Page 1

OSNOVNA ŠOLA KOŠANA

ENOTA VRTEC Naslov:

Dolnja Košana 61 6256 Košana

Ravnateljica: Vodja enote vrtca:

Neva Brce Mojca Horvat

Ra unovodkinja sekretarka: Telefon / faks: tajništvo ravnateljica faks vrtec

in

poslovna

Nataša Kamenšek 05 721 83 90 05 721 83 95 05 721 83 99 05 721 83 96

E-mail: Spletna stran:

o-kosana.po@guest.arnes.si http://www.os-kosana.si

TRR pri UJP: Dav na številka:

01291-6030674965 11274824

VRTEC KOŠANA je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Ob ina Pivka in je sestavni del Osnovne šole Košana (Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana, UL RS 70/2006). Ker vrtec deluje v sklopu osnovne šole, je najvišji organ vrtca Svet šole. Svet šole sestavljajo predstavniki ustanovitelja, šole in staršev. Predstavniki staršev vrtca delujejo v Svetu staršev osnovne šole. Vrtec Košana nudi vzgojo in varstvo predšolskih otrok iz naslednjih vasi: Dolnja Košana, Gornja Košana, ?epno, Vol@e, Nova Sušica, Stara Sušica, Neverke, Ribnica, Suhorje, Buje. Po potrebi nudi Vrtec Košana vzgojo in varstvo tudi otrokom iz drugih podro@ij Ob@ine Pivka in iz drugih ob@in (Postojna, ilirska Bistrica).

1


KAZALO ORGANIZIRANOST VRTCA…………………………………………. 1. Poslovalni @as vrtca……………………………………….. 2. Zaposleni v vrtcu…………………………………………… 3. Oddelki vrtca………………………………………………..

03 03 03 04

PROGRAM VRTCA…………………………………………………… 1. Dnevni in poldnevni program……………………………... 2. Cilji vzgoje v vrtcu in primarne naloge vrtca…………….. 3. Obogatitveni programi…………………………………….. 4. Kako otroci preživijo dan v vrtcu?................................... 5. Dežurstva v vrtcu…………………………………………...

06 06 06 07 08 09

ZDRAVJE IN PREHRANA……………………………………………. 1. Prehrana v vrtcu…………………………………………… 2. Zdravje v vrtcu……………………………………………… 3. Kontaktni podatki…………………………………………...

10 10 11 12

SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU………………………………….

13

UVAJANJE OTROKA V VRTEC…………………………………….. 1. Prilagoditvene težave……………………………………… 2. Privajanje otroka na vrtec………………………………….

14 14 15

SODELOVANJE VRTCA S STARŠI…………………………………

17

PRAVICE OTROK IN STARŠEV…………………………………….

19

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA………………………………

20

VPIS, PREPIS IN IZPIS OTROKA…………………………………... 1. Vpis otroka v vrtec…………………………………………. 2. Prepis otroka iz programa v program……………………. 3. Izpis in za@asni izpis otroka iz vrtca………………………

21 21 22 22

PLA?ILO VRTCA……………………………………………………… 1. Cene programov…………………………………………… 2. Uveljavljanje znižanega pla@ila vrtca……………………. 3. Posledice nepla@evanja staršev………………………….

23 24 24 25

2


ORGANIZIRANOST VRTCA 1. POSLOVALNI AS VRTCA Vrtec Košana je odprt vsak delavnik, od ponedeljka do petka. Poslovalni @as vrtca traja 10 ur, od 600 do 1600. Delo z otroki poteka v štirih oddelkih. V @asu prihajanja otrok v vrtec (med 600 in 700) ter v @asu odhajanja iz vrtca(med 1430 in 1600), so otroci vseh oddelkov lahko združeni v manj skupin. 2. ZAPOSLENI V VRTCU V šolskem letu 2009/2010 vzgojno dejavnost v oddelkih opravljajo štiri vzgojiteljice in štiri pomo@nice vzgojiteljice. Vzgojiteljice: • Margareta Ludvik • Jožica Trajkov • Nataša Stavanja Želodec • po razpisu

Pomo@nice vzgojiteljic so: • Tanja Fidelj • Ksenija Belcer Žnidarši • po razpisu • po razpisu

Za vrtec skrbijo tudi: • ravnateljica – Neva Brce • ra unovodkinja in poslovna sekretarka – Nataša Kamenšek • vodja enote vrtca – Mojca Horvat • svetovalna delavka – Mojca Horvat • knjižni arka – Katja ?ekada • organizatorka prehrane – Antonija Tomši@ • organizator higienskega minimuma - Antonija Tomši@ • hišnik – Martin Urban@i@ • kuharica – Bernarda Morel • istilka - Mejak Suzana • perica – po razpisu

3


3. ODDELKI VRTCA Vzgojno-varstveno-pedagoško delo v Vrtcu Košana poteka v štirih skupinah, ki delujejo v štirih igralnicah – MAVRICE, LUNCE, ZVEZDICE in SON1KI ter na zunanjih ograjenih zelenih površinah z igrali, ki otroku omogo@ajo sprostitev in razli@ne gibalne dejavnosti. Vrtec po potrebi uporablja tudi prostore šole: ve namenski prostor, knjižnico, telovadnico in igriš e. Dolo@anje števila otrok v oddelku poteka na osnovi normativov in standardov, ki upoštevajo pedagoška in zdravstvena na@ela ter prostorske možnosti okolja ter glede na vpis otrok v vrtec. Vrtec Košana vpisuje tako otroke prvega starostnega obdobja (od 1 do 3 let) kot tudi otroke drugega starostnega obdobja (od 3 do 6 let). V vrtcu pri Osnovni šoli Košana so v šolskem letu 2009/2010 oblikovani naslednji oddelki: 1.

Oddelek MAVRICE - homogeni oddelek prvega starostnega obdobja: V homogeni oddelek prvega starostnega obdobja so lahko vklju@eni otroci v starosti od dopolnjenega 11 meseca do tretjega leta, pri tem pa se vsi otroci nahajajo v starostnem razponu do 1 leta, z izjemo najve@ dveh otrok, ki sta lahko tudi starejša V šolskem letu 2009/2010 so v oddelek vklju@eni otroci, rojeni v letu 2008 ter najve@ 2 otroka rojena v letu 2007 Skupina lahko vklju@uje do 12 otrok

4


2.

Oddelek LUNCE - kombinirani oddelek otrok prvega in drugega starostnega obdobja: v oddelek je lahko vklju@enih najve@ 17 otrok prvega (od 11 mesecev do 3 let) in drugega (od 3 do 6 let) starostnega obdobja, med njimi je lahko najve@ 7 otrok prvega starostnega obdobja, V šolskem letu 2009/2010 so v oddelek vklju@eni otroci, rojeni v letu 2007 ter mlajši otroci, rojeni v letu 2006.

3.

Oddelek ZVEZDICE - heterogeni oddelek drugega starostnega obdobja: Skupina vklju@uje mlajše otroke 2. starostnega obdobja, V šolskem letu 2009/2010 so v oddelek vklju@eni otroci, rojeni v letu 2006 ter mlajši otroci, rojeni v letu 2005 v oddelek je vklju@enih najve@ 19 otrok, starih od 3 do 6 let.

4.

Oddelek SON1KI – homogena skupina 2. starostnega obdobja: Skupina vklju@uje najstarejše otroke V šolskem letu 2009/2010 so v oddelek vklju@eni otroci, rojeni v letu 2004 ter starejši otroci, rojeni v letu 2005 v oddelek je vklju@enih najve@ 22 otrok.

Pri vklju@evanju otrok v vrtec se upošteva tudi sklep o fleksibilnem normativu, ki ga je izdala Ob@ina Pivka. Na osnovi sklepa se lahko število otrok v oddelku pove@a za najve@ dva otroka. V oddelek sta lahko vklju@ena najve@ dva otroka s posebnimi potrebami. ?e so v oddelek vrtca usmerjeni otroci s posebnimi potrebami, se število otrok v oddelku lahko zniža.

5


PROGRAM VRTCA 1. DNEVNI IN POLDNEVNI PROGRAM Temeljne naloge vrtca so pomo@ staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Vrtec glede na trajanje izvaja naslednja programa: • dnevni program, • poldnevni program. V dnevnem programu je otrok v vrtec vklju@en od 6 do 9 ur. Kljub temu, da je poslovni @as vrtca 10 ur, sme po zakonu otrok v vrtcu preživeti najve@ 9 ur. V poldnevnem programu je otrok v vrtec vklju@en 5 ur, pri tem pa je možen fleksibilni urnik od 645 do 1215. Oba programa obsegata vzgojni program, varstvo in prehrano otrok. V en oddelek Vrtca Košana so vklju@eni tako otroci vpisani v dnevni kot otroci vpisani v poldnevni program vrtca. 2. CILJI VZGOJE V VRTCU IN PRIMARNE NALOGE VRTCA Splošni cilj vzgoje v vrtcu je spodbujanje razli@nih podro@ij razvoja v skladu z zakonitostmi razvojnega obdobja ter zna@ilnostmi posameznega otroka in omogo@anje razvoja njegovih posebnih sposobnosti in spretnosti. Cilji predšolske vzgoje so: • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje razli@nosti in sodelovanje v skupinah, • razvijanje sposobnosti prepoznavanja @ustev in spodbujanje @ustvenega doživljanja in izražanja, • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja, • spodbujanje jezikovnega razvoja za u@inkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja, • spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja, • spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti, • posredovanje znanj razli@nih podro@ij znanosti in iz vsakodnevnega življenja, • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

6


Primarne naloge vrtca pri Osnovni šoli Košana so: • zagotoviti otrokom prijetne trenutke v skupini, sproš@enost in varno po@utje, • navajati otroke na samostojnost in sposobnost biti uspešen pri zahtevah v skupini in s tem vplivati na otrokovo samozavest in vztrajnost, • navajati otroke na strpnost, solidarnost in upoštevanje razli@nosti, • otroke seznaniti s pravili lepega vedenja in vljudnosti v komuniciranju, • otrokom s posebnimi potrebami zagotoviti polno in aktivno sodelovanje z drugimi otroki v oddelku, • organizirati otrokom @im ve@ estetskih, telesnih, @ustvenih, delovnih izzivov in spodbud za aktivno igro. 3. OBOGATITVENI PROGRAMI Obogatitveni programi so namenjeni dopolnjevanju potreb in interesov otrok in staršev ter oblikovanju pestrejših vsebin. Ti programi obogatijo življenje in delo v oddelku ter pomagajo vzgojiteljici in njeni pomo@nici pri odkrivanju in spodbujanju nagnjen otrok. Nekateri predvideni obogatitveni programi v vrtcu pri Osnovni šoli Košana:

• • • • • • • • •

spoznavni dan, praznovanje rojstnih dni, obisk Lutkovnega gledališ@a v Ljubljani, veseli december in obisk Dedka Mraza, igre na snegu, knjižna torba, izposoja knjig v vrtcu, pustovanje, projekt »Skrb za zdrave zobe«,

• • • • • • • • • •

Eko dan, ustvarjalne delavnice s starši, Zlati son@ek, sodelovanje na nate@ajih sodelovanje s šolo, spoznavanje ra@unalniškega sveta, sodelovanje v zbiralnih akcijah, sodelovanje pri urejanju prostora, zaklju@ek šolskega leta, izlet.

7


4. KAKO OTROCI PREŽIVIJO DAN V VRTCU? Delo z otroki poteka preko spontanih in vodenih dejavnosti, ki temeljijo na usmeritvah nacionalnega programa (Kurikuluma za vrtce) ter ob upoštevanju razvojnih zna@ilnosti otrok ter njihovih interesov. Aktivnost Prihodi otrok in igre po dani izbiri Priprava na zajtrk in zajtrk Umivanje zob in rok Jutranje sre@anje Dejavnosti po kurikulumu, bivanje na prostem Priprava na kosilo in kosilo Umivanje zob in rok ?as po@itka Popoldanska malica Umirjene igre in odhodi domov

1as aktivnosti 6.00 – 8.15 8.15 – 9.00 9.00 – 9.30 9.30 – 9.45 9.45 – 11.45 11.15 – 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 14.30 14.30 – 14.45 14.45 – 16.00

Prikazana @asovna razporeditev aktivnosti je zgolj okvirna, saj se lahko aktivnosti v razli@nih skupinah, zaradi specifi@nih potreb otrok, ki jih vklju@ujejo, nekoliko razlikujejo. Zaradi organizacije izvedbe programa vrtca starše naprošamo, da otroke pripeljejo v vrtec do 08.00.

8


5. DEŽURSTVA V VRTCU Vrtec pri Osnovni šoli Košana bo v šolskem letu 2009/2010 v primeru zadostnega števila prijavljenih otrok (15 odstotkov od vseh vpisanih otrok v vrtec) organiziral dežurstva za naslednje dni:

• • • • • • • •

21. december 2009 – ponedeljek, 22. december 2009 – torek, 23. december 2009 – sreda, 24. december 2009 – @etrtek, 26. april 2010 – ponedeljek, 28. april 2010 – sreda, 29. april 2010 – @etrtek, 30. april 2009 – petek,

V primeru, da bodo starši v zgoraj navedenih dneh potrebovali varstvo svojega otroka, bodo teden dni pred navedenimi datumi izpolnili prijavnico za varstvo otroka, ki jo bodo dobili pri otrokovi vzgojiteljici.

9


ZDRAVJE IN PREHRANA 1. PREHRANA V VRTCU Prehrana otrok v predšolskem obdobju mora zadostiti otrokovim fiziološkim in psihološkim potrebam, torej mora biti kalori@no in hranilno uravnotežena ter zdravstveno neopore@na. Pomembno je, da se v tem obdobju oblikujejo ustrezne prehranske navade, da otroci osvojijo @im ve@ prehranskega znanja in ustvarijo pozitiven odnos do zdravega na@ina prehranjevanja, kar je pomembno za kasnejša življenjska obdobja. V vrtcu zagotavljamo zdravo in kakovostno prehrano, ki je uravnotežena, varovalna in varna. Pri na@rtovanju prehrane upoštevamo standarde in normative za prehrano predšolskih otrok in v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo in zdravstveno inšpekcijo, redno spremljamo izvajanje sanitarno - higienskih zahtev v vrtcu. Obenem spremljamo prehranske navade otrok ter jih skupaj z novostmi s podro@ja zdrave prehrane vnašamo v jedilnike. Posebno pozornost posve@amo kulturi prehranjevanja in oblikovanju dobrih prehranskih navad. Otroci jedo po@asi v mirnem in prijetnem vzdušju, sami tudi sodelujejo pri pripravi pogrinjkov in delitvi hrane. Vsa hrana se pripravlja v lastni kuhinji, poteka pa po smernicah sistema HACCP (sistem zagotavljanja zdravstvene ustreznosti po metodi ocene tveganja), kar nam zagotavlja zdravstveno ustreznost v vseh korakih dela od nabave in prevzema živil, skladiš@enja in predpriprave, toplotne obdelave, transporta in delitve hrane. Vedno uporabljamo sveža živila. Glede na program in oddelek, v katerega je otrok vklju@en, imajo otroci organizirane naslednje obroke:

Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica

1. starostno obdobje Celodnevni Poldnevni program program DA DA DA DA DA DA DA NE

2. starostno obdobje Celodnevni Poldnevni program program DA DA NE NE DA DA DA NE

10


Otroci imajo vsakodnevno na razpolago sveže sadje, za žejo pa nesladkan @aj in pitno vodo. Za otroke z dietnimi potrebami pripravljamo dietne obroke po navodilih zdravnika. Želimo, da skrb za zdravo prehrano postane del vsakdanjika vseh nas in naših otrok, da si bodo lahko v življenje odnesli bogato popotnico zdravja, dobrih navad in dragocenega prehranskega znanja.

2. ZDRAVJE V VRTCU Otrokom privzgajamo navade zdravega življenja. V tem obdobju se otroci za@nejo zavedati svojega telesa, rasti, razlik med de@ki in deklicami ter bolezni in zdravja. Ker so pridobljene navade v otroštvu popotnica za življenje, je naša skrb da pri otrocih spodbujamo zdravo prehrano, gibanje in pravilno osebno higieno, ki so pogoj za zdravo telo. Velik poudarek dajemo zobozdravstveni preventivi. V naši sredini nas vsako leto obiš@ejo delavke iz zobozdravstvenega centra, ki se z otroki pogovorijo o pomenu redne in temeljite higiene zob in jih seznanijo s pravilno tehniko @iš@enja zob. Otroci imajo v vrtcu zobno š@etko, mlajši samo lon@ke in si po zajtrku ali po sladkem praznovanju uredijo zobe in ustno votlino. Vsakodnevno poskrbimo za redno prezra@evanje in vzdrževanje higiene vrtca, saj je higiena zelo pomemben dejavnik pri ohranjanju zdravja otrok v vrtcu.

11


Kdaj otrok ne sodi v vrtec? Zaradi hitre reakcije v primeru infekcijskih bolezni starše naprošamo, da v primeru obolelosti otroka javijo vzrok odsotnosti otroka. ?e se infekcija pri otroku pojavi v @asu, ko je otrok v vrtcu, otroka osamimo in nemudoma pokli@emo starše. Zdravil otrokom v vrtcu ne dajemo. Ker ste starši prvi, ki lahko prepoznate bolezen pri otroku že doma, vas naprošamo, da otroka, ki izkazuje za@etne bolezenske znake, ali pa otroka, ki po bolezni še nji povsem okreval, ne pripeljete v vrtec, ker s tem lahko povzro@ite širjenje nalezljivih bolezni, pa@ pa po potrebi obiš@ete otrokovega osebnega zdravnika. V primeru, ko otrok izkazuje kateregakoli izmed spodaj navedenih znakov, lahko osebje vrtca zavrne sprejem otroka: • • • • • • • • •

povišana telesna temperatura, neobi@ajna utrujenost, težko dihanje, otrok je v zadnjih 24-ih urah ve@ kot 2 krat bruhal, otrok ima drisko – vodeno blato ve@ kot 2 krat dnevno, primes sluzi ali krvi, otrok ima v ustih razjede in se slini, otrok ima izpuš@aje z ali brez vro@ine, otrok ima gnojen izcedek iz o@i, otroka boli žrelo in ima otekle bezgavke, otrok mo@no kašlja, otrok ima uši, oziroma dokler niso le te odstranjene z ustreznim šamponom.

Ob prebolevanju katerekoli okužbe potrebuje otrok po@itek doma. S tem omogo@imo hitrejše in boljše zdravljenje in prepre@imo širjenje bolezni na druge otroke. Zaradi varnosti bolnega otroka in varnosti ostalih otrok in zaposlenih ste starši dolžni, da v vrtec pripeljete zdravega otroka. Da bodo otroci v vrtcu manj bolni pa lahko poskrbite tudi sami s tem, ko otroka @imprej nau@ite dobrih higienskih navad, zlasti umivanja rok. Naj nam bo zdrav otrok naša želja in skrb! 3. KONTAKTNI PODATKI: • Vodja prehrane in zdravstveno higienskega režima: Antonija Tomši@, • telefon: 05 721 83 90 ali 05 721 83 99, • elektronska pošta: antonija80@gmail.com

12


SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU Svetovalna služba v vrtcu v sodelovanju z vzgojiteljicami, vodstvom vrtca in drugimi strokovnimi delavci prispeva k optimalnemu razvoju otroka. Pomaga in sodeluje v vrtcu s ciljem, da bi vrtec in dom skupaj v @im ve@ji meri ustvarjala pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti v predšolski dobi. Delo svetovalne službe v vrtcu vklju uje: • skrb pri sprejemanju in uvajanju otroka v vrtec, • upoštevanje splošnih zna@ilnosti razvoja in u@enja otroka v predšolskem obdobju ter ugotavljanje posebnosti razvoja otrok, ki so vklju@eni v vrtec, • upoštevanje socialnega okolja, iz katerega prihajajo otroci, vklju@eni v vrtec, • skrb pri vklju@evanju v vrtec otrok s posebnimi potrebami, • koordiniranje strokovnih delavcev za pripravo, izvedbo in spremljanje individualiziranega programa, • upoštevanje zna@ilnosti vrtca, • skrb pri prehodu otroka iz vrtca v šolo. Kontaktni podatki: • svetovalna delavka: psihologinja Mojca Horvat, • telefon: 05 721 83 90 ali 05 721 83 99, • elektronska pošta: mojca.horvat1@gmail.com • urnik svetovalne službe vrtca je dolo@en za vsako šolsko leto posebej, možno pa se je dogovoriti za pogovore tudi izven urnika. Zunanji sodelavci: logopedinja Za otroke, ki imajo težave v govornem razvoju, poskrbi diplomirana defektologinja – logopedinja, zaposlena na Centru za korekcijo govora in sluha Portorož – Logopedska ambulanta Postojna.

13


UVAJANJE OTROKA V VRTEC Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev, na katerega se je potrebno v družini in vrtcu pripraviti. Otrok se ob vstopu v vrtec sre@a s številnimi novostmi - preplavljajo ga novi vtisi, dogodki in doživetja. Za ve@ino vstop v vrtec predstavlja prvo daljšo lo@itev od staršev. Ta sprememba zahteva od otroka veliko energije, prilagajanja in spoprijemanja z lastno negotovostjo. V novem okolju se otrok sre@uje s še nepoznanimi odraslimi in otroki. Prilagoditi se mora tamkajšnjemu ritmu življenja in novim zahtevam in se vklju@iti v skupino vrstnikov, s katerimi si bo delil igra@e in pozornost odraslih. 1. PRILAGODITVENE TEŽAVE Ob vstopu v vrtec se otroci odzovejo na razli@ne na@ine. Nekateri se hitro prilagodijo novim okoliš@inam in ob tem ne kažejo veliko težav. Drugi imajo obi@ajne prilagoditvene težave. Te se lahko pojavijo: • zjutraj, pred odhodom v vrtec: otrok se lahko upira odhodu v vrtec; v vrtcu joka in se oklepa staršev ter cepeta, brca in otepa z rokami, • v skupini: otrok lahko odklanja kontakt z vzgojiteljico in otroki; aktivnosti le opazuje in se vanje ne vklju@uje; odklanja hrano in spanje; izkazuje ob@utljivost in burno reakcijo na vsako spremembo, • ob odhodu domov: joka (od olajšanja) ali pa odklanja kontakt s starši (zamera, jeza, užaljenost), • doma: otrok je lahko ob@utljiv, razdražljiv in jokav; odklanja pogovor o vrtcu; zahteva stalno prisotnost staršev; nemirno spi in zavra@a hrano, lahko pa postane tudi manj odporen in s tem bolj dovzeten za bolezni. Opisane prilagoditvene težave so obi@ajne in lahko vztrajajo tudi mesec dni ali ve@. Pri nekaterih otrocih se težave pojavijo kasneje in ne takoj ob vstopu v vrtec, vendar te obi@ajno hitreje minejo. Prilagoditvene težave v @asu otrokovega uvajanja v vrtec po@asi izginjajo, ko otrok sprejema novo okolje in se za@ne navezovati na vzgojiteljico in pomo@nico vzgojiteljice, ki mu nudita ob@utek varnosti, topline in zaš@ite V primeru, ko opažate izrazite težave oz. da se otrok zelo težko prilagodi novim razmeram, se lahko obrnete na otrokovo vzgojiteljico ali na svetovalno delavko v vrtcu.

14


2. PRIVAJANJE OTROKA NA VRTEC Privajanje otroka na vrtec naj bi potekalo v obliki: • priprave pred vstopom v vrtec in • uvajanja ob vstopu v vrtec Priprave pred vstopom otroka v vrtec - pomembno je, da si starši pred otrokovim vstopom v vrtec pridobite vse potrebne informacije o vrtcu in zaupanje v novo okolje, saj se vaš odnos do vrtca prenaša tudi na otroka, udeležite se 1. roditeljskega sestanka v mesecu avgustu - v družini se pogovorite, kdo bo otroka uvajal, za ta namen si tudi prihranite nekaj dni dopusta. Tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje posvetili - pripravite se na lo@itev od otroka, saj se vaša reakcija na lo@itev prenaša na otroka - z otrokom se, njegovi starosti primerno, pogovorite o vrtcu, - pred vstopom v vrtec se seznanite z vzgojiteljico vašega otroka in se z njo pogovorite o otrokovem vedenju, razpoloženju navadah pri spanju, prehrani, obla@enju, igra@ah in igri, stiskah in strahovih, navajanju na samostojnost, prilagodljivosti ter o stikih z odraslimi in otroki, - ker sta lo@itev od staršev in bivanje v novem okolju za otroka veliki spremembi, bo otrok nekaj @asa ob@utljivejši. Doma bo potreboval ve@ pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti. Uvajanje ob vstopu v vrtec Postopno uvajanje otroka v vrtec v prisotnosti bližnje osebe, ki ji otrok zaupa, zmanjšuje otrokovo stisko, pove@a ob@utek varnosti, vzpodbuja samostojnost in radovednost, zmanjšuje težave pri hranjenju in spanju. Lastnosti uvajanja: - pri uvajanju je prisoten eden od staršev ali pa oba. V @asu bivanja med otroki bodite aktivni, igrajte se z njimi, sodelujte tudi z vzgojiteljico in pomo@nico vzgojiteljice, saj boste s tem svojemu otroku ve@ali ob@utek varnosti v skupini, - @as samostojnega bivanja otroka v skupini postopoma podaljšujemo. Otroka prvi dan nikakor ne pustite ves dan v vrtcu - po@util se bo zapuš@enega, - uvajanje lahko poteka od nekaj dni, pa do nekaj tednov, odvisno od potreb in lastnosti posameznega otroka, - starši poskrbite, da otroka v @asu uvajanja ne obremenjujete z dodatnimi spremembami, kot je navajanje na kahlico, opuš@anje dude ali selitev v novo sobo, stanovanje, - otroku omogo@ite, da ima v vrtcu s seboj ljubkovalno stvar ali igra@o, ki mu vzbuja ob@utek varnosti,

15


- vzpostavite stalen ritem prihodov in odhodov iz vrtca, saj ustaljen urnik pri otroku vzbuja ob@utke varnosti, - priporo@amo, da otrok vsaj prvi mesec redno obiskuje vrtec in da uvajanja ne prekinjate. V primeru otrokove odsotnosti (npr. zaradi bolezni) se z vzgojiteljico posvetujte o ponovnem uvajanju otroka v vrtec, - ob prihodu otroka v vrtec se od njega poslovimo hitro, mirno in odlo@no, - vsak dan posebej mu povem, kdaj bomo prišli ponj, dane obljube pa se vedno držimo, - ob prihodu po otroka v vrtec otroku damo priložnost, da sprosti morebitno napetost (jok, jeza na starše, zavra@anje staršev). Ne bodite žalostni, @e vas bo otrok zavrnil, pustite mu možnost, da sam pride k vam, - otrok naj doživi, da se starši sproš@eno in naklonjeno pogovarjate z vzgojiteljico in pomo@nico vzgojiteljice, s @imer mu pomagate, da se v vrtcu po@uti varneje, - do otroka smo potrpežljivi in nežni, saj v tem @asu potrebuje ve@ pozornosti, bližine in naklonjenosti, - z otrokom se pogosto pogovarjajte o doživetjih v vrtcu – kaj je po@el, jedel, kaj je novega spoznal, kaj je ob@util. Za etne težave ob uvajanju otroka v vrtec bodo kmalu minile. Otrok bo rad prihajal v vrtec, navezal se bo na vzgojiteljico in njeno pomo nico ter sprejel življenje v skupini.

16


SODELOVANJE VRTCA S STARŠI Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in razli@nih pristojnosti. Vrtec naj staršem nudi storitve in ne posega v njihovo sfero zasebnosti, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodlo@anja in ne smejo posegati v strokovnost vrtca. Starši in vrtec pri Osnovni šoli Košana sodelujejo preko skupinskih in individualnih oblik sodelovanja: • skupinske oblike sodelovanja - skupinski sestanek za starše otrok, ki se prvi@ vklju@ujejo v vrtec, - skupni roditeljski sestanki, - organizacija strokovnih predavanj, - oddel@ni roditeljski sestanki, - skupne prireditve, praznovanja, delavnice, - spremljanje otrok na izlete, - obveš@anje staršev z obvestili: na skupni oglasni deski vrtca, na oglasni deski vsakega oddelka, na spletnih straneh Osnovne šole Košana – Vrtec. • individualne oblike sodelovanja - individualni pogovori staršev s strokovnimi delavkami pred prvim vstopom otroka v vrtec, - prisotnost staršev v oddelku v @asu uvajanja otroka, - vsakodnevni stiki in pogovori med starši in vzgojiteljicami, pomo@nicami vzgojiteljic, - popoldanske govorilne ure, ki so vsak prvi @etrtek v mesecu od 1600 do 1700 oz. po dogovoru, - dejavno vklju@evanje staršev v izvedbo kurikuluma (starši z otroki izvedejo dejavnost, predstavijo svoj poklic, itd.).

17


Obveš anje staršev: • najpogosteje poteka neposredno preko vzgojiteljice ali pomo@nice vzgojiteljice oddelka, v katerega je otrok vklju@en, • z obvestili, objavljenimi na skupni oglasni deski v garderobi vrtca: na skupnih oglasnih deskah so objavljene informacije, namenjene vsem staršem, • z obvestili, objavljenimi na oglasni deski pred oddelkom, v katerega je vklju@en otrok: na oglasnih deskah so objavljene informacije, namenjene staršem otrok, ki obiskujejo posamezni oddelek, • z obvestili, objavljenimi na spletni strani Osnovne šole Košana: http://www.os-kosana.si.

18


PRAVICE OTROK IN STARŠEV Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za temeljne otrokove pravice. Otrokom, vklju@enim v javni vrtec, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo, itd. Uresni@evanje zahteve po enakih možnostih ni mogo@e brez upoštevanja razlik ter pravice do izbire in druga@nosti, ki jo mora omogo@iti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kriti@nega duha, osebnih odlo@itev in avtonomne presoje. Starši imajo pravico: • izbrati programe predšolske vzgoje za svoje otroke, • sodelovati pri na@rtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca. Tako se lahko ob prihodu v vrtec ali v dopoldanskem @asu zadržijo v igralnici in se vklju@ijo v razli@ne dejavnosti v dogovoru z vzgojiteljem, • do postopnega uvajanja otroka v vrtec in možnost dogovora o najbolj sprejemljivem na@inu vklju@evanja svojega otroka v vrtec, • do informacij in obveš@anja o tem, katere dejavnosti potekajo, kako se odvija življenje v oddelku. Staršem mora biti vedno na voljo publikacija o vrtcu ter obvestila na oglasni deski pred igralnico.

19


OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA Starši ali zakoniti zastopniki otroka morajo pred sprejemom otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka., ki ni starejše od 1 meseca. V kolikor gre za prestop otroka iz drugega vrtca, so starši dolžni predložiti zdravniško potrdilo, ki ga je imel otrok v prejšnjem vrtcu. Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec vzgojitelja opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa. Starši so dolžni vzgojitelja opozoriti in seznaniti z morebitnimi otrokovimi posebnostmi, zlasti s tistimi, ki bi lahko ogrožale otrokovo varnost ali varnost drugih otrok. Starši so dolžni posredovati številko telefona, na katero jih je mogo@e takoj obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom oziroma o dejstvih, za katera je nujno, da jih nemudoma izvedo. ?e se ob prihodu v vrtec ugotovijo znaki obolenja, je delavec, ki otroka sprejme, dolžan otroka odkloniti. ?e se znaki obolenja ugotovijo med dnevom, je vzgojitelj dolžan nemudoma obvestiti starše. Starši so dolžni priti po otroka nemudoma, ko se jih obvesti o njegovem bolezenskem stanju in pri tem izrazi potrebo, da obolelega otroka prevzamejo takoj. Delavec vrtca, ki sprejema otroka, mora ob sprejemu otroku odvzeti vse predmete oziroma stvari, ki bi lahko ogrozile njegovo varnost ali varnost drugih otrok. Starše otroka, ki mu je bil predmet ali stvar odvzeta, mora delavec opozoriti na posledice nošenja takega predmeta in od njih zahtevati, da otroku onemogo@ijo prinašanje ali posest takšnih stvari. Otroci morajo imeti na poti v vrtec ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, @e to dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki otroka (91. @len Zakona o varnosti cestnega prometa, UL RS 133/2006). V primeru, da otroka na poti v/iz vrtca spremlja tudi mlajša oseba, so starši vrtec dolžni obvestiti, kdo bo otrokov spremljevalec.

20


VPIS, PREPIS IN IZPIS OTROKA

1. VPIS OTROKA V VRTEC Vpis otrok v vrtec pri Osnovni šoli Košana ureja »Pravilnik o kriterijih in na@inu sprejema predšolskih otrok v vrtec v ob@ini Pivka«, ki je objavljen na spletnih straneh OŠ Košana. Vpis v vrtec pri Osnovni šoli Košana za naslednje šolsko leto poteka v mesecu marcu ali aprilu. Natan@ni @as vpisa je objavljen v lokalnih mediji in na doma@i spletni strani OŠ Košana. V vrtec vpisujemo in sprejemamo otroke na podlagi prijav tudi vse leto, vendar le @e so še prosta mesta. ?e je v vrtec vpisanih ve@ otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odlo@a o sprejemu komisija za sprejem otrok. Sestavo in na@in dela komisije iz prejšnjega odstavka ter kriterije za sprejem v vrtec dolo@i svet vrtca v soglasju z ustanoviteljem. Komisijo imenuje ravnatelj. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok s posebnimi potrebami (20. @len Zakona o vrtcih, UL RS 100/2005). Za vpis v vrtec je potrebno izpolniti obrazec Vpisni list otroka v vrtec. Obrazec starši dobijo v upravi vrtca ali na spletnih straneh Osnovne šole Košana. Otroci za@nejo obiskovati vrtec z datumom, za katerega se s starši dogovorimo ob vpisu. Zdravniško potrdilo Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki ne sme biti starejše od 1 (enega) meseca (18. @len Pravilnika o kriterijih in na@inu sprejema predšolskih otrok v vrtec v ob@ini Pivka).

21


2. PREPIS OTROKA IZ PROGRAMA V PROGRAM Otroka lahko starši prepišejo iz dnevnega v poldnevni program in obratno. Za prepis v drug program je potrebno izpolniti obrazec Prepis iz programa v program, ki ga starši dobijo v upravi vrtca ali na spletnih straneh Osnovne šole Košana. Prepis v drug program je možen enkrat letno v teko@em letu. V mesecu juniju, juliju in avgustu ni možen prepis v krajši program (22. @len Pravilnika o kriterijih in na@inu sprejema predšolskih otrok v vrtec v ob@ini Pivka). Sprememba se upošteva z dnem, ki ga starši navedejo v za to pripravljenem obrazcu. 3. IZPIS IN ZA ASNI IZPIS OTROKA IZ VRTCA Starši lahko svojega otroka: • ZA1ASNO IZPIŠEJO OTROKA IZ VRTCA – Starši lahko otroka med koledarskim letom izpišejo iz vrtca za dolo@en @as in sicer od 1. julija do 31. avgusta. Najmanjše obdobje izpisa je en mesec. Izpis za dolo@en @as se lahko za@ne ob predhodni 15 dnevni napovedi v upravi vrtca. Otrok se po preteku izpisa praviloma vrne v svojo skupino. V @asu, ko je otrok za@asno izpisan iz vrtca, pla@ajo starši rezervacijo v višini 50 odstotkov prispevka iz pla@ilnega razreda, ki jim je bil dolo@en z Odlo@bo o dolo@itvi višine pla@ila za program vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil (5. @len Sklepa o oblikovanju cen predšolske vzgoje v vzgojno-varstvenih enotah OŠ Košana in OŠ Pivka). Za za@asni izpis otroka iz vrtca je potrebno izpolniti obrazec Za asni izpis iz vrtca, ki ga starši dobijo v upravi vrtca ali na spletnih straneh Osnovne šole Košana. • IZPIŠEJO OTROKA IZ VRTCA – za izpis otroka iz vrtca je potrebno izpolniti obrazec Izpis iz vrtca, ki ga starši dobijo v upravi vrtca ali na spletnih straneh Osnovne šole Košana Izpolnjeni obrazec je potrebno oddati 15 dni pred izpisom otroka iz vrtca. Izpis otroka velja od potrjenega pisnega izpisa.

22


PLA1ILO VRTCA Osnova za pla@ilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok vklju@en. Obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu. Cene programov na predlog vrtca dolo@i ustanovitelj (ob@ina) (30. in 31. @len Zakona o vrtcih, UL RS 100/2005). Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka in ob@ina. Ob@ina krije del cene programa za otroke, katerih starši imajo na njenem obmo@ju stalno prebivališ@e in za otroke, ki imajo na njenem obmo@ju stalno prebivališ@e skupaj z enim od staršev (2. @len Pravilnika o pla@ilih staršev za programe v vrtcih, UL RS 129/2006). Višino pla@ila staršev dolo@i lokalna skupnost na podlagi lestvice, ki starše razvrš@a v razrede, upoštevaje dohodek na družinskega @lana v primerjavi s povpre@no pla@o na zaposlenega in premoženja družine. V posameznem pla@ilnem razredu pla@ajo starši dolo@en odstotek cene programa. Starši pla@ajo najve@ 80 odstotkov cene programa, v katerega je vklju@en otrok. Starši, ki prejemajo denarno socialno pomo@ po predpisih o socialnem varstvu, so pla@ila oproš@eni. ?e je v vrtec vklju@en ve@ kot en otrok iz družine, pla@ajo starši vrtec le za enega – najstarejšega otroka, za ostale otroke pa so pla@ila oproš@eni (32. in 34. @len Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih, UL RS 25/08).

23


1. CENE PROGRAMOV Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Košana od 01.01.2009 znašajo mese@no na otroka: Program Dnevni program Poldnevni program

Prvo starostno obdobje (od 1 do 3 leta) 455,00 € 364,00 €

Drugo starostno obdobje (od 3 let do 6 let) 350,00 € 280,00 €

Pla@ilo staršev se spremeni, @e je prisotnost otrok v vrtcu manj dni kot je delovnih dni v mesecu. ?e je otrok prisoten manj dni, se pla@ilo zmanjša za stroške prehrane, to je: - za celodnevni program za 1,26 € - za poldnevni program za 0,96 € V primeru daljše odsotnosti (10 delovnih dni ali ve@) zaradi bolezni, se pla@ilo zmanjša za stroške režije. Starši morajo upravi vrtca dostaviti zdravniško potrdilo. 2. UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLA ILA VRTCA • •

znižano pla@ilo se uveljavlja v ob@ini, ki krije del cene programa za otroka znižano pla@ilo vrtca uveljavljate z obrazcem DZS 1,82 – Vloga za znižano pla ilo vrtca. Obrazec skupaj s prilogami oddate na svoji ob@ini (na Oddelku za družbene dejavnosti)

za otroke, ki so že vklju@eni v vrtec, se znižano pla@ilo uveljavi s 1. januarjem naslednjega leta. Starši oddajo vlogo praviloma do 15. novembra teko;ega leta. za otroke, ki se vklju@ijo v vrtec med letom (npr. s 01.09.), se znižano pla@ilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, @e starši oddajo vlogo najkasneje 15 dni pred predvideno vklju@itvijo. @e starši zamudijo rok za oddajo Vloge za znižano pla@ilo vrtca, se znižano pla@ilo uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko so oddali vlogo (15. @len Pravilnika o pla@ilih staršev za programe v vrtcih, UL RS 129/2006). @e je v vrtec vklju@en ve@ kot en otrok iz družine, pla@ajo starši vrtec le za enega – najstarejšega otroka, za ostale otroke pa so pla@ila oproš@eni. Kljub temu morate starši tudi za mlajšega otroka (oz. otroke) uveljavljati znižano pla@ilo vrtca.

• • •

24


To storite tako, da tudi za mlajšega otroka na svoji ob@ini oddate izpolnjeno Vlogo za znižano pla@ilo vrtca, tej vlogi pa ni potrebno priložiti prilog, ki ste jih že priložili vlogi za starejšega otroka. tudi starši, ki uveljavljate oprostitev pla@ila (torej ste prejemniki denarne socialne pomo@i), morate oddati Vlogo za znižano pla@ilo vrtca, v njej pa navedete le podatke o vlagatelju in otroku ter priložite odlo@bo centra za socialno delo o dodelitvi denarne socialne pomo@i. staršem, ki ne uveljavljajo znižanega pla@ila, vrtec izstavi ra@un v višini polnega pla@ila (23. @len Pravilnika o pla@ilih staršev za programe v vrtcih, UL RS 129/2006).

3. POSLEDICE NEPLA EVANJA STARŠEV ?e so obveznosti pla@ila neporavnane ve@ kot en mesec od zapadlosti, vrtec pošlje staršem pisni opomin za pla@ilo, v katerem dolo@i rok za poravnavo zapadlih neporavnanih obveznosti z opozorilom, da se bo v primeru, @e obveznost ne bo poravnana v navedenem roku, pred pristojnim sodiš@em za@el postopek za izterjavo neporavnanih obveznosti (32.b @len Zakona o vrtcih, UL RS 100/2005).

Izdala: OSNOVNA ŠOLA KOŠANA Odgovorna oseba: Neva Brce, ravnateljica Uredili: Mojca Horvat, Antonija Tomši; Risbe so prispevali otroci iz našega vrtca Naslovnica: Urška Tušar Naklada: 100 izvodov Dolnja Košana, avgust 2009

25

OŠ Košana - Publikacija vrtec 2009/10  

Publikacija vrtca oš Košana za leto 2009 - 10