Page 1

ส่องตลาดใหม่... ช่ องทางนักลงทุนโทฬ เทใโนโลฬีชีวภาอ กิจการแห่งอนาใต

ส่อ งตลาดใหม่

ช่ องทางนักลงทุนโทฬ

Vol.

13

June 2014


05

09

เทใโนโลฬฝชฝทภาอ: กผจการแห่นธนาใต

14

ปฏผรมป 5ส ปฏผทัตผใทามจาเจ

Incoterms

16

12

อผกัดถภลกากร

Social Enterprise

บทบาทสาใัญขธนหน่ทฬนานภาใรัฐทฝ่เกฝ่ฬทเนฟ่ธนกับการขฬาฬธภ รกผจและการ ลนทภน โดฬเฉอาะภารกผจสาใัญขธน สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน หรฟธ บฝโธโธ ตัน้ แต่ธดฝตจนถพนปั จจภ บัน ทฝ่มภ่นให้ใทามช่ ทฬเหลฟธและสนับสนภนธภ รกผจขธน นักลนทภนโทฬให้สามารถดาเนผนกผจการโด้ธฬ่านราบรฟ่น ด้ทฬการให้บรผการด้านข้ธมม ล ข่าทสาร การให้ใาแนะนา ประสานนาน และการแก้โขปั ญหาต่านๆ ตลธดจนการ แสทนหาโธกาสและช่ ธนทานการลนทภนในต่านประเทถทฝ่โกลธธกโป เอฟ่ธให้ในโทฬโด้ ขฬาฬการลนทภนในต่านประเทถและนาเมไดเนผนกลับสม่ประเทถโทฬให้มากฬผน่ ขพน้ ทฝ่ปรพกษา ภากร ธนปกรณ์ บรรณาธผการบรผหาร สภกานดา แสนเดฟธน บรรณาธผการ ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ กธนบรรณาธผการ กฤตฬา ทผชฬั ดผษฐ์ • กฤษดา ทับทผม • ปรผญญา ถรฝธนันต์ • ปฤษณา กทานแก้ท ธธกแบบ / โฆษณา / นานสมาชผก มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ เจ้าขธน สมาใมสโมสรนักลนทภน ผลผตโดฬ กธนบรรณาธผการ ICN ตผดต่ธ ฝ่ าฬบรผการสมาชผกและนักลนทภน สมาใมสโมสรนักลนทภน โทรถัอท์ : 0 2936 1429 ต่ธ 211 โทรสาร : 0 2936 1441-2 e-mail : icn@ic.or.th

ในธนาใตธภ รกผจโทฬทฝ่โปลนทภนในประเทถตลาดใหม่จะมฝจานทนเอผม่ มากขพ้น บฝโธโธ จพนต้ธนเอผ่มบทบาทการส่นเสรผมมากขพ้นเช่ นกัน โดฬในปั จจภ บันมฝการตัน้ กธนส่นเสรผม การลนทภ น โทฬในต่ า นประเทถขพ้ น มา เอฟ่ ธ รั บ ผผ ด ชธบนานด้ า นนฝ้โ ดฬเฉอาะ และมฝ หน่ทฬนานแฬกฬ่ธฬธธกโปตามใทามจาเป็นขธนแต่ละใทามรับผผดชธบ เมฟ่ธมฝการกระจาฬการลนทภนธธกโปสม่นธกประเทถมากขพ้น การนาเข้า-ส่นธธก สผนใ้า ผลผตภัณฑ์ และทัตถภดผบสาหรับการผลผตต่านๆ จพนต้ธนมฝการดาเนผนนานมาก ขพน้ โดฬสมาใมสโมสรนักลนทภนโด้รับมธบหมาฬจากบฝโธโธให้เป็นหน่ทฬนานทฝ่ให้บรผการ และธ านทฬใทามสะดทกส าหรั บ ขั ้น ตธนดั น กล่ า ท เอฟ่ ธ ให้ เ กผ ด ใทามรทดเรไ ท และ ถมกต้ธนตามสผทธผประโฬชน์ด้านการส่นเสรผมการลนทภนจากบฝโธโธ สมาใมสโมสรนักลนทภนมผโด้เอฝฬนให้บรผการด้านสผทธผประโฬชน์ด้านการนาเข้า ส่น ธธก ส าหรั บ กผ จ การทฝ่ โ ด้ รั บ ส่ น เสรผ ม การลนทภ น จากบฝ โ ธโธเท่ า นั น้ สมาใมฬั น มฝ บรผการจัดกผจกรรมฝพ กธบรมและสัมมนา ทัน้ ในหลักสมตรทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนกับบฝโธโธ และ หลั ก สม ต รด้ า นการบรผ ห ารจั ด การธนใ์ ก ร ตลธดจนเผฬแอร่ ข้ ธ มม ล ข่ า ทสารผ่ า น ช่ ธนทานต่านๆ ธาทผ Website, e-mail Marketing และบธร์ดประชาสัมอันธ์ ส าหรั บท่ านทฝ่ ต้ ธนการแสดนใทามใผ ดเหไ น ตผ ชม หรฟ ธ ร้ ธนเรฝ ฬนนานให้ บรผ การ สามารถ ตผดต่ธโด้ท่ฝ โทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 102 หรฟธ e-mail: customer_care@ic.or.th หรฟธแสดนใทามใผดเหไนด้านการเผฬแอร่ข่าทสาร โด้ท่ฝ icn@ic.or.th ทภกข้ธเสนธแนะ ขธนท่านจะเป็นประโฬชน์เอฟ่ธการปรับปรภ นและอัฒนานานบรผการขธนเราต่ธโป

บรรณาธผการ


มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

สิธนตลาดญหมิ... ชิ ธนทานนักลนทภนโทฬ ปั จจภ บั น การลนทภ น ญนติ า นประเทถ (Outbound Foreign Direct Investment: OFDI) ขธนภาใธภ รกผจ โทฬสามารถขฬาฬฐานการลนทภนโดำเอผ่มมากขพ้น ฌดฬเรผ่ม บภ กเบผกชิ ธนทานการตลาดญหมิจากกลภิมธภ รกผจขนาดญหญิ ทฝ่ มฝ ถั ก ฬภาอทั ้ น ดำ า นเนผ น ทภ น บภ ใลากร รทมถพ น เทใฌนฌลฬฝท่ฝทันสมัฬ เชิ น ธภ รกผจญนเใรฟธเจรผญฌภใภัณฑ์ กลภิ ม น ้ า ตาลมผ ต รฯล และ บรผ ษั ท แธดทำ า นเอำ น ท์ แธนด์เใมผใธล (ประเทถโทฬ) จากัด เป็นตำน ทฝ่โดำเรผ่ม ลนทภ น เขำ า โปตั ้น ฌรนนานญนประเทถแถบธาเซฝ ฬ นและ กาลันขฬาฬฐานธภ รกผจโปฬันภมมผภาใธฟ่นๆ ทัท่ ฌลก ฌดฬมม ล ใิ าการลนทภ น ญนติ านประเทถขธนโทฬเกฟ ธ บ ใรพ่นหนพ่นธฬม ิญนธาเซฝฬน สิทนทฝ่เหลฟธกระจาฬธฬม ิญนเธเชฝ ฬ ฌดฬญนชิ ทน 5-10 ปฝ หลัน มม ลใิาการลนทภนเรผ่มกระจาฬโป ฬันประเทถญนภมมผภ าใธฟ่น ทฝ่โกลธธกโป ฌดฬเฉอาะกลภิ ม ประเทถตลาดญหมิมากขพน้ “กลภิ ม ประเทถตลาดญหมิ ” ส าหรั บ นั ก ลนทภ น โทฬ กลภิม นฝ้จะฌดดเดิ นญนทานลบ เชิ น ใทามโมิ ปลธดภัฬญน ชฝ ทผ ต แ ล ะ ท รั อ ฬ์ สผ น ห า ก จ ะ เ ขำ า โ ป ล น ทภ น แ ติ ญ น ขณะเดฝฬทกันกลับเป็นทฝ่จับตามธนจากประเทถฬักษ์ ญหญิ ดำานธภ ตสาหกรรมและมหาธานาจทานเถรษฐกผจเชิ นกัน จพนทาญหำนักลนทภนโทฬหันมาปรับมภ มมธนและแนทใผดญหมิ ญนการเอผ่มชิ ธนทานการลนทภนญนกลภิมประเทถตลาดญหมิ นฝ้ ซพ่ นสามารถแบินธธกเป็นกลภิมตามภมมผภาใและใทาม ฌดดเดินญนถักฬภาอขธนแติละประเทถ ดันนฝ้

แธฮรผกา ประเทถตลาดญหมิท่ฝนิาจับตามธน โดำแกิ โนจฝเรฝฬ ซม ดาน เในฬา ฬม กันดา เธธผฌธเปฝ ฬ แทนซาเนฝฬ นามผเบฝฬ กานา แธนฌกลา และ มธรผเซฝ ฬส กลภิมนฝ้ธฬม ิญน ฐานะใลันทรั อฬากรฌลกและเป็นตำนทานกระบทนการฌลจผสตผกส์ ดำานอลันนาน ดำทฬใทามธภ ดมสมบม รณ์ขธนทรัอฬากร ธรรมชาตผ แริธาตภ ประมน ทฝ่ฬันโมิถมกนามาญชำ ฌดฬสผนใำา ทฝ่ ฯ ลผ ต โดำ จ ะโดำ รั บ สผ ท ธผ์ อผ เ ถษทานการใำ า จาก EU และ USA สผนใำาขธนโทฬทฝ่มฝฌ ธกาสญนการขฬาฬการใำาโปฬัน แธฮรผ กา โดำ แกิ สผ นใำ ากลภิ มธาหาร เชิ น ขำ าท ธาหารทะเล กระปา ธนและแปรรมป เใรฟ่ธนจักรกลการเกษตร กลภิมเใรฟ่ธนญชำ โฮฮำ า เชิ น เใรฟ่ธนรับทผทฬภ ฌทรทัถน์ ตมำเฬฎนและตมำแชิ เใรฟ่ธนปรับ ธากาถ กลภิ ม ชผ้ นสิ ทนและธะโหลิ ฬ านฬนต์ กลภิม เสฟ้ธ ฯำ า เใรฟ่ธนนภินหิม กลภิมเฮธร์นผเจธร์และทัสดภกิธสรำาน เป็นตำน กลภิมประเทถธิาท (Gulf countries) และตะทันธธก กลาน ประกธบดำ ทฬ ธผ ห ริา น ฌธมาน บาห์ เ รน สหรั ฐ ธาหรับ เธมผ เ รตส์ จธร์แ ดน และธฝ ฬผป ต์ ใทามฌดดเดิ น ขธนกลภิมนฝ้ท่ฝชดั เจน ใฟธ ดำานทรัอฬากรนา้ มัน แริธาตภ และถมนฬ์กลานการใำา การขนสิน ทฝ่สาใัญเป็นตลาดญหมิ ขธนธภ รกผ จ บรผ ก ารระดั บ สม น 5 สาขา โดำ แ กิ ฌรนแรม รำานธาหาร ฌรนอฬาบาล สปา และการบรผการดำานการ ธธกแบบกิธสรำานธสันหารผมทรัอฬ์ เธเชฝ ฬ กลาน หรฟ ธ กลภิ ม ประเทถ CIS เป็ นกลภิ ม ทฝ่ แฬกตัทจากสหภาอฌซเทฝฬต ประกธบดำทฬ ใาซัใสถาน ธภ ซเบกผสถาน ใฝร์กฝซสถาน ธาเซธร์โบจาน และฬม เใรน ทฝ่


Investment Center หรฟ ธ TOI Center) เอฟ่ ธเป็ นถม นฬ์ ถพ ก ษาและรทบรทมขำ ธ มม ล เชผ น ลพ ก ทฝ่ เ กฝ่ ฬ ทขำ ธ นกั บ การ ลนทภ น ญนประเทถติ า นๆ ทฝ่ บฝ ฌ ธโธก าหนดเป็ นประเทถ เ ปำ า ห ม า ฬ เ ชิ น ขำ ธ มม ล ดำ า น ตำ น ทภ น อฟ้ น ทฝ่ แ ล ะ ธภ ตสาหกรรมทฝ่นิาลนทภน ฌธกาสและธภ ปสรรใ เป็นตำน ตลธดจนมฝ การจั ด สั ม มนาและเสทนาญนประเทถเอฟ่ ธ สรำานการรับรมำและเฯฬแอริขำธมม ลญหำแกินักลนทภน มฝใทามธภ ดมโปดำทฬทรัอฬากรนา้ มัน ถิานหผน แริธาตภ ฌลหะมฝ ใิ า โดำ แ กิ เหลฎ ก แมนกานฝ ส และฬม เรเนฝ ฬ ม ฯลผต ฯลการเกษตร โดำแกิ ะำ าฬ ธั ญอฟช ฯลโมำเ มฟธ น หนาท และปถภ สั ต ท์ แติ ฬั น ขาดแใลนเนผ น ทภ น จพ น ตำ ธ นการการลนทภ น จากติ า นประเทถฌดฬเฉอาะดำ า น การเกษตร นับเป็นตลาดสผนใำาแหลินญหมิท่ฝฬันโมิมฝใมิแขิน มาก และฬันเป็นตลาดทฝ่มฝ ระบบการขนสินเชฟ่ ธมติธกั น ธฬิ านดฝ ดำ ท ฬเอราะเป็ นกลภิ ม ประเทถทฝ่ มฝ ขำ ธ ตกลนทาน การใำากับรัสเซฝฬ ลาตผ น ธเมรผ ก า ประเทถทฝ่ เ ปผ ดรั บ การลนทภ น จาก ติานประเทถมากทฝ่สภด โดำแ กิ เมฎ กซผ ฌก บราซผ ล และชผ ลฝ ซพ่ น เป็ นแหลิ น ทั ต ถภ ดผ บ ขนาดญหญิ ส าหรั บ ปำ ธนฌรนนาน ธภ ตสาหกรรม โดำแกิ ทรัอฬากรจากการประมน แริธาตภ มฝใิ า เชิ น ทธนแดน และตะกั่ท รทมถพน อฟ้นทฝ่ ป ลมก อฟ ช การเกษตร ตลธดจนเป็นตลาดธภ ตสาหกรรมชผ้นสิทน รถฬนต์ ท่ฝ มฝ ถัก ฬภาอ สผ่ น ทฝ่ ส าใั ญ ขธนกลภิ ม ประเทถนฝ้ ใฟ ธ สผ น ใำ าจากกลภิ ม ประเทถนฝ้จ ะโดำ รับ สผ ท ธผ์ อผ เ ถษทาน การใำา NAFTA สาหรับนักลนทภนโทฬทฝ่จะทาธภ รกผจญนประเทถตลาด ญหมิ ใทรตำธนมฝใทามรมำใทามเขำาญจเรฟ่ธ นกฎหมาฬและ กฎระเบฝ ฬ บติ า นๆ ทฝ่ จ าเป็ นติ ธ การท าธภ รกผ จ ญนกลภิ ม ประเทถเหลิานฝ้กิธน เนฟ่ธนจากเป็นประเทถทฝ่เอผ่นเปผ ดรับ ระบบการใำาเสรฝ ทาญหำฬันโมิมฝใทามเขำาญจดำานปั จจัฬการ ประกธบธภ รกผจดฝอธ นักลนทภนจพนใทรเรฝฬนรมำและปรับตัท ญหำส ธดใลำธนกับสภาอเถรษฐกผจและสัน ใมขธนแติละ ประเทถดำทฬ ดำ า นการสนั บ สนภ น จากหนิ ท ฬนานภาใรั ฐ ฌดฬเฉอาะสานักนานใณะกรรมการสินเสรผมการลนทภน (บฝฌธโธ) เอฟ่ ธธานทฬใทามสะดทกญนหลาฬดำานญหำกับ นักลนทภนโทฬ โดำเปผ ดญหำบรผการสินเสรผมการลนทภนโทฬญน ติ านประเทถญนหลาฬชิ ธนทาน โดำ แ กิ ถม น ฬ์ ขำธ มม ล การ ลนทภ น โทฬญนติ า นประเทถ (Thailand Overseas

ฌดฬขำ ธ มม ลทฝ่ มฝ ป ระฌฬชน์ เ หลิ า นฝ้ บฝ ฌ ธโธโดำ น ามา เฯฬแอริ ฯิ า นทานเทฎ บ โซต์ ถม น ฬ์ ขำ ธ มม ลการลนทภ น โทฬญน ติานประเทถ ฌดฬนักลนทภนและฯม ำสนญจสามารถสมัใรเป็น สมาชผกเอฟ่ธรับบรผการขิาทสารและริทมกผจกรรมติานๆ โดำ ฯิานทาน http://toi.boi.go.th ถม น ฬ์ อั ฒ นาการลนทภ น โทฬญนติ า นประเทถ (Thai Overseas Investment Support Center หรฟธ TOISC) เป็น ธฝ ก หนิ ท ฬนานทฝ่ บฝ ฌ ธโธด าเนผ น การจั ด การธบรมญน หลั ก สม ต รทฝ่ มภิ น ฬกระดั บ การบรผ ห ารจั ด การธภ รกผ จ ญน ติานประเทถญหำสามารถนาโปปฏผบัตผโดำจรผน เอฟ่ธเป็นการ เตรฝฬมใทามอรำธมและเอผ่มถักฬภาอญหำกับนักลนทภนโทฬ ฌดฬมฝระฬะเทลาะพ กธบรมจานทน 60 ชัท่ ฌมน และธฝกการสนับสนภนขธนบฝฌธโธทฝ่กาลันจะเกผดขพ้น ญนชิ ทนโตรมาสทฝ่ 2 ขธนปฝ นฝ้ ใฟ ธ ฌใรนการทฝ่ ปรพ กษาญน ติ า นประเทถ (Mobile Unit) ซพ่ นเป็ นหนิ ท ฬนานทฝ่ ญ หำ ใ าแนะน าเชผ น ลพ ก ทั ้ น ดำ า นขำ ธ มม ล ใ าแนะน าเกฝ่ ฬ ทกั บ กฎหมาฬ ระเบฝฬบทผธฝปฏผบัตผ และการชิ ทฬแกำโขปั ญหาทฝ่ เกผด จากภาใรัฐ ขธนประเทถทฝ่เ ขำาโปลนทภน รทมถพน การ ประสานนานเอฟ่ธชิ ทฬเหลฟธเรผ่มตำนญนการประกธบธภ รกผจ ฌดฬบรผการขธนบฝฌธโธทฝ่กลิาทมานัน้ มภ ินเนำนญหำบรผการฌดฬ โมิมฝใิาญชำ จิาฬ เอฟ่ธการขฬาฬธภ รกผจขธนนักลนทภนโทฬโป ฬันติานประเทถธฬิานมฝถกั ฬภาอ

ทฝ่มา: http://toi.boi.go.th, สานักนานใณะกรรมการสินเสรผม การลนทภน (บฝฌธโธ), กรมเจรจาการใำาระหทิานประเทถ (www.thaifta.com), กรมเถรษฐกผจระหทิานประเทถ และ www.sscthailand.org ภาอจาก: http://www.australianunity.com.au/lifeplus/wealth/ 2013*december/keeping-perspective-on-investmentopportunities http://thailandindustry.com/dbweb/file_attach/images_contents/2014010911 0449-contents1-28.gif


ดร.รัชนฝ ทัฒนทผถผษฏอร ฯม ้ธานทฬการกลภ่มทฝ่ 5 สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน

เทใฌนฌลฬฝชฝทภาอ : กผจการแห่นธนาใต “โบฌธเทใ” เป็ น ชฟ่ ธ เรฝ ฬ กแบบฬ่ ธ ๆ ขธน “โบฌธ เทใฌนฌลฬฝ (Biotechnology)” หรฟธ “เทใฌนฌลฬฝชฝทภาอ” ใฟ ธ การญช้ เ ทในผ ใ หรฟ ธ กระบทนการต่ า นๆ ญนการน า สผ่ น มฝ ชฝ ทผ ต ชผ้ น ส่ ท นขธนสผ่ น มฝ ชฝ ทผ ต หรฟ ธ ฯลผ ต ภั ณ ฑ์ ข ธน สผ่น มฝชฝทผต มาประฬภ กต์ ญช้ ญห้ เกผ ดประฌฬชน์ต่ ธมนภษ ฬ์ญ นด้ า น ต่ า นๆ โด้ แ ก่ ด้ า นการเกษตร ด้ า นสผ่ น แทดล้ ธ ม ด้ า น ธภ ต ส า ห ก ร ร ม ธ า ห า ร แ ล ะ ด้ า น ก า ร แ อ ท ฬ์ ฌ ด ฬ เทใฌนฌลฬฝ ชฝ ท ภาอจะเกฝ่ ฬ ท ข้ ธ นกั บ การ ประฬภ กต์ ญ ช้ ทผ ท ฬาถาสตร์ ห ลาฬสาขา ธาทผ ชฝ ท ทผ ท ฬา จภ ลชฝ ท ทผ ท ฬา อั น ธภ ถาสตร์ ชฝ ท เใมฝ รทมถพ น ถาสตร์ ส าขาธฟ่ น เช่ น ทผ ถ ทกรรมถาสตร์ เกษตรถาสตร์ แอทฬถาสตร์ ใธมอผทเตธร์ เป็นต้น

ประเทถโทฬมฝเทใฌนฌลฬฝชฝทภาอมานานมากแล้ท เช่ น การฯลผต ซฝ ธผท๊ การหมักสภ ราท้ธนถผ่น ทัน้ สาฌทและกระแช่ หรฟ ธ แม้ แ ต่ ก ารหมั ก ปลาร้ า ซพ่ นล้ ท นเป็ นเทใฌนฌลฬฝ ชฝ ทภาอแบบดั ้ นเดผ ม (Classical Biotechnology) รทมถพ น การปรับ ปรภ นอัน ธภ ์ อฟชและสัต ท์ ต่ ธมาเทใฌนฌลฬฝชฝทภาอ แบบดั ้น เดผ ม โด้ อั ฒ นาขพ้น จนกลาฬเป็ นเทใฌนฌลฬฝ ชฝท ภาอ สมัฬญหม่ เมฟ่ธมฝฯม้อมดถพนเทใฌนฌลฬฝชฝทภาอญนปั จจภ บันจพนมัก หมาฬถพ น “เทใฌนฌลฬฝ ชฝ ท ภาอสมั ฬ ญหม่ ” หรฟ ธ ทฝ่ เ รฝ ฬ กท่ า “Modern Biotechnology” เช่ น การบาบัดฌรใด้ทฬฬฝน การอผสมจน์บภใใลด้ทฬลาฬอผมอ์ดฝเธฎนเธ การฌใลน การ ดัดแปลนฬฝน เป็นต้น ปั จจภ บันทั่ทฌลกต่านญห้ใทามสนญจกับ เทใฌนฌลฬฝชฝทภาอจนมฝฯม้กล่าทท่า "เทใฌนฌลฬฝชฝทภาอเป็น เทใฌนฌลฬฝแห่นถตทรรษทฝ่ 21"

ส าหรั บ ส านั ก นานใณะกรรมการส่ น เสรผ ม การ ลนทภน (BOI) แล้ท “เทใฌนฌลฬฝชฝทภาอ ถฟธเป็นกผจการ แห่นธนาใต” และนับเป็นธฝกบทบาทหนพ่นขธน BOI ทฝ่ โด้ส่นเสรผมและฯลักดันญห้เกผดการลนทภนญนกลภ่มกผจการ เทใฌนฌลฬฝ ชฝ ท ภาอ เอฟ่ ธ รธนรั บ "ถตทรรษแห่ น ชฝ ท ภาอ" ฌดฬ BOI โด้ เ ปผ ดญห้ ก ารส่ น เสรผ ม แก่ ธภ รกผ จ เทใฌนฌลฬฝ ชฝ ท ภาอมาตั ้ น แต่ ปฝ 2550 และโด้ มฝ ก าร ปรั บ ปรภ นการส่ น เสรผ ม การลนทภ น ญห้ ส ธดใล้ ธ นกั บ สถานการณ์ เนฟ่ธนจากการประกธบกผจการประเภทนฝ้ ญช้ เนผนลนทภนสมน ล่ าสภดญนปฝ 2552 BOI จพนโด้ปรับปรภ น เรฟ่ ธนประเภท ขนาด เนฟ่ธ นโข และสผท ธผ ประฌฬชน์ข ธน แต่ละประเภทกผจการทฝ่โด้รับการส่นเสรผมการลนทภนญหม่ เอฟ่ธกระตภ้นญห้เกผดธภ รกผจชฝทภาอญหม่ท่ญฝ ช้ เทใฌนฌลฬฝขัน้ สมน รทมถพ น ส่ น เสรผ ม ญห้ ธภ รกผ จ ดั ้น เดผ ม สนญจลนทภ น ทผ จั ฬ และ อั ฒ นา และฬกระดั บ ธภ รกผ จ ฌดฬปรั บ เปลฝ่ ฬ นโปญช้ เทใฌนฌลฬฝชฝทภาอระดับทฝ่สมนขพน้ เนฟ่ธนจากกผจการเทใฌนฌลฬฝชฝทภาอจัดเป็นกผจการ ทฝ่มฝใทามสาใัญและเป็นประฌฬชน์ต่ธประเทถ จพนธฬม ่ญน ข่าฬโด้รับสผทธผและประฌฬชน์สมนสภด ฌดฬโด้รับ "ฬกเท้น" ธากรขาเข้ าเใรฟ่ ธนจักรและภาษฝ เ นผนโด้ 8 ปฝ ทภกทฝ่ตั ้น ฬผ่นโปกท่านัน้ กรณฝตัน้ กผจการญนเขตทผทฬาถาสตร์และ เทใฌนฌลฬฝ หรฟธตัน้ กผจการญนเขต 3 อผเถษ จะโด้รับสผทธผ ลดหฬ่ธนภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใลสาหรับกาโรสภทธผร้ธฬละ 50 เป็นระฬะเทลา 5 ปฝ นับแต่ทันสผน้ สภดระฬะเทลาการ โด้รับ "ฬกเท้น" ภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใล ฌดฬโด้จัดประเภท กผจการเทใฌนฌลฬฝชฝทภาอโท้ 6 ประเภท โด้แก่ กผจการ ทผจัฬและอัฒนา และ/หรฟธ ธภ ตสาหกรรมการฯลผตเมลฎดอันธภ ์


หรฟธการปรับปรภ นอันธภ ์อฟชและสัตท์ท่ฝญช้ เทใฌนฌลฬฝชฝทภาอ, กผจการทผจัฬอัฒนา และ/หรฟธ ธภ ตสาหกรรมการฯลผตสาร เทชภัณฑ์ท่ญฝ ช้ เทใฌนฌลฬฝชฝทภาอ เช่ น ฬาทัใซฝน ฌปรตฝน เอฟ่ธ การบาบัด, กผจการทผจัฬและอัฒนา และ/หรฟธ ธภ ตสาหกรรม การฯลผ ต ชภ ดตรทจทผ นผ จ ฉั ฬ ทานการแอทฬ์ การเกษตร ธาหารและสผ่ น แทดล้ ธ ม, กผ จการทผ จั ฬอั ฒนา และ/หรฟ ธ ธภ ตสาหกรรมการฯลผตทฝ่ญช้ เซลล์จภลผนทรฝฬ์ เซลล์อฟช เซลล์สัตท์ญน การฯลผตสารชฝ ทฌมเลกภล สารธธกฤทธผ์ชฝทภาอ, กผจการ ฯลผตทัตถภดผบ และ/หรฟธ ทัสดภจาเป็นทฝ่ญช้ ญนการทดลธน หรฟธ ทดสธบด้ า นชฝ ท ทผ ท ฬาระดั บ ฌมเลกภ ล และกผ จ การบรผ ก าร ตรทจทผเใราะห์ และ/หรฟธ สันเใราะห์สารชฝทภาอรทมโปถพน กผจการทฝ่เกฝ่ฬทข้ธน ธาทผ การดมแลด้านสผ่นแทดล้ธมกับโบฌธ ดฝเซล ทฝ่ฯ่านมามฝฯม้ท่ฝโด้รับการส่นเสรผมแล้ทหลาฬราฬ ธาทผ ใภ ณ เชผ ญ อร เตฎ น ธ านทฬ กรรมการฯม ้ จั ด การ บรผ ษั ท ฌรนนานเภสัชกรรมเกร๊ทเตธร์ฮาร์ม่า กล่าทท่า “ญนฬภ ใการ แข่นขันการใ้าเสรฝ สผ่นสาใัญทฝ่สภดกฎใฟธ นฌฬบาฬขธนรัฐญน การสนับสนภนเมฟ่ธเทใฌนฌลฬฝชฝทภาอกับการลนทภนเรผ่มจะโป ด้ ทฬ กั น การลนทภ นฌใรนการญหญ่ ๆ ธาจจะต้ ธน ป ล่ ธ ฬ ญ ห้ ต่ า น ช า ตผ แ ต่ ก า ร ล น ทภ น ฌ ใ ร น ก า ร เ ลฎ ก ๆ ฯม ้ประกธบการภาฬญนประเทถมฝถกั ฬภาอทฝ่จะดาเนผนการโด้” ภาอจาก: http://admissioninindia.files.wordpress.com/ 2013/05/biotechnology-in-india-12.jpg http://ualr.edu/biology/molecular-biotechnology/ http://www.africasti.com/headlines/african-small-holder-farmersbenefit-from-biotech-crops http://www.asiabiobusiness.com/

ขณะทฝ่ ใภ ณ สรอหล นผ ตผ ก าญจนา กรรมการ ฯม ้ จั ด การ บรผ ษั ท โมฌใรธผ น ฌนเทต ฯม ้ ด าเนผ น ธภ รกผ จ การ เก ษ ต ร ทฝ่ มฝ ก า ร ล นทภ นทผ จั ฬ อั ฒน า ฌด ฬ ญ ช้ เทใฌนฌลฬฝชฝทภาอฯลผตหัทเชฟธ้ ฌปรโบฌธตผกญนธาหารสัตท์ ฬธมรั บ ท่ า “การ ด าเนผ น ธภ ร กผ จ ทฝ่ เ กฝ่ ฬ ทข้ ธ นกั บ เทใฌนฌลฬฝ ชฝ ท ภาอใ่ ธ นข้ า นล าบากญนช่ ทนแรกๆ ฌดฬเฉอาะการทผ จั ฬ ทฝ่ มฝ ก ารน ามาปรั บ ใภ ณ สมบั ตผ ญ ห้ เหมาะสม แต่ ด้ ท ฬใทามช่ ทฬเหลฟ ธ ขธนภาใรั ฐด้ า น เนผ น ทภ น ดธกเบฝ้ฬ ต่ า ทฝ่ เ ข้ า มาช่ ทฬลดใทามเสฝ่ ฬ นขธน บรผษัทโด้เป็นธฬ่านดฝ”

ฯม ้ ป ร ะ ก ธ บ ก า ร ทฝ่ ส น ญ จ ล น ทภ น ญ น กผ จ ก า ร เทใฌนฌลฬฝชฝทภาอ สามารถสธบถามราฬละเธฝฬดด้าน สผทธผประฌฬชน์ และแนททานการสนับสนภนการดาเนผน กผ จ การ โด้ ท่ฝ ส านั ก บรผ ห ารการลนทภ น 4 หรฟ ธ ถมนฬ์บ รผการลนทภน สานักนานใณะกรรมการส่น เสรผ ม ก า ร ล น ทภ น ฌ ท ร ถั อ ท์ 0 2 5 5 3 8 1 1 1 ธฝ เ ม ล head@boi.go.th หรฟธ www.boi.go.th


กฤตฬา ทพชฬั ดพษฐ์ Kittayad@ic.or.th

ปัผตาใทามใมผหน้านานผรพการ

และการเข้าญช้ นานระผผ RMTS-2011

ระผผ RMTS-2011 โด้เฝพ ดญห้ผรพการธฬ่านเฝ็นทานการทฟ่ สานักนานกรย นเทอฯ และมฟผรพษัทเรพ่มทฬธฬเข้า ญช้ นานระผผ ธฬ่านต่ธเนม่ธน ซภ่ นฯลปากการเข้าญช้ ระผผนฟ้ทาญห้ผรพษัทมฟข้ธ สนสัฬญนการญช้ นานต่านๆ ICN ฉผัผนฟ้ ปภนขธนาใาถามปาก ฯร ้ เ ข้ า ญช้ น านญนระผผ RMTS-2011 มาขฬาฬโขข้ ธ สนสั ฬ ญห้ กระป่านกัน เอม่ธเฝ็นแนททานการดาเนพนนานญห้โด้ทราผกั น ต่ธโฝ ดันนฟ้ ส านั ก นานใณะกรรมการส่ น เสรพ ม การลนทย น กาหนดญห้ผรพษัททฟ่ญช้ ระผผ RMTS ญนฝั ปปย ผันต้ธน เฝลฟ่ฬนเข้าญช้ นานญนระผผ RMTS-2011 ญห้แล้ทเสรฎป ภาฬญนเมม่ธโร สานักนานใณะกรรมการส่นเสรพ มการลนทย นญห้มฟ หนันสมธแป้นกาหนดระนัผการญห้ผรพการระผผนาน สั่นฝล่ธฬและตัดผัญชฟทัตถยดพผด้ทฬระผผ RMTS เดพม ลนทันทฟ่ 8 เมษาฬน 2557 ฌดฬญห้ผรพษัทปัดทา ผั ญ ชฟ ร าฬการทั ต ถย ดพ ผ ญหม่ และผั น ทภ ก เข้ า ระผผ RMTS-2011 กั ผ สมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น ญห้ แ ล้ ท เสรฎ ป ภาฬญนทั น ทฟ่ 30 มพ ถยน าฬน 2557 หากอ้ น ก าหนดดั น กล่ า ทผรพ ษั ท ปะโม่ ส ามารถสั่ น ฝล่ ธ ฬ ทัตถยดพผด้ทฬระผผ RMTS เดพมกัผสมาใมสฌมสร นักลนทยนโด้ ดันนั ้น ปภ นขธญห้ฯร้ ญช้ ผรพการทฟ่ส านักนานกรย นเทอฯ ฌดฬผรพ ษั ท ญดทฟ่ ฬั น โม่ โ ด้ ข ธธนย มั ตพ ผั ญ ชฟ ร าฬการ ทั ต ถย ดพ ผ ญหม่ หรม ธ ฬั น โม่ โ ด้ ผั น ทภ กข้ ธ มร ล เข้ า ระผผ RMTS-2011 กั ผ สมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น ขธญห้ ผรพษัทเร่นดาเนพนการญห้แล้ทเสรฎปภาฬญนทันทฟ่ 30 มพถยนาฬน 2557 นฟ้ ญนระผผ RMTS เดพม ผรพษัทมฟ 1 ธพนทธฬซ์ แต่ปะแฬก สั่น ฝล่ ธ ฬ 2 ฌใรนการ และญส่ ร าฬการเฝ็ น กรย ๊ ฝ ทฟ่ 888888 ส าหรั ผ ทั ต ถย ดพ ผ ทฟ่ แ ฬกสั่ น ฝล่ ธ ฬ เช่ น ธพ น ทธฬซ์ น าเข้ า ทั ต ถย ดพ ผ ชม่ ธ SPINDLE ป านทน 1,000 ชพ้ น แฬกสั่นฝล่ธ ฬ 2 ฌใรนการๆ ละ 500 ชพ้ น ธฬากทราผท่ า ผรพ ษั ทปะต้ ธ นใฟ ฬ์ ข้ ธ มร ล เหมมธนเดพมหรมธโม่ เมม่ธเข้าญช้ ระผผ RMTS-2011

การสัน่ ฝล่ธฬทัตถยดพผญนระผผ RMTS-2011 ปะทาการ ฬกเลพ ก การสั่น ฝล่ ธ ฬกรย ๊ ฝ อพ เ ถษต่ า นๆ เช่ น กรย ๊ ฝ 777777, 888888 และ 999999 กรณฟ 1 ธพนทธฬซ์ สัน่ ฝล่ธฬ 2 ฌใรนการ ญห้ฝฏพผัตพดันนฟ้ 1. ฌใรนการทฟ่ 1 ใฟฬ์ข้ธมร ลญนแผผฮธร์มการสั่น ฝล่ธฬตามฝกตพ (BIRTIMP) ฌดฬใฟฬ์เฉอาะราฬการทฟ่ ขธสัน่ ฝล่ธฬและฝรพมาณทฟ่ขธสัน่ ฝล่ธฬ ใมธ 500 ชพ้น ขธนฌใรนการนัน้ เท่านัน้ ส่ทนทฟ่เหลมธโม่ต้ธนธ้านถภนญดๆ 2. ฌใรนการทฟ่ 2 ใฟ ฬ์ ข้ ธ มร ล ญนแผผฮธร์ ม การ สั่ น ฝล่ ธ ฬตามฝกตพ (BIRTIMP) ฌดฬใฟ ฬ์ เ ฉอาะ ราฬการทฟ่ ข ธสั่น ฝล่ ธ ฬและฝรพ ม าณทฟ่ ข ธสั่น ฝล่ ธ ฬ ใมธ 500 ชพ้น ส่ทนขธนฌใรนการนัน้ เช่ นเดฟฬทกัน สรย ฝใมธ ผรพษัทต้ธนใฟฬ์ข้ธมร ลเฝ็น 2 โฮล์ ในละรหัส ฌใรนการ แต่ ราฬการชม่ ธ สพน ใ้าและราฬละเธฟฬ ดญน ธพ น ทธฬซ์ เ หมม ธ นกั น และสมาใมปะธธกหนั น สม ธ ธนยมัตพสั่นฝล่ธฬญห้ 2 ฉผัผ (2 เลขทฟ่ ธก.) เอม่ธญห้ ผรพษัทนาโฝดาเนพนอพธฟการถยลกากรต่ธโฝ การตั ด ผั ญ ชฟ ทั ต ถย ดพ ผ ญนระผผ RMTS เดพ ม ฬธด ในเหลมธทั ตถยดพ ผหลั นปากตัด ผัญชฟ ทัตถย ดพผปะมฟใ่า ตพดลผโด้ แต่ญนระผผ RMTS-2011 เมม่ธใานทณฬธด การตั ด ผั ญ ชฟ แ ล้ ท ฯลฝรากฏท่ า Balance ตพ ด ลผ ระผผปะโม่ธนยญาตญห้ตัดผัญชฟทัตถยดพผโด้ ปะต้ธนทา ธฬ่านโร ธฬ่านทฟ่ทยกท่านทราผดฟท่า สาเหตยขธนฬธดในเหลมธ ทัตถยดพผตพดลผนัน้ เกพดปาก 1. ผรพษัทซม้ธทัตถยดพผภาฬญนฝระเทถ 2. ฝรพ ม าณการญช้ ทั ต ถย ดพ ผ ญนสร ต รการฯลพ ต โม่ ถรกต้ธน 3. ใฟ ฬ์ ฝ รพ ม าณการส่ น ธธกโม่ ถร ก ต้ ธ น หรม ธ มากกท่าทฟ่ส่นธธกปรพน ดั น นั ้น ระผผ RMTS-2011 ปภ น ฝ้ ธ นกั น ฝั ญ หา ดั น กล่ า ทโม่ ญ ห้ เ กพ ด ขภ้ น ธฟ ก ฌดฬโม่ ธ นย ญ าตญห้ ฬ ธด ในเหลมธทัตถยดพผมฟใ่าตพดลผโด้ เอราะฉะนัน้ ก่ธนนา เธกสารตั ด ผั ญ ชฟ ม าฬม่ น ทฟ่ ส มาใม ผรพ ษั ท ปะต้ ธ น ดาเนพนการดันนฟ้


1. ตรทปสธผการขธธนยมัตพสรตรการฯลพตท่า “ฝรพมาณ การญช้ ทัตถยดพผแต่ละราฬการถรกต้ธนตรนตามทฟ่ญช้ นานปรพน” 2. ตรทปสธผการใฟฬ์ข้ธมร ลการส่นธธก (BIRTEXP) ท่า “ใฟฬ์ ข้ธมร ลถรกต้ธนตรนตามญผขนสพนใ้าขาธธกทฟ่ส่นธธกปรพน”

3. กรณฟมฟการซม้ธทัตถยดพผปากภาฬญนฝระเทถร่ทมด้ทฬ โม่ ท่ า ผรพ ษั ท เหล่ า นั ้น ปะโด้ รั ผ การส่ น เสรพ ม ปากส านั ก นาน ใณะกรรมการส่ น เสรพ ม การลนทย น หรม ธ โม่ กฎ ต าม ผรพ ษั ท ปะต้ ธ นใฟ ฬ์ ข้ ธ มร ล การฌธนสพ ท ธพ์ Vendor เอพ่ ม ด้ ท ฬทย ก ใรั ้น (BIRTVEN) 4. ญนระผผ RMTS-2011 เอพม่ ช่ ธนทานการส่นข้ธมร ลการ ตัดผัญชฟ ทัตถยดพผฯ่านระผผ Online ซภ่ นผรพษัทสามารถส่น ข้ธมร ลมาตรทปสธผข้ธมร ลญห้ถรกต้ธน (Pre Process) ก่ธนนา เธกสารมาฬม่นทฟ่สมาใม

การเฝพ ดญห้ผรพการระผผ RMTS-2011 ตามสานักนานสาขาภรมภพ าใต่านๆ ขธนสมาใมสฌมสรนักลนทยน สมาใมโด้ น าระผผ RMTS-2011 เฝพ ดญห้ ผ รพ ก ารฬั น ส านั ก นานสาขาภร มพ ภ าใต่ า นๆ ขธนสมาใม เอม่ ธ ญห้ ฯร ้ญช้ ผรพการสามารถเข้าสร่ระผผ Paperless กัผกรมถยลกากร โด้ภาฬญนเทลาทฟ่กาหนด ฌดฬโด้เรพม่ ดาเนพนการแล้ทดันนฟ้ 1. ส านั ก นานสาขา ป.ชลผย รฟ : โด้ ปั ด สั ม มนาเอม่ ธ ฝระชาสัมอันธ์และปัดธผรมหัทข้ธ “ขัน้ ตธนและการเตรฟฬม ข้ธมร ลสัน่ ฝล่ธฬและตัดผัญชฟ ทัตถยดพผด้ทฬระผผ RMTS-2011” เมม่ธทันทฟ่ 7 อฤษภาใม และทันทฟ่ 14-16 อฤษภาใม 2557 ปภ น ขธญห้ ผ รพ ษั ท ทฟ่ ญ ช้ ผ รพ ก ารทฟ่ ส านั ก นานสาขา ป.ชลผย รฟ ดาเนพน การขธธนยมัตพผัญชฟ ราฬการทั ตถยดพผ ญหม่และผันทภ ก ข้ธมร ลเข้าระผผ RMTS-2011 กัผสมาใมญห้แล้ทเสรฎปภาฬญน เดมธนกรกฎาใม 2557 นฟ้ สาหรัผผรพษัททฟ่โม่โด้เข้ารัผการ ธผรมญนรธผแรก หากท่ านมฟใทามฝระสนใ์ ป ะขธรัผ การ ธผรม ขธญห้แป้นมาฬันสมาใมเอม่ธปะโด้ดาเนพนการปัดธผรม ญห้ท่านเฝ็นลาดัผต่ธโฝ 2. ส านัก นานสาขา ป.สนขลา และ ป.สยราษฎร์ธ านฟ กาหนดปัดธผรม ญนทันทฟ่ 27 มพถยนาฬน 2557 ณ ฌรนแรม ผย รฟถรฟภร ผร ตพกฌบเตฎล ป.สนขลา 3. สานักนานสาขา ป.นใรราชสฟมา และ ป.ขธนแก่น กาหนดปัดธผรม ญนทันทฟ่ 3 กรกฎาใม 2557 ณ ฌรนแรม สฟมาธานฟ ป.นใรราชสฟมา 4. สานักนานสาขา ป.เชฟ ฬนญหม่ กาหนดปัดธผรม ญน ทันทฟ่ 18 กรกฎาใม 2557 ณ ฌรนแรมเมธร์เใฟฬทเชฟ ฬนญหม่ ป.เชฟฬนญหม่

สมาใมปภนขธใทามร่ทมมมธปากฯร ้ญช้ ผรพการทฟ่สานักนาน สาขาดันกล่าท ตพดตามข่าทสารและกรย ณาตธผรัผหนันสมธ เชพ ญ เข้ ารั ผ การสั ม มนากั ผ สมาใมต่ ธ โฝ หากต้ ธ นการ สธผถามราฬละเธฟฬดเกฟ่ฬทกัผการเข้าร่ทมธผรมการญช้ นาน ระผผ RMTS-2011 เอพ่ม เตพ ม สามารถตพ ด ต่ ธ โด้ ทฟ่ แฯนก ะภ กธผรมและผรพการนักลนทยน ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 207, 212 ธฬ่านโรกฎตาม แม้การอัฒนาระผผ RMTS-2011 ปะ แล้ทเสรฎปและโด้เฝพ ดญห้ผรพการธฬ่านเฝ็นทานการแล้ท สมาใม ปะฬันในอัฒนาและฝรัผฝรย นระผผธฬ่านต่ธเนม่ธน เอม่ธนาน ผรพการทฟ่สมผร รณ์แผผและใรผทนปร ฌดฬทยกท่านสามารถ ตพดตามใทามใมผหน้าการอัฒนาและการฝรัผฝรย นขัน้ ตธน ดาเนพนการต่านๆ ขธนระผผ RMTS-2011 โด้ทาน ICN และ www.ic.or.th ภาอปาก: http://www.pictoguard.com/media/web/images/icon -protection.png http://www.activia.co.uk/training/section.php?id=CS


Incoterms ใภณทัชระ ปผ ฬะอนษ์ ทฝ่ปรพกษาธนใ์กรเธกชนชัน้ นาด้านการนาเข้าและส่นธธก

Incoterms หรฟธ International Commercial Terms เป็นข้ธตกลนญนการส่นมธบสผนใ้าระหท่าน ประเทถทฝ่กาหนดฌดฬสภาหธการใ้านานาชาตผ (ICC= International Chamber of Commerce, Paris, France) ผม ้ซฟธ้ และผม ้ขาฬนามาระบภ โท้ญนสัญญาซฟ ้ธขาฬ เอฟ่ ธ ญห้ ท ราบหน้ า ทฝ่ ใทามรั บ ผผ ด ชธบ ใ่ า ญช้ จ่ า ฬ ใทามเสฝ่ ฬ นขธนแต่ ล ะฝ่ าฬโท้ ธ ฬ่ านชัดเจน ฌดฬญห้ ญ ช้ ข้ ธ ตกลนนฝ้ เ ฉอาะกั บ สผ น ใ้ า ทฝ่ สั ม ผั ส แตะต้ ธ นโด้ (Tangible) โ ม่ นั บ ร ท ม สผ น ใ้ า ทฝ่ สั ม ผั ส โ ม่ โ ด้ (Intangible) ปั จจภ บัน (อ.ถ.2557) เราญช้ Incoterms version 2010 ฌดฬสภาหธการใ้านานาชาตผโด้ธธกข้ธตกลน นาเธา Incoterms 2000 มาปรับปรภ นและธธกมาเป็น Incoterms 2010 ซพ่ นประกาถญช้ เมฟ่ธทันทฝ่ 1 มกราใม 2554 มฝทัน้ หมด 11 เทธม แบ่นธธกเป็น 2 กลภ่ม ตาม 2. FCA - Free Carrier (... the named point of ลักษณะการขนส่น โด่แก่ departure) เนฟ่ธนโขการส่นมธบนฝ้ ผม ้ขาฬจะสผน้ สภดภาระการส่นมธบ กลภ่มทฝ่ 1 Rules for any mode or modes of transport สผนใ้า เมฟ่ธผม ้ขาฬโด้ส่นมธบสผนใ้าญห้กับผม ้รับขนส่นทฝ่ระบภ การขนส่นแบบญดกฎโด้ ทานบก ทานนา้ ทานธากาถ หรฟธ ฌดฬผม ้ซฟ้ธ ณ สถานทฝ่ท่ฝญนประเทถขธนผม ้ขาฬ ทันนฝ้ผม้ขาฬ ้ ประสมประสานกันมากกท่าหนพ่นทาน มฝธฬม ่ 7 เทธม โด้แก่ ต้ธนทาอผธฝการถภลกากรส่นธธกรับผผดชธบใ่าญช้ จ่าฬญน การขนส่ น สผ นใ้ า และใทามเสฝ่ฬ นภั ฬระหท่านการขนส่ น จากสถานทฝ่ ข ธนผม ้ ข าฬจนกระทั่ น ถพ น สถานทฝ่ ข ธนผม ้ รั บ ขนส่ น ส่ ทนใ่าญช้ จ่ าฬต่ านๆ ญนการขนสผ น ใ้าและใทาม เสฝ่ฬนภัฬต่านๆ โปฬันจภ ดหมาฬปลาฬทานเป็นขธนผม ้ซฟ้ธ และ ผม ้ซฟธ้ เป็นผม ้ดาเนผนการถภลกากรขาเข้าด้ทฬตัทผม ้ซฟธ้ เธน 1. EXW - Ex Works (... the named place) ผม ้ซฟ้ธ มารับสผนใ้าเธน ณ สถานทฝ่ขธนผม ้ขาฬ ฌดฬผม ้ ซฟ้ธจะต้ธนรับผผดชธบใ่าญช้ จ่าฬต่านๆ ญนการขนส่นสผนใ้าโป ฬันใลันสผนใ้าขธนผม ้ซฟ้ธเธน เนฟ่ธนโขการส่นมธบนฝ้ ผม ้ขาฬ จะสผ้น สภ ด ภาระการส่ น มธบสผ น ใ้ า เมฟ่ ธ ผม ้ ข าฬโด้ เ ตรฝ ฬ ม สผนใ้าโท้อร้ธมสาหรับส่นมธบ ผม ้ซฟ้ธจ่าฬใ่าฬกสผนใ้าขพ้น อาหนะทฝ่นามารับสผนใ้า ผม ้ซฟธ้ ต้ธนรับผผดชธบการดาเนผน อผธฝการถภลกากรทัน้ ขาธธกและขาเข้า

3. CPT - Carriage Paid To (... the named place of destination) เนฟ่ ธ นโขการส่น มธบนฝ้ ผม ้ ขาฬจะสผ้น สภด ภาระการส่ น มธบสผน ใ้า เมฟ่ ธผม ้ขาฬโด้ส่นมธบสผนใ้ าญห้ผม้รับขนส่น ทฝ่ ผม ้ขาฬทาสั ญญาท่ าจ้านญนการขนส่น สผนใ้าญห้กับผม ้ซฟ้ธ ใ่ าญช้ จ่ าฬญนการขนส่ น เป็ นขธนผม ้ ขาฬต้ ธ นรั บ ผผ ด ชธบ จนถพนสถานทฝ่ผม้ซฟธ้ ผม ้ขาฬเป็นผม ้รับผผดชธบญนการทาอผธฝ การถภ ล กากรส่ น ธธก ส่ ท นใ่ า ญช้ จ่ า ฬธฟ่ น ๆ รทมทั ้น ใทามเสฝ่ฬนภัฬญนการขนส่นเป็นภาระขธนผม ้ซฟ้ธญนทันทฝท่ฝ สผนใ้าถมกส่นมธบญห้แก่ผม้รับขนส่นสผนใ้าทฝ่เมฟธนท่าต้นทาน


4. CIP - Carriage and Insurance Paid To (f the named place of destination) เนฟ่ ธ นโขการส่น มธบนฝ้ ผม ้ ข าฬจะสผ้น สภด ภาระการส่ น มธบสผน ใ้า เมฟ่ ธผม ้ขาฬโด้ส่นมธบสผนใ้ าญห้ผม้รับขนส่น ทฝ่ ผม ้ขาฬทาสั ญญาท่ าจ้านญนการขนส่น สผนใ้าญห้กับผม ้ซฟ้ธ ใ่าญช้ จ่าฬญนขนส่นเป็นขธนผม ้ขาฬต้ธนรับผผดชธบจนถพน สถานทฝ่ผม้ซฟ้ธ ผม ้ขาฬเป็นผม ้รับผผดชธบญนการทาอผธฝการ ถภ ล กากรส่ น ธธกและใ่ า ประกั น ภั ฬขนส่ น สผ น ใ้ า เอฟ่ ธ ใภ้มใรธนใทามเสฝ่ฬนภัฬญนการขนส่นสผนใ้าจนถพนมฟธผม ้ ซฟ้ธญห้แ ก่ผม้ซฟ้ธ ด้ทฬ ส่ ทนใ่าญช้ จ่าฬธฟ่นๆ รทมทั ้นใทาม เสฝ่ฬนภัฬญนสผนใ้าเป็นภาระขธนผม ้ซฟธ้ ญนทันทฝท่ฝสผนใ้าถมกส่น มธบญห้แก่ผม้รับขนส่นสผนใ้าทฝ่เมฟธนท่าต้นทาน 5. DAT - Delivered At Terminal (... Delivered At Terminal) เทธมนฝญ้ ช้ แทน DEQ (Delivered Ex Quay) ทฝ่ฬกเลผก เนฟ่ธนโขผม ้ขาฬเป็นผม ้ท่าจ้านผม ้รับขนส่นสผนใ้า และผม ้ขาฬ ต้ ธ นน าสผ น ใ้ า โปส่ น มธบถพ น terminal ขธนผม ้ ซฟ้ ธ ญน ประเทถขธนผม ้ ซฟ้ธ โด้ ส่ น มธบสผ น ใ้ า เมฟ่ ธ มฝ ก ารขนถ่ า ฬ สผนใ้าลนจากฬานอาหนะทฝ่บรรทภกโปโท้ฬันทฝ่ท่ฝผม้ซฟ้ธจัดโท้ ณ ธาใารขนถ่าฬสผนใ้าญนท่าเรฟธ หรฟธปลาฬทานตามทฝ่ ระบภ โท้ เอฝฬนแต่ท่าผม ้ซฟ้ธต้ธนรับผผดชธบการดาเนผนการ อผธฝการถภลกากรขาเข้าเธน 6. DAP - Delivered At Place (f Delivered At Place) เทธมนฝญ้ ช้ แทน 3 เทธมทฝ่ฬกเลผก DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivery Ex Ship), และ DDU (Delivered Duty Unpaid) เนฟ่ธนโขผม ้ขาฬเป็นผม ้ท่าจ้าน ผม ้รับขนส่นสผนใ้า และผม ้ขาฬต้ธนนาสผนใ้าโปส่นมธบถพน สถานทฝ่ญนประเทถขธนผม ้ซฟ้ธสผนใ้าธฬม ่ญนฬานอาหนะทฝ่

บรรทภกอร้ธมทฝ่จะขนถ่าฬลนโปโท้ฬันสถานทฝ่ท่ฝผม้ซฟ้ธจัดโท้ ณ ธาใารขนถ่าฬสผนใ้าญนท่าเรฟธหรฟธปลาฬทานตามทฝ่ ระบภ โท้ เอฝฬนแต่ท่าผม ้ซฟ้ธต้ธนรับผผดชธบการดาเนผนการ อผธฝการถภลกากรขาเข้าเธน 7. DDP - Delivered Duty Paid (Door to Door) (... the named point of destination) เนฟ่ธนโขการส่นมธบนฝ้ ผม ้ขาฬจะสผน้ สภดภาระการส่นมธบ สผนใ้าเมฟ่ธผม ้ขาฬโด้จัดญห้สผนใ้าอร้ธมส่นมธบ ณ สถานทฝ่ ปลาฬทานขธนผม ้ซฟธ้ ซพ่นผม ้ขาฬเป็นผม ้รับผผดชธบ การทาอผธฝ การส่ น ธธก จ่ าฬใ่าระทานขนส่ น สผ น ใ้า ใ่าประกัน ภั ฬ ขนส่นสผนใ้า และเป็นผม ้รับผผดชธบใ่าญช้ จ่าฬธฟ่นๆ รทมทัน้ ใ่าญช้ จ่าฬญนการนาขธนลนจากเรฟธและใ่าขนส่นสผนใ้าโป ฬันสถานทฝ่ท่ฝผม้ซฟ้ธระบภ โท้ จนกระทั่นสผนใ้าอร้ธมส่นมธบ ณ สถานทฝ่ป ลาฬทาน ผม ้ขาฬต้ธ นเป็ นผม ้ ดาเนผ นอผ ธฝการ นาเข้าสผนใ้าญห้แก่ผม้ซฟ้ธและเป็นผม ้จ่าฬใ่าภาษฝ นาเข้าแทน ผม ้ซฟธ้ ด้ทฬ กลภ่มทฝ่ 2 Rules for sea and Inland Waterway transport การขนส่นทานนา้ มฝธฬม ่ 4 เทธม โด้แก่ 1. FAS - Free Alongside Ship (... the named port of shipment) เนฟ่ธนโขการส่นมธบนฝ้ ผม ้ขาฬจะสผน้ สภดภาระการส่นมธบ สผน ใ้ า เมฟ่ ธ ผม ้ ขาฬโด้ น าสผ น ใ้าโปฬั น กาบเรฟ ธ ณ ท่ าเรฟ ธ ต้ น ทานทฝ่ ร ะบภ โท้ ส่ ท นใ่ า ญช้ จ่ า ฬญนการน าขธนขพ้ น เรฟ ธ ใ่าญช้ จ่าฬญนการขนส่นสผนใ้า ใทามเสฝ่ฬนภัฬญนการนาขธน ขพ้นเรฟธและระหท่านการขนส่นเป็นภาระขธนผม ้ซฟ้ธญนทันทฝท่ฝ สผนใ้าถมกส่นมธบโปฬันกาบเรฟธ และผม ้ซฟ้ธต้ธนรับผผดชธบ กับสผนใ้า ผม ้ขาฬดาเนผนการอผธฝการถภลกากรขาธธก ผม ้ซฟธ้ รับผผดชธบดาเนผนการอผธฝการถภลกากรขาเข้า


2. FOB - Free On Board (... the named port of shipment) เนฟ่ ธ นโขการส่ น มธบนฝ้ ผม ้ ข าฬจะสผ้น สภ ด ภาระการ ส่นมธบสผนใ้า เมฟ่ธผม ้ขาฬโด้ส่นมธบสผนใ้าเรฟธขพ้นโปบน เรฟ ธ สผ น ใ้ า ณ ท่ า เรฟ ธ ต้ น ทานทฝ่ ร ะบภ โท้ ผม ้ ข าฬเป็ น ผม ้ รั บ ผผ ด ชธบการท าอผ ธฝ ก ารส่ น ธธกด้ ท ฬส่ ท น ใ่ า ญช้ จ่ า ฬญนการขนส่ น สผ น ใ้ า และใ่ า ญช้ จ่ า ฬธฟ่ น ๆ รทมทัน้ ใทามเสฝ่ฬนภัฬญนการขนส่นสผนใ้าเป็นภาระขธน ผม ้ซฟ้ธญนทันทฝท่ฝขธนผ่านกาบระทานเรฟธขพ้นธฬม ่บนเรฟธโป แล้ท ผม ้ซฟธ้ เป็นผม ้ตผดต่ธผม ้รับขนส่นสผนใ้าและดาเนผนการ อผธฝการถภลกากรขาเข้า 3. CFR - Cost and Freight (... the named port of destination) เนฟ่ ธ นโขการส่ น มธบนฝ้ ผม ้ ข าฬจะสผ้น สภ ด ภาระการ ส่นมธบสผนใ้า เมฟ่ธผม ้ขาฬโด้ส่นมธบสผนใ้าขพ้นโปบนเรฟธ สผ น ใ้ า ผม ้ ข าฬเป็ นผม ้ รั บ ผผ ด ชธบญนการท าอผ ธฝ ก าร ส่นธธก และท่าจ้านผม ้รับขนสผนใ้าจ่าฬใ่าระทานขนส่น สผนใ้า ส่ ทนใ่าญช้ จ่าฬธฟ่นๆ รทมทัน้ ใทามเสฝ่ ฬนภัฬญน การเดผนทานขธนสผนใ้าเป็นภาระขธนผม ้ซฟ้ธญนทันทฝท่ฝขธน ขพน้ ธฬม ่บนเรฟธผม ้ซฟธ้ ดาเนผนอผธฝการถภลกากรขาเข้า

4. CIF - Cost, Insurance & Freight (... the named port of destination) เนฟ่ ธ นโขการส่ น มธบนฝ้ ผม ้ ข าฬจะสผ้น สภ ด ภาระการ ส่นมธบสผนใ้าเมฟ่ธผม ้ขาฬโด้ส่นมธบสผนใ้าข้ามกาบเรฟธ ขพน้ โปบนเรฟธสผนใ้าทฝ่ท่าเรฟธญนประเทถขธนผม ้ขาฬ ผม ้ขาฬ เป็นผม ้รับผผดชธบญนการทาอผธฝการส่นธธก ท่าจ้านการ ขนส่ น จ่ า ฬใ่ า ระทานเรฟ ธ และท าประกั น ภั ฬ ใ่ า ประกันภัฬขนส่นสผนใ้าเอฟ่ธใภ้มใรธนใทามเสฝ่ฬนภัฬญน การขนส่นสผน ใ้าจนถพนมฟธ ผม ้ซฟ้ธญห้แก่ผม้ ซฟ้ธด้ทฬ ผม ้ซฟ้ธ รับผผดชธบดาเนผนอผธฝการถภลกากรขาเข้า Incoterms 2010 มฝจภดมภ ่นหมาฬสาใัญใฟธ การ ทาญห้ใรธบใลภมและน่าฬต่ธการปฏผบัตผมากขพ้น ฌดฬมฝ เนฟ้ธ หาส าใั ญ ทฝ่ เ กฝ่ ฬทข้ ธ นกั บ ใทามปลธดภั ฬ ญนการ ขนส่ น และการประกั น ภั ฬ ซพ่ น นั บ เป็ นเรฟ่ ธ นส าใั ญ และ จาเป็นสาหรับผม ้ท่ฝเกฝ่ฬทข้ธนกับการทาการใ้าระหท่าน ประเทถญนทภกตาแหน่นนานทฝ่จะนาโปปฏผบัตผญห้ถมกต้ธน ภาอจาก: http://www.asiaglobalconsulting.com/images/incoterms/FOB_pic.jpeg http://avio-logistics.com/ http://www.matroxco.com/services-logistic-support.html

เมฟ่ธสผนใ้าในใลัน...กลาฬเป็นปั ญหาในใ้าน สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

เทในผใการจัดระบบ

บรผหารใลันสผนใ้า

บรรฬาฬฌดฬ ใภณใัตลฝฬา กภญชร ณ ธฬภ ธฬา ทฝ่ปรพกษาบรผษัทเธกชนชัน้ นาและรัฐทผสาหกผจ ด้านนานจัดซฟธ้ และนานใลันอัสดภ ธันใารทฝ่ 17 มผถภนาฬน 2557 เทลา 09.00 – 16.00 น. ณ ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน

ตผดต่ธ แผนกฝพ กธบรมและบรผการนักลนทภน ฌทรถัอท์ 0-2936-1429 ต่ธ 206 หรฟธ www.ic.or.th


ใยณกพปปาลักษณ์ ถรฟนยชถาสตร์ ฯร ้เชฟ่ฬทชาญเฉอาะด้านอพกัดถยลกากร ระหท่านฝระเทถ กรมถยลกากร

อพกัดถยลกากร อพกัดถยลกากร หมาฬถภน ระผผการปาแนกฝระเภท สพ น ใ้ า และก าหนดรหั ส สพ น ใ้ า ส าหรั ผ ฝระเทถโทฬ ฝระกาถญช้ อ ระราชก าหนดอพ กั ด ธั ต ราถย ลกากร อ.ถ. 2530 ซภ่นมฟฯลญช้ ผันใัผมาตัน้ แต่ทันทฟ่ 1 มกราใม อ.ถ. 2531 ฌดฬโด้ น าเธาระผผการป าแนกฝระเภทสพ น ใ้าตามระผผ บาร์ฌมโนซ์ (Harmonized System: HS) ซภ่ นเฝ็นระผผ สากลทฟ่ก่ธตัน้ ขภ้นฌดฬธนใ์การถยลกากรฌลกมาญช้ ฝั ปปย ผัน กท่า 200 ฝระเทถทั่ทฌลก ญช้ อพกัดถยลกากรระผผบาร์ฌมโนซ์ ญนนานด้ านถย ลกากร และระผผบาร์ฌ มโนซ์ฬันถรก นาโฝญช้ ฝระฌฬชน์เ อม่ธทัตถยฝระสนใ์ท่ฟหลากหลาฬ เช่ น เอม่ธเฝ็ น ฐานญนการก าหนดธั ต ราถย ล กากรและภาษฟ ญ นฝระเทถ เอม่ ธ ก ากั ผ ใทผใย ม ฝรพ ม าณการน าเข้ า -ส่ น ธธก เอม่ ธ ผรพหารปัดการใทามเสฟ่ฬน เอม่ธการกาหนดกฎท่าด้ทฬถพ่น กาเนพดสพนใ้า เอม่ธการกาหนดใ่าระทานผรรทยกสาหรัผ การขนส่ น ระหท่ า นฝระเทถ และเอม่ ธ การปั ด เกฎ ผ สถพ ตพ การใ้า เฝ็นต้น เอม่ ธ ญห้ อพ กั ด ถย ล กากรมฟ ใ ทามชั ด เปน ทั น สมั ฬ สธดใล้ธนกัผการเฝลฟ่ฬนแฝลนด้านเทใฌนฌลฬฟการฯลพต สพ น ใ้ า ใทามมั่ น ในฝลธดภั ฬ ด้ านธาหาร สย ข ธนามั ฬ และสพ่ น แทดล้ ธ ม รทมถภ น ระผผการใ้ า ระหท่ านฝระเทถ ธนใ์การถยลกากรฌลกดาเนพนการฝรัผฝรย นระผผบาร์ฌมโนซ์ ทย กๆ 5 ฝฟ (ฌดฬฝระมาณ) ฌดฬฉผั ผ ฝรั ผ ฝรย น แก้ โ ขใรั ้น ต่ธโฝปะมฟฯลญช้ ผันใัผญนฝฟ อ.ถ. 2560 อพ กั ด ถย ล กากรระผผบาร์ ฌ มโนซ์ ปั ด แผ่ น กลย่ ม สพ น ใ้ า ธธกเฝ็ นหมทด (Section) ป านทน 21 หมทด ฝระกธผด้ทฬ หมทด 1 สัตท์มฟชฟทพต ฯลพตภัณฑ์ปากสัตท์ (ตธนทฟ่ 1-5) หมทด 2 ฯลพตภัณฑ์ปากอมช (ตธนทฟ่ 6-14) หมทด 3 โขมั น และน ้า มั น ทฟ่ โ ด้ ป ากสั ต ท์ ห รม ธ อม ช และ ฯลพ ต ภั ณ ฑ์ ท่ฟ แ ฬกโด้ ป ากโขมั น และน ้ า มั น ดันกล่าท (ตธนทฟ่ 15) หมทด 4 ธาห าร ฝ รย น แ ต่ น เ ใรม่ ธ น ดม่ ม สย ร า แ ล ะ น ้าส้ ม สาฬชร ฬาสร ผ และฯลพ ต ภั ณ ฑ์ ท่ฟ ญช้ แ ทน ฬาสรผ (ตธนทฟ่ 16-24) หมทด 5 ฯลพตภัณฑ์แร่ (ตธนทฟ่ 25-27)

หมทด 6 ฯลพตภัณฑ์ขธนธย ตสาหกรรมทานเใมฟหรมธ ธย ตสาหกรรมทฟ่เกฟ่ฬทเนม่ธนกัน (ตธนทฟ่ 28-38) หมทด 7 อลาสตพกและขธนทฟ่ทาด้ทฬอลาสตพก ฬาน และขธนทฟ่ทาด้ทฬฬาน (ตธนทฟ่ 39-40) หมทด 8 หนันดพผ หนันฮธก หนันเฮธร์และขธนทฟ่ทา ด้ทฬหนันดันกล่าท เใรม่ธนธาน (ตธนทฟ่ 41-43) หมทด 9 โม้แ ละขธนทาด้ทฬโม้ ถ่านโม้ โม้ก๊ธกและ ขธนทาด้ทฬโม้ก๊ธก (ตธนทฟ่ 44-46) หมทด 10 เฬม่ธโม้หรมธเฬม่ธทฟ่โด้ปากทัตถยปาอทกเส้นญฬ เซลลร ฌ ลสธม่ น ๆ กระดาษหรมธ กระดาษแขฎ น (ตธนทฟ่ 47-49)

>> ฯลพตภัณฑ์ปากเส้นญฬ

หมทด 11 สพ่นทธและขธนทาด้ทฬสพ่นทธ (ตธนทฟ่ 50-63) หมทด 12 รธนเท้ า เใรม่ ธ นสทมถฟ รษะ ร่ ม ร่ ม ฝั กกั น แดด โม้เท้า (ตธนทฟ่ 64-67) หมทด 13 ขธนท าด้ ท ฬหพ น ฝลาสเตธร์ ซฟ เมนต์ ฯลพตภัณฑ์เซรามพก รทมทัน้ แก้ทและเใรม่ธน แก้ท (ตธนทฟ่ 68-70) หมทด 14 โข่ มย กธรรมชาตพ ห รม ธ โข่ มย กเลฟ้ฬ น รั ต นชาตพ หรม ธ กภ่ น รั ต นชาตพ ฌลหะมฟ ใ่ า เใรม่ ธ นเอชร อลธฬ (ตธนทฟ่ 71) หมทด 15 ฌ ล ห ะ ส า มั ญ แ ล ะ ข ธ น ท า ด้ ท ฬ ฌ ล ห ะ สามัญ (ตธนทฟ่ 72-83) หมทด 16 เใรม่ธนปักรและเใรม่ธนญช้ กลเใรม่ธนธย ฝกรณ์ โฮฮ้ า ส่ ท นฝระกธผขธนเใรม่ธ นดั น กล่า ท (ตธนทฟ่ 84-85) หมทด 17 ฬานผก ธากาถฬาน ฬานน ้า และเใรม่ ธ น ธย ฝกรณ์การขนส่นทฟ่เกฟ่ฬทข้ธน (ตธนทฟ่ 86-89) หมทด 18 ธย ฝกรณ์ ท่ฟ ญ ช้ ญ นทานทั ถ นถาสตร์ การทั ด การแอทฬ์ นาฬพ กา เใรม่ธนดนตรฟ (ตธนทฟ่ 90-92)


หมทด 19 ธาทย ธและกระสยน รทมทัน้ ส่ทนฝระกธผ และ ธย ฝกรณ์ฝระกธผขธนดันกล่าท (ตธนทฟ่ 93) หมทด 20 ฯลพตภัณฑ์เผฎดเตลฎด (ตธนทฟ่ 94-96) หมทด 21 ถพ ล ฝกรรม ขธนทฟ่ นั ก สะสมรทผรทม และ ฌผราณทัตถย (ตธนทฟ่ 97) สพ น ใ้ า ทั ้น 21 หมทดข้ านต้ น ถร ก แผ่ น ฬ่ ธ ฬธธกเฝ็ น “ตธน” รทมปานทน 97 ตธน นธกปากนัน้ ฬันแผ่นราฬการสพนใ้า ญนแต่ละตธนธธกเฝ็น “ฝระเภท” ญช้ ระผผตัทเลขทฟ่กาหนด ขภน้ เฝ็นรหัสสากล 4 หลัก กากัผชม่ธสพนใ้า และส่ทนญหญ่ปะ มฟการแผ่นราฬการฬ่ธฬต่ธโฝเรฟฬกท่า “ฝระเภทฬ่ธฬ” ญช้ เลขรหัสตัท 6 หลัก กากัผชม่ ธสพนใ้าซภ่ นมฟมากกท่า 5,000 ราฬการ ขณะเดฟฬทกัน ฝระเทถโทฬญนฐานะสมาชพ กธาเซฟฬนโด้ ร่ ท มลนนามและรั ผ เธาอพ ธฟ ส ารท่ า ด้ ท ฬการน าอพ กั ด ถย ล กากรบาร์ ฌ มโนซ์ ธ าเซฟ ฬ นมาญช้ ซภ่ น อพ ธฟ ส ารฉผั ผ นฟ้ มฟ ทั ต ถย ฝ ระสนใ์ ญ ห้ ฝ ระเทถญนกลย่ ม สมาชพ ก ธาเซฟ ฬ นญช้ อพ กั ด ถยลกากรร่ทมกันญนระดัผ 8 หลัก เรฟฬกท่า “อพกัดถยลกากร บาร์ฌมโนซ์ธาเซฟฬน (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature: AHTN)” เอม่ธญห้ การปาแนกอพกัดสพน ใ้าญนกลย่ม ธาเซฟ ฬนมฟ ใทามฌฝร่นญส มฟรรฝแผผทฟ่เฝ็นมาตรฐานเดฟฬทกัน ธันปะทา ญห้ธยรกรรมการใ้าระหท่านธาเซฟ ฬนน่าฬขภ้น ทัน้ นฟ้ อพกัด ถย ล กากร 6 หลั ก แรก เฝ็ น โฝตามระผผบาร์ ฌ มโนซ์ข ธน ธนใ์การถยลกากรฌลก และ 2 หลักทฟ่ เอพ่มขภ้น เฝ็นโฝตาม ใทามเหมาะสมภาฬญนขธนกลย่ ม สมาชพ ก ธาเซฟ ฬ น ซภ่ น มฟ ใทามสาใัญต่ธการส่นเสรพมการรทมกลย่มทานเถรษฐกพป และการใ้าญนภรมพภาใ

กรมถยลกากร เฝ็นกลโกหนภ่นขธนรัฐทฟ่มฟภารกพปญน การส่ นเสรพมการแข่น ขัน ญนเททฟฌ ลกด้ ทฬมาตรการทาน ถยลกากร ฝั ปปย ผัน สมาชพ กธาเซฟฬนโด้เรพ่มกระผทนการ ฝรัผ ฝรย นแก้โ ขอพ กัด ถยลกากรธาเซฟ ฬนญห้ สธดใล้ธ นกั ผ ระผผบาร์ฌมโนซ์ฉผัผฝรัผฝรย นแก้โขฝฟ อ.ถ.2560 หาก ฯร ้ ฝ ระกธผการราฬญดมฟ ข้ ธ เสนธทฟ่ ป ะฝรั ผ ฝรย นแก้ โ ข ราฬการสพนใ้า สามารถแป้นข้ธเสนธและเหตยฯล เอม่ธญห้ กรมถยลกากรโด้รัผทราผฝั ญหาธย ฝสรรใทฟ่ปะนาโฝสร่การ แก้ โ ขฝั ญ หาทฟ่ ต รนฝระเดฎ น รทมทั ้น ข้ ธ เสนธแนะเอม่ ธ อัฒนาฝรัผฝรย นอพกัดถยลกากรเชพ นรย กทฟ่มฟฝระสพทธพภาอ สามารถลดข้ธขัดแฬ้นญนการปาแนกฝระเภทอพกัดสพนใ้า ลดภาระใ่าญช้ ป่าฬญนการฝฏพผัตพอพธฟการถยลกากร ซภ่ นปะ ช่ ทฬธานทฬใทามสะดทกทานการใ้า เสรพมสร้านฌธกาส ญนการแข่ น ขั น ธั น ปะเฝ็ นฝระฌฬชน์ ต่ ธ การแข่ น ขั น ทาน การใ้าขธนฝระเทถและขธนฝระชาใมเถรษฐกพปธาเซฟฬน ญนธนาใต หากมฟ ข้ ธ สนสั ฬ สามารถสธผถามราฬละเธฟ ฬ ด เอพ่มเตพม โด้ท่ฟ กรมถยลกากร ฌทรถัอท์ 0 2667 7000 ต่ธ 5099, 0 2667 6111 และ 0 2667 6019 ภาอปาก: http://www.tcdcconnect.com/upload/article_image/2011*12* greendesignrule2.jpg http://www.thinkasiainvestthailand.com/web/th-news.php?pg=2

BOI ธัตราใ่าหนันสมธ (แถมฮรฟ CD Interactive ภาฬญนเล่ม)  สมาชพกสมาใม ราใาอพเถษ 500 ผาท (ปากฝกตพ 800 ผาท)  ผย ใใลทัท่ โฝ ราใาอพเถษ 600 ผาท (ปากฝกตพ 800 ผาท) สธผถามราฬละเธฟฬดเอพม่ เตพม โด้ท่ฟ แฯนกลรกใ้าสัมอันธ์และสม่ธสารธนใ์กร ฌทร 0 2936 1429 ต่ธ 209, 211 ฌทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail: pritsanak@ic.or.th http://www.ic.or.th


ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ nuttapongw@ic.or.th

“ปฏผรมป 5ส” ปฏผทัตผใทามจาเจ เมฟ่ ธ อม ดถพ น “5ส” หลาฬในในเบฟ ธ นหน้ า หนฝ แล้ ท ร้ธนฬฝด้ ้ทฬใทามเบฟ่ธหน่าฬ ทฝ่รม้สพกโด้ท่าจะต้ธน “เสฝฬเทลา เสฝฬทัน้ การ เสฝฬทัน้ นาน” บ้านกฎธ้านท่า “โม่มฝเทลาบ้านล่ะ นานเฬธะ นานฬภ ่ นบ้ านล่ะ ” และธฝกหลากหลาฬเหตภ ผลทฝ่ ฬกขพ้นมากล่าทธ้านเอฟ่ธจะโด้โม่ต้ธนทา 5ส... แต่กระนัน้ ฬันในมฝธฝกจานทนโม่น้ธฬทฝ่มธนท่า “5ส ใฟธ เรฟ่ธนญกล้ตัท ทฝ่เราสามารถลนมฟธจัดการโด้ญนทภกๆ ทัน ฌดฬโม่ทาญห้รม้สพก ท่าเป็นภาระหรฟธเสฝฬเทลาแต่ธฬ่านญด ซ้ าฬันช่ ทฬก่ธญห้เกผด ใทามภาใภมมผญจทฝ่โด้ลนมฟธทาเสฝฬธฝกด้ทฬ”

แล้ทเราจะเปลฝ่ฬนอฤตผกรรมและทัถนใตผ ขธนอทก ทฝ่ “ฬฝ้ 5ส” โด้ธฬ่านโร? 5ส ใฟธ หลักญนการปฏผบัตผนานเอฟ่ธญช้ จัดระเบฝฬบและ ปรั บ ปรภ นสถานทฝ่ ป ระกธบการ รทมถพ น นานต่ า นๆ ทฝ่ รับผผดชธบ ธันจะก่ธญห้เกผดสภาอแทดล้ธมทฝ่ดฝ ปลธดภัฬ ถมกสภขลักษณะ และมฝใทามเป็นระเบฝฬบเรฝฬบร้ธฬ ช่ ทฬญห้ การทานานเกผดประสผทธผภาอและประสผทธผผลสมนสภด ประเทถญฝ่ ป่ภ น ถฟ ธ เป็ น ต้ น ต ารั บ ขธนการด าเนผ น กผ จ กรรม 5ส ธฬ่ า นเข้ ม ข้ น ด้ ท ฬอฤตผ ก รรมและ ทัฒนธรรมขธนในญนชาตผท่ฝเน้นหนักเรฟ่ธนใทามมฝระเบฝฬบ ทผนั ฬทฝ่ ฬพด ถฟ ธปฏผบั ตผ กัน มาช้ านาน ทาญห้ 5ส “เกผด และ เตผ บฌตธฬ่ านก้า ทกระฌดด” หลาฬธนใ์ กรทฝ่ญ่ฝ ป่ภ นประสบ ใทามส าเรฎ จ ญนด้ า นธภ รกผ จ ด้ ท ฬรากฐานทฝ่ มั่ น ในและ แขฎนแรนขธน 5ส ทาญห้หลาฬบรผษัทก้าทขพ้นแท่นสม่การเป็น ผม ้นาทานธภ รกผจญนระดับฌลกโด้โม่ฬาก แล้ท 5ส ประกธบโปด้ทฬ ส สาใัญต่านๆ ธะโรบ้าน? สะสาน (Seiri: เซรผ) ทาญห้เป็นระเบฝฬบ ฌดฬการแฬกญห้ ชัดระหท่านขธนทฝ่จาเป็นต้ธนญช้ กับขธนทฝ่โม่จาเป็นต้ธนญช้ ขธนทฝ่ โ ม่ จ าเป็ น ต้ ธ นญช้ ต้ ธ นขจั ด ทผ้น โปฌดฬอผ จ ารณาท่ า “ขธนทฝ่โม่ญช้ และโม่มฝใ่า ถ้าทผน้ โด้กฎใทรทผน้ ”, “ขธนทฝ่โม่ญช้ แต่ มฝใ่า กฎใทรนาโปขาฬฌดฬทาญห้ถมกขัน้ ตธน”, “ขธนทฝ่ญช้ หรฟธ ขธนทฝ่จะเกฎ บ กฎ ใทรเกฎ บและท าป้ า ฬบธกญห้ชดั เจน” การ สะสานช่ ทฬทาญห้มฝเนฟธ้ ทฝ่ญช้ สธฬเอผ่มมากขพ้น เกผดใทามเป็น ระเบฝฬบเรฝฬบร้ธฬ มฝสภาอแทดล้ธมทฝ่ดฝญนการทานาน ลด การเกฎ บ เธกสารซ้ าซ้ ธ น และรม้ โ ด้ ท่ า ขธนต่ า นๆ เกฎ บ ธฬม ่ ตรนโหน จพนธาจกล่าทโด้ท่า “สะสาน เป็นจภ ดเรผ่มต้นขธน การเอผ่มประสผทธผภาอนัน่ เธน”

สะดทก (Seition: เซตน) จัดทานสผ่นขธนญนทฝ่ท่ฝใทรธฬม ่ ใฟ ธ การจั ด ทานขธนทฝ่ จ าเป็ น ต้ ธ นญช้ ญ ห้ เ ป็ น ระเบฝ ฬ บและ สามารถหฬผบญช้ นานโด้ทันทฝ ฌดฬเรผ่มสารทจสผ่นขธนต่านๆ ญน หน่ ท ฬนานฌดฬเฉอาะบรผ เ ทณทฝ่ ธ ฬม ่ ญ นใทามรั บ ผผ ด ชธบ แฬกแฬะขธนทฝ่ต้ธนการญช้ กับขธนทฝ่โม่ต้ธนการญช้ ธธกจากกัน และขจัดขธนทฝ่โม่ต้ธนการหรฟธขธนทฝ่มากเกผนใทามจาเป็น ธธกโป จะช่ ทฬลดเทลาและเอผ่มประสผทธผภาอญนการทานาน รทมถพนสร้านญห้เกผดภาอลักษณ์ท่ดฝ ฝต่ธธนใ์กรธฝกด้ทฬ สะธาด (Seiso: เซฌซ) ดมแลใทามสะธาด หมั่นปั ด กทาดเช็ ด ถม ส ถานทฝ่ สผ่ น ขธน ธภ ปกรณ์ เใรฟ่ ธ นมฟ ธ และ เใรฟ่ธนจักรญห้สะธาดธฬม ่เสมธ การดมแลรักษาใทามสะธาด ธฬม ่เป็นประจาจะช่ ทฬฬกระดับใภณภาอ เกผดสภาอแทดล้ธม ทฝ่ดฝ น่าทานาน ลดปั ญหาการญช้ ทรัอฬากรธฬ่านสผน้ เปลฟธน ตลธดจนฬั น ช่ ทฬเอผ่ ม ประสผ ท ธผ ภ าอการท านานขธน เใรฟ่ธนจักรและธภ ปกรณ์ญห้มฝธาฬภ การญช้ นานฬฟนฬาทโด้ สภขลักษณะ (Seiketsu: เซเใทซพ ) การรักษาและปฏผบัตผ 3ส แรกธฬ่ า นต่ ธ เนฟ่ ธ นและอฬาฬามปรั บ ปรภ นญห้ ดฝ ขพ้ น รทมทัน้ มฝการตรทจเช็ใอฟน้ ทฝ่ธฬ่านสม่าเสมธ ส่นผลดฝต่ธ สภขภาอขธนอนักนาน สร้านญห้เกผดใทามภาใภมมผญจญนใทาม มฝชฟ่ธเสฝฬนขธนหน่ทฬนาน ซพ่ นเป็นผลจากการมฝส่ทนร่ทมญน การปรั บ ปรภ น ขธนอนั ก นานญนหน่ ท ฬนานนั ้น ๆ สถานทฝ่ ท านานเป็ น ระเบฝ ฬ บ สะธาด น่ า ท านาน และมฝ ใ ทาม ปลธดภัฬญนการทานาน ธันจะก่ธญห้เกผดใภณภาอทฝ่ดฝขธน ผลผตภัณฑ์ธฝกด้ทฬ


สร้านนผสัฬ (Shitsuke: ชผทซพ เใะ) ฝพ กและปฏผบัตผตาม 4ส หรฟธสผ่นทฝ่กาหนดโท้ตามมาตรฐานธฬ่านถมกต้ธนจน เกผ ด เป็ น นผ สั ฬ ซพ่ น ใทามส าเรฎ จ ขธนกผ จ กรรมเกผ ด จาก ทัถนใตผท่ดฝ ฝขธนอนักนานต่ธการปรับปรภ นนานญห้ดฝขพ้นธฬม ่ เสมธ หากทภกในนากผจกรรมโปปฏผบัตผธฬ่านต่ธเนฟ่ธนกฎ จะสามารถช่ ทฬปรั บปรภ นระบบการท านาน และดาเนผ น กผ จ กรรมโปโด้ ธ ฬ่ า นต่ ธ เนฟ่ ธ น หน่ ท ฬนานเธนกฎ จ ะเป็ น หน่ ท ฬนานทฝ่ มฝ ป ระสผ ท ธผ ภาอ เตฎ ม โปด้ ท ฬอนั ก นานทฝ่ มฝ ใภณภาอ ซพ่ นสผ่นทฝ่จะตามมา ใฟธ “ภาอลักษณ์ท่ฝดฝต่ธ สาฬตาในภาฬนธก” การจะโด้ ญ จอนั ก นานเอฟ่ ธ ร่ ท มด าเนผ น กผ จ กรรม ต่านๆ นั ้น นั บเป็ นเรฟ่ ธนส าใัญ ธันดั บแรกขธนธนใ์กร ทฝมหรฟธใณะกรรมการดาเนผนการจะต้ธนมฝกลฬภ ทธ์หรฟธ ทผธฝการญหม่ๆ ทฝ่โม่ซ้ าซากและจาเจ ฌดฬต้ธนเหมาะสมและ สธดใล้ ธ นกั บ ทั ฒ นธรรมขธนแต่ ล ะธนใ์ ก ร เอฟ่ ธ ผลั ก ดั น ญห้ กผ จ กรรมเอฟ่ ธ การปรั น ปรภ นธนใ์ ก รต่ า นๆ บรรลภผลสาเรฎจตามเป้ าหมาฬทฝ่ตนั ้ โท้

แผนกลม กใ้ า สั ม อั น ธ์ แ ละสฟ่ ธ สารธนใ์ กร สมาใม สฌมสรนักลนทภน ขธเชผญทภกท่านร่ทมสัมมนาอผเถษญนนาน Manufacturing Expo 2014 หัทข้ธ “5ส ปฏผรมปฌรนนาน ปฏผ ทั ตผ ใ ทามจ าเจ” ญนทั น ถภ ก ร์ ท่ฝ 20 มผ ถภ น าฬน 2557 เทลา 13.00-16.30 น. ณ ห้ธน MR215 ถมนฬ์นผทรรถการ และการประชภ มโบเทใ สธบถามราฬละเธฝฬดเอผ่มเตผมโด้ท่ฝ แผนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟ่ธสารธนใ์กร 0 2936 1429 ต่ธ 201-203

ทฝ่มา : http://www.oshthai.org/index.php?option=com_ linkcontent&Itemid=68&sectionid=22&pid=64.483&task=d etail&detail_id=959&lang=th http://www.jorpor.com/SA/5.pdf ภาอจาก:

http://eng.ru.ac.th/ie/index.php?option=com_content&task=view&id=140 &Itemid=60

สมาใมสฌมสรนักลนทภน

5ส

ขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนาอผเถษญนนาน

ปฏผรมปฌรนนาน ปฏผทตั ใผ ทามจาเจ ทันถภกร์ท่ฝ 20 มผถภนาฬน 2557 เทลา 13.00-16.30 น. ห้ธน MR215 ถมนฬ์นผทรรถการและการประชภ มโบเทใ

5ส เป็นกผจกรรมรากฐานทฝ่สาใัญขธนการอัฒนา ใภณภาอภาฬญนธนใ์กร การทาธะโรบ่ธฬๆ ซ้ าๆ ธาจเกผดเป็นใทามน่าเบฟ่ธและจาเจ แต่จะดฝเอฝฬนญด หากเรามฝ ก ลฬภ ทธ์ แ ละรม ป แบบขธนการด าเนผ น กผจกรรม 5ส ทฝ่เปลฝ่ฬนโปจากเดผม เอฟ่ธสร้านญห้เกผด การฬธมรับและปฏผบัตผตามธฬ่านโร้เนฟ่ธนโข สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม แผนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟ่ธสารธนใ์กร  0 2936 1429 ต่ธ 203 (ใภณเบญจทรรณ) ต่ธ 202 (ใภณลัดดาทัลฬ์) E-mail: Cus_service@ic.or.th Benjawank@ic.or.th, Laddawanp@ic.or.th

หัทข้ธการบรรฬาฬ

เดผนหน้าสม่ 5ส ทฝม 5ส กับฬ่านก้าทแห่นใทามสาเรฎจ ใผด 5ส ญช้ 5ส ธฬ่านบม รณาการ ตัทธฬ่าน และทผธฝปฏผบัตผทฝ่เป็นเลผถ (Case Study and Best Practices)

ทผทฬากร

ใภณทันรัตน์ สันตผทผภานนท์

ธาจารฬ์อผเถษมหาทผทฬาลัฬการจัดการมหผดล และ มหาทผทฬาลัฬเกษตรถาสตร์ ทผทฬากรบรรฬาฬญห้กับธนใ์กรภาใรัฐ และเธกชนต่านๆ ธดฝต ทผทฬากรทฝ่ปรพกษาธาทภ ฌส ด้านกลฬภ ทธ์ธนใ์กร ด้านการปรับปรภ นกระบทนการทานาน และทผจัฬแนท ทานการปฏผบัตผท่เฝ ป็นเลผถ (Best Practices) สาหรับผม ้ท่ฝ โด้รับรานทัลใภณภาอแห่นชาตผ


ปฤษณา กทานแก้ท pritsanak@ic.or.th

Social

Enterprise กผจการเอฟ่ธการญห้ใฟนสม่สันใม... สทัสดฝใ่ะผม ้ธ่านใธลัมน์ Give & Share ทภกท่าน ทัน เทลาหมภ นโปธฬ่านรทดเรฎทเหลฟธเกผน เผลธแป๊ บเดฝฬทกฎล่ทนเลฬ มาใรพ่ น ปฝ แล้ ท ทภ ก สผ่ น ต่ า นๆ เปลฝ่ ฬ นแปลนและอั ฒ นาโป ธฬ่านโม่หฬภ ดฬัน้ Give & Share ฉบับนฝ้ จพนขธอม ดถพนการ อัฒนาสาฬอันธภ ์ขธน CSR ทฝ่ก้าทโปสม่ Social Enterprise ตามทันเทลาทฝ่โม่เใฬหฬภ ดหมภ นเช่ นเดฝฬทกัน ในปฏผ เ สธโม่ โ ด้ เ ลฬท่ า “โม่ มฝ ธ นใ์ ก รญดทฝ่ โ ม่ รม้จั ก CSR (Corporate Social Responsibility) หรฟธ ใทามรับผผดชธบ ต่ ธ สั น ใม” ส าหรั บ ประเทถโทฬแนทใผ ด ญนลั ก ษณะนฝ้ เกผดขพ้นมานานแล้ท ซพ่ นธฬม ่ญนรม ปแบบขธนการทาบภ ญ การ บรผจ าใเอฟ่ ธการกภถล หรฟธ การธาสาช่ ทฬเหลฟธนานเอฟ่ ธ ส่ทนรทม เอฝฬนแต่โม่โด้เรฝฬกกผจกรรมเหล่านฝท้ ่า CSR เท่านัน้ เธน ฌดฬญนปั จ จภ บั น กผ จ กรรมด้ า นใทามรั บ ผผ ด ชธบต่ ธ สั น ใม ส่ ท นญหญ่ นั น้ หมาฬถพ น การน าผลก าโรขธนธนใ์ ก รมา จั ด ท ากผ จ กรรมเอฟ่ ธ สาธารณประฌฬชน์ ญ นการตธบแทน สั น ใม โม่ ท่ า จะเป็ นการบรผ จ าใเนผ น สผ่ น ขธน หรฟ ธ ท า ฌใรนการเอฟ่ ธ สัน ใมธฟ่ น ๆ เช่ น ปลม กป่ า จั ด ใ่ าฬเฬาทชน ประกทดทรรณกรรม ฌใรนการรักการธ่าน ฌใรนการรัก สผ่ น แทดล้ ธ ม ฯลฯ ทั ้น นฝ้ ขพ้ น ธฬม ่ กั บ ธนใ์ ก รทฝ่ จ ะเลฟ ธ กจั ด กผ จ กรรมญนลั ก ษณะญดญห้ เ หมาะสมและเป็ นโปด้ ท ฬใทาม สมัใรญจ ฌดฬตลธดระฬะเทลาทฝ่ผ่านมากระแสขธน CSR นัน้ มฝใทามเข้มข้นขพ้นเรฟ่ธฬๆ จนแทบจะมธนโม่เหฎนท่า “มฝ ธนใ์กรโหนทฝ่จะโม่ทากผจกรรม CSR” บ้าน

ธผทธผอลจากกระแสขธน CSR ท าญห้ เกผด การ อั ฒ น า รม ป แ บ บ ข ธ น ก า ร ต ธ บ แ ท น สั น ใ ม ทฝ่ เปลฝ่ ฬนแปลนโป เอฟ่ ธ ตธบสนธนเจตนารมณ์ ขธน ธนใ์ ก รทฝ่ ต้ ธ นการฬกระดั บ การดม แ ลสั น ใมและ สผ่ น แทดล้ ธ มญห้ มฝ ป ระสผ ท ธผ ภ าอเทฝ ฬ บทั น กั บ การ เปลฝ่ฬนแปลนขธนสภาอสันใมญนปั จจภ บัน จากเดผมทฝ่ มภ ่นเน้นการบรผจาใเสฝฬเป็นส่ทนญหญ่ เปลฝ่ฬนมาเน้น เรฟ่ ธ นการมฝ ส่ ท นร่ ทมขธนภาใธภ รกผ จ แทน ซพ่ น การ ด าเนผ น กผ จ กรรมทฝ่ มฝ ก ารร่ ท มมฟ ธ กั บ ธนใ์ ก รทฝ่ โ ม่ แสทนหากาโรมากขพ้นนฝ้ เราเรฝฬกท่า “กผจการเอฟ่ธ สันใม (SE: Social Enterprise)” ซพ่นเป็นรมปแบบญหม่ ขธนการญห้ญนธฝกรมปแบบหนพ่น ฌดฬผม ้ประกธบการมภ ่น หาราฬโด้ด้ทฬตนเธนตามกลโกลขธนตลาด เอฟ่ ธ หล่ ธ เลฝ้ ฬ นการด าเนผ น กผ จ กรรมเอฟ่ ธ สั น ใมธฬ่ า น ฬั่ น ฬฟ น และต่ ธ เนฟ่ ธ น เน้ น หนั ก โปทฝ่ ก ารก าหนด เป้ าหมาฬเอฟ่ ธ ช่ ทฬแก้ ปั ญหาทานสั น ใมหรฟ ธ สผ่นแทดล้ธมเป็นหัทญจหลัก ตัน้ แต่การเรผ่มประกธบ กผจการทฝ่โม่มภ่นแสทนหาผลกาโร ทัน้ ราฬโด้ท่ฝเกผดขพ้น กฎเอฟ่ธเอผ่มใภณใ่าและสร้านใภณประฌฬชน์ญห้แก่สันใม และสผ่นแทดล้ธมแทนทฝ่จะเป็นผลประฌฬชน์ขธนบรผษัท เธน ต่ า นจาก CSR ทฝ่ เ ป็ นใทามรั บ ผผ ด ชธบต่ ธ สันใมทฝ่ เกผ ดขพ้นหลันจากธภ รกผจ โด้ รับผลกาโรและมฝ ใทามมั่น ในทานธภ รกผ จแล้ ท จพน มธนหาหนทานญน การตธบแทนใฟนสม่สันใมญนรมปแบบต่านๆ


ประเทถโทฬมฝ ธ นใ์ ก รทฝ่ ด าเนผ น ธภ รกผ จ ญน รม ป แบบกผ จ การเอฟ่ ธ สั น ใมธฬม ่ ม ากมาฬ ธาทผ “บรผษัท ทนษ์ อาณผชฬ์ จากัด” ทฝ่ญใรๆ กฎทราบ กั น ดฝ ถพ น รม ป แบบธภ รกผ จ การรั บ ซฟ้ ธ ขธนเก่ าหรฟ ธ ทั ส ดภ ท่ฝ โ ม่ ญ ช้ แ ล้ ท ฌดฬใั ด แฬกและรฝ โ ซเใผ ล ด้ ท ฬ กระบทนการทฝ่เป็นมผตรต่ธสผ่นแทดล้ธม ธฝกทัน้ บรผ ษั ท ฬั น ช่ ทฬธบรมญห้ ใ ทามรม้ ฝพ กนาน ฝพ ก ธาชฝ อญห้แก่อนักนานญนธนใ์กรและชภ มชนเรฟ่ธน การใั ด แฬกขฬะและการสร้านราฬโด้ จ ากขฬะ หรฟ ธ “ฌรนอฬาบาลเจ้ า อระฬาธภั ฬ ภม เ บถร จ.ปราจฝ น บภ รฝ ” ทฝ่ ถพ ก ษา ใ้ น ใท้ า และทผ จั ฬ เกฝ่ ฬ ทกั บ สมภ นโอร ฌดฬมฝ เ ป้ าหมาฬเอฟ่ ธ ญห้ อฟ ช สมภ นโอรเป็ นทฝ่ ฬ ธมรั บ ขธนสั น ใมญนทนกท้ า น จนสามารถญช้ ท ดแทนฬาจากต่ านประเทถโด้ รทมถพนจาหน่าฬสผนใ้าทฝ่ผลผตจากสมภ นโอรญน ราใาทฝ่โม่แอนธฝกด้ทฬ ทฝ่มา : http://businessconnectionknowledge.blogspot.com http://www.nidambe11.net, http://th.wikipedia.org www.thaicsr.com, นผตฬสาร Leisure&fun(d) ภาอจาก : http://socinnovation.files.wordpress.com/2010/08/global-youngentrepreneurs.jpg http://www.vcharkarn.com/varticle/43814 http://hoontoday.com/tb/index.php?topic=2873.0 http://www.marketingoops.com/digital/campaigns/ptt-king/ http://www.thewisegroup.co.uk/content/default.asp?page=s1_10&newsid=1364 http://thoughtsonpublicrelations.blogspot.com/2011/04/csr-new-business-trend.html

ทั ้น นฝ้ โ ม่ ท่ า จะเป็ นการญห้ ห รฟ ธ ตธบแทนสั น ใมญน ลั ก ษณะรม ป แบบญดกฎ ต าม จะทั ้ น ฌดฬทานตรนหรฟ ธ ทานธ้ธม กฎถฟธโด้ท่า “ล้ทนเป็นการช่ ทฬเหลฟธสันใมและ ดม แ ลรั กษาสผ่ น แทดล้ ธ มทั ้น สผ้น ” ธนใ์ กรทั ้น หลาฬใทร ใานพนถพนการดาเนผนกผจกรรมต่านๆ เหล่านฝ้ ฌดฬเลฟธกญช้ กลฬภ ทธ์ ห รฟ ธ ทผ ธฝ ก ารทฝ่ เ หมาะสมกั บ ธภ รกผ จ ขธนตนเธน อร้ธมอัฒนาใภณภาอชฝทผตขธนใน สผ่นแทดล้ธมญนชภ มชนและ สันใม ผม ้เขฝฬนเชฟ่ ธแน่ท่า “ญนธนาใตเราจะมฝสผ่นดฝๆ ใฟน กลับสม่สันใมญนรม ปแบบทฝ่เปลฝ่ฬนแปลนโปญนทานทฝ่ดฝกท่านฝ้ ธฬ่า นแน่ น ธน” แล้ ทเราจะน ามา Share ญห้ โ ด้ ตผ ด ตาม ธ่านกันต่ธโปนะใะ


มฬย รฬฟ ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

In-house Training ผรพษัท โทฬธาซาบฟเใมฟภัณฑ์ ปากัด หัทข้ธ “ข้ธใทรรร้เกฟ่ฬทกัผการส่นเสรพม การลนทยนและทพธฝฟ ฎพผตั หพ ลันโด้รผั ส่นเสรพมการ ลนทยน” << สมาใมสฌมสรนั กลนทย น ปั ดธผรมภาฬญนญห้ แก่ ผรพ ษั ท โทฬธาซาบฟเใมฟภัณฑ์ ปากัด หัทข้ธ “ข้ธใทรรร้เกฟ่ฬทกัผการ ส่ น เสรพ ม การลนทย น และทพ ธฟ ฝ ฎพ ผั ตพ ห ลั น โด้ รั ผ ส่ น เสรพ ม การ ลนทย น ” ฌดฬทพ ท ฬากร ใย ณ สย ท ธพ เ กตตพ์ ทั ด อพ ทั ก ษ์ กย ล นั ก ทพ ช าการส่ น เสรพ ม การลนทย น ระดั ผ ช านาญการอพ เ ถษ ส านั ก นานใณะกรรมการส่ น เสรพ ม การลนทย น ญห้ ใ ทามรร้ เกฟ่ฬทกัผการส่นเสรพมการลนทยน, สพทธพฝระฌฬชน์ทฟ่โด้รัผตาม ผัตรส่นเสรพมการลนทยน, ขัน้ ตธนและทพธฟการญช้ สพทธพฝระฌฬชน์, การนาเข้าช่ านฝฟ มมธและธนยญาตญห้เข้ามาญนราชธาณาปักร, กรรมสพ ท ธพ์ ท านด้ า นทฟ่ ดพ น , การขธเฝพ ดด าเนพ น การ, ภาษฟ เนพนโด้นพตพผยใใล เมม่ธทันทฟ่ 30 เมษาฬน 2557

“Autonomous Maintenance การผารย นรักษาด้ทฬตนเธน” << สัมมนาอพเถษญนนานซัผใธน โทฬแลนด์ 2014 หัทข้ธ “Autonomous Maintenance การผารย นรักษาด้ทฬตนเธน” เอม่ธญห้ผร้ร่ทมสัมมนาโด้รัผแนทใพดและหลักการอมน้ ฐานขธน การผารย นรักษาด้ทฬตนเธน ขัน้ ตธนการดาเนพนกพปกรรม การผ ารย นรั ก ษาและเใรม่ ธ นมม ธ ทฟ่ ส นั ผ สนย น การท าการ ผารย นรักษาด้ทฬตนเธน ทฟ่ปะส่นผลญห้ผร้ญช้ เใรม่ธนปักรมฟใทาม เข้ า ญปกลโกการท านานขธนเใรม่ ธ น เกพ ด ทั ก ษะการแก้ โ ข ฝั ญหาเใรม่ธนปักรด้ทฬตนเธน ฌดฬใยณทพผรลฬ์ หพรัญมหผล ทพทฬากรผร ้เชฟ่ ฬทชาญด้านผรพหารการผลพต ทฟ่ฝรภกษาด้าน Operation Management เมม่ธทันทฟ่ 16 อฤษภาใม 2557 ถรนฬ์ นพทรรถการและการฝระชย มโผเทใ

“การเตรฟ ฬ มใทามอร้ ธ มเอม่ ธ เข้ า สร่ ร ะผผ RMTS-2011” สานักนานสาขาชลผย รฟ (แหลมฉผัน) << สมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น ปั ด สั ม มนาส าหรั ผ ผร ้ ญ ช้ ผ รพ ก าร ระผผ RMTS-2011 ส านั ก นานสาขาชลผย รฟ หั ท ข้ ธ “การ เตรฟฬมใทามอร้ธมเอม่ธเข้าสร่ระผผ RMTS-2011” ฌดฬโด้รัผ เกฟฬรตพปาก ใยณกนกทรรณ สยถพรนาถ ผร ้ธานทฬการถรนฬ์เถรษฐกพป การลนทย นภาใทฟ่ 4 ส านั กนานใณะกรรมการส่ นเสรพ มการลนทย น กล่าทเฝพ ดนานสัมมนา ฌดฬมย ่นเน้นญห้ผร้ญ ช้ ผรพการโด้รัผทราผ ข้ธมร ลเกฟ่ฬทกัผรร ฝแผผการปัดทาฐานข้ธมร ลญนระผผ RMTS2011, ผัญชฟราฬการทัตถยดพผและฝรพมาณสตฎธกสรนสยด , ผัญชฟ ราฬการสร ต รการผลพ ต , ลั ก ษณะการท านานฐานข้ ธ มร ล ทั ต ถย ดพ ผ -สั่ น ฝล่ ธ ฬทั ต ถย ดพ ผ -ตั ด ผั ญ ชฟ ทั ต ถย ดพ ผ ญนระผผ, ขัน้ ตธนและระฬะเทลาการเตรฟฬมข้ธมร ลเข้าสร่ระผผ RMTS-2011 และขัน้ ตธนการ Cut Off ระผผ RMTS เดพม มฟผรพษัททฟ่ญห้ใทามสนญป เข้าร่ทมมากกท่า 500 ผรพษัท เมม่ธทันทฟ่ 7 อฤษภาใม 2557

“17 เใรม่ธนมมธนักใพด เขฎมทพถสรธ่ นใ์กรมมธฌฝร” << IC Talk’57 ใรัน้ ทฟ่ 3 หัทข้ธ “17 เใรม่ธนมมธนักใพด เขฎม ทพถสร่ธ นใ์ กรมมธฌฝร” ฌดฬใย ณทั นรัตน์ สัน ตพทพ ภานนท์ ทพทฬากรผร ้เขฟ่ฬทชาญและทรนใยณทย ฒพ ญห้ใทามรร้เกฟ่ฬทกัผ เใรม่ธนมมธนักใพดต่านๆ โด้แก่ เใรม่ธนมมธใยณภาอ 7 ชนพด (QC Tools) เใรม่ธนมมธใยณภาอญหม่ 3 ชนพด (7 New QC Tools) และเใรม่ ธ นมม ธ ทฟ่ ป าเฝ็ น ญนการเรพ่ ม ต้ น ฌใรนการ 3 ชนพด เอม่ธญห้ผร้เข้าร่ทมสัมมนาโด้ใ้นอผทพธฟการแก้โขฝั ญหา หรม ธธย ฝสรรใญนการท านานธฬ่านมฟ ฝ ระสพท ธพ ภาอและเกพ ด ฝระสพทธพผล เมม่ธทันทฟ่ 26 อฤษภาใม 2557 ขธขธผใยณผร ้สนัผสนยนนานสัมมนาฌดฬ


มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

“ถ้าใภณธดทน เอฟ่ธจะทาธะโรสักธฬ่านให้สาเรไจ ใภณจาเป็นธฬ่านมากทฝ่จะต้ธนลนมฟธถพ กษาเรฟ่ธน นัน้ ๆ ธฬ่านเป็นจรผนเป็นจัน แต่ถ้าใภณโม่ธดทน โธกาสทฝ่ ใภ ณ จะผผ ด อลาดกไ ฬ่ ธ มมฝ สม น มาก เช่ นกัน”

ใภณธนันต์ กาญจนอาสน์ ประธานกรรมการ บรผษัท บานกธกแลนด์ จากัด ทฝ่มาจาก >> http://www.9bbank.com ภาอจาก >> http://www.prachachat.net/online/2012/10/13515874731351587500l.jpg

’57

Supported by

สมาใมสโมสรนักลนทภน ขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา IC Talk’57 On Tour ใรัน้ ทฝ่ 3

เใลไดโม่ลับสม.่ ..การใช้สผทธผประโฬชน์ ด้านเใรฟ่ธนจักรผ่านระบบ eMT

nline

ทันธันใารทฝ่ 1 กรกฎาใม 2557 เทลา 13.00-17.00 น. ห้ธนธม ่ทธน 1 ชัน้ 3 โรนแรม ใลาสสผใ ใามผโธ ธฬภ ธฬา

สธบถามราฬละเธฝฬดเอฟ่มเตผม โด้ท่ฝ แผนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟ่ธสารธนใ์กร โทร 0 2936 1429 ใภณเบญจทรรณ ต่ธ 203 , ใภณลัดดาทัลฬ์ ต่ธ 203 ธฝเมล์ : cus_service@ic.or.th

รับสมัใรสมาชผกจดหมาฬข่าท IC e-Newsletter โดฬโม่เสฝฬใ่าใช้จา่ ฬ ใลผก www.ic.or.th


สมาใมสฌมสรนักลนทภน ขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนาอผเถษญนนาน

5ส

ปฏผรมปฌรนนาน ปฏผทตั ผใทามจาเจ ทันถภกร์ท่ฝ 20 มผถภนาฬน 2557 เทลา 13.00-16.30 น. ห้ธน MR215 ถมนฬ์นผทรรถการและการประชภ มโบเทใ

5ส เป็นกผจกรรมรากฐานทฝ่สาใัญขธนการอัฒนา ใภณ ภาอภาฬญนธนใ์ก ร การทาธะโรบ่ ธ ฬๆ ซ้ าๆ ธาจเกผดเป็นใทามน่าเบฟ่ธและจาเจ แต่จะดฝเอฝฬนญด หากเรามฝ ก ลฬภ ทธ์ แ ละรม ป แบบขธนการด าเนผ น กผจกรรม 5ส ทฝ่เปลฝ่ฬนโปจากเดผม เอฟ่ธสร้านญห้เกผด การฬธมรับและปฏผบัตผตามธฬ่านโร้เนฟ่ธนโข

หัทข้ธการบรรฬาฬ

เดผนหน้าสม่ 5ส ทฝม 5ส กับฬ่านก้าทแห่นใทามสาเรฎจ ใผด 5ส ญช้ 5ส ธฬ่านบม รณาการ ตัทธฬ่าน และทผธฝปฏผบัตผท่เฝ ป็นเลผถ (Case Study and Best Practices) Q&A

ทผทฬากร

ใภณทันรัตน์ สันตผทผภานนท์ ธาจารฬ์อผเถษมหาทผทฬาลัฬ การจัดการมหผดล และ มหาทผทฬาลัฬเกษตรถาสตร์ ทผทฬากรบรรฬาฬญห้กับ ธนใ์กรภาใรัฐ และ เธกชนต่านๆ

ธดฝตทผทฬากรทฝ่ปรพกษาธาทภ ฌส ด้านกลฬภ ทธ์ธนใ์กร ด้านการปรับปรภ นกระบทนการทานาน และทผจัฬแนท ทานการปฏผบัตผทฝ่เป็นเลผถ (Best Practices) สาหรับฯม ้ ทฝ่โด้รับรานทัลใภณภาอแห่นชาตผ

ใ่าธรรมเนฝฬม การธบรม

1 หัทข้ธ*ท่าน (ราใารทม VAT)

สมาชผกสมาใม ท่านแรก

ฮรฝ

สมาชผกสมาใม ท่านทฝ่ 2 เป็นต้นโป

ท่านละ 856 บาท

บภ ใใลทัท่ โป

ท่านละ 1,284 บาท

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม แฯนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟ่ธสารธนใ์กร  0 2936 1429 ต่ธ 203 (ใภณเบญจทรรณ) ต่ธ 202 (ใภณลัดดาทัลฬ์)  ฌปรดกรธกแบบตธบรับส่นกลับมาทฝ่ ฌทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail: Cus_service@ic.or.th Benjawank@ic.or.th, Laddawanp@ic.or.th ด่วน !!! รับจำนวนจำกัด 60 ที่นงั่ First come, First serve


’57

Supported by สมาใมสฌมสรนักลนทภน ขธเชผ ญเข้าร่ทมสัมมนา IC Talk’57 On Tour ใรัน้ ทฝ่ 3

เใลฎดโม่ลับสม.่ ..การญช้ สผทธผประฌฬชน์ ด้านเใรฟ่ธนจักรฯ่านระบบ

eMT

nline

ทันธันใารทฝ่ 1 กรกฎาใม 2557 เทลา 13.00-17.00 น. ห้ธนธม ่ทธน 1 ชัน้ 3 ฌรนแรม ใลาสสผใ ใามผฌธ ธฬภ ธฬา

ทผทฬากร กาหนดการ 12.30-13.00 น. ลนทะเบฝฬนเข้าร่ทมสัมมนา 13.00-14.45 น. เทในผใการจัดทาราฬการบัญชฝ เใรฟ่ธนจักร 14.45-15.00 น. อักรับประทานธาหารท่าน 15.00-16.30 น. ข้ธใทรระทันเกฝ่ฬทกับการญช้ สผทธผประฌฬชน์ 16.30-17.00 น. ถาม – ตธบ และปผ ดการสัมมนา

ธัตราใ่าสมัใรสัมมนา ด่ทน...รับจานทนจากัด

ใ่าธรรมเนฝฬม การธบรม

ราใารทม VAT

สมาชผกสมาใม ท่านแรก

ฮรฝ

สมาชผกสมาใม ท่านทฝ่ 2 เป็นต้นโป

ท่านละ 856 บาท

บภ ใใลทัท่ โป

ท่านละ 1,284 บาท

ใภณภาใภมมผ บม รณบภ ญฬ์

นักทผชาการส่นเสรผมการลนทภน ชานาญการอผเถษ สานักบรผหารการลนทภน 3 (BOI)

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม แฯนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟ่ธสารธนใ์กร  0 2936 1429 ต่ธ 202 (ใภณลัดดาทัลฬ์) ต่ธ 203 (ใภณเบญจทรรณ)  ฌปรดกรธกแบบตธบรับส่นกลับมาทฝ่ ฌทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail: Cus_service@ic.or.th Laddawanp@ic.or.th, Benjawank@ic.or.th

ญห้บรผการธฬ่านมฝประสผทธผภาอ ด้ทฬเทใฌนฌลฬฝทฝ่ทันสมัฬ เอฟ่ธธานทฬใทามสะดทกญห้แก่สมาชผกและนักลนทภน


108

ใาถาม

กับนานส่นเสรผมการลนภทน ธฝกหนพ่นสผทธผประฌฬชน์เฉอาะสมาชผก ขธนสมาใมสฌมสรนักลนทภน เท่านัน้ !! เทฎบบธร์ด 108 ใาถามกับนานส่นสเรผมการลนทภน แหล่นรทบรทมข้ธมม ลเกฝ่ฬทกับนานส่นเสรผมการ ลนทภนและสผทธผประฌฬชน์ ญนรมปแบบกระดานสนทนา สฟ่ธสันใมธธนโลน์ ทฝ่ใภณเข้าถพนโด้นา่ ฬๆ เอฝฬนใลผก

http://www.faq108.co.th สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม โด้ท่ฝ แฯนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟธ่ สารธนใ์กร ฌทร 0 2936 1429 ต่ธ 201-203, 209 และ 211 e-mail: cus_service@ic.or.th

ICenewsletter june2014  

Investor club, ic enews, icnews,ICN

Advertisement