Page 1

Vol.16 / September 2017 มาตรการบฝ โ อไอ ทฝ่ จ ะสผ้ น สุ ด ในปฝ 2560

ของต้องห้ามหรือต้องมฝใบอนุญาต ในการนาเข้า/ส่งออก

มาตรการช่วยเหลือ

ผู้ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก

อุทกภัย

ภาพจาก : https://fashionavenuenews.files.wordpress.com/2016/10/team-helping.jpg?w=1200 http://photobucket.com/gallery/user/4-one/media/bWVkaWFJZDozMzUyNDk3Nw==/?ref=


06

04 มาตรการบฝโธโธทฝ่จะสผน้ สภดในปฝ 2560

10

มาตรการช่ ทฬเหลฟธผม ้โด้รับการส่นเสรผม การลนทภนทฝ่โด้รับผลกระทบจากธภ ทกภัฬ

ใน นทัตกรรม และธภ ตสาหกรรม 4.0 (2)

ทฝ่ ป รพ ก ษา • ทฝรอนษ์ ถผ รผทัน • สภกัณฎา แสนเดฟธน บรรณาธผ ก ารบรผ ห าร ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ บรรณาธผก าร มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ กธนบรรณาธผก าร • กฤตฬา ทผชฬั ดผษฐ์ • กฤษดา ทับทผม • ปรผญญา ถรฝธนันต์ ธธกแบบ * โฆษณา * นานสมาชผก มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ เจ้ า ขธน สมาใมสโมสรนักลนทภน ผลผ ต โดฬ กธนบรรณาธผการ ICN ตผดต่ธ ฝ่ าฬบรผการสมาชผกและนักลนทภน สมาใมสโมสรนักลนทภน โทรถัอท์ : 0 2936 1429 ต่ธ 211 โทรสาร : 0 2936 1441-2 e-mail : icn@ic.or.th

20

09 ขธนต้ธนห้ามหรฟธต้ธนมฝใบธนภญาต ในการนาเข้า*ส่นธธก

22

เตรฝฬมใทามอร้ธมในการทาธภ รกผจส่นธธก

เอผม่ ใทามกล้าธฬ่านแขไนแกร่น

ปฝ นฝ้หลาฬอฟน้ ทฝ่ขธนประเทถโทฬต้ธนเจธกับสถานการณ์นา้ ท่ทม จนกลาฬเป็นอฟน้ ทฝ่ ประสบภัฬอผบัตผต่ธเนฟ่ธนนานหลาฬเดฟธน เรผ่มมาตัน้ แต่ต้นปฝ ในอฟ้นทฝ่ภาใใต้ เข้ากลานปฝ มรสภม อั ด ผ่ า นในอฟ้น ทฝ่ ท านภาใธฝ ส านหลาฬจั น หทั ด ท าให้ เ กผ ด ปั ญ หาน ้า ท่ ท มบ้ า นเรฟ ธ น สถาน ประกธบการ และโรนนานธภ ตสาหกรรมหลาฬแห่น นั บเป็น ธภ ทกภั ฬใรัน้ ใหญ่ทฝ่ สร้ านใทาม เดฟธดร้ธนให้กับประชาชน และผม ้ประกธบการทัน้ ราฬเลไกและราฬใหญ่ ก่ธเกผดใทามเสฝฬหาฬ ต่ธชฝ ทผตและทรัอฬ์สผน ส่นผลต่ธการดาเนผนชฝ ทผตและการประกธบกผจการธภ รกผจต่าน ๆ มากมาฬ ภาใรั ฐ โด้ ตผด ตามสถานการณ์ ธภ ทกภั ฬ และโด้ ใ ห้ ใ ทามช่ ทฬเหลฟ ธ ธฬ่ านต่ ธ เนฟ่ ธ น โดฬเฉอาะอฟ้น ทฝ่ ภ าใใต้ ทฝ่ ต้ ธ นอบเจธกั บ ทั ้น ภั ฬ น ้า ท่ ท ม น ้า ป่ าโหลหลาก ดผ น โใลนถล่ ม ทาลาฬเส้นทานใมนาใม สร้านปั ญหาต่ธการเดผนทานสัญจรโปมาขธนประชาชนรทมถพนการ ขนส่นในหลาฬอฟน้ ทฝ่ ธฝกทัน้ ระดับนา้ ทฝ่ท่ทมขันมฝปรผมาณมาก ส่นผลต่ธเใรฟ่ธนมฟธ เใรฟ่ธนจักร ในโรนนานธภ ตสาหกรรมเสฝฬหาฬและโม่สามารถดาเนผนนานโด้ สร้านให้เกผดใทามเดฟธดร้ธนต่ธ อนักนาน ลมกจ้าน ทฝ่โม่สามารถเข้าโปทานานทาให้ขาดราฬโด้ท่จฝ ะนามาดมแลใรธบใรัท ดันนัน้ สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน (บฝโธโธ) จพนมฝมาตรการเอฟ่ธ ช่ ทฬเหลฟธและบรรเทาใทามเดฟธดร้ธนให้แก่ผม้ประกธบการทฝ่โด้รับการส่นเสรผมการลนทภนทฝ่ ประสบธภ ทกภั ฬ ให้ส ามารถด าเนผน กผ จการต่ ธโปโด้ โดฬธธกประกาถกาหนด “มาตรการ ช่ ทฬเหลฟธผม ้โด้รับส่นเสรผมการลนทภนทฝ่โด้รับผลกระทบจากธภ ทกภัฬ” โดฬเน้นบรรเทาด้านการ ฬกเท้ น ธากรขาเข้ า เใรฟ่ ธ นจั ก รทฝ่ น าเข้ า มาทดแทนเใรฟ่ ธ นจั ก รทฝ่ เ สฝ ฬ หาฬจากธภ ทกภั ฬ การธนภมัตผให้เอผ่มกาลันการผลผตตามกาลันการผลผตจรผนขธนเใรฟ่ธนจักร และการธนภญาตให้ ตัดบัญชฝทัตถภดผบและทัสดภจาเป็นทฝ่โด้รับใทามเสฝฬหาฬ หรฟธสมญหาฬจากธภ ทกภัฬโดฬโม่มฝภาระ ภาษฝ ธ ากร โดฬผม ้ ประกธบการจะต้ ธนฬฟ่น ขธตัด บัญ ชฝ ทั ตถภ ดผบ ภาฬในทัน ทฝ่ 29 ธั นทาใม 2560 เอฟ่ธให้สามารถใช้ สผทธผตามมาตรการดันกล่าท ด้านสมาใมสโมสรนักลนทภนตระหนักถพนใทามเดฟธดร้ธนขธนผม ้ประกธบการเช่ นกัน จพ น มฝ ก ารเตรฝ ฬ มใทามอร้ ธ มในทภ ก ด้ า น เอฟ่ ธ รธนรั บ ผม ้ ใ ช้ บ รผ ก ารทฝ่ จ ะน าหลั ก ฐานการขธ ตัดบัญชฝทัตถภดผบและการขธฬกเท้นธากรขาเข้าเใรฟ่ธนจักร มาฬฟ่นขธใช้ สผทธผตามมาตรการนฝ้ โดฬสมาใมเตไมใจและฬผนดฝท่ฝจะดาเนผนนานให้ผม้ใช้ บรผการโด้รับบรผการทฝ่ดฝ สะดทก และรทดเรไท ให้ ส ามารถโด้ รั บ สผ ท ธผ ป ระโฬชน์ โ ด้ ธ ฬ่ า นเตไ ม ทฝ่ นธกจากนั ้น หากผม ้ ป ระกธบการทฝ่ โ ด้ รั บ ผลกระทบจากธภ ทกภัฬทาให้โม่สะดทกในการดาเนผนนานเธน สมาใมมฝบรผการ IC Counter Service ทฝ่ธานทฬใทามสะดทกแก่ผม้ใช้ บรผการ สามารถดาเนผนนานแทนบรผษัทโด้ธฬ่านใรบ ทนจร ทัน้ ด้านสผทธผประโฬชน์ฬกเท้นธากรขาเข้าสาหรับเใรฟ่ธนจักรและทัตถภดผบ การขธนาเข้า ผม ้เชฝ่ ฬทชาญมาทานานในประเทถ และการตผดต่ธประสานนานกับหน่ทฬนานทฝ่เกฝ่ฬทเนฟ่ธนกับ การส่ น เสรผม การลนทภ น โดฬสามารถสธบถามข้ ธ มม ล ด้ านบรผ ก ารเอผ่ม เตผ ม โด้ท่ฝ โทรถัอ ท์ 0 2936 1429 ต่ธ 314-315 หรฟธ ตผดตามทาน www.ic.or.th บรรณาธผการ 3

icn


มาตรการบีโอไอ ที่จะสิ้นสุดในปี 2560 ใภณนฤตม์ เทธดสถฝรถักดผ์ ทฝ่ปรพกษาด้านการลนทภน สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน

ส านั ก นานใณะกรรมการส่ น เสรผ ม การลนทภ น หรฟ ธ BOI โด้ ก่ธตั น้ ขพ้นฌดฬมฝ ทัต ถภ ป ระสนใ์เ อฟ่ ธ ส่น เสรผ ม ญห้ ภาใเธกชนเข้า มามฝ บทบาทสาใัญญนการลนทภ นฌดฬ ภาใรัฐเป็นผม ้ญห้การสนับสนภน ทัน้ ด้านสผทธผประฌฬชน์เอฟ่ธ จม นญจญห้เกผดการลนทภนญนสาขาทฝ่ประเทถต้ธนการหรฟธญน อฟน้ ทฝ่เป้ าหมาฬตามนฌฬบาฬขธนรัฐบาล เอฟ่ธขับเใลฟ่ธน เถรษฐกผจขธนประเทถญห้มฝการขฬาฬตัทและเตผบฌตธฬ่าน ฬัน่ ฬฟน การส่นเสรผ มการลนทภ น ญนช่ ทนเทลากท่ า 50 ปฝ ทฝ่ผ่านมา มฝส่ทนสาใัญธฬ่านฬผ่นญนการอัฒนาเถรษฐกผจ โทฬ จากเดผมทฝ่มฝแ ต่ภาใการเกษตรเป็นภาใเถรษฐกผ จ หลัก จนเกผดเป็น ภาใธภ ตสาหกรรมและภาใบรผการทฝ่ มฝ ใทามหลากหลาฬ และสามารถก้าทขพ้นมาเป็นผม ้นาระดับ ฌลกและภมมผภาใโด้ญนหลาฬสาขา นฌฬบาฬส่นเสรผมการลนทภนญนช่ ทนทฝ่ผ่านมาโด้มฝ การปรับเปลฝ่ฬนญห้สธดใล้ธนกับสถานการณ์ทัน้ ญนและ ต่านประเทถ ทผถทานการอัฒนาประเทถตาแผนอัฒนา เถรษฐกผจและสันใมแห่นชาตผ รทมทัน้ นฌฬบาฬรัฐบาลญน แต่ละช่ ทนเทลา ฌดฬญนปั จจภ บัน BOI มฝมาตรการส่นเสรผม การลนทภนทฝ่ใรธบใลภมหลาฬมผตผ โด้แก่ สผทธผประฌฬชน์ท่ฝ ธผนตามประเภทกผจการ (Sector-based) สผทธผประฌฬชน์ เอฟ่ ธการอัฒ นาเทใฌนฌลฬฝ หลั ก (Technology-based) สผทธผประฌฬชน์เอผ่มเตผมตามใภณใ่าขธนฌใรนการ (Meritbased) สผทธผประฌฬชน์สาหรับการลนทภนญนอฟน้ ทฝ่เป้ าหมาฬ (Area-based) และสผ ท ธผ ป ระฌฬชน์ เ ฉอาะเรฟ่ ธ นทฝ่ ส าใั ญ (Agenda-based) icn 4

มาตรการส่ น เสรผ ม การลนทภ น ญนด้ า นต่ า นๆ จะมฝ กาหนดเทลาสผน้ สภดแตกต่านกัน ฌดฬมาตรการทฝ่จะสผน้ สภดการ ฬฟ่ น ใ าขธรั บ การส่ น เสรผ ม ญนสผ้ น เดฟ ธ นธั น ทาใม 2560 มฝ 4 มาตรการ โด้แก่ มาตรการส่นเสรผมการลนทภนญนอฟ้นทฝ่ ระเบฝ ฬ นเถรษฐกผ จ อผ เ ถษภาใตะทั น ธธก (EEC) มาตรการ ส่นเสรผมการลนทภนญนอฟน้ ทฝ่ชาฬแดนภาใญต้ มาตรการส่นเสรผม การลนทภนแก่ผม้ ประกธบการทผ สาหกผจ ขนาดกลานและขนาด ฬ่ธม (SMEs) และมาตรการส่นเสรผมการลนทภนเอฟ่ธปรับปรภ น ประสผทธผภาอการผลผต สรภ ปสาระสาใัญโด้ดันนฝ้

มาตรการส่นเสรผมการลนทภนญนอฟน้ ทฝ่ระเบฝฬนเถรษฐกผจ อผเถษภาใตะทันธธก (EEC) ญห้สผทธผประฌฬชน์เอผ่มเตผมสาหรับ การลนทภ น ญน 10 ธภ ตสาหกรรมเป้ า หมาฬ รทมทั ้น กผ จ การ สนับสนภน ใฟธ ลดหฬ่ธนภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใลร้ธฬละ 50 เป็น เทลา 5 ปฝ นับจากกาหนดเทลาฬกเท้นภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใล ตามหลักเกณฑ์ปกตผสนผ้ สภดลน


มาตรการส่ น เสรผ ม การลนทภ น ญนอฟ้ น ทฝ่ ช าฬแดน ภาใญต้ โด้แก่ จันหทัดนราธผทาส ปั ตตานฝ ฬะลา สตมล และ 4 ธาเภธขธนสนขลา (ธาเภธจะนะ นาททฝ เทอา สะบ้าฬ้ธฬ) ฌดฬจะญห้โด้รับสผทธผประฌฬชน์สมนสภดใฟธ ฬกเท้นภาษฝ เนผนโด้นผตผ บภ ใใล 8 ปฝ ฌดฬโม่จากัดทนเนผนภาษฝ ท่ฝจะโด้รับฬกเท้น และ ลดหฬ่ธนภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใลร้ธฬละ 50 เอผ่มเตผมเป็นเทลา 5 ปฝ

มาตรการส่ น เสรผ ม การลนทภ น แก่ ผม้ ป ระกธบการ ทผส าหกผจ ขนาดกลานและขนาดฬ่ ธม (SMEs) สาหรับ การ ลนทภนญน 40 ประเภทกผจการทฝ่ SMEs โทฬมฝถักฬภาอ ฌดฬจะญห้ โ ด้ รั บ สผ ท ธผ ป ระฌฬชน์ เ อผ่ ม เตผ ม เป็ น แต้ ม ต่ ธ ญห้ กั บ SMEs โทฬ ใฟธ ฬกเท้นภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใลเอผ่มธฝก 2 ปฝ จากหลักเกณฑ์ปกตผ รทมทัน้ การผ่ธนปรนเนฟ่ธนโขต่านๆ เช่ น ลดเนผ น ลนทภ น ขั ้น ต่ า จาก 1 ล้ า นบาท เหลฟ ธ เอฝ ฬ น 5 แสนบาท และธนภญาตญห้นาเใรฟ่ธนจักรญช้ แล้ทญนประเทถ โม่เกผน 10 ล้านบาท มาญช้ ญนฌใรนการโด้ ฌดฬต้ธนลนทภน ญหม่ญนเใรฟ่ธนจักรหลักโม่น้ธฬกท่าร้ธฬละ 50 ขธนมม ลใ่า เใรฟ่ธนจักรทฝ่ญช้ ญนฌใรนการ

มาตรการส่ น เสรผ ม การล นทภ น เอฟ่ ธ ปรั บ ปรภ น ประสผ ท ธผ ภ าอการผลผ ต ส าหรั บ ฌใรนการทฝ่ ห มดสผ ท ธผ ประฌฬชน์ ด้ า นภาษฝ เ นผ น โด้ นผ ตผ บภ ใใลแล้ ท หรฟ ธ ฌใรนการ ทฝ่โม่เใฬโด้รับการส่นเสรผมการลนทภน แต่ต้ธนเป็นกผจการ ทฝ่ ธ ฬม ่ ญ นข่ า ฬญห้ ก ารส่ น เสรผ ม ญนปั จ จภ บั น ซพ่ น ประกธบด้ ท ฬ 3 มาตรการฬ่ธฬ โด้แก่ การปรับเปลฝ่ฬนเใรฟ่ธนจักรเอฟ่ธ การประหฬัดอลันนาน การญช้ อลันนานทดแทน หรฟธการ ลดผลกระทบต่ธสผ่นแทดล้ธม การปรับเปลฝ่ฬนเใรฟ่ธนจักร เอฟ่ ธ เอผ่ ม ประสผ ท ธผ ภ าอการผลผ ต เช่ น การน าระบบ ธั ต ฌนมั ตผ (Automation) มาญช้ ญนสาฬการผลผ ต เดผ ม และการลนทภนทผจัฬ อัฒนา และธธกแบบทานทผถทกรรม เอฟ่ธปรับปรภ นประสผทธผภาอ ฌดฬจะญห้สผทธผประฌฬชน์ฬกเท้น ธากรขาเข้าเใรฟ่ธนจักร และฬกเท้นภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใล 3 ปฝ แต่ โ ม่ เ กผ น ร้ ธ ฬละ 50 ขธนทนเนผ น ลนทภ น ญนการปรั บ ปรภ น (โม่รทมใ่าทฝ่ดผนและทภนหมภ นเทฝฬน) ส านั ก นานจพ น ขธเชผ ญ ชทนผม ้ ท่ฝ ส นญจจะขธรั บ การ ส่นเสรผมตาม 4 มาตรการดันกล่าท ญห้เร่นการอผจารณา ตั ด สผ น ญจและมาฬฟ่ น ขธรั บ การส่ น เสรผ ม ภาฬญนสผ้น ปฝ 2560 ทัน้ นฝ้ ผม ้ ประกธบการทฝ่ส นญจสามารถตผด ต่ธ ขธข้ธ มม ล โด้ ท่ฝ สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน ถนนทผภาทดฝ รันสผต กรภ นเทอฯ ฌทร. 0-2553-8111 หรฟธทฝ่ถมนฬ์ประสาน การบรผ ก ารด้ า นการลนทภ น (One Start One Stop Investment Center: OSOS) ชัน้ 18 ธาใารจัตภรัสจามจภ รฝ ถนนอญาโท กรภ นเทอฯ ฌทร 0-2209-1100 หรฟธเทฎบโซต์ www.boi.go.th

ภาอจาก : https://i.ytimg.com/vi/clJE8FKVdzo/maxresdefault.jpg http://24shopping.co.th/wp-content/uploads/2016/04/SMEs.jpg

สมาใมสฌมสรนักลนทภน ขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา...

ทผธฝปฏผบัตผ

หลันโด้รับการส่นเสรผมการลนทภน ทันทฝ่ 1-3 กันฬาฬน 2560 เทลา 8.30-17.00 น. ณ ฌรนแรม แกรนด์ สภขภมทผท กรภ นเทอ (ถนนสภขภมทผท 6) สธบถามราฬละเธฝฬดเอผ่มเตผม โด้ท่ฝ 0 2936 1429 ต่ธ 206, 210

5 icn


มาตรการช่วยเหลือ มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

ตัน้ แต่ช่ทนต้นปฝ 2560 ทฝ่ผ่านมา โล่เรฝฬนมาจนถพน ช่ ทนกลานปฝ ประเทถโทฬโด้ รั บ ผลกระทบจากมรสภ ม ทาญห้มฝฝนตกหนักธฬ่านต่ธเนฟ่ธน ฌดฬเฉอาะอฟน้ ทฝ่จันหทัด ทานภาใญต้และภาใตะทันธธกเฉฝฬนเหนฟธ ทฝ่ต้ธนตกธฬม ่ญน สถานการณ์ นา้ ท่ท มฉับ อลัน มฝ น ้าป่ าโหลหลากและดผ น ฌใลนถล่ม สร้านใทามเสฝฬหาฬทัน้ ต่ธชฝ ทผตและทรัอฬ์สผน ขธนประชาชน ตลธดจนผม ้ ป ระกธบการภาใเธกชน ฌรนนานธภ ตสาหกรรมมากมาฬ และกลาฬเป็นอฟน้ ทฝ่เขตภัฬ อผบัตผด้ทฬธภ ทกภัฬ ภาใรั ฐ หลาฬหน่ ท ฬนานทฝ่ เ กฝ่ ฬ ทข้ ธ นโด้ เ ร่ น มฟ ธ ช่ ทฬเหลฟธผม ้ประสบภัฬ ฌดฬร่ทมมฟธกับกาลันทหารเข้าอฟน้ ทฝ่ เอฟ่ธบรรเทาใทามเดฟธดร้ธน ทัน้ ด้านทฝ่ธฬม ่ธาถัฬ ธาหาร และนา้ ดฟ่ม รทมทัน้ การเใลฟ่ธนฬ้าฬผม ้ป่ทฬธธกจากอฟน้ ทฝ่ และการขนฬ้ า ฬสผ่ นขธน ธภ ปกรณ์ และเใรฟ่ ธ นมฟ ธ ต่ า น ๆ ขธนหน่ทฬนาน เช่ น ฌรนอฬาบาล ฌรนเรฝฬน เป็นต้น สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน หรฟธ บฝฌธโธ เป็นหน่ทฬนานทฝ่ดมแ ลด้านการส่นเสรผมการลนทภ น ร่ ท มช่ ทฬ บรรเทาใทามเดฟ ธด ร้ ธ นแล ะช่ ทฬ เหลฟ ธ ผม ้ป ระกธบการญห้ สามารถประกธบกผ จการต่ ธ โปโด้ ฌดฬ ธธกมาตรการช่ ทฬเหลฟธ ผม ้โด้รั บการส่น เสรผม การลนทภ น “ ทฝ่ โ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ธภ ท ก ภั ฬ ” ต า ม ป ร ะ ก า ถ ใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน ทฝ่ 3/2560 ลนทันทฝ่ 14 มฝนาใม 2560 ฌดฬธาถัฬธานาจตามใทามญนมาตรา 16 มาตรา 28 และ มาตรา 36 แห่นอระราชบัญญัตผส่นเสรผม การลนทภ น อ.ถ.2520 เอฟ่ ธ แบ่ น เบาภาระต้ น ทภ น และ ใ่าญช้ จ่าฬต่าน ๆ ทฝ่เกผดขพน้ จากธภ ทกภัฬ icn

6

ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มาตรการช่ ทฬเหลฟธผม ้โด้รับการส่นเสรผม การลนทภนทฝ่โด้รับผลกระทบจากธภ ทกภัฬ 1. ญห้ โ ด้ รั บ ฬกเท้ น ธากรขาเข้ า เใรฟ่ ธ นจั ก รทฝ่ น าเข้ า มา ท ด แ ท น เ ใ รฟ่ ธ น จั ก ร ทฝ่ เ สฝ ฬ ห า ฬ จ า ก ธภ ท ก ภั ฬ ทั ้ น เใ รฟ่ ธ น จั ก ร ญ หม่ แล ะ เใรฟ่ ธนจั กร ญ ช้ แล้ ท จา ก ต่านประเทถ ซพ่ นมฝธาฬภ โม่เกผน 10 ปฝ นับตัน้ แต่ปฝทฝ่ผลผต ถพ น ปฝ ทฝ่ น าเข้ า และญห้ นั บ เป็ น เนผ น ลนทภ น ส าหรั บ การ ฬกเท้ น ภาษฝ เ นผ น โด้ นผ ตผ บภ ใใล ฌดฬมฝ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละ เนฟ่ธนโข ดันนฝ้ 1.1 เใรฟ่ ธ นจั ก รทฝ่ ข ธน าเข้ า มาต้ ธ นเป็ น เใรฟ่ ธ นจั ก ร เอฟ่ ธ ทดแทนเใรฟ่ ธ นจั ก รทฝ่ โ ด้ รั บ ใทามเสฝ ฬ หาฬ ฌดฬญห้นาเข้าเใรฟ่ธนจักรราฬการดันกล่าทโด้เอฝฬน ธฬ่านเดฝฬท 1.2 จะต้ธนแสดนหลักฐานการประเมผนใทามเสฝฬหาฬ ขธนเใรฟ่ธนจักร เช่ น เธกสารแสดนมม ลใ่าใทาม เสฝ ฬ หาฬขธนบรผ ษั ท ประกั น ภั ฬ และภาอถ่ า ฬ หรฟธเธกสารธฟ่น ซพ่ นเป็นทฝ่ฬธมรับขธนสานักนาน 1.3 ก ร ณฝ ก า ร น า เ ข้ า เ ใ รฟ่ ธ น จั ก ร ญ ช้ แ ล้ ท จ า ก ต่านประเทถ จะต้ธนโด้รับญบรับรธนจากสถาบันทฝ่ เชฟ่ ธถฟธโด้ ญนด้านประสผทธผภาอขธนเใรฟ่ธนจักร ผลกระทบต่ธสผ่นแทดล้ธม และการญช้ อลันนาน ภาฬญน 2 ปฝ นับแต่ทันทฝ่ธนภมัตผ


1.4 จะต้ธนฬฟ่นขธนาเข้าเใรฟ่ธนจักรทดแทน ภาฬญนทันทฝ่ 29 ธันทาใม 2560 1.4.1 กรณฝฌใรนการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภนธฬม ่ เดผม “ฬันโม่สนผ้ สภดระฬะเทลานาเข้าเใรฟ่ธนจักร” ญห้กาหนดระฬะเทลานาเข้าเใรฟ่ธนจักรทดแทน ภาฬญนระฬะเทลานาเข้าเใรฟ่ธนจักรทฝ่มฝธฬม ่เดผม ฌดฬญห้สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการ ลนทภน อผจารณาขฬาฬเทลานาเข้าเใรฟ่ธนจักร ทดแทนโด้ตามใทามเหมาะสม 1.4.2 กรณฝฌใรนการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภนธฬม ่ เดผม “สผน้ สภดระฬะเทลานาเข้าเใรฟ่ธนจักรแล้ท” ญห้ ก าหนดระฬะเทลาการน าเข้ า เใรฟ่ ธ นจั ก ร ทดแทนตัน้ แต่ทันทฝ่ฬฟ่นขธรับสผทธผและประฌฬชน์ และสผน้ สภดระฬะเทลานาเข้าเใรฟ่ธนจักร ภาฬญน 2 ปฝ นับแต่ทันทฝ่ธนภมัตผ

2. ธนภ มั ตผ ญ ห้ เ อผ่ ม กาลั น การผลผ ต ตามกาลั น ผลผ ต จรผ น ขธนเใรฟ่ธนจักรทฝ่นาเข้ามาทดแทนเใรฟ่ธนจักรเดผม ทฝ่โด้รับใทามเสฝฬหาฬจากธภ ทกภัฬ

3. ธนภญาตญห้ตัดบัญชฝทัตถภดผบและทัสดภจาเป็นทฝ่โด้รับ ใทามเสฝฬหาฬหรฟธสมญหาฬจากธภ ทกภัฬ ฌดฬโม่ มฝ ภาระภาษฝ ธากร ทั ้ น นฝ้ จ ะต้ ธ นฬฟ่ น หลั ก ฐานขธ ตัดบัญชฝ ทัตถภดผบ ตามทฝ่ส านักนานใณะกรรมการ ส่ น เสรผ ม การลนทภ น ก าหนด ภาฬญนทั น ทฝ่ 29 ธันทาใม 2560 ทัน้ นฝ้ สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน มฝธานาจธนภมัตผการโด้รับสผทธผและประฌฬชน์ฬกเท้นธากร ขาเข้ า เใรฟ่ ธ นจั ก รทฝ่ น าเข้ า มาทดแทนเใรฟ่ ธ นจั ก รและ ตัดบัญชฝ ทัตถภดผบตามมาตรการนฝ้โด้ตามใทามเหมาะสม และเป็ น จรผ น ฌดฬผม ้ ป ระกธบการทฝ่ โ ด้ รั บ การส่ น เสรผ ม การลนทภนและโด้รับใทามเสฝฬหาฬจากธภ ทกภัฬ สามารถ ฬฟ่นขธรับสผทธผและประฌฬชน์ตามมาตรการนฝโ้ ด้จนถพน ทันทฝ่ 29 ธันทาใม 2560 เท่านัน้ ข้ธมม ลจาก : ทารสารส่นเสรผมการลนทภน ฉบับทฝ่ 6/มผถภนาฬน 2560, www.boi.go.th ภาอจาก: http://cdn.theatlantic.com/static/infocus /bangkok102611/b02_29732471.jpg http://9thcivic.com/gallery/albums/mrs/03_honda_flood_cars.jpg http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02051/hospital_2051820i.jpg

สมาใมสฌมสรนักลนทภน ขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา...

เทในผใการจัดระบบ บรผหารใลันสผนใ้า ทันธันใารทฝ่ 12 กันฬาฬน 2560 เทลา 8.30-16.00 น. ณ ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ ส ธ บ ถ า ม ร า ฬ ล ะ เ ธฝ ฬ ด เ อผ่ ม โ ด้ ทฝ่ 0 2 9 3 6 1 4 2 9 ต่ ธ 2 0 6 , 2 1 0

7

icn


RMTS 2011 – COUNTER SERVICE

1. ขออนภมัตผบัญชฝ ราฬการวัตถภดผบ 1.1 ขอบัญชฝ ราฬการวั ตถภ ดผบ (BIRTMML) 1.2 ขอเอผ่ม ชฟ่ อวัตถภดผบ (BIRTDESC) 1.3 ขอบัญชฝ ราฬการผลผตภัณฑ์ และสม ตรการผลผต (BIRTFRM) 1.4 ขอปรับ ฬอดฐานข้อมม ลวัตถภดผบ (BIRTADJ) 2. ขออนภมัตผสั่งปล่อฬวัตถภดผบ 2.1 ขออนภมัตผสั่งปล่อฬวั ตถภ ดผบ แบบปกตผ 2.2 ขออนภ มั ตผ สั่งปล่อฬวั ตถภ ดผบ แบบใฟน อากร 2.3 ขออนภ มั ตผ สั่งปล่อฬวั ตถภดผบ แบบถอนการญช้ ธนาใารใา้ ประกัน 3. ขออนภญาตผ่อนผัน ญช้ ธนาใารใา้ ประกัน วัตถภดผบ 3.1 ขอผ่อนผัน ญช้ ธนาใารใา้ ประกัน วัตถภดผบ 4. ขออนภญาตตัด บัญชฝ วัตถภดผบ 4.1 ขอตัดบั ญชฝ วั ตถภดผบ 4.2 ขอปรับ ฬอดวัตถภ ดผบ

0 2936 1429 ต่อ 314 - 315 e-mail: counterservice@ic.or.th ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.ic.or.th


ขธนต้ธนห้ามหรฟธต้ธนมฝญบธนภญาต ญนการนาเข้า*ส่นธธก

ใภณกผจ จาลั ก ษณ์ ถรฝนภชถาสตร์ สานั กอผ กัดธัต ราถภลกากร กรมถภลกากร

ขธนต้ ธ นห้ า ม หมาฬถพ น ขธนทฝ่ มฝ ก ฎหมาฬ ก าหนดห้ า มน าเข้ า มาหรฟ ธ ส่ น ธธกโปนธก ราชธาณาจั ก รฌดฬเดฎ ด ขาด และญนบานกรณฝห้ า มการ ส่น ฯ่า นด้ ทฬ ฯม ้ ญดนาสผน ใ้า ต้ธ นห้ ามเข้ ามาหรฟธ ส่น ธธก โปนธกราชธาณาจั กรจะมฝ ใทามฯผ ด ต้ ธ นรั บ ฌทษตาม กฎหมาฬทฝ่ เ กฝ่ ฬ ทข้ ธ นและเป็ น ใทามฯผ ด ตามกฎหมาฬ ถภ ล กากรด้ ท ฬ เช่ น อระราชบั ญ ญั ตผ ทั ต ถภ ธั น ตราฬ อ.ถ.2532 อระราชบัญญัตผฬาเสอตผดญห้ ฌทษ อ.ถ.2522 อระราชบั ญ ญั ตผ ทั ต ถภ ท่ฝ ธ ธกฤทธผ์ ต่ ธ จผ ต และประสาท อ.ถ.2518 อระราชบัญญัตผเใรฟ่ธนหมาฬการใ้า อ.ถ.2534 และอระราชบัญญัตผห้ามนาขธนทฝ่มฝการแสดนกาเนผดเป็น เทฎจเข้ามา อ.ถ. 2481 เป็นต้น ตัทธฬ่านสผนใ้าต้ธนห้ามญนการนาเข้าหรฟธส่นธธก มฝดันนฝ้ 1. ทัต ถภล ามก การนาเข้ า และส่นธธกทั ตถภ ลามก โม่ท่าจะธฬม ่ญนรม ปแบบหนันสฟธ ภาอเขฝฬน ภาออผมอ์ ภาอระบาฬสฝ สผ่นทฝ่อผมอ์ขพ้น รม ปภาอ ภาอฌฆษณา เใรฟ่ ธ นหมาฬ รม ป ถ่ า ฬ ภาอฬนตร์ ล ามกหรฟ ธ ทัตถภลามกธฟ่น ๆ 2. สผนใ้าทฝ่มฝตราหรฟธลทดลาฬเป็นรมปธนชาตผ 3. ฬาเสอตผดญห้ฌทษ 4. เนผนตรา อันธบัตร ญบสาใัญ รับดธกเบฝฬ้ อันธบัตรธันเป็น ขธนปลธม หรฟธแปลนเหรฝฬญ กษาปณ์ท่ทฝ าญห้นา้ หนักลดลน ฌดฬทภจรผต ดทนตราแฯ่นดผน รธฬตรา แฯ่นดผนหรฟธอระปรมาภผโธฬ ดทนตราหรฟธ รธฬตราขธนทานราชการธันเป็นขธนปลธม

5. สผนใ้าละเมผดลผขสผทธผ์ เช่ น แถบบันทพกเสฝฬน (เทปเอลน) แฯ่นบันทพกเสฝฬน (ใธมแอใดผสก์) แถบบันทพกภาอ (ทฝดผฌธเทป) ฌปรแกรมใธมอผทเตธร์ หนันสฟธ หรฟธสผนใ้า ธฟ่นญดทฝ่ทาซ้ าหรฟธดัดแปลนนานธันมฝลผขสผทธผ์ขธนฯม ้ธฟ่น 6. สผนใ้าปลธมแปลนหรฟธเลฝฬนแบบเใรฟ่ธนหมาฬการใ้า ขธนต้ธนกากัด หมาฬถพน สผนใ้าทฝ่มฝกฎหมาฬ กาหนดท่ า หากจะมฝ การน าเข้ า หรฟ ธ ส่ น ธธก หรฟธฯ่านราชธาณาจักรจะต้ธนโด้รับธนภญาต หรฟธปฏผบัตผ ญห้ใรบถ้ทนตามทฝ่กาหนดโท้ญนกฎหมาฬนัน้ ๆ เช่ น ต้ธนมฝ ญบธนภญาตการนาเข้าและส่นธธก ต้ธนปฏผบัตผตามประกาถ ธั น เกฝ่ ฬ ทกั บ ฉลาก หรฟ ธ ญบรั บ รธนการทผ เ ใราะห์ หรฟ ธ เธกสารกากับฬา เป็นต้น ฯม ้ญดนาขธนต้ธนกากัดเข้ามา หรฟธ ส่นธธก หรฟธส่นฯ่านราชธาณาจักรฌดฬมผโด้รับธนภญาต หรฟธโม่ปฏผบัตผตามกฎหมาฬทฝ่กาหนดโท้ญห้ใรบถ้ทน จะมฝ ใทามฯผดตามทฝ่กาหนดโท้ญนกฎหมาฬนัน้ ๆ และเป็นใทามฯผด ตามกฎหมาฬถภลกากรด้ทฬ เช่ น อระราชบัญญัตผเใรฟ่ธนสาธาน อ.ถ.2558 อระราชบัญญัตผ ใทบใภมฬภ ทธภัณฑ์ อ.ถ. 2530 อระราชก าหนดประมน อ.ถ.2558 อระราชบั ญ ญั ตผ ใทบใภ มฬาน อ.ถ.2542 อระราชบั ญญั ตผ ธ้ ธฬและน ้าตาลทราฬ อ.ถ.2527 และอระราชบัญญัตผสภรา อ.ถ.2493 เป็นต้น ตั ทธฬ่ านสผ นใ้ าต้ ธนก ากั ด ธาทผ สั ตท์ ป่ า อั นธภ ์ อฟ ช อั น ธภ ์ ป ลา ฌบราณทั ต ถภ เใรฟ่ ธ นส าธาน ธาทภ ธปฟ นและ สผ่นเทฝฬมธาทภ ธปฟ น เใรฟ่ธนชธ็ ตโฮฮ้ า ฬา เป็นต้น ฯม ้ท่ฝสนญจสามารถตรทจสธบราฬการสผนใ้าต้ธนห้าม หรฟ ธ ต้ ธ นมฝ ญ บธนภ ญ าต ญนการน าเข้ า หรฟ ธ ส่ น ธธก อร้ ธ มรหั ส อผ กั ด ขธนสผ น ใ้ า (ตาม HS 2017) โด้ ท่ฝ www.customs.go.th ภาฬญต้หัทข้ธ “ฯม ้ประกธบการ”

ภาอจาก : openclipart.org/image/800px/svg_to_png/161509/nodrugs.png&disposition=attachmentopen_in_new, http://www.canine-reproduction.com/files/import_export_32435204_std.png

9

icn


จาลักษณ์ ขุนพลแก้ว chamluck@gmail.com

คน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม 4.0 [ 2 ] เป็นทฝ่ทราบกันดฝธฬม ่แล้ทท่า ทภกทันนฝเ้ ราญช้ ชฝทผตญนการ จับจ่าฬญช้ สธฬ หรฟธทาธภ รกรรมทานการเนผน และกผจกรรม ธฟ่น ๆ ธฝกมากมาฬญนแต่ละทัน ฯ่านเใรฟธข่าฬใธมอผทเตธร์ ซพ่ นเจ้าเใรฟธข่าฬนฝส้ ามารถทผเใราะห์อฤตผกรรมต่าน ๆ ขธน เราธธกมาโด้ ลธนใผดดมท่า หากเราเข้าโปญนฌรนนานสมัฬญหม่ ทฝ่เตฎมโปด้ทฬเใรฟ่ธนจักรธัตฌนมัตผ ซพ่ นมฝในทานานธฬม ่น้ธฬมาก เราจะอม ดถพนเรฟ่ธนขธนฯลผตภาอ (Productivity) ญห้ญใรฮั น ระบบการฯลผ ต จะเปลฝ่ ฬ นแปลนรม ป ร่ า นหน้ า ตาโปธฬ่ า นโร เมฟ่ธหภ่นฬนต์จะเข้ามามฝบทบาทมากขพ้น Mr. David Sehyeon Baek โด้ น าเสนธทผ ดฝ ฌ ธขธนหภ่ น ฬนต์ ท่ฝ อั ฒ นาขพ้ น ฌดฬ Boston Dynamics กับธฝกตัทธฬ่านหนพ่น ใฟธ การตรทจ ทผ นผ จ ฉั ฬ ทานการแอทฬ์ แ ละรั ก ษาในป่ ทฬฯ่ า นระบบ ทฝ่เรฝฬกท่า “IBM Watson Health Cloud for Life Science”

ใภณ บัใ กล่า ทท่า เกาหลฝ เธนกฎ มฝ หลาฬปั ญหาทฝ่ต้ ธ น แก้โข โม่ต่านจากประเทถธฟ่น ๆ โด้แก่ 1. การปฏผทัตผธภตสาหกรรมสม่ฬภใ 4.0 (The 4th Industry Revolution) 2. ธัตราการท่านนานทฝ่สมน (High Unemployment Rate) 3. สันใมฯม ้สมนทัฬ ในหลันทัฬเกษฝ ฬณเอผ่มจานทนมากขพน้ (Aging society) ใาดท่าปฝ 2050 จะสมนถพน 34.9% 4. ธั ต ราการเกผ ด ญหม่ ข ธนเดฎ ก ทารกต่ า สภ ด ญนฌลก (Lowest Birth Rate in the World) 5. ทผกฤตญนภาใการฯลผต (Crisis in Manufacturing) 6. การเตผ บ ฌตธฬ่ า นรทดเรฎ ท ขธนจฝ น (Rapidly Emerging China)

สผ่ น ทฝ่ ใภ ณ บั ใ ทผ้ น ท้ า ฬโท้ ใฟ ธ “ถ้ า ใธมอผ ท เตธร์ มฝ ข้ธมม ลทภกธฬ่านเกฝ่ฬทกับเรา และถ้าญใรกฎตามเข้าถพนมันโด้ นั่นหมาฬใทามท่า เขาจะรม้ทภกธฬ่านทฝ่เกฝ่ฬทกับเรา” ดันนัน้ การรักษาใทามปลธดภัฬญนระบบเปผ ด (Secure and Open Platform) จพนเป็นสผน่ ทฝ่สาใัญมาก และญนฬภ ใทฝ่ ในหนภ่ มสาทส่ท นญหญ่ ญะ่ ะั น ธฬากเป็ น เจ้าขธนธภ รกผจ มากกท่าการเป็นลมกจ้านหรฟธอนักนานกผน เนผนเดฟธน ในรภ ่นญหม่ญนประเทถเกาหลฝเธนกฎเช่ นกัน แม้ท่าฯล การจั ด ธั น ดั บ ด้ า นนทั ต กรรม Bloomberg Innovation Index จะฬกญห้เกาหลฝเป็นธันดับ 1 กฎตาม แต่ญนใทามเป็น จรผ น กฎ ฬั น โม่ มฝ ป ระเทถญดทฝ่ ส มบม รณ์ แ บบ (No Country Perfect) เสฝฬทฝเดฝฬท

จพน จ าเป็ น ธฬ่ านฬผ่ น ทฝ่ จะต้ ธ นช่ ทนชผ นใทามเป็ น ฯม ้ น า (First Mover) ต้ ธ นตผ ด ตามโด้ ธ ฬ่ า นรทดเรฎ ท (Fast Follower) และต้ ธ นโม่ ฬพ ด ตผ ด กั บ กรธบแนทใผ ด แบบเดผ ม (Paradigm Shift) ซพ่ นดมเหมฟธนท่าธภ รกผจสตาร์ทธัอจะเป็น ธฝกทานธธกหนพ่น ทฝ่จาเป็นต้ธนมฝหน่ทฬนานทฝ่ช่ทฬส่นเสรผม และสนั บ สนภ น ฯลั ก ดั น ญห้ เ ตผ บ ฌตและแขฎ น แรนโด้ ธ ฬ่ า น รทดเรฎท โด้แก่ หน่ทฬบ่มเอาะธภ รกผจ (Incubator) ทฝ่จะ ช่ ทฬกลั่ น ใทามใผ ด สร้ า นฌธกาส และปรั บ เปลฝ่ ฬ นญห้ กลาฬเป็ น สผ่ น ญหม่ ญ ห้ โ ด้ และหน่ ท ฬเร่ น เใรฟ่ ธ นทานธภ รกผ จ (Accelerator) ทฝ่ จะช่ ทฬระดมทภ น จั บใม่ และเปผ ดช่ ธนทาน ธภ รกผจญห้เตผบฌตก้าทหน้าโด้ธฬ่านรทดเรฎทขพน้

icn

10


ใภณบัใ โด้แสดนญห้เหฎนภาอบรรฬากาถการทานาน ขธน 2 หน่ ทฬนานดั นกล่ าท ทฝ่ เขาดม แลรั บฯผ ดชธบธฬม ่ ซพ่ นเป็ น สถานทฝ่ท่ฝเตฎมโปด้ทฬสผ่นธานทฬใทามสะดทกใรบใรันสาหรับญใร กฎตามทฝ่มฝโธเดฝฬและฯลนานทฝ่ต้ธนการต่ธฬธดทานธภ รกผจ ถ้าเราเข้าโปญน Apple Store เราจะเหฎน Application ตัทหนพ่นทฝ่มฝชฟ่ธท่า “OPUS ONE SMART UMBRELLA JONAS” ซพ่ นเป็นฯลฯลผตจากบรผษัท Opus One โด้อัฒนาขพ้นเอฟ่ธญห้ ฯม ้ญช้ บรผการโด้ตผดตัน้ และญช้ นานร่ทมกับ “ร่มธัจฉรผฬะ” ฌดฬ Mr. Joseph Kim ฯม ้ก่ธตัน้ บรผษัทสตาร์ทธัอแห่นนฝ้ ธดฝตเใฬ เป็ น ทผ ถ ทกรใธมอผ ท เตธร์ แ ละนั กอั ฒ นาฯลผ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า น ธภ ปกรณ์มัลตผมฝเดฝฬแบบอกอาขธนSamsung Electronics Mobile ญนช่ ทนปฝ 2000-2012 ก่ธนทฝ่จะลาธธกมาเอฟ่ธทา ธภ รกผ จ ฯลผ ต และจ าหน่ า ฬธภ ปกรณ์ เ สรผ ม ขธนฌทรถั อ ท์ (Mobile Accessory) ภาฬญต้แบรนด์ “Araree” ทฝ่ทาราฬโด้ 15 ล้านเหรฝฬญ ญนเทลา 2 ปฝ ใรพ่น

สผ น ใ้ า นทั ต กรรมตั ท แรกขธนสตาร์ ท ธั อ ธฬ่ า น Opus One Inc. ใฟธ “ร่มธัจฉรผฬะ (Smart Umbrella)” ทฝ่ญช้ เทใฌนฌลฬฝ IoT ตผดเข้าโปทฝ่ตัทด้ามขธนร่ม และเชฟ่ธมต่ธ สัญญาณบลมทมธเข้ากับ Smart Phone ฯ่านทาน App ฌดฬข้ธมม ลอฬากรณ์ธากาถจะถมกประมทลฯลและแสดนเป็น สัญญาณเสฝฬน แสนโฮ และการสั่นทฝ่ตัทร่ม ทฝ่สาใัญดฝโซน์ กฎ น ดนามและมฝ เ สน่ ห์ ม าก ส าหรั บ ประเทถโทฬขธแใ่ ใผ ด และลนมฟธทาธฬ่านมภ ่นมัน่ เท่านัน้ ตามทันแน่นธน

มาตรฐานและทั ก ษะทฝ่ จ าเป็ นส าหรั บ ฯม ้ บ รผ ห าร ระดั บ สม น ญนทฝ่ นฝ้ใ รธบใลภ ม ตั ้น แต่ ต าแหน่ น เบธร์ ห นพ่ น ขธน ธนใ์กร จนถพนทฝมฯม ้บรผหารระดับสมนทฝ่เป็นเบธร์รธน ๆ ซพ่ นมฝ บทบาทหน้าทฝ่ร่ทมกันญนการนาอาทัน้ ธนใ์กรโปสม่จภดหมาฬ ฌดฬโม่เ อฝฬ นแต่ แใ่ ธฬม ่ ร ธดโด้ ญนทานธภ รกผจ เท่ า นัน้ หากแต่ ต้ ธ นเตผ บ ฌตแล ะมฝ ใ ท ามฬั่ น ฬฟ นด้ ท ฬ ดั น นั ้ น ใท าม รม้ ใทามสามารถและประสบการณ์ ต่ า น ๆ ญนธดฝ ต ถฟ ธ เป็ น รากฐานทฝ่ ส าใัญ หากแต่ ทั กษะทฝ่ จ ะช่ ทฬทผเ ใราะห์ ข้ ธ มม ล ประเมผ น สถานการณ์ ทานแฯนกลฬภ ทธ์ ท่ฝ ส ธดรั บ กั บ การ เปลฝ่ฬนแปลน จัดเตรฝฬมทรัอฬากรญห้อร้ธมรับกับแนทฌน้ม ญหม่ญนธนาใตทฝ่กาลันจะมาถพน รทมทัน้ การตัดสผนญจธฬ่านมฝ เหตภฯ ลโด้ทั นเหตภ การณ์ ท าญห้ใณะฯม ้บ รผหาร (Executive Team) จพนเป็นในธฝกกลภ่มหนพ่นซพ่ นต้ธนอัฒนาด้ทฬเช่ นกัน

แม้ ท่ า เราจะใภ้ น เใฬกั บ การะพ กธบรมและอั ฒ นา กาลันใน การกาหนดใทามต้ธนการญนการะพ กธบรม การจัดทา แฯนการะพ กธบรม และการะพ กธบรมจรผนญนระดับปฏผบัตผการ โล่ขพ้นมาถพนระดับฯม ้บรผหารชัน้ ต้น จนถพนฯม ้บรผหารชัน้ กลาน ซพ่ นเกฟธบจะกลาฬเป็นนานประจาทฝ่เกผดขพ้นซ้ า ๆ กันญนทภกปฝ แต่กฎมฝหลาฬในนพกสนสัฬท่า “ฯม ้บรผหารระดับสมนมฝการเข้ารับ การะพ กธบรมหรฟธต้ธนอัฒนาธะโรธฝกบ้านโหม” อนักนาน ทั่ ท โปกฎ มั ก โม่ เ หฎ น หรฟ ธ โม่ รม้ ด้ ท ฬซ้ าโป จนบานทฝ เ รานพ ก ท่ า “สนสัฬจะเก่นและมากใทามสามารถธฬม ่แล้ท” แต่ญนใทาม เป็ น จรผ น รม ป แบบและทผ ธฝ ก ารญนการเรฝ ฬ นรม้ ข ธนฯม ้ บ รผ ห าร ระดับสมนแตกต่านจากตาแหน่นระดับธฟ่น ๆ ทั่ทโป ระดับนฝ้ ในโม่ต้ธนนั่นรธญห้ในมาสั่นญห้ต้ธนเข้าธบรม หรฟธญห้ในมา สธนถพนจะรม้ แต่ฯม้บรผหารเรฝฬนรม้ธฬม ่ตลธดเทลาฯ่านช่ ธนทาน และทผธฝการต่าน ๆ โม่ท่าจะเป็นการธ่านหนันสฟธ ทารสาร ข่าทสาร ประชภ มกลภ่ม จ้านทฝ่ปรพกษาส่ทนตัท เข้าร่ทมสัมมนา ญหญ่ ๆ ส าใั ญ จนถพ น การบผ นโปเข้ า ใลาสทฝ่ จั ด ญห้ เ ฉอาะ ฯม ้บรผหารระดับสมนฌดฬเฉอาะ

นธกจากนทัต กรรมและธภ ตสาหกรรม 4.0 แล้ ท ปั ญหาญหญ่ธฝกเรฟ่ธนหนพ่นกฎใฟธ “การอัฒนากาลันในญห้สธด รับกับการเปลฝ่ฬนแปลน ทัน้ ใทามรม้ ใทามสามารถ และ ทักษะทฝ่จาเป็นสาหรับธนาใต ทัน้ ญนเชผนปรผมาณ (เอฝฬนอธ กับใทามต้ธนการ) และเชผนใภณภาอ (ญช้ การโด้จรผนโม่ธผนแต่ ทฤษฎฝ) แต่มาตรฐานทักษะใทามสามารถโม่ญช่ มภ ่นเฉอาะ ในท านานระดั บ ปฏผ บั ตผ ก ารเท่ า นั ้น หากแต่ ร ะดั บ บรผ ห าร กฎจาเป็นเช่ นกัน” 11

icn


ฯม ้เขฝฬนเธนกฎฬันโม่เใฬเหฎนการระบภ ถพนทักษะทฝ่จาเป็น ส าหรั บ ฯม ้ บ รผ ห ารระดั บ สม น ญนธนใ์ ก รทั่ ท โป และอฬาฬาม ใ้นใท้าหาจากแหล่นข้ธมม ลต่าน ๆ ญนต่านประเทถ แต่ท่ฝเหฎน เป็นรม ปธรรมจับต้ธนโด้ธฬ่านชัดเจน และธฬม ่โม่โกลบ้านเรา เท่า โรกฎใฟ ธ “ประเทถสผนใฌปร์ ” จพ นโม่แ ปลกญจเลฬท่ าท าโม ประเทถทฝ่เป็นเกาะเลฎก ๆ แห่นนฝ้ จพนกลาฬเป็นประเทถชัน้ นา ขธนฌลก มฝธันดับใทามสามารถการแข่นขันสมน ดพนดมดเมฎด เนผ น การลนทภ น จากหลากหลาฬประเทถ มฝ ม หาทผ ท ฬาลั ฬ ทฝ่ตผดธันดับชัน้ นาขธนฌลก ฬภ ทธถาสตร์ท่จฝ ัดทาขพน้ เป็นธฬ่านดฝ และลนมฟธปฏผบัตผ ธฬ่านจรผนจันทันทฝ เป็นสผ่นทฝ่สะท้ธนใทามสาเรฎจขธนสผนใฌปร์ ธฬ่ า นเหฎ น โด้ ชัด ญนขณะทฝ่ ป ระเทถต่ า น ๆ ญนฌลกตระหนั ก แล้ ท ท่ า ฌลกมฝ ก ารเปลฝ่ ฬ นแปลนธฬ่ า นขนานญหญ่ จาก ใทามก้ า ทหน้ า ทานด้ า นทผ ท ฬาถาสตร์ เทใฌนฌลฬฝ ดผ จผ ทั ล บผก๊ ดาต้า ตลธดจนปั ญญาประดผษฐ์ ทักษะใทามสามารถ ขธนในญนฬภ ใญหม่ ธฬม ่ท่ฝใภณภาอโม่ญช่ ปรผมาณ ในหนพ่นใน ญนฬภ ใญหม่ต้ธนสามารถญช้ เใรฟ่ธนมฟธ ธภ ปกรณ์ เทใฌนฌลฬฝต่าน ๆ ทฝ่ ธ ฬม ่ ร ธบตั ท เอฟ่ ธ สร้ า นนาน ด้ ท ฬเทลาทฝ่ สั น้ และฯลฯลผ ต ทฝ่มากกท่าในทานานญนปั จจภ บันถพน 10 ใน และสะท้ธนฯ่าน ตัท ชฝ้ทั ด ทฝ่ เ รฝ ฬ กท่ า “ฯลผ ต ภาอ (Productivity)” โด้ ธ ฬ่ า น ชัดเจน เมฟ่ธปฝ 2016 ทฝ่ฯ่านมา สผนใฌปร์โด้ประกาถแฯนการ อั ฒ นาบภ ใลากรสม่ ฬภ ใญหม่ ภ าฬญต้ ชฟ่ ธ ฌใรนการ “Skills Future” (ดมราฬละเธฝฬดเอผ่มเตผมโด้ท่ฝเทฎบโซต์ skillsfuture.sg) ซพ่ นเป็นขบทนการขับเใลฟ่ธ นญนระดั บชาตผเอฟ่ ธมภ ่น สม่ธนาใต เหมฟ ธ นกั บ ทฝ่ สผ น ใฌปร์ ท าส าเรฎ จ มาแล้ ท ญนธดฝ ต ธาทผ Productivity Movement ทฝ่เ ป็น ขบทนการสาใัญ ตัน้ แต่ ปฝ ใ.ถ. 1964 การขับเใลฟ่ธนด้านมาตรฐานสากลญนราทปฝ ใ.ถ. 1990 และการขับเใลฟ่ธนด้ทฬนทัตกรรมญนถตทรรษ ทฝ่ 21 แฯนนานดั นกล่าทเกผดขพ้นจากใทามร่ทมมฟธสาใัญขธน 3 หน่ทฬนาน ใฟธกระทรทนถพ กษาธผการ กระทรทนกาลันใน และกระทรทนธภ ตสาหกรรมและการใ้า ทฝ่สาใัญธฬม ่ภาฬญต้ การกากับดมแลฌดฬ Council for Skills Innovation and Productivity (CSIP) ทฝ่มฝรธนนาฬกรัฐมนตรฝ เป็นประธาน ใณะกรรมการ ฌดฬสมาชผกญนสภาประกธบด้ทฬฯม ้แทนจาก หน่ ท ฬนานรั ฐ ภาใธภ ตสาหกรรม สภาแรนนานลม ก จ้ า น ภาใการถพ กษา และสถาบันจัดธบรม ภาอจาก :https://spicecatalyst.com/wp-content/uploads/2016/07/courseimage.jpg http://castabigger.net/wp-content/uploads/2014/11/productivity-innovation.jpg http://www.megamisc.com/wp-content/uploads/2016/12/Opus-one.jpg

icn 12

ตัทธฬ่านทักษะใทามสามารถทฝ่จาเป็นญนธนาใต ส าหรั บ ต าแหน่ น นานระดั บ สม น (ระดั บ C level) ธาทผ CEO, COO, CMO รทมถพนระดับฯม ้ธานทฬการะ่ าฬต่าน ๆ (Vice President) แบ่ น ธธกเป็ น กลภ่ ม ๆ โด้ แ ก่ กลภ่ ม Product Management, กลภ่ม Operations Planning and Production, กลภ่ม Sustainable Manufacturing, กลภ่ม Manufacturing Productivity and Innovation, กลภ่ ม Quality Management System, กลภ่ ม Business Continuity Management, กลภ่ม Leadership and People Management เป็นต้น

ซพ่ น ญนแต่ ล ะกลภ่ มใทามสามารถนัน้ จะระบภ ทั กษะ ทฝ่จาเป็น เช่ น กลภ่ม Product Management จะต้ธนมฝ ทั กษะทฝ่ เรฝ ฬกท่ า Strategic Research and Development, กลภ่ ม Sustainable Manufacturing จะต้ ธ นมฝ ทั ก ษะ Champion Green Manufacturing และ Practices for Sustainability, กลภ่ ม Business Continuity Management จ ะ ต้ ธ น มฝ ทั ก ษ ะ Endorse Business Continuity Framework, Strategies, Policies and Plans แ ล ะ Provide Leadership during Crisis Situations, กลภ่ ม Public Relations จะต้ธนมฝทักษะ Build International Business Networks และ Speak with Impact เป็นต้น จะเหฎนโด้ท่าฯม ้บรผหารธนใ์กรจะต้ธนมฝใทามสามารถ รธบด้านจรผน ๆ โม่ญช่ แใ่บรผหารนานทฝ่รับฯผดชธบ บรผหาร ในภาฬญนธนใ์กร แต่ฬันต้ธนมฝทักษะทฝ่ต้ธนญช้ สม้รบปรบมฟธ กับทัน้ การใ้าการแข่นขันระหท่านประเทถธฝกด้ทฬ เอราะ สผนใฌปร์มธนท่า “ตลาด ใฟธ ฌลกขธนการถพ กษาซพ่ นใทามรม้ ใทามสามารถจพ น ต้ ธ นเป็ น สากล และเใรฟ ธ ข่ า ฬต้ ธ น กท้านขทาน” ดันนัน้ ทักษะทฝ่จาเป็นสาหรับธนาใตต้ธนสธด รับกับฌลกทฝ่กาลันเปลฝ่ฬนโป


สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

ข้ธใทรรม้ เกฝ่ฬทกับ

ใทามฯผดทานถภลกากร หัทข้ธการสัมมนา

ทันเสาร์ท่ฝ 30 กันฬาฬน 2560 เทลา 8.30-16.00 น. ณ ฌรนแรม ซผนนาม่ธน เรสซผเด้นซ์ (ซธฬทผภาทดฝ 42)

1. ใทามฯผดทานถภลกากร และการระนับใดฝ ญนชัน้ ถภลกากรฌดฬตัธนฮ้ ธนร้ธนใดฝต่ธถาล 1.1 ใทามฯผดฐานลักลธบหนพถภลกากร 1.2 ใทามฯผดฐานหลฝกเลฝ่ฬนภาษฝธากร 1.3 ใทามฯผดฐานนาขธนต้ธนห้ามต้ธนกากัด เข้ามาญนหรฟธส่นธธกนธกราชธาณาจักร 1.4 ใทามฯผดฐานซฟธ้ หรฟธรับโท้ซ่พนขธนลักลธบ หนฝถภลกากร 1.5 ใทามฯผดฐานสาแดนเทฎจ 1.6 ใทามฯผดฐานโม่เกฎบรักษาเธกสารทาน ถภลกากร 1.7 ใทามฯผดเกฝ่ฬทกับอผธฝการถภลกากร 2. แนททานปฏผบัตผ ข้ธใทรระทัน และทผธฝการแก้โข ปั ญหาเกฝ่ฬทกับการถภลกากร 3. กรณฝถพกษาใทามฯผดทานถภลกากรและใา อผอากษาถาลฎฝกาทฝ่ใทรทราบ

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม

ทผทฬากร ฯม ้เชฝ่ฬทชาญจากกรมถภลกากร

เหมาะสาหรับ เจ้าขธนกผจการ ฯม ้บรผหาร ฯม ้จัดการ ฯม ้รับฯผดชธบ ะ่ าฬต่ านประเทถ ะ่ าฬนาเข้า-ส่ นธธก ฯม ้ ท่ฝต้ ธ น ด าเนผ น อผ ธฝ ก ารกั บ กรมถภ ล กากร เจ้ า หน้ า ทฝ่ ประสานนานบฝฌธโธ และฯม ้สนญจทัท่ โป

ธัตราใ่าสัมมนา ประเภท

ธัตราใ่า สัมมนา

สมาชผก

2,675

บภ ใใลทัท่ โป

3,745

อัตรานีร้ วมค่ าเอกสาร อาหารว่ าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%

แฯนกะพ กธบรมและบรผการนักลนทภน  0 2936 1429 ต่ธ 210 (ใภณถถผนทร์ชล), 206 (ใภณกาญจนา) ฌทรสาร 0 2936 1441-2

E-mail: sasinchonk@ic.or.th, kanjanac@ic.or.th หรฟธ www.ic.or.th

CUSTOMS


ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ nuttapongw@ic.or.th

ความผิ ด ทางศุลกากร

หลาฬท่ า นในเใฬมฝ ป ระสบการณ์ ท่ฝ มั ก จะฝาก เอฟ่ธนสนผทมผตรสหาฬ “หผท้ ” ขธนซฟ้ธ ขธนฝาก ฬามกลับ จากต่ า นแดน ซพ่ นแต่ ล ะในกฎ จ ะมฝ ก ลฬภ ทธ์ แ ละทผ ธฝ ก าร ทฝ่แตกต่านกันธธกโป เอฟ่ธญห้สามารถนาเข้าสผนใ้าต่าน ๆ โด้ ฌดฬเลฎดลธดสาฬตาขธนเจ้าหน้าทฝ่ถภลกากร จากสถผ ตผ ก ารจั บ กภ ม ขธนลั ก ลธบหนฝ ถภ ล กากร ตัน้ แต่เดฟธนมกราใม – กรกฎาใม อ.ถ. 2560 เฉอาะทฝ่ ด่านถภลกากรปาดันเบซาร์ จ.สนขลา อบการทาผผดญนใดฝ ลักลธบถพน 390 ใดฝ ฌดฬแบ่นเป็น ใดฝสาแดนเทฎจ 78 ใดฝ ใดฝ ป ฏผ บั ตผ อผ ธฝ การโม่ ถม กต้ ธ น 13 ใดฝ และใดฝ ห ลฝ ก เลฝ่ ฬ น 1 ใดฝ รทมมม ลใ่าใทามเสฝฬหาฬกท่า 36 ล้านบาท ซพ่ นหาก จะนั บ รทมใทามผผ ด จากด่ า นถภ ล กากรธฟ่ น ทั่ ท ประเทถ มม ลใ่าใทามเสฝฬหาฬทฝ่เกผดขพน้ ในมฝมากมาฬเหลฟธเกผน ฌดฬใทามผผ ด ทานถภ ล กากร สามารถแบ่ น โด้ ธธกเป็น 5 ประเภท โด้แก่ 1. ใทามผผ ด ฐานลั กลธบหนฝ ถภ ล กากร หมาฬถพ น การนาขธนทฝ่ฬันโม่โด้เสฝฬใ่าภาษฝ ธากร หรฟธขธนทฝ่ใทบใภม การนาเข้า หรฟธขธนทฝ่ฬันโม่โด้ผ่านอผธฝการถภลกากรฌดฬ ถมกต้ธนเข้ามาหรฟธส่นธธกโปนธกประเทถโทฬ ฌดฬขธนทฝ่ ลักลธบหนฝ ถภ ล กากรธาจเป็ นขธนทฝ่ต้ ธ นเสฝฬ ภาษฝ ห รฟ ธ โม่ ต้ธนเสฝ ฬภาษฝ กฎโ ด้ หรฟ ธธาจเป็ นขธนต้ธ นห้ าม หรฟธ ขธน ต้ธนกากัดหรฟธโม่กฎโด้ หากโม่นามาผ่านอผธฝการถภลกากร กฎ มฝ ใ ทามผผ ด ฐานลั ก ลธบหนฝ ถภ ล กากร ทั ้น นฝ้ ก ฎหมาฬ ถภ ล กากรโด้ ก าหนดฌทษ ผม ้ ก ระท าผผ ด ฐานลั ก ลธบหนฝ ถภลกากรสาหรับใทามผผดใรัน้ หนพ่น ๆ โท้สมนสภด ใฟธ ญห้รผบ ขธนทฝ่ลักลธบหนฝถภ ลกากรและปรับ เป็ นเนผ น 4 เท่า ขธน ราใารทมใ่าภาษฝ ธากร หรฟธจาใภกโม่เกผน 10 ปฝ หรฟธทัน้ จา ทัน้ ปรับ icn 14

2. ใทามผผ ด ฐานหลฝ กเลฝ่ ฬ นภาษฝ ธ ากร หมาฬถพ น การนาขธนทฝ่ต้ธนชาระใ่าภาษฝ ธากรเข้ามาหรฟธส่นธธกโป นธกประเทถ ฌดฬน ามาผ่ านอผ ธฝการถภล กากรทฝ่ ถมกต้ธ น แต่ญช้ ทผธฝการธฬ่านญดธฬ่านหนพ่นทฝ่มฝเจตนาเอฟ่ธมผต้ธนชาระ ใ่าภาษฝ ธากร หรฟธชาระน้ธฬกท่าจานทนทฝ่ต้ธนชาระ เช่ น ส าแดนปรผ ม าณ น ้า หนั ก ราใา ชนผ ด สผ น ใ้ า หรฟ ธ อผ กั ด ธัตราถภลกากรทฝ่เป็นเทฎจ เป็นต้น ดันนัน้ ผม ้นาเข้าหรฟธ ส่ น ธธกทฝ่ มฝ ใ ทามผผ ด ฐานหลฝ ก เลฝ่ ฬ นภาษฝ ธ ากรจพ น มฝ ใทามผผ ด ฐานส าแดนเทฎ จ ธฝ ก ฐานหนพ่ น ฌดฬกฎหมาฬ ถภ ล กากรโด้ กาหนดฌทษผม ้ ก ระท าผผ ด ฐานหลฝ กเลฝ่ ฬ นภาษฝ ธากรโท้สมนสภด ใฟธ ญห้รผบขธนทฝ่หลฝกเลฝ่ฬนภาษฝ ธากรและ ปรับเป็นเนผน 4 เท่า ขธนราใารทมใ่า ภาษฝ ธากร หรฟ ธ จาใภกโม่เกผน 10 ปฝ หรฟธทัน้ จาทัน้ ปรับ แต่ญนกรณฝท่ฝมฝการ น าขธนซภ กซ่ ธนมากั บ ขธนทฝ่ ส าแดนเอฟ่ ธ หลฝ ก เลฝ่ ฬ นภาษฝ ธากร สาหรับขธนซภ กซ่ ธน ฌทษขธนผม ้กระทาผผด ใฟธ ปรับ 4 เท่า ขธนธากรทฝ่ขาด กับธฝก 1 เท่า ขธนภาษฝ มมลใ่าเอผ่ม ภาษฝ ส รรอสามผ ต และภาษฝ เ อฟ่ ธ มหาดโทฬทฝ่ ข าด (ถ้ า มฝ ) และญห้ฬกขธนทฝ่ซภกซ่ ธนมาญห้เป็นขธน ๆ แผ่นดผน

3. ใทามผผดฐานสาแดนเทฎจ หมาฬถพนการสาแดน ญด ๆ เกฝ่ ฬ ทกั บ การน าเข้ า หรฟ ธ ส่ น ธธกสผ น ใ้ า โม่ ต รนกั บ หลักฐานเธกสาร และข้ธเทฎจจรผนญนการนาเข้าและส่นธธก การกระทาผผดฐานสาแดนเทฎจมฝหลาฬลักษณะ ดันนฝ้


3.1 การฬฟ่นญบขนสผนใ้า ใาสาแดน ญบรับรธน บันทพกเรฟ่ธนราท หรฟธตราสารธฬ่านธฟ่นต่ธกรมถภลกากร เป็ น ใทามเทฎ จ หรฟ ธ โม่ บ รผ บม ร ณ์ หรฟ ธ ชัก อาญห้ ห ลนผผ ด ญนราฬการญด ๆ กฎตาม 3.2 กา ร โ ม่ ต ธ บ ใ า ถ าม ข ธ น เ จ้ า ห น้ า ทฝ่ ถภลกากรทฝ่ปฏผบัตผหน้าทฝ่ตามกฎหมาฬด้ทฬสัตฬ์จรผน 3.3 การโม่ ฬ ธมหรฟ ธ ละเลฬ โม่ ท า โม่ รั ก ษา บั น ทพ ก เรฟ่ ธ นราท หรฟ ธ ทะเบฝ ฬ น หรฟ ธ สมภ ดบั ญ ชฝ หรฟ ธ เธกสาร หรฟธตราสารธฬ่านธฟ่น ๆ ซพ่ นกฎหมาฬถภลกากร กาหนดโท้ 3.4 การปลธมแปลน หรฟธญช้ เธกสาร บันทพก เรฟ่ธนราท หรฟธตราสารธฬ่านธฟ่นทฝ่ปลธมแปลนแล้ท 3.5 การแก้โขเธกสาร บันทพกเรฟ่ธนราท หรฟธ ตราสารธฬ่านธฟ่นภาฬหลันทฝ่ทานราชการธธกญห้แล้ท 3.6 การปลธมดทนตรา ลาฬมฟธชฟ่ธ ลาฬมฟธ ชฟ่ธฬ่ธ หรฟธเใรฟ่ธนหมาฬธฬ่านธฟ่นขธนอนักนานถภลกากร ซพ่ น อนั กนานถภ ล กากรนั ้น ๆ ญช้ ญ นการปฏผ บั ตผ ห น้ า ทฝ่ ต าม กฎหมาฬ

ก า ร ก ร ะ ท า ต า ม ลั ก ษ ณ ะ ทฝ่ เ ป็ น โ ป ต า ม ข้ ธ 3.1-3.6 ญห้ ถฟ ธ เป็ น ใทามผผ ด ฌดฬมผ ต้ ธ นใ านพ น ถพ น ท่ า ผม ้ ก ระท าผผ ด มฝ เ จตนา หรฟ ธ กระท าฌดฬประมาทเลผ น เล่ ธ หรฟธโม่ ทัน้ นฝ้ กฎหมาฬถภลกากรโด้กาหนดฌทษผม ้กระทาผผด ฐานสาแดนเทฎจโท้สมนสภด ใฟธ ปรับเป็นเนผนโม่เกผน 50,000 บาท หรฟธจาใภกโม่เกผน 6 เดฟธน ทฝ่มา : http://onestopservice.ditp.go.th/download/file/56_Their_customs.pdf https://www.padangbesarcustoms.com/ ภาอจาก : http://www.bhl.co.th/images/bhl/bhl_service5_1.jpg https://irp-cdn.multiscreensite.com/dearborn/dms3rep/multi/mobile/custom-360x281.png http://wvmetronews.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/ Arrest-Generic-2.jpg http://migexpress.com/wp/wp-content/uploads/2012/12/customs-brokerage.jpg

4. ใทามผผ ด ฐานน าขธนต้ ธ นห้ า ม ต้ ธ นก ากั ด ภาฬญนหรฟ ธ ส่ น ธธกนธกราชธาณาจั กร ขธนต้ ธ นห้ า ม ใฟ ธ ขธนทฝ่ มฝ ก ฎหมาฬห้ า มมผ ญ ห้ น าเข้ า หรฟ ธ ส่ น ธธก เช่ น ทัตถภ ลามก ขธนทฝ่มฝ การแสดนถผ่ นกาเนผด เป็ นเทฎจ ขธนทฝ่ ละเมผ ดลผ ข สผท ธผ์ห รฟธ ทรัอ ฬ์สผ นทานปั ญญา เป็น ต้น ส่ ท น ขธนต้ธนกากัด ใฟธ ขธนทฝ่จะนาเข้าหรฟธส่นธธกโด้ ต้ธน โด้รับธนภญาตหรฟธปฏผ บัตผญห้ ใรบถ้ท นตามทฝ่กาหนดโท้ญ น กฎหมาฬทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนนัน้ ๆ เช่ น ต้ธนมฝญบธนภญาตนาเข้า หรฟ ธ ส่ นธธกขธนกระทรทนธภ ตสาหกรรมหรฟ ธ กระทรทน สาธารณสภข ต้ธนปฏผบัตผตามประกาถธันเกฝ่ฬทกับฉลาก หรฟธญบรับรธนการทผเใราะห์ หรฟธเธกสารกากับฬา เป็นต้น ขธนต้ธนกากัดเหล่านฝ้ หากปฏผบัตผตามเนฟ่ธนโขทฝ่กฎหมาฬ ธฟ่ น ๆ ก าหนดแล้ ท กฎ ส ามารถน าเข้ า หรฟ ธ ส่ น ธธกโด้ กฎหมาฬถภลกากรโด้กาหนดฌทษผม ้กระทาผผดญนการนาขธน ต้ ธ นห้ า มต้ ธ นก ากั ด เข้ า ประเทถฌดฬโม่ โ ด้ รั บ ธนภ ญ าต สาหรับ ใทามผผ ดใรัน้ หนพ่น ๆ โท้สมน สภด ใฟ ธ ญห้รผ บขธนทฝ่ หลฝกเลฝ่ฬนข้ธห้ามข้ธกากัด และปรับเป็นเนผน 4 เท่า ขธน ราใารทมใ่าภาษฝ ธากร หรฟธจาใภกโม่เกผน 10 ปฝ หรฟธทัน้ จา ทัน้ ปรับ 5. ใทามผผ ด ฐานฝ่ าฝฟ นอผ ธฝการถภ ล กากรญนการ น าเข้ า และส่ น ธธกสผ น ใ้ า แต่ ล ะใรั ้น ผม ้ น าเข้ า และส่ น ธธก จะต้ ธ นปฏผ บั ตผ ญ ห้ ใ รบถ้ ท นตามทฝ่ ก าหนดโท้ ญ นกฎหมาฬ ถภลกากรและกฎหมาฬธฟ่นทฝ่เกฝ่ฬทข้ธน เอฟ่ธญห้การบรผหารและ การใทบใภมการจัดเกฎบภาษฝ ธากรและการนาเข้าและส่นธธก นัน้ เป็นโปด้ทฬใทามเรฝฬบร้ธฬ

ทัน้ นฝฬ้ ันมฝข้ธมม ลต่าน ๆ ธฝกมากมาฬเกฝ่ฬทกับข้ธใทร รม้ ด้ า นใทามผผ ด ถภ ล กากร ทฝ่ ผม้ ป ระกธบการ ผม ้ น าเข้ า และ ส่ น ธธกใทรจะรั บ ทราบเอฟ่ ธ ญห้ ส ามารถด าเนผ น การทาน ถภ ล ก า ก ร โ ด้ ธ ฬ่ า น ถม ก ต้ ธ น ฌ ด ฬ โ ม่ ขั ด ต่ ธ ก ฎ ห ม า ฬ ทั ้น นฝ้ ส มาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น จะจั ด บรรฬาฬญน หั ท ข้ ธ “ข้ ธ ใทรรม้ เ กฝ่ ฬ ทกั บ ใทามผผ ด ทานถภ ล กากร” ญนทั น ทฝ่ 30 กันฬาฬน 2560 เทลา 09.00-16.00 น. ฌรนแรมซผ นนาม่ธน เรสซผ เ ดนซ์ สนญจสามารถสธบถามข้ ธ มม ล เอผ่ ม เตผ ม โด้ ท่ฝ ฌทร 0 2936 1429 ต่ ธ 206 (ใภ ณ กาญจนา) หรฟ ธ ต่ธ 210 (ใภณถถผนทร์ชล) 15 icn


มฬย รฟฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

<<เมม่ธทันทฟ่ 20 กรกฎาใม ทฟ่ฯ่านมา ใยณทฟรอนษ์ ถพรพทัน ฯร ้ปัดการสมาใมสฌมสรนักลนทยน อร้ธมด้ทฬ อนักนานระดัผผรพหารเดพนทานโฝเฬฟ่ฬมเฬมธนสานักนาน ภรมพภ าใสาขา ป.ชลผย รฟ เอม่ ธอผฝะและตพ ดตามการ ฝฏพ ผั ตพ น านขธนอนั ก นานสาขา ตลธดปนรั ผ ฮั น ฝั ญหาและใทามใพดเหฎนต่าน ๆ ปากการฝฏพผัตพนาน เอม่ ธ การน ามาฝรั ผ ฝรย นนานระผผนานผรพ ก ารขธน สมาใมญห้มฟฝระสพทธพภาอมากฬพน่ ขภน้

<<สมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น ปั ด สั ม มนา IC ROADSHOW 2017 ป.สมย ทรฝราการ เรม่ธน “Showroom Showcase : Kaizen Style Honda” เมม่ธทันทฟ่ 27 กรกฎาใม 2560 ณ ฌรนแรมเผสท์ เทสเทพร์น อรฟ เ มฟ ฬ ร์ ธมาแรนธ์ สย ท รรณภร มพ แธร์ อ ธร์ ต เอม่ ธ ญห้ ฯร้ เ ข้ า ร่ ท ม สัมมนาโด้รัผใทามรร้และเข้าญปถภนแนทใพดการทานานแผผ Kaizen ทฟ่มย่นการลดและเลพกขัน้ ตธนทฟ่โม่ปาเฝ็น ด้ทฬการเฝลฟ่ฬนรร ฝแผผการ ท านานธฬ่ า นใ่ ธ ฬเฝ็ นใ่ ธ ฬโฝทฟ ล ะส่ ท น เอม่ ธเอพ่ มฝระสพ ทธพ ภาอ การทานานทฟ่ดฟฬพ่นขภ้น ฌดฬโด้รัผเกฟฬรตพปาก ใยณทพรัตน์ นพฌใรธานนท์ Section Manager (Safety Officer) ผรพษัท บธนด้า ธธฌตฌมผพล (ฝระเทถโทฬ) ปากัด เฝ็นทพทฬากรผรรฬาฬญนหัทข้ธเกฟ่ฬทกัผ Kaizen ธาทพ หลั ก การและแนททานการเขฟ ฬ น Kaizen การสร้ านทั ถนใตพ เชพ น ผทกญนการท า Kaizen ฝระฌฬชน์ ทฟ่ มฟ ต่ ธ ธนใ์ ก รและต่ ธ ตนเธน และการเฝพ ด Showroom เอม่ธ Showcase กรณฟถภกษาขธนผรพษัท บธนด้ า ญนการฝรั ผ ฝรย น และอั ฒ นา kaizen ปนสั ม ฤทธพ์ ฯ ลตาม เฝ้ าหมาฬ นธกปากนั ้น ฬั น ตธผข้ ธ ซัก ถามฝั ญหาต่ า น ๆ ปาก ฯร ้เข้าร่ทมสัมมนาธฬ่านเฝ็นกันเธน

icn

16


Growing Online Together ก้าวสู่ระบบงานวัตถุดิบยุคดิจิทัล 4.0 <<สมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น ปั ด สั ม มนาส าหรั ผ ฯร ้ ญ ช้ ผ รพ ก าร (สาขา ป.ชลผย รฟ ) เรม่ ธ น “Growing Online Together เตรฟ ฬ มใทามอร้ ธ มระผผนานทั ตถย ดพ ผ สร่ฬยใดพปพทัล 4.0” เอม่ธเฝ็นการสร้านใทามรร้ ใทามเข้าญป ญนระผผนานทัตถยดพผ สาหรัผ ฯร ้ ญช้ ผ รพ การญนเขตภาใตะทัน ธธก เมม่ธ ทั น อย ธทฟ่ 16 สพ น หาใม 2560 ณ ห้ธนแสนสยข 1-3 ฌรนแรม ผานแสน เบธรพเทป ชลผย รฟ ทฟ่ฯ่านมา ฌดฬโด้รัผ เกฟฬรตพปาก ใยณชนพนทร์ ขาทปันทร์ ฯร ้ธานทฬการระดัผสรนถรนฬ์เถรษฐกพปการ ลนทยนภาใทฟ่ 4 สานักนานใณะกรรมการส่นเสรพมการลนทยน เฝ็นฯร ้กล่าทเฝพ ด นาน ปากนั ้ น ใย ณ ทฟ ร อนษ์ ถพ รพ ทั น ฯร ้ ปั ด การสมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น โด้ผรรฬาฬและแสดนทพสัฬทัถน์ญนหัทข้ธ “การเชม่ ธมฌฬนธย รกพปการลนทยนญนฬย ใ ดพปพทัล 4.0” ปากนัน้ เฝ็นการผรรฬาฬญนหัทข้ธ “RMTS New Technology” ฌดฬ ใยณทนกรต ฌฬธานัก หัทหน้าะ่ าฬเทใฌนฌลฬฟสารสนเทถ สมาใมสฌมสรนัก ลนทยน โด้ผรรฬาฬเกฟ่ฬทกัผระผผนานสารสนเทถขธนสมาใมทฟ่มฟการอัฒนาขภ้น ญนฝั ป ปย ผั น ญห้ มฟ ใ ทามทั น สมั ฬ สามารถญช้ น านโด้ ธ ฬ่ า นสะดทกและรทดเรฎ ท ปากนัน้ เฝ็นการเสทนาร่ทมปาก ใยณทฟรอนษ์ ถพ รพทัน , ใยณทนกรต ฌฬธานัก อร้ธมกันนฟ้ฬันโด้รัผเกฟฬรตพปาก ใยณขทัญชัฬ ทรกัลฬากยล และ ใยณภาใภรมพ ผร รณผย ณฬ์ นักทพชาการส่นเสรพมการลนทยน ชานาญการอพเถษ ปากสานักนาน ใณะกรรมการส่ นเสรพ มการลนทย น ร่ ทมเสทนาญนหั ทข้ ธ “ก้ าทสร่ ระผผ นานผัญชฟทัตถยดพผและสรตรการฯลพต Online และ นานตัดผัญชฟ แผผโร้เธกสาร” อร้ธมตธผข้ธใาถามปากฯร ้เข้าร่ทมสัมมนาธฬ่านเข้มข้น ซภ่ นนานใรัน้ นฟ้โด้รัผ การตธผรัผปากฯร ้ญช้ ผรพการญนภาใตะทันธธกกท่า 500 ราฬ

17 icn


ใณะฯร ้ผรพหารสมาใมสฌมสรนักลนทยน เข้าเฬฟ่ฬมชมฐานการฯลพตเใรม่ธนฝระดัผธัญมณฟราฬญหญ่ <<เมม่ธทันทฟ่ 17 สพนหาใม ทฟ่ฯ่านมา ใยณชย ตาภรณ์ ลัมอสาระ และ ใยณสยดปพตร ธพนทรโทฬทนถ์ ธย ฝนาฬก สมาใมสฌมสรนั กลนทย น อร้ ธ มด้ ท ฬใณะฯร ้ ผ รพ ห าร ระดั ผสร น โด้ ญ ห้เ กฟ ฬรตพ เข้ า เฬฟ่ฬ มชมธย รกพ ป และฐานการ ฯลพ ต ขธน ผรพ ษั ท แอนดธร่ า ฌอรดั ก ชั่น ป ากั ด ฯร ้ ฯ ลพ ต เใรม่ ธ นฝระดั ผ ธั ญ มณฟ ร าฬญหญ่ ท่ฟ สยด ขธนฌลก สัญชาตพเดนมาร์ก ภาฬญต้แผรนด์ “แอนดธร่า” ซภ่ นมฟ ฐานการฯลพตญนฝระเทถโทฬเอฟฬนฝระเทถเดฟฬทมาธฬ่าน ฬาทนานกท่ า 28 ฝฟ ฌดฬมฟ ใ ณะฯร ้ ผ รพ ห ารน าฌดฬ มร. นฟลส์ เบแลนเดธร์ รธนฝระธานธาทย ฌสด้านการ ฯลพ ต และกรรมการฯร ้ ปั ด การ ร่ ท มด้ ท ฬ ใย ณ ฝรฟ ช า ฌฝทธนยสรณ์ รธนฝระธานสาฬนานอัฒนาใทามเฝ็น เลพถด้านการฯลพตญห้การต้ธนรัผธฬ่านธผธย ่น

icn

18


สมาใมสโมสรนักลนทภน ขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา...

ลดต้นทภนด้ทฬการขนส่นสผนใ้า

ตม้ใธนเทนเนธร์

ผ่านระบบเรฟธชาฬฝั่ น

(Costal Transportation Container Barge Services)

หัทข้ธการสัมมนา

ทันอภ ธทฝ่ 27 กันฬาฬน 2560 เทลา 09.00–16.00 น. โรนแรม บลผสตัน สภทรรณ อาร์ใ ทผท

• ลักษณะทผธฝขธนบรผการขนส่นตมใ้ ธนเทนเนธร์ผ่าน การขนส่นชาฬฝั่น • บทบาทขธนธนใ์กรทฝ่มฝหน้าทฝ่กากับดมแลนานขนส่นเรฟธ ชาฬฝั่น • ขธบเขตขธนการขนส่นสผนใ้าตม้ใธนเทนเนธร์ผ่าน ระบบเรฟธชาฬฝั่น การใช้ ประโฬชน์ธภตสาหกรรม การใ้า การนาเข้า-ส่นธธก • ตัทธฬ่านธภ รกผจทฝ่เลฟธกใช้ การขนส่นชาฬฝั่นในการ ลดต้นทภน • เธกสารและการกากับดมแลการขนส่นชาฬฝั่น • การประกันภัฬและการรับช่ ทนสผทธผ์ • ปั ญหาใทรระทันและแนททานป้ ธนกัน • แนททานการอัฒนาการขนส่นชาฬฝั่นในธนาใต • กรณฝถพกษา

(ถนนสภขภมทผท)

ใภณสถาอร อนษ์ สทัสดผ์ ทฝ่ปรพกษาด้านอาณผชฬ์นาทฝและโลจผสตผกส์

ธัตราใ่าสัมมนา

เหมาะสาหรับ

ประเภท

ธัตราใ่าสัมมนา

เจ้ าขธนกผ จ การ ผม ้ บ รผ ห ารระดั บ สม น ผม ้ จั ด การ/ เจ้าหน้าทฝ่ * ฝ่ าฬนาเข้าส่นธธก * ฝ่ าฬโลจผสตผกส์ ฝ่ าฬต่ า นประเทถ บรผ ษั ท ตั ท แทนขนส่ น สผ น ใ้ า ระหท่านประเทถ และผม ้ทฝ่สนใจทัท่ โป

สมาชผ ก

3,210

บภ ใใลทั่ ท โป

4,280

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม

อัตรานีร้ วมค่ าเอกสาร อาหารว่ าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%

แผนกฝพ กธบรมและบรผการนักลนทภน  0 2936 1429 ต่ธ 210 (ใภณถถผนทร์ชล), 206 (ใภณกาญจนา) โทรสาร 0 2936 1441-2

E-mail: sasinchonk@ic.or.th, kanjanac@ic.or.th หรฟธ www.ic.or.th


เตรฝฬมใทามอร้ธม

ญนการทาธภ รกผจส่นธธก

ใภณทัชระ ปผ ฬะอนษ์ ทฝ่ปรพกษาธนใ์กรเธกชนชัน้ นา ด้านการนาเข้าและส่นธธก

ธั น ดั บ แรกขธนการประกธบธภ รกผ จ ส่ น ธธก ผม ้ประกธบการจะต้ธนเข้าญจถพนลักษณะการส่นธธกขธน ประเทถโทฬก่ ธ น ซพ่ น ประเทถเราเป็ น ประเทถก าลั น อั ฒ นาและมฝ เ สรฝ ท านการใ้ า สผ น ใ้ า บานตั ท ธาจเป็ น สผนใ้าทฝ่มฝใทามสาใัญ และธาจส่นผลด้านเถรษฐกผจ แก่ประชาชน ดันนัน้ ผม ้ท่ฝจะประกธบธภ รกผจส่นธธก จพน จาเป็นต้ธนถพ กษากฎเกณฑ์และระเบฝฬบธันเกฝ่ฬทข้ธนกับ การส่นธธก ฌดฬเฉอาะ “กฎหมาฬเกฝ่ฬทกับถภลกากร กฎหมาฬอผกัดธัตราธากรขาเข้าและขาธธกขธนสผนใ้า ทฝ่โ ด้ รั บ การฬกเท้น ธากร กฎหมาฬใทบใภ มสผ น ใ้ า ขา ธธก” ทัน้ นฝ้เอฟ่ธญห้มฝใทามเข้าญจธฬ่านถมกต้ธนตรนกัน (มฝ ก ารฬกเลผ ก อระราชบั ญ ญั ตผ ถภ ล กากรทฝ่ มฝ ธ ฬม ่ เ ดผ ม ทัน้ หมดตั ้นแต่ อ.ถ.2469 ถพน ฉบับ แก้โ ขใรั ้น สภด ท้ า ฬ ปฝ 2557 รทม 24 ฉบับ และโด้ธธกอระราชบัญญัตผ ถภ ล กากร อ.ถ.2560 แทน ซพ่ น มฝ ผ ลบั น ใั บ เมฟ่ ธ ทั น ทฝ่ 13 อฤถจผกาฬน 2560) “การเลฟ ธ กสผ น ใ้ า ” เป็ น สผ่ น ส าใั ญ ธฬ่ า นฬผ่ น ผม ้ ป ระกธบการใทรเลฟ ธ กส่ น สผ น ใ้ า ญนกลภ่ ม สผ น ใ้ า เสรฝ (ทั่ ท โป) เอราะโม่ มฝ ก ฎเกณฑ์ ญ ดเป็ น ข้ ธ ห้ า ม โม่ ต้ ธ น ฬภ ่ น ฬากและเสฝ ฬ เทลาญนการขธธนภ ญ าต สามารถ ส่นธธกโด้ตามปกตผ

icn 20

เมฟ่ธผม ้ประกธบการโด้ผม้ซฟ้ธญนต่านประเทถ ใทรมฝการ สธบถามราฬละเธฝ ฬ ดญนเรฟ่ ธ นขธนราใา ปรผ ม าณ หรฟ ธ เนฟ่ ธ นโขธฟ่ น ๆ ญห้ ชัด เจน ฌดฬผม ้ ประกธบการต้ ธ นมฝใ ทาม อร้ ธ มญนก าหนดราใาตามเทธม (Incoterms®2010) ท่าจะญช้ เทธมญด จานทนสผนใ้ามฝอร้ธมส่นหรฟธโม่ (ญนกรณฝ ทฝ่ผม้ประกธบการเป็นผม ้ผลผตสผนใ้าเธน ต้ธนเตรฝฬมการผลผต สผ น ใ้ า ญห้ อ ร้ ธ มเสรฎ จ สผ้ น ก่ ธ นก าหนดส่ น สผ น ใ้ า หาก ผม ้ประกธบการโม่โด้ผลผตเธน กฎจะต้ธนทาสัญญากับผม ้ผลผต ญห้ทันก่ธนกาหนดมธบสผนใ้า) เอฟ่ธจะโด้กาหนดทันส่นสผนใ้า ญห้กับผม ้ซฟ้ธโด้ธฬ่านเหมาะสมกับเทลา และเอฟ่ธญช้ เป็นข้ธมม ลญน การกาหนดเนฟ่ธนโขญนการทาสัญญากับผม ้ซฟ้ธ กรณฝตกลนทาสัญญาแล้ท ใทรดาเนผนการดันนฝ้

1. เตรฝฬมใทามอร้ธมญนการจัดการขนส่นสผนใ้าโปฬัน ประเทถผม ้ซฟ้ธ ซพ่ นต้ธนเรผ่มตัน้ แต่การขนส่นจากทฝ่ผลผตสผนใ้า หรฟ ธ ทฝ่ ฌ กดั น เกฎ บ สผ น ใ้ า โปฬั น ท่ า เรฟ ธ หรฟ ธ ท่ า ธากาถฬาน ผม ้ ป ระกธบการจะต้ ธ นถพ ก ษาราฬละเธฝ ฬ ดขธนเส้ น ทาน (ต้ธ นใ านพ นถพ นการจราจร) เอฟ่ ธป้ ธนกัน ธภ ปสรรใต่า น ๆ ทฝ่ ธ าจจะเกผ ด ขพ้ น ป้ ธนกั น เรฟ่ ธ นใ่ า ญช้ จ่ า ฬญนการขนส่ น บานปลาฬ และจะต้ธนญห้ทันตามทันทฝ่กาหนดส่นสผนใ้าด้ทฬ ฌดฬใทรตรทจสธบก าหนดการญนการขนส่ น สผ น ใ้ า ท่ า “ตารานการเดผ น เรฟ ธ หรฟ ธ เทฝ่ ฬ ทบผ น ญนช่ ทนทฝ่ ต้ ธ นการ ส่นสผนใ้ามฝตามต้ธนการหรฟธโม่ และใทรจธนระทานบรรทภก สผ น ใ้ า โท้ ล่ ท นหน้ า เอฟ่ ธ ใทามสะดทกแก่ ผม้ ท าการขนส่ น ซพ่ นจะโด้จัดเตรฝฬมระทานบรรทภกญนเทฝ่ฬททฝ่ต้ธนการโด้ถมกต้ธน ใรบถ้ทน”


2. เตรฝฬมเธกสารทฝ่ต้ธนญช้ ญนการดาเนผนอผธฝการ ถภ ล กากรขาธธก ใทรถพ ก ษาท่ า “จะต้ ธ นฬฟ่ น เธกสาร ญดบ้ า นตามระเบฝ ฬ บอผ ธฝ ก ารถภ ล กากรญห้ ใ รบถ้ ท นและ ถม ก ต้ ธ น เอฟ่ ธ ญห้ สผ น ใ้ า ผ่ า นอผ ธฝ ก ารถภ ล กากรโด้ ธ ฬ่ า น รทดเรฎ ท (เช่ น ญบขนสผ น ใ้ า ขาธธก Invoice, Packing List เป็นต้น)”

3. การเรฝฬกเกฎบเนผนใ่าสผนใ้า ผม ้ประกธบการต้ธน รฝ บ ด าเนผ น การด้ ท ฬใทามรทดเรฎ ท ท าตามสั ญ ญา ทฝ่ตกลนท่าจะชาระด้ทฬทผธฝญด เช่ น ตั๋ทเรฝฬกเกฎบ (Bill for Collection = B/C) เป็ นต้ น ฌดฬเมฟ่ ธ ส่ น สผ น ใ้ า แล้ ท ผม ้ประกธบการต้ธนรฝบจัดทาเธกสารเอฟ่ธญห้ธนาใารขธน ผม ้ประกธบการจัดส่นโปเรฝฬกเกฎบเนผนฬันธนาใารญนประเทถ ผม ้ซฟ้ธ (ผม ้ประกธบการต้ธนขธข้ธมม ลชฟ่ธและทฝ่ธฬม ่ธนาใาร ขธนผม ้ซฟ้ธญนตธนทาสัญญา) แน่นธนท่าเธกสารส่นโปช้ า การชาระเนผนกฎล่าช้ าโปด้ทฬ

หากชาระฌดฬ Letter of Credit (L/C) เมฟ่ธรับ L/C จากผม ้ซฟ้ธ ใทรตรทจสธบเนฟ่ธนโขญน L/C ท่า “เนฟ่ธนโขญด ทฝ่ ท าโม่ โ ด้ ” ถ้ า มฝ ต้ ธ นแจ้ น ญห้ ผม้ ซฟ้ ธ แก้ โ ข (Amendment) ก่ธนส่นสผนใ้า (ญนกรณฝส่นสผนใ้าโปแล้ท ใ่ธฬขธแก้โข L/C ผม ้ ซฟ้ ธ ธาจโม่ ฬ ธมท าตาม ซพ่ นแน่ น ธนท่ า ทานเราฬ่ ธ ม เสฝฬเปรฝฬบ) เมฟ่ธส่นสผนใ้าแล้ท ผม ้ประกธบการต้ธนรฝบจัดทา จัดเตรฝฬมเธกสารญห้ใรบถ้ทนและถมกต้ธนตามเนฟ่ธนโขขธน L/C แล้ทจัดส่นญห้ธนาใารขธนผม ้ประกธบการจัดส่นโปเกฎบ เนผนกับธนาใารผม ้เปผ ด L/C ญนประเทถผม ้ซฟ้ธ ญนกรณฝ ท่ฝ ส่ น สผ น ใ้ า ธธกแล้ท และโด้ จั ด ท าเธกสาร ส่นผ่านธนาใารโปเกฎบเนผนแล้ท แต่นั่นฬันโม่จบกระบทนการ ตราบญดทฝ่ ฬั น โม่ โ ด้ รั บ การฬฟ น ฬั น การช าระเนผ น ขธนผม ้ ซฟ้ ธ บานธนาใารธาจจะมฝ ก ารตผ ด ตามญห้ แ ต่ มฝ ใ่ า ญช้ จ่ า ฬ ผม ้ ป ระกธบการใทรตผ ด ตามการช าระเนผ น ขธนผม ้ ซฟ้ ธ ด้ ท ฬ ตนเธน เอราะญนบานใรัน้ ผม ้ซฟ้ธฬันโม่ชาระเนผน ธาจเป็นเอราะ โม่ โด้ รับ เธกสาร หรฟธ เธกสารโด้รั บโม่ ใรบถ้ ทน ถ้า เช่ นนฝ้ ต้ธนมฝการแก้โขด้ทฬเรฎท ถ้าทราบปั ญหาช้ าแก้โขโม่ทันท่ทนทฝ ธาจจะมฝปัญหาด้านใ่าญช้ จ่าฬทฝ่ธาจเกผดขพน้ โด้

การส่นธธก ผม ้ส่นธธกต้ธนโด้เนผน และผม ้ซฟธ้ ต้ธนโด้ สผนใ้า ธภ รกผจการใ้าระหท่านประเทถจพนสมบม รณ์

สมาใมสฌมสรนักลนทภน ขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา...

ภาอจาก : http://www.grandworld.com/wp-content/uploads/2016/06/GWTCImport-Export-Image.jpg

การจัดเตรฝฬมเธกสาร

เอฟ่ธการใ้าระหท่านประเทถ และ INCOTERMS ® 2010 ทันอฤหัสบดฝท่ฝ 14 กันฬาฬน 2560 เทลา 8.30-16.00 น. ณ ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน สธบถามราฬละเธฝฬดเอผ่มเตผม โด้ท่ฝ 0 2936 1429 ต่ธ 206, 210

21

icn


เพิ่ม ความกล้า อย่ า งแข็ ง แกร่ ง เส้าหลิน

ญใรทฝ่ เ ป็ น ใธภาอฬนตร์ ส่ ท นญหญ่ ใ นใภ้ น เใฬกั บ บทบาทขธน “อระเธก” ทฝ่มักเรผ่มต้นจากการโม่มฝธะโรญนชฝทผต หรฟธเป็นเอฝฬนในธรรมดาทฝ่ดาเนผนกผจทัตรประจาทันธันเป็น ปกตผ แต่ ชฝ ทผ ต กลั บ ต้ ธ นอลผ ก ฯั น เมฟ่ ธ มฝ เ หตภ ก ารณ์ ธ ะโร บานธฬ่านเกผดขพ้น จนทาญห้ชฝทผตขธนเขาเปลฝ่ฬนจากหน้ามฟธ เป็ น หลั น มฟ ธ ซพ่ น มฝ จภ ดตั ด ขธนเรฟ่ ธ นทฝ่ ส าใั ญ ใฟ ธ อระเธก จะต้ธน “กล้า” ทฝ่จะเปลฝ่ฬนแปลนจากสผน่ ทฝ่โม่เใฬทามาก่ธน

3T เอผ่ ม ใทามกล้ า ธฬ่ า นแขฎ น แกร่ น หลาฬใรัน้ ทฝ่ท่านอบจภ ดตัดญนชฝทผต ท่านมักจะ “ลันเล สับสน โม่แน่ญจ” ทานทผทฬาถาสตร์ธธผบาฬท่า “เหตภเป็นเอราะสมธน ขธนมนภ ษ ฬ์ ห ลั่ น สารสฟ่ ธ ประสาททฝ่ มฝ ชฟ่ ธ ท่ า “เซฌรฌทนผ น (Serotonin)” ซพ่ นเกฝ่ ฬ ทข้ ธ นกั บ ธารมณ์ รม้ สพ ก ฯ่ ธ นใลาฬ โม่ เ ใรฝ ฬ ด มธนฌลกญนแน่ดฝ ถ้ า หากมฝ ร ะดั บ สารสฟ่ธ ประสาท ชนผดนฝ้ต่า จะส่นฯลทาญห้เกผดธารมณ์ซพมเถร้า มธนใภณใ่า ญนตัทเธนตา่ เมฟ่ธเกผดการใผดซ้ า ๆ สผ่นนัน้ ฬ่ธมสะท้ธนธธกมา ญนลักษณะอฤตผกรรม” มฝฯม้เใฬกล่าทโท้ท่า “ในทภกในสามารถเป็นในกล้าโด้ ทัน้ นัน้ เอฝฬนแใ่กลัทญห้น้ธฬลนธฝกนผด” ฌดฬมฝเทในผใน่าฬ ๆ ทฝ่ เรฝ ฬ กท่ า “หลั ก 3T” ซพ่ น ประกธบด้ ท ฬ Trust, Try, Tell เอฟ่ ธ สร้ านญห้ ต นเธนสามารถรั บ ฯผด ชธบญนนานทฝ่ ฬากขพ้น โด้ และจัดการกับใทามเปลฝ่ฬนแปลนโด้ดฝขพ้น เรผ่มทฝ่จะอม ดและแสดน ใทามใผดเหฎนขธนตนญนเรฟ่ธนสาใัญ ๆ โด้ ด้ทฬการกระตภ้นตนเธน icn 22

1. กล้าทฝ่จะเชฟ่ธ (Trust) และมธบใทามโท้ทานญจ ญห้ในธฟ่นรธบ ๆ ตัท ญห้เป็นในจัดการเรฟ่ธนบานเรฟ่ธนแทน ฌดฬมฝการจัดลาดับใทามสาใัญท่า “สผ่นญดใทรทาเธนและ สผ่นญดใทรญห้ฯม้ธฟ่นทา” เอราะใทามสาเรฎจบานธฬ่านโม่ญช่ โด้ ม าด้ ท ฬใน ๆ เดฝ ฬ ท ธาจต้ ธ นมฝ เ อฟ่ ธ นใม่ ใผ ด หรฟ ธ มฝ ทฝ่ปรพกษาทฝ่สามารถช่ ทฬเหลฟธท่า นโด้ เอฟ่ธตนเธนจะโด้ เปผ ดรับการเปลฝ่ฬนแปลน และโม่เสฝฬเทลาโปกับใทามระแทน แใลนญจ ซพ่ นสามารถญช้ ทผธฝการสร้านใทามกล้าทฝ่จะเชฟ่ ธ เช่ น ใทามเชฟ่ ธ ญจต้ ธ นมาก่ ธ น ธฬ่ า อฬาฬาม ทฝ่จะสร้านใทามเชฟ่ ธญจด้ทฬการแลกเปลฝ่ฬน เช่ น “ฯมจะ เชฟ่ธใภณ ถ้าใภณเชฟ่ธฯมก่ธน” ซพ่ นมักจะจบด้ทฬการทฝ่โม่มฝ ญใรเชฟ่ธญจญใรญนทฝ่สภด ดันนัน้ จพนต้ธนกล้าทฝ่จะเชฟ่ธญจซพ่ นกัน และกัน และสร้านใทามเชฟ่ ธญจญห้เกผดขพ้นญนทันทฝด้ทฬการ เใารอฯม ้ธฟ่น 2. กล้ า ทฝ่ จ ะลธน (Try) กล้ า ทฝ่ จ ะใผ ด น าเสนธ สผน่ แปลกญหม่และลนมฟธทา กระตภ้นตนเธนญห้กลาฬเป็นฯม ้นา ญนการทาสผ่นญหม่ ๆ หรฟธอฬาฬามทฝ่จะเป็นทฝ่หนพ่นญห้โด้ และ ะพ กะนทักษะต่าน ๆ ธฬม ่เสมธ แม้เป็นเอฝฬนสผ่นเลฎกน้ธฬ แต่ฬ่ธมดฝกท่าโม่กล้าทฝ่จะลธน ซพ่ นทผธฝการทฝ่จะช่ ทฬญห้กล้า ทฝ่จะลธน เช่ น ฬ ้ า เตฟ ธ นท่ า สผ่ น ญดเป็ นใทามเสฝ่ ฬ นและสผ่ น ญด ทฝ่โม่เสฝ่ฬน ฌดฬปกตผแล้ทใทามเสฝ่ฬนจากการโม่ลนมฟธทานัน้ น่ากลัทกท่าใทามเสฝ่ฬนจากการลนมฟธทา แต่ต้ธนมฝการ ประเมผนใทามเสฝ่ฬนทฝ่ถมกต้ธนเหมาะสม ฌดฬต้ธนระบภ ใทาม เสฝ่ฬน ประเมผนใทามเสฝ่ฬน และจัดลาดับขธนใทามเสฝ่ฬน


ดพนจภ ดแขฎนขธนตนเธนธธกมา ดพนจภ ดแขฎนและ ใทามสามารถทฝ่ มฝธฬม ่ธธกมาญช้ ญห้ถามตนเธนท่ า “เก่ น ทานด้านโหน” ใทรหาทผธฝการอัฒนาและะพ กะนด้านดฝนฝ้ ตลธดเทลา เอฟ่ธเอผ่มถักฬภาอญห้ดฝขนพ้ ธฬม ่เสมธ 3. กล้ า ทฝ่ จ ะอม ด (Tell) เอฟ่ ธ สร้ า นการมฝ ส่ ท น ร่ทมกับในธฟ่น ๆ ธฬ่านเปผ ดเฯฬและมั่นญจ มฝการอม ดใภ ฬ แลกเปลฝ่ฬนใทามใผดเหฎนและเสนธใาแนะนาต่าน ๆ ซพ่ นมฝ ทผธฝช่ทฬญห้กล้าทฝ่จะอม ด โด้แก่ ตธบสนธนธฬ่านรทดเรฎท ก่ธนทฝ่จะกล้าอม ด ใภณต้ธนอร้ธมทฝ่จะรับฮันด้ทฬ หากใภณมัทแต่ปผดหมปผดตา โม่สนญจรับฮัน ฬ่ธมทาญห้ฯม้ธฟ่นรม้สพกท้ธถธฬ ดันนัน้ จพนใทร เใารอและส่นเสรผมใทามกล้าทฝ่จะอม ด ฌดฬการรับฮั นและ ตธบสนธนสผ่ น ทฝ่ ฯม้ ธฟ่ น อม ดฌดฬโม่ ร ธช้ า รทมถพ น บธกกั บ ตัทเธนท่า “จนรับฮั นญนสผ่นทฝ่ฯม้ธฟ่นอม ด” โม่ท่ามันจะฬากลาบาก เอฝฬนญด และระมัดระทันธฬ่าตธบสนธนธฬ่านบภ ่มบ่ามหรฟธ ต่ธ ต้ า นใทามใผ ด ขธนฯม ้ ธฟ่ น ทฝ่ ส าใั ญ “ตั ท ใภณเธนต้ ธ น กล้าทฝ่จะถมกอม ดถพนเช่ นเดฝฬทกัน” จะเหฎ น โด้ ท่ า ใทาม “โม่ ก ล้ า ” เป็ น สผ่ น ทฝ่ บั่ น ทธน ใทามสาเรฎจญนชฝ ทผต ส่นฯลญห้การทานแฯนกาหนดชฝ ทผ ต ตนเธน (Self-Determination) โม่ บ รรลภ เ ป้ า หมาฬ ฌดฬ ท่านลธนตธบใาถามต่ธโปนฝ้ ท่า “ญช่ หรฟธ โม่ ญช่ ” หาก ท่านตธบญช่ ตัน้ แต่ 8 ข้ธขพ้นโป แสดนท่า “ท่านสามารถ กาหนดชฝ ทผ ตขธนตนเธนโด้ดฝม าก” ถ้าตธบญช่ 5-7 ข้ ธ แสดนท่า “ท่านจัดการกับชฝทผตขธนตนเธนโด้ญนระดับปาน กลาน” แต่ถ้าตธบท่าญช่ น้ธฬกท่า 5 ข้ธ แสดนท่า “ท่าน เป็นในทฝ่ปล่ธฬญห้ชฝทผตดาเนผนโปธฬ่านโร้ทผถทาน”

• เราตั ้นเป้ าหมาฬท่ าต้ธ นการทาธะโรญห้ สาเรฎจญน แต่ละปฝ เสมธ • เราตัน้ เป้ าหมาฬท่าญนธฝก 3-5 ปฝ ข้านหน้า เราจะ ทาธะโรสาเรฎจ • เราทานแฯนนานหรฟธกาหนดราฬการทฝ่ต้ธนทา ทภกทัน • เรามฝใทามสภขกับการทานาน และรม้สพกอพนอธญจ กับการทฝ่โด้ทานานนฝ้ • เราอม ดใภฬ เรฟ่ ธ นใภ ณ ใ่ า และใทามต้ ธ นการขธน ตัทเธนกับใรธบใรัทและเอฟ่ธน • เราสามารถบรรลภเป้ าหมาฬทฝ่โด้กาหนดโท้ • เรารม้สพกท่าต้ธนรับฯผดชธบต่ธชฝทผตขธนตนเธน • เราญห้ใทามสาใัญกับนาน กผจกรรมส่ทนตัท และ เรฟ่ธนขธนใรธบใรัทธฬ่านเหมาะสม • เราบรผหารการเนผนธฬ่านดฝ และมฝเนผนเกฎบหลันชฝทผต ทัฬเกษฝ ฬณ • เรารม้สพกอพนอธญจกับการญช้ ชฝทผตทฝ่ฯ่านมา ดันนัน้ หากท่านอฬาฬามธฝกนผดญนการสร้านใทาม เข้มแขฎนและกล้าหาญญห้ตนเธน ฌดฬกล้าทฝ่จะเชฟ่ธ ลธน และอม ด ญนสผ่ น ทฝ่ ใผ ด ะพ กะนทฝ ล ะขั ้น ะพ กะนทั น ละนผ ด โม่ แ น่ ท่ า ญนธนาใตท่านธาจโด้เป็นอระเธกฯม ้มนั่ ใัน่ ญนละใรชฝทผตขธน ตนเธนญนสักทัน ทฝ่มา: https://phongzahrun.wordpress.com/ https://th.jobsdb.com/

FAQ 108 คาถามกับงานส่งเสริมการลงทุน www.faq108.co.th

แหล่งรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับงานส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ ในรูปแบบกระดานสนทนา ข้อมูลการติดต่องาน BOI และ IC แจ้งข้อมูล ข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 23 icn


พระราชดารัส ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุ ล ยเดช พระราชทานแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๙

“ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสาคัญ ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีท้ังวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสาหรับใช้กระทาการทางาน สิ่งหลังเป็นปัจจัยสาหรับส่งเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติงานให้ชอบ คือ ให้ถูกต้องและเป็นธรรม” มฬุ รฬี ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

ที่มา>> http://www.cca.chula.ac.th/protocol/organizations-individuals.html

สมาใมสโมสรนักลนทุนขธเชิญเข้าร่ทมสัมมนา

การตรทปสธผ เธกสารนาเข้า-ส่นธธก ระผผ Paperless ขธนกรมสรรอากร ทันถุกร์ท่ี 22 กันฬาฬน 2560 เทลา 09.00 – 12.30 น. โรนแรม บธลิเดฬ์ ธินน์ กรุ นเทอฯ สีลม สธผถามข้ ธ มู ล เอิ่ ม เติ ม โทร 0 2936 1429 ต่ ธ 206, 210 โทรสาร 0 2936 1442

สมัใรสมาชิก ปดหมาฬข่าท ICN ใลิก www.ic.or.th โดฬโม่เสีฬใ่าใช้ป่าฬ

สธผถามข้ธมู ลเอิ่มเติม โทร 0 2936 1429 ต่ธ 209, 211 โทรสาร 0 2936 1529 icn

24


โม่ อ ลาด !! ทภ ก ข่ า วสารสาใั ญ ส่ ง ตร งถพ งปลาฬนผ้ ว ใภ ณ

@investorclub อผมอ์ @ หน้าชฟ่อ ID ด้วฬนะใะ

Add friends

IC จะส่งข่าวสารอัอเดท โปถพงใภณอฝกมากมาฬ

ตผ ด ตามกั น ต่ อ โปนะใะ ทฝ่ สาใั ญ . .. อฬ่ า ลฟ ม บอกต่ อ แ ล ะ แ น ะ นา เ อฟ่ อ น เ ข้ า ม า ด้ ว ฬ กั น น ะ ! !


สมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น บรผ ก ารจั ด หลั ก สม ต ร

IN-HOUSE TRAINING  ประหฬัดใ่าญช้ จ่าฬ  ดฝโซน์เนฟธ้ หาเฉอาะธนใ์กร แนะนาหลักสมตรด้านการส่นเสรผมการลนทภน ชฟ่ธหลักสมตร

จานทน (ทัน)

ใ่าธรรมเนฝฬมการจัดฝพ กธบรม

25 ท่าน

35 ท่าน

1 ข้ธใทรรม้เกฝ่ฬทกับการส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

2 ทผธฝการขธเปผ ดดาเนผนการ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

3 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับเใรฟ่ธนจักรและธภ ปกรณ์ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

4 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับส่ทนสมญเสฝฬทัตถภดผบ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1/2 ทัน

23,000

25,000

5 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับทัตถภดผบและทัสดภจาเป็น สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

หมาฬเหตภ : • ธัตรารทมใ่าทผทฬากร เธกสารการฝพ กธบรม ใ่าเดผนทาน และใ่าดาเนผนการ • โม่รทมภาษฝ มมลใ่าเอผม่ 7% และใ่าทฝ่อัก (ถ้ามฝ) • ธัตราใ่าธรรมเนฝฬมทฝ่ระบภ ญนเธกสาร เป็นธัตราประมาณการ ซพ่ นธาจมฝการเปลฝ่ฬนแปลนตามใทามเหมาะสม ขพ้นธฬม ่กับ รมปแบบการฝพ กธบรม จานทนผม ้เข้าธบรม ประเภททันทฝ่จัดนาน จานทนทัน อฟน้ ทฝ่จัดนาน ราฬละเธฝฬดเอผ่มเตผมขธนเนฟธ้ หา และธฟ่น ๆ • สมาใมขธสนทนสผทธผห้ามบันทพกภาอและ*หรฟธเสฝฬนญนการธบรมทภกหลักสมตรทภกกรณฝ • ใ่าญช้ จ่าฬญนการฝพ กธบรมสามารถหักลดหฬ่ธนภาษฝ โด้ 200%

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม  0 2936 1429 ต่ธ 207 ฌทรสาร 0 2936 1441-2

website : www.ic.or.th หรฟธ

e-mail : is_inhouse@ic.or.th

Line ID : @investorclub


แนะนาหลักสมตรด้านถภลกากร และธฟน่ ๆ ชฟ่ธหลักสมตร

จานทน (ทัน)

ใ่าธรรมเนฝฬมการจัดฝพ กธบรม 25 ท่าน

35 ท่าน

1

เกณฑ์การใานทณกาโรสภทธผทานบัญชฝ VS ภาษฝธากร อร้ธมการจัดทานบการเนผนสาหรับ กผจการทฝ่โด้รับการส่นเสรผมการลนทภน

1

40,000

43,000

2

กฎหมาฬถภลกากรและทผธฝการจัดเกฎบภาษฝธากร

1

40,000

43,000

3

สผทธผประฌฬชน์ถภลกากรภาฬญต้ AEC

1

40,000

43,000

4

สผทธผประฌฬชน์ทานภาษฝธากรด้านเขตปลธด ธากร (Free Zone) และเขตประกธบการเสรฝ (I-EA-T Free Zone)

1

40,000

43,000

5

กฎท่าด้ทฬถผน่ กาเนผดสผนใ้า (Rules of Origin)

1

40,000

43,000

6

อผธฝการทานถภลกากรระบบญหม่และสผทธผประฌฬชน์ ทานภาษฝธากรระบบธผเลฎกทรธนผกส์

2

78,000

85,000

7

การตรทจสธบหลันการตรทจปล่ธฬ ใทามผผด และการดาเนผนใดฝถภลกากร (Post Review Post Audit Investigation Audit)

1

47,000

50,000

8

การจัดเตรฝฬมเธกสารเอฟ่ธการใ้า ระหท่านประเทถ และ Incoterm2010

1

45,000

48,000

9

ระบบการทานแผนจัดซฟ้ธ

1

51,000

54,000

10

การบรผหารการจัดซฟ้ธ จัดเกฎบ และจัดส่น

1

45,000

48,000

11

เทในผใการจัดระบบบรผหารใลันสผนใ้า

1

45,000

48,000

และธฝกหลากหลาฬหลักสมตร เอฟธ่ อัฒนาธนใ์กร และบภ ใลากร • • • • • • • • •

หลักสมตรด้านบรผหารการผลผต ธาทผ 5ส TPM TQM Kaizen หลักสมตรด้านบัญชฝ และภาษฝ หลักสมตรด้านการนาเข้า-ส่นธธก หลั ก สม ต รด้ า นกฎหมาฬ ธาทผ กฎหมาฬเอฟ่ ธ การใ้ า ระหท่ า น ประเทถ หลักสมตรด้านฌลจผสตผกส์และซัออลาฬเชน หลักสมตรด้านบรผหารจัดการธนใ์กร (Management) หลักสมตรด้านการบรผหารทรัอฬากรบภ ใใล (Manpower) หลักสมตรด้านการตลาด (Marketing) ฯลฯ


ตารางสัมมนาประจ�ำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2560 วันสัมมนา

ชื่อหลักสูตร

สถานที่จัด

วิทยากร

วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 5/2560 (รับวุฒิบัตร) วิธขี อเปิดด�ำเนินการส�ำหรับกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 4/2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 7/2560 ข้ อ พึ ง ระวั ง ในการจั ด ท� ำ บั ญ ชี การเตรี ย มตั ว เพื่ อ รองรั บ การ ตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้จัดท�ำบัญชีของกิจการ ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนครั้งที่ 4/2560 (CPD & CPA) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 7/2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประเภทกิจการ IPO (International Procurement Office) และกิจการ ITC (International Trading Centers)

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน 1-3 ก.ย. 2560 (09.00-17.00 น.) 9 ก.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 9 ก.ย. 2560 (09.00-16.00 น.)

16-17 ก.ย. 2560 (09.00-17.00 น.) 23 ก.ย. 2560 (09.00-17.00 น.) 30 ก.ย. 2560 (09.00-17.00 น.) 7 ต.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 7 ต.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 28 ต.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 28 ต.ค. 2560 (09.00-17.00 น.)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 5/2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 8/2560 หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 8/2560

หลักสูตรการบริหารจัดการ 7 ก.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 9 ก.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 12 ก.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 14 ก.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 16 ก.ย. 2560 (09.00-16.30 น.) 19 ก.ย. 2560 (09.00-17.00 น.) 22 ก.ย. 2560 (09.00-12.30 น.) 22 ก.ย. 2560 (13.30-16.30 น.) 27 ก.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 30 ก.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 4 ต.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 7 ต.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 10 ต.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 12 ต.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 17 ต.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 18 ต.ค. 2560 (09.00-16.30 น.)

ทักษะส�ำคัญส�ำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Essential Skills for Modern Managers) การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยความผิดและการด�ำเนินคดี ศุลกากร (Post Review Post Audit Investigation Audit) เทคนิคการจัดระบบบริหารคลังสินค้า การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และ INCOTERMS®2010 การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และ J-SOX ตามหลักการก�ำกับดูแลที่ดี (CPD & CPA) ข้ อ ผิ ด พลาดทางด้ า นบั ญ ชี ข องกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุน (CPD & CPA) การตรวจสอบเอกสารน�ำเข้า-ส่งออกระบบ Paperless ของกรมสรรพากร

เตือนภัย VAT…หากจะค้าขายกับ Free Zone ลดต้นทุนด้วยการขนส่งสินค้าตูค้ อนเทนเนอร์ผา่ นระบบเรือชายฝัง่ (Costal Transportation Container Barge Services) ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากร กลยุทธ์การท�ำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขการขนส่ง และการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (CONTRACT & INCOTERMS®2010) กฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Rules of Origin) สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศ ภายใต้ JTEPA เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ เกณฑ์การค�ำนวณก�ำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการ จัดท�ำงบการเงินส�ำหรับกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (CPD & CPA)

หลักสูตรการใช้งานระบบ RMTS-2011 และ eMT Online 10 ก.ย. 2560 (09.00–17.00 น.) 11 ก.ย. 2560 (09.00–16.00 น.) 24 ก.ย. 2560 (09.00–17.00 น.) 8 ต.ค. 2560 (09.00–17.00 น.) 9 ต.ค. 2560 (09.00–16.00 น.) 29 ต.ค. 2560 (09.00–17.00 น.)

วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS-2011) ครั้งที่ 7/2560 วิธกี ารสัง่ ปล่อยและตัดบัญชีวตั ถุดบิ ด้วยระบบ IC Online System ครั้งที่ 7/2560 วิธีเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับเครื่องจักรด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT Online) ครั้งที่ 7/2560 วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS-2011) ครั้งที่ 8/2560 วิธกี ารสัง่ ปล่อยและตัดบัญชีวตั ถุดบิ ด้วยระบบ IC Online System ครั้งที่ 8/2560 วิธีเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับเครื่องจักรด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT online) ครั้งที่ 8/2560

อัตราค่าสัมมนา สมาชิก

บุคคลทั่วไป

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

5,350

6,420

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

3,210

3,745

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก BOI วิทยากรจาก BOI คุณเมธี แสงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

4,280

5,350

2,675

3,745

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

3,210

3,745

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI

3,210

3,745

วิทยากรจาก BOI วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

2,675

3,745

2,675

3,745

คุณธเนศ เครือโสภณ

3,745

4,815

คุณวิชัย มากวัฒนสุข

2,675

3,745

คุณคัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

2,675

3,745

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

2,675

3,745

รศ.ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ

4,066

4,601

คุณเมธี แสงมณี

2,675

3,745

คุณเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช

1,605

1,926

คุณเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช

1,605

1,926

คุณสถาพร พงษ์สวัสดิ์

3,210

4,280

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,675

3,745

คุณพิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี

3,210

4,280

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,675

3,745

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,675

3,745

คุณคัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

2,675

3,745

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

3,210

4,280

คุณเมธี แสงมณี

2,675

3,745

วิทยากรจากสมาคมสโมสรนักลงทุน

1,605

2,675

วิทยากรจากสมาคมสโมสรนักลงทุน

1,070

1,070

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

1,605

2,675

วิทยากรจากสมาคมสโมสรนักลงทุน

1,605

2,675

วิทยากรจากสมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

1,070

1,070

1,605

2,675

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท) โรงแรม ซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ (ซอยวิภาวดีรังสิต 42) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม ซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ (ซอยวิภาวดีรังสิต 42) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท) โรงแรม ซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ (ซอยวิภาวดีรังสิต 42) โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท) โรงแรม ซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ (ซอยวิภาวดีรังสิต 42) โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท) โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท) โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต)

หมายเหตุ อัตราค่าสัมมนานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สนใจส�ำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณวิลาสินี คุณกาญจนา หรือ คุณศศินทร์ชล แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 205, 206, 210 โทรสาร 0-2936-1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th AW ������������������-4�� �.�.-�.�.60.indd 3

8/16/60 BE 11:19 AM

ICenewsletter_September2017  

icnews, ic e-newsletter, newsletter, investor club

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you