Page 1

Editie najaar 2021

WOONBRUGKRANT

NIEUWE HUURPRIJSBEREKENING

Binnenkort starten we met de jaarlijkse voorbereidingen voor de nieuwe huurprijsberekening. Je zal een brief ontvangen met informatie en jouw gegevens. Als deze gegevens correct zijn, moet je niets doen. In de loop van december ontvang je dan de nieuwe huurprijsberekening.

Aandachtspunt Zijn je gegevens niet meer correct? Dan neem je zo snel mogelijk contact op met onze collega Inge via 014/85.98.00 of huurder@dewoonbrug.be.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van: De Woonbrug Augustijnenlaan 28/6 2200 Herentals T 014 85 98 00 info@dewoonbrug.be www.dewoonbrug.be www.facebook.com/dewoonbrug

Onze burelen zijn gesloten op de volgende dagen: 01/11 Allerheiligen 02/11 Allerzielen 11/11 Wapenstilstand 12/11 Brugdag 27/12 - 31/12 Kerstvakantie


De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals T 014 85 98 00 - info@dewoonbrug.be - www.dewoonbrug.be

AANPASSINGEN REGLEMENT. In het reglement van inwendige orde vind je belangrijke regels en richtlijnen voor samenleven in de buurt en je woning. Het reglement is een bijlage bij de huurovereenkomst en wordt op regelmatige tijdstippen aangepast.

MAG JE IEMAND LATEN BIJWONEN IN JE HUURWONING?

Aandachtspunt De meest recente versie vind je steeds terug op onze website www.dewoonbrug.be. Heb je graag een papieren exemplaar? Laat het ons dan zeker weten.

- Vraag vooraf steeds schriftelijke toe-

Let op!

stemming bij De Woonbrug. Dit geldt voor alle bijwoners, dus ook voor kin-

PRIVACYVERKLARING Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. We zorgen ervoor dat uw gegevens beschermd zijn en we respecteren de hoogste privacynormen, bepaald via GDPR. Alle regels hierover hebben we vastgelegd in een privacyverklaring. Aandachtspunt

deren die de woning hadden verlaten en terug komen bijwonen. - Jouw aanvraag wordt besproken op het maandelijks personeelsoverleg. Je ontvangt achteraf een brief of de aanvraag al dan niet werd goedgekeurd. Zonder onze schriftelijke goedkeuring kan de bijwoning niet doorgaan! - Bij goedkeuring passen we de huishuur aan. Hiervoor houden we rekening met het inkomen van de bijwo-

De meest recente privacyverklaring vind je altijd terug op onze website www.dewoonbrug.be. Op eenvoudige vraag kunnen wij steeds een papieren exemplaar bezorgen.

ner. - Werd jouw aanvraag tot bijwoning

Als De Woonbrug opmerkt dat er personen, zonder toestemming, op regelmatige basis verblijven in jouw woning of appartement, starten we steeds een onderzoek op voor domiciliefraude. Dit kan leiden tot de huuropzeg.

Ook als de bijwoning maar tijdelijk is, moet je dit vooraf melden. Samen met jou maken we hierover dan verdere afspraken.

niet goedgekeurd? Dan spreekt het

Meer info:

voor zich dat de bijwoner niet bij jou

Inge via 014/85.98.00

kan verblijven.

of huurder@dewoonbrug.be.

GEEF INBREKERS GEEN KANS!

Woon je in een appartements-

Sluit de deur steeds goed en laat geen

gebouw? Dan nog deze tip.

ramen openstaan als je de woning

Tip

Soms proberen mensen met

verlaat.

slechte bedoelingen met een

Merk je iets verdachts op? Neem dan

Doe de deur daarom enkel

zeker contact op met de politie.

open voor mensen die je kent

smoesje binnen te geraken.

of die bij jou moeten zijn.


WOONBRUGKRANT NIEUWE WOONMAATSCHAPPIJ IN 11 KEMPENSE GEMEENTEN

FEEST IN DE WIJK In de afgelopen periode werden door de verschillende buurtwerkingen opnieuw leuke buurtactiviteiten georganiseerd.

De

huisvestingsmaatschap-

gendom Zuiderkempen en de sociale

pijen en sociale verhuurkantoren in

sociale

verhuurkantoren SVK Zuiderkempen

elf Kempense gemeenten fuseren

en SVK Isom. De geplande fusie van

eind volgend jaar tot één organisatie:

deze zes organisaties tot één woon-

Woonmaatschappij Neteland-Zuider-

actor is een antwoord op de vraag van

kempen. De fusie komt er om één aan-

de Vlaamse overheid om meer trans-

spreekpunt te creëren voor mensen

parantie te scheppen voor de kandi-

die op zoek zijn naar een sociale wo-

daat-huurders of -kopers.

ning.

lopig niets. Onze dienstverlening loopt gewoon verder. Uiteraard houden we

eigendom van De Woonbrug.

“Mensen kunnen voortaan aankloppen bij een duidelijke organisatie. Met één

tals, Olen, Grobbendonk, Herenthout,

wachtlijst, één inschrijvings- en toe-

Vorselaar, Geel, Herselt, Hulshout,

wijzingssysteem, één plaats waar ze

Laakdal, Meerhout en Westerlo. Deze

terechtkunnen met hun vragen.”

ciale huurmaatschappijen: De Woonbrug, Zonnige Kempen en Geelse Huisvesting. Daarnaast zijn er nog de koop en ontleenmaatschappij Kleine Landei-

Buurtactiviteit Wil je een activiteit organiseren in jouw buurt? Dan kan De Woonbrug, in de mate van het mogelijke, logistieke ondersteuning bieden! Zo stellen we o.a. tentjes ter beschikking en kunnen we helpen bij het maken van de uitnodigingen. Jaarlijks kan je per woonbuurt ook een financiële toelage krijgen van De Woonbrug, voor het organiseren van een buurtactiviteit die openstaat voor de ganse woonbuurt. Deze toelage bedraagt 1 EUR per woning of appartement in de woonbuurt,

De betrokken gemeenten zijn Heren-

elf gemeenten tellen vandaag drie so-

- Leuke Zomerbar in de Gagelstraat – Herentals - De Speelbus kwam langs in de Gagelstraat – Herentals - Een feestelijk ontbijtbuffet voor de bewoners van Sancta Maria – Herentals - Heropening buurthuis Kleerroos – Herentals

Voor jou als huurder verandert er voor-

je hierover verder op de hoogte.

Meer info: Sofie of Julie via 014/85.98.00 of socialedienst@dewoonbrug.be.


De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals T 014 85 98 00 - info@dewoonbrug.be - www.dewoonbrug.be

BEN JIJ DE VRIJWILLIGER DIE WE ZOEKEN? We zijn steeds op zoek naar huurders die vrijwillig een taak willen opnemen om

DE WOONBRUG OVERLEGT MET DE BUURT

samen met ons de woonbuurten aangenaam te houden. Woon je in een appartementsgebouw? Dan kan je meehelpen om onkruid te verwijderen, sneeuw te ruimen of de toegangen ijsvrij te houden. De Woonbrug ondersteunt je met materiaal zoals een tuinafvalzak of strooizout. Wil je de buurt mee proper houden door zwerfvuil te ruimen? Dan kan je je opgeven als buurtvrijwilliger via de gemeente. Zij zorgen ervoor dat je hiervoor het juiste materiaal krijgt. Ook voor buurtwerking en / of papierophaling zijn we steeds op zoek naar bijkomende geïnteresseerden.

Buurtvrijwilliger Wil je je opgeven als buurt- of flatwachter? Dat kan uiteraard ook altijd. Je bent voor ons dan

Het afgelopen jaar konden we in een aantal buurten opnieuw een bewonersoverleg organiseren. Tijdens zo’n overleg maken we praktische afspraken over het samenleven in de buurt. Wil je in jouw buurt ook een bewonersoverleg? Neem dan zeker contact met ons op. Meer info: Sofie of Julie via 014/85.98.00 of socialedienst@dewoonbrug.be

BEDANKT!

het aanspreekpunt in de buurt en je informeert ons als er zaken niet goed lopen (vb. zwerfvuil, verwaarloosde buurt, algemene herstellingen,….). Op die manier kunnen we snel optreden als dat nodig is en de buurt leefbaar en aangenaam houden. Buurtvrijwilliger

Meer info: Sofie of Julie via 014/85.98.00 of socialedienst@dewoonbrug.be

Dankjewel aan alle bereidwillige huurders

Contacteer ons tijdig

die zich inzetten om de buurt sneeuw- en ijs-

als je hierin een taak wil

vrij te houden!

opnemen.

Woon je in een appartementsgebouw, dan

Meer info:

kan De Woonbrug strooizout ter beschikking

technische dienst via

stellen om de gemeenschappelijke toegang

014/85.98.00 of

tot de voordeur open te houden.

herstelling@dewoonbrug.be


WOONBRUGKRANT ZORG MEE VOOR EEN GROENE BUURT

Wist je dat Stad Herentals en gemeente Olen dit jaar extra inzetten op groene voortuinen? Groene voortuinen zijn belangrijk voor milieu en leefomgeving. Iedereen kan hieraan meewerken. Ook De Woonbrug zet zijn schouders onder deze actie.

Waarom is dat belangrijk?

vragen. De Woonbrug volgt dezelfde

regenwater wegspoelt in de riolering.

regels als de gemeentebesturen. Te veel

Regenwater zou in de grond moeten

extra verharding wordt niet toegestaan,

vloeien om grondwaterreserves aan te

volledig verharden van tuin met kiezels,

vullen. Het zorgt ook voor ontlasting

dolomiet, tegels,… wordt helemaal niet

van de riolering bij hevige stortbuien.

toegelaten.

Door grijs te vervangen door groen,

aangelegd als extra parkeerplaats of

maken we de bodem waterdoorlatend

omwille van onderhoudsgemak met

en droogtebestendig. Zo helpen we

kiezeltjes bedekt.

bijen en andere insecten om te overle-

van de regio Neteland een grote actie

Dan moet je dit steeds schriftelijk aan-

Te veel verharding zorgt ervoor dat

Veel voortuinen zijn door bewoners

Dit najaar organiseren alle gemeenten

WIL JE AANPASSINGEN DOEN IN DE VOOR- OF ACHTERTUIN?

ven en zorgen we voor een gezonde en groene leefomgeving.

Alleen als je schriftelijke goedkeuring hebt van De Woonbrug, mag je de aanpassingen uitvoeren. Heb je geen goedkeuring? Dan kunnen we je steeds vragen om de tuin in de oorspronkelijke staat te herstellen.

om de voortuinen te ontharden. Dit

Daarbij zorgen groene voortuinen voor

betekent dat je alle verharding er uit

aangename buurten waar het leuk is

Meer info:

haalt en de voortuin opnieuw groen

om te wonen.

technische dienst via 014/85.98.00

maakt.

DOE JIJ MEE MET HET ‘KEMPISCH KAMPIOENSCHAP TEGELWIPPEN’?

of herstelling@dewoonbrug.be

Elke tegel telt. Ga aan de slag in je tuin en haal de verharding eruit. Registreer je via www.wipeentegel.be Bezorg een voor en na foto van de voortuin en laat weten hoeveel m² je verwijderd hebt. De gemeente waar op het einde van de actie de meeste verharding is verwijderd, is de eerste kempische kampioen van het tegelwippen en wint de Gouden Tegel. Tip Voor meer informatie, de tegelregels en inspiratie kijk op www.wipeentegel.be


De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals T 014 85 98 00 - info@dewoonbrug.be - www.dewoonbrug.be

MAAK JE TUIN OF TERRAS WINTERKLAAR Met enkele inspanningen zorg je ervoor dat je tuin in het voorjaar weer volop

VERHUIZEN NAAR EEN KLEINERE WONING? DAT KAN.

schittert. - Maai het gras kort. - Plant bloembollen in het najaar. In het voorjaar zorgen zij voor een mooie tuin. - Maak tuinstoelen en -tafel proper en zet ze netjes weg. Maak het terras proper. - Haal je zwembad weg uit de tuin. Leg het netjes weg en herstel de tuin indien nodig. - Snoei de planten nog indien nodig, voor de eerste vriestemperaturen. - Dek planten goed af als ze niet bestand zijn tegen de koude temperaturen. - Sluit buitenkraantjes op tijd af. Zo kunnen ze niet bevriezen.

Woon je als alleenstaande of koppel in

Informeer zeker naar onze aangepas-

een gezinswoning? Dan heb je de mo-

te nieuwe woonprojecten. Zo worden

gelijkheid om met voorrang te verhui-

binnenkort de bouwwerken aan het

zen naar een aangepast appartement.

nieuwe woonproject in de Zavelstraat

Op die manier kunnen gezinswoningen opnieuw verhuurd worden aan

afgerond. Daar verhuren we 11 appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamer.

jonge gezinnen die op zoek zijn naar

Verder wordt er ook volop gebouwd

betaalbare huisvesting.

aan de nieuwe appartementen aan de

Verhuizen naar een aangepaste woning of appartement biedt uiteraard ook voordelen. Zo ligt het energie-

Vorselaarsebaan. Naast RVT St Anna kunnen we daar 50 appartementen met 1 en 2 slaapkamers verhuren.

verbruik in een kleinere woning lager.

Meer info:

Hierdoor kan je besparen.

Julie of Nadine via 014/85.98.00 of kandidaat@dewoonbrug.be

VERGEET DE VOGELS NIET Wil je vogels helpen in de winter bij het zoeken naar voldoende eten? Dat kan. Hang een vetbol in een boom of struik of aan je terras. Zet zeker geen borden met eten op de grond of gooi geen etensresten op de

Let op! Ben jij ingeschreven op onze wachtlijst om te verhuizen naar een andere woning? Dan weet je dat onze wachtlijst elke 2 jaar geactualiseerd wordt. Omwille van de beperkende coronamaatregelen is de actualisatie van dit jaar verplaatst naar 2022. We sturen je dan een brief met een overzicht van jouw dossier. Als onze gegevens niet meer kloppen, kan je reageren. Zo blijft jouw dossier up to date. Reageer je niet? Dan word je geschrapt van de wachtlijst.

grond. Dit is een aantrekkingsbron voor

Ook alle mensen die nog niet bij De Woonbrug huren, maar wel ingeschre-

ongedierte en dat willen we uiteraard

ven staan, worden aangeschreven.

vermijden.


WOONBRUGKRANT BESPAAR OP DE WATERFACTUUR, DOE EEN LEKTEST

Niemand betaalt graag te veel voor zijn of haar waterrekening. Als je een waterlek hebt, betaal je echter voor water dat je zelf niet gebruikt. In sommige gevallen kan dat oplopen tot wel honderden liters per dag. Zo’n lek hoeft ook niet altijd zichtbaar te zijn om veel water verloren te laten gaan. Jij kan zelf eenvoudig

2

een waterlektest afnemen!

Gebruik

1 Schrijf ’s avonds voor het slapengaan je watermeterstand volledig op. De zwarte én rode cijfers.

3

vanaf

die

Schrijf ’s morgens bij

meteropname géén

het opstaan onmid-

water meer tot de

dellijk je nieuwe me-

volgende

terstand op.

ochtend.

Zorg er dus voor dat je vooraf eventueel een emmertje water gevuld hebt voor gebruik

tijdens

de

nacht.

Is die meterstand hetzelfde gebleven? Proficiat! Je hebt geen

VENTILEREN EN VERLUCHTEN, OOK IN DE WINTER! Ook in de winterperiode is het belangrijk om je woning voldoende te ventileren en verluchten.

waterlek.

Zet de ramen ’s morgens open om frisse

Is er wel een verschil?

lucht in de woning binnen te laten.

Neem dan zo snel

Verlucht ook zeker tijdens en na het

mogelijk contact op met De Woonbrug, Meer info: technische dienst

zodat we een herstel

via 014/85.98.00 of herstelling@dewoonbrug.be

kunnen inplannen!

SWITCH MEE EN BESPAAR OP JE ENERGIEFACTUUR

koken, in de badkamer of wanneer je de woning poetst. De waterdamp die dan geproduceerd wordt, zet zich vast op muren en plafonds. Enkel als je voldoende verse lucht binnenlaat, kan je schimmelvorming voorkomen.

Energieleveranciers veranderen voort-

samen met de lokale besturen, de

Heb je een mechanische verluchting in

durend hun tarieven. Je kan dan ook

Switch-campagne. Iedereen is immers

de woning? Schakel deze dan nooit uit.

fors besparen op de energiefactuur

blij met een lagere energiefactuur!

door te switchen van leverancier. Overstappen naar een nieuw contract of een nieuwe leverancier is tegenwoordig gratis en erg eenvoudig. Maar die keuze is niet evident en hangt af van verschillende factoren. Om daarbij te helpen, organiseren de Energiesnoeiers in november,

Wil je weten waar en wanneer je terecht kan? Neem dan contact op met dienstencentrum Komie Geire of Convent.

Tip Van 15/11 tot en met 19/11 is er de actieweek ‘gezond binnen’. Je krijgt dan nog meer tips over hoe je de woning gezond kan houden.


STAND VAN ZAKEN NIEUWE BOUWPROJECTEN EN RENOVATIEWERKEN

ZAVELSTRAAT

VORSELAARSEBAAN

In de Zavelstraat worden 11 appartementen met 1, 2 en 3 slaap-

Aan de Vorselaarsebaan - Herentals, naast RVT St. Anna wordt

kamers gerealiseerd. In het gebouw is een lift en ondergrond-

verder gebouwd aan 50 appartementen voor doelgroep 65+.

se parking aanwezig. Elke bewoner kan ook gebruik maken van

We verwachten de eerste verhuring in najaar 2022.

een kelderberging. De bouwwerken in de Zavelstraat - Herentals, gaan hun laatste fase in. De 11 nieuwe appartementen worden nog dit jaar verhuurd.

NIEUWE WONINGEN IN NIEUW DIEPENDAAL Fase 1 van de grote renovatie van Nieuw Diependaal is afge-

Daarnaast werd nieuw buitenschrijnwerk geplaatst, werden de

rond. De eerste 20 bewoners zijn intussen verhuisd naar hun

vloeren volledig vernieuwd en werd er een nieuwe keuken en

nieuwe gerenoveerde woning.

badkamer geplaatst.

Op een kijkdag kregen alle bewoners van Diependaal, die in de toekomst moeten verhuizen, de mogelijkheid om de nieuwe woningen te bezichtigen.

Wil je meer info over dit renovatieproject? Neem dan zeker contact met ons op.

De woningen werden volledig vernieuwd en waar mogelijk uitgerust met vloer- en muurisolatie. Hierdoor zijn de woningen meer energiezuinig.

De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals T 014 85 98 00 - info@dewoonbrug.be - www.dewoonbrug.be