Page 1

DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA GALEGA 2º ESO. 1º CONTROL. 1ª AVALIACIÓN NOME FALTAS

2º A/B

26/10/12

OBSERVACIÓNS:

CUALIFICACIÓN

TEXTO

1


1. COMPRENSIÓN 1. Que son os afloramentos? De que dependen? (0,5 puntos)

2. Sinala se son verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmacións. Xustifica a túa resposta apoiándote no texto ( onde o pon, como o pon, onde di o contrario.... (1 punto) a) A sondaxe da costa galega que levou a cabo o planador submarino foi un éxito rotundo .....

b) A temporada de afloramentos deste ano foi a máis intensa dos últimos vinte anos ...

c) A diminución da forza dos afloramentos non depende da forza dos ventos do nordeste ....

2 d) O cambio climático non inflúe na maior intensidade deste fenómenos dos afloramentos ...

3. Explica brevemente cales son os dous feitos fundamentais dos que trata de informar este texto. (0,75 punto)

2. LINGUA 1. Dentro das modalidades estudadas na aula ( narrativo, descritivo, expositivo e argumentativo), a cal depende o texto anterior. Argumenta a túa resposta (0,75 punto)


2. Indica cales son os elementos da comunicación na seguinte situación comunicativa. Que tipos de linguaxe se emprega principalmente? Xustifica a resposta.(1 punto)

3

3. Completa o seguinte resumo: (0,75 puntos)  Dependendo da zona xeográfica, a nosa lingua presenta ____________ bloques: _________________, _____________ e ______________  Segundo a _____________________ _________________ lingüística do falante distinguimos tres ____________________ : culto, _________________ e _______________  De acordo coa _________________________ _______________________ unha persoa pode usar diferentes __________________: _________________ e __________________ ou __________________

4. Le os seguintes enunciados e indica cal das funcións da linguaxe estudadas predomina en cada un deles. (0.75 punto) a) Proban...probando. Un ...dous. Si ... si


b) “Cando penso que te fuches/ negra sombra que me asombras/” (Rosalía de Castro c) Non te sentes así e fai os deberes d) Os vosos parabéns fanme moita ilusión e) A comunicación ten como finalidade o intercambio de información f) As palabras rematas en –axe son femininas en galego, excepción: traxe, paxe, garaxe, balaxe e personaxe.

5. Contesta a seguinte pregunta:(0,75 puntos) a) España é un estado plurilingüe? Por que?

b) O galego é unha lingua minorizada? Por que?

c) Que rexistro empregarías nun comentario sobre un libro de lectura obrigatoria de clase no boletín na biblioteca dirixido fundamentalmente aos alumnos? Razoa a resposta.

6) Identifica, e analiza, no seguinte texto os fenómenos dialectais, fonéticos e non, propios da fala que aparecen no seguinte texto. Segundo estes trazos a que bloque pode pertencer o texto? ( 0,75 puntos)

“Eu, a verdá, non lle estaba fasendo moito caso á miña irmán e fasía como que non importaba o que me disían, dándolle voltas e voltas aos esparghetes como se aquela conversa non fose conmigho”

4


3. LIBRO DE LECTURA: The Corunna boats 1. Contesta as seguintes preguntas ( 3 puntos)  Quen é Raúl?  En que aldea abandonaron a Robin?  Quen lle deu a Marcial en Astorga unha caixa con cousas para Robin?  Cantos eran os maragatos e cal era o parentesco?  Que é a taberna do Lagarto?  Que significa chaboro en lingua caló?  Que comeron na casa que viu Robin despois do Manzanal? Quen guiaba o carromato nese momento?  Onde, sitio, e por que querían colgar un soldados ingleses? Acabáronos colgando?  Quen o salvou dos apuros que tivo Robin cos dragóns? Con que arma?  Quen cortou as cordas da barcaza do Esla? Por que?

 Onde viu Robin a Sir John Moore?

5


DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA GALEGA 2º ESO. 1º CONTROL. 1ª AVALIACIÓN NOME FALTAS

2º AE

26/10/12

OBSERVACIÓNS:

CUALIFICACIÓN

TEXTO

6


1. COMPRENSIÓN 1. Que son os afloramentos? De que dependen? (0,5 puntos)

2. Sinala se son verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmacións. Xustifica a túa resposta apoiándote no texto ( onde o pon, como o pon, onde di o contrario.... (1 punto) a) A sondaxe da costa galega que levou a cabo o planador submarino foi un éxito rotundo .....

b) A temporada de afloramentos deste ano foi a máis intensa dos últimos vinte anos ...

c) A diminución da forza dos afloramentos non depende da forza dos ventos do nordeste ....

7 d) O cambio climático non inflúe na maior intensidade deste fenómenos dos afloramentos ...

3. Explica brevemente cales son os dous feitos fundamentais dos que trata de informar este texto. (0,75 punto)

2. LINGUA 1. Dentro das modalidades estudadas na aula ( narrativo, descritivo, expositivo e argumentativo), a cal depende o texto anterior. Argumenta a túa resposta (0.5 punto)


2. Indica cales son os elementos da comunicación na seguinte situación comunicativa. Que tipos de linguaxe se emprega principalmente? Xustifica a resposta.(1 punto)

8

3. Completa o seguinte resumo: (0,75 puntos)  Dependendo da zona xeográfica, a nosa lingua presenta ____________ bloques: _________________, _____________ e ______________  Segundo a _____________________ _________________ lingüística do falante distinguimos tres ____________________ : culto, _________________ e _______________  De acordo coa _________________________ _______________________ unha persoa pode usar diferentes __________________: _________________ e __________________ ou __________________


4. Le os seguintes enunciados e indica cal das funcións da linguaxe estudadas predomina en cada un deles. (1 punto) a) Proban...probando. Un ...dous. Si...si b) “Cando penso que te fuches/ negra sombra que me asombras/” (Rosalía de Castro c) Non te sentes así e fai os deberes d) Os vosos parabéns fanme moita ilusión e) A comunicación ten como finalidade o intercambio de información f) As palabras rematas en –axe son femininas en galego, excepción: traxe, paxe,garaxe, balaxe e personaxe. 5. Contesta a seguinte pregunta:(0,75 punto) a) España é un estado plurilingüe? Por que?

c) Que rexistro empregarías nunha exposición oral na aula sobre literatura diante dos teus amigos e en presenza do profesor?

6) Identifica, e analiza, no seguinte texto os fenómenos dialectais, fonéticos e non, propios da fala que aparecen no seguinte texto. Segundo estes trazos a que bloque pode pertencer o texto? ( 0.75 punto)

“Eu, a verdade, non lle estaba fasendo moito caso á miña irmán e fasía como que non importaba o que me disían, dándolle voltas e voltas aos esparghetes como se aquela conversa non fose conmigho”

9


3. LIBRO DE LECTURA: The Corunna boats 1. Contesta as seguintes preguntas ( 3 puntos)  Como asinou a carta o pai de Robin?  Quen lle ensinara castelán a Robin en Inglaterra?  Como se chama a rapaza que o leva á cova del Ciruelo?  Que nacionalidade teñen os soldados que dormen cos xitanos na corte na Bañeza?  Que río ten que cruzar Robin cos xitanos? Como o cruzaron?  Por que tipo de estadas teñen que viaxar os exércitos franceses e ingleses?  Que contiña a caixa que lle deron como regalo a Marcial?  Cantos eran os maragatos e cal era o parentesco?  Quen ía reforzar o exército inglés en Astorga?  Que significa chori en lingua caló?

10

Exames 2º 1º aval  

probas escritas