__MAIN_TEXT__

Page 1

Beste Oostkampenaar, Het zomerde de voorbije maanden in Oostkamp. De traditionele kermissen, de orgelconcerten in de St.-Pieterskerk en Oosterkoren in de St.-Blasiuskerk in Waardamme, Film in het Park … zorgden opnieuw voor sfeervolle dagen. Op 11 juli werd n.a.v. Vlaanderen Feest! een gezamenlijk ontbijt georganiseerd, dat voor de eerste keer in OostCampus doorging. Gipsy’s in ’t Park was deze zomer toe aan zijn 10de editie en werd voor het eerst op de voet gevolgd door ParkPop, tijdens het warmste weekend van de voorbije maanden. Ook de verenigingen droegen bij tot een actieve zomer met heel wat fiets- en wandeltochten, feesten en barbecues. De diensten van de gemeente en het OCMW zaten niet stil. Begin juli verhuisden ze naar OostCampus waar de nieuwe werkomgeving positieve energie en inspiratie gaf. De nauwere samenwerking tussen de sociale- en vrijetijdsdiensten resulteerde al in een gezamenlijke kalender met nieuwe activiteiten. Dit initiatief kreeg de naam GEMIXT, meer info vindt u op pagina 6. Wie het klimaat een warm hart toedraagt is welkom op zondag 23 september vanaf 10 uur in OostCampus voor Sing for the Climate. De zangmanifestatie wordt door Nic Balthazar gefilmd en verwerkt in een videoclip. Ter gelegenheid van Openbedrijvendag op 7 oktober zet de gemeente de deuren van OostCampus en het containerpark open, samen met een 10-tal Oostkampse bedrijven. Diezelfde dag organiseert de Oostkampse brandweer haar opendeurdag en kunt u in Baliebrugge gaan supporteren voor de Superprestige Veldrijden. Zondag 14 oktober zijn er verkiezingen. We verzamelden voor u op pagina 4 tips en informatie over deze verkiezingen, een volmacht geven, een correcte stem uitbrengen … zodat u goed voorbereid naar de stembus kunt. U ziet, Oostkamp leeft. We wensen u een aangenaam najaar en veel leesplezier. dienst Communicatie


nieuws OCMW verlaat gebouw in Waardamme Door de verhuis van de OCMW-diensten naar OostCampus en het AC Beukenpark hebben de medewerkers van het OCMW onlangs beide gebouwen in Waardamme verlaten. Het gebouw van de administratie in de Kerkstraat in Waardamme is ondertussen openbaar verkocht. Omtrent de toekomstige bestemming van het oude gemeentehuis op het Dorpsplein in Waardamme lopen voor het ogenblik gesprekken. De uitleenpost van de bibliotheek zou er in ondergebracht kunnen worden. Waarschijnlijk zullen een aantal ruimten ter beschikking gesteld worden van het lokale verenigingsleven. Voor de overgebleven ruimtes wordt overwogen om de private markt op te gaan.

De Woonwinkel voortaan ook in OostCampus Het infoloket van De Woonwinkel verhuisde mee naar OostCampus. Voortaan kan u aan loket 3 terecht voor informatie, advies en begeleiding over wonen (huren, kopen, energie …). Wanneer: elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur Waar: OostCampus, loket 3 - Welzijn, Siemenslaan 1, Oostkamp Meer info: Valentine De Lannoy, sociaal adviseur | tel 050 250 138 | dewoonwinkel@bdoz.be Info over kwaliteit van een woning: Lieven Deceuninck | tel 050 250 138

Gemeentehuis PWA Oostkamp en DCO Witdoen verhuizen De diensten van PWA en de dienstenchequeonderneming Witdoen verhuisden van de werkwinkel in de Fonteinstraat naar het Gemeentehuis, Gemeenteplein 1 (vroegere lokalen sociaal-infopunt). U kan er terecht voor allerhande klusjes of kinderoppas (PWA) of huishoudelijke hulp (DCO). Contactgegevens: • PWA Oostkamp | Gemeenteplein 1 | 8020 Oostkamp | tel 0479 133 335. Open op maandag (13-17 uur op afspraak), dinsdag (8.30-12 uur vrij en 13-17 uur op afspraak), donderdag (13-17 uur op afspraak) en vrijdag (8.30-12 uur op afspraak) • DCO Witdoen | Gemeenteplein 1 | 8020 Oostkamp | tel 0479 131 823 of 0479 812 509, open van maandag tot donderdag (8.30-12 uur en 13-17 uur) en vrijdag (8.30-12 uur) Kind & Gezin Vanaf 1 november verhuist het regiohuis van Kind & Gezin naar het Gemeentehuis, Gemeenteplein 1 (vroegere lokalen dienst Financiën). U kan er ook terecht voor de gehoortest van uw baby. De consultaties (weging) blijven voorlopig in de Brugestraat 30, Oostkamp. Meer info: Kind & Gezin | tel 078 150 100

2


BPA Brugsestraat herzien In het huidige Bijzonder Plan van Aanleg Brugsestraat zijn een aantal knelpunten vastgesteld die problemen geven naar vergunbaarheid. Om deze op te lossen werd aan de Gemeenteraad voorgesteld om een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP, de opvolger van de voormalige BPA’s) op te maken. De knelpunten bevinden zich voornamelijk in: • De aanpassing van de zone MPI Spermalie • Zone van De Wieke • Zone van woonzorgcentrum SintJozef • Zone Poelstraat • Dreef Van Ryckeghem •…

Aanpassingen begraafplaats Baliebrugge en Waardamme De gemeente Oostkamp plant aanpassingswerken aan de begraafplaatsen Baliebrugge en Waardamme. Het gaat om de eerste twee begraafplaatsen waar de nieuwe visie om te evolueren naar parkbegraafplaatsen in uitvoering komt. In Baliebrugge en Waardamme is de nood aan uitbreiding het hoogst. Er werd een bestek opgemaakt door studiebureau Demey voor deze opdracht. De Gemeenteraad keurde op donderdag 5 juli de lastvoorwaarden goed. De kosten worden geraamd op 540.000 euro (excl. btw). In het bestaande gedeelte van de begraafplaatsen blijven de hoofdpaden en worden de zijpaden ingezaaid in gras. Er komt ruimte voor bijkomende graven. Er is uitbreiding voorzien voor zandgraven, grafkelders, urnenkelders en columbaria. De strooiweide krijgt een mooiere en centralere plaats op de begraafplaats met aansluiting op het open landschap. De uitvoering van de werken kan ten vroegste starten in december 2012.

Er wordt nu een bestek opgemaakt en een ontwerper aangesteld. Bij de opstart van een RUP vindt ook een afzonderlijke milieuscreening plaats. Op basis van deze screening wordt beslist of er al dan niet een plan-Mer moet worden opgemaakt.

Sociale koopwoningen

Gemeente verwerft dreef tussen Brugsestraat en Rustoordstraat In de Brugsestraat is er tussen de woningen met huisnummers 17 en 19 een dreef die verbinding maakt met de Rustoordstraat. Deze dreef is momenteel in privaat bezit. Het is de bedoeling om van de dreef een algemene voetgangers- en fietsverbinding tussen beide straten te maken. Een bijkomende reden om de dreef in het openbare domein in te lijven, is het feit dat in de dreef belangrijke nutsleidingen liggen. Het is om veiligheidsredenen wenselijk dat deze niet in privaat domein liggen. De eigenaar van de dreef overleed vorig jaar en de Gemeenteraad gaf toen al het principiële akkoord voor de verwerving van de dreef. Ondertussen werd de verkoopovereenkomst opgemaakt en goedgekeurd.

In juli stelde de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo de plannen voor de bouw van 18 sociale koopwoningen in de Molenstraat en de Splethagestraat voor. Op de terreinen van de vroegere meubelfabriek Bauwens komen 8 halfopen woningen en 10 gesloten woningen. De woningen komen deels rond een centraal plein met speel- en ontspanningingsvoorzieningen. Onlangs werd de eerste steen gelegd van de 31 nieuwe sociale woningen in de Kortrijksestraat, op de vroegere rijskwachtkazerne. De oude kazerne en de bijhorende officierswoning worden behouden en in het project geïntegreerd. De rest van de gebouwen wordt gesloopt en er komen nieuwe appartementen en woningen rond een centraal plein. Er komt ook een ondergrondse parking. Meer info: www.vivendo.be

3


verkiezingen Breng uw stem uit Om de 6 jaar zijn er op de tweede zondag van oktober provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. Op zondag 14 oktober is het terug zover.

STEMPLICHT In België geldt een stemplicht voor iedereen die op 14 oktober meer dan 18 jaar is en de Belgische nationaliteit heeft. U moet voor 1 augustus ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente. Wie na 1 augustus ingeschreven werd, moet nog stemmen in de vorige gemeente. In Oostkamp zijn er 18.062 stemplichtigen.

OPROEPING Iedere kiezer ontvangt in de laatste week van september zijn oproepingsbrief. Op uw oproepingsbrief staat het adres waar u moet gaan stemmen, in welk stembureau u moet zijn en een voorkeursuur. U kan stemmen tussen 8 en 13 uur. Als iedereen zich aan het vermelde uur houdt, verloopt de kiesverrichting ongetwijfeld vlot. Breng uw oproepingsbrief en uw identiteitskaart mee.

ORGANISATIE Oostkamp is ingedeeld in 7 kieswijken, 26 stembureaus, 9 telbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen en 9 telbureaus voor de provincieraadverkiezingen. Het hoofdbureau is verantwoordelijk voor de verwerking van de resultaten. 9 stembureaus, de telbureaus en het hoofdbureau zijn gevestigd in De Valkaart. De overige stembureaus zijn verspreid over de gemeente.

WAT IS EEN GELDIGE STEM? • een lijststem: als u akkoord gaat met de volgorde waarin de kandidaten op de lijst staan • een

naamstem of meerdere naamstemmen op dezelfde lijst: als u de volgorde van de kandidaten wil wijzigen • een lijststem in combinatie met een of meerdere naamstemmen op dezelfde lijst: als u de volgorde van de kandidaten wil wijzigen. Wat mag niet: • stemmen op kandidaten van meerdere lijsten • kentekens, grappige of minder grappige boodschappen aanbrengen op de lijst. Uw stem is dan ongeldig.

U KAN NIET KOMEN STEMMEN? Sommige burgers kunnen om een of andere reden niet stemmen. Zij moeten zich melden bij de kiesverantwoordelijke met de nodige attesten. Voor onze gemeente is dat Geert Gellinck, OostCampus, loket 5, Siemenslaan 1, Oostkamp. Wie niet kan stemmen en niet wil stemmen met volmacht kan een vrijstelling vragen. Hiervoor moet men een attest voorleggen. Dit attest mag afgeven worden op de dienst verkiezingen voor 12 oktober of op de dag van de verkiezingen aan de voorzitter van het stembureau. • zieken of personen met een beperking die zich onmogelijk kunnen verplaatsen naar het kiesbureau: attest van de geneesheer • personen die in het buitenland verblijven: attest indienen vóór de verkiezingen • personen die op 14 oktober moeten werken tussen 8 en 13 uur: attest van de werkgever • personen die in een gesloten instelling of gevangenis verblijven: attest van de instelling • personen die zich niet in het stembureau kunnen vertonen, omwille van religieuze overtuigingen: attest van religieuze overheid • studenten die omwille van hun studies niet zelf naar het stembureau kunnen gaan: attest van de onderwijsinstelling • schippers, marktkramers of kermisreizigers: attest van de burgemeester.

VOLMACHT GEVEN Wie onmogelijk zelf kan stemmen, kan een volmacht geven aan een andere kiezer. Dit hoeft geen familie te zijn. De ‘gemachtigde’ kan wel slechts 1 volmacht krijgen.

WIE VOLMACHT WIL GEVEN • moet

een volmachtformulier aanvragen bij het verkiezingsloket (loket 5) in OostCampus of via www.vlaanderenkiest.be • vult het volmachtformulier in en ondertekent het • zorgt voor een bewijs van afwezigheid (attest van de dokter, het werk, de school …).

WIE VOLMACHT KRIJGT • tekent

ook het volmachtformulier het volmachtformulier, het attest, de oproepingsbrief van de volmachtgever en zijn eigen oproepingsbrief mee. Hij of zij stemt eerst voor zichzelf in zijn kiesbureau • stemt daarna voor de andere persoon in het stembureau van de volmachtgever. • neemt

4


www.vlaanderenkiest.be Vanaf 25 september publiceert de website www.vlaanderenkiest.be alle definitieve kandidaatslijsten. Zo kan u vooraf de lijsten bekijken en beslissen voor welke kandidaat of partij u kiest. Op 14 oktober vindt u op deze website alle officiële uitslagen. De uitslagen zijn ook te volgen op smartphone via de mobiele website m.vlaanderenkiest.be Meer info: • www.vlaanderenkiest.be • Verkiezingsloket | Geert Gellinck | tel 050 819 887 | OostCampus, loket 5, Siemenslaan 1, Oostkamp

Doe de stemtest Hoe denkt u als kiezer over sociale thema’s? Bij welke partij sluit uw mening het best aan? Bekijk de gemeenteraadsverkiezingen ook eens door een andere bril en doe de Sociale Stemtest via www.socialestemtest.be. De Sociale Stemtest is onderdeel van het project ‘Ieders stem telt’, een initiatief van Samenlevingsopbouw en vele welzijnspartners in Vlaanderen en Brussel – www.iedersstemtelt.be.

Het ABC van de gemeente I van informeren De gemeente heeft een belangrijke rol in het informeren van haar bewoners. Dit is niet alleen vastgelegd in de wet op openbaarheid van bestuur. De gemeente nam dit ook op in een van de doelstellingen van het beleidsplan. Er zijn verschillende informatiekanalen die ingezet worden. De meest gekende zijn De Kleine Merel en De Merel. In De Kleine Merel wordt maandelijks een kort overzicht gegeven van de meest actuele nieuwsberichten. Wegeniswerken, het vrijetijdsaanbod, milieutips … komen aan bod naast de activiteitenkalender. Het 3maandelijkse magazine De Merel biedt een afspiegeling van wat leeft in de gemeente. In het ABC van de gemeente en in de themapagina’s wordt achtergrondinformatie gegeven bij bepaalde dienstverlening en wordt de werking van gemeentediensten of beleidsbeslissingen uitgelegd. In september is er een extra editie van De Merel, het jaarverslag. Hierin geeft de gemeente een overzicht van de acties en beslissingen die genomen werden in het voorbije jaar om de doelstellingen van het beleidsplan te realiseren. Om nog korter op de bal te spelen, wordt dagelijks info verspreid via de website. Sinds juli 2012 hebben de gemeente en het OCMW een vernieuwde website. Samen met de lancering van de webstek werd de digitale nieuwsbrief in een nieuw kleedje gestoken. Meer dan 900 geïnteresseerden zijn hierop al ingeschreven. Zij ontvangen de elektronische nieuwsbrief met de laatste nieuwsberichten en activiteiten. Daarnaast wordt sterk ingezet op gerichte communicatie. Zaken die een groep bewoners aanbelangen, worden aan de rechtstreeks betrokkenen gecommuniceerd via bewonersbrieven en informatievergaderingen. De dienst Jeugd lanceerde in 2011 een facebookpagina voor jongeren en hun ouders. Daarnaast ontvangt deze doelgroep 3 keer per jaar het jongerenmagazine De OINK. Voor de ouderen is er de ouderengids. Deze biedt een overzicht van alle zorgmogelijkheden van de gemeente en van ouderenorganisaties. De voorbije 2 jaar informeerde en sensibiliseerde de gemeente de bewoners met affichecampagnes, bijvoorbeeld over het tijdig aanvragen van reisdocumenten. De gemeentelijke infogids en de cultuuragenda zijn publicaties die alle inwoners van Oostkamp ontvangen. De gemeentelijks infogids bevat de samenstelling van de besturen en een overzicht van de gemeentediensten. De gids wordt om de 2 jaar vernieuwd. De cultuuragenda verschijnt in juni en men vindt er alles over de programmatie van het volgende cultuurjaar. Natuurlijk kunnen de bewoners ook zelf informeren bij het onthaal van de gemeente en het OCMW. Sinds de verhuis naar OostCampus heeft de gemeente een volwaardig infoloket. Voor gespecialiseerde info kan men terecht in de loketten vrije tijd, burgerzaken, welzijn en wonen & omgeving.


vrije tijd Doe wat nostalgie in klappende kinderhanden. Schep een theelepeltje theaterkunsten erbij en we krijgen een heerlijk optreden van Kapitein Winokio met hits van vroeger. Voeg daarna twee borrelglaasjes chloorlikeur bij straffe films voor cinemapret in het zwembad. Breng de cocktail op smaak met wat vertelkruid. Shake tenslotte grootmoeders recepten, met een vleugje wedijver, tot een speels thee- en koffiesalon. Ter garnering beschikken we nog over een schijfje gekke fietsen, een partijtje indoor swimming, verfrissende speelblokjes en een zoete gocarts race. Laat het gemixte najaar u smaken. Meer info: De Kleine Merel november | www.oostkamp.be | loket vrije tijd, OostCampus

Woensdag 31 oktober 14.30 uur

Woensdag 14 november 14 uur

Kapitein Winokio zingt hits van vroeger

Ravot je rot Zwembad De Valkaart

De Valkaart ▼

Zondag 18 november 14 uur Een namiddag voor jong en oud: workshops, gebak en koffie, binnen- en buitenspelen OostCampus ▼

Woensdag 21 november 19 uur Workshop voorlezen aan jonge kinderen Bibliotheek-infopunt ▼

Dinsdag 20 november 13 uur Sportdag 55+, een namiddag vol sport en ontmoeting De Valkaart 3-18 november Creatief in het zwembad Tekenwedstrijd voor kinderen 3-12 jaar

Vrijdag 16 november 17 uur

Donderdag 22 november 14 uur

Kortfilms in het zwembad

Kennismaking met tablet en e-reader

Zwembad De Valkaart

Zwembad De Valkaart

Bibliotheek-infopunt ▼

Woensdag 7 november 14 uur

Woensdag 21 november 9.15 uur: infosessie veilig op het internet 11.30 uur: opendeur Seniornet Vlaanderen

Kinderfilm: De gelaarsde kat De Valkaart

De Oude Gemeenteschool ▼

▼ Zaterdag 17 november 10 uur Kookje sprookje Bibliotheek-infopunt ▼

Woensdag 21 november 14 uur • De burgemeester leest voor aan kleuters, • Verhaal van Grimm voor 7+ en grootouders Bibliotheek-infopunt ▼

Zaterdag 24 november 13.30 uur Zwemkermis Zwembad De Valkaart ▼

Zaterdag 10 november 9.15 uur

Zaterdag 17 november 20.15 uur

Bezoek boekenbeurs Antwerpen voor jong en oud

Tapijtconcert Stash

Zwemmarathon voor scholen en verenigingen

JOC Den Artisjoc

Zwembad De Valkaart

Vertrek: Bibliotheek-infopunt

6

Zondag 25 november


Herfst = hét seizoen van de bib De herfst is hét seizoen in de bibliotheek. Er is de bibliotheekweek, de boekenbeurs, Week van de smaak, de Voorleesweek, start van de KJV … Kortom onze activiteitenkalender is knap gevuld! Veel van onze activiteiten vindt u ook terug bij het artikel geMIXt, pagina 6. • verwendag | zaterdag 20 oktober | 9.30-12.30 uur en 14-17 uur • halloween special | woensdag 31 oktober | 14 uur • bezoek boekenbeurs | zaterdag 10 november | vertrek 9.15 uur • week van de smaak | 15 tot 25 november | zie geMIXt • voorleesweek | 17–25 november | zie geMIXt • ouderenweek | 17–23 november | zie geMIXt • lezing en atelierbezoek Nick Ervinck | woensdag 28 november en zaterdag 1 december | lezing: 20 uur en atelierbezoek: 14 uur of 16 uur Meer info en inschrijvingen: Bibliotheek-infopunt | tel 050 819 930 | bibliotheek@oostkamp.be

Bibliotheekweek 2012

Kinder- en Jeugdjury (KJV): lezers gezocht Heb je altijd grote leeshonger, ben je jong (vanaf 3de leerjaar t.e.m. 4de middelbaar) en heb je zin in een toffe babbel met andere boekenverslinders? Wil je 6 keer samenkomen met leeftijdsgenoten om te vertellen over de boeken die je gelezen hebt en om mee te stemmen voor de beste jeugdboeken? Dan is de Kinder- en Jeugdjury iets voor jou! Inschrijven kan t.e.m. 29 september. Vermeld zeker: je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, school en klas. Meer info: Bibliotheek-infopunt | tel 050 819 930 | bibliotheek@oostkamp.be | www.kjv.be

De jaarlijkse bibliotheekweek komt er weer aan. Van 20 tot 28 oktober vaart onze campagne onder de vlag ‘Wie wordt de bibste van het land?’. De bib is een droomplek, voor elke bezoeker, u kent het gevoel. Waar u ook van droomt of mee bezig bent, u vindt het in uw bib! Doe eens een wens! We willen als bib graag weten: wat verwacht u van ons, wat wil u nog graag in de bib beleven? Kortom hoe ziet uw droombib er uit? Schrijf uw vurigste wens voor de bib op en wie weet komt uw wens op de verwendag op zaterdag 20 oktober uit! De wenskaartjes vindt u terug in de bibliotheek bij een ‘echte’ wensput. U kan ook meedromen over de toekomst van de bib. Geef uw ideeën, wensen en dromen prijs in de online ideeënbox ‘www.bibstevanhetland.be’ en misschien wint u een expressomachine voor uw bib. Verwendag De eerste dag van de bibliotheekweek is steevast een verwennerij voor iedere bezoeker. Op zaterdag 20 oktober wordt een verwendag georganiseerd voor de ganse familie. Kom langs en geniet van: • een lekker Fairtrade-ontbijt • dansworkshops • muziekoptreden • demo’s E-reader en tablet • gratis attentie voor de bezoekers • dansen met de XBOX 360 Kinekt • gratis uitleen van cd’s en dvd’s • gratis lidmaatschap voor nieuwe leners • En als topper: vervulling van de wens! Wanneer: zaterdag 20 oktober | 9.30-12.30 uur en 14-17 uur Meer info: Bibliotheek-infopunt | tel 050 819 930 | bibliotheek@oostkamp.be

Buren bij kunstenaars Wat: kunstenaars uit diverse disciplines zetten hun atelierdeuren open. Ook Oostkampse kunstenaars nemen deel. Wanneer: vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 oktober Gratis Overzicht deelnemers en info: www.burenbijkunstenaars.be

7


Theatervoorstellingen herfst Cleymans & Van Geel Zaterdag 29 september om 20.15 uur | De Valkaart

Radio Souffriau Free Souffriau Zondag 30 september om 20.15 uur | De Valkaart Coral de Vallromanes i.s.m. het Eligius Ensemble Ruddervoorde Donderdag 11 oktober om 20.15 uur | St.-Eligiuskerk, Ruddervoorde

Binnen zonder kloppen De Beenhouwerij Vrijdag 26 oktober om 20.15 uur | De Valkaart

Made in Belgium - Aranis Zaterdag 3 november om 20.15 uur | De Valkaart

Moeder we zullen goed voor elkaar zorgen! Yves Durnez Zaterdag 10 november om 20.15 uur | De Valkaart

Vrijdag - De Spelerij Zondag 2 december om 20.15 uur | De Valkaart

Ende, Nicht? Stefaan Degand & ensemble hommages Zondag 9 december om 20.15 uur | De Valkaart

8

De Grote Thuisbak 17 november Vlaanderen gaat aan de slag met de klopper en deegrol. Toon ook uw baktalent en breng uw overheerlijke creaties naar OostCampus, Siemenslaan 1, Oostkamp. Daar worden ze gewikt en gewogen in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder. Uw creatie mag een taart zijn volgens familierecept, een gebak uit onze streek of op grootmoederswijze, koekjes om van te smullen … aan u de keuze! De bakker met het origineelste gebak (qua presentatie of verhaal achter het gebak), de vereniging met het meeste gewicht aan gebak, ontvangen een prijs, aangeboden door de gemeente. De eerste 50 deelnemers krijgen ook een gratis bakshort. Alle gebakjes, koekjes en taarten worden op zondag 18 november aangeboden op ‘Zondag in de mix’ (zie het artikel geMIXt pagina 6) tijdens de koffie- en theekrans. Maar dat is nog niet alles! De gemeente die het meest bakt en de mooiste recepten verzamelt, wint de Grote Thuisbak. Er komt een boek van de Grote Thuisbak, en met een beetje geluk wordt uw persoonlijk recept erin vereeuwigd.

Hoe deelnemen? Aanmelden voor 1 oktober bij Martine Zutterman Meer info: Martine Zutterman | tel 050 819 906 | vrijetijd@oostkamp.be | www.weekvandesmaak.be/ degrotethuisbak


Cursussen en workshops

Teken een heldenportret kennismaking met creatieve technieken U leert een mooi portret maken van uw favoriete held: partner, popidool, geliefde filmster, moeder, vriend ... o.l.v. kunstenares Renée Lodewijckx. Breng zeker een foto van uw held mee! Datum en plaats: donderdag 11, 18 en 25 oktober van 13.30 tot 16.30 uur in De Valkaart Kostprijs: 46 euro, alle materiaal inbegrepen

Mondharmonica voor beginners Mondharmonica spelen is vrij gemakkelijk en snel te leren. Via een heel praktische methode krijgt u in deze cursus onmiddellijk resultaat. U speelt in de eerste en tweede positie - het meest gebruikt voor eenvoudige melodieën en voor blues, rock en folk - en leert alle noodzakelijke technieken om zelf liedjes te spelen. Kennis van muzieknoten is niet nodig! Breng een ‘standaard 10-hole diatonic harmonica in toonaard C’ mee. U kan die ook aankopen bij de lesgever op de eerste sessie (ongeveer 25 euro). Datum en plaats: dinsdag 13, 20 en 27 november van 19.30 tot 21.30 uur in Het Valkennest, domein De Valkaart. Kostprijs: 63 euro

Wijnkennis - feestwijnen uit Europa Gido van Imschoot, maître sommelier, reist samen met u doorheen de Europese wijngaarden en vertelt u alles over lekkere, betaalbare gastronomische wijnen. U proeft verschillende feestwijnen en krijgt tal van suggesties over gerechten die erbij passen. U krijgt een dossier over de wijnen, tips over wijn en gerecht en zelfs enkele leuke recepten. Datum en plaats: donderdag 6 december van 19.30 tot 22.30 uur in De Valkaart. Kostprijs: 22 euro

Inschrijven: www.vormingplus.be/brugge | tel 050 330 112 | regio.brugge@vormingplus.be

Kinderbioscoop op woensdag Ook dit najaar is er kinderbioscoop op woensdag! Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar! Eén woensdag in de maand kan je in de pluchen zetels van de Valkaart ploffen voor een van onze leuke kinderfilms op groot scherm. Vorig jaar hadden we gemiddeld 200 kinderen per film, maar we willen het dit jaar nog beter doen! Een ticketje koop je op de dag zelf aan de kassa (tot de zaal vol zit) en kost 1 euro. Deze films staan op het programma: • 3 oktober: Alvin and the Chipmuncks 3 • 7 november: De gelaarsde kat • 5 december: Happy Feet 2 De films beginnen stipt om 14 uur! Er is geen pauze. Je mag geen drank of eten mee naar binnen brengen. Laat je chips en cola dus maar thuis. Ouders of grootouders mogen erbij blijven, maar er zijn ook begeleiders voorzien!

9


Al eens gedacht om aan te sluiten bij een Oostkampse vereniging?

25ste Cyclocross Ruddervoorde zondag 7 oktober 2012 VOORVERKOOP

• in

Oostkampenaren kijgen in voorverkoop en mits voorlegging van de identiteitskaart een korting van 4 euro. De kaarten kosten dan 6 euro (i.p.v. 10 euro). Jongeren onder de 18 jaar mogen gratis binnen. Zij moeten hun identiteitskaart voorleggen aan de ingang. De voorverkoop loopt t.e.m. vrijdag 5 oktober om 12 uur. De kaarten zijn verkrijgbaar: • aan het onthaal van OostCampus | Siemenslaan 1, Oostkamp | maandag t.e.m. vrijdag van 8.3012.30 uur en van 13.30-17 uur, woensdag tot 19 uur • in Riderfort | Sportstraat 2, Ruddervoorde | maandag 15-19 uur, dinsdag t.e.m. vrijdag van 8.30-12 uur

Bibliotheek-infopunt | Kapellestraat 19, Oostkamp | maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10-12 uur en 16-20 uur, woensdag: 10-12 uur en 14-18 uur, zaterdag: 9.30-12.30 uur

Meer info i.v.m. de kaartenverkoop: • onthaal OostCampus | tel 050 819 819 | info@oostkamp.be • loket Riderfort | tel 050 277 398 | afdeling.ruddervoorde@oostkamp.be

FUNKAMPEN Wat: • Kleuterkampen en Omnicreakampen: in De Valkaart, Oostkamp • Fundagen: dinsdag en donderdag in Riderfort, Ruddervoorde Wanneer: herfst-, krokus- en paasvakantie Wie: voor kinderen van het 1ste kleuter tot het 6de leerjaar, van 3 tot 12 jaar. Info: verdere info vindt u in onze uitgebreide folder Goed om te weten: • De activiteiten starten stipt om 9 uur en eindigen om 16 uur. • Ochtendopvang vanaf 7.30 uur; avondopvang tot 17.30 uur (avondopvang niet op vrijdag) • Geen ochtend- en avondopvang in Riderfort Inschrijven voor maximum drie kampen vanaf donderdag 4 oktober, 8.30 uur: in het loket vrije tijd, OostCampus, Siemenslaan 1 of telefonisch 050 819 900. Vanaf vrijdag 5 oktober: via www.oostkamp.be/e-loket. (e-mails vóór vrijdag 5 oktober worden niet behandeld). Vanaf 15 oktober kan u inschrijven voor een vierde week.

10

Zin in een nieuwe vrijetijdsbesteding? Naast de activiteiten die de gemeente organiseert is er een heel ruim aanbod van activiteiten bij lokale verenigingen. Sport, toneel, jeugdbewegingen, heemkunde-, film-, muziek-, ouderen-, vrouwen- en nog veel meer verenigingen kleuren het Oostkampse vrijetijdsleven. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op de verenigingenpagina op de website www.oostkamp.be/ verenigingen.

Signaalgevers en wegkapiteins gezocht Signaalgevers (of seingevers) en wegkapiteins zijn de “stewards van de openbare weg”. Ze zorgen voor de veiligheid en geven belangrijke informatie aan alle weggebruikers en toeschouwers. Signaalgevers regelen het verkeer bij wedstrijden. Wegkapiteins begeleiden volledige tochten. De dienst sport en diverse organisatoren zoeken regelmatig extra seingevers en wegkapiteins. De gemeente verzamelt de contactgegevens van de kandidaten en stuurt de aanvraag van de organisatoren door. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan de organisatoren. U ontvangt de informatie van het event, de praktische gegevens en een idee van de vrijwilligersvergoeding. U bent volledig vrij om zelf contact te nemen met de organisator. Interesse? • of vul uw gegevens in op de strook op de achterzijde van de Merel en geef het af aan het loket vrije tijd in OostCampus • of stuur uw info door via het eformulier ‘oproep signaalgevers en wegkapiteins’ op www.oostkamp.be/e-loket.


lokale economie & landbouw Gratis wedstrijd

Oostkamp in de kijker

Bezoek tijdens Open Bedrijvendag de Oostkampse bedrijven, beantwoord minimum 3 vragen juist en maak kans op een superprijs. De prijzenpot is meer dan 1.000 euro. Deelnamekaarten krijgt u bij de bedrijven.

Actie “Modder op de weg”

Als bedrijfsvriendelijke gemeente wil Oostkamp de economie op haar grondgebied ondersteunen. Open Bedrijvendag is het ideale moment om als bedrijf in de kijker te lopen en om het grote publiek een blik achter de schermen te gunnen. De gemeente ondersteunt dit initiatief met financiële, promotionele en logistieke ondersteuning. Zelf stelt de gemeente op 7 oktober van 10 tot 17 uur het nieuw bestuurs- en dienstencentrum OostCampus en het containerpark open voor het grote publiek. Daarnaast houdt de brandweer opendeurdag. OostCampus was vroeger een opslag- en verdeelcentrum van Coca-Cola dat door de Spaanse architect Carlos Arroyo onder handen werd genomen. Het eindresultaat is een bijzonder staaltje van hedendaagse architectuur geworden. Alle gemeentelijke diensten, het OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf zijn er gehuisvest. Een toekomstgerichte dienstverlening in een innoverend bouwproject is het resultaat. Op het containerpark kan men kijken, voelen, luisteren en proeven wat er uit alle ingezamelde afvalstoffen gerecycleerd en hergebruikt wordt. Een bezoek aan de demotuin is meer dan de moeite waard. Er zijn compostdemo’s en men kan de zeeffiets uittesten. De kinderen leren perspotjes maken en kunnen een educatief afvalspel spelen.

Het transport van de oogst van de velden naar landbouwbedrijven zorgt vaak voor modder op de weg. Deze maakt de wegen glad. Om ongevallen te voorkomen is het belangrijk om slipgevaar door modder te signaleren en vuile wegen zo snel mogelijk schoon te maken. Vanaf 1 oktober stelt de gemeente opnieuw gratis signalisatieborden ter beschikking voor de landbouwers. De borden kan men reserveren bij Luc Vanelslander, dienst Publieke Ruimte. De actie vraagt andere weggebruikers een aangepast rijgedrag en begrip voor de situatie van de landbouwers. Meer info en reserveren: Luc Vanelslander, dienst Publieke Ruimte | OostCampus, Siemenslaan 1, Oostkamp | tel 050 819 882 | mobiliteit@oostkamp.be.

Ook deze Oostkampse bedrijven stellen hun deuren voor u open: - DDS Motors, Gaston Roelandtsstraat 48, Oostkamp - Centric Oostkamp, Siemenslaan 12, Oostkamp - Fenestra, Akkerstraat 1, Waardamme - Artson, Brugsestraat 196, Oostkamp - Bernard Delodder, De Leiteweg 23A, Ruddervoorde - Het Nieuwe Interieur, Zuidstraat 4, Waardamme - Verfaillie-Bauwens, Kortrijksestraat 356, Waardamme - Soundsystem & Soundshop, Lieverstedestraat 14, Oostkamp - Uitvaartcentrum Couffez, Kortrijksestraat 488, Ruddervoorde - Interieur Dedeyne, Proosdijstraat 64, Hertsberge

11


milieu-duurzaamheid Energiedag | 27 september

Voormiddag 10 uur:

Wat is een energiescan en wat is het nut? 10.30 uur: Drie manieren om uw energiefactuur te verminderen

Avond

20 uur: Drie manieren om uw energiefactuur te verminderen 20.15 uur: De eerste stap in energiebesparing: dakisolatie 21.15 uur: Warm water: de zonneboiler en zijn premies

Org.: gemeente Oostkamp i.s.m. De Woonwinkel Waar: De Valkaart, A. Rodenbachstraat 42, Oostkamp Inschrijven via De Woonwinkel: tel 050 250 138 | dewoonwinkel@bdoz.be

Minder straatvuilnisbakken Begin dit jaar telde de gemeente Oostkamp 10 keer zoveel vuilnisbakken als Zedelgem en 3 keer zoveel als Beernem. Heel wat vuilnisbakken werden nauwelijks gebruikt of werden misbruikt voor het dumpen van huisvuil. Er waren verschillende meldingen van omwonenden die zich ergeren aan het sluikstorten en de vuile omgeving. De gemeente besloot om de 100 best geplaatste vuilnisbakken te laten staan. Ze dienen voor het wegwerpen van kleine zaken die men onderweg verbruikt: een koekenpapiertje, een blik, kauwgum, een sigarettenpeuk, hondenpoep in een goed dichtgeknoopt zakje. Huisvuil en bedrijfsafval dumpt men niet in een straatvuilnisbak. De boete kan oplopen tot 250 euro. Meldingen over misbruik van straatvuilnisbakken: milieucel van de politie | tel 050 820 800 | oostkamp@hethoutsche.be. Laat ons samen werken aan een propere gemeente. Wij danken u voor uw medewerking. Meer info: dienst Milieu | tel 050 819 858 | milieu@oostkamp.be

Isoleren = besparen U kan nog steeds rekenen op energiepremies voor diverse isolatieprojecten. Meer info: • De Woonwinkel: tel 050 250 138 | elke donderdag: loket 3 in OostCampus, Siemenslaan 1. • www.energiesparen.be/subsidies • gratis nummer 1700. U kan uw bouw- of verbouwplannen laten screenen door ZonneWinDT of een energie-audit laten uitvoeren. U krijgt dan tips en advies om energie te besparen. Meer info: www.west-vlaanderen.be/duurzaambouwen

12


Oostkamp kijkt over de grenzen: het Comenius Regio project: “Water, bron van leven” Na een jaar voorbereiden ging het project “Water, bron van leven” officieel van start op 15 juli 2010. Dit project is een Europese samenwerking tussen de gemeente Oostkamp en de stad Viljandi in Estland. Van Oostkampse zijde werkten de gemeente, Natuurpunt Oostkamp, Regionaal Landschap Houtland en drie basisscholen (De Kiem en Malpertuis uit Ruddervoorde en de Koning Boudewijnschool uit Oostkamp) mee. In Estland namen het stadsbestuur van Viljandi, 2 scholen, de gymnasia Paalalinna en Jacobsoni en het Nationaal Park Soomaa deel aan het project. Het doel van het project was om het respect voor het natuurlijke water te bevorderen. Het kraantjeswater werd gepromoot en de deelnemers leerden van elkaar hoe ze omgaan met water in het algemeen. Bijzonder interessant werden de be-

zoeken ervaren met verkenningen van waterlandschappen, zuiveringsinstallaties, waterwinningen, natuurreservaten en de acties en lessen die in de scholen werden gedemonstreerd. In Oostkamp kregen de Rivierbeek, de Warandeputten en de Leiemeersen bijzondere aandacht. In Estland maakten de enorme afmetingen van de waterrijke natuurgebieden veel indruk: o.a. een uitgestrekt veengebied in Soomaa van 8.000 ha groot (= de oppervlakte van Oostkamp). De hoogtepunten van het project waren de Wereldwaterdagen (2011 in Waardamme en 2012 in Oostkamp). Telkens kwamen 150 kinderen op straat met spandoeken, waterkruiken en ludieke waterrealisaties. Er zijn ook blijvende resultaten: waterkruiken en bekers in de scholen, kraantjeswater in de refter, een kalender met foto’s uit beide landen, een toolkit met materialen om aan wateronderzoek

te doen, waterspelen, een woordenboek, schilderwerken, poëzie, een hele reeks lessen rond water. In de school Malpertuis in Ruddervoorde werd een educatieve poel en bijhorende tuin aangelegd. Die staat open voor bezoek, na afspraak met de directie. In Waardamme is ook een nieuw educatief wandelpad voorzien. Vanuit het centrum van Waardamme kan men langs de Rivierbeek tot in het domeinbos Kampveld stappen. Er werden 25 foto’s geselecteerd uit de honderden foto’s die tijdens het project werden genomen. Deze foto’s kunnen tentoongesteld worden door scholen, jeugdbewegingen en natuurverenigingen. Er is ook een herinneringsfotoboek op komst. Het project was mogelijk door de financiële steun van Europese instanties in Vlaanderen en in Estland.

Breng uw frituurolie steeds naar het containerpark Van 1 tot 31 oktober is er de Grote Inzamelmaand. Hét moment om uw gebruikte frituurolie of -vet naar het containerpark te brengen. Wie weet wint u wel een van de 1.000 cinematickets of maakt u kans op een mooie fiets, een gloednieuwe friteuse of een andere leuke prijs. Meer info: www.valorfrit.be

13


wegeniswerken Extra parkeerplaatsen

Herstelling van de wegen

In het centrum van Oostkamp is er een tekort aan parkeerplaatsen. De gemeente grijpt alle mogelijkheden aan om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. In het Beukenhof in de Kapellestraat werden extra parkeerplaatsen aangelegd. De linkerzijde van de dreef kreeg een nieuwe verharding met 4 extra parkeerplaatsen. In de Brugsestraat 28 werd de bouwvallige garage met afdak afgebroken om plaats te maken voor 9 nieuwe openbare parkeerplaatsen. Tegelijkertijd wordt de houten schutting voor het JOC weggenomen. Hierdoor wordt het JOC zichtbaar van op de straat. Er is een akkoord met graaf d’Ursel om de parkeerplaatsen in de Hogedreef uit te breiden tot aan het einde van het bibliotheekgebouw. Dit zal 12 extra parkeerplaatsen opbrengen. In het najaar zullen de gemeentelijke diensten de werken uitvoeren. In de Marechalstraat ter hoogte van huisnummer 7 wil de gemeente de loods van 135 m2 afbreken en aanleggen als openbare parking. Van zodra alle vergunningen in orde zijn, zullen de gemeentelijke diensten starten met de werken. Er is ruimte voor 9 extra parkeerplaatsen.

Veldegemsestraat Eind juni werd het wegdek van de Veldegemsestraat hersteld. Het wegdek tussen de Sijslostraat en de brug van de E403 kreeg een nieuwe asfaltlaag. De herstelling was nodig omdat het wegdek winterschade opliep.

Moerbrugsestraat Begin augustus werden de herstellingswerken aan de rijvakken in de Moerbrugsestraat tussen de Stationsstraat en de Patersonstraat uitgevoerd.

Bushokje in Gaston Roelandtsstraat In de Gaston Roelandtsstraat werden twee nieuwe bushokjes geplaatst. In de richting van Brugge staat het bushokje ter hoogte van de St.Michielsstraat. In de richting van Oostkamp staat het bushokje ter hoogte van de Kanaalstraat. Met de aanleg van de busbaan tussen Brugge en Oostkamp is er voldoende plaats voor een busstaanplaats en een perron. Er is nu ook halteaccommodatie voor de reizigers voorzien. Door de investering wil het bestuur het comfort van de busreizigers verbeteren.

Maak geen gebruik van parkeerplaatsen voor mensen met een handicap In onze gemeente zijn op elke parking plaatsen voorbehouden voor mensen met een handicap. Ze worden vaak ten onrechte ingenomen door andere weggebruikers. Mensen zonder handicap beseffen niet altijd hoe belangrijk deze parkeerplaatsen zijn voor personen met een handicap. De voorbehouden plaatsen geven hen de mogelijkheid om meer zelfstandig te zijn. Met de cartoon tegen het misbruik van parkeerplaatsen voor personen met een handicap wil de gemeente extra aandacht vragen voor de problematiek. Ook de provincie lanceert nu een campagne en roept iedereen op de voorbehouden parkeerplaatsen niet te misbruiken. Meer info: dienst Mobiliteit | tel 050 833 147 | mobiliteit@oostkamp.be 14

Bergenstraat Om het wegdek te vernieuwen, werd een overlaging met asfalt gegoten van de Kwagatstraat tot de Hogestraat. De uitwijkstroken in de Bergenstraat tussen de Kwagatstraat en de Buizenstraat waren in steenslag. Ze werden geasfalteerd en kregen een nieuwe afwatering.

Gemeenteplein en Brugsestraat De gemeente voerde werken uit in de Brugsestraat tussen het verkeersplateau ter hoogte van het Pastorieplein en het Gemeenteplein. De platines en de mozaĂŻekkeien werden verwijderd en vervangen door asfalt.

OPROEP De gemeente roept op om niet te parkeren op voetpaden. De voetpaden moeten door iedereen maximaal gebruikt kunnen worden: ouderen, rolstoelgebruikers, jonge gezinnen met kinderwagens ...


veiligheid BRANDWEER Opendeur Brandweer ■ Voorpost Ruddervoorde | zondag 23 september Er zijn verschillende demo’s en reddingsacties (frietketelbrand, verkeersongeval met geknelde persoon, rooktent …). U kan alle voertuigen bekijken. Bar en kinderanimatie. Wanneer: 14-18 uur | Waar: Speelplein Dominiek Savio, Sportstraat 2, Ruddervoorde ■ Hoofdpost Oostkamp | zondag 7 oktober Er zijn begeleide rondleidingen in de kazerne, infostanden, demo’s, reddingsacties: rookmelders, brandpreventietips, o.a. een demo kynologenteams (reddingshonden), Seaking, frietketelbrand, verkeersongeval met geknelde persoon … bar en kinderanimatie. Wanneer: 10-18 uur | Waar: Siemenslaan 8, Oostkamp

5de Bal van de brandweer | 13 oktober Wat: Eetfestijn met Italiaans pastabuffet en fuif met DJ Sensei met gast DJ ZAKI ten voordele van de brandweerwerking en de vzw Mira Europe, een opleidingscentrum voor blindengeleidehonden. Wanneer: 13 oktober | eetfestijn vanaf 19.30 uur | fuif vanaf 22 uur Waar: Veiligheidsgebouw, Siemenslaan 6, Oostkamp Meer info en kaarten: Wouter Meulemeester | tel 0479 847 893 | www.brandweerbal.be

Interesse in een job bij de brandweer Brandweer Oostkamp zoekt brandweer-vrijwilligers voor zijn hoofdpost in Oostkamp en voorpost in Ruddervoorde. Kandidaten kunnen zich inschrijven tegen uiterlijk 12 oktober. Meer info: officier-dienstchef Kpt. Jan Lescouhier | tel 050 832 070 | jan.lescouhier@oostkamp.be

15


terug naar school Veilige wegen rond de scholen Rondpunt Patersonstraat Na de definitieve invoering van ĂŠĂŠnrichtingsverkeer in de Patersonstraat is het rondpunt aan de brug van Moerbrugge aangepast. Er zijn nu 2 rijstroken. De rechterstrook is de weg om het rondpunt op te rijden. Wanneer de brug open is, kan men de linkerstrook gebruiken om naar Oostkamp centrum te rijden. Het verkeer verloopt nu vlotter en veiliger op de piekmomenten, zoals wanneer de brug openstaat.

Fietssuggestiestroken Kortrijksestraat In de Kortrijksestraat van aan het Gemeenteplein tot aan het verkeersplateau ter hoogte van de vroegere rijkswachtkazerne zijn fietssuggestiestroken aangelegd. De strook maakt duidelijk dat er fietsers kunnen rijden. Voor de automobilist versmalt de straat visueel waardoor hij trager gaat rijden. In tegenstelling tot een fietspad is een fietssuggestiestrook een deel van de rijbaan.

Heraanleg Baliebruggeplein In juni startte de gemeente de heraanleg van het Baliebruggeplein. Naast een verfraaiing van het plein komt er een nieuwe veilige toegang voor de Vrije Basisschool en kinderopvang Stekelbees. De toegangspoort van de school in de Vrijgeweidestraat zal niet meer gebruikt worden. Er komt een verbindingsweg van het Baliebruggeplein, door de tuin van de pastorie, langs Stekelbees naar de parking van de kerk. Deze zal enkel toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. Tegen eind september zijn de werken afgerond.

16

De veiligheid van de schoolgaande kinderen ligt de gemeente nauw aan het hart. Elk jaar worden met het oog op het nieuwe schooljaar een aantal werken uitgevoerd en krijgen de fietspaden een extra veegbeurt.


Laat uw fiets niet pikken

Ook de politie gaat naar school in september

Om fietsdieven tegen te werken, kan u uw fiets laten graveren. Wordt uw fiets toch gestolen, dan is de garantie om uw fiets terug te krijgen groter als de fiets gegraveerd is. De politie kan opzoeken wie de eigenaar is en de fiets terugbezorgen. In onze gemeente kan u elke eerste woensdag van de maand tussen 13 en 15.30 uur uw fiets laten graveren. U meldt zich aan in OostCampus aan poort 1 en brengt uw fiets en identiteitskaart mee. Ter gelegenheid van de verkeershappening van de politie op 29 september kan u ook uw fiets laten graveren. (Veiligheidsgebouw, Siemenslaan 6, van 13 tot 18 uur).

Schoolroutekaarten en fluomannetjes

Aan het begin van het schooljaar houdt de politie in de omgeving van de scholen toezicht op het vlotte verkeer en zorgt ze voor de veiligheid van de schoolkinderen. De agenten hebben vooral oog voor de ‘omgeving’ van de school. Zo wordt het parkeergedrag van de ouders in de gaten gehouden. Bij de scholen met een kiss&ride zone ziet de politie streng toe op een correct gebruik van de zone. De ouders mogen er hun kind afzetten, maar niet meegaan tot aan de schoolpoort. De politie rekent erop dat de ouders het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld hun kinderen te laten in- en uitstappen aan de kant van de huizen.

Samen met Mobiel 21, de scholen en de gemeente werd voor elke school een schoolroutekaart en fluomannetjes opgemaakt. De kaart geeft een overzicht van de veilige en onveilige verkeerspunten in de omgeving van de school en is bedoeld om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verbeteren. De fluomannetjes zijn figuren waar de scholen er 3 van krijgen en die ze kunnen gebruiken voor allerhande verkeersacties. Dus ook bij de start van het nieuwe schooljaar.

17


welzijn Bewegingsprogramma REKANTO met Geena Lisa Onder het motto “bewegen om je beter te voelen”, organiseert Rekanto van Stichting tegen Kanker in alle provincies van België activiteiten als tai chi, yoga, aquagym, omnisport en nordic walking.

Oostkamp nam deel aan 1.000 km van Kom op tegen Kanker. De IGOS-gemeenten (Brugge, Damme, Jabbeke, Oostkamp, Torhout en Zedelgem) zorgden voor 5.000 euro startgeld dat integraal gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar fietste Dora D’hoore van Oostkamp, gekend van de pedaalridders editie 2011, mee.

Deelname is gratis voor wie kanker heeft of net gehad heeft. De activiteiten zijn aangepast aan de fysieke mogelijkheden van de deelnemers. Kanker en behandelingen tegen de ziekte brengen vaak zware vermoeidheid en futloosheid met zich mee. Toch is aangepaste beweging de beste oplossing om energie te winnen en kankergerelateerde vermoeidheid te bestrijden. Bovendien biedt Rekanto sociale en psychologische voordelen, omdat deelnemers vaak steun bij elkaar vinden. Het bewegingsprogramma van Stichting tegen Kanker is samengesteld door en staat onder toezicht van specialisten in de oncologie, de sportgeneeskunde en de revalidatie. Speciaal opgeleide monitoren staan in voor de activiteiten.

Laat u tijdig vaccineren tegen griep Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Gemiddeld 1 op 10 mensen krijgt griep. Meestal geneest men vanzelf na enkele dagen. Bij mensen met gezondheidsproblemen kan griep ernstige gevolgen hebben. Ook voor 65-plussers wordt vaccinatie sterk aangeraden. Het is de enige manier om zich tegen griep en de gevolgen ervan te beschermen. Griepvaccin terugbetaald aan risicogroepen De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en half november. Met een voorschrift van de huisarts kan men bij de apotheker een vaccin kopen. Bewaar het vaccin in de koelkast, anders wordt het waardeloos. Het griepvaccin kost maximaal tien euro, maar wordt voor de helft terugbetaald aan mensen uit de risicogroepen. Sommige mutualiteiten betalen het zelfs volledig terug. Meer info: www.griepvaccinatie.be | www.influenza.be 18

Rekanto heeft nu al meer dan 1.000 deelnemers, maar er zijn nog heel wat plaatsen beschikbaar. Geena Lisa is meter van de stichting. Meer info: tel 078 151 550 | rekanto@kanker.be | www.rekanto.be


Nieuw gebouw voor kinderopvang Oeverhof

Eind augustus werd het nieuwe gebouw voor de buitenschoolse kinderopvang in het Oeverhof in Waardamme officieel geopend. Het gebouw werd ontworpen door architect Filip Vlaeminck en opgetrokken door aannemer Canneyt uit Hertsberge. Ook de eigen medewerkers van de gemeente verzorgden een deel van de werken. Het is een laag-energetisch gebouw: duurzaam en toekomstgericht. Sinds september worden de kleuters en de kinderen van de lagere school van Waardamme in de nieuwe kinderopvang opgevangen.

Nieuw attest kinderopvang met IKG-systeem

Terug naar school, vraag de studietoelage aan

Vraag vóór november uw nieuwe kindcode aan! Ouders, die gebruik maken van zelfstandige kinderopvang met het IKG-systeem, moeten zelf via www.kindengezin.be de ouderbijdrage berekenen die ze moeten betalen. Deze bijdrage is gebaseerd op de gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten vermeld op het aanslagbiljet.

Tot en met 1 juni 2013 kan men de studietoelage aanvragen voor het schooljaar 2012-2013. Dit kan op twee manieren: • online via www.studietoelage.be • opsturen naar VAC Jacob Van Maerlant, Koning Albert I-laan 1, 8200 Brugge.

De Vlaamse Overheid voorziet een studietoelage om de kosten van schoolgaande kinderen en studerende jongeren draaglijker te maken voor bepaalde gezinnen.

Naast de nationaliteits- en inkomensvoorwaarde zijn er ook een aantal voorwaarden afhankelijk van het type onderwijs dat de jongere volgt. Meer info: www.studietoelage.be | Sociale dienst van de gemeente, OostCampus (loket 3) | secretariaat van de school

De berekening gebeurt voor de start van de opvang. Ook jaarlijks moeten ouders een herberekening doen van de bijdrage en moeten ze een nieuw attest met kindcode aanvragen. Kind & Gezin herinnert de ouders eraan dat de herberekening voor 2012 moet gebeuren voor 4 november 2012. Wanneer ouders het nieuwe attest met kindcode niet op tijd aanvragen, betalen ze vanaf 1 oktober 2012 automatisch de maximumprijs voor de gepresteerde kinderopvang. Meer info: Kind & Gezin tel 078 150 100 | elke werkdag van 8 tot 20 uur

19


Ouderenweek van 17 tot 23 november Jong, oud en veilig 2012 is het Europese jaar voor ‘actief ouder worden en intergenerationele solidariteit’. In Oostkamp willen we hierop inspelen met activiteiten over veiligheid voor jong en oud. PROGRAMMA:

Een namiddag voor jong en oud Wat: Een middag in de mix voor jong en oud, met o.a. wedstrijd go-cart voor grootouders en kleinkinderen, creatieve workshops, gebak en koffie, actieve out- en indoorspelen voor alle leeftijden. Wanneer: zondag 18 november | 13.30 uur | gratis Waar: OostCampus

Opfrissingscursus verkeer Wat: Opfrissingscursus verkeer, infonamiddag over o.a. verkeersdrukte, gedrag, techniek van het ‘ritsen’, actuele veranderingen en opfrissing van de verkeersregels. Wanneer: maandag 19 november | 14 uur | gratis, vooraf inschrijven Waar: De Valkaart

Sportdag 55+ Wanneer: dinsdag 20 november | 13.30 uur Waar: De Valkaart Prijs: 3 euro, 1 consumptie + koffie en gebak inbegrepen. Inschrijven is verplicht

Infosessie veilig op het internet Wanneer: woensdag 21 november | 9.15 uur | gratis, vooraf inschrijven Waar: De Oude Gemeenteschool

Opendeur Seniornet Vlaanderen vzw Wanneer: woensdag 21 november | 11.30 uur Waar: De Oude Gemeenteschool

•Burgemeester leest voor aan kleuters •Workshop verhaal van Grimm voor 7+ en grootouders Wanneer: woensdag 21 november | 14 uur | gratis, vooraf inschrijven Waar: Bibliotheek-infopunt

Workshop: voorlezen aan jonge kinderen Wanneer: woensdag 21 november | 19 uur | gratis, vooraf inschrijven Waar: Bibliotheek-infopunt

Kennismaking met tablet en e-reader Wanneer: donderdag 22 november | 14 uur | gratis, vooraf inschrijven Waar: Bibliotheek-infopunt Meer informatie over het initiatief ‘geMIXt’ op pagina 6. Org.: de ouderenverenigingen, de Ouderenraad, Seniornet Vlaanderen vzw, gemeente Oostkamp. Meer info: Inge Priem | loket Welzijn (loket 3), OostCampus, Siemenslaan 1 | tel 050 819 956 | inge.priem@oostkamp.be

20


Renovatie seniorenwoningen V. Hennemanstraat

Korte cursussen met Seniornet Vlaanderen In een aantal halve dagen kan ook u de stap zetten naar de computer, de vele toepassingen van internet of het goed gebruiken van uw gsm. Alle cursussen worden gegeven door ervaren lesgevers. Er wordt gewerkt in kleine groepen van 10 personen. Basiscursus GSM voor starters of als opfrissing 18, 19 en 26 oktober | 13.30-16.30 uur | 12 euro Starten met computer en internet 1, 2, 4 en 5 oktober | 13.30-16.30 uur | 24 euro Starten met computer en internet 12, 13, 15 en 16 november | 13.30-16.30 uur | 24 euro Werken met mappen en bestanden | Orde op uw PC* 26 en 27 november | 13.30-16.30 uur | 16 euro Internet: sneller en beter surfen, werken met Google* 29 en 30 november | 13.30-16.30 uur | 16 euro * Basiskennis computer is nodig. Wie de starterscursus volgde, bezit deze kennis.

Ouderenmishandeling Zwijgen biedt geen uitkomst

Het OCMW van Oostkamp heeft in elke deelgemeente een aantal seniorenwoningen. Een groot deel van de 46 woningen werd al meer dan dertig jaar geleden gebouwd. Het betreft de woningen in de H. Consciencestraat (10 woningen), Kortrijksestraat (4 woningen), Ter Luchtestraat (10 woningen) en de V. Hennemanstraat (7 woningen). De woningen moeten aangepast worden aan de huidige normen en vereisten van een seniorenwoning: toegankelijkheid, aangepast sanitair, vernieuwing elektriciteit, isolatie van de woningen enz. Na een studieopdracht heeft de OCMW-raad beslist om de oudere woningen te renoveren. Omdat het een groot aantal woningen betreft, kunnen niet alle seniorenwoningen op hetzelfde moment gerenoveerd worden. De eerste woningen die grondig aangepast worden, zijn deze in de V. Hennemanstraat in Moerbrugge. Het gaat om 7 woningen, waarvan 4 met 1 slaapkamer en 3 met 2 slaapkamers. Er zijn ook 4 garages, waaraan geen veranderingen worden aangebracht. De architect die hiervoor werd aangesteld is Ann Gyssels. De kost van de renovatie is geschat op 677.311,83 euro (excl. BTW). Het OCMW kan rekenen op een subsidie van 60% door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De werken starten in 2013.

Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)handeling of vermoedens heeft over een mogelijke situatie van ouderenmis(be)handeling kan contact opnemen met het meldpunt via het gratis nummer 1712.

21


Rondleiding OostCampus voor inwoners met een handicap Het bestuur, de architect en Westkans vzw deden vele inspanningen om OostCampus toegankelijk te maken voor iedereen. Ook voor personen met een handicap. Via een aangepaste rondleiding wil de gemeente de inwoners van Oostkamp met een handicap vertrouwd maken met het gebouw. Er zal een doventolk aanwezig zijn. De rondleiding vindt plaats op woensdag 3 oktober om 16 uur en start aan de hoofdingang van OostCampus.

Verwarmingstoelage Mensen met een laag inkomen kunnen via het OCMW een beroep doen op de verwarmingstoelage van het stookoliefonds. Deze is enkel te verkrijgen indien u uw woning met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas verwarmt. U heeft recht op de verwarmingstoelage als: • u recht heeft op verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging. • uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen lager of gelijk is aan 15.986,14 euro, verhoogd met 2.959,47 euro per persoon ten laste. • u een schuldoverlast heeft. • u niet in staat bent uw verwarmingsfactuur te betalen. De verwarmingstoelage wordt aangevraagd bij het O.C.M.W. binnen de 60 dagen na levering van de brandstof. Breng uw factuur van de levering mee (max. 2 maanden oud), uw identiteitskaart, uw SIS-kaart van het ziekenfonds en een bewijs van het gezinsinkomen. Als u in een appartement woont, heeft u een attest van de eigenaar nodig met vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur betrekking heeft. Meer info: loket Welzijn in OostCampus (loket 3) | tel 050 819 960

22

Van cannabis roken word je dommer 25 jaar lang volgden onderzoekers duizend personen op. Hun bevindingen: • Jongeren die regelmatig blowen, beschadigen hun hersenen. Als volwassene hebben ze een lager IQ dan als kind. • Cannabis schaadt vooral jonge hersenen omdat deze nog volop in ontwikkeling zijn. Het IQ van de proefpersonen daalt met gemiddeld acht punten, wanneer ze vóór hun achttiende regelmatig cannabis gebruikten. • Bij de gebruikers die pas als volwassene regelmatig een joint rookten, daalde het IQ met twee punten. • Dit betekent dat het effect van cannabis langer duurt dan de tijd dat men high is.

Nieuwe organisatie voor 60-plussers in Oostkamp Kobalt biedt ondersteuning om thuis wonen mogelijk te houden. De organisatie denkt samen met de betrokkenen na over de toekomst. In overleg zoekt Kobalt naar de juiste ondersteuningsformules zodat men ondanks de beperkingen, zo lang mogelijk thuis(vervangend) kan wonen. Deze hulp is gratis. Meer info: Kobalt | Wingensestraat 10 A, Hertsberge | tel 050 28 85 85 | info@kobaltzp3.be


noord-zuid Indienen projecten voor ontwikkelingswerking | Oproep De gemeente ondersteunt lokaal vrijwilligerswerk voor ontwikkelingssamenwerking met drie verschillende toelagen:

■ Toelage projecten in het Zuiden: jaarlijks indienen vóór 16 november Vrijwilligers, die actief betrokken zijn met een Vlaamse organisatie die een project in het Zuiden ondersteunen, kunnen een toelage vragen voor het project. De gesteunde projecten vindt u op www.oostkamp.be.

■ Toelage vrijwilligerswerk in het Zuiden Vrijwilligers, die ter plaatse actief meehelpen aan ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden, kunnen een financiële ondersteuning vragen voor hun reiskosten.

■ Toelage educatieve en sensibiliserende initiatieven i.v.m. de Noord-Zuid relatie Scholen, organisaties en verenigingen, die in Oostkamp een initiatief organiseren met als hoofddoel educatie of sensibilisatie over de Noord-Zuid relatie, kunnen gemeentelijke ondersteuning krijgen. Meer info en reglementen: Inge Priem | OostCampus, loket Welzijn (loket 3).

Chocowissel 13 oktober U kan een lege chocopot van eender welk merk inwisselen voor een volle pot choco uit de eerlijke of duurzame handel. Kies voor duurzame choco van hier. Of voor choco waarbij de makers een eerlijke vergoeding krijgen en werken in menswaardige omstandigheden. Volgende winkels bieden Fair Trade of lokaal gemaakte choco aan: AD Delhaize, Contact GB Ruddervoorde, Oxfam Wereldwinkel Oostkamp, Oxfam Wereldwinkel Hertsberge en hoevewinkel ‘t Soetewey. Wees er vlug bij. Het aantal chocopotten is beperkt per winkel. Wil u uw stem laten horen, meldt dan via www.fairtradechocolate.be of u uw favoriete chocolademerk zal switchen naar Fair Trade!

Sing for the climate | 23 september

The big ask, once again. Nic Balthazar wil samen met 11.11.11 en de Klimaatcoalitie politieke leiders wakker schudden. Het is de derde maal dat hij een massa mensen oproept om op een pakkende wijze politici te bereiken, met de boodschap: Maak werk van een klimaatvriendelijke politiek! Wacht niet meer. Dit jaar wordt een grote ‘zing- en cinemanifestatie’ georganiseerd: Sing for the Climate. De bedoeling is dat op 22 en 23 september in heel België het Sing-lied ‘Do it Now’ (op de herwerkte melodie van Bella Ciao) weerklinkt. In Oostkamp wordt gezongen op 23 september van 10 tot 11.30 uur op het evenementenplein van OostCampus. Dit wordt gefilmd en door Nic Balthazar verwerkt in een videoclip. Deze clip van de ‘zing- en cinemanifestatie’ wordt vertoond bij de klimaatonderhandelingen van de wereldleiders in Doha. Ise Desmet ging aan de slag als vrijwilliger in de Casa cogida Cristo Especial. Dit is een opvangtehuis voor jongeren met een functiebeperking in La Legua, Santiago, Chili. Ze hielp op een zomerkamp voor personen met een handicap, van kleintjes van 5 jaar tot dertigers. Een moment voor hen om even weg te zijn uit armoede en geweld. Meer informatie over het project: isedesmet@gmail.com.

23


jubilarissen Briljanten bruiloft Marcel en Rachel Hoens-Dhooge Groeningestraat 10, Oostkamp 31 december

Diamanten bruiloft Omer en Jeannette Perquy-Descheemaecker Torhoutsestraat 46, Ruddervoorde 27 september Julius en Adeline Depover-Denys Marechalstraat 41, Oostkamp 3 oktober

Het College van Burgemeester en Schepenen bracht deze zomer een bezoek aan deze echtparen die hun briljanten of diamanten jubileum vierden.

Hector en Maria Anseeuw-Schoonbaert

Adhelar en Paula Devolder-Eeckhout Poelstraat 29, Oostkamp - 3 oktober Walter en Jeannine Deruwe-Steyaert Larestraat 68, Oostkamp - 19 oktober Eric en Rachel Claeys-Smessaert Stuivenbergstraat 69, Oostkamp 26 oktober

Antoine en Ghislena Claeys-De Baets

Albert en Martha Lips-Dewitte St.-Jozefsdreef 5, Oostkamp 29 oktober Omer en Rachel Gernaey-Vanrenterghem Legendaledreef 72, Oostkamp 5 november Joseph en Agnes Mestdagh-Hullebus Kortekeerstraat 12, Ruddervoorde 22 november

Leon en Mariette Van Steenkiste-De Rycker

Roger en Monique Denys-Soens Billanderstraat 37, Oostkamp 19 december Georges en Liliane Maeseele-Vannieuwenborg Kortrijksestraat 542, Ruddervoorde 27 december

Gouden bruiloft

Raoul en Antoinette Quintelier-Vertonghen

Georges en Nelly Piceu-Verplancke Torhoutsestraat 127, Ruddervoorde 29 september Roger en Josette Houttekier-Janssens Wielewaalstraat 9, Oostkamp 10 oktober Roger en Christiane Delporte-Sarlet Marechalstraat 25, Oostkamp 1 december Marcel en Georgette Van Roye-Deblauwe 24


beeldbank Weet u wie of wat afgebeeld is op volgende foto’s? De Heemkundige Kring Oostkamp en de Heemkundige Kring Ruddervoorde hebben een beeldbank aangelegd. Ze verzamelen, digitaliseren en beschrijven beeldmateriaal over onze gemeente. Deze beelden worden voor iedereen beschikbaar gesteld op www.beeldbankwestvlaanderen.be. Regelmatig stoten ze op foto’s waarvan niet onmiddellijk duidelijk is wie er op staat, wanneer en waar de foto genomen werd en ter gelegenheid van welke gebeurtenis de foto werd genomen. Dankzij de reactie van heel wat mensen slagen ze er vaak in om de foto te situeren. De heemkundige kringen zijn nog steeds op zoek naar nieuw beeldmateriaal (over verenigingsleven, festiviteiten, dagelijks leven, publieke gebeurtenissen …). Heeft u zo’n foto’s? Verwittig dan de heemkundige kring. Zij scannen het beeldmateriaal in en bezorgen de originelen binnen de week terug.

foto 61 Deze foto van een plechtige inhuldiging dook in Hertsberge op. Wie weet meer?

foto 62 Op deze foto zien we een Waardamse krachtbal(?)ploeg. Wie herkent iemand? Wie weet meer over deze vereniging?

foto 63 Op deze foto zien we enkele leden van een Oostkampse roeiersclub die al voor de Tweede Wereldoorlog actief was. Wie herkent iemand? Wie weet meer over deze vereniging?

foto 64 Deze foto uit de jaren dertig van de vorige eeuw werd genomen op de trappen van kasteel De Herten. Centraal staat de familie van der Plancke. Op de foto staan verder ook nog ‘vrienden en buren’. Wie herkent iemand?

Contactpersonen: HKO: Sebastian Vande Ginste (sebastian.vandeginste@skynet.be | tel 050 841 316). HKR: Anne-Marie Goethals (annemie.goethals@skynet.be | tel 050 276 309). 25


verenigingen Promoot uw vereniging op www.oostkamp.be Aparte toegang teken- en muziekatelier Oostkamp Er is een nieuwe toegang gecreĂŤerd voor het teken- en muziekatelier in de Schooldreef in Oostkamp. Voordien werd dezelfde ingang gebruikt voor de kinderopvang De Stek. De kinderopvang moet een eigen, aparte ingang hebben voor een betere controle. Er werd gekozen om een metalen buitentrap te plaatsen tussen de 2 toegangspoorten van De Stek.

Op de nieuwe website www.oostkamp.be staat het verenigingsleven extra in de kijker. Verenigingen kunnen er hun vereniging voorstellen, activiteiten promoten en een terugblik op een activiteit (al dan niet met beeldmateriaal) publiek maken. Het is een digitale vervanging van de klassieke vrijetijdsgids die de verenigingen zelf (zonder veel inspanningen) actueel kunnen houden. Er zijn ook wat extra’s: zo kunnen verenigingen aangeven dat ze op zoek zijn naar vrijwilligers (vb. voor een groot evenement) en kunnen ze materiaal aanbieden aan andere verenigingen. Een ideaal middel dus om extra promotie te voeren! Het is ook het platform om activiteiten door te geven voor De (Kleine) Merel. Deze worden meteen op de eigen verenigingenpagina gepubliceerd en in het algemene activiteitenoverzicht op de site. Elke erkende Oostkampse vereniging beschikt over een eigen toegang tot ons digitaal verenigingenloket. Als er aanpassingen aan contactgegevens moeten gebeuren, kunnen ze dit hier ingeven. Verenigingen hebben er alle belang bij om deze info actueel te houden. Meer info: dienst Communicatie | communicatie@oostkamp.be | tel 050 819 820

466.000 euro toelagen voor Oostkampse verenigingen De toekenning van de toelagen gebeurde op 5 juli 2012 door de Gemeenteraad. Dit jaar wordt er in totaal 466.000 euro uitgetrokken. Deze gaan naar het verenigingsleven, maar ook naar gezinshulp, kinderopvang, het onderwijs en diverse instellingen voor liefdadigheid en ontwikkelingswerk.

Gemeente keurt reglement goed voor nieuwe atletiekinfrastructuur in De Valkaart De gemeente is bezig met de aanleg van nieuwe atletiekinfrastructuur in De Valkaart. Die komt er omdat de nood aan atletiekaccommodatie groot is en omdat de gemeente sport en vooral ook jeugdsport wil stimuleren. De gemeente zal de accommodatie gratis ter beschikking stellen. Om optimaal en veilig gebruik te kunnen maken van de infrastructuur werd een reglement opgesteld.

26

20 jaar Lodi-vrienden

Oldtimerclub TOC viert 25-jarig bestaan

Voetbalvereniging Rode Duivels Oud Gemeentehuis Hertsberge bestaat 35 jaar


Vereniging in de kijker: Badmintonclub De Valkaart BC De Valkaart werd opgericht in 1980 en biedt speel- en trainingsmogelijkheden aan competitiespelers, jeugdspelers en recreanten. De seniorenploegen treden landelijk en provinciaal aan. Daarnaast heeft BC De Valkaart een zeer uitgebreide jeugdwerking. Ervaren trainers begeleiden de jeugdspelers in het aanleren van alle vaardigheden. De trainingen vinden plaats op maandag (competitiespelers), woensdag (jeugd) en donderdag (iedereen). De thuismatchen worden in De Valkaart afgewerkt op zondagmorgen. Geïnteresseerden kunnen 3 keer vrijblijvend komen trainen. Meer info over trainen en spelen bij BC De Valkaart: tijdens de trainingen en wedstrijden | www.bcdevalkaart.be | tel 050 827 289 (secretariaat) en tel 050 827 714 (jeugd)

Oostkampenaar Jo Van Damme valt in de prijzen op internationaal cartoonfestival

Een andere kijk op Gent | Busuitstap

Jo Van Damme heeft met zijn inzending van dit jaar op de Cartoonale, het internationale cartoonfestival in Knokke, de prijs van het Davidsfonds gewonnen. Met zijn inzending van vorig jaar won hij de prijs van het publiek 2011. Er is ook nog een derde tekening geselecteerd die nu in de catalogus staat.

• Bezoek

aan de Eyup Sultan Camii moskee en de Kongolese galerie Tse Tse Art. in de wereldse keuken + rondleiding en tentoonstelling • Bezoek aan de volkswijk De Brugse Poort o.l.v. een gids Wanneer: zaterdag 20 oktober | 8.45 - 18 uur Vertrek: Parking De Valkaart, Oostkamp Kostprijs: 25 euro | inschrijven voor 5 oktober Org.: Gemeente Oostkamp i.s.m. de Noord-Zuid Raden Oostkamp, Beernem en Zedelgem Meer info: OostCampus, Siemenslaan 1, Oostkamp | tel 050 819 900 | vrijetijd@oostkamp.be • Middagmaal

27


activiteiten Terugkerende activiteiten Sport AQUAFIT Gemeente Oostkamp Iedere vrijdag (niet in schoolvakanties en op feestdagen) | 8.40 uur | De Valkaart | Info: 050 819 900

BADMINTON Gemeente Oostkamp Iedere dinsdag (niet in schoolvakanties en op feestdagen) | 8.30 uur | De Valkaart | Info: 050 819 900

BBB Gemeente Oostkamp Iedere vrijdag (niet in schoolvakanties en op feestdagen) | 10 uur | De Valkaart | Info: 050 819 900

DANSEN

VOOR KIDS

I love to dance Iedere dinsdag in Ruddervoorde | Iedere woensdag in Oostkamp centrum | Iedere donderdag in Moerbrugge | Info: www.ilovetodance.be

FIETSEN Hertetrappers Hertsberge Zondagen 23 en 30 september | 8.30 uur | Taverne Oud Gemeentehuis Hertsberge | Info: 050 826 828

FIGUURTRAINING Gemeente Oostkamp Iedere dinsdag (niet in schoolvakanties en op feestdagen) | 10 uur | De Valkaart | Info: 050 819 900

KOERSBAL

ZWEMMEN

S. Sport Iedere dinsdag | 13.30 uur | Zaal Tom Doley | Info: 0474 249 31

Sportclub 50 Plus Iedere vrijdag (uitgez. schoolvakanties) | 16 uur | De Valkaart | Info: 050 822 482 | joel.derycke@scarlet.be

ORIËNTAALS

DANSEN

Femma Oostkamp Iedere donderdag (tem 29 november)| 20.15 uur | Zaal Nieuwvliet | Info: 050 281 012 | etienne.vanderhaegen@skynet.be

Gemeente Oostkamp Iedere vrijdag (niet in schoolvakanties en op feestdagen) | 9.40 uur | De Valkaart | Info: 050 819 900

Terugkerende activiteiten sociaal en gezellig

PETANQUE

ACRYL-

S. Sport Iedere maandag en woensdag | 13.30 uur | Binnenpleinen Brugsestraat, oude brandweerkazerne | Info: 0474 249 311

‘t Schildersnest Iedere donderdag | 14 of 19 uur | De Wieke | Info: 0479 790 737 | hollevoetkathleen@gmail.com

Sportclub 50 Plus Iedere woensdag | 13.50 uur | De Valkaart of De Sportman (afhankelijk van weer) | Info: 050 822 482 | joel.derycke@scarlet.be

EN OLIEVERFSCHILDEREN

HOBBY Femma Oostkamp Iedere maandag om de twee weken (start 8 oktober) | 13.30 uur | CM lokaal | Info: 050 825 977 | etienne.vanderhaegen@skynet.be

STEP Gemeente Oostkamp Iedere woensdag (niet in schoolvakanties en op feestdagen) | 10 uur | De Valkaart | Info: 050 819 900

KANTKLOSSEN Iedere woensdag | 19 uur | De Wieke | Info: 050 822 598

TURNEN

KOKEN

NEOS Oostkamp Iedere donderdag | 9.45 uur | Sporthal De Valkaart | Info: 050 824 705 | gilbert.deschepper@scarlet.be

Femma Oostkamp Iedere 2e woensdag van de maand | 13.30 uur | CM lokaal | Info: 0473 416 589 | etienne.vanderhaegen@skynet.be

Sportclub 50 Plus Iedere vrijdag (uitgez. schoolvakanties) | 15 uur | De Valkaart | Info: 050 822 482 | joel.derycke@scarlet.be Okra H. Hart Steenbrugge Iedere dinsdag | 14 uur | ’t Centrum | Info: 050 358 190 | sophie_derocker@hotmail.com

SPEL

EN ONTMOETING

Okra H. Hart Steenbrugge Iedere donderdag | 14 uur | ’t Centrum | Info: 050 358 190 | sophie_derocker@hotmail.com

OPROEP Wenst u de activiteiten van uw vereniging voor de periode 21 december 2012 tot 20 maart 2013 in de volgende editie van De Merel aan te kondigen, geef dan voor 10 november uw kalender door. Dit doet u via het verenigingenloket op onze website www.oostkamp.be. Enkel activiteiten die per editie worden doorgegeven, worden opgenomen. Gelieve per activiteit duidelijk het uur, de locatie en contactgegevens te vermelden.

28

Profile for Franky Montens

De Merel herfst 2012  

De Merel herfst 2012

De Merel herfst 2012  

De Merel herfst 2012

Profile for ict_comm
Advertisement