Page 1

Vol.16 / October 2017 การปรับโใรงสร้าง และแบ่งส่วนราชการใหม่ของบฝโอโอ สร้ างใน เปลฝ่ ฬ นอฤตผ กรรม ปรับ ตั วสู่ ฬุใดผ จผ ทั ล (1)

INNOVATION CITY

GATEWAY TO ASIA


04

การปรับฌใรนสร้าน และแบ่นส่ทนราชการญหม่ขธนบฝฌธโธ

Innovation City : Gateway to Asia

เทในผ ใ การป้ ธนกั น ใทามเสฝ่ ฬ น ด้ า นธภ รกรรมญนตลาดเนผ น

ทฝ่ ป รพ ก ษา • ทฝรอนษ์ ถผ รผทัน • สภกัณฎา แสนเดฟธน บรรณาธผ ก ารบรผ ห าร ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ บรรณาธผก าร มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ กธนบรรณาธผก าร • กฤตฬา ทผชฬั ดผษฐ์ • กฤษดา ทับทผม • ปรผญญา ถรฝธนันต์ ธธกแบบ * ฌฆษณา * นานสมาชผก มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ เจ้ า ขธน สมาใมสฌมสรนักลนทภน ผลผ ต ฌดฬ กธนบรรณาธผการ ICN ตผดต่ธ ฝ่ าฬบรผการสมาชผกและนักลนทภน สมาใมสฌมสรนักลนทภน ฌทรถัอท์ : 0 2936 1429 ต่ธ 211 ฌทรสาร : 0 2936 1441-2 e-mail : icn@ic.or.th

07

14

10 สร้านใน เปลฝฬ่ นอฤตผกรรม ปรับตัทสม่ฬภใดผจผทัล (1)

19

ทาดฝั นญห้ ถพ น ฝั น

ช่ ทนเทลานฝ้ ประเทถโทฬกาลันเดผนหน้านฌฬบาฬส่นเสรผมการลนทภนทฝ่ถฟธท่าร้ธนแรนทฝ่สภด ขธนปฝ นั่นใฟธ นฌฬบาฬระเบฝฬนเถรษฐกผจอผเถษภาใตะทันธธก หรฟธ EEC ซพ่ นธฬม ่ญนอฟน้ ทฝ่ 3 จันหทัด ขธนภาใตะทันธธก ธันเป็นถมนฬ์กลานสาใัญด้านการนาเข้า-ส่นธธกสผนใ้า เอฟ่ธอัฒนาประเทถ โทฬโปสม่ฬภใ “โทฬแลนด์ 4.0” และหนพ่นญนนฌฬบาฬทฝ่รัฐบาลมภ ่นเน้นญห้จัดตัน้ ขพ้นธฬม ่ภาฬญน EEC นัน้ กฎใฟธ “การจัดตัน้ เขต นทัตกรรมระเบฝฬนเถรษฐกผจอผเถษภาใตะทันธธก (EECi)” หรฟธเรฝฬกธฝกชฟ่ธหนพ่นท่า “นทัตกรรม อาร์ใ” เอฟ่ธฬกระดับระเบฝฬนเถรษฐกผจอผเถษภาใตะทันธธกญห้เป็นอฟน้ ทฝ่เถรษฐกผจด้านเทใฌนฌลฬฝ และนทัต กรรม และผลักดัน ประเทถโทฬญห้กลาฬเป็ น ถมน ฬ์กลานนทัต กรรมทานด้านเทใฌนฌลฬฝ ธัจฉรผฬะทฝ่สาใัญญนระดับภมมผภาใธาเซฝฬน แนททานการอัฒนาด้ทฬเทใฌนฌลฬฝและนทัตกรรมนฝ้ ถฟธโด้ท่า “มาถมกทาน” สาหรับการ อัฒนาเถรษฐกผจ ขธนประเทถญนฬภ ในฝ้เป็ น ธฬ่านมาก สธดรับการนฌฬบาฬแม่บททฝ่เน้น อัฒนา ธภ ตสาหกรรมฌดฬรทมด้ ท ฬนทั ต กรรม และสธดใล้ ธ นกั บ ฌลกธภ ตสาหกรรมญนฬภ ใดผ จผ ทั ล และ การสฟ่ ธ สารสารสนเทถ ซพ่ น หลาฬ ๆ กผ จ กรรมขธนการท านานต้ ธ นธาถัฬ เทใฌนฌลฬฝ เ ข้ า มา เป็นเใรฟ่ธนมฟธสาใัญโม่เท้นแม้แต่กผจทัตรประจาทัน ดันนัน้ การอัฒนาประเทถฌดฬเน้นญช้ ประฌฬชน์ จากเทใฌนฌลฬฝ ฌดฬเฉอาะเทใฌนฌลฬฝขัน้ สมนทฝ่มฝใทามจ าเป็ น สาใัญต่ธธภ ตสาหกรรมเป้ าหมาฬ เป็นนฌฬบาฬทฝ่จะทาญห้ประเทถก้าทสม่ฬภใ 4.0 โด้ธฬ่านมฝประสผทธผภาอ จภ ดเด่นขธนฌใรนการ EECi นัน้ เธฟธ้ ประฌฬชน์เป็นธฬ่านมากสาหรับผม ้ประกธบการญนเขต ระเบฝฬนเถรษฐกผจ ธาทผ การเป็ นอฟน้ ทฝ่ท่ฝมฝระบบนผเทถนทัตกรรมทฝ่สมบม รณ์แบบ หรฟธทฝ่เรฝฬกท่า “เมฟธนนทัตกรรม” (Innovation City) มฝต้นแบบขธนการอัฒนานานทผจัฬเทใฌนฌลฬฝและนทัตกรรม ญนรมปแบบการทานานร่ทมกัน มฝการญช้ทรัอฬากรร่ทมกัน มฝถมนฬ์ห้ธนปฏผบัตผการและสนามทดสธบ นทัตกรรม ตลธดจนถมนฬ์รับรธนมาตรฐานนทัตกรรมทานด้านระบบและธภ ปกรณ์ธัจฉรผฬะ ทฝ่จะนามา ธฬม ่รทมกันเป็นจภ ดเดฝฬท เอฟ่ธธานทฬใทามสะดทกญห้แก่ผม้ประกธบการด้านการทผจัฬและอัฒนา นธกจากนัน้ ผม ้ประกธบการทฝ่จะลนทภนญนอฟน้ ทฝ่ EECi ฬันโด้รับสผทธผประฌฬชน์เอผ่มเตผมจาก สผทธผบฝฌธโธปกตผ ใฟธ โด้รับการลดหฬ่ธนภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใลร้ธฬละ 50 ธฝก 5 ปฝ ธฝกด้ทฬ ญนส่ทนขธนสมาใมสฌมสรนักลนทภนมฝการเตรฝฬมใทามอร้ธมมาฌดฬตลธด เอฟ่ธรธนรับ ผม ้ ป ระกธบการทฝ่ จ ะลนทภ น ญนธภ ตสาหกรรมต่ า น ๆ ตามนฌฬบาฬขธนภาใรั ฐ สมาใมอร้ ธ ม ทฝ่จะญห้บรผการสาหรับผม ้โด้รับส่นเสรผมการลนทภนตามสผทธผประฌฬชน์ญนมาตรการนัน้ ๆ ธฬ่านเตฎมทฝ่ และฬผน ดฝท่ฝจ ะดาเนผน นานญห้ผม้ญช้ บรผการโด้รับบรผการทฝ่ดฝ สะดทก และรทดเรฎท ฌดฬสมาใมฬันมฝ บรผการ IC Counter Service ทฝ่สามารถดาเนผนนานแทนบรผษัทโด้ธฬ่านใรบทนจร ทัน้ ด้านสผทธผ ประฌฬชน์ฬกเท้นธากรขาเข้าสาหรับเใรฟ่ธนจักรและทัตถภดผบ การขธนาเข้าผม ้เชฝ่ฬทชาญมาทานาน ญนประเทถ และการตผ ดต่ ธ ประสานนานกั บหน่ท ฬนานทฝ่ เกฝ่ ฬ ทเนฟ่ธ นกับ การส่ น เสรผม การลนทภ น ฌดฬสามารถสธบถามข้ธมม ลด้านบรผการเอผ่มเตผม โด้ท่ฝ ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 314-315 หรฟธ ตผดตามทาน www.ic.or.th บรรณาธผการ 3

icn


INNOVATION CITY

Gateway to Asia มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

นฌฬบาฬด้านการลนทภนทฝ่รัฐบาลโด้ทฬธฬจัดทาขพ้น เอฟ่ธญห้สธดรับกับนฌฬบาฬขธนประเทถทฝ่ต้ธนการอัฒนา โปสม่ ป ระเทถโทฬ 4.0 นั ้น มฝ ม ากมาฬหลาฬด้ า นและ แตกแขนนลนโปตามหน่ทฬนานระดับภมมผภาใ เอฟ่ธเตรฝฬม ใทามอร้ธมขธนประเทถญนทภกภาใส่ทน

หนพ่ น ญนนฌฬบาฬขั บ เใลฟ่ ธ นเถรษฐกผ จ ทฝ่ รั ฐ บาล มภ ่นหทันและตัน้ เป้ าญห้เป็นกลโกสาใัญต่ธการอัฒนา ใฟธ “นฌฬบาฬระเบฝ ฬ นเถรษฐกผ จ อผ เ ถษภาใตะทั น ธธก หรฟ ธ EEC” ญนอฟ้น ทฝ่ 3 จั น หทั ด ขธนภาใตะทั น ธธก โด้ แ ก่ จันหทัด ฉะเชผ น เทรา ชลบภ รฝ และระฬธน ซพ่ น ICN โด้ เใฬ นาเสนธข้ธมม ลผ่านสาฬตากันโปบ้านแล้ท แต่จภดเด่นและใทามสาใัญโม่โด้มฝเอฝฬนการจัดตัน้ EEC ญห้เป็นถมนฬ์กลานขธนตลาดสผนใ้าและฐานการผลผต ขธนภม มผ ภ าใธาเซฝ ฬ นเท่ า นั ้น หน่ ท ฬนานภาใรั ฐ ฌดฬ กระทรทนทผ ทฬาถาสตร์ และเทใฌนฌลฬฝ เลฎ นเหฎน ท่า “ใทร ส่ น เสรผ ม ญห้ เ กผ ด การทผ จั ฬ และอั ฒ นา ฌดฬเฉอาะญนกลภ่ ม ธภ ตสาหกรรมเป้ าหมาฬ 10ธภ ตสาหกรรม ทฝ่ล้ทนแต่ต้ธนการ ใ ท า ม เ ชฝ่ ฬ ท ช า ญ ด้ า น เ ท ใ ฌ น ฌ ล ฬฝ แ ล ะ น ทั ต ก ร ร ม ขัน้ สมน” จพนโด้เสนธฌใรนการฬกระดับและอัฒนาระเบฝฬน เถรษฐกผจอผเถษภาใตะทันธธกญห้เป็นอฟน้ ทฝ่เถรษฐกผจญหม่ ด้ทฬเทใฌนฌลฬฝและนทัตกรรม หรฟธ “เขตนทัตกรรมระเบฝฬน เถรษฐกผ จ อผ เ ถษภาใตะทั น ธธก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)” เอฟ่ธผลักดันสม่การเป็น ถมนฬ์กลานนทัตกรรมด้านเทใฌนฌลฬฝธัจฉรผฬะ (Intelligent Technology) ทฝ่สาใัญขธนภมมผภาใ icn

4

EECi เป็ นฌใรนการสร้ า นอฟ้ น ทฝ่ ท่ฝ มฝ ร ะบ บนผ เ ท ถ นทัตกรรมธฬ่านสมบม รณ์แบบ หรฟธเรฝฬกโด้ท่าเป็น “เมฟธน นทั ตกรรม (Innovation City)” ธั นเป็ นต้ นแบบขธนการ อัฒนานานทผจัฬเทใฌนฌลฬฝและนทัตกรรมญนลักษณะธนใ์รทม ทฝ่ มฝ ก ารท านานและส่ น เสรผ ม การญช้ ท รั อ ฬากรร่ ท มกั น ด้ ท ฬการรทมถม น ฬ์ ห้ ธ นปฏผ บั ตผ ก ารและสนามทดสธบ นทั ต กรรม ถม น ฬ์ รั บ รธนมาตรฐานนทั ต กรรมทานด้ า น ระบบและธภ ปกรณ์ธัจฉรผฬะมาธฬม ่รทมเป็นจภ ดเดฝฬท ฌดฬมฝ ทัตถภประสนใ์ญนการดาเนผนฌใรนการหลัก ดันนฝ้ 1. ทผจัฬและอัฒนาเทใฌนฌลฬฝและนทัตกรรมธัจฉรผฬะ ขธนโทฬ เอฟ่ ธ ถ่ า ฬทธดญห้ กั บ ธภ ตสาหกรรมเป้ าหมาฬ ญ น ร ะ เ บฝ ฬ น เ ถ ร ษ ฐ กผ จ อผ เ ถ ษ ภ า ใ ต ะ ทั น ธ ธ ก ญห้ ผม้ ป ระกธบการสามารถญช้ เ ใรฟ่ ธ นจั กร ธภ ปกรณ์ และ ระบบธัตฌนมัตผญนราใาทฝ่เหมาะสม ตลธดจนเป็นการสร้าน ธภ ต สา ห กร ร มญ หม่ ทฝ่ ธา ถั ฬ เ ทใ ฌ นฌ ล ฬฝ ขั ้ น สม น เ ช่ น ธภ ตสาหกรรมหภ่นฬนต์ และธภ ตสาหกรรมธากาถฬาน เป็นต้น 2. เชฟ่ ธ มฌฬนภาใธภ ตสาหกรรมขธนโทฬกั บ ระบบ การใ้ า ขธนฌลก ผ่ า นการญช้ เ ทใฌนฌลฬฝ ธั จ ฉรผ ฬ ะตลธด ห่ทนฌซ่ ธภปทาน (End-to-End Intelligent Supply Chain) เอฟ่ธฬกระดับเถรษฐกผจขธนประเทถ และช่ ทฬส่นเสรผมญห้ EEC เป็ น ถม น ฬ์ ก ลานการใ้ า การลนทภ น ด้ ท ฬเทใฌนฌลฬฝ ธัจฉรผฬะ


3. ส่นเสรผมญห้เกผดทผสาหกผจเรผ่มต้น หรฟธ Startup ทานด้ า นเทใฌนฌลฬฝ ธั จ ฉรผ ฬ ะและนทั ต กรรม เอฟ่ ธ เป็ น อฟน้ ฐานรธนรับการเตผบฌตขธนธภ ตสาหกรรมญหม่ททั่ ประเทถ 4. เชฟ่ธมฌฬนเใรฟธข่าฬการทผจัฬและอัฒนาเทใฌนฌลฬฝ และนทัตกรรมญนประเทถกับต่านชาตผ เป็นการสร้านสันใม นทัตกรรมขธนประเทถเอฟ่ธรธนรับใทามต้ธนการญนการญช้ เทใฌนฌลฬฝขนั ้ สมน ญนลักษณะการบม รณาการทานานร่ทมกัน ระหท่านภาใธภ รกผจ ภาใการถพ กษา และภาใรัฐ 5. ขับเใลฟ่ธนญห้ประเทถโทฬก้าทสม่ประเทถนทัตกรรม (Innovation Thailand) ด้ทฬการอัฒนาอฟน้ ทฝ่เขตเถรษฐกผจญหม่ ญห้ มฝ ร ะบบนผเ ทถนทั ต กรรมทฝ่ ส มบม ร ณ์ มฝ ใ ทามเข้ ม ข้ น ทั ้น ด้ า นนานทผ จั ฬ และอั ฒ นา ห้ ธ นปฏผ บั ตผ ก ารทผ จั ฬ ทั ้น ขธน ภาใรัฐและเธกชน ห้ธนทดลธนภาใสนาม (Living Lab) ถมนฬ์ทดสธบชัน้ นา ฌดฬต้ธนดาเนผนการใทบใม่โปกับการ ฬกระดั บ ใภ ณ ภาอชฝ ทผ ต ขธนประชาชนญนอฟ้ น ทฝ่ ด้ ท ฬ เทใฌนฌลฬฝและนทัตกรรม

ฌดฬเขตนทัตกรรมระเบฝฬนเถรษฐกผจ อผเ ถษภาใ ตะทันธธก หรฟธ EECi นฝ้ ตัน้ ธฬม ่บนอฟน้ ทฝ่ 2 แห่น โด้แก่ ทันจันทร์ทัลเล่ฬ์ จันหทัดระฬธน มฝเนฟธ้ ทฝ่ประมาณ 3,000 โร่ ซพ่ นเป็นทฝ่ตัน้ ขธน “ARIPOLIS” กลภ่มธภ ตสาหกรรมระบบ ธั ต ฌนมั ตผ หภ่ น ฬนต์ แ ละระบบธั จ ฉรผ ฬ ะ และ “BIOPOLIS” ธภ ตสาหกรรมชฝ ท ภาอ ฌดฬการอัฒ นาร่ ท มกัน ระหท่ า น กระทรทนทผทฬาถาสตร์และเทใฌนฌลฬฝ สานักนานอัฒนา ทผ ท ฬาถาสตร์ แ ละเทใฌนฌลฬฝ แ ห่ น ชาตผ (สททช.) และ บรผ ษั ท ปตท.จากั ด (มหาชน) เอฟ่ธ ญห้ เป็ น ถมน ฬ์ ทผ จัฬ แห่ น นทัตกรรมทฝ่เอฝฬบอร้ธมและสมบม รณ์ ข้ธมม ลจาก : ทารสารส่นเสรผมการลนทภน ฉบับทฝ่ 7*กรกฎาใม 2560 ภาอจาก: http://baania.com/sites/default/files/article/2319/photo/442415.png

ธฝ ก อฟ้น ทฝ่ ข ธน EECi เรฝ ฬ กท่ า “ธภ ทฬานรั น สรรใ์ นทัตกรรมธทกาถ (Space Krenovation Park: SKP)” ทฝ่ธาเภธถรฝราชา จันหทัดชลบภ รฝ เนฟธ้ ทฝ่ประมาณ 120 โร่ อฟ้ น ทฝ่ ส่ ท นนฝ้ จ ะเน้ น ธภ ตสาหกรรมการบผ น และธทกาถ (Aerospace) ฌดฬมฝสานักนานอัฒนาเทใฌนฌลฬฝธทกาถ และภม มผ ส ารสนเทถ (ธนใ์ ก ารมหาชน) (สทธภ.) เป็นหน่ทฬนานกากับดมแลและสนับสนภนการอัฒนาต่ธฬธด นานทผ จั ฬ และอั ฒ นานทั ต กรรมเทใฌนฌลฬฝ ธ ทกาถ เอฟ่ธสร้านมม ลใ่า เอผ่ม ขธนผลผตภั ณฑ์ขธนผม ้ป ระกธบการ ขนาดเลฎก ขนาดกลาน และระดับธภ ตสาหกรรม ซพ่ นจะช่ ทฬ ส่นเสรผมญห้ประเทถโทฬเป็นผม ้นาการอัฒนาธภ รกผจบนฐาน ทผทฬาถาสตร์เทใฌนฌลฬฝและนทัตกรรมขธนระดับภมมผภาใ ญนธนาใต ฌดฬใทามใฟบหน้าล่าสภดขธนฌใรนการเขตนทัตกรรม ระเบฝฬนเถรษฐกผจอผเถษภาใตะทันธธก (EECi) โด้มฝการ ลนนามใท ามร่ ท มมฟ ธ ระหท่ า นหน่ ท ฬ นานภาใรั ฐ 50 หน่ ท ฬนาน กั บ ภาใเธกชน สถาบั น การถพ ก ษา สถาบันทผจัฬทัน้ ญนและต่านประเทถทฝ่เกฝ่ฬทข้ธน เอฟ่ธแสดน จภ ดฬฟนและมภ ่นมั่น ทฝ่จะร่ท มกันสนั บสนภนการอัฒนา EECi ญห้ เ ป็ น เขตทฝ่ มฝ ร ะบบนผ เ ทถนทั ต กรรมทฝ่ ส มบม ร ณ์ แ ละใรบ ทนจรสาหรับธภ ตสาหกรรมด้านการทผจัฬและนทัตกรรม ส าหรั บ มาตรการส่ น เสรผ ม การลนทภ น ทฝ่ ส านั กนาน ใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน (บฝฌธโธ)ประกาถเอผ่มเตผม จากสผ ท ธผ บฝ ฌ ธโธปกตผ เอฟ่ ธ มธบสผ ท ธผ ป ระฌฬชน์ ญ ห้ กั บ ผม ้ ป ระกธบการทฝ่ ด าเนผ น กผ จ การญนอฟ้ น ทฝ่ EECi โด้ แ ก่ สผทธผลดหฬ่ธนภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใลร้ธฬละ 50 ธฝก 5 ปฝ ส าหรั บ กผ จ การทฝ่ ตั ้น ญนจั น หทั ด ฉะเชผ น เทรา ชลบภ รฝ และ ระฬธน นักลนทภนและผม ้ประกธบการทฝ่สนญจลนทภนด้านการ อั ฒ นาเทใฌนฌลฬฝ แ ละนทั ต กรรม สามารถฬฟ่ น ขธรั บ การส่ น เสรผ ม การลนทภ น ญนหมทดนทั ต กรรม (หมทด 8 การอัฒนาเทใฌนฌลฬฝและนทัตกรรม) ขธนบัญชฝประเภท กผ จ การทฝ่ ญ ห้ ก ารส่ น เสรผ ม การลนทภ น ขธนส านั ก นาน ใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน ซพ่ นปั จจภ บันฬันโม่มฝการ กาหนดทั น สผ้น สภด ขธรับ การส่น เสรผ มฯ ฌดฬการส่น เสรผ ม กผจการญนหมทด 8 เอผ่มขพ้นขธนบฝฌธโธนฝ้ เอฟ่ธสนับสนภน ธภ ตสาหกรรมด้านเทใฌนฌลฬฝและนทัตกรรมญห้เอผ่มจานทน มากขพ้น สธดรับกับนฌฬบาฬประเทถทฝ่ต้ธนการก้าทสม่ฬภใ ขธนประเทถโทฬ 4.0 5

icn


RMTS 2011 – COUNTER SERVICE

1. ขออนภมัตผบัญชฝ ราฬการวัตถภดผบ 1.1 ขอบัญชฝ ราฬการวั ตถภ ดผบ (BIRTMML) 1.2 ขอเอผ่ม ชฟ่ อวัตถภดผบ (BIRTDESC) 1.3 ขอบัญชฝ ราฬการผลผตภัณฑ์ และสม ตรการผลผต (BIRTFRM) 1.4 ขอปรับ ฬอดฐานข้อมม ลวัตถภดผบ (BIRTADJ) 2. ขออนภมัตผสั่งปล่อฬวัตถภดผบ 2.1 ขออนภมัตผสั่งปล่อฬวั ตถภ ดผบ แบบปกตผ 2.2 ขออนภ มั ตผ สั่งปล่อฬวั ตถภ ดผบ แบบใฟน อากร 2.3 ขออนภ มั ตผ สั่งปล่อฬวั ตถภดผบ แบบถอนการญช้ ธนาใารใา้ ประกัน 3. ขออนภญาตผ่อนผัน ญช้ ธนาใารใา้ ประกัน วัตถภดผบ 3.1 ขอผ่อนผัน ญช้ ธนาใารใา้ ประกัน วัตถภดผบ 4. ขออนภญาตตัด บัญชฝ วัตถภดผบ 4.1 ขอตัดบั ญชฝ วั ตถภดผบ 4.2 ขอปรับ ฬอดวัตถภ ดผบ

0 2936 1429 ต่อ 314 - 315 e-mail: counterservice@ic.or.th ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.ic.or.th


การปรั บ โครงสร้ า ง และแบ่งส่ ว นราชการใหม่

ของ

บีโอไอ กฤตยา วิชัยดิษฐ์ kittayad @ic.or.th

จากการผลักดันฌมเดลเถรษฐกผจขธนภาใรัฐ เอฟ่ ธ ญห้ ป ระเทถโทฬเข้ า สม่ ฬภ ใเถรษฐกผ จ ทฝ่ เ รฝ ฬ กท่ า “โทฬแลนด์ 4.0” ทฝ่มภ่นเน้นนฌฬบาฬส่นเสรผมการลนทภน ทฝ่เกฝ่ฬทกับธภ ตสาหกรรมเทใฌนฌลฬฝขัน้ สมน การทผจัฬและ อัฒนา นทัตกรรม และเทใฌนฌลฬฝดผจผทัล ธันจะเป็ น การจม นญจญห้นักลนทภนเข้ามาดาเนผนธภ รกผจและสนับสนภน ญห้ ป ระเทถโทฬเป็ นถม น ฬ์ ก ลานใทามเชฝ่ ฬ ทชาญด้ า น เทใฌนฌลฬฝนทัตกรรม และดผจผทัล ทฝ่สาใัญญนภมมผภาใ ธาเซฝฬน สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน (บฝฌธโธ) ต ธ บ รั บ ก า ร ป รั บ ฌ ม เ ด ล เ ถ ร ษ ฐ กผ จ ธ ฬ่ า น ต่ ธ เ นฟ่ ธ น นธกเหนฟ ธ จากการธธกมาตรการส่ น เสรผ ม การลนทภ น มากมาฬหลาฬด้ า น เอฟ่ ธ ญห้ ใ รธบใลภ ม ธภ ตสาหกรรม เป้ าหมาฬทฝ่ต้ธนการญห้เข้ามาลนทภน บฝฌธโธฬันโด้ปรับเปลฝ่ฬน ฌใรนสร้ า นบรผ ห ารและแบ่ น ส่ ท นราชการญหม่ เอฟ่ ธ ญห้ สธดใล้ ธ นกั บ แนททานการส่ น เสรผ ม การลนทภ น ฌดฬมฝ ราฬละเธฝฬดดันนฝ้ 1. การแบ่ น ส่ ท นราชการตามฌใรนสร้ า นญหม่ ประกธบด้ทฬ 1) สานักนานเลขาธผการ 2) กธนใทามร่ทมมฟธการลนทภนต่านประเทถ 3) กธนบรผหารการลนทภน 1 4) กธนบรผหารการลนทภน 2 5) กธนบรผหารการลนทภน 3 6) กธนบรผหารการลนทภน 4 7) กธนบรผหารการลนทภน 5

8) กธนประสานและอัฒนาปั จจัฬการลนทภน 9) กธนอัฒนาและเชฟ่ธมฌฬนการลนทภน 10) กธนฬภ ทธถาสตร์และแผนนาน 11) กธนส่นเสรผมการลนทภนจากต่านประเทถ 12) กธนส่นเสรผมการลนทภนโทฬญนต่านประเทถ 13) ถมนฬ์เทใฌนฌลฬฝสารสนเทถและการสฟ่ธสาร 14) ถมนฬ์บรผการลนทภน 15) ถมนฬ์เถรษฐกผจการลนทภนภาใทฝ่ 1 16) ถมนฬ์เถรษฐกผจการลนทภนภาใทฝ่ 2 17) ถมนฬ์เถรษฐกผจการลนทภนภาใทฝ่ 3 18) ถมนฬ์เถรษฐกผจการลนทภนภาใทฝ่ 4 19) ถมนฬ์เถรษฐกผจการลนทภนภาใทฝ่ 5 20) ถมนฬ์เถรษฐกผจการลนทภนภาใทฝ่ 6 21) ถมนฬ์เถรษฐกผจการลนทภนภาใทฝ่ 7 22) ส านั ก นานเถรษฐกผ จ การล นทภ น ญน ต่านประเทถ 2. ภาฬญต้ ฌใรนสร้า นญหม่ จาก “สานั กบรผห าร การลนทภน 1-4” จะเปลฝ่ฬนเป็น “กธนบรผหารการลนทภน 1-5” ประกธบด้ทฬ 1) กธนบรผหารการลนทภน 1 ประเภทกผจการ เกษตร เทใฌนฌลฬฝ ชฝท ภาอ และการแอทฬ์ (Bio and Medical Industries) 2) กธนบรผหารการลนทภน 2 ประเภทกผจการ ธภ ต ส า ห ก ร ร ม ทฝ่ ญ ช้ เ ท ใ ฌ น ฌ ล ฬฝ ขั ้ น สม น ( Advanced Manufacturing Industries) 7

icn


3) กธนบรผ ห ารการลนทภ น 3 ประเภทกผ จ การ ธภ ตสาหกรรมอฟน้ ฐาน และธภ ตสาหกรรมสนับสนภน (Basic and Supporting Industries) 4) กธนบรผ ห ารการลนทภ น 4 ประเภทกผ จ การ บรผการมม ลใ่าเอผม่ สมน (High-Value Services) 5) กธนบรผ ห ารการลนทภ น 5 ประเภทกผ จ การ สร้านสรรใ์และดผจผทัล (Creative and Digital Industries)

ทัน้ นฝ้ การปรับฌใรนสร้านและแบ่นส่ทนราชการญหม่ ขธนบฝ ฌ ธโธ มฝ ผ ล ตั ้ น แต่ ทั น ทฝ่ 1 1 กั น ฬ าฬน 2560 ฌดฬผม ้ โ ด้ รั บ ส่ น เสรผ ม การลนทภ น ทฝ่ ต้ ธ นการตผ ด ตาม สถานภาอเธกสาร หรฟ ธ ตรทจสธบราฬชฟ่ ธ เจ้ าหน้ า ทฝ่ ผม ้อผจารณาและสถานภาอขธนการอผจารณาใาขธรั บ การส่นเสรผมการลนทภนซพ่ นโด้ฬฟ่นต่ธบฝฌธโธโท้แล้ท สามารถ ตรท จสธบผ่ า นทานธผ น เทธร์ เ นฎ ต (Doc Tracking) Link: https://doctracking.boi.go.th/ แ ล ะ ส ธ บ ถ า ม ราฬละเธฝ ฬดเอผ่ ม เตผ มโด้ ท่ฝ นานสาทณั ฐทรผ นฝฬ์ จผต เทฝ่ ฬ น หมาฬเลขฌทรถัอท์ 0 2553 8438 นานนภชนารถ ทนษ์ เกษม หมาฬเลขฌทรถัอท์ 0 2553 8178 นานสาทจันจผรา ฌสะประจผน หมาฬเลขฌทรถัอท์ 0 2553 8144 นานสาทจผตตผมา ถรฝหาภมธร หมาฬเลขฌทรถัอท์ 0 2553 8207 และนานสาทธผสรผฬา เฉลผมถผรผ หมาฬเลขฌทรถัอท์ 0 2553 8155

ทฝ่มา: www.boi.go.th ภาอจาก: https://portal.solent.ac.uk/research-and-innovation/images/creative-anddigital-hub-graphic-cropped.jpg

สมาใมสฌมสรนักลนทภน ขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา...

ข้ธใทรรม้เกฝ่ฬทกับ

การส่นเสรผมการลนทภน ทันเสาร์ท่ฝ 7 ตภลาใม 2560 เทลา 8.30-16.00 น. ณ ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน

สธบถามเอผ่ ม เตผ ม โด้ ท่ฝ ใภ ณ ทผ ล าสผ นฝ ฌทรถั อ ท์ 0 2936 1429 ต่ ธ 205 สมาใมสฌมสรนักลนทภน ขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา...

หลักเกณฑ์และปั ญหา การญช้ สผทธผ์และประฌฬชน์ ทฝ่โด้รับตาม อ.ร.บ.ส่นเสรผมการลนทภน

ทันเสาร์ท่ฝ 28 ตภลาใม 2560 เทลา 09.00-16.00 น. ฌรนแรม ธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ icn

8


สมาใมสโมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

Origin

กฎท่าด้ทฬถผน่ กาเนผดสผนใ้า

Rule of หัทข้ธการสัมมนา

ทันเสาร์ทฝ่ 7 ตภลาใม 2560 เทลา 8.30-16.00 น. ณ โรนแรม บลผสตัน สภทรรณ อาร์ใ ทผท (ถนนสภขภมทผท)

 ใทามหมาฬขธนกฎท่าด้ทฬถผ่นกาเนผดสผนใ้า  ประเภทขธนกฎท่าด้ทฬถผน่ กาเนผดสผนใ้า และหลักเกณฑ์ ทฝ่ใช้ ในการอผจารณากาหนดถผน่ กาเนผดสผนใ้า  กฎท่าด้ทฬถผ่นกาเนผดสผนใ้าภาฬใต้ใทามตกลนเขต การใ้าเสรฝ (FTA) ระหท่านประเทถโทฬกับประเทถภาใฝ ใทามตกลน โด้แก่ AFTA, ASEAN-China, JTEPA, TAFTA, TNZFTA และ Thai-India  ใทามสาใัญขธนกฎท่าด้ทฬถผน่ กาเนผดสผนใ้ากับสผทธผ อผเถษทานภาษฝ ถลภ กากรภาฬใต้ใทามตกลนเขตการใ้า เสรฝ (FTA) ระหท่านประเทถโทฬกับประเทถภาใฝใทาม ตกลน  การใช้ หนันสฟธรับรธนถผ่นกาเนผดสผนใ้า เอฟ่ธการนาเข้า และการส่นธธก  ระเบฝฬบอผธฝการถภลกากรเอฟ่ธการใช้ สผทธผอผเถษทานภาษฝ ถภลกากรภาฬใต้ใทามตกลนเขตการใ้าเสรฝ (FTA) ระหท่านประเทถโทฬกับประเทถภาใฝใทามตกลน  กรณฝถพกษาการใช้ สผทธผอผเถษทานภาษฝ ถลภ กากรในใทาม ตกลนเขตการใ้าเสรฝ (FTA) ระหท่านประเทถโทฬกับ ประเทถภาใฝใทามตกลน

ทผทฬากร ผม ้เชฝ่ฬทชาญอผเถษจากกรมถภลกากร

เหมาะสาหรับ เจ้าขธนกผจการ ผม ้บรผหาร ผม ้จัดการ ผม ้รับผผดชธบฝ่ าฬต่านประเทถ * ฝ่ าฬนาเข้า – ส่นธธก ผม ้ทฝ่ต้ธนดาเนผนอผธฝการกับกรมถภลกากร และผม ้ทฝ่สนใจทัท่ โป

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม แผนกฝพ กธบรมและบรผการนักลนทภน  0 2936 1429 ต่ธ 210 (ใภณถถผนทร์ชล), 206 (ใภณกาญจนา) โทรสาร 0 2936 1441-2

E-mail: kanjanac@ic.or.th, sasinchonk@ic.or.th หรฟธ www.ic.or.th

ธัตราใ่าสัมมนา ประเภท

ธัตราใ่า สัมมนา

สมาชผก

2,675

บภ ใใลทัท่ โป

3,745

อัตรานีร้ วมค่ าเอกสาร อาหารว่ าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม สามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%


สร้านใน

เฝลฟ่ฬนอฤตพกรรม ปรับตัวสู่ยุคลดิจิทลั [1] จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว chamluck@gmail.com

ญนฬย ใ Digital ซภ่ นเฝ็นทฟ่ฬธมรัผร่ทมกันท่า เฝ็นฬย ใแห่น การเฝลฟ่ ฬ นแฝลนใรั ้น ญหญ่ โม่ ญ ช่ เอฟ ฬ นแใ่ การขฬั ผ เลฎ ก ๆ แผผทฟ่ เ ราท ากั น ธฬร ่ ทั่ ท โฝ แต่ ต้ ธ นขฬั ผ ญห้ แ รนและเรฎ ท เอม่ธก้าทญห้ทันกัผการเฝลฟ่ฬนโฝขธนสภาอแทดล้ธม ใาท่า Disruption และ Transformation ปภนมฟใทามหมาฬโม่ต่าน ปาก Do or Die “โม่เรพ่มทันนฟ้ กฎธาปโม่มฟทันหน้า” การนาธนใ์กรเอม่ธญห้อร้ธมรัผกัผการเฝลฟ่ฬนแฝลน ปภนโม่ญช่ การล้มเลพกสพ่นเดพม ๆ ทฟ่ทาโฝเสฟฬทยกธฬ่าน แต่ต้ธน อพ ป ารณาสพ่ น ทฟ่ ต้ ธ นท าเอพ่ ม เตพ ม เอม่ ธ ต่ ธ ฬธดญห้ ธ นใ์ ก ร แขฎนแกร่นด้ทฬ ดันนัน้ การนาเทใฌนฌลฬฟดพปพทัลเข้ามาญช้ ญน กระผทนการทานธย รกพป การอัฒนาอนักนาน ตลธดปน การสร้านทัฒนธรรมการทานานญหม่ปภนเฝ็นสพ่นปาเฝ็น ฝั ปปั ฬ ส าใั ญ ญ นการรั ผ มม ธ กั ผ ฬย ใสมั ฬ นฟ้ ใม ธ การมฟผยใลากรทฟ่มฟทักษะใทามสามารถ เหฎนฝระฌฬชน์ปาก การญช้ เ ทใฌนฌลฬฟ และฝระฬย กต์ ญ ช้ มั น ญนการท านานฝระป า โด้ ธ ฬ่ า นถร ก ต้ ธ นเหมาะสม ช่ ทฬลดฝั ญ หาใทามฬย ่ น ฬาก ญนการทานาน ช่ ทฬลดการญช้ ทรัอฬากรทฟ่เกพนใทามปาเฝ็น ช่ ทฬเอพ่มใทามสะดทกรทดเรฎทญนการทานาน ดันนัน้ ทฟมนาน HR ปะต้ธนเฝ็นกลโกสาใัญ ญนการสร้ า นและเฝลฟ่ ฬ นผ่ า น ผย ใลากรญห้อร้ธมรัผมมธกัผ ฬย ใดพปพทัลโด้ธฬ่านมฟ ฝระสพทธพภาอ icn

10

มฟ ก รณฟ ถภ กษาปากผรพ ษั ท ชั ้น น าญนฝระเทถโทฬ มากมาฬทฟ่เรพม่ ฝรัผตัทโฝแล้ท ธาทพ DTAC ทฟ่มย่นมัน่ อัฒนา ผย ใลากร เอม่ธส่น ต่ธสพ่นดฟ ๆ ญห้กัผลรกใ้า ฌดฬมฟ Chief Digital Officer ร่ทมกัผ Chief People Officer ผร รณาการ และทานานร่ทมกัน เอม่ธฬกระดัผการญห้ผรพการทฟ่มฟใทามทันสมัฬ ตธผฌปทฬ์ตรนญปลรกใ้า หรมธ ธนาใารโทฬอาณพชฬ์ (SCB) ทฟ่มฟการฝรัผในเฝลฟ่ฬ นกลฬย ทธ์ ธัน เนม่ธนด้ทฬผลกระทผ ธฬ่านแรนปาก FinTech ทฟ่เน้นสร้านใทามผร กอันกัผลรกใ้า ผ่านช่ ธนทานดพปพทัล และ กลย่มเซน็ ทรัล ทฟ่มฟการเตรฟฬมใน ญห้อร้ธมด้ทฬแนทใพดญหม่ Digital Centrality ฌดฬผร ้ผรพหาร โด้ร่ทมกันทผททนถภนสพ่นทฟ่ทาโด้ดฟและสพ่นทฟ่ทาแล้ทล้มเหลท กลาฬเฝ็นผทเรฟฬนทฟ่ลา้ ใ่าญนการก้าทสร่รรฝแผผธย รกพปใ้าฝลฟก และห้านสรรอสพนใ้าฌฉมญหม่ ทฟ่ผสมผสานการญช้ เทใฌนฌลฬฟ ดพ ปพ ทั ล เข้ า มาเอม่ ธ ตธผรั ผ กั ผ ลร ก ใ้ า ฬย ใมพ ล เลนเนฟ ฬ ม ปนสามารถสฬาฬฝฟ กทฟ่โม่ญช่ แใ่ญนต่านปันหทัด แต่โฝโกลถภน ต่านฝระเทถ และกล้าชนกัผห้านดันญนฬย ฌรฝ แน่นธนท่าเมม่ธมฟสพ่นญหม่เกพดขภ้นและเข้ามาญนชฟ ทพตเรา สพ่นเก่าทฟ่เราเใฬญช้ ผานธฬ่านธาปดรด้ธฬใ่าโร้ราใาและโม่โด้ ดั่นญป กฎต้ธนปากโฝแผผโม่มฟญใรเหลฟฬทแล ดรเหมมธนท่าปะ เฝ็ น สั ป ธรรมทฟ่ โ ม่ ธ าปฝม น เฝ็ น อลทั ต รขธนสั น ใมทฟ่ โ ม่ มฟ ทันหฬย ดนพ่น หากแต่เใลม่ธนโหทเรฎทผ้านช้ าผ้านโฝสร่ผรพผทญหม่ กระแสธาปแรนผ้านขภ้น ธฬร ่ กัผ สพ่น ทฟ่ม ากระทผ ผานใราท ธาปกทาดเรฟฬผโม่เหลมธซาก แล้ทสพน่ ญหม่กฎปะเปรพญนธกนาม ธฟกใรัน้


ธย รกพปกฎเช่ นกัน “กพ่นโม้ญหญ่ท่เฟ ใฬญห้ร่มเนาธาปหักฌใ่น ลนโฝ แต่กฎมฟต้นกล้าญหม่ท่ฟฌตขภ้นมาแทนทฟ่” ลธนมานั่นนภกดร กันเล่น ๆ ท่า “มฟธะโรผ้านทฟ่ญนช่ ทนชฟทพตหนภ่นขธนเรา เใฬรร้ (ท่ามฟ) เใฬเหฎน (ในธม่นถมธ) เใฬซม้ธมาญช้ (ด้ทฬตัทเธน) และตธนนฟ้โม่มฟมันธฟกแล้ท แต่ถรกทดแทนด้ทฬสพ่นญหม่ท่ฟเรา นภกโม่ถภน หรมธโม่เใฬใพดท่าปะเฝ็นโฝโด้มาก่ธน” ธย รกพปญหญ่ สมัฬนฟ้ปภนต้ธ นผสมผสานทานานร่ท มกัผธย รกพป เลฎก ปภนโม่ แฝลกทฟ่ ผ รพ ษั ท ฬั ก ษ์ ญ หญ่ ป ะหั น มาสนั ผ สนย น สตาร์ ท ธั อ ญห้ กลาฬเฝ็นเใรมธข่าฬภาฬญต้ร่มเนาขธนตัทเธน เฝ็นการผรพหาร แผผหนภ่นธนใ์กรแต่หลาฬระผผ

เมม่ธนัน้ ทักษะทฟ่มฟกฎต้ธนเฝลฟ่ฬน เรฟฬนรร้กันญหม่ (New Skill) ทัฒนธรรมทฟ่เใฬญช่ กฎต้ธนโฝ และฬธมญห้แผผแผนและทพถฟญหม่ ๆ เข้ า มาแทนทฟ่ (New Normal) ธนใ์ ก รปภ น ต้ ธ นเร่ น เใรม่ ธ น แสทนหาทานธธกสร่เฝ้ าหมาฬญหม่ท่ฟฬัน่ ฬมน ธฬ่านน้ธฬโฝต่ธ ธฟก 10 หรมธ 20 ฝฟ ข้านหน้าญห้โด้ ธนใ์กร 100 ฝฟ ทฟ่สะท้ธน ถภนใทามฬพ่น ญหญ่แ ละใทามสาเรฎปทฟ่ เใฬเฝ็นเฝ้ าหมาฬขธน ธนใ์ กรทั่ ทโฝญนธดฟ ต (from Good to Great) ในเฝลฟ่ ฬนโฝ เอราะธนใ์กรเกพดญหม่ธาฬย น้ธฬ 100 ล้าน อร้ธมทฟ่ปะขาฬ กพปการญห้ญใรกฎโด้ท่ฟสนญปและธฬากโด้มัน ฌลกนฟป้ ภนโม่มฟธะโรปฟรัน ปนสนยกกันมัน และทาสพ่นต่าน ๆ ธฬ่านมฟเฝ้ าหมาฬเฝ็นอธ

ฝระเดฎนใมธ “ธะโรกาลันปะมา และปะกระทผกัผธะโร ทฟ่เฝ็นธฬร ่ญนฝั ปปย ผัน แล้ทเราปะต้ธนเฝลฟ่ฬนและฝรัผธฬ่านโร” ดั น นั ้น ทั ก ษะญนการใพ ด โฝข้ า นหน้ า หรม ธ การใาดการณ์ ธนาใต ปภ น เฝ็ น ทั ก ษะทฟ่ ส าใั ญ และป าเฝ็ น ธฬ่ า นมากต่ ธ ผร ้ผรพหารญนฬย ในฟ้ การนัน่ ชม่นชมกัผใทามสาเรฎปเมม่ธทาน และ ทาตัทชม่ นมม่นรม่นรมฬ์กัผทันนฟ้ ฌดฬโม่แฬแสหรมธตระหนักถภน ใทามโม่แน่นธนทฟ่ปะเกพดขภ้นโด้ทยกเมม่ธญนทันอรย ่นนฟ้ ดรปะเฝ็น การญช้ ชฟ ทพ ต หรม ธ ท านานแผผเสฟ่ ฬ นโฝหน่ ธ ฬ ลธนอพ นพ ป อพปารณากัผใาถามเหล่านฟ้

ปะเหฎนท่าใาสธนใาต่ธโฝนฟ้ “Transfhrmatihn” และ “Disruptihn” เฝ็นทัน้ ทพกฤตและฌธกาสสาหรัผญใรหลาฬใน หรมธธาปปะทยกในกฎท่าโด้ เอราะมฟผลเกฟ่ฬทข้ธนสัมอันธ์กัผ เราโม่ทานตรนกฎทานธ้ธม ธฟกทัน้ ส่นผลกระทผทัน้ ทานผทก และทานลผโฝญนทยกทนการ โม่ท่าปะด้านการถภ กษา การแอทฬ์ และสาธารณสย ข ธย ตสาหกรรม การใ้ า การผรพ ก าร การเกษตร หรมธแม้แต่การญช้ ชฟทพตฝระปาทันขธนเราทยกใน ตัน้ แต่เกพดปนแก่ ธันเนม่ธนมาปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนขธนฬย ใ สมัฬทฟ่ นาอาเราทยกในและสัน ใมต้ ธนเข้าโฝเกฟ่ฬ ทข้ธ นและ สัมอันธ์กัผดพปพทัลธฬ่านหลฟกเลฟ่ฬนโม่โด้ และโม่มฟทานปะหนฟ อ้น นธกปากนัน้ การฝฏพทัตพธยตสาหกรรมทฟ่นพฬามท่า “เข้าสร่ ฬย ใ 4.0 ทฟ่ทยกสพ่นเชม่ ธมต่ธถภนกันและสม่ธสารสั่นนานกันแผผ โร้ ส าฬ” ท าญห้ ส ภาอแทดล้ ธ มเฝลฟ่ ฬ นแฝลนโฝธฬ่ า นมาก ปนโม่มฟเทลาญห้เราโด้ใพดหรมธตัน้ หลักธะโรมากนัก นธกปาก สาทเท้าก้าทญห้เรฎทเข้าโท้ ปากหนันสมธ “Digital Transfhrmatihn: A ihdel th iaster Digital Disruptihn” ซภ่ นแต่นฌดฬ Ja Caudron และ Dado Van Peteghem โด้เล่าถภนฝระสผการณ์ท่ฟอทกเขา โด้ เ ข้ า โฝช่ ทฬเหลม ธ ผรพ ษั ท ต่ า น ๆ มากมาฬ ทั ้น ญนทนการ สม่ธสารมทลชน (ทพทฬย ทฟทฟ สพ่นอพมอ์) ธนาใาร ฬานฬนต์ ใ้าฝลฟก และญนธฟกหลาฬธย ตสาหกรรม ญนการเฝลฟ่ฬนผ่าน ธนใ์กรและรร ฝแผผการทานานญหม่ญห้เฝ็นดพปพทัล (Digital Transformation) ฌดฬเฉอาะด้ า นการผรพ ห ารทรั อ ฬากร ผย ใใล ซภ่ นต้ธนเกฟ่ฬทข้ธนและสัมอันธ์กัผทยกในญนธนใ์กร ท าญห้ เ กพ ด การเฝลฟ่ ฬ นแฝลนญนหลาฬมพ ตพ ทั ้ น ทานด้ า น ทัฒนธรรม (Culture) สภาอแทดล้ธมการทานาน (Climate in Action) การผสานอลั น ท านานร่ ท มกั น (Collaboration) การสม่ ธ สารภาฬญนธนใ์ ก ร (Communication) และการ อัฒ นาใทามสามารถญหม่ (Competency) ทฟ่ส ธดรั ผ กั ผ การทานานญนฬย ใดพปพทัล เอราะถ้าล่าช้ าญนการตัดสพนญปและ ลนมมธฝฏพผัตพ กฎธาปทาญห้ธนใ์กรและธย รกพปล่มสลาฬหาฬโฝ โด้ญนอรพผตา

• ใยณนภกถภนธย รกพปญดทฟ่มฟชม่ธเสฟฬนและใทามสาเรฎป ญนธดฟ ต แต่ ก ลั ผ ล่ ม สลาฬหาฬโฝแล้ ท ญนทั น นฟ้ และเราโด้เรฟฬนรร้ธะโรปากเขาเหล่านัน้ • สพนใ้าและผรพการญดทฟ่ผร้ในหลนญหล ใลัน่ โใล้ และ ญช้ กันมากญนทันนฟ้ ธาปโม่มฟญใรรร้ปักเลฬญนทันหน้า • แ ผ ร น ด์ ทฟ่ ท่ า แ น่ กฎ ธ า ป แ อ้ ญ ป ใ น ทฟ่ ฌ ล เ ล แล้ ท ผั น เธพ ญ ในส่ ท นญหญ่ ญ นสมั ฬ นฟ้ กฎ รั ก น่ า ฬ หน่าฬเรฎทเสฟฬด้ทฬ • ใน เฝ็นฝั ปปัฬสาใัญทฟ่สยดญนทยก ๆ เรม่ธน แต่ธาป โม่ญช่ ทยกในทฟ่ถรกเลมธกญห้โด้โฝต่ธ แล้ทตัทใยณล่ะ • เใรม่ธนปักรและหย่นฬนต์ธาปใพดเธนโม่โด้ญนทันนฟ้ แต่ อ รย ่ น นฟ้โ ม่ แ น่ เมม่ ธ เราสธนญห้ มั น เรฟ ฬ นรร้ โ ด้ ญ น ทยกเรม่ธน • เใฬใพดท่าเกษตร ใมธ การเอาะฝลรก แต่ธาปโม่ถรก เสมธโฝ เมม่ ธ ผานธฬ่ า นมั น สั น เใราะห์ ขภ้น มาโด้ และญช้ เทลาโม่นาน • ญช่ ธาฬย เฝ็ นเอฟ ฬ นตั ท เลข เราปภ น มฟ ผร้ ผ รพ ห าร ธาฬย 20 ต้น ๆ และมฟในทานานหลันทัฬเกษฟ ฬณ เอพ่มขภน้ แล้ทตัทเราตธนนฟล้ ่ะธฬร ่ญนทัฬโหน ปะต้ธน เตรฟฬมตัทเธนธฬ่านโร

11

icn


นธกปากอนั ก นานและผร ้ ฝ ฏพ ผั ตพ น านญนต าแหน่ น หน้ า ทฟ่ ต่ า น ๆ ญนธนใ์ กรทฟ่ ต้ ธ นฝรั ผ ตั ท และรั ผ มม ธ กั ผ การ เฝลฟ่ฬนแฝลนแล้ท ผร ้นาและใณะปัดการทฟ่ทาหน้าทฟ่ชฟ้นาและ ผรพหารธนใ์กรกฎต้ธนเฝ็นในทฟ่รธผรร้ ทันสมัฬ และโทกัผการ เฝลฟ่ฬนแฝลนทฟ่รทดเรฎทมากญนฬย ในฟ้ ญนธดฟตเราธาปปะใย้นเใฬ กัผตาแหน่นนานญนระดัผ C level ทฟ่เรฟฬกท่า CIO หรมธ Chief Information Officer เ อ ร า ะ เ ร า รร้ ท่ า ข้ ธ มร ล (Data) ทฟ่เ กพ ด ขภ้น และมฟ การเกฎ ผ ผ้ า นโม่ เ กฎ ผ ผ้ า นญนแต่ ล ะขั ้น ตธนนั ้น โม่มฟใ่าธะโรเลฬ ถ้าโม่โด้ผ่านการฝระมทลผลญห้ธฬร ่ญนรรฝแผผ ทฟ่เฝ็นฝระฌฬชน์ต่ธการตัดสพนญปญนเชพนธย รกพป ระผผสารสนเทถ เอม่ธการปัดการ (Management Information System – MIS) ปภ น เฝ็ น สาขาหนภ่ น ซภ่ น ส าใั ญ (ผมขธนพ ฬ าม Information เท่ากัผ Data + Pattern) แต่เมม่ธเทลาผ่านมาระฬะหนภ่น ฬย ใทฟ่สันใมเฝพ ดกท้าน การเลม่ธนโหลเใลม่ธนฬ้าฬในปากทฟ่หนภ่นโฝธฟกทฟ่หนภ่น ปากธนใ์กร หนภ่ น โฝฬั น ธฟ ก ธนใ์ ก รหนภ่ น หรม ธ แม้ แ ต่ ก ารเใลม่ ธ นฬ้ า ฬ ระหท่านฝระเทถ เฝ็นผลญห้ใทามรร้และฝระสผการณ์ท่ฟธฬร ่ญน ตั ท ใน (Tacit Knowledge) โด้ ห าฬธธกโฝปากธนใ์ ก ร กท่าปะอัฒนาในญหม่ญห้เก่นและมฟใทามสามารถญกล้เใฟฬน ในเดพ ม ต้ ธ นญช้ เทลาและฬย ่ น ฬากมาก CKO หรม ธ Chief Knowledge Officer ปภ น กลาฬเฝ็ นบฟ ฌ ร่ ข ธนภารกพ ป นฟ้ ทฟ่ต้ธนทาหน้าทฟ่สร้านทัฒนธรรมทฟ่ทาญห้เกพดการแลกเฝลฟ่ฬน เรฟฬนรร้ และอัฒนาระผผปัดเกฎผใทามรร้และฝระสผการณ์ ทฟ่สนั่ สมธฬร ่ญนตัทใน ญห้ธฬร ่ญนรรฝแผผทฟ่อร้ธมถ่าฬทธดญห้กัผ ในธม่นญนธนใ์กร (Explicit Knowledge) หัทข้ธ การปัดการ ใทามรร้ (Knowledge Management - KM) ปภ นกลาฬเฝ็ น ธฟกสาขาหนภ่น ซภ่ นสาใัญและมาต่ธฬธดญห้สารสนเทถมฟอลันธานาป มากขภน้ (ผมขธนพฬาม Knowledge เท่ากัผ Information + Action) แต่ญนฬย ใสมัฬฝั ปปย ผันทฟ่ธะโร ๆ กฎเฝ็นดพปพทัล สาหรัผ CEO ญนผรพษัทโบเทใ ในมฟใทามรร้ใทามสามารถเกฟ่ฬทกัผ เทใฌนฌล ฬฟ ม ากอธใทร แต่ ส าหรั ผ ผ รพ ษั ททั่ ท โ ฝ ญ น ธย ตสาหกรรมธม่น ๆ ธาปปาเฝ็นต้ธนมฟหนภ่นญนใณะผร ้ผรพหาร ทฟ่ มฟ ใ ทามรธผรร้ แ ละก้ า ททั น กั ผ การเฝลฟ่ ฬ นแฝลนขธน เทใฌนฌลฬฟ ดพ ปพ ทั ล เอม่ ธ ทฟ่ ป ะเข้ า มาช่ ทฬ CEO ก าหนด ทพสัฬทัถน์และฌใรนสร้านการเฝลฟ่ฬนแฝลนภาฬญนสร่ธนใ์กร ดพปพทัล ญนหนันสมธเล่มดันกล่าท โด้อรดถภน CDO หรมธ Chief Digital Officer ซภ่ นปะเฝ็นในทฟ่มฟผทผาทสรนมากญนการช่ ทฬ ขั ผ เใลม่ ธ นญห้ ธ นใ์ ก รมฟ ถักฬภาอและใทามอร้ ธ มญนการ รั ผ มม ธ กั ผ การแข่ น ขั น ญนรร ฝ แผผญหม่ ๆ ซภ่ นขภ้ น ธฬร ่ กั ผ ท่ า “แต่ละธนใ์กรปะมธน Digital เฝ็นทพกฤต (Crisis) หรมธปะ มธนเฝ็นฌธกาส (Opportunity)” icn 12

ฬพ่นเฝลฟ่ฬนผ่านโด้เรฎทและราผรม่น ฌดฬมฟแรนต่ธต้านน้ธฬ นัน่ ใมธ “ทยกในเข้าญปและตระหนักถภนใทามสาใัญ ร่ทมด้ทฬ ช่ ทฬกันธฬ่านมย ่นมั่นตัน้ ญป” ธนใ์กรและทยกในกฎสามารถ โฝต่ธโด้ธฬ่านมฟธนาใตแน่นธน ซภ่ นหนันสมธเล่มดันกล่าทโด้ ญห้ กรธผแนทใพ ดเชพ นฬย ทธถาสตร์ (Strategic Framework) โท้ธฬ่านน่าสนญปญน 7 ฝระเดฎน และมากกท่า 40 ตัทขัผเใลม่ธน สร่ การเฝลฟ่ ฬ นผ่ า นญนการสร้ า นฌมเดลญหม่ ท่ฟ ท าญห้ ธ นใ์ กร สามารถปั ด ท าแผนทานเลม ธ กทฟ่ แ ตกต่ า น (Different Scenario Plans) เอม่ธญห้ผร้ผรพหารสามารถเลมธกแผนทฟ่ดฟ และเหมาะสมส าหรั ผ ธนาใต และด าเนพ น การปั ด ทาน ฌใรนสร้านและผทผาทขธนในญนธนใ์กรญหม่โด้เฝ็นธฬ่านดฟ

นธกปากนัน้ ฬันธธพผาฬถภนใยณสมผัตพหรมธใทามสามารถ ขธน CDO ซภ่ นฝระกธผด้ ทฬ (1) Leadership and Charisma สามารถเข้ า ถภน ในทย กกลย่ ม ญนธนใ์กรและฌน้ ม น้า ทญห้ เ หฎ น ใทามสาใั ญขธนการเฝลฟ่ฬ นผ่ า นธนใ์ กรโฝสร่ ฬยใดพปพ ทั ล (2) Breaking Down the Traditional Silos สามารถ สลาฬฌใรนสร้า นเดพม โฝสร่ ฌใรนสร้ า นญหม่ท่ฟ มฟ การทานาน สธดฝระสานกันทัน้ ญนแนทดพ่น แนทนธน และแนททแฬน (3) Understanding and Managing the Internal Politics เข้าญปการเมมธนภาฬญนธนใ์ กรและสามารถสม่ธสารสร้า น สั ม อั น ธ์ ด้ ท ฬ ภาษาทฟ่ แ ตกต่ า นกั น โ ฝญ นแต่ ล ะกลย่ ม (4) A Challenger of Everything อร้ธมรัผกัผใทาม ท้ า ทาฬ ญหม่ ๆ ญนทย ก นาน ทย ก กระผทนการ แล ะ (5) A Thorough Digital Knowledge รร้ ร ธผเกฟ่ ฬ ทกั ผ ดพ ปพ ทั ล ทฟ่ มฟ ผ ลต่ ธ ธย รกพ ป การเนพ น การใ้ า การตลาด การผลพต และการอัฒนาทรัอฬากรผย ใใล แน่นธนท่าการฝรัผตัทขธนผย ใลากรทยกส่ทนนาน ตั ้น แต่ ร ะดั ผ ฝฏพ ผั ตพ ก ารโฝปนถภ น ผร ้ ผ รพ ห าร มฟ ใทามป าเฝ็ น ธฬ่านฬพ่นสาหรัผการเฝลฟ่ฬนแฝลนทฟ่แฝลกญหม่ เอม่ธญห้ก้าททัน และรัผมมธกัผการทานานญนฬย ใดพปพทัล ญนฉผัผต่ธโฝ เรามา ตพ ด ตามกั น ต่ ธ นะใรั ผ ท่ า “ผย ใลากรใทรต้ ธ นฝรั ผ ตั ท ฝรั ผ อฤตพ กรรมด้ า นญดกัน ธฟ กผ้ า น เอม่ธ ใทามสาเรฎป ขธน ธนใ์กรญนฬย ใดพปพทัล”

ภาอปาก : https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAhS AAAAJGM4MGY0NzIwLTdkODItNDAwNS1hZWQ2LTAwNDQzNTgzMzViNw.jpg https://managementguidebydoublepine.files.wordpress.com/2014/06/924e149af069b8ea323a809fbb1171d4_m.jpg


สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

เทในผใ

การป้ ธนกันใทามเสฝ่ฬน

จากธัตราแลกเปลฝ่ฬนเนผนตราระหท่านประเทถ หัทข้ธการสัมมนา

ทันธันใารทฝ่ 17 ตภลาใม 2560 เทลา 9.00-16.00 น. ณ ฌรนแรม บลผสตัน สภทรรณ อาร์ใ ทผท (ถนนสภขภมทผท)

 ภาอรทมการบรผหารการเนผน  ทาใทามเข้าญจกับเนผนสกภลสาใัญ เช่ น เนผนสกภลฬม ฌร เหตภผลขธนทฝ่มาและธผทธผอลขธนเนผนสกภลสาใัญ  การใานทณธัตราแลกเปลฝ่ฬนล่ทนหน้า ทาโมเป็น premium และ discount  การกาหนดธัตราแลกเปลฝ่ฬนประจาทันขธนธนาใาร  ทฝ่มาขธนธัตราแลกเปลฝ่ฬนธ้านธผน (Reference Rate)  เปรฝฬบเทฝฬบธัตราแลกเปลฝ่ฬนญนระบบ Basket of Currency กับ Managed Float  เใรฟ่ธนมฟธทฝ่ญช้ เอฟ่ธลดใทามเสฝ่ฬนจากธัตราแลกเปลฝ่ฬน  ทาสัญญาซฟ้ธ*ขาฬเนผนสกภลต่านประเทถล่ทนหน้า กับธนาใาร (Forward Contract)  Future Contract  Option การญช้ สผทธผซฟ้ธ*ขาฬ  Swaps  ข้ธอพนปฏผบัตผตามสัญญา  เปผ ดบัญชฝสกภลเนผนต่านประเทถ (FCD= Foreign Currency Deposit)  การเลฟธกสกภลเนผนญนการซฟ้ธ*ขาฬเอฟ่ธลดใทามเสฝ่ฬน จากธัตราแลกเปลฝ่ฬน  กฎหมาฬทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนกับธัตราแลกเปลฝ่ฬน

ใภณทัชระ ปผ ฬะอนษ์ ทฝ่ปรพกษาธนใ์กรเธกชนชัน้ นาด้านการนาเข้าและส่นธธก

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม

เหมาะสาหรับ เจ้ า ขธนกผ จ การ ผม ้ บ รผ ห ารระดั บ สม น ผม ้ จั ด การ/ เจ้าหน้าทฝ่ฝ่าฬการเนผน ฝ่ าฬบัญชฝ ฝ่ าฬต่านประเทถ ฝ่ าฬนาเข้า-ส่นธธก และผม ้สนญจทัท่ โป

ธัตราใ่าสัมมนา ประเภท

ธัตราใ่า สัมมนา

สมาชผก

3,210

บภ ใใลทัท่ โป

4,280

อัตรานีร้ วมค่ าเอกสาร อาหารว่ าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%

แผนกฝพ กธบรมและบรผการนักลนทภน  0 2936 1429 ต่ธ 210 (ใภณถถผนทร์ชล), 206 (ใภณกาญจนา) ฌทรสาร 0 2936 1441-2

E-mail: sasinchonk@ic.or.th, kanjanac@ic.or.th หรฟธ www.ic.or.th


เทในผใการป้ ธนกันใทามเสฝ่ฬน

ด้านธภ รกรรมญนตลาดเนผน

ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ nuttapongw@ic.or.th

ปฏผเสธโม่โด้ท่า สผ่นสาใัญญนการดาเนผนธภ รกผจการใ้า การลนทภน ระหท่า นประเทถ นั่นใฟธ “ใทามฯั นฯทนขธน ธัตราแลกเปลฝ่ฬนเนผนตราระหท่านประเทถ” ทฝ่ธาจทาญห้ฯม้ใ้า หรฟธนักลนทภนสามารถทาราฬโด้เป็นกธบเป็นกามากมาฬ มหาถาลจากการดาเนผนธภ รกผจ หรฟธธาจขาดทภนฬ่ธฬฬับ ถพนขัน้ ธับจนกันเลฬทฝเดฝฬท สผ่ น ส าใั ญ ทฝ่ ฯม้ ป ระกธบการและนั ก ลนทภ น ทฝ่ มฝ ก าร ตผ ด ต่ ธ ซฟ้ ธ ขาฬระหท่ า นประเทถจะต้ ธ นทราบและต้ ธ น ท าใทามเข้ า ญจญนหลั ก การบรผ ห ารประการหนพ่ น นั่ น ใฟ ธ การป้ ธนกันใทามเสฝ่ฬนด้านธภ รกรรมญนตลาดเนผน ซพ่ นจะมฝ ทผธฝการต่าน ๆ ดันนฝ้ 1. การท าสั ญ ญาซฟ้ ธ *ขาฬเนผ น ตราต่ า นประเทถ ล่ทนหน้า (Forward contract) หรฟธทฝ่หลาฬในเรฝฬกท่า “การจธนฮธร์ เ ทผ ร์ ด ” ใฟ ธ การตกลนทฝ่ จ ะซฟ้ ธ หรฟ ธ ขาฬ เนผนตราต่านประเทถ เอฟ่ธป้ ธนกันใทามเสฝ่ฬนจากใทาม ฯันฯทนขธนธัตราแลกเปลฝ่ฬน ญห้ฯม้ประกธบการสามารถ บรผหารการเนผนโด้ธฬ่านมั่นญจ เช่ น เนผนดธลลาร์สหรัฐกับ ธนาใาร ณ ทั น ทฝ่ ก าหนดโท้ ญ นธนาใต ด้ ท ฬธั ต รา แลกเปลฝ่ ฬ นและจ านทนเนผ น ทฝ่ โ ด้ ต กลนโท้ ณ ปั จจภ บั น และมฝ ร ะฬะเทลาส่ น มธบเนผ น มากกท่ า 2 ทั น ท าการ ตัทธฬ่าน

icn 14

ห า ก ฯม ้ ส่ น ธ ธ ก ห รฟ ธ ฯม ้ มฝ ร า ฬ โ ด้ เ ป็ น เ นผ น ส กภ ล ต่านประเทถและมฝต้นทภนเป็นเนผนบาท สามารถแปลนราฬโด้ เป็นสกภลเนผนบาท ทาญห้ทราบธัตราฯลกาโรญนสกภลเนผนบาท โด้ทันทฝหลันโด้รับใาฬฟนฬันสั่นซฟ้ธสผนใ้าหรฟธบรผการ ฌดฬโม่ต้ธน เสฝ่ฬนกับการแขฎนใ่าขธนเนผนบาทญนธนาใต หรฟ ธ หากฯม ้ นาเข้ า หรฟ ธ ฯม ้มฝ ใ่ า ญช้ จ่ า ฬเป็ น เนผ น สกภ ล ต่ า นประเทถและมฝ ร าฬโด้ เ ป็ น เนผ น บาท สามารถแปลน ใ่าญช้ จ่าฬเป็นสกภล เนผนบาท ทาญห้ทราบธัตราฯลกาโรญน สกภลเนผนบาทโด้ทันทฝหลันทาการสั่นซฟ้ธสผนใ้าหรฟธบรผการ ฌดฬโม่ต้ธนเสฝ่ฬนกับการธ่ธนใ่าขธนเนผนบาทญนธนาใต ทัน้ นฝ้ ธัตราแลกเปลฝ่ฬนทฝ่ตกลนโท้ญนสัญญาสาหรับ การส่นมธบเนผนญนธนาใตเรฝฬกท่า Forward rate ซพ่ นเป็น ธัตราแลกเปลฝ่ฬนทันทฝ (Spot rate**) บทกด้ทฬ Forward point (Forward rate = Spot rate + Forward point) Forward point จะสะท้ธนส่ทนต่านธัตราดธกเบฝฬ้ ระหท่านเนผน 2 สกภล ทฝ่นามาแลกกัน ซพ่ นโม่โด้สะท้ธนถพน การใาดการณ์ ธั ต ราแลกเปลฝ่ ฬ นญนธนาใต ทั ้ น นฝ้ Forward Point ธาจเป็นบทก ตผดลบ หรฟธเป็นถมนฬ์กฎโด้ ขพ้นธฬม ่กับระฬะเทลาขธนสัญญา Forwards และส่ทนต่าน ขธนธัตราดธกเบฝฬ้ ดันกล่าท


2. การซฟ้ธสผทธผ์ท่จฝ ะซฟ้ธ หรฟธซฟ้ธสผทธผ์ท่จฝ ะขาฬเนผนตรา ต่านประเทถญนธนาใต (Options) ใฟธ การตกลนซฟ้ธสผทธผ์ ทฝ่ จ ะซฟ้ ธ หรฟ ธ ซฟ้ ธ สผ ท ธผ์ ท่ฝ จ ะขาฬเนผ น ตราต่ า นประเทถด้ ท ฬ ธัตราแลกเปลฝ่ฬน และจานทนเนผนทฝ่โ ด้ตกลนโท้ล่ทนหน้ า ฌดฬฯม ้ซฟ้ธสผทธผ์จะต้ธนจ่าฬใ่า Option Premium ญห้กับ ธนาใารญน 2 ทั น ท าการ หลั น จากโด้ ต กลนซฟ้ ธ สผ ท ธผ์ ดัน กล่ า ทจากธนาใาร การซฟ้ ธ สผ ท ธผ์ ญนการซฟ้ ธ หรฟ ธ ขาฬ เนผนตราต่านประเทถช่ ทฬญห้ธภรกผจสามารถกาหนดฯลกาโร ขัน้ ต่าโด้ตัน้ แต่ทันทฝ่ซฟ้ธสผทธผ์ ญนขณะทฝ่สามารถโด้ประฌฬชน์ จากธัตราแลกเปลฝ่ฬนทฝ่ดฝกท่า ณ ทันซฟ้ธขาฬเนผนจรผน

หรฟ ธ หากฯม ้ น าเข้ า หรฟ ธ ฯม ้ มฝ ใ่ า ญช้ จ่ า ฬเป็ น เนผ น สกภ ล ต่ า นประเทถและมฝ ร าฬโด้ เ ป็ น เนผ น บาท ใาดท่ า เนผ น บาทจะ แขฎ น ใ่ า ขพ้ น จากปั จ จภ บั น (ซฟ้ ธ เนผ น ตราต่ า นประเทถโด้ ด้ ท ฬ ต้นทภนเนผนบาททฝ่น้ธฬลน) สามารถซฟ้ธ Call Option เอฟ่ธ ประกันธัตราแลกเปลฝ่ฬนทฝ่จะซฟ้ธโม่ญห้สมนกท่าระดับทฝ่รับโด้ ทา ญห้สามารถกาหนดธัตราฯลกาโรขัน้ ต่าขธนธภ รกผจโด้ทันทฝ และฬั น มฝ ฌ ธกาสโด้ ก าโรจากธั ต ราแลกเปลฝ่ ฬ นเอผ่ ม หาก เนผนบาทแขฎนใ่าขพน้ ตามใาด

ทผธฝการนฝเ้ หมาะกับฯม ้ท่ฝใาดการณ์ท่า เนผนบาทจะมฝ ใทามฯันฯทนสมน แต่มฝใทามเธนเธฝฬนญนทผถทานด้านญด ด้ า นหนพ่ น จพ น ต้ ธ นการป้ ธนกั น ใทามเสฝ่ ฬ นขธนธั ต รา ฯลกาโรขัน้ ต่า ญนขณะทฝ่เปผ ดฌธกาสสมนสภดญนการทากาโร จากธั ต ราแลกเปลฝ่ ฬ น ฌดฬฬผ น ดฝ จ่ า ฬใ่ า ญช้ จ่ า ฬญนการ ซฟ้ธสผทธผ์ เช่ น ห า ก ฯม ้ ส่ น ธ ธ ก ห รฟ ธ ฯม ้ มฝ ร า ฬ โ ด้ เ ป็ น เ นผ น ส กภ ล ต่านประเทถและมฝต้นทภนเป็นเนผนบาท ใาดท่าเนผนบาทจะ ธ่ธนใ่าลนจากปั จจภ บัน (ขาฬเนผนตราต่านประเทถโด้ราฬโด้ เนผนบาททฝ่มากขพ้น) สามารถซฟ้ธ Put Option เอฟ่ธประกัน ธัตราแลกเปลฝ่ฬนทฝ่จะขาฬโม่ญห้ต่ากท่าระดับทฝ่รับโด้ ทาญห้ สามารถกาหนดธั ต ราฯลกาโรขั ้นต่า ขธนธภ รกผ จ โด้ ทั น ทฝ และฬั น มฝ ฌ ธกาสโด้ ก าโรจากธั ต ราแลกเปลฝ่ ฬ นเอผ่ ม หาก เนผนบาทธ่ธนใ่าลนตามใาด ทฝ่มา :http://www.kasikornbank.com/th/corporate/fxderivatives/pages/fxforward.aspx http://www.kasikornbank.com/th/corporate/fxderivatives/pages/fxoption.aspx เธกสาร : เรฟ่ธนน่ารม้เกฝ่ฬทกับการบรผหารใทามเสฝ่ฬนจากธัตราแลกเปลฝ่ฬน, ธนาใารแห่นประเทถโทฬ ภาอจาก : https://k-expert.askkbank.com/SiteCollectionImages/KExpertImages/Need/14_Invest/14_P001.jpg

ทัน้ นฝก้ ารป้ ธนกันใทามเสฝ่ฬนหรฟธการบรผหารนานด้าน ธภ รกรรมการเนผ น ฯม ้ ป ระกธบการใทรถพ กษาราฬละเธฝ ฬ ด ข้ธมม ล หรฟธปรพกษาฯม ้เชฝ่ฬทชาญด้านการเนผน เอฟ่ธป้ ธนกัน ฯลกระทบทฝ่ ธ าจเกผ ด ขพ้ น โด้ ธ ฬ่ า นโม่ ใ าดใผ ด ทั ้น นฝ้ส มาใม สฌมสรนั ก ลนทภ น จะจั ด บรรฬาฬญนหั ท ข้ ธ “เทในผ ใ การ ป้ ธนกั น ใทามเสฝ่ ฬ นจากธั ต ราแลกเปลฝ่ ฬ นเนผ น ตร า ต่ า นประเทถ” ญนทั น ธั น ใารทฝ่ 17 ตภ ล าใม 2560 เทลา 09.00-16.00 น. ณ ฌรนแรม บลผสตัน สภทรรณ อาร์ใ ทผท (ถนนสภ ขภ ม ทผ ท ) สนญจสามารถสธบถามข้ ธ มม ล เอผ่ ม เตผ ม โด้ท่ฝ ฌทร 0 2936 1429 ต่ธ 206 (ใภณกาญจนา) ต่ธ 210 (ใภณถถผนทร์ชล)

สมัครใช้บริการออนไลน์ สมัครสมาชิก IC หรือ ต่ออายุสมาชิก สธบถามราฬละเธฝ ฬ ดเอผ่ ม เตผ ม แฯนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟ่ธสารธนใ์กร  0 2936 1429 ต่ธ 201-203 0 2936 1441-2, E-mail: Cus_service@ic.or.th www.ic.or.th 15 icn


มฬย รฟฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

GROWING TOGETHER ก้าวสู่ระบบงานวัตถุดิบยุคดิจิทัล 4.0 <<สมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น ปั ด สั ม มนาส าหรั ผ ฯร ้ ญ ช้ ผ รพ ก าร เรม่ ธ น “Growing Online Together เตรฟ ฬ มใทามอร้ ธ มระผผนานทั ตถย ดพ ผ สร่ ฬย ใดพ ปพ ทั ล 4.0” เอม่ธเฝ็นการสร้านใทามรร้ ใทามเข้าญป ญนระผผนานทัตถยดพผสาหรัผฯร ้ญช้ ผรพการ ญนเขตกรย นเทอมหานใร เมม่ธทันธันใารทฟ่ 5 กันฬาฬน 2560 ณ ห้ธนแซฮโฮร์ 204-206 ธพมแอฎใ เมมธนทธนธานฟ ทฟ่ฯ่านมา ฌดฬโด้รัผเกฟฬรตพปาก ใยณเปษฎา ถรถภ ก ฯร ้ ธ านทฬการส านั ก อั ฒ นาฝั ป ปั ฬ สนั ผ สนย น การลนทย น ส านั ก นาน ใณะกรรมการส่นเสรพมการลนทยน เฝ็นฯร ้กล่าทเฝพ ดนาน ปากนัน้ ใยณทฟรอนษ์ ถพ รพ ทัน ฯร ้ปั ดการสมาใมสฌมสรนัก ลนทย น โด้ ผ รรฬาฬและแสดนทพ สัฬ ทั ถน์ ญ น หัทข้ธ “การเชม่ ธ มฌฬนธย รกพปการลนทยนญนฬย ใดพปพทัล 4.0” ต่ธเนม่ธนด้ทฬการ ผรรฬาฬญนหั ท ข้ ธ “RMTS New Technology” ฌดฬ ใย ณ ทนกรต ฌฬธานั ก หัทหน้าะ่ าฬเทใฌนฌลฬฟสารสนเทถ สมาใมสฌมสรนักลนทยน โด้ผรรฬาฬเกฟ่ฬทกัผ ระผผนานสารสนเทถขธนสมาใมทฟ่มฟการอัฒนาขภน้ ญนฝั ปปย ผันญห้มฟใทามทันสมัฬ สามารถญช้ นานโด้ธฬ่านสะดทกและรทดเรฎท และช่ ทนสยดท้าฬเฝ็นการเสทนาร่ทม ฌดฬ ใยณทฟรอนษ์ ถพ รพทัน, ใยณทนกรต ฌฬธานัก อร้ธมกันนฟฬ้ ันโด้รัผเกฟฬรตพปาก ใยณขทัญชัฬ ทรกัลฬากยล และ ใยณภาใภรมพ ผร รณผย ณฬ์ นักทพชาการส่นเสรพม การลนทย น ชานาญการอพเ ถษ ปากสานั ก นานใณะกรรมการส่ น เสรพ ม การ ลนทยน ร่ทมเสทนาญนหัทข้ธ “ก้าทสร่ระผผนานผัญชฟ ทัตถยดพผและ สรตรการฯลพต Online และ นานตัดผัญชฟแผผโร้เธกสาร” อร้ธมตธผข้ธใาถามปากฯร ้เข้าร่ทม สั ม มนาธฬ่ า นเข้ ม ข้ น ซภ่ น นานใรั ้น นฟ้ปั ด ขภ้ น 2 รธผ (รธผเช้ า และรธผผ่ า ฬ) ฌดฬโด้รัผการตธผรัผปากฯร ้ญช้ ผรพการกท่า 1,000 ราฬ

icn

16


ใ รั ้ น ทฟ่

3 ก้าทสร่ใทามสาเรฎป...หลันโด้รัผการส่นเสรพม BOI <<ส ม า ใ ม ส ฌ ม ส ร นั ก ล น ทย น ปั ด กพ ป ก ร ร ม “ Open House ก้ าทสร่ ใทามส าเรฎ ป หลั น โด้ รั ผ การส่ น เสรพ ม BOI” ใรั ้น ทฟ่ 3*2560 เมม่ ธ ทั น อย ธทฟ่ 13 กั น ฬาฬน 2560 ณ สมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น สานักนานกรย นเทอฯ ฌดฬกพปกรรมนฟ้ปัดขภ้นเอม่ธเฝพ ดฌธกาสญห้ผรพษัท ทฟ่โด้รัผส่นเสรพมการลนทยนราฬญหม่ปาก BOI เข้ามาทาใทามรร้ปัก กัผสมาใมอร้ธมแนะนานานผรพการ ธาทพ นานผรพการสั่นฝล่ธฬ เใรม่ ธ นปั ก ร (eMT Online), นานผรพ ก ารสั่ น ฝล่ ธ ฬและตั ด ผั ญ ชฟ ทัตถยดพผ (RMTS), นานผรพการ Counter Service และนานผรพการ สมาชพก ธฟกทัน้ สร้านใทามเข้าญปญนนานผรพการด้านข้ธมร ล ข่าทสาร ฌดฬหลั น ปากทฟ่ ผ รพ ษั ท โด้ รั ผ การส่ น เสรพ ม การลนทย น แล้ ท ปะด าเนพ น ธย รกพปต่ธโฝธฬ่านโรญห้ถรกต้ธน สมาใมโด้รัผเกฟฬรตพปากทพทฬากร ขธน BOI มาโขข้ธข้ธนญปและญห้ใทามกระป่านแก่ผรพษัททฟ่เข้าร่ทม กพ ป กรรมธฬ่ า นเฝ็ น กั น เธน ซภ่ น ปะช่ ทฬธ านทฬใทามสะดทกแก่ ฯร ้ญช้ ผรพการราฬญหม่ญนการดาเนพนนานญนขัน้ ตธนต่าน ๆ ทาญห้ธยรกพป นัน้ ดาเนพนต่ธเนม่ธนโด้ธฬ่านฝระสผฯลสาเรฎป

ใยณชย ลฟกร ทพอฬ์ทธน ฯร ้ปัดการะ่ าฬผัญชฟ ผรพษัท ทธนโชฬธย ตสาหกรรม ปากัด ถมธ ท่า เฝ็ น กพป กรรมทฟ่ ดฟม าก เอราะก่ธ นทฟ่ ป ะมาเข้ า ร่ทมกพปกรรม โม่มฟใทามรร้ด้านนฟเ้ ลฬเนม่ธนปากโม่โด้ดรแลนาน ส่ทนนฟ้ฌดฬตรน แต่ด้ทฬเราเฝ็นะ่ าฬผัญชฟทาญห้ปาเฝ็นต้ธนรร้ ทย ก เรม่ ธ นขธนทย ก ส่ ท นนานญนผรพ ษั ท รทมถภ น นานด้ านการ สัน่ ฝล่ธฬและตัดผัญชฟ ทัตถยดพผและเใรม่ธนปักรด้ทฬ ซภ่ นการ เข้ า ร่ ท มใรั ้น นฟ้ท าญห้ โ ด้ รั ผ ทราผญนปย ดทฟ่ เ ราสนสั ฬ มฟ ใ ทาม เข้ า ญปมากขภ้ น เมม่ ธ เทลาเราโฝตรทปสธผนานปะโด้ รร้ ท่ า มฟขัน้ ตธนทฟ่ถรกต้ธนเฝ็นธฬ่านโร มธนเหฎนภาอรทมขธนนาน โด้ชดั เปนมากขภ้น และสามารถปะนาโฝญช้ ญนการตรทปสธผ ใทามถรกต้ธนโด้น่าฬและใรผถ้ทนมากขภน้ ด้ทฬ”

ส าหรั ผ การฝรั ผ ฝรย น น่ า ปะเฝ็ น ด้ า นช่ ธนทานการ สม่ธสารโฝสร่ฯร้ญช้ ผรพการ ใทรปะมฟหลาฬช่ ธนทาน ซภ่ นฝั ปปย ผัน สมาใมกฎ โ ด้ อัฒ นาขภ้น เอพ่ม ช่ ธนทานการส่ น ข่า ทสารโฝฬั น ฯร ้ญช้ ผรพการมากขภ้น เช่ น line, Facebook และการส่นธฟเมล กฎถภนฯร ้รัผโด้รทดเรฎทดฟมาก ทาญห้โด้รัผข่าทสาร กพปกรรมทฟ่ดฟ และเฝ็ น ฝระฌฬชน์ ต่ ธ ผรพ ษั ท ธฬ่ า นเมม่ ธ โม่ น านกฎ โ ด้ รั ผ ธฟ เ มล กพ ป กรรมสั ม มนาเกฟ่ ฬ ทกั ผ การ ขธธนย ญ าตท านานขธน ชาทต่านชาตพ ซภ่นเราเหฎนท่าผรพษัทมฟใทามปาเฝ็นกฎส่นผย ใลากร เข้ า ร่ ท มโด้ ส่ น ฯลญห้ ก ารท านาน มฟ ใ ทามส าเรฎ ป และเฝ็ น ทฟ่ น่าอธญปต่ธฯร ้ผรพหารธฟกด้ทฬ

17 icn


ฐานการฯลพต “แอนดธร่า” ญนโทฬ ใท้าธธสการ์ แห่นทนการปพทเทลรฟ่ “JNA Awards” ด้านสพน่ แทดล้ธม <<เมม่ ธ ทั น อฤหั ส ผดฟ ท่ฟ 14 กั น ฬาฬน 2560 ทฟ่ฯ่านมา ผรพษัท แอนดธร่า ฌฝรดักชัน่ ปากัด ฝระเทถโทฬ ฯร ้ ฯ ลพ ต เใรม่ ธ นฝระดั ผ ธั ญ มณฟ ราฬญหญ่สัญชาตพเดนมาร์ก ทฟ่มฟฬธดการฯลพต สรนทฟ่สยดญนฌลก ภาฬญต้แผรนด์ "แอนดธร่า" โด้เข้า รัผรานทัล JNA Awards 2017 ฝระเภทธนใ์กร ดฟ เ ด่ น ทฟ่ มย่ น เน้ น การด าเนพ น ธย รกพ ป ใทผใร่ กั ผ การอัฒนาสันใมและสพ่นแทดล้ธมธฬ่านฬั่นฬมน แห่นฝฟ (Sustainability Initiatives of the Year) ณ ฌรนแรมธพนเตธร์ใธนตพเนนตัล เขตผรพหาร อพเ ถษบ่ ธนกน แห่ นสาธารณรัฐฝระชาชนปฟ น ฌดฬ มร. ลาร์ ส เรนซ์ นฟ ล เซน รธนฝระธาน สาฬนานการฯลพตขธนแอนดธร่าเฝ็นตัทแทน รัผมธผรานทัลธันทรนเกฟฬรตพ ร า น ทั ล JNA Awards ปั ด ขภ้ น ฌ ด ฬ นพ ต ฬ ส า ร Jewellery News Asia (JNA) เฝ็ นร านทั ล ร ะดั ผ ฌล กทฟ่ มธ ผ ญ ห้ แ ก่ ผ รพ ษั ท ญ น ธย ต ส า ห ก ร ร ม เ ใ รม่ ธ น ฝ ร ะ ดั ผ ธั ญ ม ณฟ ทฟ่ฝระสผใทามสาเรฎปธฬ่านฌดดเด่น ซภ่ นรานทัล ดัน กล่ า ทถม ธ เฝ็ นเททฟ ท่ฟ ส่ น เสรพ มและเฝพ ดฌธกาส ญห้ ธ นใ์ ก รต่ า น ๆ โด้ อั ฒ นาใทามเฝ็ น เลพ ถ ญนทย ก ๆ ด้ า นธฬ่ า นโม่ ห ฬย ดฬั ้น เอม่ ธ ต่ ธ ฬธด ธย ตสาหกรรมเใรม่ ธ นฝระดั ผ ธั ญ มณฟ ญ นระดั ผ นานาชาตพ

รานทั ล ระดั ผ ฌลกนฟ้ เ ฝ็ น เใรม่ ธ นฬม น ฬั น ถภ น ใทามส าเรฎ ป ขธน  แอนดธร่ า ฝระเทถโทฬ ทฟ่ มย่ น ญห้ ใ ทามส าใั ญ กั ผ การรั ก ษา สพ่นแทดล้ธมธฬ่านฬัน่ ฬมนโฝอร้ธมกัผการดาเนพนธย รกพปญนฐานะฯร ้ฯลพต เใรม่ธนฝระดัผธัญมณฟท่ฟมฟฬธดการฯลพตสรนทฟ่สยดญนฌลก โม่ท่าปะเฝ็น ฌรนนานแอนดธร่าปันหทัดลาอร น ทฟ่โด้รัผมาตรฐานใทามเฝ็นฯร ้นา ด้านสพ่นแทดล้ธมและการญช้ อลันนานธฬ่านรร้ใยณใ่า (Leadership In Energy And Environmental Design หรม ธ LEED) ร ะ ดั ผ ท ธ น รทมโฝถภ น ฌรนนานแอนดธร่ า กรย น เทอฯ ทฟ่ มฟ ฌ ใรนการฝระหฬั ด อลันนาน และการผรพหารปัดการขธนเสฟฬทฟ่ฝระสผใทามสาเรฎปปน โด้รัผรานทัลมากมาฬทัน้ ปากภาใรัฐและเธกชน และเราปะโม่หฬย ด แต่ เ อฟ ฬ นเท่ า นั ้น เรฎ ท ๆ นฟ้ แอนดธร่ า ปะเฝพ ดธาใาระ่ าฬฯลพ ต แห่ นญหม่ ท่ฟ โด้ รัผ รธน LEED ทฟ่ กรย นเทอมหานใร และฬั นมฟ ฌ ใรนการ ทฟ่ปะช่ ทฬธนยรักษ์ สพ่นแทดล้ธมธฟกมากมาฬ ซภ่ นเฝ็นใทามภาใภรมพญป ขธนแอนดธร่ า ทฟ่ โ ด้ มฟ ส่ ท นช่ ทฬดร แ ลสั น ใมและสพ่ น แทดล้ ธ มขธน ฝระเทถโทฬ ซภ่ นเฝ็ น ทฟ่ ตั ้น ฐานการฯลพ ต เอฟ ฬ นฝระเทถเดฟ ฬ ทขธน แอนดธร่ามาตลธด 28 ฝฟ (มร. ลาร์ส เรนซ์ นฟลเซน กล่าท)

icn 18


ทาดะั น

ญห้

ถพ น ะั น เส้าหลิน

“ใภณเใฬมฝใทามะั นหรฟธโม่” ะั นธฬากมฝเนผนทธน ะั นธฬากมฝธนาใตทฝ่ดฝญนหน้าทฝ่ การนาน หรฟธะั นธฬากโปเทฝ่ฬทรธบฌลก “แล้ทท่านโด้สมดัน ะั นทฝ่หทันโท้หรฟธฬัน” มฝหลาฬถาสตร์กล่าทท่า “หากเอฝฬนเรา อม ดกับตนเธนเสมธท่า “ทาโด้” ใภณกฎจะทาโด้ แต่ญนทานกลับกัน หากอม ดกับตนเธนเสมธท่า “ทาโม่โด้” ใภณกฎฬ่ธมจะทาโม่โด้” มนภษฬ์จพนแตกต่านจากหภ่นฬนต์ ทัน้ ทานด้านธารมณ์ และใทามนพกใผด ทฝ่แสดนธธกมาญนเชผนอฤตผกรรมเอฟ่ธจัดการ กับปั ญหาด้ทฬการทผเใราะห์ หากสามารถดาเนผนการโด้ธฬ่าน ถม ก ต้ ธ น เหมาะสม แบบมฝ ใภ ณ ภาอแล้ ท Story ขธนชฝ ทผ ต ทฝ่ทาดะั นโท้ต้ธนสาเรฎจและเป็นจรผนฌดฬโม่ต้ธนรธเก้ธ ใผดแบบ Work Work การใทบใภมใภณภาอทานใทามใผดจพนเป็นสผ่นทฝ่จาเป็น หากมนภ ษ ฬ์ เ ราใผ ด มาก กั น ทลมาก ฬ่ธ มบั่น ทธนใทามใผ ด สร้ า นสรรใ์ ญ นการด าเนผ น ชฝ ทผ ต ญนเชผ น บทก จนถม ก ใทาม เถร้าหมธนเข้ามาแทนทฝ่แบบโม่รม้เนฟธ้ รม้ตัท Dr.Edward de Bono นั กจผ ตทผ ท ฬาและนั กทผ จั ฬทาน การแอทฬ์แห่นมหาทผทฬาลัฬเใมบรผดจ์ โด้เสนธการญช้ ใทามใผด สร้านสรรใ์ ญนหนันสฟธขาฬดฝ A Whole New Mind (2005) ฬฟนฬันประเดฎนทฝ่เป็นเรฟ่ธนถกเถฝฬนกันตลธดถตทรรษทฝ่ 20 ท่า “เรากาลันเข้าสม่ฬภใสมัฬทฝ่ใทามสร้านสรรใ์มฝใทามสาใัญมาก ขพน้ เรฟ่ธฬ ๆ ฌดฬต้ธนเสรผมสร้านและกระตภ้นการญช้ สมธนซฝกขทา (Right-Directing Thinking) ซพ่ นหมาฬถพน ใทามใผดสร้านสรรใ์ มากกท่ า สมธนซฝ ก ซ้ า ฬ (Left-Directed Thinking) หมาฬถพ น เอฝฬนการญช้ เหตภฯลและการทผเใราะห์ซ่พ นเป็นเรฟ่ธนปกตผ”

สผ่ น หนพ่ น ทฝ่ เ ป็ น ปั จ จั ฬ ฯลั ก ดั น ญห้ เ กผ ด ใภ ณ ภาอทาน ใทามใผ ด ใฟ ธ “แรนจม นญจ” (Motivation) ทฝ่ ถฟ ธ เป็ น ตัทช่ ทฬญนการกระตภ้นญห้เกผดใทามใผดสร้านสรรใ์ ฌดฬทฝ่ แรนจม นญจญนการสร้านใทามใผดสร้านสรรใ์ท่ฝดฝและ มฝใภณภาอนัน้ โม่สามารถญช้ เนผนเป็นตัทนาหลักโด้ ฬผ่นญช้ เนผนมากเท่าญด นานสร้านสรรใ์ฬนผ่ มฝใภณภาอตา่ การญช้ เนผนสร้านแรนจม นญจต้ธนระมัดระทันและธฬม ่ญน ใทามเหมาะสม แต่ ต้ ธ นญห้ ใ ทามส าใั ญ กั บ จผ ต ญจและ ใทามตัน้ ญจจรผน การจะสร้ า นใทามใผ ด สร้ า นสรรใ์ ท่ฝ ดฝ ต้ ธ นญช้ ธนใ์ประกธบสาใัญ 3 ประการ ใฟธ • ธผสระญนการใผดและทานาน (Autonomy) • อฬาฬามปรับปรภ นญห้ดฝขพ้นเรฟ่ธฬ ๆ หรฟธก้าทโปสม่ ใทามเป็นเลผถ (Mastery) • มฝใทามตัน้ ญจจรผน (Purpose)

19 icn


ใทามใผ ด สร้ า นสรรใ์ จพ น เป็ นธฝ ก หนพ่ น กภ ญ แจ ทฝ่สาใัญ ญนการนาอาญห้ฯม้ในมากมาฬโปสม่ใทามสาเรฎจ ตามเป้ าหมาฬขธนชฝทผตทฝ่โม่เหมฟธนญใร “แล้ทต้ธนเรผ่มจากธะโร” 1. ญส่ ญ จกั บ ใทามะั น นั ก ทผ ท ฬาถาสตร์ ร ะดั บ ตานานธฬ่าน “Albert Einstein” ใ้นอบทฤษฎฝสัมอันธภาอ ทฝ่โด้กฎจากะั นขธนเขา

4. หั ท เราะ ในทฝ่ มฝ ธ ารมณ์ ขั น มฝ แ นทฌน้ ม ทฝ่ จ ะมฝ ใทามใผดสร้านสรรใ์มากกท่าในทั่ทโป นธกจากใทาม ฯ่ ธ นใลาฬจากเสฝ ฬ นหั ท เราะจะท าญห้ ใภ ณ มฝ ใ ทามใผ ด สร้านสรรใ์มากขพ้นแล้ท สารเธฎนฌดรฮผ นทฝ่หลั่นมาอร้ธม กั บ การหั ท เราะฬั น ช่ ทฬญห้ ใภ ณ สมธนปลธดฌปร่ น มากขพ้ น ใผ ด นธกกรธบโด้ ม ากขพ้ น ซพ่ นเป็ น ทั ก ษะทฝ่ ส าใั ญ มาก ญนกระบทนการสร้านสรรใ์และแก้ปัญหา

2. โม่ ท าธะโรเลฬ ท าโมถพ น โม่ ต้ ธ นท าธะโรเลฬ นั่นเป็นเอราะบานใรัน้ ในเรามักฬภ ่นกับนานทฝ่ธฬม ่ตรนหน้า ตลธดทัน้ ทัน ลธนหาทันหฬภ ดญห้ตัทเธนเอฟ่ธทฝ่จะนั่นเฉฬ ๆ หรฟธถ้าหาทันหฬภ ดโม่โด้จรผน ๆ ธฬ่านน้ธฬกฎลธนหาเทลา ท่ า นสั ก ทั น หรฟ ธ ใรพ่ น ทั น ตั ด ขาดจากฯม ้ ใ นเอฟ่ ธ ธฬม ่ กั บ ตัทเธน เอฟ่ธญห้สมธนโด้มฝเทลาใผดสร้านสรรใ์ 3. จด ท าญห้ เ ป็ น นผ สั ฬ เช่ น ญนตธนเช้ า บั น ใั บ ตั ท เธนญห้ เ ขฝ ฬ นบั น ทพ ก เกฝ่ ฬ ทกั บ ธะโรกฎ โ ด้ ทั น ละสามหน้ า เมฟ่ ธ เกผ ด โธเดฝ ฬ ขพ้ น ญนหั ท ระหท่ า นทั น โม่ ท่ า จะโธเดฝ ฬ เลฎ ก โธเดฝ ฬ ญหญ่ ฌดฬธาจญช้ แ ธปอลผ เ ใชัน ญนมฟ ธ ถฟ ธ ช่ ทฬจด หรฟธจดลนสมภ ดบันทพกเล่มเลฎก ๆ กฎโด้

จะเหฎ น โด้ ท่ า “การทาดะั น นั่ น โม่ ญ ช่ เป็ น เอฝ ฬ น เสฟธกระดาษทฝ่ฯม้ในเอ้ธะั น” แต่ฯม้ประสบใทามสาเรฎจญน ชฝ ทผ ต หล าฬ ต่ ธ หล าฬ ท่ า นกลั บ อ บท่ า “ ใท ามใผ ด ทฝ่ ส ร้ า นสรรใ์ เป็ น สผ่ น ทฝ่ ห นภ น น าญห้ ใ นเข้ า ญกล้ เ ป้ าหมาฬ ขธนชฝทผต ใทามฯผด 100 ใรัน้ ถฟธเป็นประสบการณ์ท่ฝทา ญห้ เราบรรลภ ฯลส าเรฎจ โด้ญ นใรั น้ ทฝ่ 101” ดัน นัน้ ทภกก้า ททฝ่ มภ ่ น เดผ น สม่ ใ ทามะั นญนชฝ ทผ ต แต่ ล ะในนั ้ น จะต้ ธ นธาถั ฬ ทผ ทั ฒ นาการ (Evolution) ญนการปรั บ ปรภ น ญห้ ดฝ ขพ้ น ทฝ ล ะ ขั ้น ตธน ด้ ท ฬการน าใทามใผ ด ญหม่ ท่ฝ เ กผ ด จากใทามใผ ด หลากหลาฬ รทมถพ น แนททานแก้ ปั ญ หาญหม่ ๆ ซพ่ น ต้ ธ น ฯสมฯสาน (Synthesis) แนทใผ ด หลาฬ ๆ ด้ า น ธาทผ การนาแนทใผดญหม่ฯสมฯสานกับประสบการณ์เดผม เอฟ่ธญห้ เกผ ด ทผ ธฝ ก ารญหม่ ๆ และบานใรั ้น ธาจต้ ธ นมฝ ก ารปฏผ ทั ตผ (Revolution) ปรั บ เปลฝ่ ฬ นทผ ธฝการ (Reapplication) ปรั บ มภ มมธนเรฟ่ ธ นเก่ า ด้ ท ฬมภ มมธนญหม่ ห รฟ ธ มธนแบบนธก กรธบ แล้ทใ่ธฬทาการปรับเปลฝ่ฬนทผถทาน (Changing Direction) การมธนปั ญหาด้ทฬทผธฝการทฝ่หลากหลาฬขพ้น ใภณฬ่ธ มทาใทามะั นขธนตนนัน้ ญห้กลาฬเป็ นใทามจรผ น โด้โม่ฬาก ธ้านธผน : https://www.novabizz.com/, ดร.สมสผทธผ์ มฝแสนนผล

FAQ 108 คาถามกับงานส่งเสริมการลงทุน www.faq108.co.th

แหล่งรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับงานส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ ในรูปแบบกระดานสนทนา ข้อมูลการติดต่องาน BOI และ IC แจ้งข้อมูล ข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น icn 20


พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ล ยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

“การที่จะให้งานประสานกันนั้น มีหลักสาคัญอยู่ว่า ทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องทางานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งมั่นความสาเร็จในการทางานเป็นใหญ่ย่ิงกว่าสิ่งอื่น ” มฬุ รฬฝ ์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

ที่มา>> http://www.agro.ku.ac.th/news_detail.php?news_id=598

สมาใมสโมสรนักลงทุนขอเชผญเข้าร่วมสัมมนา

เทในผใ การเชใ ็ สตไอก

อฬ่างมฝประสผทธผภาอ

วันอฤหัสบดฝท่ฝ 12 ตุลาใม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โรงแรม บลผสตัน สุ วรรณ อาร์ใ วผ ว (ถนนสุขุมวผท ) สอบถามข้ อ มู ล เอผ่ ม เตผ ม โทร 0 2936 1429 ต่ อ 206, 210 โทรสาร 0 2936 1442

สมัใรสมาชผก จดหมาฬข่าว ICN ใลผก www.ic.or.th โดฬโม่เสฝฬใ่าใช้จ่าฬ สอบถามข้อมู ลเอผม่ เตผม โทร 0 2936 1429 ต่อ 209, 211 โทรสาร 0 2936 1529 21 icn


โม่ อ ลาด !! ทภ ก ข่ า วสารสาใั ญ ส่ ง ตร งถพ งปลาฬนผ้ ว ใภ ณ

@investorclub อผมอ์ @ หน้าชฟ่อ ID ด้วฬนะใะ

Add friends

IC จะส่งข่าวสารอัอเดท โปถพงใภณอฝกมากมาฬ

ตผ ด ตามกั น ต่ อ โปนะใะ ทฝ่ สาใั ญ . .. อฬ่ า ลฟ ม บอกต่ อ แ ล ะ แ น ะ นา เ อฟ่ อ น เ ข้ า ม า ด้ ว ฬ กั น น ะ ! !


สมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น บรผ ก ารจั ด หลั ก สม ต ร

IN-HOUSE TRAINING  ประหฬัดใ่าญช้ จ่าฬ  ดฝโซน์เนฟธ้ หาเฉอาะธนใ์กร แนะนาหลักสมตรด้านการส่นเสรผมการลนทภน ชฟ่ธหลักสมตร

จานทน (ทัน)

ใ่าธรรมเนฝฬมการจัดฝพ กธบรม

25 ท่าน

35 ท่าน

1 ข้ธใทรรม้เกฝ่ฬทกับการส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

2 ทผธฝการขธเปผ ดดาเนผนการ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

3 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับเใรฟ่ธนจักรและธภ ปกรณ์ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

4 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับส่ทนสมญเสฝฬทัตถภดผบ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1/2 ทัน

23,000

25,000

5 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับทัตถภดผบและทัสดภจาเป็น สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

หมาฬเหตภ : • ธัตรารทมใ่าทผทฬากร เธกสารการฝพ กธบรม ใ่าเดผนทาน และใ่าดาเนผนการ • โม่รทมภาษฝ มมลใ่าเอผม่ 7% และใ่าทฝ่อัก (ถ้ามฝ) • ธัตราใ่าธรรมเนฝฬมทฝ่ระบภ ญนเธกสาร เป็นธัตราประมาณการ ซพ่ นธาจมฝการเปลฝ่ฬนแปลนตามใทามเหมาะสม ขพ้นธฬม ่กับ รมปแบบการฝพ กธบรม จานทนผม ้เข้าธบรม ประเภททันทฝ่จัดนาน จานทนทัน อฟน้ ทฝ่จัดนาน ราฬละเธฝฬดเอผ่มเตผมขธนเนฟธ้ หา และธฟ่น ๆ • สมาใมขธสนทนสผทธผห้ามบันทพกภาอและ*หรฟธเสฝฬนญนการธบรมทภกหลักสมตรทภกกรณฝ • ใ่าญช้ จ่าฬญนการฝพ กธบรมสามารถหักลดหฬ่ธนภาษฝ โด้ 200%

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม  0 2936 1429 ต่ธ 207 ฌทรสาร 0 2936 1441-2

website : www.ic.or.th หรฟธ

e-mail : is_inhouse@ic.or.th

Line ID : @investorclub


แนะนาหลักสมตรด้านถภลกากร และธฟน่ ๆ ชฟ่ธหลักสมตร

จานทน (ทัน)

ใ่าธรรมเนฝฬมการจัดฝพ กธบรม 25 ท่าน

35 ท่าน

1

เกณฑ์การใานทณกาโรสภทธผทานบัญชฝ VS ภาษฝธากร อร้ธมการจัดทานบการเนผนสาหรับ กผจการทฝ่โด้รับการส่นเสรผมการลนทภน

1

40,000

43,000

2

กฎหมาฬถภลกากรและทผธฝการจัดเกฎบภาษฝธากร

1

40,000

43,000

3

สผทธผประฌฬชน์ถภลกากรภาฬญต้ AEC

1

40,000

43,000

4

สผทธผประฌฬชน์ทานภาษฝธากรด้านเขตปลธด ธากร (Free Zone) และเขตประกธบการเสรฝ (I-EA-T Free Zone)

1

40,000

43,000

5

กฎท่าด้ทฬถผน่ กาเนผดสผนใ้า (Rules of Origin)

1

40,000

43,000

6

อผธฝการทานถภลกากรระบบญหม่และสผทธผประฌฬชน์ ทานภาษฝธากรระบบธผเลฎกทรธนผกส์

2

78,000

85,000

7

การตรทจสธบหลันการตรทจปล่ธฬ ใทามผผด และการดาเนผนใดฝถภลกากร (Post Review Post Audit Investigation Audit)

1

47,000

50,000

8

การจัดเตรฝฬมเธกสารเอฟ่ธการใ้า ระหท่านประเทถ และ Incoterm2010

1

45,000

48,000

9

ระบบการทานแผนจัดซฟ้ธ

1

51,000

54,000

10

การบรผหารการจัดซฟ้ธ จัดเกฎบ และจัดส่น

1

45,000

48,000

11

เทในผใการจัดระบบบรผหารใลันสผนใ้า

1

45,000

48,000

และธฝกหลากหลาฬหลักสมตร เอฟธ่ อัฒนาธนใ์กร และบภ ใลากร • • • • • • • • •

หลักสมตรด้านบรผหารการผลผต ธาทผ 5ส TPM TQM Kaizen หลักสมตรด้านบัญชฝ และภาษฝ หลักสมตรด้านการนาเข้า-ส่นธธก หลั ก สม ต รด้ า นกฎหมาฬ ธาทผ กฎหมาฬเอฟ่ ธ การใ้ า ระหท่ า น ประเทถ หลักสมตรด้านฌลจผสตผกส์และซัออลาฬเชน หลักสมตรด้านบรผหารจัดการธนใ์กร (Management) หลักสมตรด้านการบรผหารทรัอฬากรบภ ใใล (Manpower) หลักสมตรด้านการตลาด (Marketing) ฯลฯ


ตารางสัมมนาประจ�ำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2560 วันสัมมนา

ชื่อหลักสูตร

สถานที่จัด

วิทยากร

วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 5/2560 (รับวุฒิบัตร) วิธขี อเปิดด�ำเนินการส�ำหรับกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 4/2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 7/2560 ข้ อ พึ ง ระวั ง ในการจั ด ท� ำ บั ญ ชี การเตรี ย มตั ว เพื่ อ รองรั บ การ ตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้จัดท�ำบัญชีของกิจการ ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนครั้งที่ 4/2560 (CPD & CPA) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 7/2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประเภทกิจการ IPO (International Procurement Office) และกิจการ ITC (International Trading Centers)

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน 1-3 ก.ย. 2560 (09.00-17.00 น.) 9 ก.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 9 ก.ย. 2560 (09.00-16.00 น.)

16-17 ก.ย. 2560 (09.00-17.00 น.) 23 ก.ย. 2560 (09.00-17.00 น.) 30 ก.ย. 2560 (09.00-17.00 น.) 7 ต.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 7 ต.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 28 ต.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 28 ต.ค. 2560 (09.00-17.00 น.)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 5/2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 8/2560 หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 8/2560

หลักสูตรการบริหารจัดการ 7 ก.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 9 ก.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 12 ก.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 14 ก.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 16 ก.ย. 2560 (09.00-16.30 น.) 19 ก.ย. 2560 (09.00-17.00 น.) 22 ก.ย. 2560 (09.00-12.30 น.) 22 ก.ย. 2560 (13.30-16.30 น.) 27 ก.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 30 ก.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 4 ต.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 7 ต.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 10 ต.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 12 ต.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 17 ต.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 18 ต.ค. 2560 (09.00-16.30 น.)

ทักษะส�ำคัญส�ำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Essential Skills for Modern Managers) การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยความผิดและการด�ำเนินคดี ศุลกากร (Post Review Post Audit Investigation Audit) เทคนิคการจัดระบบบริหารคลังสินค้า การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และ INCOTERMS®2010 การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และ J-SOX ตามหลักการก�ำกับดูแลที่ดี (CPD & CPA) ข้ อ ผิ ด พลาดทางด้ า นบั ญ ชี ข องกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุน (CPD & CPA) การตรวจสอบเอกสารน�ำเข้า-ส่งออกระบบ Paperless ของกรมสรรพากร

เตือนภัย VAT…หากจะค้าขายกับ Free Zone ลดต้นทุนด้วยการขนส่งสินค้าตูค้ อนเทนเนอร์ผา่ นระบบเรือชายฝัง่ (Costal Transportation Container Barge Services) ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากร กลยุทธ์การท�ำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขการขนส่ง และการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (CONTRACT & INCOTERMS®2010) กฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Rules of Origin) สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศ ภายใต้ JTEPA เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ เกณฑ์การค�ำนวณก�ำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการ จัดท�ำงบการเงินส�ำหรับกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (CPD & CPA)

หลักสูตรการใช้งานระบบ RMTS-2011 และ eMT Online 10 ก.ย. 2560 (09.00–17.00 น.) 11 ก.ย. 2560 (09.00–16.00 น.) 24 ก.ย. 2560 (09.00–17.00 น.) 8 ต.ค. 2560 (09.00–17.00 น.) 9 ต.ค. 2560 (09.00–16.00 น.) 29 ต.ค. 2560 (09.00–17.00 น.)

วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS-2011) ครั้งที่ 7/2560 วิธกี ารสัง่ ปล่อยและตัดบัญชีวตั ถุดบิ ด้วยระบบ IC Online System ครั้งที่ 7/2560 วิธีเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับเครื่องจักรด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT Online) ครั้งที่ 7/2560 วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS-2011) ครั้งที่ 8/2560 วิธกี ารสัง่ ปล่อยและตัดบัญชีวตั ถุดบิ ด้วยระบบ IC Online System ครั้งที่ 8/2560 วิธีเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับเครื่องจักรด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT online) ครั้งที่ 8/2560

อัตราค่าสัมมนา สมาชิก

บุคคลทั่วไป

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

5,350

6,420

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

3,210

3,745

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก BOI วิทยากรจาก BOI คุณเมธี แสงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

4,280

5,350

2,675

3,745

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

3,210

3,745

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI

3,210

3,745

วิทยากรจาก BOI วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

2,675

3,745

2,675

3,745

คุณธเนศ เครือโสภณ

3,745

4,815

คุณวิชัย มากวัฒนสุข

2,675

3,745

คุณคัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

2,675

3,745

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

2,675

3,745

รศ.ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ

4,066

4,601

คุณเมธี แสงมณี

2,675

3,745

คุณเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช

1,605

1,926

คุณเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช

1,605

1,926

คุณสถาพร พงษ์สวัสดิ์

3,210

4,280

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,675

3,745

คุณพิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี

3,210

4,280

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,675

3,745

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,675

3,745

คุณคัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

2,675

3,745

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

3,210

4,280

คุณเมธี แสงมณี

2,675

3,745

วิทยากรจากสมาคมสโมสรนักลงทุน

1,605

2,675

วิทยากรจากสมาคมสโมสรนักลงทุน

1,070

1,070

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

1,605

2,675

วิทยากรจากสมาคมสโมสรนักลงทุน

1,605

2,675

วิทยากรจากสมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

1,070

1,070

1,605

2,675

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท) โรงแรม ซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ (ซอยวิภาวดีรังสิต 42) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม ซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ (ซอยวิภาวดีรังสิต 42) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท) โรงแรม ซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ (ซอยวิภาวดีรังสิต 42) โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท) โรงแรม ซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ (ซอยวิภาวดีรังสิต 42) โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท) โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท) โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต)

หมายเหตุ อัตราค่าสัมมนานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สนใจส�ำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณวิลาสินี คุณกาญจนา หรือ คุณศศินทร์ชล แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 205, 206, 210 โทรสาร 0-2936-1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th AW ������������������-4�� �.�.-�.�.60.indd 3

8/16/60 BE 11:19 AM

ICenewsletter_October2017  
ICenewsletter_October2017  

icnewsletter, icn, ic-enewsletter, investor club

Advertisement