Page 1

OSNOVNA ŠOLA KOŠANA

ENOTA VRTCA

Naslov:

Dolnja Košana 61 6256 Košana

Ravnateljica: Vodja enote vrtca:

Neva Brce Mojca Horvat

Ra unovodkinja sekretarka: Telefon / faks: tajništvo ravnateljica faks vrtec

in

poslovna

Lidija Pavzin 05 721 83 90 05 721 83 95 05 721 83 99 05 721 83 96

E-mail: Spletna stran:

o-kosana.po@guest.arnes.si http://o-kosana.po.edus.si

TRR pri UJP: Dav na številka:

01291-6030674965 11274824

VRTEC KOŠANA je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Ob ina Pivka in je sestavni del Osnovne šole Košana (Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana, UL RS 70/2006). Ker vrtec deluje v sklopu osnovne šole, je najvišji organ vrtca Svet šole. Svet šole sestavljajo predstavniki ustanovitelja, šole in staršev. Predstavniki staršev vrtca delujejo v Svetu staršev osnovne šole. Vrtec Košana nudi vzgojo in varstvo predšolskih otrok iz naslednjih vasi: Dolnja Košana, Gornja Košana, =epno, Vol>e, Nova Sušica, Stara Sušica, Neverke, Ribnica, Suhorje, Buje. Po potrebi nudi Vrtec Košana vzgojo in varstvo tudi otrokom iz drugih podro>ij Ob>ine Pivka in iz drugih ob>in (Postojna, ilirska Bistrica).


ORGANIZIRANOST VRTCA POSLOVALNI AS VRTCA Vrtec Košana je odprt vsak delavnik, od ponedeljka do petka. Poslovalni >as vrtca traja 10 ur, od 600 do 1600. Delo z otroki poteka v treh oddelkih. V >asu prihajanja otrok v vrtec (med 600 in 700) ter v >asu odhajanja iz vrtca(med 1430 in 1600), so otroci vseh oddelkov lahko združeni v eno ali dve skupini. ZAPOSLENI V VRTCU V šolskem letu 2008/2009 vzgojno dejavnost v oddelkih opravljajo tri vzgojiteljice in tri pomo>nice vzgojiteljice. Vzgojiteljice: Margareta Ludvik Jožica Trajkov po razpisu

Pomo>nice vzgojiteljice sta: Tanja Fidelj po razpisu po razpisu

Za vrtec skrbijo tudi: ravnateljica – Neva Brce ra unovodkinja in poslovna sekretarka – Lidija Pavzin vodja enote vrtca – Mojca Horvat svetovalna delavka – Mojca Horvat knjižni arka – Katja =ekada organizatorka prehrane – Antonija Tomši> organizator higienskega minimuma - Antonija Tomši> hišnik – Martin Urban>i> kuharica – Bernarda Morel istilka - Mejak Suzana perica - Nela Prelc


ODDELKA VRTCA Vzgojno-varstveno-pedagoško delo v Vrtcu Košana poteka v treh skupinah, ki delujejo v treh igralnicah – MAVRICE, SON,KI in ZVEZDICE, ter na zunanjih ograjenih zelenih površinah z igrali, ki otroku omogo>ajo sprostitev in razli>ne gibalne dejavnosti. Vrtec po potrebi uporablja tudi prostore šole: ve namenski prostor, knjižnico, telovadnico in igriš e. Vrtec Košana vpisuje tako otroke prvega starostnega obdobja (od 1 do 3 let) kot tudi otroke drugega starostnega obdobja (od 3 do 6 let). Dolo>anje števila otrok v oddelku poteka na osnovi normativov in standardov, ki upoštevajo pedagoška in zdravstvena na>ela ter prostorske možnosti okolja ter glede na vpis otrok v vrtec. V Vrtcu Košana so v šolskem letu 2008/2009 glede na število vpisanih otrok oblikovani naslednji oddelki: heterogen oddelek prvega starostnega obdobja – v oddelek je vklju>enih najve> 10 otrok v starosti od 11 mesecev do 3 let kombinirani oddelek otrok prvega in drugega starostnega obdobja – v oddelek je lahko vklju>enih najve> 17 otrok prvega (od 11 mesecev do 3 let) in drugega (od 3 do 6 let) starostnega obdobja, med njimi je lahko najve> 7 otrok prvega starostnega obdobja, heterogen oddelek drugega starostnega obdobja – v oddelek je vklju>enih najve> 19 otrok, starih od 3 do 6 let. Pri vklju>evanju otrok v vrtec se upošteva tudi sklep o fleksibilnem normativu, ki ga je izdala Ob>ina Pivka. Na osnovi sklepa se lahko število otrok v oddelku pove>a za najve> dva otroka. V oddelek sta lahko vklju>ena najve> dva otroka s posebnimi potrebami. =e so v oddelek vrtca usmerjeni otroci s posebnimi potrebami, se število otrok v oddelku lahko zniža.


PROGRAM VRTCA

Temeljne naloge vrtca so pomo> staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Vrtec glede na trajanje izvaja naslednja programa: dnevni program, poldnevni program. V dnevnem programu je otrok v vrtec vklju>en od 6 do 9 ur, v poldnevnem programu pa 5 ur, pri tem pa je možen fleksibilni urnik od 645 do 1215. Programa obsegata vzgojno izobraževalni program, varstvo in prehrano otrok. V en oddelek Vrtca Košana so vklju>eni tako otroci vpisani v dnevni kot otroci vpisani v poldnevni program vrtca. CILJI VZGOJE V VRTCU Splošni cilj vzgoje v vrtcu je spodbujanje razli>nih podro>ij razvoja v skladu z zakonitostmi razvojnega obdobja ter zna>ilnostmi posameznega otroka in omogo>anje razvoja njegovih posebnih sposobnosti in spretnosti. Cilji predšolske vzgoje so: razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje razli>nosti in sodelovanje v skupinah, razvijanje sposobnosti prepoznavanja >ustev in spodbujanje >ustvenega doživljanja in izražanja, negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja, spodbujanje jezikovnega razvoja za u>inkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja, spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja, spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti, posredovanje znanj razli>nih podro>ij znanosti in iz vsakodnevnega življenja, razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.


OBOGATITVENI PROGRAMI Obogatitveni programi so namenjeni dopolnjevanju potreb in interesu otrok in staršev ter pestrejši izbiri vsebine. Obogatijo življenje in delo v oddelku ter pomagajo vzgojiteljici in njeni pomo>nici pri odkrivanju in spodbujanju nagnjen otrok. Obogatitveni programi v Vrtcu Košana spoznavni dan, praznovanje rojstnih dnevov, obisk Lutkovnega gledališ>a Ljubljana, veseli december in obisk Dedka Mraza, igre na snegu, knjižna torba, izposoja knjig v vrtcu, pustovanje, sodelovanje z zdravstveno službo v projektu »Skrb za zdrave zobe«, ustvarjalne delavnice s starši, Eko dan, sodelovanje na nate>ajih, sodelovanje s šolo, spoznavanje ra>unalniškega sveta, sodelovanje v zbiralnih akcijah, sodelovanje pri urejanju prostora, zaklju>ek šolskega leta, izlet.

»Travnik«,narisala Mila, 3 leta in 10 mesecev


PRIMARNE NALOGE VRTCA KOŠANA Primarne naloge Vrtca Košana so: zagotoviti otrokom prijetne trenutke v skupini, sproš>enost in varno po>utje, navajati otroke na samostojnost in sposobnost biti uspešen pri zahtevah v skupini in s tem vplivati na otrokovo samozavest in vztrajnost, navajati otroke na strpnost, solidarnost in upoštevanje razli>nosti, otroke seznaniti s pravili lepega vedenja in vljudnosti v komuniciranju, otrokom s posebnimi potrebami zagotoviti polno in aktivno sodelovanje z drugimi otroki v oddelku, organizirati otrokom >im ve> estetskih, telesnih, >ustvenih, delovnih izzivov in spodbud za aktivno igro. ASOVNI RAZPORED AKTIVNOSTI V VRTCU

Aktivnost Prihodi otrok in igre po dani izbiri Priprava na zajtrk in zajtrk Umivanje zob in rok Jutranje sre>anje Dejavnosti po kurikulumu, bivanje na prostem Priprava na kosilo in kosilo Umivanje zob in rok =as po>itka Popoldanska malica Umirjene igre in odhodi domov

2as aktivnosti 6.00 – 8.15 8.15 – 9.00 9.00 – 9.30 9.30 – 9.45 9.45 – 11.45 11.15 – 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 14.30 14.30 – 14.45 14.45 – 16.00

Prikazana >asovna razporeditev aktivnosti je zgolj okvirna, saj se lahko aktivnosti v razli>nih skupinah, zaradi specifi>nih potreb otrok, ki jih vklju>ujejo, nekoliko razlikujejo.


DEŽURSTVA V VRTCU Vrtec Košana bo v šolskem letu 2008/2009 v primeru zadostnega števila prijavljenih otrok (15 odstotkov od vseh vpisanih otrok v vrtec) organiziral dežurstva za naslednje dni: 22. december 2008 – ponedeljek, 23. december 2008 – torek, 24. december 2008 – sreda, 28. april 2009 – torek, 29. april 2009 – sreda, 30. april 2009 - >etrtek 26. junij 2009 – petek, V primeru, da bodo starši v zgoraj navedenih dneh potrebovali varstvo svojega otroka, bodo teden dni pred navedenimi datumi izpolnili prijavnico za varstvo otroka, ki jo bodo dobili pri otrokovi vzgojiteljici.

»Vojaški poligon«,narisal Mitja, 5 let in 1 mesec


SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU Svetovalna služba v vrtcu v sodelovanju z vzgojiteljicami, vodstvom vrtca in drugimi strokovnimi delavci prispeva k optimalnemu razvoju otroka. Pomaga in sodeluje v vrtcu s ciljem, da bi vrtec in dom skupaj v >im ve>ji meri ustvarjala pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti v predšolski dobi. Delo svetovalne službe v vrtcu temelji na: posebni skrbi pri sprejemanju in uvajanju otroka v vrtec, upoštevanju splošnih zna>ilnosti razvoja in u>enja otroka v predšolskem obdobju ter ugotavljanju posebnosti razvoja otrok, ki so vklju>eni v vrtec, upoštevanju socialnega okolja, iz katerega prihajajo otroci, vklju>eni v vrtec, skrbi pri vklju>evanju v vrtec otrok s posebnimi potrebami, koordiniranju strokovnih delavcev za pripravo, izvedbo in spremljanje individualiziranega programa, upoštevanju zna>ilnosti vrtca, skrbi pri prehodu otroka iz vrtca v šolo. Urnik svetovalne službe vrtca je dolo>en za vsako šolsko leto posebej, možno pa se je dogovoriti za pogovore tudi izven urnika. Svetovalna delavka je dosegljiva na telefonu 05 721 83 90 ali 05 721 83 99. DELO LOGOPEDINJE

Z otroki, ki imajo težave v govornem razvoju, dela diplomirana defektologinja – logopedinja, zaposlena na Centru za korekcijo govora in sluha – Logopedska ambulanta Postojna.


SODELOVANJE VRTCA S STARŠI

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in razli>nih pristojnosti. Vrtec naj staršem nudi storitve in ne posega v njihovo sfero zasebnosti, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodlo>anja in ne smejo posegati v strokovnost vrtca. Starši in Vrtec Košana sodelujejo na razli ne na ine: z vsakodnevnimi stiki in pogovori med starši in vzgojiteljicama ter pomo>nicama vzgojiteljic, z udeležbo na popoldanskih govorilnih urah, ki so vsak prvi >etrtek v mesecu od 1600 do 1700 oz. po dogovoru, s prisotnostjo na roditeljskih sestankih, z obveš>anjem staršev z obvestili na oglasni deski pred igralnicama, preko družabnih sre>anj z otroki in starši, s spremljanjem otrok na izlete, s prisotnostjo na strokovnih predavanjih, z dejavnim vklju>evanjem staršev v izvedbo kurikuluma (starši z otroki izvedejo dejavnost, predstavijo svoj poklic, itd.).

»Morje«,narisala Manca, 3 leta in 7 mesecev


PRAVICE OTROK IN STARŠEV Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za temeljne otrokove pravice. Otrokom, vklju>enim v javni vrtec, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo, itd. Uresni>evanje zahteve po enakih možnostih ni mogo>e brez upoštevanja razlik ter pravice do izbire in druga>nosti, ki jo mora omogo>iti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kriti>nega duha, osebnih odlo>itev in avtonomne presoje. Starši imajo pravico izbrati programe predšolske vzgoje za svoje otroke. Starši imajo pravico sodelovati pri na>rtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca. Tako se lahko ob prihodu v vrtec ali v dopoldanskem >asu zadržijo v igralnici in se vklju>ijo v razli>ne dejavnosti v dogovoru z vzgojiteljem. Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec in možnost dogovora o najbolj sprejemljivem na>inu vklju>evanja svojega otroka v vrtec. Starši imajo pravico do informacij in obveš>anja o tem, katere dejavnosti potekajo, kako se odvija življenje v oddelku. Staršem mora biti vedno na voljo publikacija o vrtcu ter obvestila na oglasni deski pred igralnico.

»Rožice«,narisala Petra, 2 leti in 8 mesecev


OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA

Starši ali zakoniti zastopniki otroka morajo pred sprejemom otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. V kolikor gre za prestop otroka iz drugega vrtca, so starši dolžni predložiti zdravniško potrdilo, ki ga je imel otrok v prejšnjem vrtcu. Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec vzgojitelja opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa. Starši so dolžni vzgojitelja opozoriti in seznaniti z morebitnimi otrokovimi posebnostmi, zlasti s tistimi, ki bi lahko ogrožale otrokovo varnost ali varnost drugih otrok. Starši so dolžni posredovati številko telefona, na katero jih je mogo>e takoj obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom oziroma o dejstvih, za katera je nujno, da jih nemudoma izvedo. =e se ob prihodu v vrtec ugotovijo znaki obolenja, je delavec, ki otroka sprejme, dolžan otroka odkloniti. =e se znaki obolenja ugotovijo med dnevom, je vzgojitelj dolžan nemudoma obvestiti starše. Starši so dolžni priti po otroka nemudoma, ko se jih obvesti o njegovem bolezenskem stanju in pri tem izrazi potrebo, da obolelega otroka prevzamejo takoj. Delavec vrtca, ki sprejema otroka, mora ob sprejemu otroku odvzeti vse predmete oziroma stvari, ki bi lahko ogrozile njegovo varnost ali varnost drugih otrok. Starše otroka, ki mu je bil predmet ali stvar odvzeta, mora delavec opozoriti na posledice nošenja takega predmeta in od njih zahtevati, da otroku onemogo>ijo prinašanje ali posest takšnih stvari. Otroci, ki obiskujejo vrtec, morajo na poti do vrtca in iz vrtca imeti spremstvo polnoletne osebe. Otroka v vrtec lahko spremlja tudi mlajša oseba, starejša od 10 let, vendar so v tem primeru starši dolžni podpisati izjavo, s katero sprejmejo vso odgovornost za varnost otroka v cestnem prometu.


UVAJANJE OTROKA V VRTEC

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev, na katerega se je treba v družini in vrtcu pripraviti. Otrok se ob vstopu v vrtec sre>a s številnimi novostmi. Preplavljajo ga novi vtisi, dogodki in doživetja. Ve>ina otrok, ki vstopi v vrtec, je ob tem prvi> za daljši >as lo>ena od staršev. Ta sprememba zahteva od otroka veliko energije, prilagajanja in spoprijemanja z lastno negotovostjo. V novem okolju se otrok sre>uje s še nepoznanimi odraslimi in otroki. Prilagoditi se mora tamkajšnjemu ritmu življenja in novim zahtevam. Vklju>uje se v skupino vrstnikov, s katerimi si bo delil igra>e in pozornost odraslih. Ob vstopu v vrtec se otroci odzovejo na razli>ne na>ine. Nekateri se hitro prilagodijo novim okoliš>inam in ob tem ne kažejo veliko težav. Drugi imajo normalne prilagoditvene težave in ob lo>itvi od staršev jokajo, se staršev držijo, so nemirni in ob>utljivi. Otrokove prilagoditvene težave v >asu uvajanja po>asi izginjajo, ko otrok sprejema novo okolje in se za>ne navezovati na vzgojiteljico in pomo>nico vzgojiteljice, ki mu nudita ob>utek varnosti, topline in zaš>ite. Za otrokovo ustrezno navezovanje je sodelovanje staršev z vzgojiteljico in pomo>nico vzgojiteljice, ki sprejemata njihovega otroka v skupino, nujno potrebno. S sodelovanjem se namre> vzpostavi zaupanje. Otrok doživlja svet okoli sebe tudi skozi doživljanje najbližjih, zato bo veliko lažje zaupal, >e bosta zaupala tudi starša. Starši lahko otroku u>inkovito pomagajo pri spoprijemanju s težavami ob uvajanju, >e upoštevajo postopnost ter pri sebi in otroku razvijajo zaupanje v vrtec. Pred vstopom otroka v vrtec naj se starši udeležijo prvega roditeljskega sestanka konec meseca avgusta ali se dogovorijo za sre>anje z vzgojiteljicami (>e otrok vstopa v vrtec med šolskim letom) in se tako spoznajo in pogovorijo z otrokovo vzgojiteljico ter pomo>nico vzgojiteljice. Z njima se starši pogovorijo o njihovem otroku, lastnih ob>utkih in vprašanjih, ki se porajajo ob tem dogodku, ter o na>inih in postopku uvajanja otroka v vrtec.


Da bo otrokova stiska ob prilagajanju na spremembe priporo amo:

im manjša,

Starši naj prihranijo nekaj dni dopusta za uvajanje otroka, saj ob vstopu otroka v vrtec, staršem omogo>amo, da so prvi teden del >asa z otrokom v skupini. Otroka prvi dan nikakor ne pustite ves dan v vrtcu. Po>util se bo zapuš>enega in odhod v vrtec je lahko zato dlje >asa težaven. =e ste se odlo>ili, da boste uvajali otroka tako, da boste nekaj >asa z njim v oddelku, bodite v >asu bivanja med otroki aktivni, igrajte se z njimi, sodelujte tudi z vzgojiteljico in pomo>nico vzgojiteljice, saj boste s tem svojemu otroku ve>ali ob>utek varnosti v skupini. =as samostojnega bivanja otroka v skupini postopno podaljšujte. V >asu uvajanja ne vnašajte dodatnih sprememb v otrokovo življenje (npr. odvajanje od dude, pleni>k). Otrok naj prinese v vrtec svojo priljubljeno igra>ko ali kakšen drugi predmet, ki mu veliko pomeni. Ti predmeti ga bodo tolažili in pomirjali. Pomembno je, da otroka ob prihodu oddate vzgojiteljici nežno, a odlo>no. Otroku dajte vedeti, da greste in da se boste vrnili ponj. =e je mogo>e, naj otrok prvi mesec vrtec obiskuje >im bolj redno. Stalen ritem prihodov in odhodov iz vrtca daje otroku ob>utek varnosti in zaupanja. Držite obljube, ki jih dajete otroku. Uvajanje otroka s prisotnostjo staršev v vrtcu naj traja le prvi teden, po potrebi tudi manj. Za etne težave ob uvajanju otroka v vrtec bodo kmalu minile. Otrok bo rad prihajal v vrtec, navezal se bo na vzgojiteljico in njeno pomo nico ter sprejel življenje v skupini.

»Riba«,narisala Pia, 4 leta in 3 meseci


VPIS OTROKA V VRTEC Vpis v Vrtec Košana za naslednje šolsko leto poteka v mesecu marcu ali aprilu. Natan>ni >as vpisa je objavljen v lokalnih mediji in na doma>i spletni strani OŠ Košana. V vrtec vpisujemo in sprejemamo otroke na podlagi prijav tudi vse leto, vendar le >e so še prosta mesta. =e je v vrtec vpisanih ve> otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odlo>a o sprejemu komisija za sprejem otrok. Sestavo in na>in dela komisije iz prejšnjega odstavka ter kriterije za sprejem v vrtec dolo>i svet vrtca v soglasju z ustanoviteljem. Komisijo imenuje ravnatelj. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok s posebnimi potrebami (20. >len Zakona o vrtcih, UL RS 100/2005). Za vpis v vrtec je potrebno izpolniti obrazec Vpisni list otroka v vrtec. Obrazec starši dobijo v upravi vrtca ali na spletnih straneh Osnovne šole Košana. Otroci za>nejo obiskovati vrtec z datumom, za katerega se s starši dogovorimo ob vpisu. Zdravniško potrdilo Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki ne sme biti starejše od 1 (enega) meseca (17. >len Pravilnika o kriterijih in na>inu sprejema predšolskih otrok v Vrtec Košana).


PREPIS OTROKA IZ PROGRAMA V PROGRAM, ZA ASNI IZPIS OTROKA IZ VRTCA, IZPIS OTROKA IZ VRTCA Starši lahko svojega otroka: PREPIŠEJO IZ PROGRAMA V PROGRAM – Otroka lahko starši prepišejo iz dnevnega v poldnevni program in obratno. Prepis v drug program je možen enkrat letno v teko>em letu. V mesecu juniju, juliju in avgustu ni možen prepis v krajši program (21. >len Pravilnika o kriterijih in na>inu sprejema predšolskih otrok v Vrtec Košana). Sprememba se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca. ZA,ASNO IZPIŠEJO OTROKA IZ VRTCA – Starši lahko otroka med koledarskim letom izpišejo iz vrtca za dolo>en >as in sicer od 1. julija do 31. avgusta. Najmanjše obdobje izpisa je en mesec. Izpis za dolo>en >as se lahko za>ne ob predhodni 15 dnevni napovedi v upravi vrtca. Otrok se po preteku izpisa praviloma vrne v svojo skupino. V >asu, ko je otrok za>asno izpisan iz vrtca, pla>ajo starši rezervacijo v višini 50 odstotkov prispevka iz pla>ilnega razreda, ki jim je bil dolo>en z Odlo>bo o dolo>itvi višine pla>ila za program vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil (5. >len Sklepa o oblikovanju cen predšolske vzgoje v vzgojno-varstvenih enotah OŠ Košana in OŠ Pivka). IZPIŠEJO OTROKA IZ VRTCA – izpolnjen obrazec je potrebno oddati 15 dni pred izpisom otroka iz vrtca. Izpis otroka velja od potrjenega pisnega izpisa.

Obrazce, ki jih starši potrebujejo za prepis otroka iz programa v program, za>asni izpis otroka iz vrtca in izpis otroka iz vrtca, prejmejo v upravi vrtca, objavljeni pa so tudi na spletnih straneh Osnovne šole Košana. PRIHODI IN ODHODI OTROKA V/IZ VRTCA Otroci morajo imeti na poti v vrtec ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, >e to dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki otroka (91. >len Zakona o varnosti cestnega prometa, UL RS 133/2006). V primeru, da otroka na poti v/iz vrtca spremlja tudi mlajša oseba, so starši vrtec dolžni obvestiti, kdo bo otrokov spremljevalec.


PLA ILO VRTCA Osnova za pla>ilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok vklju>en. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu. Cene programov na predlog vrtca dolo>i ustanovitelj (ob>ina) (30. in 31. >len Zakona o vrtcih, UL RS 100/2005). Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka in ob>ina. Ob>ina krije del cene programa za otroke, katerih starši imajo na njenem obmo>ju stalno prebivališ>e in za otroke, ki imajo na njenem obmo>ju stalno prebivališ>e skupaj z enim od staršev (2. >len Pravilnika o pla>ilih staršev za programe v vrtcih, UL RS 129/2006). Pla>ilo staršev dolo>i lokalna skupnost na podlagi lestvice, ki starše razvrš>a v razrede, upoštevaje dohodek na družinskega >lana v primerjavi s povpre>no pla>o na zaposlenega in premoženja družine. V posameznem pla>ilnem razredu pla>ajo starši dolo>en odstotek cene programa. Starši pla>ajo najve> 80 odstotkov cene programa, v katerega je vklju>en otrok. Starši, ki prejemajo denarno socialno pomo> po predpisih o socialnem varstvu, so pla>ila oproš>eni. =e je v vrtec vklju>en ve> kot en otrok iz družine, pla>ajo starši vrtec le za enega – najstarejšega otroka, za ostale otroke pa so pla>ila oproš>eni (32. in 34. >len Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih, UL RS 25/08). Znižano pla>ilo se uveljavlja v ob>ini, ki krije del cene programa za otroka. Za otroke, ki so že vklju>eni v vrtec, se znižano pla>ilo uveljavi s 1. januarjem naslednjega leta. Starši oddajo vlogo praviloma do 15. novembra teko0ega leta. Za otroke, ki se vklju>ijo v vrtec med šolskim letom, se znižano pla>ilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, >e starši oddajo vlogo najkasneje 15 dni pred predvideno vklju>itvijo. =e starši zamudijo rok iz drugega in tretjega odstavka tega >lena, se znižano pla>ilo uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko so oddali vlogo (15. >len Pravilnika o pla>ilih staršev za programe v vrtcih, UL RS 129/2006). Starši uveljavljajo znižano pla0ilo vrtca z obrazcem DZS 1,82 – Vloga za znižano pla ilo vrtca. Obrazec kupijo, ga izpolnijo in skupaj s prilogami oddajo na ob0ini (na Oddelek za družbene dejavnosti). Starši, ki uveljavljajo oprostitev pla0ila na vlogi navedejo le podatke o vlagatelju in otroku ter priložijo odlo0bo centra za socialno delo o dodelitvi denarne socialne pomo0i.


Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega pla>ila, vrtec izstavi ra>un v višini polnega pla>ila (23. >len Pravilnika o pla>ilih staršev za programe v vrtcih, UL RS 129/2006). Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Košana od 1. aprila 2008 znašajo mese>no na otroka (1. >len Sklepa o oblikovanju cen predšolske vzgoje v vzgojnovarstvenih enotah OŠ Košana in OŠ Pivka): Program Dnevni program Poldnevni program

Prvo starostno obdobje (od 1 do 3 leta) 414,72 € 347,33 €

Drugo starostno obdobje (od 3 let do 6 let) 344,51 € 275,61 €

Pla>ilo staršev se spremeni, >e je prisotnost otrok v vrtcu manj dni kot je delovnih dni v mesecu. =e je otrok prisoten manj dni, se pla>ilo zmanjša za stroške prehrane (4. >len Sklepa o oblikovanju cen predšolske vzgoje v vzgojno-varstvenih enotah OŠ Košana in OŠ Pivka). V primeru daljše odsotnosti (10 delovnih dni ali ve>) zaradi bolezni, se pla>ilo zmanjša za stroške režije. Starši morajo upravi vrtca dostaviti zdravniško potrdilo (4. >len Sklepa o oblikovanju cen predšolske vzgoje v vzgojno-varstvenih enotah OŠ Košana in OŠ Pivka). POSLEDICE NEPLA EVANJA STARŠEV =e so obveznosti pla>ila neporavnane ve> kot en mesec od zapadlosti, vrtec pošlje staršem pisni opomin za pla>ilo, v katerem dolo>i rok za poravnavo zapadlih neporavnanih obveznosti z opozorilom, da se bo v primeru, >e obveznost ne bo poravnana v navedenem roku, pred pristojnim sodiš>em za>el postopek za izterjavo neporavnanih obveznosti (32.b >len Zakona o vrtcih, UL RS 100/2005).

Izdala: OSNOVNA ŠOLA KOŠANA Odgovorna oseba: Neva Brce, ravnateljica Uredila: Mojca Horvat Naslovnica: Urška Tušar Naklada: 70 izvodov Dolnja Košana, avgust 2008

Publikacija Vrtec 2008/09  

Publikacija vrtca osnovne šole Košana za šolsko leto 2008/09

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you