verdriet dat wij hem daarmee zouden aandoen, zou onze oude vader in het dodenrijk komen.

Ik heb mij bij mijn vader borg gesteld voor de jongen; ik heb hem gezegd dat hij het mij mijn leven lang mag aanrekenen als ik de jongen niet terugbreng. 33 Staat u daarom alstublieft toe, mijn heer, dat ik als slaaf bij u blijf in plaats van de jongen, en dat hij met zijn broers terugreist. 34 Hoe zou ik immers zonder die jongen naar mijn vader kunnen teruggaan? Ik zou het verdriet dat ik mijn vader daarmee aan zou doen, niet kunnen aanzien.’ 32

Jozef en zijn broers

Johanneskerk 20 maart 2011

3


wij zingen het lied ‘Stem als een ze van mensen’ 2. Stem die mij roept: wie ben je, mens waar is je broer? Stem die mijn vliezen breekt en mij bevrijdt, die vuur uit steen slaat, jij die mij ik maakt. 3. Stem die geen naam heeft, nog niet, mensen zonder stem. Stem als een specht die klopt aan mijn gehoorbeen. Woord dat aanhoudt. God die mij vasthoudt.

‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. 4 ‘Kom toch dichterbij,’ zei Jozef tegen hen, en daarop gingen ze dichter naar hem toe. ‘Ik ben Jozef,’ zei hij, ‘jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. 5 Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. 6 De hongersnood teistert het land nu al twee jaar, en ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. 7 God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen; zo wilde hij veel levens redden. 8 Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd maar God; door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. 9 Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten: “God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. 10 U kunt in Gosen wonen, dicht bij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en runderen en wat u verder maar bezit. 11 Ik zal u daar onderhouden, want de hongersnood zal nog vijf jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden, u niet en ook uw familieleden en uw dieren niet.”’ 12 Tot slot zei Jozef: ‘Jullie allemaal, ook jij, Benjamin, zien met eigen ogen dat ik het zelf ben die hier met jullie spreekt. 13 Vertellen jullie mijn vader dus hoeveel aanzien ik in Egypte geniet, en alles wat jullie gezien hebben, en laat hem dan zo gauw mogelijk hierheen komen.’ 14 Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals; beiden huilden. 15 Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Geneis 45: 4

Ghiberti - De Poort naar het Paradijs - 1452 In de prachtige bronzen deur van in de doopkapel van de Dom van Florence is het verhaal van Jozef in Egypte in één beeld gevat. Op de voorgrond leveren de mannen, vrouwen en kinderen van Egypte hun voedsel in. Linksvoor wordt de beker bij Benjamin ontdekt, tot wanhoop en afgrijzen van zijn broers. Helemaal bovenin (rechts) zien we hoe het begon: Jozef wordt uit de put gehaald en verkocht. En tenslotte links (halverwege) zit onderkoning Jozef op de troon en omhelst Benjamin ten over staan van zijn broers.

Jozef en zijn broers

Johanneskerk 20 maart 2011

4


wij luisteren naar het lied Onstilbare tonen zwijgende woorden mogen hier klinken. De mond die ze zingt het hart dat ontvangt zij gezegend. Zoals een landschap meer ruimte is dan te zien is en zoenen meer zijn dan de perfecte vorm van de lippen zo roepen wij uit wirwar te voorschijn een weg een lichtgestalte uit dromen en schaduw van dood — zo wordt van aarde tot hemel Gij onze enige ware. Huub Oosterhuis Auguste Rodin - La Cathédrale (1908)

Auguste Rodin heeft een beroemd geworden sculptuur gemaakt dat hij ‘la Cathédrale’ heeft genoemd. Twee rechterhanden die met elkaar een verbinding aangaan, elkaar willen ontmoeten. Martin Buber heeft dat heel kort en kernachtig onder woorden gebracht: Ik ontsta aan het Gij; terwijl ik een Ik wordt, zeg ik Gij. Alle werkelijk leven is ontmoeting.

2. Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken. Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, overal vrede geschapen. 3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan — vrede de weg voor mijn voeten.

Jozef en zijn broers

Johanneskerk 20 maart 2011

5


mededelingen en collecte

wij zingen staande het lied Wat vrolijk over U geschreven staat …

2. wat vurig staat geschreven: dat Gij komt ‘redden wat verloren is’, dat woord, dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, ‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond 3. dat hoge woord, geschreven wit op zwart, trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. tekst: Huub Oosterhuis melodie Antoine Oomen

zegenbede Deze viering is voorbereid door Kees Wijnen, Bettina van Santen en Harry Wim Wierda. De ambtsdrager van dienst was Lies Kamphorst Nieuwe kerkvloer De Johanneskerk krijgt na bijna 50 jaar een nieuwe kerkvloer. De vloer is in de loop der jaren flink versleten geraakt, mede omdat destijds bij de bouw een iets te zanderige voeg is gebruikt. De vloer zelf, met zijn rode en gele patronen vormt een karakteristiek onderdeel van de kerk, immers een gemeentelijk monument. Er zullen dan ook nieuwe tegels in eenzelfde kleur en patroon terugkomen. In verband met de werkzaamheden zal er twee achtereenvolgende weken geen kerkdienst en geen verhuur van de kerkzaal mogelijk zijn. De planning is dat er de zondagen 27 maart en 3 april geen kerkdiensten in de Johanneskerk zullen zijn. De gemeenteleden zijn echter van harte welkom bij de vieringen van de Vrije Evangelische Gemeente in de Jeruelkapel aan de Ivoordreef! Seniorenviering Op 5 april a.s. is er weer een viering voor de senioren van Overvecht, Tuindorp en Voordorp. Hoewel de grote kerkzaal gesloten is i.v.b. met de werkzaamheden aan een nieuwe vloer gaat deze viering toch door. Wij hebben een andere ruimte in de Johanneskerk in orde gemaakt om daar onze viering te houden. Ook gebruikers van een rolstoel kunnen deze ruimte bereiken. Pastor Adri Verweij zal ons die dag voorgaan in een viering van de Eucharistie. Alle senioren zijn van harte uitgenodigd voor deze viering. Na afloop kunnen we onder het genot van een kopje koffie of thee nog even gezellig samen zijn. Offerblok: Het thema van de 40-dagentijd is: Ik zie je! Het doel van het offerblok is: Open je ogen voor…de toekomst van kinderen. Gekozen is voor de blindenschool Al Shurooq in Beit Jala bij Bethlehem. Reactieboek In de ontmoetingsruimte ligt een reactieboek, waarin u na afloop van de dienst kunt reageren op de viering. Zowel positieve als opbouwend-kritische reacties zijn welkom: de werkgroep vieringen doet er graag haar voordeel mee. Hiernaast ligt elke zondag vóór de dienst ook een voorbedenboek, waarin iedereen suggesties voor voorbeden kan schrijven. Kerkdienst nog eens beluisteren? Type in: www.wijkgemeenteovervecht.nl. Op het scherm ziet u aan de rechterkant de laatste vijf kerkdiensten. U kunt één van deze diensten aanklikken waarna u de dienst nog eens kunt beluisteren. Mededelingen voor de liturgie van zondag 10 april kunt u tot uiterlijk dinsdagavond 5 april 18.00 uur per e-mail inleveren bij Lies Kamphorst: info@wijkgemeenteovervecht.nl

Jozef en zijn broers

Johanneskerk 20 maart 2011

6

Jozen en zijn broers - liturgie  

Liturgie viering 20 maart Johanneskerk Utrecht

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you