Page 1


* ICT BELEIDSPLAN

Wijsheid

Wijs is anders dan geleerd nee ‌geleerd is n iet verkeerd Maar wijs, dat is h eel and're koek minder hersens ‌ minder boek Wijsheid is voor 't grootste part iets meer denken met je hart. Toon Hermans

ICT, Investeren in de toekomst. Zoals te lezen in onze schoolvisie, zijn onze kinderen de volwassenen van morgen. Het leerkrachtenteam wil alle leerlingen voorbereiden op een toekomst waar technologie een belangrijke plaats zal innemen. Dit kan enkel mits de integratie van ICT in de dagelijkse klaspraktijk. ICT zou een basisvaardigheid moeten worden in het onderwijs, een basisvaardigheid die enkel kan overgebracht worden door mensen die die vaardigheid ook zelf bezitten. Gans het leerkrachtenteam engageert zich met deze om het pedagogisch en didactisch aspect van dit plan ten volle na te streven.

-2-


QWORZO * 09/2012 *

Inleiding

Geruisloos sluipen ze het onderwijs binnen. Elkaar in sneltreinvaart opvolgend. Wie mee wil met die trein, kijkt vooruit. Staat niet stil. De technologische wereld kent geen grenzen. Wanneer je denkt de ene toepassing te hebben verteerd, word je weer overrompeld door een nieuwe. Samen met deze technologische revolutie verandert ook de onderwijswereld. We bereiden onze kinderen immers voor op de wereld van later. Hoe die wereld er uit zal zien, is nog onbekend. Maar het staat vast dat technologie hierin een gigantische rol zal spelen. Het is dus onze taak om kinderen hier nu al mee in contact te brengen. We zoeken ĂŠn vinden manieren om nieuwe toepassingen en apparaten de klas binnen te krijgen. Met in het achterhoofd dat al deze zaken eerder een middel zijn om tot leren te komen. Ze helpen ons mee op weg. Zullen en mogen nooit zelf bepalen hoe die weg er uit ziet. De technologische vooruitgang maakt het ons gemakkelijker deze weg te bewandelen . Het leren en leven wordt er efficiĂŤnter door.

Het vorige ICT beleidsplan dateert van 2009, tijd voor een grondige evaluatie en nieuwe plannen. Net als de technologische wereld stonden onze leerkrachten en leerlingen niet stil. De integratie van technologie in de klas blijkt al langer hoe meer een continue proces. Met telkens nieuwe middelen, nieuwe mogelijkheden en nieuwe uitdagingen.

Ondertussen zijn al heel wat plannen uit het vorige beleidsplan gerealiseerd. Heel wat van deze realisaties brengen nieuwe noden met zich mee. ICT in het onderwijs is daarom ook een proces, wat net als de technologie steeds evolueert.

-3-


* ICT BELEIDSPLAN

Visie

Eindtermen ICT De eindermen ICT zijn een ideaal uitgangspunt om ICT op een gepaste manier in de klas te gaan gebruiken. Deze vakoverschrijdende doelen bieden een antwoord op verschillende uitdagingen van onze kennismaatschappij. We moeten ons ervan bewust zijn dat deze doelen in eender welke les, tijdens eender welk moment van de dag aan bod kunnen komen. ICT is alomtegenwoordig. Ook in ons onderwijs. Tijdens het leren, inoefenen, presenteren, ‌ van de vakinhouden, maken de leerlingen zich de ICT vaardigheden ook eigen. Om de leerprocesgerichte competenties te kunnen realiseren is enige instrumentele vaardigheid vereist. Daarbij wordt verondersteld dat kinderen de juiste attitudes bezitten om om te gaan met de technologieÍn. We verwachten een kritische, weerbare en bewuste houding bij onze leerlingen.

-4-


QWORZO * 09/2012 *

ICT in een krachtige leeromgeving Het is een noodzaak om ICT op een zinvolle wijze te integreren in de leeromgeving. Enkel op die manier kunnen we alle leerlingen de ICT-competenties bijbrengen. ICT inzetten in functie van het onderwijsleerproces kan op verschillende manieren gebeuren: 

als gereedschap bij uitvoering van taken;

als instructeur bij een leerproces;

als een open digitale leeromgeving.

Het leren van de leerlingen verbetert echter niet automatisch door het inzetten van ICT, maar is pas effectief als het integratieniveau voldoende hoog is. Dit niveau wordt bepaald door de impact van ICT op de leeractiviteit van de leerling. Afhankelijk van de manier van inzetten van ICT zal dit voor de leerlingen kansen bieden: 

Integratieniveau 1: zelfstandig gebruiken van ICT;

Integratieniveau 2: zelfstandig leren met ondersteuning van ICT;

Integratieniveau 3: zelfgestuurd leren met ondersteuning van ICT.

Integratieniveau 1: ICT wordt gebruikt als gereedschap, zoals andere leermiddelen. Het is een toegevoegde waarde en neemt (gedeeltelijk) de taak van de ‘traditionele’ leermiddelen over. Hierbij worden geen nieuwe leerinhouden verworven of verwerkt. De voorwaarde hierbij is dat de leerling ICT zelfstandig gebruikt en zijn taak zelfstandig uitvoert.

Integratieniveau 2: ICT stuurt (een deel van) het leerproces van de leerling. Belangrijk hierbij is dat de leerling zelfstandig leert. De leerling oefent zelfstandig verworven leerinhouden en leert zelfstandig nieuwe leerinhouden.

Integratieniveau 3: ICT verleent toegang tot informatiesystemen die het mogelijk maken digitale informatie te raadplegen, te communiceren en te publiceren. Belangrijk hierbij is het zelfgestuurd leren. De leerling stuurt zijn leerproces door leerfuncties in eigen handen te nemen. Dit zelfgestuurd leren heeft plaats in een open leeromgeving. Deze kan gerealiseerd worden door gebruik te maken van 

Open informatiesystemen (b.v. internet, websites, …);

Halfopen informatiesystemen (b.v. digitaal stappenplan, webquest, …);

Gesloten informatiesystemen (b.v. cd-rom, …).

-5-


* ICT BELEIDSPLAN

Computers in de klas

Beginsituatie: Onze school was er al vrij vroeg bij. De eerste computers werden snel in onze klassen geïntegreerd. Omdat stilstand achteruitgang is, huppelden wee telkens met de technologische nieuwigheden vooruit. Het computerpark werd aangepast en vernieuwd. Recent (najaar 2011) zijn alle kleuterklassen voorzien van nieuwe hardware. Vele computers in de lagere school zijn stilaan verouderd, worden trager, weigeren dienst of kunnen de nieuwste toepassingen niet meer draaien. Alle computers, over de hele school, zijn voorzien van bekabeld netwerk.

Doelen: 

Voldoende beveiliging op de computers (korte termijn)

Vernieuwing computerpark lagere school (lange termijn)

Acties: 

Inventariseren computerpark + besturingssystemen

Inventariseren + stockeren reservemateriaal

Evaluatie: 

Jaarlijks wordt een procesevaluatie uitgevoerd, met aandacht voor nieuwe vs. verouderde hardware.

Veranderingen in hardware worden opgenomen in de inventaris.

-6-


QWORZO * 09/2012 *

Mobiele computerklas

Beginsituatie: In het vorige ICT beleidsplan stond te lezen dat we zouden starten met een mobiele laptopklas. Door deze keuze wilden we klassikale computerlesjes vermijden. Het werken met een computer is immers geen vak. Een mobiele computerklas stimuleert het computergebruik in alle leerdomeinen. Het digitale reservatiesysteem, na inloggen via de website, is door de leerkrachten gekend. De laptops worden sinds 2011 verzameld in de leerkrachtenkamer, waardoor het eenvoudig is om deze mee te nemen naar de klas na een pauze. De lagere school heeft sinds de start van dit reservatiesysteem een draadloos netwerk. Sindsdien zijn er in de kleuterschool ook pogingen gebeurd om dit netwerk in orde te krijgen, wat telkens technische problemen met zich meebracht. Sinds september 2012 is het draadloos netwerk ook daar een feit.

Doelen: 

Up tot date houden van de software

Reservatiesysteem vereenvoudigen

Leerkrachten stimuleren ICT in hun klas te brengen.

Acties: 

Windows 7 installeren op alle laptops van de mobiele klas.

Basissoftware installeren.

Op zoek naar een meer geschikte toepassing voor het reserveren van de laptops.

Verwijzing naar de laptops op personeelsvergaderingen, met boeiende activiteiten uit de praktijk. Leerkrachten aan het woord over hoe zij de laptops inzetten in de klas.

Evaluatie: 

Leerkrachten bevragen over hun wensen en noden wat betreft software op de laptops.

Regelmatige check-up van de uitgeleende laptops (hoe vaak? welke klassen? …).

-7-


* ICT BELEIDSPLAN

-8-


QWORZO * 09/2012 *

Digiborden in de lagere school

Beginsituatie: Alle klassen van de lagere school zijn voorzien van digitale schoolborden. Ook dit stond te lezen in het vorige ICT beleidsplan. Stapsgewijs geraakten de leerkrachten vertrouwd met dit middel. Om hen meteen toepassingen te kunnen aanbieden werd http://qworzodigibord.yurls.net aangeboden met daarop nuttig en gebruiksklaar materiaal en tools voor in de klas. Het valt op dat de digitale schoolborden in de klassen op verschillende manieren worden gebruikt. Niet elk digibord wordt steeds ingezet conform de afspraken gemaakt bij de integratie van de digitale schoolborden. Zo stelden we voorop dat het digibord actief en door de leerlingen gebruikt zal worden. Wel merkten we op dat de leerkrachten ondertussen heel wat stappen ondernamen om het digibord te integreren in de lessen.

Doelen: 

Door klassikaal of in groep kinderen met het digibord te laten werken, geraken zij meer vertrouwd met ICT.

Ervoor blijven zorgen dat de digiborden optimaal, conform de afspraken, gebruikt worden.

Acties: 

De verzamelsite http://qworzodigibord.yurls.net blijven uitbreiden.

Digibordtoepassingen stimuleren tijdens personeelsvergaderingen.

Didactische mogelijkheden delen met collega’s.

Evaluatie: 

Leerkrachten bevragen i.v.m. hun digibordgebruik (zie bijlage 1)

-9-


* ICT BELEIDSPLAN

iPads in de klassen Beginsituatie: Sinds september 2012 werken we in alle klasssen van de lagere school en in de 3de kleuterklas met tablets. We kozen voor iPad van Apple. Dit omwille van zijn gesloten systeem, veilige werkomgeving en de brede waaier aan direct inzetbare onderwijstoepassingen. Het merendeel van de leerkrachten is bij aanvang nog niet (erg) vertrouwd met het systeem van tabletcomputers. We zijn ons ervan bewust dat de nieuwe iPads in de klassen een degelijke ondersteuning nodig hebben. Zowel op technisch, didactisch als vakinhoudelijk gebied. iPads zijn multifunctionele apparaten die nauw kunnen aansluiten bij de eindtermen ICT. Ze zijn in staat om elke cel van de ICT diamant te kunnen vullen. Door het dynamisch gebruik van de verschillende apps kiest de leerkracht zelf welke eindtermen hij wil behandelen. De iPads kunnen daarenboven voor alle vakken gebruikt worden. Ze dagen uit tot samenwerken. Zowel tussen verschillende leerlingen als tussen leerling-leerkracht. Hierdoor wordt het coöperatief leren nog veelzijdiger. Door zelf dingen op te zoeken of te creeëren, leren de kinderen op een actievere manier bij.

Doelen: 

Leerkrachten vertrouwd maken met het systeem en de werking van de iPad (korte termijn).

Leerkrachten vertrouwd maken met direct toepasbare apps voor in hun klas.

Inspelen op de wensen van leerkrachten om de iPads nuttig in de klaspraktijk in te schakelen

Implementeren van het iPadgebruik in de klaspraktijk (lange termijn).

Acties: 

Eenmalige ondersteuning door Kurt Klynen van ICT-atelier, aangeboden door de iPadleverancier.

Opstarten en uitbreiden van een verzameling educatieve iPadapps (http:// qapps.yurls.net) en deze verzameling via de schoolsite aanbieden aan de leerkrachten.

Ondersteuning door de ICT-coördinator in de vorm van middagsessies organiseren voor geïnteresseerde leerkrachten.

Door regelmatige terugkoppeling tijdens informele en formele momenten (pauzes, sessies, personeelsvergaderingen) een beeld krijgen van de iPad-integratie in ons onderwijs.

-10-


QWORZO * 09/2012 *

Evaluatie: 

Tijdens de terugkoppelingen telkens een korte procesevaluatie opmaken.

Na 1 jaar gebruik een overzicht maken van de gebruikte werkvormen en toepassingen van de iPad in de klas. Dit overzicht wordt gedeeld met de leerkrachten om hen nieuwe inzichten te doen verkrijgen.

Enkele educatieve iPadapps op een rijtje:

GFlash+

De dieren leren

Educreations

Zelfstandig inoefenen

Zelfstandig leren

Informatie voorstellen

Digi Doe: natuurkaarten

Flipbook HD

Pinterest

Informatie zoeken

Creëren

Communiceren

-11-


* ICT BELEIDSPLAN

Een levendige website Beginsituatie: Als een van de eerste Vlaamse scholen was Qworzó te vinden op het internet. Een eigen schoolsite is een ideaal middel om te communiceren met ouders, aanverwanten en geïnteresseerden. Door op regelmatige basis foto’s en verslagen van klasactiviteiten te verspreiden, hopen we de drempel tussen de ouders (en groter netwerk) en de school te verlagen. Enkele jaren geleden (september 2009) startten we met een nieuw, dynamisch systeem (Joomla). De overschakeling verliep vlot en de website werd nóg vaker bezocht. Het informatieve luik kreeg een belangrijkere plek op de schoolsite. Sinds april 2011 maakten we de beslissing om de sociale media, in de vorm van Facebook, te integreren in de website. We merkten op dat veel ouders, grootouders, oud-leerlingen en sympathisanten al gebruik maakten van Facebook. Om hen beter te kunnen informeren over het reilen en zeilen op school, ontwikkelden we een Qworzópagina en –profiel op Facebook. Het is ook mogelijk om artikels op de site te delen via dit sociaal netwerk. Sinds mei 2012 hebben we een ideale manier gevonden om de wekelijkse nieuwsbrief ook via de site te verspreiden.

Doelen: 

Ouders (en groter netwerk) bereiken.

De afstand tussen school en gezin verkleinen.

Acties: 

Jaarlijkse update van de sectie ‘informatie’

Nieuwsbrief aanbieden via de website voor geïnteresseerden.

Zeer regelmatige toevoegingen van klas– en schoolactiviteiten en –nieuws.

Evaluatie: 

Bezoekersaantallen

Driejaarlijkse bevraging van ouders met daarbij een deel over de schoolsite.

-12-


QWORZO * 09/2012 *

Het leerkrachtenteam

Beginsituatie: We zijn ons er van bewust dat de leerkrachten zich didactisch en technologisch op verschillende niveaus bevinden. In het vorige ICT beleidsplan stelden we enkele technische vaardigheden op die we verwachten van onze leerkrachten (bijlage 3). Alle leerkrachten maakten ondertussen al heuse stappen in hun competenties. Ondertussen zijn er heel wat studies gebeurd naar de gewenste leerkrachtcompetenties die resulteerden in het TPACK model. TPACK staat voor Technological, Pedagogical And Content Knowledge en is overgewaaid uit Amerika. Het Nederlandse ICT expertisecentrum Kennisnet heeft deze studies vertaald naar het onderwijs in de lage landen. Zo wordt van leerkrachten niet enkel technische vaardigheid verwacht, maar ook hoe deze in te zetten in de klas: 

Vakinhoudelijk kennis

Didactische kennis

Technologische kennis

De combinatie van deze vaardigheden maakt het ICT onderwijs boeiend en leerrijk (TPACK model, bijlage 4)

Doelen: 

Leerkrachten nog dichter bij de eindtermen ICT krijgen, met aandacht voor de ICT diamant.

Acties: 

Vragenlijst over ICT gebruik en vaardigheden bij leerkrachten verspreiden.

De ICT eindtermen blijvend herhalen.

Evaluatie: 

Zelfevaluatie leerkrachten (bevraging)

Klasbezoeken door directie.

-13-


* ICT BELEIDSPLAN

Veilig online Beginsituatie: Het behoort ongetwijfeld tot de taken van het onderwijs om kinderen hun weg te leren kennen in de technologische wereld. Hierdoor leren ze diverse toepassingen kennen die hen efficiënter laten leren én leven. bij deze kennis en vaardigheden, die de leerlingen al doende ondervinden, is een gepaste attitude wenselijk. “De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier”, lezen we in de eindtermen ICT. Het is nodig kinderen kritisch te leren omgaan met media en informatie. Zo kunnen ze groeien tot bewuste computergebruikers, met voldoende weerbaarheid. Ze worden zich bewust van hun digitale identiteit en zijn alert voor ongemakken. Naast het begeleiden van de leerlingen, is het ook van belang om hun ouders hierover te informeren.

Doelen: 

De leerlingen vertrouwd maken met de gebruikelijke netiquette.

Het online leven van de leerlingen bespreekbaar maken.

Acties: 

Veilig online spel ontwikkelen voor L4, L5 en L6.

Sessies veilig online in L4, L5 en L6 tijdens het laatste trimester.

Tijdens informele momenten met leerlingen (pauzes), hen bevragen naar hun gebruik, noden en wensen i.v.m. ICT algemeen.

Ouders informeren over de veilig online sessies en hen voldoende bagage geven om er ook thuis mee aan de slag te gaan.

Evaluatie: 

Terugkoppeling van de acties op verschillende personeelsvergaderingen.

-14-


QWORZO * 09/2012 *

-15-


* ICT BELEIDSPLAN

Planning ICT beleid 2012 Een voorlopig beeld van de ICT planning

September 2012 

Leerkrachtenbevraging over het ICT beleid via mail (formulier Google Drive).

Voorstel middagsessies voor iPads in de klas via mail (formulier Google Drive).

ICT beleidsplan voorstellen tijdens personeelsvergadering.

Leerkrachten bevragen over gewenste software voor de laptops (tijdens informele gesprekken).

Updaten laptops.

iPad sessies voor geïnteresseerde leerkrachten (basishandelingen).

Oktober 2012 

Inventaris van het computerpark.

Verwerking leerkrachtenbevraging over het ICT beleid + bespreking op personeelsvergadering

iPad sessies voor geïnteresseerde leerkrachten (werken met apps, QR, …).

Digibordtoepassingen op personeelsvergaderingen + didactische toepassingen (practical cases).

November 2012 

Leerkrachtenbevraging over digibordgebruik via mail (formulier Google Drive).

iPad sessies voor geïnteresseerde leerkrachten (integratie in de klas).

iPad integratie (practical cases) op personeelsvergadering.

December 2012 

Verwerking leerkrachtenbevraging over digibordgebruik + bespreking op personeelsvergadering

Laptopgebruik (practical cases) op personeelsvergadering.

-16-


QWORZO * 09/2012 *

Planning ICT beleid 2013 Een voorlopig beeld van de ICT planning

Januari 2013 

Digibordtoepassingen op personeelsvergaderingen + didactische toepassingen (practical cases).

Onderdeel ‘website’ op de ouderbevraging voorbereiden.

Februari 2013 

Leerkrachtenbevraging over hun TPACK competenties via mail (formulier Google Drive).

Laptopgebruik (practical cases) op personeelsvergadering.

Maart 2013 

Verwerking leerkrachtenbevraging over hun TPACK competenties + bespreking op personeelsvergadering

Tips veilig online voor ouders verspreiden via nieuwsbrief.

Uitwerken veilig online spel voor L4-L5-L6.

iPad integratie (practical cases) op personeelsvergadering.

April 2013 

Uitwerken veilig online spel voor L4-L5-L6.

Digibordtoepassingen op personeelsvergaderingen + didactische toepassingen (practical cases).

Mei 2013 

Laptopgebruik (practical cases) op personeelsvergadering.

iPad integratie (practical cases) op personeelsvergadering.

Juni 2013 

Wijzigingen inventaris computerpark.

-17-


* ICT BELEIDSPLAN

Bijlage 1: bevraging digibordgebruik VAARDIGHEDEN: 

Hoe ervaren voel jij je in het technisch gebruik van het digibord? b.v. aansluiten van het digibord aan de laptop, technische problemen oplossen, onderhoud, …

beginner / ervaren / expert 

Hoe ervaren voel jij je in het didactisch gebruik van het digibord? b.v. op gepaste manier inzetten, leerlingen aan het werk aan het bord, werkvormen, …

beginner / ervaren / expert 

Hoe ervaren voel jij je in het vakinhoudelijk gebruik van het digibord? b.v. gepaste toepassingen voor de inhoud van je les gebruiken, kennis en gebruik van de bordboeken, …

beginner / ervaren / expert GEBRUIK: 

Tijdens welke lessen maak jij gebruik van het digibord?

rekenen / taal / schrijven / muzische vorming / WO / Frans / anders: ... 

Is je onderwijs veranderd sinds het gebruik van het digibord?

ja / nee / geen idee 

Ga je gericht op zoek naar digibordtoepassingen voor je lessen?

ja / nee / geen idee 

Merk je leerwinst op bij de leerlingen door het gebruik van het digibord?

ja / nee / geen idee 

Welke voordelen heb je ondervonden bij het gebruiken van het digibord?

… 

Welke nadelen heb je ondervonden bij het gebruiken van het digibord?

-18-


QWORZO * 09/2012 *

DOELGERICHT: 

Gebruik jij je digibord (ook) om kinderen te laten inoefenen? ja / nee / geen idee

Gebruik jij je digibord (ook) om kinderen informatie te laten zoeken? ja / nee / geen idee

Gebruik jij je digibord (ook) om kinderen informatie te laten voorstellen? ja / nee / geen idee

Gebruik jij je digibord (ook) om kinderen te laten communiceren? ja / nee / geen idee

Gebruik jij je digibord (ook) om kinderen zelfstandig te laten leren? ja / nee / geen idee

Gebruik jij je digibord (ook) om kinderen zaken te laten creëren? ja / nee / geen idee

Deze vragenlijst wordt aan de leerkrachten bezorgd in de loop van oktober 2013 via mail. De resultaten worden verwerkt en bijgevoegd aan het plan.

-19-


* ICT BELEIDSPLAN

Bijlage 2: bevraging ICT beleid VISIE: 

Ik weet welke doelen wij als school hebben gesteld op ICT gebied.

helemaal mee eens / mee eens / neutraal / oneens / helemaal mee oneens 

ICT heeft een meerwaarde voor het onderwijs dat ik geef.

helemaal mee eens / mee eens / neutraal / oneens / helemaal mee oneens 

ICT gaat een steeds grotere rol spelen binnen het onderwijs.

helemaal mee eens / mee eens / neutraal / oneens / helemaal mee oneens 

Ik ken de eindtermen ICT (ICT diamant) en ga er bewust mee om in mijn klas.

helemaal mee eens / mee eens / neutraal / oneens / helemaal mee oneens VAARDIGHEDEN: 

Ik kan overweg met Word, Outlook en internet.

helemaal mee eens / mee eens / neutraal / oneens / helemaal mee oneens 

Ik heb voldoende didactische ICT vaardigheden.

helemaal mee eens / mee eens / neutraal / oneens / helemaal mee oneens 

Ik zou meer uit de computer kunnen halen als ik betere zou weten wat ik er mee zou kunnen.

helemaal mee eens / mee eens / neutraal / oneens / helemaal mee oneens ONDERSTEUNING: 

Ik krijg voldoende steun vanuit de directie/ICT-coördinator in het gebruik van ICT.

helemaal mee eens / mee eens / neutraal / oneens / helemaal mee oneens 

Ik vind dat wij voldoende opleiding hebben genoten in het gebruik van ICT.

helemaal mee eens / mee eens / neutraal / oneens / helemaal mee oneens 

Wij beschikken op school over voldoende en kwalitatief goede hardware (computers, printers, beamers, …) om ICT in het onderwijs tot een succes te maken.

helemaal mee eens / mee eens / neutraal / oneens / helemaal mee oneens

-20-


QWORZO * 09/2012 *

HOUDING: 

Ik zou wel vaker gebruik willen maken van ICT in mijn onderwijs.

helemaal mee eens / mee eens / neutraal / oneens / helemaal mee oneens 

ICT kost veel extra tijd die ik liever ergens anders aan besteed.

helemaal mee eens / mee eens / neutraal / oneens / helemaal mee oneens 

Ik zie dat kinderen het zinvol vinden om met behulp van ICT te leren.

helemaal mee eens / mee eens / neutraal / oneens / helemaal mee oneens WENSEN: Hoe belangrijk vind je de volgende uitspraken omtrent ICT? 

Meer discussie over de visie die wij als school op ICT gebied in het onderwijs hebben.

heel belangrijk / belangrijk / neutraal / onbelangrijk / geen idee 

Meer nieuwe computers in de klassen.

heel belangrijk / belangrijk / neutraal / onbelangrijk / geen idee 

Scholing in het gebruik van een computer en zijn programma’s.

heel belangrijk / belangrijk / neutraal / onbelangrijk / geen idee 

Scholing in het gebruik van ICT in het onderwijs (hoe zet ik ICT zinvol in?).

heel belangrijk / belangrijk / neutraal / onbelangrijk / geen idee

-21-


* ICT BELEIDSPLAN

Bijlage 3: Gewenste vaardigheden leerkrachten

De volgende minimum ICT-vaardigheden stelden we in ons vorig plan voorop:

BESTURINGSSYSTEEM EN OFFICE-APPLICATIE: 

Windows: kennis ‘verkenner’, mappenbeheer en bestandenbeheer.

Basiskennis van Word.

Beperkte kennis van Excel en Powerpoint.

OVERIGE: 

Internet: didactisch gebruik van internet.

Email: behoorlijke kennis (verzenden, ontvangen, bijlagen, adresboek, …).

Grondige kennis van de op de klascomputer aanwezige educatieve software.

DIGITALE SCHOOLBORDEN: 

Basiskennis om digitaal schoolbord te hanteren in de klaspraktijk.

Aanmaken van bordschema’s.

Opzoeken en gebruik van educatieve software via het internet.

-22-


QWORZO * 09/2012 *

Bijlage 4: competentiemodel TPACK

-23-


* ICT BELEIDSPLAN

Bronnen

ICT beleidsplan GBS Qworz贸, periode 2009-2011 http://www.ond.vlaanderen.be/ict/ondersteuning/ondersteuning-competenties/ http://www.veiligonline.be/ http://www.clicksafe.be/ http://www.klascement.be/icteindtermen/ http://www.manssen.nl/category/schoolwebsite/ http://www.tpack.nl/ http://www.klascement.be/icteindtermen/

-24-


QWORZO * 09/2012 *

Inhoud

2

“Wijsheid” … ICT in onze schoolvisie

3

Inleiding

4

Visie

6

Computers in de klas

7

Mobiele computerklas

9

Digiborden in de lagere school

10

iPads in de klassen

12

Een levendige website

13

Het leerkrachtenteam

14

Veilig online

16

Planning ICT beleid 2012

17

Planning ICT beleid 2013

18

Bijlage 1: bevraging digibordgebruik

20

Bijlage 2: bevraging ICT beleid

22

Bijlage 3: gewenste vaardigheden leerkrachten

23

Bijlage 4: competentiemodel TPACK

24

Bronnen

-25-


Ict beleidsplan  
Ict beleidsplan  
Advertisement