Page 1

Vol.16 / June 2017 มาตรการส่ ง เสริ ม Medical Hub การใช้ สิ ท ธิ ล ดอั ต ราภาษี ตามความตกลงการค้ า เสรี

DIGITAL PARK

THAILAND


“ถ้าคิดว่าความชานาญ ที่ไหนๆ...ก็เหมือนกัน” “ง่ายสาหรับคุณ... ยื่นขออนุญาตนาเข้าช่างฝีมือและผู้ชานาญการด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร” 0 2936 1429

คุณอภิชาติ ต่อ 314 apichartp@ic.or.th คุณชลพัชร ต่อ 315 chonlapatchp@ic.or.th

www.ic.or.th


06

04

Digital Park Thailand : ธนาใตชภ มชนดผจผทัลญหญ่ทฝ่สภดญนธาเซฝฬน

มาตรการส่นเสรผม Medical Hub

11

การญช้ สผทธผลดธัตราภาษฝ ตามใทามตกลนการใ้าเสรฝ

ทฝ่ ป รพ ก ษา • ภัทร์ชนก กรกมลอฤกษ์ • สภกัณฎา แสนเดฟธน บรรณาธผ ก ารบรผ ห าร ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ บรรณาธผก าร มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ กธนบรรณาธผก าร • กฤตฬา ทผชฬั ดผษฐ์ • กฤษดา ทับทผม • ปรผญญา ถรฝธนันต์ ธธกแบบ * ฌฆษณา * นานสมาชผก มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ เจ้ า ขธน สมาใมสฌมสรนักลนทภน ฯลผ ต ฌดฬ กธนบรรณาธผการ ICN ตผดต่ธ ะ่ าฬบรผการสมาชผกและนักลนทภน สมาใมสฌมสรนักลนทภน ฌทรถัอท์ : 0 2936 1429 ต่ธ 211 ฌทรสาร : 0 2936 1441-2 e-mail : icn@ic.or.th

14 จับธภ รกผจมาตผดปฝ กกันเถธะ (1)

09 หมดปั ญหาเธกสารในใ้าน ด้ทฬการตัดบัญชฝทัตถภดผบแบบโร้เธกสาร

17

การหาเนผนทภนหมภ นเทฝฬน เอฟ่ธญช้ญนการทาธภ รกผจส่นธธก

ในทานานส่ทนญหญ่ในเใฬมฝใทามใผดกันท่า “ทผธฝการทานานขธนเราญนปั จจภ บันมันช่ าน เปลฝ่ฬนแปลนโปจากทผถฝแบบเดผมใ่ธนข้านมากทฝเดฝฬท” เช่ น การประชภ ม จากเดผมทฝ่เใฬนั่นประชภ ม ร่ทมกันบนฌต๊ะประชภ ม ตัทเดฝฬทกัน แต่ต ธนนฝ้เปลฝ่ฬนมาประชภ ม ฯ่านระบบทฝดฝฌธใธนเฮธร์เรนซ์ ฌดฬทฝ่ฯม้ร่ทมประชภ มจะธฬม ่ท่แฝ ห่นญดญนฌลกนฝก้ ฎโด้ แถมฬันสามารถเหฎนหน้ากันโด้ธฝกด้ทฬ ทฝ่เป็น เช่ นนฝ้ เอราะฌลกขธนเรามฝการเปลฝ่ฬนแปลนระบบการทานาน ฌดฬมฝการอัฒนา ญห้มฝใทามทันสมัฬ สะดทกรทดเรฎท สนธนตธบญห้ในทานานเกผดใทามใล่ธนตัท เอฟ่ธญห้โด้ฯลนาน ทฝ่มฝใภณภาอและทันต่ธเทลา ฌดฬปั จจภ บันทผถฝการทานานโด้หมภ นเปลฝ่ฬนสม่ฬภใดผจผทัล ซพ่ นเป็ นการ ทานานฌดฬญช้เทใฌนฌลฬฝท่ทฝ ันสมัฬมาเป็นเใรฟ่ธนมฟธช่ ทฬฬ่นระฬะเทลา และขัน้ ตธนญนการทานานลน มฝการญช้ใทามใผดสร้านสรรใ์ เน้นการทผจัฬและอัฒนาเป็นแกนหลักญนการทานาน นาโปสม่การเป็น สันใมขธนในทานานทฝ่จะต้ธนมฝการแลกเปลฝ่ฬนใทามใผดและการอัฒนาญนด้านต่าน ๆ และต่ธฬธด สม่การเป็นชภ มชนขธนในทานานทฝ่มฝสถานทฝ่ต่าน ๆ ทฝ่จาเป็นรทมธฬม ่ญนอฟน้ ทฝ่เดฝฬทกัน Digital Park Thailand จพนกลาฬเป็นฌใรนการญหญ่ขธนประเทถ ซพ่ นภาใรัฐต้ธนการ ญห้เกผดชภ มชนดผจผทัล “ทฝ่เป็นอฟน้ ทฝ่รทมนทัตกรรมและเทใฌนฌลฬฝท่ฝทันสมัฬและญหญ่ท่ฝสภดญนธาเซฝฬน” ใรบใรันโปด้ทฬหน่ทฬนานด้านระบบสารสนเทถชัน้ นา สถานถพ กษา และสถาบันทผจัฬด้านดผจผทัล ทฝ่มฝมาตรฐานระดับสากล สถานทฝ่อัก ฌรนแรม และสผ่นธานทฬใทามสะดทกอร้ธมสรรอสาหรับ ในทานาน ตลธดจนการเอผ่ม Green Zone เอฟ่ธเป็น ปธดญห้กับชภ มชน ธฝกทัน้ ฬันเป็นสถานทฝ่ ฯ่ธนใลาฬและสร้านแรนบันดาลญจ ซพ่นเป็นสผ่นสาใัญฬผ่นสาหรับในฬภ ใดผจผทัล ภาใรัฐ ฌดฬกระทรทนดผจผทัลเอฟ่ธเถรษฐกผจและสันใม เปผ ดตัทฌใรนการนฝ้และเดผนหน้า ดาเนผ น การธฬ่ า นต่ธ เนฟ่ ธน เอฟ่ ธญห้ เ ป็ น อฟ้น ทฝ่ส าหรับ นั ก อัฒ นาดผ จผทั ล ฌดฬจั ดตั ้น ธฬม ่บ นอฟ้น ทฝ่ ประมาณ 960,000 ตารานเมตร ณ ธาเภธถรฝราชา จันหทัดชลบภ รฝ และแน่นธนท่า บรผษัททฝ่จัดตัน้ สานักนานหรฟธฌรนนานญน Digital Park Thailand จะโด้รับสผทธผประฌฬชน์ด้านภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใล ทัน้ การฬกเท้นและลดหฬ่ธน (แล้ทแต่ประเภทกผจการและเนฟ่ธนโข) ธฝกทัน้ ฬันมฝสผทธผประฌฬชน์สาหรับ ฯม ้ท่ทฝ านานญนอฟน้ ทฝ่นสฝ้ ามารถโด้รับสผทธผด้านการเสฝฬภาษฝ เนผนโด้บภใใลธรรมดาธฝกด้ทฬ ใทามส าเรฎจ ขธนฌใรนการนฝ้จ ะแสดนญห้เ หฎน ท่ า “ประเทถโทฬอร้ธ มแล้ ทส าหรับ การ เปลฝ่ฬนแปลนสม่ฬภใดผจผทัล และอร้ธมทฝ่จะรธนรับนักลนทภนทฝ่ต้ธนการเข้ามาลนทภนญนอฟน้ ทฝ่ชภมชน ดผจผทัลแห่นนฝ”้ ฌดฬทัน้ ภาใรัฐและภาใเธกชนทฝ่สนับสนภนนานด้านการส่นเสรผมการลนทภนอร้ธมแล้ท เช่ นกัน ญนการร่ทมมฟธสนับสนภนญนทภกด้าน เอฟ่ธขับเใลฟ่ธนเถรษฐกผจขธนประเทถญห้เตผบฌตและฬัน่ ฬฟน สมาใมสฌมสรนักลนทภนอร้ธมแล้ททฝ่จะญห้บรผการด้ทฬใภณภาอ ฌดฬมภ ่นเน้นการอัฒนา นานบรผการและบภ ใลากรธฬ่านต่ธเนฟ่ธน เอฟ่ธเอผ่มประสผทธผภาอและสร้านใทามอพนอธญจญห้แก่ ฯม ้ญช้ บรผการ หากท่านมฝข้ธสนสัฬหรฟธต้ธนการสธบถามข้ธมม ลด้านบรผการ สามารถสธบถาม ข้ธมม ลเอผ่มเตผมโด้ท่ฝ ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 700 หรฟธ ตผดตามทาน www.ic.or.th บรรณาธผการ 3

icn


มาตรการส่งเสริม

Medical Hub

ใภณนฤตม์ เทธดสถฝรถักดผ์ ฯม ้ธานทฬการสานักฬภ ทธถาสตร์และนฌฬบาฬการลนทภน สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน

หนพ่นญนนฌฬบาฬด้านเถรษฐกผจทฝ่สาใัญขธนรัฐบาล ใฟธ การฯลักดันประเทถโทฬโปสม่เถรษฐกผจทฝ่ขับเใลฟ่ธน ด้ทฬนทัตกรรม (Innovation-Driven Economy) ฯ่าน แนทใผด Thailand 4.0 และการส่นเสรผม 10 ธภ ตสาหกรรม เป้ าหมาฬทฝ่จะเป็นกลโกขับเใลฟ่ธนเถรษฐกผจเอฟ่ธธนาใต (New Engine of Growth) ฌดฬ “ธภ ตสาหกรรมการแอทฬ์ ใรบทนจร” เป็ นหนพ่ น ญนธภ ตสาหกรรมเป้ าหมาฬทฝ่ ประเทถโทฬมฝถกั ฬภาอสมนทฝ่จะก้าทโปสม่การเป็นถมนฬ์กลาน สภขภาอนานาชาตผญนระดับภมมผภาใ (Medical Hub) โด้ ฌดฬญช้ เทใฌนฌลฬฝชฝทภาอ (Biotech and Bio-Med) มาต่ธฬธด สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน หรฟธ BOI ญ ห้ ใ ท า ม ส า ใั ญ กั บ ก า ร ส่ น เ ส รผ ม ก า ร ล น ทภ น ญนธภ ตสาหกรรมทฝ่ เ กฝ่ ฬ ทข้ ธ นกั บ การแอทฬ์ ม าธฬ่ า น ต่ธเนฟ่ธน ฌดฬเฉอาะธภ ตสาหกรรมการฯลผตฯลผตภัณฑ์ ทานการแอทฬ์ เช่ น เใรฟ่ ธ นมฟ ธ แอทฬ์ ธาหารทาน การแอทฬ์ ฬา และธภ รกผจด้านเทใฌนฌลฬฝชฝทภาอ ฌดฬเมฟ่ธ เดฟ ธ นสผ น หาใม 2559 โด้ มฝ การปรั บ เอผ่ ม สผ ทธผ ป ระฌฬชน์ ส าหรั บการฯลผ ตฬาและเใรฟ่ ธนมฟ ธแอทฬ์ และล่ าสภด เมฟ่ ธ เดฟธนมฝนาใม 2560 ทฝ่ฯ่านมา ใณะกรรมการส่นเสรผมการ ลนทภนโด้เหฎนชธบเปผ ดญห้การส่นเสรผมกลภ่มกผจการบรผการทาน การแอทฬ์ธฝก 4 ประเภทกผจการ เอผ่มเตผมจากเดผมทฝ่ญห้ การส่ น เสรผ ม ถม น ฬ์ ฮฟ้ น ฮม สภ ข ภาอธฬม ่ แ ล้ ท ซพ่ น ท าญห้ ก าร ส่นเสรผมการลนทภนญนปั จจภ บันใรธบใลภมทภกธนใ์ประกธบ ทฝ่สาใัญขธนธภ ตสาหกรรมการแอทฬ์ใรบทนจร ทัน้ การ บาบัดรักษา (Sickness) และการเสรผมสภขภาอ(Wellness) icn 4

สาเหตภท่ฝ BOI เอผ่นเปผ ดญห้การส่นเสรผมกลภ่มกผจการบรผการ ทานการแอทฬ์ เนฟ่ธนจากเป็นกผจการทฝ่มฝใทามละเธฝฬดธ่ธน เอราะการส่นเสรผมการลนทภนขธนภาใเธกชนญนธภ รกผจนฝ้ ธาจ ทาญห้เกผดการดพนบภ ใลากรทานการแอทฬ์มาจากภาใรัฐ และ หลาฬะ่ าฬเกรนท่ า จะส่ น ฯลกระทบต่ ธ สทั ส ดผ ก ารด้ า นการ รั ก ษ าอ ฬ าบ าล ข ธนป ร ะชาชนโ ทฬ จพ น จ าเป็ นต้ ธ นมฝ การอผ จ ารณาธฬ่ า นรธบใธบ ซพ่ นรั ฐ บ าล โ ด้ แ ต่ น ตั ้ น “ใณะธนภ ก รรมการเร่ น รั ด นฌฬบาฬใลั ส เตธร์ ก ารแอทฬ์ ใรบทนจร” ฌดฬมฝเลขาธผการ BOI เป็นประธาน และมฝหน่ทฬนาน ทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนมาร่ทมกันอผจารณา เช่ น กระทรทนสาธารณสภข กระทรทนธภ ตสาหกรรม ส านักนานใณะกรรมการสภ ข ภาอ แห่นชาตผ สานักนานใณะกรรมการอัฒนาการเถรษฐกผจและ สันใมแห่นชาตผ แอทฬสภา สมาใมฌรนอฬาบาลเธกชน และ สถาบันการถพ กษาทฝ่มฝการสธนทผชาชฝอทานการแอทฬ์ เป็นต้น


ใณะธนภ ก รรมการชภ ดนฝ้ โ ด้ ป รพ ก ษาหารฟ ธ ร่ ท มกั น มานานกท่ า 1 ปฝ จพ น โด้ ต กฯลพ กเป็ น ข้ ธ สรภ ป เจตนารมณ์ ขธนการส่นเสรผมการลนทภนกผจการบรผการทานการแอทฬ์ ดันนฝ้ • ต้ธนเป็นโปเอฟ่ธประฌฬชน์สมนสภดต่ธการญห้บรผการ ทานการแอทฬ์ญนสาขาทฝ่มฝธัตราใทามต้ธนการ ญนประเทถสม น ฌดฬอผ จารณาจากปั จ จั ฬหลั กทฝ่ เป็ น สาเหตภ ก ารเสฝ ฬ ชฝ ทผ ต ขธนประชาชน ใฟ ธ ฌรใหั ท ญจ ฌรใมะเรฎ น และการญห้ บ รผ ก ารถม น ฬ์ โตเทฝฬมทฝ่มฝมาตรฐานและปลธดภัฬ • ต้ธนมฝการกระจาฬการญห้บรผการทานการแอทฬ์ โปฬันอฟน้ ทฝ่ห่านโกลหรฟธอฟน้ ทฝ่กาลันอัฒนา เอฟ่ธ ลดใทามเหลฟ่ ธมลา้ สร้านใทามมั่นในญนชฝ ทผ ต และใทามปลธดภัฬสาหรับประชาชนโทฬ

• ส่นเสรผมการญห้บรผการฌลจผสตผกส์เอฟ่ธการบรผการ ทานการแอทฬ์ เอฟ่ธญห้ประชาชนสามารถเข้าถพน สถานอฬาบาลโด้ธฬ่านรทดเรฎทและปลธดภัฬ • ส ร้ า น ใ ท า ม ต ร ะ ห นั ก ญ น ก า ร รั ก ษ า ด้ ท ฬ ภม มผ ปั ญญาการแอทฬ์ แ ฯนโทฬ ธั น จะเป็ น ทานเลฟธกสาหรับการรักษาญนธนาใต เจตนารมณ์ดัน กล่ าทโด้ นามาสม่ ข้ธ เสนธการเปผ ดญห้ การส่นเสรผมกลภ่มกผจการบรผการทานการแอทฬ์ ตัน้ แต่ทันทฝ่ 31 มฝนาใม 2560 เป็นต้นมา ซพ่ นทาญห้ญนปั จจภ บัน BOI ญห้ การส่นเสรผมธภ ตสาหกรรมการแอทฬ์ใรบทนจร ใรธบใลภม ธภ รกผจด้าน Sickness และ Wellness ใรบทัน้ 3 กลภ่ม โด้แก่ กลภ่มธภ รกผจการฯลผตฯลผตภัณฑ์ด้านการแอทฬ์ กลภ่มธภ รกผจ บรผ ก ารทานการแอทฬ์ และกลภ่ ม ธภ รกผ จ สนั บ สนภ น ฌดฬมฝ ราฬละเธฝฬดญนแต่ละกลภ่มดันนฝ้

กผ จ การ กลภ่มธภ รกผจการฯลผตฯลผตภัณฑ์ด้านการแอทฬ์ - ธาหารทานการแอทฬ์ (Medical Food) - เใรฟ่ธนมฟธแอทฬ์หรฟธชผน้ ส่ทน - สารธธกฤทธผ์สาใัญญนฬา (API) - ฬาแฯนฌบราณและฬาแฯนปั จจภ บัน กลภ่มธภ รกผจบรผการทานการแอทฬ์ - บรผการสาธารณสภขด้านแอทฬ์แฯนโทฬ - ถมนฬ์การแอทฬ์เฉอาะทาน (เฉอาะสาขาขาดแใลน โด้แก่ ด้านหัทญจ มะเรฎน และ ถมนฬ์โตเทฝฬม) - สถานอฬาบาล (เฉอาะอฟน้ ทฝ่ 20 จันหทัด ทฝ่มฝราฬโด้ต่ธหัทตา่ จันหทัดชาฬแดน ภาใญต้ และเขตอัฒนาเถรษฐกผจอผเถษบรผเทณชาฬแดน) - บรผการขนส่นฯม ป้ ่ ทฬ แอทฬ์ หรฟธธภ ปกรณ์การแอทฬ์ (ทานธากาถ ทานบก หรฟธทานเรฟธ) - ถมนฬ์ฮฟ้นฮม สภขภาอ กลภ่มธภ รกผจสนับสนภน - การทผจัฬและอัฒนา - กผจการเทใฌนฌลฬฝชฝทภาอ - บรผการทดสธบทานทผทฬาถาสตร์ - สถานะพ กะนทผชาชฝอ

สผ ทธผ ป ระฌฬชน์ ฬกเท้ น ภาษฝ เ นผ น โด้ นผ ตผบภ ใใล 8 ปฝ 3-8 ปฝ 8 ปฝ 5-8 ปฝ 5 ปฝ 8 ปฝ 8 ปฝ 5 ปฝ เฉอาะฬกเท้นธากรขาเข้าเใรฟ่ธนจักร และ Non-tax

8-10 ปฝ 8-10 ปฝ 8 ปฝ 8 ปฝ

ทัน้ นฝแ้ ต่ละกผจการจะมฝเนฟ่ธนโขและราฬละเธฝฬดขธนสผทธผประฌฬชน์ท่ฝแตกต่านกัน ฯม ้ประกธบการทฝ่สนญจสามารถตผดต่ธ ขธข้ ธมม ลโด้ ท่ฝ ส านั กนานใณะกรรมการส่ นเสรผ มการลนทภ น ถนนทผ ภาทดฝ รั นสผ ต จตภ จั กร กรภ นเทอฯ ฌทร. 0-2553-8111 หรฟธทฝ่ ถมนฬ์ประสานการบรผการด้านการลนทภน (One Start One Stop Investment Center: OSOS) ชัน้ 18 ธาใาร จั ตภ รั ส จามจภ รฝ ถนนอญาโท แขทนปทภ ม ทั น เขตปทภ ม ทั น กรภ นเทอฯ 10330 ฌทร.0-2209-1100 หรฟ ธ เทฎ บ โซต์ www.boi.go.th 5

icn


Digital Park Thailand

ธนาใตชภ มชนดผจผทัล ญหญ่ท่ฝสภดญนธาเซฝฬน มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

การอลผกฌฉมประเทถโทฬสม่ Thailand 4.0 ทฝ่เกผดขพ้น สร้ านใทามใพกใักญห้ กับ แทดทนการลนทภ นทั่ทฌลก เหฎน โด้ จากการทฝ่นักลนทภ นจากหลาฬประเทถต่ านญห้ใทามสนญจ เข้ าร่ ท มนานนผ ทรรถการและการสัม มนา “Opportunity Thailand” ทฝ่สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน (บฝฌธโธ) จัดขพน้ เมฟ่ธทันทฝ่ 15 กภมภาอันธ์ 2560 ทฝ่ผ่านมา หนพ่ น ญนหั ท ข้ ธ ส าใั ญ ทฝ่ เ ป็ น ฌมเดลหลั ก ขธนนฌฬบาฬ ส่ น เสรผ ม การลนทภ น ซพ่ น สธดรั บ กั บ เป้ าหมาฬขธนฌมเดล Thailand 4.0 ทฝ่ มภ่ น เน้ น เถรษฐกผ จ นทั ต กรรม นั่ น ใฟ ธ ฌใรนการ “Digital Park Thailand” หรฟ ธ “เขตส่ น เสรผ ม ธภ ตสาหกรรมและนทัตกรรมดผจผทัล ” ฌดฬกระทรทนดผจผทัล เอฟ่ ธ เถรษฐกผ จ และสั น ใมเป็ น แม่ น านหลั ก ญนการด าเนผ น ฌใรนการ DigitalParkThailand เป็นฌใรนการทฝ่จัดตัน้ เขตนผใม ธภ ตสาหกรรมเอฟ่ธสร้านสรรใ์นทัตกรรมด้านดผจผทัลขนาด ญหญ่ บนอฟน้ ทฝ่ประมาณ 960,000 ตารานเมตร ญนธาเภธ ถรฝราชา จันหทัดชลบภ รฝ ฌดฬตัน้ เป้ าหมาฬญห้กลาฬเป็นเมฟธน ดผจผทัลแบบใรบทนจรทฝ่ประกธบโปด้ทฬ 3 ฌซนสาใัญ โด้แก่ ฌซน Digital Innovation Space เป็นอฟน้ ทฝ่สาหรับ การลนทภนขธนบรผษัทโทฬและต่านประเทถญนกลภ่มธภ รกผจ IOT and Automation, กลภ่ม Satellite and Space และ กลภ่ม Movie Town รทมถพน Data Center and Submarine ซพ่ นจะเป็ นอฟ้นทฝ่ข ธนการสร้า นสรรใ์ นทัต กรรมด้ านดผ จผทั ล ทฝ่ ส มบม ร ณ์ แ บบ ฌดฬภาใรั ฐโด้ มฝ การเชผ ญ ชทนบรผ ษั ท ด้ า น ดผจผทัลชัน้ นาขธนฌลก ธาทผ Facebook, Google, Amazon เป็นต้น ญห้มาตัน้ สานักนานภาฬญนฌซนนฝด้ ้ทฬ icn 6

ฌ ซ น University 4.0 and Digital Academy เป็ น เขตมหาทผ ท ฬาลั ฬ และสถาบั น ทผ จั ฬ ฌซนส าหรั บ การเรฝฬ นการสธนหลั กสม ต รทฝ่ เกฝ่ ฬทกับ การสร้ านสรรใ์ นทัตกรรมดผจผทัล ฌดฬมฝมหาทผทฬาลัฬชัน้ นาทัน้ ญนโทฬและ ต่านประเทถ ตลธดจนการจัดตัน้ ห้ธนปฏผบัตผการร่ทมกัน ระหท่านมหาทผทฬาลัฬกับภาใเธกชน เอฟ่ธทาการทผจั ฬ และอัฒนา ก่ธเกผดการถ่าฬทธดเทใฌนฌลฬฝและต่ธฬธด นานดผจผทัลสม่ระดับสากล เธกชน

60%

สถาบั น ทผ จัฬ

15%

ผันอฟน้ ทฝ่ ทฝ่อกั ธาถัฬ

25%

ฌซน Living Space เป็ นส่ ท นเขตทฝ่ อั ก ธาถั ฬ ฌรนแรม ห้านสรรอสผนใ้า และถมนฬ์กฝฬา สาหรับนักทผจัฬ และผม ้ปฏผบัตผนานภาฬญนดผจผทัลอาร์ใแห่นนฝ้ นธกจากนัน้ ภาฬญนเขตส่นเสรผมธภ ตสาหกรรมและ นทั ต กรรมดผ จผ ทั ล แห่ น นฝ้ ฬั น มฝ ฌ ซนอฟ้น ทฝ่ สฝ เ ขฝ ฬ ทเอฟ่ ธ เป็ น อฟ้ น ทฝ่ แ ห่ น การสร้ า นแรนบั น ดาลญจ สนั บ สนภ น ญห้ เ กผ ด ใทามใผดสร้านสรรใ์สาหรับนักอัฒนาดผจผทัลธฝกด้ทฬ


ด้านการลนทภนญนฌใรนการ Digital Park Thailand แบ่ น ธธกเป็ น 3 กลภ่ ม โด้ แ ก่ 1) การลนทภ น ฌดฬรั ฐ บาล ญนส่ ทนขธนฌใรนสร้ า นอฟ้น ฐานและระบบสาธารณมป ฌภใ 2) การลนทภ น ฌดฬ บรผ ษั ท กสท ฌทรใมนาใม จ ากั ด (มหาชน) หรฟ ธ CAT ญนส่ ท นขธนระบบการสฟ่ ธ สาร ฌทรใมนาใม และ Data Center 3) การลนทภนฌดฬ ภาใเธกชน

Digital Park Thailand นับเป็ นฌใรนการทฝ่ชฝ้ญห้เหฎ น ถพ น ใทามส าใั ญ ขธนดผ จผ ทั ล ทฝ่ มฝ ต่ ธ การอั ฒ นาประเทถ ทั ้ น ด้ า น เ ถ ร ษ ฐ กผ จ แ ล ะ สั น ใ ม ด้ ท ฬ ก า ร ส่ น เ ส รผ ม ญห้เกผดการลนทภนและการอัฒนาเทใฌนฌลฬฝดผจผทัลฬภ ใญหม่ ผ่ า นธภ รกผ จ ดผ จผ ทั ล ระดั บ ฌลก (Digital Global Player) บนอฟ้ น ทฝ่ ธภ ตสาหกรรมทฝ่ เ รฝ ฬ กโด้ ท่ า “เป็ นจภ ดหมาฬ ปลาฬทานสาหรับนักอัฒนาดผจผทัลระดับฌลก” ทฝ่จะเข้ามา “ลนทภน-ทานาน-เรฝฬนรม้-เล่น”(Invest-Work-Learn-Play) เอฝฬนจภ ดเดฝฬทใรบทภกกผจกรรม ข้ ธ มม ลธ้ า นธผ น : ทารสารส่ น เสรผ ม การลนทภ น ฉบั บ ทฝ่ 3*มฝ น าใม 2560, www.boi.go.th/upload/Digital_Park_by_Dr.Pichet_Durongkareroj_170215_ 65873.pdf, http://mict.go.th, http://www.bangkokbiznews.com ภาอจาก: http://www.eworldmag.com/wp-content/uploads/2017/05/digital-park.png http://www.boi.go.th/upload/Digital_Park_by_Dr.Pichet_Durongkaveroj_170215_65873.pdf https://image.slidesharecdn.com/20160530digitalparkforsme-thaweesak160530155117/95/20160530-digital-parkforsme-thaweesak-7-638.jpg?cb=1464623584

สผ ท ธผ ป ระฌฬชน์ ส าหรั บ บรผ ษั ท ทฝ่ เ ข้ า ร่ ท มฌใรนการ Digital Park Thailand ฌดฬกระทรทนดผจผทัลเอฟ่ธเถรษฐกผจ แล ะสั นใมโ ด้ จั ด ท าร่ า นสผ ท ธผ ป ระ ฌฬ ช น์ เ อฟ่ ธ ดพ นดม ด นั ก ลนทภ น นั ้ น ประกธบด้ ท ฬ การฬกเท้ น ภาษฝ เนผ น โด้ นผตผบภใใล 8 ปฝ และลดหฬ่ธนภาษฝ เนผนโด้ฯ เอผ่มเตผมร้ธฬละ 50 ญนธฝก 5 ปฝ ถัดมา การฬกเท้นภาษฝ นาเข้าธภ ปกรณ์ทผจัฬหรฟธ สร้านสรรใ์นทัตกรรมทภกชนผด การธานทฬใทามสะดทก ญนการเข้ า มาท านานขธนนั กทผ จั ฬ ระดั บ ฌลก และส าหรั บ ผม ้ ท่ฝ ท านานญนอฟ้น ทฝ่ ฌ ใรนการ จะโด้ รั บ สผ ท ธผ ฌ ดฬญห้ เ ลฟ ธ ก การเสฝฬภาษฝ เนผนโด้บภใใลธรรมดา 2 รมปแบบ ใฟธ การเสฝฬ ภาษฝ แบบขัน้ บันโดตามปกตผ หรฟธการเสฝฬภาษฝ ญนธัตราในทฝ่ ร้ ธ ฬ ละ 17 ฌด ฬกระทรทนดผ จผ ทั ล ฯ จะน าเสนธญห้ ใณะกรรมการบรผ ห ารและใณะกรรมการทฝ่ เ กฝ่ ฬ ทข้ ธ น อผจารณาเหฎนชธบต่ธโป ธฝกโม่นาน เราในจะโด้เหฎนประเทถโทฬเป็นถมนฬ์กลาน ธภ ตสาหกรรมด้านนทัตกรรมดผจผทัลทฝ่ญหญ่ท่ฝสภดญนภมมผภาใ ธาเซฝ ฬ นทฝ่ โ ด้ รั บ มาตรฐานระดั บ ฌลก และมฝ ฌ ใรนข่ า ฬ ทฝ่ ส ามารถเชฟ่ ธ มฌฬนแลกเปลฝ่ ฬ นข้ ธ มม ลกั น โด้ ทั่ ท ฌลก ซพ่ น แน่ น ธนท่ า จะท าญห้ ภ าใธภ ตสาหกรรมสามารถผลผ ต สผนใ้าและบรผการโด้มากขพ้น รทดเรฎทขพ้น และมฝใภณภาอ ทฝ่ ดฝ ขพ้ น ฌดฬการเปลฝ่ ฬ นแปลนนฝ้ ถฟ ธ เป็ นการเปลฝ่ ฬ น โปสม่ Digital Economy ซพ่ นจะช่ ทฬอั ฒ นาประเทถญน 3 ด้านหลัก โด้แก่ การสร้ านนทัต กรรม การลดใทาม เหลฟ่ธมลา้ และทาญห้เกผดการอัฒนาธฬ่านฬั่นฬฟน และเรา ในต้ธนฬธมรับท่าการอลผกฌฉมประเทถโทฬใรัน้ นฝเ้ ป็นเรฟ่ธน ทฝ่ธฬม ่โม่โกลเกผนเธฟธ้ มแล้ทจรผน ๆ

Invest-Work-Learn-Play

Digital Experience

DigiTech Acceleration

Innovation

Digital Theme Park Animation & Movie Town

Digital Connectivity Hub

Digital

Global DigiTech Networking 24/7 Innovation Workspace

Industry Investment

International Internet Gateway Satellite and Space Center Digital Data Hub

Global Digital Player Destination 7

icn


สมาใมสฌมสรนักลนทภน ขธเชผญเข้าร่ทมกผจกรรมถพ กษาดมนาน IC Site Visit

ไออาร์พีซี บมจ.

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. โรงงาน จ.ระยอง

"ไออาร์พีซี" เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงกลั่นน้้ามัน และโรงงานปิโตรเคมี ตั้งอยู่ ย่านชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ พร้อมธุรกิจบริหาร และจัดการทรัพย์สินส่วนที่เป็นที่ดินเปล่าใน จ.ระยอง และจังหวัดอื่น ๆ กว่า 10,000 ไร่ ประกอบด้วยสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการด้าเนิน ธุรกิจ ทั้งท่าเรือน้้าลึก คลังน้้ามัน และโรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้้ามันของบริษัทฯ มีก้าลังการกลั่น 215,000 บาร์เรลต่อวัน จัดอยู่ในอันดับ 3 ของก้าลัง การกลั่นน้้ามันภายในประเทศ สามารถผลิตผลิตภัณ ฑ์น้ามันที่หลากหลาย ประกอบไปด้วยน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ น้้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน ยางมะตอย และผลิตภัณ ฑ์พลอยได้ต่าง ๆ นอกจากนี้ แนฟทาซึ่งได้จ ากกระบวนการกลั่น ยังน้าไปใช้เป็นวัตถุ ดิบส้าหรับผลิตโอเลฟินส์ และ อะโรเมติกส์ ซึ่งใช้เป็นสารตั้งต้นส้าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย และจ้าหน่ายให้กับโรงงานผลิตพลาสติกส้าเร็จรูปต่าง ๆ

กาหนดการ 05.30 – 06.00 น.

ลนทะเบฝฬน อร้ธมรับประทานธาหารท่าน ณ สมาใมสฌมสรนักลนทภน (ชัน้ 12) 06.00 – 09.00 น. ธธกเดผนทานจากสมาใมสฌมสรนักลนทภน เดผนทานถพน โธธาร์อฝซฝ บมจ. จ.ระฬธน 09.15 – 10.30 น. กล่าทต้ธนรับและรับฮั นการบรรฬาฬ ฌดฬ ฯม ้บรผหารขธนบรผษัท โธธาร์อฝซฝ บมจ.  ประทัตผและการเตผบฌตขธน โธธาร์อฝซฝ บมจ. ณ ธาใาร 10 ปฝ  กระบทนการบรผหารจัดการ และการใทบใภมใภณภาอการฯลผต (ด่ทน !!! รับจานทนจากัด)  แนททานญนการทา CSR 10.30 – 11.30 น.  เฬฝ่ฬมชมห้ธน Control Room  เฬฝ่ฬมชม Plant ต่าน ๆ รธบฌรนนาน  เฬฝ่ฬมชมท่าเรฟธ IRPC 11.30 – 12.00 น. ถาม – ตธบ กล่าทขธบใภณอร้ธมมธบขธนทฝ่ระลพกฌดฬ สมาใมสฌมสรนักลนทภน และถ่าฬภาอร่ทมกัน 12.00 – 13.00 น. รับประทานธาหารกลานทันร่ทมกัน 13.00 – 15.00 น. เดผนทานกลับสม่สมาใมสฌมสรนักลนทภน (กรภ นเทอฯ)

ใ่าธรรมเนฝฬม การถพ กษาดมนาน

ราใา (รทม VAT)

สมาชผกสมาใม

ท่านละ 1,605 บาท

บภ ใใลทัท่ โป

ท่านละ 1,926 บาท

...กาหนดการธาจมฝการเปลฝ่ฬนแปลนตามใทามเหมาะสม...

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผ่มเตผม แฯนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟ่ธสารธนใ์กร

 0 2936 1429 ต่ธ 202 (ใภณอัชญ์สลัญฬ์) ต่ธ 203 (ใภณเบญจทรรณ)  ฌปรดกรธกแบบตธบรับส่นกลับมาทฝ่ ฌทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail: Cus_service@ic.or.th, Phatsalunp@ic.or.th, Benjawank@ic.or.th


หมดปั ญหาเธกสารในใ้าน ด้ทฬการตัดบัญชฝทัตถภดผบ

แบบไร้เอกสาร กฤตฬา ทผชฬั ดผษฐ์ kittayad@ic.or.th

IC Focus ฉบับนฝ้ จะขธธนภญาตนาข้ธมม ลเกฝ่ฬทกับ การปรั บ ขั ้น ตธนและกาหนดระฬะเทลาญนการปฏผ บั ตผ น าน “ ก ร ณฝ เ ธ ก ส า ร น า น ตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ ตผ ด ปั ญ ห า ” มาประชาสัมอันธ์ญห้ทภกท่านทราบนะใะ เป็ นทฝ่ ท ราบกั น ดฝ ท่ า “ขั ้ น ตธนการปฏผ บั ตผ น าน ญนกรณฝเธกสารนานตัดบัญชฝทัตถภดผบทฝ่ฯ่านการตรทจจาก สมาใมหรฟธฯ่านการอผจารณาจากเจ้าหน้าทฝ่ BOI แล้ท อบปั ญหากรณฝต่าน ๆ และบรผษัทจะต้ธนรับโปแก้โขนัน้ เป็น ธฬ่านโร” ปั จ จภ บั น เมฟ่ ธ สมาใมตรทจอบข้ ธ ฯผ ด อลาดจาก เธกสารตัดบัญชฝทัตถภดผบขธนบรผษัทแล้ท สมาใมจะนามา บัน ทพ กฯลและแจ้ นญห้บ รผ ษั ท ทราบฯ่ า นระบบ IC Online เอฟ่ธทาการแก้โขญห้ถมกต้ธน หรฟธจาเป็นต้ธนฬกเลผกเธกสาร ชภ ดดันกล่าท แล้ทจพนทาการตัดบัญชฝทัตถภดผบญหม่ธฝกใรัน้ แต่เนฟ่ธนจากการปฏผบัตผนานดันกล่าทต้ธนญช้ ระฬะเทลา ญนการแก้โข ทาญห้มฝเธกสารในใ้านเป็นจานทนมาก ซพ่ นหาก โม่เร่นดาเนผนการแก้โขญห้ถมกต้ธนธาจมฝฯลต่ธบัญชฝราฬการ ทั ต ถภ ดผ บ ขธนบรผ ษั ท โด้ ดั น นั ้น BOI จพ น ปรั บ ขั ้น ตธนการ ท านานญห้ ก ระชับ ฬผ่ น ขพ้ น สมาใมจพ น ขธแจ้ น ขั ้น ตธนการ ปฏผบัตผนานญหม่ และกาหนดระฬะเทลาญนการรับเธกสารกลับโป แก้โขเป็นดันนฝ้ 1. เมฟ่ ธ บรผ ษั ท ฬฟ่ น เธกสาร*ข้ ธ มม ลการตั ด บั ญ ชฝ ทัตถภดผบมาฬันสมาใม ซพ่ นสามารถฬฟ่นโด้ 2 ช่ ธนทาน ใฟธ 1) ฯ่านระบบ IC Online 2) ฬฟ่นด้ทฬตนเธนทฝ่เใาน์เตธร์สมาใม

หลั น จากสมาใมโด้ ต รทจสธบข้ ธ มม ล รั บ เรฟ่ ธ น และประมทลฯลข้ ธ มม ล เรฝ ฬ บร้ ธ ฬแล้ ท บรผ ษั ท สามารถ ตรทจเชใ็ ฯลขธนข้ธมม ลและเธกสารโด้ ดันนฝ้ 1) กรณฝ ฬฟ่น ตั ดบั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผบ และส่ นข้ ธ มม ล ฯ่ า น ร ะ บ บ IC Online บ รผ ษั ท ส า ม า ร ถ ต ร ท จ เ ช็ ใ ฯ ล โด้ ท่ฝ เมนม > ตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ > ตรทจสธบข้ ธ มม ล นับตัน้ แต่ทันทฝ่ฬฟ่นใาร้ธนต่ธสมาใม 2) กรณฝ ฬฟ่ น ตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ ด้ ท ฬตนเธนทฝ่ เใาน์ เ ตธร์ ส มาใม (Flash Drive) บรผ ษั ท สามารถ ตรทจสธบฯลฯ่ า นระบบ IC Online โด้ ท่ฝ เมนม > ตัดบัญชฝทัตถภดผบ > ตรทจสธบฯลการอผจารณาการ ตัดบัญชฝ Diskette/Flash Drive นับแต่ทันทฝ่ฬฟ่นใาร้ธน ต่ธสมาใม 2. เมฟ่ธตรทจสธบฯลแล้ท อบท่า “เธกสารขธน ท่ า นตผ ด ปั ญหาโม่ ท่ า กรณฝ ญ ดกฎ ต าม” ญห้ บ รผ ษั ท ตผ ด ต่ ธ ขธรั บ เธกสารดั น กล่ า ทโด้ ท่ฝ แ ฯนกบรผ ก ารตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ เอฟ่ ธ น ากลั บ โปแก้ โ ข และจะต้ ธ นส่ น กลั บ ญห้ สมาใมภาฬญน 30 ทั น นั บ ตั ้น แต่ ทั น ทฝ่ ส มาใมแจ้ น ญห้ บรผษัททราบฯ่านระบบ IC Online 9

icn


แต่จากทฝ่กล่าทมาข้านต้น ปั ญหาเหล่านฝจ้ ะหมดโป เอฝฬนแใ่ท่านเปลฝ่ฬนทผธฝการทานานญนปั จจภ บัน “จากการ ตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ แบบมฝ เ ธกสาร มาเป็ น การตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ แบบโร้ เ ธกสาร (Paperless)” ซพ่ น จะเป็ น การ ตรทจข้ธมม ลการส่นธธกญนญบขนสผนใ้าขาธธก เทฝฬบกับ ข้ ธ มม ล การส่ น ธธกขธนกรมถภ ล กากร และฐานข้ ธ มม ล สมตรการฯลผตขธน BOI ญห้ถมกต้ธนก่ธนจพนจะตัดบัญชฝ ทั ต ถภ ดผ บ เท่ า นฝ้ กฎ จ ะสามารถจั ด การกั บ ปั ญ หาข้ ธ มม ล โม่ ถมก ต้ ธ นโด้ ธฝ กทั น้ ฬั น เป็ น การตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ แบบ โร้ เ ธกสาร ซพ่ นจะช่ ทฬญห้ บ รผ ษั ท ประหฬั ด โด้ ทั ้ น เทลา ใ่าญช้ จ่าฬ และธฟ่น ๆ ธฝกมากมาฬ

3. หากบรผ ษั ท โม่ น าเธกสารทฝ่ รั บ โปแก้ โ ขส่ น กลั บ ญห้ สมาใม ภาฬญน 30 ทั น ตามก าหนด สมาใมจะท าการ ฬกเลผกการตัดบัญชฝทัตถภดผบชภ ดนัน้ ทันทฝและจะฬกเลผกทภกกรณฝ 4. สมาใมจะแจ้นฯลการฬกเลผกญห้บรผษัทท่านทราบ ฯ่านระบบ e-Mail การปฏผ บั ตผ ต ามขั ้น ตธนข้ า นต้ น นฝ้ จะมฝ ฯ ลตั ้น แต่ ทั น ทฝ่ 1 กรกฎาใม 2560 เป็ น ต้ น โป ระฬะเทลา 30 ทั น ญนการรั บ เธกสารกลั บ โป ตรทจสธบและแก้ โ ข ในจะโม่ น้ ธ ฬจนเกผ น โปนะใะ เอราะ ทภ ก ใรั ้ น ทฝ่ ท่ า นฬฟ่ น เธกสารข้ ธ มม ล การตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ เมฟ่ธฯ่านการประมทลฯลแล้ท สมาใมจะญช้ เทลาญนการตรทจ เธกสารภาฬญน 3 ทันทาการ กฎจะทราบฯลแล้ทท่า “เธกสาร นัน้ ถมกต้ธ นหรฟธตผ ดปั ญหาเรฟ่ธนญด” ดันนัน้ จพนขธญห้ทภกท่า น ฌปรดตผดตามฯลการตรทจเธกสารขธนสมาใมโด้ตลธดเทลา และเมฟ่ธทราบฯลแล้ทท่านจะโด้ปฏผบัตผโด้ธฬ่านถมกต้ธนตาม ขัน้ ตธนต่ธโป

ฉบับนฝข้ ธะากเธาโท้เอฝฬนเท่านฝก้ ่ธนนะใะ สมาใม จะรทบรทมข้ธมม ล ข่าทสารสาใัญ นามาเล่าสม่กันฮั น และ ท่านสามารถตผด ตามข้ ธมม ล ข่าทสารเอผ่ มเตผ มโด้ท าน ICN และทฝ่ www.ic.or.th

RMTS 2011 – COUNTER SERVICE 1. ขธธนภ มั ตผ บั ญ ชฝ ร าฬการทั ต ถภ ดผ บ 1.1 ขธบั ญ ชฝ ร าฬการทั ต ถภ ดผ บ (BIRTMML) 1.2 ขธเอผ่ ม ชฟ่ ธ ราฬการทั ต ถภ ดผ บ (BIRTDESC) 1.3 ขธบั ญ ชฝ ร าฬการฯลผ ต ภั ณ ฑ์ และสม ต รการฯลผ ต (BIRTFRM) 1.4 ขธปรั บ ฬธดฐานข้ ธ มม ลทั ต ถภ ดผ บ (BIRTADJ) 2. ขธธนภ มั ตผ สั่ น ปล่ ธ ฬทั ต ถภ ดผ บ 2.1 ขธธนภ มั ตผ สั่ น ปล่ ธ ฬทั ต ถภ ดผ บ แบบปกตผ 2.2 ขธธนภ มั ตผ สั่ น ปล่ ธ ฬทั ต ถภ ดผ บ แบบใฟ น ธากร 2.3 ขธธนภ มั ตผ สั่ น ปล่ ธ ฬทั ต ถภ ดผ บ แบบถธนการญช้ ธนาใาร ใา้ ประกั น 3. ขธธนภ ญ าตฯ่ ธ นฯั น ญช้ ธ นาใารใา้ ประกั น ทั ต ถภ ดผ บ 3.1 ขธฯ่ ธ นฯั น ญช้ ธ นาใารใา้ ประกั น ทั ต ถภ ดผ บ

icn

4. ขธธนภ ญ าตตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ 4.1 ขธตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ 4.2 ขธปรั บ ฬธดทั ต ถภ ดผ บ 10

0 2936 1429 ต่อ 314 - 315 e-mail: counterservice@ic.or.th , www.ic.or.th


การใช้ สิทธิ ลดอัตราภาษี ตามความตกลงการค้ า เสรี ใภณกผจ จาลั ก ษณ์ ถรฝนภชถาสตร์ สานั กอผ กัดธัต ราถภลกากร กรมถภลกากร

อระราชก าหนดอผ กัดธั ตราถภ ลกากร อ.ถ. 2530 ก าหนดท่ า ขธนทฝ่ น าเข้ า มาญนหรฟ ธ ส่ น ธธกโปนธก ประเทถนัน้ ญห้เสฝฬธากรตามทฝ่ระบภ โท้ญนอผกัดธัตราตาม อระราชกาหนด ฌดฬการญห้สผทธผอผเถษทานภาษฝ ถภลกากร ตามใทามตกลนการใ้ า ระหท่ า นประเทถเป็ น โปตาม บทบั ญ ญั ตผ ญ นมาตรา 14 แห่ น อระราชก าหนดฉบั บ ดันกล่าท ซพ่ นญห้ธานาจรัฐมนตรฝท่าการกระทรทนการใลัน ฌดฬใทามเหฎนชธบขธนใณะรัฐมนตรฝ สามารถประกาถ ฬกเท้น หรฟธลดจากธัตราทฝ่กาหนดโท้ สาหรับขธนทฝ่มฝ ถผ่นกาเนผดจากประเทถภาใฝโด้ กฎท่า ด้ท ฬถผ่ นกาเนผด สผน ใ้า (Rules of Origin) เป็ น กฎทฝ่ ป ระเทถภาใฝ ร่ ท มกั น ก าหนดขพ้ น เอฟ่ ธ ญช้ เ ป็ น สั ญ ชาตผ ข ธนสผ น ใ้ า เนฟ่ ธ นจากสผ น ใ้ า ส่ ท นญหญ่ มฝ ธนใ์ประกธบจากหลาฬประเทถ และธาจผ่านกระบทนการ ผลผตจากหลาฬประเทถ กฎท่าด้ทฬ ถผ่นกาเนผดสผนใ้าจพนเป็นเกณฑ์ร่ทม ขธนภาใฝเอฟ่ธจาแนกท่าสผนใ้านัน้ โด้ถผ่นกาเนผดทฝ่จะสามารถโด้รับ สผทธผอผเถษทานภาษฝ ถภลกากร ตามใทามตกลนการใ้าเสรฝ นัน้ ๆ หรฟธโม่

ใทามตกลนการใ้ า เสรฝ ส่ ท นญหญ่ ท่ฝ ป ระเทถโทฬ ทานัน้ มักญช้ หนันสฟธรับรธนถผ่นกาเนผดสผนใ้า (Certificate of Origin : CO) ทฝ่ธธกฌดฬหน่ทฬนานทฝ่มฝธานาจตาม ทฝ่ระบภ โท้ญนแต่ละใทามตกลนขธนประเทถสมาชผกผม ้ส่นธธก (ผม ้ผลผต) เป็นหลักฐานฬฟนฬันการโด้ถผ่นกาเนผดขธนสผนใ้า เอฟ่ ธ ขธรั บ สผ ท ธผอผ เ ถษทานภาษฝ ถภ ล กากร ฌดฬมฝ ชฟ่ธ เรฝ ฬ ก ต่ า น ๆ กั น โป เช่ น Form D ส าหรั บ การใ้ า ญนกลภ่ ม ธาเซฝฬน, Form E สาหรับการใ้าเสรฝธาเซฝฬนกับจฝน เป็นต้น ปั จจภ บันมฝการนาระบบรับรธนถผ่นกาเนผดสผนใ้าด้ทฬตนเธน มาญช้ กับบานใทามตกลน ซพ่ นผม ้นาเข้าสามารถตรทจสธบ ราฬละเธฝ ฬ ดการรั บ รธนถผ่ น ก าเนผ ด สผ น ใ้ า ตามเนฟ่ ธ นโข ทฝ่แตกต่านกันโปตามข้ธตกลนแต่ละฉบับก่ธนนามาแสดน ต่ธกรมถภลกากร มฝการนาเข้าสผนใ้าและมฝใทามประสนใ์ ขธญช้ สผทธผฯ ตามใทามตกลนเขตการใ้าเสรฝ ฉบับต่าน ๆ ญห้ตรทจสธบ ดันนฝ้ • สผ น ใ้ า ทฝ่ จ ะ น า เ ข้ า ธ ฬม ่ ญ น อผ กั ด ถภลกากรญด • สผนใ้าทฝ่จ ะนาเข้า นัน้ มาจากประเทถ ทฝ่ โ ด้ รั บ สผ ท ธผ ห รฟ ธ โม่ ฌดฬดม โ ด้ จ าก ประกาถกรมถภลกากรทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนกับ ใทามตกลนการใ้าเสรฝแต่ละฉบับ 11

icn


• หากสผ น ใ้ า นั ้น น าเข้ า มาจากประเทถทฝ่ โ ด้ รั บ สผ ท ธผ แ ล้ ท ญห้ ต รทจสธบต่ ธ ท่ า เป็ น สผ น ใ้ า ทฝ่โด้รับสผทธผการลด หรฟธฬกเท้นธากรหรฟธโม่ และญนธั ตราธากรเท่ าญด จากเธกสาร แนบท้าฬประกาถกระทรทนการใลั นสาหรั บ เขตการใ้าเสรฝแต่ละฉบับ

• กรณฝ ท่ฝ สผ น ใ้ า น าเข้ า มาจากประเทถทฝ่ ธ ฬม ่ ภาฬญต้กรธบการเจรจามากกท่าหนพ่นใทาม ตกลนการใ้าเสรฝ ผม ้นาเข้าสามารถอผจารณา เลฟธกญช้ สผทธผลดหรฟธฬกเท้นธากรตามใทาม เหมาะสม และเมฟ่ธเลฟธกญช้ สผทธผญดแล้ทจะต้ธน ปฏผ บัตผ ตามเนฟ่ธ นโขทฝ่โ ด้กาหนดโท้ต ามใทาม ตกลนเขตการใ้าเสรฝฉบับนัน้ ๆ • ญห้ ปฏผ บั ตผอผ ธฝการถภล กากรตามประกาถกรม ถภลกากรทฝ่เ กฝ่ฬทข้ธ นกับ ใทามตกลนการใ้ า เสรฝแต่ละฉบับ ทั ้ น นฝ้ การ น าเข้ า ฌดฬญ ช้ สผ ท ธผ อผ เ ถษ ภาฬญ ต้ เขตการใ้ า เสรฝ เป็ น การญห้ สผ ท ธผ ญ นเรฟ่ ธ นขธนธั ต ราภาษฝ ถภลกากรเท่านัน้ หากสผนใ้าทฝ่นาเข้านัน้ เป็นขธนต้ธนห้าม ขธนต้ธนกากัด ขธนใทบใภ ม หรฟธขธนต้ธนดาเนผน การ ตามกฎหมาฬหรฟ ธ ระเบฝ ฬ บปฏผ บั ตผ ธฟ่ น ญดตามการน าเข้ า ต้ธนปฏผบัตผตามกฎหมาฬทฝ่ท่าด้ทฬขธนนัน้ ๆ

สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

เทคนิคการบริหารระบบคลังสินค้า ทันธันใารทฝ่ 27 มผถภนาฬน 2560 เทลา 8.30-16.00 น. ณ ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ สธบถามเอผม่ เตผม ฌทร 0 2936 1429 ต่ธ 210 (ใภณถถผนทร์ชล), 206 (ใภณกาญจนา) สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

สผทธผอเผ ถษทานภาษฝถภลกากร กับเขตการใ้าเสรฝ FTA ทันเสาร์ท่ฝ 24 มผถภนาฬน 2560 เทลา 8.30-16.00 น. ณ ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ icn 12


สมาใมสฌมสรนักลนทภน ขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

ขัน้ ตธน

การขธธนภญาตทานาน ขธนชาทต่านชาตผญนประเทถโทฬ หัทข้ธการสัมมนา  ขัน้ ตธนการขธญบธนภญาตทานาน (Work Permit) ภาฬญต้ กฎหมาฬอผเถษตาม อ.ร.บ. การทานานขธนในต่านด้าท อ.ถ. 2551  ระเบฝฬบ หลักเกณฑ์ การอผจารณาญห้ในต่านด้าทเข้ามา ทานานญนประเทถโทฬ  บทลนฌทษขธนนาฬจ้านและในต่านด้าทตาม อ.ร.บ. ฉบับญหม่  อระราชบัญญัตผในเข้าเมฟธน อ.ถ. 2522 และกฎกระทรทน ระเบฝฬบ และใาสัน่ ทฝ่เกฝ่ฬทข้ธน  การฬฟ่นขธรับการตรทจลนตรา (ทฝซ่า) เอฟ่ธเข้ามาญน ราชธาณาจักร และประเภทขธนทฝซ่า  การฬฟ่นใาร้ธนขธธฬม ่ต่ธญนราชธาณาจักร  การฬฟ่นใาร้ธนขธสนทนสผทธผการเดผนทานกลับเข้ามาญน ราชธาณาจักร  การแจ้นทฝ่อักธาถัฬขธนในต่านด้าทเอฟ่ธธฬม ่ญน ราชธาณาจักรเกผน 90 ทัน  การแจ้นอ้นหน้าทฝ่  การฬฟ่นใาร้ธนขธมฝถนผ่ ทฝ่ธฬม ่ญนราชธาณาจักร

ทันธันใารทฝ่ 13 มผถนภ าฬน 2560 เทลา 8.30-16.00 น. ณ ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ ใภณทผรดา ฬม ทะเทส ผม ้เชฝ่ฬทชาญด้านญบธนภญาตการทานาน ขธนในต่านด้าท

อ.ต.ธ.หญผน นัฐทผนถภ หัสดผนทร ณ ธฬภ ธฬา ทผ ท ฬากรผม ้ เ ชฝ่ ฬ ทชาญด้ า นการ ตรทจในเข้าเมฟธน

ธัตราใ่าสัมมนา

เหมาะสาหรับ เจ้ า ขธนกผ จ การ ผม ้ บ รผ ห าร ผม ้ จั ด การฝ่ าฬบภ ใใล ฝ่ าฬ กฎหมาฬ ทฝ่มฝหน้าทฝ่รับผผดชธบญนการตผดต่ธประสานนานการ ขธธนภ ญ าตท านานขธนชาทต่ า นชาตผ ฌรนนาน*บรผ ษั ท ทฝ่ มฝ แรนนานในต่านด้าท เจ้าหน้าทฝ่ประสานนานบฝฌธโธ และผม ้ทฝ่ สนญจทัท่ โป

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม แผนกฝพ กธบรมและบรผการนักลนทภน  0 2936 1429 ต่ธ 209 (ใภณปฤษณา) ฌทรสาร 0 2936 1441-2

E-mail: pritsanak@ic.or.th หรฟธ www.ic.or.th

ประเภท

ธัตราใ่าสัมมนา

สมาชผก

2,675

บภ ใใลทัท่ โป

3,745

* อัตราข้ างต้ นเป็ นราคาต่ อ 1 ท่ าน อัตรานีร้ วมค่ าเอกสาร อาหารว่ าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%


จับธุรกิจมา

ติกันดเถอะปีก [1]

จาลักษณ์ ขภ นอลแก้ท chamluck@gmail.com

แม้ ท่ า ตธนนฝ้ป ระเทถโทฬเราจะตฟ่ น ตั ท ธฬ่ า นมาก กับใาท่า “ประเทถโทฬ 4.0 หรฟธ Thailand 4.0” ซพ่ นเป็น ฬภ ทธถาสตร์ ญหญ่ท่ฝส่ นฯลกระทบญห้ เกผ ดการเปลฝ่ฬ นแปลน ญนทภกภาใส่ทน จะเหฎนโด้จากโม่ท่าเรฟ่ธนญดต้ธนต่ธท้าฬด้ทฬ ใาท่า “4.0” ทัน้ สผ้น ธาทผ การถพ กษา 4.0, เทใฌนฌลฬฝ 4.0, ในโทฬ 4.0, ธภ ตสาหกรรม 4.0 และเกษตร 4.0 เป็นต้น นัน่ ใฟธ ถ้าเราโม่ปรับใทามใผด เปลฝ่ฬนอฤตผกรรม ทานาน แ ล ะ ญ ช้ ชฝ ทผ ต ญ ห้ ส ธ ด รั บ กั บ บ รผ บ ท ญ ห ม่ ญ น ฬภ ใ ดผ จผ ทั ล ดมเหมฟธ นท่าเราจะตกฬภ ใและโม่ทัน สมัฬ ส่ทนญนด้ านการ บรผ ฌ ภใซพ่ น ดม เ หมฟ ธ นท่ า จะโม่ ต้ ธ นเป็ น ห่ ท นกั น ทลมากนั ก เอราะเราเป็นนักช้ ธปนักญช้ ท่ฝโม่แอ้ญใรญนฌลก จะเหฎนโด้จาก ธัตราการก้มหน้าปั ดหน้าจธฌทรถัอท์มฟธถฟธ ซพ่ นน่าจะมฝญใร ส ารทจมาบ้ า นท่ า “ในโทฬญช้ ส มาร์ ท ฌฮนญนการท า เรฟ่ธนต่าน ๆ กฝ่ชทั่ ฌมนต่ธทัน มฝธภรกผจและธภ รกรรมทฝ่เปลฝ่ฬน รม ป แปลนร่า น ฬ้ าฬทฝ่ ตัน้ โปธฬม ่ บนธธนโลน์ ก่ฝ มากน้ธ ฬ” ซพ่ นตัทเลขการซฟ้ธขาฬสผนใ้าธธนโลน์ญนฌลกเสมฟธน น่าจะมฝ ธัตราการเตผบฌตทฝ่สมนมากกท่าการซฟ้ธขาฬแบบธธฮโลน์ ญนฌลกใทามเป็นจรผนมากขพน้ ธฬ่านเหฎนโด้ชดั สผ่นทฝ่เกผดขพน้ กฎใฟธ ฌชท์รมมหรฟธร้านใ้าจรผน โม่จาเป็น ต้ธนมฝมาก แใ่กระจาฬญห้ใรธบใลภมอฟน้ ทฝ่ทานเถรษฐกผจ ส าใั ญ หรฟ ธ ตลาดเป้ าหมาฬเท่ า นั ้น เอราะลม ก ใ้ า หรฟ ธ ฯม ้บรผฌภใต่ธโปธาจจะเดผนเข้าร้านใ้าเอฟ่ธทดลธนจับต้ธน สผ น ใ้ า แต่ เ มฟ่ ธ ถพ น เทลาซฟ้ ธ ขาฬจรผ น จะเข้ า โปเปรฝ ฬ บเทฝ ฬ บ สเปใและราใาทานธผนเทธร์เนฎต ตามมาด้ทฬการสั่นซฟ้ธ สผนใ้าธธนโลน์เป็นหลัก นฝ่จพน เป็นเหฎนฯลท่า “ทาโมธะโร หลาฬ ๆ ธฬ่ า นญนโทฬจพ น ขฬั บ ปรั บ ตั ท เข้ า สม่ ฬภ ใญหม่ ท่ฝ มฝ เทใฌนฌลฬฝ ส ารสนเทถและการสฟ่ ธ สารฯ่ า นเใรฟ ธ ข่ า ฬ โร้สาฬญนระบบดผจผทัลเป็นหัทญจสาใัญญนการเชฟ่ธมต่ธทภกใน เข้าด้ทฬกัน” โม่เท้นแม้แต่สผ่นทฝ่โม่มฝชฝทผต นัน่ ใฟธ เใรฟ่ธนจักร กฎจะใภฬกับเใรฟ่ธนจักรด้ทฬกันเธน ฌดฬฯ่านการธนภญาต จากเจ้าขธนเใรฟ่ธนจักรและธภ ปกรณ์นนั ้ ๆ icn

14

ทนจรการญช้ ชฝทผตขธนเราจะเรผ่มเปลฝ่ฬนแปลน ฬภ ใแรก แม่บ้ านทฝ่ เข้ าโปเลฟธ กซฟ้ ธสผน ใ้าต่ าน ๆ ญนซภ ปเปธร์ มาร์ เกฎ ต สามารถญช้ ส มาร์ ท ฌฮนส่ ธ นโปทฝ่ สผ น ใ้ า ทฝ่ ส นญจ ข้ ธ มม ล ราฬละเธฝ ฬดตลธดจนราใาและส่ท นลดอผเ ถษขธนสผน ใ้ า ตัทนัน้ กฎจะปรากฏฌดฬโม่ต้ธนอลผกดมฉลาก และเมฟ่ธส่ธนโป ดม สผ น ใ้ า ประเภทเดฝ ฬ ทกั น แต่ ใ นละแบรนด์ กฎ จ ะขพ้ น ข้ ธ มม ล เปรฝ ฬบเทฝฬ บขพ้นมาญห้ เหฎ น เมฟ่ธ เลฟ ธกซฟ้ธสผ นใ้ าทฝ่ ถมกญจน าโป ญส่โท้ญนรถเขฎน ฯ่านโปญนช่ ธนทานธธก ราฬการสผนใ้าทฝ่ซฟ้ธ ทั ้น หมดกฎ จ ะปรากฏขพ้ น บนจธขนาดญหญ่ เ รฝ ฬ นฬาทเป็ น หานท่า ท อร้ ธมราใารทมทภกราฬการญห้เราเลฟธกจ่าฬโด้ ฯ่านบัตรเใรดผตหรฟธเอฝฬนญช้ สมาร์ทฌฮนแตะอร้ธมสแกน นผท้ มฟธเท่านัน้ สาหรับในทานานทฝ่โม่มฝเทลากฎสามารถสั่นสผนใ้า ฯ่านเทฎบโซต์หรฟธแธอบนมฟธถฟธ ฌดฬเลฟธกเทลาทฝ่จะมารับ สผนใ้า ห้านสรรอสผนใ้าหรฟธซภ ปเปธร์มาร์เกฎตกฎจะมฝบรผการ ทัน้ จัดส่นถพนบ้าน (ซพ่ นแน่นธนมฝใ่าญช้ จ่าฬเอผ่มเตผม) หรฟธมฝ จภ ดจธดรถเอฟ่ ธรับ สผน ใ้า ดั นนัน้ เมฟ่ ธถพ นเทลาเลผ กนานกฎจ ะ ขับรถโปรับญนเส้นทานทฝ่ตนเธนต้ธนฯ่านก่ธนกลับเข้าบ้าน สผน ใ้า และธาหารต่า น ๆ ทฝ่ เ ราซฟ้ธ มาเมฟ่ธ น าเข้า จั ดเกฎบ ญน ตม้เฬฎน มันจะสแกนรหัสสผนใ้าและทาหน้าทฝ่เหมฟธนใลันสผนใ้า ฬ่ธม ๆ แสดนสถานะและจานทนทฝ่เหลฟธธฬม ่บนหน้าจธ


ฬภ ใ ต่ ธ ม า เ มฟ่ ธ ธภ ป ก ร ณ์ เ ใ รฟ่ ธ น ญ ช้ ภ า ฬ ญ น บ้ า น มฝใทามสามารถเสมฟธนเป็นใธมอผทเตธร์ฬ่ธม ๆ ธฝกทัน้ ฬัน เชฟ่ธมต่ธกับฌลกเสมฟธนฯ่านเใรฟธข่าฬธผนเทธร์เนฎต หากเรา ป้ ธนเนฟ่ธนโขหรฟธใาสั่นญห้กับสผนใ้าบานราฬการทฝ่เราใผดท่า ต้ธนมฝตผ ดบ้านธฬม ่เสมธ เมฟ่ธ สผนใ้าและธาหารบานชนผดญน ตม้ เ ฬฎ น หมดหรฟ ธ ญกล้ ห มด มั น จะส่ น ใ าสั่ น โปทฝ่ ร้ า นใ้ า ทฝ่ เ รา กาหนดโท้เธนฌดฬธัตฌนมัตผ ดันนัน้ ธะโรทฝ่เป็นการกระทาซ้ า ๆ ฌดฬโม่ต้ธนญช้ ใทามใผดอผจารณามาก กฎจะถมกทดแทนแบบทฝ่ หลาฬ ๆ ในกั น ทลฌดฬโม่ ต้ ธ นสนสั ฬ สผ่ น ทฝ่ เ หลฟ ธ ธฬม ่ กฎใฟ ธ นานหรฟธกผจกรรมทฝ่เราต้ธนอพ่นอาธารมณ์ใทามรม้สพกและ การใผดอผจารณาแบบมนภษฬ์เท่านัน้ สผ่นเหล่านฝเ้ รผ่มเกผดขพ้นญนประเทถอัฒนาแล้ท และเชฟ่ธท่า ด้ทฬใทามทฝ่เป็นฌลกาภผทัตน์ การเปลฝ่ฬนแปลนเหล่านฝจ้ ะขฬับ เข้ามาญนประเทถโทฬเรฎทขพ้น ดันนัน้ เราต้ธนแฬกแฬะท่าธะโรทฝ่ เราฬันต้ธนการดารนในธฬม ่ญนแบบธรรมชาตผและใทามฬัน่ ฬฟน และธะโรทฝ่เราต้านทานกระแสโม่โหทกฎต้ธนปรับตัทญห้ทันกับ สภาอแทดล้ธมญหม่ท่กฝ าลันจะมา หากอผจารณาช่ ทนเทลาขธนในเราญน 1 ทัน ฌดฬเรผ่มต้น กันตัน้ แต่เช้ าตฟ่นมา ในฬภ ใ Baby Boomer ธาจจะกาลัน รับประทานธาหารเช้ าร่ทมกันกับในญนใรธบใรัท หรฟธโป เสทนากันตามร้านกาแฮเอฟ่ธแลกเปลฝ่ฬนข่าทสาร ส่ทนใน Gen X ธาจนั่น ธฬม ่ ห น้ า จธทฝ ทฝ เ อฟ่ ธ ตผ ด ตามข่ า ทสารและ ราฬนานข่าทสรภ ป แต่ในรภ ่นญหม่ Gen Y ในธฬม ่หน้ าจธ แทฎบเลฎตหรฟธสมาร์ทฌฮน และธาจตฟ่นขพ้นมาอร้ธมกับใท้า ฌทรถัอท์มาดมท่ามฝข้ธใทามธะโรแจ้นเตฟธนขพ้นมาเป็นสผ่นแรก เสฝฬด้ทฬซ้ า การทานานแบบข้ามททฝปข้ามประเทถ เกผดขพ้นโด้จน กลาฬเป็นเรฟ่ธนปกตผ โม่แปลกทฝ่ขณะเรานธนหลับ ในธฝกซฝกฌลก หนพ่นกาลันทานานกันธฬ่านขฬันขันแขฎน เมฟ่ธถพนเทลาเลผกนาน ทภกในส่นโฮล์นานและใทามต้ธนการมาฬันธฝกซฝ กฌลกหนพ่น เมฟ่ ธ ฯม ้ ใ นธฝ ก ซฝ กฌลกหนพ่ น ตฟ่ น มาท านานกฎ เ ปผ ดโฮล์ น านและ ใทามต้ธนการนัน้ อร้ธมกับลนมฟธดาเนผนการต่ธเนฟ่ธนจน เสรฎจสผน้ และส่นกลับโป ทภกธฬ่านเสรฎจสรรอโด้ภาฬญนโม่ถพนทัน ฯ่า นใทามเชฝ่ ฬ ทชาญและใทามชานาญขธนในทฝ่ ธาจจะ ต่านเชฟธ้ ชาตผ สฝฯผท และทัฒนธรรม มันจพนเป็นการทานานทฝ่ โม่ ญ ช่ เอฝ ฬ นแใ่ Cross-Function ข้ า มะ่ าฬข้ า มแฯนกญน ธนใ์กรเดฝฬทกันเท่านัน้ หากแต่เป็นการทานานแบบ CrossCultural ทฝ่ ข้ า มทั ฒ นธรรม ภาษา และชนชาตผ กั น เลฬ ทฝเดฝฬท ใทามใผดและจรผตขธนในทานานฬภ ในฝจ้ พนต้ธนเป็นโป แบบหลากทผ ถฝ ห ลาฬทั ฒ นธรรม โม่ มฝ ข ธบเขต สถานทฝ่ และเทลาขทานกัน้

ข้ธ สั นเกตใฟธ ชฝ ทผต ขธนธภ รกผจ เรผ่ มสั ้น แต่ ชฝทผต ขธน ในเราฬฟนฬาท การทานานแบบธฬม ่ธนใ์กรเดฝฬทตัน้ แต่เรผ่ม จนเกษฝ ฬ ณ จพ น แทบจะเป็ น โปโด้ ฬ ากมากญนฬภ ใปั จจภ บั น ฬผ่นธนใ์กรภาใเธกชนโม่ต้ธนห่ทน การเปผ ดและการปผ ดขธน หน่ทฬธภ รกผจหนพ่น ๆ เกผดขพ้นโด้ธฬ่านน่าฬดาฬ การจ้านนาน แบบระฬะฬาท หรฟธการเข้านานแบบฬฟดหฬภ ่นเทลา ธาจจะ กลาฬเป็ น เรฟ่ ธนล้ า สมั ฬ โปเสฝฬ แล้ ท เอราะทภ กในสามารถ ทานานทฝ่โ หนกฎ โด้ ญนเทลาญดกฎโ ด้ และธาจจะทานานญห้กับ ลมกใ้ าหรฟธ ธนใ์กรทฝ่ หลากหลาฬอร้ ธมกัน โปญนใราเดฝฬ ท โม่ต้ธนห่ทนท่าใธมอผทเตธร์ หภ่นฬนต์ หรฟธ AI จะมาแทน ทฝ่เรา เอราะมันมาแล้ท และจะมามากขพ้น เรฎทขพ้นตามลาดับ นานทฝ่ ต้ ธ นญช้ ใ ทามใผ ด สร้ า นสรรใ์ นานทฝ่ ต้ ธ นญช้ ก าร ตัดสผนญจทฝ่โม่มฝแบบแฯน นานทฝ่ต้ธนประสานสผบทผถ นานทฝ่ต้ธน เนรมผตสผ่นญหม่ นานทฝ่ต้ธนญช้ ธารมณ์ใทามรม้สพก นานทฝ่ต้ธนเข้า ญห้ ถพนจผ ตญจฯม ้ ใน และนานทฝ่ ต้ ธนฬฟ ดหฬภ ่ นตามใทามต้ ธนการ ลมกใ้า จพนกลาฬเป็นทักษะญหม่ญนธนาใต (Skills for Future) ฯลการสารทจเมฟ่ธปฝ 2015 และราฬนานโท้เมฟ่ธต้นปฝ 2016 ฌดฬ The McKinsey จากฯม ้เชฝ่ฬทชาญ 300 ใน ญนเฬธรมนฝ ญฝ่ ป่ภ น และสหรั ฐ ธเมรผ ก า ถพ น การเปลฝ่ ฬ นแปลนทั ถ นใตผ เกฝ่ ฬ ทกั บ ธภ ตสาหกรรม 4.0 และใทามใฟ บ หน้ า ญนการ ด าเนผ น การฌดฬเฉอาะธฬ่ า นฬผ่ น ญนด้ า นการญช้ อ ลั น นาน ธัจฉรผฬะ การเอผ่มประสผทธผภาอซัออลาฬเชนแบบเรฝฬลโทม์ การตรทจสธบและใทบใภมระฬะโกล การจัดการใภณภาอ และกระบทนการฯลผตด้ทฬระบบดผจผทัล อบท่า บานบรผษัท ฬันในประสบปั ญหาญนหลาฬด้าน ธาทผ การประสานนาน ระหท่านหน่ทฬนานต่าน ๆ การรักษามาตรฐานด้านใทาม ปลธดภั ฬ ทานธผ น เทธร์ เ นฎ ต และการก าหนดใทามเป็ น เจ้าขธนข้ธมม ลเมฟ่ธทานานร่ทมกับฯม ้ญห้บรผการ ใทามกล้าหาญ ทฝ่จะลภกขพน้ มาเปลฝ่ฬนแปลน และการสรรหาบภ ใลากรทฝ่จาเป็น บรผษัทขนาดญหญ่ขธนโทฬทฝ่มฝกาลันใทามสามารถ และใทามอร้ธมด้านการลนทภน โด้ทานแฯนและดาเนผนการ โปบ้านแล้ท แต่สาหรับฯม ้ฯลผตส่ทนญหญ่ฬันในดผน้ รนกับการ หาทผธฝปลดลฎธกใ่าต่าน ๆ จาก Industry 4.0 มฝการปฏผบัตผ 5 ขัน้ ตธน ทฝ่เราใทรอผจารณา 1. ฯม ้ฯลผตใทรมภ ่นเน้นการปรับเปลฝ่ฬนสม่ 4.0 ญนส่ทน ทฝ่จาเป็นเร่นด่ทน โม่ใทรทภ่มทภนเปลฝ่ฬนแปลน โปเสฝ ฬ หมดทภ ก ธฬ่ า นจนเกผ น ก าลั น และบานใรัน้ ธาจจะอบท่ามันโม่โด้ จาเป็นขนาดนัน้

15

icn


2. บรผ ษั ท ต่ า น ๆ โม่ ใ ทรกลั ท ทฝ่ จ ะญช้ เ ทใฌนฌลฬฝ ญนการท านาน ใทามจรผ น แล้ ท เรามฝ ใ ทามสามารถญช้ มันธฬม ่แล้ท สันเกตญห้ดฝสมาร์ทฌฮนญนทภกทันนฝ้ “แทบจะ เข้ามาจัดการชฝทผตขธนเราเกฟธบจะทภกเรฟ่ธน” แสดนท่าเรา มฝ ทั ก ษะมากอธทฝ่ จ ะญช้ มั น เอราะการฯลผ ต แบบ 4.0 มันกฎโม่ต่านกันเท่าญด 3. ระบบการฯลผตแบบ 4.0 จรผน ๆ ต้ธนญช้ ใทามรม้ ใทามเชฝ่ ฬทชาญหลาฬด้ านฯสมฯสานกัน ดั นนัน้ การ รทมกลภ่มขธนฯม ้ญห้บรผการด้านเทใฌนฌลฬฝแบบใรบทนจร จะเข้ามาแทนทฝ่ฯม้ญห้บรผการราฬเดฝฬท

4. ใภณใ่าทฝ่เกผดขพน้ จากการทานานแบบ Industry 4.0 จะเกผดขพ้นโด้ดฝ จาเป็นต้ธนมฝทฝมข้ามสาฬนานทฝ่ทภ่มเท ฯลั ก ดั น นทั ต กรรมตามทั ฒ นธรรมทฝ่ เ ปผ ดกท้ า น เอฟ่ ธ เปลฝ่ฬนแปลนและทดลธนสผน่ ญหม่ ๆ 5. โม่ญช่ แใ่ระบบการฯลผตเท่านัน้ หากแต่ฬันต้ธน ญช้ ฌมเดลธภ รกผจญหม่ การแอ้ชนะญนทานธภ รกผจฬภ ใญหม่เกผดขพน้ โด้ ธฬ่ านรทดเรฎท จนดม เหมฟธ นท่ าทนจรชฝ ทผต ขธนธภ รกผ จ มั น สั ้น จนเหลฟ ธ เชฟ่ ธ ดาราบานในหรฟ ธ ธภ รกผ จ บานราฬ จพนธาจเตผบฌตโด้ญนข้ามใฟน และลาฌรนโปญนเทลาโม่ก่เฝ ดฟธน ฌดฬมฝ 8 ตัทขับเใลฟ่ธนสาใัญ ทฝ่เราต้ธนเปลฝ่ฬนแปลน และเชฟ่ ธ มฌฬนมั น เข้ า กั บ ฌลกดผ จผ ทั ล เอฟ่ ธ มภ ่ นสม่ ร ะบบการ ท านานญหม่ ญ นฬภ ใธภ ตสาหกรรม 4.0 บรผ ษั ท ทฝ่ ป รพ ก ษา ชัน้ นาโด้นาเสนธและธธผบาฬโท้ธฬ่านน่าสนญจ ดันนฝ้ 1. ทรั อ ฬากรและกระบทนการ (Resource/ Process) จะต้ธนเป็นโปธฬ่านชาญฉลาดเอฟ่ธลดการญช้ ทรั อ ฬากรทฝ่ สผ้ น เปลฟ ธ น ธฝ ก ทั ้ น ฬั น หาจภ ดสมดภ ล และ เหมาะสมกั บ ระบบการฯลผ ต ขธนธนใ์ ก รโด้ ด้ ท ฬ ธาทผ ระบบการจัดการอลันนานชาญฉลาด (Smart Grid) ทฝ่ สามารถเลฟ ธ กญช้ อ ลั น นานจากแหล่ น ทฝ่ ห ลากหลาฬ (อลันนานหลัก และอลันนานทดแทน) ธฬ่านเหมาะสมกับ ต้ น ทภ น และช่ ทนเทลา ธฝ ก ทั ้ น ฬั น สามารถมธนเหฎ น กร ะ บ ท น ก า ร ฯ ลผ ต แ ล ะ สถ า น ะ ญ น เ ชผ น ข้ ธ มม ล จ า ก ห้ธนใทบใภม (Smart War Room) โด้ทันทฝ ฯ่านธภ ปกรณ์ ตรทจจับสัญญาณหรฟธเซนเซธร์ 2. การจั ด สรรและญช้ ป ระฌฬชน์ จ ากสผ น ทรั อ ฬ์ (Asset Utilization) ฌดฬเใรฟ่ธนจักรจะมฝใทามฬฟดหฬภ ่น มากขพ้น สามารถปรับเปลฝ่ฬนหน้าทฝ่การทานาน ฬ้าฬตาแหน่น จภ ดทฝ่ตผดตัน้ ใทบใภมสั่นการโด้จากระฬะโกล ใาดการณ์ ข้ธบกอร่ธนล่ทนหน้าเอฟ่ธนาโปจัดทาแฯนการบารภ นรักษา ซพ่ นแน่ นธนท่ าหากเราสามารถเดผ นเใรฟ่ ธนจั กรฌดฬโม่ เสฝ ฬ สะดภด หฬภ ดซ่ ธม การฯลผตกฎต่ธเนฟ่ธน icn

16

3. การทานานร่ทมกันระหท่านในและหภ่นฬนต์ (Labor Human-Robot Collaboration) ช่ ทฬญห้การทานานมฝใทาม ต่ ธ เนฟ่ ธ น ลฟ่ น โหลแบบโร้ ร ธฬต่ ธ และทฝ่ ส าใั ญ “นานทฝ่ ต้ ธ นการใทามแม่ น ฬ าเทฝ่ ฬ นตรนสม น นานทฝ่ ธ ฬม ่ ญ นสภาอ โม่ปลธดภัฬและเสฝ่ฬนธันตราฬ นานซ้ า ๆ ทฝ่ในธาจเหนฟ่ธฬ หรฟธเมฟ่ธฬล้า หภ่นฬนต์กฎจะเข้ามาทาแทน” 4. การจัดการสผนใ้าในใลัน (Inventories) ทาญห้การ บรผหารและจัด เกฎบเป็นโปธฬ่านมฝ ประสผท ธผภาอ โม่ท่า จะเป็ น ทัตถภดผบ ชผ้นส่ทน หรฟธสผนใ้าสาเรฎจรม ป ทฝ่เรารม้ปรผมาณและ สถานทฝ่จัดเกฎบ ช่ ทฬทาญห้การตรทจสธบถมกต้ธนตลธดเทลา ธฝกทัน้ ฬันเรฝฬกญช้ หรฟธเบผกธธกมาโด้ฌดฬน่าฬ 5. การจัดการใภณภาอ (Quality) โม่ท่าจะเป็นการ ใทบใภ ม กระบทนการฯลผ ต การตรทจสธบสผ น ใ้ า ระหท่ า น ฯลผต การตรทจจับขธนด้ธฬใภณภาอ รทมโปถพนการใัดแฬก ขธนทฝ่มฝข้ธบกอร่ธนฯผดอลาดธธกจากสาฬการฯลผต 6. การสร้านสมดภลระหท่านใทามต้ธนการขธนตลาด และกาลันการฯลผต (Supply-Demand Match) แน่นธนท่า ใทามถม ก ต้ ธ นสมบม ร ณ์ ข ธนข้ ธ มม ล เป็ น ปั จ จั ฬ อฟ้น ฐาน แต่ กระนัน้ การทผเใราะห์เอฟ่ธนาโปสม่การอฬากรณ์และตัดสผนญจ จะต้ธนตามมา 7. การฯลผตสผนใ้าญห้ตรนกับใทามต้ธนการขธนตลาด และทันกับเทลาทฝ่ลมกใ้าต้ธนการญช้ นาน (Time to Market) ด้ทฬระบบการฯลผต ทฝ่มฝใทามฬฟดหฬภ ่น จพ นทาญห้การทานาน ร่ทมกันระหท่านฯม ้ฯลผตและฯม ้บรผฌภใมฝใทามญกล้ชผดกันมากขพ้น ธฝกทัน้ ฬันสามารถสร้านสรรใ์ฯลนานญหม่ ๆ ร่ทมกัน 8. การบรผการก่ธนและหลันการขาฬ (Service/After Sales) การแนะนาฯลผตภัณฑ์ญหม่ฯ่าน FB Live ตธบใาถาม ข้ ธ สนสั ฬ เหมฟ ธ นนั่ น ใภ ฬ กั น แบบเหฎ น หน้ า ฯ่ า น Facetime ทดลธนญช้ นานฯ่านฌลกเสมฟธนเมฟ่ธญส่หน้ากากหรฟธแท่นตา VR เข้าร่ทมกลภ่มเอฟ่ธแลกเปลฝ่ฬนประสบการณ์ฯ่าน Line Chat จะเหฎนท่าการดาเนผนธภ รกผจญนปั จจภ บันจาเป็นเอฝฬนญด ทฝ่ จ ะต้ ธ นอลผ ก ฯั น กระบทนการท านานขธนตนเธนญห้ สธดใล้ ธ นและใล้ ธ ฬตามโปกั บ สถานการณ์ ข ธนทนการ ธภ ตสาหกรรม กลทผธฝการฯลผต และแทดทนการตลาด ทฝ่มฝการ ปรับตัท และก้าทหน้าธฬ่านต่ธเนฟ่ธน ญนฉบับหน้ามาตผดตามต่ธกันใรับท่า “การจะตผดปฝ กญห้ ธภ รกผ จ สามารถบผ น ธฬม ่ โ ด้ ท่ า มกลานสมรภม มผ ก ารแข่ น ขั น ทัน้ ด้านการฯลผต การขาฬ และการตลาด ใทรจะต้ธนปรับ สมตรการบรผหารธนใ์กรกันธฬ่านโร” ภาอจาก : http://indianonlineseller.com/wp-content/uploads/2016/04/online-shopping.jpg


ใภณทัชระ ปผ ฬะอนษ์ ทฝ่ป รพ ก ษาธนใ์ ก รเธกชนชัน้ นา ด้านการนาเข้ า และส่น ธธก

การหาเนผนทภนหมภ นเทฝฬน

เอฟ่ธญช้ ญนการทาธภ รกผจส่นธธก

ฯม ้ประกธบการธภ รกผจส่นธธกสามารถหาเนผนทภน หมภ นเทฝ ฬ นช่ ทฬญห้ ธภ รกผ จ การใ้ า ด าเนผ น โปโด้ ธ ฬ่ า น ใล่ธนตัท ด้ทฬการขธกม้เนผนกับ ธนาใาร เอฟ่ธนาเนผน โปญช้ เป็นเนผนทภนหมภ นเทฝฬนญนการซฟ้ธทัตถภดผบ จ่าฬใ่านา้ ใ่าโฮ ใ่าแรน เอฟ่ธฯลผตสผนใ้า ธนาใารเรฝฬกสผนเชฟ่ ธ ประเภทนฝ้ ท่ า “แอใกผ้ น เใรดผ ต (Packing Credit)” ฯม ้ประกธบการญช้ เธกสาร L/C, สัญญาซฟ้ธขาฬ, จานา สผนใ้า (ญบประททนสผนใ้า ) ทาญห้ฯม้ส่นธธกสามารถโด้ เนผนโปเป็นเนผนทภนหมภ นเทฝฬนญนกผจการโด้ก่ธนการส่นธธก ซพ่ นเป็นเนผนทภนหมภ นเทฝฬนระฬะสัน้ โม่เกผน 180 ทัน ทัน้ สกภล เนผนบาทและสกภลเนผนตราต่านประเทถ ฌดฬสามารถนาสัญญา ซฟ้ ธขาฬ, L/C หรฟ ธญบจ าน า มาขธกม้ สผ นเชฟ่ ธกั บธนาใารโด้ และเมฟ่ธโด้รับชาระใ่าสผนใ้าจากฯม ้นาเข้าญนต่านประเทถแล้ท จพนนาเนผนมาชาระใฟนญห้กับธนาใารญนภาฬหลัน

Pre-Shipment Financing (สผ น เชฟ่ ธ ก่ ธ นการส่ น ธธก) ใฟธ สผนเชฟ่ธระฬะสัน้ เอฟ่ธการส่นธธกโม่เกผน 180 ทัน ฌดฬธนาใารสนับสนภนทนเนผน P/C แก่ฯม้ส่นธธกหรฟธ ฯม ้ ฯ ลผ ต เอฟ่ ธ ส่ น ธธกและเอฟ่ ธ ญช้ เ ป็ น เนผ น ทภ น หมภ นเทฝ ฬ น ญนการจัดหาทัตถภดผบ ใ่าแรนนาน และใ่าญช้ จ่าฬธฟ่น ๆ ญนการจั ดเตรฝ ฬมสผ นใ้ าก่ ธนการส่ นธธกฌดฬธนาใาร จะอผ จารณาจานทนเนผน ทฝ่จะธนภ มัตผ ตามใทามจาเป็ น ขธนฯม ้ประกธบการส่นธธก

Packing Stock (จานาสผนใ้า) ธนาใารจะญห้กม้ตามมม ลใ่า ขธนสผนใ้าทฝ่ฯม้ส่นธธกมฝธฬม ่แล้ท ฌดฬรับจานาสผนใ้านัน้ ๆ ห รฟ ธ ฯม ้ ส่ น ธ ธ ก เ กฎ บ สผ น ใ้ า โ ท้ ทฝ่ ใ ลั น สผ น ใ้ า กฎ ญ ช้ ญบประททนโปขธกม้โด้ Packing Credit แบ่นเป็น 2 ประเภท ประกธบด้ทฬ 1. Against Contract (สัญญาซฟ้ธขาฬ) เมฟ่ธฯม ้ส่นธธก โด้รับญบสั่นซฟ้ธสผนใ้า หรฟธสัญญาซฟ้ธขาฬจากฯม ้ซฟ้ธญน ต่านประเทถ ฯม ้ส่นธธกรม้จานทนสผนใ้าและจานทนเนผน แน่ น ธน ฯม ้ ส่ น ธธกกฎ น าสั ญ ญาซฟ้ ธ ขาฬมาแสดน ธนาใารจะมฝการญห้เนผนตามสัญญานัน้ ๆ เนผนประมาณ 70% ขธนสัญญา ฯม ้ส่นธธกกฎนาเนผนโปญช้ ญนการฯลผต หรฟธซฟ้ธสผนใ้าญนการส่นธธก ธนาใารญห้กม้นานเท่ากับ ระฬะเทลาโม่เกผนทันส่นมธบสผนใ้า (Shipment Date) บทก 10 ทัน สาหรับเตรฝฬมเธกสารเอฟ่ธการส่นธธก แต่รทมแล้ทโม่เกผน 180 ทัน 2. Against L/C (Letter of Credit) การทฝ่ธนาใารญห้ ฯม ้ส่นธธกกม้ฌดฬฯม ้ส่นธธกมฝ Letter of Credit ประเภท เอผกถธนโม่โด้ (Irrevocable L/C) ธนาใารจะญห้กม้ 80 % ขธนมม ลใ่า L/C ขธนแต่ละฉบับระฬะเทลา ญห้กม้เท่ากับธาฬภ ขธน L/C (Credit Expire) 17

icn


การชาระเนผนใฟน เมฟ่ธฯม ้ส่นธธกส่นสผนใ้าเรฝฬบร้ธฬแล้ท กฎสามารถ นาเธกสารญนการส่นธธกมาขาฬญห้ธนาใาร ธนาใารจะ รับซฟ้ธเธกสารนัน้ ฯม ้ส่นธธกกฎนาเนผนนัน้ โปชาระเนผนกม้ตาม Packing Credit Post-Shipment Financing (สผ น เชฟ่ ธ หลั น การส่ น ธธก) ธนาใารจะมฝ ท นเนผ นญนการรับ ซฟ้ ธ เธกสารญนการ ส่นธธก • Bill Purchase รั บ ซฟ้ ธ เธกสารทฝ่ ส่ น ธธกเอฟ่ ธ โปเกฎบเนผนกับฯม ้ซฟ้ธ ธนาใารจะจ่าฬเนผนญห้ก่ธน เรฝฬกเกฎบโด้ • Factoring ธนาใารจะรั บ ซฟ้ ธ เธกสารญนการ ส่นธธกแบบ Open Account (ฯม ้ส่นธธกญห้ สผนเชฟ่ ธฯม ้ซฟ้ธ กล่าทใฟธ ฯม ้ส่นธธกส่นสผนใ้าญห้ ฯม ้ซฟ้ธก่ธนและฯม ้ซฟ้ธใ่ธฬชาระเนผนภาฬหลัน) • Forfaiting ธนาใารจะรับซฟ้ธเธกสารทฝ่ฯม้ขาฬญห้ ระฬะเทลา (ตั๋ทเทธม) ญนการชาระเนผน ฯม ้ซฟ้ธชาระ เนผนใฟน เมฟ่ธฯม ้ซฟ้ธต่านประเทถชาระเนผนมาแล้ท

การญช้ สผ น เชฟ่ ธ กั บ ธนาใารเอฟ่ ธ การส่ น ธธก มฝประฌฬชน์ดันนฝ้ • เสรผมสภาอใล่ธนญนการดาเนผนธภ รกผจ และโด้รับ ธัตราดธกเบฝฬ้ เนผนกม้ตา่ (ดธกเบฝฬ้ นฌฬบาฬ) • เอผ่มฌธกาสทานธภ รกผจ สามารถฯลผตหรฟธจาหน่าฬ สผนใ้าโด้ธฬ่านใล่ธนตัทด้ทฬขัน้ ตธนทฝ่สะดทก ภาอจาก : http://www.norges-bank.no/contentassets/ 7db8acd9a3874dcd80a282a026ddc21e/sedler_web_2.jpg http://www.contegix.com/wp-content/uploads/2013/08/ Pile-of-Money-copy.jpg

สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

เทในผใการป้ ธนกัน ใทามเสฝ่ฬน จากธัตราแลกเปลฝ่ฬนเนผนตราระหท่านประเทถ ทั น อฤหั ส บดฝ ท่ฝ 22 มผ ถภ น าฬน 2560 ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟ ธ น กรภ น เทอฯ

สธบถามเอผม่ เตผม โด้ทฝ่ ฌทร 0 2936 1429 ต่ธ 206, 210 icn

18


Supported by:

สมาใมสโมสรนักลงทภนขอเชผญเข้าร่วมสัมมนา ในงาน Manufacturing Expo 2017

IE. Techniques for Sustainable Productivity วันอฤหัสบดฝท่ฝ 22 มผถภนาฬน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง MR 224 โบเทใ บางนา เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering: IE Techniques) เป็นกลุ่มของเทคนิควิธีปฏิบัติที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการ และวิธีการ ทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งนาไปสู่การลดต้นทุนการดาเนินการในที่สุด โดยอาศัยหลักการพื้นฐาน คือ การศึกษาวิธีการทางาน (Method Study) และ การวัดผลงาน (Work Measurement) ทั้งนี้การนาเอาเทคนิค IE มาใช้ในการเพิ่มผลผลิต สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการ ปรับปรุงงานได้ ทั้งในระดับกระบวนการ (Process) การปฏิบัติงาน (Operation) และการเคลื่อนไหวร่างกายของพนักงาน (Motion) รวมไปถึงการ วัดผลงาน การกาหนดเวลามาตรฐานซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นในการวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิผล สาหรับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ถูกจัดอ ยู่ในเทคนิค IE ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัยการดาเนินงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การวางผังโรงงานและการขนถ่ายวัสดุ วิศวกรรม คุณค่า ฯลฯ ต่างก็อาศัยหลักการพื้นฐานของ IE เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น IE ยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนากระบวนการผลิตตามแนวทางของระบบการผลิต แบบลีน (Lean Mfg.) ที่มุ่งเน้นการลดความสูญเสีย เพิ่มคุณค่าในงาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถ นาเอาหลักการของ IE ไปประยุกต์ใช้ในงานดังกล่าวได้

หัวข้อการบรรฬาฬ ***อาจมฝการปรับเปลฝ่ฬนตามใวามเหมาะสม

1. หลักการพื้นฐานของ IE และแนวคิดในการปรับปรุงงาน 2. การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิต (Process Analysis) โดยใช้ Flow Process Chart และ Flow Diagram 3. การวิเคราะห์และปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Operation Analysis) โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ Line Balancing, Man-Machine Chart และ Multiple Activity Chart 4. การวิเคราะห์และปรับปรุงการเคลื่อนไหว (Motion Analysis) 5. เทคนิคการกาหนดเวลามาตรฐานและการทางานอย่างมี มาตรฐาน (Standardized Work) 6. สรุปแนวคิดและหลักการของเทคนิค IE ***ด่วน !!! รับจานวนจากัด First come, First serve

ใ่าธรรมเนฝฬม การอบรม

1 หัวข้อ*ท่าน (ราใารวม VAT)

สมาชผ กสมาใม ท่านแรก

ฮรฝ

สมาชผก ท่านทฝ่ 2 เป็นต้นโป

ท่านละ 856 บาท

บภ ใใลทั่วโป

ท่านละ 1,284 บาท

เหมาะสาหรับ

วผทฬากร

พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการโรงงาน และผู้ที่ต้องการนา ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร

วผทฬากร คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน วผทฬากรทฝ่ปรพกษาด้านบรผหารการฯลผต

สมัใรและชาระเงผน

BOI

5 ท่าน

Promoted Companies Directory 2014-2015

มม ลใ่า 800 บาท

สอบถามข้อมม ลเอผ่มเตผม แฯนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟ่อสารองใ์กร  0 2936 1429 ต่อ 203 (เบญจวรรณ) ต่อ 202 (อัชญ์สลัญฬ์)  โปรดกรอกแบบตอบรับส่งกลับมาทฝ่ โทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail: Cus_service@ic.or.th, Benjawank@ic.or.th, Phatsalunp@ic.or.th


Industrial Engineering

Techniques ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ nuttapongw@ic.or.th

หลาฬต่ธหลาฬใรัน้ ทฝ่เกผดใทามสมญเสฝฬ หรฟธ เกผดใทามเสฝฬหาฬขพ้นญนระหท่านกระบทนการทานาน ส่นผลญห้กระบทนการผลผตหฬภ ดชะนัก กระบทนการ ส่นมธบโม่ตรนตามเทลาทฝ่กาหนด รทมถพนผลผตภัณฑ์ ธาจโม่ โ ด้ ใภ ณ ภาอตามทฝ่ ต้ ธ นการ ซพ่ น ปั จ จั ฬ เอฝ ฬ น เลฎกน้ธฬนฝธ้ าจส่นผลต่ธใทามน่าเชฟ่ ธถฟธและกระทบ ต่ธเสถฝฬรภาอขธนธนใ์กรต่ธโปญนธนาใตโด้ นั่นใฟธ “ใทามธฬม ่รธดขธนธนใ์กร” IE Techniques หรฟธ Industrial Engineering Techniques จพ น เข้ า มามฝ บ ทบาทส าใั ญ ญนการ เอผ่ ม ผลผลผ ต และเอผ่ ม ประสผ ท ธผ ภ าอญนการท านาน เทในผ ใ ทผ ถ ทกรรมธภ ตสาหการ (IE Techniques) เป็นกลภ่มขธนเทในผใทผธฝปฏผบัตผท่ฝมภ่นเน้นการปรับปรภ น กระบทนการ และทผธฝการทานานญห้มฝประสผทธผภาอ ฬผ่ น ขพ้น ซพ่ น จะน าโปสม่ การลดต้ น ทภ น การด าเนผ น การ ญนทฝ่สภด ฌดฬธาถัฬหลักการอฟน้ ฐาน ใฟธ การถพ กษา ทผธฝการทานาน (Method Study) และการทัดผลนาน (Work Measurement) ทัน้ นฝก้ ารนาเธาเทในผใ IE มาญช้ ญ นการเอผ่ ม ผลผลผ ต สามารถน าโปประฬภ กต์ ญ ช้ เอฟ่ธทผเใราะห์และหาแนททานญนการปรับปรภ นนานโด้ ทัน้ ญนระดั บกระบทนการ (Process) การปฏผบั ตผนาน (Operation) และการเใลฟ่ ธ นโหทร่ า นกาฬขธน อนักนาน (Motion) รทมโปถพนการทัดผลนาน และ ก าหนดเทลามาตรฐานซพ่ น เป็ น สผ่ น ทฝ่ จ าเป็ น ญนการ ทานแผนและใทบใภมการผลผตทฝ่มฝประสผทธผผล กระบทนการแก้ โ ขปั ญหา 1. การตัน้ นผฬามขธนปั ญหา กาหนดหัทข้ธ ขธนปั ญหาญนการปรับปรภ น เป็นการใ้นหาปั ญหาและ ญห้ ใ าธธผ บ าฬปั ญหานั ้น ธฬ่ า นชัด เจนส าหรั บ นานทฝ่ กาลันจะถพ กษา และใทรอผจารณาเนฟ่ธนโขหรฟธเกณฑ์ สาหรับการตัดสผนญจโปอร้ธม ๆ กัน ฌดฬอผจารณา ใัดเลฟธกหัทข้ธทฝ่มฝใทามสาใัญมากน้ธฬ ก่ธนหลัน icn

20

2. การทผ เ ใราะห์ ปั ญหา เป็ น ขั ้น ตธนขธนการรทบรทม ข้ธมม ลต่าน ๆ ทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนกับปั ญหา และข้ธจากัดทฝ่ต้ธนใานพนถพน ญนการธธกแบบทผธฝการทานาน ฌดฬทผเใราะห์จากสภาอใทามเป็น จรผนธฬ่านเป็นระบบ 3. อผจารณาหาลม่ทานญนการแก้โขปั ญหา เป็นขัน้ ตธนญนการ หาใาตธบทฝ่เป็นโปโด้ภาฬญนข้ธจากัดทฝ่มฝธฬม ่ ฌดฬญช้ การตัน้ ใาถาม 5W1H (What, Where, When, Who, Why และ How) รทมถพน การญช้ เทในผใต่าน ๆ เช่ น การระดมสมธน การญช้ แผนภมมผเหตภและผล การญช้ ตารานตรทจสธบ การทผเใราะห์ฌดฬญช้ ผัน Decision Tree การทผ เ ใราะห์ Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) การทผเใราะห์ Fault Tree Analysis (FTA) การทผเใราะห์สนามอลัน เป็นต้น 4. ประเมผนข้ธเปรฝฬบเทฝฬบต่าน ๆ เอฟ่ธหาใาตธบทฝ่ดฝท่ฝสภด เป็นขัน้ ตธนการอผจารณาเปรฝฬ บเทฝฬบข้ธดฝ-ข้ธเสฝฬขธนใาตธบ เหล่านัน้ ฌดฬการญช้ เกณฑ์ท่ฝตัน้ โท้ โด้แก่ เป็นใาตธบทฝ่ดฝสามารถ นาโปปฏผบัตผโด้ อผจารณาถพนผลทฝ่จะตามมาญนธนาใต อผจารณา ปฏผ กผ รผ ฬ าตธบรั บ ขธนผม ้ ท านาน เปรฝ ฬ บเทฝ ฬ บใ าตธบญนเชผ น เถรษฐถาสตร์ เป็นต้น 5. ญห้ ใ าแนะน าและตผ ด ตามผล เป็ น ขั ้น การตผ ด ตามท่ า ทผธฝการญหม่ท่ฝนาโปญช้ สามารถญช้ โด้ธฬ่านมฝประสผทธผผล ใทรมฝการ ตรทจสธบเป็นระฬะเอฟ่ธจะโด้ทราบปั ญหาตลธดเทลา และสามารถ ประเมผนผลฌดฬรทมจากทผธฝการทานานญหม่โด้ ทัน้ นฝก้ ระบทนการถพ กษาการทานาน (Method Study) ฬันช่ ทฬ ลดสผ่นต่าน ๆ ทฝ่โม่จาเป็นญนการปฏผบัตผนาน ช่ ทฬปรับปรภ นการทานาน ปรับปรภ นการญช้ เใรฟ่ธนจักร ทัสดภ และแรนนานญห้มฝประสผทธผภาอมากขพ้น ธฝ ก ด้ ท ฬ ฌดฬสมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น จะจั ด บรรฬาฬญนหั ท ข้ ธ “IE. Techniques for Sustainable Productivity” ญนทั นอฤหั สบดฝ ทฝ่ 22 มผถภนาฬน 2560 เทลา 13.00-16.30 น. ห้ธน MR 224 ถมนฬ์นผทรรถการและการประชภ มโบเทใ บานนา สนญจสามารถสธบถาม ข้ธมม ลเอผ่มเตผมโด้ท่ฝ ฌทร 0 2936 1429 ต่ธ 203 (ใภณเบญจทรรณ) หรฟธ ต่ธ 202 (ใภณอัชญ์สลัญฬ์)

ทฝ่มา : http://tools4pro.blogspot.com/2015/07/industrial-engineeringtechniques-ie.html เธกสาร การถพกษาใทามเใลฟ่ธนโหทและเทลา Time and Motion Study ขธน Rujipas potongsangarun


Problem No Problem เส้าหลิน

สมมภ ตผ ท่ า “หากปั ญ หา มฝ แ ขน มฝ ข า ทผ่ น โล่ จั บ ท่ า น แล้ ท ท่า นจะทผ่ นหนฝ โหม” หลาฬในในบธกท่ า “หนฝสผใะ/ใรั บ จะรธธะโร” ทภ กในล้ ทนปรารถนาญห้ การด าเนผ นชฝ ทผ ต หรฟ ธ ประกธบธภ รกผ จ การนานโร้ ซ่พ น ปั ญ หา เอฟ่ ธ ญห้ ต นสามารถ ประสบใทามส าเรฎ จ โด้ ธ ฬ่ า นรทดเรฎ ท ชนผ ด อลผ กชฝ ทผ ต จาก หน้ามฟธเป็นหลันมฟธเอฝฬนชัท่ ข้ามใฟน เหมฟธนในซฟ้ธลธตเตธรฝ่ แล้ทถมกรานทัลทฝ่หนพ่นแบบนทดต่ธนทด ชฝทผตจรผนทฝ่โม่ญช่ ใทามะั น แท้จรผนแล้ทโม่มฝญใรโม่เใฬอบ กั บ ปั ญ หา แต่ สผ่ น ทฝ่ ท าญห้ แ ต่ ล ะในแตกต่ า นกั น ธธกโป ใฟ ธ การมธนปั ญหานัน้ ๆ ท่าเป็น “ฌธกาส หรฟธ ธภ ปสรรใทฝ่ต้ธน ใธฬ ทผ่ น หนฝ ” ทั ้ น นฝ้ จพ น ขพ้ น ธฬม ่ กั บ ทั ก ษ ะการ แก้ ปั ญหา (Problem-Solving Skills) ทฝ่จะฮั นะ่ าหรฟธฬธมแอ้ตัน้ แต่ เรผ่มต้น แก้ ปั ญหาญห้ ก ลาฬเป็ น สผ่ น ทฝ่ ป รารถนา จากหนั นสฟธ “The Art of Problem Solving” มฝนผทานเรฟ่ธนหนพ่นเล่าท่า ฯม ้ จั ด การขธนตพ ก ส านั ก นานญหญ่ แ ห่ น หนพ่ น โด้ รั บ ใ า ตาหนผธฬ่านมากเกฝ่ฬทกับใทามเชฟ่ ธนช้ าขธนลผฮต์ ญนธาใาร ฌดฬเฉอาะธฬ่ านฬผ่น ญนช่ ทนเทลานาน ท าญห้บ านบรผษั ท ทฝ่เ ช่ า สานักนานธฬม ่ขม่ ท่า จะฬ้ าฬโปธฬม ่ ท่ฝธฟ่ นถ้ า หากฬั นโม่โ ด้รั บการ แก้โขปั ญหาดันกล่าท ฯม ้จัดการจพนเรฝฬกประชภ มกลภ่มทผถทกร ทฝ่ปรพกษาทฝ่มฝใทามชานาญญนการธธกแบบระบบลผฮต์ ฌดฬ หลั น จากทฝ่ อ ทกเขาส ารทจเหตภ ก าร ณ์ ท่ฝ เ กผ ด ขพ้ น แล้ ท ทฝมทผถทกรทฝ่ปรพกษาจพนโด้เสนธทผธฝแก้โขด้ทฬกัน 3 แบบ ใฟธ

1. เอผ่มจานทนลผฮต์ 2. เปลฝ่ฬนลผฮต์ท่ฝมฝธฬม ่บานตัทด้ทฬลผฮต์ท่ฝมฝใทาม เรฎทกท่า 3. ตผ ด ตั ้ น ระบบใทบใภ ม ใธมอผ ท เตธร์ เ อฟ่ ธ ญช้ ใทบใภมการทานานขธนลผฮต์ทนั ้ หมดญห้เรฎทขพน้ ทฝมทผถทกรโด้ใานทณใ่าญช้ จ่าฬและประฌฬชน์จาก ทผธฝการทัน้ 3 ข้ธนฝ้ สรภ ปโด้ท่า “การเอผ่มจานทนลผฮต์หรฟธ การเปลฝ่ ฬ นลผ ฮ ต์ ท่ฝ มฝ ธ ฬม ่ บ านตั ท ด้ ท ฬลผ ฮ ต์ ท่ฝ เ รฎ ท กท่ า เท่า นัน้ ทฝ่จ ะสามารถทาญห้ การบรผการดฝ กท่ าเดผม แต่ท่ า ต้นทภนขธนทผธฝการทัน้ สธนสมนมาก และในโม่มฝทผธฝญดทฝ่ ดฝ อธทฝ่ ใ ทรจะญช้ โ ด้ เ ลฬ” บรรดาทผ ถ ทกรจพ น ปล่ ธ ฬญห้ ฯม ้จัดการเป็นในตัดสผนญจปั ญหาเธน ต่ ธ มาฯม ้ จั ด การจพ น โด้ เ รฝ ฬ กประชภ มบรรดาลม กจ้ า น ทภกในเอฟ่ธ ขธใทามใผดเหฎน ฌดฬเขาอม ดถพน ปั ญหาขธน ลผฮต์ ญห้ฮันและขธใทามใผดเหฎนจากลมกจ้านทฝ่เข้าประชภ ม กระทัน่ มฝชาฬหนภ่มฯม ้หนพ่นโด้แสดนใทามใผดเหฎนขธนเขาบ้าน ฌดฬเขาธธผบาฬใทามเหฎนขธนเขาธฬ่านสัน้ ๆ และกผนเทลา เอฝฬนใรม่เดฝฬท ทภกในญนทฝ่ประชภ มเหฎนด้ทฬกับข้ธเสนธขธนเขาทันทฝ หลันจากนัน้ สธนสามสัปดาห์กฎโม่มฝเสฝฬนบ่นจากฯม ้ญช้ ลผฮต์ ธฝกเลฬ ปั ญหาต่าน ๆ โด้หมดโปธฬ่านสผน้ เชผน นธกจากนฝ้ ใ่าญช้ จ่าฬญนการแก้ปัญหากฎน้ธฬมาก ทผ ธฝ ก ารทฝ่ ฯม้ จั ด การญช้ ใฟ ธ “เขาโด้ ตผ ด ตั ้น กระจก ขนาดญหญ่บนฯนันข้าน ๆ ลผฮต์ขธนทภก ๆ ชัน้ ” นัน่ เธน 21

icn


ชาฬหนภ่มสมธนญสในนฝ้ญช้ หลักจผตทผทฬาเข้ามาช่ ทฬ ญนการใ านพ น ถพ น สาเหตภ ท่ฝ ใ นบ่ น ท่ า ลผ ฮ ต์ ช้ า เขาใผ ด ท่ า “ใทามเบฟ่ ธ หน่ า ฬญนการรธลผ ฮ ต์ เ ป็ น สาเหตภ ดั น กล่ า ท” แท้จรผ นแล้ ทช่ ทนเทลาทฝ่ใ นเหล่านฝ้รธลผฮ ต์ใ่ธ นข้า นน้ธ ฬ มาก แต่อทกเขาใผดท่านาน เอราะอทกเขาโม่มฝธะโรทา ญนระหท่ า นทฝ่ ฬฟ น รธธฬม ่ ชาฬหนภ่ ม ในนฝ้ เ สนธบานสผ่ น บานธฬ่านญห้ในอทกนฝ้ทา ใฟธ ญห้อทกเขามธนดมตัทเธน และในธฟ่น (ฌดฬเฉอาะธฬ่านฬผ่นเอถตรนข้าม) ญนกระจก สผน่ นฝท้ าญห้ทภกในทฝ่รธลผฮต์มฝธะโรทาทฝ่โม่น่าเบฟ่ธ นฝ้ ใฟ ธ “แนทใผ ด ขธนการแก้ ปั ญหา เมฟ่ ธ บภ ใใล ต้ ธ นเฯชผ ญ หน้ า กั บ ใทามท้ า ทาฬ” ซพ่ นประกธบด้ ท ฬ 5 ขัน้ ตธน โด้แก่ 1. ฬธมรั บ ท่ า ใภ ณ มฝ ปั ญ หา เอฟ่ ธ เป็ น การช่ ทฬญห้ บภ ใใลโม่ ต้ ธ นมธนหาท่ า จะเกผ ด ปาฏผ หารผ ฬ์ กั บ ตนเธน และจะโด้โม่เสฝฬเทลากับการกล่าทฌทษ ตนเธนและบภ ใใลธฟ่น ๆ

2. บธกญห้โด้ท่า “ปั ญหาขธนใภณใฟธธะโร” เอฟ่ธ ท าใทามเข้ า ญจท่ า “ธะโรใฟ ธ สผ่ น ทฝ่ เ ป็ น ปั ญ หา และทาญห้ใภณโม่สบาฬญจ” ทฝ่มา: The Art Of Problem Solving ถผลปะญนการแก้ปัญหา ฌดฬ Russell L. Ackoff เรฝฬบเรฝฬนฌดฬ ดร.ก้ธนเกฝฬรตผ ฌธภาสทนการ; http://www.yimtamphan.com ภาอจาก: http://www.oma-thailand.com/tinymcefilemanager/image/201312-10_02-31-08_162412011_380215.png

3. ลธนมธนหาบภ ใใลทฝ่ ใภ ณ สามารถจะอม ดใภ ฬ เกฝ่ฬทกับปั ญหาขธนใภณโด้ การมธนหาบภ ใใล ทฝ่จะอม ดใภฬญนปั ญหานัน้ ใทรเป็นบภ ใใลทฝ่ใภณ สามารถโท้ทานญจโด้ 4. หาใาตธบท่า “ทาโมจพนเกผดปั ญหาขพ้น” ทผธฝนฝ้ ธาจโม่ช่ทฬแก้ ปัญหาญนปั จจภ บันขธนใภณมาก นัก แต่เอฟ่ธเป็นการป้ ธนกันโม่ญห้เกผดปั ญหาซ้ า ญนธนาใต 5. ปรพ ก ษาบภ ใใลธฟ่ น ฌดฬการบธกถพ น แฯนการ แก้ปัญหาขธนใภณท่าเป็นธฬ่านโร หากโม่มั่นญจ ญนทผธฝการแก้ปัญหา ญห้ลธนปรพกษากับบภ ใใล ธฟ่นทฝ่ใภณโท้ญจ เอฟ่ธธาจจะมฝข้ธแนะนาหรฟธโด้ ทบททนแฯนการแก้ปัญหาขธนตนธฝกใรัน้ จ า ก แ น ท ใผ ด ข้ า น ต้ น ก า ร ทฝ่ ทภ ก ท่ า น จ ะ อ บ สผ่น ทฝ่ อพ น ปรารถนาในโม่ ญ ช่ เอราะฌชใช่ ทฬ แต่ เ ป็ น เอราะ ตั ท ท่ า นทฝ่ ห มั่ น ใธฬลั บ ใทามใผ ด มธนปั ญหาญห้ เ ป็ น เรฟ่ ธ นธรรมดา ฬ่ ธ มสร้ า นอลั น กาฬและญจญห้ แ ก่ ต นเธน โ ด้ เ ป็ น ธ ฬ่ า น ดฝ ซพ่ น รั บ ร ธ น ท่ า ชฝ ทผ ต นฝ้ มฝ แ ต่ ใ า ท่ า “No Problem”

FAQ 108 ใาถามกับนานส่นเสรผมการลนทภน www.faq108.co.th

แหล่นรทบรทมข้ธมม ลเกฝ่ฬทกับนานส่นเสรผมการลนทภน และสผทธผประฌฬชน์ ญนรมปแบบกระดานสนทนา ข้ธมม ลการตผดต่ธนาน BOI และ IC แจ้นข้ธมม ล ข่าทสาร และแลกเปลฝ่ฬนใทามใผดเหฎน icn 22


สมาใมสโมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

เทในผใการจัดทา

บัญชฝต้นทภน

สาหรับธภ รกผจธภ ตสาหกรรม ทันทฝ่ 16-17 มผถนภ าฬน 2560 เทลา 8.30-16.30 น. ณ โรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ

รถ.ดร.อรรณนผภา รธดทรรณะ

หัทข้ธการสัมมนา ทันถภกร์ท่ฝ 16 มผถภนาฬน 2560

รธนผม ้ธานทฬการ สานักนานใณะกรรมการ การถพ กษาทผจัฬทรัอฬากรการเกษตร จภ พาลนกรณ์มหาทผทฬาลัฬ

1. ทบททนหลักการบัญชฝต้นทภนสาหรับธภ รกผจธภ ตสาหกรรม 2. การใานทณต้นทภนการผลผต • การบัญชฝต้นทภนนานสัน่ ทา • การบัญชฝต้นทภนช่ ทน 3. เธกสารทฝ่ใทรจัดทาในธภ รกผจธภ ตสาหกรรม

ธดฝตธาจารฬ์ประจาภาใทผชาบัญชฝ ใณะอาณผชฬถาสตร์และการบัญชฝ จภ พาลนกรณ์มหาทผทฬาลัฬ

ทันเสาร์ท่ฝ 17 มผถภนาฬน 2560

เจ้าขธนธภ รกผจ ผม ้บรผหาร ผม ้จัดการ * เจ้าหน้าทฝ่ ฝ่ าฬบัญชฝ ฝ่ าฬการเนผน และผม ้ท่สฝ นใจทัท่ โป

1. เใรฟ่ธนมฟธในการตัดสผนใจการทาบัญชฝ สาหรับธภ รกผจ ธภ ตสาหกรรม 2. ทผธฝการใานทณต้นทภนทัตถภดผบทฝ่มฝผลต่ธนบกาโรขาดทภน 3. ข้ธอพนระทันในการบันทพกบัญชฝต้นทภนสาหรับธภ รกผจธภ ตสาหกรรม 4. การบัญชฝต้นทภนเอฟ่ธการตัดสผนใจ • การทานแผนกาโร • การตัน้ ราใา

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม

เหมาะสาหรับ

ธัตราใ่าสัมมนา ประเภท

ธัตราใ่าสัมมนา

สมาชผก

5,350

บภ ใใลทัท่ โป

6,420

อัตรานีร้ วมค่ าเอกสาร อาหารว่ าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%

แผนกฝพ กธบรมและบรผการนักลนทภน  0 2936 1429 ต่ธ 210 (ใภณถถผนทร์ชล), 206 (ใภณกาญจนา) โทรสาร 0 2936 1441-2

E-mail: sasinchonk@.cor.th, kanjanac@ic.or.th หรฟธ www.ic.or.th

ACCOUNTING


มฬย รฟฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

<<สมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น ปั ด สั ม มนาอพ เ ถษ ภาฬญนนาน Subcon Thailand 2017 หัทข้ธ “Showroom Showcase : Kaizen Style Honda” เมม่ธทันทฟ่ 18 อฤษภาใม 2560ณถรนฬ์นพทรรถการ และการฝระชย มโผเทใ ผานนา เอม่ธส่นเสรพมญห้ ผย ใลากรโด้ รั ผ ใทามรร้ แ ละเข้ า ญป ถภ น แนทใพ ด สาใัญขธนการทา Kaizen ซภ่ นเฝ็นกระผทนการ ท า น า น ต า ม แ น ท ท า น ข ธ น ฝ ร ะ เ ท ถ ญฟ่ ฝย่ น ฌดฬธาถัฬ การลดและเลพ ก ขั ้น ตธนทฟ่ โ ม่ ป าเฝ็ น ญนการท านาน และฝรั ผ เฝลฟ่ ฬ นรร ฝ แผผธฬ่ า น ใ่ ธ ฬเฝ็ น ใ่ ธ ฬโฝ เอม่ ธ เอพ่ ม ฝระสพ ท ธพ ภ าอการ ท านานทฟ่ ดฟ ฬพ่ น ขภ้ น ฌดฬการสั ม มนาญนใรั ้ น นฟ้ โด้ รั ผ เกฟ ฬ รตพ ป าก ใย ณ ทพ รั ต น์ นพ ฌ ใรธานนท์ Section Manager (Safety Officer) ผรพษัท บธนด้า ธธฌตฌมผพล (ฝระเทถโทฬ) ปากัด เฝ็นทพทฬากร ผรรฬาฬและแผ่นฝั นฝระสผการณ์ กรณฟถภกษา ปากธนใ์ ก รธั น ดั ผ ต้ น ๆ ธฬ่ านบธนด้ าญห้ กั ผ ผร ้ เ ข้ า ร่ ท มสั ม มนาโด้ น าโฝฝรั ผ ญช้ กั ผ ธนใ์ ก รโด้ ธฬ่านมฟฝระสพทธพผล <<สมาใมสฌมสรนักลนทยนปัดสัมมนา ICTalk’60 ใรัน้ ทฟ่ 3 ญนหัทข้ธ “The End of Human Error” เมม่ธทันถยกร์ทฟ่ 26 อฤษภาใม 2560 ณ ฌรนแรม ธมารฟ ดธนเมม ธ น กรย นเทอฯ เอม่ธส่นเสรพมญห้ธนใ์กรต่าน ๆ มฟกระผทนการ และการปั ด การทฟ่ ดฟ ส าหรั ผ ฝ้ ธ นกั น และใทผใย ม ใทาม ผพ ด อลาดญนการท านานทฟ่ มฟ ส าเหตย ม าปากมนย ษ ฬ์ และ สามารถญช้ เทในพใทฟ่เหมาะสมญนการฝ้ ธนกันและใทผใยม ฝั ญหาดันกล่าท ฌดฬมฟหัทข้ธการผรรฬาฬ โด้แก่ รรฝแผผ และสาเหตยขธนใทามผพดอลาดขธนมนยษฬ์ หลักการและ เทในพ ใ ต่ า น ๆ ญนการฝ้ ธ นกั น ใทามผพ ด อลาด โด้ รั ผ เกฟ ฬรตพ ผรรฬาฬฌดฬ ใย ณก าอล กพ ปชระภร มพ ทพ ท ฬากรทฟ่ ฝรภกษาด้านผรพหารการผลพต ทัน้ นฟผ ้ ร ้เข้าร่ทมสัมมนาฬันโด้ ร่ท มท า Workshop กระผทนการแก้โ ข ฝ้ ธ นกั น ใทาม ผพดอลาดขธนมนยษฬ์ญนการทานานด้ทฬ Supported by:

icn

24


“แพนดอร่า โพรดักชั่น” ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีรายใหญ่ที่สุดของโลก

ร่วมเป็นเจ้าภาพบาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

<<เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จากัด ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีรายใหญ่ที่สุด ของโลก สัญชาติเดนมาร์ค ภายใต้แบรนด์ “แพนดอร่า ” ซึ่งมีฐานการผลิตในประเทศไทยเพียงประเทศเดียวมาอย่าง ยาวนานกว่า 28 ปี โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการบาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในการนี้ มร. โธมัส ทูบอร์ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ พร้อมด้วย มร. นีลส์ เฮแลนเดอร์ รองประธาน อาวุโสด้านการผลิต และกรรมการผู้จัดการ บริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น จากัด และ มร. ลาร์ส เรนซ์ นีลเซน รองประธาน และผู้จัดการทั่วไป โรงงานลาพูน เป็นตัวแทนเชิญพวงมาลาถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานร่วมฟังสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของพนักงานแพนดอร่ากว่า 12,400 คน ในประเทศไทย ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ในฐานะพสกนิกรใต้ร่มพระยุคลบาท ที่บริษัท แพนดอร่าได้ดาเนินกิจการในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มแรก จนกลายเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีรายใหญ่ที่สุดของโลก ในปัจจุบัน

25

icn


มฬุ รฬฝ ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

“ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทาเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทาหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดาเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่า งานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทา” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช พระราชทานแก่คณะบุ ค คลต่ าง ๆ ที่เข้ าเฝ้ าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ ทฝ่ มา>> https ://hili ght.kapook.com/view / 144197

สมาใมสโมสรนักลนทุนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

ขัน้ ตธนการขธธนุญาตทานาน ขธนชาทต่านชาตผในประเทถโทฬ ทันธันใารทฝ่ 13 มผถุ นาฬน 2560 เทลา 8.30-16.00 น. โรนแรมธมารฝ ดธนเมืธน กรุ นเทอฯ สธบถามข้ ธ มู ล เอผ่ ม เตผ ม โทร 0 2936 1429 ต่ ธ 206, 210 โทรสาร 0 2936 1529

สมัใรสมาชผก จดหมาฬข่าท ICN ใลผก www.ic.or.th โดฬโม่เสฝฬใ่าใช้จ่าฬ

icn

26

สธบถามข้ธมู ลเอผ่มเตผม โทร 0 2936 1429 ต่ธ 209, 211 โทรสาร 0 2936 1529


โม่ อ ลาด !! ทภ ก ข่ า วสารสาใั ญ ส่ ง ตร งถพ งปลาฬนผ้ ว ใภ ณ

@investorclub อผมอ์ @ หน้าชฟ่อ ID ด้วฬนะใะ

Add friends

IC จะส่งข่าวสารอัอเดท โปถพงใภณอฝกมากมาฬ

ตผ ด ตามกั น ต่ อ โปนะใะ ทฝ่ สาใั ญ . .. อฬ่ า ลฟ ม บอกต่ อ แ ล ะ แ น ะ นา เ อฟ่ อ น เ ข้ า ม า ด้ ว ฬ กั น น ะ ! !
6'6 .5%%6'4 N6A;1"(-$6 %š%8<6& ¡ã +5.5%%6

;I1/)5.='

.69I 5

+89858A9I&+5+5<8B)4+5.< N6Aě.N6/'58 6' 9IEĕ'56'.Ĕ A.'8%6') < '5J 9Iˆ„‡Š‹… +89 1AċN6A86'.N6/'58 6'9IEĕ'5 6'.Ĕ A.'8%6') < '5J 9I‡„‡5‹… +89858/)5 Eĕ'56'.Ĕ A.'8%6') < '5J 9I3„256…|'5+<85'} /)5AĘB)4ęg/66'Dĕ.88B)4'4C&Ę9IEĕ'56% "ƒ'ƒƒ.Ĕ A.'8%6') < '5J 9I†„256… +89858A9I&+5.Ĕ+.=gA.9&+5<8.N6/'58 6'9IEĕ'5 6'.Ĕ A.'8%6') < '5J 9I2„256… 6'Dĕ.88B)4'4C&Ę&A+ĕ$6-9A 8Eĕ88< ).N6/'5 8 6'9IEĕ'56'.Ĕ A.'8%6') < '5J 9I2„256… +89858A9I&+5A ';I1 5'B)41<'Ę.N6/'58 6' 9IEĕ'56'.Ĕ A.'8%6') < '5J 9I4„256…

C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%AH6'6B'ĘAH'5)")6Ĕ6 )6"'ĕ6+'< A"3}+8$6+9'5 .8~ C' B'%AH6'6B'ĘAH'5)")6Ĕ6 )6"'ĕ6+'< A"3}+8$6+9'5 .8~ /ĕ1 1'%5J†2 .%6 %.C%.'5) <}+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~

/)5.='.ę A.'8%6') < ‡…"ƒ ƒ‡Š‹… }…Žƒ……‚†‹ƒ……ƒ~ ‡…"ƒ ƒ‡5‹… }…Žƒ……‚†‹ƒ……ƒ~ 26‚2"ƒ ƒ256… }…Žƒ……‚†7ƒ……ƒ~ 27"ƒ ƒ256… }…Žƒ……‚†6ƒ……ƒ~ 3%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……‚†2ƒ……ƒ~ 4%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……‚†2ƒ3…ƒ~ †…%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……‚†7ƒ……ƒ~ †7%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……‚†6ƒ……ƒ~ †7%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……‚†6ƒ……ƒ~

24‚25%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……‚†7ƒ……ƒ~ 3…%8ƒ&ƒ‚2ƒ ƒ256… }…Žƒ……‚†7ƒ……ƒ~

ĕ1 +''=ĕA9I&+56'.Ĕ A.'8%6') < '5J 9I3„256… +89858A9I&+5+5<8B)4+5.< N6Aě.N6/'58 6' 9IEĕ'56'.Ĕ A.'8%6') < '5J 9I4„256… ĕ1": '4+5 D6' 5N65g96'A'9&%5+A";I1'1 '5 6''+ .1B)4B+6 858.N6/'5 =ĕ 5N65g91

8 6'9IEĕ'5.Ĕ A.'8%6') < '5J 9I3„256…|’Ÿ“z’Ÿ} +89858/)5 Eĕ'56'.Ĕ A.'8%6') < '5J 9I4„256…|'5+<85'}

/)5.='6''8/6' 56' 2…"ƒ ƒ256… }…Žƒ……‚†6ƒ……ƒ~ 23"ƒ ƒ256… }…Žƒ……‚†6ƒ……ƒ~ 25"ƒ ƒ256… }…Žƒ……‚†6ƒ……ƒ~ 27"ƒ ƒ256… }…Žƒ……‚†6ƒ……ƒ~ 3%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……‚†6ƒ3…ƒ~ 6%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……‚†6ƒ……ƒ~ 7%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……‚†6ƒ……ƒ~ †…%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……‚†6ƒ……ƒ~ †3%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……‚†6ƒ……ƒ~ †5%8ƒ&ƒ256… }†3ƒ……‚†6ƒ3…ƒ~ †6‚†7%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……‚†6ƒ3…ƒ~ 2…%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……‚†7ƒ……ƒ~ 22%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……‚†6ƒ……ƒ~ 24%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……‚†6ƒ……ƒ~ 27%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……‚†6ƒ……ƒ~ 3…%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……‚†2ƒ3…ƒ~ 3…%8ƒ&ƒ256… }†3ƒ3…‚†6ƒ3…ƒ~

A;1$5&«–©æ/6 4 ĕ66&5›Çºº¯Äú

2†"ƒ ƒ256… }…Žƒ……à†7ƒ……ƒ~ 22"ƒ ƒ256… }…Žƒ……à†6ƒ……ƒ~ ††%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……à†7ƒ……ƒ~ †%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……à†7ƒ……ƒ~ †Ž%8ƒ&ƒ256… }…Žƒ……à†6ƒ……ƒ~

+896'.5I )Ĕ1&B)455g9+5<8ĕ+&'4 1%"8+A1'Ę }§¢©¨‚2…††~ '5J 9I3„256… +896'.5I )Ĕ1&B)455g9+5<8ĕ+& '4ž˜¤ÃÁ¾Ãº¨ÎÈɺ '5J 9I3„256… +89A'9&%ĕ1%=) 6.88B)4'4C&Ę.N6/'5A ';I1 5' ĕ+&'418A)H'18.Ę}º¢©¤ÃÁ¾Ãº~ '5J 9I4„256… +896'.5I )Ĕ1&B)455g9+5<8ĕ+&'4 1%"8+A1'Ę }§¢©¨‚2…††~ '5J 9I4„256… +896'.5I )Ĕ1&B)455g9+5<8ĕ+& '4ž˜¤ÃÁ¾Ãº¨ÎÈɺ '5J 9I4„256…

/%6&,<)6'B)4+89 5AH Ĕ6$6-916' ž£˜¤©š§¢¨®2…†…ĕ15 56 6' ĕ6'4/+Ĕ6 '4A, A 8 6'AH .H11&Ĕ6 %9'4.88$6" "8515'6,<)6'26'ĘC%EĘ16A9&5Č2…†7 A 8 6' 5N6 '4%6A";I16'+6 B  B)46'5.8D 6 <'8 |’Ÿ“z’Ÿ} 6' 5A'9&%A1.6'A";I16' ĕ6'4/+Ĕ6 '4A, B)4ž£˜¤©š§¢¨®2…†… .88"8A,-6 ,<)6'6% +6%) '4/+Ĕ6 '4A, $6&DĕŸ©š¥– ĕ1 +''=ĕA9I&+5 +6% 86 ,<)6' 5J16'11<g6N6 61 6+Ĕ6 68D'4A,E& 6'&;I BB)46' N6+$6-9A 8Eĕ8 8 < ) ': I Č}$ƒ ƒƒ5†~ .N6/'58 6'9IEĕ'56'.Ĕ A.'8%6') <|’Ÿ“z’Ÿ} A 8 6' 5N65g9ĕ<.N6/'5<'8 1<.6/''% ĕ1 8")66 ĕ65g91 8 6'9IEĕ'5 6'.Ĕ A.'8%6') < A 8 6'Đ1 5 +6%A.9I& 615'6B)A)9I& A 8'6Ĕ6 '4A, .88"8A,-6 $6-9,<)6'5A6' ĕ6A.'9›©– A 8 6' 5'4'8/6' )5 .8 ĕ6 6''+ .1A1.6'N6Aĕ6‚.Ĕ 11'4¥¶ÅºÇÁºÈÈ 1 '%.''"6'

/)5.='6'DĚ 6'4†ˆ‡›žäååB)4·ˆƒÀ¾»À·

C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%B'Ę.<<%+8'< A" }.<<%+81&6~ C' B'%B'Ę.<<%+8'< A" }.<<%+81&6~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%AH6'6B'ĘAH'5)")6Ĕ6 )6"'ĕ6+'< A"3}+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ C' B'%AH6'6B'ĘAH'5)")6Ĕ6 )6"'ĕ6+'< A"3}+8$6+9'5 .8~ C' B'%AH6'6B'ĘAH'5)")6Ĕ6 )6"'ĕ6+'< A"3}+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ /ĕ1 1'%5J†2 .%6 %.C%.'5) <}+8$6+9'5 .8~ /ĕ1 1'%5J†2 .%6 %.C%.'5) <}+8$6+9'5 .8~ C' B'%1%6'91A%;1 '< A"3 }+8$6+9'5 .8~ /ĕ1 1'%5J†2 .%6 %.C%.'5) <}+8$6+9'5 .8~

+8&6'

15'6 Ĕ6.5%%6 .%68

< )5I+E

+8&6' 6—¤ž

ˆ‡†…

3,745

+8&6' 6—¤ž +8&6' 6—¤ž B)4.%6 %.C%.'5) <

2,675

3,745

5,35…

6,42…

+8&6' 6—¤ž

2,675

3,745

+8&6' 6—¤ž

†,6…5

†,Ž26

+8&6' 6—¤ž

†,6…5

†,Ž26

+8&6' 6—¤ž B)4.%6 %.C%.'5) <

2,675

3,745

+8&6' 6—¤ž

2,675

3,745

+8&6' 6—¤ž

3,2†…

3,745

+8&6' 6—¤ž <A%9B. %9 =ĕ.15g9'51<g6 +8&6' 6—¤ž B)4.%6 %.C%.'5) <

4,2…

5,35…

5,35…

6,42…

+8&6' 6'%,<)6'

2,675

3,745

<+5'4ċ&4" -Ę

2,675

3,745

< 5)8&6<g'1&<&6

2,675

3,745

+8&6' 6'%,<)6'

3,2†…

4,2…

,ƒ.%6&,<$66

4,…66

4,6…†

<+5'4ċ&4" -Ę

2,675

3,745

+8&6' 6'%,<)6'

2,675

3,745

+8&6' 6'%,<)6' <+8'6&=+4A+. "ƒƒ1ƒ/g8 5+8<,/5.8'1&<&6

2,675

3,745

2,675

3,745

<A%9B. %9

†,6…5

†,Ž26

',ƒ'ƒ"''8$6'1+''4

5,35…

6,42…

<A%9B. %9

2,675

3,745

<+5'4ċ&4" -Ę

3,2†…

4,2…

+8&6' 6'%,<)6'

2,675

3,745

< 5)8&6<g'1&<&6

2,675

3,745

<A9&'8,58M+Ĕ1 "68

†,6…5

†,Ž26

<A9&'8,58M+Ĕ1 "68

†,6…5

†,Ž26

†,6…5

2,675

†,…7…

†,…7…

†,6…5

2,675

†,6…5

2,675

†,…7…

†,…7…

+8&6' 6 .%6 %.C%.'5) < +8&6' 6 .%6 %.C%.'5) < +8&6' 6—¤ž B)4.%6 %.C%.'5) < +8&6' 6 .%6 %.C%.'5) < +8&6' 6 .%6 %.C%.'5) <

/%6&A/<15'6 Ĕ6.5%%69J'+%$6-9%=) Ĕ6A"8I%B)ĕ+

.D .N6'1 9I5I Aĕ6'Ĕ+%.5%%6Eĕ9I <+8)6.89 <6g 6/';1 <,,8'Ę) B !č1'%B)4'86'5) <C',5"Ę„äˆå…ãæäˆĔ1ä„ç€䄅€äã„C'.6'„äˆå…ãææãä ”¼°¸»‰¸Â¸½Å´ÂþÁ¸²‚¾Á‚÷/';1='6&)4A19&A"8I%A8%Eĕ9IÆÆƂ¸²‚¾Á‚÷

ICenewsletter_June2017  

icenewsletter, investor club, enewsletter, ic news

ICenewsletter_June2017  

icenewsletter, investor club, enewsletter, ic news

Advertisement