Page 1

OSNOVNA ŠOLA KOŠANA

PUBLIKACIJA ŠOLSKO LETO 2012/2013 Ime in priimek: …………………………………………………………… Razred: ……………………………………………………………………… Naslov: ………………………………………………………………………. Domači telefon: ………………………………………………….………. Telefon mame: ……………………………………………………........ Telefon očeta: ……………………………………………………………


Vzemi si čas za prijaznost, saj je pot k sreči. Vzemi si čas za sanje, popeljejo te med zvezde. Vzemi si čas in ozri se naokrog, dan je prekratek, da bi bil sebičen. Vzemi si čas za smeh, ki je glasba duše. (stara angleška molitev)

USPEŠNO ŠOLSKO LETO 2012/2013!

Neva Brce, ravnateljica

2


OSNOVNA ŠOLA KOŠANA Dolnja Košana 61, 6256 Košana

Ravnateljica: Neva Brce Poslov. sekretarka – računovodkinja: Nataša Kamenšek Šolska svetovalna služba – psihologinja: Manja Žeželj Tel. centrala: Ravnateljica:

05/ 72 18 390 05/ 72 18 395

Fax:

05/ 72 18 399

Spletna stran:

http://www.os-kosana. si

E-naslov:

o-kosana.po@guest.arnes.si

Št. transakcijskega računa:

SI56 0110 0600 0038 047

Matična številka:

5086922000

ID:

11274824

Ustanovitelj: Ustanovitelj šole je občina Pivka. Odlok o ustanovitvi, usklajen z novo šolsko zakonodajo je bil sprejet v novembru 1996 ter objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/97. Odlok o ustanovitvi je bil spremenjen in dopolnjen v juniju 2006 in v maju 2008.

3


PREDSTAVITEV ŠOLE ŠOLSKI OKOLIŠ

Osnovna šola Košana izvaja program osnovnošolskega izobraževanja za učence iz šolskega okoliša, ki obsega naslednje vasi: Dolnja Košana, Gornja Košana, Čepno, Volče, Nova Sušica, Stara Sušica, Neverke, Ribnica, Buje in Suhorje.

4


ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV V šolskem letu 2012/2013 je na naši šoli 5 oddelkov. Pouk poteka v eni izmeni. PREDMETNA STOPNJA 6. – 9. razred 28 učencev

RAZREDNA STOPNJA 1. – 5. razred

45 učencev

5 ODDELKOV 73 UČENCEV

PODALJŠANO BIVANJE 1. – 5. razred 41 učencev

5


ORGANI UPRAVLJANJA Svet šole:

o 3 predstavniki ustanovitelja (Slavka Glažar, Mirjam Šatej Cucek, Anita Bernetič)

o 3 predstavniki staršev (Kristijan Črlenec, Tatjana Dolgan Prelec, Jožica Dolgan Glažar)

o 5 predstavnikov delavcev šole (Margareta Ludvik, Alenka Valenčič, Mojca Žnidaršič, Katja Čekada, Marija Mršnik) Predsednica sveta zavoda je Alenka Valenčič. Ravnateljica šole: Neva Brce STROKOVNI ORGANI o Učiteljski zbor: vsi strokovni delavci šole o Oddelčni učiteljski zbor: vsi strokovni delavci, ki učijo v oddelku Strokovni aktiv učiteljic I. triletja (vodja Cecilija Pavlovič), strokovni aktiv učiteljic v II. in III. triletju (vodja Anita Nedeljkovič Andlovic), strokovni aktiv učiteljic oddelkov podaljšanega bivanja (vodja Mojca Žnidaršič), strokovni aktivi učiteljev: umetniško področje (vodja Urška Tušar), športno področje (vodja Matjaž Kešanski). 6


SVET STARŠEV Sestava: Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev bo v tem letu štel 10 delegatov. Člani dosedanjega sveta staršev so izvolili tri predstavnike v svet šole. Kristijan Črlenec Tatjana Dolgan Prelec Jožica Dolgan Glažar Naloge:  voli predstavnike v svet šole;  daje mnenje o predlogu razvojnega programa in letnem delovnem načrtu šole;  predlaga nadstandardne programe;  daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;  razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalnih problemih;  obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom;  opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

7


PROGRAM DELA V šolskem letu 2012/2013 bomo realizirali 190 dni pouka. Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve, šolo v naravi, celodnevne ekskurzije. Predmet 1.r. Slovenščina / SLO 6 Matematika / MAT 4 Angleščina / TJA Likovna umetnost / 2 Glasbena umetnost / 2 Družba / DRU Geografija / GEO Zgodovina / ZGO Dom. in drž. kultura in etika / DDE Spoznavanje okolja / 3 SPO Fizika / FIZ Kemija / KEM Biologija / BIO Naravoslovje / NAR Tehnika in tehnol. / TIT Gospodinjstvo / GOS Šport / 3 IZBIR.PREDMET 1 2 3 Oddelčna skupnost Kulturni dnevi 4 Naravoslovni dnevi 3 Tehniški dnevi 3 Športni dnevi 5

2.r. 7 4 2 2 -

3.r. 7 5 2 2 -

4.r 5 5 2 2 1,5 2 -

5.r. 5 4 3 2 1,5 3 -

6.r. 5 4 4 1 1 1 1

7.r. 4 4 4 1 1 2 2

8.r. 3,5 4 3 1 1 1,5 2

9.r 4,5 4 3 1 1 2 2

-

-

-

-

-

1

1

-

3

3

-

-

-

-

-

-

3 4 3 3 5

3 4 3 3 5

3 0,5 3 3 4 5

1 3 0,5 3 3 4 5

2 2 1,5 3 0,5 3 3 4 5

3 1 2 2/1 1 1 0,5 3 3 4 5

2 2 1,5 1 2 2/1 1 1 0,5 3 3 4 5

2 2 2 2 2/1 1 1 0,5 3 3 4 5

8


Dopol. in dodatni pouk Interesne dejavnosti

1 2

1 2

1 2

Število predmetov

7

7

7

Število ur tedensko

22

23

24

Število tednov

35

35

35

1 2

1 2

1 2

1 1 1 2 2 2 13/14 15/16 13/14 9 10 12 /15 /17 /15 29,5/ 29,5/ 25,5 27,5 27,5 29/30 30,5 30,5 35 35 35 35 35 32

POUK Pouk izvajamo po veljavnih učnih načrtih in delovnem načrtu šole v obsegu predmetnika ter v skladu s smernicami za delo Ministrstva za šolstvo in šport in s programom Občine Pivka. Šolo odpiramo ob 6.00 za učence, ki so v jutranjem varstvu. Za vse ostale učence pa je prihod v šolo 10 min pred začetkom pouka. Predura* 1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 7. ura

7.00 – 7.50

* Pouk se izvaja v predurah le izjemoma (manjše skupine) 1. odmor 8.40 – 8.45 2. odmor 9.30 – 9.50 3. odmor 10.35 – 10.40 4. odmor 11.25 – 11.30 5. odmor 12.15 – 12.20 6. odmor 13.05 – 13.10

7.55 – 8.40 8.45 – 9.30 9.50 – 10.35 10.40 – 11.25 11.30 – 12.15 12.20 – 13.05 13.10 – 13.55

9


DODATNI IN DOPOLNILNI POUK Učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, se podpira doseganje višjih učnih ciljev. Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Ker je dopolnilnemu in dodatnemu pouku namenjena ena ura tedensko na oddelek, potekata kombinirano po urniku. Letos bomo izvajali dodatni in dopolnilni pouk iz naslednjih predmetov: SLO, MAT, TJA. SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI Individualna in skupinska učna pomoč je namenjena učencem z drugačnimi potrebami. Izvajali jo bomo kot specialnopedagoško učno pomoč, kot dodatno strokovno pomoč (po odobritvi s strani MŠŠ in po Odločbah). IZBIRNI PREDMETI V tem šolskem letu bomo na osnovi izbire učencev izvajali sledeče izbirne predmete (v septembru so še možne spremembe): o o o o o

računalništvo (multimedija), matematična delavnica, ansambelska igra, izbrani šport: nogomet, likovno snovanje 1.

10


Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami. PEVSKI ZBOR – PRIPOROČAMO vključitev v otroški in mladinski pevski zbor od 1. raz. – 9. razreda v dveh skupinah. Glasbeni svet odpira otroku boljše možnosti razumevanja in medsebojnega sporazumevanja. Glasbeno dejavni otroci lažje izgrajujejo svojo osebnost. INTERESNE DEJAVNOSTI Vpis učencev v športne klubske dejavnosti bomo tudi letos prepustili klubom (ponudbe zunanjih sodelavcev). Po skupnem dogovoru boste prve dni pouka dobili njihovo ponudbo za vpis, iz katere bodo razvidni vsi njihovi pogoji.

11


V šolskem letu 2012/2013 nudimo učencem na izbiro spodaj navedene interesne dejavnosti: Otroški in mladinski pevski zbor Računalništvo Les-obdelava lesa Splošna telovadba Knjižničarski krožek Bralna značka

1.- 9. 5.- 6. 6.- 9. 1.- 4. 6. -9. 1.- 9.

Tina Matičič Katja Čekada Urška Tušar Matjaž Kešanski Katja Čekada

Vesela šola Eko-krožek Angleška bralna značka Klub prostovoljcev Italijanščina Angleške urice Podjetniški krožek MLADIEKOIN

4.- 9. 5.- 9. 5.- 9. 1.- 9. 4.- 6. 1.- 3. 5.- 9.

Antonija Tomšič Antonija Tomšič Katja Širca Mojca Žnidaršič Katarina Weber Katja Širca Alenka Valenčič

1 2 3 4 5 6

PONUDBE ZUNANJIH SODELAVCEV Nogomet Kmetijski krožek Gasilski krožek Balinarski krožek Čebelarski krožek Pomagajmo si

3 1 1 1

Cecilija Pavlovič, Marija Mršnik, Anita Nedeljkovič Andlovic

raz.

mentor

4. - 9. 1. - 9. 1.- 9. 1.- 9. 1. – 9. 1. – 9.

Valter Brezovnik Tamara Urbančič Jože Morel Franc Morel razpis Lili Primc in Duško Gojič

1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 letno ur 35/70 35 35 35 35 35

DODATNA INTERESNA DEJAVNOST - Računalništvo za začetnike: (30 ur letno) V skladu z zakonom o 9-letni OŠ ponujamo izbirne predmete računalništva: UREJANJE BESEDIL (UBE) v 7. razredu, 12


MULTIMEDIJA (MME) v 8. razredu in RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (ROM) v 9. razredu. Ker je za uspešno delo pri izbirnem predmetu zaželeno predznanje, ponujamo učencem interesno dejavnost računalništvo. Hkrati želimo omogočiti pridobivanje tovrstnih znanj tudi tistim učencem, ki tega predmeta v naslednjih letih ne bodo izbrali, zato priporočamo, da se učenci v interesno dejavnost vključijo. Program dejavnosti je namenjen spoznavanju osnov računalništva, didaktičnim igram in enostavnemu oblikovanju. Dejavnost traja 30 ur preko celega šolskega leta. Program pa bo izvajan v okviru interesne dejavnosti - računalništvo. ŠOLA V NARAVI V skladu s cilji športne vzgoje v 1. triadi smo dolžni organizirati 20-urni tečaj plavanja (prilagajanje na vodo in osnovna plavalna znanja). V 9-letni šoli predvidevamo izvedbo šole v naravi v 2. in 4. razredu. Ker v neposredni bližini za izvedbo tečaja ni primernih pogojev, bomo organizirali 5-dnevno šolo v naravi, kjer bomo poleg plavalnega tečaja izvajali tudi druge dejavnosti (športni, naravoslovni, tehniški dan). Šola plavanja bo organizirana v mesecu maju 2013 v Termah Olimia v Podčetrtku. Zimsko šolo v naravi - za učence 5. in 6. razreda v tem šol. letu ne načrtujemo, ampak bomo po sklepu sveta zavoda šolo smučanja načrtovali vsako drugo leto. Na pobudo in željo staršev pa bomo organizirali tudi druge oblike šole v naravi, če bo zanje dovolj zanimanja.

13


Starši, ki bi imeli težave s plačilom, bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o subvencionirani šoli v naravi, subvencijo uveljavljali že septembra v sklopu drugih socialnih pomoči ali naknadno - po potrebi. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti, načini in roki za ocenjevanje znanja ter drugo. Učencu s statusom se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju. Odločba o dodelitvi oziroma podaljšanju statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in je sprejet dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti med šolo in starši. OSTALO Teden otroka – 1. teden v oktobru – letošnja tema je Pojdiva s knjigo v svet. Na šoli bomo teden obeležili s spodbujanjem branja in branje v razredu. V šolskem letu 2012/2013 bo potekal 23. otroški parlament z naslovom »Odraščanje«? Mentorica skupnosti učencev je Anita Nedeljkovič Andlovic. Tekmovanja v znanju: Tudi letos bomo vzpodbujali učence k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij. Dobre uvrstitve na regijskem ali 14


državnem nivoju prinašajo učencem točke za pridobitev štipendij, nekatera tekmovanja pa tudi točke za vpis v srednje šole (višji razredi). Učenci se lahko vključijo v tekmovanja iz: matematike računalništva slovenskega jezika angleškega jezika

fizike kemije zgodovine geografije

vesele šole biologije logike

Natečaji: Vključevali se bomo v razne literarne, likovne in foto natečaje, ki jih vsako leto razpisujejo različne institucije. Preverjanje in ocenjevanje znanja: Ocenjevanje in preverjanje znanja bo sprotno pri vseh predmetih. Ocenjevanje Ocenjevanje znanja je lahko številčno ali opisno. Opisno uporabljamo v oddelkih 1. in 2. in 3. razredu, v vseh ostalih razredih je ocenjevanje le številčno od 1 do 5. Pisno preverjanje znanja bo predhodno napovedano. V začetku vsakega ocenjevalnega obdobja bo izdelan razpored pisnega preverjanja. Preverjanje Ob koncu II. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) bomo izvajali Nacionalno preverjanje znanja iz matematike (7. maj 2013), slovenščine (9. maj 2013) in angleščine (14. maj 2013). 15


Preverjanje znanja je za učence prostovoljno, vključuje pa pisne preizkuse, pri tujem jeziku tudi preverjanje slušnega razumevanja. V 9. razredu bo obvezno preverjanje znanja, pridobljenega od 6. do 9. razreda, iz matematike (7. maj 2013), slovenščine (9. maj 2013) in tretjega predmeta (14. maj 2013), ki ga izmed štirih predmetov napovedanih ob začetku šolskega leta določi minister za šolstvo. Naknadni rok bo samo za učence, ki so bili v času rednega roka opravičeno odsotni. Zbrane točke tega preverjanja bodo vpisane v zaključno spričevalo.

ŠOLSKI KOLEDAR POUK: S poukom začnemo 3. septembra. Zadnji dan pouka za učence 9. razreda je 15. junija, za učence vseh ostalih razredov pa se pouk konča 24. junija 2013. Razdeljen je na dve ocenjevalni obdobji: o prvo ocenjevalno obdobje: od 3. sept. '12 do 31. jan. '13 o drugo ocenjevalno obdobje: od 1. feb. '13 do 24. jun. '13 Ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja bomo starše obvestili o doseženem uspehu. POČITNICE: jesenske: novoletne: zimske: prvomajske:

29., 30. oktober in 2. november 2012 27., 28. december in 31. december 2012 od 25. februarja do 1. marca 2013 29. in 30. april 2013 16


POUKA PROSTI DNEVI: 24. december 3. maj NADOMEŠČANJE POUKA: Nadomeščanje pouka za ponedeljek, 8. september 2012 24. december 18. maj 2013 Nadomeščanje pouka za petek, 3. maj DAN ŠOLE: 23. december 2011 OSTALO: 17. junij – 1. julij Popravni izpiti za učence 9. razreda 25. junij Dan državnosti 26. junij – 9. julij Popravni izpiti za ostale učence 19. – 31. avgust Popravni in drugi izpiti (2. rok)

ORGANIZACIJA DELA DELAVCI ŠOLE razred

razrednik

št. učencev

1.

Marija Mršnik

9

2.

Marija Mršnik

10

3.

Cecilija Pavlovič

13

4.

Anita N. Andlovid

4

5.

Anita N. Andlovid

9

6.

Alenka Valenčič

4

7.

Alenka Valenčič

7

8. 9.

Antonija Tomšič Antonija Tomšič

12 5

17

gov. ure


Učitelji - nerazredniki Katja Čekada

KNJ., RAČ.

Jožko Udovič

ZGO, GEO

Katarina Weber

ITA

Tina Matičič

GVZ

Urška Tušar

LVZ

Katja Širca

TJA/TJN

Matjaž Kešanski

ŠVZ

Aleksandra Frank

Volonterska pripravnica-KEM

Podaljšano bivanje: razred učitelj/vzgojitelj 1. in 2. r. Mojca Žnidaršič 3., 4. in Matjaž Kešanski 5. r. r. Katja Čekada Katja Širca

št. učencev 19 uč. 21 uč.

Drugi strokovni delavci Manja Žeželj

psihologinja, vodja 7.30-14.30 vrtca knjižničarka 7.00-14.00 jutranje varstvo 6.30- 7.50

Katja Čekada Cecilija Pavlovič, Matjaž Kešanski Pomoč otrokom s posebnimi potrebami Notranji in zunanji sodelavci

Individualna pomoč po odločbah o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami

18


Pomoč učencem izvajajo notranji in zunanji sodelavci. Za pomoč se zaprosi tudi zunanje institucije. Dela se z učenci, ki imajo odločbe, in s tistimi učenci, ki potrebujejo samo pomoč (logoped, pedagog, psiholog, specialni pedagog). Ostali delavci in sektorji Tajništvo – tel.:

72 18 390 72 18 391

Nataša Kamenšek - računovodja Tu boste lahko urejali vse administrativne zadeve in dobili vse informacije. Uradne ure so od 7.00 do 8.00 in od 12.00 do 14.00. Prijave in odjave šolske prehrane vsak dan do 8.00. Uradne ure za učence so vsak dan od 7.00 do 8.00 in od 12.30 do 13.30. Martin Urbančič  

vzdrževanje vseh objektov in naprav prevoz učencev s šolskim kombijem

Kuhinja – 05/ 72 18 393 Bernarda Morel in Andreja Glažar  

priprava šolskih malic (dop.+ pop.) priprava in razdeljevanje kosil

Snažilke: Nataša Savkovič, Suzana Mejak, Sonja Požar  skrb za higieno in čistočo vseh prostorov 19


DELO SVETOVALNE SLUŽBE Šolsko svetovalno službo vodi psihologinja Manja Žeželj, ki je dosegljiva na tel. - 72 18 399 v času službe. Pomoč v svetovalni službi lahko poiščete starši, učenci in učitelji, ko naletite na probleme, ki se odražajo v učni uspešnosti otroka, v psihičnem počutju ali izstopajoči vzgojni problematiki. Temeljne naloge šolske svetovalne službe so:  izdelava programov, ki jih izvajajo specialni pedagogi in pomoč učencem s posebnimi potrebami;  evidentiranje učencev z različnimi oblikami nadarjenosti;  razvijanje poklicne orientacije učencev;  pomoč strokovnim delavcem, staršem in učencem pri reševanju učno-vzgojnih vprašanj;  sistematično načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela;  spremljanje in analiza vzgojnega uspeha in vzgojne problematike;  organizacija in vodenje izobraževanja pedagoških delavcev;  uvajanje novosti v pedagoško delo in pomoč pri delu v projektih. POMOČ UČENCEM z učnimi težavami Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami odpira nove možnosti pomoči učencem, ki imajo težave pri doseganju šolskih ciljev posameznih razredov. Na šoli imamo učence, ki so jim bile v skladu z določili zakona odobrene ure dodatne 20


pomoči. Starši, ki jih zanima, ali bi bil njihov otrok do take pomoči upravičen, se lahko oglasijo pri šolski psihologinji na razgovor. V okviru Ministrstva za šolstvo bomo izvajali: 

dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami – individualizirani programi dodatne strokovne pomoči za kategorizirane učence z odločbo.

V okviru programov šole nudimo učencem še:  

 

dopolnilni pouk v skladu s predmetnikom; dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami (po Odločbah) z izvajanjem individualnih strokovnih pomoči in prilagojenimi izvajanji programov rednega šolanja; individualno pomoč gibalno oviranim učencem in učencem z motnjami vida in sluha; individualizacijo in diferenciacijo poučevanja v skladu z navodili ustreznih strokovnjakov (ko je učenec voden pri svetovalni službi kot učenec, ki ima pri poučevanju posebne potrebe).

21


SODELOVANJE S STARŠI Za boljši učni uspeh in s tem za boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Namen srečanj je stalno medsebojno obveščanje o delu in uspešnosti učencev, o težavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in šolanju. Zato si učitelji želimo rednih stikov s starši. Prepričani smo, da boste starši vsaj enkrat mesečno prišli na krajši pogovor z razrednikom ali posameznim učiteljem. V primeru, da vas na pogovor povabimo pisno ali po telefonu, upamo, da se ga boste zagotovo udeležili ob dogovorjenem času. Zato vas prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli. Pomemben prispevek sodelovanja s starši pričakujemo pri uresničevanju vzgojnega načrta šole. RODITELJSKI SESTANKI V vsakem oddelku bomo organizirali tri roditeljske sestanke. V posameznih oddelkih bo tudi šolska svetovalna služba izvedla nekaj srečanj za starše v okviru rednih roditeljskih sestankov ali pa samostojno. SEPTEMBER: (Splošno informativni - razredniki ali predavanje zunanjih gostov). Namenjen bo predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih. OKTOBER/NOVEMBER: (Šola za starše in analiza dela v oddelku – razredniki). Organiziran bo kot predavanje z aktualno tematiko medsebojnih odnosov, oblikovanje učnih in delovnih navad, ....

22


APRIL, MAJ: (Življenje in delo v razredu - razredniki). Vsebina roditeljskega sestanka bo vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge, ki sledijo učno-vzgojnemu procesu v šoli ali kot predstavitev šole v naravi. SKUPNE GOVORILNE URE Skupne govorilne ure bodo vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16.30 do 17.30 razen septembra in februarja po predvidenem razporedu: 9. oktober 8. april

5. november 6. maj

14. januar 1. junij

DRUGE OBLIKE SODELOVANJA Staršem predlagamo, da se udeležujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih, kulturnih prireditev, … Svojo voljo lahko starši uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev in svetu zavoda. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki), sicer se izostanki štejejo za neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot pet delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja 23


(strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka. DELO ŠOLSKE KNJIŽNICE Šolska knjižnica je namenjena izposoji knjig in koristnemu preživljanju prostih uric v čitalnici. Tu boste našli knjige in revije za prosti čas, bralno značko, domače branje, raziskovalno delo in pripravo referatov. Delo poteka po urniku, ki je izobešen na vratih knjižnice. V šolski čitalnici občasno poteka vzgojno-izobraževalno in drugo delo, učenci pa bodo tu lahko opravljali tudi izven šolske zadolžitve v času čakanja na avtobus ali v primeru proste ure. Knjižnica je za učence odprta ob sredah od 7.15 do 12.15 in četrtkih od 7.15 do 14.00 ter ob petkih od 7.00 do 11.15. Šolski učbeniški sklad V sklop knjižnice sodi tudi vodenje učbeniškega sklada. Učenci si lahko izposodijo komplete učbenikov. Ob koncu leta mora učenec vrniti nepoškodovane učbenike. Izposojevalnino učbenikov za učence od 1. do vključno 9. razreda krije Ministrstvo za šolstvo in šport.

DODATNE STORITVE ŠOLSKA PREHRANA V skladu z Zakonom o šolski prehrani (Ur. l. RS, 43/2010) učenci oddajo prijavo na šolsko prehrano v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. 24


V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, 40/2012) učencem s prijavo na šolsko malico ne pripada več splošna subvencija (2/3 cene malice), temveč se socialno najbolj ogroženim malica subvencionira v celoti. Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, 62/2010) starši učencev iz socialno ogroženih družin oddajo vlogo na pristojni center za socialno delo (Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev). V poštev pridejo družine, ki imajo mesečni dohodek na osebo nižji od 42% povprečne neto plače v RS za preteklo leto za subvencijo malice ali 18% za subvencijo kosila. Vloga se odda najkasneje mesec pred začetkom uveljavljanja subvencije (torej avgusta za novo šolsko leto). Obrazec se kupi v knjigarni ali se ga najde na spletni strani Ministrstva za delo in družinske zadeve (http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/). Pri pripravi jedilnikov sodeluje tudi učiteljica gospodinjstva Antonija Tomšič, ki je odgovorna za šolsko prehrano. Obroki so pripravljeni v skladu z normativi in priporočili stroke. Učenci se lahko naročijo na naslednje obroke: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Na dopoldansko malico, ki jo je šola dolžna nuditi, naj se naročijo vsi učenci, saj je z vidika ustreznega prehranjevanja učencev nujen obrok v času pouka. MALICA Cena šolske malice bo 0,80€. Odjava je možna v tajništvu šole osebno ali po telefonu (05/72 18 390). Pri malici dežura dežurni učitelj.

25


KOSILO Cena kosila bo v začetku šolskega leta 2,60€. Odjava za tekoči dan je možna do 8.00 ure, za naslednji dan pa do 12.00 ure v tajništvu šole. Kosilo se deli od 11.30 do 13.30. POPOLDANSKA MALICA Nudimo jo učencem, vključenim v podaljšano bivanje, za ceno 0,30 EUR. Popoldanska malica bo kalorično šibkejša (kruh, jogurt, sadje…), v ceno pa je vključen tudi napitek. S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo: - spoštoval pravila šolske prehrane, - plačal prispevek za šolsko prehrano, - pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane, - plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil, - šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano. ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE Za učence, ki so odsotni od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. za čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi v tajništvu šole. Starši odjavijo prehrano ustno, po elektronski pošti, po faksu ali pisno.

26


Če je bila odjava prehrane podana do 8.00 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA Shema šolskega sadja (SŠS) je nov ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije in v ta namen je namenila finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Glavni cilj je povečanje porabe svežega sadja in zelenjave v državah članicah EU ter zmanjšanje pojava debelosti oz. prekomerne telesne teže pri otrocih. S tem pa ozavestiti mlade državljane o pomembnosti vključevanja sadja in zelenjave v vsakodnevno prehrano ljudi, vključiti lokalne pridelovalce sadja in zelenjave, ki so visoke kakovosti. S tesnim sodelovanjem kuharic bomo enkrat tedensko ponudili sveže sadje oz. zelenjavo kot sadni dan v dopoldanskem času. Na voljo bo v košaricah na hodnikih ali na razdelilnem pultu v šolski jedilnici.

PREVOZI UČENCEV Prevozi učencev 1. razreda 9-letke so brezplačni. Do brezplačnega prevoza so upravičeni tudi vsi učenci, ki imajo bivališče oddaljeno več kot 4 km, in stanujejo v našem šolskem okolišu. Za prevoz v šolo je organiziran avtobus (Ribnica, Nova Sušica in Stara Sušica…), učence iz Buj, Mrzleka, Volč, Čepna in Kala pa vozi šolski kombi.

27


Vozni red šolskih prevozov : AVTOBUS Avtobus 6:50 6:53 6:56 6:58 7:00 7:03 7:07 7:09 7:11

Relacija Mala Pristava Narin Dolane Dolane Mala Pristava Nova Sušica Stara Sušica vas Stara Sušica Dolnja Košana

Avtobus I 13:23 13:25 13:27 13:31 13:39 13:44 13:46 13:48 13:51

Relacija Dolnja Košana Stara Sušica Stara Sušica vas Nova Sušica Ribnica Mala Pristava Dolane Dolane Narin

Avtobus II 14.28 14.34 14.36 14:39 14:41 14:43 14:46

Relacija Dolnja Košana Stara Sušica Nova Sušica Mala Pristava Dolane Dolane Narin

KOMBI Odhod 6.45 7.00 7.05

Smer Buje Ribnica Mrzlek

Odhod iz šole 13.30

Odhod 7.20 7.30 7.40

Smer Buje, Mrzlek Volče, Čepno, Kal

28

Smer Volče Čepno Kal


VARNA POT V ŠOLO Starši poskrbite, da gre vaš otrok pravočasno v šolo. V krajih, kjer so pločniki, naj hodi po pločniku, sicer pa po levi strani ceste – v nasprotni smeri kot poteka promet. Prvošolce pospremite sami do šole in jih poučite o varnosti v prometu. Pokažite jim, kje in kako naj prečkajo cesto. Če se prvošolci vozijo v šolo z avtobusom, jih do avtobusa obvezno pospremite. Učenci vozači, pazite na svojo varnost in bodite prijazni drug do drugega. Še posebno bodite pozorni do mlajših otrok, ki so v tem šolskem letu postali učenci. JUTRANJE VARSTVO: Za učence prvega triletja, ki potrebujejo jutranje varstvo, je leto organizirano na šoli od 7.00 do začetka pouka. Učenci domačini prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka (ob 7.45). VARSTVO VOZAČEV: Za učence vozače je organizirano dežurstvo od zaključka vzgojno-izobraževalnega dela do odhoda avtobusov. V šoli smo za otroke odgovorni na območju šolskega prostora v času šolskih dejavnosti. Učenci vozači počakajo na odhod avtobusov v šoli, kjer se lahko zadržujejo v določenih učilnicah. Učenci vozači ne smejo pred odhodom avtobusa zapustiti šole brez dovoljenja dežurnega učitelja. Starši vpišejo otroka na začetku leta v varstvo vozačev, morebitne izhode pred odhodom avtobus pa pisno najavijo razredniku. 29


PODALJŠANO BIVANJE V šolskem letu 2012/2013 bomo organizirali dva oddelka PB. Podaljšano bivanje nudimo učencem od 1. do vključno 5. razreda. Prične se po 4. šolski uri (ob 11.25) in traja do 16.00. Za oblikovanje oddelkov bomo upoštevali že oddane prijavnice. Učenci v podaljšanem bivanju pišejo domače naloge, se učijo, izvajajo različne športne, umetniške, kulturne in druge dejavnosti pod pedagoškim vodstvom. Zaradi nemotenega poteka dela v oddelku podaljšanega bivanja je odhajanje iz podaljšanega bivanja vezano na odhode šolskih avtobusov. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj predčasno dovoli otroku odhod iz šole samo s pisnim potrdilom staršev. Starše prosimo, da po otroka ne prihajajo v učilnico, pač pa ga počakajo pred njo.

30


RAZVOJNA STRATEGIJA ŠOLE, PROJEKTI PREDNOSTNE NALOGE V šolskem letu 2012/13 bomo sodelovali v naslednjih projektih: DRUGI TUJ JEZIK – postopno uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v 7. razredu in 8. razredu – ITALIJANŠČINA. V tem šolskem letu bomo uvajali ANGLEŠKE URICE razred) IN ITALIJANSKE URICE (4.- 6. razred).

(1.-3.

MLADIEKOIN – podjetniški krožek, projekt se bo izvajal v sodelovanju z RRA Notranjsko-kraška regija. EKOLOŠKA usmerjenost šole V okviru te naloge bomo ekološko osveščali učence, začenši z vrtcem, s 1. razredom in naprej. Nadaljevali bomo že začeti projekt ločenega zbiranja odpadkov. Pri izvedbi te naloge bomo vključili biološko-ekološki krožek. Poleg učiteljev in učencev bomo k sodelovanju povabili tudi starše in širšo lokalno skupnost. Nadaljevali bomo tudi z akcijo zbiranja zamaškov. SADEŽI DRUŽBE - medgeneracijsko prostovoljsko sodelovanje Projekt Sadeži družbe bomo izvedli v sodelovanju s Slovensko filantropijo z namenom povezati šolo s starejšimi v lokalnem okolju. Čez celo leto bodo potekale različne dejavnosti, cilj sodelovanja pa je dvig kakovosti življenja vseh vključenih in

31


povezovanje starejših z mladimi v okviru sodelovanja s Centrom za socialno delo. Slovenski učni krogi – sodelovalni projekti na daljavo s pomočjo metodologije učnih krogov v šolskem letu 2012/2013 ob uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije – IKT. DELO Z NADARJENIMI UČENCI Šola bo tudi v šolskem letu 2012/2013 nadaljevala z uresničevanjem koncepta dela z nadarjenimi učenci. Izvedli bomo postopke evidentiranja in identificiranja nadarjenih učencev v 3. in 4. razredu. Za učence, identificirane kot nadarjene učence, bomo v skladu z njihovimi interesi, oblikovali individualne načrte dela ter izvedli načrtovane aktivnosti. V mesecu septembru načrtujemo dvodnevno druženje na Debelem Rtiču. o Projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju s Policijsko postajo Pivka – Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon, … o Aktivnosti ob pripravi in izvedbi 23. otroškega parlamenta ob tednu otroka. o Spodbujajmo nekajenje – republiški projekt o zdravih navadah in škodljivih razvadah bomo izvajali od 4. do 9. razreda. o Zlati sonček – športni program za učence 1., 2. in 3. razreda. 32


o Krpan – športni program za učence 4., 5., 6. razreda. o Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, 4. in 5. razreda. o Projekt »Kras v očeh otrok in mladostnikov« v sodelovanju s Turizem KRAS, d.d. in ZRSS. o E-kompetentna šola v sodelovanje z ZRSŠ.

33


PRIPOROČILA IN OBVESTILA KAKO POSTANEM USPEŠNEJŠI V ŠOLI        

Redno obiskujem pouk. Vedno nosim s seboj vse šolske potrebščine. Sodelujem pri pouku in pozorno poslušam učiteljevo razlago. Zapišem si, kar učitelj narekuje ali napiše na tablo. Redno delam domače naloge in skrbim za urejenost zvezkov. Zapiske doma dopolnim z izpiski iz učbenika. V šolskem učbeniku ne podčrtujem. Spat grem ob primerni uri, da sem naslednje jutro spočit.

KAKO SE LOTIM UČENJA  Pred učenjem si pripravim prostor za učenje. Prostor mora biti dovolj svetel in ravno prav topel.  Na delovni mizi ne sme biti odvečnih stvari.  Vedno se učim v istem prostoru in ob istem času.  Pred učenjem nove snovi ponovim staro.  Vnaprej si določim kratke odmore med učenjem (npr. po 40 minutah učenja 5–10 minut odmora). Med odmorom lahko popijem malo vode ali sadni sok.  Pri učenju uporabljam naslednji način: pogledam vsebino in jo razdelim na manjše dele, preberem in podčrtam glavne misli, obnovim, kar sem prebral, ponavljam, dokler ne znam.  Po vsaki učni uri ponovim predelano snov. Strokovnjaki so ugotovili, da se največ pozabi takoj po učenju, zato snov ponovim še enkrat čez eno uro, naslednji dan…

34


KAKO SI NAUČENO NAJBOLJE ZAPOMNIM  Vedno naredim kratke povzetke ali miselne vzorce.  Temeljito in glasno preberem težke odlomke.  Pojasnim si težke besede (uporabim slovar, vprašam učitelja, starše).  Čim več si poskušam predstavljati v mislih.  O snovi se pogovarjam s sošolci.  Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan in se držim načrta.

IZ KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH DRUŽINA Za otrokov razvoj so v največji meri odgovorni starši, zato je prav, da odrašča v krogu svoje družine, v vzdušju razumevanja in ljubezni. Vendar ni povsod tako. Veliko otrok je brez staršev, nekateri starši zanemarjajo svoje otroke. V takih primerih mora država poskrbeti zanje in jim nadomestiti starševsko skrb. Pomagati mora tudi družinam, katerih otroci trpijo pomanjkanje, ker starši nimajo dovolj sredstev za preživetje. ŠOLA Imaš pravico do brezplačnega šolanja. Dostopna ti mora biti tako poklicna kot srednja šola, če si sposoben, pa lahko nadaljuješ šolanje tudi na višji in visoki šoli. Če si uspešen dijak in študent, a nimaš dovolj sredstev, te mora država podpreti, tako da ti dá štipendijo. V šoli te morajo vzgajati v duhu razumevanja, miru, strpnosti in prijateljstva, disciplino pa 35


uveljavljati v skladu s tvojim človeškim dostojanstvom. Med učiteljem in teboj naj vlada obojestransko spoštovanje in zaupanje, kajti le v zdravem vzdušju lahko uspešno razvijaš svojo osebnost in dosegaš zastavljene cilje. PROSTI ČAS Pravico imaš do prostega časa, do igre in razvedrila, ki je primerno tvoji starosti. Lahko se svobodno izražaš, družiš z vrstniki, se udeležuješ kulturnega življenja in umetniških prireditev. Nihče se ne sme nezakonito vmešavati v tvoje zasebno življenje in v družino. Zaščiten si pred ekonomskim izkoriščanjem in pred tem, da bi se moral zaposliti, preden boš star toliko, kot za to določa zakon. Seveda pa svojih pravic do igre in razvedrila ne smeš zlorabljati. Ko s svojim ravnanjem ogrožaš pravice drugih, kršiš moralo in javni red in to ni več igra. Zapomni si, da je od mladostne objestnosti do nasilja včasih le majhen korak.

36


Da ne pozabim

37


Da ne pozabim

38


Da ne pozabim

39


Da ne pozabim

40


Da ne pozabim

41


Da ne pozabim

42


Da ne pozabim

43


Da ne pozabim

44


Da ne pozabim

45


Da ne pozabim

46


Da ne pozabim

47


Da ne pozabim

48


Da ne pozabim

49


Da ne pozabim

50


Da ne pozabim

51


Da ne pozabim

52


Da ne pozabim

53


Da ne pozabim

54


PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE KOŠANA

ŠOLSKO LETO 2012/2013 Izdala: Osnovna šola Košana Odgovorna oseba: Neva Brce, ravnateljica Naslovnica: Urška Tušar Avtor ilustracije: Neli Morelj 2. razred Izvedba: Prijatelj & Prijatelj d.o.o. Naklada: 95 izvodov

Dolnja Košana, avgust 2012

55

Publikacija OŠ Košana 2012 - 2013 - šola  
Publikacija OŠ Košana 2012 - 2013 - šola  

Publikacija za šolsko leto 2012-13

Advertisement