Page 1

Vol.17 / March 2018 มาตรการส่งเสรผมการลงทุนในพืน้ ทฝ่ ระเบฝยงเศรษฐกผจพผเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) การนาสผ น ค้ า เข้ า ทางไปรษณฝ ย์


การกรอกข้อมูล เป็นเรื่องยากสาหรับคุณ”

“หากคิดว่า

“ง่ายสาหรับคุณ... ยื่นขออนุญาตนาเข้าช่างฝีมือและผู้ชานาญการด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร” 0 2936 1429

คุณอภิชาติ ต่อ 314 apichartp@ic.or.th คุณชลพัชร ต่อ 315 chonlapatchp@ic.or.th

www.ic.or.th


07 12

04

มาตรการส่นเสรผมการลนทภน ญนอฟน้ ทฝ่ระเบฝฬนเถรษฐกผจอผเถษภาใตะทันธธก (Eastern Economic Corridor: EEC)

13 เสรผมสร้านทักษะญหม่ เอฟ่ธธนาใตทฝ่สดญส (1)

ทฝ่ ป รพ ก ษา • ทฝรอนษ์ ถผ รผทัน • สภกัณฎา แสนเดฟธน บรรณาธผ ก ารบรผ ห าร ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ บรรณาธผก าร มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ กธนบรรณาธผก าร • กฤตฬา ทผชฬั ดผษฐ์ • กฤษดา ทับทผม • ปรผญญา ถรฝธนันต์ ธธกแบบ * ฌฆษณา * นานสมาชผก มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ เจ้ า ขธน สมาใมสฌมสรนักลนทภน ผลผ ต ฌดฬ กธนบรรณาธผการ ICN ตผดต่ธ ฝ่ าฬบรผการสมาชผกและนักลนทภน สมาใมสฌมสรนักลนทภน ฌทรถัอท์ : 0 2936 1429 ต่ธ 211 ฌทรสาร : 0 2936 1441-2 e-mail : icn@ic.or.th

STC ถมนฬ์บภใลากรทักษะสมน

19

การนาสผนใ้าเข้าทานโปรษณฝฬ์

21 ข้ธดฝขธนผม ้ส่นธธกญช้ Letter of Credit เป็นเใรฟ่ธนมฟธญนการชําระเนผน

มภ ่นสม่ใทามสาเรฎจ ธฬ่านมฝก๋นพ

การแข่น ขัน ทานเถรษฐกผจญนฌลกปั จจภ บันต่ านญห้ใ ทามสาใัญต่ ธการอั ฒนาด้า น บภ ใลากร เอฟ่ธ เอผ่มขฝ ดใทามสามารถญนการทานาน ฌดฬเฉอาะญนกลภ่มธภ ตสาหกรรมทฝ่ญ ช้ เทใฌนฌลฬฝขนั ้ สมน การทผจัฬและอัฒนา และธภ ตสาหกรรมเทใฌนฌลฬฝนทัตกรรม การลนทภ น ญนกลภ่ ม ธภ ตสาหกรรมเหล่ า นฝ้ จ าเป็ นต้ ธ นธาถัฬ บภ ใลากรทฝ่ มฝ ใ ทาม เชฝ่ ฬทชาญเฉอาะทาน ดันนัน้ การมภ ่นเน้นด้านการอัฒนาบภ ใลากรจพนเป็นหัทญจสาใัญญน ฬภ ทธถาสตร์การลนทภนขธนประเทถ เอฟ่ธชักจม นช่ านฝฝ มฟธทฝ่ชํานาญการจากต่านประเทถญน ธภ ตสาหกรรมเป้ าหมาฬญห้เข้ามาทานานญนประเทถ ถมนฬ์บภใลากรทักษะสมน หรฟธ ถมนฬ์ STC (Strategic Talent Center) จพนถมกจัดตัน้ ขพน้ ฌดฬใทามร่ทมมฟธขธนหน่ทฬนานภาใรัฐทฝ่เกฝ่ฬทข้ธน เอฟ่ธเป็นถมนฬ์กลานญนการเชฟ่ ธมฌฬน ระหท่ า นหน่ ท ฬนานเใรฟ ธ ข่ า ฬ ทั ้น ภาใรั ฐ ภาใเธกชน บภ ใลากรทฝ่ มฝ ทั ก ษะและใทาม เชฝ่ ฬ ทชาญญนด้ า นทผ ท ฬาถาสตร์ แ ละเทใฌนฌลฬฝ นทั ต กรรม และสถาบั น ทผ จั ฬ เอฟ่ ธ ญห้ ผม ้ประกธบการสามารถเข้าถพนบภ ใลากรผม ้ชํานาญการทฝ่ต้ธนการตามแต่ละประเภทกผจการโด้ น่าฬขพ้น ธฝกทัน้ ฬันเป็นการต่ธฬธดสม่การอัฒนาบภ ใลากร ธันจะนาโปสม่การขฬาฬตัทขธน กลภ่มธภ ตสาหกรรมเป้ าหมาฬโด้ญนธนาใต และฬันเป็นการธานทฬใทามสะดทกเรฟ่ธนขธนทฝซ่า และญบธนภญาตทานานญห้แก่บภใลากรทฝ่มฝทักษะสมนจากต่านประเทถ เอฟ่ธดพนดมดญห้เข้ามาทานาน ญนประเทถโทฬมากขพน้ ถมนฬ์ STC ญห้บรผการใรธบใลภม 3 ด้าน ใฟธ บรผการแนะนาผม ้เชฝ่ฬทชาญ บรผการ รับรธนผม ้เชฝ่ฬทชาญด้านทผทฬาถาสตร์และเทใฌนฌลฬฝ และบรผการธานทฬใทามสะดทกด้าน ทฝ ซ่ าและญบธนภ ญ าตท านานญห้ แ ก่ ผม้ เ ชฝ่ ฬ ทชาญต่ า นชาตผ ทฝ่ ผ่ า นการรั บ รธน ซพ่ น แน่ น ธนท่ า จะสามารถธานทฬใทามสะดทกและสร้านแรนจม นญจญห้ผม้เชฝ่ ฬทชาญสนญจทฝ่จะเข้ามาทานาน โด้มากขพ้น STC จพนนับเป็นหน่ทฬนานทฝ่สาใัญธฬ่านฬผ่นญนการสนับสนภนการบรผหารจัดการ บภ ใลากรทฝ่มฝทักษะใทามสามารถ ซพ่นจะช่ ทฬญห้มฝบภใลากรเฉอาะทานทฝ่มฝทักษะสมนเอผ่มมากขพน้ และเกผดการหมภ นเทฝฬนบภ ใลากรเหล่านฝ้ภาฬญนประเทถ ซพ่ นทาญห้เกผดใทามเชฝ่ ฬทชาญและมฝ ถักฬภาอเอผม่ ขพน้ ธฝกด้ทฬ สมาใมสฌมสรนักลนทภนอร้ธมสนับสนภนฌใรนการขธนภาใรัฐทฝ่เกฝ่ฬทเนฟ่ธนกับการ ส่ น เสรผ ม การลนทภ น ด้ ท ฬบรผ ก าร e-Expert Counter Service บรผ ก ารนานขธธนภ ญ าต น าช่ านฝฝ มฟ ธ ต่ า นชาตผ เ ข้ า มาท านานญนราชธาณาจั ก ร เอฟ่ ธ ธ านทฬใทามสะดทกญห้ แ ก่ ผม ้ญช้ บรผการญนการดาเนผนนานแทน สธบถามเอผ่มเตผมโด้ทฝ่ ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 314-315 นธกจากนฝ้ สมาใมฬันอร้ธมรธนรับการเตผบฌตด้านการลนทภน ด้ทฬระบบการญห้บรผการทฝ่ดฝ สะดทก และรทดเรฎท สามารถญห้บรผการโด้ทภกทฝ่ ตลธด 24 ชัท่ ฌมน ผ่านการญห้บรผการแบบ ธธนโลน์ ฌดฬท่ า นสามารถสธบถามข้ ธ มม ล ด้า นบรผ การเอผ่มเตผม โด้ทฝ่ ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 700 หรฟธ ตผดตามทาน www.ic.or.th บรรณาธผการ 3

icn


มาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ใน พื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ

ภาคตะวันออกEEC (Eastern Economic Corridor)

สภทผดา ธัญทนษ์ นักทผชาการส่นเสรผมการลนทภนชานาญการ สานักฬภ ทธถาสตร์และนฌฬบาฬการลนทภน สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน

ญนทฝ่สภด “ร่านอระราชบัญญัตผเขตอัฒนาอผเถษ ภาใตะทันธธก อ.ถ. ...” กฎโด้ผ่านใทามเหฎนชธบจาก สภานผ ตผบัญญั ตผแห่นชาตผ (สนช.) เป็ นทฝ่เรฝ ฬบร้ธ ฬแล้ ท เมฟ่ธทันทฝ่ 8 กภมภาอันธ์ 2561 ทฝ่ผ่านมา ซพ่ นหาก อ.ร.บ. นฝ้ โด้มฝการประกาถญช้ เมฟ่ธญด แนททานการส่นเสรผมการลนทภน ญนอฟ้น ทฝ่ ดั น กล่ า ทฬ่ ธ มแตกต่ า นจากทฝ่ ด าเนผ น การธฬม ่ ญนปั จจภ บั น โม่ ม ากกฎ น้ ธ ฬ ซพ่ น หากมฝ ใ ทามแน่ ชัด แล้ ท ใธลั มน์ BOI Update จะมาน าเสนธญห้ทภกท่า นทราบ ต่ธโป ญนทฝ่นฝ้ จะขธนาเสนธเฉอาะมาตรการส่นเสรผมการ ลนทภ น ญนอฟ้น ทฝ่ ร ะเบฝ ฬ นเถรษฐกผ จ อผ เ ถษภาใตะทั น ธธก (ซพ่ นต่ธโปจะขธเรฝฬกสัน้ ๆ ท่า อฟน้ ทฝ่ EEC) ทฝ่ดาเนผนการ ธฬม ่ญนขณะนฝ้ ฌดฬสานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการ ลนทภน (BOI) อร้ธมธัปเดตข่าทล่าสภดเกฝ่ฬทกับมาตรการ ดันกล่าทญห้ทภกท่านโด้ทราบกัน ภาฬหลันจากทฝ่ BOI โด้ธธกมาตรการส่นเสรผมการ ลนทภนญนอฟน้ ทฝ่ EEC ญนปฝ 2560 (มฝประกาถทฝ่เกฝ่ฬทข้ธน 3 ฉบับ ใฟธ ประกาถใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน ทฝ่ 4/2560 ลนทันทฝ่ 16 มฝนาใม 2560, 5/2560 ลนทันทฝ่ 3 อฤษภาใม 2560 และ 8/2560 ลนทันทฝ่ 5 กรกฎาใม 2560) โด้มฝผม้ขธรับการส่นเสรผมตามมาตรการดันกล่าท เป็นจานทนมาก เมฟ่ธ เทฝฬบการลนทภนญนจัน หทัดระฬธน ชลบภ รฝ ฉะเชผนเทรา ซพ่ นเป็นอฟน้ ทฝ่เป้ าหมาฬขธน EEC ญนปฝ 2559 กับ 2560 อบท่า จานทนฌใรนการและมม ลใ่าเนผน ลนทภนเอผ่มสมนขพน้ ธฬ่านมาก icn 4

EEC 3 จันหทัด จานทนฌใรนการ

2559

2560

(%) Change

303

388

+28

เนผนลนทภน (ล้านบาท) 199,327 296,889

+49

มาตรการ EEC ทฝ่ประกาถญนปฝ 2560 นัน้ สาระสาใัญ จะเน้นทฝ่การส่นเสรผมการลนทภนญนอฟ้นทฝ่ 3 จันหทัด (ระฬธน ชลบภ รฝ ฉะเชผ นเทรา ) แล ะจะต้ ธ นเป็ นการลนทภ น ญ น 10 ธภ ตสาหกรรมเป้ าหมาฬ ซพ่ นเป็นกลโกขับเใลฟ่ธนเถรษฐกผจเอฟ่ธ ธนาใต (New Growth Engine) หรฟธทฝ่เรฝฬกกันท่า “10 S-Curve” ประกธบด้ทฬ ฬานฬนต์สมัฬญหม่ ธผเลฎกทรธนผกส์ธัจฉรผฬะ การ ท่ ธ นเทฝ่ ฬ ทกลภ่ ม ราฬโด้ ดฝ แ ละการท่ ธ นเทฝ่ ฬ ทเชผ น สภ ข ภาอ การเกษตรและเทใฌนฌลฬฝ ชฝ ท ภาอ การแปรรม ป ธาหาร เใรฟ่ ธ นจั ก รธั ต ฌนมั ตผ แ ละหภ่ น ฬนต์ การบผ น และฌลจผ ส ตผ ก ส์ ธภ ตสาหกรรมเชฟ้ธเอลผนชฝ ทภาอและเใมฝชฝทภาอ ดผจผทัล และ การแอทฬ์ใรบทนจร หากฬฟ่นขธรับการส่นเสรผมญนกผจการญดภาฬญต้ 10 กลภ่ม ธภ ตสาหกรรมเป้ าหมาฬข้านต้นญน 3 จันหทัด EEC กฎจะโด้รับ สผทธผลดหฬ่ธนภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใลกพ่นหนพ่นเอผ่มเตผมธฝก 5 ปฝ ภาฬหลันจากทฝ่ฌใรนการดันกล่าทหมดสผทธผฬกเท้นภาษฝ เนผนโด้ นผตผบภใใล กล่าทใฟธ เป็นการ on-top ญห้จากสผทธผอฟ้นฐาน นัน่ เธน


ตัทธฬ่าน ถ้าจะลนทภนญนกผจการกลภ่ม A3 ซพ่ นจะโด้รับ ฬกเท้นภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใล 5 ปฝ ฌดฬเป็นประเภทกผจการทฝ่ ธฬม ่ญนราฬชฟ่ธกผจการเป้ าหมาฬตามประกาถ EEC หากมา ฬฟ่นขธรับการส่นเสรผมการลนทภนฌดฬระบภ ท่า “จะตัน้ ฌรนนาน ญนอฟน้ ทฝ่จันหทัดระฬธนญนช่ ทนทฝ่ประกาถ EEC มฝผลบันใับญช้ ” กฎจะโด้รับสผทธผด้านภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใลดันนฝ้ “ฬกเท้นภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใล 5 ปฝ และลดหฬ่ธนภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใล ร้ธฬละ 50 ธฝก 5 ปฝ ” มาตรการ EEC ปฝ 2560 โด้กาหนดเทลาสผน้ สภด การฬฟ่นขธรั บการส่นเสรผมญนทัน ทฝ่ 29 ธันทาใม 2560 ซพ่ นเป็นทันทาการทันสภดท้าฬขธนราชการญนปฝ นัน้ ธฬ่านโรกฎตาม ก่ ธ นถพ น ก าหนดเทลาสผ้น สภ ด ดั น กล่ า ท BOI กฎ โ ด้ จั ด ท า มาตรการ EEC ทฝ่ จ ะบั น ใั บ ญช้ ต่ ธ จากประกาถปฝ 2560 ต่ธใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน (หรฟธบธร์ด BOI) ญนทันทฝ่ 23 อฤถจผกาฬน 2560 ฌดฬเหตภผลทฝ่ผม้เขฝฬนโม่ญช้ ใาท่า จัดทาเรฟ่ธน “ขธขฬาฬเทลามาตรการ EEC” ต่ธ บธร์ ด บฝ ฌ ธโธกฎ เ อราะท่ า เนฟ้ธ หาขธนมาตรการและการ กาหนดสผ ทธผ ป ระฌฬชน์ ตลธดจนเนฟ่ ธนโขทฝ่ เ กฝ่ฬ ทข้ ธ นนั ้น มฝใทามแตกต่านจากมาตรการ EEC ญนปฝ 2560 ธฬ่านมาก จะมฝใล้าฬใลพนกันหน่ธฬกฎตรนทฝ่ฬันในเน้นการส่นเสรผมการ ลนทภนญนกผจการกลภ่ม S-Curve

ประกาถ EEC ฉบั บ ญหม่ ขณะนฝ้ ประกาถมาตรการ EEC ฉบับญหม่โด้ธธก มาแล้ท นัน่ กฎใฟธ ประกาถใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน ทฝ่ 3/2561 เรฟ่ธน มาตรการส่นเสรผมการลนทภนญนอฟน้ ทฝ่ระเบฝฬน เถรษฐกผจอผเถษภาใตะทันธธก (EEC) ลนทันทฝ่ 31 มกราใม 2561 ซพ่ นเป็นการรทมมตผบธร์ด BOI ญนทันทฝ่ 23 อฤถจผกาฬน 2560 และทันทฝ่ 18 ธันทาใม 2560 โท้ด้ทฬกัน ญจใทามสาใัญ กฎ ใฟ ธ มาตรการ EEC ญหม่ นฝ้ มฝ ผ ลบั น ใั บ ญช้ ตั ้น แต่ ทั น ทฝ่ 1 มกราใม 2561 ถพนทันทฝ่ 30 ธันทาใม 2562 ฌดฬมภ ่น ส่นเสรผมการลนทภนแก่กผจการเป้ าหมาฬญนอฟน้ ทฝ่ท่ฝกาหนดเป็น การเฉอาะ หากตั ้น ธฬม ่ น ธกอฟ้น ทฝ่ ท่ฝ ก าหนด แม้ จ ะธฬม ่ ญ น 3 จั นหทั ด EEC กฎ จะโม่โ ด้ รับ สผ ท ธผเ อผ่ มเตผ มตามมาตรการ ส่ น เสรผ ม การลนทภ น ญนอฟ้น ทฝ่ EEC (จะโด้ ร ั บ เฉอาะสผ ท ธผ อฟน้ ฐานตามประเภทกผจการทฝ่ BOI กาหนดโท้ตนั ้ แต่ต้น)

อฟ้ น ทฝ่ แ ละสผ ท ธผ ป ระฌฬชน์ อฟ้นทฝ่เป้ าหมาฬและสผทธผประฌฬชน์สาหรับการลนทภ น ญน EEC กาหนดโท้แตกต่านกันดันนฝ้ 1. เขตส่ น เสรผ ม เอฟ่ ธ กผ จ การอผ เ ถษ ประกธบด้ ท ฬ เมฟธนการบผนภาใตะทันธธก (Eastern Airport City หรฟธ EEC-A) เขตนทั ต กรรมระเบฝ ฬ นเถรษฐกผ จ อผ เ ถษภาใ ตะทันธธก (Eastern Economic Corridor of Innovation หรฟธ EECi) และเขตส่นเสรผมธภ ตสาหกรรมและนทัตกรรมดผจผทัล (Digital Park Thailand หรฟธ EECd) ฌดฬกผจการเป้ าหมาฬทฝ่ตัน้ ญนอฟ้ นทฝ่ นฝ้ จะโด้ รั บสผ ท ธผ ฬ กเท้ น ภาษฝ เนผ น โด้ นผ ตผ บภ ใใลเอผ่ ม 2 ปฝ (รทมแล้ทเกผน 8 ปฝ โด้) และลดหฬ่ธนภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใล กพ่นหนพ่นธฝก 5 ปฝ

2. เขตส่นเสรผ มเอฟ่ธกผจการธภ ตสาหกรรมเป้ าหมาฬ โด้ แ ก่ นผ ใ มธภ ตสาหกรรมทฝ่ ใ ณะกรรมการนฌฬบาฬการ อั ฒ นาระเบฝ ฬ นเถรษฐกผ จ อผ เ ถษภาใตะทั น ธธก (กนถ.) เหฎนชธบญห้เป็นเขตส่นเสรผม ซพ่ นขณะนฝ้ กนถ. โด้เหฎนชธบแล้ท 21 แห่น มฝการธธกประกาถแล้ท 2 แห่น ใฟธ นผใมธภ ตสาหกรรม Smart Park และนผใมธภ ตสาหกรรมเหมราช ธฝสเทผร์นซฝบธร์ด แห่ น ทฝ่ 4 และเนฟ่ ธ นจากแต่ ล ะเขตส่ น เสรผ ม จะระบภ กลภ่ ม ธภ ตสาหกรรมเป้ า หมาฬแตกต่ า นกั น BOI จพ น โด้ น าเสนธ บธร์ด BOI เมฟ่ธทันทฝ่ 14 กภมภาอันธ์ ทฝ่ผ่านมา อผจารณา ญห้ ใ ทามเหฎ น ชธบการจั ด กลภ่ ม ประเภทกผ จ การฬ่ ธ ฬภาฬญต้ กลภ่ มธภ ตสาหกรรมเป้ า หมาฬ จะโด้ โม่ ต้ธ นประกาถประเภท กผ จ การญนแต่ ล ะเขตส่ น เสรผ ม เป็ น ราฬอฟ้ น ทฝ่ ฌดฬกผ จ การ เป้ าหมาฬทฝ่ตนั ้ ญนอฟน้ ทฝ่นฝ้ จะโด้รับสผทธผลดหฬ่ธนภาษฝ เนผนโด้นผตผ บภ ใใลกพ่นหนพ่นธฝก 5 ปฝ นับจากระฬะเทลาสผทธผภาษฝ เนผนโด้ฯ อฟน้ ฐานทฝ่โด้รับสผน้ สภดลน 3. อฟน้ ทฝ่ญนนผใมธภ ตสาหกรรม หรฟธเขตธภ ตสาหกรรม ทฝ่โด้รับการส่นเสรผมญน EEC โด้แก่ นผใมฯทฝ่ฬันมผโด้ประกาถญห้ เป็ น อฟ้น ทฝ่ ญ นกลภ่ ม 2 รทมถพ น เขตธภ ตสาหกรรมทฝ่ โ ด้ รั บ การ ส่นเสรผมจาก BOI ทฝ่ฬันมผโด้ประกาถญห้เป็นอฟน้ ทฝ่ญนกลภ่ม 2 ฌดฬ กผจการเป้ าหมาฬทฝ่ตัน้ ญนอฟน้ ทฝ่นฝ้ จะโด้รับสผทธผลดหฬ่ธนภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใลกพ่นหนพ่นธฝก 3 ปฝ นับจากระฬะเทลาสผทธผภาษฝ เนผนโด้อนฟ้ ฐานทฝ่โด้รับสผน้ สภดลน 5 icn


เนฟ่ ธ นโขใทามร่ ท มมฟ ธ เอฟ่ธกระตภ้นญห้ภาใเธกชนมฝส่ทนร่ทมญนการอัฒนา ทรัอฬากรมนภษฬ์ มาตรการ EEC ฉบับญหม่นฝ้ จพนกาหนดญห้ ฌใรนการทฝ่ ข ธรั บ การส่ น เสรผ ม จะต้ ธ นมฝ ใ ทามร่ ท มมฟ ธ กั บ สถาบันการถพ กษา สถาบันทผจัฬ หรฟธ ถมนฬ์ใทามเป็นเลผถ (Center of Excellence) เอฟ่ธอัฒนาบภ ใลากรหรฟธเทใฌนฌลฬฝ (ใล้ า ฬกั บ นฌฬบาฬใลั ส เตธร์ ญ นธดฝ ต ) ตั ท ธฬ่ า นรม ป แบบ ใทามร่ทมมฟธ ธาทผ ฌใรนการ Talent Mobility, WiL สหกผจถพ กษา และททผภาใฝ ฌดฬใรัน้ นฝโ้ ด้เอผ่ม “ฌใรนการธาชฝทะอผเถษญนเขต ระเบฝฬนเถรษฐกผจอผเถษภาใตะทันธธก” เป็นธฝกหนพ่นรมปแบบ ใทามร่ ท มมฟ ธ ด้ ท ฬ นธกจากนฝ้ ฬั น โด้ ก าหนดจ านทน นั ก เ รฝ ฬ น ห รฟ ธ นั ก ถพ ก ษ า ทฝ่ จ ะ รั บ เ ข้ า ฝพ ก ธ บ ร ม ด้ า น ทผทฬาถาสตร์และเทใฌนฌลฬฝ มากกท่านฌฬบาฬใลัสเตธร์ท่ฝ ผ่านมา ตามหลักเกณฑ์ดันนฝ้ เนฟ่ธนโขจานทน ผม เ้ ข้ารับการฝพ กธบรม

อฟน้ ทฝ่

กผ จ การเป้ าหมาฬ ญนมภ มขธน “กผจการเป้ าหมาฬ” ญนใรัน้ นฝ้ กฎฬันใน เน้ น กลภ่ ม S-Curve เป็ น หลัก ฌดฬมฝการกาหนดกผ จ การ เป้ าหมาฬแตกต่านกันโปตามเขตส่นเสรผม เช่ น EECd จะเน้น กผจการญนกลภ่มธภ ตสาหกรรมดผจผทัล EEC-A จะเน้นกผจการ ญ น ก ลภ่ ม ก า ร บผ น แ ล ะ ธ ท ก า ถ ส่ ท น นผ ใ ม ห รฟ ธ เ ข ต ธภ ตสาหกรรมทฝ่โด้รับส่นเสรผมกฎจะเป็นกผจการเป้ าหมาฬญน EEC ฌดฬรทม เป็นต้น ธฬ่านโรกฎดฝ โด้มฝการอผจารณาตัด กผจการญนกลภ่มท่ธนเทฝ่ฬทธธกโป เนฟ่ธนจากเป็นกผจการทฝ่ ปกตผมผโด้ตัน้ ธฬม ่ญนนผใมธภ ตสาหกรรม เช่ น กผจการสทนสนภก กผ จ การสทนสั ต ท์ เ ปผ ด กผจการอผอผธภัณฑ์สัตท์นา้ และกผจการสนามแข่นขัน ฬานฬนต์ เป็นต้น

FAQ 108

1. เขตส่นเสรผมเอฟ่ธ กผจการอผเถษ 2. เขตส่นเสรผมเอฟ่ธ กผจการธภ ตสาหกรรม เป้ าหมาฬ 3. อฟน้ ทฝ่ญนนผใมหรฟธเขต ธภ ตสาหกรรมทฝ่โด้รับ ส่นเสรผม

โม่น้ธฬกท่าร้ธฬละ 10 ขธน จานทนอนักนานทัน้ หมดญน ฌใรนการทฝ่ฬฟ่นขธรับการส่นเสรผม หรฟธโม่น้ธฬกท่า 50 ใน แล้ทแต่ จานทนญดตา่ กท่า โม่น้ธฬกท่าร้ธฬละ 5 ขธน จานทนอนักนานทัน้ หมดญน ฌใรนการทฝ่ฬฟ่นขธรับการส่นเสรผม หรฟธโม่น้ธฬกท่า 25 ใน แล้ทแต่จานทนญดตา่ กท่า

หทันเป็นธฬ่านฬผ่นท่า มาตรการ EEC นฝ้ จะช่ ทฬอัฒนา เถรษฐกผ จ โทฬ และสร้ า นในทฝ่ มฝ ใ ทามรม้ ใ ทามสามารถมา ช่ ทฬกันอัฒนาประเทถโด้มากขพน้

คาถามกั บ งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น www.faq108.co.th แหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ ในรูปแบบกระดานสนทนา ข้อมูลการติดต่องาน BOI และ IC แจ้งข้อมูล ข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

icn 6


STC ศูนย์บุคลากรทักษะสูง มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

การขับเใลฟ่ธนเถรษฐกผจขธนประเทถ ญห้ก้าทสม่การ เป็ น ประเทถโทฬ 4.0 จ าเป็ น ต้ ธ นปฏผ รม ป ฌใรนสร้ า นทาน เถรษฐกผจ ปรับเปลฝ่ฬนนฌฬบาฬและมาตรการทฝ่เป็นกลโก สาใั ญ ญนการขั บ เใลฟ่ ธ น ฌดฬสานั กนานใณะกรรมการ ส่นเสรผมการลนทภน หรฟธ บฝฌธโธ โด้มภ่นมั่นและเน้นฬา้ การ กระตภ้น และชักจม นญห้เ กผดการลนทภน ญนกผจการฐานใทามรม้ ทฝ่สธดรับกับฌมเดลเถรษฐกผจทฝ่เน้นด้านการทผจัฬ อัฒนา และนทัตกรรม ฌดฬการลนทภน ญนกผจ การฐานใทามรม้ นัน้ มฝ ใทาม จาเป็นธฬ่านมากทฝ่ต้ธนมฝบภใลากรใภณภาอสมนเฉอาะทาน มารธนรั บ ดั น นั ้ น หน่ ท ฬนานภาใรั ฐ จพ น โด้ ก าหนด มาตรการสนับสนภนเอฟ่ธญห้ภาใเธกชนโด้สามารถเข้าถพน บภ ใลากรทฝ่มฝทักษะด้านทผทฬาถาสตร์และเทใฌนฌลฬฝโด้ธฬ่าน มฝป ระสผ ท ธผ ภาอ ตลธดจนการขั บ เใลฟ่ ธ นบภ ใลากรด้ า น การทผจัฬและอัฒนาทฝ่มฝธฬม ่ญนภาใรัฐญห้เกผดประฌฬชน์ต่ธ การอั ฒ นาขฝ ด ใทามสามารถและการแข่ น ขั น ด้ า น เทใฌนฌลฬฝขธนผม ้ประกธบการโทฬธฝกด้ทฬ ซพ่ นเป็นมาตรการ มภ ่ น เน้ น เอฟ่ ธ ดพ น ดม ด บภ ใลากรทั ก ษะสม น (Talents) จาก ต่านประเทถเข้ามาทานานญนประเทถโทฬ บฝฌธโธจพนโด้ประสานใทามร่ทมมฟธกับหน่ทฬนานทฝ่ เกฝ่ฬทข้ธน โด้แก่ กระทรทนดผจผทัลเอฟ่ธเถรษฐกผจและสันใม สานักนานใณะกรรมการทผจัฬแห่นชาตผ (ทช.) สานักนาน อั ฒ นาทผ ท ฬาถาสตร์ แ ละเทใฌนฌลฬฝ แ ห่ น ชาตผ (สททช.) สานักนานใณะกรรมการนฌฬบาฬทผทฬาถาสตร์ เทใฌนฌลฬฝ และนทัตกรรมแห่นชาตผ (สททน.) และ สานักนานกธนทภน สนับสนภนการทผจัฬ (สกท.) ร่ทมจัดตัน้ ถมนฬ์บภใลากรทักษะสมน (Strategic Talent Center: STC) หรฟธถมนฬ์ STC ฌดฬโด้ มฝอผธผเปผ ดธฬ่านเป็นทานการเมฟ่ธทันทฝ่ 3 กรกฎาใม 2560

ถมน ฬ์ STC เป็ นถม นฬ์ เชฟ่ ธ มฌฬนระหท่า นทภ กภาใส่ ท น ทฝ่ เ กฝ่ ฬ ทข้ ธ น โด้ แ ก่ ภาใเธกชน บภ ใลากรทฝ่ มฝ ทั ก ษะสม น สถาบันทผจัฬ*สถาบันการถพ กษา และเป็นถมนฬ์ประสานนาน ด้านการธานทฬใทามสะดทกเรฟ่ธนทฝซ่า และญบธนภญาต ท านานญห้ แ ก่ บภ ใลากรทฝ่ มฝ ทั ก ษะสม น จากต่ า นประเทถ เอฟ่ธธานทฬใทามสะดทกญนการเดผนทานเข้ามาทานานโด้ น่าฬขพ้น ธันจะเป็นผลดฝกับบรผษัททัน้ โทฬและต่านประเทถ ทฝ่ดาเนผนธภ รกผจธฬม ่ญนประเทถโทฬญนการเข้าถพนบภ ใลากรทฝ่มฝ ใทามเชฝ่ฬทชาญญนสาขาเฉอาะด้าน เอฟ่ธประฌฬชน์ญนการ ด าเนผ น กผ จ การทฝ่ เ กฝ่ ฬ ทข้ ธ นกั บ การทผ จั ฬ และอั ฒ นาและ นทัตกรรมโด้ธฬ่านมฝถกั ฬภาอมากขพน้ บรผ ก ารขธนถม น ฬ์ บภ ใลากรทั ก ษะสม น (STC)

1 การแนะน าผม ้ เ ชฝ่ ฬ ทชาญ ถม น ฬ์ STC จะแนะน า

บภ ใลากรทักษะสมนญนสาขาทผทฬาถาสตร์และเทใฌนฌลฬฝญห้กับ ภาใเธกชน ฌดฬจะเป็ นตั ทกลานญนการประสานนานและ เชฟ่ ธมฌฬนข้ธมม ลขธนบภ ใลากรทัน้ ชาทโทฬและต่านชาตผจาก ห น่ ท ฬ น า น ญ น เ ใ รฟ ธ ข่ า ฬ เ อฟ่ ธ น า ส่ น ข้ ธ มม ล ญ ห้ กั บ ผม ้ ป ระกธบการทฝ่ ร้ ธ นขธ และมฝ ก ารตผ ด ตามผลการ ญห้บรผการธฬ่านต่ธเนฟ่ธน

7

icn


2 การ รั บ ร ธนผม ้ เ ชฝ่ ฬ ท ชาญ ญ ห้ บ รผ ก า รรั บ รธ น ผม ้เชฝ่ฬทชาญต่านชาตผ (Expertise Recognition) ญนสาขา ทผทฬาถาสตร์และเทใฌนฌลฬฝ เอฟ่ธธานทฬใทามสะดทกด้าน ทฝซ่าและญบธนภญาตทานาน ฌดฬผม ้ประกธบการทฝ่ต้ธนการ น าผม ้ เ ชฝ่ ฬ ทชาญจากต่ า นประเทถเข้ า มาท านานญนโทฬ สามารถลนทะเบฝ ฬนขธรับ การรับ รธนผ่า นเทฎ บโซต์ STC (www.boi.got.h/stc) อ ร้ ธ มแนบเธกสารหลั ก ฐาน ประกธบการอผจารณา ฌดฬ STC จะดาเนผนการประสาน การรั บรธนจากหน่ ท ฬนานญนเใรฟ ธข่ า ฬทฝ่ เกฝ่ ฬทข้ ธน และ ส่ น ผ ล ก า ร อผ จ า ร ณ า รั บ ร ธ น ผม ้ เ ชฝ่ ฬ ท ช า ญ ญ ห้ กั บ ผม ้ประกธบการ

3 การธานทฬใทามสะดทกเรฟ่ธนทฝซ่าและญบธนภญาต ทานาน เป็นบรผการต่ธเนฟ่ธนจากบรผการรับรธนผม ้เชฝ่ฬทชาญ ฌดฬผม ้เชฝ่ฬทชาญต่านชาตผท่โฝ ด้รับการรับรธนจากหน่ทฬนาน ญนเใรฟธข่าฬขธน STC จะโด้รับการธานทฬใทามสะดทก เรฟ่ ธ นทฝ ซ่ าและญบธนภ ญ าตท านาน แม้ จ ะท านานญนบรผ ษั ท ทฝ่โม่โด้รับการส่นเสรผมการลนทภนกฎตาม ฌดฬสามารถญช้ สผทธผ การธานทฬใทามสะดทกด้านทฝซ่าและญบธนภญาตทานาน ตามมาตรา 24 และ 26 ขธน อ.ร.บ. ส่นเสรผมการลนทภน

ฌดฬ ถม น ฬ์ STC จะด าเนผ น การเชฟ่ ธ มต่ ธ กั บ ระบบ e-Expert ขธนถม น ฬ์ บ รผ ก ารทฝ ซ่ าและญบธนภ ญ าตท านาน ( One Stop Service Center for Visa and Work Permit) ซพ่ นปั จจภ บันบฝฌธโธร่ทมกับสานักนานตรทจในเข้า เมฟ ธ น และกรมการจั ด หานาน โด้ ก าลั น อั ฒ นาระบบ Single Window เอฟ่ ธ ญช้ ส าหรั บ ผม ้ เ ชฝ่ ฬ ทชาญทฝ่ ผ่ า นการ รั บ รธนทฝ่ ท านานญนฌใรนการทฝ่ โ ม่ โ ด้ รั บ การส่ น เสรผ ม การ ลนทภน ฌดฬใาดท่าจะสามารถญห้บรผการโด้ญนเดฟธนตภลาใม 2561 ถมนฬ์ STC เป็นสัญญาณขธนการเรผ่มต้นด้านการ บรผหารทรัอฬากรบภ ใใลทฝ่มฝทักษะใทามสามารถขัน้ สมนและ เฉอาะทาน ซพ่ นจะก่ธญห้เกผดการหมภ นเทฝฬนขธนบภ ใลากรทฝ่มฝ ใทามสามารถภาฬญนประเทถ เป็นกลโกสาใัญญนการช่ ทฬ แก้ปัญหาการขาดแใลนบภ ใลากรทฝ่จาเป็นสาหรับการก้าท โปสม่ เ ถรษฐกผ จ ฐานใทามรม้ และถฟ ธ เป็ น หน่ ท ฬนานทฝ่ มฝ บทบาทสาใัญญนการช่ ทฬขับเใลฟ่ธนญห้มฝผม้เชฝ่ฬทชาญด้าน ทผทฬาถาสตร์และเทใฌนฌลฬฝเข้าสม่ภาใเธกชนมากขพ้น เอฟ่ธ รธนรับนฌฬบาฬ “ประเทถโทฬ 4.0” นาโปสม่การฬกระดับ ขฝดใทามสามารถญนการแข่นขันขธนประเทถโทฬต่ธโป ข้ธมม ลจาก : ทารสารส่นเสรผมการลนทภน ฉบับทฝ่ 8*สผนหาใม 2560 ภาอจาก: http://www.boi.go.th/stc/images/operate/visa_before_2018%20en.jpg http://osos.boi.go.th/images/osos_topgraphic.jpg

สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

กฎท่าด้ทฬถผน่ กาเนผดสผนใ้า

Rule of

rigin

ทันเสาร์ทฝ่ 24 มฝนาใม 2561 ณ ฌรนแรม ธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ icn 8


บริการคีย์ข้อมูลงานวัตถุดิบ RMTS 1. ขธธนุมัตผบัญ ชฝ ร าฬการทัต ถุดผบ 1.1 ขธบัญชฝ ราฬการทัต ถุดผบ (BIRTMML) 1.2 ขธเอผ่ มชื่ ธ ราฬการทั ตถุ ดผบ (BIRTDESC) 1.3 ขธบัญชฝ ราฬการฯลผ ต ภั ณ ฑ์แ ละสู ต รการฯลผ ต (BIRTFRM) 1.4 ขธปรับ ฬธดฐานข้ธมู ล ทั ต ถุดผบ (BIRTADJ) 2. ขธธนุมัตผ สั่น ปล่ธ ฬทัต ถุดผบ 2.1 ขธธนุ มั ตผ สั่น ปล่ ธ ฬทั ตถุ ดผบแบบปกตผ 2.2 ขธธนุ มั ตผ สั่นปล่ ธ ฬทัต ถุดผ บแบบใื น ธากร 2.3 ขธธนุ มั ตผ สั่นปล่ ธ ฬทัต ถุดผ บแบบถธนการใช้ ธนาใารใา้ ประกั น 3. ขธธนุญ าตฯ่ธ นฯัน ใช้ ธ นาใารใา้ ประกัน ทัต ถุ ดผบ 3.1 ขธฯ่ ธ นฯั น ใช้ ธ นาใารใา้ ประกั น ทั ตถุดผ บ 4. ขธธนุญ าตตั ด บัญ ชฝ ทัต ถุ ดผบ 4.1 ขธตัด บัญ ชฝ ทัต ถุ ดผบ 4.2 ขธปรั บ ฬธดทั ตถุดผ บ

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม

0 2936 1429 ต่อ 314 - 315

e-mail : counterservice@ic.or.th www.ic.or.th


นับถธฬหลัน สม่ระบบนาน ตัดบัญชฝทัตถภดผบแบบโร้เธกสาร กฤตยา วิชัยดิษฐ์ kittayad @ic.or.th

ICN ฉบับนฝ้ เราจะมานับถธฬหลันกับการเข้าสม่ระบบนาน ตัดบัญชฝทัตถภดผบแบบโร้เธกสาร ซพ่ นเป็นทฝ่ทราบกันมาฌดฬ ตลธดนะใะท่า ญนธนาใตธันญกล้นฝ้ “เราจะนาทภกท่านเข้าสม่ ระบบนานตั ดบัญชฝ ทั ตถภ ดผ บแบบโร้ เธกสารกั นธฬ่ านเตฎ มตั ท” ซพ่ นสมาใมโด้มฝการแจ้นข้ธมม ล ข่าทสาร และประชาสัมอันธ์ เอฟ่ธเตรฝฬมใทามอร้ธมญห้กับฯม ้ญช้ บรผการมาธฬ่านต่ธเนฟ่ธน เอราะฉะนัน้ ญนปั จ จภ บันต้ ธนถามท่า “ฯม ้ญช้ บ รผการมฝใทาม อร้ธมมากน้ธฬเอฝฬนญด กับการญช้ นานระบบการตัดบัญชฝ ทัตถภดผบทฝ่จะเป็นแบบโร้เธกสารธฬ่านใรบทนจร” ส าหรั บ การตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ ญนฐานะทฝ่ ท่ า นเป็ น ฯม ้โด้รับการส่นเสรผมการลนทภนจะทราบกันดฝธฬม ่แล้ทนะใะท่า ข้ธมม ลหรฟธเธกสารทฝ่โด้จากการส่นธธกทฝ่จะนามาขธธนภมัตผ ตัดบัญชฝทัตถภดผบนัน้ มฝธฬม ่ก่ฝประเภท เอฟ่ธทบททนและเน้นฬา้ ทันนฝเ้ รามาทาใทามเข้าญจกันธฝกใรัน้ นะใะ ข้ธมม ลหรฟธเธกสารทฝ่โด้จากการส่นธธกทฝ่สามารถ นามาตัดบัญชฝทัตถภดผบ แบ่นโด้ดันนฝ้ 1. ข้ ธ มม ล ญบขนสผ น ใ้ า ขาธธกธผ เ ลฎ ก ทรธนผ ก ส์ จ าก กระทรทนการใลั น หรฟ ธ เธกสารญบขนสผ น ใ้ า ขาธธกทฝ่ ญ ช้ ญนปั จจภ บั น ส าหรั บ ฯม ้ ท่ฝ ส่ น ฯลผ ต ภั ณ ฑ์ (Product) โปฬั น ต่านประเทถฌดฬตรน 2. ข้ธมม ลจากราฬนานการฌธนสผทธผ์ทัตถภดผบ หรฟธทฝ่ เรฝ ฬ กกั น ท่ า “Report V” สาหรับฯม ้ท่นฝ าเข้าทัตถภดผบ จากต่านประเทถมาฯลผต เป็นฯลผตภัณฑ์แล้ทขาฬ ญนประเทถ ญห้กับธฝกบรผษัท หนพ่นเป็นฯม ้ส่นธธก icn 10

ใรบทนจร

การตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ จากข้ ธ มม ลญบขนสผ น ใ้ า ขาธธกธผเลฎกทรธนผกส์จากกระทรทนการใลัน หรฟธจาก เธกสารญบขนสผนใ้าขาธธกนัน้ เราโด้มฝการเตรฝฬมใทาม อร้ธมญนการตัดบัญชฝทัตถภดผบแบบโร้เธกสารและปฏผบัตผกัน มาระฬะหนพ่นแล้ท มฝหลาฬบรผษัททฝ่สามารถนาข้ธมม ลการ ส่นธธกจากกระทรทนการใลัน มาตัด บัญชฝ ทัตถภดผ บแบบ โร้ เ ธกสารโด้ แต่ กฎ ฬั น มฝ บ รผ ษั ท ธฝ ก โม่ น้ ธ ฬเหมฟ ธ นกั น ทฝ่ โม่สามารถตัดบัญชฝทัตถภดผบจากข้ธมม ลญบขนสผนใ้าขาธธก ธผเ ลฎกทรธนผกส์จ ากกระทรทนการใลั น แบบโร้เ ธกสารโด้ ซพ่ นเกผดจากสาเหตภหลาฬประการด้ทฬกัน ฌดฬมฝสาเหตภหลัก ดันนฝ้ 1. การระบภ ชฟ่ธรภ ่นและชฟ่ ธฯลผตภัณฑ์ ญนแบบฮธร์ม การส่ น ธธกกั บ กรมถภ ล กากร โม่ ต รนกั บ ข้ ธ มม ล ทฝ่ โ ด้ รั บ ธนภมั ตผจากสานักนานใณะกรรมการส่ นเสรผมการลนทภ น และ*หรฟธ โม่ถมกต้ธนตามรมปแบบทฝ่กาหนด 2. ญนกรณฝส่นธธกเป็นฯลผตภัณฑ์ชฟ่ธเดฝฬทกันแต่มฝ หลาฬรภ ่น บรผษัทจะระบภ เฉอาะชฟ่ธฯลผตภัณฑ์ญนข้ธมม ลญบขน สผ น ใ้ า ขาธธกและปรผ ม าณรทม ส่ ท นราฬละเธฝ ฬ ดขธน สผนใ้าแต่ละรภ ่น (Model) และปรผมาณ โปแสดนราฬละเธฝฬด ญนเธกสารแนบหรฟธ ญนธผน ทธฬซ์ จพ นท าญห้ข้ ธ มม ลทฝ่ บ รผ ษั ท นามาตั ดบั ญชฝ ทั ตถภ ดผบ โม่ส ามารถตรทจเทฝฬ บกับ ข้ธ มม ล ญบขนสผนใ้าขาธธกธผเลฎกทรธนผกส์โด้ 3. หน่ทฬขธนฯลผตภัณฑ์ท่ฝระบภ ญนข้ธมม ลญบขนสผนใ้า ขาธธกธผเลฎกทรธนผกส์ โม่ตรนกับหน่ทฬขธนฯลผตภัณฑ์ท่ฝ โด้ รั บ ธนภ มั ตผ จ ากสานั กนานใณะกรรมการส่ นเสรผ ม การ ลนทภน


จากสาเหตภ ดั น กล่ า ทข้ า นต้ น สมาใมโด้ มฝ ก าร ประชาสั มอั นธ์ บธกกล่า ทกั นมาธฬ่า นต่ ธเนฟ่ธ น ซพ่ น เป็ น ปั ญหาทฝ่แก้โขโด้โม่ฬาก ทัน้ นฝ้ขพ้นธฬม ่กับฯม ้โด้รับการส่นเสรผมฯ เท่านัน้ ทฝ่จะญห้ใทามสาใัญญนการแก้โขปั ญหาดันกล่าท มากน้ ธ ฬเอฝ ฬ นญด แต่ ม าทั น นฝ้เ ราจะรธโม่ โ ด้ แ ล้ ท นะใะ เอราะญนธฝกโม่ก่ฝเดฟธนข้านหน้า เมฟ่ธสมาใมเปผ ดญห้บรผการ ระบบการตัดบัญชฝทัตถภดผบแบบโร้เธกสารแล้ท หากบรผษัท ขธนท่านฬันโม่แก้โขหรฟธโม่สามารถดาเนผนการโด้ ธาจจะมฝ ฯลกระทบเกผดขพน้ แน่นธน ส่ทนการตัดบัญชฝทัตถภดผบจากเธกสารราฬนานการ ฌธนสผทธผ์ทัตถภดผบหรฟธ Report V นัน้ ใผดท่าทภกท่านเข้าญจ ดฝแล้ทท่า ทาโมจพนเกผด Report V Report V หรฟธเธกสารการฌธนสผทธผ์ เกผดจากกรณฝ บรผษัททฝ่โด้รับการส่นเสรผมการลนทภน มฝการซฟ้ธ–ขาฬสผนใ้า ระหท่านกัน ฯม ้ขาฬ ใฟธ ฯม ้นาเข้าทัตถภดผบมาจากต่านประเทถ แล้ทนามาฯลผตเป็นฯลผตภัณฑ์ (Product) แล้ทขาฬญห้กับ บรผ ษั ททฝ่ ธ ฬม ่ ญนประเทถเอฟ่ ธ นาฯลผ ตภั ณ ฑ์นั น้ (ทั ตถภ ดผ บ ) โปฯลผตแล้ทส่นธธกโปฬันต่านประเทถ สรภ ปสัน้ ๆ “ฯลผตภัณฑ์ (Product)” ขธนฯม ้ขาฬ ใฟธ “ทัตถภดผบ” ขธนฯม ้ซฟ้ธนัน่ เธน

เอราะฉะนัน้ การทฝ่เราซฟ้ธสผนใ้าจากญนประเทถเราเธน จรผ น ๆ แล้ ท กฎ โ ม่ ต่ า นจากการน าเข้ า ทั ต ถภ ดผ บ จาก ต่านประเทถ หมาฬใทามท่า สผนใ้า (ทัตถภดผบ) ทฝ่เราซฟ้ธนัน้ จะต้ ธ นโด้ รั บ ธนภ มั ตผ เ ป็ น ชฟ่ ธ ทั ต ถภ ดผ บ ญนบั ญ ชฝ ร าฬการ ทัตถภดผบจากสานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน ส่ ท นฯม ้ ข าฬเธนกฎ โ ม่ ต่ า นจากการส่ น ฯลผ ต ภั ณ ฑ์ ธ ธกโป ต่านประเทถเช่ นกัน หมาฬใทามท่า บรผษัทจะต้ธนระบภ ชฟ่ธ ฯลผ ต ภั ณ ฑ์ รภ ่ น ฯลผ ต ภั ณ ฑ์ ท่ฝ ข าฬญห้ ชัด เจน เอฟ่ ธ ญห้ ฯม้ ซฟ้ ธ ญช้ เป็นข้ธมม ลญนการระบภ การฌธนสผทธผ์ญห้กับบรผษัทโด้ธฬ่าน ถมกต้ธนต่ธโป ซพ่ นทัน้ หมดนัน้ เป็นขัน้ ตธนขธนการตัดบัญชฝทัตถภดผบ ทฝ่ฯม้ส่นธธกจะต้ธนจัดทาข้ธมม ลเอผ่มเตผม เอฟ่ธระบภ การฌธน ราฬการทั ต ถภ ดผ บ ญห้ กั บ ฯม ้ ข าฬญนเธกสารราฬนานการ ฌธนสผทธผ์ หรฟธ Report V

ดันนั ้น เอฟ่ ธเป็ นการเตรฝฬมใทามอร้ ธมส าหรับ การ เข้าสม่ ระบบการตั ดบัญชฝ ทัตถภ ดผบแบบโร้เ ธกสาร กรณฝการ ตัดบัญชฝทัตถภดผบด้ทฬ Report V จพนขธญห้ฯม้ซฟ้ธทัตถภดผบญน ประเทถ ตรทจสธบราฬการทั ต ถภ ดผ บ ขธนบรผ ษั ท ท่ า นญห้ ใรบถ้ ทนท่ า “ราฬการทัตถภ ดผบทฝ่ ซฟ้ธนฝ้ มฝญ นบัญ ชฝ ราฬการ ทัตถภดผบทฝ่โด้รับธนภมัตผจากสานักนานแล้ทหรฟธฬัน” หากฬันโม่ ใรบถ้ ท น ฯม ้ ญ ช้ บ รผ การต้ ธ นขธเอผ่ ม ชฟ่ ธ สผ น ใ้ า หรฟ ธ ทั ต ถภ ดผ บ เหล่านฝ้โท้ล่ทนหน้านะใะ สาหรับการตัดบัญชฝทัตถภดผบญนแต่ ละใรัน้ ขธญห้บรผษัทตรทจสธบท่า “โด้มฝการฌธนทัตถภดผบถมก ชฟ่ ธ ถม ก ราฬการหรฟ ธ โม่ และทฝ่ ส าใั ญ จะต้ ธ นระบภ ชฟ่ ธ ฯลผ ต ภั ณ ฑ์ รภ ่ น ฯลผ ต ภั ณ ฑ์ ญ ห้ ถมก ต้ ธ นตรนกั บ ทฝ่ ซฟ้ ธ มาจาก ฯม ้ขาฬด้ทฬ” ส่ ท นฯม ้ ข าฬเธน กรณฝ ท่ฝ ท่ า นจะขาฬสผ น ใ้ า ญห้ กั บ ญใร ท่านต้ธนตรทจสธบญห้แน่ ญจก่ธนท่า “บรผ ษัทเหล่ านัน้ ต้ธ น โด้รับการส่นเสรผมการลนทภนจากสานักนานใณะกรรมการ ส่ น เสรผ ม การลนทภ น เช่ นเดฝ ฬ ทกั บ เรา และต้ ธ นก าชับ ถพ น ราฬละเธฝ ฬ ดขธนสผ น ใ้ า ทฝ่ จ ะรั บ ฌธนจากฯม ้ ซฟ้ ธ ญห้ ดฝ ท่ า มฝ ชฟ่ ธ ฯลผตภัณฑ์ รภ ่นฯลผตภัณฑ์ เป็นธะโร มผเช่ นนัน้ ท่านจะโม่สามารถ นาข้ธมม ลหรฟธเธกสารการฌธนสผทธผ์ Report V มาตัดบัญชฝ ทัตถภดผบแบบโร้เธกสารโด้ธฬ่านเดฎดขาด” เอฟ่ ธ ญห้ ก ารก้ า ทสม่ ร ะบบตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ แบบโร้ เธกสารธฬ่ า นใรบทนจรเกผ ด ประสผ ท ธผ ภ าอมากทฝ่ สภ ด และลดปั ญหาญนขัน้ ตธนการทานาน สมาใมจพนขธญห้ทภกท่าน เตรฝฬมใทามอร้ธมญนการจัดทาข้ธมม ลการส่นธธก โม่ท่าจะเป็น การส่นธธกด้ทฬตัทบรผษัทเธน (ข้ธมม ลญบขนสผนใ้าขาธธก) หรฟธการส่นธธกฌดฬบรผษัทธฟ่น (ข้ธมม ลจากราฬนานเธกสาร การฌธนสผทธผ์ Report V) ทฝ่ถมกต้ธนและใรบถ้ทนสาหรับญช้ ญน การตัดบัญชฝทัตถภดผบแบบโร้เธกสารกันนะใะ ญนฉบับต่ธโป ICN จะนาเรฟ่ธนราทขัน้ ตธนการทานาน รทมถพ น ราฬละเธฝ ฬดต่ าน ๆ ทฝ่เ กฝ่ฬ ทข้ธ นกั บ ระบบตั ดบั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ แบ บ โ ร้ เ ธกสา ร มาเ ล่ า สม่ กั น ฮั น เอฟ่ ธ เ ตรฝ ฬ ม ใทามอร้ ธ มโปด้ ท ฬกั น หากฯม ้ ญ ช้ บรผ ก ารมฝ ข้ ธ สนสั ฬ ต้ธนการข้ธมม ลเอผ่มเตผม สามารถตผดตามโด้ทาน ICN และ ทาน www.ic.or.th ภาอจาก : https://www.pinterest.com/cerasisinc/import-export/ https://www.360nobs.com/2014/03/360movies-productplacement-got-to-have-it-or-make-it-stop-by-efeturi/

11

icn


การนาสผนใ้าเข้า ทาน โปรษณฝฬ์ ใภณกผจ จาลั ก ษณ์ ถรฝนภชถาสตร์ สานั กอผ กัดธัต ราถภลกากร กรมถภลกากร

เ ธ ก ส า ร ทฝ่ ต้ ธ น ญ ช้ ญ น ก า ร ข ธ รั บ สผ่ น ข ธ น การปฏผ บั ตผ อผ ธฝ ก ารถภ ล กากรส าหรั บ สผ น ใ้ า ทฝ่ น าเข้ า ประเทถโทฬทานโปรษณฝฬ์ มฝดันนฝ้ สผนใ้าทฝ่นาเข้าจะถมกใัดแฬกเป็น 3 ประเภท ใฟธ ประเภททฝ่ 1 ขธนฬกเท้นธากร ใฟธ สผนใ้าทฝ่นาเข้า ฌดฬทานโปรษณฝฬ์ระหท่านประเทถ ซพ่ นแต่ละหฝบห่ธมฝราใา รทมใ่าขนส่นและใ่าประกันภัฬโม่เกผน 1,500 บาท หรฟธ ตั ท ธฬ่ า นสผ น ใ้ า ทฝ่ โ ม่ มฝ ร าใาทานการใ้ า และโม่ เ ป็ น ขธน ต้ธนห้ามหรฟธต้ธนกากัดญนการนาเข้า เจ้าหน้าทฝ่ถภลกากร จะส่นมธบญห้ บรผษัท โปรษณฝฬ์โทฬ จากัด เอฟ่ธนาจ่าฬญห้ ผม ้รับต่ธโป ประเภททฝ่ 2 ขธนต้ ธ นช าระธากร ใฟ ธ สผ น ใ้ า ทฝ่ นาเข้าฌดฬทานโปรษณฝฬ์ระหท่านประเทถ หากมฝราใา FOB (Free On Board) โม่เกผน 40,000 บาท และโม่เป็นขธน ต้ธนห้ามต้ธนกากัด หรฟธขธนทฝ่ต้ธนส่นตัทธฬ่านทผเใราะห์ สผนใ้าก่ธนปล่ธฬ เจ้าหน้าทฝ่ถภลกากรจะประเมผนราใาและ ใ่าภาษฝ ธากร แล้ทส่นมธบญห้ บรผษัท โปรษณฝฬ์โทฬ จากัด เอฟ่ ธ น า จ่ า ฬ ญ ห้ ผม ้ รั บ แ ล ะ เรฝ ฬ กเ กฎ บ ภาษฝ ธา กร แท น กรมถภลกากร ซพ่ นผม ้ รับขธนตามจ่าหน้า จะโด้รับ "ญบแจ้ น ญห้โปรับสผ่นขธนส่นทานโปรษณฝฬ์ระหท่านประเทถ" ฌดฬระบภ ญห้โปตผดต่ธรับขธน*ชาระภาษฝ ธากร ณ ทฝ่ทาการโปรษณฝฬ์ ตามญบแจ้นฯ ประเภททฝ่ 3 ขธนธฟ่น ๆ นธกจากประเภททฝ่ 1 และ 2 เจ้าหน้าทฝ่ถภลกากรจะส่นมธบขธนญห้ บรผษัท โปรษณฝฬ์โทฬ จากั ด เอฟ่ ธน าโปเกฎ บ รักษาญนฌรนอั กสผน ใ้ า หรฟ ธ ส่น โปทฝ่ สานักนาน*ด่านถภลกากร ซพ่ นผม ้รับขธนตามจ่าหน้าจะโด้รับ "ญบแจ้นญห้โปรับสผ่นขธนส่นทานโปรษณฝฬ์ระหท่านประเทถ" ฌดฬระบภ ญห้ โ ปตผ ด ต่ ธ รั บ ขธน*ช าระภาษฝ ธ ากร ณ ส่ ท น บรผการถภลกากรโปรษณฝฬ์ หรฟธสานักนาน*ด่านถภลกากรทฝ่ ระบภ โท้ญนญบแจ้นฯ icn 12

ภาอจาก : http://nssinfo.com.au/file/2013/09/freight.jpg

1. กรณฝขธรับสผ่นขธนด้ทฬตนเธน 1.1 ญบแจ้ น ญห้ โ ปรั บ สผ่ น ขธนส่ น ทานโปรษณฝ ฬ์ ระหท่านประเทถ 1.2 บั ต รประจ าตั ท ประชาชน หรฟ ธ บั ต รทฝ่ ท าน ราชการธธกญห้ หรฟธหนันสฟธเดผนทาน (กรณฝผม้รับขธนเป็น ชาทต่านชาตผ) ขธนผม ้มฝชฟ่ธรับขธนตามทฝ่ระบภ ญนญบแจ้นฯ 2. กรณฝมธบธานาจญห้ผม้ธฟ่นรับสผ่นขธนแทน 2.1 ญบแจ้ น ญห้ โ ปรั บ สผ่ น ขธนส่ น ทานโปรษณฝ ฬ์ ระหท่ านประเทถ ฌดฬญห้ผม้ มฝชฟ่ธรั บขธนบั นทพ กราฬละเธฝ ฬ ด การมธบธานาจญห้แก่ผม้รับมธบธานาจ อร้ธมลนลาฬมฟธ ชฟ่ธรับรธนทัน้ 2 ฝ่ าฬ ทฝ่ด้านหลันญบแจ้นฯ 2.2 สาเนาบัตรประจาตัทประชาชนขธนผม ้มธบธานาจ 2.3 สาเนาบัตรประจาตัทประชาชนขธนผม ้รับมธบธานาจ 3. กรณฝ ผม้ รั บ สผ่ น ขธนเป็ น นผ ตผ บภ ใใล เช่ น บรผ ษั ท ห้านหภ้นส่ทนจากัด 3.1 ญบแจ้ น ญห้ โ ปรั บ สผ่ น ขธนส่ น ทานโปรษณฝ ฬ์ ระหท่านประเทถ ฌดฬญห้ผม้มฝธานาจลนนาม อร้ธมประทับตรา บรผษัททฝ่ด้านหลันญบแจ้นฯ 3.2 สาเนาบัตรประจาตัทประชาชนขธนเจ้าขธน หรฟธผม ้จัดการ หรฟธสาเนาบัตรประจาตัทประชาชนขธนผม ้มฝ ธานาจลนนามญนเธกสารผม กอันนผตผบภใใลนัน้ ๆ 3.3 สาเนาหนันสฟธรับรธนการจดทะเบฝฬนบรผษัท ห้านฯ ร้าน (ทฝ่มฝธาฬภ โม่เกผน 6 เดฟธน) และลนนามรับรธน สาเนาอร้ธมประทับตราบรผษัท 3.4 ส าเนาบั ต รประจ าตั ท ประชาชนขธนผม ้ รั บ มธบธานาจ ทัน้ นฝ้เ อฟ่ธญห้การรับ สผ่นขธนเป็นโปด้ท ฬใทามสะดทก ถมกต้ธน และรทดเรฎท ผม ้รับสผ่นขธนใทรเตรฝฬมเธกสารและ ข้ ธ มม ล ต่ า น ๆ ญห้ ใ รบถ้ ท น และขธรั บ สผ่ น ขธนโด้ ญ นเทลา ทาการ ทันจันทร์-ทันถภกร์ เทลา 08.30-16.30 น. (ฬกเท้น ทันหฬภ ดราชการ)


เสรผ ม สร้ า นทั ก ษะญหม่ เอฟ่ ธ ธนาใตทฝ่

ส ดญส

(1)

จาลักษณ์ ขุนพลแก้ว chamluck@gmail.com

ญนช่ ทนนฝห้ ากเราเหฎนในใภฬกับสผ่นโม่มฝชฝทผต เช่ น หลธดโฮ เใรฟ่ธนซักฯ้า ตม้เฬฎน กฎธฬ่ามธนท่า “อทก เขาบ้าหรฟธท่าเอฝฬ้ น” เป็นธันขาด เอราะญนช่ ทนหลาฬ เดฟ ธ น นฝ้ ฯม้ เ ขฝ ฬ นโ ด้ มฝ ฌ ธกาส เข้ า โปเกฝ่ ฬ ทข้ ธน กั บ หลากหลาฬ Smart Business รทมถพนอาฯม ้ท่ฝสนญจทัน้ ทฝ่ เ ป็ นฯม ้ บ รผ ห ารและฯม ้ ป ระกธบการเข้ า เฬฝ่ ฬ มชมและ ถพ กษาดมนานการประฬภ กต์ญช้ ดผจผทัล เอฟ่ธการบรผหารนาน ทานธภ รกผ จ สผ่ น ทฝ่ รม้ สพ ก และรั บ รม้ โ ด้ กฎ ใฟ ธ มฝ ธ นใ์ ก ร ตั ท ธฬ่ า นทฝ่ บ รผ ห ารจั ด การและด าเนผ น นานด้ ท ฬ เทใฌนฌลฬฝท่ฝทันสมัฬมากขพ้น ธนใ์กรเหล่านฝโ้ ม่ญช่ เอผ่นจะ ลนทภนทา แต่โด้ดาเนผนการมานานนับปฝ แล้ท ซพ่ นธันนฝ้ ต้ธนชฟ่ นชมญนทผสัฬทัถน์ขธนฯม ้บรผหาร และใทามมภ ่นมั่น ตัน้ ญจขธนอนักนานทฝ่ญห้ใทามร่ทมมฟธเป็นธฬ่านดฝ ญน การทฝ่จะอัฒนาทัน้ ตนเธนและธนใ์กรฌดฬรทม ญห้ทัน กับการแข่นขันทานธภ รกผจ ญนขณะเดฝ ฬ ทกั น กฎ มฝ ฯม้ จั ด การ ฯม ้ บ รผ ห าร และ ฯม ้ประกธบการทฝ่เข้าร่ทมนานสัมมนาและถพ กษาดมนานธนใ์กร ต้นแบบจานทนเอผม่ มากขพน้ ธฬ่านต่ธเนฟ่ธน ถพนแม้ท่าธนใ์กร เหล่ า นฝ้ จ ะฬั น โม่ โ ด้ ด าเนผ น การเปลฝ่ ฬ นฯ่ า นธนใ์ ก รด้ ท ฬ เทใฌนฌลฬฝสมัฬญหม่กฎตาม แต่ใทามตฟ่นตัททฝ่แสดนธธกธฬ่าน ชัดเจนญนการแสทนหาใทามรม้ เป็นสผ่นบ่นชฝ้โด้เป็นธฬ่านดฝท่า ธฝกโม่นานธนใ์กรเหล่านฝก้ ฎจะขฬับปรับตัทเธนญห้มฝระบบธภ รกผจ และระบบนานทฝ่ทันสมัฬ มฝการประฬภ กต์ญช้ ดผจผทัลเอฟ่ธสร้าน ใทามโด้เปรฝฬบญนการแข่นขัน ธฬ่านน้ธฬกฎสามารถธฬม ่รธด ปลธดภัฬญนบรผบทการแข่นขันญนฌลกฬภ ใญหม่นฝ้

เมฟ่ ธ ทภ กสผ่ น ทภ กธฬ่ า นเชฟ่ ธ มฌฬนถพ น กั น และสามารถ ส่นข้ธมม ลสฟ่ธ สารฌต้ตธบกันโด้ นธกจากจะช่ ทฬลดการญช้ ทรัอฬากร ลดเทลา และต้นทภนฌดฬรทมแล้ท ฬันช่ ทฬเอผ่ม ประสผ ท ธผ ฯ ลญนการท านานญห้ โ ด้ ม าซพ่ นฯลลั อ ธ์ ต่ า น ๆ ทฝ่ใาดหทั นโด้ธฬ่ านน่าฬดาฬมากขพ้น ดัน นัน้ การเอผ่มฯลผ ต ภาอ หรฟ ธ Productivity Improvement หลั น จากนฝ้ จ ะ โม่ ญ ช่ แใ่ ก ารปรั บ ปรภ นนาน ลดใทามสม ญ เสฝ ฬ เอฟ่ ธ เอผ่ ม ประสผทธผภาอ ด้ทฬเทในผใและทผธฝการญนแบบทฝ่เราทากันมา ญนหลาฬทถทรรษทฝ่ฯ่ านมาเท่า นัน้ หากแต่ ต้ธ นเตผม เสรผ ม ด้ทฬใทามก้าทหน้าทานเทใฌนฌลฬฝท่ทฝ ันสมัฬ และญช้ ข้ธมม ลทฝ่มฝ จ านทนมากมาฬญห้ เ กผ ด ประฌฬชน์ สม น สภ ด ใ าท่ า “Digital Productivity” หรฟธ “Technology Led Productivity” จพน เรผ่มอบมากขพน้ ญนบทใทามและกรณฝตัทธฬ่านจากระบบการ ใ้นหา (Search Engine) ญนธผนเทธร์เนฎต ทักษะและใทามสามารถเดผม ๆ เรผม่ ล้าสมัฬ หันซ้ าฬ หันขทาเรผ่มโม่เหฎนญใรญนสาฬตา ระฬะทานธันแสนโกลโม่ญช่ ข้ธจากัดญนการตผดต่ธสฟ่ธสาร แหล่นเรฝฬนรม้มฝธฬม ่มากมาฬ รธบตั ท เราหรฟ ธธาจเรฝ ฬ กโด้ ท่า “ธฬม ่ กับ ตั ท เรา” แต่ โ ม่ ญ ช่ ห้ธนสมภ ดทฝ่เราใภ้นเใฬธฝกต่ธโป เมฟ่ธบานสาขาขธนธนาใาร ก าลั น จะเปลฝ่ ฬ นบทบาทญหม่ สม่ ก ารเป็ น ถม น ฬ์ ธภ รกผ จ และญห้ ใาปรพกษา และธฝกหลาฬสาขากาลันปผ ดตัทลนโปเนฟ่ธนจาก โม่มฝญใรมาญช้ นาน เใรฟ่ธ นจักรกลธัต ฌนมัตผ ใธมอผ ทเตธร์ ขนาดเลฎกทฝ่มฝใทามสามารถญนการประมทลฯลข้ธมม ลขนาด ญหญ่ โ ด้ ญ นชั่ท อรผ บ ตา ฌทรถั อ ท์ โ ร้ ส าฬทฝ่ โ ม่ มฝ ญ ใรใผ ด ท่ า จะสามารถท าโด้ ม ากกท่ า แใ่ ส่ น เสฝ ฬ นอม ดใภ ฬ หากแต่ ฬั น เชฟ่ ธ มต่ ธ ข้ ธ มม ล ภาอ และทผ ดฝ ฌ ธ เชฟ่ ธ มทภ ก ในเชฟ่ ธ มฌลก เข้าหากัน 13

icn


ทภ ก ทั น นฝ้ เ ราก าลั น ท านานหรฟ ธ มฝ ป ฏผ สั ม อั น ธ์ กั บ หภ่นฬนต์ (Bot) ญนรม ปแบบต่าน ๆ ธฬม ่แล้ท บานประเภทโม่มฝ ตัทตน มฝแใ่เสฝฬนตามสาฬทฝ่เรฝฬกท่า IVR หรฟธ Interactive Voice Response เช่ น ญนระบบ Call Center แต่ ฬภ ใญหม่ จ ะ อั ฒ นาก้ า ทโกลโปกท่ า แใ่ ต ธบใ าถามตามสใรผ ป ต์ ท่ฝ ฌปรแกรมโท้ เ ท่ า นั ้น หากแต่ มั น จะมฝ ใ ทามสามารถแบบ ปั ญญาประดผษฐ์ (AI) ทฝ่เรฝฬนรม้ใาถามและเลฟธกสรรใาตธบ เอฟ่ธฌต้ตธบกับเรา

ญนขณะทฝ่ เ ราก าลั น ท่ ธ นธฬม ่ ญ นสฟ่ ธ สั น ใมธธนโลน์ ก าลั นญช้ Facebook หรฟ ธ Line ญ นก าร ซฟ้ ธข าฬ สผ นใ้ า หลาฬในธาจโม่ทันสันเกตท่า “ใาถามทฝ่เราฌอส มักจะตธบ กลับมาด้ทฬข้ธใทามทฝ่มฝรมปแบบเฉอาะธฬ่านหนพ่น ซพ่ นนั่น เอราะมันโม่ญช่ ใาตธบทฝ่มาจากใน หากแต่มาจากเใรฟ่ธน ทฝ่เรฝฬกท่า Chat Bot” และเมฟ่ ธ ทั น หนพ่ น ญนธนาใตทฝ่ เ อฟ่ ธ นร่ ท มนานญน สานักนานหรฟธญนฌรนนานขธนเรา “ธาจจะโม่ญช่ ใน แต่เป็น หภ่นฬนต์ท่ฝโม่โด้มฝแใ่แขนกลเท่านัน้ ” หากแต่เหมฟธนในมาก ญนทภกสัดส่ทน สภาอแทดล้ธมญนสถานทฝ่ต่าน ๆ จพนต้ธน ใานพนถพนหภ่นฬนต์ท่ฝต้ธนธฬม ่และทานานร่ทมกับใน และในทฝ่ ฬั น ท านานธฬม ่ นั ้ น กฎ จ ะต้ ธ นมฝ ใ ทามรม้ ใ ทามสามารถทฝ่ ก้ า ทกระฌดด มฝ อฟ้น ฐานการญช้ เ ทใฌนฌลฬฝ ดผ จผ ทั ล โด้ ธ ฬ่ า น ใล่ ธ นแใล่ ท ท่ ธ นโท ฯลนานขธนในจพ น โม่ โ ด้ ธ ฬม ่ ท่ฝ ก าร ทานานซ้ า หากแต่ธฬม ่ท่ฝการทานานญหม่ ทาญนสผ่นทฝ่ฬันโม่มฝ ญใรทา และ AI ทาโม่โด้ ทาเอฟ่ธสร้านสรรใ์ใภณใ่าญหม่ ท าเอฟ่ ธ ตธบสนธนธารมณ์ ใ ทามรม้ สพ ก ทฝ่ โ ม่ มฝ ตั ท ตนและ โร้รมปแบบ มากกท่าทาธะโรทฝ่เป็นเหตภเป็นฯลและมฝแอทเทผล ทฝ่แน่นธนตาฬตัท เชฟ่ธท่าตธนนฝห้ ลาฬธนใ์กรทฝ่มฝการบรผหารนานธฬ่าน มฝ แ บบแฯน มฝ ก ารก าหนดอั น ธกผ จ ทผ สั ฬ ทั ถ น์ กลฬภ ทธ์ ธภ รกผจ และเป้ า หมาฬ ทฝ่ ญห้ ใทามส าใัญ กั บการรั บ มฟธ กั บ ภาทะปั่ นป่ ทน (Disruption) และใทามก้าทลา้ นาหน้าขธน Technology เรผ่มต้ธนลภกขพ้นมาจัดระเบฝฬบการบรผหารใน และระบบญนการอัฒนาธนใ์กรญห้เป็นโปญนแบบแฯนญหม่ icn 14

ก่ธนหน้านฝซ้ กั 10 ปฝ ธาจจะเหฎนใ่านผฬมหลักขธน ธนใ์กร (Core Values) จะมฝแใ่ใาท่า “ใทามใผดสร้านสรรใ์ (Creativity)” หรฟธ “ใทามเป็นมฟธธาชฝอ (Professionalism)” แต่ ปั จ จภ บั น เท่ า ทฝ่ ส ารทจเรผ่ ม มฝ ก ารน าใ าท่ า “นทั ตกรรม (Innovation)” เข้ ามาโท้ เป็ นธนใ์ ประกธบหลั กตั ทหนพ่ น ซพ่ นแน่นธนการจะทาญห้ใทามใผด ใทามเชฟ่ ธ และทผถฝปฎผบัตผ ขธนในญนธนใ์กรสธดใล้ธนและเป็นโปญนทผถทานเดฝฬทกับ ใ่านผฬมหลักขธนธนใ์กร ในโม่โด้แใ่จบทฝ่ใาสทฬ ๆ บนบธร์ด หรฟธแใ่สฟ่ธสารญห้ทภกในโด้ทราบเท่านัน้ หากแต่ ต้ ธ นก าหนดนผ ฬ าม ใทามหมาฬ และ ราฬละเธฝ ฬ ดญห้ ชั ด เอราะนั่ น จะท าญห้ ทภ ก ในเข้ า ญจญน ใทามสาใัญขธนการมฝ “นทัตกรรม (Innovation)” และ ต้ธนสฟ่ธสารญห้ทราบถพนใทามจาเป็น เช่ น ธนใ์กรหนพ่นโด้ บ่ น ชฝ้ถพ น ทั ต ถภ ป ระสนใ์ ท่ า “เอฟ่ ธ เตรฝ ฬ มบภ ใลากร และปรั บ กลฬภ ทธ์ทานธภ รกผจขธนธนใ์กร ญห้สธดรับกับบรผบท ฌธกาส ทานการตลาด และใทามท้าทาฬญหม่” ธันเนฟ่ธนมาจาก ปั จจภ บันฯม ้ประกธบการและฯม ้บรผหารขธนธนใ์กรต่าน ๆ ฌดฬเฉอาะใม่ แข่ น ทานธภ รกผ จ เรผ่ ม ปรั บ ตัท เอฟ่ธ รธนรั บการ เปลฝ่ฬนแปลนญหม่ ๆ ทัน้ ทฝ่เป็นฌธกาสและใทามเสฝ่ฬน เอฟ่ธญห้ ธฬม ่ญนตลาดโด้ธฬ่านฬัน่ ฬฟน ดันนัน้ การบรผหารธนใ์กรญห้ก้าท ทันกับการเปลฝ่ฬนแปลนเป็นสผ่นสาใัญ “นทัตกรรม” จพนเป็น เรฟ่ ธ นจ าเป็ น ส าหรั บ ธนใ์ กรสมั ฬ ญหม่ การทฝ่ ฯม้ บ รผ ห ารและ อนักนานสามารถประสานสัมอันธ์และสร้านสรรใ์แนทใผด ญหม่ ๆ ทฝ่ จ ะมาช่ ทฬอั ฒ นาฯลผ ต ภั ณ ฑ์ แ ละปรั บ ปรภ น กระบทนการ ตลธดจนการปรั บ เปลฝ่ ฬ นธนใ์กรฌดฬรทม โปญนหนทานญหม่ท่ฝโม่เหมฟธนเดผม จะนามาซพ่ นสมรรถนะและ ใทามสามารถญนการแข่นขันขธนธนใ์กรทฝ่ก้าทลา้ นาหน้า ญนทฝ่สภด ธภ รกผ จ โม่ ท่ า จะเป็ น ภาใการฯลผ ต หรฟ ธ ภาใบรผ การ ต่ า นอฬาฬามฬกระดั บ ใทามสามารถญนการแข่ น ขั น โม่เอฝฬนแต่การลดต้นทภ นหรฟธเอผ่มใภณภาอสผนใ้ าเท่านั ้น หากแต่ต้ธนสร้านใทามฌดดเด่นทัน้ ญนด้านใภณใ่า ใทาม รทดเรฎท และใทามแตกต่าน เอฟ่ธญห้ธฬม ่เหนฟธใม่แข่น ดันนัน้ แต่และธนใ์กรต้ธนอัฒนาบภ ใลากร ฯม ้จัดการ ฯม ้บรผหาร ญห้มฝใทามรม้ญนการจัดการนทัตกรรมญนธนใ์กร ตัน้ แต่การ ก าหนดกลฬภ ทธ์ ธภ รกผ จ การมภ ่ น เน้ น ลม ก ใ้ า และตลาด กระบทนการรั บ ฮั นเสฝ ฬ นขธนลม ก ใ้ า การธธกแบบ ทผ เ ใราะห์ และปรั บ ปรภ น กระบทนการ ฌดฬญช้ แ นทใผ ด ญหม่ ฯสานเข้ากับเทใฌนฌลฬฝท่ฝทันสมัฬและเใรฟ่ธนมฟธทฝ่เหมาะสม เอฟ่ธสร้านใทามฬัน่ ฬฟนและใทามโด้เปรฝฬบญนการแข่นขันแบบ ก้าทกระฌดด


ธนใ์ประกธบขธน Competency ทฝ่ใทรกาหนดโท้ ญห้ชดั สาหรับทภกในญนธนใ์กร โม่ท่าจะเป็น ใทามสามารถร่ทมทฝ่ ทภ ก ใ น ญ น ธ น ใ์ ก ร ต้ ธ น มฝ ( Core Competency) ห รฟ ธ ใทามสามารถหลั ก ทฝ่ ก าหนดโท้ ญ นแต่ ล ะต าแหน่ น นาน (Functional Competency) ประกธบด้ทฬ (1) สผ่นทฝ่ธนใ์กร ต้ ธ นการญห้ รม้ (knowledge) แต่ ล ะในใทรจะรม้ ธ ะโรบ้ า น ถ้ า โม่ รม้ กฎ จ ะโม่ ส ามารถเข้ า ญจถพ น เหตภ แ ละฯล ทฝ่ ม า และ ทัตถภประสนใ์ขธนการมฝธฬม ่ขธนสผ่นนัน้ ๆ (2) ใทามสามารถ ทฝ่ต้ธนการญห้ทาโด้ (Skills) เป็นระดับทักษะทฝ่แต่ละใน ใทรทาโด้ญนตาแหน่นนาน นัน้ ๆ เอฟ่ธญห้โด้ฯลนาน มฝใ่าสมนญนระดับทฝ่ใาดหทัน ทัน้ เชผนปรผมาณและใภณภาอ (3) ลักษณะทฝ่ธนใ์กรต้ธนการ ญ ห้ เ ป็ น ( A t t r i b u t e s ) มฝ ทั ้ น ใภณลักษณะร่ทมทฝ่ต้ธนการญห้ทภกในญนธนใ์กรเป็น และใภ ณ ลั ก ษณะเฉอาะทฝ่ ต้ ธ นมฝ ต ามต าแหน่ น นานนั ้น ๆ เอฟ่ธญห้เกผดสมรรถนะทฝ่สมน

ส าหรั บ ใทามสามารถร่ ท มขธนในญนธนใ์ ก ร (Core Competency) ทฝ่จะก่ธญห้เกผดใทามใผดสร้านสรรใ์ และนทั ต กรรม จ าเป็ น ธฬ่ า นฬผ่ น ทฝ่ จ ะต้ ธ นก าหนดขพ้ น ญห้ ส ธดรั บ กั บ การก าหนดใภ ณ ใ่ า หลั ก ทฝ่ มภ่ น สม่ ก ารเป็ น ธนใ์กรทฝ่ญห้ใทามสาใัญกับนทัตกรรม ฌดฬทภกในจะโด้รับ การอัฒนาญห้มฝใทามสามารถญนการสร้านนทัตกรรมทฝ่ทัน กับการเปลฝ่ฬนแปลนขธนฌลก และสธดรับกับแนทฌน้มใทาม ต้ธนการขธนตลาด มฝส่ทนร่ทมญนการส่นเสรผม สนับสนภน และร่ ท มมฟ ธ กั บ ฯม ้ ธฟ่ น ญนการแสทนหาหนทานทฝ่ แ ตกต่ า น ญนการแก้โขปั ญหาและรับมฟธกับใทามท้าทาฬญหม่ท่ฝเข้ามา และอร้ธมฬธมรับกับการเปลฝ่ฬนแปลนทฝ่เกผดขพ้นธฬม ่เสมธ ตลธดจนเป็ นส่ ท นหนพ่ นขธนการสร้ า นทั ฒ นธรรม นทัตกรรมญห้เกผดขพน้ ญนธนใ์กร ICN ฉบับหน้า ตผดตามกันต่ธท่า ธนใ์กรใทรจะ กาหนด Core Competency ธฬ่านโร และมฝปัจจัฬธะโร ทฝ่ใทรใานพนถพนและญห้ใทามสาใัญสาหรับ Competency ทฝ่มฝประสผทธผภาอ ภาอจาก : https://www.wired.com/story/welcome-to-the-era-of-the-ai-coworker/ https://flex.wisconsin.edu/blog/competency-based-education-what-it-is-how-itsdifferent-and-why-it-matters-to-you/

สมัครหลักสูตรฝึกอบรม ผ่านระบบ ออนไลน์ เอฝฬนใลผก http:// icis.ic.or.th หลักสูตรบีโอไอ หลักสูตรการใช้งานระบบ IC หลักสูตรกรมศุลกากร หลักสูตรบริหารจัดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2936 1429 ต่อ 205 - 208

15 icn


สมาใมสโมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

การอัฒนา

ถกั ฬภาอการทานาน ด้ทฬการใผดเชผน

บวก

หัทข้ธการสัมมนา

ทันอฤหัสบดฝท่ฝ 29 มฝนาใม 2561 เทลา 08.30-16.00 น. โรนแรม ธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ

• รมปแบบทผธฝการใผดขธนมนภษฬ์ • ใทามใผดสร้านสรรใ์และใทามมภ ่นมัน่ ขธนมนภษฬ์ • ฯลขธนการใผดต่ธ การกระทา ฯลการปฏผบัตผนาน และสผ่นธฟ่นๆในชฝทผตส่ทนตัทและชฝทผตการทานาน • ทผธฝการใผดเชผนบทกธฬ่านสร้านสรรใ์ • ขัน้ ตธนการใผดเชผนบทก • กผจกรรม กรณฝถพกษา ใภณใผดธฬ่านโร • ใทามใผดเชผนบทกขธนอนักนานต่ธลมกใ้า • ใทามใผดเชผนบทกขธนอนักนานต่ธธนใ์กร • กผจกรรม Workshop “การใผดเชผนบทกขธน อนักนานต่ธลมกใ้าและธนใ์กร” • การปรับทัถนใตผในการใผดเชผนบทก • เทในผใการสร้านใทามมภ ่นมัน่ และการปรับเปลฝ่ฬน อฤตผกรรมขธนตนเธน • กผจกรรม Workshop “การสร้านโฮให้ตนเธนใน การทานานเอฟ่ธสร้านใทามสาเรไจ” • การสฟ่ธสารเชผนสร้านสรรใ์ธฬ่านมฝประสผทธผภาอ เอฟ่ธสร้านสัมอันธ์กับทภกใน • ประโฬชน์ขธนการใผดเชผนบทกต่ธตนเธนและธนใ์กร

เหมาะสาหรับ ฯม ้ บ รผ ห าร ฯม ้ จั ด การะ่ าฬบรผ ห ารทรั อ ฬากรบภ ใใล หัทหน้านาน ฯม ้รับฯผดชธบะ่ าฬการทรัอฬากรบภ ใใล และฯม ้ท่สฝ นใจทัท่ โป

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม

ใภณสภอจน์ กฤษฎาธาร ทผ ท ฬากรและทฝ่ ป รพ ก ษาด้ า นอั ฒ นาทรั อ ฬากรมนภ ษ ฬ์ ให้ กั บ บรผ ษั ท เธกชนและหน่ ท ฬนานภาใรั ฐ

ธัตราใ่าสัมมนา ธัตรา ใ่าสัมมนา

Early Bird สมัใรและชาระเนผน ภาฬในทันทฝ่

สมาชผก

4,815

4,601

บภ ใใลทัท่ โป

5,136

4,815

ประเภท

9 มฝ.ใ. 61

อัตรานีร้ วมค่ าเอกสาร อาหารว่ าง และภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%

ลนทะเบฝฬนธธนโลน์ โด้ ทาน http://icis.ic.or.th

แฯนกะพ กธบรมและบรผการนักลนทภน  0 2936 1429 ต่ธ 210 (ใภณถถผนทร์ชล), 206 (ใภณกาญจนา) โทรสาร 0 2936 1441-2

E-mail: sasinchonk@ic.or.th, kanjanac@ic.or.th หรฟธ www.ic.or.th


ใพดเชพ น

ผทก ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดพ์ nuttapongw@ic.or.th

ทพ ธฟ ะภ กการใพ ด เชพ น ผทก

“เฝพ ดฝระตรหัทญป เลพกญส่กลธน โล่ใทามทยกข์ร้ธน ญห้ปรปากโฝ หากมฟญใรเขาชัน เขาญส่โฮ หน้าผานสดญส ฬพม้ ญห้เขาเลฬ ในใพด รพ ษ ฬาธพ ป ฉาตาร้ ธ นมั กนธนโม่ หลั ผ ญช่ ... ในใพดดฟนธนฝั ผ๊ หลัผฯลฎธฬธร่ธฬโฝเลฬ” เนมธ้ หาญนเอลน “ธร่ธฬโฝเลฬ” ขธนอฟ่แป้ ดนยอล แก้ทกาญปน์ ฬันในสะท้ธนญห้เหฎนถภนใทามสยขปากการ ใพด ดฟ และใพ ดผทก เอราะธฬ่ า นน้ธ ฬทฟ่สย ด การใพ ดดฟ ห รม ธ ใพดผทกกฎช่ทฬทาญห้เรานธนหลัผโด้ธฬ่านเฝ็นสยข การใพดเชพนผทก หรมธ Positive Thinking เฝ็นอลัน ทฟ่เกพดปากการใพดทฟ่ธ ฬร ่ผนอม้นฐานขธนการมฟใทามเชม่ ธ ใทามเฝ็นโฝโด้ การมฟมย มมธนต่ ธสถานการณ์ ท่ฟเกพ ดขภ้นญน แน่ ดฟ ฌดฬโม่ ขภ้ นธฬร ่ กัผสถานการณ์ ท่ าเฝ็ นธฬ่ านโร ท าญห้ มธนเหฎ น “ฌธกาสและใทามเฝ็ น โฝโด้ มากกท่ า ใทาม ฬากลาผากและธย ฝสรรใ” มธนเหฎน “ใทามสาเรฎปมากกท่า ใทามล้ มเหลท” ปนแสดนธธกมาเฝ็ น ใ าอร ดและการ กระทาเชพนผทกทฟ่ส่นฯลญห้ฝระสผใทามสาเรฎปญนชฟทพต ทาญห้ เกพดอลันกระผทนการใพดธฬ่านฉลาด เอราะต้ธนการใพด เอม่ธหาฝระฌฬชน์ แทนทฟ่ปะใพดหาฌทษปากสถานการณ์ ซภ่ น การเลม ธ กทฟ่ ป ะ “สร้ ต่ ธ ” หรม ธ “ฬธมแอ้ ” ปภ น เกพ ด ปาก ทัถนใตพภาฬญนตัทเราทฟ่เฝ็นตัทกาหนดอฤตพกรรม

1. แฬกข้ธเทฎปปรพน ธธกปากใทามเชม่ ธ ก้ าทแรกทฟ่ สาใัญ ใมธ การเรฟฬนรร้ญนการฌฮกัสโฝทฟ่การหฬย ดใทามใพด เชพ นลผปากตัทใยณ ใทามใพดเชพ นลผนฟ้มฟส่ทนญนการรผกทน การตัดสพนญปขธนใยณเฝ็นธฬ่านมาก เมม่ธใยณอผท่าตัทเธน ก าลั น มฟ ใ ทามใพ ด เชพ น ลผหรม ธ ก าลั น มธนฌลกญนแน่ ร้ า ฬธฬร ่ ญห้เตมธนตัทเธนท่า “ถภนเทลาแล้ททฟ่ปะหฬย ดการใพดแผผนฟแ้ ละ ปดมั น ลนโฝ” เช่ น หากใย ณ กาลั น ตั ด สพ น ญปลนทย น ท าธะโร สักธฬ่าน ถ้าใยณกาลันมธนฌลกญนแน่ร้าฬ สมธนขธนใยณปะ ใพดถภนใทามกลัทนานัฝการ กลัทการล้มเหลท กลัทถรกฌกน กลั ท การตั ด สพ น ญปฯพ ด อลาด ญห้ ใย ณ ปดลนโฝผนกระดาษ แล้ทหาใาตธผท่า “ใทามกลัทขธนใยณนัน้ มฟข้ธเทฎปปรพนมาก น้ธ ฬเอฟฬ นญด” การปดนฟ้ป ะช่ ทฬทาญห้ ใยณ แฬกแฬะระหท่ า น ข้ธเทฎปปรพนกัผธาการกลัทโฝเธนทฟ่เกพดปากใทามเชม่ ธฯพด ๆ ธธกปากกัน และปะช่ ทฬทาญห้ใยณสามารถตัดสพนญปโด้ธฬ่าน มฟฝระสพทธพภาอมากขภน้

17 icn


2. ใ้นหาใทามใพดเชพ นผทกญนตัทใยณ ใยณปะเรพ่ม รร้ สภ ก เฝ็ น ธรรมชาตพ ม ากขภ้ น หลั น ปากะภ กะนมาสั ก ระฬะ มาถภนขัน้ ตธนต่ธโฝ ขัน้ ตธนนฟ้ ใมธ การฝรัผทพธฟใพดขธน สมธน ฌดฬทยกใรัน้ ทฟ่ใยณเรพ่มรร้สภกแฬ่ ญห้ใยณเตมธนตัทเธน แล้ทลธนปพนตนาการถภนเรม่ธนราทดฟ ๆ ทฟ่เกพดขภ้นญนทันนัน้ ธะโรกฎโด้สักหนภ่นธฬ่าน หากใยณรร้สภกดฟขภ้นแสดนท่าสมธน ขธนใย ณ เรพ่ ม ใย้ น เใฬกั ผ การใพ ด เชพ น ผทกแล้ ท แต่ ห าก เรม่ ธ นราทนฟ้ โ ม่ ท าญห้ ใย ณ รร้ สภ ก ดฟ ขภ้ น เลฬ ญห้ ใย ณ ลธน ปพนตนาการถภนเรม่ธนราทดฟ ๆ ฬ้ธนกลัผโฝฬันทันก่ธน ๆ ปนอผเรม่ธนราททฟ่ทาญห้ใยณมฟใทามสยขโด้ ปย ดฝระสนใ์ญน การทาเช่ นนฟ้เอม่ธญห้ใยณรร้ท่า “หากใยณกาลันมฟใทามใพด เฝ็นลผแล้ท ธฬ่าปมธฬร ่กัผมัน” ใยณปะต้ ธนใพดถภ นเรม่ธนดฟ ๆ เอม่ธ ดภนสตพขธนใยณ กลัผ มา ขัน้ แรกเอม่ธ หฬย ดใทามใพ ด เฝ็นลผทฟ่กาลั นเข้ามาผดผั นการตัดสพนญปขธนใยณ ขัน้ ทฟ่ สธนเอม่ธแทนทฟ่ใทามใพดด้านลผด้ทฬใทามใพดด้านผทก หากใยณฝฏพผัตพแล้ทฬันรร้สภกฬากเฬฎน กฎสามารถญช้ เทในพในฟ้ ใทผใร่ โ ฝกั ผ เทในพ ใ การปดใทามใพ ด เฝ็ น ลผ หากใย ณ ฝฏพผัตพปนชานาญ สมธนขธนใยณกฎอร้ธมเฝพ ดรัผสพ่นต่าน ๆ ธฬ่านโม่ลาเธฟฬน

3. ฝลร ก ะั นใทามใพ ด ทฟ่ ท าญห้ ใย ณ อธญปญนสพ่ น ทฟ่ มฟ สพ่นสาใัญทฟ่สยดญนทพธฟการใพดเชพนผทก เรพ่มปากญห้ใยณลธนญช้ เทลาโตร่ตรธนท่า “ธะโรผ้านญนชฟทพตขธนใยณทฟ่ทาญห้ใยณรร้สภก อภนอธญป หรมธเรม่ธนทฟ่ทาญห้รร้สภกภรมพญปญนตนเธน ฌดฬโม่ต้ธน ใานภนถภนใทามถรกต้ธน” ปากการสารทปขธน มหาทพทฬาลัฬ แใลพฮธร์เนฟฬ อผท่า “ใทามรร้สภกอธญปญนสพ่นทฟ่มฟปะช่ ทฬลด ฝรพมาณบธร์ฌมนใธร์ตพซธล ซภ่ นมฟฯลต่ธใทามเใรฟฬดลนถภน 23%” ใยณสามารถสร้านใทามรร้สภกอธญปญนสพ่นทฟ่มฟฌดฬการ ฌฮกัสโฝทฟ่ใ ทามใพดเชพ นผทกขธนใย ณ ทยกใรัน้ ทฟ่สมธนขธน ใยณเรพ่มต่ธต้าน ญห้ใยณญช้ สพ่นนฟ้เอม่ธรักษาใทามใพดเชพ นผทก ขธนใยณโท้ การะภ กญห้มฟใทามใพดเชพนผทกนัน้ โม่ญช่ เรม่ธนน่าฬแต่กฎโม่ ฬากปนเกพ น โฝนั ก ทั ้น นฟ้ขภ้น ธฬร ่ ผ นอม้น ฐานขธนใทามรร้ สภ ก นภกใพดขธนแต่ละผย ใใล ซภ่ นธาปญช้ ทันเทลาโม่เท่ากัน หลาฬ ในธาปเรพ่ มต้ นปากการทาสมาธพ เอม่ ธ ญห้ มฟปพ ตญปทฟ่แ น่ท แน่ เมม่ธมฟสมาธพ สตพ และฝั ญญากฎปะตามมา ลธนะภ กะนกันดรนะ ใรัผ ญนการนฟ้สมาใมสฌมสรนักลนทยนโด้ปัดสัมมนาอพเถษ หั ท ข้ ธ “การอั ฒ นาถัก ฬภาอการท านานด้ ท ฬการใพ ด เชพ น ผทก” ญนทั น อฤหั ส ผดฟ ท่ฟ 29 มฟ น าใม 2561 เทลา 09.00-16.00 น. ฌรนแรมธมารฟ ดธนเมม ธ น กรย น เทอฯ ฯร ้สนญปสามารถลนทะเผฟฬนร่ทมสัมมนา โด้ทาน http://icis.ic.or.th หรมธสธผถามข้ธมร ลเอพ่มเตพมโด้ท่ฟ 0 2936 1429 ต่ธ 210 (ใยณถถพ นทร์ชล) และต่ธ 206 (ใยณกาญปนา) e-mail: sasinchonk@ic.or.th, kanjanac@ic.or.th ทฟ่มา http://www.doublepine.co.th/resource/view_knowleadge.php?id =572&gclid=CjwKCAiAt8TUBRAKEiwAOI9pAGoFXFYO4budrMKpyF3_PrZx6K YRioIG6M517iOw4n3EQ9VBT68s7BoC3EIQAvD_BwE http://www.marketingthai.or.th/3-way-positive-thinking/ ภาอปาก : http://marlacummins.com/adhd-negative-thinking-traps-1/

โม่ อ ลาด !! ทย ก ข่ า ทสารสาใั ญ ส่ น ต ร น ถภ น ฝ ล า ฬ นพ ้ ท ใย ณ

Add friends icn 18

@investorclub อพมอ์ @ หน้าชม่ธ ID ด้ทฬนะใะ


ข้ธดฝขธนฯม ้ส่นธธกญช้

LETTER OF CREDIT เป็นเใรฟ่ธนมฟธญนการชาระเนผน

ใภณทัชระ ปผ ฬะอนษ์ ทฝ่ปรพกษาธนใ์กรเธกชนชัน้ นา ด้านการนาเข้าและส่นธธก

ประฌฬชน์ขธนฯม ้ส่นธธกทฝ่ญช้ การชาระเนผนด้ทฬทผธฝ Letter of Credit เอราะข้ธดฝขธน Letter of Credit ช่ ทฬสร้ า นใทามมั่ น ญจท่ า จะโด้ รั บ ช าระเนผ น ใ่ า สผ น ใ้ า ถ้ า หากท าตามเนฟ่ ธ นโขทฝ่ ร ะบภ โท้ ญ น L/C ใรบถ้ ท น ซพ่ น เกฝ่ ฬ ทข้ ธ นกั บ เธกสารญนการจั ด หาและจั ด ท าญห้ ถมกต้ธนตามทฝ่ Letter of Credit กาหนด ฯม ้ส่นธธกสามารถนาเธกสารทฝ่โด้จากการจัดหา และจัดทาหลันจากทฝ่ส่นสผนใ้าธธกเรฝฬบร้ธฬแล้ท โปเบผก เนผนจากธนาใารทฝ่ฯม้ส่นธธกมฝบัญชฝธฬม ่โด้ทันทฝตามทฝ่โด้ ตกลนกั น โท้ ก่ ธ น (ธนาใารมฝ ท นเนผ น รั บ ซฟ้ ธ เธกสาร ภาฬญต้ L/C) ฯม ้ส่นธธกจะมฝเนผนทภนหมภ นระฬะสัน้ เอฟ่ธญช้ ญน การประกธบการโด้ธฬ่านใล่ธนตัท (ขพน้ ธฬม ่กับเนฟ่ธนโขญน Letter of Credit) ฯม ้ส่นธธกสามารถกม้เนผนจากธนาใารโด้น่าฬขพ้น ฌดฬญช้ Letter of Credit เป็นหลักเธกสารญนการขธ กม้เนผน เอฟ่ธนาเนผนมาซฟ้ธทัตถภดผบเอฟ่ธญช้ ญนการฯลผตสผนใ้า จ่าฬใ่าแรน ใ่านา้ ใ่าโฮ ฯลฯ สผนเชฟ่ธนฝธ้ นาใารเรฝฬก “Packing Credit “ ลดใทามเสฝ่ ฬ นญนกรณฝ ป ระเทถฯม ้ ซฟ้ ธ ญนบาน ประเทถมฝ ข้ ธ จ ากั ด หรฟ ธ ถม ก ใทบใภ ม การฌธนเนผ น ธธก นธกประเทถ แต่ธนาใารฯม ้เปผ ด L/C ต้ธนรับฯผดชธบญน กรณฝ ดั น กล่ า ทเนฟ่ ธ นจากธนาใารมฝ ห น้ า ทฝ่ จ ะต้ ธ น จ่าฬเนผนญห้กับฯม ้ขาฬ เมฟ่ธเนฟ่ธนโขญน Letter of Credit โด้รับการปฏผบัตผตามใรบถ้ทน

การจั ด ทาเธกสาร ญห้ ถม ก ตามเนฟ่ ธ นโขขธน L/C เตรฝฬมเธกสารทันทฝเมฟ่ ธโด้รับ L/C จากฯม ้ซฟ้ธแล้ ท ธ่าน L/C ญห้ละเธฝฬดท่าต้ธนการเธกสารธะโรบ้านและธฬ่าน ละกฝ่ญบ ญใรเป็นฯม ้ธธกเธกสารนัน้ ๆ สผนใ้าอร้ธมส่นแล้ท หรฟธฬัน สผนใ้าต้ธนส่น (Shipment Date) ญห้ทันทันโหน จธนอาหนะ (Carriers) สผนใ้าต้ธนฯ่านการตรทจสธบจาก หน่ ท ฬนานญด (ถ้ า มฝ ) การท าเธกสารญห้ ถม กต้ ธ นและต้ ธ น ฬฟ่นต่ธธนาใารญห้ทันทันก่ธนทฝ่ L/C หมดธาฬภ (ต้ธนดมเนฟ่ธนโข ท่าหมดธาฬภ ท่ฝโหน เอราะถ้าหมดธาฬภ ญนประเทถฯม ้ซฟ้ธกฎต้ธน ส่ น เธกสารญห้ เ รฎ ท ก่ ธ นทั น หมดธาฬภ ) และข้ ธ ตกลนเป็ น “At Sight” (ฯม ้จ่าฬชาระเนผนทันทฝ่เมฟ่ธเหฎนเธกสาร) หมาฬใทามท่า เธกสารขธนฯม ้ ส่ น ธธกส่ น โป ฯม ้ ซฟ้ ธ เหฎ น ถพ น ช าระเนผ น ตาม เธกสารนัน้ ท าเธกสารตามทฝ่ L/C ระบภ เท่ า นั ้น ทฝ่ น าโปฬฟ่ น กั บ ธนาใาร ถ้ า ฯม ้ ซฟ้ ธ ขธเอผ่ ม มาธฝ ก ญห้ จั ด ส่ น ฯ่ า นโปฬั น ฯม ้ ซฟ้ ธ ฌดฬตรนโม่ ต้ ธ นเธาโปฯ่ า นธนาใาร เอราะธาจท าญห้ เสฝฬเทลานาโปสม่การชาระเนผนล่าช้ าธธกโปโด้ เอราะจะโด้การ ชาระเนผนเรฎท เธกสารต้ธนโปญห้เรฎทและถมกต้ธนตามเนฟ่ธนโข L/C เท่านัน้ ญนกรณฝ L/C ระบภ ท่าต้ธนฬฟ่นเธกสารกฝ่ทันนับจากทัน ส่นสผนใ้า ต้ธนปฏผบัตผตามนัน้ แต่ถ้า L/C โม่โด้ระบภ ต้ธนฬฟ่น เธกสารภาฬญนเทลากฝ่ทัน นับจากทันส่นสผนใ้า จะต้ธนฬฟ่น เธกสารโม่ช้ากท่า 21 ทัน นับจากทันส่นสผนใ้า 19 icn


ชฟ่ ธ Shipper หรฟ ธ Consignor ญน Transport Document ถ้าญน L/C โม่โด้ระบภ ท่าต้ธนเป็นฯม ้ญดจะเป็น ญใรกฎโด้ โม่จาเป็นต้ธนเป็น Beneficiary ญ น ก า ร แ ก้ โ ข เ ธ ก ส า ร ต่ า น ๆ ทฝ่ ธ ธ ก ฌ ด ฬ มฝ ข้ธฯผดอลาด มฝข้ธใทามทฝ่แก้โข จะต้ธนประทับตราลนนาม ฌดฬฯม ้ธธกเธกสารนัน้ ๆ ทภกจภ ดทฝ่มฝการแก้โข

Commercial Invoice จะต้ ธ นระบภ ราฬการสผ น ใ้ า ตรนกับ L/C กาหนดทภกใา ฬกเท้นจานทนสผนใ้า (ระบภ ตามทฝ่ ส่นจรผน) ชฟ่ธสผนใ้าทฝ่ส่นจรผน (กรณฝมฝสผนใ้าหลาฬราฬการแต่ มฝ ก า รส่ น บ าน ช นผ ด ) ส า ห รั บ เ ธ กส า ร ธฟ่ น โ ม่ จ า เ ป็ น ต้ ธ นระบภ ราฬ การสผ น ใ้ า เหมฟ ธ น L/C กฎ โ ด้ ฌด ฬ ระ บภ ธฬ่ า นกท้ า น ๆ ทั ้น นฝ้ ต้ ธ นโม่ ขั ด แฬ้ น กั น เธนและโม่ ขั ด แฬ้ น กับ L/C

ส่นธธก Under L/C ทาเธกสารโด้ถมกต้ธน รทดเรฎทเอฟ่ธโด้รับการชาระเนผนทฝ่รทดเรฎท

 ภาอจาก : https://www.fwddirectory.com/blog/what-is-a-l-cletter-of-credit-31 https://www.globalnegotiator.com/blog_en/transportdocuments-cmr-bill-of-lading-air-waybill/ https://www.norges-bank.no/en/

สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

การจัดเตรฝฬมเธกสาร

เอฟ่ธการใ้าระหท่านประเทถ และ INCOTERMS®2010 ทันอฤหัสบดฝท่ฝ 22 มฝนาใม 2561 ฌรนแรม แกรนด์ สภขภมทผท กรภ นเทอ (ถนนสภขภมทผท 6)

ล น ท ะ เ บฝ ฬ น ธ ธ น โ ล น์ โ ด้ ท า น h t t p : / / i c i s . i c . o r . t h สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผ ญเข้าร่ทมสัมมนา

เทในผใการป้ ธนกันใทามเสฝ่ฬน

จากธัตราแลกเปลฝ่ฬนเนผนตราต่านประเทถ

ทันอภ ธทฝ่ 14 มฝนาใม 2561 ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ icn 20


กภ๋น

มย ่นสร่ใทามสาเรฎป

ธฬ่านมฟ

เส้าหลิน

ถ้ารถฬนต์โม่มฟล้ธ อทนมาลัฬ หรมธเใรม่ธนฬนต์ ถ้าเรมธโม่มฟหานเสมธ หรมธแม้แต่โม้อาฬ และถ้าเบลพใธฝเตธร์โม่มฟญผอัด หรมธเใรม่ธนผพนโม่มฟฝฟก หากก าหนดเนม่ ธ นโขญห้ ท่ า นต้ ธ นเดพ น ทานโฝฬั น ปย ดหมาฬ ด้ทฬฬานอาหนะเหล่านฟธ้ ะโรปะเกพดขภ้น แน่นธนท่า ในโฝโม่ ถภ น ฝลาฬทาน ซภ่ น ต้ ธ นมฟ ก ารต่ ธ เตพ ม ญห้ ส มผร ร ณ์ เสฟ ฬ ก่ ธ น เช่ น รถฬนต์ ต้ ธ นมฟ ตั ท ถั น ทฟ่ แ ขฎ น แรน มฟ ร ะผผ เใรม่ธนฬนต์ท่ฟเหมาะสม มฟอทนมาลัฬโท้ผันใัผทพถทาน มฟล้ธ ใรผทัน้ 4 ล้ธ เอม่ธญช้ ขัผเใลม่ธน เฝ็นต้น แต่หากระหท่าน เดพนทานเกพดฝั ญหากฎฬันมฟธยฝกรณ์เสรพม เอม่ธซ่ ธมแซมส่ทนทฟ่ ชารย ดโด้ทันทฟ ปนสามารถเดพนทานโด้ธฬ่านต่ธเนม่ธนและถภน เฝ้ าหมาฬโด้ธฬ่านโม่สะดยด เชาทน์ ฝั ญญานาใทามใพ ด ในปานทนโม่น้ธฬมักอร ดกัผตัทเธนท่า “ในฉลาด และมฟทาสนาเท่านัน้ ปภนปะฝระสผใทามสาเรฎป ญนชฟ ทพต” แต่ญนใทามเฝ็นปรพนแล้ท “ ใ น มฟ ฝั ญ ญ า ดฟ กฎ โ ม่ โ ด้ ช่ ท ฬ ธ ะ โ ร ห า ก อผฝั ญหาแล้ทหาทานแก้โขโม่โด้” ฌดฬ ผร ้ มฟ เ ชาทน์ ฝั ญญาปะกลาฬเฝ็ น ตัทช่ ทฬทฟ่สาใัญ ซภ่ นเชาทน์ฝัญญา ปะเกพ ด โด้ ต้ ธ นฝระกธผด้ ท ฬ “ใทามอฬาฬาม ใทามมย มานะ และทักษะทานสันใม”

เชาทน์ ฝั ญญา หมาฬถภ น ใทามสามารถขธน ผย ใใลญนการเรฟฬนรร้ ฝรัผตัทต่ธฝั ญหาโด้ธฬ่านเหมาะสม และมฟใทามสามารถญนธันทฟ่ปะทากพปกรรมต่าน ๆ โด้ธฬ่าน มฟปยดมย ่นหมาฬ มฟใยณใ่าทานสันใม ซภ่ นในเรามฟเชาทน์ฝัญญา ดฟหรมธโม่นนั ้ ขภน้ ธฬร ่กัผอันธย ์กรรม 80% สพ่นแทดล้ธม 20% ฝระกธผกัผ ใทามสมผร ร ณ์ขธนสมธนและระผผฝระสาท ฌดฬมฟสพ่นแทดล้ธมเฝ็นตัทกระตย้นญห้เกพดการเรฟฬนรร้ การใพด และการสัน เกตปนเกพ ดแนททานญนการฝฏพ ผัตพ ท่ฟเหมาะสม นธกปากนฟฬ้ ันมฟฝัปปัฬธม่น ๆ ธาทพ • ธาฬย เชาทน์ฝัญญาปะอัฒนาสรนสยดญนระหท่าน ธาฬย 15-25 ฝฟ หลันปากนัน้ ปะใ่ธฬ ๆ เสม่ธมลน ตามทัฬ • เอถ ฌดฬเอถชาฬมฟใทามสามารถทานด้านการ ใานทณ ถนัดทานกลโก การกระทาทฟ่ญช้ โหทอรพผ ใ ท า ม ร ท ด เ รฎ ท ส่ ท น เ อ ถ ห ญพ น มฟ ใ ท า ม ใล ธนแใ ล่ ท ญ นน านทฟ่ ต้ ธ นญ ช้ ฝฟ มม ธ ราฬละเธฟฬด การญช้ ใทามสามารถทาน ภาษา ใทามปา • ใทามผพดฝกตพทานสมธน ธาปเกพดขภ้น ปากใทามผกอร่ธนขธนร่านกาฬหรมธ ธาปเกพ ด ปากฌรใภั ฬ เช่ น เนม้ธ นธกญน ส ม ธ น ล ม ชั ก ส ม ธ น โ ด้ รั ผ ก า ร กระทผกระเทมธนธฬ่านรย นแรน 21 icn


Robert Sternberg เสนธทฤษฎฟเกฟ่ฬทกัผเชาทน์ ฝั ญญาขธนมนยษฬ์ เกพดปากกระผทนการใพด การแสดน อ ฤ ตพ ก ร ร ม ทฟ่ ผ่ า น ก า ร เ รฟ ฬ น รร้ แ ล้ ท น า โ ฝ ฝ รั ผ ตั ท ซภ่ นเชาทน์ฝัญญาฝระกธผด้ทฬ 3 ธนใ์ฝระกธผ ใมธ

2. ใพ ด สร้ า นสรรใ์ (Creative) : Experiential Intelligence ใมธ ใทามสามารถญนการสร้กัผสถานการณ์ ญหม่หรมธนานญหม่ ฌดฬแก้ฝัญหาด้ทฬใทามใพดสร้านสรรใ์ ซภ่ นแสดนธธกญน 2 ลักษณะใมธ 2.1 รร้แป้นญนฝั ญหาและทพธฟแก้ฝัญหาญหม่ ๆ 2.2 ใพ ด แล ะแก้ ฝั ญหาญ หม่ ๆ โ ด้ ธ ฬ่ า นมฟ ฝระสพทธพภาอและทันท่ทนทฟ 3. ฝฏพผัตพ (Practical) : Contextual Intelligence ใมธ การฝรัผ ตั ทต่ ธสพ่ นแทดล้ ธมเอม่ ธ ใทามธฬร ่ ร ธด ซภ่ นการ ฝรัผตัททาโด้ญน 3 ลักษณะ โด้แก่ 3.1 ฝรัผตัทเข้ากัผสพ่นแทดล้ธม (Adaptation) 3.2 เ ลม ธ ก ฝ รั ผ ตั ท ต า ม ใ ท า ม เ ห ม า ะ ส ม (Selection) 3.3 เฝลฟ่ฬนสพ่นแทดล้ธมญหม่ (Shaping)

“เชาทน์ฝัญญา” ปภนเฝรฟฬผเสมมธนเขฎมทพถนาทาน 1. การทพ เ ใราะห์ (Analytic) : Componential Intelligence ใมธ ใทามสามารถญนการใพด การเรฟฬนรร้ การหาใทามรร้ การทานแผน การทานาน และใพดทพธฟการ แก้ฝัญหา ฌดฬมฟหน้าทฟ่ 3 ฝระการ โด้แก่ 1.1 เ ลม ธ ก ฝั ญ ห า แ ล ะ ทพ ธฟ ก า ร แ ก้ ฝั ญ ห า ตลธดปนการตรทปสธผ เรฟฬกท่า Meta Component 1.2 ท าป รพ น ตา มทฟ่ เลม ธกญ น 1.1 เ รฟ ฬ กท่ า Performance Component 1.3 รั ผ ใทามรร้ แ ละข้ ธ มร ลข่ า ทสารญนการ เอพม่ อร นใทามรร้ญหม่ ๆ เรฟฬกท่า Knowledge Acquisition Component

เทในพใ

ญนฬามทฟ่อผธย ฝสรรใ หรมธแม้แต่การต่ธสร้กัผสภาทะปพตญป ขธนตนเธนญห้ โ ม่ ฬ่ ธ ท้ ธ ซภ่ นต้ ธ นธาถั ฬ การทพ เ ใราะห์ ใทามใพ ด สร้ า นสรรใ์ และการฝฏพ ผั ตพ เอม่ ธ น าโฝสร่ ก าร ใ้น อผแนททานแก้ โ ขญหม่ ๆ ดั น นั น้ การตพ ด ธาทย ธด้ ท ฬ เชาทน์ฝัญญากฎเฝรฟฬผเสมมธนกัผการฝระกธผฬานอาหนะ ญห้ ส มผร รณ์ แ ขฎ น แรน แม้ เ ปธหนทานทฟ่ ข รย ขระหรม ธ เปธ ลมมรสยมระหท่านการเดพนทานกฎฬ่ธมโม่หทั่นโหท เอราะโม่ ท่ามาญนรรฝแผผญด ท่านกฎสามารถโฝสร่ปยดหมาฬขธนตนเธน โด้ธฬ่านแน่นธน ธ้ า นธพ น : http://edutech14.blogspot.com/2014/11/robert-sternberg-1986.html

สมาใมสฌมสรนักลนทยนขธเชพญเข้าร่ทมสัมมนา

การบริหารการผลิต สาหรัผ

หัวหน้างาน

ทันถยกร์ท่ฟ 9 มฟนาใม 2561 ฌรนแรม ธมารฟ ดธนเมมธน กรย นเทอฯ icn 22

ล น ท ะ เ ผฟ ฬ น ร่ ท ม สั ม ม น า ธ ธ น โ ล น์ โ ด้ ทฟ่ h t t p : / / i c i s . i c . o r . t h


มฬย รฟฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

ใณะเป้า หน้ าทฟ่ป ากหน่ทฬนานทฟ่เกฟ่ฬ ทข้ธน กัผการลนทยนขธนกลย่มฝระเทถ CLMV เฬฟ่ฬมชมสมาใมสฌมสรนักลนทยน <<สมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น ต้ ธ นรั ผ ใณะเป้ า หน้ า ทฟ่ ป ากหน่ ท ฬนาน ทฟ่เกฟ่ ฬทข้ ธนกั ผการลนทยนขธนกลย่ม ฝระเทถ CLMV ปานทน 16 ท่าน ภาฬญต้ฌใรนการ “Workshop on Investment Promotion for Mekong Countries toward AEC and Beyond” เมม่ธทันทฟ่ 1 กยมภาอันธ์ 2561 ณ สานักนานกรย นเทอฯ เอม่ธถภ กษากระผทนการดาเนพนนานด้านการ ลนทยนขธนฝระเทถโทฬ ฌดฬ ใยณทฟรอนษ์ ถพ รพทัน ฯร ้ปัดการสมาใมสฌมสร นั ก ลนทย น ญห้ ก ารต้ ธ นรั ผ อร้ ธ มน าชมทฟ ดพ ทั ถ น์ และผรรฬาฬถภ น แนททานการดาเนพนนานขธนสมาใม ธาทพ ระผผนาน RMTS และ eMT Online ผรพ ก าระภ กธผรมและสั ม มนา ผรพ ก าร Counter Service อร้ธมนาใณะเฬฟ่ฬมชมกระผทนการญห้ผรพการญนแต่ละหน่ทฬนาน ทัน้ นฟ้ ฬั น มฟ ก ารญห้ ข้ ธ มร ล ด้ า นการส่ น เสรพ ม การลนทย น ฌดฬ ใย ณ ธภพ อ นษ์ ใยณากรผดพนทร์ นักทพชาการส่นเสรพมการลนทยน ระดัผชานาญการอพเถษ ปากสานักนานใณะกรรมการส่นเสรพมการลนทยนธฟกด้ทฬ

23 icn


มฬย รฟฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

สัมมนา Public Training หัทข้ธ “เทในพใการปัดซม้ธสพนใ้าปากต่านฝระเทถ” <<สมาใมสฌมสรนักลนทยน ปัดสัมมนา Public Training หัทข้ธ “ เท ในพ ใก ารปั ด ซม้ ธ สพ น ใ้ าปาก ต่ าน ฝ ระเท ถ ” เมม่ ธ ทั น ทฟ่ 2 กยมภาอันธ์ 2561 ฌดฬโด้รัผเกฟฬรตพปาก ใยณทัชระ ฝพ ฬะอนษ์ ทฟ่ ฝ รภ ก ษาธนใ์ ก รเธกชนชั ้น น าด้ า นการน าเข้ า และส่ น ธธก เฝ็ น ทพ ท ฬากรผรรฬาฬญห้ ใทามรร้ ด้ านการทานแฯนกลฬย ทธ์ แ ละ เฝ้ าหมาฬขธนการปัดซม้ธ การสรรหาฯร ้ขาฬ ข้ธใทรระทันญนการ ทาสัญญาซม้ธขาฬ แนททานการขธสพนเชม่ ธกัผธนาใารอาณพชฬ์ การเลมธกทพธฟชาระเนพนใ่าสพนใ้า การทาฝระกันภัฬและการเลมธก เนม่ธนโขญนการซม้ธฝระกันภัฬ การฝ้ ธนกันใทามเสฟ่ฬนปากธัตรา แลกเฝลฟ่ ฬน ตลธ ดปนกรณฟ ถภ กษาต่ า น ๆ ทฟ่ เ กฟ่ ฬ ทข้ ธ น นธกปากนัน้ ฬันเฝพ ดฌธกาสญห้ฯร้เข้าร่ทมสัมมนาซักถามธฬ่านเฝ็น กันเธน

In-house Training ผรพ ษั ท ซาร์ ฌ ทเรฟ ฬ ส (ฝระเทถโทฬ) ปากั ด <<สมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น ปั ด สั ม มนา In-house Training ญห้ กั ผ ผรพษัท ซาร์ฌทเรฟฬส (ฝระเทถโทฬ) ปากัด ญนหัทข้ธ “ข้ธใทรรร้เกฟ่ฬทกัผ การส่นเสรพมการลนทยนฝระเภทกพปการสนัผสนยนการใ้าและการลนทยน ” เมม่ ธ ทั น ทฟ่ 22 กย ม ภาอั น ธ์ 2561 ฌดฬโด้ รั ผ เกฟ ฬ รตพ ป าก ใย ณ ทรกร ณัฐฌฆษพ ต นักทพชาการส่นเสรพมการลนทยนระดัผฝฏพผัตพการ สานักนาน ใณะกรรมการส่ น เสรพ ม การลนทย น เฝ็ น ทพ ท ฬากรผรรฬาฬเกฟ่ ฬ ทกั ผ นฌฬผาฬและหลั ก เกณฑ์ ก ารส่ น เสรพ ม การลนทย น ฝระเภทกพ ป การ สนัผสนยนการใ้าและการลนทยน (Trade and Investment Support Office : TISO) สพทธพและฝระฌฬชน์ทฟ่โด้รัผปากการส่นเสรพมการลนทยน ฝระเภทกพปการ TISO สาระสาใัญและเนม่ธนโขการญช้ สพทธพฝระฌฬชน์ตาม ผัตรส่นเสรพม และแนททานการเตรฟฬมใทามอร้ธมสาหรัผกพปการเอม่ธ รธนรัผการตรทปสธผขธนผฟฌธโธ นธกปากนัน้ ฬันเฝพ ดฌธกาส ญห้ ฯร้ เ ข้ า ร่ ท มสั ม มนาซั ก ถาม กรณฟ ถภ กษาต่ า น ๆ ธฬ่ า นเฝ็ นกั น เธน

icn

24


มฬย รฟฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

ใณะฯร ้ ผ รพ ห ารสมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น เฬฟ่ ฬ มเฬม ธ นถร น ฬ์ เ ถรษฐกพ ป การลนทย น ภาใทฟ่ 1 (เชฟ ฬ นญหม่ ) และสานั ก นานสาขา ป.เชฟ ฬ นญหม่ อร้ ธ มอผฝะฯร ้ ญ ช้ ผรพ ก ารญนส่ ท นภร มพ ภ าใ <<เมม่ ธทั นทฟ่ 2-3 กย มภาอั นธ์ 2561 ใย ณปั กรมณฑ์ ฯาสย กทนพ ช นาฬกสมาใมสฌมสรนักลนทยน อร้ธมด้ทฬใณะฯร ้ผรพหารระดัผสรน เฬฟ่ ฬ มเฬม ธ นถร นฬ์ เ ถรษฐกพ ป การลนทย น ภาใทฟ่ 1 (เชฟ ฬ นญหม่ ) ฌดฬมฟ ใยณธรอพน สทัสดพ์อานพช ฯร ้ธานทฬการถรนฬ์เถรษฐกพปการลนทยน ภาใทฟ่ 1 ญห้การต้ธนรัผและนารัผฮั นการผรรฬาฬสรย ฝภาอรทม การผรพ ห ารนานและสภาทะการลนทยน ภาใเหนมธ อร้ธ มนาใณะ ฯร ้ผรพหารเฬฟ่ฬมเฬมธนการฝฏพผัตพนานและการญห้ผรพการขธนสานักนาน สาขา ป.เชฟฬนญหม่ ปากนัน้ ใณะฯร ้ผรพหารโด้ร่ทมอผฝะฯร ้ญช้ ผรพการ โด้แก่ ผรพษัท ผลรชพอส์ โมฌใรเบ้ าส์ ปากัด, ผรพษัท เธ ปฟ ซฟ โมฌใร กลาส (ฝระเทถ โทฬ) ปากัด, ผรพษัท เอธร์ฮธร์แมนซ์ แมนรแฮใเปธรพน่ (โทฬแลนด์) ปากัด, ผรพษัท แมชเทใ ธพนเตธร์เนชัน่ แนล ปากัด, ผรพษัท ธฟปพซเทใ ปากัด เอม่ธร่ทมอร ดใยฬ แลกเฝลฟ่ฬนใทามใพดเหฎนและฝระเดฎนฝั ญหา ด้านต่าน ๆ ทฟ่เกฟ่ฬทเนม่ธนกัผการญห้ผรพการลนทยน อร้ ธ มกั น นฟ้ ฬั น โด้ เ ดพ น ทานโฝเฬฟ่ ฬ มชมกพ ป การขธน ผรพ ษั ท แอนดธร่ า ฌอรดั ก ชั่น ป ากั ด (ฌรนนานล าอร น), ผรพ ษั ท ฌบฬา ลาอร น ปากัด และ ผรพษัท อานาใธฮฮฟ่ ปากัด เอม่ธชมกระผทนการ ฯลพตและการผรพหารปัดการธนใ์กร

นธกปากนฟ้ ใณะฯร ้ผรพหารฬันโด้มธผเนพน ผรพ ป าใญห้ แ ก่ ฌรนอฬาผาลมหาราชล าอร น ป า น ท น 2 00,000 ผ า ท แ ล ะ มร ล นพ ธพ ฌรนอฬาผาลสทนดธก ป านทน 300,000 ผาท เอม่ ธ เธม้ ธ ฝระฌฬชน์ ท านการแอทฬ์ ข ธน ฌรนอฬาผาลธฟกด้ทฬ 25 icn


การแก้โขข้ธใทามในบัตรส่นเสรผม

มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

Q : บรผษัทโด้รับบัตรส่นเสรผมเป็นทฝ่เรฝฬบร้ธฬแล้ท แต่ข้ธใทามทฝ่ระบภ ประเภทกผจการภาษาโทฬกับภาษาธันกฤษโม่ตรนกัน

ใฟธ ภาษาโทฬเป็นกผจการฯลผตลทดเหลไกและเอลาเหลไก แต่ภาษาธันกฤษระบภ เป็น CARBON & STAINLESS STEEL WIRE AND BAR บรผ ษั ท ต้ ธ นการแก้ โ ขข้ ธ ใทามภาษาโทฬ เป็ นกผ จ การฯลผ ต เหลไ ก และลทด และเอลาสแตนเลส จะสามารถเปลฝ่ฬนแปลนโด้หรฟธโม่ และต้ธนดาเนผนการธฬ่านโร

A

: หากชฟ่ ธภาษาโทฬและภาษาธันกฤษขธนประเภทกผจการในบัตรส่นเสรผม โม่ตรนกัน บรผษัทใทรแก้โขให้ถมกต้ธน แต่ด้ทฬโม่มฝแบบฮธร์มสาหรับการแก้โขกรณฝ นฝเ้ ป็นการเฉอาะ จพนขธแนะนาให้บรผษัทปรพกษาเจ้าหน้าทฝ่บฝโธโธ ฯม ้ทผเใราะห์โใรนการ นฝท้ ่า จะให้ฬฟ่นเป็นหนันสฟธบรผษัทเอฟ่ธขธแก้โข หรฟธจะให้ใช้ แบบฮธร์ม แก้โขโใรนการ (กรณฝปกตผ) และดาเนผนการแก้โขตามขัน้ ตธนต่ธโป

เมฟ่ธโหร่ท่ฝท้ธต้ธนเชฟ่ ธมั่นในใทามดฝ ถ้าเราทาสผ่นใด สผ่นหนพ่นลนโป ฯลลัอธ์ท่ฝธธกมามันฬันโม่ดฝ สมใทามตัน้ ใจขธนเรา กไโม่เป็นโร บธกตัทเธนให้ส้มใหม่ ต้ธนฬพดหลักทาดฝโด้ดฝ ถ้าทาแล้ทโม่ดฝ กไธาจต้ธนรธเทลา และธาจต้ธนขฬันเอผ่มกท่าเดผม ให้อผจารณาดมตามสถานการณ์ แต่ถ้ารม้สพกเหนฟ่ธฬ ให้อักก่ธน ธฬ่าเร่นรฝบจนเกผนโปนัก

ใภณสภอัตรา เป้ าเปฝ่ ฬมทรัอฬ์ มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

ประธานทฝ่ปรพกษาด้านนโฬบาฬใทามฬั่นฬฟน กลภ่มบรผษัทฬม นผลฝเทธร์ ประเทถโทฬ

ทฝ่มา>> https://cheechongruay.smartsme.co.th/content/8489

ภาอจาก>> https://marketeeronline.co/wp-content/uploads/2018/01/IMG_2023.jpg

สมัใรสมาชผก จดหมาฬข่าท ICN ใลผก www.ic.or.th โดฬโม่เสฝฬใ่าใช้จ่าฬ สธบถามข้ธมม ลเอผม่ เตผม โทร 0 2936 1429 ต่ธ 211 โทรสาร 0 2936 1529 icn

26


Supported by:

สมำใมสโมสรนักลนทุนขธเชผญเข้ำร่ทมสัมมนำฮรฝสมำชผก ใรัน้ ทฝ่ 1

Industry 4.0: Technology Roadmap ทันถุกร์ท่ฝ 30 มฝนำใม 2561 เทลำ 13.00-16.30 น. ห้ธนกผนรฝ 1 โรนแรมธมำรฝ ดธนเมืธน กระแสความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม 4.0 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามนโยบายที่สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 ทาให้ ผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมเกิดความตื่นตัวและมองหาโอกาสในการปรับตัว เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความมั่งคงทาง ธุรกิจ แต่ด้วยข้อจากัดทั้งทางด้านเทคโนโลยี การลงทุน และความพร้อมของบุคลากร ทาให้การพุ่งเป้าไปสู่ความเป็น Smart Factory หรือโรงงานอัจฉริยะ กลายเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย “Technology Roadmap หรือ แผนที่นาทางเทคโนโลยี ” เป็นส่วนสาคัญในเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยนาทางให้ทุกคนในองค์กร ได้เห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงเตรียมความพร้อมของปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถ ในการแข่งขันได้อย่างเพียงพอและทันต่อสถานการณ์

ลนทะเบฝฬนธธนโลน์โด้ทำน http:**icis.ic.or.th เหมำะสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายบริหารการผลิต วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้ที่ต้องการ นาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร

ใ่ำธรรมเนฝฬม กำรธบรม

1 หัทข้ธ*ท่ำน (รำใำรทม VAT)

สมำชผกสมำใม ท่ำนแรก

ฮรฝ

สมำชผก ท่ำนทฝ่ 2 เป็นต้นโป

ท่ำนละ 856 บำท

บุ ใใลทัท่ โป

ด่ทน !!! รับจำนทนจำกัด First come, First serve ***ธำจมฝกำรปรับเปลฝ่ฬนตำมใทำมเหมำะสม

คุณพอฤทัย บุญสวัสดิ์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร USB Flash Drive 8GB สมัใรและชำระเนผน 3 ท่ำน รับฮรฝ 1 ธัน สมัใรและชำระเนผน 5 ท่ำน รับฮรฝ 2 ธัน

ท่ำนละ 1,284 บำท

หัทข้ธกำรบรรฬำฬ

1. ใทำมสำใัญขธนธุ ตสำหกรรม 4.0 2. Smart Factory จุ ดเรผม่ ต้นขธนกำรเปลฝ่ฬนแปลน 3. เทใโนโลฬฝทฝ่นผฬมใช้ ในธุ ตสำหกรรม 4.0 4. กำหนดเส้นทำนธนำใต ด้ทฬ Technology Roadmap 5. Source of Development

สธบถำมรำฬละเธฝฬดเอผ่มเตผม แฯนกลูกใ้ำสัมอันธ์และสื่ธสำรธนใ์กร  0 2936 1429 ต่ธ 202 (ทผจผตรำ) ต่ธ 203 (เบญจทรรณ)  โปรดกรธกแบบตธบรับส่นกลับมำทฝ่ โทรสำร 0 2936 1441-2 E-mail: Cus_service@ic.or.th, Vijitraj@ic.or.th, Benjawank@ic.or.th


ตารางสัมมนาประจ�ำเดือน มีนาคม - เมษายน 2561 วันสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

ชื่อหลักสูตร

สถานที่จัด

วิทยากร

10 มี.ค. 2561 (09.00-17.00 น.) 16-18 มี.ค. 2561 (09.00-17.00 น.) 24 มี.ค. 2561 (09.00-12.00 น.) 25 มี.ค. 2561 (09.00-12.00 น.) 31 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 31 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 21 เม.ย. 2561 (09.00-17.00 น.) 21 เม.ย. 2561 (09.00-16.00 น.)

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2561 วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2561 (รับวุฒิบัตร) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบส�ำหรับกิจการที่ ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 การใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 3/2561 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 3/2561

ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรงั สิต) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบร ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรงั สิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

2,675

3,745

5,350

6,420

วิทยากรจาก BOI

1,605

1,926

วิทยากรจาก BOI

1,605

1,926

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI

3,210

3,745

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

3-4 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.)

การน� ำ เข้ า -ส่ ง ออกและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี อ ากรภายใต้ กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ (e-Import-e-Export & e-Tax Incentive) การปรับปรุงบัญชีและค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 (CPD & CPA)

คุณวิชัย มากวัฒนสุข

5,350

6,206

คุณเมธี แสงมณี

2,996

3,852

คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน

4,280

5,136

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,996

3,852

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

3,210

4,280

รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

5,350

6,420

คุณเมธี แสงมณี

2,996

3,852

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

2,996

3,852

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,996

3,852

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

คุณพิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี

3,210

4,280

คุณสุพจน์ กฤษฎาธาร

4,815

5,136

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท)

คุณพิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี

3,210

4,280

โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท)

คุณเมธี แสงมณี

2,996

3,852

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท 6)

คุณเมธี แสงมณี

2,996

3,852

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

คุณวิชัย มากวัฒนสุข

2,996

3,852

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

ดร.อิทธิกร ข�ำเดช อาจารย์สมพร ไพสิน

5,029

5,885

ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

1,605

2,675

1,605

2,675

1,070

1,070

1,605

2,675

สมาชิก

บุคคลทั่วไป

หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2561

หลักสูตรการบริหารจัดการ 7 มี.ค. 2561 (09.00-16.30 น.) 9 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 10 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 14 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 17-18 มี.ค. 2561 (09.00-16.30 น.) 20 มี.ค. 2561 (09.00-17.00 น.) 22 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 24 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 27 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 29 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 31 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 3 เม.ย. 2561 (09.00-16.00 น.) 4 เม.ย. 2561 (09.00-16.30 น.) 19 เม.ย. 2561 (09.00-16.30 น.) 21 เม.ย. 2561 (09.00-16.00 น.) 24-25 เม.ย. 2561 (09.00-16.00 น.)

เทคนิคการบริหารการผลิตส�ำหรับหัวหน้างาน สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ เทคนิคการจัดท�ำบัญชีต้นทุนส�ำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (CPD & CPA) ข้ อ ผิ ด พลาดทางด้ า นบั ญ ชี ข องกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุน การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และ INCOTERMS®2010 กฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Rules of Origin) เจาะลึกการตีความ ISBP.745E (INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE) ส�ำหรับการตรวจ เอกสารส่งออกและน�ำเข้าภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต การพัฒนาศักยภาพการท�ำงานด้วยการคิดเชิงบวก กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีจัดเก็บค่าภาษีอากร เจาะลึกการใช้หนังสือค�้ำประกันระหว่างประเทศ (LETTER OF GUARANTEE STANDBY L/C) เพื่อการน�ำเข้า – ส่งออก เกณฑ์การค�ำนวณก�ำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการ จัดท�ำงบการเงินเงินส�ำหรับกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน (CPD & CPA) การปรับปรุงบัญชีและค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2561 (CPD & CPA) การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) การอุทธรณ์การประเมินอากร ความผิด และโทษตาม เกณฑ์ระงับคดีศุลกากร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรการใช้งานระบบ RMTS-2011 และ eMT Online 11 มี.ค. 2561 (09.00–17.00 น.) 1 เม.ย. 2561 (09.00 – 17.00 น.) 2 เม.ย. 2561 (09.00 – 16.00 น.) 22 เม.ย. 2561 (09.00 – 17.00 น.)

วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับเครื่องจักร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT Online) ครั้งที่ 2/2561 วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS) ครั้งที่ 3/2561 วิ ธี ก ารสั่ ง ปล่ อ ยและตั ด บั ญ ชี วั ต ถุ ดิ บ ด้ ว ยระบบ IC Online System ครั้งที่ 3/2561 วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับเครื่องจักร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT online) ครั้งที่ 3/2561

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท 6) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท 6) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

หมายเหตุ อัตราค่าสัมมนานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สนใจส�ำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณวิลาสินี คุณกาญจนา หรือ คุณศศินทร์ชล แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 205, 206, 210 โทรสาร 0-2936-1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th, www.icis.ic.or.th AW ������������������-4�� ��.�.-��.�. 61.indd 2

2/9/61 BE 11:13 AM

ICenewsletter_March2018  
ICenewsletter_March2018  

icn, ice-newsletter, newsletter, investor club

Advertisement