Page 1


เรผม่ ต้นปฝ 2557 ด้ทฬใทามใพกใักสมกับเป็นปฝ ม้า ปฝ แห่นการก้าทฬ่านสม่ใทามเจรผญรภ ่นเรฟธนธฬ่านสน่า นามและภาใภมมผ ดภจดัน่ ชาตผธาชาทฝ่มฝท่ทนท่าและลฝลาธันฌดดเด่นนดนาม เช่ นเดฝฬทกับสมาใมสฌมสรนักลนทภน ทฝ่อร้ธมก้าทสม่การอัฒนาทภกนานบรผการธฬ่านโม่หฬภ ดฬัน้ เอฟ่ธธานทฬใทามสะดทกและสร้านใทามอพน อธญจแก่สมาชผ กและผม ้ญช้ บรผการ ด้ทฬประสผทธผภาอญนทภกขัน้ ตธนดาเนผนนาน ถัดจากนัน้ ญนปฝ 2558 ปฝ แห่นการรทมตัทและเชฟ่ ธมฌฬนใทามร่ทมมฟธขธนประเทถญนภมมผภาใธาเซฝฬน หรฟธทฝ่เรฝฬกกันท่า “ประชาใมเถรษฐกผจธาเซฝ ฬน – ASEAN Economics Community (AEC)” ฌดฬมฝ ผลประฌฬชน์ทานเถรษฐกผจร่ทมกัน มฝธานาจญนการเจรจาต่ธรธนต่านๆ กับใม่ใ้าโด้มากขพ้น รทมถพนการ นาเข้าและส่นธธกขธนชาตผญนธาเซฝฬนกฎจะเปผ ดเสรฝ (หากจะฬกเท้นแต่สผนใ้าบานชนผดทฝ่แต่ละประเทถธาจจะขธ โท้โม่ลดภาษฝ นาเข้า) ซพ่ นจะสร้านประฌฬชน์และฌธกาสด้านการใ้าการลนทภนญห้แก่ประเทถญนธาเซฝ ฬน รทมถพน ประเทถโทฬด้ทฬ ดันนัน้ เอฟ่ธญห้ผม้ประกธบการและนักลนทภน ฌดฬเฉอาะกลภ่ม SMEs โทฬโด้มธนเหฎนฌธกาสทานธภ รกผจ ทัน้ การเปผ ดตลาดญหม่และการขฬาฬฐานการใ้าโปฬันประเทถเอฟ่ธนบ้านธาเซฝฬน IC E-News ฉบับนฝ้ จพนโด้ นาเสนธประเดฎนด้านนฌฬบาฬ SMEs จภ ดแขฎนและจภ ดธ่ธนขธนแต่ละประเทถ เอฟ่ธเป็นฐานข้ธมม ลสาหรับช่ ธน ทานการอัฒนาการลนทภนต่ธโป สาหรับข้ธมม ลด้านนานบรผการ ปั จจภ บันสมาใมโด้เรผ่มก้าทเข้าสม่ระบบ Online ธฬ่านต่ธเนฟ่ธน ฌดฬ นานบรผการสัน่ ปล่ธฬทัตถภดผบและทัสดภจาเป็น โด้เปผ ดญห้บรผการระบบ Import Online ธฬ่านเป็นทานการแล้ท และฬั นในมฝ ก ารอั ฒ นาปรั บ ปรภ น ระบบ ขั น้ ตธน ทผ ธฝ ป ฏผ บั ตผ เอฟ่ ธ ญห้ ส ามารถรธนรั บ กั บ การญช้ นานขธน ผม ้ญช้ บรผการญห้โด้รับใทามสะดทกและลดขัน้ ตธนนานญห้มากทฝ่สภด และสาหรั บนานบรผ การด้านข้ ธมม ลข่าทสาร สมาใมฬันในมภ ่นมั่นญห้ บรผการด้า นข้ธมม ลต่ านๆ ญห้ มฝ ใทามรทดเรฎทและทันสมัฬ สร้านใทามเชฟ่ ธมฌฬนนานบรผการกับหน่ทฬนานทฝ่เกฝ่ฬทข้ธน และญห้รับทราบข้ธมม ล โด้ทันท่ทนทฝ ฌดฬสามารถตผดตาม โด้ทาน IC E-News, Email Marketing และเทฎบโซต์ขธนสมาใม www.ic.or.th ฌดฬญนเดฟธนมกราใมนฝ้ สมาใมเตรฝฬมมธบขธนขทัญอผเถษต้ธนรับปฝ ญหม่ญห้แก่สมาชผ กขธนสมาใม ด้ทฬบรผการตธบใาถามนานส่นเสรผมการลนทภน ผ่านทาน Web board ซพ่นสมาชผ กสามารถตผดตามการเปผ ด ญห้บรผการ web board ธฬ่านเป็นทานการโด้ทานเทฎบโซต์สมาใมเรฎทๆ นฝ้ นธกจากนฝ้ ทภกท่านฬันสามารถแสดนใทามใผดเหฎน ตผชม หรฟธ ร้ธนเรฝฬนนานบรผการโด้ทฝ่ ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 103 หรฟธ E-mail: customer_care@ic.or.th หรฟธแสดนใทามใผดเหฎนด้านการเผฬแอร่ ข่าทสาร โด้ทฝ่ icn@ic.or.th สมาใมฬผนดฝรับทภกข้ธเสนธแนะเอฟ่ธนามาปรับปรภ นอัฒนานานบรผการต่ธโป บรรณาธผการ icn@ic.or.th


กระแสตม่นตัทการก้าทเข้าสร่ฝระชาใมเถรษฐกพปธาเซฟฬน หรมธ AEC ญนฝฟ 2558 ซภ่ นทัน้ หน่ทฬนานภาใรัฐและ เธกชนต่านอฬาฬามส่นเสรพมและธธกมาตรการต่านๆ เอม่ธรธนรัผและกระตย้นญห้ฯร้ฝระกธผการและนักลนทยนโทฬ ฌดฬเฉอาะ SMEs โด้ขฬาฬฌธกาสทานการใ้าและการลนทยนโฝฬันฝระเทถเอม่ธนผ้านธาเซฟฬนญห้เอพม่ มากขภน้ สานักนานส่น เสรพมทพสาหกพ ปขนาดกลานและขนาดฬ่ ธม หรมธ สสท. โด้ปัดทาราฬนานการเฝรฟฬผเทฟฬ ผ นฌฬผาฬ SMEs ทัน้ ขธนโทฬและฝระเทถญนธาเซฟ ฬน IC E-News ปภนขธนามาเฯฬแอร่เอม่ธญห้ฯร้ฝระกธผการและ นักลนทยนโทฬโด้ถภกษาปย ดธ่ธน-ปย ดแขฎนขธนนฌฬผาฬส่นเสรพม SMEs ท่ามฟใทามแตกต่านกันธฬ่านโร? และใทร ฝรัผกลฬย ทธ์การขฬาฬธย รกพปโฝญนทพถทานญด?

ฝระเทถโทฬ – ปย ดเด่น ด้านทักษะนานถพลฝ์ และผรพการ ก่ธนปะโฝรัผทราผข้ธมร ลขธนฝระเทถเอม่ธนผ้าน เรามาอพปารณาถภนปย ดแขฎน-ปย ดธ่ธนขธนฝระเทถ โทฬเรากันก่ธน ฌดฬปย ดแขฎนขธน SMEs โทฬ โด้แก่ การมฟทักษะญนด้านนานถพ ลฝ์ มฟการนาภรมพฝัญญาโทฬ มาฝระฬย กต์กัผฯลพตภัณฑ์และทาญห้สพนใ้าโทฬมฟปยดเด่นเหนมธสพนใ้าฝระเทถธม่น และการมฟปพตญปรักญนนาน ผรพการ แต่ปยดธ่ธนขธนถักฬภาอ SMEs โทฬ ใมธ การนาเทใฌนฌลฬฟสมัฬญหม่มาญช้ น้ธฬเกพนโฝ ขาดการ ทพปัฬอัฒนา และทฟ่สาใัญ ใมธ ฝั ญหาด้านภาษา

สพนใฌฝร์ – ปย ดเด่น หลากหลาฬด้านภาษา สพนใฌฝร์มฟ SMEs ทฟ่เข้มแขฎน เอราะฝระชากรมฟใทามสามารถด้านการสม่ธสารโด้หลาฬภาษา ธฟก ทัน้ ฬันเฝ็นฝระเทถทฟ่นาเทใฌนฌลฬฟขนั ้ สรนมาญช้ ญนกระผทนการฯลพต และมฟการผรพหารปัดการแผผญหม่ด้ทฬ ด้านปย ดธ่ธน ใมธ ใ่าป้านแรนนานทฟ่มฟธัตราสรนทฟ่สยดญนธาเซฟ ฬน และมฟข้ธปากัดด้านขนาดขธน อมน้ ทฟ่และทรัอฬากร

ธพนฌดนฟเซฟฬ – ปย ดเด่น ต้นทยนการฯลพตตา่ ปย ดแขฎนทฟ่เด่นชัด ใมธ แรนนานมฟปานทนมากและมฟธัตราใ่าป้านตา่ ทาญห้ฝระเทถธพนฌดนฟเซฟ ฬมฟต้นทยน การฯลพตสพนใ้าตา่ กท่าโทฬ SMEs ธพ นฌดนฟ เ ซฟ ฬ มฟ ปยดธ่ ธ น ใม ธ การขาดแใลนหลั ก ทรั อ ฬ์ ญ นการใ า้ ฝระกั นเอม่ ธ ขธสพ นเชม่ ธ ตลธดปนการปัดทาระผผผัญชฟท่โฟ ม่ถรกต้ธนตามมาตรฐานขธนสถาผันการเนพน ส่นฯลญห้ SMEs หลาฬ ราฬโม่สามารถขธสพนเชม่ ธโด้ ปภนต้ธนญช้ การกร้เนพนนธกระผผเกพนธัตราดธกเผฟฬ้ สรนมาก ปนส่นฯลต่ธ ต้นทยนการฯลพต


ฮพ ลฝพ ฝพ นส์ – ปย ดเด่น ภาษาธันกฤษเฬฟ่ฬม ฝระเทถฮพ ลพฝฝพ นส์ มฟฝระชากรญนทัฬทานาน ซภ่นเฝ็นทัฬแรนนานทฟ่เหมาะสมมากถภน 50 ล้านใน และแรนนานเหล่า นฟ้สามารถสม่ธ สารภาษาธันกฤษโด้เฝ็นธฬ่ านดฟ นัผ เฝ็น ปย ดแขฎนทฟ่ สยดขธน SMEs ฮพ ลพฝฝพ นส์ แต่ปยดธ่ธนเรมธ้ รันขธนฝระเทถนฟ้ ใมธ แรนนานทฟ่มฟทักษะและมฟใทามสามารถปะธธกโฝทานาน ต่านฝระเทถ หรมธญนธนใ์กรญหญ่กันมาก ทาญห้แรนนานญน SMEs มฟทักษะตา่ กท่า ตลธดปนฬันมฟการ นาเทใฌนฌลฬฟสมัฬญหม่มาญช้ น้ธฬมาก แต่รัฐผาลฮพ ลพฝฝพ นส์อฬาฬามปะเอพม่ ถักฬภาอ SMEs ฌดฬการ สนัผสนยนญห้เฝ็นทาระแห่นชาตพ เอม่ธญห้การส่นเสรพมและสนัผสนยนเฝ็นโฝธฬ่านปรพนปันมากขภน้

ผรรโนดารย สซาลาม – ปย ดเด่น ต้นทยนอลันนานตา่ ผรรโนเฝ็นธฟกฝระเทถหนภ่นทฟ่มฟใทามโด้เฝรฟฬผด้านการสม่ธสารภาษาธันกฤษ และทฟ่สาใัญ ใมธ มฟทรัอฬากร ด้านอลันนานปานทนมาก ส่นฯลญห้ต้นทยนด้านอลันนานตา่ ธฬ่านโรกฎตาม แม้ต้นทยนอลันนานปะตา่ แต่ต้นทยนด้านธม่นฌดฬเฉอาะ “ใ่าป้านแรนนาน” นัน้ สรน กท่า โทฬมาก ด้ทฬเอราะรัฐผาลผรร โนนาระผผเถรษฐกพปขธนสพนใฌฝร์มาญช้ เฝ็นอมน้ ฐาน ทาญห้ใ่ า ใรธนชฟอต่านๆ มฟเกณฑ์สรน ตลธดปนด้านถักฬภาอและใทามเชฟ่ฬทชาญด้านการฯลพตนัน้ ธฬร ่ญนเกณฑ์ต่าหาก เทฟฬผกัผโทฬ รัฐผาลผรรโนอฬาฬามปะฯลักดัน SMEs ฌดฬชร ปยดแขฎนด้านการเฝ็นฝระเทถธพสลามสร้านตลาดบาลาล และ เฝพ ดเสรฟทานการใ้าการลนทยนมากขภน้ ด้ทฬ

มาเลเซฟฬ – ปย ดเด่น สพนใ้าบาลาลระดัผสากล

ปย ดเด่นทฟ่แขฎนแกร่นขธนมาเลเซฟฬ ใมธ การมฟต้นทยนการฯลพตสพนใ้าธาหารบาลาลทฟ่ตา่ กท่าฝระเทถ ธพสลามธม่นๆ และเฝ็นทฟ่ฬธมรัผญนระดัผสากล ธฟกทัน้ ฬันโด้เฝรฟฬผด้านการสม่ธสารภาษาต่านฝระเทถทฟ่ หลากหลาฬด้ทฬ สาหรัผปย ดธ่ธนขธนมาเลเซฟ ฬโม่แตกต่านปากโทฬมากนัก ทัน้ ธย ฝสรรใญนการเข้าถภนแหล่นเนพนทยน การนาเทใฌนฌลฬฟญหม่ๆ มาญช้ น้ธฬ แต่ปยดธ่ธนสาใัญทฟ่สยด ใมธ ใ่าป้านแรนนานทฟ่สรนมาก

อม่า – ปย ดเด่น ต้นทยนแรนนานตา่ ต้ น ทย น ใ่ า ป้ า นแรนนานญนฝั ป ปย ผั น ขธนอม่ า ธฬร ่ ญ นเกณฑ์ ต่ า ทฟ่ สย ด ญนธาเซฟ ฬ น นั ผ เฝ็ นปย ดแขฎ น สาใัญสาหรัผ SMEs ญนฝระเทถนฟ้ ปย ดธ่ธนทฟ่เฝ็นธย ฝสรรใธฬ่านแรนกล้าขธนอม่า ใมธ การเข้าถภนแหล่นเนพนทยนทฟ่ฬากลาผากมาก ธั ต ราดธกเผฟ้ ฬ ทฟ่ สร น ตลธดปนฝรพ ม าณการฯลพ ต โฮฮ้ าส าหรั ผ ญช้ ญ นฝระเทถฬั น โม่ เ อฟ ฬ นอธ นธกปากนัน้ ฬันมฟธยฝสรรใสาใัญ ใมธ ใทามโม่มนั่ ในญนด้านนฌฬผาฬและกฎระเผฟฬผ ระผผฌใรนสร้านอมน้ ฐาน โม่เอฟฬนอธ และระผผการดาเนพนธย รกพปฬันโม่โด้รัผการอัฒนาและขาดทักษะ

เทฟฬดนาม – ปย ดเด่น ตมน่ ตัทอัฒนาต่ธเนมธ่ น

ในเทฟฬ ดนามมฟ ปยดแขฎ นทฟ่ ส่น ฯลต่ ธ ธย รกพ ป SMEs ใม ธ มฟใ ทามขฬัน ธดทน และตม่นตั ทญนการ อัฒนาตนเธนธฬร ่เสมธ ทาญห้มฟการนานทัตกรรมญหม่ๆ มาอัฒนาธย รกพปญนเทฟฬดนามธฬ่านต่ธเนม่ธน แต่ฝัปปย ผัน สพนใ้าทฟ่ฯลพตญนเทฟฬดนามฬันถมธท่ามฟมาตรฐานโม่สรนนัก หากเทฟฬผกัผหลาฬฝระเทถ เช่ น โทฬ มาเลเซฟ ฬ เฝ็นต้น ธฟกทัน้ ฬันมฟปยดธ่ธนด้านภาษาด้ทฬ ซภ่ นฝั ญหาทฟ่เฝ็นปย ดธ่ธน ทานรัฐผาล เทฟฬดนามโด้ฝรัผฝรย นแก้โขกฎระเผฟฬผทานการใ้าและการลนทยน ฌดฬกาหนดทพถทานการอัฒนาโฝสร่ ธย ตสาหกรรมทฟ่ญช้ เทใฌนฌลฬฟขนั ้ สรนขภน้


ลาทและกัมอร ชา – ปย ดเด่น ใ่าแรนตา่ สธนฝระเทถนฟ้ มฟปยดแขฎนและปย ดธ่ธ นทฟ่ใ ล้าฬกั น ใม ธ การมฟใ่ าป้า นแรนนานต่า และมฟ ทักษะขธนแรนนานทฟ่ตา่ กท่ามาตรฐาน ทัน้ ฬันมฟฝัญหาญนการเข้าถภนแหล่นเนพนทยนธฟกด้ทฬ แต่ รั ฐ ผาลลาทโด้ ฝ ระกาถญช้ นฌฬผาฬ “ปพ น ตนาการญหม่ ” ฌดฬเน้ น การส่ น เสรพ ม ใทามสัมอันธ์ทานเถรษฐกพปกัผต่านฝระเทถมากขภน้ และมฟการเตรฟฬมอร้ธมสาหรัผฝระชาใม เถรษฐกพปธาเซฟฬน ฌดฬตัน้ เฝ้ าท่า “ปะอาลาทธธกปากราฬชม่ธฝระเทถทฟ่อัฒนาน้ธฬทฟ่สยดญห้โด้ญนฝฟ 2563” สาหรัผกั มอร ชา รัฐผาลโด้ฝรัผเฝลฟ่ ฬนมาสร่ ระผผเถรษฐกพปแผผตลาดเสรฟ มฟก ารฝฏพรร ฝทัน้ ฌใรนสร้านและ เถรษฐกพปมหภาใ ธฟกทัน้ ฬันมย ่นฝรัผสภาอแทดล้ธมญนการลนทยน เอพ่มการถ่าฬทธดเทใฌนฌลฬฟ เอพ่มการะภ กะน ทักษะธฬ่านมมธธาชฟอด้ทฬ

แฯนอัฒนาถักฬภาอ SMEs โทฬ เมม่ธโด้ถภกษาปย ดแขฎน-ปย ดธ่ธน และนฌฬผาฬ SMEs ขธนแต่ละฝระเทถญนธาเซฟ ฬนแล้ท สานักนานส่นเสรพม ทพ สาหกพ ป ขนาดกลานและขนาดฬ่ ธ ม โด้ นาเสนธแฯนอั ฒ นาถัก ฬภาอขธน SMEs โทฬ ญน 4 ด้านหลั ก ฝระกธผด้ทฬ 1. ด้านการฝรัผฝรย นกระผทนการทานานขธนภาใรัฐญห้มฟฝระสพทธพภาอมากขภ้น ฌดฬเสนธญห้การส่นเสรพม SMEs โทฬเฝ็นทาระแห่นชาตพ 2. ด้านการอัฒนาถักฬภาอ SMEs โทฬญห้เข้มแขฎน ฌดฬสนัผสนยนญห้ SMEs โทฬเข้าถภนแหล่นเนพนทยนโด้ น่าฬขภน้ ฯ่านทานการญห้สพทธพด้านภาษฟ รทมถภนการอัฒนาและส่นเสรพมภาอลักษณ์ตราสพนใ้าโทฬ 3. ด้านการส่นเสรพมญห้ SMEs โทฬขฬาฬการใ้าการลนทยนโฝฬันฝระเทถสมาชพกธาเซฟฬน 4. ด้านการส่นเสรพมญห้ SMEs โทฬเข้าสร่ระผผห่ทนฌซ่ ธยฝทานฌลก หรมธ Supply Chain ญห้มากขภน้ เนม่ธนปาก การรทมตัทเฝ็นฝระชาใมเถรษฐกพปธาเซฟฬนญนฝฟ 2558 ปะทาญห้ตลาดมฟขนาดญหญ่ขนภ้ ซภ่ นปะส่นฯลดฟต่ธ SMEs โทฬ

การสนัผสนยนปากผฟฌธโธ สานักนานใณะกรรมการส่นเสรพมการลนทยน (ผฟฌธโธ) โด้เใฬธธกมาตรการสนัผสนยนเฉอาะกลย่ม SMEs มาแล้ท 2 ใรัน้ ล่าสยดใมธ ฝฟ 2553 และสพน้ สยดเมม่ธ ฝฟ 2554 ซภ่ นนักลนทยนส่ทนญหญ่ต้ธนการญห้ผฟฌธโธอพปารณา ญห้มฟมาตรการเช่ นนฟธ้ ธกมาธฟก ฌดฬทานผฟฌธโธกาลันธฬร ่ระหท่านการอพปารณาญห้สพทธพฝระฌฬชน์สาหรัผกลย่ม SMEs เอม่ธสร้านใทามสามารถญนการแข่นขันและกระตย้นญห้เกพดการฝรัผฝรย นฝระสพทธพภาอขธนฯร ้ฝระกธผการ SMEs ราฬเดพม ซภ่ นใาดท่าธฟกโม่นานมาตรการดันกล่าทปะธธกมาสนัผสนยน SMEs โทฬธฬ่านแน่นธน

ขธขธผใยณข้ธมร ลปาก สานักนานส่นเสรพมทพสาหกพปขนาดกลานและขนาดฬ่ธม (สสท.) และ สานักนานใณะกรรมการส่นเสรพมการลนทยน (ผฟฌธโธ)


หลันจากทฝ่สมาใมโด้อัฒนาระบบนานบรผการสั่นปล่ธฬและตัดบัญชฝทัตถภดผบญห้เป็นระบบ RMTS-2011 ฌดฬ โด้ดาเนผนขัน้ ตธนปฏผบัตผนานต่านๆ ด้ทฬระบบ Import Online และเปผ ดญห้ฯม้ญช้ บรผการเข้าญช้ นานระบบธฬ่านเป็น ทานการ เมฟ่ธต้นเดฟธนธันทาใม 2556 ทฝ่ฯ่านมา สามารถธานทฬใทามสะดทกรทดเรฎทและฬันช่ ทฬลดต้นทภน ญห้กับฯม ้ญช้ บรผการโด้เป็นธฬ่านดฝ ธฬ่านโรกฎตาม การดาเนผนนานด้ทฬระบบ Import Online จาเป็นต้ธนมฝการอัฒนา ปรับปรภ นขัน้ ตธน และทผธฝปฏผบัตผ รทมถพนการฬกเลผกขัน้ ตธนบานส่ทน เอฟ่ธญห้นานบรผการธธกหนันสฟธธนภมัตผสั่นปล่ธฬทัตถภดผบมฝ ใทามสะดทกมากฬผ่นขพน้ ปั จจภ บันสมาใมโด้อัฒนาและปรับปรภ นระบบ อร้ธมทาการฬกเลผกการระบภ ประเภทธผนทธฬซ์ ญนราฬนาน (Report I) ทฝ่ส่นญห้กับกรมถภลกากร IC E-News จพนขธนาเสนธทผธฝปฏผบัตผและขัน้ ตธนทฝ่มฝการปรับญหม่ ฌดฬจะนาเสนธ เปรฝฬบเทฝฬบกับขัน้ ตธนแบบเดผม เอฟ่ธญห้ฯม้ญช้ บรผการสามารถปฏผบัตผตามโด้ธฬ่านถมกต้ธน ฌดฬมฝราฬละเธฝฬด ดันนฝ้ ราฬละเธฝฬดทผธปฝ ฏผบัตผ : ขัน้ ตธนการสัน่ ปล่ธฬทัตถภดผบและทัสดภจาเป็นด้ทฬระบบ Import Online ขัน้ ตธนการทานานแบบเดผม

ขัน้ ตธน กา รทานานแบบญหม ่

การสัน่ ปล่ธฬทัตถภดบผ ด้ทฬระบบ Import Online 1. การปฏผบัตนผ านขธนบรผษัท 1.1 ญช้ นานฌปรแกรม Import Online ฌดฬเลฟธกเมนมสน่ ข้ธมมล

1. การปฏผบัตนผ านขธนบรผษัท 1.1 ญช้ นานฌปรแกรม Import Online ฌดฬเลฟธกเมนมสน่ ข้ธมมล

ประกธบด้ทฬ  ส่นข้ธมมลชฟ่ธโฮล์ Birtimp

ประกธบด้ทฬ  ส่นข้ธมมลชฟ่ธโฮล์ Birtimp

 ส่นโฮล์เธกสาร (pdf.) หมาฬถพน เธกสารหนันสฟธนาส่น

 ส่นโฮล์เธกสาร (pdf.) หมาฬถพน เธกสารหนันสฟธนาส่น

ขธนบรผษัทประกธบการฬฟน่ สัน่ ปล่ธฬทัตถภดผบ 2. การปฏผบัตนผ านทฝส่ มาใม 2.1 ฌปรแกรมจะตรทจสธบข้ธมมลโฮล์ Birtimp ธัตฌนมัตผ  ตรทจสธบอบ Error ญนโฮล์ Birtimp จะแจ้นกลับฌดฬ ระบบ บรผษัทสามารถตรทจสธบข้ธมมลโด้ทเฝ่ มนม ตรทจสธบ Error  ตรทจสธบโม่อบ Error ดาเนผนการต่ธข้ธ 2.2 2.2 กรณฝขธ้ มมลถมกต้ธน อนักนานสมาใม จะดาเนผ น การรั บ เรฟ่ธนประมทลฯล อร้ธมเธกสารขธนบรผษัท

ขธนบรผษัทประกธบการฬฟน่ สัน่ ปล่ธฬทัตถภดผบ 2. การปฏผบัตนผ านทฝส่ มาใม 2.1 ฌปรแกรมจะตรทจสธบข้ธมมลโฮล์ Birtimp ธัตฌนมัตผ  ตรทจสธบอบ Error ญนโฮล์ Birtimp จะแจ้นกลับฌดฬระบบ บรผษัทสามารถตรทจสธบข้ธมมลโด้ทฝ่เมนมตรทจสธบ Error  ตรทจสธบโม่อบ Error ดาเนผนการต่ธข้ธ 2.2 2.2 กรณฝขธ้ มมลถมกต้ธน ฌปรแกรมจะทาการรับเรฟธ่ นประมทลฯล และอผมอ์ราฬนานแบบธัตฌนมัตผ ฌดฬโม่รธเธกสารจากบรผษัท มาประกธบการประมทลฯล แต่อนักนานสมาใมจะนามาแนบ เรฟ่ธนญนขัน้ ตธนการจัดเธกสาร


ขัน้ ตธนการทานานแบบเดผม

ขัน้ ตธน กา รทานานแบบญหม ่

ฬกเลผกการระบภ ประเภทธผนทธฬซ์ ญนราฬนาน Report- I 1. การปฏผบัตนผ านขธนบรผษัท

1. การปฏผบัตนผ านขธนบรผษัท

 กรณ ฝทฝ่เธกสารธผนทธฬซ์ขาเข้าทฝข่ ธสัน่ ปล่ธฬระบภ

 กรณ ฝทเฝ่ ธกสารธผนทธฬซ์ขาเข้าทฝข่ ธสัน่ ปล่ธฬระบภ

ประเภทธผนทธฬซ์ Commercial Invoice No.,

ประเภทธผนทธฬซ์ Commercial Invoice No.,

Tax Invoice No. ,Other เป็นต้น บ รผษัทจ ะระบภ หมาฬเหต ภ ทฝจ่ ดหมาฬบ รผษัท เอฟ่ธญห้สมาใมแก้โขประเภทธผนทธฬซ์

Tax Invoice No. ,Other เป็นต้น บ รผษัทโ ม่ต ้ธนระ บ หภ มาฬเหต ภแจ ้นสมาใม

2. การปฏผบัตนผ านขธนสมาใม

• สมาใมจะตรทจสธบประเภทขธนธผนทธฬซ์ หากอบท่าเป็น

Commercial Invoice No. ,Tax Invoice No. ,Other ตามทฝ่บรผษัทระบภ หมาฬเหตภโท้ สมาใมจะทาการแก้โขประเภท ธผนทธฬซ์และอผมอ์ญนราฬนาน (Report- I)

2. การปฏผบตั นผ านขธนสมาใม • สมาใมโม่ตรทจสธบและแก้โขประเภทขธนธผนทธฬซ์ญน ราฬนาน (Report- I)

ข้ธใทรปฏผบตั ผ / ข้ธอพนระทัน 1. บรผษทั จะต้ธนส่นเธกสารหนันสฟธบรผษัท (PDF.) มาอร้ธมกับการส่นข้ธมม ลโฮล์ BIRTIMP ทภกใรัน้ 2. บรผษัทจะต้ธนตรทจสธบข้ธมม ลญห้ถมกต้ธน ก่ธนส่นข้ธมม ลฯ่านระบบ Import Online มาฬันสมาใม 3. กรณฝระบบโด้ตรทจสธบข้ธมม ลถมกต้ธนแล้ท ระบบจะอผมอ์ราฬนานแบบธัตฌนมัตผทันทฝ หากบรผษัทมฝการแก้โข หรฟธต้ธนการญห้สมาใมชะลธการรับเรฟ่ธนจะโม่สามารถดาเนผนการโด้ บรผษัทต้ธนฬกเลผกเธกสารชภ ดเดผมและส่น เรฟ่ธนมาญหม่ เท่านัน้

สมาชิกและผู้ใช้บริการ สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลระบบ RMTS-2011 เพิ่มเติม ได้ที่ แผนกบริการ สั่งปล่อยวัตถุดบิ โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 130-132 และ 142, 150-157 และทาง www.ic.or.th


กรณีชื่อวัตถุดิบในอินวอยซ์ไม่ตรงกับบัญชีรายการวัตถุดิบที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Online มาขอสั่งปล่อยได้หรือไม่ สามารถส่งข้อมม ลเข้ามาโด้ ฌดฬเจ้าหน้าทฝ่บฝฌอโอ จะเป็นฯม ้อผจารณาอนภมัตผเป็นใรัง้ ๆ โป แต่ทงั ้ นฝ้ บรผษัทต้องขออนภมัตผชฟ่อวัตถภดผบทฝ่จะนาเข้าญห้ตรงกับอผนวอฬซ์โว้ด้วฬ

ในกรณีที่ต้องการเสียภาษีบางส่วน หรือ บางรายการ ต้องคียข์ ้อมูลเป็น Grp_No. เป็นอะไร ระบบ RMTS-2011 จะโม่ มฝ ก ารใฝ ฬ์ ข้ อ มม ล Grp_No. 777777, 888888 และ 999999 ราฬการญด โม่ขอญช้ สผทธผ์โม่ต้องใฝฬ์ข้อมม ล ระบบจะอผจารณาเฉอาะราฬการทฝ่ใฝฬ์มาเท่านัน้

อินวอยซ์ที่ระบุเป็น Commercial Invoice หรือ Performa Invoice และอื่นๆ บริษัทสามารถ นามายื่นขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบได้หรือไม่ สัง่ ปล่อฬโด้ตามปกตผ ฌดฬโม่ต้องระบภ หมาฬเหตภญดๆ เอผ่มเตผม เหมฟอนระบบ RMTS เดผม

บริษัทมีข้อมูลสั่งปล่อยวัตถุดิบหลายงวด จะสามารถบันทึกใน 1 แฟ้มข้อมูลได้หรือไม่ บรผษัทมฝข้อมม ลสัง่ ปล่อฬวัตถภดผบทฝ่ต้องการบันทพกหลาฬงวด สามารถบันทพกโด้ญน 1 แฮ้ มข้อมม ล แต่ตอ้ งเป็นการสัง่ ปล่อฬประเภทเดฝฬวกัน และญน 1 งวด จะบันทพกโด้ 1 Invoice เท่านัน้

ช่องทางการสั่งปล่อยวัตถุดบิ ผ่านระบบ RMTS-2011 มีกี่ช่องทาง การขออนภมัตผสงั่ ปล่อฬวัตถภดผบด้วฬระบบ RMTS-2011 สามารถส่งข้อมม ลโด้ตามช่ องทางต่างๆ ดังนฝ้ 1. ฯ่านระบบ Import Online 2. ฯ่านสฟ่อบันทพกข้อมม ลต่างๆ เช่ น แฯ่น Disk, Thrumb Drive แล้วนามาฬฟ่นทฝ่เใาน์เตอร์สมาใม 3. ส่งข้อมม ลฯ่านระบบ e-mail บรผการ Counter Service หากมฝข้อสงสัฬ สามารถสอบถามข้อมม ลเอผม่ เตผมโด้ทฝ่ 0 2936 1429 แฯนกบรผการฐานข้อมม ล ต่อ 120-124 แฯนกบรผการสัง่ ปล่อฬวัตถภดผบ : บรผการญห้ใาปรพกษาและแก้โขปั ญหา ต่อ 131-132 และ 142 : บรผการตรวจสอบ อก. ต่อ 133, 135-136 : บรผการส่วนงาน Online ต่อ 150-157, แฯนกบรผการตัดบัญชฝวัตถภดบผ : บรผการญห้ใาปรพกษาและแก้โขปั ญหา ต่อ 163-166, 171, 174 : บรผการส่วนงาน Online ต่อ 161-162 หรฟอตผดตามราฬละเอฝฬดเอผม่ เตผมโด้ทาง www.ic.or.th


คณะผู้แทนจากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชมการทางานของสมาคมสโมสรนักลงทุน เมฟ่ ธทั นทฝ่ 6 ธั นทาใม 2556 สมาใมสฌมสรนั กลนทภ นน าฌดฬ ใภ ณ ภากร ธนปกรณ์ ผม ้จัดการสมาใม อร้ธมผม ้บรผหาร โด้ญห้การต้ธนรับใณะผม ้แทนจาก หน่ทฬนานส่นเสรผมการลนทภนจากสาธารณรัฐประชาธผปโตฬประชาชนลาท และ เจ้าหน้าทฝ่จากบฝฌธโธ ฌดฬสมาใมโด้นาชมทฝดผทัถน์แนะนาภาอรทมขธนสมาใม อร้ธมบรรฬาฬกระบทนการดาเนผนนานฌดฬ ใภณกฤตฬา ทผชัฬดผษฐ์ หัทหน้า ฝ่ าฬบรผ ก ารเใรฟ่ ธ นจั ก รและทั ต ถภ ดผ บ และตธบข้ ธ ใ าถามจากใณะผม ้ แ ทน จากนั ้น หั ท หน้ า แผนกฝพ กธบรมและบรผ ก ารนั ก ลนทภ น น าใณะเฬฝ่ ฬ มชมการ ดาเนผนนานบรผการต่านๆ ขธนสมาใม ซพ่ นทานใณะผม ้แทนจากหน่ทฬนานส่ นเสรผมการลนทภ น ขธนประเทถสาธารณรั ฐ ประชาธผ ป โตฬประชาชนลาทโด้ญ ห้ ใทามสนญจเป็นธฬ่านดฝ ฌดฬมฝหัทหน้าแผนกต่านๆ บรรฬาฬ การดาเนผนนานแต่ละขัน้ ตธนตามลาดับ ญนช่ ทนท้าฬสมาใม โด้ ม ธบขธนทฝ่ ร ะลพ ก ญห้ กั บ ใณะดม น าน ฌดฬมฝ Ms. Khankeo Oupravanh เป็น ตั ท แทนรั บมธบ อร้ ธ มกล่ า ทขธบใภ ณ ญน การมาเฬฝ่ฬมชมสมาใมใรัน้ นฝด้ ้ทฬ

สมาคมสโมสรนักลงทุนเยี่ยมชมการดาเนินพิธีการศุลกากร สานักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมฟ่ธทันทฝ่ 12 ธันทาใม 2556 สมาใมสฌมสรนักลนทภน นาฌดฬ ใภณภากร ธนปกรณ์ ผม ้จัดการสมาใม อร้ธมด้ท ฬอนักนาน โด้เข้ าเฬฝ่ฬมชมการดาเนผนนาน และการ ด าเนผ น อผ ธฝ ก ารถภ ล กากร ณ ส านั ก นานถภ ล กากรตรทจสผ น ใ้ า ท่ า ธากาถฬาน สภทรรณภมมผ ฌดฬโด้รับการต้ธนรับจากผม ้แทนสานักนานถภลกากร อร้ธมเข้ารับชม ประทัตผ ขัน้ ตธนการดาเนผนนานญนภาอรทม และโด้ร่ทมแลกเปลฝ่ฬนใทามใผดเหฎนและ ข้ธ เสนธแนะด้ านการญห้ บรผก าร ขั น้ ตธนการดาเนผ น อผธฝ ก ารถภ ล กากรการนาเข้ า เใรฟ่ธนจักรและทัตถภดผบ จากนัน้ ส านั กนานถภล กากรโด้นาใณะเฬฝ่ ฬมชมขั น้ ตธนการดาเนผ นอผธฝ การ น าเข้ า เใรฟ่ ธ นจั ก รและทั ต ถภ ดผ บ ภาฬญนบรผ เ ทณส านั ก นานถภ ล กากรตรทจสผ น ใ้ า ท่าธากาถฬานสภทรรณภมมผ ทัน้ นานก่ธนเดผนอผธฝการแบบ Paperless และนานหลัน เดผนอผธฝการ ซพ่ นสามารถสร้านใทามรม้ ประสบการณ์ญห้กับอนักนานขธนสมาใมโด้ เป็นธฬ่านดฝ สาหรับกผจกรรมฝพ กธบรมและสัมมนาสาหรับสมาชผ กและผม ้ญช้ บรผการ สามารถ สธบถามเอผม่ เตผม โด้ทฝ่ แผนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟ่ธสารธนใ์กร ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 201-208 หรฟธ www.ic.or.th


สัมมนาสมาชิก ครั้งที่ 6/2556 เรื่อง “เทคนิคการถ่ายทอดคุณภาพ สู่ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต” และสัมมนาสมาชิก ครั้งที่ 7/2556 เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารการผลิต เพื่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ” เมฟ่ ธ ทั น ทฝ่ 16 ธั น ทาใม 2556 สมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น จั ด สั ม มนา อผ เ ถษส าหรั บ สมาชผ ก ใรั ้น ทฝ่ 6*2556 หั ท ข้ ธ “เทในผ ใ การถ่ า ฬทธด ใภณภาอสม่ผลผตภัณฑ์และกระบทนการผลผต” ฌดฬมฝหัทข้ธบรรฬาฬทฝ่น่าสนญจ ประกธบด้ทฬ นผฬามขธน “ใภณภาอ” (Quality) และ “ใภณใ่า” (Values) ใทามเป็นมาและแนทใผดขธน QFD กระบทนการถ่าฬทธดหน้าทฝ่ทานด้าน ใภณภาอ บ้านใภณภาอ (The house of quality) และการประฬภ กต์ญช้นาน จากนัน้ ญนช่ ทนบ่าฬ สมาใมโด้จัดสัมมนาอผเถษสาหรับสมาชผ ก ใรัน้ ทฝ่ 7*2556 ต่ธเนฟ่ธน ด้ทฬหัทข้ธ “กลฬภ ทธ์การบรผหารการผลผตเอฟ่ธผลการปฏผบัตผนานทฝ่ เป็ นเลผ ถ ” ธั น เป็ นหลั ก สม ต รเกฝ่ ฬ ทเนฟ่ ธ นกั บ ช่ ทนเช้ า ฌดฬมฝ หัท ข้ ธ ทฝ่ น่า สนญจ ประกธบด้ทฬ การอัฒนาใทามสามารถญนการบรผหารจัดการธนใ์กรและ มภ ม มธนเชผ น ระบบ ใทามสั ม อั น ธ์ ร ะหท่ า นใทามสามารถญนการท าก าโร (Profitability) และผลผตภาอ (Productivity) ทัตถภประสนใ์ญนการบรผหาร กระบทนการ 3 F’s (Flow Fast Flexible) และกลฬภ ทธ์ การบรผ หารกระบทนการ เอฟ่ธผลการปฏผบัตผนานทฝ่เป็นเลผถ ฌดฬทัน้ สธนหัทข้ธสัมมนา สมาใมโด้รับเกฝฬรตผจาก ใภณเกฝฬรตผขจร ฌฆมานะสผน ทผทฬากรทฝ่ปรพกษาด้านบรผหารการผลผต บรผษัท บรผลเลฝฬนท์ บผซ กรภ ๊ป จากัด ผม ้เชฝ่ ฬทชาญด้านหลั กสมตร Lean การทานแผนกลฬภ ทธ์การ ผลผ ต ส าหรั บ ธภ ตสาหกรรม เทในผ ใ ทผถ ทกรรมธภ ตสาหการเอฟ่ ธ การเอผ่ ม ผลผลผต และระบบการผลผตแบบทันเทลาอธดฝ การสัมมนาทัน้ 2 หลักสมตรโด้รับใทามสนญจจากสมาชผกสมาใมและ บภ ใใลทั่ทโปเข้าร่ทมสัมมนากท่า 170 ราฬ สาหรับกผจกรรมอผเถษสาหรับ สมาชผ กสมาใมและผม ้ญ ช้ บรผการญนใรัน้ ต่ธโป จะน่าสนญจธฬ่านโร สามารถ ตผ ด ตามสธบถามเอผ่ มเตผ ม โด้ ท่ฝ แผนกลม ก ใ้ าสั มอั นธ์ แ ละสฟ่ ธ สารธนใ์ ก ร ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 201-204 หรฟธ www.ic.or.th สนั บ สนภ น กผ จ กรรมฌดฬ บรผ ษั ท เจรผ ญ ฌภใภั ณ ฑ์ ธ าหาร จ ากั ด (มหาชน) บรผษัท ทฝฌธทฝ จากัด (มหาชน) และบรผ ษัท โธธาร์ อฝ ซฝ จากัด (มหาชน)


สผทธผอผเถษทานภาษฝ ถุลกากรกับเขตการค้าเสรฝ FTA ทผธฝการเตรฝฬมข้ธมู ลนานสผทธผและประโฬชน์สาหรับเครื่ธนจักร ด้ทฬระบบธผเล็กทรธนผกส์แบบครบทนจร (Electronic Machine Tracking : eMT Online) ทผธฝป้ธนกันคทามเสฝ่ฬนจากธัตราแลกเปลฝ่ฬน


เสทนาทานทผชาการ ร่ทมกับ สถาบันบัณฑผตอัฒนบรผหารถาสตร์ (NIDA) หัทข้ธ “ทผถทานขธนเถรษฐกผจโทฬในปฝ 2557 และการลนทุนใน ASEAN” กผจกรรมถพ กษาดูนาน “Cluster Visit @ TSP” สาหรับธุ ตสาหกรรมฬานฬนต์ ณ สานักนานอัฒนาทผทฬาถาสตร์และเทใโนโลฬฝแห่นชาตผ (สททช.)

สมาคมสโมสรนักลงทุน | Investor Club Association


สมาใมสฌมสรนักลนทภน ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ

“ทิศทางของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 และการลงทุนใน ถภกร์ท่ฝ 17 มกราใม 2557 เทลา 08.30-12.00 น. ” ทัห้นธนประชภ ม จฝระ บภ ญมาก ชัน้ 3 ธาใารสฬามบรมราชกภมารฝ

ASEAN

สถาบันบัณฑผตอัฒนบรผหารถาสตร์ ทผถทานเถรษฐกผจและการลนทภนขธนโทฬญนปฝ 2557 จะเตผบฌตเช่ นโร: ฯม ้ประกธบการใทรเตรฝฬมใทาม อร้ธมทานด้านการลนทภนธฬ่านโร: และปั จจัฬญนการขฬาฬฌธกาสทานการตลาดและการลนทภนจะเป็นธฬ่านโร: อบใาตธบโด้ญนนานนฝ.้ .. 08.30 น.-09.15 น. 09.15 น.-09.30 น. 09.30 น.-12.00 น.

ฟรี

กาหนดการ

ลนทะเบฝฬน แนะนาสานักสผรผอัฒนา สถาบันบัณฑผตอัฒนบรผหารถาสตร์ และเปผ ดการเสทนาทานทผชาการ การเสทนาทานทผชาการเรฟธ่ น “ทผถทานขธนเถรษฐกผจโทฬญนปฝ 2557 และการลนทภนญน ASEAN” ฌดฬ นานหผรญ ั ญา สภจนผ ฬั ทฝ่ปรพกษาด้านการลนทภน สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผม การลนทภน รธนถาสตราจารฬ์ ดร.สมชาฬ ภใภาสน์ทผทฒ ั น์ นักทผชาการธผสระ นาฬสนัน่ ธันธภ บลกภล ประธานกรรมการและกรรมการฯม จ้ ัดการ บรผษัท ถรฝโทฬซภ ปเปธร์แทร์ จากัด (มหาชน) ดาเนผนราฬการฌดฬ นานสาทธรธภ มา เกษตรอฟชฯล ฯม ้ประกาถข่าท*ฯม ้ดาเนผนราฬการ สถานฝฌทรทัถน์ โทฬอฝบฝเธส

าหรับสมาชิกสมาคม ท่าน สสโมสรนั กลงทุน สาหรับผู้ใช้บริการ และบุคคลทั่วไป

ท่าน

ประฌฬชน์ท่ใฝ าดท่าจะโด้รับ ฯม ้เข้ าร่ ทมฮั น การเสทนาสามารถนาธนใ์ใ ทามรม้ ทผ ถ ทานการลนทภ น โปปรั บ ญช้ ญ นการบรผ หารธภ รกผ จ รทมทั ้น โด้ รั บ ใ ท าม รม้ ใ ท ามเ ข้ า ญจต่ ธ การเ ปลฝ่ ฬ น แ ปล น สถานการณ์ทนั ้ ด้านเถรษฐกผจ สันใม และการเมฟธน ฯม ้เข้าร่ทมฮั นการเสทนาสามารถอัฒนาถักฬภาอขธน ภาใธภ รกผจเธกชนญห้ สามารถเจรผ ญเตผบ ฌตธฬ่านฬั่นฬฟ น และเป็นประฌฬชน์ต่ธการอัฒนาเถรษฐกผจขธนประเทถ สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม แฯนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟ่ธสารธนใ์กร  0 2936 1429 ต่ธ 203 (ใภณเบญจทรรณ) ต่ธ 202 (ใภณลัดดาทัลฬ์)  ฌปรดกรธกแบบตธบรับส่นกลับมาทฝ่ ฌทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail: Cus_service@ic.or.th Benjawank@ic.or.th, Laddawanp@ic.or.th

บริษัทค................................................................................................................................................................................................................................ ใบสมั รเข้าร่วมสัมมนา

สมาชิก รหัสสมาชิก.................................................................

ผู้ใช้บริการ

บุคคลทัว่ ไป

1 ชื่อ-นามสกุล......................................................................................................ตาแหน่ง..................................................................................................

โทรศัพท์...........................................................E-mail.................................................................................มือถือ............................................................ 2 ชื่อ-นามสกุล......................................................................................................ตาแหน่ง.................................................................................................. โทรศัพท์...........................................................E-mail.................................................................................มือถือ............................................................ 3 ชื่อ-นามสกุล......................................................................................................ตาแหน่ง.................................................................................................. โทรศัพท์...........................................................E-mail.................................................................................มือถือ............................................................

กรุณาติดต่อกลับสมาคมเพื่อเช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลังส่งแบบตอบรับแล้ว


สมาใมสโมสรนักลนทภน ขธเชผญเข้าร่ทมกผจกรรมถพ กษาดมนาน

“Cluster Visit @ TSP” สาหรับธภ ตสาหกรรมฬานฬนต์

ทันถภกร์ท่ฝ 24 มกราใม 2557 เทลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้ธน CO-110 ธาใารสานักนานกลาน สานักนานอัฒนาทผทฬาถาสตร์และเทใโนโลฬฝแห่นชาตผ

ด่ทน รับจานทน

กาหนดการ 13.00 น. ใณะเดผนทานถพนธภ ทฬานทผทฬาถาสตร์ประเทถโทฬ 13.00-13.15 น. ลนทะเบฝฬน* รับชมทฝดผทัถน์แนะนาธภ ทฬานทผทฬาถาสตร์ประเทถโทฬ 13.15-14.00 น. บรผการและการสนับสนภนการทาทผจัฬและอัฒนาจาก สานักนานอัฒนาทผทฬาถาสตร์และเทใโนโลฬฝแห่นชาตผ (สททช.) โดฬ น.สอ.สนัด ทนถ์ททฝทธน ผม ้ธานทฬการฝ่ าฬขาฬและบรผการใฝฬ์แธใเใานต์ ธภ ทฬานทผทฬาถาสตร์ประเทถโทฬ 14.00-14.15 น. การนาเสนธภาอรทมและบรผการขธนถมนฬ์เทใโนโลฬฝโลหะและ ทัสดภแห่นชาตผ (เธไมเทใ) โดฬ ถมนฬ์เทใโนโลฬฝโลหะและทัสดภแห่นชาตผ 14.15-15.00 น. การประฬภ กต์ใช้ นานทผจัฬในภาใธภ ตสาหกรรมฬานฬนต์ โดฬ ดร.ชผนะ เอไญชาตผ หัทหน้าห้ธนปฏผบัตผการฬานฬนต์ 15.00-15.15 น. เฬฝ่ฬมชมห้ธนปฏผบัตผการถมนฬ์เทใโนโลฬฝโลหะและทัสดภแห่นชาตผ 15.15-15.45 น. เฬฝ่ฬมชมห้ธนปฏผบัตผการฬานฬนต์ (เใรฟธ่ น 3D Scanner) โดฬ ดร.ชผนะ เอไญชาตผ หัทหน้าห้ธนปฏผบัตผการฬานฬนต์ 15.45-16.15 น. เฬฝ่ฬมชมห้ธนปฏผบัตผการฬานฬนต์ โดฬ ใภณภาณภ เททฬานภกมล นักทผจัฬห้ธนปฏผบัตผการฬานฬนต์ 16.20-17.00 น. เฬฝ่ฬมชม ถมนฬ์บรผการปรพกษาการธธกแบบและทผถทกรรม 17.00 น. จบการเฬฝ่ฬมชม

ฟรี หมาฬเหตภ

ท่าน

สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน : ผม ้เข้าร่ทมกผจกรรมเดผนทานโปเธน

จากัด

ห้ธนปฏผบัตผการ ถมนฬ์เทใโนโลฬฝโลหะ และทัสดภแห่นชาตผ ห้ธนปฏผบัตผการฬานฬนต์ (เใรฟ่ธน 3D Scanner)

ห้ธนปฏผบัตผการฬานฬนต์

Highlight

ถมนฬ์บรผการปรพกษาการ ธธกแบบและทผถทกรรม สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม แผนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟ่ธสารธนใ์กร  0 2936 1429 ต่ธ 203 (ใภณเบญจทรรณ) ต่ธ 202 (ใภณลัดดาทัลฬ์)  โปรดกรธกแบบตธบรับส่นกลับมาทฝ่ โทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail: Cus_service@ic.or.th Benjawank@ic.or.th, Laddawanp@ic.or.th

บริษัท........................................................................................................................................... รหัสสมาชิก.................................................................. 1 ชื่อ-นามสกุล......................................................................................................ตาแหน่ง..................................................................................................

โทรศัพท์...........................................................E-mail.................................................................................มือถือ............................................................ 2 ชื่อ-นามสกุล......................................................................................................ตาแหน่ง.................................................................................................. โทรศัพท์...........................................................E-mail.................................................................................มือถือ............................................................

กรุณาติดต่อกลับสมาคมเพื่อเช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลังส่งแบบตอบรับแล้ว


แบบสำรทจใทำมอพนอธญจ จดหมำฬข่ำท IC E-Newsletter สมำใมสฌมสรนักลนทภนโด้ดำเนผนกำรปรับปรภ นและอัฒนำรมปแบบกำรจัดทำทำรสำร IC E-Newsletter เอฟ่ธญห้สำมำรถ ตธบสนธนใทำมต้ธนกำรขธนสมำชผกและผม ้ญช้ บรผกำร ญห้โด้รับข้ธมม ล ข่ำทสำร และเนฟธ้ หำสำระทฝ่เป็นประฌฬชน์ต่ธกำรดำเนผน ธภ รกผจและกำรอัฒนำธนใ์กรสม่ใทำมสำเรฎจ เอฟ่ธญห้เกผดใทำมอพนอธญจสมนสภดต่ธกำรญช้ บรผกำรขธนสมำใม ญนกำรนฝ้ สมำใม ขธใทำมธนภเใรำะห์ท่ำน กรภ ณำแสดนใทำมใผดเหฎนตำมรำฬละเธฝฬดด้ำนล่ำนนฝ้ เอฟ่ธสมำใมจะโด้นำโปอัฒนำกำรญห้บรผกำรทฝ่ ดฝฬนผ่ ขพน้ ต่ธโป กรภ ณำกรธกข้ธมม ลหรฟธทำเใรฟ่ธนหมำฬ  ลนญน  ทฝ่ตรนกับใทำมใผดเหฎนขธนท่ำนมำกทฝ่สภด ส่ทนทฝ่ 1    

ข้ธมม ลผม ้รับจดหมำฬข่ำท IC E-Newsletter

เพศ  หญิง  ชาย อายุ  ต่่ากว่า 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  51 ปีขึ้นไป ต่าแหน่ง  พนักงาน  หัวหน้างาน  ผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  อื่นๆ โปรดระบุ........... ประเภทอุตสาหกรรม.................................................................................................. ...........................................

ส่ทนทฝ่ 2

ใทำมถฝ่ญนกำรรับจดหมำฬข่ำท IC E-Newsletter หัวข้อการประเมิน

ความถี่ในการรับข้อมูลข่าวสาร เป็นประจ่า (5) บ่อยๆ (4) บางครั้ง (3) นานๆครั้ง (2) ไม่เคยเลย (1)

1. ความถี่ในการได้รับจดหมายข่าว IC E-Newsletter 2. ความถี่ในการอ่านจดหมายข่าว IC E-Newsletter ส่ทนทฝ่ 3

เนฟธ้ หำญดทฝ่ท่ำนสนญจญนจดหมำฬข่ำท IC E-Newsletter ฌปรดเรฝฬนลำดับจำกมำกโปน้ธฬ (5 ธันดับ)

 Highlight Issues  CSR by IC  IC Activities ส่ทนทฝ่ 4

 Insight RMTS  Q’ Answer  Editor’s Note

 Insight eMT  Hot Training &Hot Activities  อื่นๆ ระบุ.................................

คทำมใผดเหฎนเกฝ่ฬทกับรมปแบบกำรนำเสนธจดหมำฬข่ำท IC E-Newsletter ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด (5) มาก (4) หัวข้อการประเมิน 1. เนื้อหาภายในฉบับ 1.1 เนื้อหาสาระของจดหมายข่าวเป็นประโยชน์ต่อท่าน 1.2 การถ่ายทอดความรู้ในจดหมายข่าวน่าสนใจเพียงใด 1.3. เนื้อหาของจดหมายข่าวสามารถน่าไปปรับใช้ประโยชน์ได้ 1.4 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีความ ทันสมัย 1.5 การจัดล่าดับเนื้อหาขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้ว เข้าใจ

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยที่สุด (1)


ระดับความพึงพอใจ

หัวข้อการประเมิน

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

น้อย (2)

น้อยที่สุด (1)

2. การจัดวางรูปเล่ม และความสะดวกในการรับข้อมูล 2.1 การออกแบบ จัดวางสวยงาม 2.2 ความเหมาะสมของจ่านวนคอลัมน์ที่น่าเสนอ 2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 2.4 ความเหมาะสมของภาพประกอบ 2.5 ความสะดวกในการค้นหาคอลัมน์ที่ต้องการ 2.6 ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดเนื้อหาแต่ละคอลัมน์ 2.7 ความพึงพอใจโดยรวม ส่ทนทฝ่ 5

ข้ธเสนธแนะธฟ่นๆ

 ท่านชอบสิ่งใดในจดหมายข่าว IC E-Newsletter 1.................................................................................................................... ....................................................... 2....................................................................................................................... ....................................................  ท่านคิดว่าควรเพิ่มเนื้อหาสาระในด้านใด 1.................................................................................................................... ....................................................... 2....................................................................................................................... ....................................................  ท่านคิดว่าจดหมายข่าว IC E- Newsletter ควรปรับปรุงในด้านใด 1.......................................................................................................... ................................................................. 2........................................................................................................... ............................................................... ส่วนที่ 6

ท่านประสงค์ขอรับจดหมายข่าว IC E-Newsletter ต่อไปหรือไม่

 ขอรับ IC E-Newsletter

 ไม่ขอรับ IC E-Newsletter เนื่องจาก โปรดระบุ..............................

กรภ ณาส่นแบบสำรทจใทามอพนอธญจกลับมาฬันแผนกลมกใ้ำสัมอันธ์ และสฟ่ธสารธนใ์กร ทำนฌทรสาร 0 2936 1529 , 0 2936 1441 หรฟธ E-mail: icn@ic.or.th ภำฬญนทันท่ฝ 31 มกราใม 2557 เอฟ่ธลภ้นรับขธนท่ฝระลพกจากสมาใม ฌดฬจะประกาถผลผม ้โด้รับขธนท่ฝระลพกญนทันท่ฝ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ผ่านเทฎบโซต์สมาใมเท่ ำนั้น กรภ ณำกรธกข้ธมม ล (ตัทบรรจน) เอฟ่ธประฌฬชน์ญนกำรตผดต่ธกลับ กรณฝทฝท่ ่ำนโด้รับขธนทฝร่ ะลพกจำกสมำใม ชฟ่ธ................................................................. นำมสกภล........................................ ................................ บรผษัท............................................................................ ...................................................................... E-mail :………….....………..........…………. ฌทรถัอท์............................... ..........................................

*** ขธขธบใภณญนใทำมร่ทมมฟธขธนท่ำนมำ ณ ฌธกำสนฝ้ ***


แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์สมาคมสโมสรนักลงทุน www.ic.or.th วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ของสมาคมสโมสรนักลงทุน สาหรับข้อมูลจากแบบ ประเมินผลของท่าน สมาคมจะนาไปพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลและข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้องและครบถ้วน อันจะนามาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการของสมาคมต่อไป คาชี้แจง : แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องคาตอบตามความเป็นจริง 1. สถานภาพของผู้ใช้บริการ  สมาชิก  ผู้ใช้บริการ  บุคคลทั่วไป 2. เพศ  ชาย  หญิง 3. อายุ  ต่ากว่า 21 ปี  21 – 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  51 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี 4. ระดับการศึกษา  ต่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 5. อาชีพ  พนักงานบริษัท  ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจส่วนตัว  อื่นๆ 6. จานวนการเข้าใช้เว็บไซต์ www.ic.or.th บ่อยมากเพียงใด  1-2 ครั้ง/สัปดาห์  3-4 ครั้ง/สัปดาห์  5-6 ครั้ง/สัปดาห์  มากกว่า 7 ครั้ง/สัปดาห์ 7. หัวข้อ/เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  บริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)  บริการการสั่งปล่อยเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT Online)  บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ  บริการด้านฝึกอบรม/สัมมนา  บริการบัญชี-การเงิน  Business Center  ข่าวสารเกี่ยวกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  Download แบบฟอร์ม  กิจกรรมสมาคม

-1-


 ตรวจสอบหนังสืออนุมัติ อก.  ตรวจสอบงานฐานข้อมูล  แจ้งเอกสารติดปัญหา  Import Online  Highlight IC  IC News ส่วนที่ 2 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งความหมายของระดับความคิดเห็น มีดังนี้ 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด ระดับความพึงพอใจ

หัวข้อประเมิน

น้อยที่สุด (1)

ด้านบริการข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์ 1. เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ ตรงกับความต้องการ 2. ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน 3. ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง 4. ข้อมูลที่นาเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ 5. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ 6. คาอธิบาย คาแนะนาบริการต่างๆ ชัดเจน 7. ความน่าสนใจของข้อมูล ข่าวสาร 8. ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ 9. ความรวดเร็วของการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ด้านประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรม 10. ความรวดเร็วของระบบการให้บริการ Online 11. การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 12. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ 13. สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 14. หน้าโฮมเพจมีความสวยงามน่าสนใจ 15. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบให้มีความ น่าสนใจ 16. จัดรูปแบบองค์ประกอบ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี ได้อย่างเหมาะสม 17. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ 18. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย 19. การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก (Web links)

-2-

น้อย (2)

ปานกลาง (3)

มาก (4)

มากที่สุด (5)


ด้านประโยชน์และการนาไปใช้ 20. ข้อมูลและข่าวสารสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ 21. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ 22. เป็นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 23. เว็บไซต์มคี วามเสถียร (คงที่ มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง ) 24. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเว็บไซต์ อยู่ระดับใด ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ กรุณากรอกแนวความคิดเห็น เพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ สิง่ ที่ควรปรับปรุง ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... กรุณาส่งแบบประเมินความพึงพอใจกลับมายังแผนกลูกคาสัมพันธและสื่อสารองคกร ทางโทรสาร 02-936-1529, 02-936-1441 หรือ E-mail: webmaster@ic.or.th ภายในวันที 31 มกราคม 2557 เพื่อลุนรับของรางวัลจากสมาคม โดยจะประกาศผลผูไดรับรางวัลในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2557 ผานเว็บไซตสมาคมเทานั้น

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ ิดต่อกลับ ชื่อ ........................................................................ นามสกุล ..................................................................... บริษัท ......................................................................................................................................................... E-mail : ................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ............................................................

-3-


ICenewsletter jan2014  
ICenewsletter jan2014  

investor club, icenews, ic e-news

Advertisement