Page 1

FAQ 108 คำถำม กับงำนส่งเสริมกำรลงทุน พ.ร.บ. กำรอำนวยควำมสะดวก ในกำรขนส่งข้ำมพรมแดน

Vol.

13

March 2014


สมาใมสฌมสรนักลนทภน ก่ธตัน้ ขพ้นเมฟ่ธทันทฝ่ 13 กรกฎาใม 2536 จากแนทใผด ขธนผม ้ บ รผ ห ารขธนส านั ก นานใณะกรรมการส่ น เสรผ ม การลนทภ น และผม ้ บ รผ ห าร ภาใเธกชน ฌดฬมฝ ทั ต ถภ ป ระสนใ์ เ อฟ่ ธ เป็ น ถม น ฬ์ ก ลานส าหรั บ นั ก ลนทภ น โด้ อ บปะ แลกเปลฝ่ฬนข้ธมม ลข่าทสารการลนทภน อร้ธมญห้บรผการและธานทฬใทามสะดทก ส าหรั บ การญห้ ใ าปรพ ก ษา การบรผ ก ารและสนั สนภ น ด้ใาาปรพ นต่ ากนๆ ผม้ ป ระกธบการ น ทัผ้นม ้ปชาทโทฬและ สาหรับบการญห้ ษา แก่ การบรผ การและสนับตลธดจนนั สนภนด้านต่กาลนทภ นๆ แก่ ระกธบการ ต่านประเทถ ICN หรฟธ IC e-Newsletter จดหมาฬข่ าทราฬเดฟ ธนจพนเกผดขพา้นนประเทถ เอฟ่ธสนธนตธบทัตถภประสนใ์ข้านต้น ญนการ ตลธดจนนั กลนทภ นทัน้ ชาทโทฬและต่ ทาหน้าทฝ่เผฬแอร่ใทามรม้ใทามเข้าญจ ข้ธมม ลข่าทสารด้านนานบรผการและกผจกรรมต่านๆ ขธนสมาใม เอฟ่ธญห้ผม้ญช้ บรผการ โด้รับประฌฬชน์และใทามอพนอธญจสมนสภด ผม ้สนญจสามารถสมัใรรับจดหมาฬข่าท IC e-Newsletter โด้ทาน www.ic.or.th ฌดฬโม่เสฝฬใ่าญช้ จ่าฬญดๆ

ทฝ่ปรพกษา ภากร ธนปกรณ์ บรรณาธผการบรผหาร สภกานดา แสนเดฟธน บรรณาธผการ ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ กธนบรรณาธผการ ปรผญญา ถรฝธนันต์ • กฤษดา ทับทผม • กฤตฬา ทผชฬั ดผษฐ์• ปฤษณา กทานแก้ท • ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ ธธกแบบ / ฌฆษณา / นานสมาชผก มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ เจ้าขธน สมาใมสฌมสรนักลนทภน ผลผตฌดฬ กธนบรรณาธผการ IC e-Newsletter ตผดต่ธ ฝ่ าฬบรผการสมาชผกและนักลนทภน สมาใมสฌมสรนักลนทภน ฌทรถัอท์ : 0 2936 1429 ต่ธ 211 ฌทรสาร : 0 2936 1441-2 e-mail : icn@ic.or.th

เผฬฌฉม ICN หรฟธ IC e-Newsletter ญนรมปลักษณ์ญหม่ญห้ท่านผม ้ธ่านโด้สัมผัสกันโปบ้านแล้ท สาหรับฉบับทฝ่ผ่านมา ด้ทฬสฝสันทฝ่สดญสและเนฟธ้ หาใธลัมน์ทฝ่ทันสมัฬกท่าเดผม สาหรับฉบับนฝ้ อร้ธมเสรผมใทามอผเถษด้ ทฬ ICN Special จดหมาฬข่ าทฉบับ อผเถษทฝ่จ ะนาเสนธเฉอาะ เดฟธนช่ ทนปลาฬโตรมาสเอฝฬน 4 ฉบับ เท่านัน้ ประเดผมใทามอผเถษญนฉบับเดฟธนมฝนาใมนฝ้ ด้ทฬ ใธลัมน์ญหม่แกะกล่ธนแต่เตฎมเปฝ่ ฬมโป ด้ทฬเนฟธ้ หาสาระทฝ่เป็นประฌฬชน์สาหรับสมาชผกและผม ้ญช้ บรผการกับใธลัมน์ BOI Update ทฝ่ใัด สรรเรฟ่ธนราทข้ธมม ลใทามรม้ทฝ่ใทรทราบเกฝ่ฬทกับนานส่นเสรผมการลนทภนทฝ่ธัอเดทและทันสมัฬ ใธลัมน์ Customs Today ทฝ่มาอร้ธมเนฟ้ธหาด้านถภลกากร ทัน้ กฎหมาฬการดาเนผนอผธฝ การและด้านธฟ่นๆ ทฝ่เกฝ่ฬทข้ธน เสรผมทัอด้ทฬใธลัมน์ Knowledge Sharing ทฝ่นาเสนธ เกรฎดใทามรม้จากนานสัมมนาและฝพ กธบรมญนหลักสมตรทฝ่น่าสนญจขธนสมาใม หรฟธข้ธมม ลธฟ่นๆ ทฝ่เป็นประฌฬชน์และน่าสนญจทฝ่อร้ธมถ่าฬทธดสม่ใภณผม ้ธ่าน Give&Share ใธลัมน์ทฝ่ต่ธฬธด มาจาก CSR BY IC เดผม นาเสนธและถ่าฬทธดเรฟ่ธนราทกผจกรรมด้าน CSR ขธนสมาใม ซพ่ นดาเนผนมาธฬ่านต่ธเนฟ่ธน อร้ธมเอผ่มเตผมด้ทฬกผจกรรม CSR จากธนใ์กรธฟ่นๆ เอฟ่ธเป็น แรนบันดาลญจสม่การใผดรผเรผม่ แนททานกผจกรรมญหม่ๆ ญนธนาใตเอฟ่ธร่ทมสร้านสรรใ์สันใมโทฬ ต่ธโป “เทฎบบธร์ด 108 ใาถามเอฟ่ธการลนทภน” ธฝกหนพ่นนานบรผการญหม่ทฝ่สมาใมอัฒนาขพ้น ใทบใม่กันและเปผ ดตัทญนช่ ทนเทลาโล่เลฝ่ฬกัน ฌดฬญห้บรผการตธบใาถามเกฝ่ฬทกับนานส่นเสรผม การลนทภนผ่านเทฎบบธร์ด ซพ่ นเป็นการญห้บรผการอผเถษเฉอาะสมาชผ กขธนสมาใมเท่านัน้ ฌดฬ สมาชผ กสามารถลนทะเบฝฬนขธเข้าญช้บรผการโด้ทฝ่ http://www.faq108.co.th/ สธบถามราฬละเธฝฬด เอผ่มเตผมโด้ทฝ่ แผนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟ่ธสารธนใ์กร ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 201203, 209 และ 211 นธกจากนฝ้ สมาใมฬัน เปผ ดช่ ธนทานญห้ กั บสมาชผ ก และผม ้ญ ช้ บ รผก าร สามารถตผ ดตามใทาม เใลฟ่ธนโหทขธนนานบรผการ ฌใรนการและกผจกรรมต่านๆ ทฝ่เป็นประฌฬชน์ขธนสมาใม โด้ทาน ICN, Email Marketing และเทฎบโซต์ขธนสมาใม และฬันสามารถแสดนใทามใผดเหฎน ตผชมหรฟธร้ธนเรฝฬนนาน ญห้บรผการ โด้ทฝ่ ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 102 หรฟธ E-mail: customer_care@ic.or.th หรฟธ แสดนใทามใผดเหฎนด้านการเผฬแอร่ข่าทสาร โด้ทฝ่ icn@ic.or.th ทภกข้ธเสนธแนะจะเป็นข้ธมม ล สาใัญญนการปรับปรภ นอัฒนานานบรผการต่ธโป บรรณาธผการ


ณัฐพงษ์ วัฒนไทยสวัสดิ์ nuttapongw@ic.or.th

ญนการดาเนผนธภ รกผจ ผม ้ประกธบการธาจอบเจธ กั บ ธภ ปสรรใหรฟ ธ ปั ญหาต่ า นๆ ทฝ่ ธ าจเกผ ด ขพ้ น โด้ ตลธดเทลา ทัน้ ปั ญหาจากการบรผหารจัดการภาฬญน ธนใ์ ก รเธน ซพ่ น หากเมฟ่ ธ เกผ ดปั ญหาขพ้นมาแล้ ท เรา ธาจสามารถใทบใภมหรฟธหฬภ ดฬัน้ เอฟ่ธโม่ญห้ปัญหานัน้ กระจาฬ หรฟ ธ แอร่ เ ป็ นทนกท้ า น หรฟ ธ สร้ า นใทาม เสฝ ฬ หาฬต่ ธ ธภ รกผ จ บานธนใ์ ก รธาจอบเจธกั บ ปั ญ หาซพ่ น เกผ ด จากภาทะใทามเปลฝ่ ฬ นแปลนต่ า นๆ จากภาฬนธกทฝ่ โ ม่ สามารถใทบใภ มหรฟ ธ หฬภ ดฬั น้ โด้ ส่ น ผ ล ก ร ะ ท บ ฌ ด ฬ ต ร น ต่ ธ ธภ ร กผ จ จ น ถพ น ขั ้ น สผน้ เนฟธ้ ประดาตัทเลฬกฎเป็นโด้ “แต่จะดฝสักเอฝฬนญด หากเรามฝ กมรม หรฟธ ผม ้รม้ ใธฬ ชฝ้แนะแนททาน หรฟธช่ ทฬแก้โขปั ญหาต่านๆ เหล่านัน้ โด้ ก่ธนทฝ่จะสาฬเกผนแก้” Webboard นับเป็นสฟ่ธธฝกช่ ธนทานหนพ่นซพ่ นช่ ทฬ ใลาฬใทามใั บ ข้ ธ นญจญห้ ใ ลาฬลนโปโด้ หรฟ ธ ญน บานใรั ้น ธาจช่ ทฬชฝ้ ท านญห้ ญ นฬามเกผ ด ปั ญ หาหรฟ ธ ทผกฤตผต่ธภาใธภ รกผจ Webboard ใฟธ เทฎบโซต์ท่ฝทา หน้าทฝ่ญนลักษณะเป็นกระดานสนทนา เอฟ่ธแจ้นข้ธมม ล ข่ า ทสาร แลกเปลฝ่ ฬ นใทามใผ ด เหฎ น หรฟ ธ ตธบข้ ธ ซักถามระหท่านผม ้ญช้ บรผการกับผม ้อัฒนาเทฎบโซต์ หรฟธ ระหท่านผม ้ญช้ บรผการกับผม ้ญช้ บรผการด้ทฬกันเธน Web Board สร้านญห้เกผดสัน ใมธธนโลน์ สัน ใมแห่นการ แลกเปลฝ่ ฬ นและแบ่ น ปั นข้ ธ มม ล ธนใ์ ใ ทามรม้ ต่ า นๆ ตลธดจนฬันเป็นช่ ธนทานญนการประชาสัมอันธ์สผนใ้า และบรผ ก าร ตลธดจนช่ ทฬสร้า นภาอลั ก ษณ์ ข ธน ธนใ์กรธฝกด้ทฬ ทฝ่มา: www.faq108.co.th

“FAQ 108 ใาถามกับนานส่นเสรผมการลนทภน” Webboard ขธนสมาใมสฌมสรนักลนทภน ทาหน้าทฝ่ญน การเป็นแหล่นรทบรทมข้ธมม ลเกฝ่ฬทกับนานส่นเสรผมการ ลนทภ น และสผ ท ธผ ป ระฌฬชน์ ต่ า นๆเอฟ่ ธ ญห้ ผม้ โ ด้ รั บ การ ส่นเสรผมการลนทภนโด้ญช้ เป็นข้ธมม ลและใทามรม้เบฟธ้ นต้น ญนการด าเนผ น การประสานนานและตผ ด ต่ ธ นานกั บ สมาใม และ สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการ ลนทภน ฌดฬภาฬญน FAQ 108 ใาถามกับนานส่นเสรผม การลนทภน ประกธบด้ทฬข้ธมม ลต่านๆ ทฝ่น่าสนญจ ธาทผ 108 ใาถามกับนาน BOI ประกธบด้ทฬหัทข้ธ ต่านๆ เช่ น การส่นเสรผมการลนทภน , การขธรับการ ส่นเสรผม, นฌฬบาฬและมาตรการอผเถษญนการส่นเสรผม , กผจการทฝ่มฝเนฟ่ธนโขเป็นอผเถษ, เใรฟ่ธนจักร ตามมาตรา 28 และ 29, ทัตถภดผบ ตามมาตรา 30 และ 36, ภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใล, ช่ านฝฝ มฟธ, ทฝ่ดผน, การเปผ ดดาเนผนการ, การแก้ โขฌใรนการ, การธธกบัต รส่นเสรผม และการ ดาเนผนการธฟ่นๆ 108 ใาถามกับนาน IC ประกธบโปด้ทฬหัทข้ธ การสมัใรสมาชผ กและฝพ กธบรม, ระบบ RMTS 2011, ระบบ eMT on line และ ข้ธมม ลใทามรม้ทั่ทโปเกฝ่ฬทกับนานถภลกากร นานสรรอากร และการประกธบธภ รกผจต่านด้าท ทัน้ นฝก้ ารญห้บรผการนาน Webboard “FAQ 108 ใาถามกับนานส่นเสรผมการลนทภน” ดันกล่าท ผม ้มฝสผทธผ์ ญนการเข้ า ญช้ บ รผ ก าร สมาใมขธสนทนสผ ท ธผ์ เ ฉอาะ สมาชผ ก สมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ นทฝ่ โ ด้ รั บ การส่ น เสรผ ม การลนทภนจากสานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการ ลนทภ น (บฝ ฌ ธโธ) เท่ า นั ้น ฌดฬท่ า นทฝ่ ส นญจสามารถ สธบถามราฬละเธฝฬดข้ธมม ลเอผ่มเตผมโด้ท่ฝ แผนกลมกใ้า สัมอันธ์และสฟ่ธสารธนใ์กร ฌทรถัอท์0 2936 1429 ต่ธ 201-203, 209, 211


ดร.รัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผู้อานวยการกลุ่มที่ 5 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การส่นเสรผมธภ รกผจบรผการขธน BOI กระแสทภ น นผ ฬ มเสรฝ ญ นฬภ ใฌลกาภผ ทั ฒ น์ ท าญห้ บ รผ ษั ท ข้ามชาตผมฝการอัฒนาระบบการฯลผตด้านธภ ตสาหกรรม การบรผ การญนรม ปแบบต่ านๆ ทฝ่มฝ ขัน้ ตธนและเใรฟ ธข่ าฬทฝ่ ใรธบใลภ ม โปทั่ ท ทภ ก มภ มฌลกและมฝ บ ทบาทธฬ่ า นมาก ต่ ธ ระบบเถรษฐกผ จ ฌลกญนปั จจภ บั น รทมถพ น ธผ ท ธผ อ ลต่ ธ รัฐบาลและการอัฒนาภาฬญนประเทถต่านๆ ต่ธการเมฟธน และธนใ์กรระหท่านประเทถ บรผษัทข้ามชาตผมฝส่ทนสาใัญ ธฬ่านมากต่ธการบรผฌภใขธนประชากรฌลกและเป็นฯลญห้ เกผดการเตผบฌตขธนธภ รกผจการตลาดการฌฆษณาและการ สฟ่ธ สารการตลาดระหท่านประเทถ ตลธดจนธภ รกผจ สฟ่ ธ ระหท่านประเทถ ภาฬญต้ ก ารส่ น เสรผ ม การลนทภ น ขธนส านั ก นาน ใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน (BOI) ญนปั จจภ บัน โด้ เปผ ดฌธกาสญห้ นั ก ลนทภ น ต่ า นชาตผ เ ข้ า มาประกธบธภ รกผ จ บรผการโด้ 2 รมปแบบทฝ่ใล้าฬใลพนกัน ใฟธ สานักนาน ปฏผบัตผการภมมผภาใ (Regional Operating Headquarters – ROH) และสานักนานสนับสนภนการใ้าและการลนทภน (Trade and Investment Support Offices – TISO) ซพ่นเป็นทฝ่นผฬมและโด้รับใทามสนญจเป็นธฬ่านมาก “กผจการสานักนานปฏผบัตผการภมมผภาใ” (Regional Operating Headquarters หรฟธ ROH) ใฟธ บรผษัททฝ่ตัน้ ขพ้นตามกฎหมาฬโทฬเอฟ่ธประกธบกผจการญห้บรผการด้าน การบรผหารหรฟธด้านเทในผใ หรฟธการญห้บรผการสนับสนภน แก่ทผสาหกผจญนเใรฟธหรฟธสาขาขธนสานักนานฯ โม่ท่าจะ ตัน้ ธฬม ่ญนประเทถโทฬหรฟธญนต่านประเทถ ฌดฬต้ธนกากับ ดมแลและหรฟธการญห้บรผการแก่สาขาหรฟธบรผษัทญนเใรฟธญน ประเทถและต่ านประเทถโม่ น้ ธ ฬกท่ า 3 ประเทถ และมฝ แฯนการดาเนผนการและขธบข่าฬธภ รกผจ 10 ประเภท ใฟธ

(1) การบรผหารนานทั่ทโป การทานแฯนทาน ธภ รกผจ และการประสานนานธภ รกผจ (2) การจัดหาทัตถภดผบและชผ้นส่ทน (3) การทผจัฬและอัฒนาฯลผตภัณฑ์ (4) การสนับสนภนด้านเทในผใ (5) การส่นเสรผมด้านการตลาดและการขาฬ (6) การบรผหารนานด้านบภ ใใลและการะพ กธบรม ญนภมมผภาใ (7) การญห้ใาปรพกษาและแนะนาญนการประกธบ ธภ รกผจ (8) การทผเใราะห์และทผจัฬด้านเถรษฐกผจและการ ลนทภน (9) การจัดการและใทบใภมสผนเชฟ่ธ (10) การญห้ บ รผ ก ารสนั บ สนภ น ธฟ่ น ๆ ตามทฝ่ สานักนานเหฎนสมใทร ซพ่ นจะอผจารณาเป็น กรณฝโป สผทธผประฌฬชน์ท่โฝ ด้รับใฟธ 1) ญห้โด้รับสผทธผประฌฬชน์ทานภาษฝ ธากรเฉอาะ การฬกเท้นธากรขาเข้าเใรฟ่ธนจักรทฝ่ญช้ ญนการ ทผจัฬอัฒนาและะพ กธบรม 2) ญห้โด้รับ สผทธผและประฌฬชน์ท่ฝโม่เกฝ่ ฬทกับภาษฝ ธากร โด้แก่ ธนภญาตการนาเข้าช่ านต่านด้าท 3) ธนภญาตญห้ถฟธ กรรมสผทธผ์ ทฝ่ดผน และการ ส่นธธกเนผนตรา ต่านประเทถ


สาหรับกผจการธฝกประเภท ใฟธ “สานักนานสนับสนภน การใ้าและการลนทภน ” (Trade and Investment Support Office หรฟธ TISO) ใฟธ บรผษัททฝ่ประกธบ กผ จ การญห้ ก ารสนั บ สนภ น ทั ้น ด้ า นการใ้ า และการลนทภ น ญห้กับทัน้ บรผษัทญนเใรฟธและบรผษัททั่ทโป ซพ่ นรทมถพนการใ้า ส่นสผนใ้าและการญห้บรผการส่นเสรผมการขาฬ ตามประกาถสานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการ ลนทภ น โด้ ก าหนดญห้ กผ จ การสนั บ สนภ น การใ้ า และการ ลนทภนใรธบใลภมกผจการ 9 ประเภท ดันนฝ้ (1) การกากับดมแล และ/หรฟธ การญห้บรผการบรผษัท ญนเใรฟธ ทัน้ นฝญ้ ห้รทมถพนการญห้บรผการจัดหาหรฟธ ญห้เช่ าธาใารสานักนาน หรฟธธาใารฌรนนานญห้ บรผษัทญนเใรฟธด้ทฬ (2) การญห้ ใ าปรพ ก ษาและแนะน าญนการประกธบ ธภ รกผจฬกเท้นธภ รกผจด้านซฟ้ธขาฬหลักทรัอฬ์และ ด้านแลกเปลฝ่ฬนเนผนตราต่านประเทถ สาหรับ ธภ รกผจด้านบัญชฝ กฎหมาฬฌฆษณาสถาปั ตฬกรรม และทผถทกรรม ต้ธนโด้รับธนภญาตจากกรม อั ฒ นาธภ รกผ จ การใ้ า หรฟ ธ ส่ ท นราชการทฝ่ เกฝ่ฬทข้ธนก่ธนฬฟ่นใาขธรับการส่นเสรผม (3) การญห้บรผการข้ธมม ลข่าทสารด้านการจัดซฟ้ธและ จัดหาสผนใ้า (4) การญห้ บ รผ ก ารด้ า นทผ ถ ทกรรมและเทในผ ใ ทฝ่ โ ม่ รทมถพ น การญห้ บ รผ การด้ านสถาปั ต ฬกรรมและ ทผถทกรรมฌฬธา

’57

(5) การทดสธบและธธกญบรั บ รธนมาตรฐาน สผนใ้า มาตรฐานการฯลผต และมาตรฐาน การบรผการ (6) การใ้าสผนใ้าส่นธธก (7) กผ จ กรรมทานธภ รกผ จ เกฝ่ ฬ ทกั บ เใรฟ่ ธ นจั ก ร เใรฟ่ธนกล เใรฟ่ธนมฟธ และธภ ปกรณ์ เช่ น การ นาเข้าเอฟ่ธการใ้าส่นการญห้บรผการะพ กธบรม การตผ ด ตั ้น บ ารภ น รั ก ษาและซ่ ธมแซมรทมถพ น การปรับ (Calibration) (8) การธธกแบบและอัฒนาฌปรแกรมใธมอผทเตธร์ (ซธฮต์แทร์) (9) การใ้าส่นสผนใ้าทฝ่ฯลผตญนประเทถ ฌดฬมฝเนฟ่ธนโข*หลักเกณฑ์ ดันนฝ้ - ต้ธนโด้รับใทามเหฎนชธบจากหน่ทฬนานขธนรัฐทฝ่ เกฝ่ฬทข้ธน - ต้ธนมฝใ่าญช้ จ่าฬญนการดาเนผนนานปฝ ละโม่น้ธฬกท่า 10 ล้านบาท - ต้ ธ นมฝ แ ฯนด าเนผ น การและขธบข่ าฬธภ รกผ จ ตามทฝ่ ใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภนกาหนดซพ่ นมฝ 9 ขธบข่าฬหลัก ทั ้น นฝ้ฯม้ ท่ฝ โ ด้ รั บ การส่ น เสรผ ม จะโด้ รั บ สผ ท ธผ ป ระฌฬชน์ เฉอาะทฝ่โม่ เกฝ่ฬทกับภาษฝ ธ ากรเท่านัน้ โด้ แก่ ธนภญาต การนาเข้าช่ านต่านด้าทธนภญาตญห้ถฟธกรรมสผทธผ์ท่ฝดผน และการส่นธธกเนผนตราต่านประเทถ ท่านทฝ่ส นญจสามารถตผ ดต่ธ สธบถามข้ธ มม ล โด้ ฌดฬ ต ร น ทฝ่ ส า นั ก บ รผ ห า ร ก า ร ล น ทภ น 4 ส านั กนาน ใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน ฌทร: 02 553 8111 ภาอจาก: http://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/regionaloperatingheadquarters131030093641-phpapp01-thumbnail-2.jpg?cb=1383144975

Supported by

สมาใมสฌมสรนักลนทภน ขธเชผ ญเข้าร่ทมสัมมนา IC Talk’57 On Tour ใรัน้ ทฝ่ 1

เใลฎดโม่ลับสม่...การญช้ สผทธผประฌฬชน์ ด้านเใรฟธ่ นจักรฯ่านระบบ

eMT online

ห้ธนอรรณนาราฬณ์ 2 ฌรนแรมเธ-ทัน รธฬัล ใรมส อัทฬา จ.ชลบภ รฝ ทันอฤหัสบดฝทฝ่ 6 มฝนาใม 2557 เทลา 13.00-17.00 น. สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม โด้ทฝ่ แฯนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟ่ธสารธนใ์กร ฌทร 0 2936 1429 ต่ธ 201-203


กฤษดา ทับทิม krisdat@ic.or.th

การใทบ-รทม-ฌธนฌใรนการ ระหท่ านบรผษั ท ฌดฬ บรผ ษั ท ผม ้ รั บ ฌธนโด้ ข ธจดทะเบฝ ฬ นเป็ นนผ ตผ บภ ใใลญหม่ กั บ กรมอั ฒ นาธภ รกผจ กระทรทนอาณผ ช ฬ์แ ล้ท ส านั กนาน จะธธกบัตรส่นเสรผมฉบับญหม่ญห้กับบรผษัท ญนส่ทนนานระบบ eMT Online บรผษัทต้ธนปฏผบัตผตามเนฟ่ธนโขดันต่ธโปนฝ้ กรณฝท่บฝ รผษัทต้ธนสมัใรเข้าญช้ นานระบบ eMT Online 1. บรผ ษั ท ทฝ่ โ ด้ รั บ ส่ น เสรผ ม ราฬเดผ ม ทฝ่ เ ใฬสมั ใ รญช้ บรผการระบบ eMT Online มาแล้ท และโด้ ดาเนผนการใทบ-รทม-ฌธนฌใรนการ ข้ามบรผษัท เช่ น บรผษัท A + บรผษัท B = A หรฟธ B หรฟธ C (ตามแต่จะเลฟธกญช้ ชฟ่ธบรผษัทและขธจดทะเบฝฬน กับกรมอัฒนาธภ รกผจโด้เลขนผตผบภใใลญหม่) กรณฝ ท่ฝ บ รผ ษั ท โม่ ต้ ธ นสมั ใ รเข้ า ญช้ นานระบบ eMT Online 1. บรผ ษั ท ทฝ่ มฝ ก ารแก้ โ ขเปลฝ่ ฬ นแปลนชฟ่ ธ (เลขนผ ตผ บภ ใใลเดผมโม่เปลฝ่ฬน) 2. บรผ ษั ท ทฝ่ โ ด้ รั บ ส่ น เสรผ ม ราฬเดผ ม ทฝ่ เ ใฬสมั ใ รญช้ บรผการระบบ eMT Online มาแล้ท และโด้ ด าเนผ น การใทบ-รทม-ฌธนฌใรนการ ภาฬญน บรผษัท เช่ น ฌใรนการ A + ฌใรนการ B = C เป็นต้น 3. บรผ ษั ทมฝ ก ารแปรสภาอบรผ ษั ท เช่ น จาก “บรผษัท จากัด” เป็น “บรผษัท จากัด (มหาชน)” (เลขทฝ่นผตผบภใใลเปลฝ่ฬน) ทัน้ นฝ้ การฌธนข้ธมม ลจากบัตรผม ้ฌธนโปฬันบัตรผม ้รับ ฌธนด้ ทฬ ฌดฬปั จ จภ บั น สมาใมด าเนผ น การฌธนข้ ธ มม ล ญห้ กั บ บรผ ษั ท ธฬม ่ ฌดฬญห้ บ รผ ษั ท เตรฝ ฬ มข้ ธ มม ล ส่ น มาทฝ่ ส่ทนกลานตามราฬละเธฝฬดดันนฝ้ 1. บรผ ษั ท ท าจดหมาฬระบภ เนฟ้ ธ ใทามแจ้ น ถพ น ราฬละเธฝ ฬดการขธใทบ-รทม-ฌธนฌใรนการ อร้ธมแนบสาเนาบัตรส่นเสรผมขธนผม ้รับฌธน

2. บรผษัทดาเนผนการจัดทาบัญชฝ ราฬการเใรฟ่ธนจักร ตามบัตรส่ นเสรผมทฝ่ โด้รับธนภ มัตผญห้ใทบ-รทม-ฌธน ฌใรนการ (บัตรผม ้รับฌธน) ด้ทฬ Template Excel File (สามารถ Download โด้จากหน้า Login ระบบ) ฌดฬสร้ านขั ้น ตธนการผลผ ต ขพ้น มาญหม่ แ ละ ผม กใทามสัมอันธ์กับราฬการเใรฟ่ธนจักรจากบัตร ผม ้ฌธนทภกราฬการ ทัน้ นฝ้หากตรทจสธบแล้ทอบท่า ราฬการเใรฟ่ ธ นจั ก รจากบั ต รผม ้ ฌ ธนมฝ ชฟ่ ธ ซ้ ากั น ญห้ บรผษัทเลฟธกราฬการนัน้ มาชฟ่ธเดฝฬทและรทมจานทน โท้ญนราฬการเดฝฬทกัน 3. บรผ ษั ท ส่ น ข้ ธ มม ล จดหมาฬบรผ ษั ท และส าเนาบั ต ร ส่นเสรผม และ Excel File ญห้กับสมาใม 4. สมาใมด าเนผ น การฌธนข้ ธ มม ลบั ญ ชฝ ร าฬการ เใรฟ่ธนจักรเข้าระบบ eMT Online 5. กรณฝ ท่ฝ บ รผ ษั ท มฝ ร าฬการชฟ่ ธ รธนจากบั ต รผม ้ ฌ ธน บรผ ษั ท ต้ ธ นด าเนผ น การจั ด ท าข้ ธ มม ล บั ญ ชฝ ชฟ่ ธ รธน ด้ทฬ Template Excel File (สามารถ Download โด้ จากหน้า Login ระบบ) ฌดฬ Export ราฬการ เใรฟ่ธนจักรทฝ่ฌธนเข้าระบบญนใรัน้ แรกธธกมาเอฟ่ธ ตรทจสธบล าดั บ ราฬการเใรฟ่ ธ นจั ก ร และผม ก ใทามสัมอันธ์กับราฬการชฟ่ ธรธนจากบัตรผม ้ฌธน ทภ ก ราฬการ ทั ้ น นฝ้ ถ้ า ตรทจสธบแล้ ท อบท่ า ราฬการชฟ่ ธรธนจากบัตรผม ้ฌธนมฝชฟ่ธซ้ ากันญห้บรผษัท เลฟธกราฬการนัน้ มาชฟ่ธเดฝฬท 6. กรณฝ ท่ฝ บ รผ ษั ท มฝ ร าฬการธะโหล่ จ ากบั ต รผม ้ ฌ ธน บรผษัทต้ธนดาเนผนการจัดทาข้ธมม ลบัญชฝธะโหล่ฌดฬ Template Excel File (สามารถ Download โด้ จากหน้า Login ระบบ) ฌดฬ Export ราฬการ เใรฟ่ธนจักรทฝ่ฌธนเข้าระบบญนใรัน้ แรกธธกมาเอฟ่ธ ตรทจสธบล าดั บ ราฬการเใรฟ่ ธ นจั ก ร และผม ก ใทามสัมอันธ์กับราฬการธะโหล่จากบัตรผม ้ฌธนทภก ราฬการ ทัน้ นฝ้หากตรทจสธบแล้ทอบท่าราฬการ ธะโหล่ จ ากบั ต รผม ้ ฌ ธนมฝ ชฟ่ ธ ซ้ ากั น ญห้ บ รผ ษั ท เลฟ ธ ก ราฬการนัน้ มาชฟ่ธเดฝฬท


7. กรณฝท่บฝ รผษัทมฝราฬการแม่อผมอ์จากบัตรผม ้ฌธน บรผ ษั ท ต้ ธ นด าเนผ น การจั ด ท าข้ ธ มม ลบั ญ ชฝ แ ม่ อผ ม อ์ ด้ ท ฬ Template Excel File (สามารถ Download โด้ จ ากหน้ า Login ระบบ) ฌดฬ ผม กใทามสัมอันธ์กับขัน้ ตธนการ ผลผตขธนบัตรผม ้รับฌธนกับราฬการแม่อผมอ์จาก บัตรผม ้ฌธนทภกราฬการ ทัน้ นฝ้ถ้าตรทจสธบแล้ท อบท่าราฬการแม่อผมอ์จากบัตรผม ้ฌธนมฝชฟ่ธซ้ า กันญห้บรผษัทเลฟธกราฬการนัน้ มาชฟ่ธเดฝฬท 8. บรผษัทส่นข้ธมม ล Template Excel File ญห้กับ สมาใม

9. สมาใมด าเนผ น การฌธนข้ ธ มม ล บั ญ ชฝ ร าฬการชฟ่ ธ รธน/ธะโหล่/แม่อผมอ์เข้าระบบ eMT Online 10.เมฟ่ ธ สมาใมด าเนผ นการฌธนข้ ธ มม ลบั ญชฝ ราฬการ เใรฟ่ธ นจั กร บั ญ ชฝ ร าฬการชฟ่ ธ รธน ธะโหล่ และ แม่ อผ ม อ์ เ ข้ าระบบแล้ ท จะด าเนผน การฌธนข้ ธ มม ล นานสั่นปล่ ธฬเใรฟ่ธ นจัก ร นานส่น ใฟนเใรฟ่ธ นจักร นานฬกเลผกเใรฟ่ธนจักรเข้าระบบธฝกใรัน้ ตามลาดับ สาหรับบรผษัทผม ้ฌธนทฝ่มฝนานใา้ ประกันในใ้านธฬม ่ญนระบบ ต้ธนดาเนผนการถธนใา้ ประกันญห้แล้ทเสรฎจภาฬญต้บรผษัท ผม ้ฌธนก่ธน โม่สามารถฌธนข้ธมม ลนานใา้ ประกันโปญห้บรผษัท ผม ้รับฌธนเอฟ่ธดาเนผนการถธนใา้ ประกันแทนโด้

ระบบ eMT Online กรณฝท่ฝ Shipping ส่นข้ธมม ลญบขนเข้าระบบขธนกรมถภลกากรแล้ทอบข้ธใทามผผดอลาด “BOI QUOTA NUMBER MUST BE ENTERED” ต้ธนดาเนผนการแก้โขธฬ่านโร: ตามข้ธใทามผผดอลาดดันกล่าท เกผดจาก Shipping โม่โด้ระบภ เลขทฝ่หนันสฟธธนภมัตผสั่นปล่ธฬสผนใ้าญน ราฬการทฝ่ญช้ สผทธผ์ส่นเสรผมการลนทภนกับ BOI (BOI = Y) ดันนัน้ สาหรับราฬการสผนใ้าทฝ่ขธญช้ สผทธผ์กับ BOI ต้ธนระบภ เลขทฝ่หนันสฟธธนภมัตผ (ธก) กากับโท้ทภกราฬการ กรณฝท่ฝ Shipping ส่นข้ธมม ลญบขนเข้าระบบขธนกรมถภลกากรแล้ทอบข้ธใทามผผดอลาด “BOI LICENSE NUMBER MUST BE ENTERED” ต้ธนดาเนผนการแก้โขธฬ่านโร: ตามข้ธใทามผผดอลาดดันกล่าท เกผดจาก Shipping โม่โด้ระบภ เลขทฝ่บัตรส่นเสรผมญนราฬการสผนใ้าทฝ่ญช้ สผทธผ์ ส่นเสรผมการลนทภนกับ BOI (BOI = Y) ดันนัน้ สาหรับราฬการสผนใ้าทฝ่ขธญช้ สผทธผ์กับ BOI ต้ธนระบภ เลขทฝ่บัตรส่นเสรผม กากับโท้ทภกราฬการ กรณฝท่ฝ Shipping ส่นข้ธมม ลญบขนเข้าระบบขธนกรมถภลกากรแล้ทอบข้ธใทามผผดอลาด “INVALID COMPANY TAX NO IN BOI LICENSE” ต้ธนดาเนผนการแก้โขธฬ่านโร: ตามข้ธใทามผผดอลาดดันกล่าท เกผดจาก Shipping ระบภ เลขประจาตั ทผม ้เสฝฬภาษฝ ธ ากรขธนบรผษั ท (TAXID) ญนญบขนสผนใ้าโม่ตรน ดันนัน้ Shipping ต้ธนระบภ เลข (TAXID) จานทน 13 หลัก ญห้ตรนกับเลขประจาตัท ผม ้เสฝฬภาษฝ ธากรขธนบรผษัทญห้ถมกต้ธน

สธบถามราฬละเธฝฬดข้ธมม ลระบบ eMT Online เอผ่มเตผม โด้ท่ฝ แผนกบรผการสัน่ ปล่ธฬเใรฟธ่ นจักร ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 801, 804, 806 และ 807 หรฟธ www.ic.or.th


คุณวัชระ ปิยะพงษ์ ที่ปรึกษาองค์กรเอกชนชั้นนาด้านการนาเข้าและส่งออก

ข้ธใทรรมเ้ กฝ่ฬทกับ การใ้าระหท่านประเทถ การใ้าระหท่านประเทถ ใฟธ การทฝ่ฯม้ซฟธ้ กับฯม ้ขาฬธฬม ่ กั น ในละประเทถ ดั น นั ้น การตผ ด ต่ ธ กั น จพ น โม่ ส ะดทก เหมฟ ธ นกั บ การใ้ า ระหท่ า นฯม ้ ซฟ้ ธ และฯม ้ ข าฬญนประเทถ เดฝฬทกัน หรฟธญนเมฟธนเดฝฬทกัน ภาษา ขนบธรรมเนฝฬม ประเอณฝปฏผบัตผทานการใ้าขธนทัน้ สธนะ่ าฬแตกต่านกัน ใทามโท้เนฟธ้ เชฟ่ธญจกันธาจมฝน้ธฬญนระฬะแรกๆ นธกจากนฝ้ ฬั น มฝ ธภ ปสรรใธฟ่ น ๆ เช่ น ต้ ธ นมฝ ก าร ส่นสผนใ้าข้ามเขตแดนจากประเทถหนพ่นโปฬันธฝก ประเทถ หนพ่น การบรรจภ สผนใ้าและจัดหาอาหนะทฝ่บรรทภกสผนใ้ า ต้ธนปฏผบั ตผตามกฎหมาฬหรฟ ธข้ธ บันใั บต่านๆ เกฝ่ฬ ทกั บ ก า ร ฌ ธ น เ นผ น ข้ า ม ป ร ะ เ ท ถ (Exchange Control Regulations) เป็นต้น ธภ ปสรรใทฝ่สาใัญประการหนพ่น ขธนการใ้ า ระหท่ า นประเทถ ใฟ ธ เนฟ่ ธ นโขการส่ น มธบ สผ น ใ้ า เป็ นสผ่ น ส าใั ญ ธั น ดั บ แรก ทฝ่ ฯม้ ซฟ้ ธ และฯม ้ ข าฬ จาเป็นต้ธนมฝใทามเข้าญจญนเบฟ้ธนต้น เอราะเนฟ่ธนโขการ ส่นมธบสผนใ้าจะเป็นตัทกาหนดขธบเขตใทามรับฯผดชธบ และภาระใ่าจ่าฬขธนฯม ้ซฟ้ธและฯม ้ขาฬ การกาหนดเนฟ่ธนโข การส่น มธบสผน ใ้าฯผดจะทาญห้ การใานทณต้น ทภนราใา สผนใ้าใลาดเใลฟ่ธนโป ญนบานใรัน้ ธาจก่ธญห้เกผดใ่าญช้ จ่าฬ ทฝ่โม่ใาดใผดเอผ่มขพ้นโด้ ฌดฬธาจจะนามาซพ่ นใทามเสฝฬหาฬ แล้ ท ฬั น ธาจน าโปสม่ ใ ทามขั ด แฬ้ น หรฟ ธ ข้ ธ อผ อ าททาน การใ้าธฝกด้ทฬ

ดั น นั ้น เอฟ่ ธ ป้ ธ นกั น ปั ญ หาข้ ธ อผ อ าททานการใ้ า สภาหธการใ้านานาชาตผ (International Chamber of Commerce (ICC) ณ กรภ นปารฝส ประเทถะรั่นเถส โด้ จั ด ท ามาตรฐานข้ ธ ก าหนดญนการส่ น มธบสผ น ใ้ า (International Commercial Terms ห รฟ ธ Incoterms) ปฝ ใ.ถ.2010 เป็นกตผกาสากลญนการใ้าระหท่านประเทถ

Incoterms® 2010 มฝทัน้ สผน้ 11 Incoterms® ซพ่ น เรผ่มญช้ เมฟ่ธทันทฝ่ 1 มกราใม อ.ถ.2554 ฌดฬจะกาหนด ใทามรับฯผดชธบการดาเนผนการอผธฝการถภลกากรขาธธก อผธฝ การถภลกากรขาเข้า ใ่าจ่าฬเป็นขธนฯม ้ซฟ้ธและฯม ้ขาฬ ระบภ จภ ด Critical Point การส่นมธบสผนใ้า การทาประกันภัฬ การท่าจ้านการขนส่ น ซพ่ น ฯม ้ซฟ้ธ และฯม ้ ขาฬต้ธ นท าใทาม เข้าญจเอฟ่ธการเลฟธกญช้ แต่ละ Incoterms® โด้ธฬ่าน เหมาะสม ฌดฬแบ่นธธกเป็น 2 กลภ่ม โด้แก่ กลภ่มทฝ่ 1 –Rules for Any mode or modes of Transport มฝ 7 Incoterms® 1) EXW = EX WORK (INSERT NAMED PLACE OF DELIVERY) 2) FCA = FREE CARRIER (INSERT NAME OF DELIVERY) 3) CPT = CARRIAGE PAID TO..(INSERT NAMED PLACE OF DESTINATION) 4) CIP = CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO..(INSERT NAMED PLACE OF DESTINATION) 5) DAT = DELIVERED AT TERMINAL (INSERT NAMED TERMINAL AT PORT OR PLACE OF DESTINATION) 6) DAP = DELIVERED AT PLACE (INSERT NAMED PLACE OF DESTINATION) 7) DDP = DELIVERED DUTY PAID (INSERT NAMED PLACE OF DESTINATION) กลภ่มทฝ่ 2 –Rules for Sea and Inland Waterway Transport มฝ 4 Incoterms® 1) FAS = FREE ALONGSIDE SHIP (insert named port of shipment) 2) FOB = FREE ON BOARD (insert named port of shipment) 3) CFR = COST AND FREIGHT (insert named port of destination) 4) CIF = COST INSURANCE AND FREIGHT (insert named port of destination)


การชาระใ่าสผนใ้า เมฟ่ ธ ฯม ้ ซฟ้ ธ และฯม ้ ข าฬโด้ มฝ ก ารตกลนเกฝ่ ฬ ทกั บ ข้ ธ สัญ ญาซฟ้ธขาฬกั นแล้ท กล่ าทใฟ ธ โด้ มฝ การตกลนเรฟ่ ธ น ใภณภาอ ปรผมาณสผนใ้า ราใา กาหนดเทลา สถานทฝ่ ส่น มธบสผ น ใ้ า และเนฟ่ ธ นโขการช าระเนผ น ฯลฯ ฯม ้ ข าฬมฝ หน้ า ทฝ่ ต้ ธ นส่ น สผ น ใ้ า ตามทฝ่ ต กลน ส่ ท นฯม ้ ซฟ้ ธ กฎ มฝ ห น้ า ทฝ่ จะต้ธนชาระเนผนใ่าสผนใ้าทฝ่ซฟ้ธตามสัญญา ฯม ้ซฟ้ธและ ฯม ้ขาฬจะต้ธนตกลนกันภาฬญต้เนฟ่ธนโขญนการชาระเนผน ฌดฬ ทานฯม ้ ขาฬฬ่ธ มต้ธ นการญห้ ฯม้ซฟ้ธช าระเนผ น ใ่าสผน ใ้ าก่ ธ น แล้ทจัดส่นสผนใ้าญห้กับฯม ้ซฟ้ธภาฬหลัน แต่ญนทานกลับกัน ฯม ้ซฟ้ธกฎฬ่ธมต้ธนการญห้ฯม้ขาฬส่นสผนใ้าญห้ตนเธนก่ธนแล้ท จพนจะชาระเนผนญห้แก่ฯม้ขาฬภาฬหลัน ดันนัน้ ฯม ้ซฟ้ธและฯม ้ขาฬ จะต้ธนตกลนญนเรฟ่ธนการชาระเนผนญห้ชดั เจนเสฝฬก่ธน ทผ ธฝ ก ารช าระเนผ น ใ่ า สผ น ใ้ า ทฝ่ ญ ช้ กั น ฌดฬทั่ ท โปญนการใ้ า ระหท่านประเทถมฝ 4 ทผธฝ ใฟธ 1. การชาระด้ทฬเนผนสด หรฟธชาระล่ทนหน้า (Cash or Advance Payment) 2. ชาระฌดฬการทฝ่ฯม้ขาฬเปผ ดบัญชฝ ขาฬเชฟ่ ธญห้กับฯม ้ซฟ้ธ (Open Account) 3. การชาระเนผนฌดฬฯม ้ขาฬส่นสผนใ้าแล้ททาเธกสาร เรฝฬกเกฎบฯ่านธนาใาร (Bills for Collection) 4. การชาระเนผนฌดฬเลฎตเตธร์ธธฮเใรดผต (Letter of Credit) ทฝ่ธธกฌดฬธนาใารญนประเทถฯม ้ซฟธ้

ทัน้ ฯม ซ้ ฟธ้ และฯม ข้ าฬต้ธนตกลนกันท่าจะญช้ ทธผ กฝ าร ชาระเนผนด้ทฬทผธญฝ ด เอฟธ่ ญห้เกผดใทามมัน่ ญจท่า ฯม ข้ าฬต้ธนโด้เนผนและฯม ซ้ ฟธ้ ต้ธนโด้สนผ ใ้า การใ้าระหท่านประเทถ ฬ่ธมต้ธนมฝเธกสารเข้ามา เกฝ่ฬทข้ธน เธกสารทานการใ้าระหท่านประเทถ ฯม ้ขาฬเป็น ฯม ้จัด ทาจัด หาตามใทามต้ ธนการขธนฯม ้ ซฟ้ธ เนฟ่ ธนจาก เธกสารทฝ่ จ าเป็ นจะต้ธ นญช้ ญนการฯ่ านอผ ธฝก ารถภ ล กากร และเธกสารทฝ่ ต้ ธ นญช้ ญ นการขธรั บ เนผ น ใ่ า สผ น ใ้ า จาก ธนาใารจะมฝราฬละเธฝฬดทฝ่แตกต่านกันญนบานเรฟ่ธน เช่ น เธกสารทฝ่ฯ่านอผธฝการจะต้ธนตรนตามสมตรการฯลผตทฝ่จะ ขธใฟนใ่าภาษฝ ธากร (19 ททผ) แต่เธกสารทฝ่ขธรับเนผน ใ่าสผนใ้าจากธนาใารจะต้ธนมฝราฬละเธฝฬดตรนตาม L/C

ดันนัน้ เอฟ่ธสะดทกญนการจัดทาเธกสารส่นธธก ฯม ้ขาฬใทรแฬกทาเธกสารธธกเป็น 3 ขัน้ ตธน ดันนฝ้ 1. การท าเ ธกสารส าหรั บ ฯ่ า นอผ ธฝ ก าร ถภลกากร 2. การทาเธกสารญนการจธนการขนส่น 3. การท าเธกสารเอฟ่ ธ ขธรั บ ใ่ า สผ น ใ้ า หรฟ ธ เรฝ ฬ กเกฎ บ ใ่ า สผ น ใ้ า ตามทฝ่ ฯม้ ซฟ้ ธ ก าหนด ประกธบด้ทฬเธกสาร 3 ชนผด โด้แก่ • เธกสารทานการเนผน (Financial Document) • เธกสารทานการขนส่น (Transport Document) • เธกสารทานการใ้า (Commercial Document)

การใ้าส่ทนมากกาหนดญช้ เนผนสกภลต่านประเทถ เป็ นราใาซฟ้ธ ขาฬ ฯม ้ป ระกธบการกฎ จ ะมฝ ใทามเสฝ่ ฬ น จากธัตราแลกเปลฝ่ฬนเนผนตราต่านประเทถทฝ่โม่ในทฝ่ ซพ่นเกผดโด้ทภกขณะ ฯม ้ประกธบการใทรลดใทามเสฝ่ฬน ด้ ทฬการซฟ้ธ *ขาฬเนผ น ตราต่ านประเทถล่ท นหน้ ากั บ ธนาใาร ญนการท าธภ รกผ จ การใ้ า ระหท่ า นประเทถ ฯม ้ประกธบการจพนมฝใทามจาเป็นธฬ่านฬผ่นทฝ่จะต้ธนมฝ ใทามรม้ใทามเข้าญจ ญนอฟน้ ฐานใทามรม้ด้านการใ้า ระหท่ านประเทถ ทัน้ ญนเรฟ่ธ นขธนเนฟ่ ธ นโขญนการส่ น มธบสผ น ใ้ า ทผ ธฝ ก ารช าระเนผ น ใ่ า สผ น ใ้ า รทมถพ น เธกสารทฝ่ เ กฝ่ ฬ ทข้ ธ น เอฟ่ ธ ลดข้ ธ ขั ด แฬ้ น กั บ ใม่ ใ้ า ตลธดจนลดธภ ปสรรใทานการใ้าธฝกด้ทฬ ภาอจาก: http://www.logistic-partners.com/wp-content/uploads/ 2012/11/Logistic-Truck-Pic-v22-1200x420.jpg http://www.span.co.in/shareholder/financial_results.htm


ใภณประอันธ์ อผสมฬรมฬ์ สานักกฎหมาฬ กรมถภลกากร punnine@yahoo.com

อ.ร.บ.

การธานทฬใทามสะดทก ญนการขนส่นข้ามอรมแดน อ.ถ.2556

จากการทฝ่ ป ระเทถโทฬมฝอั นธกรณฝ ต ามใทาม ตกลนระหท่ า นประเทถเกฝ่ ฬ ทกั บ การธ านทฬใทาม สะดทกญนการขนส่ น ข้ า มอรมแดน ซพ่ นก าหนดญห้ ประเทถภาใฝร่ทมกันดาเนผนการเอฟ่ธญห้สามารถดาเนผน อผ ธฝ ก ารต่ า นๆ ญนการขนส่ น ข้ า มอรมแดนโด้ ธ ฬ่ า น เบฎดเสรฎจญนจภ ดเดฝฬท ทาญห้การดาเนผนอผธฝการดันกล่าท มฝ ใทามสะดทกรทดเรฎ ทมากฬผ่ นขพ้ น และเป็ นการส่ นเสรผ ม การใ้าระหท่านประเทถโทฬและประเทถเอฟ่ธนบ้าน ดั น นั ้ น เ อฟ่ ธ ญ ห้ โ ท ฬ ส า ม า ร ถ ป ฏผ บั ตผ ต า ม อั น ธกรณฝ ร ะหท่ า นประเทถดั น กล่ า ทโด้ ธ ฬ่ า นมฝ ประสผ ท ธผ ภ าอ จพ น จ าเป็ นต้ ธ นตรากฎหมาฬเอฟ่ ธ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละเนฟ่ ธ นโขญนการก าหนดอฟ ้น ทฝ่ ใทบใภ ม ร่ ท มกั น การปฏผ บั ตผ ห น้ า ทฝ่ ข ธนเจ้ า หน้ า ทฝ่ รัฐบาลโทฬและเจ้าหน้าทฝ่ขธนรัฐบาลประเทถภาใฝตาม ใทามตกลน การดาเนผนการญนกรณฝ ท่ฝ มฝก ารกระทา ใทามผผดเกฝ่ฬทกับการขนส่นข้ามอรมแดนทฝ่ตรทจอบ ญนอฟ ้ น ทฝ่ ใ ทบใภ ม ร่ ท มกั น และการด าเนผ น การธฟ่ น ๆ ตามทฝ่กาหนดญนใทามตกลนระหท่านประเทถเกฝ่ฬทกับ การธานทฬใทามสะดทกญนการขนส่นข้ามอรมแดน

1 ก าหนดญห้ มฝ อฟ้ น ทฝ่ ใ ทบใภ ม ร่ ท มกั น ญนเขต ถภ ล กากร สถานฝ ท่ า เรฟ ธ หรฟ ธ อฟ ้นทฝ่ หนพ่ น อฟ ้นทฝ่ ญ ดทฝ่ เหมาะสมสาหรับการดาเนผนอผธฝการ เอฟ่ธเป็นอฟน้ ทฝ่ สาหรับ การด าเนผนอผ ธฝก ารร่ท มกั นธฬ่ านเบฎ ดเสรฎ จ ขธนเจ้ า หน้ า ทฝ่ ข ธนรั ฐ บาลโทฬและเจ้ า หน้ า ทฝ่ ข ธน รัฐบาลประเทถภาใฝตามใทามตกลนทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนกับ การนาเข้ามาญนการส่นธธกโปนธก หรฟธการนาผ่าน ราชธาณาจักร ซพ่ นสัตท์ อฟช หรฟธขธนธฟ่นญดผ่าน ด่านอรมแดนตามกฎหมาฬท่าด้ทฬถภลกากร หรฟธ ก า ร เ ดผ น ท า น เ ข้ า ม า ญ น ห รฟ ธ ธ ธ ก โ ป น ธ ก ราชธาณาจั ก รขธนบภ ใใล อาหนะ ผม ้ ใ ทบใภ ม อาหนะและในประจาอาหนะ ส่ทนหลักเกณฑ์ญนการ ก าหนดอฟ ้น ทฝ่ ใ ทบใภ ม ร่ ท มกั น นั น้ รั ฐ บาลโทฬและ รัฐบาลขธนประเทถภาใฝตามใทามตกลนจะต้ธนทา ข้ ธ ตกลนเอฟ่ ธ ก าหนดราฬละเธฝ ฬ ดส าหรั บ อฟ ้ น ทฝ่ ใทบใภ มร่ท มกันแต่ล ะแห่น ฌดฬรัฐบาลขธนประเทถ ภาใฝแต่ล ะฝ่ าฬจะก าหนดญห้อฟ ้นทฝ่ญ นธาณาเขตขธน ประเทถตนเป็นอฟน้ ทฝ่ใ ทบใภ มร่ ทมกันตามข้ธ ตกลน ดั น กล่ า ท จากนั ้ น จพ น ญห้ ห น่ ท ฬนานทฝ่ เ กฝ่ ฬ ทข้ ธ น ดาเนผ นการเท่ า ทฝ่ จ าเป็ นเอฟ่ ธ ญห้ สามารถด าเนผ น อผ ธฝ การธฬ่านเบฎดเสรฎจญนอฟน้ ทฝ่ใทบใภมร่ทมกันโด้

2 กาหนดญห้ ก ารด าเนผ น อผ ธฝ การขธนเจ้ า หน้ า ทฝ่

ขธนรั ฐ บาลโทฬญนอฟ ้ น ทฝ่ ใ ทบใภ ม ร่ ท มกั น นธก ร า ช ธ า ณ า จั ก ร เ ป็ น ก า ร ด า เ นผ น อผ ธฝ ก า ร ญ น ราชธาณาจักร “อระราชบัญญัตผการธานทฬใทามสะดทกญน การขนส่นข้ามอรมแดน อ.ถ.2556” ประกาถญช้ เมฟ่ธ ทันทฝ่ 20 มฝนาใม อ.ถ.2556 เอฟ่ธสนธนตธบอันธกรณฝ ตามใทามตกลนธันเป็นการส่นเสรผมการใ้าระหท่าน ประเทถฌดฬอระราชบั ญ ญั ตผ ฉ บั บ นฝ้ มฝ ส าระส าใั ญ ประกธบด้ทฬ

3 ก าหนดรธนรั บ การปฏผ บั ตผ ห น้ า ทฝ่ ญ นอฟ้ น ทฝ่

ใทบใภ ม ร่ ท มกั น ญนราชธาณาจั ก รขธนเจ้ า หน้ า ทฝ่ รัฐบาลประเทถภาใฝตามใทามตกลน ดันนฝ้


และถ้าเป็นการกระทาใทามผผดตามกฎหมาฬขธนทัน้ สธนประเทถ ญห้เจ้าหน้าทฝ่ขธนรัฐบาลโทฬดาเนผนการ ตามกฎหมาฬโทฬญห้แล้ทเสรฎจก่ธนแล้ทราฬนานผล การดาเนผนการญห้เจ้าหน้าทฝ่ขธนรัฐบาลประเทถภาใฝ ตามใทามตกลนทราบ รทมทัน้ ธาจส่นบภ ใใล สัตท์ อฟช ขธน ตลธดจนอาหนะ ผม ้ใทบใภมอาหนะ และ ในประจาอาหนะทฝ่ญช้ ส่นสผ่นขธนดันกล่าทกลับโปฬัน ประเทถภาใฝตามใทามตกลนญนกรณฝท่ฝมฝการร้ธนขธ จากเจ้าหน้าทฝ่ขธนรัฐบาลประเทถภาใฝนนั ้ 5.2 กรณฝ ก ารกระท าใทามผผ ด ทฝ่ ต รทจอบญน อฟน้ ทฝ่ใทบใภมร่ทมกันนธกราชธาณาจักรหากเป็นการ กระทาใทามผผดตามกฎหมาฬขธนประเทถโทฬเอฝฬน ประเทถเดฝฬท ญห้เจ้าหน้าทฝ่ขธนรัฐบาลโทฬมฝหน้าทฝ่ต้ธน ร้ ธ นขธต่ ธ เจ้ า หน้ า ทฝ่ ข ธนรั ฐ บาลประเทถภาใฝ ต าม ใทามตกลนญห้ส่ นบภ ใใล สั ตท์ อฟช ขธน ตลธดจน อาหนะ ผม ้ใทบใภมอาหนะ และในประจาอาหนะทฝ่ญช้ ขนส่น สผน่ ดันกล่าทกลับมาฬันราชธาณาจักรเอฟ่ธดาเนผนการ ตามกฎหมาฬโทฬ และถ้ า เป็ น การกระท าใทามผผ ด 4 กาหนดญห้การกระทาทฝ่เป็นใทามผผดตามกฎหมาฬ ตามกฎหมาฬขธนทัน้ สธนประเทถ เจ้าหน้าทฝ่มฝดภลฬ อผนผจญนการอผจารณาท่าจะดาเนผนการร้ธนขธญห้มฝการ โทฬเกฝ่ ฬ ทกั บ การขนส่ น ข้ า มอรมแดนญนอฟ้น ทฝ่ ใ ทบใภ ม ส่นกลับมาเอฟ่ธดาเนผนการตามกฎหมาฬโทฬหรฟธโม่กฎโด้ ร่ ท มกั น นธกราชธาณาจั ก ร ญห้ ถฟ ธ เป็ นการกระท า 6 กาหนดญห้รั ฐ มนตรฝ มฝธ านาจธธกระเบฝ ฬบเอฟ่ ธ ใทามผผดญนราชธาณาจักร กาหนดทผธฝปฏผบัตผหน้าทฝ่ขธนเจ้าหน้าทฝ่ขธนรัฐบาลโทฬ 5 กาหนดหลักเกณฑ์และทผธฝการญนการดาเนผนการกับ ญนอฟน้ ทฝ่ใทบใภมร่ทมกัน เอฟ่ธญห้เกผดการประสานใทาม ผม ้ ก ระท าใทามผผ ด เกฝ่ ฬ ทกั บ การขนส่ นข้ า มอรมแดนทฝ่ เ จ้ า ห น้ า ทฝ่ ต ร ท จ อ บ ญ น อฟ้ น ทฝ่ ใ ท บ ใภ ม ร่ ท ม กั น ญ น ร่ ท มมฟ ธ ระหท่ า นหน่ ท ฬนานทฝ่ เกฝ่ ฬ ทข้ ธ นและสามารถ ร า ช ธ า ณ า จั ก ร แ ล ะ อฟ้ น ทฝ่ ใ ท บ ใภ ม ร่ ท ม กั น น ธ ก ด าเนผ น อผ ธฝ ก ารโด้ ธ ฬ่ า นเบฎ ด เสรฎ จ ญนอฟ้ น ทฝ่ ใ ทบใภ ม ร่ทมกันโด้ ราชธาณาจักร ดันนฝ้ การธ านทฬใทามสะดทกญนการขนส่ น ข้ า ม 5.1 กรณฝก ารกระท าใทามผผ ดทฝ่ตรทจอบญนอฟ้น ทฝ่ ใทบใภมญนราชธาณาจักร หากเป็นการกระทาใทามผผด อรมแดน ซพ่ นมฝใทามสาใัญต่ธระบบการใ้าระหท่าน ประเทถ อระราชบั ญ ญั ตผ ฉ บั บ นฝ้ จพ น นั บ เป็ น การ ตามกฎหมาฬโทฬ ญห้เจ้าหน้าทฝ่ขธนรัฐบาลโทฬดาเนผนการ ส่นเสรผมและอัฒนาเถรษฐกผจและสันใมขธนประเทถ ตามกฎหมาฬต่ธโป แต่หากเป็นการกระทาใทามผผดตาม โทฬญห้มฝถกั ฬภาอเอผ่มมากขพ้น ธันจะนาโปสม่การขฬาฬตัท กฎหมาฬขธนประเทถภาใฝตามใทามตกลน ญห้เจ้าหน้าทฝ่ ทานเถรษฐกผจการใ้าการลนทภนญนตลาดฌลก ขธนรั ฐ บาลโทฬส่ น บภ ใใล สั ต ท์ อฟ ช ขธน ตลธดจน อาหนะ ผม ้ ใ ทบใภ ม อาหนะ และในประจ าอาหนะทฝ่ ญ ช้ ข้ธมม ลเอผม่ เตผมจาก : สถาบันอระปกเกล้า สานักส่นเสรผมทผชาการรัฐสภา ขนส่นสผน่ ดันกล่าทกลับโปฬันประเทถภาใฝตามใทามตกลน เมฟ่ธมฝการร้ธนขธจากเจ้าหน้าทฝ่ขธนรัฐบาลประเทถภาใฝ ภาอจาก: http://2.bp.blogspot.com/_1Slk1V8qZ0o/TDlP2_TLVUI/AAAAAAAAAAk/fezZbKeSfตามใทามตกลนนัน้ w/s1600/88_1184159324_949713_Logistics+in+Vietnam.jpg 3.1 ญห้เจ้าหน้าทฝ่ขธนรัฐบาลประเทถภาใฝตามใทาม ตกลนมฝ ธ านาจหน้ า ทฝ่ ต ามทฝ่ ก าหนดโท้ ญ นข้ ธ ตกลนทฝ่ รัฐบาลโทฬโด้ทาโท้กับรัฐบาลขธนประเทถภาใฝตามใทาม ตกลนสาหรับการดาเนผนอผธฝการญนอฟน้ ทฝ่ใทบใภมร่ทมกัน แต่ละแห่น 3.2 กาหนดญห้มฝการฬกเท้นกฎหมาฬท่าด้ทฬใน เข้าเมฟธนสาหรับเจ้าหน้าทฝ่ขธนรัฐบาลประเทถภาใฝตาม ใทามตกลนทฝ่ เ ข้ า มาด าเนผ น อผ ธฝ ก ารญนอฟ้ น ทฝ่ ใ ทบใภ ม ร่ทมกันญนราชธาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ ทผธฝการและ เนฟ่ธนโขทฝ่รัฐมนตรฝท่าการกระทรทนมหาดโทฬกาหนด 3.3 ญห้เจ้าหน้าทฝ่ขธนรัฐบาลประเทถภาใฝตามใทาม ตกลนทฝ่ ด าเนผ น อผ ธฝ ก ารญนอฟ้ น ทฝ่ ใ ทบใภ ม ร่ ท มกั น ญน ราชธาณาจักรเป็นเจ้าอนักนานตามประมทลกฎหมาฬ ธาญา 3.4 กาหนดญห้เจ้าหน้าทฝ่ขธนรัฐบาลประเทถภาใฝตาม ใทามตกลนทฝ่ ป ฏผ บั ตผ ห น้ า ทฝ่ ญ นอฟ้น ทฝ่ ใ ทบใภ ม ร่ ท มกั น ญน ราชธาณาจั ก รแสดนบั ต รป ระจ าตั ท ต่ ธ บภ ใใลทฝ่ เกฝ่ฬทข้ธน


ปฤษณา กวางแก้ว pritsanak@ic.or.th

ฬ้ธนรธฬกผจกรรม CSR สานต่ธใทามห่ทนญฬถพนชภ มชน สทัสดฝใ่ะ ใธลัมน์ Give & Share ฉบับนฝ้ สมาใม สฌมสรนักลนทภนโด้มฝฌธกาสเดผนทานโปตรทจเฬฝ่ฬมฌใรนการ CSR ทฝ่สมาใมโด้ญห้การสนับสนภนเมฟ่ธปฝ 2553-2554 ณ จ.เชฝฬนญหม่ ธฝกใรัน้ ซพ่ นฌใรนการญนใรัน้ นัน้ ธฬม ่ภาฬญต้ชฟ่ธ ฌใรนการ “ปลมกรากฐาน สร้านในดฝ เทผดอระบารมฝแ ด่ อระเจ้าธฬม ่หัท” ญนทฌรกาสอระบาทสมเดฎจอระเจ้าธฬม ่หัท ทรนเจรผญอระชนมอรรษาใรบ 84 อรรษา นธกจากการญห้การสนับสนภนทานด้านการถพ กษาและ การทานภบารภ นอระอภ ทธถาสนาทฝ่ผ่านมาแล้ทนัน้ สมาใม ฬันญห้ใทามสาใัญกับการดมแลรักษาสาธารณประฌฬชน์ท่ฝ สมาใมโด้ เ ใฬญห้ ก ารสนั บ สนภ น ธฬ่ า นต่ ธ เนฟ่ ธ น เอฟ่ ธ ญห้ นักเรฝฬนและชภ มชนสามารถญช้ ประฌฬชน์โด้ญนระฬะฬาท ฌดฬ เมฟ่ธทันทฝ่ 22 กภมภาอันธ์ 2557 ใณะผม ้บรผหารและทฝมนาน ขธนสมาใมโด้ร่ทมเดผนทานตรทจเฬฝ่ฬมฌใรนการ CSR นา ฌดฬ ใภณสมบัตผ เปรมประภา,ใภณชภ ตาภรณ์ ลัมอสาระ, ใภณถภภชัฬ ทัฒนานกมร, ใภณธัจฉรผนทร์ อัฒนอันธ์ชฬั , ใภณสภดจผตร ธผนทรโทฬทนถ์, ใภณจผตรา กภลทานผช, ใภณ ณัฐอนษ์ ญบมณฑา, ใภณถผ รผรัตน์ สภทฝปธรรม, ใภณส่นถักดผ์ ลผ มบานเฬฎ น, ใภ ณ ภั ท ร์ ช นก กรกมลอฤกษ์ และทฝ ม นาน รทม 15 ท่าน เรผ่มต้นการเดผนทานด้ทฬการตรทจเฬฝ่ฬมฌใรนการทานภ บารภ นอระอภ ทธถาสนาและถาสนสถานทฝ่ชารภ ดทรภ ดฌทรม ณ “อระธาตภม่ธนเปฝ ๊ ฬะ” ธ.สะเมผน จ.เชฝฬนญหม่ ซพ่ นเป็นปม ชนฝฬสถาน ทฝ่เก่าแก่และสาใัญ ฌดฬโด้รับ การบม ร ณะฌดฬใรม บ าถรฝ ทผ ชัฬ มาแล้ ท กท่ า 100 ปฝ ซพ่ น ธนใ์ อระธาตภโด้ชารภ ดทรภ ดฌทรมแตก ร้าทตามกาลเทลา สมาใมจพน โด้ ร่ ท มบม ร ณปฏผ สั น ขรณ์ ธ นใ์ >>ใณะผม ้บรผหารและทฝมนานร่ทมถ่าฬภาอ หน้าธนใ์อระธาตภม่ธนเปฝ ๊ฬะ อระธาตภ ทั ้ น ธนใ์ อ ร้ ธ มปผ ด ทธนบรผ เ ทณฬธดฉั ต ร ปั จ จภ บั น ธนใ์ อ ระธาตภ ใ นใทาม แขฎ น แรนและนดนาม ตั ้น ตระหน่ า นญห้ อภ ทธถาสนผ ก ชน เดผนทานมาสักการะบม ชาเอฟ่ธใทามเป็นสผรผมนใลแก่ชฝทผต

จากนัน้ ใณะผม ้บรผหารและทฝมนานโด้เดผนทานต่ธโป ฬันฌรนเรฝฬนชภ มชนบ้านดน ธ.สะเมผน จ.เชฝฬนญหม่ ฌดฬมฝ ผม ้ธานทฬการฌรนเรฝฬนและใณะใรมญห้การต้ธนรับ ฌดฬ ญนปฝ 2553-2554 ทฝ่ ผ่ า นมา สมาใมโด้ ส นั บ สนภ น ตผดตัน้ เใรฟ่ธนกรธนนา้ แบบเตฎมระบบอร้ธมสร้านฌรน กรธนนา้ ดฟ่ม เอฟ่ธญห้นักเรฝฬนโด้มฝนา้ สะธาดสาหรับญช้ ธภ ปฌภใบรผฌภใโด้ธฬ่านถมกสภขลักษณะ นธกจากนฝ้ฬัน โด้ ส นั บ สนภ น การจั ด สร้ า นหลั น ใาบั น แดด และการ กาจัดปลทกธฝกด้ทฬ

>>ฌรนกรธนนา้ ดฟ่มและหลันใาบันแดด ฌรนเรฝฬนชภ มชนบ้านดน

การตรทจเฬฝ่ฬมฌใรนการกผจกรรมเอฟ่ธสันใมขธน ใณะผม ้ บรผ หารและทฝ มนานขธนสมาใมญนอฟ้นทฝ่ ต่ านๆ นั ้น นับเป็นทัตถภประสนใ์หลักขธนสมาใมญนการญห้ใทามสาใัญ กับฌใรนการต่านๆ ทฝ่สมาใมโด้ญห้การสนับสนภน Give & Share ฉบับนฝ้ โด้นาใภณผม ้ธ่านฬ้ธน รธฬกผจกรรมเอฟ่ธสันใม ทฝ่สมาใมโด้มภ่นมั่นสนับสนภน กผจกรรมธัน เป็นประฌฬชน์ญนด้านต่ านๆ โม่ท่า จะเป็ น การสฟ บ สานอระอภ ทธถาสนาธั น เป็ น สผ่ น ฬพ ด เหนฝ่ ฬ ท จผตญจขธนผม ้ในญนชภ มชน รทมถพนการส่นเสรผมใทามใผด สร้ า นใภ ณ ภาอชฝ ทผ ต ด้ ท ฬการถพ ก ษา ทฝ่ ส มาใมโด้ มภ ่นมั่นดาเนผนกผจกรรมธฬ่ านต่ธเนฟ่ธนจนถพนปั จจภ บั น และอร้ธ มทฝ่จ ะสร้ านสรรใ์ กผจกรรมธฟ่นๆเอฟ่ธ สันใม ต่ธโป ฉบับหน้าสมาใมจะ Give & Share ญนรมปแบบ โหนนัน้ ธฬ่าลฟมตผดตามกันนะใะ


ณัฐพงษ์ วัฒนไทยสวัสดิ์ nuttapongw@ic.or.th

เขฎมทพถ...สร่ธนใ์กรมมธฌฝร “เขฎ ม ทพ ถ ” เฝ็ นเใรม่ ธ นมม ธ น ำทำนทฟ่ ช่ ทฬญห้ เ รำ สำมำรถเดพนโฝสร่ปยดหมำฬฝลำฬทำนทฟ่ต้ธนกำรโด้ธฬ่ำน ถรกต้ธนและแม่นฬำ ช่ ทฬฬ่นฬ่ธระฬะทำน และฬ่นเทลำญห้ เรฎ ท ขภ้ น ญนฝั ป ปย ผั น เขฎ ม ทพ ถ มฟ ทพ ทั ฒ นำกำรและโด้ รั ผ กำร อั ฒ นำญห้ มฟ ใ ทำมทั น สมั ฬ สำมำรถเชม่ ธ มฌฬนกั ผ ระผผ สำรสนเทถและเทใฌนฌลฬฟกำรสม่ธสำรญห้มฟฝ ระสพท ธพภำอ มำกฬพ่ น ขภ้ น ซภ่ น เรำเรฟ ฬ กเขฎ ม ทพ ถ ญนสมั ฬ ฬย ใดพ ปพ ต ธลนฟ้ท่ ำ "GPS Navigator” นัน่ เธน “ธนใ์กรเธนกฎเช่ นเดฟฬทกัน” เอม่ธญห้กำรดำเนพนนำนต่ำนๆ ฝระสผ ฯลสำเรฎป เกพดฝระสพทธพภำอและ ฝระสพทธพฯลตำมทฟ่โด้ตนั ้ เฝ้ ำหมำฬโท้ ปำเฝ็นต้ธนมฟเขฎมทพถเอม่ธใธฬชฟ้นำ ญห้สำมำรถดำเนพนธย รกพปโฝสร่หนทำน แห่นชัฬชนะและฝระสผใทำมสำเรฎปโด้

นฟ่เฝ็นเอฟฬนเทในพใ ผำนส่ทนซภ่ นปะช่ ทฬนำทำนญห้เกพ ด กระผทนกำรแก้โขฝั ญหำธฬ่ำนตรนปย ด แต่สพ่นสำใัญเหนมธ ธม่นญดนัน้ ใมธ “อนักนำนและผย ใลำกรญนธนใ์กร ต่ำนต้ธน ฝระสำนใทำมร่ทมมมธ เอม่ธญห้เกพด แนทใพดและทัถนใตพท่ฟ ดฟ ต่ธกำรทำนำน สร้ำนและอัฒนำญห้เกพดใทำมตระหนักรร้ญน กำรดรแลรักษำ ญช้ และรร้ใยณใ่ำขธนทรัอฬำกรทฟ่มฟธฬร ่ญห้เกพด ฝระสพทธพภำอสรนสยด” แฯนกลรกใ้ำสัมอันธ์และสม่ธสำรธนใ์กร สมำใมสฌมสรนักลนทยน ปภนโด้กำหนด ปัดสัมมนำ IC Talk’57 Special ใรัน้ ทฟ่ 2 ญนหั ท ข้ ธ “1 7 เ ใรม่ ธ นมม ธ นั ก ใพ ด เ ขฎ ม ทพ ถ สร่ ธ น ใ์ ก ร มม ธ ฌ ฝ ร ” ญนทั น ปั น ทร์ ท่ฟ 26 อฤษภำใม 2557 เทลำ 13.00-16.30 น.

เขฎมทพถหนภ่นซภ่นมฟใทำมสำใัญกัผ กำรอั ฒ นำธนใ์ ก ร นั่ น ใม ธ “กำรรร้ ปั ก เลม ธ กและน ำ เใรม่ธนมมธใยณภำอต่ำนๆ มำญช้ ญนกำรแก้โขฝั ญหำทฟ่เกพด ขภ้นกัผธนใ์กรโด้ธฬ่ำนมฟฝระสพทธพภำอ” ทำญห้เรำสำมำรถ เลมธกญช้ เใรม่ธนมมธโด้ธฬ่ำนเหมำะสมกัผทัตถยฝระสนใ์ขธน เรม่ธนทฟ่เรำต้ธนกำรถภ ก ษำท่ำ “ต้ธ นกำรญช้ ทำธะโร เอม่ ธ ธะโร ต้ธนกำรธ่ำนและตฟใทำมธฬ่ำนโร เอม่ธปะโด้ปัดกำร แก้โขฝั ญหำต่ำนๆ โด้ตรนปย ดมำกทฟ่สยด” สำหรัผเใรม่ธนมมธ ใยณภำอทฟ่โด้กล่ำทมำนัน้ ฝระกธผด้ทฬเใรม่ธนมมธต่ำนๆ มำกมำฬหลำฬชนพดตำมแต่ทัตถยฝระสนใ์ขธนกำรนำมำญช้ นำน ธำทพ กำรระดมสมธน (Brainstorming) ญช้ สำหรัผ แสดนใทำมใพ ด เหฎ น ขธนสมำชพ กญนทฟ ม เอม่ ธ ก ำหนด แนททำน รำฬละเธฟฬ ด หรมธ ขัน้ ตธนญนกำรแก้ โขฝั ญหำ ร่ทมกัน แฯนภรมพแกนท์ (Gantt Chart) ญช้ เอม่ธระผย หัทข้ธ ขธนกพปกรรมหรมธกำรดำเนพนนำน เอม่ธแสดนกำหนดกำร หรมธระฬะเทลำทฟ่ชดั เปน แฯนฯันสำเหตยและฯล หรมธ ฯัน ก้ำนฝลำ (Cause and Effect Diagram) เฝ็นแฯนภรมพท่ฟ แสดนญห้เหฎนถภนใทำมสัมอันธ์ขธนฝั ญหำต่ำนๆ ทฟ่มฟใทำม เชม่ธมฌฬนเกฟ่ฬทเนม่ธนและเฝ็นเหตยเฝ็นฯลซภ่ นกันและกัน แฯ่น ตรทปสธผ (Check Sheet) เฝ็นแผผฮธร์มทฟ่ญช้ สำหรัผ ผั น ทภ ก รำฬละเธฟ ฬ ดขธนข้ ธ มร ล ต่ ำ นๆ ทฟ่ เ ฝ็ นฝระฌฬชน์ เอม่ธญห้เกพดใทำมสะดทก รทดเรฎท ถรกต้ธน และสำมำรถ ช่ ทฬญห้ฯร้ฝฏพผัตพนำนเข้ำญปโด้ธฬ่ำนรทดเรฎท เฝ็นต้น

และ หัทข้ธ “เปำะลภกเใรม่ธนมมธนักใพด อพชพตฝั ญหำธฬ่ำน มมธฌฝร” (Workshop) ญนทันอฤหัสผดฟท่ฟ 29 อฤษภำใม 2557 เทลำ 09.00-16.30 น. อร้ธมถภ กษำดรนำนด้ำนระผผ ใยณ ภำอ ผรพ ษั ท โทฬซัม มพ ท บำร์ เ นส ป ำกั ด (มหำชน) ญนทันถยกร์ท่ฟ 30 อฤษภำใม 2557 เทลำ 10.00-13.00 น. ฌรนนำนปั น หทั ด ชลผย รฟ สธผถำมรำฬละเธฟ ฬ ดเอพ่ ม เตพ ม แฯนกลรกใ้ำสัมอันธ์และสม่ธสำรธนใ์กร 0 2936 1429 ต่ธ 201-203 หมำฬเหตย สถำนทฟ่ปะแป้นญห้ทรำผภำฬหลัน

ใำถำมร่ทมสนยก !! “แฯนภรมพ ญ ดทฟ่ใย ณ ฯร ้ ธ่ำ นญช้ ญ นกำรทำนแฯน ทพเใรำะห์ฝัญหำญนกำรทำนำนมำกทฟ่สยด” 5 ท่ำนแรก ทฟ่ตธผใำถำมร่ทมสนยก ทำน e-mail : icn@ic.or.th ปะโด้รัผแก้ทนำ้ ปำกสมำใมสฌมสรนักลนทยน (ฌฝรดระผย ชม่ธ-นำมสกยล และทฟ่ธฬร ่ เอม่ธกำรปัดส่นขธนทฟ่ระลภก) ภำอปำก: http://www.modernanalyst.com/Portals/0/Public%20 uploads%204/Brainstorming_Fotolia_47920352_XS.jpg


มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

In house Training “บรผษัท ทฝ.ซฝ.ซฝ.เทใฌนฌลฬฝ จากัด” <<สมาใมสฌมสรนักลงทภน จัดอบรมภาฬญนญห้กับ บรผษัท ทฝ.ซฝ.ซฝ.เทใฌนฌลฬฝ จากัด เรฟ่อง “ข้ออพงระวังญนการจัดทา บั ญ ชฝ การเตรฝ ฬ มตั ว เอฟ่ อ รองรั บ การตรวจสอบและ แนวทางปฏผ บัตผ สาหรั บผม ้ จัด ทาบัญ ชฝ ข องกผจ การทฝ่ โด้ รั บ ส่งเสรผมการลงทภน” ฌดฬ นาฬเมธฝ แสงมณฝ ผม ้สอบบัญชฝ อนภญาต เป็นวผทฬากรบรรฬาฬญห้ใวามรม้ด้านการจัดทา บัญ ชฝ เ อฟ่ อ ฬฟ่ นต่ อ ส านั ก งานใณะกรรมการส่ งเสรผ ม การ ลงทภน งบการเงผนสาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่งเสรผมการลงทภน หลักเกณฑ์การเสฝฬภาษฝ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่งเสรผมการ ลงทภน (BOI) และโม่โ ด้ รับ การส่ง เสรผ มการลงทภ น (Non BOI) เมฟ่อวันทฝ่ 20 กภมภาอันธ์ 2557

อบรม “ขัน้ ตอนและการเตรฝฬมข้อมม ล สั่งปล่อฬและตัดบัญชฝ วัตถภดผบด้วฬระบบ RMTS-2011” รอบสภดท้าฬ รภ ่นทฝ่ 1-4 << สมาใมสฌมสรนักลงภ ทน จัดอบรมญห้ผม้ญช้ บรผการระบบ RMTS ณ สานักงานญหญ่ กรภ งเทอฯ ญนหัวข้อเรฟ่อง “ขั ้น ตอนและการเตรฝ ฬ มข้ อ มม ล สั่ ง ปล่ อ ฬและตั ด บั ญ ชฝ วัตถภดผบด้วฬระบบ RMTS-2011” รอบสภดท้าฬ รภ ่นทฝ่ 1-4 เมฟ่อวันทฝ่ 17, 19, 21 และ 24 กภมภาอันธ์ 2557 ฌดฬโด้รับ เกฝ ฬ รตผ จ ากวผ ท ฬากรผม ้ ท รงใภ ณ วภ ฒผ จากส านั ก งาน ใณะกรรมการส่งเสรผมการลงทภน และสมาใมสฌมสรนัก ลงทภน ร่วมเป็นวผทฬากรบรรฬาฬ เอฟ่อเตรฝฬมใวามอร้อม ญนการเข้าญช้ งานระบบ RMTS-2011

“ตามตผดอผชผตปั ญหา: ระบบ Paperless งานสผทธผประฌฬชน์ด้านเใรฟ่องจักร ด้วฬระบบ eMT Online”

<<สัมมนา IC Talk’57 ใรัง้ ทฝ่ 1 หัวข้อ “ตามตผดอผชผตปั ญหา: ระบบ Paperless งานสผทธผประฌฬชน์ด้านเใรฟ่องจักรด้วฬ ระบบ eMT Online” เมฟ่อวันทฝ่ 27 กภมภาอันธ์ 2557 ณ สถาบันวผจัฬจภ ฬาภรณ์ ฌดฬมฝผม้ทรงใภณวภ ฒผจากสานักงาน ใณะกรรมการส่งแสรผมการลงทภน ญห้เกฝฬรตผเป็นวผทฬากรบรรฬาฬ เอฟ่อญห้ผม้ญช้ บรผการทฝ่ญช้ งานระบบ eMT Online ทฝ่ประสบ ปั ญหาหรฟอเกผดตผดขัดระหว่างการญช้ บรผการโด้รับทราบวผธฝการปฏผบัตผเอฟ่อขจัดปั ญหา และสามารถดาเนผนอผธฝการโด้อฬ่าง ถมกต้องและมฝประสผทธผผลสมงสภด ฌดฬมฝเข้าร่วมสัมมนากว่า 300 ท่าน สนับสนภนงานสัมมนาฌดฬ


มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

“ฯมอร้อมจะเป็น น ำ้ นผ่ง อำจมฝเ ขฟ่อนมำขวำงหน้ ำ แต่ถ้ำวันใดทฝ่เขฟ่อนนัน้ เปรำะบำง และโอกำสแห่งกำร สำแดงอลังมำถพง ฯมกไอร้อมจะกลำฬเป็นกระแสนำ้ ทฝ่ เ ชฝ่ ฬ วกรำก โหมกระหน่ ำ ใส่ ทภ ก สผ่ ง ทฝ่ ข วำงกั ้ น แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง เ ขฟ่ อ น ทฝ่ ใ รั ้ ง ห นพ่ ง ฯ ม เ ใ ฬ ส ฬ บ ฬ อ ม กไตำม”

ใภณเจรผญ สผรผวฒ ั นภักดฝ ประธำนกรรมกำรบรผษัท โทฬเบฮเวอเรจ จำกัด (มหำชน) ทฝ่มำจำก >> http://blog.eduzones.com/rangsit/104232 ภำอจำก >> http://www.thaibev.com/th08/aboutus.aspx?sublv1gID=19

’57 Special

สมำใมสโมสรนักลงทภน ขอเชผญเข้ำร่วมสัมมนำ IC Talk’57 Special

TPM

ลดความสูญเสีย

เพิ่มประสิทธิผล เครือ ่ งจักร อย่างยั่งยืน

วันอฤหัสบดฝทฝ่ 6 มฝนำใม 2557 เวลำ 13.00-16.30 น. ห้องสมอทอง ชัน้ 2 โรงแรมเอ-วัน รอฬัล ใรมส อัทฬำ จ.ชลบภ รฝ

สอบถำมรำฬละเอฝฬดเอผม่ เตผม โด้ทฝ่ แฯนกลมกใ้ำสัมอันธ์และสฟอ่ สำรองใ์กร โทร 0 2936 1429 ใภณเบญจวรรณ ต่อ 203, ใภณลัดดำวัลฬ์ ต่อ 202 e-mail: cus_service@ic.or.th, benjawank@ic.or.th , Iaddawanp@ic.or.th

รับสมัใรสมำชผกจดหมำฬข่ำว IC e-Newsletter โดฬโม่เสฝฬใ่ำใช้จำ่ ฬ ใลผก www.ic.or.th


ICenewsletter march2014  

investor club , ic news , ic e news

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you