__MAIN_TEXT__

Page 1

Vol.20 / Febuary 2021 สิทธิพิเศษ !! สำหรับสมำชิกใหม่ ปี 2564 “ช่ วยคุณในกำรจัดทำบัญชีเครื่องจักร หรือวัตถุดิบเพื่อขออนุมัติในครัง้ แรก”

Start ให้ Strong ก่อน Scale (2)

ร่งกระตุ้นการฟื้นตัว

ศรษฐกิจภายในประเทศ

ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุน

ปี 2564


“ถ้าคุณหาทางออกไม่เจอ”

Single Window for

Visa Work Permit “ง่ายสาหรับคุณ... ยืน ่ ขออนุญาตนาเข้าช่างฝี มือและผูช ้ านาญการต่างชาติ ด้วยระบบ Single Window พร้อมบริการติดต่อประสานงานสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร” 0 2936 1429 ต่อ 312 (คุณพัชรี) e-mail: counterservice@ic.or.th

www.ic.or.th


04 07 เร่งกระตุ้นการฟื้ นตัว เศรษฐกิจภายในประเทศ ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนปี 2564

15

ที่ปรึกษา กรองกนก มานะกิจจงกล บรรณาธิการบริหาร สุกัณฎา แสงเดือน บรรณาธิการ มยุ รีย์ งามวงษ์ กองบรรณาธิการ สิริวรรณ ฉลากรไชยา กฤษดา ทับทิม ออกแบบ / โฆษณา / งานสมาชิ ก มยุ รีย์ งามวงษ์ เจ้า ของ สมาคมสโมสรนักลงทุน ผลิตโดย กองบรรณาธิการ ICN ติดต่อ ฝ่ ายบริการสมาชิ กและนักลงทุน สมาคมสโมสรนักลงทุน โทรศัพท์ : 0 2936 1429 ต่อ 201 e-mail : icn@ic.or.th

09

ไขปั ญหาระบบงานฐานข้อมู ลวัตถุดิบ RMTS Online

สิทธิพิเศษ !!! สาหรับสมาชิ กใหม่ ปี 2564 “ช่ วยคุณในการจัดทาบัญชีเครื่องจักร หรือวัตถุดิบเพื่อขออนุมัติในครัง้ แรก”

17

Start ให้ Strong ก่อน Scale (2)

“ความรัก ” (ตัว เอง) ชนะทุ กสิ่ง

เพิง่ จะผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 เมื่อช่ วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2563 และกลับ สู่ภาวะการท างานและการดาเนิ นชี วิ ตแบบปกติใหม่ (New Nomal) ได้ ไ ม่ น าน พอเข้ า ปลายปี 2563 ประเทศไทยก็ต้องกลับมาเจอวิกฤตระลอกใหม่อีกครัง้ ซึ่ งรอบนี้มาเร็ว มาแรง และมาหนักกว่าเดิม แต่ไม่ว่าอย่างไร ชี วิตก็ต้องดาเนินต่อไป ทัง้ การทามาหากินของประชาชนทั่วไป การค้า การลงทุนระดับประเทศ โดยภาครัฐไม่ได้นงิ่ นอนใจ หลายหน่วยงานต่างก็ผลักดัน และส่งเสริมให้เกิดการลงทุน รวมถึงสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้มีการออกมาตรการชุ ดใหญ่เพื่อกระตุ้นการลงทุนส่งท้ายปี 2563 ออกมา มาตรการสาคัญมี 4 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1) มาตรการกระตุ้นการลงทุนปี 2564 ที่โครงการขนาดใหญ่ในกลุ่มอุ ตสาหกรรมเป้ าหมายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโควิ ด -19 2) มาตรการกระตุ้ น การลงทุ น ในภู มิ ภ าค ทั ้ง การขยายเวลาส าหรั บ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ SEZ 10 จังหวัด และ สาหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระตุ้นการ ลงทุนในภูมิภาคมากขึ้น 3) การเพิ่มเขตส่งเสริมพิเศษการแพทย์จีโนมิกส์ ใน EEC เพื่อ เพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านการแพทย์ และ 4) มาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ต้องการให้เกิดการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ กับกิจการให้มากขึน้ โดยมาตรการดังกล่าวมุ ่งที่จะกระตุ้นในการเกิดการลงทุนโดยเร็ว และเพิ่มโอกาส และช่ องทางให้กับนักลงทุ นได้เข้ามาลงทุนได้มากขึ้น เพื่อขับ เคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ให้เติบโตต่อเนื่อง ตลอดจนเมื่อเกิดการลงทุน มีการประกอบกิจการ สร้างโรงงาน กระบวนการผลิต ย่ อมจะทาให้เ กิดมีอ าชี พ มี การสร้างงาน มีรายได้ ต่อยอดสู่การ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละระดับต่อไป สมาคมสโมสรนักลงทุ นพร้อมให้ก ารสนับสนุ นนักลงทุนที่ ต้องการยื่ นขอรับการ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในทุ ก มาตรการ ด้ ว ยบริ ก ารที่ ดี สะดวก และรวดเร็ ว ผ่ า นการ ให้บริการแบบออนไลน์ของสมาคม ฯ ตลอดจนการให้บริการด้านหลักสูตรฝึ กอบรมและ สัมมนาที่หลากหลายและเหมาะสมกับการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพขององค์กร อย่างรอบด้าน โดยผู ้ที่สนใจสามารถดู รายละเอียดหลักสู ตรและเลือกลงทะเบียนเพื่ อ สมัครร่วมสัมมนาได้ทาง http://icis.ic.or.th หรือ สอบถามข้อมู ลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 205-209 อีกทัง้ สมาคมฯ ได้เพิ่มสิทธิพิเศษสาหรับสมาชิ กสมาคมฯ รายใหม่ ปี 2564 ที่สมัครพร้อมการเป็นผู ้ใช้ บริการระบบงาน RMTS หรือ eMT โดย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 202-203 และสามารถ ติดตามข้อมู ลข่าวสารของสมาคมฯ ได้ทาง www.ic.or.th บรรณาธิการ 3

icn


ร่งกระตุ้นการฟื้นตัว

ศรษฐกิจภายในประเทศ

ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุน

ปี 2564 มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

การลงทุนในปี 2563 ที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าอยู ่ใน สภาวะที่ สุ่ ม เสี่ ย งพอสมควร เนื่ อ งจากสถานการณ์ แ พร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทาให้ภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับผลกระทบอย่างหนักและทัว่ ถึง บริษัท ห้างร้าน หลายๆ แห่งต้องปิ ดกิจการ คนทางานหลายชีวิตต้องตกงาน ขาด รายได้ ส่ง ผลถึง การเลี้ยงดู ครอบครั ว ที่ต้ อ งเผชิ ญความ ลาบากมากขึ้น ซึ่ งภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีนโยบายและ มาตรการเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ เข้ า ช่ วยเหลื อ และบรรเทาความ เดือดร้อนแก่ทุกภาคส่วน ทัง้ ระดับชุ มชน และระดับประเทศ ทาให้ประเทศไทยสามารถฝ่ าวิกฤตในครัง้ นัน้ มาได้ โดยในช่ วงปลายปี 2563 ส านั ก งานคณะกรรมการ ส่งเสริม การลงทุน หรื อ บีโอไอ ได้ มีมาตรการเพื่ อเตรีย ม กระตุ้นการลงทุนในปี 2564 โดยได้รับมติเห็นชอบจากการ ประชุ มคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุ น หรือ บอร์ ดบี โ อไอ เมื่ อ วั น ที่ 21 ธั น วาคม 2563 โดยมี ม าตรการส าคั ญ ประกอบด้วย มาตรการกระตุ้น การลงทุ น ปี 2564 โดยบีโอไอต้องการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนแบบรวดเร็ว โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ในกลุ่มอุ ตสาหกรรมเป้ าหมาย เช่ น กิจการที่ใช้ เทคโนโลยีขัน้ สูง เป็นต้น ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่ งจะส่งผลต่อการฟื้ นตัว ของเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ โดยให้ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ โดยจะต้องมีเงินลงทุนจริงไม่น้อย กว่ า 1,000 ล้ า นบาท ภายใน 12 เดื อ นหลั ง ออกบั ต ร ส่งเสริม และไม่อนุญาตให้ขยายเวลาในขัน้ ตอนการตอบรับให้ การส่ ง เสริ ม และการออกบั ต รส่ ง เสริ ม ซึ่ ง ผู ้ ป ระกอบการ สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ได้ตงั ้ แต่วันทาการแรกของปี 2564 ถึงวันทาการสุดท้ายของปี 2564 icn 4

มาตรการกระตุ้น การลงทุ น ในภู มิ ภาค 1. ขยายเวลารับคาขอส่งเสริมการลงทุนอีก 2 ปี ถึ ง วั น ท าการสุ ด ท้ า ยของปี 2565 ส าหรั บ มาตรการ ส่ง เสริ ม การลงทุ น ในเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ หรื อ SEZ 10 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เชี ย งราย ตราด ตาก นครพนม นราธิ วาส มุ กดาหาร สงขลา สระแก้ ว และหนองคาย โดยจะครอบคลุ ม ทุ กประเภท กิจการที่เปิ ดให้การส่งเสริมกว่า 300 กิจการ ทัง้ นี้ หาก เป็ น กิ จ การที่ อ ยู ่ ใ น 14 กลุ่ ม กิ จ การเป้ าหมาย เช่ น อุ ตสาหกรรมเกษตร ประมง สิ่ ง ทอ เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม และ เครื่ อ งหนั ง เครื่ อ งเรื อ น อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ เครื่องมือแพทย์ พลาสติก และกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 อีก 5 ปี 2. ขยายเวลารับคาขอส่งเสริมการลงทุนอีก 2 ปี ถึ ง วั น ท าการสุ ด ท้ า ยของปี 2565 ส าหรั บ มาตรการ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในพื้น ที่ 5 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยมี 2 มาตรการ คือ 1) มาตรการส่งเสริมการลงทุน ในพื้น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ยะลา ปั ตตานี นราธิ ว าส สตู ล และ 4 อ าเภอในจั ง หวั ด สงขลา ประกอบด้วย อาเภอจะนะ นาทวี สบ้าย้อย และ เทพา 2) มาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคใต้โครงการ เมื อ งต้ น แบบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใน 4 อ าเภอ ได้ แ ก่ อ าเภอหนองจิ ก จั ง หวั ด ปั ตตานี อาเภอเบตง จังหวัดยะลา อาเภอสุไหลโกลก จังหวั ด นราธิวาส และอาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมาตรการนี้ มี เ งื่ อ นไข คื อ ก าหนดเงิ น ลงทุนขัน้ ต่า 500,000 บาท และต้องใช้ เครื่องจักรที่มี อยู ่เดิมร่วมได้ ทัง้ นี้ หากมีโครงการที่ลงทุนอยู ่แล้วเดิม จะสามารถได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ทั ้ง โครงการเดิ ม และ โครงการลงทุนใหม่


EEC เพิ่ ม เขตส่ ง เสริ ม พิ เ ศษการแพทย์ จี โ นมิ ก ส์ โดยเห็ น ชอบตามข้ อ เสนอของคณะกรรมการเขต พั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก หรื อ EEC ให้ เ ขต ส่ ง เสริ ม พิ เ ศษการแพทย์ จี โ นมิ ก ส์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา (บางแสน) เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ ให้ได้รับ สิทธิประโยชน์เช่ นเดียวกันโครงการที่ตัง้ ในเมืองการบินภาค ตะวั น ออก (EECa) เขตนวัต กรรมระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ภาคตะวั น ออก (EECi) เขตส่ ง เสริ ม อุ ตสาหกรรมและ นวั ต กรรมดิ จิ ทั ล (EECd) และศู น ย์ ก ารแพทย์ ค รบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา) (EECmd) นั่นคือ หากเป็นกิจกรรมที่ ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลตัง้ แต่ 5-8 ปี ขึน้ ไป จะได้รับลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เพิ่ม อีก 2 ปี และสาหรับกิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้ าหมายและ กิจการสนับสนุน ที่ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล 10 ปี อยู ่แล้ว จะได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 1 ปี มาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็ นมาตรการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลแก่กิจการที่ดาเนินการอยู ่เดิม ไม่ว่าจะเคย ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม หรื อ ไม่ ก็ต าม โดยโครงการที่ ข อรั บ การ ส่งเสริมตามมาตรการนี้ จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อย กว่ า 1 ล้ า นบาท (ไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย น) และ ส าหรั บ ผู ้ ป ระกอบการ SMEs ก าหนดวงเงิ น ลงทุ น เพี ย ง 500,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเสนอแผนลงทุนการ น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ย กระดั บ กระบวนการท างาน ประกอบด้วย ข้อมู ลจาก: https://chonburi.boi.go.th/index.php/news/detail/1715 ภาพจาก: https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/410756

1. การนาซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศเข้ามา บริหารจัดการทรัพยากรของกิจการ 2. การประยุ กต์ใช้ AI/Machine Learning 3. การน า Big Data มาใช้ หรื อ การวิ เ คราะห์ ข้อมู ล (Data Analytics) 4. การน าซอฟต์ แ วร์ ม าใช้ ในการเข้ า สู่ ร ะบบ National E-Payment และระบบอื่ น ๆ ของหน่ ว ยงาน ภาครัฐ 5. ไม่จาเป็นต้องลงทุนด้านเครื่องจักรและอุ ปกรณ์ โครงการที่ ไ ด้ รั บ ส่ งเสริ ม ตามมาตรการนี้จ ะได้ รั บ สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ในสัดส่วน ร้อยละ 50 ของเงินลงทุน ซึ่ งต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ได้ถึงวันทาการสุดท้ายของปี 2565 จากมาตรการข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การค้ า การ ลงทุน คือหัวใจสาคัญในการฟื้ นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ซึ่ งภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้มีนโยบายกระตุ้นให้เกิดการลงทุน เพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการเอื้อ ประโยชน์ แ ก่ นักลงทุนในหลายด้าน เพื่อให้การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ ประเทศเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเตรียมพร้อมประเทศ เพื่อรองรับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า ตลอดจน เป็ นการ ย ก ร ะดั บ ขี ด คว ามสามาร ถ การ แข่ ง ขั น อุ ตสาหกรรมการผลิตและบริการในอนาคตด้วย

สมาคมสโมสรนักลงทุน ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

วิธีปฏิบัติ หลัง ได้รับการส่งเสริม

การลงทุน

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 5 icn


วิหลัธงได้ีดรับาเนิ น การ ส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรา 28, 29

สมัครใช้ บริการ eMT

ขออนุมัติ บัญชีรายการ เครื่องจักร ครั้งแรก ในระบบ eMT Online

ขอชื่อรอง / ขอรายการอะไหล่ / รายการแม่พิมพ์ใน ระบบ eMT Online

สั่งปล่อย (นาเข้า) เครื่องจักร

ขยาย ระยะเวลา นาเข้า เครื่องจักร

BOI Approve 30 วัน

7 วัน 30-60 วัน 7 วัน

หากแต่ละขั้นตอน

เป็นเรื่อง ติดต่อ...

ยุงยาก

IC

สา ห รั บ คุ ณ

บริการคีย์ข้อมูล

ทธิและประโยชน์ COUNTER งานสิ ด้านเครื่องจักร

SERVICE

ด้วยทีมงานมืออาชีพ

0 2936 1429 ต่อ 312 e-mail : counterservice@ic.or.th


ไขปัญหา ระบบงานฐานข้อมูลวัตถุดิบ

RMTS Online กฤตยา วิ ชั ย ดิ ษ ฐ์ kittayad@ic.or.th

หลั ง จากที่ ร ะบบงานฐานข้ อ มู ล วั ต ถุ ดิ บ RMTS Online ได้เปิ ดให้บริการเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่ งนั บ ถึ ง เดื อ นนี้ ก็ เ ข้ า สู่ เ ดื อ นที่ 4 แล้ ว คาดว่ า ผู ้ใช้ บริการทุกท่านคงได้รับความสะดวกไม่มากก็น้อย สาหรับการใช้ งานระบบนี้ แต่สาหรับผู ้ใช้ บริการท่านใดที่ เข้าใช้ งานระบบแล้วพบปั ญหาในการทางาน สามารถ ติ ด ต่ อ ประสานงานมายั ง หน่ ว ยงาน Customer Support Unit (CSU) โทรศัพท์ 02 936 1429 ต่อ 700 และ 512-514 สาหรับฉบับนี้ ผู ้เขียนได้รวบรวมปั ญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้น หลังจากที่ผู้ใช้ บริการเข้าใช้ งานระบบแล้ว โดย ขอเริ่มด้วยขัน้ ตอนการใช้ งาน ดังนี้ การเริ่ ม ใช้ งานระบบครั ้ ง แรก การใช้ ง านครั ้ง แรกทุ ก บริ ษั ท หรื อ ทุ ก โครงการ จะต้ อ งไปที่ เ มนู เอกสารประกอบการพิ จ ารณา เพื่ อ เลือกรหัสโครงการที่จะใช้ งาน เมื่อเข้าสู่หน้าจอของระบบ แล้วปั ญหาที่ผู้ใช้ บริการมักจะพบเจอส่วนใหญ่ นั่นคื อ ข้อมู ลที่แสดงในหน้าระบบ แสดงข้อมู ลไม่ครบถ้วนหรือ ไม่ ถูกต้ อ ง เช่ น ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามบั ต รส่งเสริ ม Max Capacity วันที่เริ่มใช้ สิทธิ และวันที่สิน้ สุดสิทธิ ถ้าพบ กรณีเช่ นนีใ้ ห้บริษัทติดต่อมายังสมาคมฯเพื่อประสานงาน แก้ไขต่อไป ขั ้ น ตอนการส่ ง คาร้ อ งเข้ า ระบบ ทุกประเภทงานที่ส่งคาร้องผ่านเข้าระบบแล้ว และ ระบบแสดงข้อความ Pop-up ดังภาพ ยื่นไฟล์สำเร็จ สำมำรถตรวจสอบสถำนะได้ ที่หน้ ำตรวจสอบข้ อมูลที่ยื่น

ซึ่ งข้อความดัง กล่าว เป็นเพียงการแสดงผลการ ยื่นไฟล์ข้อมู ลสาเร็จเท่านัน้ ระบบยังไม่ได้ทาการตรวจสอบ ข้อมู ลหรือเนื้อหาว่าถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดหรือไม่ ดัง นั ้นเมื่ อบริ ษั ทคลิ กตกลงแล้ ว สิ่ งที่ จ ะต้ อ งดาเนิน การ ต่ อ ไปคื อ ให้ บ ริ ษั ท ไปตรวจเช็ค ข้ อ มู ล ที่ เ มนู ตรวจสอบ ข้อมู ลที่ ยื่น เพื่อดู ผลการตรวจสอบข้ อมู ลจากระบบว่ า ข้อมู ลของท่านถูกต้องตามเงื่อนไข หรือข้อกาหนดหรือไม่ หากสถานะแสดงว่ า “ไม่ ผ่ า นการตรวจสอบ” บริ ษั ท จะต้องคลิกเข้าไปดูว่าระบบแสดงข้อผิดพลาดอะไร เพื่อจะ ได้ทาการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนส่งคาร้องเข้าระบบใหม่อีกครัง้ จนกว่าข้อมู ลจะถูกต้อง กรณีข้อมู ลถูกต้องระบบจะแสดง สถานะ “กาลังพิจารณา” หมายความว่า คาร้องนี้ได้ถูก ส่งให้เจ้าหน้าที่ สกท. พิจารณาตามลาดับต่อไปแล้ว ขอเน้ น ว่ า หลั ง จากระบบแสดงผลการยื่ น ไฟล์ ส าเร็ จ แล้ ว บริ ษั ท จะต้ อ งไปตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ยื่ น ก่ อ น ทุ ก ครั ้ง ไม่ เ ช่ นนั ้น ท่ า นอาจจะเสี ย เวลาเพราะค าร้ อ ง ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ถู ก ส่ ง ไปยั ง เจ้ า หน้ า ที่ สกท. ดั ง ที่ ท่ า นคิ ด ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ด้วยว่า คาร้องของ ท่านไม่ถูกส่งไปให้เจ้าหน้าที่ สกท. พิจารณา

การส่ ง คาร้ อ งกลั บ ไปแก้ ไ ข ในกรณี ท่ี ค าร้ อ งของบริ ษั ท ถู ก พิ จ ารณาโดย เจ้าหน้าที่ สกท.แล้ว แต่มีการส่งกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้ แก้ไขให้ถูกต้อง ในขัน้ ตอนการส่งกลับ เจ้าหน้าที่จะกาหนด ว่าให้บริษัทแก้ไขและส่งกลับคืนมาภายในวันที่เท่าไร ขอให้ บริ ษั ท ตรวจสอบระยะเวลาที่ ก าหนดให้ ส่ ง กลั บ ด้ ว ยว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ท่ า นแก้ ไ ขให้ แ ล้ ว เสร็ จ และส่ ง กลั บ ภายใน ระยะเวลากี่ วั น หากท่ า นไม่ ส่ ง กลั บ ตามเวลาที่ ก าหนด ระบบจะทาการส่งกลับให้แบบอัตโนมัติ นั่นหมายความว่า คาร้องนัน้ ยังไม่ได้ทาการแก้ไข ดังนัน้ ผลการพิจารณา จากเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นการพิจารณาแบบไม่อนุมัติ ซึ่ งจะ ทาให้ ท่ านเสีย เวลาที่จ ะต้อ งส่ง คาร้ องขอเข้ ามาใหม่ และ เริ่มต้นนับวันเวลาใหม่อีกครัง้

7 icn


อีกเรื่องหนึ่งที่จะขอนามาอธิบายในฉบับนี้ คือการกาหนดระยะเวลานาเข้าครัง้ แรกของโครงการ ทัง้ กรณีท่ีเป็น สต็อกแบบหมุ นเวียน และสต็อกแบบไม่หมุ นเวียน (Group_MaxImport) รวมถึงกรณีท่ีมีการกาหนดระยะเวลานาเข้าไป แล้ว ต้องการแก้ไขระยะเวลาให้ครอบคลุมสิทธิ สามารถดาเนินการได้ มีรายละเอียดดังนี้ การกาหนดวัน นาเข้า ครัง้ แรกของโครงการ จะดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติบัญชีรายการและปริมาณสต็อกสูงสุดเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการจะใช้ สิทธิในการสั่งปล่อย โดยมีเงื่อนไขว่า ระยะเวลาเริ่มต้นใช้ สิทธินัน้ จะต้องไม่ก่อนวันที่อนุมัติโครงการ ส่วนระยะเวลาการ สิน้ สุดสิทธิระบบจะกาหนดโดยการคานวณเพิ่มไปอีกตามระยะเวลาที่บริษัทได้รับสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน เช่ น 1 ปี หรือ 2 ปี การแก้ ไ ขวั น ที่ เ ริ่ ม ใช้ สิ ท ธิ บริษัทสามารถขอแก้ไขวันนาเข้าครัง้ แรกได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ระยะเวลาเริ่มต้นที่ขอแก้ไข จะต้องไม่ก่อนวันที่อนุมัติโครงการ 2. ระยะเวลาสิน้ สุดสิทธิจะต้องไม่ก่อนวันที่สงั่ ปล่อยวัตถุดิบงวดสุดท้าย (รายละเอียดดังภาพ) วันที่นาเข้าครัง้ แรก วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ

วันที่สงั่ ปล่อยงวดสุดท้าย วันที่สนิ้ สุดสิทธิ

สามารถแก้ไขได้ ไม่สามารถแก้ไขได้ การกาหนดวั น นาเข้ า ครั ้ง แรกของ Group_MaxImport สาหรับโครงการใดที่ได้รับอนุมัติรายการวัตถุดิบเป็นประเภทสต็อกแบบไม่หมุ นเวียน หรือ Max_Import หลังจากที่ได้มี การก าหนดวั นน าเข้ าครั ้งแรกของโครงการแล้ ว จะต้ องท าการก าหนดวั นน าเข้ าครั ้งแรกของรายการวั ตถุ ดิ บที่ เป็ น Group_MaxImport เพิม่ ต่างหาก โดยมีเงื่อนไขว่า ระยะเวลาที่ได้ต้องไม่เกินระยะเวลาสิน้ สุดสิทธิของโครงการ การกาหนดวั น นาเข้ า กรณี ร วมบั ต ร โดยมีเงื่อนไขว่า วันที่เริ่มต้นใช้ สิทธิ เป็นวันที่ของบัตรที่มีระยะเวลาเริ่มต้นหลังสุด วันที่สิน้ สุดสิทธิ เป็นวันที่ของบัตร ที่มีระยะเวลาสิน้ สุดก่อนบัตรอื่น ดังภาพ วันที่เริ่มต้น บัตร A 16/5/63 บัตร B 6/6/63 บัตร C 26/6/63 บัตรรวม 26/6/63

วันที่สนิ้ สุดสิทธิ 15/5/64 5/6/64 25/6/64 15/5/64

**ดังนัน้ ระยะเวลาเริ่มต้น หลังสุดคือวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และระยะเวลาสิน้ สุดก่อนคือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถนาวิธีการดังกล่าวไปปรับใช้ กับการทางานเพื่อให้การดาเนินงานถูกต้องและเป็นไป ตามข้อกาหนดของ สกท. ทัง้ นี้ ในส่วนของปั ญหาด้านอื่นๆ ICN จะขอเสนอในฉบับต่อไป โดยหากท่านมีข้อสงสัยหรือ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามมายังสมาคมฯ ที่ E-mail: databaseonline@ic.or.th หรือ โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 700 หรือ 512 – 514 icn 8


วิหลัธงได้ีดรับาเนิ น การ ส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรา 36 (1), (2) ยื่นเรื่องการกาหนดวัน นาเข้าครั้งแรก ในระบบฐานข้อมูล RMTS Online

สมัครใช้ บริการ RMTS

คีย์บัญชี รายการ วัตถุดิบ เข้าสู่ ระบบ ฐานข้อมูล RMTS Online

7 วัน

คีย์ข้อมูล สูตรการผลิต เข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูล RMTS Online

BOI Approve คีย์ข้อมูล สั่งปล่อย (นาเข้า) วัตถุดิบ 30 วัน BOI Approve

30 วัน

หากแต่ละขั้นตอน

ทาให้คุณ ติดต่อ...

คีย์ข้อมูล ตัดบัญชี (ส่งออก) วัตถุดิบ

IC

สับสน บริการคีย์ข้อมูล งานสิทธิและประโยชน์

COUNTER ด้านวัตถุดิบ

SERVICE

ด้วยทีมงานมืออาชีพ

0 2936 1429 ต่อ 312 e-mail : counterservice@ic.or.th


มยุ รีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

การจั ด ทา ใบขนสิ น ค้ า ขาออก

ตั ด บั ญ ชี วั ต ถุ ดิ บ

<<สมาคมสโมสรนั ก ลงทุ น จั ด สั ม มนาฟรี เรื่ อ ง “การจั ด ท าใบขนสิ น ค้ า ขาออกส าหรั บ ตั ด บั ญ ชี วั ต ถุ ดิ บ ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุ ม ชัน้ 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เตรียมความพร้อม ในการจัดทาใบขนสินค้าขาออก โดยบริษัทจะต้องระบุ ข้อมู ลตามที่ สกท. กาหนด ทัง้ นี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการ ดาวน์โหลดใบขนสินค้าขาออก จาก 45 วัน เป็น 3 วัน ซึ่ งมีกาหนดเปิ ดให้บริการในวันที่ 1 มกราคม 2564 การสัมมนาครัง้ นีไ้ ด้รับเกียรติจาก คุณชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวเปิ ด งานสั มมนา โดยมี คุ ณขวั ญ ชัย วรกัล ยากุ ล ผู ้อ านวยการกองประสานและพัฒ นาปั จ จัย การลงทุน (ผู ้ อานวยการ ระดั บ สู ง ) และ คุ ณ ภาคภู มิ บู ร ณบุ ณย์ นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ช านาญการพิ เ ศษ กองบริ หารการลงทุ น 3 ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เป็ นวิ ท ยากรบรรยาย โดยมี หั ว ข้ อ บรรยาย ประกอบด้ ว ย การจั ด ท าใบขนสิ น ค้ า ขาออกส าหรั บ ตั ด บั ญ ชี วั ต ถุ ดิ บ และการระบุ ข้ อ มู ล ใบขนสิ น ค้ า ขาออกตาม สกท.ก าหนด โดยระหว่ า งการบรรยาย วิ ท ยากรได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาได้ ส อบถามกรณี ปั ญหาต่ า ง ๆ เพื่ อ น าไปใช้ ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทัง้ บริษัทที่เป็นผู ้ใช้ บริการกับสมาคม ฯ และบริษัทตัวแทนจัดทา ใบขนสินค้าขาออก (Shipping) รวมกว่า 34 ราย 13 icn


มยุ รีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

สมาคมสโมสรนักลงทุน ห่วงใยผู้ใช้บริการและพนักงาน ดาเนินการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อในอากาศ ทั่วพื้นที่สานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ <<ในช่ วงสถานการณ์ โ ควิ ด -19 ระบาด ระลอกใหม่ นี้ สมาคมสโมสรนั กลงทุ น มี ค วาม ห่วงใยและใส่ใจต่อผู ้ใช้ บริการและพนักงานของ สมาคมฯ จึงได้ดาเนินการฉีดพ่นนา้ ยาฆ่าเชื้อใน อากาศ ภายในพื้น ที่ส านักงานใหญ่กรุ งเทพฯ ขนาดพื้น ที่ 1,011 ตารางเมตร รวมถึ ง พื้น ที่ ภายนอก ได้แก่ ห้องนา้ และบริเวณหน้าลิฟท์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ทัง้ นี้ สมาคมยังคงดาเนินการตามมาตรการและแนวทางของรัฐบาล เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดและเฝ้ าระวังเชื้อโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ได่แก่ การกาหนดจุ ดคัดกรองด้วยเครื่อง ตรวจวัดอุ ณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้า -ออกสานักงาน การขอความร่วมมือผู ้ใช้ บริการและ พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่รับบริการในพืน้ ที่สานักงาน และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ทางสมาคมจัดเตรียมไว้ก่อนเข้ารับบริการที่สานักงาน นอกจากนี้ สมาคมได้ขอความร่วมมือผู ้ใช้ บริการสแกน QR Code แอปพลิเคชันไทยชนะ เพื่อเชคอิ เมื่อเดินทางกลับในทุก ๆ ครัง้ ็ นเมื่อเข้าใช้ บริการ และเชคเอาท์ ็ อีกด้วย icn 14

13 icn


ปี 2564 “ช่วยคุณในกำรจัดทำบัญชีเครื่องจักรหรือวัตถุดิบ

สิทธิพิเศษ

สำหรับสมำชิกใหม่

เพื่อขออนุมัติในครั้งแรก” มยุ รี ย์ งำมวงษ์ mayureen@ic.or.th

สมาคมสโมสรนักลงทุนยังคงมุ ่งมัน่ มอบสิทธิประโยชน์ พิ เ ศษส าหรั บ สมาชิ ก สมาคมฯ ที่ ส มั ค รใหม่ ใ นปี 2564 นอกเหนื อ จากการได้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ ช้ บริ ก าร IC Member Mentoring บริการให้คาปรึกษาแนะนาเสมือนพี่เลี้ยงให้แก่ สมาชิ กที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนรายใหม่ พร้อมแจ้งเตือน การด าเนิน งานกับส านั กงานคณะกรรมการส่ง เสริม การ ล งทุ น ( บี โ อไอ ) ใ ห้ แ ก่ ส มาชิ กใ ห ม่ อ ย่ า งเ ป็ นร ะบ บ โดยบุ คลากรที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละความรู้ ค วามชานาญ ในเรื่องดังกล่าวแล้ว

ซึ่ งสมาคมฯเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของปั ญหา ดังกล่าว จึงจัดให้มีบริการ IC Member Mentoring สาหรับผู ้ท่สี มัครเป็นสมาชิกกับสมาคมฯ เพิ่มเติมจาก การสมัครเข้าใช้ บริการระบบ eMT และระบบ RMTS เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาและคอยดู แ ลแนะน าให้ บ ริ ษั ท ด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ขั ้น ตอนและแนวทางที่ บีโอไอกาหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้บริษัทที่ได้รับ ส่งเสริมการลงทุนสามารถบริหารจัดการการใช้ สิทธิ และประโยชน์ท่ไี ด้รับจากบีโอไอให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สมาคมฯ เปิ ดบริ ก ารใหม่ แ กะกล่ อ งส าหรั บ สมาชิ ก รายใหม่ โดยจะได้ รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษในการคี ย์ ข้ อ มู ล บั ญ ชี รายการเครื่ อ งจั ก รหรื อ วั ต ถุ ดิ บ (ไม่ เ กิ น 10 รายการ) ครั ้ง แรก เพื่ อ ขออนุ มั ติ บั ญ ชี เ ครื่ อ งจั ก รหรื อ วั ต ถุ ดิ บ กับ ส านั กงานคณะกรรมการส่งเสริ ม การลงทุ น (บี โอไอ) โดยมีเงื่อนไข คือ บริษัทต้องสมัครเป็นสมาชิกใหม่พร้อมกับ การสมัครใช้ บริการระบบ eMT Online หรือ ระบบ RMTS

ทัง้ นี้ ในการดาเนินการหลังบริษัทได้รับส่งเสริม การลงทุ น ยั ง มี ขั ้น ตอนการจั ด ท าบั ญ ชี ร ายการ เครื่องจักรหรือวัตถุดิบ ซึ่ งบริษัทจะต้องจัดทาเพื่อขอ อนุมัติบัญชี รายการกับบีโอไอในครัง้ แรก เมื่อบีโอไอ อนุมัติบัญชีรายการตามที่บริษัทแจ้งขอไว้แล้ว จึงจะ สามารถนาข้อมู ลมาดาเนินการนาเข้าเครื่องจักรหรือ วัตถุดิบต่อไป ซึ่ งบริษัทใหม่จะไม่คุ้นเคยและไม่เข้าใจกับ ขั ้น ตอนนี้ ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถจั ด ท าบั ญ ชี ร ายการ ดังกล่าวได้ถูกต้อง สมาคมฯ จึงเพิ่มสิทธิพิเศษใหม่ ด้ ว ยบริ ก ารช่ วยด าเนิ น การจั ด ท าบั ญ ชี ร ายการ เครื่ อ งจั ก รครั ้ง แรก และการจั ด ท าบั ญ ชี ร ายการ วัตถุดิบครัง้ แรก โดยมีเงื่อนไขการสมัครตามข้างต้น

โดยบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะต้องสมัครใช้ บริ ก ารสั่ ง ปล่ อ ยเครื่ อ งจั ก รและอุ ปกรณ์ ด้ ว ยระบบ อิเล็คทรอนิคส์ หรือ eMT (Electronic Machine Tracking Systems) และบริการสั่งปล่อ ยและตั ดบั ญชี วั ตถุ ดิบ ด้ว ย ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ RMTS (Raw Material Tracking System) กับสมาคมฯ ก่อนการใช้ บริการ เพื่อ ใช้ สิทธิและประโยชน์ในการนาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ จากประสบการณ์ในการรับสมัครบริษัทที่ได้รับส่งเสริม การลงทุนรายใหม่ท่ีมาติดต่อสมัครใช้ บริการทัง้ สองบริการ กั บ ทางสมาคมฯ พบว่ า เมื่ อ บริ ษั ท สมั ค รใช้ บริ ก าร เรียบร้อยแล้ว มักจะมีคาถามตามมาเสมอว่า บริษัทต้อ ง ด าเนิ น การอย่ า งไรต่ อ ไป เนื่ อ งจากบริ ษั ท ยั ง ใหม่ แ ละ ไม่คุ้นเคยกับขัน้ ตอนในการดาเนินงานตามที่บีโอไอกาหนด ภาพจาก:

บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ ส นใจ สมัครเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ สามารถสมัครได้ท่ี https://eservice.ic.or.th/RegisterServiceOnline/ ReEMT.aspx หรื อ ผ่ า นทาง www.ic.or.th สนใจ สอบถามรายละเอี ย ดข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม กรุ ณ าติ ด ต่ อ แผนกลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ แ ละสื่ อ สารองค์ ก ร โทรศัพ ท์ 0 2 9 3 6 1 4 2 9 ต่ อ 2 0 2 - 2 0 3 E-mail: cus_service@ic.or.th

https://pngtree.com/so/business-consulting 15 icn


ความรัก

ตั ว เอง

ชนะทุ ก สิ่ ง

เส้าหลิน

14 กุมภาพันธ์ เป็นวันอะไร? ใครๆ ก็คงตอบว่าเป็นวันแห่งความรัก ที่เวียนมา กี่ครัง้ ก็เต็ มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ ่ น มองไป ทางไหนก็ เ จอแต่ รู ป หั ว ใจ สี ช มพู ดอกกุ ห ลาบ และ ชอ็ กโกแลต ซึ่ งในเรื่องของความรักไม่ได้ถูกจากัดเฉพาะ เรื่องของคนหนุ่มสาว แต่ยังรวมถึงเพื่อนร่วมงาน สังคม รอบข้า ง ครอบครั ว และตัว เราเอง โดยการรักตัว เอง ไม่ใช่ ว่าต้องเห็นแก่ตัวเสมอไป หากท่ า นเคยโดยสารเครื่ อ งบิ น ไปยั ง จุ ดหมายใด สั ก แห่ ง ก่ อ นเครื่ อ งจะ Take off เชิ ด หั ว ขึ้น จะมี ก าร แนะนาด้านความปลอดภัยในขณะอยู ่บนเครื่องบิน เช่ น ประโยคที่ว่า…“ท่านผู ้โดยสารโปรดทราบ หากเครื่องบิน เกิ ด เหตุ ฉุ กเฉิ น จะมี ห น้ า กากออกซิ เ จนตกลงมาเหนื อ ศีรษะของท่าน ให้ท่านสวมให้ตนเองก่อนฯ”

Projection ค ว า ม ก ลั ว สิ่ ง ใ ด สิ่ ง ห นึ่ ง ความวิ ตกกั งวลเดิ ม คือ ความกลั ว การถูกลงโทษจาก ภายนอก จึงง่ายแก่การที่จะเปลี่ยนมาเป็นความผิดของ ผู ้ อื่ น เช่ น การกล่ า วว่ า “เขาเกลี ย ดฉั น ” แทน “ฉั น เกลียดเขา” Reaction Formation เ ป็ น ก า ร แ ท น ที่ แรงผลั กดั นที่ ก่อให้เ กิด ความวิ ตกกัง วลโดยการแสดง ตรงกั น ข้ า ม ความเกลี ย ดจะแสดงออกโดยความรั ก แต่ความรู้สึกเดิมยังคงอยู ่ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ข้ า งต้ น คงไม่ มี ใ ครอยากให้ เ กิ ด ขึ้ น เพราะเป็นการซ้ าเติมและทาร้ายตัวเอง ถ้าหากเราไม่รัก ตัวเองแบบนีก้ ็ยากที่จะก้าวพ้นอุ ปสรรคต่างๆ ไปได้

หลายท่านคงรู้สึกขัดใจว่า ‘ทาไมต้องใส่ให้ตัวเอง ก่ อ น? มั น ใช่ เหรอ?’ ซึ่ ง เหตุ ผ ลที่ ต้ อ งประกาศเช่ นนั ้น เพราะต้องการเพิ่มจานวนคนที่สามารถช่ วยเหลือคนอื่น ได้ ซึ่ งหากสวมหน้ ากากให้ เด็ก หรือ คนชราก่ อนเพราะ คิด ว่ าตั ว เองยัง ไหว อาจทาให้ทั ้ง เขาและท่า นไปไม่ร อด ทัง้ คู่ แล้วท่านเคยบอกรักตัวเองไหม? ถ้ า ไม่ รั ก ตั ว เอง แล้ ว ใครจะมารั ก ? ในสภาวะ COVID-19 และเศรษฐกิจเช่ นนี้ การรัก ตัวเอง ดูแลตัวเองให้แข็งแรงทัง้ ทางกายและจิตใจจึงเป็น สิ่งสาคัญ โดยทางจิตวิทยาซิกมันต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับกลไกป้ องกันตนเองเมื่อต้อง เจอกับสภาวะต่างๆ ได้แก่ Repression การเก็บกด เกิดจากความปรารถนา ถูกขัดขวางและบังคับให้หมดไปจากจิตสานึก เช่ น การที่ คนมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลา

สตีฟ จ็อบส์ เคยกล่าวไว้ก่อนเสียชีวิตว่า “ผม ประสบความส าเร็ จ อย่ า งมากในด้ า นธุ รกิ จ หรื อ อาจ กล่าวว่าชีวิตผมเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของความสาเร็จ แต่ น อกจากการท างานแล้ ว ผมไม่ ไ ด้ มี ค วามสุ ข นั ก เพราะในที่สุดความร่ารวยก็เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ผมมี… และผมไม่ ส ามารถเอาความร่ า รวยไปได้ มี แ ต่ เ พี ย ง ความทรงจาเกี่ยวกับความรักเท่านัน้ ” ซึ่ งสตีฟ จ็อบส์ เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนด้วยวัยเพียง 56 ปี 17 icn


จะเห็นได้ว่าการทุ่มเทและรักงานที่ทา ถือเป็นสิ่งที่ดี ที่นามาซึ่ งความสาเร็จ แต่หากไม่ส ามารถรักษาสมดุ ล ย่อมนามาซึ่ งโรคภัยไข้เจ็บและไร้ความสุขในชีวิต โดยเมื่อ เริม่ รักตัวเองแล้ว ผลลัพธ์ท่ที ่านจะได้รับ คือ - ทาให้เปิ ดประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่คิดซ้ าเติมตนเอง เมื่อทาผิดพลาด แต่พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มา ก่อน - รักตัวเองเริ่มต้นที่ตัวเองได้ โดยไม่ต้องรอให้ใคร มาแสดงออกว่ารัก แต่ชิงที่จะมอบสิ่งดีๆ ให้กับสุขภาพ กายและสุข ภาพใจของตนให้พ ร้ อ มรั บ กั บ สถานการณ์ ในอนาคต อย่างน้อยก็ไม่เสี่ยงเป็นผู ้บาดเจ็บจากการทรยศ หักหลัง เพราะคงไม่มีใครที่คิดหักหลังตัวเอง หรือทาให้ ตนเองเจ็บปวดจากความรู้สึกที่ตนเองสร้างขึน้ มาเอง อย่างน้อยก็ทาให้คุณรักศักดิ์ศรีในตัวเองมากขึ้น ลดการมองว่า ตนเองด้อ ยค่า เพราะทุ กคนล้วนมีข้อ ดี ในตนเอง

ฉะนั ้ น เดื อ นแห่ ง ความรั ก นี้ ลองมาถนอม ความรู้ สึ กของตั ว เองให้ แ ข็ ง แกร่ ง ด้ ว ยการรั กตั ว เอง ขอบคุ ณ ร่ า งกายและความคิ ด ที่ ท าให้ เ ราฝ่ าฟั น ทุ ก เหตุการณ์ได้มาถึงทุกวันนี้ ขอบคุณที่จิตใจนี้ท่ีล้มแล้ ว ยังลุกได้เสมอ เพื่ออนาคตที่ไม่ว่า คิดหยิบจับสิ่งใดก็ย่อม สาเร็จได้ตามระดับ “ความรักที่มีต่อตัวเอง” …เขารัก “ตัวเอง” นะ…

อ้างอิง: https://www.mcu.ac.th/article/detail/276 ภาพจาก: https://www.sanook.com/hitech/933874/ https://today.line.me/th/v2/article/oW6NZ5

สมัคร หลักสูตรฝึกอบรม ผ่านระบบ ออนไลน์ เพียงคลิก http:// icis.ic.or.th หลักสูตรบีโอไอ หลักสูตรการใช้งานระบบ IC

หลักสูตรด้านศุลกากร หลักสูตรการบริหารจัดการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน

0 2936 1429 ต่ อ 205-209 icn 18


การนาเข้ า ช่ า งฝี มื อ ต่ า งชาติ ใ นช่ ว งโควิ ด -19 Q : หากบริษัทมีความจาเป็นต้องนาผู ้ชานาญการด้านงานจัดซื้อเข้ามาทางาน ในประเทศไทยในช่ วงสถานการณ์ ก ารระบาดโควิ ด -19 ทางส านั ก งาน คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (BOI) มี เ งื่ อ นไขหรื อ หลั ก เกณฑ์ อย่ า งไรบ้ า ง และต้ อ งขอความร่ ว มมื อ ประทั บ ตราวี ซ่ าหรื อ ไม่ โดยใช้ เอกสารใดประกอบการยื่นเรื่องบ้าง

มยุ รีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

A : 1. ในส่วนของการยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ เท่าที่ทราบคือ จะต้องใช้ ใบรับรองแพทย์ fit to fly/travel และ Covid-free (ใบรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลออกมาเป็นลบ) ที่มี อายุ ไม่เกิน 72 ชัว่ โมงก่อนเดินทาง และทางสถานทูต จะเป็นผู ้ประสานงานในการจองเที่ยวบิน มายั ง ประเทศไทย ส าหรั บ รายละเอี ย ดในส่ ว นนี้ ขอให้ ช่ างต่ า งชาติ ติ ด ต่ อ กั บ สถานทู ต ไทย ในประเทศนัน้ ๆ โดยตรง 2. เมื่ อ ช่ างฝี มื อ ต่ างชาติ เ ดิ นทางถึ ง ประเทศไทย จะต้ อ งเข้ า พัก ในสถานกั ก ตัว เป็นเวลา 14 วั น จากนัน้ จึงจะสามารถยื่นขอบรรจุ ช่ างต่างชาติผู้นัน้ ได้ โดยจะต้องแนบหลักฐานใบรับรองการ พ้นจากสถานกักตัวนัน้ ด้วย 3. ส่วนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามปกติ Q : ก่อนที่ช่างฯจะไปติดต่อยื่นขอวีซ่าทางานที่สถานทูต ทางประเทศไทยต้องออกหนังสือขอความร่วมมือประทับตรา ให้ก่อนหรือไม่ A : สถานเอกอัครราชทูตไทย/สถานกงสุลไทย ในต่างประเทศ กาหนดหลักเกณฑ์ว่า การยื่นขอวีซ่า NON-B เพื่อเข้ามา ทางานในประเทศไทยภายใต้สิทธิประโยชน์ของ BOI จะต้องแนบหนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าจาก BOI ด้วย ซึ่งเมื่อหลักเกณฑ์ของกระทรวงการต่างประเทศกาหนดเช่ นนี้ ก็จะต้องแนบหนังสือขอความร่วมมือฯ จาก BOI ด้วย

ติดตาม FAQ 108 คาถามกับงานส่งเสริมการลงทุน ได้ทาง www.faq108.co.th

สมัครสมาชิก จดหมายข่าว ICN คลิก www.ic.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2936 1429 ต่อ 201 อีเมล icn@ic.or.th 19 icn


ไม่ พ ลาด !! ทุ ก ข่ า วสารสาคั ญ ส่ ง ตร งถึ ง ปลายนิ้ ว คุ ณ

@investorclub พิมพ์ @ หน้าชื่อ ID ด้วยนะคะ

Add friends

ที่ สาคั ญ ... ตอบทุ ก ข้ อ สงสั ย ของคุ ณ ในทุกงานบริการของสมาคม ด้วย LINE CHAT

IC จะส่งข่าวสารอัพเดท ไปถึงคุณอีกมากมาย

ติ ด ตามกั น ต่ อ ไปนะคะ

อย่ า ลื ม ... บอกต่ อ และแนะนาเพื่ อ นเข้ า มาด้ ว ยกั น นะ !!


ขอแจ้งเปลี่ยนวิธีการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทางไปรษณีย์ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน 3

ช่องทาง ดังนี้

Download ใบแจ้งหนี้ ได้ที่ http://eservice.ic.or.th/DownloadInvoice/ โดยท่านสามารถสมัคร Download ใบแจ้งหนี้ ได้ที่

http://eservice.ic.or.th/DownloadInvoice/pdf/PDF_merged.pdf รับใบแจ้งหนี้ทาง E-mail ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับสมาคมสโมสรนักลงทุน ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Pop up Alert) เมื่อท่านเข้าใช้บริการระบบงาน RMTS และ ระบบงาน eMT Online

สมาคม ฯ จะยกเลิกการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทางไปรษณีย์

ตั้งแต่ รอบบิลเดือน

พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แผนกการเงิ น โทรศัพท์ 02

-936-1429 ต่อ 404 (คุณปารณีย์)


Profile for Investor Club

ICeNewsletter_February2021  

icn, icnewsletter,newsletter,investorclub,icnews

ICeNewsletter_February2021  

icn, icnewsletter,newsletter,investorclub,icnews

Advertisement