Page 1

Vol.16 / November 2017 ใฝฬ์ข้อมู ลอฬ่างโรให้ถูกต้องกับ ระบบตัดบัญชฝ วัตถุดผบแบบโร้เอกสาร เอผ่ ม ประสผ ท ธผ ภ าอการผลผ ต ด้ วฬการจั ด การใวามรู้

DIGITAL

ใบอนุญาตทางานบนสมาร์ทโฟน

WORK PERMIT


“ถ้าคุณหาทางออกไม่เจอ”

“ง่ายสาหรับคุณ... ยื่นขออนุญาตนาเข้าช่างฝีมือและผู้ชานาญการด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร” 0 2936 1429

คุณอภิชาติ ต่อ 314 apichartp@ic.or.th คุณชลพัชร ต่อ 315 chonlapatchp@ic.or.th

www.ic.or.th


04 Digital Work Permit ญผธนยญาตทานานผนสมาร์ทฌฮน เอพ่ม ฝระสพ ท ธพ ภ าอการฯลพ ต ด้ ท ฬการปั ด การใทามรร้

ทฟ่ ฝ รภ ก ษา • ทฟรอนษ์ ถพ รพทัน • สยกัณฎา แสนเดมธน ผรรณาธพ ก ารผรพ ห าร ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดพ์ ผรรณาธพก าร มฬย รฟฬ์ นามทนษ์ กธนผรรณาธพก าร • กฤตฬา ทพชฬั ดพษฐ์ • กฤษดา ทัผทพม • ฝรพญญา ถรฟธนันต์ ธธกแผผ * ฌฆษณา * นานสมาชพก มฬย รฟฬ์ นามทนษ์ เป้ า ขธน สมาใมสฌมสรนักลนทยน ฯลพ ต ฌดฬ กธนผรรณาธพการ ICN ตพดต่ธ ะ่ าฬผรพการสมาชพกและนักลนทยน สมาใมสฌมสรนักลนทยน ฌทรถัอท์ : 0 2936 1429 ต่ธ 211 ฌทรสาร : 0 2936 1441-2 e-mail : icn@ic.or.th

14

07

10

ใฟฬ์ข้ธมร ลธฬ่านโรญห้ถรกต้ธน กัผระผผตัดผัญชฟทัตถยดพผแผผโร้เธกสาร

20

สร้านใน เฝลฟฬ่ นอฤตพกรรม ฝรัผตัทสร่ดพปพทัล (2)

เส้ น ทานทฟ่ ใ ทรเดพ น

สถานการณ์ฌลกทฟ่น่าปัผตามธนญนเทลานฟ้ ในหนฟโม่อ้นเรม่ธนขธนเทใฌนฌลฬฟดพปพทัล หรมธ การเชม่ ธมฌฬนเใรมธข่าฬโร้อรมแดนด้ทฬการท านานขธนระผผต่า น ๆ ทฟ่โร้การผันใัผฌดฬมนยษฬ์ และการสั่นการฌดฬโม่ต้ธนกดฝย่ มหรมธผันใัผด้ทฬมมธ เอฟฬนแต่ญช้ เสฟฬนอร ด เสฟฬนฝรผมมธ หรมธดฟดนพ้ท กฎสามารถเฝพ ดระผผการทานานขธนเใรม่ธนธย ฝฌภใ เใรม่ธนญช้ญนผ้าน และธย ฝกรณ์สานักนานโด้ธฬ่าน น่าฬดาฬ ฌลกขธนเถรษฐกพปและธย ตสาหกรรมกฎเช่ นกัน โด้ถรกแทรกซภ ม ด้ทฬใทามลา้ สมัฬขธน เทใฌนฌลฬฟ ฌดฬภาใเธกชนโด้นาเทใฌนฌลฬฟดพปพทัลมาอัฒนาระผผการทานาน การผรพหารปัดการ และกระผทนการฯลพตต่าน ๆ ญห้มฟใทามสะดทกและสร้านใทามสาเรฎปญห้กัผธนใ์กรโด้มาก เช่ น การนาเใรม่ธนปักรหรมธหย่นฬนต์ท่ฟทานานแทนมนยษฬ์โด้แผผใรผทนปรมาญช้ กัผฌรนนานฯลพตสพนใ้า และธาหาร ซภ่นสามารถช่ ทฬญห้ขนั ้ ตธนการฯลพตทฟ่มฟใทามฬย ่นฬากนัน้ กลัผน่าฬขภ้น ช่ ทฬลดเทลาญน การฯลพตสพนใ้าลน ทาญห้เกพดการต่ธฬธดด้านการเอพ่มปานทนการฯลพต ส่นฯลญห้มฟฬธดขาฬสพนใ้า เอพ่มมากขภน้ ตามลาดัผ ญนส่ทนภาใรัฐเธนกฎมฟนฌฬผาฬญนการอัฒนาระผผผรพการขธนหน่ทฬนาน ฌดฬการนา เทใฌนฌลฬฟสารสนเทถทฟ่ทัน สมัฬมาฝรัผญช้ ญห้เหมาะสมกัผนานผรพการต่าน ๆ เอม่ธธานทฬใทาม สะดทกแก่ฯร้มาญช้ ผรพการ มย ่นเน้นใทามรทดเรฎท ลดขัน้ ตธนทฟ่ฬย่นฬาก ลดระฬะเทลาญนการตพดต่ธ กัผหน่ทฬนานราชการ ลดการญช้ เธกสาร และเอพ่มใทามสะดทกญห้มากขภ้น ด้ทฬการญห้ผรพการโด้ ฌดฬโม่ต้ธนเดพนทาน หนภ่ น ญนการอั ฒ นาระผผผรพ ก ารขธนหน่ ท ฬนานภาใรั ฐ ทฟ่ ธ านทฬใทามสะดทกและ ทั น สมั ฬ สธดรั ผ กั ผ นฌฬผาฬดพ ปพ ทั ล 4.0 นั่ น ใม ธ “การเฝพ ดตั ท ฌใรนการ Single Window ถร น ฬ์ ผ รพ ก ารทฟ ซ่ าและญผธนย ญ าตท านาน หรม ธ ระผผนานเชม่ ธ มฌฬนข้ ธ มร ล ธพ เ ลฎ ก ทรธนพ ก ส์ ณ ปย ดเดฟฬท” ฌดฬเฝ็ น ใทามร่ ทมมมธ กัน ขธน 3 หน่ทฬนาน โด้แก่ สานัก นานใณะกรรมการ ส่นเสรพมการลนทยน (ผฟฌธโธ) สานักนานตรทปในเข้าเมมธน และกรมการปัดหานาน เอม่ธญห้ผรพการ สาหรัผช่ านะฟ มมธและฯร ้ชานาญการชาทต่านชาตพญนกพปการทฟ่โด้รัผการส่นเสรพมการลนทยนปากผฟฌธโธ ญนการฬม่นขธทฟซ่าและญผธนยญาตทานาน โบโลท์ขธนฌใรนการนฟธ้ ฬร ่ตรนทฟ่ “ช่ านะฟ มมธและฯร ้ชานาญการชาทต่านชาตพท่ฟฬม่นขธทฟซ่า แ ล ะ ญ ผ ธ นย ญ า ต ท า น า น ป ะ โ ด้ รั ผ ญ ผ ธ นย ญ า ต ท า น า น ญ น รร ฝ แ ผ ผ Digital Work Permit ผนฌทรถั อ ท์ มม ธ ถม ธ แผผสมาร์ ท ฌฮน” ซภ่ น มฟ ใ ทามสะดทกและใล่ ธ นตั ท ญนการน าโฝญช้ น าน นธกปากนัน้ ฬันสามารถดาเนพน การต่ธธาฬย ญผธนยญาตท านาน หรมธสามารถแก้โขข้ธมร ลส่ทน ผย ใใลฯ่ า นระผผธธนโลน์ โ ด้ แ ผผ Real Time ฯ่ า นแธฝอลพ เ ใชัน “Thailand Digital Work Permit” ทฟ่สามารถญช้โด้ทนั ้ ระผผ IOS และระผผ Android สมาใมสฌมสรนักลนทย นเธนกฎ โด้อั ฒนาระผผผรพก ารเอม่ธ ญห้ สธดรัผ กัผนฌฬผาฬขธน ภาใรั ฐ อร้ธมรธนรัผการญห้ผรพก ารทฟ่ ดฟ สะดทก และรทดเรฎ ท ด้ ทฬนานผรพการ IC Counter Serviceทฟ่สามารถดาเนพนนานแทนผรพษัทด้านการขธนาเข้าช่ านะฟ มมธและฯร ้เชฟ่ฬทชาญต่านชาตพเอมธ่ เข้ามาทานานญนฝระเทถ และด้านสพทธพฝระฌฬชน์ฬกเท้นธากรขาเข้าสาหรัผเใรม่ธนปักรและทัตถยดผพ โด้ ธฬ่ า น ใ ร ผท น ป ร ฌ ดฬ ฯร ้ ส น ญ ป ส า ม า ร ถ สธ ผ ถ า ม ข้ ธมร ล ด้ า น ผรพ ก า ร เ อพ่ ม เ ตพ ม โ ด้ ทฟ่ ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 314-315 หรมธตพดตามทาน www.ic.or.th ผรรณาธพการ 3

icn


ญบธนภญาตทานานบนสมาร์ทฌฮน

มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

นฌฬบาฬฬกระดับการญห้บรผการขธนหน่ทฬนาน ภาใรั ฐ ทฝ่ ต้ ธ นการเอผ่ มใทามสะดทกแก่ ภ าใธภ รกผ จ ลดใทามซ้ าซ้ ธ นขธนขั ้น ตธนทฝ่ ฬภ่ น ฬาก ปรั บ ญห้ มฝ ใทามรทดเรฎท เอฟ่ธญห้เกผดนานบรผการทฝ่มฝประสผทธผภาอ และสธดรับกับนฌฬบาฬขธนประเทถ “โทฬแลนด์ 4.0” ตามฌมเดลเถรษฐกผ จ ทฝ่ มภ่ น มั่ น ญห้ ป ระเทถโทฬก้ า ทสม่ ฬภ ใขธนเทใฌนฌลฬฝดผจผทัล ฌดฬหน่ทฬนานภาใรัฐทฝ่มฝบทบาทด้านการญห้บรผการ แก่ประชาชนและฯม ้ประกธบการธภ รกผจ ต่านขานรับนฌฬบาฬ และอั ฒ นาระบบบรผ ห ารจั ด การนานบรผ ก ารขธนตน ด้ทฬการนาเทใฌนฌลฬฝท่ฝทันสมัฬและเหมาะสมมาอัฒนา และปรับปรภ นญห้การบรผการต่าน ๆ มฝใทามรทดเรฎทญนการ ดาเนผนนาน และเกผดใทามสะดทกญนการนาโปญช้ นาน ฌใรนการหนพ่ น ทฝ่ โ ด้ ด าเนผ น การตามแนทนฌฬบาฬนฝ้ ฌดฬใทามร่ ท มมฟ ธ ขธน 3 หน่ ท ฬนาน โด้แ ก่ สานักนาน ใณะกรรมการส่นเสรผ ม การลนทภ น (บฝ ฌ ธโธ) สานั กนาน ตรทจในเข้ า เมฟ ธ น และกรมการจั ด หานาน โด้ เ ปผ ดตั ท ฌใรนการ Single Window ถมนฬ์บรผการทฝซ่าและญบธนภญาต ทานาน หรฟธระบบนานเชฟ่ ธมฌฬนข้ธมม ลธผเลฎกทรธนผกส์ ณ จภ ดเดฝฬท (Single Window for Visa and Work Permit) ซพ่ น เป็ น ระบบบรผ ก ารส าหรั บ ช่ านะฝ มฟ ธ และฯม ้ ชานาญการ ชาทต่านชาตผ ญนกผจการทฝ่โด้รับการส่นเสรผมการลนทภนจาก บฝฌธโธญนการฬฟ่นขธทฝซ่าและญบธนภญาตทานาน

icn

4

บรผษัทสามารถฬฟ่นใาร้ธนและอผจารณาใาร้ธนแบบ Online : Single Entry ฯ่านระบบ Single Window ซพ่ น กรมการจั ด หานานและบฝ ฌ ธโธจะอผ จ ารณาธนภ ญ าต ญนระบบ และแจ้ น ฯลการอผ จ ารณากลั บ ทานธฝ เ มล เมฟ่ ธ ช่ านะฝ มฟ ธ และฯม ้ ช านาญการชาทต่ า นชาตผ โ ด้ รั บ การ ธนภญาตแล้ท จะต้ธนมาแสดนตนเอฟ่ธชาระใ่าธรรมเนฝฬม และถ่าฬรมป ลนลาฬมฟธชฟ่ธ Digital และจะโด้รับ Username และ Password สาหรับลนทะเบฝฬนญนแธปอลผเใชัน ทฝ่ชฟ่ธท่า “ThailandDigitalWorkPermit” ซพ่ นสามารถญช้ โด้ทัน้ ระบบ IOS และ Android ฌดฬเมฟ่ ธ ลนทะเบฝ ฬ นเรฝ ฬ บร้ ธ ฬแล้ ท จะปรากฏญบธนภญาตทานานแบบ Digital Work Permit บนฌทรถั อ ท์ มฟ ธ ถฟ ธ ขธนช่ านะฝ มฟ ธ และฯม ้ ช านาญการ ชาทต่านชาตผ


ฌดฬเมฟ่ธทันทฝ่ 6 ตภลาใม ทฝ่ฯ่านมา ทานกรมการ จัดหานานโด้มธบญบธนภญาตทานานแบบ Digital Work Permit ญ บ แ ร ก ญ ห้ แ ก่ ช่ า น ะฝ มฟ ธ แ ล ะ ฯม ้ ช า น า ญ ก า ร ชาทต่ า นชาตผ ท่ฝ เ ข้ า มาท านานญนประเทถโทฬญห้ แ ก่ บ รผ ษั ท ทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน จานทน 5 ราฬ จาก 2 บรผษัท โด้ แ ก่ บรผ ษั ท ธฌกดา เซธร์ ทผ ส เซส จ ากั ด และ บรผ ษั ท เธฎนเธฎมบฝ-มผนผแบโทฬ จากัด

ข้ ธ ดฝ เ อผ่ ม เตผ ม ขธน Digital Work Permit ใฟ ธ ฯม ้ บั น ใั บ ญ ช้ ก ฎ ห ม า ฬ ห รฟ ธ ฯม ้ ต ร ท จ ส ธ บ ส า ม า ร ถ จะตรทจสธบข้ธมม ลโด้ด้ทฬการญช้ ฌทรถัอท์มฟธถฟธ Scan QR Code เอฟ่ธทาการตรทจสธบใทามเป็นตัทตน หรฟธ ธั ต ลั ก ษณ์ หรฟ ธ เธกสผ ท ธผ์ ต่ า น ๆ ขธนฯม ้ โ ด้ รั บ ธนภ ญ าต โด้ ธ ฬ่ า นถม ก ต้ ธ น ฌดฬจะมฝ ข้ ธ มม ล เชผ น ลพ ก ญห้ ต รทจสธบ ธฬ่ า นละเธฝ ฬ ดมากกท่ า รม ป แบบเดผ ม ตลธดจนมฝ ใ ทาม ปลธดภั ฬ ด้ า นการเกฎ บ รั กษาข้ ธ มม ล ป้ ธ นกั น การปลธม แปลนเธกสารเนฟ่ ธ นจากการจะแก้ โ ขข้ ธ มม ล จะต้ ธ นท าญน ระบบฐานข้ธมม ลทฝ่มฝการอผสมจน์ตัทตนก่ธนเข้าสม่ระบบ ฌดฬ ญช้ Username และ Password หรฟ ธ การญช้ ล าฬนผ้ ท มฟ ธ หรฟธญบหน้าขธนฯม ้โด้รับธนภญาตเท่านัน้ นธกจากนัน้ การ ต่ธธาฬภ ญบธนภญาตทานาน หรฟธการแก้โขข้ธมม ลส่ทนบภ ใใล สามารถดาเนผนการฯ่านระบบธธนโลน์ ฌดฬข้ธมม ลทฝ่แก้โข จะธัอเดทญนระบบแบบ Real Time สามารถตรทจสธบ แก้ โ ขโด้ ฌ ดฬฯ่ า นสมาร์ ท ฌฮน ซพ่ นช่ ทฬลดขั ้น ตธนและ ระฬะเทลาการญห้บรผการโด้ธฬ่านมฝประสผทธผภาอ

เรฝฬกโด้ท่าเป็นการญห้บรผการแบบ E-Service ทฝ่ช่ทฬ ลดขั ้น ตธนการมาตผ ด ต่ ธ ด้ ท ฬตนเธนขธนฯม ้ ญ ช้ บ รผ ก าร ธฝ ก ทั ้น ฬั น เป็ น การลดการญช้ เ ธกสาร เอราะญบธนภ ญ าต ทานานทฝ่ช่านะฝ มฟธชาทต่านชาตผโด้รับนัน้ จะโม่เป็นรม ปเล่ม เธกสารหรฟ ธ บั ต รแขฎ น ธฝ ก ต่ ธ โป แต่ โ ด้ เ ปลฝ่ ฬ นรม ป แบบญห้ สะดทกและทันสมัฬฬผ่นขพ้น มาเป็น “Digital Work Permit” บนฌทรถัอท์มฟธถฟธแบบสมาร์ทฌฮนแทนนัน่ เธน

ทั ้น นฝ้ ฌใรนการ Single Window และญบธนภ ญ าต ท านานแบบ Digital Work Permit ถฟ ธ เป็ น ฌใรนการ นาร่ธนระบบญห้บรผการแบบธธนโลน์ขธนหน่ทฬนานภาใรัฐ ซพ่ นนธกจากอฟน้ ทฝ่กรภ นเทอมหานใรแล้ท ฬันมฝอนฟ้ ทฝ่นาร่ธน ญห้ บ รผ การระบบดั น กล่ า ทธฝ ก 2 จั น หทั ด โด้ แ ก่ จั น หทั ด เชฝฬนญหม่ และจันหทัดภมเกฎต และมฝเป้ าหมาฬทฝ่จะขฬาฬการ ญห้บรผการโปสม่ทภกจันหทัดทั่ทประเทถภาฬญนปฝ 2561 เอฟ่ธมภ ่นสม่ การเป็น Smart Thailand ญนการญช้ เทใฌนฌลฬฝสารสนเทถ และการสฟ่ ธ สารส าหรั บ ญห้ บ รผ ก ารแบบจภ ดเดฝ ฬ ท ทั น ทฝ และทัท่ โทฬ

ข้ธมม ลจาก : http://www.boi.go.th, http://www.matichon.co.th, http://www.doe.go.th, http://news.voicetv.co.th ภาอจาก: http://is2.mzstatic.com/image/thumb/Purple128/v4/da/40/54/da405428-effd140a-b413-f91da08941e5/source/392x696bb.jpg http://www.thaiprogressive.com/wp-content/uploads/2017/10/1420603.jpg https://assets.thaivisa.com/forum/uploads/monthly_2017_10/wp1.png.f2a0bf2a9c90e757eb83dd699e589fe1.png

สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผ ญเข้าร่ทมสัมมนา

ขัน้ ตธนการขธธนภญาตทานาน ขธนชาทต่านชาตผญนประเทถโทฬ ทันอฤหัสบดฝท่ฝ 23 อฤถจผกาฬน 2560 เทลา 08.30-16.00 น. ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ สธบถามข้ธมม ลเอผ่มเตผ ม ฌทร 0 2936 1429 ต่ธ 206, 210 ฌทรสาร 0 2936 1529

5

icn


RMTS 2011 – COUNTER SERVICE

1. ขออนภมัตผบัญชฝ ราฬการวัตถภดผบ 1.1 ขอบัญชฝ ราฬการวั ตถภ ดผบ (BIRTMML) 1.2 ขอเอผ่ม ชฟ่ อวัตถภดผบ (BIRTDESC) 1.3 ขอบัญชฝ ราฬการผลผตภัณฑ์ และสม ตรการผลผต (BIRTFRM) 1.4 ขอปรับ ฬอดฐานข้อมม ลวัตถภดผบ (BIRTADJ) 2. ขออนภมัตผสั่งปล่อฬวัตถภดผบ 2.1 ขออนภมัตผสั่งปล่อฬวั ตถภ ดผบ แบบปกตผ 2.2 ขออนภ มั ตผ สั่งปล่อฬวั ตถภ ดผบ แบบใฟน อากร 2.3 ขออนภ มั ตผ สั่งปล่อฬวั ตถภดผบ แบบถอนการญช้ ธนาใารใา้ ประกัน 3. ขออนภญาตผ่อนผัน ญช้ ธนาใารใา้ ประกัน วัตถภดผบ 3.1 ขอผ่อนผัน ญช้ ธนาใารใา้ ประกัน วัตถภดผบ 4. ขออนภญาตตัด บัญชฝ วัตถภดผบ 4.1 ขอตัดบั ญชฝ วั ตถภดผบ 4.2 ขอปรับ ฬอดวัตถภ ดผบ

0 2936 1429 ต่อ 314 - 315 e-mail: counterservice@ic.or.th ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.ic.or.th


ใฝ ฬ์ ข้ ธ มม ล ธฬ่ า นโรญห้ ถม ก ต้ ธ น

กฤตยา วิชัยดิษฐ์ kittayad @ic.or.th

กับระบบตัดบัญชฝ ทัตถภดผบแบบโร้เธกสาร IC Focus ฉบับนฝ้ เราจะท่าด้ทฬเรฟ่ธนขธนระบบนานทัตถภดผบกันต่ธนะใะ ฌดฬจากการญห้บรผการทฝ่ฯ่านมา เราโด้เกฎบ เกฝ่ฬทประสบการณ์ และรทบรทมประเดฎนปั ญหาต่าน ๆ ขธนฯม ้ญช้ บรผการโท้มากมาฬ เอฟ่ธนามาถพ กษาหาแนททานป้ ธนกัน และแก้โขปั ญหาญห้กับฯม ้ญช้ บรผการท่านธฟ่น ๆ ต่ธโป แต่ก่ธนทฝ่เราจะเข้าสม่ประเดฎนปั ญหาต่าน ๆ ขธฬ้ธนกลับมาเน้นฬา้ เอฟ่ธ รฟธ้ ฮฟ้ นใทามจาญนเรฟ่ธนขธน “การจัดทาข้ธมม ลการส่นธธกสาหรับการตัดบัญชฝทัตถภดผบแบบโร้เธกสาร” กันธฝกสักนผด ซพ่ นเป็น ทฝ่ทราบกันดฝท่าประเทถโทฬเราตัน้ เป้ าหมาฬจะอัฒนาเข้าสม่ฌลกฬภ ใดผจผทัล 4.0 เหมฟธนกับประเทถธฟ่น ๆ การเข้าถพนข้ธมม ล และการเชฟ่ธมฌฬนระหท่านกันธฬ่านโร้อรมแดนทฝ่มฝบทบาทต่ธการญช้ ชฝทผตขธนฯม ้ในมากมาฬ รทมโปถพนการปรับกระบทนการ ทานานขธนภาใธภ รกผจเอฟ่ธญห้รธนรับกับ การนาข้ธมม ลทฝ่มฝธฬม ่แล้ทมาญช้ ญห้เกผดประฌฬชน์สมนสภด เอฟ่ธนาโปสม่การญห้บรผการ ธฬ่านมฝประสผทธผภาอ สมาใมสฌมสรนักลนทภนเธนกฎเช่ นกัน เราโด้มฝการปรับกระบทนการทานานหลาฬด้าน ธาทผ การนาข้ธมม ลการส่นธธก ขธนฯม ้โด้รับการส่นเสรผมการลนทภนจากกรมถภลกากร มาเป็นข้ธมม ลตัน้ ต้นเอฟ่ธญห้ฯม้ประกธบการโด้นาโปเป็นข้ธมม ลสาหรับญช้ ญน การตัดบัญชฝทัตถภดผบ ฌดฬสมาใมโด้อัฒนาฌปรแกรมเอฟ่ธธานทฬใทามสะดทกญห้กับฯม ้ประกธบการ ญห้สามารถดาทน์ฌหลด ข้ธมม ลการส่นธธกจากกรมถภลกากรฯ่านระบบทฝ่เรฝฬกกันท่า IC Online ซพ่ นสามารถดาเนผนนานโด้ตลธด 24 ชัท่ ฌมน ซพ่ นข้ธมม ลทฝ่โด้ นัน้ จะมฝฌใรนสร้านเดฝฬทกับโฮล์ ข้ธมม ล ทฝ่ญช้ ญ นการตัดบัญชฝ ทัตถภดผ บกับสมาใม ฌดฬมฝ ชฟ่ธโฮล์ ท่า BIRTEXP ดันภาอ

7

icn


เมฟ่ธดาทน์ฌหลดข้ธมม ลโด้แล้ท ฯม ้ประกธบการจะต้ธนใฝฬ์ข้ธมม ลเอผม่ เอฝฬน 3 ช่ ธนเท่านัน้ ใฟธ 1. Project Code (รหัสฌใรนการ) ทฝ่ต้ธนการตัดบัญชฝทัตถภดผบ 2. Doc_No (นทดทฝ่) 3. Revision ขธนสมตรการฯลผตนัน้ ๆ แต่มฝใาถามเกผดขพ้นท่า “แล้ทจะใฝฬ์ข้ธมม ลญนแบบฮธร์มญบขนสผนใ้าขาธธกขธนบรผษัทธฬ่านโรญห้ถมกต้ธน เอฟ่ธญห้โด้ ข้ ธ มม ลการส่ น ธธกและสามารถน าโปสม่ ก ารตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ แบบโร้ เ ธกสารโด้ ” ใ าตธบใฟ ธ ญนแบบฮธร์ ม ญบขนสผ น ใ้ าขาธธกจะมฝช่ธนญห้ บ รผ ษัท ใฝ ฬ์ข้ ธ มม ลหลาฬช่ ธน แต่ ข้ ธมม ล ทฝ่ จาเป็ นต้ ธ นญช้ ญ นการตัด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผบ กั บ สมาใม ประกธบด้ทฬ 7 ช่ ธนหลัก ๆ ดันนฝ้ ลาดับทฝ่

ชฟ่ ธ Field

ใทามหมาฬ

1.

Declaration No.

เลขทฝ่ญบขนสผนใ้าขาธธก ซพ่นจะโด้รับภาฬหลันจากทฝ่ทาการส่นธธกสาเรฎจ

2.

Load Date

ทันทฝ่รับบรรทภก หรฟธทันทฝส่ ่นธธกทฝ่ระบภ ญนญบขน จะโด้รับภาฬหลันทฝ่ ส่นธธกสาเรฎจเช่ นเดฝฬทกัน

3.

Product Code

ชฟ่ธรภ ่นขธนสผนใ้า หรฟธทฝ่เรฝฬกท่า Model บรผษัทจะต้ธนระบภ ชฟ่ธ Model ญนช่ ธน Product Code ทฝ่ส่นธธกญห้ตรนกับชฟ่ธทฝ่โด้รับธนภมัตผจากบฝฌธโธ

4.

English Description of Goods

ชฟ่ธฯลผตภัณฑ์ หรฟธทฝเ่ รฝฬกท่า Model_Description บรผษัทจะต้ธนระบภ ชฟ่ธ Model_Description ญนช่ ธน English Description of Goods ทฝส่ ่นธธกญห้ตรนกับชฟ่ธทฝ่โด้รับธนภมัตผจากบฝฌธโธ

5.

Quantity

ปรผมาณทฝ่ส่นธธก

6.

Unit

หน่ทฬ ต้ธนตรนกับหน่ทฬทฝ่โด้รับธนภมัตผจากบฝฌธโธขธนสผนใ้านัน้ ๆ

7.

BOI License

เลขทฝ่บัตรส่นเสรผม

นั่นหมาฬใทามท่า ฯม ้ประกธบการจะต้ธนใฝฬ์ข้ธมม ล ญห้ ถม ก ต้ ธ นกั บ การส่ น ธธกจรผ น และทฝ่ ส าใั ญ ญนช่ ธน Product Code ทฝ่ หมาฬถพนชฟ่ ธรภ ่ น (Model) ทฝ่โด้ รับธนภมั ตผ จาก BOI และ ช่ ธน English Description of Goods ทฝ่หมาฬถพน ชฟ่ธฯลผตภัณฑ์ (Model_Description) ทฝ่ส่นธธก จะต้ธนตรนกับทฝ่บรผษัทท่านโด้รับธนภมัตผสมตรการฯลผตจาก BOI เท่านัน้ หากใฝฬ์ข้ธมม ลโด้ถมกต้ธนตรนตามแบบฮธร์ม ทฝ่กาหนด การตัดบัญชฝทัตถภดผบกฎโม่ฬากธฬ่านทฝ่ใผด และ ประฌฬชน์ท่ฝท่านจะโด้รับจากการตัดบัญชฝ ทัตถภดผบแบบโร้ เธกสารนัน้ มฝมากมาฬ ธาทผ 1. ข้ ธ มม ล กา ร ส่ นธธ กถม ก ต้ ธ นตร นกั บ สม ต ร การฯลผตทฝ่โด้รับธนภมัตผจากบฝฌธโธ 2. สะดทก รทดเรฎท ลดขัน้ ตธนการทานาน • โม่ต้ธนเตรฝฬมหลักฐานการส่นธธก • โม่ต้ธนเดผนทานมาทฝ่สมาใม • ลดขั ้น ตธนการตรทจเธกสารด้ ท ฬระบบ Manual 3. ประหฬัดใ่าญช้ จ่าฬ icn

8

สมาใมจพนขธใทามร่ทมมฟธจากฯม ้ประกธบการทภกท่าน ญนการเตรฝฬมตัทเอฟ่ธก้าทสม่ฬภใดผจผทัล 4.0 โปอร้ธม ๆ กัน หากท่ า นต้ ธ นการสธบถามข้ ธ มม ล เอผ่ ม เตผ ม ตผ ด ต่ ธ โด้ ท่ฝ Call Center ฌทรถัอท์ 02 936 1420 ต่ธ 700 หรฟธตผดต่ธ ฌดฬตรนทฝ่ แฯนกบรผการตัดบัญชฝทัตถภดผบ ฌทรถัอท์ 02 936 1429 ต่ธ 160–163 และสามารถตผดตามข้ธมม ล ข่าทสารสาใัญ ตลธดจนกผจกรรม ทฝ่ มฝ ป ระฌฬชน์ โ ด้ ท าน ICN และ www.ic.or.th


สมาใมสโมสรนักลนทภน ขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา...

ทักษะสาใัญสาหรับ

ผม้จัดการฬภ ใใหม่ Essential Skills for Modern Managers

หัทข้ธการสัมมนา  ถัก ฬภาอ ภาทะผม ้ น า ทั ถ นใตผ EQ และบทบาท หน้าทฝ่ใทามรับผผดชธบ  ทผ เ ใราะห์ บภ ใลผ ก ภาอและใภ ณ ลั ก ษณะทฝ่ ดฝ ข ธน ผม ้จัดการ/ผม ้นา  การสฟ่ธสารให้ทฝมนานเข้าใจทผสัฬทัถน์และเป้ าหมาฬ ขธนนาน  จผตทผทฬาการบรผหารและการสร้านแรนจม นใจทฝมนาน  การบรผ ห ารเทลาและการจั ด ล าดั บ ใทามส าใั ญ ขธนนาน  การโใ้ชนานธฬ่านมฝประสผทธผภาอ  การกระจาฬนาน และการมธบหมาฬนาน  การตผดตามและประเมผนผลนานธฬ่านมฝประสผทธผภาอ

ทันธันใารทฝ่ 21 อฤถจผกาฬน 2560 เทลา 8.30-16.00 น. โรนแรม บลผสตัน สภทรรณ อาร์ใ ทผท (ถนนสภขภมทผท)

ธาจารฬ์ธเนถ เใรฟธโสภณ ทผทฬากรผม ้เชฝฬทชาญด้านการอัฒนาทักษะภาทะผม ้นา

ธัตราใ่าสัมมนา ประเภท

สมัใรและชาระเนผน ภาฬในทันทฝ่ 3 อ.ฬ.60

สมาชผก

3,745

3,210

บภ ใใลทัท่ โป

4,815

4,280

เหมาะสาหรับ ผม ้บรผหาร ผม ้จัดการฝ่ าฬบรผหารทรัอฬากรบภ ใใล หัทหน้ านาน ผม ้ รั บผผ ดชธบฝ่ าฬการทรั อฬากร บภ ใใล และผม ้สนใจทัท่ โป

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม

* อัตราข้ างต้ นเป็ นราคาต่ อ 1 ท่ าน อัตรานีร้ วมค่ าเอกสาร อาหารว่ าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%

แผนกฝพ กธบรมและบรผการนักลนทภน  0 2936 1429 ต่ธ 210 (ใภณถถผนทร์ชล), 206 (ใภณกาญจนา) โทรสาร 0 2936 1441-2

Early Bird

ธัตราใ่า สัมมนา

E-mail: sasinchonk@ic.or.th, kanjanac@ic.or.th หรฟธ www.ic.or.th


สร้านใน

เปลฝ่ฬนอฤตผกรรม ปรับตัทสม่ดผจผทัล [2]

จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว chamluck@gmail.com

แม้ท่าดผจผทัลจะถฟธกาเนผดและมฝการญช้ นานกันธฬ่าน แอร่ ห ลาฬมากขพ้น กท่ า ใรพ่ น ถตทรรษ แต่ ฯ ลกระทบและ แรนฯลักดันโปสม่ภาใธภ รกผจเรผ่มเป็นจรผ นและรภ นแรนมากขพ้น ญนช่ ทน 10 ปฝ นเฝ้ ธน จากเหตภการณ์ล่มสลาฬหาฬโปขธนธภ รกผจ แบรนด์ ฬั ก ษ์ ญ หญ่ ม ากมาฬทฝ่ เ ใฬเป็ น ฯม ้ ใ รธนส่ ท นแบ่ น การตลาดธฬ่านหมดจดราบใาบ แต่กฎโม่สามารถต้านทาน หรฟธรับมฟธกับกระแสการเปลฝ่ฬนแปลนใรัน้ ญหญ่นโฝ้ ปโด้ ห ลั น ปฝ 2010 ใ า ท่ า “ Digital Transformation” จพนกลาฬเป็นสผ่นทฝ่ทภกธนใ์กรโม่รม้โม่โด้ เมฟ่ธรม้แล้ทฬผ่นต้ธนรฝบ ปฏผบัตผธฬ่านเป็นระบบเอฟ่ธญห้เกผดฯลเรฎททฝ่สภด การแสทนหา ใทามรม้เอฟ่ธมาเตผมเตฎมรธฬหฬักญนสมธนขธนฯม ้บรผหารทฝ่มฝ หน้ า ทฝ่ ญ นก าร น าอ า ธนใ์ ก ร ะ่ ามร สภ ม ใ ลฟ่ น ลม ก ญ ห ญ่ โปสม่ สผ่ น แทดล้ ธ มญหม่ ท่ฝ ส ามารถฌลดแล่ น โด้ ญ นฌลกเสมฟ ธ น (Virtual หรฟธ Cyberspace) ทฝ่ใม่ขนานกับฌลกใทามเป็นจรผน (Physical World) โด้ธฬ่านแนบสนผทชนผดกระฌดดข้ามโปมา โด้ธฬ่านเป็นเรฟ่ธนธรรมดาสามัญ กลาฬเป็นทผถฝปฏผบัตผญหม่ โปแล้ท จนบานทฝเราธาจแฬกโม่ธธกด้ทฬซ้ าท่า “กาลันธฬม ่ ญนฌลกโหนกันแน่” ฯม ้ บ รผ ฌ ภใทภ ก ในรม้ สพ ก โด้ ถพ น สนใรามการใ้ า การ แข่น ขันฯ่ านฌใรนข่า ฬธผน เทธร์เนฎ ตและสมาร์ ทฌฮน การมฝ ปฏผ สั ม อั น ธ์ ฯ่ า นฌซเชฝ ฬ ลมฝ เ ดฝ ฬ และการช าระเนผ น ฯ่ า น ช่ ธนทานธธนโลน์ ตลธดจนกระแสการตลาดแบบบธกต่ธ ทฝ่มฝธานภภาอสมน แต่ต้นทภนตา่ กท่าการญช้ ช่ธนทานการตลาด แบบเดผมเป็นธฬ่านมาก icn

10

นธกจากการสร้ า นใทามตระหนั ก ญห้ เ หฎ น ถพ น ใทามส าใั ญและประฌฬชน์ ท่ฝจ ะโด้ รับ จากดผ จผทัล (Digital Mindset) ญ ห้ กั บ อ นั ก น า น ทภ ก ใ น ญ น ธ น ใ์ ก ร แ ล้ ท การอัฒนาใทามรม้ใทามสามารถเกฝ่ฬทกับดผจผทัล (Digital Competence) จพนเป็นส่ทนสาใัญทฝ่ต้ธนทาอร้ธมกับการ สร้านบรรฬากาถ ปรับปรภ นกระบทนการภาฬญนญห้เกผดการ ญช้ ดผจผทัลธฬ่านแท้จรผน (Digital Usage) ใ่ธฬ ๆ เสรผม ใ่ธฬ ๆ เตผมเข้าโปทฝละนผดกฎจะเกผดฯล (Digital Transformation) ถ้ า ถามท่ า “ญนธดฝ ต ก่ ธ นทฝ่ เ ราจะเรผ่ ม ทานธาหาร จะต้ธนทาธะโรก่ธน” ถ้าตธบแบบกทน ๆ กฎบธกท่า “ต้ธนสั่น ธาหารก่ธน” แต่ถ้า ถามในทฝ่ เใร่น ถาสนากฎธ าจตธบท่ า “สทดมนต์ ภาทนา แฯ่เมตตาก่ธน” แต่ญนฬภ ใปั จจภ บันธาจ อบใาตธบท่า “ถ่ าฬรม ปก่ ธ น เอฟ่ ธ แชร์ญ ห้ เอฟ่ ธนะม นหรฟ ธ แฮนใลับรับรม้” การกระทาดันกล่าทเรฝฬกท่า “Digitization (หรฟธ Conversion)” แม้แต่ญนนานสัมมนาทั่ทโป การหฬผบ ฌทรถัอท์มฟธถฟธขพ้นมาถ่าฬรม ปสโลด์บนจธกฎเช่ นกัน แต่ละ ในมฝ ทั ต ถภ ป ระสนใ์ ท่ฝ แ ตกต่ า น บานในน าโปท าราฬนาน นาโปญช้ แลกเปลฝ่ฬนเรฝฬนรม้กับในญนธนใ์กร นาโปญช้ ญนการ ทานาน ขัน้ ตธนทัน้ หมดตัน้ แต่ลนทะเบฝฬนสัมมนา จนถพน การน าใทามรม้ โ ปญช้ ป ระฌฬชน์ ฯ่ า นเใรฟ่ ธ นมฟ ธ ดผ จผ ทั ล รทม เรฝฬกท่า Digitalization (The Process) การดาเนผนการ ฯ่านกระบทนการและเใรฟ่ธนมฟธทฝ่เป็นดผจผทัลญนทภก ๆ ขัน้ ตธน กลาฬเป็นทัฒนธรรมญหม่ญนการทานาน จนโม่รม้ตัทด้ทฬซ้ า ท่าเรากาลันธฬม ่ญนช่ ทนเปลฝ่ ฬนฯ่านทฝ่เรฝฬกท่า The Digital Transformation (the Effect)


ธนใ์กรญดสามารถเปลฝ่ ฬนฯ่า นโด้ธ ฬ่า นแนบเนฝ ฬ น แบบโร้ รธฬต่ธ และบรรลภฯ ลตามแฯนกลฬภ ทธ์ท่ฝทานโท้โ ด้ ฌดฬทภ กในเข้ า ญจและปฏผ บั ตผ ต ามโด้ ดฝ กฎ จ ะเกผ ด ทั ฒ นธรรม การทานานญหม่ท่ฝสธดรับกับฬภ ใสมัฬญนทฝ่สภด เช่ น ระบบนาน แบบโร้กระดาษ (Paperless) ทฝ่อมดถพนกันมานานมากกท่า 2 ทถทรรษ แต่กฎฬันมฝสานักนานน้ธฬมากทฝ่ทาโด้ และส่ทนญหญ่ กฎ ฬั นโม่ ใผ ดจะท าธะโร แม้ ท่ าจะมฝ นฌฬบาฬ ธธกมาตรการ หรฟ ธ รณรนใ์ญห้เหฎนประฌฬชน์ แต่ถ้ากระบทนการและระบบนาน ฬั น โ ม่ เ ป ลฝ่ ฬ น ใ ท า ม อ ฬ า ฬ า ม กฎ ธ า จ โ ม่ เ กผ ด ฯ ล เชฟ่ธท่ามฝหลาฬบรผษัททฝ่เช่ าธาใารเอฟ่ธทาสานักนาน ญนฬ่าน ญจกลานเมฟธน ซพ่ นใ่าเช่ าใ่าญช้ จ่าฬต่ธตารานเมตรมากกท่า 1 อันบาทต่ธเดฟธน ฬผ่นมฝในมาก ญช้ อนฟ้ ทฝ่เฬธะ กฎใมณกันโป

ญนทัฒนธรรมการทานานแบบเดผม ๆ อนักนาน 1 ใน มฝฌต๊ะทานาน 1 ชภ ด ขนาดธาจลดหลั่นกันโปตามตาแหน่น หน้าทฝ่ ดมโปกฎเหมฟธนสัญลักษณ์แสดนฐานะกลาฬ ๆ ถ้าตาแหน่น ญหญ่ ฌ ตขพ้ น มาหน่ ธ ฬกฎ ธ าจมฝ ห้ ธ นเป็ น ขธนตั ท เธน ถ้ า ญห้ เหตภ ฯ ลท่ า “เทลาใภฬ หรฟ ธ เจรจาธภ รกผ จ ใทามลั บ จะโด้ โ ม่ เลฎ ด ลธดธธกโปญห้ญ ใรโด้ ฬผ น ” นฝ่ กฎอ ธรั บ ฮั น โด้ ตั ท ธฬ่ า น บรผ ษัท หนพ่น ซพ่ น เป็น ธภ รกผ จการใ้ า (สั่น สผ นใ้ าเข้ ามาและขาฬ ธธกโป) อนักนานขาฬถฟธเป็นหัทญจสาใัญ แต่เมฟ่ธสารทจ ตรทจสธบธฬม ่นานหลาฬเดฟธน กลับอบท่า “อนักนานขาฬ แต่ละในญช้ เทลามากกท่าใรพ่น (เกผนร้ ธฬละ 50 ขธนเทลา ทานาน) ทผ่นหาลมกใ้าภาฬนธกและโม่ใ่ธฬโด้เข้าสานักนาน” ฌต๊ ะ ทฝ่ นั่น ทฝ่ มฝ ธ ฬม ่ โ ม่ เ ใฬมฝ ใ นนั่ น เกผ น ใรพ่ น ขธนทฝ่ มฝ ญ นแต่ ล ะทั น ใ าถามใฟ ธ “ท าโมเราต้ ธ นมฝ สผ่ น ธ านทฬใทามสะดทก (ฌต๊ ะ เก้ า ธฝ้ ลผ้ น ชั ก เกฎ บ ขธน ฌทรถั อ ท์ ตั ้ น ฌต๊ ะ สาฬแลน สาฬฌทรถัอท์ ใธมอผทเตธร์ ฯลฯ) ญห้กับทภกใน ซพ่ นฬันโม่ ใผดถพนใ่าอฟน้ ทฝ่ท่ตฝ ้ธนจ่าฬญนแต่ละเดฟธน”

จะดฝ ก ท่ า โหมถ้ า เราเปลฝ่ ฬ นเป็ นฌมบาฬธธฮฮผ ถ ลดฌต๊ ะท านานลนใรพ่ นหนพ่น โม่ ต้ธ นเดผ นสาฬแลน (ญช้ Wifi Router แทน) โม่ต้ธนเดผนสาฬฌทรถัอท์ (เปลฝ่ฬนเป็น VoIP ทฝ่เชฟ่ธมกับตม้สาขา Digital PABX) โม่ต้ธนมฝ Printer Scanner หรฟธเใรฟ่ธนถ่าฬเธกสาร Copier จานทนมาก แต่ญช้ เใรฟ่ธน ส่ ท นกลานร่ ท มกั น แฬกตามชัน้ ตามฌซน ประฌฬชน์ ใฟ ธ เมฟ่ธทภกธฬ่านโร้สาฬ เราจะปรับฯันเปลฝ่ฬนเลฬ์เธาท์อฟน้ ทฝ่นั่น ลดขนาด หรฟธจะปรับเปลฝ่ฬนอฟ้นทฝ่แต่ละแฯนกกฎทาโด้น่าฬ ฌดฬโม่ต้ธนจ้านช่ านมาเดผนสาฬกันญหม่ญห้ทภ่นทาฬ สานักนาน โร้สาฬโร้กระดาษทฝ่โด้รับการปรับฌฉมญหม่นฝ้ โม่มฝท่ฝนั่นประจา หากแต่ญใรธฬากนั่นตรนโหนกฎโด้ ทลาฬกาแอนขธนแฯนก ทผน้ มฝทัน้ ฌต๊ะรทมกลภ่มนั่นหันหน้าชนกัน เฯฟ่ธท่าทันโหนธาจ ต้ธนทานานเป็นกลภ่มใภฬนานโปอร้ธมกัน หรฟธจะมฝมภมแฬก ชมทผ ท เอลผ น ตา ถ้ า ต้ ธ นใรภ ่ น ใผ ด นานและหาโธเดฝ ฬ ญหม่ ๆ แบบโม่ต้ธนญห้ญใรมาขัดจันหทะกฎเลฟธกโด้ตามญจฉัน แนทใผด Smart Office ทฝ่ ฬฟ ดหฬภ ่ นนฝ้ ลดอฟ้ นทฝ่ ใรธบใรธนขธนทภ กใน ลนใรพ่ น หนพ่ น ทฝ่ เ หลฟ ธ จะใฟ น ญห้ กั บ เจ้ า ขธนธาใารเอฟ่ ธ ลดใ่ า ญช้ จ่ า ฬขธนเรา หรฟ ธ จะน ามาญช้ ท าประฌฬชน์ ธฟ่ น ๆ ทฝ่เราขาดแใลนและต้ธนแฬ่นกันแบบญนธดฝตกฎฬันโด้ Office Automation แบบ All in One ทฝ่หนพ่นธภ ปกรณ์ สามารถเป็นโด้ทัน้ Printer, Scanner, Fax, Copier ฌดฬมฝ ซธฮต์ แ ทร์ บ รผ ห ารจั ด การทรั อ ฬากรทฝ่ ดฝ ทฝ่ โ ม่ ญ ช่ ญใร กฎ ญ ช้ โ ด้ แ บบโม่ ลฟ ม หม ลฟ ม ตา แต่ ต้ ธ นญช้ บั ต รอนั ก นานแตะ จพนจะโด้สผทธผ์ญนการญช้ กระดาษทฝ่ญช้ จพนมฝเท่าทฝ่จาเป็น เธกสาร ทฝ่ เ ราสั่ น อผ ม อ์ กฎ โ ม่ ต้ ธ นหาฬหรฟ ธ ลฟ ม ทผ้ น กธนโท้ ท่ฝ เ ใรฟ่ ธ น เธกสารสาใัญทฝ่ก่ธนสั่นอผมอ์ทภกใรัน้ ต้ธนหันซ้ าฬหันขทา และสาทเท้าญห้เรฎทเอฟ่ธโปญห้ถพนเใรฟ่ธนอผมอ์ก่ธนทฝ่ญใรจะเดผน ฌฉบมาหฬผบโปธ่าน กฎสบาฬญจหาฬห่ทน เอราะนานอผมอ์ขธน ทภกในจะธธกมาจากเใรฟ่ธนโด้ ต้ธนแสดนตัทตนฌดฬนาบัตร อนักนานโปแตะทภกใรัน้

11

icn


ถ้ า ธฬ ากจะโร้ กระด าษแบบห มด จด ต้ ธ นน า กระบทนการขธนทัน้ ธนใ์กรมาทผเใราะห์กันญหม่ แบบฮธร์ม ห รฟ ธ เ ธ ก ส า ร ทฝ่ เ ร า ญ ช้ กั น นั ้ น มั ก เ รผ่ ม ต้ น จ า ก โ ฮ ล์ ใธมอผทเตธร์เสมธ ญนเมฟ่ธมันเป็นโฮล์และเป็นธผเลฎกทรธนผกส์ ฮธร์มธฬม ่แล้ท จะมานัน่ กรธกด้ทฬมฟธ หรฟธอผมอ์ธธกมาญช้ นานกันทาโม ปรับกระบทนการเสฝฬญหม่ญห้รับข้ธมม ลและนาโป ประมทลฯลตามขั ้น ตธนกระบทนการ เมฟ่ ธ ต้ น ทานเป็ น ดผ จผ ทั ล กฎ ด าเนผ น การ ฯ่ า นกร ะบ ท นการ ทฝ่ เป็ นดผ จผ ทั ล และจัดเกฎบมันญนรมปแบบดผจผทัล เอฟ่ธทฝ่ท่าสถานทฝ่ทานานขธน ทภกในจะโร้กระดาษธฬ่านทฝ่กาหนดนฌฬบาฬโท้ ใ่ธฬ ๆ ปรับ ใ่ธฬ ๆ เปลฝ่ฬนทฝละกระบทนการ โม่นานกฎโร้กระดาษเกฟธบ 100% แน่นธน

ธภ รกผจสมัฬนฝ้ธาจโม่ต้ธนมฝสานักนานญหญ่ฌต ธภ รกผจ หลาฬแห่ น โม่ มฝ อฟ้น ทฝ่ จ รผ น ด้ ท ฬซ้ า หากแต่ มฝ อฟ้น ทฝ่ บ นฌลก ธผนเทธร์เนฎตญนการทานานและเชฟ่ ธมต่ธถพนกัน บรผษัทโหน ฬั น ญช้ อฟ้น ทฝ่ ม ากญนการท านานธาจต้ ธ นเปลฝ่ ฬ นใทามใผ ด และก้ า ทโปสม่ ส านั ก นานโร้ ก ระดาษทฝ่ เ ชฟ่ ธ มต่ ธ โร้ ส าฬฯ่ า น เใรฟธข่าฬธผนเทธร์เนฎต ดันนัน้ ต่ธโปทภกทฝ่กฎจะเป็นทฝ่ทานาน ขธนทภกใน ใทามต้ธนการสานักนานทฝ่มานั่นร่ทมกันธาจ น้ ธ ฬลนธฬ่ า นเหฎ น โด้ ชัด ญนขณะเดฝ ฬ ทกั น ธภ รกรรมทาน การเนผนกฎจะโร้เนผนสดและโม่ต้ธนอกบัตร เอราะทภกธฬ่าน สามารถดาเนผนการโด้ฯ่านการส่นรหัส ธภ ปกรณ์ระบภ ตัทตน (Smart Devices) จะเข้ามาแทนทฝ่

ธภ รกผ จ ใ้ า ขาฬและการช าระเนผ น ระหท่ า นธนใ์ ก ร และระหท่ า นในซฟ้ ธ กั บ ในขาฬ ต่ ธ โปกฎ จ ะโร้ เ นผ น สดเช่ นกั น ทภกทันนฝ้เรผ่มขฬาฬตัทมากขพ้น สผ่นทฝ่จะหาฬโปธฬ่านแน่นธน ญนธนาใตกฎใฟธ เนผน สด (Cash) และบั ตรเใรดผ ต (Card) เราก าลั น ก้ า ทเข้ า สม่ ร ะบบญหม่ ท านการเนผ น แบบเข้ า รหั ส (Code) ทฝ่เรฝฬกท่า “Cryptocurrency หรฟธ Digital Asset” ทฝ่แลกเปลฝ่ฬนกันโด้น่าฬ โม่ต่านจากการซฟ้ธขาฬหภ้นญนทภกทันนฝ้ ทฝ่ เ ป็ น ระบบโร้ ญ บหภ้ น (Scripless) ทภ ก ในสามารถซฟ้ ธ ขาฬ เปลฝ่ฬนมฟธกันโด้ฯ่านใธมอผทเตธร์ ภาอจาก : https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAICAAAAJDlkN jFlOWM2LTZmZDItNGJiMC05ZWUzLWJiOGJkYjdkZWY4MQ.jpg http://www.scangroup.net/app/uploads/Digital-Asset-Management.jpg http://www.impulseuae.com/wp-content/uploads/2015/01/FullSizeRender-49.jpg

ฬันมฝธฝกหลาฬสผ่นทฝ่จะหดหาฬโป มัทแต่ใผดแต่โม่ลนมฟธทา กฎโร้ประฌฬชน์ ทาฌดฬโม่ใผด กฎธาจหลนทผถฯผดทานโด้ ดันนัน้ จนใผดญห้รธบ และลนมฟธญห้เรฎทเถธะใรับ

สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

INCOTERMS ข้ธบันใับทานการใ้า ระหท่านประเทถ 2010 ทันธันใารทฝ่ 14 อฤถจผกาฬน 2560 เทลา 8.30-16.00 น. ณ ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ icn 12


Supported by:

สมาใมสโมสรนักลนทภน ขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา ในนาน METALEX 2017

เอผม่ ประสผทธผภาอการฯลผตด้ทฬการจัดการใทามรม้ ทันอฤหัสบดฝท่ฝ 23 อฤถจผกาฬน 2560 เทลา 13.00-16.30 น. ห้ธน MR 224 โบเทใ บานนา การจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การทาให้เห็นผลในทางปฏิบัตินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ทั้งความซับซ้อนของกระบวนการ ทางานและเครื่องจักร ที่มองว่ายากต่อการจัดการ และการไม่ยอมเผยเคล็ดลับในการทางานของมือ โปรทั้งหลาย หลักสูตรนี้จะช่วย เสริมความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถนาไปต่อยอด ให้เกิดการผสมผสานระหว่าง กระบวนการทางาน การปรับปรุงงาน ไปจนถึงการรวบรวมความรู้และประสบการณ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อต่อยอดกิจกรรมการ เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เหมาะสาหรับ ผู้ บริ หารระดั บ ต้ นถึ ง ระดั บ สู ง นักบริ หารการผลิต ผู้บริ หารงาน ทางด้ านเทคนิ ค บุ ค ลากรที่ เกี่ยวข้ อง และผู้สนใจทัว่ ไป

ใ่าธรรมเนฝฬม การธบรม

1 หัทข้ธ*ท่าน (ราใารทม VAT)

สมาชผกสมาใม ท่านแรก

ฮรฝ

สมาชผก ท่านทฝ่ 2 เป็นต้นโป

ท่านละ 856 บาท

บภ ใใลทั่ทโป

ด่ทน !!! รับจานทนจากัด First come, First serve ***ธาจมฝการปรับเปลฝ่ฬนตามใทามเหมาะสม

คุณพอฤทัย บุญสวัสดิ์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้

สมัใรและชาระเนผน

BOI

5 ท่าน

Promoted Companies Directory 2014-2015

มม ลใ่า 800 บาท

ท่านละ 1,284 บาท

หัทข้ธการบรรฬาฬ

1. ใทามสาใัญขธนการจัดการใทามรม้ 2. การเอผม่ ประสผทธผภาอกับการจัดการใทามรม้ 3. ทาธฬ่านโรจะโด้ใทามรม้จากช่ านะฝ มฟธ 4. การจัดการใทามรม้ในทานปฏผบัตผแบบทาจรผน และใช้โด้ฯล 5. ตัทธฬ่านจากกรณฝถพกษาจรผน 6. ถาม-ตธบ

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผ่มเตผม แฯนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟ่ธสารธนใ์กร  0 2936 1429 ต่ธ 203 (เบญจทรรณ) ต่ธ 201 (นลนฝฬ์)  โปรดกรธกแบบตธบรับส่นกลับมาทฝ่ โทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail: Cus_service@ic.or.th, Benjawank@ic.or.th, Nonlaneek@ic.or.th


เอผม่ ประสผทธผภาอ การฯลผต

ด้ทฬการจัดการใทามรม้

ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ nuttapongw@ic.or.th

การจัดการใทามรม้ ถฟธเป็นทผธฝการหนพ่นทฝ่จะช่ ทฬญห้ อนั ก นานญนธนใ์ ก รสามารถด าเนผ น นานโด้ ธ ฬ่ า นมฝ ประสผทธผภาอ หลาฬหน่ทฬนานเรผ่มนาการจัดการใทามรม้ หรฟธทฝ่เรฝฬกกันสัน้ ๆ น่าฬ ๆ ท่า “KM” เข้ามาประฬภ กต์ญช้ และอัฒนาญห้เหมาะสมกับบรผบทขธนแต่ละธนใ์กร โม่เท้น แม้แต่ธภรกผจญนภาใการฯลผต การจั ด การใทามรม้ หรฟ ธ KM (Knowledge Management) ใฟธ การรทบรทมธนใ์ใทามรม้ท่ฝมฝธฬม ่ญน ธนใ์ กร ซพ่ นกระจัด กระจาฬธฬม ่ ญนตัท บภ ใใลหรฟ ธเธกสาร มาอั ฒนาญห้ เป็ นระบบ เอฟ่ ธญห้ทภก ในญนธนใ์ กรสามารถ เข้ า ถพ น ใทามรม้ และอั ฒ นาตนเธนญห้ เ ป็ น ฯม ้ รม้ รทมทั ้ น ปฏผบัตผนานโด้ธฬ่านมฝประสผทธผภาอ ธันจะส่นฯลญห้ธนใ์กร มฝ ใ ทามสามารถญนเชผ น แข่ น ขั น สม น สภ ด ฌดฬใทามรม้ ท่ฝ ท่ า มฝด้ทฬกัน 2 ประเภท ใฟธ 1) ใทามรม้ท่ฝะันธฬม ่ญนใน (Tacit Knowledge) เ ป็ น ใ ท า ม รม้ ทฝ่ โ ด้ จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ อรสทรรใ์ ห รฟ ธ สั ญ ชาตผ ญ าณขธนแต่ ล ะบภ ใใลญนการ ท าใทามเข้ า ญจญนสผ่ น ต่ า น ๆ เป็ น ใทามรม้ ท่ฝ โ ม่ ส ามารถ ถ่ า ฬทธดธธกมาเป็ น ใ าอม ดหรฟ ธ ลาฬลั ก ษณ์ ธั ก ษรโด้ ฌดฬน่าฬ เช่ น ทักษะญนการทานาน นานะฝ มฟธ หรฟธการใผด เชผ น ทผ เ ใราะห์ จพ น เรฝ ฬ กท่ า เป็ น ใทามรม้ แ บบ “นามธรรม” 2) ใทามรม้ท่ฝชดั แจ้น (Explicit Knowledge) เป็นใทามรม้ ทฝ่สามารถรทบรทม ถ่าฬทธดโด้ ฌดฬฯ่านทผธฝต่าน ๆ เช่ น การบันทพกเป็นลาฬลักษณ์ธักษร ทฤษฎฝ ใม่มฟธต่าน ๆ และ บานใรัน้ เรฝฬกท่าเป็นใทามรม้แบบ “รมปธรรม” icn 14

ปั จจภ บันธภ ตสาหกรรมการฯลผตหลาฬ ๆ แห่น โด้นา KM มาประฬภ กต์ญช้ ญนการปรับปรภ นและอัฒนา เนฟ่ธนจาก หลาฬธนใ์กรต่านประสบปั ญหา “สมธนโหล” กล่าทใฟธ ใทามรม้ท่ฝมฝธฬม ่ญนตัทช่ านะฝ มฟธต่าน ๆ โด้หาฬโปอร้ธมกับ ตัทอนักนานทฝ่อ้นสภาอ ลาธธก หรฟธด้ทฬปั จจัฬธฟ่นญดทฝ่ โม่สามารถปฏผบัตผนานต่ธโด้ “แล้ทเราจะดพนใทามรม้เหล่านัน้ ธธกมาโด้ธฬ่านโร” การจัดการใทามรม้ประกธบด้ทฬ กระบทนการหลัก ๆ โด้แก่ การใ้นหาใทามรม้ การสร้านและแสทนหา ใทามรม้ ญหม่ การจั ด ใทามรม้ ญ ห้ เ ป็ น ระบบ การประมทลฯลและ กลั่ น กรธนใทามรม้ การแบ่ น ปั นแลกเปลฝ่ ฬ นใทามรม้ สภดท้าฬใฟธ การเรฝฬนรม้ และเอฟ่ธญห้มฝการนาใทามรม้โปญช้ ญห้เกผดประฌฬชน์สมนสภดต่ธธนใ์กร เใรฟ่ธนมฟธหลากหลาฬ ประเภทถม กสร้ า นขพ้ น มาเอฟ่ ธ น าโปญช้ ญ นการถ่ า ฬทธดและ แลกเปลฝ่ฬนใทามรม้ ซพ่ นธาจแบ่นเป็น 2 กลภ่มญหญ่ ๆ ใฟธ 1. เใรฟ่ ธ นมฟ ธ ทฝ่ ช่ ทฬญนการ “เข้ า ถพ น ” ใทามรม้ ซพ่ น เหมาะส าหรั บ ใทามรม้ ป ระเภท Explicit มั กเป็ น แบบ ทานเดฝฬท 2. เใรฟ่ ธ นมฟ ธ ทฝ่ ช่ ทฬญนการ “ถ่ า ฬทธด” ใทามรม้ ซพ่ นเหมาะสาหรับใทามรม้ประเภท Tacit ธาถัฬการปฏผสัมอันธ์ ระหท่า นบภ ใใลเป็ นหลักญนบรรดาเใรฟ่ ธนมฟธดั นกล่า ททฝ่ มฝ ฯม ้นผฬมญช้ กันมากประเภทหนพ่น ใฟธ ชภ มชนแห่นการเรฝฬนรม้ หรฟธชภ มชนนักปฏผบัตผ (Community of Practice: CoP)


เใรฟ่ธนมฟธทฝ่ญช้ เอฟ่ธการแลกเปลฝ่ฬนเรฝฬนเรฝฬนรม้ ธาทผ 1. ชภ มชนนั ก ปฏผ บั ตผ (Community of Practice: CoP)

2. การถพ กษาดมนาน (Study Tour) 3. การทบททนหลั น ปฏผ บั ตผ ก ารหรฟ ธ การถธด บทเรฝฬน (After Action Review: AAR) 4. การเรฝฬนรม้ร่ทมกันหลันนานสาเรฎจ (Retrospect) 5. เรฟ่ธนเล่าเร้าอลัน (Springboard Storytelling) 6. การใ้ น หาสผ่ น ดฝ ร ธบตั ท หรฟ ธ สภ น ทรฝ ฬ สาธก (Appreciative Inquiring) 7. เททฝเสทนา หรฟธสภนทรฝฬสนทนา (Dialogue) 8. เอฟ่ธนช่ ทฬเอฟ่ธน (Peer Assist) 9. การเรฝฬนรม้ฌดฬการปฏผบัตผ (Action Learning) 10. มาตรฐานเปรฝฬบเทฝฬบ (Benchmarking)

11. 12. 13. 14.

การสธนนาน (Coaching) การเป็นอฝ่เลฝฬ้ น (Mentoring) ฮธรัม่ ถาม – ตธบ (Forum) บทเรฝฬนจากใทามฯผดอลาด(Lesson Learning) 15. เททฝกลภ่มเฉอาะ (Focus Group) ทัน้ นฝ้ปัจจัฬแห่นใทามสาเรฎจขธนการจัดการใทามรม้ นั่นใฟธ ฯม ้บรผหารจะต้ธนมฝใทามมภ ่นมั่นและเข้าญจญนการนา KM โปญช้ ญห้เกผดประฌฬชน์ธฬ่านแท้จรผน มฝการสร้านทฝมนาน ทฝ่มฝประสผทธผภาอญนการขับเใลฟ่ธน ฯลักดัน และสร้านสรรใ์ กผจกรรมญห้สธดใล้ธนกับทัฒนธรรมขธนธนใ์กร เอฟ่ธทาญห้ อนั ก นานร่ ท มกผ จ กรรมธฬ่ า นมฝ ใ ทามสภ ข และสามารถ อัฒนานานโปอร้ธมกันโด้ ญนการนฝส้ มาใมสฌมสรนักลนทภนโด้จัดสัมมนาญนนาน METALEX 2017 หัทข้ธ “เอผ่มประสผทธผภาอการฯลผตด้ทฬการ จัดการใทามรม้” ญนทันอฤหัสบดฝท่ฝ 23 อฤถจผกาฬน 2560 เทลา 13.00-16.30 น. ห้ธนMR 224 โบเทใ บานนา ฯม ้สนญจ สามารถสธบถามข้ธมม ลเอผ่มเตผมโด้ท่ฝ 0 2936 1429 ต่ธ 203 (เบญจทรรณ) ต่ ธ 201 (นลนฝ ฬ์ ) หรฟ ธCus_service@ic.or.th, Benjawank@ic.or.th, Nonlaneek@ic.or.th

ทฝ่มา :http://www.thaiall.com/km/indexo.html#km1 ภาอจาก : https://www.cdc.gov/phcommunities/images/puzzle.jpg

สมัครใช้บริการออนไลน์ สมัครสมาชิก IC หรือ ต่ออายุสมาชิก สธบถามราฬละเธฝ ฬ ดเอผ่ ม เตผ ม แฯนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟ่ธสารธนใ์กร  0 2936 1429 ต่ธ 201-203 0 2936 1441-2, E-mail: Cus_service@ic.or.th www.ic.or.th 15 icn


มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

Supported by:

จ.นใรราชสฝมา

เชื่อมโยงบริการ IC ในยุคดิจิทัล ด้วยระบบงานเครื่องจักรและวัตถุดบ ิ ออนไลน์ <<สมาใมสฌมสรนั กลนทภ นจั ดกผ จกรรม IC Talk’60 On Tour จ.นใรราชสฝ มา เรฟ่ ธ น “เชฟ่ ธ มฌฬนบรผ ก าร IC ญนฬภ ใดผ จผ ทั ล ด้ ท ฬระบบนานเใรฟ่ ธ นจั ก รและ ทัตถภดผบธธนโลน์” เมฟ่ธทันทฝ่ 26 กันฬาฬน 2560 เอฟ่ธญห้ฯม้ญช้ บรผการโด้รับ ทราบข้ธมม ลและเข้าญจถพนระบบนานบรผการทฝ่โด้รับการอัฒนาและปรับปรภ นญห้มฝ ถักฬภาอมากฬผ่นขพ้น ด้ทฬการนาเทใฌนฌลฬฝสารสนเทถทฝ่เหมาะสมมาปรับญช้ และอัฒนาญห้สธดใล้ธนกับนานขธนสมาใม ฌดฬมภ ่นเน้นญห้ฯม้ญช้ บรผการโด้รับ ใทามสะดทกญนนานบรผการเใรฟ่ธนจักรและทัตถภดผบทฝ่สามารถญห้บรผการแบบ ธธนโลน์ เชฟ่ ธมฌฬนและแลกเปลฝ่ฬนข้ธมม ลระหท่านกรมถภลกากรและบฝฌธโธโด้ ธฬ่านมฝประสผทธผภาอ ฌดฬโด้รับเกฝฬรตผ จาก ใภณทฝรอนษ์ ถผ รผทัน ฯม ้จัดการ สมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น กล่ า ทเปผ ดการสั ม มนาและบรรฬาฬญนหั ท ข้ ธ “เชฟ่ ธ มฌฬนธภ รกผจ การลนทภ นญนฬภ ใดผ จผทั ล 4.0” จากนัน้ เป็ นการบรรฬาฬญน หั ท ข้ ธ “ก้ า ทสม่ ใ ทามส าเรฎ จ ขธนนานสผ ท ธผ ป ระฌฬชน์ ด้ า นเใรฟ่ ธ นจั ก ร eMT Online (Phase 2)” ฌดฬ ใภณกฤษดา ทับทผม หัทหน้าแฯนกบรผการสัน่ ปล่ธฬ เใรฟ่ธนจักร และการบรรฬาฬหัทข้ธ “RMTS New Technology” ฌดฬ ใภณทนกรต ฌฬธานั ก หัทหน้ าะ่ าฬเทใฌนฌลฬฝสารสนเทถ และสภ ดท้ าฬเป็ นการบรรฬาฬเรฟ่ ธน “ก้าทสม่ระบบนานบัญชฝ ทัตถภดผบ และสมตรการฯลผต Online และนานตัดบัญชฝ แบบโร้เธกสาร” ฌดฬ ใภณขทัญชัฬ ทรกัลฬากภล นักทผชาการส่นเสรผมการลนทภน ชานาญการอผเถษ สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน และ ใภณทนกรต ฌฬธานัก หัทหน้าะ่ าฬเทใฌนฌลฬฝสารสนเทถ อร้ธมเปผ ดฌธกาสญห้ฯม้เข้าร่ทม สัมมนาโด้ซกั ถามเกฝ่ฬทกับกรณฝถพกษาและปั ญหาต่าน ๆ ด้านนานบรผการ ขธนสมาใมญนช่ ทนท้าฬธฝกด้ทฬ

icn

16


<<สมาใมสฌมสรนั กลนทภน จั ดสั ม มนา หั ทข้ ธ “กฎท่ า ด้ท ฬถผ่น ก าเนผ ด สผ น ใ้ า (Rule Of Origin)” เมฟ่ ธ ทั น ทฝ่ 7 ตภ ล าใม 2560 ณ ฌรนแรม ชผ น นาม่ ธ น เรสซผ เ ดนซ์ ฌดฬมฝ หั ท ข้ ธ สั ม มนาเกฝ่ ฬ ทกั บ ใทามหมาฬ และประเภทขธนกฎท่าด้ทฬถผ่นกาเนผดสผนใ้า กฎท่าด้ทฬถผ่นกาเนผดสผนใ้า ภาฬญต้ใทามตกลนเขตการใ้าเสรฝ (FTA) ระหท่านประเทถโทฬกับประเทถ ภาใฝใทามตกลน การญช้ หนันสฟธรับรธนถผ่นกาเนผดสผนใ้า เอฟ่ธการนาเข้า และการส่นธธก ระเบฝฬบอผธฝการถภลกากรเอฟ่ธการญช้ สผทธผอผเถษทานภาษฝ ถภลกากร ภาฬญต้ใทามตกตลนเขตการใ้าเสรฝ (FTA) และกรณฝถพกษา การญช้ สผ ท ธผ อผ เ ถษทานภาษฝ ถภ ล กากร และกฎท่ าด้ ท ฬถผ่น ก าเนผ ด สผ น ใ้ า บรรฬาฬฌดฬฯม ้ เ ชฝ่ ฬ ทชาญจากกรมถภ ล กากร อร้ ธ มตธบข้ ธ ซัก ถาม ประเดฎนปั ญหาต่าน ๆ ธฝกด้ทฬ

เชื่อมโยงบริการ IC ในยุคดิจิทัล จ.สนขลา

ด้วยระบบงานเครื่องจักรและวัตถุดิบออนไลน์

<<สมาใมสฌมสรนั กลนทภ นจั ดกผ จกรรม IC Talk’60 On Tour จ.สนขลา เรฟ่ ธ น “เชฟ่ ธ มฌฬนบรผ ก าร IC ญนฬภ ใดผ จผ ทั ล ด้ ท ฬระบบนานเใรฟ่ ธ นจั ก รและ ทัตถภดผบธธนโลน์” เมฟ่ธทันทฝ่ 20 ตภลาใม 2560 เอฟ่ธญห้ฯม้ญช้ บรผการญนอฟ้นทฝ่ ฌซนภาใญต้ โด้รับทราบข้ธมม ลและเข้าญจถพนระบบนานบรผการทฝ่โด้รับการอัฒนา และปรั บ ปรภ น ญห้ มฝ ถัก ฬภาอมากฬผ่ น ขพ้ น ด้ ท ฬการน าเทใฌนฌลฬฝ ส ารสนเทถ ทฝ่เหมาะสมมาปรับญช้ และอัฒนาญห้สธดใล้ธนกับนานขธนสมาใม ฌดฬมภ ่นเน้น ญห้ ฯม้ ญ ช้ บ รผ ก ารโด้ รั บ ใทามสะดทกญนนานบรผ ก ารเใรฟ่ ธ นจั ก รและทั ต ถภ ดผ บ ทฝ่สามารถญห้บ รผการแบบธธนโลน์ เชฟ่ ธมฌฬนและแลกเปลฝ่ฬนข้ธมม ลระหท่า น กรมถภ ล กากรและบฝ ฌ ธโธโด้ ธ ฬ่ า นมฝ ป ระสผ ท ธผ ภ าอ ฌดฬโด้ รั บ เกฝ ฬ รตผ จาก ใภณทฝรอนษ์ ถผ รผทัน ฯม ้จัดการสมาใมสฌมสรนักลนทภน กล่าทเปผ ดการสัมมนา และบรรฬาฬญนหัทข้ธ “เชฟ่ ธมฌฬนธภ รกผจการลนทภนญนฬภ ใดผจผทัล 4.0” จากนัน้ เป็นการบรรฬาฬญนหัทข้ธ “ก้าทสม่ใทามสาเรฎจขธนนานสผทธผประฌฬชน์ด้าน เใรฟ่ ธ นจั ก ร eMT Online (Phase 2)” ฌดฬ ใภ ณ กฤษดา ทั บ ทผ ม หั ท หน้ า แฯนกบรผ ก ารสั่น ปล่ ธ ฬเใรฟ่ ธ นจั ก ร และการบรรฬาฬหั ท ข้ ธ “RMTS New Technology” ฌดฬ ใภ ณทนกรต ฌฬธานั ก หั ทหน้ าะ่ าฬเทใฌนฌลฬฝ สารสนเทถ และสภดท้าฬเป็นการบรรฬาฬเรฟ่ธน “ก้าทสม่ระบบนานบัญชฝทัตถภดผบ และสมตรการฯลผต Online และนานตั ด บั ญ ชฝ แ บบโร้ เ ธกสาร” ฌดฬ ใภ ณ ภาใภม มผ บม รณบภ ณฬ์ นั กทผ ชาการส่ นเสรผ มการลนทภ นช านาญการอผ เถษ ส านั กนานใณะกรรมการ ส่ นเสรผ มการลนทภ น และ ใภ ณทนกรต ฌฬธานั ก หั ทหน้ าะ่ าฬเทใฌนฌลฬฝ สารสนเทถ อร้ ธ มเปผ ดฌธกาสญห้ ฯม้ เ ข้ าร่ ท มสั ม มนาโด้ ซ ัก ถามเกฝ่ ฬ ทกั บ กรณฝ ถพ ก ษาและ ปั ญหาต่าน ๆ ด้านนานบรผการขธนสมาใมญนช่ ทนท้าฬธฝกด้ทฬ Supported by:

17 icn


“แอนดธร่า” รณรนใ์สร้านใทามฬัน่ ฬฟนฯ่านอลันหญผน ส่นทฝมนักเตะสาทโทฬกระทบโหล่ดาราระดับฌลก

<<เมฟ่ธทันเสาร์ท่ฝ 30 กันฬาฬน ทฝ่ฯ่านมา ทัอนักเตะ สาทโทฬจากบรผษั ท แอนดธร่า ฌอรดั กชัน่ จ ากั ด ฯม ้ ฯ ลผ ต เใรฟ่ ธ นประดั บ ธั ญ มณฝ ร าฬญหญ่ สั ญ ชาตผ เดนมาร์ ก ภาฬญต้ แ บรนด์ "แอนดธร่ า " เข้ า ร่ ท ม รณรนใ์ เ ป้ าหมาฬการอั ฒ นาธฬ่ า นฬั่ น ฬฟ น ขธน ส ห ป ร ะ ช า ช า ตผ ฯ่ า น กผ จ ก ร ร ม ฮภ ต บ ธ ล ห ญผ น ระดับฌลก The Global Goals World Cup in Bangkok (GGWCUP) ฌดฬมฝ นผใฌใโล ใธสเตธร์ ทัลดาธม ฯม ้รับบท เจมฝ่ แลนนผสเตธร์ จากซฝร่ฝฬ์ดัน ระดับฌลก มหาถพ กชผ นบัลลันก์ (Game of Thrones) และ ทม ต สั น ถ ท โ ม ต รฝ ข ธ น ฌ ใ ร น ก า ร อั ฒ น า แ ห่ น สหประชาชาตผ (UNDP) เป็นฯม ้ตัดสผนกผตตผมถักดผ์ กผจ กรรมนฝ้จั ด ขพ้น เอฟ่ ธ สร้ า นใทามตระหนั ก ถพ น ฯลกระทบทฝ่เกผดขพ้นจากใทามฬากจน ใทามโม่เสมธ ภาใ และการเปลฝ่ฬนแปลนขธนสภาอภมมผ ธากาถ รทมทั ้น สนับสนภนการอัฒนาธฬ่านฬั่นฬฟนทั่ทฌลก ฌดฬโด้รับ icn 18

ใทามร่ทมมฟธจากธนใ์กรระดับฌลก ธาทผ กระทรทน การต่ า นประเทถเดนมาร์ ก ฌรนเรฝ ฬ นสธนฮภ ตบธล สฌมสรเชลซฝ กรภ นเทอฯ Eir Soccer และ ฌใรนการ อัฒนาแห่นสหประชาชาตผ (UNDP) ฯลฯ ณ ฌรนเรฝฬน นานาชาตผ NIST ซพ่ นแอนดธร่าเป็นหนพ่นญนฯม ้สนับสนภน หลักขธนการจัดกผจกรรมญนประเทถโทฬ


โม่ อ ลาด !! ทภ ก ข่ า วสารสาใั ญ ส่ ง ตร งถพ งปลาฬนผ้ ว ใภ ณ

@investorclub อผมอ์ @ หน้าชฟ่อ ID ด้วฬนะใะ

Add friends

IC จะส่งข่าวสารอัอเดท โปถพงใภณอฝกมากมาฬ

ตผ ด ตามกั น ต่ อ โปนะใะ ทฝ่ สาใั ญ . .. อฬ่ า ลฟ ม บอกต่ อ แ ล ะ แ น ะ นา เ อฟ่ อ น เ ข้ า ม า ด้ ว ฬ กั น น ะ ! !


เส้นทาง

ที่ค วรเดิน เส้าหลิน

หากมฝ ญ ใรสั ก ในถามใภ ณ ท่ า “ถ้ า ญห้ ใภณ เดผ น ทาน จากเบตน จันหทัดฬะลา โปฬันดผนแดนเหนฟธสภดทฝ่ธาเภธแม่สาฬ จันหทัดเชฝฬนราฬ ใภณจะเดผนทานโปด้ทฬทผธฝญด” ขพน้ เใรฟ่ธนบผน ขับ รถ เดผ น หรฟ ธทผ่ น ซพ่ น ทภ กทผธฝล้ ทนโปถพน ทฝ่ ห มาฬโด้ทั ้น สผ้น แต่เมฟ่ธเอผ่มเนฟ่ธนโขญห้ธฝกท่า “ห้ามโปญนเส้นทานปกตผ” หลาฬใน ในเกผดใาถามญนญจท่า “แล้ทจะโปธฬ่านโร” เหตภฯลทฝ่ท่าห้ามโปญนเส้นทานปกตผ เปรฝฬบเสมฟธนกับ การดาเนผนชฝทผต ทฝ่กท่าจะอบกับใทามสาเรฎจนัน้ โม่ญช่ ท่าจะ เลฟธกหนทานปฏผบัตผเอฝฬนหนทานเดฝฬท ด้ทฬแนททานเดผม ๆ และทผ ธฝ ใผ ด แบบทฝ่ ใภ้ น เใฬ เมฟ่ ธ อบปั ญหาธภ ปสรรใ หรฟ ธ ข้ธจากัดมาขัดขทานกฎธาจทาญห้หลาฬในเลผกล้ม แล้ทใทรทาธฬ่านโร?

สผ่ น หนพ่ น ทฝ่ ส ะท้ ธ นญห้ เ หฎ น โด้ ธ ฬ่ า นชัด เจนญนการ ฮันะ่ าธภ ปสรรใ ใฟธต้ธนฬพดหลัก เข้าญจ เข้าถพน อัฒนา ซพ่ น มผ ญ ช่ เอฝ ฬ นแใ่ น านด้ า นการอั ฒ นาสั น ใมหรฟ ธ ชภ มชน เท่านัน้ แต่หากสามารถนามาประฬภ กต์ญช้ ญนการดาเนผน ชฝทผตขธนแต่ละใน ซพ่ นฬ่ธมโด้ฯลสัมฤทธผ์ท่ดฝ ฝเช่ นกัน มฝฯม้ถธด ทผธฝใผดเชผนธธกแบบขธนญนหลทน รัชกาลทฝ่ 9 ซพ่ นประฬภ กต์ จากฌมเดลทผธฝใผดเชผนธธกแบบ (Design Thinking) และโด้ เ ฯ ฬ แ อ ร่ ฌ ด ฬ Stanford D.school, ม ห า ทผ ท ฬ า ลั ฬ สแตนฮธร์ด สามารถจาแนกธธกเป็น 5 ธนใ์ประกธบ ใฟธ

เข้ า ญจ เข้ า ถพ น อั ฒ นา ตลธดระฬะเทลาทฝ่ฯ่านมา อระราชกรณฝฬกผจทฝ่ประชาชน ชาทโทฬโด้รับชมฯ่านสฟ่ธช่ ธนทานต่านๆ มากมาฬ ถพนหลักการ ทรนนานขธนอระบาทสมเดฎจอระปรมผนทรมหาภมมผอลธดภลฬเดช ฯม ้ ซ่พ น เป็ น ทฝ่ รั ก ฬผ่ น ขธนในโทฬ ทัน้ ชาตผ ล้ทนแะนโท้ด้ทฬหลัก ปรัชญาธันลพกซพ้ นทฝ่ต้ธนธาถัฬ การเรฝ ฬ นรม้ แ ละปฏผ บั ตผ จพ น จะ เกผดใทามเข้าญจโด้ธฬ่านแท้จรผน

icn 20

1. EMPATHIZE “เดฟธดร้ธนเรฟ่ธนธะโร” เข้าญจญนสผ่นทฝ่ ทรนมักจะตรัสถามเสมธเทลาเสดฎจฯ เฬฝ่ฬมราษฎร นัน่ แสดน ญห้เหฎนโด้ธฬ่านชัดเจนถพนการญห้ใทามสาใัญกับในญนอฟน้ ทฝ่ เป็นธันดับแรก ใทบใม่กับการถพ กษาและทาใทามเข้าญจญน สภาอสันใมและภมมผถาสตร์ขธนแต่ละอฟน้ ทฝ่ สะท้ธนญห้เหฎนถพน ทผธฝใผดแบบนักสันใมและมานภษฬทผทฬา ดันนัน้ การทฝ่เราจะ แก้โ ขปั ญหาทฝ่ อบโด้ ธฬ่ านดฝต้ ธนรม้ถพนสาเหตภ ท่ฝแ ท้จ รผน ก่ธ น จพนจะหาทานธธกโด้ธฬ่านเหมาะสม


2. DEFINE “เข้าญจปั ญหาธฬ่านถ่ธนแท้” ซพ่ นต้ธน สามารถมธนเหฎ น ใทามสั ม อั น ธ์ ท่ฝ เ ชฟ่ ธ มฌฬนกั น เป็ น ภาอรทม เอฟ่ ธ น าโปสม่ การระบภ ใทามต้ ธ นการทฝ่ แ ท้ จ รผ น ญนขัน้ ตธนนฝ้ ทรนแสดนญห้เหฎนถพนทผธฝใผดแบบนักทผเใราะห์ แ ล ะ ทผ ธฝ ใผ ด เ ชผ น ร ะ บ บ ซพ่ น ห า ก ส า ม า ร ถ เ ข้ า ญ จ ถพ น ใทามสัมอันธ์ขธนสผ่นต่าน ๆ ทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนโด้ กฎจะสามารถ แก้โขปั ญหาและโม่ก่ธญห้เกผดปั ญหาซ้ าเดผมธฝกโด้

ฌใรนการะนหลทน

3. IDEATE “ระบภ ฌจทฬ์โด้ธฬ่านแม่นฬา” การใผด หาทานเลฟธ กหรฟ ธ ทานธธกจพนจะสามารถด าเนผ น การโด้ ด้ทฬทผธฝใผดแบบนักทผทฬาถาสตร์และฯม ้สร้านนทัตกรรมทฝ่โม่ ปผ ดกัน้ ใทามเป็นโปโด้ ฌดฬมฝตัทช่ ทฬสาใัญ ใฟธ “ใทามรม้ ญนด้านต่าน ๆ และการถพ กษาใ้นใท้าเอผ่มเตผม” ดันทฝ่ทรน แสดนญห้ ป ระจั ก ษ์ แ ล้ ท ท่ า “หากมฝ ปั จจั ฬ ทฝ่ เ ธฟ้ธ ธ านทฬ อร้ธมใทามรม้และใทามมภ ่นมัน่ เอฝฬนอธ มนภษฬ์กฎสามารถ ใทบใภ ม สภาอลมฮ้ าธากาถและท าญห้ ะ นตกลนมาโด้ ” ดันนัน้ การแก้โขปั ญหาและธภ ปสรรใ จพนต้ธนธาถัฬการ เรฝ ฬ นรม้ ใ ทบใม่ โ ปด้ ท ฬ เอฟ่ ธ ญห้ โ ด้ ฯ ลลั อ ธ์ ญ นทผ ถ ทานทฝ่ เหมาะสม ทฝ่มา: http://www.tcdc.or.th/creativethailand/article/CoverStory/26655 ภาอจาก: https://sites.google.com/site/pratansay/_/rsrc/1289995765501/khwikheraah-phra-rach-daras-phra-rach-krniykic-2/B041.gif http://www.pidthong.org/img/about/img-principle-2.jpg https://betanews.com/wp-content/uploads/2015/05/Success-or-failure.jpg

FAQ 108

4. PROTOTYPE การอัฒนา “ต้นแบบ” สาหรับ เปลฝ่ฬนใทามใผดญห้เป็นรมปเป็นร่าน ทัน้ เอฟ่ธทดสธบและเอฟ่ธ การนาโปญช้ นานจรผน ซพ่ นญนขัน้ ตธนนฝ้จะต้ธนธาถัฬทัน้ การ ใ้นใท้าทานด้านเทในผใและใทามใผดแบบโม่ฬธมแอ้ หรฟธ ธาจกล่าทโด้ท่า “เป็นทผธฝใผดแบบนักประดผษฐ์” ดันจะเหฎนโด้ จากหลั ก ส าใั ญ ขธนฌใรนการอั ฒ นาธั น เนฟ่ ธ นมาจาก อระราชด ารผ นั่น ใฟ ธ “ใทามเรฝ ฬ บน่ า ฬและสมเหตภ ฯ ล” เอราะทานธธกขธนปั ญ หาบานใรั ้น กฎ น่ า ฬกท่ า สผ่ น ทฝ่ เ รา ใาดใผด ซพ่ นมักถมกปผ ดกัน้ ด้ทฬใาท่า “เป็นโปโม่โด้” 5. TEST “ทผ ธฝ ใผ ด แบบนั ก ท า” หมาฬถพ น การ ประฬภ กต์ ญ ช้ ญ ห้ เ หมาะสมกั บ สภาอแทดล้ ธ มทฝ่ เ ป็ น จรผ น ญนอฟ้น ทฝ่ ด้ ท ฬใทามฬฟ ด หฬภ ่ น และหทั น ฯลญนทานปฏผ บั ตผ ฯนทกกั บ การน าใทามรม้ ญ หม่ ม าปรั บ ปรภ น ต้ น แบบธฬ่ า น ต่ธเนฟ่ธน เอฟ่ธญห้บรรลภทัตถภประสนใ์ท่แฝ ท้จรผน นัน่ ใฟธ “การ อั ฒ นาใภ ณ ภาอ ชฝ ทผ ต และใท ามเป็ นธฬม ่ ข ธนฯม ้ ใ น ญห้อ่นพ อาตนเธนโด้ธฬ่านฬัน่ ฬฟน” จะเหฎนโด้ท่าทัน้ 5 ธนใ์ประกธบข้านต้น ล้ทนธฬม ่บน หลั ก ใผ ด “เข้ า ญจ” ใฟ ธ เข้ า ญจญนปั ญหาทฝ่ อ บ “เข้ า ถพ น ” ใฟ ธ รม้ ส าเหตภ ข ธนปั ญ หา อร้ ธ มทฝ่ จ ะเรฝ ฬ นรม้ ญ ห้ บ รรลภ ฯ ล และ “อัฒนา” ใฟธ การลนมฟธทาด้ทฬการบรผหารจัดการ ทฝ่ ถมกต้ ธ น เหมาะสม ตามบรผ บ ททฝ่ แ ตกต่ า น สผ่ น ต่ า น ๆ เหล่ า นฝ้ จพ น ต้ ธ นธาถั ฬ การปรั บ ปรภ นตนเธนเป็ น หลั ก ด้ทฬประสบการณ์และใทามใผดทฝ่รธบด้าน ธฬ่านรธบใธบ เอราะสผ่นนฝ้ ใฟธ หนทานทฝ่ใทรเดผนและทาญห้ท่านสามารถ เข้าญกล้ใทามสาเรฎจ แล้ทเมฟ่ธทันหนพ่นโด้มธนฬ้ธนกลับโป เราจะอบท่า “ปั ญหาธภ ปสรรใทฝ่ขทานกันระหท่านเส้นทาน นัน้ กลาฬเป็นเรฟ่ธนเลฎกนผดเดฝฬท”

คาถามกั บ งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น www.faq108.co.th แหล่งรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับงานส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ ในรูปแบบกระดานสนทนา ข้อมูลการติดต่องาน BOI และ IC แจ้งข้อมูล ข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 21 icn


มฬย รฬฟ ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

เอม่ธปะทาธะโรสักธฬ่านญห้สาเรฎป ใยณถ้ปาาเฝใยณนธดทน ธฬ่านมากทฟ่ปะต้ธนลนมมธถภกษาเรม่ธนนัน้ ๆ

็ ธฬ่านเฝ็นปรพนเฝ็นปัน แต่ถ้าใยณโม่ธดทน ฌธกาสทฟ่ใยณปะผพดอลาด กฎฬ่ธมมฟสรนมากเช่ นกัน

ใยณธนันต์ กาญปนอาสน์

ฝระธานกรรมการ ผรพษัท ผานกธกแลนด์ ปากัด (มหาชน) และเป้าขธนฌใรนการเมมธนทธนธานฟ ทฟ่มา>> https://twitter.com/search?q=%23QuoteBiz

ภาอปาก>> https://www.prachachat.net/online/2010/03/12682934951268297911l.jpg

สมาใมสฌมสรนักลนทยนขธเชพญเข้าร่ทมสัมมนา

อพกัดธัตราถยลกากร

บาร์ฌมโนซ์ธาเซฟฬน ฉผัผฝฟ

2017

ทันเสาร์ท่ฟ 4 อฤถปพกาฬน 2560 เทลา 09.00 – 16.00 น. ฌรนแรม ธมารฟ ดธนเมม ธน สธผถามข้ ธ มร ล เอพ่ ม เตพ ม ฌทร 0 2936 1429 ต่ ธ 206, 210 ฌทรสาร 0 2936 1442

สมัใรสมาชพก ปดหมาฬข่าท ICN ใลพก www.ic.or.th ฌดฬโม่เสฟฬใ่าญช้ป่าฬ

สธผถามข้ธมร ลเอพ่มเตพม ฌทร 0 2936 1429 ต่ธ 209, 211 ฌทรสาร 0 2936 1529 icn

22


สมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น บรผ ก ารจั ด หลั ก สม ต ร

IN-HOUSE TRAINING  ประหฬัดใ่าญช้ จ่าฬ  ดฝโซน์เนฟธ้ หาเฉอาะธนใ์กร แนะนาหลักสมตรด้านการส่นเสรผมการลนทภน ชฟ่ธหลักสมตร

จานทน (ทัน)

ใ่าธรรมเนฝฬมการจัดฝพ กธบรม

25 ท่าน

35 ท่าน

1 ข้ธใทรรม้เกฝ่ฬทกับการส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

2 ทผธฝการขธเปผ ดดาเนผนการ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

3 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับเใรฟ่ธนจักรและธภ ปกรณ์ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

4 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับส่ทนสมญเสฝฬทัตถภดผบ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1/2 ทัน

23,000

25,000

5 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับทัตถภดผบและทัสดภจาเป็น สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

หมาฬเหตภ : • ธัตรารทมใ่าทผทฬากร เธกสารการฝพ กธบรม ใ่าเดผนทาน และใ่าดาเนผนการ • โม่รทมภาษฝ มมลใ่าเอผม่ 7% และใ่าทฝ่อัก (ถ้ามฝ) • ธัตราใ่าธรรมเนฝฬมทฝ่ระบภ ญนเธกสาร เป็นธัตราประมาณการ ซพ่ นธาจมฝการเปลฝ่ฬนแปลนตามใทามเหมาะสม ขพ้นธฬม ่กับ รมปแบบการฝพ กธบรม จานทนผม ้เข้าธบรม ประเภททันทฝ่จัดนาน จานทนทัน อฟน้ ทฝ่จัดนาน ราฬละเธฝฬดเอผ่มเตผมขธนเนฟธ้ หา และธฟ่น ๆ • สมาใมขธสนทนสผทธผห้ามบันทพกภาอและ*หรฟธเสฝฬนญนการธบรมทภกหลักสมตรทภกกรณฝ • ใ่าญช้ จ่าฬญนการฝพ กธบรมสามารถหักลดหฬ่ธนภาษฝ โด้ 200%

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม  0 2936 1429 ต่ธ 207 ฌทรสาร 0 2936 1441-2

website : www.ic.or.th หรฟธ

e-mail : is_inhouse@ic.or.th

Line ID : @investorclub


แนะนาหลักสมตรด้านถภลกากร และธฟน่ ๆ ชฟ่ธหลักสมตร

จานทน (ทัน)

ใ่าธรรมเนฝฬมการจัดฝพ กธบรม 25 ท่าน

35 ท่าน

1

เกณฑ์การใานทณกาโรสภทธผทานบัญชฝ VS ภาษฝธากร อร้ธมการจัดทานบการเนผนสาหรับ กผจการทฝ่โด้รับการส่นเสรผมการลนทภน

1

40,000

43,000

2

กฎหมาฬถภลกากรและทผธฝการจัดเกฎบภาษฝธากร

1

40,000

43,000

3

สผทธผประฌฬชน์ถภลกากรภาฬญต้ AEC

1

40,000

43,000

4

สผทธผประฌฬชน์ทานภาษฝธากรด้านเขตปลธด ธากร (Free Zone) และเขตประกธบการเสรฝ (I-EA-T Free Zone)

1

40,000

43,000

5

กฎท่าด้ทฬถผน่ กาเนผดสผนใ้า (Rules of Origin)

1

40,000

43,000

6

อผธฝการทานถภลกากรระบบญหม่และสผทธผประฌฬชน์ ทานภาษฝธากรระบบธผเลฎกทรธนผกส์

2

78,000

85,000

7

การตรทจสธบหลันการตรทจปล่ธฬ ใทามผผด และการดาเนผนใดฝถภลกากร (Post Review Post Audit Investigation Audit)

1

47,000

50,000

8

การจัดเตรฝฬมเธกสารเอฟ่ธการใ้า ระหท่านประเทถ และ Incoterm2010

1

45,000

48,000

9

ระบบการทานแผนจัดซฟ้ธ

1

51,000

54,000

10

การบรผหารการจัดซฟ้ธ จัดเกฎบ และจัดส่น

1

45,000

48,000

11

เทในผใการจัดระบบบรผหารใลันสผนใ้า

1

45,000

48,000

และธฝกหลากหลาฬหลักสมตร เอฟธ่ อัฒนาธนใ์กร และบภ ใลากร • • • • • • • • •

หลักสมตรด้านบรผหารการผลผต ธาทผ 5ส TPM TQM Kaizen หลักสมตรด้านบัญชฝ และภาษฝ หลักสมตรด้านการนาเข้า-ส่นธธก หลั ก สม ต รด้ า นกฎหมาฬ ธาทผ กฎหมาฬเอฟ่ ธ การใ้ า ระหท่ า น ประเทถ หลักสมตรด้านฌลจผสตผกส์และซัออลาฬเชน หลักสมตรด้านบรผหารจัดการธนใ์กร (Management) หลักสมตรด้านการบรผหารทรัอฬากรบภ ใใล (Manpower) หลักสมตรด้านการตลาด (Marketing) ฯลฯ


ICenewsletter nov2017  

icnewsletter, icn, ic e-newsletter, investor club

ICenewsletter nov2017  

icnewsletter, icn, ic e-newsletter, investor club

Advertisement