Page 1


CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 728.83(497.4Izola) SAU, Silvano Isola e Palazzo Manzioli = Izola in Manziolijeva palača / [testi Silvano Sau ; traduzione Andrea Šumenjak, Tarita Sirk ; fotografie Claudio Chicco, Agnese Babič]. - Isola : Il Mandracchio, 2009 ISBN 978-961-6391-14-6 247323648


Dev'esser stato amore a prima vista, qualche millennio fa, per quel fortunato gruppo di persone che dall'alto del ciglio carsico fermò lo sguardo sulla baia tra Ronco e Punta Vilisan con al centro l'isolotto che ancora oggi, pur se non più circondato dal mare, porta il suo nome più autentico: »Isola«.

Verjetno je bila to ljubezen na prvi pogled, ko je tista srečna skupina ljudi, ki je pred kakim tisočletjem na robu kraške planote, zagledala zaliv med Ronkom in rtom Viližan in sredi njega otoček, ki še danes, čeprav ni več obdan z morjem, nosi svoje starodavno ime: Izola (Isola - otok).

Deve esser stato un innamorato della natura chi progettò con tanta perizia questo lembo dell'Adriatico, quasi a voler raccogliere tutti gli effluvi, i profumi, i sapori e gli umori provenienti dal grande Mediterraneo.

Kdor je znal tako mojstrsko ustvariti ta košček Jadrana, kot bi hotel strniti vse vonjave, dišave in okuse velikega Sredozemlja, je bil verjetno velik ljubitelj narave.


Dev’esser stato tutto questo e tante altre cose ancora che convinsero l’uomo antico a scegliere questa dolce insenatura a forma di conchiglia con al centro la sua perla, Isola, per farne la propria dimora. Verjetno je vse to in morda še kaj spodbudilo starodavnega človeka, da je za svoj dom izbral ta mili zaliv, v obliki školjke, z biserom, Izolo, na sredi.

Ed è stato l'uomo che, con la propria infinita creatività, ha voluto infondere vita a questo giardino naturale, immerso nel caldo profumo del mare e lambito dall'aria fresca e limpida delle vicine montagne che nelle sue acque si specchiano.

In prav človek je s svojo brezmejno ustvarjalnostjo vdahnil življenje temu prirodnemu vrtu, ki leži v dišečem objemu morja in ki ga boža sveži in bistri zrak z bližnjih planin, ki se zrcalijo v vodi.


Oggi come secoli fa, i punti di riferimento di Isola sono Piazza Grande con il mandracchio e l'antico Municipio, Piazza Manzioli, un tempo Piazza Piccola, con la piccola chiesa di S. Maria d'Alieto, e Palazzo Manzioli: veri e propri esempi di architettura legata all'ambiente e, nei secoli, laboratori di cultura che hanno promosso e sostenuto l'avvento dell'idea rinascimentale in Istria e nella nostra piccola città. Kot pred stoletji, so danes najpomembnejše točke v Izoli Veliki trg z mandračem in starodavno Mestno hišo, Manziolijev trg – nekoč Piazza Piccola (Mali trg) s cerkvico Sv. Marije Alietske in Manziolijeva palača. Gre za žlahtne primere arhitekture, povezane z naravo. Tukaj so bile kulturne delavnice, ki so skozi stoletja spodbujale in omogočale razcvet renesančne misli v Istri in v našem malem mestu.

Da sempre centro storico della città, Piazza Grande e Piazza Piccola stanno riconquistando anche oggi il ruolo di centro promozionale e culturale di Isola. In particolare per la presenza, ormai consolidata dopo il restauro, di Palazzo Manzioli assieme alla vicina chiesetta di Santa Maria d’Alieto, il più antico edificio religioso della città. Od nekdaj kulturno središče mesta, Veliki in Mali trg, ponovno pridobivata vlogo izolskega promocijskega in kulturnega središča, predvsem ker tam stojita obnovljena Manziolijeva palača in cerkvica Sv. Marije Alietske, ki je najstarejša zgodovinska stavba v Izoli.


L’edificio, oggi comunemente definito Palazzo Manzioli, rappresenta una delle più antiche strutture architettoniche di Isola e, contemporaneamente, anche uno degli esempi più esplicativi della moderna concezione del restauro finalizzato ad un uso pubblico. In realtà, Palazzo Manzioli è l’insieme di tre strutture di epoche e di stili diversi concepite inizialmente come dimora di famiglie benestanti, ma non nobili o patrizie. Stavba, ki jo danes običajno imenujemo Manziolijeva Palača, predstavlja eno najstarejših izolskih gradbenih struktur, hkrati pa predstavlja enega najzgovornejših primerov modernega koncepta obnove, namenjene javni rabi. V resnici je Manziolijeva palača skupek treh struktur iz različnih obdobij in v različnih stilih, ki so prvotno služile kot dom premožnih, vendar ne plemiških, oz. patricijskih družin.


A trasformare il complesso in un vero e proprio gioiello del restauro contemporaneo in un ambiente storico e urbano dai forti connotati che si richiamano al retaggio della Serenissima, è stata la collaborazione tra gli architetti del Dipartimento di architettura mediterranea dell’Università di Reggio Calabria, del Ministero degli esteri italiano, del Ministero per la cultura della Slovenia, della Sovrintendenza ai beni culturali di Pirano e del Comune di Isola. Da je skupek stavb postal pravi biser sodobne gradbene prenove v zgodovinskem mestnem okolju, ki kažejo očitne značilnosti beneške navzočnosti, gre zahvala predvsem sodelovanju med arhitekti Oddelka za sredozemsko arhitekturo Univerze iz Reggio Calabrie, italijanskega Zunanjega ministrstva, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, Piranske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Izolske občine.

Da rilevare, che il restauro di Palazzo Manzioli, ha rappresentato l’occasione per lo svolgimento di un importante Corso di restauro, portato a termine dai docenti dell’Università di Reggio Calabria, cui hanno preso parte una quindicina di giovani connazionali isolani. Med obnovitvenimi deli Manziolijeve palače je potekal pomemben tečaj restavriranja, ki so ga izpeljali profesorji Univerze iz Reggio Calabrie. Tega se je udeležilo okrog 15 mladih sonarodnjakov iz Izole.


Palazzo Manzioli è costituito da un edificio centrale, propriamente appartenuto ad una delle famiglie notabili di Isola, i Manzioli appunto, e da due edifici che l’accompagnano sulla destra e sulla sinistra e che, assieme, coprono un lato dell’omonima piazzetta. Dall’altra parte dello spiazzo, un tempo chiamato Piazza Piccola, la chiesetta di Santa Maria d’Alieto, il più antico edificio religioso di Isola. Casa Manzioli risale, come testimonia la scritta sull’architrave della porta principale, al 1470. Manziolijevo palačo sestavljajo osrednja stavba, ki je nekoč bila last ene od uglednih izolskih družin, Manziolijev, in dveh sosednjih stavb na desni in levi strani, ki skupaj tvorijo del istoimenskega trga. Na nasprotni strani trga, ki se je včasih imenoval Piazza Piccola (Mali trg), je cerkvica Sv. Marije Alietske, najstarejša cerkvena stavba v Izoli. Kot se da razbrati iz napisa na prekladi nad glavnim vhodom, so Manziolijevo hišo zgradili leta 1470.


L’edificio sulla destra, invece, è completamente anonimo, pur se qualcuno vuol farlo risalire al XIV secolo e rendergli gloria per aver ospitato – si dice - addirittura il Sommo poeta Dante Alighieri durante la sua permanenza in Istria. La costruzione di sinistra, invece, è pregevole struttura rinascimentale anche se non esistono riferimenti storici alla sua costruzione e finalità. Appartenuta nel XIX secolo alla famiglia dei Lovisato di cui il più famoso Domenico fu illustre scienziato, fervente garibaldino e patriota italiano espulso dalla sua città natale dalle autorità austroungariche. È morto a Cagliari, dove fu docente universitario e dove ancora oggi il Museo di Mineralogia porta il suo nome.

Stavba na desni pa je popolnoma anonimna, čeprav nekateri trdijo, da je iz 14. stoletja in da je v njej prebival največji italijanski pesnik, Dante Alighieri, med svojim popotovanjem po Istri. Stavba na levi strani je dragocena renesančna zgradba, za katero pa se ne ve točno kdaj je bila zgrajena. V 19. stoletju je pripadala družini Lovisato. Najbolj znani član te družine, Domenico, je bil slaven znanstvenik, goreč garibaldinec in italijanski domoljub, ki so ga avstroogrske oblasti izgnale iz rojstnega mesta. Umrl je v Cagliariju, kjer je bil univerzitetni profesor. Tam še vedno deluje Mineraloški muzej, ki se imenuje po njem.


Ad onorare il garibaldino e lo scienziato una lapide commemorativa è stata inaugurata nel 1925. Rimossa nel 1955 è stata ripristinata nel 2007, in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi. V spomin na garibaldinca in znanstvenika, so leta 1925 na pročelje hiše postavili spominsko ploščo, ki so jo odstranili leta 1955. Leta 2007, ob dvestoletnici rojstva Giuseppeja Garibaldija, pa so jo ponovno postavili.

Al suo interno è operante la biblioteca della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana che porta il suo nome. V stavbi deluje knjižnica Italijanske samoupravne narodne skupnosti, ki nosi njegovo ime.


La Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana ha cura e gestisce per conto della Biblioteca centrale di Capodistria anche la storica e prestigiosa Biblioteca Besenghi di circa 3000 volumi, con alcuni incunaboli e manoscritti risalenti al ‘500. La biblioteca ha sede nel più bel palazzo barocco della regione, Palazzo Besenghi, costruito tra il 1775 ed il 1781 su progetto dell’architetto Filippo Dongetti.

Italijanska samoupravna narodna skupnost ima v skrbi in upravlja, v imenu Osrednje knjižnice v Kopru, tudi zgodovinsko in prestižno Besenghijevo knjižnico, ki ima okrog tri tisoč del, med katerimi je nekaj inkunabul in rokopisov iz 15. stoletja. Knjižnica ima svoj sedež v eni najlepših baročnih stavb na tem območju, v Besenghijevi palači, ki so jo, na osnovi načrtov arhitekta Filippa Dongettija, zgradili med leti 1775 in 1781.


Oggi il Palazzo ospita la Scuola di musica ed ospita concerti nella bellissima e decorata sala al piano nobile, ma un tempo dimora della nobile famiglia dei Besenghi, tra cui il poeta romantico Pasquale Besenghi degli Ughi, dallo spirito irrequieto e libertario che lo portò a combattere in Grecia assieme a Lord Byron.

Palača danes gostuje Glasbeno šolo. V prekrasno okrašeni dvorani na “gosposkem nadstropju”, so pogosto koncerti. Nekoč je tu stanovala plemenita družina Besenghi. Tu je bil doma tudi romantični pesnik Pasquale Besenghi degli Ughi, ki ga je nemirni in svobodoljubni duh vodil v Grčijo, kjer se je bojeval skupaj z Lordom Byronom.

Di lato al Palazzo Besenghi, l’edificio della Scuola dei Battuti del XIV secolo. Antica sede della Confraternita dei Battuti, attualmente ancora in attesa di adeguato restauro. Ob Besenghijevi palači je stavba, v kateri je v 14. stoletju delovala šola bratovščine “I Battuti”, ki so bili neke vrste bičarji. Stavba še vedno čaka na ustrezno obnovo.


Palazzo Manzioli è oggi di proprietà della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana e rappresenta la sede istituzionale della Comunità Italiana di Isola e, nel contempo, rappresenta simbolicamente anche la presenza storica degli Italiani sul territorio del Comune di Isola e della regione. La Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana è organismo di diritto pubblico ed è l’interlocutore istituzionale degli Italiani nei confronti degli organismi comunali e statali. Manziolijeva palača je danes v lasti Italijanske samoupravne narodne skupnosti in predstavlja uradni sedež Italijanske narodne skupnosti v Izoli. Obenem pa simbolično predstavlja zgodovinsko navzočnost Italijanov na območju občine Izola in regije. Italijanska samoupravna narodna skupnost je organ javnega prava in je institucionalni sogovornik Italijanov z občinskimi in državnimi telesi.

A Palazzo Manzioli hanno la propria sede la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana nonché le due Associazioni culturali che operano come espressione aggregativa degli Italiani di Isola, la C.I. “Pasquale Besenghi degli Ughi” e la C.I. “Dante Alighieri”. V Manziolijevi palači imajo svoje sedeže tako Italijanska samoupravna narodna skupnost, kot tudi dve kulturni društvi, ki delujeta kot izraz združevanja Italijanov v Izoli: Italijanska skupnost “Pasquale Besenghi degli Ughi” in Italijanska skupnost “Dante Alighieri”.


Oggi, grazie all’attività svolta dalla Comunità Autogestita e dalle due associazioni, il Palazzo è diventato un vero e proprio centro di vitalità, di ritrovo e di promozione culturale per tutti i connazionali, ma anche punto di riferimento per tutta la città. Zahvaljujoč se dejavnosti Italijanske samoupravne narodne skupnosti, in obeh društev, je palača postala pravo središče življenja, združevanja in kulturne promocije vseh pripadnikov manjšine, kot tudi pomembno stičišče za celo mesto.


Quale migliore ambiente di Palazzo Manzioli, che domina l’omonima piazza e si trova faccia a faccia con la più antica chiesa di Isola intitolata a Santa Maria d’Alieto, per avvenimenti di grande respiro e di notevole valenza artistica, culturale, storica? L’hanno ampiamente dimostrato e documentato negli anni trascorsi iniziative della Comunità Italiana, ma anche di altri soggetti. Za pomembne umetniške, kulturne in zgodovinske dogodke, bi težko našli boljši prostor od Manziolijeve palače, ki kraljuje na istoimenskem trgu in se spogleduje s Sv. Marijo Alietsko, najstarejšo izolsko cerkvijo.

Mostra allestita per ricordare l’anniversario dell’affondamento del transatlantico italiano REX. Razstava ob obletnici potopitve italijanske čezoceanke REX


Cerimonia celebrativa per ricordare il 450.esimo anniversario del grande cartografo isolano Pietro Coppo. Slovesnost ob 450. obletnici rojstva velikega izolskega kartografa Pietra Coppa. Celebrazione del 1070.esimo anniversario del primo documento storico risalente al 932 in cui viene riportato il nome della città: INSULA Praznovanje 1070. obletnice prvega zgodovinskega dokumenta iz leta 932, v katerem je bilo zapisano ime mesta INSULA.

Mostra organizzata dall’edizione slovena del “National Geographic” con le cento fotografie più belle pubblicate dalla rivista nei suoi cent’anni di esistenza. Razstava ob slovenski izdaji "National Geographic" s stotimi najlepšimi fotografijami, ki jih je revija objavila v stotih letih delovanja.


I locali e gli ambienti di Palazzo Manzioli, che nel valorizzare il classico non disdegnano di impegnarsi nel moderno, rappresentano la cornice ideale per eventi di grande impegno artistico e culturale che riescono ad attirare e coinvolgere l’attenzione dell’opinione pubblica locale, regionale e internazionale. Sobe in prostori v Manziolijevi palači, ki kljub modernim posegom ohranjajo klasično podobo stavbe, predstavljajo idealen okvir za dogodke velikega umetniškega in kulturnega pomena, ki lahko pritegnejo pozornost krajevne, regionalne in mednarodne javnosti.

Imponente e ricca esposizione con oltre 200 modelli di radio d’epoca, organizzata in collaborazione con l’antiquario Janez Janežič. Veličastna in bogata razstava z več kot 200 modeli starinskih radijskih aparatov, ki smo jo organizirali s sodelovanjem starinarja Janeza Janežiča.

Prestigiosa mostra sulla moda italiana dagli anni ’50 ad oggi, organizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di cultura di Lubiana. Ugledna razstava italijanske mode od petdesetih let do danes, ki smo jo organizirali s sodelovanjem ljubljanskega Inštituta za italijansko kulturo.

Esposizione, unica del genere, allestita con i Rotary di Venezia e di Portorose per ricordare gli oltre due secoli della fine della Serenissima, sui famosi merletti di Burano ed i suoi preziosi gioielli di Murano. Edinstvena razstava slavnih buranskih čipk in dragocenega muranskega nakita, ki smo jo, v spomin na več kot dve stoletji konca Serenissime, postavili s sodelovanjem beneškega in portoroškega Rotary kluba.


Se Palazzo Manzioli, che con uno stile tra il gotico veneziano ed il rinascimentale confluisce nelle delicate linee del moderno mediterraneo, rappresenta il salotto nobile da privilegiare per l’atmosfera raccolta, per l’acustica ottimale, per la briosità dei locali, ai suoi piedi la piccola Piazza Manzioli, un tempo chiamata appunto Piazza Piccola, può esser considerata il salotto all’aperto. Circondata dal Manzioli, da casa Lovisato e dalla piccola chiesa di Santa Maria d’Alieto ne rappresenta la cornice ideale. Če bi zaradi svojega beneško gotskega in renesančnega stila, ki se skladno zliva v nežne linije moderno sredozemskega, lahko bila Manziolijeva palača privilegiran gosposki salon s posebnim vzdušjem, odlično akustiko in živahnimi prostori, bi lahko bil majhni trg pred njo, ki se je nekoč imenoval Piazza Piccola (Mali trg), letni salon. Palača Manzioli, hiša Lovisato in cerkvica Sv. Marija Alietska tvorijo njen dovršen okvir.

Piazza Manzioli, dove godere durante le calde serate primaverili ed estive, delle note dei laboratori di musica jazz guidati dall’isolano Renato Chicco assieme alla tromba di Kyle Gregory. V toplih pomladanskih in poletnih večerih lahko obiskovalec Manziolijevega trga uživa ob notah jazzovskih delavnic, ki jih vodi Izolan Renato Chicco, skupaj s trobentarjem Kylom Gregorijem.


Palcoscenico all’aperto per assistere a manifestazioni e concerti di musica classica, come quello eseguito dall’Orchestra da Camera del FriuliVenezia Giulia organizzato per onorare il 200.esimo anniversario della nascita dell’Eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi. To prizorišče na prostem nudi obiskovalcem izjemne užitke ob prireditvah in koncertih resne glasbe, kot na primer ob gostovanju Komornega orkestra Furlanije Julijske krajine, ki so ga organizirali ob 200. obletnici rojstva "Heroja dveh svetov", Giuseppeja Garibaldija.

Nella raccolta atmosfera della piccola piazza isolana, a due passi dal mare, lasciarsi trascinare dalle note dei giovani musicisti che partecipano al Festival dell’Oboe e del Fagotto. V zadržanem okolju malega izolskega trga, oddaljenega le nekaj korakov od morja, se lahko obiskovalec predaja notam mladih glasbenikov, ki sodelujejo na Festivalu oboe in fagota.


In aprile la Fiera Pasquale dell’antiquariato con qualche centinaio di espositori di oggettistica di antica e meno antica provenienza. V aprilu je Velikonočni bolšji sejem, sejem starin, na katerem nekaj sto razstavljavcev predstavlja in prodaja bolj ali manj stare reči. Quasi tutta la vita pubblica di Isola nel passato si svolgeva all’interno del perimetro che circonda Piazza Grande e Piazza Manzioli. Qui si trovavano le istituzioni più importanti, qui aveva sede il Consiglio Maggiore del Libero Comun d’Isola già nel XIII secolo. Anche oggi questo è lo spazio dove avvengono le manifestazioni pubbliche più importanti: i concerti, le mostre, le fiere, le feste popolari. Nekdaj se je vse javno življenje v Izoli odvijalo v prostoru med obema trgoma, Velikim in Manziolijevim. Tu so bile najpomembnejše ustanove. Tukaj je bil sedež Velikega Sveta Svobodne izolske komune že v 13. stoletju. Tudi danes je to prostor, kjer potekajo najpomembnejše javne prireditve: koncerti, razstave, sejmi, ljudski prazniki.


In estate il Festival del cinema del terzo mondo IsolaCinema/ KinoOtok, alla presenza di attori, registi e pubblico interessato. Poleti se tukaj odvija Filmski festival Tretjega sveta IsolaCinema/ KinoOtok, na katerem sodelujejo igralci, režiserji in zainteresirano občinstvo.

D’estate i concerti di musica ethno nell’interpretazione singolare e indovinata di antichi canti istriani in versione rock e folk, oppure le performance di cantanti e gruppi isolani come Rudi Bučar o i 3Big Band. Poleti se vrstijo koncerti in prireditve, na katerih, starodavne istrske napeve z edinstveno interpretacijo, predstavljajo v rock in folk preobleki. Tu nastopajo izolski pevci in skupine, kot recimo Rudi Bučar in 3Big Band.


All’interno di Palazzo Manzioli, della Chiesa di Santa Maria d’Alieto – che ancor oggi conserva un passaggio diretto con il Municipio per consentire al Podestà di turno di assistere alle Messe senza dover uscire di casa – del vicino Municipio si instaurarono i primi contatti tra la realtà isolana ed i fermenti culturali di più vasto respiro europeo. In questo ambiente nacque la prima trascrizione del Codice Dantesco già nel XIV secolo. Znotraj Manziolijeve Palače in cerkve Sv. Marije Alietske - ki je še danes z neposrednim hodnikom povezana s starodavno Mestno hišo, tako da je lahko župan hodil k maši, ne da bi moral stopiti iz občinske stavbe - ter bližnje Občine so se rodili prvi stiki med izolsko stvarnostjo in najpomembnejšimi evropskimi kulturnimi gibanji. Tukaj je že v 14. stoletju nastal prvi prepis Dantejevega kodeksa.

Nella piazzetta, che un tempo ospitava la loggia, venne discusso e approvato il primo Statuto comunale del quale oggi si conserva una copia del 1360. Si racconta che in uno di questi edifici dimorò il Sommo Poeta durante la sua visita in Istria che lo portò sino a Pola. Na tem majhnem trgu, kjer je včasih bila loža, so po razpravi sprejeli Občinski statut, katerega kopijo iz leta 1360 še dandanes hranijo. Govori se, da je med svojim bivanjem v Istri, v eni od teh stavb stanoval Največji Pesnik, ko ga je pot vodila v Pulj.


Una ristampa facsimile dello Statuto medievale in sole 49 copie è stata realizzata nell’ambito del progetto Europeo Interreg con la partecipazione dell’Università del Litorale e del Comune di Isola. La presentazione, naturalmente, si è svolta a Palazzo Manzioli. V sklopu evropskega projekta Interreg je, ob sodelovanju Primorske Univerze in Izolske občine, prišlo do ponatisa kopije Srednjeveškega statuta v 49 izvodih. Predstavitev je bila seveda v Manziolijevi palači.

Nello stesso ambiente anche la presentazione del volume, edito dalla nostra Comunità, con la trascrizione dell’antico Statuto nella lingua volgare del XV secolo e di numerose altre pubblicazioni edite dalla redazione Il Mandracchio. Podobno velja za predstavitev knjige, ki jo je izdala naša Skupnost, s prepisom starodavnega statuta iz 15. stoletja, ki je bil napisan v tako imenovanem "vulgarnem (ljudskem) jeziku" in številnih drugih publikacij izdanih od redakcije Il Mandracchio.


Oltre ad essere aperta a tutte le iniziative di carattere culturale ed artistico della Comunità Italiana e di tutte le organizzazioni che operano nel settore, a Palazzo Manzioli è possibile fruire di tutta una serie di supporti che aiutano l’organizzazione e l’allestimento di singole iniziative ed il loro successivo viaggio verso la notorietà ed il confronto pubblico, attraverso l’informazione stampata o sul sito online www.ilmandracchio.org. Manziolijeva palača je odprta za vse kulturne in umetniške pobude Italijanske skupnosti in vseh organizacij, ki delujejo na tem območju, pri čemer se je moč posluževati cele vrste sredstev, ki izboljšujejo organizacijo in realizacijo posameznih pobud in njihovo popularizacijo oz. predstavitev javnosti prek tiskane informacije ali spletnega portala www.ilmandracchio.org.

Numerose le visite, soprattutto dei più giovani, alla biblioteca intitolata al grande scienziato isolano “Domenico Lovisato” per trovare l’ultima novità del mondo librario italiano, oppure per assistere ad una delle numerose serate letterarie, ma anche per svolgere delle piccole ricerche scolastiche. Veliko ljudi, predvsem mlajših, obiskuje knjižnico, ki se imenuje po velikem izolskem učenjaku Domenicu Lovisatu, da bi poiskali zadnjo novost na italijanskem literarnem prizorišču ali sodelovali na enem od številnih literarnih večerov ter da bi opravili šolske raziskave.


Ben attrezzato anche il laboratorio informatico che dispone di una decina di PC, ed è giornalmente a disposizione per seminari e corsi particolari, ma anche per il semplice navigare nelle ormai ricche e pescose acque di internet. Dobro je opremljena tudi informacijska delavnica z desetimi osebnimi računalniki, ki služi tako za organizacijo seminarjev ali posebnih tečajev, kot za potepanje po širnih in bogatih oceanih svetovnega spleta.


Palazzo Manzioli è spesso luogo di dibattito, di incontri particolari, di assemblee e di presentazione di progetti di lavoro, di serate di gala e di ricevimenti d’occasione. Tradizionali da qualche anno i seminari di aggiornamento delle scuole italiane del capodistriano, come pure i concerti di fine anno della locale Scuola di musica.

Impegnative, però, anche le numerose mostre di fotografia, di arti figurative, di ceramica, di restauro del legno. Zahtevne pa so zlasti številne razstave fotografij, likovnih umetnosti, keramike in restavriranja lesa.

Že nekaj let se tukaj odvijajo tradicionalni seminarji za usposabljanje italijanskih šol na Koprskem, kot tudi koncerti Glasbene šole ob zaključku učnega leta. Manziolijeva palača je pogosto kraj, kjer se odvijajo razprave, posebna srečanja, skupščine, predstavitve delovnih načrtov, slavnostni večeri in posebni sprejemi.


Per discutere dei propri piani di lavoro ha scelto Palazzo Manzioli anche la Corte dei Conti della Slovenia. Come lo ha fatto il vescovo di Capodistria, Mons. Jurij Bizjak, per raccontare con simpatia la storia delle piante bibliche in vista del progettato Parco alla periferia della città. Za kraj razprave o svojih bodočih načrtih je Manziolijevo palačo izbralo tudi Računsko sodišče Republike Slovenije, pa tudi pomožni koprski škof Jurij Bizjak, je ob načrtovanem parku na mestnem obrobju tukaj simpatično spregovoril o zgodovini biblijskih rastlin.

La sala nobile di Palazzo Manzioli viene particolarmente apprezzata per cerimonie che si rifanno alla tradizione popolare isolana, come la celebrazione dei matrimoni quando, al sabato pomeriggio, le solenni e gioiose note della marcia nuziale riempiono la sottostante piazzetta e tutto l’edificio che offre l’incanto dell’ atrio interno per il brindisi d’augurio agli sposi. Gosposka dvorana v Manziolijevi palači je cenjena zlasti za svečanosti, ki so povezane z izolsko tradicijo. Tako so tu ob sobotah popoldne poroke, ki s svečanimi in veselimi notami poročne koračnice polnijo trg in palačo. Le-ta pa v sebi skriva tudi čarobni atrij, kjer nazdravijo novoporočencema.


La costante e vivace attività di Palazzo Manzioli è indubbiamente merito anche delle due associazioni delle Comunità degli Italiani che qui hanno la propria sede istituzionale: la più anziana “Pasquale Besenghi degli Ughi” e la più recente “Dante Alighieri”. Associazioni che contribuiscono a rendere quotidiana la presenza di tante persone, abituali, ma anche di ospiti e di esecutori delle varie attività in corso. Dai tradizionali tornei di briscola e tresette, alle manifestazioni in occasione delle varie festività di San Nicolò, della Befana, del Carnevale, di Natale e Pasqua, quando a gioire sono soprattutto i più piccoli.

Za stalno in živahno dejavnost v Manziolijevi palači sta gotovo zaslužni tudi obe Skupnosti italijanov, ki imata v njej svoj sedež. Starejša "Pasquale Besenghi degli Ughi" in mlajša "Dante Alighieri", zaradi katerih je tu vsak dan veliko ljudi, rednih in naključnih gostov ter udeležencev raznih aktivnosti, od tradicionalnih turnirjev briškole in trešeta, do raznih prireditev ob praznikih Miklavža, Sv. Treh kraljev, Pusta, Božiča in Velike noči, ko pridejo na svoj račun predvsem najmlajši.


Vero vivaio di persone e di ospiti in occasione delle rassegne corali, delle esibizioni di cantanti e di orchestre, sia isolane che provenienti dalle vicine regioni, ma anche da più lontano. Come il coro femminile irlandese, il Gospel Circus della vicina Monfalcone o la Cappella Civica di Trieste. Ob nastopih zborov, pevcev in orkestrov postane Manziolijeva palača pravo mravljišče obiskovalcev in gostov, tako iz Izole kot iz bližnjih pa tudi iz bolj oddaljenih krajev. Tako je recimo bilo ob nastopu irskega ženskega pevskega zbora, Gospel Circusa in bližnjega Tržiča ali tržaška Cappella Civica.


Se la piccola piazza antistante il Manzioli si riempie di canti e musiche durante i mesi estivi, il salone del piano nobile del Palazzo, invece, rappresenta la meta preferita per i concerti più ambiti ed attesi durante il resto dell’anno. Musiche e canti di paesi e regioni limitrofe con l’ormai tradizionale “Ethnoinsula” che ha già visto la partecipazione di Patrizia Laquidara, dei Vruja, di Massimo Bubola e di Tamara Obrovac. Oppure le note di importanti concerti di musica classica. Come il pianoforte di Franceschetti, Haydn interpretato da Selma Chicco e Antonije Hajdin, oppure Mozart dalla cristallina voce del soprano Eleonora Matijašič. Medtem ko v poletnih mesecih Manziolijev trg polnijo petje in glasba, je v ostalih mesecih prireditvena dvorana palače priljubljeni kraj, kjer se odvijajo najbolj priljubljeni in pričakovani koncerti. Glasba in pesmi sosednjih dežel z že tradicionalno “Ethnoinsula” na kateri so recimo sodelovali Patrizia Laquidara, Vruja, Massimo Bubola in Tamara Obrovac. Ali pa zvoki pomembnih koncertov resne glasbe. Recimo Franceshinijev klavir, Haydn v izvedbi Selme Chicco in Antonije Hajdin ali pa Mozart kristalnega glasu sopranistke Eleonore Matijašič.


Palazzo Manzioli sta diventando un appuntamento fisso anche per i più piccoli. Per le recite scolastiche per le rassegne di fine d’anno, ma soprattutto per le colonie estive ed il Laboratorio creativo (l’ultimo era intitolato “l’Isola dei Pirati” ) durante i quali trascorrono il mese di luglio divertendosi e imparando sotto l’attenta guida dei mentori della nostra Comunità. Manziolijeva palača postaja tudi stalno zbirališče najmlajših. Tu se odvijajo nastopi ob koncu šolskega leta in še zlasti poletne kolonije ter Ustvarjalna delavnica (zadnja je nosila naslov “Izola piratov”) v mesecu juliju, ko se lahko otroci, s pomočjo mentorjev naše skupnosti, ob zabavi marsičesa naučijo.


Tra i vantaggi assicurati da Palazzo Manzioli anche i servizi di un rinomato wine-bar riccamente fornito dei migliori vini della regione, di Isola e, soprattutto dello stesso gestore del bar che vanta una presenza isolana della famiglia nel settore vinicolo fin dal 1348. Med prednosti, ki jih ima Manziolijeva palača sodi tudi renomirani wine-bar, z bogato ponudbo najboljših vin naše regije, Izole in samega upravljavca bara, ki izhaja iz izolske družine, ki že od leta 1348 deluje na področju pridelave vina.


La presenza del wine-bar è particolarmente gradita in occasione delle varie ricorrenze legate ai vini isolani conosciuti e rinomati fin dai tempi antichi dei Romani o della Serenissima. Così le degustazioni guidate, le serate dedicate al vino e alle diverse categorie di consumatori. Stimolante la degustazione organizzata in occasione della festa delle donne: il vino primo classificato viene messo all’asta e il ricavo destinato ad opere di beneficenza. Oppure le serate letterarie con la presenza di buongustai e intenditori, ma anche per offrire un buon calice di vino per brindare all’amicizia e augurare buona fortuna alla fine di un concerto o di una mostra.

Wine-bar je zlasti priljubljen ob raznih dogodkih, povezanih z izolskimi vini, ki so jih cenili že stari Rimljani in potem tudi Benečani. Tu se vrstijo vodene degustacije, vinski večeri in srečanja različnih kategorij potrošnikov. Zelo spodbudno je poskušanje, ki ga organizirajo ob Dnevu žena: prvo uvrščeno vino gre na dražbo, izkupiček pa v dobrodelne namene. Potem so literarni večeri, ki privabljajo sladokusce in poznavalce, so pa tudi odlična priložnost za uživanje ob kozarcu dobrega vina in nazdravljanje na prijateljstvo ter na vse najboljše ob koncu koncerta ali razstave.


Tutto questo è palazzo Manzioli. Tutto questo e ancora tante altre cose che non siamo riusciti a presentare ed illustrare. Decine di mostre, di concerti di musica leggera e classica, di seminari, di serate letterarie, di laboratori d’arte, di progetti sulla collaborazione transfrontaliera, di iniziative volte ad illustrare la storia isolana, di dibattiti pubblici. Tutto questo si può vedere, a tutto questo si può partecipare, e tutto questo si può organizzare a Palazzo Manzioli: naturalmente previa consultazione e previo coordinamento con il servizio della nostra Comunità che gestisce e coordina le attività.

Per avere delle informazioni sulle attività presenti a Palazzo Manzioli o su come poter fruire di alcuni dei servizi proposti, rivolgersi a:

Vse to je Manziolijeva palača. Vse to in še marsikaj, kar nismo uspeli predstaviti in opisati. Na desetine razstav, koncertov lahke in resne glasbe, seminarjev, literarnih večerov, umetnostnih delavnic, načrtov za čezmejno sodelovanje, pobud povezanih s predstavitvijo izolske zgodovine, javnih razprav. Vse to lahko vidite, pri vsem tem lahko sodelujete in vse to lahko organizirate v Manziolijevi palači: seveda ob predhodnem posvetu in dogovoru s službo naše Skupnosti, ki vodi in koordinira dejavnosti.

Tel.: +386 5 6162130

Za informacije o aktivnostih in pogojih za storitve v palači Manzioli se obrnite na :

COMUNITA’ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITA’ ITALIANA DI ISOLA ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST IZOLA

Piazza Manzioli 5 - Manziolijev trg 5 6310 ISOLA - IZOLA

Fax: +38656415853 E-mail: isns@siol.net Visitare i siti - Internetni strani: www.comunitaitaliana.si www.ilmandracchio.org

Benvenuti! - Dobrodošli!


PRESENTATION The history of Isola is a very old one. Back to the time when it was still a little island surrounded by the sea or even centuries before that. A time when the inhabitants, in order to escape from enemies, preferred to live in fortified settlements on the surrounding hills that still today embrace the landscape like an amphitheatre. Or again when the arrival of the Romans started a flourishing trade in wines and olive oil in S. Simon bay, where we see today the remains of the old port and of an old villa rustica. The first written document that mentions the town Insula, Isola’s original name, dates back eleven centuries ago, to the 932 d.C. Already at that time, the public life was taking place in an area which still today stretches from the square Piazza Grande with the old small port and City hall from the 13th century to the oldest church of the town, St. Mary of Haliaetum, overlooking a little square called Piazza Piccola, and the renovated house of the Manzioli family built in 1470.

Today, Manzioli Palace houses the offices of the Italian Community of Isola and is an important centre of cultural, artistic and social initiatives connected to the culture and traditions of the local people. All are invited; those who want to discover the history, the customs and the flavours of the town but also those who just wish to taste a glass of exquisite local wine. For further information, write to the address: ComunitĂ Autogestita della NazionalitĂ  Italiana di Isola Piazza Manzioli 5 6310 Isola - Slovenia please call the number +38656162130 send an e-mail to: isns@siol.net visit the site: www.comunitaitaliana.si www.ilmandracchio.org Welcome!


Editore / Izdajatelj Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana – Isola Italijanska Samoupravna Narodna Skupnost – Izola Edizioni / Založnik Il Mandracchio – Isola Titolo / Naslov Isola e Palazzo Manzioli Izola in Manziolijeva Palača Testi / Besedila - Silvano Sau Traduzione / Prevod - Andrea Šumenjak, Tarita Sirk Fotografie / Slike - Claudio Chicco, Agnese Babič Copertina / Naslovnica - Sergio Gobbo Impaginazione / Prelom - Agnese Babič, Davorin Marc Stampa / Tisk - Pigraf – Izola Tiratura / Naklada - 2000 copie / izvodov Isola, settembre 2009 / Izola, september 2009 La pubblicazione del volume è stata possibile grazie al supporto finanziario del Ministero per la cultura della Slovenia e del Comune di Isola. Izdajo publikacije so finančno omogočili Ministrstvo za Kulturo Slovenije in Občina Izola.


Palazzo Manzioli, sede della Comunità Italiana di Isola, è un importante centro di iniziative culturali, artistiche e sociali legate alla cultura e alla tradizione della popolazione locale. E chi vuol conoscere la storia, le abitudini, i sapori della città o semplicemente assaggiare un bicchiere di buon vino isolano non può dimenticare di visitare. Manziolijeva palača, sedež Italijanske skupnosti v Izoli, je pomembno središče, kjer se odvijajo kulturne, umetniške in družbene prireditve, povezane s kulturo in tradicijo tukajšnjega prebivalstva. Kdor bi rad spoznal zgodovino, običaje in okuse mesta, ali pa užival ob dobrem kozarcu izolskega vina, ne more oditi ne da bi obiskal palačo.

Palazzo Manzioli  

Presentazione del Palazzo Manzioli di Isola

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you