__MAIN_TEXT__

Page 1

Vol.20 / January 2021 การจัดทาใบขนสินค้าขาออกสาหรับ ตัดบัญชีวัตถุดิบกรณีส่งออกวัตถุดิบ ไปต่างประเทศ เตรียมพร้อมรับ...บังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมู ลส่วนบุ คคล พ.ศ. 2562

Plant Factory ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไทย

สู่

Smart Farming


“ถ้าคุณหาทางออกไม่เจอ”

Single Window for

Visa Work Permit “ง่ายสาหรับคุณ... ยืน ่ ขออนุญาตนาเข้าช่างฝี มือและผูช ้ านาญการต่างชาติ ด้วยระบบ Single Window พร้อมบริการติดต่อประสานงานสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร” 0 2936 1429 คุณพัชรี ต่อ 312 patchareek@ic.or.th

www.ic.or.th


10

04 07 Plant Factory ยกระดับอุ ตสาหกรรม เกษตรไทยสู่ Smart Farming

17

ทีปรึกษา • กรองกนก มานะกิจจงกล บรรณาธิการบริหาร สุกัณฎา แสงเดือน / บรรณาธิการ มยุ รีย์ งามวงษ์ กองบรรณาธิการ • สิริวรรณ ฉลากรไชยา • กฤษดา ทับทิม ออกแบบ / โฆษณา / งานสมาชิ ก มยุ รีย์ งามวงษ์ เจ้า ของ สมาคมสโมสรนักลงทุน ผลิตโดย กองบรรณาธิการ ICN ติดต่อ ฝ่ ายบริการสมาชิ กและนักลงทุน สมาคมสโมสรนักลงทุน โทรศัพท์ : 0 2936 1429 ต่อ 01 e-mail : icn@ic.or.th

การจัดทาใบขนสินค้าขาออกสาหรับ ตัดบัญชีวัตถุดิบกรณีส่งออกวัตถุดิบ ไปต่างประเทศ เตรียมพร้อมรับ ...บังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมู ลส่วนบุ คคล พ.ศ.

Start ให้ Strong ก่อน Scale

19 ถึง เวลาต้อง Fight เพือให้ได้ดัง ใจหวัง

การเติ บ โตของอุ ตสาหกรรม าคการเกษตรในปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ ม ที พั ฒ นาและ ก้าวกระโดดอย่างมาก ด้วยเพราะมีการนาเทคโนโลยีขันสูง และวิทยาศาสตร์นวัตกรรม ใหม่ เข้ า มาเปลี ยนรู ป โฉม ทั งกระบวนการปลู ก การผลิ ต การแปรรู ป ต่ า ง ๆ ท าให้ ไ ด้ ผลผลิตทีมีคุณ าพ และเปนมิตรกับทังผู ้บริโ คและสิงแวดล้อม ทีสาคัญสามารถช่ วย ลดเวลา ลดขันตอน ลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุน ซึ งช่ วยผู ้ประกอบการได้เปนอย่างมาก โดยเทคโนโลยี ก ารเกษตรที ก าลั ง ได้ รั บ ความสนใจจากนั ก ลงทุ น และ าครั ฐ ยั ง จับตามองและพร้อมให้การสนับสนุนแบบเต็มที คือ กิจการโรงงานผลิตพืช หรือ Plant Factory ซึ งจะเปนระบบการเพาะปลูก ทีมีระบบควบคุมส าพแวดล้อมในการปลูกพืชทาง กาย าพ เช่ น การควบคุมความเข้มของแสง อุ ณห ูมิ ความชืน และทางชีว าพ เช่ น การปนเปื อนของเชือโรค เปนต้น สามารถดัดแปลงการเพาะปลูกและการผลิตให้เหมาะสม กับพืนที ทาให้สามารถผลิตได้ในทุกพืนทีจากัด มีระยะการเก็บเกียวสันลง และเก็บได้นาน ขึน ซึ งเปนสิงสาคัญทีทาให้ผู้ประกอบการได้รับผลกาไรมากขึน ตลอดจนผู ้บริโ คก็ได้รับ ผลผลิตทีเปนมิตรกับร่างกาย และมีปริมาณผลผลิตให้บริโ คมากขึน โรงงานผลิตพืช จึงเปนกิจการที าครั ฐอย่างส านักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม การลงทุน หรือ บีโอไอ ให้ความสาคัญ โดยมีการอนุมัติให้โรงงานผลิตพืชเปิ ดเปนประเ ท กิจการใหม่เมือช่ วงเดือนมิถุนายน ทีผ่านมา และเมือไม่นานมานี บีโอไอได้อนุมัติให้ การส่งเสริมการลงทุนโรงงานผลิตพืชโครงการแรก ของบริษัท วี ที แหนมเนือง จากัด โรงงานผลิตพืชนี ปลูกพืชโดยใช้ เมล็ดพันธุ ์ในประเทศตามคาแนะนาของสานักงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในระบบปิ ดทีมีระบบควบคุมคุณ าพ และ เปนทีน่า ูมิใจว่าโครงการนีเปนโรงงานผลิตพืชของคนไทยแห่งแรกทีได้รับการส่งเสริมการ ลงทุน สมาคมสโมสรนั ก ลงทุ น พร้ อ มให้ ก ารสนั บ สนุ น าคเอกชนอุ ตสาหกรรมเกษตร ไม่ว่าจะเปนการลงทุนเทคโนโลยีขันสูง การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการ พั ฒ นาด้ า นบุ คลากร ด้ ว ยบริ ก ารที ดี สะดวก และรวดเร็ ว ผ่ า นการให้ บ ริ ก ารแบบ ออนไลน์ ข องสมาคม ฯ ตลอดจนการให้ บ ริ ก ารด้ า นหลั ก สู ต รฝึ กอบรมและสั ม มนา ที หลากหลายและเหมาะสมกั บ การพั ฒ นาขององค์ ก รอย่ า งรอบด้ า น โดยผู ้ ที สนใจ สามารถดู ร ายละเอี ย ดหลั ก สู ต รและเลื อ กลงทะเบี ย นเพื อสมั ค รร่ ว มสั ม มนาได้ ทาง http://icis.ic.or.th หรือ สอบถามข้อมู ลเพิมเติมได้ที โทรศัพท์ ต่อ หรือติดตามข้อมู ลข่าวสารของสมาคม ฯ ได้ทาง www.ic.or.th บรรณาธิการ 3

icn


Plant Factory ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไทย สู่

Smart Farming

มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

อุ ตสาหกรรมภาคการเกษตรไทยได้รับการพัฒนาและ สนับสนุนจากภาครัฐในหลายส่วนงานมาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในการปลูกและผลิตพืชผักให้ได้ผล ผลิตที่ช่วยลดต้นทุน ลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน การนานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ ผลิตผลที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ช่ วยลดขัน้ ตอน และระยะเวลาในการผลิต เพื่อให้ได้พืชผักที่ปลอดภัยจากสาร ตกค้าง โดยเมื่ อ เดื อ นมิ ถุน ายน 2563 ที่ ผ่ า นมา ส านั กงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้มีมาตรการ เพิ่มประเภทกิจการโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) ซึ่ งเป็น โ ร ง ง า น ที่ มี ร ะ บ บ ก า ร เ พ า ะ ป ลู ก ทั ้ ง ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม สภาพแวดล้อ มในการปลูกพืชทั ้งทางกายภาพ เช่ น การ ควบคุ ม ความเข้ ม ของแสง อุ ณหภู มิ ความชื้ น เป็ น ต้ น ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ เช่ น การปนเปื้ อน ของเชื้อโรคและแมลง นา้ อากาศ และผู ้ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคเกษตรของไทย ตลอดจนยกระดับสู่การทาเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming ที่มีการใช้ เทคโนโลยีขัน้ สูงในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู ้บริโภค และ ตอบสนองความต้องการทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ประเภทกิ จ การใหม่ ด้ า น Smart Farming ของภาครั ฐนั ้น ได้ เห็ น ผลสาเร็ จที่ ชดั เจนขึ้นเมื่ อ บี โ อไอได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น โรงงานผลิ ต พื ช โครงการแรกหลั งจากมี การเปิ ดประเภทกิ จ การใหม่ ได้ แ ก่ โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) ของบริษัท วี ที แหนมเนือง 2017 จากัด ซึ่ งมี มูลค่าลงทุ นกว่า 94 ล้านบาท ตัง้ อยู ่ ท่ี จังหวัดอุ ดรธานี โดยโรงงานผลิตพืชแห่งแรกนีเ้ ป็นโครงการ ปลู ก พื ช ผั ก คุ ณ ภาพ โดยใช้ เ มล็ ด พั น ธุ ์ ใ นประเทศตาม คาแนะนาของสานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปลูกในระบบปิ ดที่มีระบบควบคุมคุณภาพ ทัง้ ด้าน กายภาพและชี ว ภาพ เพื่ อ ให้ ไ ด้ พื ช ผั ก ที่ ป ลอดภั ย ไร้ ส าร ตกค้าง icn 4

โรงงานผลิตพืชของ บริษัท วี ที แหนมเนือง 2017 จากัด ถือเป็นโรงงานสายเลือดไทยโครงการแรกที่ได้รับ การส่งเสริมและสนับสนุนเต็มที่จากภาครัฐและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เรียกได้ว่าร่วมมือร่วมแรงกันผลักดันจนเกิด การลงทุนแบบเป็นรูปธรรม รู้ จั ก กั บ Plant Factory Plant Factory เป็ น หนึ่ ง ในเทคโนโลยี ท างเลื อ ก ที่นามาประยุ กต์ใช้ ในการปลูกพืช เทคโนโลยีนี้สามารถ ควบคุมปั จจัยต่าง ๆ เช่ น ช่ วงคลื่นแสง ความเข้มแสง อุ ณหภู มิ ความชื้ น แร่ ธ าตุ ต่ า ง ๆ และปริ ม าณก๊ า ซ คาร์ บ อนไดออกไซด์ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ พื ช ใช้ ใ นการ เจริญ เติ บโต เทคโนโลยี ดัง กล่ าวนี้พั ฒ นามาจากองค์ ความรู้แขนงต่าง ๆ ทัง้ ด้านสรีรวิทยาพืช การเกษตร วิ ศ วกรรม รวมถึ ง การจั ด การเทคโนโลยี ท าให้ มี ศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นรูปแบบการทาฟาร์มเกษตร สมัยใหม่ในประเทศไทยได้ โดยระบบนีส้ ามารถปลูกพืชได้ มากกว่า 10 ชัน้ ขึ้นกับชนิดของพืชนัน้ ๆ เป็นการใช้ พืน้ ที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสาหรับพืน้ ที่จากัด Plant Factory ดี อ ย่ า งไร • สามารถผลิ ต พื ชได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ ผลผลิ ต สู ง มากขึ้ น 10 เท่ า ทั ้งด้ านอั ต ราการผลิ ต ที่ ผลผลิตต่อพืน้ ที่ต่อเวลา และการใช้ ทรัพยากรในการผลิต • ได้ พื ช ผั ก ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพราะ ช่ วยลดการใช้ ส ารเคมี จ ากการกาจั ด ศัต รู พื ช วั ชพื ช และโรคพืช ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ปราศจากสารพิษ


• ลดการใช้ ทรัพยากรนา้ และธาตุอาหาร โดยใช้ นา้ เพียง 10% และใช้ ป๋ ุ ยเพียง 25% เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูก พืชแบบดัง้ เดิม • สามารถปลูกพืชได้ในทุก ๆ สภาพอากาศ และใน ทุ ก ๆ พื้ น ที่ รวมทั ้ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ • มีระยะการเก็บเกี่ยวที่สนั ้ ลง และมีอายุ หลังการเก็บ นานขึน้ ทาให้ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง • สามารถเพิ่ ม คุ ณ ภาพของพื ช ด้ ว ยการสร้ า ง มู ลค่าเพิ่มของผลผลิต เช่ น การเพิ่มวิตามิน เป็นต้น • มีสารต้านอนุมูลอิสระ รวมทัง้ สารสกัดที่ใช้ เป็นยา รักษาโรค • มีการเพิ่มศักยภาพการตลาดที่มีความเติบโตใน ด้ า นการผลิ ต เชิ ง อุ ตสาหกรรม โดยส่ ง วั ต ถุ ดิ บ ให้ กั บ อุ ตสาหกรรมยา เวชสาอาง และในกลุ่มคนที่ต้องการพืชที่ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสู ง หรื อ Functional Food สาหรับผู ้ป่วย และการป้ องกันโรค รวมทัง้ ยังสามารถผลิต พืชมู ลค่าสูงอื่น ๆ ที่ไม่สามารถปลูกได้ในระบบปกติ • ปั จ จุ บั น มี ก ารลงทุ น การผลิ ต พื ช ในระบบ Plant Factory ในอัตราก้าวกระโดด และมีแนวโน้มสูงขึน้ ทัว่ โลก ข้อมู ลจาก: https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_ id=127174 https://properea.com/plant-factory-and-vt-restaurant-24-11-2020/ https://cutt.ly/phm6q5l ภาพจาก: https://news1live.com/photo-gallery/9630000061548 https://www.x-mol.com/paper/939429

The Development Process of Functional Food

อีกทัง้ แนวทาง Plant Factory ยังเป็น ทางเลือ ก ของเทคโนโลยีท่ีสามารถส่งเสริมให้คนรุ ่นใหม่หันมาสนใจ ท าการเกษตรและหั น กลั บ สู่ ภู มิ ล าเนามากขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาถิ่ น บ้ า นเกิ ด ของตน สร้ า งภู มิ สั ง คมที่ แ ข็ ง แรง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเห็นได้ว่าหากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกัน ผลักดันให้เกิดกิจการโรงงานผลิตพืชมากขึ้น เชื่อมั่นว่า จะสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านผลิตผลทาง การเกษตรที่ได้คุณภาพ ได้มาตรฐานรองรับตลาดโลก และต่ อ ยอดสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต พื ชผั ก และ อาหารที่ ส าคั ญ ขยั บ สู่ ก ารขยายฐานการผลิ ต จนกลายเป็นครัวโลกได้ในอนาคต

FAQ 108 คา ถ า ม กั บ ง า น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น www.f aq 108.co.th

แหล่งรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับงานส่งเสริมการลงทุน และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นรู ป แบบกระดานสนทนา (Webboard)

ข้ อ มู ลการติ ด ต่ อ งาน BOI และ IC แจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น 5 icn


วิหลัธงได้ีดรับาเนิ น การ ส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรา 28, 29

สมัครใช้ บริการ eMT

ขออนุมัติ บัญชีรายการ เครื่องจักร ครั้งแรก ในระบบ eMT Online

ขอชื่อรอง / ขอรายการอะไหล่ / รายการแม่พิมพ์ใน ระบบ eMT Online

สั่งปล่อย (นาเข้า) เครื่องจักร

ขยาย ระยะเวลา นาเข้า เครื่องจักร

BOI Approve 30 วัน

7 วัน 30-60 วัน 7 วัน

หากแต่ละขั้นตอน

เป็นเรื่อง ติดต่อ...

ยุงยาก

IC

สา ห รั บ คุ ณ

บริการคีย์ข้อมูล

ทธิและประโยชน์ COUNTER งานสิ ด้านเครื่องจักร

SERVICE

ด้วยทีมงานมืออาชีพ

0 2936 1429 ต่อ 312 e-mail : counterservice@ic.or.th


วิหลัธงได้ีดรับาเนิ น การ ส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรา 36 (1), (2) ยื่นเรื่องการกาหนดวัน นาเข้าครั้งแรก ในระบบฐานข้อมูล RMTS Online

สมัครใช้ บริการ RMTS

คีย์บัญชี รายการ วัตถุดิบ เข้าสู่ ระบบ ฐานข้อมูล RMTS Online

7 วัน

คีย์ข้อมูล สูตรการผลิต เข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูล RMTS Online

BOI Approve คีย์ข้อมูล สั่งปล่อย (นาเข้า) วัตถุดิบ 30 วัน BOI Approve

30 วัน

หากแต่ละขั้นตอน

ทาให้คุณ ติดต่อ...

คีย์ข้อมูล ตัดบัญชี (ส่งออก) วัตถุดิบ

IC

สับสน บริการคีย์ข้อมูล งานสิทธิและประโยชน์

COUNTER ด้านวัตถุดิบ

SERVICE

ด้วยทีมงานมืออาชีพ

0 2936 1429 ต่อ 312 e-mail : counterservice@ic.or.th


Start ให้ Strong ก่อน

Scale

(1)

จาลักษณ์ ขุ นพลแก้ว chamluck@gmail.com

เมื่อพู ดถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เรามักจะเข้าใจ และมองไปถึงฮาร์ดแวร์ สิ่งอานวยความสะดวก ของอะไร ก็ตามที่ดูลา้ ยุ ค หรือมีพลังอานาจแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมา ก่อน แต่ในความเป็นจริงยังมีอีกหลายสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ เป็ นแนวคิ ด ใหม่ ท่ี ทั น สมั ย มี ค วามซั บ ซ้ อ นอยู ่ ข้ า งในมั น เทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology) จากยุ ค Cash (เงิ น สดที่ อ ยู ่ ใ นรู ป ธนบั ต รหรื อ เหรี ย ญ) มาเป็ น Cheque (กระดาษเล็ ก ๆบางๆที่ ส ามารถสั่ ง จ่ า ยเงิ น เป็ น ล้ า นผ่ า น ลายเซ็น ) มาถึ ง ยุ ค Card บั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ท าจาก พลาสติก (บัตร ATM บัตรเครดิต และบัตรเติมเงิน) จนถึง ยุ คปั จจุ บัน Code ทาให้เราไม่ต้องพกเงิน ไม่ต้องพกบัตร อะไรมากมายอีกต่อไป สามารถรับจ่ายโอนและทาธุ รกรรม สารพั ด ผ่ า นสมาร์ ท โฟน หรื อ คอมพิ ว เตอร์ แม้ แ ต่ ก าร ลงทุนจากยุ คเงินตัวเอง (เพื่อน ญาติ) สู่เงินกู้ (ธนาคาร) มาเป็นการระดมเงินทุนผ่านการกระจายหุ้น (ซื้อขายเปลี่ยน มือในตลาดหลักทรัพย์) และการระดมทุนรูปแบบใหม่จากนัก ลง ทุ น บุ ค ค ล ( Angel investor) กอ งทุ น ร่ วม ลง ทุ น (Venture capital) และกา รระดมทุ น สาธารณะผ่ า น เครือข่า ยอินเทอร์เน็ต (Crowdfunding) จนเป็น ที่มาของ ธุ รกิจยุ คใหม่ไฮเทคที่เรียกว่า Tech Startup จบลงไปแล้ว กับซี รีส์ดั งส่ง ท้ายปี 2020 “Startup” กั บ ความยาว 16 ตอน ทางช่ อง Netflix ไม่ ว่ า จะเป็ น แฟนซีรีส์เกาหลีหรือไม่ก็ตาม แต่สาหรับเยาวชนคนรุ ่นใหม่ หนุ่มใหญ่วัยทางาน ผู ้บริหารองค์กรทางธุ รกิจยุ คเก่า (ที่ กาลังได้รับผลกระทบจาก Disruption) และผู ้ประกอบการ รุ ่นใหม่ที่มีความสนใจและความฝั นว่าสักวันอยากจะก่อร่าง สร้างธุ รกิจในรูปแบบใหม่ ธุ รกิจที่เริ่มต้นจากคนไม่กี่คนแต่มี แนวคิดที่แหวกแนวทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการใน อนาคต (Tech. Startup) ที่ ส าคั ญ ต้ อ งท าได้ จ ริ ง และ พิสูจน์ให้นักลงทุนเห็นถึงศักยภาพและความสามารถเป็น ธุ รกิจที่ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ โตเร็ว และขยายขอบเขตการ บริ ก ารไปได้ อ ย่า งกว้ า งไกลไร้ ข้ อจ ากัด จนเป็ นที่ น่ าสนใจ มากพอ icn 10

เรื่องราวของซี รีส์ดังกล่าวถือว่าสร้างมาได้สอดรับ กับยุ คสมัย ใส่ความโรแมนติกน่ารักตามประสาของซีรีส์วัน รุ ่น เติมเต็มด้วยความฝั นของธุ รกิจแนวใหม่ และแทรกมุ ก ตลกคอมเมดีต้ ามสไตล์เกาหลีได้อย่างลงตัวที่สุด ต้องถือ ว่าแคสนักแสดงมาได้ดีสมบทบาทอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น นักแสดงนาฝ่ ายหญิง ซู จี (แสดงเป็น ซอดัลมี สาวน้อยที่ มีชีวิตเศร้าในวัยเด็ก แต่มีความรักความผู กพันและเชื่อมัน่ ในพ่อมาก จนเปลี่ยนแปลงเป็นพลังและความฝั นที่จะต้อง ทาให้ได้ในที่สุด) นักแสดงนาฝ่ ายชาย นัมจู ฮยอก (แสดง เป็น นั มโดซาล เด็กอั จฉริย ะเหรี ยญทองจากการแข่ งขั น คณิ ต ศาสตร์ โ อลิ ม ปิ ค แต่ มี ค วามฝั น ที่ จ ะก่ อ ตั ้ง ธุ รกิ จ เทคโนโลยี ร่วมกับเพื่อนนักศึ กษาอีก 2 คน ในชื่ อบริษัท ซัมซานเทค) โดยเดิ น เรื่ อ งผ่ า นสถานที่ ส าคั ญ ในชื่ อ Sandbox (หมายถึง ลานทราย ที่เป็นพืน้ ที่สนามเด็กเล่น ให้ได้กระโดด โลดเต้น ลองผิดลองถูก โดยไม่ต้องกลัวล้มกลัวเจ็บ และมี ความปลอดภั ย มากพอ) ที่ นี่ คื อ แหล่ ง คั ด สรรคนรุ ่ น ใหม่ ไฟแรงที่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่เหมาะสาหรับการก่อตัง้ ธุ รกิจเทคโนโลยี เป็นที่บ่มเพาะให้ได้ทดลองทาสิ่งใหม่ๆ ให้มี โอกาสได้พบเจอนักลงทุน และช่ วยเร่งธุ รกิจให้เติบโตอย่าง รวดเร็วและขยายขอบเขตไปในวงกว้าง กิจกรรมคัดสรรตัว จริงเสียงจริงในเรื่องคือเวทีแข่งขันที่เรียกว่า Hackathon (ซึ่ ง ม า จ า ก ค า ว่ า Hack ห รื อ Hacker กั บ ค า ว่ า Marathon การแข่ ง ขั น ที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ระดมความคิ ด หา ความร่วมมือในการหาทางออกด้วย solution ตามโจทย์ ภายในกรอบเวลาที่กาหนด) โดยไม่ได้ให้ความสาคัญเฉพาะ เรื่องทางเทคนิค (ความสามารถในการประยุ กต์ใช้ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ แก้ ปั ญหาหรื อ สรรสร้ า งสิ่ ง ใหม่ เ ท่ า นั ้น ) หากแต่นาไปสู่การจัดทีมเพื่อจาลองเป็นธุ รกิจเล็กๆขึ้นมา มี CEO ดู แ ลด้า นธุ รกิ จ และการเงิ น และ CTO ดู แ ลด้ า น การพัฒนาทางเทคนิค ทีมที่ผ่านการคัดสรรในรอบแรก จะมีโค้ชหรือที่ปรึกษาในการสร้างทีมธุ รกิจ ซึ่ งคราวนีแ้ หละ จะต้องพัฒนามุ มมองให้ครอบคลุมไปถึงโมเดลทางธุ รกิจ และการสร้างผลตอบแทนด้วย


Design Sprint เร่ ง ความคิ ด พิ ชิ ต ความท้ า ทาย

ภายในเรื่องยังพาผู ้ชมไปทาความรู้จักกับศัพท์ทาง เท ค นิ ค อี ก ห ลา ยค า ทุ ก ค า เป็ น สิ่ ง ที่ ผู ้ ก่ อ ตั ้ ง ธุ ร กิ จ (founder) ต้ อ งการรู้ เ กี่ ย วกั บ การร่ ว มลงทุ น แต่ มั ก กลั ว ที่จะถาม แม้ว่ าจะไม่รู้ว่าความหมายคือ อะไร อาทิ Term Sheet? Accelerators? Shareholder? คุ ณ จ ะ ใ ช้ ห รื อ แสวงหาองค์กรร่วมทุนเมื่อใด ทัง้ หมดของคาถามดังกล่าว เป็นหัวข้อที่แปลกใหม่มาก เมื่อเรื่องทางเทคนิคจบสิน้ และเป็นที่พอใจกันทัง้ สอง ฝ่ าย (ฝ่ ายผู ้ก่อตัง้ และฝ่ ายผู ้ลงทุน) สิ่งที่ต้องเจาะลึกลงไป จากส่วนที่เริ่มต้นไว้คือ term sheet เป็นองค์ประกอบแรก ที่สาคัญสาหรับการร่วมลงทุน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ชดั เจน แจ่ ม แจ้ ง อาจแบ่ ง มั น ออกเป็ น 4 ส่ ว นด้ ว ยกั น คื อ ภาพรวม ประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ (แสดงส่วนที่เกี่ยวกับ เงินทุน และรายการทางการเงินต่างๆ) ประเด็นเกี่ยวกับการ ควบคุ ม (อธิ บ ายว่ า VC จะเข้ า มาควบคุ ม หรื อ มี ส่ ว น ร่ว มกั บเจ้า ของกิจ การได้ อย่ างไร รู ป แบบคณะกรรมการ บทบัญญัติของการเปลี่ยนแปลงและการป้ องกัน) และอื่นๆ ส่วนที่เหลือทัง้ หมดในแง่กฎหมายและการเงิน เนื้ อ เรื่ อ งยั ง ได้ ส อดแทรกกระบวนการที่ น่ า สนใจ เป็นระยะ อาทิ กองทุนร่วมลงทุนทางานอย่างไร แทคติก การเจรจาต่อรอง การหาเงินทุนอย่างถูกต้อง และระดับขัน้ ของการลงทุนผ่าน VC (Series A, Series B และ Series C) โดยให้เห็นทัง้ ในแง่ของการตัดสินใจที่ผลีผลามและผิดพลาด จากความที่ยังไม่มีประสบการณ์มากพอในครัง้ แรก จนทา ให้พระเอกและนางเอกของเรื่องต้องแยกทางกันพร้อมกับ ปิ ดบริษัทซัมซานเทคไปในที่สุด และการเจรจาการลงทุนครัง้ ที่สองที่ทาให้ทัง้ พระเอก (ที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอย่าง เต็มเปี่ ยมจากซิลิคอนแวลลีย์) และนางเอก (ซึ่ งตอนหลังเข้า ไปเป็ น หนึ่ ง ในที ม บริ ห ารของบริ ษั ท พี่ ส าว) จนสามารถ พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับได้สาเร็จ และทาให้เกิด การลงทุ น ครั ้ง ที่ ส ามที่ จ ะท าให้ บ ริ ษั ท เติ บ ใหญ่ ก้ า วไกลได้ มากขึ้น โดยข้อเสนอการลงทุนจาก SH Venture Capital ที่มีพระรองรับบทโดย คิมซอนโฮ (แสดงเป็น ฮันจีพยอง เด็กหนุ่ มกาพร้า แต่มีหัว ธุ รกิจและการลงทุ นจนสามารถ ก้าวขึน้ มาเป็นหัวหน้าทีมวางแผนการลงทุน)

เมื่ อ เทคโนโลยี พ ร้ อ ม คนก็ ต้ อ งพร้ อ ม เพราะ สุดท้ายคนนีแ้ หละที่เป็นผู ้สรรหา และเลือกใช้ เทคโนโลยีให้ สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ เชื่อว่าหลายคนคง เคยได้ยินคาว่า “Agile” กันมาพอสมควร หลายองค์กร บอกว่านื่คือรูปแบบการทางานใหม่ ที่จะมาทลายกาแพง ของความเป็นแผนกฝ่ ายที่เรียกว่า Silo ของโครงสร้าง การทางานแบบเดิม Agile คือวัฒนธรรมการทางานที่ เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั ้ง หมด โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายของงานนั ้น ๆ เป็ น ตั ว ตั ้ง จากนัน้ ก็พิจารณาว่าจะต้องใช้ บุคลากรในโครงการที่มี ความรู้ ทักษะ และความสามารถในด้านใดบ้าง แล้วจึง เชิ ญผู ้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุ หรือเกี่ยวข้องกับการ พั ฒ นางานนั ้น ๆเข้ า มาร่ ว มในที ม ผ่ า นการสื่ อ สารท า ความเข้าใจและหาข้อสรุ ปร่วมกันอย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมา ใช้ กันมากในงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการพัฒนา ซอฟท์แวร์ และในบริษัท Tech. Startup ตามแนวคิด ของการทางานที่มุ่งเน้นความรวดเร็ว (Learn fast, Fail fast and Move forward) เพื่อตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงและความต้องการลูกค้า ซึ่ ง แนวทางนี้เ ป็ น วิ ถี ข องการสร้ า งและพั ฒ นา นวั ต กรรมที่ ส อดรั บ กั บ ยุ คสมั ย ที่ มุ่ ง เน้ น การท าให้ เกิ ด นวัตกรรมใหม่อย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการ ใหม่ (Gain creator) หรือแก้ปัญหาและข้อบกพร่องเดิม (Pain reliever) ได้ ใ นทั น ที ทั ้ง นี้เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ มี ก าร น ามาใช้ แ ละเกี่ ย วข้ อ งกั บ Agile อาทิ Scrum agile, Sprint design แ ล ะ Design thinking มี ก า ร น า เครื่องมือเหล่านีม้ าใช้ ในโปรแกรมที่เรียกว่า Boot camp ที่หลายแห่งมีการจัดขึน้ จากหนังสือขายดีของ New York Times ที่ชื่อว่า “Sprint” ที่เขียนโดย Jake Knapp กับคาขยายความบน หน้ า ปกหนั ง สื อ ที่ ว่ า “How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days” ทาให้เรา สนใจใคร่รู้อย่า งมาก Ev Williams ผู ้ก่อตั ง้ (Founder) เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดัง ที่นิยมใช้ กัน อย่ า งแพร่ ห ลายทั่ว โลก อาทิ Blogger Medium และ Twitter ได้ให้ค านิยมในหนังสือ ดังกล่าวว่า “Read this book and do what it say if you want to build better products faster.” ชวนให้ เ ราต้ อ งหยิ บ มาอ่ า น ในทันที 11 icn


ในประเทศไทยเคยมี ก ารจั ด อบรม Design Sprint จากหลายหน่วยงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาช่ วย ชี้แนะและดาเนินการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบัติการ (Workshop) และมี ก ารน าเทคนิ ค วิ ธี ก ารดั ง กล่ า วมาใช้ กั น บ้ า งในกลุ่ ม พัฒนาซอฟต์แวร์องค์ กร หรื อฝ่ ายไอที เพื่อให้ส ามารถ พัฒนาโปรแกรมได้เร็วทันกับความต้องการของ User ใน องค์ ก ร (เนื่ อ งจากการพั ฒ นาในอดีต มี ค วามล่ า ช้ า มาก คิวยาว และใช้ เวลานานหลายเดือนจนถึงเป็นปี ) และยังมี การจั ด อบรมให้ กั บ กลุ่ ม Developer ในบริ ษั ท Tech. Startup เพื่อพัฒนา App และการออกแบบ UX/UI (User eXperience และ User Interface) โดยทาไปทดสอบไปแบบ ใกล้ ชิด กั บลู ก ค้า และน าเสนอเป็ นผลิ ตภั ณ ฑ์ใ หม่สู่ ต ลาดได้ อย่ า งรวดเร็ ว - เน้ น ที่ Concept design และน าไปถาม ความเห็นลูกค้า ก่อนจะลงมือพัฒนาเป็นต้นแบบ ซึ่ งถ้าไม่ ตรงกับความต้องการลูกค้า ก็สามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะไป ลงทุนผลิตจริง The Design Sprint หรื อ ในยุ คเริ่ ม แรกเรี ย กว่ า Google Design Sprint เป็ น กระบวนการที่ ท าง Google Venture (Venture Capital หรื อ กองทุ น ร่ ว มลงทุ น ของ Google ปั จ จุ บั น ได้ เปลี่ย นชื่ อ เป็ น GV) ได้ พั ฒ นา คิ ด ค้ น และออกแบบขึ้นมาเพื่อ “เร่งความเร็วในการคิด ” ผลักดัน ให้แนวคิดต่างๆ ได้ถูกพิจารณาอย่างรอบคอบ และนาไปสู่ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว กั บ บริ ษั ท Startup ที่ GV เข้าไปลงทุน ซึ่ งปั จจุ บันมีประมาณ 385 ทีม (หรื อ กลุ่ ม สตาร์ ท อั พ ) เช่ น Pocket, Uber, Medium, Nest, Cloudera, Slack, CoreOS และอื่นๆอีกมากมาย ดู เพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.gv.com/portfolio/ (นอกจาก Design Sprint แล้วยังมี Research Sprint ด้วย) เพื่อ ช่ วยให้ พ วกเขาเหล่ า นั น้ เข้ าสู่ ต ลาดใหม่ ออกแบบพั ฒ นา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ และเสริ ม เติ ม ฟั ง ก์ ช ั่น ที่ น่ า สนใจมากขึ้ น ส าหรั บ ผู ้ ใ ช้ นั บ ล้ า น มี ม ากมายหลายที ม พั ฒ นาทั่ว โลกที่ น าเอาแนวทางดั ง กล่ า วไปใช้ และได้ ส่ ง เรื่ อ งราวมาเก็ บ รวบรวมไว้ที่ https://sprintstories.com/

icn 12

The sprint gives teams a shortcut to learning without building and launching. แผนภาพ ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงขัน้ ตอนการพัฒนาที่ลัดขัน้ ตอน ระหว่างขัน้ ตอนที่ 1 Idea และขัน้ ตอนที่ 4 Learn โดยยัง ไม่จาเป็นต้องไปทาในขัน้ ตอนที่ 2 Build และขัน้ ตอนที่ 3 Launch ทัง้ นีเ้ พราะรู ปแบบและวิธีการในการสร้างนวัตกรรม แบบเดิมๆ ทัว่ ไปใช้ เวลาค่อนข้างนาน อีกทัง้ ยังต้องรอให้ทุก อย่างสมบู รณ์ถึงจะนาไปสู่การทดสอบกับลูกค้ าเป้ าหมาย เมื่ อมีบางส่ วนไม่ สอดรั บกับความต้ องการของผู ้ ใช้ งานก็ ต้องนากลับมาแก้ไข เป็นผลให้กว่าจะออกผลิตภัณฑ์หรือ นวัตกรรมอะไรใหม่ๆได้ ต้องใช้เวลานานมาก ในขณะที่รูปแบบ ใหม่ เมื่ อคิ ดสิ่งใดขึ้นมาได้ จะน าไปสู่ การพั ฒนาขึ้นมาเป็ น ต้ น แบบอย่ า งรวดเร็ ว และท าการทดสอบกั บกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ าหมายทันที ถ้าส่วนย่อยใดไม่สอดรับกับความต้องการ ลูกค้าก็จะได้แก้ไขปรับเปลี่ยนทันที แต่ถ้าส่วนย่อยใดที่ตรงกับ ความต้ องการลูกค้าแล้ว ก็จะนามาประกอบรวมเข้าไว้ใน ผลิตภัณฑ์หลัก


โปรแกรมฝึ กปฏิบัติของ Google Design Sprint ที่ ดาเนินการจนเป็น มาตรฐานแล้วจะใช้ เวลา 5 วัน ในการ ด าเนิ น การให้ ค รบจบทุ ก กระบวนการ ส าหรั บ การค้ น หา คาตอบของคาถามสาคัญในทางธุ รกิจ ได้แก่ Understand, Sketch, Decide, Prototype และ Validate (จะเห็นว่ามี ความคล้ า ยคลึ ง กั บ Design thinking ที่ มี 5 ขั ้น ตอน เ ช่ น กั น คื อ Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test) นอกจากนัน้ ยังสามารถนาโปรแกรมดังกล่าวมาใช้ ใน การจัดให้มีการแข่งขันเพื่อหาทีมที่สามารถพัฒนาผลงานที่ ตอบโจทย์ต รงใจลู กค้ าได้ มากที่ สุด ด้ว ยเวลาที่สัน้ กระชับ รวดเร็ว และได้รับผลตอบสนองกลับมาจากลูกค้าในทันที ทาให้ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลามากมายในแบบเดิม ตัวอย่าง โปรแกรมการฝึ กปฏิ บั ติ (Workshop) 5 วั น มี ค ร่ า ว ๆ ดังนี้ วันจันทร์ บ่งชี้ปัญหาสาธยายออกมาและโฟกัสไปที่ จุ ดสาคัญ วันอังคาร ร่างแนวคิดกาหนดแนวทางแก้ไขบน กระดาษ วันพุ ธ ร่วมกันตัดสินใจในประเด็นที่ยากและเปลี่ยน ความคิ ด ที่ ต กผลึ ก นั ้ น ให้ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถทดสอบได้ วั น พฤหั ส บดี ลงมื อ สร้ า งและพั ฒ นาต้ น แบบเพื่ อ พิ สู จ น์ แนวคิ ด ใหม่ ที่ ว างไว้ วั น ศุ ก ร์ ท าการทดสอบกั บ ผู ้ ใ ช้ ง าน ในสภาพแวดล้อมจริง ภาพจาก: https://www.gv.com/sprint/img/sprint-diagram.png https://medium.com/ideas-by-crema/how-to-prep-for-a-design-sprintdesigners-pov-22deda4cf241 https://userbrain.net/blog/google-ventures-design-sprint-startup https://charitydigital.org.uk/topics/topics/google-design-sprint-solve-bigproblems-and-test-new-ideas-in-five-days-4560

เมื่ อ ปรั บ รู ป แบบ แนวคิ ด และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ภ ายใน เสี ย ใหม่ ให้ ส อดรั บ กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นแปลงไป อย่ า งรวดเร็ วในปั จ จุ บั น ความสามารถในการก้ า วทั น สถานการณ์ ก ารแข่ ง ขั น ทางธุ รกิ จ และการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ได้ทันกับความต้องการของตลาด จะช่ วยให้ เราสามารถเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันได้ในที่สุด ICN ฉบับต่อไปมาติดตามกันว่า การปรับธุ รกิจใน รู ป แบบใหม่ ในแนวทางการร่ ว มทุ น จะมี วิ ธี ก ารและกล ยุ ทธ์ อ ย่ า งไร เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ สถานการณ์ ก าร เปลี่ยนแปลงการดาเนินธุ รกิจปั จจุ บันและอนาคต

HOT

สมาคมสโมสรนักลงทุนขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

ข้อตกลงทางการค้า ระหว่างประเทศ ®

INCOTERMS

2020

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 13 icn


มยุ รีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

JOIN A TRAINING ON

ไขปั ญ หาการ ใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์

ด้านเครื่องจักร

ผ่านระบบ

eMT Online

<<สมาคมสโมสรนั ก ลงทุ น จั ด สัม มนาออนไลน์ ฟ รี ส าหรั บ สมาชิ ก เรื่ อ ง “ไขปั ญ หาการใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า น เครื่ องจั กรผ่ า นระบบ eMT Online” ผ่านโปรแกรม Zoom ที่ส ามารถรองรั บการฝึ กอบรมและสั ม มนาในยุ ค New Normal โดยจัด ขึ้น จานวน 3 รอบ ในวัน ที่ 17, 18 และ 24 พฤศจิกายน 2563 มี สมาชิ กเข้า ร่ว มอบรมทั ้งสิ้นกว่ า 210 ท่าน

การสัม มนาครั ง้ นี้ได้ รับ เกี ยรติ จ าก คุณ กฤษดา ทับ ทิ ม หั ว หน้ า แผนกบริก ารข้ อ มู ลเครื่ องจั กร สมาคมสโมสร นั ก ลงทุ น เป็ นวิ ท ยากรบรรยาย โดยมี หั ว ข้ อ ส าคั ญ อาทิ ขั ้น ตอนการใช้ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ด้ า นเครื่ อ งจั ก ร นิ ย าม/ คาจากัดความระบบงานเครื่องจักร ระยะเวลานาเข้าเครื่องจักร งานขออนุมัติก่อนนาเข้าเครื่องจักร และงานขออนุมัติ หลั ง น าเข้ า เครื่ อ งจั ก ร ตลอดจนผู ้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาได้ ร่ ว มซัก ถามประเด็ น ปั ญ หาที่ เ ป็ นข้ อ สงสั ย ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการ ปฏิบัติงานในระบบ eMT Online โดยวิทยากรได้โต้ตอบกับสมาชิ กเสมือนอบรมในห้องสัมมนา เพื่อนาข้อมู ลที่ได้รับไปใช้ ใน การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ สมาชิ ก และผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถติ ด ตามหลั ก สู ต รสั ม มนาออนไลน์ สาหรั บ สมาชิ ก ที่ น่ า สนใจได้ ที่ http://icis.ic.or.th หรื อ www.ic.or.th หรื อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ทางโทรศัพ ท์ 0 2936 1429 ต่ อ 202-203 icn 14


มยุ รีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

JOIN A TRAINING ON

ข้อพึงระวังการตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจาเป็นแบบไร้เอกสาร

ผ่านระบบ IC Online System

<<สมาคมสโมสรนักลงทุ นจัด สัม มนาออนไลน์ ฟรี สาหรับสมาชิ กเรื่อง “ข้อ พึง ระวั งการตัด บัญ ชี วัต ถุดิบ และ วัสดุจาเป็นแบบไร้เอกสารผ่านระบบ IC Online System” ผ่านโปรแกรม Zoom ที่สามารถรองรับการฝึ กอบรมและสัมมนา ในยุ ค New Normal โดยได้ จั ด เพิ่ ม อี ก 2 รอบ เมื่ อ วั น ที่ 23 และ 30 พฤศจิ ก ายน 2563 มี ส มาชิ ก เข้ า ร่ ว ม อบรมทัง้ สิน้ กว่า 193 ท่าน

การสัมมนาครัง้ นี้ได้รับเกียรติจาก คุณชลพัชร พวงน้อย วิทยากรจากสมาคมสโมสรนักลงทุน เป็นวิทยากร บรรยาย โดยมีหัวข้อสาคัญ อาทิ กรณีข้อมู ลส่งออกตรงกับสูตรผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติ กรณีข้อมู ลส่งออกไม่ตรงกับ สู ต รผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ การตั ด บั ญ ชี วั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ จ าเป็ น ด้ ว ยเอกสารการโอนสิ ท ธิ์ (Report V) และการ ตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจาเป็นสาหรับผลิตภัณฑ์ท่ีนากลับมาซ่ อมแซม ตลอดจนผู ้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมซักถามประเด็น ปั ญหาที่เป็นข้อสงสัย ปั ญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานในระบบ IC Online โดยวิทยากรได้โต้ตอบกับสมาชิกเสมือนอบรมใน ห้องสัมมนา เพื่อนาข้อมู ลที่ได้รับไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ สมาชิ ก และผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถติ ด ตามหลั ก สู ต รสั ม มนาออนไลน์ สาหรั บ สมาชิ ก ที่ น่ า สนใจได้ ที่ http://icis.ic.or.th หรื อ www.ic.or.th หรื อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ทางโทรศัพ ท์ 0 2936 1429 ต่ อ 202-203 15 icn


ไม่ พ ลาด !! ทุ ก ข่ า วสารสาคั ญ ส่ ง ตร งถึ ง ปลายนิ้ ว คุ ณ

@investorclub พิมพ์ @ หน้าชื่อ ID ด้วยนะคะ

Add friends

ที่ สาคั ญ ... ตอบทุ ก ข้ อ สงสั ย ของคุ ณ ในทุกงานบริการของสมาคม ด้วย LINE CHAT

IC จะส่งข่าวสารอัพเดท ไปถึงคุณอีกมากมาย

ติ ด ตามกั น ต่ อ ไปนะคะ

อย่ า ลื ม ... บอกต่ อ และแนะนาเพื่ อ นเข้ า มาด้ ว ยกั น นะ !!


เตรียมพร้อมรับ...บังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พ.ศ. 2562 มยุ รี ย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

ในยุ คสมั ย ของโลกการติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบดิ จิ ทั ล ที่เทคโนโลยีช่วยให้การเก็บข้อมู ลและบันทึกข้อมู ลการใช้ งาน ของผู ้ ใ ช้ ง านท าได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย และข้ อ มู ล การใช้ ง าน ดั ง กล่ า วเมื่ อ ถู ก เก็ บ รวบรวมอย่ า งดี จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า มหาศาลได้ หากผู ้ ป ระกอบการสามารถน าข้ อ มู ล พฤติกรรมของผู ้บริโภคมาใช้ ในการวิเคราะห์เพื่อนาเสนอ สินค้าและบริการได้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งจะช่ วยพัฒนา ธุ รกิจและสร้างรายได้ให้กับผู ้ประกอบการได้เป็นอย่างมาก แต่ในอีกทางหนึ่งข้อมู ลชื่อ ที่อยู ่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รวมถึงพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถระบุ ถึงตัว เจ้าของข้อมู ล ได้ถือเป็น "ข้อมู ลส่วนบุ คคล" และเจ้าของ ข้ อ มู ลเท่ า นั ้ น ที่ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ถึ ง และน าข้ อ มู ลไปใช้ งานได้ ผู ้ ป ระกอบการที่ มี ค วามสามารถและข้ อ ได้ เ ปรี ย บทาง เทคโนโลยีไม่ควรเก็บและนาข้อมู ลของผู ้ใช้ บริการไปวิเคราะห์ เพื่อใช้ งานที่เอือ้ ประโยชน์ต่อการดาเนินธุ รกิจโดยพลการ พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคล พ.ศ. 2562 ได้ ป ระกาศใช้ ใ นราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญ ญัติ ฉบั บนี้สืบ เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั นมี การล่ ว ง ละเมิ ด สิ ท ธิ ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคลเป็ น จานวนมากจนสร้างความเดือดร้อน ราคาญ หรือความ เสี ย หาย ให้ แ ก่ เ จ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคล ประกอบกั บ ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ท าให้ ก ารเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้ อมู ล ส่ว นบุ คคลอัน เป็ นการล่ วงละเมิ ด ดั ง กล่ า วท าได้ โ ดยง่ า ย สะดวก และรวดเร็ ว ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ เศรษฐกิ จ โดยรวม การก าหนดให้ มี กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคลเป็ น การ ทั่ว ไปขึ้ น เพื่ อ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ กลไก หรื อ มาตรการ กากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมู ลส่วนบุ คคล โดยการบังคับใช้ กฎหมายฉบับนีจ้ ะมุ ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการ ภาคธุ รกิจเป็นหลัก

ส าหรั บ ผู ้ ป ระกอบการที่ มี การเก็ บ ข้ อ มู ล ของ ลูกค้า ลูกจ้าง ผู ้มาติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Application สื่อ Social Media หรือสื่อดิจิทัลอื่น ๆ และมีการนาข้อมู ลดังกล่าวมาใช้ ในการวิเคราะห์เพื่อ พัฒนาการขายหรือการให้บริการอันเป็นส่วนหนึ่งของ การทาธุ รกิจ ผู ้ประกอบการในภาคธุ รกิจเหล่านีต้ ้อง รีบปรับตัวให้ทันกับการบังคับใช้ กฎหมายฉบับใหม่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมู ลส่วนบุ คคล ปี 2562 ซึ่ งได้มีการ ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ จากเดิมวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ออกไปอีก 1 ปี โดยจะมีผล บังคับใช้ ในเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อไม่ให้ถูกลงโทษ ตามกฎหมาย และเพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องเจ้ า ของ ข้อมู ลได้อย่างมีมาตรฐาน ในการจัดการข้อมู ลส่วน บุ คคลอย่ างเหมาะสมและเพี ยงพอ เมื่ อมี ความจ าเป็ น ต้องขอใช้ ข้อมู ลส่วนบุ คคล ทัง้ นี้ เพื่อป้ องกันความเสี่ยง ที่ จ ะ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ไ ป ถึ ง ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ลั บ (Confidentiality) ความถูกต้องสมบู รณ์ (Integrity) และความพร้ อ มใช้ ง าน (Availability) ของข้ อ มู ล ส่วนบุ คคล ที่ก่อให้เกิดแนวโน้มให้เกิดผลกระทบเชิงลบ หรือความเสียหายในระดับบุ คคลหรือองค์กร

17 icn


ห ลั ก ก า ร ส า คั ญ ต า ม พ . ร . บ . คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ฯ ที่ ผู้ ป ระกอบการควรท าความเข้ า ใจ ตัวอย่างเช่ น 1. การเก็บข้อมู ล ใช้ ข้อมู ล เปิ ดเผย ข้ อ มู ล ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจาก เจ้าของข้อมู ลเสมอ 2. การขอความยิ น ยอมเพื่ อ ใช้ ข้ อ มู ล จากเจ้ า ของข้ อ มู ล ต้ องท าเป็ น หนังสือหรือผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่ ก าหนดไว้ และในการขอความยิ นยอม ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมู ล การใช้ ข้อมู ล และการเปิ ดเผยข้อมู ล ทัง้ นี้ ข้อความการขอความยิ นยอมต้ องแยก ส่ วนออกจากข้ อความอื่ นอย่ างชัดเจน ใช้ ภาษาที่อ่านง่าย เพื่อสามารถเข้าถึงและ เข้าใจได้ง่าย

6. การเก็ บ และใช้ ข้ อ มู ลจะถู ก ตรวจสอบโดย คณะกรรมการผู ้เชี่ยวชาญ 7. ข้อมู ลคนตาย กฎหมายไม่คุ้มครอง 8. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมู ลส่วนบุ คคลฯ มีผลบังคับ 3. การเก็บข้อมู ล ต้องแจ้งรายละเอียดและแจ้งสิทธิต่อ ใช้ กับผู ้ประกอบการที่อยู ่ในประเทศไทย ไม่ว่าการเก็บข้อมู ล เจ้าของข้อมู ล ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมู ล การใช้ ข้อมู ล หรือการเปิ ดเผยข้อมู ล จะเกิดขึ้นในประเทศ ข้อมู ลที่จะเก็บรวบรวมและระยะเวลาที่คาดหมายได้ว่าจะเก็บ หรื อ ต่ า งประเทศก็ ต าม เนื่ อ งจากโลกยุ คปั จจุ บั น การ ข้ อมู ลไว้ บุ คคลหรื อหน่ วยงานที่ ข้ อมู ลอาจจะถู กเปิ ดเผย ติ ดต่ อสื่ อสาร การส่ งข้ อมู ล การเก็ บข้ อมู ล และการใช้ ข้ อ มู ล ของผู ้ ป ระกอบการ และตั ว แทนที่ เ ป็ น ผู ้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ข้อมู ล เกิดขึน้ ข้ามพรมแดนตลอดเวลา 9. ผู ้ประกอบการที่ฝ่าฝื นกฎหมายนี้ อาจถูกศาล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ ในส่วนของสิทธิท่ีต้องแจ้ง สังให้จ่าย "ค่าเสียหายเชิงลงโทษ" สองเท่า ให้เจ้าของข้อมู ลทราบ ตัวอย่างเช่ น สิทธิเข้าถึงและขอสาเนา ่ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น เป็ น เพี ย งหลั ก การกว้ า ง ๆ ข้อมู ล สิทธิคัดค้านการเก็บข้อมู ลและการใช้ ข้อมู ล สิทธิขอให้ เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมู ลส่วนบุ คคล พ.ศ. 2562 ลบหรื อ ท าลายข้ อ มู ล สิ ท ธิ ข อให้ แ ก้ ไ ขข้ อ มู ลให้ ถู ก ต้ อ ง ผู ้ ส นใจศึ ก ษาข้ อ มู ล รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สามารถ สิ ท ธิ ร้ อ งเรี ย นว่ า มี ก ารละเมิ ด ข้ อ มู ลส่ ว นบุ คคลตาม สมัครเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “Updateพ.ร.บ.คุม้ ครอง กฎหมายนี้ ฯลฯ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ คคล ปี 2563 ภาคปฏิบั ติจ ริง ต้อ งท า 4. การเก็ บข้ อมู ล ต้ องเก็ บจากเจ้ าของข้ อมู ล เท่ านั ้น อย่างไร” จัดโดยสมาคมสโมสรนักลงทุน ในวันอังคาร ห้ ามเก็ บจากแหล่ งอื่ น กล่ าวคื อ ต้ องให้ เจ้ าของข้ อมู ลเป็ น ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ผู ้กรอกข้อมู ลและมอบให้โดยตรง ณ โรงแรม โนโวเทล กรุ ง เทพ สุ ขุ ม วิท 20 (ถนน 5. ผู ้ ประกอบการธุ รกิ จขนาดใหญ่ ต้ องมี "เจ้ าหน้ าที่ สุขุมวิทซอย 20) โดยลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสารองที่ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล" ของตั ว เอง กรณี ท่ี ผู้ เ ก็ บ ข้ อ มู ลเป็ น นั่ ง ได้ ท่ี http://icis.ic.or.th หากต้ อ งการสอบถาม หน่วยงานของรัฐ หรือเป็นผู ้ประกอบการที่มีข้อมู ลส่วนบุ คคล ข้อมู ลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อ คุณกาญจนา แผนก เป็นจานวนมาก หรือผู ้ประกอบการที่มีกิจกรรมหลักเป็นการ ฝึ กอบรมและบริ ก ารนั ก ลงทุ น โทรศัพ ท์ 0 2936 เก็บข้อมู ล การใช้ ข้อมู ล หรือการเปิ ดเผยข้อมู ล ต้องจัดให้มี 1429 ต่อ 206 "เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมู ลส่วนบุ คคล" เป็นของตัวเอง ซึ่ งอาจ เป็ นพนั กงานของผู ้ ประกอบการนั ้น ๆ หรื อเป็ นผู ้ รั บจ้ าง ที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF https://ilaw.or.th/node/5332 https://creativetalklive.com/data-privacy-act-and-thing-brand-be-careful/ ให้บริการ (Outsource) ก็ได้ https://www.acinfotec.com/2019/07/23/data-protection-law-2562/ icn 18

ภาพจาก:

https://news.thaipbs.or.th/content/292357 https://www.prachachat.net/ict/news-380435 https://stang.sc.mahidol.ac.th/lib-Infographic/privacy.php


ถึ ง เวลาต้ อ ง

Fight

เพื่ อ ให้ ไ ด้ ดั ง ใจหวั ง เส้าหลิน

ในสนามซ้ อมที่เต็มไปด้วยกระสอบทราย เป้ าล่อ และเบาะนวม แค่ ไ ด้ เ ห็ น ก็ ท าให้ รู้ สึ ก ได้ ถึ ง พลั ง งาน บางอย่าง!!! กว่ า จะเป็ น มวยที่ มี ชัน้ เชิ ง ฝี มื อ ดี จั ง หวะการ footwork หลบหลี กผู ้ ต่ อ สู้ แ ละสายตาที่ ว่ อ งไว มุ ่ ง มั่ น จับจ้องไปยังเป้ าหมายเพื่อรอโอกาสในการสวนหมัดกลับ ด้ ว ยแรงที่ มี อาจเป็ น จุ ดตายที่ ท าให้ อี ก ฝ่ ายน็ อ คแบบ ไม่ฟื้น หรือไปรู้สึกตัวอีกที่ท่ีห้องพยาบาล ซึ่ งกว่าจะได้ แบบนี้ต้องผ่านการฝึ กซ้ อมอย่างหนักเป็นเดือน หรือไม่ ก็เป็นปี เป้ า หมายของการต่ อยมวย คื อ ให้ทุ กส่ วนของ ร่ า งกาย ได้ ใช้ งาน นอก เหนื อ ไปจากการกระตุ้ น ความแข็งแรงของร่างกายและระบบไหลเวียนโลหิตแล้ว การชกมวยยังช่ วยเพิ่มการฝึ กทักษะเกี่ยวกับการทรงตัว ปฏิกิริยาตอบโต้ ความคล่องตัว ทาให้การใช้ สมองและ ร่างกายทางานสอดประสานกันได้ดีขึ้น กระตุ้นการรับรู้ การใช้ ส มาธิ ทั ้ง จั ง หวะการขยั บ เท้ า และการออกหมั ด ซึ่ งท้าทายการทางานของกล้ามเนือ้ และจิตใจไปพร้อมกัน ทาให้คล่องแคล่ว ว่องไว มัน่ ใจ เช่ นเดี ย วกั บ บนหนทางสั ง เวี ย นชี วิ ต ต้ อ งใช้ ทั ้ง แรงกายและแรงใจ บางครั ้ง เราอาจพบปั ญหาใหญ่ พุ ่งเข้าชน ทาให้หลบไม่ทันอาจมีเซมีล้มไปบ้าง แต่ท่สี าคัญ คือ เราสามารถลุ กได้ เ ร็ ว และไม่ ถอดใจไปก่ อ น เหมื อ น นั กมวยที่ ยั ง กั ด ฟั น สู้ แ ม้ คิ้ว จะแตกหรื อ ตาจะปิ ดไปแล้ ว ข้างหนึ่ง ทาอย่างไรให้ยังลุก (ยิม้ ) ได้?

ใจฟิ ต (แก้ ไ ข) สู้ ไ ด้ ทุ ก ความล้ ม เหลว

“ทุ ก ชี วิ ต คื อ การต่ อ สู้ ” แล้ ว เพราะอะไรเราถึ ง ต้องสู้

คาตอบคือ เพราะทุกคนล้วนมีค่า... ไหนจะค่านา้ ค่ า ไฟ ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ า บั ต รเครดิ ต ฯลฯ ไม่ ใ ช่ ไม่ ใ ช่ อย่างนัน้ แต่ หมายถึง การมีคุณค่าในตนเอง ถ้าหาก เราได้สู้กับอุ ปสรรคและสามารถผ่านพ้นไปได้ ย่อมเกิด ความภู มิ ใ จในคุ ณ ค่ า ของตนที่ ไ ม่ ย อมแพ้ ไ ปเสี ย ก่ อ น เช่ นเดี ย วกั บ การชกมวยหากไม่ ขึ้ น เวที ค งไม่ รู้ ว่ า ต้องสู้อย่างไร และย่อมไม่ได้ลมิ้ รสกับคาว่าชนะ โดยวิธีการแก้ไขปั ญหากับความล้มเหลวที่เกิดขึ้น ให้กลับมาสู้อีกครัง้ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1. ระยะ How (วิธีการ) มีลักษณะคือ • มี แ ผนดี แ ต่ ขี้ เ กี ย จ วิ ธี แ ก้ ไ ข จดบั น ทึ ก ขัน้ ตอนวิธีการทางาน • ท า แ ผ น ที่ ว า ง ไ ว้ ไ ม่ ไ ด้ วิ ธี แ ก้ ไ ข ฝึ ก คาดการณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้า • หลุ ด การควบคุ ม วิ ธีแ ก้ ไ ข คอยทบทวน และปรับแผนอยู ่เสมอ 2. ระยะ What (กลยุ ทธ์) มีลักษณะคือ • ทาตามแผนแต่ไม่ได้ผลตามที่คิด วิธีแก้ไข ทาให้เสร็จอย่างรวดเร็ว ทางานด้วยต้นทุนตา่ • ผิดแผนแล้วล้มเลิก วิธีแก้ไข หมัน่ ปรับปรุ ง แผนอย่างรวดเร็ว 3. ระยะ Why (วิสัยทัศน์) มีลักษณะคือ • ยังไม่เข้าใจสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงว่าจะ ทาอะไร วิธีแก้ไข หัดตัดสินใจด้วยตัวเอง สร้างกฎเหล็ก ของตนเองขึน้ มา • อธิบายสิ่งที่ทาอยู ่ไม่ได้ วิธีแก้ไข หยุ ดกลัว คาวิจารณ์ของคนอื่น 19 icn


โดยบางครัง้ การแก้ไขเพียงครัง้ เดียวอาจไม่เห็นผล ในทันที ต้องอาศัยระยะเวลาบวกกับการลงมือทาซ้ า ๆ ด้วยการทบทวนตนเอง เพราะการทาซ้ าไม่ได้หมายถึงทา เหมื อ นเดิ ม แต่ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาจุ ดอ่ อ นให้ โ ดดเด่ น เป็ น ล าดั บ เปรี ย บเสมื อ นการหั ด เป็ น นั กมวยมื อ อาชี พ ต้องฝึ กจนกว่าจะพร้อมไม่ว่าจะเป็น…. o ความสามารถด้ า นกระบวนความคิ ด การ ตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้า o การควบคุมอาหาร ให้นา้ หนักตัวไม่มากไปหรือ น้อยไปเมื่อเทียบกับคู่ต่อสู้ o สภาพความฟิ ตของร่ า งกาย การฝึ กซ้ อ ม ด้วยการออกกาลังกาย อาทิ กระโดดเชือก วิ่ง ลุก-นั่ง คือแนวทางที่จะทาให้เราไม่หมดแรงง่าย ๆ บนเวที o สัญชาตญาณที่มีอยู ่ในตัวคุณ รู้จักแก้ไขและ ปรับแผนต่อเหตุการณ์ท่เี กิดเฉพาะหน้า

จะเห็นได้ว่า สังเวียนนักมวยมืออาชีพหรือสังเวียน ชีวิตต้องอาศัย “ใจสู้” ซึ่ งในระยะแรกเริ่มเวลาพบปั ญหา เฉพาะหน้า อาจทาให้ใครหลายคนเก้ ๆ กัง ๆ ทาอะไร ไม่ค่อยถูก แต่ถ้าเราไม่ล้มเลิก ฝึ กบ่อยๆ ทาซ้ า ๆ สู้แล้ว สู้ อี ก ย่ อ มรั บ มื อ ได้ ด้ ว ยประสบการณ์ ท่ี สั่ ง สม ท าให้ สามารถค้นหาหนทางที่เหมาะสมสาหรับตนเองจนฟั นฝ่ า ไปได้ และเข้าใกล้ความสาเร็จยิ่งขึน้ ดังนัน้ มาเริ่มฟิ ตกันตัง้ แต่ต้นปี แล้วท่านจะ Fight ได้ในทุกสังเวียนอย่างสง่างาม ที่มา: www.careervisathailand.com ภาพจาก: https://cutt.ly/QhHE7bb

สมัคร หลักสูตรฝึกอบรม ผ่านระบบ ออนไลน์ เพียงคลิก http:// icis.ic.or.th หลักสูตรบีโอไอ หลักสูตรการใช้งานระบบ IC หลักสูตรด้านศุลกากร หลักสูตรการบริหารจัดการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน icn 20

0 2936 1429 ต่ อ 205-209


ก รน มลค่ ทดนม ป็ น งนลงทน Q : ในกรณีการลงทุนทีไม่ได้ใช้เงินลงทุน แต่ใช้ กรรมสิทธิในทีดินในการลงทุนได้หรือไม่ ซึงหากใช้ได้จะมีการตีราคาอย่างไร บริษัทต้องดาเนินการอย่างไร และหากบริษัท ได้ทาสัญญาเช่ าทีดินพร้อมอาคารไว้กับการนิคมอุ ตสาหกรรมเปนระยะเวลา ปี 1 เดือน จะสามารถนาสัญญาเช่ านีมารวมเปนขนาดการลงทุนได้หรือไม่

มยุ รีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

A : การยืนขอรับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI กาหนดขนาดการลงทุนขันตาไว้ที 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าทีดิน และทุนหมุ นเวียน) ซึงปกติจะเปนค่าก่อสร้าง และค่าเครืองจักร แต่หากบริษัทมีการทาสัญญาเช่ าอาคาร มากกว่า ปี (ซึงต้องจดทะเบียนสัญญา) หรือทาสัญญาเช่ าเครืองจักรไม่ตากว่า 1 ปี บริษัทสามารถ นาวงเงินค่าเช่ าตามสัญญา มานับเปนขนาดการลงทุนของโครงการได้ หรือหากเปนการลงทุนในกิจการ ทีมีการกาหนดเงือนไขเปนการเฉพาะ เช่ น ธุ รกิจบริการทีใช้ ฐานความรู้เปนปั จจัยหลักในการประกอบ ธุ รกิจ บริษัทสามารถใช้เงินเดือนบุ คลากรต่อปี เปนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทนได้ กรณีในสัญญามีการระบุ “ค่าเช่ าทีดิน และ “ค่าเช่ าอาคาร ออกจากกันโดยชัดเจน บริษัทสามารถ นาวงเงินของ “ค่าเช่ าอาคาร มานับเปนขนาดการลงทุนได้

ก รน ข้ คร งจกร ล ขย ย วล น ข้ ย้ นหลง Q : ถ้าบริษัทได้ดาเนินการการยืนคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในโครงการใหม่ทางออนไลน์ เมือวันที 1 พฤศจิกายน 2 โดย ขณะนีอยู ่ระหว่างรอกระบวนการถัด ๆ ไป บริษัทจึงขอสอบถามว่า 1. บริษัทจะสามารถนาเข้าเครืองจักรได้เมือใด และถ้าบริษัทต้องเร่งนาเข้าเครืองจักรก่อนการทาบัญชี รายการเครืองจักร บริษัทต้องดาเนินการขอขยายเวลานาเข้าย้อนหลังเปนวันเดียวกับทียืนเรือง หรือเปนวันทีลงเลขรับเรือง 2. ในขันตอนการนาเข้าเครืองจักร บริษัทต้องระบุ การขอสงวนสิทธิ BOI ลงในใบขนสินค้าขาเข้าด้วยหรือไม่ หรือจะต้องนาเข้า มาเสียภาษี ตามปกติไปก่อน . ในกรณีทาเรืองขอขยายเวลานาเข้าเครืองจักรย้อนหลังในระบบ บริษัทจะต้องระบุ เลขทีบัตรส่งเสริม ฯ ใหม่ก่อน จึงจะ สามารถทาเรืองได้ใช่ หรือไหม A : 1. การยืนคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนทางออนไลน์ จะถือวันที BOI ออกเลขรับคาร้อง เปนวันทีมีผลทางกฎหมาย ดังนัน การจะนาเข้าเครืองจักรโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษี อากร จะมีผลย้อนหลังไปได้จนถึงวันที BOI รับคาขอ ไม่ใช่ วันทีบริษัทยืนคาขอ 2. การนาเข้าเครืองจักรก่อนออกบัตรส่งเสริม ฯ จะต้องชาระภาษี สงวนสิทธิ (หรือใช้ ธนาคารคาประกัน) ไปก่อน โดยหาก BOI อนุมัติให้สังปล่อยเครืองจักรแบบคืนอากร บริษัทจะสามารถขอคืนอากรได้ แม้จะชาระภาษี โดยไม่ระบุ การสงวนสิทธิ ก็ตาม แต่การดาเนินปกติควรระบุ การสงวนสิทธิ / หรือหากจะไม่ระบุ บริษัทควรตรวจสอบกับกรมศุลกากรให้แน่ชดั ก่อน . การทาเรืองขอขยายเวลาย้อนหลัง บริษัทจะต้องได้รับบัตรส่งเสริม ฯ แล้วเท่านัน โดยมีเรืองเดียวทีอนุญาตให้ทาได้ก่อน ออกบั ต รส่ง เสริม ฯ แต่จ ะต้ องมีก ารตอบรั บมติก ารอนุ มัติ ใ ห้ก ารส่ง เสริม ฯ แล้ว เท่ านั น นันคือ การขอใช้ ธนาคาร คาประกันภาษี อากรเครืองจักร ตดต ม FAQ 108 ค ถ มกบง นส่ง สรมก รลงทน ด้ท ง www.faq108.co.th

สมครสม ชก จดหม ยข่ ว ICN ✓ คลิก

www.ic.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส บถ มข้ มล พม ตม ทร 0 2936 1429 ต่ 201 มล icn@ic.or.th 21 icn


Profile for Investor Club

ICeNewsletter_January2021  

icn, icenewsletter, newsletter, investorclub, icnews

ICeNewsletter_January2021  

icn, icenewsletter, newsletter, investorclub, icnews

Advertisement