Page 1

Vol.16 / December 2017 การส่งเสรผมการลงทุนเพื่อการ ปรับปรุ งประสผทธผภาพการผลผต นวัต กรรมใหม่ ในการให้ บ รผก ารศุ ล กากร


“ถ้าคุณหาทางออกไม่เจอ”

“ง่ายสาหรับคุณ... ยื่นขออนุญาตนาเข้าช่างฝีมือและผู้ชานาญการด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร” 0 2936 1429

คุณอภิชาติ ต่อ 314 apichartp@ic.or.th คุณชลพัชร ต่อ 315 chonlapatchp@ic.or.th

www.ic.or.th


การส่นเสรผมการลนทภนเอฟ่ธการ ปรับปรภ นประสผทธผภาอการผลผต

12

06

04

ฌรนเรฝฬ นญนฌรนนาน

ใผดต่าน สร้านนทัตกรรม สม่การแข่นขันฬภ ใญหม่ (1)

18 UCP 600

ทฝ่ ป รพ ก ษา • ทฝรอนษ์ ถผ รผทัน • สภกัณฎา แสนเดฟธน บรรณาธผ ก ารบรผ ห าร ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ บรรณาธผก าร มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ กธนบรรณาธผก าร • กฤตฬา ทผชฬั ดผษฐ์ • กฤษดา ทับทผม • ปรผญญา ถรฝธนันต์ ธธกแบบ * ฌฆษณา * นานสมาชผก มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ เจ้ า ขธน สมาใมสฌมสรนักลนทภน ผลผ ต ฌดฬ กธนบรรณาธผการ ICN ตผดต่ธ ฝ่ าฬบรผการสมาชผกและนักลนทภน สมาใมสฌมสรนักลนทภน ฌทรถัอท์ : 0 2936 1429 ต่ธ 211 ฌทรสาร : 0 2936 1441-2 e-mail : icn@ic.or.th

11 นทัตกรรมญหม่ญนการญห้บรผการถภลกากร

20

สมญเสฝฬโม่ถมนฬ์เปล่า

ทานานกันเอลผน ๆ เผลธแป๊ บเดฝฬทเข้าสม่เดฟธนธันทาใม เดฟธนสภดท้าฬขธนปฝ และฬันเป็น เดฟธนทฝ่ในทานานหลาฬ ๆ ในรธใธฬ เอฟ่ธรับผลตธบแทนสาหรับใทามตัน้ ญจญนการทานานมา ตลธด ทัน้ ฬันเป็นช่ ทนเทลาทฝ่จะโด้สนภกสนานร่ทมกันญนนานเลฝฬ้ นสันสรรใ์ ซพ่ นหลาฬธนใ์กรมักจะ จัดขพ้นเอฟ่ธเลฝ้ฬนขธบใภณอนักนานทฝ่โด้ร่ทมแรนร่ทมญจท านาน สร้านผลประกธบการทฝ่ดฝญห้แก่ ธนใ์กรมาตลธดปฝ ปั จจภ บันกระแสแรนนานในรภ ่นญหม่และแรนนานทักษะเฉอาะด้าน กาลันเป็นทฝ่ต้ธนการขธน หลาฬธนใ์กร ทัน้ ภาใรัฐและเธกชน ด้ทฬเอราะนฌฬบาฬส่นเสรผมการลนทภนขธนรัฐบาลทฝ่ผลักดัน ญห้การลนทภนญนกลภ่มธภ ตสาหกรรมเป้ าหมาฬ ซพ่นมฝทนั ้ กลภ่ม First S-Curve ทฝ่เป็นการเปลฝ่ฬนรมปแบบ สผนใ้าด้ทฬเทใฌนฌลฬฝทันสมัฬ เช่ น ธภ ตสาหกรรมฬานฬนต์สมัฬญหม่ ธภ ตสาหกรรมธผเลฎกทรธนผกส์ ธัจฉรผฬะ และ New S-Curve ทฝ่เป็นการอัฒนาธภ ตสาหกรรมญหม่ เช่ น ธภ ตสาหกรรมเใรฟ่ธนจักร ธัตฌนมัตผและหภ่นฬนต์ การบผนและฌลจผสตผกส์ ธภ ตสาหกรรมดผจผทัล และการแอทฬ์ใรบทนจร เป็นต้น ฌดฬธภ ตสาหกรรมขัน้ สมนเหล่านฝ้ จาเป็นจะต้ธนมฝแรนนานและบภ ใลากรทฝ่มฝทักษะ ใทามเชฝ่ฬทชาญ เฉอาะด้าน ส่นผลญห้เกผดปั ญหาการขาดแใลนแรนนานทักษะขัน้ สมน และแรนนานทฝ่ตรนตามใทาม ต้ธนการขธนธภ ตสาหกรรม หน่ทฬนานภาใรัฐทฝ่เกฝ่ฬทเนฟ่ธนกับการอัฒนาฝฝ มฟธแรนนานญห้สธดรับกับธภ ตสาหกรรม ขัน้ สมน ธฬ่านสานักนานใณะกรรมการนฌฬบาฬทผทฬาถาสตร์ เทใฌนฌลฬฝและนทัตกรรมแห่นชาตผ หรฟธ สททน. จพนโด้มฝฌใรนการ “ฌรนเรฝฬนญนฌรนนาน หรฟธ Work-integrated Learning (WiL)” เอฟ่ธส่นเสรผมและสนับสนภนญห้นักเรฝฬนโด้ถพกษาญนสถานทฝ่ทานานจรผน สร้านแรนนานทฝ่มฝถักฬภาอ ตรนตามใทามต้ธนการ มฝทักษะเฉอาะทานสาหรับธภ ตสาหกรรมเป้ าหมาฬ เมฟ่ธสาเรฎจการถพ กษา แล้ทสามารถปฏผบัตผนานโด้ธฬ่านมฝประสผทธผภาอ นธกจากนัน้ ฬันสามารถนาเนฟธ้ หาการเรฝฬนการ สธนทฝ่ โด้ ป รั บ ปรภ นและอั ฒ นาญห้ ส ธดใล้ ธ นกั บ ลั ก ษณะการท านานจรผ น โม่ ญ ช่ มฝ เ อฝ ฬ น แต่ ท ฤษฎฝ ธ ฬ่ า นเดฝ ฬ ทเหมฟ ธ นญนธดฝ ต น ามาประฬภ กต์ ญ ห้ เ ป็น บทเรฝฬ นทฝ่ เ หมาะสมกั บ การเรฝ ฬ นรม้ สาหรับใรมผม้สธนและนักเรฝฬน สร้านญห้เกผดบภ ใลากรทฝ่มฝใภณภาอสม่ตลาดแรนนาน ฌใรนการนฝ้ ช่ ทฬลดปั ญหาขาดแใลนแรนนานทฝ่ มฝ ทั กษะและใทามเชฝ่ ฬทชาญโด้ ธฬ่ าน สัมฤทธผ์ ผล ช่ ทฬญห้นักเรฝฬนทฝ่ จบมาแล้ท สามารถเข้าท านานโด้ด้ ทฬฝฝ มฟธและทักษะทฝ่ตรนกับนาน ตลธดจนสามารถโปถพ กษาต่ธญนระดับทฝ่สมนขพน้ ญนสาขาทฝ่ต่ธเนฟ่ธนโด้ธฬ่านมฝประสผทธผภาอ เมฟ่ธประเทถมฝ แรนนานทฝ่ต รนตามใทามต้ธนการขธนธภ ตสาหกรรมรธนรับ เอฝฬนอธ จะสามารถเอผ่มขฝดใทามสามารถด้านการแข่นขันกับต่านประเทถ สร้านมม ลใ่าการใ้าการลนทภน ญนประเทถโด้มากขพน้ เถรษฐกผจขธนประเทถเตผบฌตขพน้ ตามลาดับ สมาใมสฌมสรนักลนทภนอร้ธมรธนรับการเตผบฌตด้านการลนทภน ด้ทฬระบบการญห้บรผการทฝ่ดฝ สะดทก และรทดเรฎ ท สามารถญห้ บรผ การโด้ ทภกทฝ่ ตลธด 24 ชั่ทฌมน ผ่านการญห้บรผ การแบบธธนโลน์ สธบถามข้ธมม ลด้านบรผการเอผ่มเตผม โด้ท่ฝ ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 700 หรฟธ ตผดตามทาน www.ic.or.th บรรณาธผการ 3

icn


การส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิต

ทรกานต์ แซ่ ลมผ่ สานักฬภ ทธถาสตร์และนฌฬบาฬการลนทภน สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน

ประเทถโทฬกาลันเปลฝ่ฬนประเทถโปสม่ฬภใ Thailand 4.0 ซพ่ น ขั บ เใลฟ่ ธ นด้ ท ฬเทใฌนฌลฬฝ ขั ้น สม น มฝ ใ ทามใผ ด สร้านสรรใ์ ญช้ นทัตกรรมญนการผลผตหรฟธการบรผการทฝ่ เป็นมผตรต่ธสผ่นแทดล้ธม ฌดฬปรับเปลฝ่ฬนจากการผลผต สผ น ใ้ า ฌภใภั ณ ฑ์ โ ปสม่ สผ น ใ้ า ทฝ่ ญ ช้ เ ทใฌนฌลฬฝ เปลฝ่ ฬ นการ บรผการทั่ทโปมภ ่ นสม่การบรผการใภณภาอสมน เปลฝ่ฬนจาก การเกษตรแบบดัน้ เดผมโปสม่การเกษตรสมัฬญหม่ เน้นเรฟ่ธน มาตรฐานญนการบรผหารจัดการระดับสากล และการนา เทใฌนฌลฬฝมาญช้ เอฟ่ธญห้เกษตรกรมฝราฬโด้มากฬผ่นขพน้ ธฬ่ า นโรกฎ ต ามการขับ เใลฟ่ ธนนฌฬบาฬ Thailand 4.0 จะต้ธนมฝการกระตภ้นญห้ผม้ประกธบการ โม่ท่าจะเป็น ผม ้ ป ระกธบการราฬเดผ ม หรฟ ธ ผม ้ ป ระกธบการราฬญหม่ ญห้ ส ามารถปรั บ ตั ท เอฟ่ ธ ก้ า ทเข้ า สม่ ฬภ ใ Thailand 4.0 ซพ่ น BOI โด้เลฎนเหฎนใทามสาใัญดันกล่าท จพนโด้มฝนฌฬบาฬ ส่นเสรผมผม ้ประกธบการราฬญหม่ท่ฝมฝการผลผตหรฟธบรผการ ฌดฬญช้ เ ทใฌนฌลฬฝ ขั ้น สม น มฝ ใ ทามใผ ด สร้ า นสรรใ์ และญช้ นทั ต กรรมญนการผลผ ต หรฟ ธ การบรผ ก าร รทมทั ้ น ผม ้ประกธบการทฝ่มฝการดาเนผนกผจการธฬม ่เดผมกฎสามารถ ขธรับสผทธผประฌฬชน์โด้ ภาฬญต้ "มาตรการส่นเสรผมการ ลนทภนเอฟ่ธปรับปรภ นประสผทธผภาอการผลผต" ตามประกาถ ใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภนทฝ่ 9*2560 ลนทันทฝ่ 28 ตภลาใม 2560 มาตรการนฝ้ บฝฌธโธ โด้กระตภ้นญห้ผม้ประกธบการทฝ่มฝ การดาเนผนกผจการธฬม ่เดผมหันมาปรับปรภ นประสผทธผภาอ การผลผต ฌดฬแบ่นเป็น 4 มาตรการฬ่ธฬ โด้แก่ (1) การ ปรับเปลฝ่ฬนเใรฟ่ธนจักรเอฟ่ธการประหฬัดอลันนาน การญช้ อลันนานทดแทน หรฟธการลดผลกระทบต่ธสผ่นแทดล้ธม icn 4

(2) การปรั บเปลฝ่ฬ นเใรฟ่ธนจักรเอฟ่ ธทดแทนแรนนานโร้ ฝฝมฟ ธ หรฟ ธ น าเทใฌนฌลฬฝ ท่ฝ สม น ขพ้ น มาญช้ ญ นการผลผ ต หรฟ ธ การบรผ การ การนาหภ่ นฬนต์แ ละเใรฟ่ธ นจักรระบบธั ต ฌนมั ตผม าญช้ เ อฟ่ธ เอผ่ ม ประสผทธผภาอการผลผต (3) การเอผ่มขฝดใทามสามารถญนการ แข่นขันฌดฬการทผจัฬอัฒนาและธธกแบบทานทผถทกรรมเอฟ่ธ ปรับปรภ นประสผทธผภาอ และ (4) การฬกระดับธภ ตสาหกรรม เกษตรโปสม่มาตรฐานระดับสากล ฌดฬญห้สผทธผประฌฬชน์ทานภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใลแก่ผม้ประกธบการทฝ่มฝการดาเนผนการญนขธบเขต ดันกล่าท ฌดฬสามารถสรภ ปโด้ดันนฝ้ มาตรการนฝ้ ญ ช้ กั บ 1. กผจการทฝ่ดาเนผนการธฬม ่แล้ท โม่ท่าจะโด้รับส่นเสรผมฯ หรฟ ธ โม่ กฎ ต าม หากโม่ โ ด้ รั บ การส่ น เสรผ ม ฯต้ ธ นเป็ น กผ จ การทฝ่ ใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภนประกาถญห้การส่นเสรผมการ ลนทภนญนปั จจภ บัน 2. ฌใรนการทฝ่ โ ด้ รั บ การส่ น เสรผ ม การลนทภ น ธฬม ่ เ ดผ ม สามารถฬฟ่ น ขธรั บ การส่ น เสรผ ม ฯภาฬญต้ ม าตรการนฝ้โ ด้ เมฟ่ ธ ระฬะเทลาฬกเท้นหรฟธลดหฬ่ธนภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใลนัน้ สผน้ สภด ลนแล้ท หรฟธเป็นฌใรนการทฝ่โม่โด้รับฬกเท้นภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใล เนฟ่ ธ นโข 1. ต้ธนมฝขนาดการลนทภนโม่น้ธฬกท่า 1 ล้านบาท ฌดฬ โม่รทมใ่าทฝ่ดผนและทภนหมภ นเทฝฬน ฬกเท้นฌใรนการการลนทภน ขธนผม ้ประกธบการทผสาหกผจขนาดกลานและขนาดฬ่ธม (SMEs) ต้ธนมฝขนาดการลนทภนโม่น้ธฬกท่า 5 แสนบาท ฌดฬโม่รทมใ่า ทฝ่ดผนและทภนหมภ นเทฝฬน


2. ผม ้ประกธบการทฝ่ จะเข้าข่า ฬเป็ นทผสาหกผจ ขนาด กลานและขนาดฬ่ธม (SMEs) ต้ธนมฝหลักเกณฑ์ดันนฝ้ 2.1 เมฟ่ ธ รทมกผ จ การทั ้น หมด ทั ้น ทฝ่ โ ด้ รั บ การ ส่ น เสรผ ม ฯและโม่ โ ด้ รั บ การส่ น เสรผ ม ฯแล้ ท ผม ้ ข ธรั บ การ ส่นเสรผมฯต้ธนมฝสผนทรัอฬ์ถาทรสภทธผ หรฟธขนาดการลนทภน โม่รทมใ่าทฝ่ดผนและทภนหมภ นเทฝฬนโม่เกผน 200 ล้านบาท 2.2 ต้ธนถฟธหภ้นฌดฬบภ ใใลธรรมดาสัญชาตผโทฬ เป็นสัดส่ทนโม่น้ธฬกท่าร้ธฬละ 51 ขธนทภนจดทะเบฝฬน 3. จะต้ ธ นฬฟ่ น ใ าขธรั บ การส่ น เสรผ ม การลนทภ น ภาฬญนปฝ 2563 และจะต้ธนดาเนผนการญห้แล้ทเสรฎจภาฬญน 3 ปฝ นับจากทันทฝ่ธธกบัตรส่นเสรผมฯ

1.2 จะต้ ธ นมฝ ก ารลนทภ น ปรั บ เปลฝ่ ฬ นเใรฟ่ ธ นจั ก ร เอฟ่ธญห้มฝการนาอลันนานทดแทนมาญช้ ญนกผจการญนสัดส่ท น ตามทฝ่กาหนดเมฟ่ธเทฝฬบกับการญช้ อลันนานทัน้ สผน้ 1.3 จะต้ธนมฝการลนทภนปรับเปลฝ่ฬนเใรฟ่ธนจักรเอฟ่ธ ลดผลกระทบต่ธสผ่นแทดล้ธม โม่ท่าจะเป็นการลดปรผมาณ ขธนเสฝฬ นา้ เสฝฬ หรฟธธากาถตามเกณฑ์ท่กฝ าหนด

สผ ท ธผ ป ระฌฬชน์

3. มาตรการส่นเสรผมการลนทภนเอฟ่ธทผจัฬอัฒนาและ ธธกแบบทานทผถทกรรมเอฟ่ธปรับปรภ นประสผทธผภาอ กผจการ ทฝ่มาฬฟ่นขธรับการส่นเสรผมฯจะต้ธนเสนธแผนการลนทภนด้าน ทผจัฬและอัฒนา หรฟธธธกแบบทานทผถทกรรมตามเกณฑ์ ทฝ่กาหนด และจะต้ธนมฝการลนทภนหรฟธมฝใ่าญช้ จ่าฬด้านทผจัฬ อัฒนาหรฟธ ธธกแบบทานทผ ถทกรรมโม่น้ ธฬกท่า ร้ธ ฬละ 1 ขธนฬธดขาฬรทมญน 3 ปฝ แรก นับจากทันทฝ่ฬฟ่นขธรับการ ส่ นเสรผ มฯ ญนกรณฝ เป็ น SMEs จะต้ ธนลนทภ นหรฟ ธมฝ ใ่าญช้ จ่ าฬ ดันกล่าทโม่น้ธฬกท่าร้ธฬละ 0.5 ขธนฬธดขาฬรทมญน 3 ปฝ แรก นับจากทันทฝ่ฬฟ่นขธรับการส่นเสรผมฯ

1. ฬกเท้นธากรขาเข้าเใรฟ่ธนจักร 2. ฬกเท้นภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใล 3 ปฝ เป็นสัดส่ทน ร้ ธ ฬ ล ะ 5 0 ข ธ น เ นผ น ล น ทภ น โ ม่ ร ท ม ใ่ า ทฝ่ ดผ น แ ล ะ ทภนหมภ นเทฝฬนญนการปรับปรภ น ฌดฬญห้โด้รับฬกเท้นภาษฝ เนผนโด้ นผตผบภใใลจากราฬโด้ขธนกผจการทฝ่ดาเนผนการธฬม ่เดผม ทัน้ นฝ้ หากเป็น การปรั บเปลฝ่ฬ นเใรฟ่ ธนจั กรเอฟ่ ธ เอผ่มประสผทธผภาอการผลผต ฌดฬญช้ หภ่นฬนต์และเใรฟ่ธนจักร ระบบธัตฌนมัตผท่มฝ ฝการเชฟ่ธมฌฬนหรฟธสนับสนภนธภ ตสาหกรรม การผลผตเใรฟ่ธนจักรระบบธัตฌนมัตผญนประเทถโม่น้ธฬกท่า ร้ ธ ฬละ 30 ขธนมม ล ใ่ า เใรฟ่ ธ นจั ก รทฝ่ มฝ การปรั บ เปลฝ่ ฬ น ญห้โด้รับฬกเท้นภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใล 3 ปฝ จากราฬโด้ขธน กผจการทฝ่ดาเนผนการธฬม ่เดผม ญนทนเนผนโม่เ กผน ร้ธ ฬละ 100 ขธนเนผ น ลนทภ น โม่ ร ทมใ่ า ทฝ่ ดผ น และทภ น หมภ น เทฝ ฬ นญนการ ปรับปรภ น 3. ระฬะเทลาการโด้รับฬกเท้นภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใล ญห้นับจากทันทฝ่มฝราฬโด้ภาฬหลันโด้รับบัตรส่นเสรผมฯ หลั ก เกณฑ์ ก ารญห้ ก ารส่ น เสรผ ม ฯ แบ่นธธกเป็น 4 มาตรการฬ่ธฬ ดันนฝ้ 1. มาตรการส่นเสรผม การลนทภ นเอฟ่ธการประหฬั ด อลันนาน การญช้ อลันนานทดแทน หรฟธการลดผลกระทบ ต่ธสผ่นแทดล้ธม กผจการทฝ่มาฬฟ่นขธรับการส่นเสรผมฯ จะต้ธน เสนธแผนการลนทภนปรับเปลฝ่ฬนเใรฟ่ธนจักรทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนกับ การประหฬั ด อลั น นาน การน าอลั นนานทดแทนมาญช้ ญ น กผ จ การ หรฟ ธ การลดผลกระทบต่ ธ สผ่ น แทดล้ ธ ม ฌดฬ ดาเนผนการญนเรฟ่ธนญดเรฟ่ธนหนพ่น ดันนฝ้ 1.1 จะต้ธนมฝการลนทภนปรับเปลฝ่ฬนเใรฟ่ธนจักร โปสม่เทใฌนฌลฬฝท่ทฝ ันสมัฬเอฟ่ธญห้เกผดการญช้ อลันนานลดลนตาม สัดส่ทนทฝ่กาหนด

2. มาตรการส่นเสรผมการลนทภนเอฟ่ธการปรับเปลฝ่ฬน เใรฟ่ธนจักรเอฟ่ธเอผ่มประสผทธผภาอการผลผต กผจการทฝ่มาฬฟ่น ขธรับการส่นเสรผมฯจะต้ธนเสนธแผนการลนทภนปรับเปลฝ่ฬน เใรฟ่ธนจักรตามเกณฑ์ท่ฝกาหนด เช่ น การนาระบบธัตฌนมัตผ มาญช้ ญนสาฬการผลผตทฝ่มฝธฬม ่เดผมเอฟ่ธปรับปรภ นประสผทธผภาอ การผลผต เป็นต้น

4. การฬกระดับธภ ตสาหกรรมเกษตรโปสม่มาตรฐาน ระดับสากล กผจการทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนกับธภ ตสาหกรรมการเกษตร ทฝ่มาฬฟ่นขธรับการส่นเสรผมฯ จะต้ธนเสนธแผนการลนทภนเอฟ่ธ การฬกระดับธภ ตสาหกรรมเกษตรเดผมโปสม่มาตรฐานระดับสากล เช่ น มาตรฐานการปฏผบัตผทานการเกษตรทฝ่ดฝ (Good Agriculture Practices: GAP) มาตรฐานการรับรธนป่ าโม้ตามแนททาน ขธนธนใ์การอผทักษ์ ป่าโม้ (Forest Stewardship Council: FSC) มาตรฐาน PEFCs (Program for the Endorsement of Forest Certification Scheme) มาตรฐานระบบการ จั ด การใทามปลธดภั ฬ ขธนธาหาร (ISO 22000) หรฟ ธ มาตรฐานผลผตภัณฑ์ ธภตสาหกรรมระบบการจัด การป่ าโม้ แบบฬั่ นฬฟ น (ISO 14061 Sustainable Forest Management System (SFM)) หรฟธ มาตรฐานสากลธฟ่นทฝ่เทฝฬบเท่า และ จะต้ ธ นมฝ ก ารลนทภ น หรฟ ธ มฝ ใ่ า ญช้ จ่ า ฬด าเนผ น การตามแผน ดั น กล่ า ท ฌดฬต้ ธ นโด้ รั บ การรั บ รธนมาตรฐานดั น กล่ า ท ภาฬญน 3 ปฝ นับจากทันทฝ่ธธกบัตรส่นเสรผมฯ ธฬ่านโรกฎตาม ผม ้สนญจฬฟ่นขธรับการส่นเสรผมฯภาฬญต้ มาตรการส่นเสรผมการลนทภนเอฟ่ธปรับปรภ นประสผทธผภาอการผลผต ทั ้น 4 มาตรการฬ่ ธ ฬ สามารถถพ กษาข้ ธ มม ล เอผ่ ม เตผ ม โด้ ท่ฝ www.boi.go.th หรฟธสธบถามข้ธมม ลเอผ่มเตผมโด้ท่ฝ E-mail: head@boi.go.th ฌทรถัอท์: 02-553-8111 5 icn


โรงเรี ย น ใน โรงงาน “แรนนาน” เป็นปั จจัฬสาใัญขธนกระบทนการผลผต ญนธภ รกผจธภ ตสาหกรรมเกฟธบทภกประเภทกผจการ ฌดฬเฉอาะ ธภ ตสาหกรรมทฝ่ต้ธนธาถัฬใทามเชฝ่ ฬทชาญ ใผดสร้านสรรใ์ และทักษะทานเทในผใเฉอาะด้าน ซพ่ นญนปั จจภ บันนัน้ มฝปรผมาณ โม่เอฝฬ นอธต่ ธใทามต้ธนการ เอราะแรนนานทฝ่ มฝทักษะ ส่ ท นญหญ่ จ ะโม่ ส ธดใล้ ธ นกั บ ใทามต้ ธ นการขธน ภาใธภ ตสาหกรรม ส่ น ผลญห้ ผ ลผลผ ต หรฟ ธ ผลผ ต ภาอ (Productivity) ขธนธภ ตสาหกรรมโทฬมฝแนทฌน้มถดถธฬ และกระทบต่ธขฝดใทามสามารถญนการแข่นขันขธนประเทถ เป็นธฬ่านมาก หน่ ทฬนานภาใรั ฐ ฌดฬส านั กนานใณะกรรมการ นฌฬบาฬทผทฬาถาสตร์ เทใฌนฌลฬฝและนทัตกรรมแห่นชาตผ หรฟธ สททน. จพนโด้มฝแ นททานการแก้ปัญ หาเอฟ่ธสร้า น แรนนานทฝ่มฝทักษะทานเทในผใ มฝใทามเชฝ่ฬทชาญญนการญช้ เทใฌนฌลฬฝขัน้ สมน และมฝถกั ฬภาอใรบรธบด้าน ฌดฬจัดทา ฌใรนการ Work-integrated Learning (WiL) หรฟ ธ ฌรนเรฝฬนญนฌรนนาน ฌใรนการ WiL เรผ่มเป็นฌใรนการนาร่ธนญนปฝ 2556 ญนสาขาช่ านเทในผใธภ ตสาหกรรม มฝนักเรฝฬนเข้าร่ทม 17 ใน เป็ น ฌใรนการสร้ า นก าลั น ในส าหรั บ การผลผ ต แม่ อผ ม อ์ ญห้ กั บ บรผ ษั ท มผ ช ลผ น ประเทถโทฬ จ ากั ด ฌดฬก าหนด หลักการขธนฌใรนการท่า “จะญช้ นานจรผนญนฌรนนานมาเป็น บทเรฝฬนญนการเรฝฬนการสธน” icn

6

มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

ฌดฬนักเรฝฬนจะต้ธนทานานเสมฟธนเป็นอนักนานใน หนพ่ น ญนเทลา 2 ปฝ จนเมฟ่ ธจบฌใรนการ นั กเรฝ ฬนจะโด้ รั บ ประกาถนฝ ฬ บั ต รทผ ช าชฝ อ ชัน้ สม น หรฟ ธ ปทส. และทาน ทผ ท ฬาลั ฬ จะจั ด ญห้ ใ รม ม าสธนญนฌรนนาน ฌดฬปรั บ เนฟ้ธ หา บทเรฝฬนญห้สธดใล้ธนกับการทานาน ฌใรนการนาร่ธนนฝ้ โด้ดาเนผนการจัดการเรฝ ฬนการ สธนญนฌรนนาน ฌดฬสามารถจั ด การญห้ ทภ ก ฝ่ าฬโด้ รั บ ประฌฬชน์ นั่นใฟธ ทานฌรนนานมฝแรนนานใภณภาอสมนและ ต ร น ต า ม ใ ท า ม ต้ ธ น ก า ร ญ น ป รผ ม า ณ ทฝ่ ต้ ธ น ก า ร ญนนบประมาณทฝ่เหมาะสม นั กเรฝฬนโด้เรฝฬนรม้การทานาน และสามารถสร้านผลผตภาอเทฝฬบเท่ากับอนักนานหนพ่นใน และมฝ ร าฬโด้ ต ามใ่ า แรนขั ้ น ต่ า เท่ า กั บ แรนนานปกตผ ส่ทนทานภาใการถพ กษาโด้เรฝฬนรม้กระบทนการผลผตจรผ น เอฟ่ธนาโปญช้ สาหรับการสร้านใรม แบบญหม่ท่ฝรม้กระบทนการ ทานานจรผนขธนภาใธภ ตสาหกรรม


นธกจากนัน้ การถพ กษาญนฌรนนานฬันเป็นเใรฟ่ธนมฟธ ทานสันใมญนการสร้านบภ ใลากรใภณภาอสมนญห้กับประเทถ เนฟ่ธนจากการรทมกลภ่มแรนนานญนรมปแบบการจัดชัน้ เรฝฬน จะท าญห้ เกผ ด กผจ กรรมการเรฝฬ นรม้จ ากการท านานจรผ น ทฝ่ มฝ ราฬโด้ ท าญห้ นั ก เรฝ ฬ นเข้ า ญจบทเรฝ ฬ นโด้ ดฝ ขพ้ น การสร้ า น สภาทะแทดล้ธมทฝ่กระตภ้นญห้เกผดการเรฝฬนรม้ธฬ่านสม่าเสมธ มฝการฝพ กทักษะและใทามชานาญญนนานตามหลักการทฝ่ดฝ น าโปสม่ ใ ทามก้ า ทหน้ า ญนธาชฝ อ สร้ า นทผ นั ฬ และใทาม รั บ ผผ ด ชธบจากการมฝ เ นฟ่ ธ นโขขธนการท านานทฝ่ โ ด้ รั บ ใ่าตธบแทน จากจภ ดเรผ่มต้นขธนฌใรนการทาญห้โด้รับทราบปั ญหา และธภ ปสรรใทฝ่เกผดขพ้นระหท่านดาเนผนฌใรนการ ส่นผลญห้มฝ การปรับปรภ นทผธฝการจัดการ ฌดฬมฝการสร้านระบบดมแลนักเรฝฬน ญนฌใรนการ ฌดฬจัดญห้มฝใรมอ่เฝ ลฝฬ้ นใธฬดมแลตลธดระฬะเทลา เอฟ่ธญห้ใรมอ่ฝเลฝฬ้ นเข้าโปเรฝฬนรม้นานจรผน และแตกเนฟธ้ หาการ สธนจากเนฟ้ ธ นานนั ้ น ท าญห้ เ นฟ้ ธ หาการสธนมฝ ใ ทาม ญกล้เใฝฬนกับการทานานจรผน ช่ ทฬญห้นักเรฝฬนอัฒนาทักษะ นานและสามารถทานานโด้ธฬ่านมฝใภณภาอ นธกจากนฝ้ ใรม อ่ฝ เ ลฝ้ ฬ นฬั น มฝ ห น้ า ทฝ่ ช่ ทฬสนั บ สนภ น ญห้ นั ก เรฝ ฬ นบรรลภ เป้ าหมาฬทานการเรฝฬน ช่ ทฬเหลฟธและกทดขันด้านทผนัฬ ญนการเรฝฬน ก า ร ทา น า น ตลธดจนการ ญ ช้ ชฝ ทผ ต ข ธ น นักเรฝฬนด้ทฬ ญนส่ ท นขธนนั กเรฝ ฬ นทฝ่ เ ข้ า ร่ ท มฌใรนการจะต้ ธ นมฝ ใทามรับผผดชธบ ต้ธนทานานหนักกท่าการเรฝฬนญนระบบปกตผ แต่จะโด้รับใ่าตธบแทนตามใ่าแรนขัน้ ตา่ มฝท่อ ฝ ัก ใ่าเทธม ประกันสภขภาอ ประกันธภ บัตผเหตภ รถรับส่น และทภ ฒผการถพ กษา ทฝ่โด้รับเป็นทภ ฒผเทฝฬบเท่ากับระบบการถพ กษาปกตผ

ปั จจภ บันฌใรนการ WiL สามารถสร้านแรนนานระดับ ช่ านเทในผ ใ ผ่ า นการเรฝ ฬ น ปทส. และระดั บ ปรผ ญ ญาฌท ผ่านการสร้านใรมอ่เฝ ลฝฬ้ น ทฝ่มฝใทามเข้าญจญนการทานานกับ ธภ ตสาหกรรมการผลผตโด้ธฬ่านมฝใภณภาอ และเป็นการ จั ด การเรฝ ฬ นการสธนทฝ่ ส ร้ า นผลผ ต ภาอระหท่ า นเรฝ ฬ น นักเรฝ ฬนโด้ รับ ประสบการณ์ญ นการทานานจรผน มฝ ราฬโด้ ทฝ่สามารถญช้ สาหรับการเรฝฬนและเกฎบธธมเอฟ่ธธนาใต

ญนปฝ 2560 ฌใรนการ WiL สามารขฬาฬฌใรนการ ฌดฬมฝ ส ถานประกธบการเข้ า ร่ ท มเอผ่ ม ขพ้ น ธฝ ก 3 บรผ ษั ท ซพ่ น เป็ น บรผ ษั ท ทฝ่ ฬฟ่ น ขธรั บ การส่ น เสรผ ม การลนทภ น ภาฬญต้ เนฟ่ธนโข Super Cluster โด้แก่ บรผษัท กม๊ดเฬฝฬร์ (ประเทถโทฬ) จ ากั ด (มหาชน) ญนฌใรนการผลผ ต ฬานล้ ธ ธากาถฬาน บรผ ษั ท ชผ น -เ ธท ซภ ซผ ลผ ฌ ใ น ส์ ( ป ร ะ เ ท ถโ ท ฬ ) จ า กั ด ญนธภ ตสาหกรรมเใมฝภัณฑ์ และ บรผษัท ฌซนฝ่ ดฝโทซ์ เทใฌนฌลฬฝ (ประเทถโทฬ) จ ากั ด ญนการผลผ ต ฌทรถั อ ท์ มฟ ธ ถฟ ธ ฌดฬนั ก เรฝ ฬ นทฝ่ ป ระสนใ์ จ ะเข้ า ร่ ท มฌใรนการจะต้ ธ นท า ใทามเข้ า ญจเกฝ่ ฬ ทกั บ ฌใรนการก่ ธ นจะตั ด สผ น ญจเข้ า ร่ ท ม ฌดฬมฝ กผจ กรรมและใ่ า ฬส าหรั บ การเตรฝ ฬ มใทามอร้ ธ ม เอฟ่ธญห้นักเรฝฬนโด้เรฝฬนรม้และทาใทามเข้าญจ ประฌฬชน์สมนสภดทฝ่โด้รับจากฌใรนการนฝ้ ใฟธ การโด้เข้าโป ญนฌรนนาน เอฟ่ธโปรับทราบข้ธมม ลเกฝ่ฬทกับปั ญหาทฝ่แท้จรผน แล้ ท น ามาธธกแบบฌใรนการทฝ่ ส ามารถแก้ ปั ญหาญห้ ภาใธภ ตสาหกรรม สามารถสรรหาแรนนานทฝ่มฝใภณภาอ ทฝ่ดฝขนพ้ ลดธัตราการลาธธก และทาญห้โด้แรนนานทฝ่มฝทักษะ ตรนตามใทามต้ ธ นการขธนธภ ตสาหกรรม น าโปสม่ การ เอผ่ม Productivity ญห้สมนขพ้น เสรผมทัอขฝดใทามสามารถ ญนการแข่นขันขธนประเทถญห้มฝถกั ฬภาอระดับสากล ข้ธมม ลจาก : ข้ธมม ลจาก: ทารสารส่นเสรผมการลนทภน ฉบับทฝ่ 6 เดฟธนมผถภนาฬน 2560 ภาอจาก: https://i.ytimg.com/vi/U5nlTxa8O_I/maxresdefault.jpg http://teachforthailand.org/upload/images/U38C0699(1).JPG https://www.facebook.com/Workintegratedlearning 7

icn


RMTS 2011 – COUNTER SERVICE

1. ขออนภมัตผบัญชฝ ราฬการวัตถภดผบ 1.1 ขอบัญชฝ ราฬการวั ตถภ ดผบ (BIRTMML) 1.2 ขอเอผ่ม ชฟ่ อวัตถภดผบ (BIRTDESC) 1.3 ขอบัญชฝ ราฬการผลผตภัณฑ์ และสม ตรการผลผต (BIRTFRM) 1.4 ขอปรับ ฬอดฐานข้อมม ลวัตถภดผบ (BIRTADJ) 2. ขออนภมัตผสั่งปล่อฬวัตถภดผบ 2.1 ขออนภมัตผสั่งปล่อฬวั ตถภ ดผบ แบบปกตผ 2.2 ขออนภ มั ตผ สั่งปล่อฬวั ตถภ ดผบ แบบใฟน อากร 2.3 ขออนภ มั ตผ สั่งปล่อฬวั ตถภดผบ แบบถอนการญช้ ธนาใารใา้ ประกัน 3. ขออนภญาตผ่อนผัน ญช้ ธนาใารใา้ ประกัน วัตถภดผบ 3.1 ขอผ่อนผัน ญช้ ธนาใารใา้ ประกัน วัตถภดผบ 4. ขออนภญาตตัด บัญชฝ วัตถภดผบ 4.1 ขอตัดบั ญชฝ วั ตถภดผบ 4.2 ขอปรับ ฬอดวัตถภ ดผบ

0 2936 1429 ต่อ 314 - 315 e-mail: counterservice@ic.or.th ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.ic.or.th


กฤตยา วิชัยดิษฐ์ kittayad @ic.or.th

การเตรฝ ฬ มข้ ธ มม ล ทฝ่ ถม ก ต้ ธ น เอฟ่ธการตัดบัญชฝทัตถภดผบแบบโร้เธกสาร IC Focus ฉบับนฝ้ เราจะมาตผดตามญนเรฟ่ธนขธนการ เตรฝ ฬ มใทามอร้ ธ มการตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ แบบโร้ เ ธกสาร กันต่ธนะใะ ด้ทฬเรามฝเป้ าหมาฬทฝ่ชดั เจนแล้ทท่า ญนธนาใต ธั น ญกล้ นฝ้ ระบบนานตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ จะเปลฝ่ ฬ นโป เอฟ่ ธ ญห้ บ รผ ษั ท ท า น า น โ ด้ ธ ฬ่ า น ถม ก ต้ ธ น ส ะ ด ท ก ร ท ด เ รฎ ท ประหฬัดเทลาและใ่าญช้ จ่าฬ ฌดฬการเข้าสม่ระบบการตัดบัญชฝ ทัตถภดผบแบบโร้เธกสาร เป็นทฝ่ทราบกันดฝธฬม ่แล้ทท่า ปั จจภ บัน ข้ ธ มม ล การส่ น ธธกขธนบรผ ษั ท ทฝ่ โ ด้ รั บ การส่ น เสรผ ม ทภ ก ราฬ เมฟ่ธส่นธธกสาเรฎจแล้ทจะถมกนาโปเกฎบโท้ท่ฝกระทรทนการใลัน เอฟ่ธญห้หน่ทฬนานทฝ่เกฝ่ฬทข้ธน เช่ น สานักนานใณะกรรมการ ส่นเสรผมการลนทภน นาโปญช้ นานสาหรับการตัดบัญชฝทัตถภดผบ แบบโร้เธกสารต่ธโป แต่ มั ก มฝ ใ าถามธฬม ่ ม ากมาฬท่ า ญนเมฟ่ ธ ข้ ธ มม ล การ ส่ น ธธกขธนบรผ ษั ท ทั ้น หลาฬถม ก น ามาญช้ เ อฟ่ ธ รธนรั บ การ ตัด บัญ ชฝ ทั ตถภ ดผบ แบบโร้เ ธกสารกัน โด้ แล้ ท แต่ ทาโมบรผ ษั ท ขธนท่าน ฬันโม่สามารถตัดบัญชฝทัตถภดผบแบบโร้เธกสารโด้ ท าโมฬั นต้ ธนมฝ การอผ มอ์ ส าเนาเธกสารการส่ นธธก หรฟ ธ ญบขนสผนใ้าขาธธกมาแนบเรฟ่ธนด้ทฬทภกใรัน้ มาอบใาตธบ โปอร้ธมกันนะใะ เราในต้ ธ นมาท าใทามเข้ า ญจกั น ญหม่ ธฝ ก สั ก ใรั ้ น นะใะท่ า ข้ ธ มม ล ส าหรั บ ญช้ ญ นการตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ แบบ โร้ เ ธกสารทฝ่ ถมกต้ ธ นสมบม ร ณ์ และสามารถน ามาญช้ น านโด้ จรผน ๆ นัน้ จะต้ธนทาธฬ่านโร เรามฝราฬละเธฝฬดการทาข้ธมม ล ดันนฝ้

1. การขธธนภมัตผสมตรการฯลผต บรผษัทต้ธนขธ ธนภ มั ตผ สม ต รการฯลผ ต ซพ่ นประกธบด้ ท ฬ ชฟ่ ธ รภ ่ น ขธน ฯลผตภัณฑ์ (Model) ชฟ่ธฯลผตภัณฑ์ (Model Description) ทฝ่จะส่นธธกโปฬันต่านประเทถกับ BOI ญห้ถมกต้ธนใรบถ้ทน 2. การจัดทาข้ธมม ลการส่นธธกกับกรมถภลกากร เมฟ่ ธ มฝ ก ารส่ น ธธกจะต้ ธ นระบภ ชฟ่ ธ รภ ่ น ขธนฯลผ ต ภั ณ ฑ์ (Model) และชฟ่ธฯลผตภัณฑ์ (Model Description) ทฝ่ส่นธธก ญนญบขนสผ นใ้ า ขาธธกญห้ ต รนกั บทฝ่ โ ด้ รั บ ธนภมั ตผ จ าก BOI หรฟ ธ ญนกรณฝ ท่ฝ มฝ ก ารส่ น ธธกสผ น ใ้ า โปต่ า นประเทถก่ ธ น ทฝ่ จ ะขธธนภ มั ตผ สม ต รการฯลผ ต กั บ BOI บรผ ษั ท จะต้ ธ น ขธธนภมัตผ ชฟ่ ธรภ ่น ขธนฯลผ ตภั ณฑ์ และชฟ่ ธ ฯลผ ตภัณ ฑ์นั ้น ญห้ตรนกับทฝ่โด้ส่นธธกโปแล้ท 3. การระบภ ชฟ่ ธรภ ่น (Model) ญนแบบฮธร์มการ ส่นธธก จะต้ธนใฝฬ์ญนช่ ธนทฝ่มฝชฟ่ธท่า Product Code และ ระบภ ชฟ่ธฯลผตภัณฑ์ (Model_Description) ญนแบบฮธร์ม การส่นธธกจะต้ธนใฝฬ์ญนช่ ธนทฝ่มฝชฟ่ธท่า English Description of Goods 4. การขธธนภมัตผหน่ทฬขธนฯลผตภัณฑ์ท่ฝส่นธธก บรผษัทโด้รับธนภมัตผจาก BOI หน่ทฬเป็นธะโร เมฟ่ธส่นธธก จะต้ธนระบภ ญนญบขนสผนใ้าขาธธกตามนัน้ จะโม่สามารถญช้ เธกสารรั บรธนหน่ท ฬเหมฟธ นการตั ดบั ญชฝ ทัตถภ ดผบ แบบ มฝเธกสารญนปั จจภ บันโด้

9

icn


5. ห้ า มมฝ ก ารรทมราฬการทฝ่ ส่ น ธธก เช่ น ราฬการทฝ่ 1 และราฬการทฝ่ 5 เป็นชฟ่ธรภ ่นและชฟ่ธฯลผตภัณฑ์ เดฝฬทกัน แต่บรผษัทแฬกทาข้ธมม ลเป็น 2 ราฬการ เมฟ่ธใฝฬ์ ข้ธมม ลมาตัดบัญชฝทัตถภดผบต้ธนใฝฬ์ตามทฝ่ระบภ ญนญบขนสผนใ้า ขาธธกเท่านัน้ 6. การระบภ การญช้ สผท ธผ ป ระฌฬชน์ BOI และการ ระบภ เลขทฝ่บัตรส่นเสรผม จะต้ธนระบภ ญห้ถมกต้ธนตามทฝ่มฝการญช้ สผทธผจรผน หากบรผษัทโม่โด้ระบภ การญช้ สผทธผ BOI ข้ธมม ลการ ส่ น ธธกดั น กล่ า ทจะโม่ ส ามารถน ามาญช้ สผ ท ธผ ญ นการ ตัดบัญชฝทัตถภดผบกับ BOI โด้

จะเหฎ น โด้ ท่ า สผ่ น ส าใั ญ และจ าเป็ น ทฝ่ ต้ ธ นญช้ ญ นการ ตัดบัญชฝ ทัตถภ ดผบมฝตามราฬละเธฝฬดข้านต้น ซพ่ นบรผษัทต้ธ น ทบททนข้ธมม ลขธนบรผษัทท่านท่า ปั จจภ บันบรผษัทปฏผบัตผแบบนฝ้ หรฟธโม่ หากปฏผบัตผธฬม ่แล้ท การตัดบัญชฝทัตถภดผบขธนท่าน เป็นแบบโร้เธกสารแล้ทหรฟธฬัน และหากบรผษัทญดโม่โด้ปฏผบัตผ ตาม จะต้ธนตรทจสธบท่าท่านตผดปั ญหาธะโร และสามารถ ตผดต่ธสธบถามมาฬันสมาใมโด้ เอฟ่ธญห้การทานานขธนท่าน เป็นโปตามเป้ าหมาฬทฝ่กาหนดโท้อร้ธม ๆ กัน นะใะ ฉบั บ นฝ้ข ธะากเธาโท้ เ อฝ ฬ นเท่ า นฝ้ก่ ธ นนะใะ สมาใม จะรทบรทมข้ธมม ล ข่าทสารสาใัญ นามาบธกกล่าทแก่ทภกท่าน และท่านสามารถตผดตามข้ธมม ลข่าทสารเอผ่มเตผมโด้ทาน ICN และทฝ่ www.ic.or.th

ภาอจาก : http://www.thaipurchasing.com/uploads/news/2017/10/kl/1527-01.jpg https://www.patriotsoftware.com/payroll/training/blog/wpcontent/uploads/2011/06/Paperless-Payroll-RS7224.jpg

RMTS 2011 – COUNTER SERVICE 1. ขธธนภ มั ตผ บั ญ ชฝ ร าฬการทั ต ถภ ดผ บ 3. ขธธนภ ญ าตฯ่ ธ นฯั น ญช้ ธนาใารใา้ ประกั น ทั ต ถภ ดผ บ 1.1 ขธบัญชฝราฬการทัตถภดผบ (BIRTMML) 3.1 ขธฯ่ธนฯันญช้ธนาใารใา้ ประกันทัตถภดผบ 1.2 ขธเอผม่ ชฟ่ธราฬการทัตถภดผบ (BIRTDESC) 1.3 ขธบัญชฝราฬการฯลผตภัณฑ์ และสมตรการฯลผต (BIRTFRM) 4. ขธธนภ ญ าตตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ 4.1 ขธตัดบัญชฝทตั ถภดผบ 1.4 ขธปรับฬธดฐานข้ธมมลทัตถภดผบ (BIRTADJ) 4.2 ขธปรับฬธดทัตถภดผบ 2. ขธธนภ มั ตผ สั่ น ปล่ ธ ฬทั ต ถภ ดผ บ 2.1 ขธธนภมตั ผสนั่ ปล่ธฬทัตถภดผบแบบปกตผ 2.2 ขธธนภมตั ผสนั่ ปล่ธฬทัตถภดผบแบบใฟนธากร 2.3 ขธธนภมตั ผสนั่ ปล่ธฬทัตถภดผบแบบถธนการญช้ธนาใาร 0 2936 1429 ต่อ 314 - 315 ใา้ ประกัน e-mail: counterservice@ic.or.th icn 10


นทั ต กรรมญหม่ ญนการญห้บรผการ

ถภลกากร

ใภณกผจ จาลั ก ษณ์ ถรฝนภชถาสตร์ สานั กอผ กัดธัต ราถภลกากร กรมถภลกากร

ตัน้ แต่ทันทฝ่ 13 อฤถจผกาฬน ทฝ่ผ่านมา กรมถภลกากร โด้ เ อผ่ ม ช่ ธนทานธผ เ ลฎ ก ทรธนผ ก ส์ เ อฟ่ ธ ญห้ บ รผ การสธบถาม ข้ ธ มม ล การทผ นผ จ ฉั ฬ อผ กั ด ธั ต ร าถภ ล กากร ผ่ า นทาน ธผนเทธร์เนฎต (Tariff e-Service) สาหรับผม ้รับบรผการทฝ่มฝ ใทามประสนใ์ จ ะจั ด ส่ น ข้ ธ มม ล สธบถามทานธธนโลน์ ฌด ฬ โ ม่ จ าเป็ นต้ ธ นเดผ น ทานมาฬฟ่ น ใ าข ธสธบ ถาม ณ กรมถภ ลกากร ซพ่ นจะช่ ทฬลดภาระใ่ าญช้ จ่ าฬและเทลา ขธนประชาชนผม ้รับบรผการ ข้ธมม ลทฝ่ส่ นมาญนระบบจะถมกญช้ เ ป็นข้ธมม ล เบฟ้ธนต้ น สาหรับเจ้าหน้าทฝ่ ช่ ทฬลดภาระนานและข้ธผผดอลาดทฝ่ธาจ ใลาดเใลฟ่ ธนญนการน าเข้ าข้ ธ มม ล ซ้ า ๆ นธกจากนฝ้ฬั น มฝ ระบบแจ้ น เตฟ ธ นและตผ ด ตามการอผ จ ารณา และเมฟ่ ธ อผ จ ารณาแล้ ท เสรฎ จ จะด าเนผ น การแจ้ น สถานะการ อผ จ ารณาผ่ า นทานระบบจดหมาฬธผ เ ลฎ ก ทรธนผ ก ส์ ญห้ผม้รับบรผการทราบ สร้านใทามฌปร่นญสขธนการญห้บรผการ

ภาอจาก : http://www.customs.go.th/cont_strc_simple_with_date.php?current_ id=14223132414b505f4c464b4b464a4e

นธกจากนั ้น ระบบญหม่ ฬั น ช่ ทฬญห้ เกผ ด ใทามสะดทก รทดเรฎ ท ญนการสฟ บ ใ้ น ผลใ าทผ นผ จ ฉั ฬ ประเภทอผ กั ด ทาน ธผนเทธร์เนฎต ทัน้ ด้านข้ธมม ลใาทผนผจฉัฬอผกัดธัตราถภลกากร ข้ธมม ลการอผจารณาธภ ทธรณ์อผกัดธัตราถภลกากร ข้ธมม ล ใ าทผ นผ จ ฉั ฬ ขธน WCO และธั ต ราธากรรธนรั บ นฌฬบาฬ รัฐบาลโทฬแลนด์ 4.0 ฌดฬสามารถเข้าสม่ระบบดันกล่าท โด้ท่ฝ http://tariffeservice.customs.go.th/ITRF/ 11

icn


คิด ต่ำง สร้านนทัตกรรม สร่การแข่นขันฬย ใญหม่ [1] จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว chamluck@gmail.com

การสร้านใทามเข้มแขฎนญห้เถรษฐกพปและการแข่นขัน ทฟ่ฬั่นฬมน เอม่ ธเอพ่มราฬโด้ต่ธหัทขธนฝระชากรโทฬ ภาฬญต้ แฯนอัฒนาเถรษฐกพปและสันใมแห่นชาตพ ฉผัผทฟ่ 12 และ แฯนฬย ทธถาสตร์ ก ารอั ฒ นาธย ตสาหกรรมมโทฬ 4.0 ระฬะ 20 ฝฟ (อ.ถ. 2560-2579) ต้ธนธาถัฬกลโกการขัผเใลม่ธน ด้ ท ฬนทั ต กรรมเอม่ ธ ฬกระดั ผ ฯลพ ต ภาอ (Productivity Growth Engine) ฌดฬมฟเฝ้ าหมาฬสาใัญ “เอม่ธญห้หลยดปาก กัผดักราฬโด้ฝานกลาน โฝสร่ฝระเทถทฟ่มฟราฬโด้สรนทฟ่ขัผเใลม่ธน ด้ ท ฬนทั ต กรรม ภร มพ ฝั ญญา เทใฌนฌลฬฟ และใทามใพ ด สร้ า นสรรใ์ ” กลโกนฟ้ฝ ระกธผด้ ท ฬ การสร้ า นเใรม ธ ข่ า ฬ ใทามสามารถด้านการทพปัฬและอัฒนา การอัฒนาฌมเดล ธย รกพปทฟ่ขัผเใลม่ธนด้ทฬนทัตกรรม กพปกรรมใทามร่ทมมมธ ระหท่านรัฐและเธกชนญนฌใรนการขนาดญหญ่ รทมถภนการ ผ่มเอาะธย รกพปเทใฌนฌลฬฟ ธนใ์ ก รปภ น ต้ ธ นมฟ ก ารตั ด สพ น ญปญนฝระเดฎ น ส าใั ญ 2 ฝระการ ทฟ่เกฟ่ฬทกัผการสร้านนทัตกรรม ใมธ (1) การ ปั ด ล าดั ผ ใทามส าใั ญ ญนฌธกาสต่ า น ๆ ญห้ เ หมาะสมกั ผ ทรั อ ฬากรทฟ่ มฟ ธ ฬร ่ เอม่ ธ ด าเนพ น ฌใรนการทฟ่ มฟ ฌ ธกาส ญห้ฯลตธผแทนสรนสยด (กล้าเสฟ่ฬนธฬ่านมฟเหตยฯลและทพเใราะห์ ฝระเมพนฯลธฬ่านรธผใธผรธผด้าน) (2) รร้ท่าเมม่ธญดใทรปะ ฬย ตพ ฌ ใรนการและปั ด สรรทรั อ ฬากรนั ้น เอม่ ธ การอั ฒ นา ฌใรนการทฟ่ฝระสผใทามสาเรฎปหรมธปัดทาฌใรนการญหม่ต่ธโฝ ซภ่ นหากสั น เกตญห้ ดฟ เ ราธาปปั ด แผ่ น นทั ต กรรม ทฟ่เกพดขภน้ ญนฬย ใสมัฬนฟโ้ ด้เฝ็น 3 ลักษณะสาใัญ ใมธ icn

12

1. นทัตกรรมส่ทนฬ่ธฬ (Incremental Innovation) เฝ็ นการฝรั ผ ฝรย นและอั ฒ นาขฟ ด ใทามสามารถญหม่ ญนธนใ์ฝระกธผฬ่ธฬขธนระผผธย รกพป สพนใ้า หรมธผรพการ นัน้ ๆ ฌดฬทฟ่ฌใรนสร้านญหญ่หรมธภาอรทมฬันในเหมมธนเดพม 2. น ทั ต ก ร ร ม แ ผ ผ อ ลพ ก ฯั น (Breakthrough Innovation) เฝ็ นการฝรั ผ ญหญ่ ญ นเชพ น ฌใรนสร้ า นรทม ฌดฬธาปส่นฯลถภนการรมธ้ หรมธล้มล้านระผผเดพมญหม่ทัน้ หมด ทัน้ นฟ้ขภ้นธฬร ่กัผท่า เฝ็นระผผธย รกพป หรมธสพน ใ้า/ผรพการญด ๆ ทฟ่สันเกตโด้น่าฬกฎใมธ มฟการเฝลฟ่ฬนแฝลนทานเทใฌนฌลฬฟเดพม สร่เทใฌนฌลฬฟญหม่ทนั ้ ระผผ 3. นทัตกรรมทานธย รกพป (Business Model Innovation) ซภ่ นโม่โด้หมาฬถภน รรฝแผผหรมธทพธฟการทาธย รกพปด้ทฬแนทใพด ญหม่ เ ท่ า นั ้น หากแต่ ร ทมถภ น การเนพ น และการลนทย น ด้ ท ฬ เช่ น ใทามเฮม่ ธนฮร ขธนการร่ทมลนทยนญนกพปการญหม่ขธน กธนทยนร่ทมลนทยนต่าน ๆ ทัน้ ทฟ่เฝ็น VC (Venture Capital) และ CVC (Corporate Venture Capital) ซภ่ นโด้ กลาฬ เฝ็นกลฬย ทธ์ทานธย รกพปญหม่ท่ฟสาใัญธันหนภ่นขธนผรพษัทญหญ่ โฝแล้ท


ลาอันการธ่าน ถภ กษา ใ้นใท้า หรมธเรฟฬนรร้ปากฯร ้ธม่น ในโม่สามารถทาญห้เกพดการเฝลฟ่ฬนแฝลนโด้ปรพน ถ้าโม่ลนมมธ ทา หรมธหากทาธฬ่านหลนทพถโม่ถรกทานกฎเสฟฬเทลาเฝล่า การ อัฒนาระผผการปัดการนทัตกรรมภาฬญนธนใ์กรธฬ่านเฝ็น ระผผมฟใทามสาใัญธฬ่านฬพ่น เอราะต้ธนอัฒนาหลาฬด้าน โฝอร้ธมกัน ธาทพ ฌใรนสร้านอมน้ ฐานทฟ่เธมธ้ ธานทฬต่ธการ สร้านนทัตกรรม (Innovation Infrastructure) ทัฒนธรรม การใพดสร้านสรรใ์ (Creative and Innovative Culture) กระผทนการใพด ใัดกรธน ตัดสพนญปลนทยน ปนถภนลนมมธทา ญนรรฝแผผขธนฌใรนการ (Innovation Process) การกาหนด ฝระเภทนทั ต กรรมญนการลนทย น (Innovation Portfolio) และการปัด ทาแฯนกลฬย ทธ์ ท่ฟ มย่น เน้ นนทัต กรรมฌดฬเฉอาะ (Business Strategy) นธกเหนมธปากกลฬย ทธ์ญนด้านธม่น ๆ ซภ่ น นธกปากการเชพ ญ ชทนนั ก ลนทย น ต่ า นชาตพ ม า ลนทย น ญนอม้น ทฟ่ ร ะเผฟ ฬ นเถรษฐกพ ป ตะทั น ธธก (EEC) แล้ ท รัฐผาลฬั นโด้ เตรฟ ฬมการอั ฒนาฌใรนสร้ า นหลาฬ ๆ ส่ ท น รทมถภ นการอัฒนาผย ใลากรญห้มฟทักษะใทามสามารถญหม่ ทฟ่สรนขภน้ ด้ทฬ ซภ่ นปาเฝ็นธฬ่านฬพ่นทฟ่สถานฝระกธผการปะต้ธน เตรฟฬมการฝรัผตัทเข้าสร่ Supply Chain ขธนธย ตสาหกรรม เฝ้ าหมาฬ (S Curve และ New S Curve) ญห้โด้

ฌลกทฟ่ป ะมฟ เดฎกเกพ ดญหม่ น้ธฬลนตามล าดัผ ญนขณะทฟ่ การแอทฬ์และสาธารณสยขเปรพญก้าทหน้ามาก ธาฬย ในฬมน ฬาทขภ้น ปนหลาฬฝระเทถเรพ่มเข้าสร่สันใมฯร ้สรนทัฬ กลย่มใน ทฟ่เกษฟ ฬณปากการทานาน โม่มฟราฬโด้ ทัน้ ราฬป่าฬด้านการ ดารนชฟอธาปปะโม่มาก เอราะกพนน้ธฬญช้ น้ธฬ แต่ราฬป่าฬ ด้ า นสย ข ภาอและการรั ก ษาอฬาผาลปะสร น ขภ้ น ตามธาฬย สาหรัผในหนย่มสาททัฬทานานญนฝั ปปย ผัน การธธมญนระฬะ ฬาทและการธธมเอม่ธญช้ ป่าฬหลันทัฬเกษฟ ฬณเฝ็นสพ่นทฟ่ปาเฝ็น ธฬ่ า นฬพ่ น ดั น นั ้ น ใทามรร้ ท านด้ า นการผรพ ห ารเนพ น ญน ชฟทพตฝระปาทัน เฝ็นเรม่ธนทฟ่สาใัญธฬ่านทฟ่สยดเรม่ธนหนภ่นกฎท่าโด้ ใทามมัน่ ในญนนาน (Job Security) กฎเฝ็นธฟกฝระเดฎนหนภ่น ซภ่ นในทานานมฟใทามกันทลกันธฬ่านทฟ่สยด ฌดฬเฉอาะเมม่ธ รร้ ท่ า เทใฌนฌลฬฟ ดพ ปพ ทั ล ระผผธั ต ฌนมั ตพ หย่ น ฬนต์ และ ฝั ญญาฝระดพ ษ ฐ์ ธาปปะเข้ า มาทดแทนแรนนานใน ฌดฬเฉอาะนานทฟ่ต้ธนทาซ้ า นานเสฟ่ฬนภัฬ นานทฟ่ต้ธนการ ใทามละเธฟฬดแม่นฬาสรน นานทฟ่ต้ธนการใทามเรฎท นานทฟ่ สามารถท าต่ ธเนม่ ธนหลาฬชัท่ ฌมนฌดฬโม่หฬย ดอั ก รทมถภ น นานใพ ด ทพ เ ใราะห์ ข้ ธ มร ล ป านทนมาก ๆ ดั น นัน้ ผรพ ผ ทขธน ธนใ์ กรญนฬย ใสมั ฬ เดพ ม ทฟ่ มย่ น เน้ น เอฟ ฬ นใย ณ ภาอ (Quality) ฯลพตภาอ (Productivity) มาตรฐาน (Standard) ใทาม ฬมดหฬย ่น (Flexibility) และใทามเรฎท (Speed) ญนการฯลพต สพนใ้าและญห้ผรพการธาปปะโม่เอฟฬนอธธฟกต่ธโฝแล้ท การหาหนทานญหม่ ญ นการสร้ า นมร ล ใ่ า เอพ่ ม (High Value-Added) เฝ็ น หั ท เรม่ ธ นญหม่ ท่ฟ ธ นใ์ ก รต้ ธ นใ านภ น ถภ น ใทามใพ ด สร้ า นสรรใ์ แ ละนทั ต กรรม (Creativity and Innovation) ปภนเรพ่มเข้ามาญนธนใ์กร ผานธนใ์กรกาหนดโท้ ญนทพสัฬทัถน์ถภนขัน้ ปะเฝลฟ่ฬนฯ่านธนใ์กรปากทัฒนธรรมการ ทานานแผผเดพม โฝสร่ทัฒนธรรมการทานานแผผญหม่ญนแผผ “ธนใ์กรนทัตกรรม” ญนขณะทฟ่หลาฬธนใ์กรหรมธส่ทนญหญ่ โม่โ ด้ใพด โกลโฝขนาดนัน้ แต่ กฎผรรปย นทัต กรรมญห้ เฝ็น ส่ท น หนภ่นขธนใ่านพฬมธนใ์กร (Corporate Values)

ทั ้น นฟ้ป ะเหฎ น โด้ ท่ า ฯร ้ น าหลาฬฝระเทถต่ า นฝระกาถ นฌฬผาฬ ทพถทาน และเฝ้ าหมาฬญนการอัฒนาฝระเทถเอม่ธ การเปรพ ญ เตพ ผ ฌตธฬ่ า นฬั่ น ฬม น ฌดฬโด้ ปั ด ท าแฯนนาน ฬย ทธถาสตร์ขภ้นเอม่ธญห้เกพดการนาโฝฝฏพผัตพปรพนทฟ่สธดรัผกัผ ผรพ ผ ทขธนฌลกฬย ใญหม่ ญ นธนาใต ฌลกทฟ่ ทพ ท ฬาถาสตร์ แ ละ เทใฌนฌลฬฟมฟใทามก้าทหน้าธฬ่านทฟ่สยด เกพดการเฝลฟ่ฬนแฝลน เรฎททฟ่สยด และมฟฯลกระทผกัผฯร ้ในผนฌลกมากทฟ่สยด โม่ท่าปะ เฝ็ น ฝระเทถก าลั น อั ฒ นาหรม ธ ฝระเทถอั ฒ นาแล้ ท กฎ ต าม ผานฝระเทถกฎตัน้ ตัทชฟ้ทัดใทามสาเรฎปโท้ญนฝฟ 2020 และ ผานฝระเทถกฎกาหนดโท้ญนฝฟ 2025

แ ล ะ แ น่ น ธ น เ มม่ ธ ญ ห้ ใ ท า ม ส า ใั ญ กั น ข น า ด นฟ้ การเฝลฟ่ฬนกรธผใทามใพด (Paradigm Shift) ขธนในญน ธนใ์ ก รปภ น เฝ็ นนานหลั ก นานแรกทฟ่ ต้ ธ นฯลั ก ดั น และ ขั ผ เใลม่ ธ นโฝญห้ โ ด้ ดั น นั ้น กลฬย ทธ์ ท านธย รกพ ป ขธนธนใ์ ก ร ปภนต้ธนฝรัผขฬาฬกรธผใทามใพด ปากการแข่นขันกันด้ทฬ ฯลพตภาอ (Productivity) ด้ทฬการเอพ่มเตพมแนทใพดด้าน นทั ตกรรม (Innovation) เข้ าโฝด้ ทฬ ส่น ฯลญห้ มพตพ ธม่น ๆ ญนธนใ์กรต้ธนขฬาฬตามโฝด้ทฬเช่ นกัน ดันนฟ้

13

icn


ด้านกระผทนการทานธย รกพป ปากเดพมทฟ่มย่นเน้นเอฟฬน ทาญห้โด้ตามข้ธกาหนด มาตรฐาน และการฝรัผฝรย นแก้โข ฝั ญหาทฟ่ เ กพ ด ขภ้ น ธฬ่ า นต่ ธ เนม่ ธ น ขฬาฬสร่ ก ารอั ฒ นา สร้านสรรใ์สพ่นญหม่ท่โฟ ม่เใฬทามาก่ธน ด้านปย ดมย ่นเน้นญนการผรพหาร ปากเน้นทฟ่การฝฏพผัตพท่ฟดฟ และการสร้านใทามอภนอธญปญห้ลรกใ้า ขฬาฬโฝสร่ทพธฟฝฏพผัตพ แผผญหม่ ๆ และการสร้านใยณใ่าญหม่ญห้กัผลรกใ้า ด้ า นอนั ก นาน ปากเดพ ม ทฟ่ เ น้ น การอั ฒ นาทั ก ษะ ธาชฟ อ และการมฟ ส่ ท นร่ ท มญนการฝรั ผ ฝรย น นาน ขฬาฬโฝ สร่ใทามใพดสร้านสรรใ์และการมฟปพตทพญญาณร่ทมกันญนการ อัฒนา ด้านฝั ปปัฬญนการแข่นขัน ปากเดพมญห้ใทามสาใัญ กัผการลนทยนด้านบาร์ดแทร์และซธฮท์แทร์ ขฬาฬโฝสร่การ แสทนหาในอั น ธย ์ ญ หม่ แ ละอั ฒ นาถั ก ฬภาอขธนในทฟ่ มฟ ธฬร ่เดพมญห้สามารถใพดสพ่นญหม่โด้ ด้ า นทั ฒ นธรรมญนธนใ์ กร ปากทั ฒ นธรรมการ ทาซ้ าทฟ่โม่มฟข้ธผกอร่ธน ฯพดอลาด หรมธขธนเสฟฬ ขฬาฬโฝสร่ ทัฒนธรรมการทาญหม่ เฝพ ดญห้ใ้นใท้าหาสพ่นญหม่ กล้าลธน กล้าเสฟ่ฬนธฬ่านมฟเหตยฯล ด้ า นใทามสั ม อั น ธ์ ข ธนในญนธนใ์ ก ร ปากการ แผ่นนาน ใทามรัผฯพดชธผ และโม่ก้าทก่าฬกัน ขฬาฬโฝสร่ ใทามร่ ท มมม ธ ระหท่ า นะ่ าฬ การท านานข้ า มสาฬนาน ข้ามทัฒนธรรม ด้านแนททานการอัฒนาธนใ์กร ปากการฝรัผฝรย น กระผทนการ อั ฒ นาใย ณ ภาอ และท าตามมาตรฐาน ขฬาฬโฝสร่ การทพ ปั ฬและอัฒนา ตลธดปนการฝระฬย กต์ญ ช้ เทใฌนฌลฬฟญหม่ท่ทฟ ันสมัฬ ภาอปาก : https://i.ytimg.com/vi/B4ZSGQW0UMI/maxresdefault.jpg https://www.valuecoders.com/blog/wp-content/uploads/2016/05/outsourcingproduct-development.jpg

ด้านฯลลัอธ์ขธนธนใ์กร ปากการญห้ใทามสาใัญ เฉอาะฯลพ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระผทนการ ขฬาฬโฝสร่ ก ารใพ ด รรฝแผผทานธย รกพปและใทามร่ทมมมธทานธย รกพป ด้านการผรพหารนานภาฬญน ปากการมย ่นเน้นระผผ ผรพหารใยณภาอ มาตรฐาน และใทามฬมดหฬย ่น ขฬาฬโฝสร่ การปั ด การนทั ต กรรม การปั ด การเทใฌนฌลฬฟ และการ ปัดการใทามรร้ ด้านเฝ้ าหมาฬญนการทานาน ปากการผรพหารตาม ผทผาทหน้ า ทฟ่ ทฟ่ ฯร้ ผ รพ ห ารหรม ธ ฯร ้ ผั น ใั ผ ผั ญ ชาดร แ ล ตามฌใรนสร้านขธนตนเธน ขฬาฬโฝสร่การร่ทมใพดร่ทมสร้าน และแสทนหาฌธกาสทานธย รกพปญหม่ด้ทฬกัน การเฝลฟ่ ฬ นกรธผแนทใพ ด ใทรใ่ ธ ฬ ๆ ขฬั ผ ฝรั ผ กรธผแนทใพ ด เดพ ม ญห้ ก ท้ า นขทานขภ้ น ส าหรั ผ ในท านาน ปาเฝ็นธฬ่านฬพ่นทฟ่ปะต้ธนกระฌดดธธกมาปากอมน้ ทฟ่ท่ฟใย้นเใฬ อร้ธมทฟ่ปะเฝพ ดรัผและเรฟฬนรร้สพ่นญหม่ ๆ ฌดฬโม่ต้ธนเสฟฬดาฬ ทักษะเดพม ๆ ทฟ่ธาปปะมฟใยณใ่าน้ธฬลนโฝตามลาดัผ ญนฉผัผหน้า ตพดตามเรม่ธนราทขธนการใพดต่าน สร้าน นทัตกรรม เอม่ธมย ่นสร่การแข่นขันญนฬย ใญหม่ ฬย ใขธนดพปพทัล ฬย ใขธนเทใฌนฌลฬฟท่โฟ ร้ขธผเขตกันนะใรัผ

สมาใมสฌมสรนักลนทยน ขธเชพญเข้าร่ทมสัมมนา...

เกณฑ์การใานทณกาโรสยทธพทานผัญชฟ VS ภาษฟธากร อร้ธมการปัดทานผการเนพนสาหรัผกพปการทฟ่โด้รัผการส่นเสรพมการลนทยน

ทันธันใารทฟ่ 19 ธันทาใม 2560 เทลา 08.30-16.00 น. ณ ฌรนแรมธมารฟ ดธนเมมธน กรย นเทอฯ icn 14

ล น ท ะ เ ผฟ ฬ น ร่ ท ม สั ม ม น า ธ ธ น โ ล น์ โ ด้ ทฟ่ h t t p : / / i c i s . i c . o r . t h / i - r e g i s t /


สมาใมสโมสรนักลนทุนขธเชผ ญเข้าร่ทม สัมมนา IC Talk’60 ใรัน้ ทฝ่ 5

Supported by:

Brand and Communications

ทันถุกร์ท่ฝ 15 ธันทาใม 2560 เทลา 13.00-16.30 น. ห้ธนฬุ ใลธร โรนแรมธมารฝ ดธนเมืธน Brand คือ ตราของผลิตภัณฑ์หรือองค์กร ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย อาจเป็นรูปแบบ สัญลักษณ์ ภาพลักษณ์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกกลับมาถึงผลิตภัณฑ์หรือองค์กรได้ ผลลัพธ์ของการมี Brand ที่เป็นที่ยอมรับ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “ติดตลาด” นั่นคือ การนามาซึ่งความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และยอดขายสินค้าหรือบริการที่ เพิ่มขึ้น Brand นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือองค์กรแล้ว ยังเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นได้หรือลดค่าลงก็ได้ ดังนั้น “การสร้างและส่งเสริม Brand” จึงมีความสาคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ในโลกที่เปลี่ยนไปอย่างเร็วด้วยกระแส Social Network การสื่อสาร Brand และการสร้าง Branding นั้นจึงจาเป็นต้องปรับตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อผลสัมฤทธิ์ สูงสุดต่อสินค้าและองค์กร

เหมาะสาหรับ ฯู ้ ป ฏผ บั ตผ น านด้ า นการสื่ ธ สารธนใ์ ก ร สื่ ธ สาร แบรนด์ นานการตลาดนานขาฬ หรื ธ ฯู ้ ทฝ่ ต้ ธ น ตผดต่ธกับลูกใ้าทั ้นโดฬตรนและโดฬธ้ธม และฯู ้ ทฝ่ ต้ธนการนาใทามรู้โปใช้ ในการอัฒนาธนใ์กร

ใ่าธรรมเนฝฬม การธบรม

1 หัทข้ธ*ท่าน (ราใารทม VAT)

สมาชผกสมาใม ท่านแรก

ฮรฝ

สมาชผก ท่านทฝ่ 2 เป็นต้นโป

ท่านละ 856 บาท

ทผธฝการสมัใร

บุ ใใลทั่ทโป

สามารถลนทะเบฝฬนสมัใรสัมมนา ฯ่านระบบธธนโลน์โด้ท่ฝ www.ic.or.th BU Head. Grammy Big; Grammy PLC. Marketing Director, GMM Grammy PLC. ที่ปรึกษาอิสระด้านการตลาด

คุณวรรธนา วีระวณิชย์ USB Flash Drive 8GB สมัใรและชาระเนผน 3 ท่าน รับฮรฝ 1 ธัน สมัใรและชาระเนผน 5 ท่าน รับฮรฝ 2 ธัน

ท่านละ 1,284 บาท

ด่ทน !!! รับจานทนจากัด

***ธาจมฝการปรับเปลฝ่ฬนตามใทามเหมาะสม

หัทข้ธการบรรฬาฬ 1. ใทามหมาฬขธนแบรนด์หรืธตราสผนใ้า 2. การสร้านแบรนด์สาใัญต่ธธนใ์กรและสผนใ้าธฬ่านโร 3. สร้านแบรนด์กันธฬ่านโร ทผธฝการอืน้ ฐานในการเรผม่ สร้าน แบรนด์ 4. การประฬุ กต์ใช้ กลฬุ ทธ์แบรนด์ทฝ่สร้านเอื่ธใทามฬัน่ ฬืน 5. การส่นมธบแบรนด์สู่กลุ่มเป้ าหมาฬธฬ่านเหมาะสม 6. การทัดฯลและมูลใ่าขธนแบรนด์ 7. ถาม-ตธบ

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผ่มเตผม แฯนกลูกใ้าสัมอันธ์และสื่ธสารธนใ์กร  0 2936 1429 ต่ธ 203 (เบญจทรรณ) ต่ธ 201 (นลนฝฬ์)  โปรดกรธกแบบตธบรับส่นกลับมาทฝ่ โทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail: Cus_service@ic.or.th, Benjawank@ic.or.th, Nonlaneek@ic.or.th


แบรนด์

สผ น ใ้ า

ส น ใ ร า ม ก า ร ใ้ า ข ธ น ฯม ้ ฯ ลผ ต ญ น ฬภ ใ ปั จ จภ บั น ต่า นเชฟ ธดเฉฟธ นและฮาดฮั น กัน ด้ ทฬกลฬภ ทธ์ แ ละทผ ธฝการ ต่ า น ๆ เอฟ่ ธ ญห้ ลม ก ใ้ า หรฟ ธ ฯม ้ บ รผ ฌ ภใหั น มาญห้ ใ ทามสนญจ ญนสผนใ้าหรฟธบรผการขธนตนเธน ชนผดทฝ่เรฝฬกโด้ท่า “ตาต่ธตา ฮั นต่ธฮั น” สม้กันด้ทฬชัน้ เชผ นธฬ่านถพนอรผกถพนขผน เอฟ่ธญห้ สามารถเข้าโปนัน่ ธฬม ่ญนญจและขับเใลฟ่ธนกลโกทานการตลาด ญห้โปสม่เป้ าหมาฬทฝ่ตนทานโท้โด้ธฬ่านฯม ้กาชัฬชนะ

การทฝ่ จ ะโด้ เ ป็ น ฯม ้ รั บ ชั ฬ ญนสมรภม มผ นฝ้ สผ่ น หนพ่ น ทฝ่ สาใัญนัน่ ใฟธ แบรนด์ขธนฯลผตภัณฑ์ สผนใ้า หรฟธบรผการ จะต้ธนมฝใทามเข้มแขฎน เป็นทฝ่รับรม้ จดจา และนพกถพนเป็น ลาดับแรก “แล้ทเราจะทาธฬ่านโร ญห้แบรนด์เข้าหมและตผด ตลาด” แบรนด์ ใฟธ สผ่นทฝ่จะสามารถธธกแบบหรฟธสร้าน ธธกมาญนรมปแบบสัญลักษณ์ท่ฝเป็นเธกลักษณ์ขธนสผ่นนัน้ ๆ บ้านเป็นชฟ่ ธ บ้านเป็นสัญลักษณ์ต่าน ๆ เอฟ่ธแสดนญห้เหฎน ถพนตัทตนขธนสผ่น ๆ นัน้ เปรฝฬบเสมฟธนการสฟ่ธสารใทาม เป็นตัทตนขธนสผ่นเหล่านัน้ ธธกมา เอฟ่ธสร้านการรับรม้ขธน กลภ่ ม เป้ าหมาฬญนตลาด การท าแบรนด์ จพ น ต้ ธ นมฝ ก าร ทานแฯนก าหนดทภ ก ธฬ่ า น โม่ ท่ า จะเป็ น ทผ สั ฬ ทั ถ น์ เป้ าหมาฬธนใ์กร หรฟธลักษณะนผสัฬ ญห้ชดั เจน เอฟ่ธสฟ่ธสาร การตลาดโด้ธฬ่านเหมาะสม

icn

16

ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ nuttapongw@ic.or.th

แนทใผด อฟ้น ฐานขธน Brand Management ใภณใ่าขธนตราสผนใ้า (Brand Equity) หมาฬถพน แบรนด์ ห รฟ ธ ฬฝ่ ห้ ธ ขธนสผ น ใ้ า ทฝ่ ฯม้ บ รผ ฌ ภใมธนเหฎ น ท่ า มฝ ใภ ณ ใ่ า เป็ น สผ่ น ทฝ่ ฯม้ บ รผ ฌ ภใมฝ ทั ถ นใตผ ท่ฝ ดฝ ต่ ธ ใภ ณ สมบั ตผ ขธนสผนใ้า และชฟ่นชธบตราสผนใ้านัน้ การสร้านตราสผนใ้า ญห้มฝใภณใ่าทาโด้ฌดฬการสร้านใทามประทับญจญนใภณภาอ ขธนตราสผนใ้า (Appreciation of Quality) หมาฬถพน การทฝ่ ฯม้ บ รผ ฌ ภใรั บ รม้ ถพ น ใภ ณ ภาอทภ ก ประการขธนสผ น ใ้ า หรฟ ธ บรผ ก าร แล้ ท เกผ ด ใทามประทั บ ญจญนสผ น ใ้ า หรฟ ธ บรผ การนั ้น การสร้ า นใทามประทั บ ญจ (Appreciation) มฝ ใ ท า ม แ ต ก ต่ า น จ า ก ก า ร ส ร้ า น ใ ท า ม อพ น อ ธ ญ จ (Satisfaction) เมฟ่ธ ฯม ้บรผฌ ภใรับ รม้ถพนมม ลใ่าเอผ่มทฝ่ส่ นมธบ โด้นนั ้ จะทาญห้สผนใ้าโด้รับประฌฬชน์ ดันนฝ้ • ทาญห้ลมกใ้าหันมาซฟ้ธสผนใ้า (Reason-to-Buy) • ท าญห้ สผ น ใ้ า มฝ ต าแหน่ น ทานการตลาดทฝ่ มั่น ใน (Strong Position) • สผนใ้าธฬม ่ญนระดับสมน (A Price Premium) • ช่ ธนทานการจั ด จ าหน่ า ฬน่ า สนญจ (Channel Member Interest) • ท าญห้ ส ามารถขฬาฬสาฬฯลผ ต ภั ณ ฑ์ (Brand Extension) ทผ ธฝ ท าญห้ แ บรนด์ เ ป็ น ทฝ่ รม้ จั ก เอฟ่ ธ ญห้ ฯม้ บ รผ ฌ ภใรม้ จั ก สผนใ้าและมฝตัทกระตภ้น มฝทผธฝการสร้านใทามรม้จัก ดันนฝ้ 1. ส ร้ า น ใ ท า ม เ ด่ น ญ น สผ น ใ้ า ห รฟ ธ ต ร า ฬฝ่ ห้ ธ (Be Different) เอฟ่ธญห้เป็นทฝ่สนญจขธนฯม ้บรผฌภใ การทาสผนใ้าญห้แตกต่านจากใม่แข่นขัน จะทาญห้ ฯม ้บรผฌภใรม้จักสผนใ้านัน้ โด้เรฎทขพน้


2. ญช้ ใาขทัญหรฟธเสฝฬนเอลน (Involve Slogan or Jingle) การสร้านใาขทัญหรฟธเอลนทฝ่ประทับญจ จะทาญห้ฯม้บรผฌภใรม้จักสผนใ้านัน้ เรฎทขพน้ 3. การญช้ สัญลักษณ์ (Symbol Exposure) ฯม ้บรผฌภใ จะเชฟ่ ธมฌฬนสัญลักษณ์กับตราฬฝ่ห้ธขธนสผนใ้า เช่ น ภาอหธฬเชลล์ ท าญห้ ฯม้ ขับ รถฬนต์นพ กถพ น น ้า มั น ฬฝ่ ห้ ธ เชลล์ สั ญ ลั ก ษณ์ ร ทนข้ า ทท าญห้ ฯม ้ะากเนผนนพกถพนธนาใารกสผกรโทฬ 4. การสฟ่ ธ สารถพ น ฯม ้ บ รผ ฌ ภใ (Communication) การสฟ่ธสารถพนฯม ้บรผฌภใทาญห้ฯม้บรผฌภใโด้รับทราบ ราฬละเธฝฬดขธนสผนใ้า ซพ่ นจะทาญห้เขารม้จักและ จ าตราฬฝ่ ห้ ธ ขธนสผ น ใ้ า โด้ ซพ่ นธาจจะญช้ ทผ ธฝ ฌฆษณา ประชาสั ม อั น ธ์ หรฟ ธ การสฟ่ ธ สารญน รมปแบบต่าน ๆ 5. การเป็นสปธนเซธร์ญนกผจกรรมต่าน ๆ (Event Sponsorship) กผ จ กรรมทฝ่ เ กผ ด ขพ้ น เช่ น การ แข่นขันเทนนผส ทผ่นการกภถล การจัดใธนเสผร์ต เป็ น ต้ น กผ จ กรรมเหล่ า นฝ้เ ป็ น กผ จ กรรมทฝ่ ธ ฬม ่ ญ น ใทามสนญจขธนกลภ่ ม เป้ า หมาฬต่ า น ๆ ดั น นั ้น การเป็ นสปธนเซธร์ญ นกผจ กรรมเหล่ านฝ้จ ะท าญห้ ฯม ้บรผฌภใรม้จักตราฬฝ่ห้ธขธนสผนใ้าโด้เรฎทขพน้

ทฝ่มา : http://drwarat.blogspot.com/2010*11*8.html http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/634283 ภาอจาก : http://bloggerspath.com/wp-content/uploads/2016/08/brand.png http://moremove.com/mmV5/wp-content/uploads/2017/04/Brand-Marketing.jpg

6. การญช้ กลฬภ ทธ์ขฬาฬตราฬฝ่ห้ธ (Consider Brand Extension) หมาฬถพน การญช้ ตราฬฝ่ห้ธขธนสผนใ้า กั บ สผ น ใ้ า ธฟ่ น ๆ ธฝ ก เอฟ่ ธ ญห้ เ กผ ด การตธกฬ ้า ญน ตราฬฝ่ ห้ ธ และเมฟ่ ธ ฯม ้ บ รผ ฌ ภใเหฎ น สผ น ใ้ า แต่ ล ะ ชนผด จะทาญห้เกผดการระลพกถพนฬฝ่ห้ธนัน้ 7. การส่นเสรผมการขาฬ (Sale Promotion) การ ส่น เสรผม การขาฬเป็ นทผ ธฝหนพ่น ทฝ่ มฝ ประสผ ทธผ ภาอมากญนการสร้ า น ใทามรม้ จั ก ตราฬฝ่ ห้ ธ เอราะ ฯม ้ บ รผ ฌ ภใมั ก จะญห้ ใ ทามสนญจ ต่ธการส่นเสรผมการขาฬ

การสร้ า นใภ ณ ใ่ า ญห้ แ บรนด์ จ ะมฝ ป ระสผ ท ธผ ภาอดฝ นั ้น ธนใ์กรใทรสร้านปั จจัฬต่าน ๆ ญห้ใรบทภกด้าน เอฟ่ธญห้สามารถ ชนะญจลมกใ้า สร้านญห้เกผดใทามถรัทธาธันจะส่นฯลประฌฬชน์ ญห้กับธนใ์กรโด้ธฬ่านมหาถาล สมาใมสฌมสรนักลนทภนจพนโด้ จัด บรรฬาฬญนหัท ข้ ธ “Brand and Communications” ญนทันถภกร์ท่ฝ 15 ธันทาใม 2560 เทลา 13.00-16.30 น. ห้ธนกผนรฝ 1 ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ ฯม ้สนญจสามารถ ลนทะเบฝ ฬ นร่ ท มสั ม มนาธธนโลน์ โด้ ท าน www.ic.or.th หรฟธสธบถามข้ธมม ลเอผ่มเตผมโด้ท่ฝ 0 2936 1429 ต่ธ 203 (เบญจทรรณ) ต่ธ 201 (นลนฝฬ์) หรฟธ Cus_service@ic.or.th, benjawank@ic.or.th, nonlaneek@ic.or.th

สมัครใช้บริการออนไลน์ สมัครสมาชิก IC หรือ ต่ออายุสมาชิก สธบถามราฬละเธฝ ฬ ดเอผ่ ม เตผ ม แฯนกลมกใ้าสัมอันธ์และสฟ่ธสารธนใ์กร  0 2936 1429 ต่ธ 201-203 0 2936 1441-2, E-mail: Cus_service@ic.or.th www.ic.or.th 17 icn


UCP 600 คุณวัชระ ปิยะพงษ์ ที่ปรึกษาองค์กรเอกชนชั้นนา ด้านการนาเข้าและส่งออก

เป็นประเพณีและวิธีปฏิบัติ สาหรับ Letter of Credit (เครดิ ต ที่ มี เ อกสารประกอบ) ที่ เ รี ย กว่ า UCP กาหนดโดยสภาหอการค้านานาชาติ (ICC = International Chamber of Commerce) โ ด ย ฉ บั บ ที่ ใ ช้ ใ น ข ณ ะ นี้ (UCP 600) เป็นฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 6 นับตั้งแต่ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2476 สภาหอการค้านานาชาติ ออกข้อกาหนดใน UCP เพื่อสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศได้ อย่างเสรี ได้กาหนดกฎเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันปัญหาและความสับสนจากการที่ประเทศต่าง ๆ ได้ก าหนดกติ ก าและเลื อ กใช้ ข้ อ ก าหนดของตนเอง การ กาหนดแนวปฏิ บั ติข องสภาหอการค้ านานาชาตินี้ ท าให้ ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือธนาคาร สามารถ ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องพะวงว่า “จะมีเรื่อง ขัดแย้งระหว่างกัน ” ซึ่งถือได้ว่า “UCP เป็นกติกาสากล ที่ยอมรับได้ในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศที่ใช้ L/C”

สภาหอการค้านานาชาติ ที่ออก UCP 600 มีทั้งหมด 39 มาตรา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 จนถึง ปัจจุบัน เมื่อผู้ซื้อเปิด L/C ไปให้ผู้ขาย โดยธนาคารของผู้ซื้อเป็น ผู้เปิด ก็ต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กติกาของ UCP 600 ผู้ขายรับ L/C จากผู้ซื้อแล้ว และส่งสินค้าตามเงื่อนไขของ L/C ก็จัดทาเอกสาร (เครดิตที่มีเอกสารประกอบ) ให้ถูกต้องตาม เงื่อนไขของ L/C และกฎเกณฑ์กติกาของ UCP ผู้ขายจัดทา เอกสารและนาเอกสารไปให้ธนาคารของผู้ขายดาเนินการเรียก เก็บเงินตาม L/C ธนาคารก็ต้องใช้กฎเกณฑ์กติกาของ UCP ใน การพิ จ ารณาตรวจสอบเอกสารของผู้ ข าย ถ้ า เอกสารมี ข้อผิดพลาด (Discrepancies) เช่น ผู้ขายทาผิดหรือจัดทาไม่ได้ ตามเงื่ อ นไขใน L/C ธนาคารผู้ เ ปิ ด L/C และผู้ ซื้ อ มี สิ ท ธิ์ ที่จะปฏิเสธการชาระเงิน ซึ่งธนาคารผู้เปิด L/C และผู้ซื้อจะ ปฏิเสธได้นั้น จะต้องมีเหตุผลว่า “เอกสารมีที่ผิดอย่างไร ตาม เงื่อนไขของ L/C และกฎเกณฑ์กติกาของ UCP จะปฏิเสธโดยไม่ แจ้งข้อผิด ว่าผิดอะไรไม่ได้” ผู้ ซื้ อ และผู้ ข ายควรมี ค วามรู้ ใ นเรื่ อ ง กฎเกณฑ์กติกาของ UCP เมื่อใช้ L/C เป็น เครื่ อ งมื อ ในการช าระเงิ น เพื่ อ การค้ า ที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ เอกสารการค้ า ระหว่ า ง ประเทศผู้ข าย (ผู้ส่ง ออก) เป็น ผู้จัดทาตาม ที่ผู้ซื้อ (ผู้นาเข้า) ต้องการที่ระบุไว้ใน L/C

icn 18


เช่น ผู้ขายต้องทา Commercial Invoice ก็ต้องดู กฎเกณฑ์กติกาของ UCP 600 มาตราที่ 18 ที่ระบุไว้ว่า ชื่อ รายละเอี ยดของสิ น ค้ าต้อ งตรงตามที่ ป รากฏใน L/C กาหนดทุก ๆ คา ยกเว้น “จานวนสินค้าระบุตามที่ส่งจริง ” (กรณีที่มีสินค้าหลายรายการแต่มีการส่งบางชนิดในครั้งนั้น ) สาหรับเอกสารอื่น ๆ ไม่จาเป็นต้องระบุรายตรงตาม L/C ก็ ได้ โดยระบุกว้าง ๆ ซึ่งต้องไม่ขัดแย้งกันเองและไม่ขัดแย้ง กับ L/C Bill of Lading (B/L) ใบตราส่งสินค้าทางเรือออก ให้กับผู้ขาย ผู้ขายเวลาขอ B/L ให้เรือออก B/L ต้อง สอดคล้องตามมาตราที่ 20 ของ UCP 600 และตาม เงื่อนไขใน L/C ผู้ขายเวลาจองเรือและใบคาขอ B/L ในคา ขอต้องระบุไว้ให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นเรือจะทราบได้อย่างไร เช่น L/C สั่ง Consignee เป็นชื่อของธนาคาร ผู้เปิด L/C ผู้ขายก็ต้องมีคาขอเช่นนั้นเพื่อให้เรือออก B/L ได้ตรงตาม เงื่อนไข มีผู้ส่งออกจานวนมากไม่นาเงื่อนของ L/C และ กฎเกณฑ์กติกาของ UCP มาใช้ เวลาเอาเอกสารไปขาย ธนาคาร เจ้าหน้าที่ธนาคารอาจตรวจสอบพบความผิด โดย ใช้เงื่อนไขใน L/C และกฎเกณฑ์กติกาของ UCP ในการ พิจารณาสาหรับตรวจสอบเอกสาร ผู้ขายก็ต้องเสียเวลาใน การแก้ไขเอกสาร และอาจเป็นเหตุให้ส่งเอกสารไปเก็บเงิน กับธนาคารผู้เปิด L/C ล่าช้าไปอีก และเงื่อนไขที่ว่า “At Sight” ใน L/C นั้น หมายถึง ผู้ที่จ่ายเงินนั้นจะจ่ายได้ก็ ต่อเมื่อเห็นเอกสาร และผู้ซื้อจะชาระเงินได้อย่างไร เพราะ เอกสารผู้ขายจัดทาล่าช้า อันเกิดจากที่ต้องมีการแก้ไขนาน กว่าจะแล้วเสร็จ ธนาคารที่รับซื้อเอกสารก็จัดส่งเอกสารไป เก็บเงินไม่ได้ จนกว่าเอกสารได้รับแก้ไขโดยสมบูรณ์แล้ว เท่านั้น ถึงจะส่งไปที่ธนาคารผู้เปิด L/C ในประเทศผู้ซื้อเพื่อ เรียกเก็บเงิน

ถ้า L/C มีเงื่อนไขห้ามไม่ให้ทยอยส่ง สินค้า (Partial Shipment Not Allowed) แ ต่ มี ก า รส่ ง สิ น ค้ าท า ง เ รื อ โดยใช้เรือลาเดียวกัน เที่ยวเรือเดียวกัน แม้จะมี B/L หลาย ๆ ชุด ก็ตาม หากลงวันที่แตกต่างกัน Port of Loading หรือ Place of Taking in Charge แตกต่างกันก็ตาม แต่ระบุท่าเรือปลายทาง (Port of Destination) เหมือนกันทั้งหมด และจานวนสินค้า รวมกันทั้งหมดใน B/L เท่ากับจานวนสินค้าที่ใน L/C ระบุแล้ว ในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการทยอยส่งสินค้า เพราะเป็นตามที่ UCP 600 กาหนดไว้ในมาตราที่ 31

การซื้อขายที่ใช้ L/C เป็นเครื่องมือในการชาระเงิน เพื่อ ประสิทธิภาพในการจัดทาเอกสารและการตรวจสอบเอกสาร ผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรมีความรู้เรื่องมาตราทั้ง 39 กฎเกณฑ์กติกาของ UCP 600 ควบคู่ในการปฏิบัติด้วย ภาพจาก : https://i.ytimg.com/vi/GJTDjYOa2UE/maxresdefault.jpg

สมาคมสโมสรนักลงทุนขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

การจัดเตรียมเอกสาร เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ® และ INCOTERMS 2010 วันศุ กร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุง เทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2936 1429 ต่อ 206, 210 ล ง ทะ เ บี ยน อ อ น ไล น์ ไ ด้ ที่ w w w . i c . o r . th

19

icn


สูญเสีย ไม่ศูนย์เปล่า เส้าหลิน

“คนบางคนอยากเป็นหมอ เพราะต้องสูญเสียพ่อแม่ จากโรคร้าย บางคนอยากเป็ นเจ้ าของกิ จการ เพราะเคยอดมื้ อกิ นมื้ อ บ้ า งก็ อ ยากเป็ น ดารา นั ก ร้ อ ง เพราะเคยถู ก คํ า สบประมาท” สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนทําให้ผู้คนสูญเสียบุคคลอันเป็น ที่รัก สูญเสียฐานะทางสังคมในการดํารงชีวิต และสูญเสียความ มั่ น ใจเพราะถู ก คํ า สบประมาท การสู ญ เสี ย อาจทํ า ให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ท้ อ แท้ สิ้ น หวั ง แต่ ใ นทางกลั บ กั น อาจกลายเป็ น แรงผลั ก ดั น ที่ สํ า คั ญ เพื่ อ นํ า พาชี วิ ต ให้ ก้ า วต่ อ ไปจนพบกั บ คําว่า “สําเร็จ”

เปลี่ ยนจากสู ญ เสี ยเป็ น “ความตั้ ง ใจ” “คุณเคยบ้างหรือไม่” จะทําอะไรมักบอกว่า “เดี๋ยวก่อน”, “สักพัก” หรือ “รอพรุ่ งนี้ก็ได้ ” แม้กระทั่งผู้ เขียนเองก็เ คยได้ยิ นคําต่า ง ๆ เหล่านี้บ่อย ๆ จากคนรอบข้าง และสังเกตเห็นว่า “มันมักจะ เกิดขึ้นในยามที่คน ๆ หนึ่งเริ่มเหนื่อย หรือถูกผู้คนเหยียดหยาม หรือมีเหตุการณ์บางอย่างมาทําให้รู้สึก “เซ็ง” ทําให้คน ๆ นั้น ขาดความกระฉับกระเฉง หรือความมีชีวิตชีวานั้นหายไป” “ความเซ็ ง ” จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ บั่ น ทอนความตั้ ง ใจได้ เ ป็ น อย่ า งดี ความตั้ ง ใจนั้ น ถื อ เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ทั้ ง ต่ อ การทํ า งาน และการดําเนินชี วิ ต เพราะหากมีความตั้ งใจเรื่องที่ว่ ายาก ๆ ก็สามารถเป็นไปได้ จนมีผู้กล่าวไว้ว่า “ความตั้งใจ ถือเป็นเคล็ด ลับหนึ่งของความสํา เร็จ ซึ่ งต้องมาพร้อ มกับความมุ่ง มั่นและ ความใส่ใจ” icn 20

1. ตั้ ง ใจ ด้ า นแรกแห่ ง ชั ย ชนะ เปรี ย บเสมื อ นกั บ นั ก กี ฬ าที่ ต้ อ งการเหรี ย ญทอง จึ ง ต้ อ งใช้ ค วามตั้ ง ใจ เพื่ อ ไปยั ง หลั ก ชั ย นั้ น ให้ ไ ด้ แม้ มี อุ ป สรรคใดขวางกั้ น ก็ จ ะพยายามฝึ ก ฝนและฝ่ า ฟั น จนสามารถคว้ า เหรี ย ญ มาไว้ในครอบครอง 2. มุ่งมั่น อย่างมั่นใจ ถือเป็นแรงผลักสําคัญในการ ไปสู่ จุ ด หมาย โดยต้ อ งมุ่ ง มั่ น บนความพอดี ไ ม่ ใ ช้ ชี วิ ต ที่ ตึ ง จนเกินไปหรือหย่อนจนเกินไป 3. ใส่ ใ จ เป็ น การให้ ค วามสนใจกั บ สิ่ ง รอบข้ า ง ไม่ละเลยสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ นอกจากความตั้ งใจ มุ่ งมั่ น และใส่ ใ จแล้ ว คนที่ จ ะ สามารถเปลี่ ย นความสู ญ เสี ย ให้ เ ป็ น ความสํ า เร็ จ ได้ ต้ อ ง สามารถเผชิ ญ กั บ ความเป็ น จริ ง ได้ อ ย่ า งเข้ ม แข็ ง อี ก ด้ ว ย มาดูบททดสอบว่า“คุณมีระดับความพร้อมมากน้อยเพียงใด” โดยตอบคําถามต่อไปนี้ หากรู้ ว่ า พรุ่ ง นี้ จ ะต้ อ งพบกั บ งานที่ ไ ม่ อ ยากทํ า คุณจะนอนตื่นสาย คุณมักใช้เงินเกินตัวเสมอ ห า ก คุ ณ ไ ป ช ม ภ า พ ย น ต ร์ แ ล ะ พ บ กั บ ภ า พ สิ่งแวดล้ อมที่ส วยงาม คุณ จะรู้สึ กหดหู่ กับ สภาพ ความเป็นจริงรอบตัวคุณ


หากคุณตอบ “ไม่ใช่” ทุกข้อ หมายถึงว่า คุณสามารถ เผชิญชีวิตอย่างกล้าหาญ เป็นคนน่าพึ่งพา และเป็นที่ปรึกษา ที่ดีเมื่อมีปัญหา และสามารถให้คําแนะนําที่เป็น ประโยชน์ ว่า ควรทํา อย่า งไร แต่ มักจะขาดความรู้ สึ กเห็ นใจจากผู้ อื่ น เพราะความสมบูรณ์แบบของตนเอง ดังนั้ นจะเห็นได้ว่ า “แม้จะพร้อ มเผชิ ญทุกสิ่ งที่เข้ ามาในชีวิต แต่ยั งต้องอยู่บ น ความพอดี ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวบุคคลให้ เป็นไปในทิศทางที่ถูกที่ควรอย่างตั้งใจจริง”

อ้ า งอิ ง : บั น ทึ ก ตามรอย ๙๙ คาพ่ อ สอน, เนชั่ น บุ๊ ค ส์

FAQ 108

ดั งพระราชดํ า รั ส ในพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่ หั ว รัช กาลที่ ๙ ซึ่งพระราชทานแก่ ป ระชาชนชาวไทยเนื่ อ งใน โอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๔ ความว่า

การตั้ ง ใจให้ ถู ก นั้ น คื อ ทํ า จิ ต ใจให้ ส งบ หนักแน่น ไม่วู่วาม ไม่ปล่อยให้อคติต่าง ๆ เข้าครอบงํา ได้โดยง่าย ฝึกหัดคิดพิจารณาเรื่องราว และปัญหาทั้ง ปวง ด้วยความละเอียดรอบคอบและด้วยใจบริสุทธิ์เป็น กลางเสมอทุกครั้งให้เป็นนิสัย อันเป็นวิธีที่จะช่วยให้เกิด ปั ญ ญา สามารถคิ ด วิ นิ จ ฉั ย ได้ โ ดยกระจ่ า งแจ่ ม แจ้ ง และปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องเที่ยงตรง การที่ มี ค วามคิ ด จิ ต ใจอั น กระจ่ า งแจ่ ม แจ้ ง และหนักแน่นอยู่เสมอดังกล่าว จัดเป็นคุณธรรมสําคัญ ประการหนึ่งของแต่ละบุคคล เป็นเครื่องนําพาบุคคลไป ให้ประสบความเจริญสวัสดี...

กล่าวกันตรง ๆ หากมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น คุณจะ รู้สึกว่า “เป็นความผิดพลาดของคนอื่น” หากกําลังอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ หรือฟังวิทยุ ติ ด พั น อยู่ คุ ณ จะไม่ ไ ปทํ า อย่ า งอื่ น เลย แม้ ว่ า จะมีงานมากมายรอคุณอยู่ก็ตาม คุณจะไปพบแพทย์เมื่อไม่สบาย และจะไปพบ ทันตแพทย์เมื่อปวดฟัน การเสียชีวิตของคนหรือสัตว์จะกระทบความรูส้ กึ ของคุณ และทําให้คุณซึมเศร้านานกว่าคนอื่น คุณมีความเชื่ออย่างแท้จริงว่า “คุณโดดเด่นหรือ ด้อยกว่าคนอื่น ๆ”

พรอันประเสริฐนี้ จึงถือเป็นจุดสําคัญที่หากทุกท่าน สามารถเปลี่ยนความสูญเสียให้กลายเป็นพลัง เกิดการปฏิบัติ อ ย่ า ง ตั้ ง ใ จ ไ ม่ ป ล่ อ ย เ ว ล า ใ ห้ เ สี ย ไ ป โ ด ย เ ป ล่ า แ ล้ ว ย่ อ มไม่ใ ช่ เ พี ย งคนใดคนหนึ่ ง เท่ า นั้ น ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ แต่ ห ากหมายถึ ง ครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คมก็ สํ า เร็ จ เช่นกัน

คาถามกั บ งานส่ ง เสริม การลงทุ น www.faq108.co.th

แหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ ในรูปแบบกระดานสนทนา ข้อมูลการติดต่องาน BOI และ IC แจ้งข้อมูล ข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 21 icn


โม่ อ ลาด !! ทภ ก ข่ า วสารสาใั ญ ส่ ง ตร งถพ งปลาฬนผ้ ว ใภ ณ

@investorclub อผมอ์ @ หน้าชฟ่อ ID ด้วฬนะใะ

Add friends

IC จะส่งข่าวสารอัอเดท โปถพงใภณอฝกมากมาฬ

ตผ ด ตามกั น ต่ อ โปนะใะ ทฝ่ สาใั ญ . .. อฬ่ า ลฟ ม บอกต่ อ แ ล ะ แ น ะ นา เ อฟ่ อ น เ ข้ า ม า ด้ ว ฬ กั น น ะ ! !


มฬย รฟฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

ธย รกพป B2B กัผฌธกาสทานการตลาด <<สมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น ปั ด สั ม มนา IC Talk’60 ใรั ้น ทฟ่ 4 ญนหัทข้ธ “ธย รกพป B2B กัผฌธกาสทานการตลาด” เมม่ธทันอย ธทฟ่ 1 อฤถปพกาฬน 2560 ณ ฌรนแรมธมารฟ ดธนเมมธน กรย นเทอฯ เอม่ธส่นเสรพมญห้ธนใ์กรโด้รร้ปักและเข้าญป ตลธดปนสามารถนาโฝ ฝรั ผ ญช้ เ กฟ่ ฬทกั ผ การท าการตลาดแผผ B2B (ธนใ์กรธย รกพป ) หรมธ การทาการตลาดระหท่านธนใ์กรธย รกพปกัผธนใ์กรธย รกพป หรม ธ ระหท่ า นผรพ ษั ท หนภ่ น กั ผ ธฟ ก ผรพ ษั ท หนภ่ น ซภ่ น เฝ็ นการท า การตลาดแผผญช้ ตรรกะหรมธญช้ เหตยฯลมากกท่าธย รกพปแผผ B2C (ลรกใ้าราฬฬ่ธฬ) ฌดฬโด้รัผเกฟฬรตพปาก ใยณกาปัด สยระอพณชัฬ Business Consultant for CCM-System Co., Ltd, เฝ็นทพทฬากร ผรรฬาฬญนหัทข้ธต่าน ๆ ธาทพ Business Model ใทามแตกต่าน ระหท่ า น B2B และ B2C แนทใทามใพ ด ญนการท าตลาด กลย่มลรกใ้า B2B (Customer Centric) หลักญนการเข้าหาลรกใ้า B2B และฌธกาสทานการตลาดขธนธย รกพป B2B ทั ้น นฟ้ฬั น เฝพ ด ฌธกาสญห้ฯร้เข้าร่ทมสัมมนาโด้ซกั ถามข้ธสนสัฬและฝั ญหาต่าน ๆ ทฟ่ธาปปะเกพดขภน้ ธฟกด้ทฬ

Supported by:

23 icn


เชื่อมโยงบริการ IC ในยุคดิจิทัล ด้วยระบบงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ ออนไลน์ << ส ม า ใม ส ฌม ส ร นั ก ล น ทย น ปั ด กพ ป ก รรม IC Talk’60 On Tour ป.เชฟ ฬนญหม่ เรม่ ธน “เชม่ ธ มฌฬนผรพ ก าร IC ญนฬย ใดพ ปพ ทั ล ด้ ท ฬระผผนาน เใรม่ ธ นปั ก รและทั ต ถย ดพ ผ ธธนโลน์ ” เมม่ ธ ทั น ทฟ่ 17 อฤถปพ ก าฬน 2560 เอม่ธญห้ฯร้ญช้ ผรพการญนอม้นทฟ่เขตภาใเหนมธ โด้รัผทราผข้ธมร ลและเข้าญปถภ น ระผผนานผรพการทฟ่โด้รัผการอัฒนาและฝรัผฝรย นญห้มฟถกั ฬภาอมากฬพ่นขภ้น ด้ ท ฬการน าเทใฌนฌลฬฟ ส ารสนเทถทฟ่ เ หมาะสมมาฝรั ผ ญช้ แ ละอั ฒ นา ญห้สธดใล้ ธนกั ผนานขธนสมาใม ฌดฬมย ่นเน้นญห้ฯร้ญช้ ผรพก ารโด้รัผ ใทาม สะดทกญนนานผรพ ก ารเใรม่ ธ นปั ก รและทั ต ถย ดพ ผ ทฟ่ ส ามารถญห้ ผ รพ ก ารแผผ ธธนโลน์ เชม่ ธมฌฬนและแลกเฝลฟ่ฬนข้ธมร ลระหท่านกรมถยลกากรและผฟฌธโธ โด้ ธ ฬ่ า นมฟ ฝ ระสพ ท ธพ ภ าอ ฌดฬโด้ รั ผ เกฟ ฬ รตพ ป าก ใย ณ ทฟ ร อนษ์ ถพ รพ ทั น ฯร ้ปัดการสมาใมสฌมสรนักลนทยน กล่าทเฝพ ดการสัมมนาและผรรฬาฬญนหัทข้ธ “เชม่ ธมฌฬนธย รกพปการลนทยนญนฬย ใดพปพทัล 4.0” ปากนัน้ เฝ็นการผรรฬาฬ ญนหัทข้ธ “ก้าทสร่ใทามสาเรฎปขธนนานสพทธพฝระฌฬชน์ด้านเใรม่ธนปักร eMT Online (Phase 2)” ฌดฬ ใยณกฤษดา ทัผทพม หัทหน้าแฯนกผรพการสัน่ ฝล่ธฬ เใรม่ ธ นปั ก ร และการผรรฬาฬหั ท ข้ ธ “RMTS New Technology” ฌดฬ ใย ณทนกรต ฌฬธานั ก หั ทหน้ าะ่ าฬเทใฌนฌลฬฟ สารสนเทถ และสย ดท้ าฬ เฝ็นการผรรฬาฬเรม่ธน “ก้าทสร่ระผผนานผัญชฟทัตถยดพผ และสรตรการฯลพต Online และนานตัดผัญชฟ แผผโร้เธกสาร” ฌดฬ ใยณภาใภรมพ ผร รณผย ณฬ์ นักทพชาการ ส่ นเสรพ มการลนทย นช านาญการอพ เถษ ส านั กนานใณะกรรมการส่ นเสรพ ม การลนทย น และ ใย ณทนกรต ฌฬธานั ก หั ทหน้ าะ่ าฬเทใฌนฌลฬฟ สารสนเทถ อร้ ธ มเฝพ ดฌธกาสญห้ ฯร้ เ ข้ า ร่ ท มสั ม มนาโด้ ซ ัก ถามเกฟ่ ฬ ทกั ผ กรณฟ ถภ ก ษา และฝั ญหาต่าน ๆ ด้านนานผรพการขธนสมาใมญนช่ ทนท้าฬธฟกด้ทฬ

Supported by:

icn 24

ป.เชฟฬนญหม่


ใณะฯร ้ ผ รพ หารสมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น เฬฟ่ ฬ มเฬม ธ นถร นฬ์ เ ถรษฐกพ ป การลนทย น ป.ขธนแก่ น <<เมม่ธทันทฟ่ 7 อฤถปพกาฬน 2560 ใยณปั กรมณฑ์ ฯาสย กทนพช นาฬก สมาใมสฌมสรนักลนทยน อร้ธมด้ทฬใณะฯร ้ผรพหารระดัผสรน เฬฟ่ฬมเฬมธน ถรนฬ์เถรษฐกพปการลนทยนภาใทฟ่ 3 (ขธนแก่น) ฌดฬมฟ ใยณธพสระ ธมรกพปผารย น ฯร ้ธานทฬการถรนฬ์เถรษฐกพปการลนทยนภาใทฟ่ 3 ญห้การต้ธนรัผ อร้ธม นาฮั นการผรรฬาฬสรย ฝภาอรทมการผรพหารนาน และสภาทการณ์การ ลนทยนญนเขตภาใตะทันธธกเฉฟฬนเหนมธ ปากนัน้ ฬันโด้เฬฟ่ฬมการฝฏพผัตพนาน และการญห้ผรพการขธนสานักนานสาขา ป.ขธนแก่น อร้ธมรัผฮั นฝั ญหา และใทามใพดเหฎนต่าน ๆ ปากฯร ้ผรพหารและอนักนาน ปากนัน้ ใณะฯร ้ผรพหารโด้เดพนทานโฝอผฝะฯร ้ญช้ ผรพการ โด้แก่ ผรพษัท อานาฌซนพใ แมนรแฮใเปธรพ่น (ฝระเทถโทฬ) ปากัด และ ผรพษัท ใาร์เฝท เมกเกธร์ ฝระเทถโทฬ ปากัด เอม่ธร่ทมอร ดใยฬ แลกเฝลฟ่ฬนใทามใพดเหฎน และฝระเดฎนฝั ญหาด้านต่าน ๆ ทฟ่เกฟ่ฬทเนม่ธนกัผการญห้ผรพการลนทยน ทัน้ นฟใ้ ณะฯร ้ผรพหารฬันโด้มธผเนพนผรพปาใ ปานทน 500,000 ผาท ญห้แก่ ฌรนอฬาผาลขธนแก่น เอม่ธสนัผสนยนด้านใรย ภัณฑ์ทานการแอทฬ์ธฟกด้ทฬ

<<เ มม่ ธ ทั น ทฟ่ 8 อ ฤ ถ ปพ ก า ฬ น 2 5 6 0 ใย ณ ชย ต า ภ ร ณ์ ลั ม อ ส า ร ะ ธย ฝนาฬกสมาใมสฌมสรนักลนทยน อร้ธมด้ทฬใณะฯร ้ผรพหารระดัผสรน เฬฟ่ฬม เฬมธนถรนฬ์เถรษฐกพปการลนทยนภาใทฟ่ 2 (นใรราชสฟมา) ฌดฬมฟ ใยณผันธร ฐพ ตะโอถาลฯล ฯร ้ ธานทฬการถรนฬ์เ ถรษฐกพปการลนทย นภาใทฟ่ 2 ญห้การ ต้ธนรัผและนารัผฮั นการผรรฬาฬสรย ฝภาอรทมการผรพหารนาน อร้ธมนา ใณะฯร ้ผรพหารเฬฟ่ฬมเฬมธนการฝฏพผัตพนานและการญห้ผรพการขธนสานักนาน สาขา ป.นใรราชสฟมา ปากนัน้ ใณะฯร ้ผรพหารโด้เดพนทานโฝอผฝะฯร ้ญช้ ผรพการ โด้แก่ ผรพษัท เปทฟ ซฟเในทร ด ธธฮตพใัล ธพเลฎกทรธนพกส์ (ฝระเทถโทฬ) ปากัด, ผรพษัท ชพ น-เธ โบเทใ ปากัด, ผรพษัท ถพ รพทพทฬ์-สแตนเลฬ์ ปากัด , ผรพษัท ฌใราชมัตซภ ชพตะ ป ากั ด และ ผรพ ษั ท สนทนทนษ์ ธย ตสาหกรรม ป ากั ด เอม่ ธ ร่ ท มอร ดใย ฬ แลกเฝลฟ่ฬนใทามใพดเหฎนและฝระเดฎนฝั ญหาด้านต่าน ๆ ทฟ่เกฟ่ฬทเนม่ธนกัผการ ญห้ผรพการลนทยน นธกปากนฟ้ ใณะฯร ้ ผ รพ หารฬั น โด้ ม ธผเนพ น ผรพ ปาใญห้ แ ก่ ฌรนอฬาผาล มหาราชนใรราชสฟ มา ป านทน 500,000 ผาท เอม่ธสมทผทย นก่ธ สร้าน ธาใารเฉลพมอระเกฟ ฬรตพสมเดฎ ปอระเทอรัตนราชสย ดาฯ สฬามผรมราชกย มารฟ (ถรนฬ์ธยผัตพเหตยฉยกเฉพน) ธฟกด้ทฬ

ป.นใรราชสฟมา

25 icn


เใรม่ธนฝระดัผสยดบพ ต “แอนดธร่า ” ต้ธนรัผสม่ธมทลชนและดารา ชมกระผทนการฯลพต <<เมม่ ธ ทั นทฟ่ 15 อฤถปพ กาฬน ทฟ่ ฯ่ านมา ฯร ้ฯ ลพ ต เใรม่ ธ นฝระดั ผ ธัญ มณฟ ชม่ ธดั น สั ญชาตพ เ ดนมาร์ ก “แอนดธร่า ” เฝพ ดผ้านต้ธนรัผใณะสม่ธมทลชนและดารา นาฌดฬ “ธนปพรา” ฯร ้นาเข้าและปัดปาหน่าฬ “แอนดธร่า” ญนฝระเทถโทฬ ฌดฬมฟ มร. ลาร์ ส เรนซ์ นฟ ลเซน รธนฝระธานและฯร ้ ปั ดการทั่ ทโฝ ฌรนนานแอนดธร่ า สาขาล าอร น ซภ่ นเฝ็ นฐานการฯลพ ต แอนดธร่าแห่นทฟ่สธนขธนฌลก ญห้การต้ธนรัผและนาชมกระผทนการฯลพตเใรม่ธนฝระดัผแอนดธร่าธฬ่านเฝ็นกันเธน ฌรนนานแห่นนฟก้ ่ธสร้านขภ้นด้ทฬใธนเซฝต์ “ฌรนนาน สฟเขฟฬท” โด้ รัผการรัผรธนมาตรฐานระดัผทธนใทาม เฝ็นฯร ้นาด้ านการธธกแผผทฟ่เฝ็ นมพตรต่ธสพ่ นแทดล้ธ ม และการญช้ อลันนานธฬ่านรร้ใยณใ่า นธกปากการฯลพต ธันฝระณฟตและทันสมัฬแล้ท เมม่ธเทฟฬผกัผฌรนนานแผผ เดฟ ฬ ทกั น ฬั น สามารถฝระหฬั ด น ้า โด้ ถภ น 45% และ ฝระหฬัดอลันนานโด้ถภน 18%

icn 26


 สผ่นสาใัญทฝ่สุด ใืธ

ใทามธดทนในการทานาน เอราะเราโม่สามารถประสบใทามสาเรไจ โด้ทุกใรัน้ ในชฝ ทผต มฝล้มบ้าน อลาดบ้าน แต่ทุกใรัน้ จะต้ธนกัดฮั น ทนฯ่านโปให้โด้

มฬุ รฝฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th ทฝ่มา>> http://www.sanook.com/men/1680/

ใุณอราทอุ ธ ลผปตอัลลภ กรรมการฯู ้จัดการ บรผษัท อราท เรฝฬลเธสเตท จากัด ภาอจาก>> http://image.bangkokbiznews.com/media/images/size1/2016/02/15/6ch5a9acagbi7ikjaieij.jpg

สมาใมสโมสรนักลนทุน ขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

การตรทจสธบหลันการตรทจปล่ธฬ ใทามฯผดและการดาเนผนใดฝถุลกากร (Post Review Post Audit Investigation Audit)

ทันจันทร์ท่ฝ 18 ธันทาใม 2560 เทลา 08.30-16.00 น. ณ โรนแรมธมารฝ ดธนเมืธน กรุ นเทอฯ สธบถามข้ ธ มู ล เอผ่ ม เตผ ม โทร 0 2936 1429 ต่ ธ 206, 210 โทรสาร 0 2936 1442

สมัใรสมาชผก จดหมาฬข่าท ICN ใลผก www.ic.or.th โดฬโม่เสฝฬใ่าใช้จ่าฬ สธบถามข้ธมู ลเอผม่ เตผม โทร 0 2936 1429 ต่ธ 211 โทรสาร 0 2936 1529 icn

22


ตารางสัมมนาประจ�ำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 วันสัมมนา

สถานที่จัด

วิทยากร

วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 6/2560 (รับวุฒิบัตร) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 8/2560 วิธีขอเปิดด�ำเนินการส�ำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 5/2560 ข้อพึงระวังในการจัดท�ำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับ การตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้จัดท�ำบัญชี ของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 5/2560 (อยู่ระหว่างการขออนุมัติ CPD&CPA) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบส�ำหรับกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 3/2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 9/2560 การใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 3/2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 9/2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 10/2560

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

5,350

6,420

วิทยากรจาก BOI

3,210

3,745

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก BOI คุณเมธี แสงมณี

4,280

5,350

หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน 3-5 พ.ย. 2560 (09.00-17.00 น.) 4 พ.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 18 พ.ย. 2560 (09.00-16.00 น.)

18-19 พ.ย. 2560 (09.00-17.00 น.) 25 พ.ย. 2560 (09.00-12.00 น.) 25 พ.ย. 2560 (09.00-17.00 น.) 26 พ.ย. 2560 (09.00-12.00 น.) 16 ธ.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 23 ธ.ค. 2560 (09.00-17.00 น.)

หลักสูตรการบริหารจัดการ 4 พ.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 7-8 พ.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 14 พ.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 16 พ.ย. 2560 (09.00-17.00 น.) 18 พ.ย. 2560 (09.00-16.30 น.) 21 พ.ย. 2560 (09.00-16.00 น.)

23 พ.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 25 พ.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 28-29 พ.ย. 2560 (09.00-16.00 น.) 15 ธ.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 16 ธ.ค. 2560 (09.00-16.00 น.) 19 ธ.ค. 2560 (09.00-16.30 น.)

อัตราค่าสัมมนา

ชื่อหลักสูตร

พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017 พิธีการทางศุลกากรระบบใหม่และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs & e-Tax Incentive) INCOTERMS®2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ ข้ อ ผิ ด พลาดทางด้ า นบั ญ ชี ข องกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุน (อยู่ระหว่างการขออนุมัติ CPD&CPA) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) ทักษะส�ำคัญส�ำหรับผู้จัดการยุคใหม่ ขั้นตอนการขออนุญาตท�ำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTA กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และ INCOTERMS®2010 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ความผิด และการด�ำเนินคดี ศุลกากร (Post Review Post Audit Investigation Audit) เกณฑ์การค�ำนวณก�ำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดท�ำงบการเงินส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุน (อยู่ระหว่างการขออนุมัติ CPD&CPA)

หลักสูตรการใช้งานระบบ RMTS-2011 และ eMT Online

สมาชิก

บุคคลทั่วไป

โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม

วิทยากรจาก BOI

1,605

1,926

ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

2,675

3,745

โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม

วิทยากรจาก BOI

1,605

1,926

วิทยากรจาก BOI

3,210

3,745

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

2,675

3,745

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

วิทยากรจากกรมศุลกากร

4,815

5,885

2,675

3,745

คุณเมธี แสงมณี

2,675

3,745

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,675

3,745

คุณธเนศ เครือโสภณ

3,745

4,815

คุณวิรดา ยูวะเวส พ.ต.อ. หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา

2,675

3,745

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,675

3,745

ดร.อิทธิกร ข�ำเดช อาจารย์สมพร ไพสิน

4,815

5,885

2,675

3,745

คุณวิชัย มากวัฒนสุข

2,675

3,745

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

คุณเมธี แสงมณี

2,675

3,745

1,605

2,675

1,605

2,675

1,070

1,070

1,605

2,675

1,605

2,675

1,070

1,070

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

26 พ.ย. 2560 (09.00 – 17.00 น.) 5 พ.ย. 2560 (09.00 – 17.00 น.) 6 พ.ย. 2560 (09.00 – 16.00 น.) 24 ธ.ค. 2560 (09.00 – 17.00 น.)

วิธีเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับเครื่องจักร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT Online) ครั้งที่ 9/2560 วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS-2011) ครั้งที่ 8/2560 วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ IC Online System ครั้งที่ 8/2560 วิธเี ตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำ� หรับเครือ่ งจักรด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (eMTOnline) ครั้งที่ 10/2560

ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

17 ธ.ค. 2560 (09.00 – 17.00 น.) 18 ธ.ค. 2560 (09.00 – 16.00 น.)

วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS-2011) ครั้งที่ 9/2560 วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ IC Online System ครั้งที่ 9/2560

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน

หมายเหตุ อัตราค่าสัมมนานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สนใจส�ำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณวิลาสินี, คุณกาญจนา, คุณศศินทร์ชล แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 205, 206, 210 โทรสาร 0-2936-1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th AW ������������������-4�� �.�.-�.�. 60.indd 3

10/4/60 BE 1:48 PM

ICeNewsletter_December2017  

Icn, ic e-newsletter, icnewsletter, investor club

Advertisement