Page 1

Vol.16 / August 2017 เตรียมข้อมูลสาหรับการใช้งาน ระบบ RMTS ให้ถูกต้อง

คน นวั ต กรรม และอุ ต สาหกรรม 4.0 (1)

วี ซ่ า และใบอนุ ญ าตทางาน สา ห รั บ บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถสู ง


“ถ้าคิดว่าความชานาญ ที่ไหนๆ...ก็เหมือนกัน” “ง่ายสาหรับคุณ... ยื่นขออนุญาตนาเข้าช่างฝีมือและผู้ชานาญการด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร” 0 2936 1429

คุณอภิชาติ ต่อ 314 apichartp@ic.or.th คุณชลพัชร ต่อ 315 chonlapatchp@ic.or.th

www.ic.or.th


04 ทฝซ่าและญบธนภญาตทานาน สาหรับบภ ใลากรทฝ่มฝใทามสามารถสมน

สั ญ ญาซฟ้ ธ ขาฬระหท่ า นประเทถ

13

RMTS

07

09

เตรฝฬมข้ธมมลสาหรับ การญช้นานระบบ RMTS ญห้ถมกต้ธน

ใน นทัตกรรม และธภ ตสาหกรรม 4.0 (1)

20 ขจัดใทามกันทล ชฝทผตทฝ่โร้ขทากหนาม

ทฝ่ ป รพ ก ษา • ทฝรอนษ์ ถผ รผทัน • สภกัณฎา แสนเดฟธน บรรณาธผ ก ารบรผ ห าร ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ บรรณาธผก าร มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ กธนบรรณาธผก าร • กฤตฬา ทผชฬั ดผษฐ์ • กฤษดา ทับทผม • ปรผญญา ถรฝธนันต์ ธธกแบบ * ฌฆษณา * นานสมาชผก มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ เจ้ า ขธน สมาใมสฌมสรนักลนทภน ผลผ ต ฌดฬ กธนบรรณาธผการ ICN ตผดต่ธ ฝ่ าฬบรผการสมาชผกและนักลนทภน สมาใมสฌมสรนักลนทภน ฌทรถัอท์ : 0 2936 1429 ต่ธ 211 ฌทรสาร : 0 2936 1441-2 e-mail : icn@ic.or.th

การขับเใลฟ่ธนประเทถโทฬโปสม่เถรษฐกผจ 4.0 กาลันเดผนหน้าธฬ่านเตฎมอลัน ด้ทฬใทาม ร่ทมมฟธจากทัน้ ภาใรัฐ เธกชน สถาบันทผจัฬ สถาบันการถพ กษา และหน่ทฬนานธฟ่น ๆ ทฝ่เกฝ่ฬทข้ธน มากมาฬ เอฟ่ธนาอาประเทถโปญห้ถพนเป้ าหมาฬ ฌดฬก้าทสม่การเป็นประเทถทฝ่มฝภาใธภ ตสาหกรรมและ บรผการญนระดับใภณภาอและโด้มาตรฐานเป็นทฝ่ฬธมรับ กลโกญนการขับเใลฟ่ธนทฝ่ส าใัญ ใฟธ การอัฒนาทักษะและใทามรม้ข ธนแรนนานโทฬญห้มฝ ใทามสามารถและใทามชานาญเฉอาะด้าน ฌดฬเฉอาะเทใฌนฌลฬฝขัน้ สมน ซพ่นมฝใทามจาเป็นต่ธการ ผลักดันญห้เกผด 10 ธภ ตสาหกรรมเป้ าหมาฬ หรฟธ S-Curve ซพ่นแน่นธนท่า “แหล่นใทามรม้และทักษะ ใทามเชฝ่ฬทชาญขธนเทใฌนฌลฬฝขัน้ สมนธฬม ่ญนต่านประเทถ” ดันนัน้ เราจพนจาเป็นต้ธนนาผม ้เชฝ่ ฬทชาญ ทฝ่มฝใทามสามารถสมนเหล่านฝเ้ ข้ามาทานานญนประเทถ เอฟ่ธช่ ทฬถ่าฬทธดใทามรม้และทักษะทฝ่จาเป็น ต่ธการอัฒนาด้านเทใฌนฌลฬฝขัน้ สมนญห้กับบภ ใลากรโทฬ จนสามารถเป็นกาลันสาใัญญนการอัฒนา ธภ ตสาหกรรมขธนโทฬญห้แขฎนแกร่นโด้ การอผจารณามาตรการดพนดมดผม ้มฝใทามสามารถสมนจากต่านประเทถเข้ามาทานานญน ประเทถโทฬจพ นเป็นประเดฎน ส าใัญ ทฝ่ส านัก นานใณะกรรมการส่น เสรผม การลนทภน (บฝฌ ธโธ) และ หน่ทฬนานภาใรัฐทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนญนการร่ทมมฟธกันทานาน เอฟ่ธหามาตรการทฝ่เธฟธ้ ประฌฬชน์ต่ธบภ ใลากร ทฝ่มฝทักษะตามธภ ตสาหกรรมเป้ าหมาฬสามารถเข้ามาทานานญนประเทถโด้สะดทกมากขพน้ ฌดฬจากการ ประชภ มใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน มฝใทามใฟบหน้าญนการอผจารณามาตรการนฝธ้ ธกมาหลาฬ ปร ะ เดฎ น ทั ้ น ก า ร ธธก ทฝ ซ่ า Non-Ex แล ะ ญ บ ธนภ ญ า ตท า นานส า ห รั บ ก ลภ่ ม ผม ้ เ ชฝ่ ฬ ท ช า ญ ณ สถานทมตประเทถต้นทาน การกาหนดระฬะเทลาการธธกทฝซ่า Non-Ex และญบธนภญาตทานาน ญห้ ส ธดใล้ ธนกั น รทมถพน การจัด ทาใภ ณสมบั ตผ ญห้ เป็ น กลภ่ มผม ้ เ ชฝ่ ฬ ทชาญ เอฟ่ ธ รับ รธนใภณ สมบั ตผ ญนการธธกทฝซ่า Non-Ex แต่ถพนกระนัน้ ใทามใฟบหน้าเหล่านฝฬ้ ันในเป็นเอฝฬนประเดฎนการหารฟธร่ทมกัน ฬันโม่สามารถ ประกาถญช้ โ ด้ ฌดฬหน่ ท ฬนานทฝ่ เ กฝ่ ฬ ทข้ ธ นทั ้น หลาฬฬั น ในต้ ธ นร่ ท มกั น ท านานธฬ่ า นหนั ก เอฟ่ธหารฟธและอผจารณาหาข้ธสรภ ปทฝ่ตรนกันฌดฬเรฎท เอฟ่ธการเตรฝฬมอร้ธมด้านกาลันในญห้สามารถ รับมฟธกับเถรษฐกผจญหม่ 4.0 ญนภาฬหน้า สาหรั บสมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ นเธนมฝก ารเตรฝฬ มใทามอร้ธ มรธนรับการอัฒนาด้า น กาลันใน ฌดฬเฉอาะด้านระบบนานญห้บรผการและบภ ใลากรทฝ่มฝถกั ฬภาอ ธาทผ บรผการ IC Counter Service ทฝ่ธานทฬใทามสะดทกแก่ผม้ญช้ บรผก ารทฝ่ต้ธนการขธธนภญาตนาช่ านฝฝ มฟธผม ้ชานาญการ ต่ า นช า ตผ เ ข้ า มา ท า นา น ญ นปร ะ เทถ โ ทฬ ฌด ฬ ส มา ใม ส า มา ร ถ ด า เนผ น น า นแท นบ รผ ษั ท ทฝ่ขาดแใลนบภ ใลากรญนการปฏผบัตผนาน ตลธดจนการดาเนผนนานด้านสผทธผประฌฬชน์ฬกเท้นธากร ขาเข้ า ส าหรั บ เใรฟ่ ธ นจั ก รและทั ต ถภ ดผ บ การตผ ด ต่ ธ ประสานนานกั บ หน่ ท ฬนานทฝ่ เ กฝ่ ฬ ทเนฟ่ ธ นกั บ การส่นเสรผมการลนทภน ซพ่นหากท่านมฝข้ธสนสัฬหรฟธต้ธนการสธบถามข้ธมม ลด้านบรผการ สามารถ สธบถามข้ ธ มม ล เอผ่ ม เตผ ม โด้ ทฝ่ ฌทรถั อ ท์ 0 2936 1429 ต่ ธ 314-315 หรฟ ธ ตผ ด ตามทาน www.ic.or.th บรรณาธผการ 3

icn


วีซ่าและใบอนุญาตทางาน

สาหรับบภ ใลากรทฝ่มฝใทามสามารถสมน

มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

การปฏผรมปฌใรนสร้านเถรษฐกผจโทฬโปสม่ประเทถโทฬ 4.0 ฌดฬมภ ่ น มั่น ผลั กดั น ญห้ ก้า ทอ้ น กั บ ดั กประเทถราฬโด้ ปานกลาน ส่นเสรผมญห้เกผดการฬกระดับขฝดใทามสามารถญน การแข่ น ขั น เอฟ่ ธ ฬกระดั บ ใภ ณ ภาอและมาตรฐานขธน ภาใธภ ตสาหกรรมและบรผ ก ารขธนประเทถโทฬ จ าเป็ น ธฬ่านฬผ่นทฝ่จะต้ธนมฝการอัฒนาญนหลาฬด้าน ทฝ่สาใัญใฟธ “การอั ฒ นาด้ า นเทใฌนฌลฬฝ แ ละทั ก ษะเฉอาะด้ า นขธน แรนนานโทฬ” ฌดฬเฉอาะการผลักดันญห้เกผด 10กลภ่มธภ ตสาหกรรม เป้ าหมาฬ หรฟธ S-Curve ทฝ่ต้ธนมฝการญช้ เทใฌนฌลฬฝขัน้ สมน และแน่ น ธนท่ า บภ ใลากรทฝ่ มฝ ใ ทามเชฝ่ ฬ ทชาญเกฝ่ ฬ ทกั บ เทใฌนฌลฬฝขนั ้ สมนส่ทนญหญ่ธฬม ่ญนต่านประเทถ ซพ่ นใรธบใลภม ทั ้ น ผม ้ ช านาญการต่ า นชาตผ และในโทฬทฝ่ ท านานญน ต่านประเทถเป็นเทลานานจนมฝใทามเชฝ่ฬทชาญด้ทฬ ดัน นัน้ การจะอั ฒนาเอฟ่ ธ มภ ่น สม่ ประเทถโทฬ 4.0 ญห้โด้ผลเรฎท จพนจาเป็นต้ธนหาหนทาน ญห้ ผม้ เ ชฝ่ ฬ ทชาญเหล่ า นั ้ น เข้ า มาญน ประเทถโทฬเอฟ่ธมาถ่าฬทธดใทามรม้ และทักษะญห้บภใลากรญนประเทถโด้ อัฒนาใทามสามารถ อร้ธมเป็น กาลั น สาใัญ ญนการอั ฒ นา ธภ ตสาหกรรมญห้เ ข้ ม แขฎ น ต่ ธ โปโด้ icn

4

สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน (บฝฌธโธ) จพนโด้นาประเดฎนเกฝ่ฬทกับการดพนดมดผม ้มฝใทามสามารถสมน (Talents) จากต่ า นประเทถเข้ า มาท านานญนประเทถโทฬ โด้สะดทกขพ้น ฌดฬเสนธญนทฝ่ประชภ มใณะกรรมการส่นเสรผม การลนทภ น ซพ่ น มฝ ใ ทามใฟ บ หน้ า การอผ จ ารณาแนททาน มาตรการดพนดมด Talents จากต่านประเทถล่าสภด ดันนฝ้ 1. การธธกทฝซ่า Non-EX และญบธนภญาตทานาน ส าหรั บ กลภ่ ม ผม ้ เ ชฝ่ ฬ ทชาญ ณ สถานทม ต ประเทถต้ น ทาน ประเดฎ น นฝ้ ทานกระทรทนแรนนานมฝ ใ ทามกั น ทลเรฟ่ ธ น นบประมาณและระฬะเทลาญนการดาเนผนนานใ่ธนข้านมาก จพน เสนธญห้ ส ถานทม ต ญนต่ า นประเทถเป็ น เอฝ ฬ นหน่ ท ฬนาน รับเรฟ่ธนและรับเธกสารญนการขธญบธนภญาตทานาน และญห้ ส่ น ต่ ธ เธกสารทานธฝ เ มลหรฟ ธ เธกสารฉบั บ จรผ น มาฬั น กรมการจัดหานาน เอฟ่ธญห้กรมการจัดหานานเตรฝฬมการ ธธกญบธนภญาตทานานโท้ญห้อร้ธม ฌดฬเมฟ่ธผม ้เชฝ่ฬทชาญ ต่านประเทถเดผนทานมาถพนประเทถโทฬ จะสามารถมาชาระ ใ่ า ธรรมเนฝ ฬ มและรั บ ญบธนภ ญ าต ท านานทฝ่ ก รมการจั ด หานานโด้ ทั น ทฝ ซพ่ น จะท าญห้ โ ด้ รั บ ใทาม สะดทกและญช้ น บประมาณ โม่มาก และสามารถเรผ่ม ดาเนผนการโด้เรฎท


2. การกาหนดระฬะเทลาการธธกทฝซ่า (Non-EX) และญบธนภญาตทานานญห้สธดใล้ธนกัน ฌดฬบฝฌธโธเสนธญห้ สานักนานตรทจในเข้าเมฟธนอผจารณาขฬาฬระฬะเทลาการ ลนตราประทับทฝซ่าญนใรัน้ แรก ณ ด่านสานักนานตรทจ ในเข้ า เมฟ ธ น จากเดผ ม 90 ทั น ขฬาฬเป็ น 1 ปฝ เอฟ่ ธ ญห้ ระฬะเทลาขธนทฝซ่าและญบธนภญาตทานานสธดใล้ธนกั น เป็น การธานทฬใทามสะดทกสาหรั บนักลนทภ นต่า นชาตผ ทฝ่ต้ธนการจะเดผนทานเข้ามาญนประเทถโทฬ เอฟ่ธตผดต่ธหรฟธ ประกธบธภ รกผจและการทานาน ซพ่ นทานสานักนานตรทจใน เข้าเมฟธนขธรับโปอผจารณาเนฟ่ธนจากเป็นประเดฎนเกฝ่ฬทกับ กฎหมาฬ และจะนามาราฬนานใทามใฟบหน้าต่ธโป

3. การจัดทาใภณสมบัตผขธนกลภ่มผม ้เชฝ่ฬทชาญเอฟ่ธญช้ ญนการระบภ หน่ ทฬนานรั บรธนใภ ณสมบั ตผญ นการธธกทฝ ซ่ า Non-EX ประเดฎ น นฝ้ ท านบฝ ฌ ธโธต้ ธ นหารฟ ธ กั บ หลาฬ หน่ ท ฬ นานทฝ่ เกฝ่ ฬ ทข้ ธ น โด้ แ ก่ ส านั ก นานอั ฒ นา ทผทฬาถาสตร์และเทใฌนฌลฬฝแห่นชาตผ (สททช.) สานักนาน ใณะกรรมการนฌฬบาฬทผ ท ฬาถาสตร์ เทใฌนฌลฬฝ แ ละ นทัตกรรมแห่นชาตผ (สททน.) สานักนานใณะกรรมการ ทผจัฬแห่นชาตผ (ทช.) กระทรทนทผทฬาถาสตร์และเทใฌนฌลฬฝ และกระทรทนดผ จผ ทั ล เอฟ่ ธ เถรษฐกผ จ และสั น ใม ญนการ ก าหนดสาขาผม ้ เ ชฝ่ ฬ ทชาญต่ า นประเทถส าหรั บ เป็ น แนททานการรับรธนใภณสมบัตผผม้เชฝ่ฬทชาญต่ธโป ธฬ่านโรกฎตาม ประเดฎนต่าน ๆ ข้านต้น ฬันต้ธนมฝการ หารฟ ธ และท านานร่ ท มกั น เนฟ่ ธ นจากมฝ ใ ทามเกฝ่ ฬ ทเนฟ่ ธ น กั บ ใทามมั่ น ใน ฌดฬบฝ ฌ ธโธจะอฬาฬามด าเนผ น การ ญห้ โ ด้ รั บ ข้ ธ สรภ ป ทฝ่ ส ามารถด าเนผ น การโด้ ธ ฬ่ า นเรฎ ท ทฝ่ สภ ด เ อฟ่ ธ เ ต รฝ ฬ ม อ ร้ ธ ม ร ธ น รั บ ก า ร อั ฒ น า ก า ลั น ใ น สม่เถรษฐกผจโทฬ 4.0 ตามเป้ าหมาฬต่ธโป ข้ธมม ลจาก : ทารสารส่นเสรผมการลนทภน ฉบับทฝ่ 6*มผถภนาฬน 2560 ภาพจาก: http://pattayatoday.net/wp-content/uploads/2014/01/photo-1.jpg

การกรอกข้อมูล เป็ นเรือ่ งยากสาหรับคุณ”

“หากคิดว่า

น่าฬสาหรับใภณ...ฬฟน่ ขธธนภญาตนาเข้าช่ านฝฝ มธฟ และผม ช้ านาญการ ด้ทฬระบบ e-Expert อร้ธมบรผการตผดต่ธประสานนาน สานักนานตรทจในเข้าเมฟธน และกรมการจัดหานาน แบบเบฎดเสรฎจใรบทนจร 0 2936 1429 คุณอภิชาติ ต่อ 314 apichartp@ic.or.th

คุณชลพัชร ต่อ 315 chonlapatchp@ic.or.th 5

icn


RMTS 2011 – COUNTER SERVICE

1. ขออนภมัตผบัญชฝ ราฬการวัตถภดผบ 1.1 ขอบัญชฝ ราฬการวั ตถภ ดผบ (BIRTMML) 1.2 ขอเอผ่ม ชฟ่ อวัตถภดผบ (BIRTDESC) 1.3 ขอบัญชฝ ราฬการผลผตภัณฑ์ และสม ตรการผลผต (BIRTFRM) 1.4 ขอปรับ ฬอดฐานข้อมม ลวัตถภดผบ (BIRTADJ) 2. ขออนภมัตผสั่งปล่อฬวัตถภดผบ 2.1 ขออนภมัตผสั่งปล่อฬวั ตถภ ดผบ แบบปกตผ 2.2 ขออนภ มั ตผ สั่งปล่อฬวั ตถภ ดผบ แบบใฟน อากร 2.3 ขออนภ มั ตผ สั่งปล่อฬวั ตถภดผบ แบบถอนการญช้ ธนาใารใา้ ประกัน 3. ขออนภญาตผ่อนผัน ญช้ ธนาใารใา้ ประกัน วัตถภดผบ 3.1 ขอผ่อนผัน ญช้ ธนาใารใา้ ประกัน วัตถภดผบ 4. ขออนภญาตตัด บัญชฝ วัตถภดผบ 4.1 ขอตัดบั ญชฝ วั ตถภดผบ 4.2 ขอปรับ ฬอดวัตถภ ดผบ

0 2936 1429 ต่อ 314 - 315 e-mail: counterservice@ic.or.th ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.ic.or.th


เตรี ย มข้ อ มู ล

RMTS ให้ ถู ก ต้ อ ง

สาหรั บ การใช้งานระบบ

กฤตยา วิชัยดิษฐ์ kittayad @ic.or.th

สวัสดฝท่านฯม ้อ่าน ICN ทภกท่าน IC Focus ฉบับนฝ้ ขอน าวผ ธฝการเตรฝ ฬมข้ อมม ลญนส่ว นของฌใรงสร้างการใฝ ฬ์ ข้อมม ลโฮล์ต่าง ๆ ทฝ่สาใัญ สาหรับการญช้ งานระบบ RMTS ทฝ่ฯม้ญช้ บรผการใวรรับทราบและปฏผบัตผญห้ถมกต้อง เอราะเป็น วผธฝการทฝ่โด้รับการแก้โขและอัฒนาเป็นปั จจภ บัน มานาเสนอ เอฟ่อสร้างใวามเข้าญจ และเน้นฬา้ ถพงวผธฝปฏผบัตผท่ฝถมกต้องกัน อฝกใรัง้ ฌดฬสมาใมสฌมสรนักลงทภ นโด้ป ระชาสัม อัน ธ์ญ ห้ ฯม ้ญช้ บรผการรับทราบกันโปแล้วฯ่านหน้าเวฎบโซต์ของสมาใม ซพ่ งหากฯม ้ญช้ บรผการดาเนผนงานตามวผธฝการนฝ้ กฎจะส่งฯลญห้ การทางานฯ่านระบบ RMTS ของทภกท่านมฝใวามราบรฟ่น โม่เกผดข้อฯผดอลาดทฝ่ต้องตามแก้โขฬ้อนหลัง วผธฝการเตรฝฬมข้อมม ลสาหรับการญช้ งานระบบ RMTS โด้ แ ก่ โฮล์ BIRTMML, BIRTDESC, BIRTFRM, BIRTIMP, BIRTEXP, BIRTEXL, BIRTVEN และ BIRTADJ ญห้ถมกต้อง และใวรปฏผบัตผ มฝดังนฝ้

1. ญห้ บ รผ ษั ท ดาวน์ ฌ หลด ฌใรงสร้ า งการใฝ ฬ์ ข้ อ มม ล จากเวฎบโซต์ของสมาใมเท่านัน้

โครงสร้ า งการคี ย์ ข้ อ มู ล ไฟล์ ต่ า ง ๆ

You can search

2. ห้ า มแก้ โ ข หรฟ อ เปลฝ่ ฬ นแปลงหั ว ใอลั ม น์ โม่ว่ากรณฝญด ๆ

3. วผ ธฝ ก ารบั น ทพ ก โฮล์ ข้ อ มม ล ก่ อ นน ามาฬฟ่ น ทฝ่ สมาใม การใฝฬ์ข้อมม ลญนแต่ละช่ อง Cell บรผษัทจะต้อง กาหนดประเภทของข้อมม ลญห้ถมกต้องตามทฝ่ระบบกาหนด - หากช่ อง Cell ญดกาหนดเป็น ประเภทอักษร และประเภทวันทฝ่ ญห้ญส่เใรฟ่องหมาฬ ะนทอง [ ’ ] นาหน้าทภกใรัง้ - หากช่ อง Cell ญดก าหนดเป็ น ประเภท ตัวเลข โม่ต้องญส่เใรฟ่องหมาฬญด ๆ - ญห้เลฟอกญช้ “Microsoft Excel 2007” ขพน้ โป - การบันทพกข้อมม ลญห้กดเลฟอก Save as แล้ว ก าหนดชฟ่ อโฮล์ ต ามทฝ่ ส มาใมก าหนด ฌดฬเลฟ อกนามสกภล (Save as type) เป็ น Excel Workbook File name : Save as type :

BIRTMML Excel Workbook

โครงสร้างการคีย์ข้อมูล 7

icn


4. วผ ธฝ ก ารบั น ทพ ก โฮล์ Excel ทฝ่ ถม ก ต้ อ ง ส าหรั บ การฬฟ่นงานวัตถภดผบญนระบบ RMTS 4.1 ดั บ เบผ้ล ใลผ ก๊ โฮล์ excel (โฮล์ ต้ น ฉบั บ เดผ ม จะเป็นนามสกภล .xls)

4.4 ใลผก Save

4.5 เมฟ่อกลับมาทฝ่ฌฮลเดอร์ท่เฝ กฎบโฮล์จะอบโฮล์ ทฝ่ Save as โปแล้วเป็นนามสกภล .xlsx

4.2. ใลผก เลฟอก Save As นอกจากนฝ้ หากบรผ ษัท มฝ ปัญ หาโม่ส ามารถเข้า ญช้ งานระบบ IC Online โด้ หรฟออบ Error ขณะส่งโฮล์ เข้ า ระบบว่ า “โม่ ส ามารถส่ ง ข้ อ มม ล โด้ เ นฟ่ อ งจากข้ อ มม ล ฯผ ด อลาด” ญห้ บ รผ ษั ท ตรวจสอบ Url ญนการเข้ า ญช้ งาน จะต้ อ งเป็ น http://eservice.ic.or.th/importonline/ เท่านัน้

4.3 เปลฝ่ฬนช่ อง Save as type เป็น Excel Workbook (*.xlsx)

icn

8

เมฟ่ อ บรผ ษั ท ปฏผ บั ตผ ต ามวผ ธฝการตามข้ า งต้ น อฬ่ า ง ถมกต้อ งแล้ ว เอฝ ฬงเท่านฝ้บรผษัท กฎจะสามารถด าเนผ นงาน ฯ่านระบบ RMTS โด้อฬ่างสะดวก ราบรฟ่น และโม่ตผดปั ญหา แน่ น อน ฉบั บ นฝ้ ข อะากเอาโว้ เ อฝ ฬ งเท่ า นฝ้ ก่ อ นนะใะ สมาใมจะรวบรวมข้อมม ล ข่าวสาร สาใัญ นามาบอกเล่าญห้ท่าน ฮั งกันอฝกอฬ่างต่อเนฟ่อง ทัง้ นฝท้ ่านสามารถตผดตาม ข้อมม ลข่าวสารเอผ่มเตผมโด้ ทาง ICN และทฝ่ www.ic.or.th


คน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม 4.0 [ 1 ]

จาลักษณ์ ขุนพลแก้ว chamluck@gmail.com

ฯมโด้ มฟ ฌ ธกาสเข้ า ร่ ท มการฝระชย มนานาชาตพ International Conference on Industry 4.0 and the Future of Productivity ระหท่านทันทฟ่ 23-25 อฤษภาใม 2560 ทฟ่เมมธนโทเฝ โต้หทัน ปัดฌดฬ China Productivity Center (ถรนฬ์ฯลพตภาอแห่นโต้หทัน) ฌดฬการสนัผสนยนขธน Asian Productivity Organization (ธนใ์การฯลพตภาอ แห่นเธเชฟฬ สานักนานตัน้ ธฬร ่ท่ฟฝระเทถญฟ่ฝ่ย น) เนม่ธนด้ทฬเฝ็น หัทข้ธสาใัญทฟ่ฝระเทถธย ตสาหกรรมญนฌลกนฟต้ ่านญห้ใทามสนญป และเตรฟฬมการกันธฬ่านเตฎมทฟ่ หลาฬฝระเทถญนเธเชฟฬปภนเรพ่ม มฟการขฬัผฝรัผฌใรนสร้านการฯลพตญห้มฟใทามทันสมัฬมากขภน้ ตามทฟ่ทราผกันดฟท่า Industry 4.0 นัน้ ก่ธกาเนพด เกพดขภน้ ปากฝระเทถเฬธรมัน และแอร่หลาฬปนเฝ็นทฟ่ฬธมรัผ กั น ทั ้น ญนฬย ฌรฝ สหรั ฐ และเธเชฟ ฬ ฌดฬฝระเทถทฟ่ ถม ธ โด้ ท่ า มฟใทามก้าทหน้าธฬ่านมากญนเธเชฟฬ ใมธ เกาหลฟ ญฟ่ฝ่ย น และ ปฟ น ดั น นั ้น ฯร ้ เ ชฟ่ ฬ ทชาญทฟ่ ม าน าเสนธปภ น โม่ อ้ น ฝระเทถ ดั น กล่ า ท ฯร ้ เ ชฟ่ ฬ ทชาญปากเฬธรมั น โด้ ธ ธพ ผ าฬญห้ เ หฎ น ถภ น ฌใรนสร้ า นและภาอรทมขธนการอั ฒ นาธย ตสาหกรรม ฌดฬนพฬามใทามหมาฬขธน Industry 4.0 ท่า “the integration of the digital world of the internet with the conventional processes and services in the manufacturing economy with the potential to create intelligent value networks” นั่ น ใม ธ “กระผทนการฯลพ ต และผรพ ก ารญน รร ฝ แผผเดพ มปะโด้รั ผ การฬกระดัผ และเชม่ ธมฌฬนเข้ าด้ ทฬกั น ฯ่านฌลกธพนเทธร์เนฎตทฟ่เตฎมโฝด้ทฬเใรม่ธนมมธดพปพทัลมากมาฬ ทฟ่ ผร รณาการเข้ า ด้ ท ฬกั น เฝ็ นฌใรนข่ า ฬทฟ่ ท รนใย ณ ใ่ า และมฟใทามเฝ็นธัปฉรพฬะ”

การเฝลฟ่ ฬ นแฝลนส าใั ญ ทฟ่ เ กพ ด ขภ้น และเราโด้ รั ผ รร้ กั น แล้ทญนฝั ปปย ผัน ธาทพ (1) การธธกแผผสพนใ้ าและผรพ การทฟ่มย่น ตธผสนธน ลร ก ใ้ า เฉอาะกลย่ ม เฉอาะราฬมากขภ้ น และด้ ท ฬการ ฝระฬย กต์ญช้ เทใฌนฌลฬฟดพปพทัลทฟ่ทันสมัฬ ทาญห้ลรกใ้ามฟส่ทน ร่ ท ม ญ น ก า ร ธ ธ ก แ ผ ผ ฯ ลพ ต ภั ณ ฑ์ โ ด้ (Customer Co-Creation) ธฬ่านน่าฬดาฬ (2) เใรม่ธนปักรและระผผการฯลพตทฟ่ตาฬตัทและเน้น การฯลพตปานทนมาก ฝรัผโฝสร่ร ะผผการฯลพตทฟ่มฟใทาม ฬม ด หฬย ่ น สร น (Flexible Production) ด้ ท ฬเใรม่ ธ นปั ก ร ธัตฌนมัตพท่ฟทันสมัฬ ฝรัผเฝลฟ่ฬน และทานานโด้หลากหลาฬ มฟ ขั ้น ตธนการท านานทฟ่ น่ า ฬโม่ ฬย่ น ฬาก มฟ โ ม่ ก่ฟ ขั ้น ตธน มฟระฬะเทลาฌดฬรทมสัน้ มาก (ตัน้ แต่ลรกใ้าสั่นสพนใ้า ฯลพต ปัดส่น ปนกระทัน่ ลรกใ้าโด้รัผสพนใ้า) หรมธรทดเรฎทธฬ่านมาก (3) ห่ ท นฌซ่ ธย ฝทานขนาดญหญ่ แตกสลาฬขฬาฬ โฝสร่ ก ารฯลพ ต ทฟ่ มฟ ห่ ท นฌซ่ ทฟ่ สั ้ น และโม่ แ น่ น ธน (Supply Unchained) ฌดฬฌรนนาน ทันสมัฬขนาดเลฎกกระปาฬตัท ธฬร ่ททั่ โฝญนทัท่ ทยกมย มฌลก และเชม่ธมต่ธกัน ด้ ท ฬ ดพ ปพ ทั ล ฯ่านฌใรนข่าฬ ธพนเทธร์เนฎต 9 icn


กาแอนขทานกัน้ ทฟ่สาใัญสาหรัผ SMEs ญนการฝรัผ เข้าสร่ Industry 4.0 มฟใทามแตกต่านธฬ่านมากกัผธย รกพป ขนาดญหญ่ นั่นใมธ ใทามโม่สมผร รณ์ขธนทรัอฬากร ขาด ใทามรร้ท่ฟทันสมัฬ ฌใรนสร้านโธทฟท่ฟโม่เอฟฬนอธ ฌใรนสร้าน ธนใ์ ก รแล ะกระผท นการโม่ อ ร้ ธ ม อ นั ก นานขาด ใทามสามารถ ระผผภาฬญนโม่ ฌ ฝร่ นญส โม่ มฟ ฌ ธกาสเลม ธ ก ทานเลมธกทฟ่เหมาะสม เทใฌนฌลฬฟการฯลพตทฟ่ล้าหลัน ซภ่ นเฝ็น นานหนักมากสาหรัผรัฐผาลญนการกาหนดนฌฬผาฬส่นเสรพม และสนัผสนยน ซภ่ นเฬธรมันโด้กาหนดแฯนนานและเฝ้ าหมาฬ โท้ปนถภนฝฟ 2020 รร ฝ แผผการผรพ ห ารฌใรนการเอม่ ธ ส่ น เสรพ ม และ สนั ผ สนย น การเฝลฟ่ ฬ นฯ่ า นขธนธย ตสาหกรรมฌดฬเฉอาะ SMEs โฝสร่ Industry 4.0 ขธนเฬธรมันทฟ่น่าสนญป ใมธ การ รทมกลย่มขธนหน่ทฬนานทฟ่มฟใทามสามารถญนด้านต่าน ๆ (Consortium) เอม่ ธ อั ฒ นาธนใ์ ใ ทามรร้ ท านเทใฌนฌลฬฟ ท่ฟ เหมาะสม ฌดฬผร รณาการกั น ตั ้ น แต่ ภ าใการถภ กษา (University) หน่ทฬนานเชม่ ธมฌฬนนานทพปัฬสร่ธยตสาหกรรม (Applied Research) และภาใธย รกพ ป (Enterprise) แผ่ น ฌใรนการทพปัฬเฝ็น 2 ส่ทน ใมธ (1) ด้านระผผและเทใฌนฌลฬฟ ธย ตสาหกรรม ธาทพ การฯลพต การปัดส่น หย่นฬนต์ และการ ผรพ การ (2) ด้ า นฌใรนสร้ า นอม้น ฐาน ธาทพ กฎหมาฬและ ระเผฟ ฬ ผฝฏพ ผั ตพ ใทามมั่ น ในและฝลธดภั ฬ ญนเทใฌนฌลฬฟ สารสนเทถ ธนาใตขธนในและทักษะการทานานทฟ่ปาเฝ็น และมาตรฐานการทานาน กรณฟถภกษาปากฯร ้เชฟ่ฬทชาญโต้หทัน โด้แสดนญห้เหฎน ถภนขัน้ ตธนกระผทนการญนการเข้าโฝช่ ทฬภาใธย รกพปเฝลฟ่ฬน ฯ่าน ฌดฬเรพ่มตัน้ แต่การฝระเมพนสถานะขธนธนใ์กรเผมธ้ นต้น ฯ่านเกณฑ์การฝระเมพนทฟ่แผ่นเฝ็น 4 กลย่ม 48 ใาถาม รทม 480 ใะแนน มฟ ฐ านข้ ธ มร ลเฝรฟ ฬ ผเทฟ ฬ ผ (Benchmark) ฯลการทพเ ใราะห์ป ะนาโฝสร่การะภ กธผรมและญห้ ใาฝรภ กษา แนะนาธฬ่านเฝ็นระผผ เอม่ธนาโฝสร่การผรพหารฌใรนการเอม่ธ ฬกระดั ผ ต่ ธ โฝ ฌดฬมฟ ก ารฝระเมพ น ฯลฌดฬฯร ้ เ ชฟ่ ฬ ทชาญ ภาฬนธกญนขัน้ ตธนสยดท้าฬ ฯร ้ เ ชฟ่ ฬ ทชาญชาทญฟ่ ฝ่ย นปากผรพ ษั ท ฯร ้ ญ ห้ ผ รพ ก าร ซธฮต์แทร์ชม่ธดัน SAP โด้นาเสนธกรณฟถภกษาทฟ่น่าสนญปและ มฟการดาเนพนการปรพนโฝแล้ท ฯ่านการลนทยนด้านซธฮต์แทร์ และธย ฝกรณ์ เ ชม่ ธ มต่ ธ กั ผ ธพ น เทธร์ เ นฎ ต แนทใพ ด หนภ่ น ทฟ่ น่าสนญปขธนฯร ้เชฟ่ฬทชาญในดันกล่าท ใมธ โม่เอฟฬนแต่การ ท าญ ห้ สพ่ นต่ า น ๆ มฟ ใ ท ามสา มาร ถญ นการ เ ชม่ ธมต่ ธ ธพ น เทธร์ เ นฎ ต (Internet of Thing : IoT) เอม่ ธ ส่ น ฯ่ า น ข้ธมร ลเชม่ธมฌฬนกัผภาฬนธกโด้เท่านัน้ หากแต่ต้ธนใานภนถภน กระผทนการทานธย รกพปทฟ่ปะต้ธนฬกระดัผและฝรัผฝรย นญหม่ ทฟ่เรฟฬกท่า (Internet of Process : IoP) icn 10

ซภ่ น IoP นฟ้เธน ทฟ่นาโฝสร่ผรพผทญหม่ญนการแข่นขันทาน ธย รกพป (New Competition) ดันมฟตัทธฬ่านหลากหลาฬ เช่ น เใรม่ ธ นฝรั ผ ธากาถทฟ่ ก ารแข่ น ขั น ญนผรพ ผ ทเดพ ม ปะมย ่ น โฝ ทฟ่ใยณภาอสพนใ้าทฟ่ดฟ มฟใทามในทน ฝระหฬัดโฮ และมฟช่าน ผารย นรักษาตามระฬะ แต่ผรพผทการแข่นขันญหม่ปะเน้นการสั่นซม้ธ น่าฬ สเฝใญห้เลมธกตามลักษณะการญช้ นาน เชม่ธมฌฬนข้ธมร ล การญช้ นานฯ่านฌใรนข่าฬธพนเทธร์เนฎต ทาญห้ใาดการณ์การ ผารย นรักษาโด้ และมฟฌมเดลการชาระเนพนทฟ่หลากหลาฬ ปะเหฎน โด้ ท่ า ผรพ ผ ทญหม่ นฟ้โ ม่ โ ด้ ญ ห้ ใ ทามส าใั ญ แใ่ ตั ท สพ น ใ้ า เอฟ ฬ น เท่านัน้ หากแต่ใานภนถภนกระผทนการทานธย รกพปทฟ่สามารถ เชม่ธมฯ่านธพนเทธร์เนฎตโด้ ญนขณะนฟ้ ฝ ระเทถธย ตสาหกรรมชัน้ น าโด้ เ รพ่ ม ขฬั ผ ฝรัผตัทกันธฬ่านเตฎมทฟ่ ฌดฬมฟใทามร่ทมมมธกันธฬ่านญกล้ชพด กัผทัน้ รัฐผาล ภาใการถภ กษา หน่ทฬนานเชม่ธมฌฬน และภาใ ธย รกพปทฟ่มฟใทามอร้ธม ด้ทฬใทามก้าทหน้าทานด้านทพทฬาถาสตร์ และการเชม่ ธ มต่ ธ แผผโร้ ส าฬฯ่ า นเใรม ธ ข่ า ฬธพ น เทธร์ เ นฎ ต นัผทันฬพ่นทาญห้เหฎนเด่นชัดท่า “ธย รกพปและธย ตสาหกรรมขธน ฝระเทถโทฬปาเฝ็นธฬ่านฬพน่ ทฟ่ปะต้ธนเฝลฟ่ฬนฯ่านโฝสร่สพ่นญหม่ท่ฟ ทันสมัฬและโบเทใ” แต่ท่ฟน่าเสฟฬดาฬ ใมธ การฝรัผตัททานด้าน การผรพฌภใขธนในโทฬทฟ่เรฎทและแรนโม่แอ้ชาตพญดญนฌลก แต่การฝรัผ ฌใรนสร้านทานการฯลพตฬันโม่โฝโหน และดรเหมมธนท่าปะโฝโด้ โม่โกลมากเอราะตพดขั ดญนหลาฬเรม่ ธน ซภ่ นดร เหมม ธนปะขาด ใทามอร้ธมโฝเสฟฬทยกธฬ่าน ธนใ์กรธย รกพปขธนโทฬทฟ่เรพ่มขฬัผฝรัผตัทโฝแล้ทนัน้ มฟแน่นธน ส่ทนญหญ่เฝ็นธนใ์กรขนาดญหญ่ท่ฟมฟใทามอร้ธม และฯร ้ผรพหารมฟทพสัฬทัถน์กล้าทฟ่ปะลนทยนกัผฌธกาสญหม่ ๆ ทฟ่กาลัน เข้ามา แต่ท่ฟเหลมธส่ทนญหญ่ฬันโม่โฝโหน ฬพ่นธนใ์กรทฟ่เะ้ าแต่ รธใธฬใทามช่ ทฬเหลมธปากรัฐ หรมธนั่นผ่นแต่ฝัญหาซ้ าซาก ฌดฬโม่อฬาฬามธฬ่านเตฎมทฟ่ท่ฟปะช่ ทฬเหลมธตัทเธนก่ธน เฝ็นธะโร ทฟ่น่าห่ทนฬพ่นนัก เอราะใทามปรพนแล้ทภาใเธกชนญนทันนฟ้มฟ ถักฬภาอทฟ่ปะโฝโกลกท่า ทัน้ ญนด้านใทามใพดและการฝฏพผัตพ ขธนภาใรั ฐ มาก ดั น นั น้ ถ้ า แขนขาฬั น แขฎ น แรน สมธนฬั น ทานานโด้ดฟ ปนทพ่นธธกโฝญห้โกลทฟ่สยดด้ทฬตัทเธนกันเถธะ ทฟ่อรดธฬ่านนัน้ เอราะปากการฝระชย มทพชาการร่ทมกัผ ธฟ ก 20 ฝระเทถ (เขตเถรษฐกพ ป ) ฌดฬมฟ ฯร้ เ ชฟ่ ฬ ทชาญมา ผรรฬาฬญห้ ใ ทามรร้ ทั ้น ภาอญหญ่ (Macro) และภาอฬ่ ธ ฬ (Micro) ปากหลากหลาฬฝระเทถชัน้ น า ธาทพ เฬธรมนฟ สหราชธาณาปักร ปฟน เกาหลฟ และญฟ่ฝ่ย น ทัน้ ทฟ่ทานานด้าน การทานระผผฌใรนสร้ า นอม้น ฐานขธนธย ตสาหกรรม 4.0 ทานานเฝ็นทฟ่ฝรภกษา ทานานญนผรพษัทซธฮท์แทร์ชนั ้ นาขธน ฌลก และทฟ่เฝ็นสตาร์ทธัอ ฌดฬทฟ่ทยกในอร ดเชม่ธมฌฬนตรนกันมฟ 4 ใาสาใัญ ใมธ


1) ฯลพ ต ภาอญหม่ ญ นธนาใตทฟ่ เ ฝลฟ่ ฬ นแฝลนโฝ (Productivity in the Future) เร า ปะ ธธพ ผ าฬ ใ า ท่ า ฯลพตภาอธฬ่านโรญน Smart Factory หรมธ Smart Farm ทฟ่โม่มฟในทานาน มฟแต่หย่นฬนต์และระผผธัตฌนมัตพ 2) การฯลพตญนฬย ใธย ตสาหกรรม 4.0 ทฟ่เใรม่ธนปักร สามารถใยฬ กั ผ เใรม่ ธนปั กร ฌรนนานเชม่ ธมต่ ธ กัผ ฌรนนาน ใาสัน่ ซม้ธขธนลรกใ้าส่นต่ธฌดฬตรนถภนกระผทนการฯลพตและ การสัน่ ทัตถยดพผตรนโฝถภนซัออลาฬเธธร์ 3) การปัดการใทามรร้ภาฬญนธนใ์กร ทฟ่แรนนาน โม่ญช่ สพ่นปาเฝ็น แต่อนักนาน (Knowledge Worker) ทฟ่มฟ ใทามสามารถญนการใพด ทพ เใราะห์ และสร้ านสรรใ์ เฝ็ นทฟ่ ต้ธนการมากขภน้ 4) นทัตกรรมปากผรพษัทขนาดเลฎกแต่เชม่ธมฌฬนกัผ การลนทยนขธนผรพษัทขนาดญหญ่ ทาญห้ทยกใทามต้ธนการ โด้รัผการเตพมเตฎมธฬ่านทัท่ ถภน Mr. Soichiro Murata ฯร ้ เ ชฟ่ ฬ ทชาญชาทญฟ่ ฝ่ย น ปากผรพษัทฯร ้ญห้ผรพการซธฮต์แทร์ชม่ธดัน SAP และฬันเฝ็น หนภ่นญนผรพษัททฟ่มฟส่ทนฯลักดันแอลทฮธร์มธย ตสาหกรรม 4.0 ญนเฬธรมนฟ กล่าทท่า “นฌฬผาฬญหม่ขธนผรพษัทโม่โด้ ดาเนพน การเฉอาะญนเฬธรมนฟ เท่ า นัน้ หากแต่ ฬั นมฟ ส่ ท น ฯลั กดั น ญนภร มพ ภาใธม่ น ทั่ท ฌลก ธาทพ ญฟ่ ฝ่ย น สหรั ฐ ปฟ น และหลาฬฝระเทถญนเธเชฟฬ ซภ่ นฝั ปปย ผันสัดส่ทนราฬโด้หลัก โม่โด้มาปากการขาฬระผผ ERP แผผเดพม แต่มาปากระผผ ญหม่ ท่ฟ ต ธผสนธนและรธนรั ผ กั ผ ธย ตสาหกรรม 4.0 ทฟ่เรฟฬกท่า The New SAP (ฝระกธผด้ทฬ ระผผทพเใราะห์ ข้ ธ มร ล Analytics ชพ อ หน่ ท ฬ ใท า มป า HANA กา ร ญห้ ผ รพ ก ารใราทด์ และระผผ Mobile) เมม่ ธ ฝฟ 2010 เรามฟสัดส่ทนน้ธฬมาก แต่ญนฝฟ 2016 มฟสัดส่ทนมากกท่า ราฬโด้ปากฯลพตภัณฑ์หลักธฬ่าน ERP” ซภ่ น ใย ณ มย ราตะโด้ ชฟ้ ญ ห้ เ หฎ น ท่ า ในทั่ ท โฝมั ก ใพ ด ท่ า “ด้านตรนข้ามขธนดพปพทัล (Digital) ใมธ ธนาลฎธก (Analog) แต่ท่ฟ SAP ด้านตรนข้ามขธนดพปพทัล ใมธ กาฬภาอ (Physical) หรมธฌลกปรพนทฟ่ปัผต้ธนโด้ และ IoT หรมธ Internet of Thing เฝ็ น ตั ท เชม่ ธ มสธนสพ่ น เข้ า ด้ ท ฬกั น เฝ็ น การฯสมฯสาน ระหท่านฌลกปรพนและฌลกเสมมธน (IoT = Digital + Physical)” และด้ท ฬ IoT นฟ่ เธน ทาญห้ เราสามารถตรทปปัผ สถานะ ขธนสพ่นต่าน ๆ โด้ญนระฬะโกลและใาดการณ์ธนาใตโด้ (Track and Predict) ด้ ท ฬ ต้ น ทย นทฟ่ ต่ า มาก (Zero Marginal Cost) ญนทั น ทฟ ด้ ท ฬเทลาทฟ่ เ กม ธ ผเฝ็ น ถร น ฬ์ (Zero Time Lag) ญนขธผเขตทฟ่กท้านขทานธฬ่านโม่น่า เชม่ธ (Unlimited Scale) และเปาะลภกลนโฝญนราฬละเธฟฬด ขธนสพ่ น ๆ นั ้ น (Personalization) ซภ่ นรทมเรฟ ฬ กท่ า 5 แรนขัผเใลม่ธนสร่ดพปพทัล (The Five Forces of Digital)

ใยณมย ราตะ ฬันชฟ้ญห้เหฎนท่า “การเฝ็นฌรนนานธัปฉรพฬะ (Smart Factory) เท่ า นั ้ น โม่ เ อฟ ฬ นอธ ฌรนนานฯร ้ ฯ ลพ ต มากมาฬญนญฟ่ฝ่ย นทฟ่ทาโใเซน็ และฬกระดัผฝรัผเข้าสร่ฌรนนาน ธั ต ฌนมั ตพ ม านานนั ผ ทถทรรษ แต่ กฎ ฬั น โม่ ส ามารถสร้ า น ฯลกาโรโด้ดฟขนภ้ ญนขณะทฟ่ธยตสาหกรรม 4.0 ปะสร้านใยณใ่า ญหม่ญห้กัผลรกใ้า ฌดฬเชม่ ธมฌฬนฝลาฬ 2 ด้าน ขธนห่ทนฌซ่ ธย ฝทานเข้าด้ทฬกัน (End-to-End Processes) และสพ่นทฟ่เข้า มามฟส่ทนสาใัญญนการเชม่ ธมต่ธนฟ้ใมธ IoT และ IoP เขาโด้ ฬกตัทธฬ่านใทามสาเรฎปขธนผรพษัท Harley Davidson ทฟ่ สามารถทาการฯลพตแผผฬมดหฬย ่นและตธผสนธนกัผใทาม ต้ธนการเฉอาะทฟ่หลากหลาฬขธนลรกใ้าโด้ ทาญห้การฝรัผ ระผผการฯลพตปาก Mass Production ทฟ่มฟ Lead Time 21 ทัน เฝ็น Mass Customization ตธผสนธนต่ธใทาม ต้ธ นการทฟ่ หลากหลาฬโด้ ม ากขภ้น และมฟ Lead Time ลด เหลมธ 6 ทัน ธฟกทัน้ ฬันมฟต้นทยนลดลน 7%” Mr. David Sehyeon Baek ฯร ้เชฟ่ฬทชาญเกาหลฟ ทฟ่ มฟ ลฟ ล าการอร ดเฉฟ ฬ ผใม เขาโด้ ฬ ก 2 ฝระเดฎ น ส าใั ญ เกฟ่ ฬ ทกั ผ การด าเนพ น การเอม่ ธ ก้ า ทสร่ ธย ตสาหกรรม 4.0 ฝระเดฎนแรก ใมธ การทพเใราะห์ข้ธมร ลขนาดญหญ่ (Big Data Analytics) และฝระเดฎ น ทฟ่ ส ธน ใม ธ ฝั ญญาฝระดพ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence) ซภ่ น เ ข า โ ด้ ถ า ม ฯร ้ เ ข้ า ร่ ท ม ฝระชย มสั ม มนาท่ า “ใย ณ ป าโด้ โ หมท่ า ฝฟ ทฟ่ แ ล้ ท ญนทั น นฟ้ ใยณกาลันทาธะโร” ซภ่ นแน่นธนในโม่มฟฯร้เข้าร่ทมฝระชย มในญด ตธผโด้ ญใรปะโฝนั่นปา ฬกเท้นท่าปดผันทภกโท้ แต่กระนัน้ กฎ ในต้ ธ นโฝเฝพ ดฬ้ ธ นดร ธ ฬร ่ ดฟ แต่ ใ ธมอพ ท เตธร์ ส ามารถ ปดป าโด้ และผธกเราโด้ ญ นทั น ทฟ ท่ฟ เ ราต้ ธ นการรร้ ดั น นั ้น ถ้ า เราธฬ ากรร้ ธ ะโ ร แทนทฟ่ ปะถามใน น่ า ปะโฝ ถาม ใธมอพ ท เตธร์ ใ นปะโด้ ใ าตธผทฟ่ ถรกต้ ธ นและรทดเรฎ ท กท่ า แ ล ะ แ ท น ทฟ่ เ ร า ป ะ ผ ธ ก ญ ห้ ใ น ช่ ท ฬ ป ด ผั น ทภ ก ข้ ธ มร ล หรม ธป าสพ่ นต่ าน ๆ ญห้เ รา ปะดฟกท่า โหมถ้ าเราปะผัน ทภกมั น ด้ทฬใธมอพทเตธร์ ญนฉผั ผ หน้ า มาตพ ด ตามกั น ต่ ธ นะใรั ผ ท่ า “การมฟ เทใฌนฌลฬฟ เ ฝ็ น ส่ ท นหนภ่ น ขธนการท านาน และการญช้ ชฟ ทพ ต ช่ ทฬญห้ในสะดทกสผาฬขภ้นธฬ่านโร แต่ญนขณะเดฟฬทกันฬ่ธม มฟธันตราฬแธผแะนธฬร ่เช่ นกัน”

ภาพจาก : https://www.themanufacturer.com/wpcontent/uploads/ 2016/01/Industry_4_0.jpg http://www.exemplarybusiness.com/images/shutterstock_98250224s.jpg

11

icn


โม่ อ ลาด !! ทภ ก ข่ า วสารสาใั ญ ส่ ง ตร งถพ งปลาฬนผ้ ว ใภ ณ

@investorclub อผมอ์ @ หน้าชฟ่อ ID ด้วฬนะใะ

Add friends

IC จะส่งข่าวสารอัอเดท โปถพงใภณอฝกมากมาฬ

ตผ ด ตามกั น ต่ อ โปนะใะ ทฝ่ สาใั ญ . .. อฬ่ า ลฟ ม บอกต่ อ แ ล ะ แ น ะ นา เ อฟ่ อ น เ ข้ า ม า ด้ ว ฬ กั น น ะ ! !


สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ nuttapongw@ic.or.th

หลาฬต่ธหลาฬใรัน้ ทฝ่ผม้ประกธบการหรฟธนักธภ รกผจ ซฟ้ธขาฬสผนใ้าระหท่านประเทถต้ธนประสบอบเจธกับปั ญหา และธภ ปสรรใต่าน ๆ มากมาฬ ส่ทนหนพ่นนัน่ เป็นเอราะผม ้ซฟ้ธ และผม ้ขาฬสผนใ้าธาจโม่ทราบข้ธมม ล ราฬละเธฝฬด รทมถพน ขั ้น ตธนญนการด าเนผ น นานต่ า น ๆ ทฝ่ เ กฝ่ ฬ ทเนฟ่ ธ นกั บ เรฟ่ ธ น กฎหมาฬการใ้ า ระหท่ า นประเทถ จนท าญห้ เ กผ ด ใทาม ผผดอลาด สมญเสฝฬ จนบานราฬธาจถพนขัน้ ขาดทภนฬ่ธฬฬับ กันเลฬทฝเดฝฬท

ญนการท าสั ญ ญาซฟ้ ธ ขาฬสผ น ใ้ า ระหท่ า นประเทถ จะมฝสัญญาซฟ้ธขาฬสผนใ้าระหท่านประเทถเป็นนผตผกรรม หลัก และธาจมฝนผตผกรรมธฟ่นเข้ามาเกฝ่ฬทข้ธนด้ทฬ ธาทผ สัญญาขนส่น ฌดฬมฝการกาหนดเนฟ่ธนโขต่าน ๆ ญนการ ส่ น ขธนถพ น กั น ภาระใ่ า ญช้ จ่ า ฬ หรฟ ธ กรรมทผ ธฝ แ ละ กระบทนการส่นทฝ่ฝ่าฬหนพ่นฝ่ าฬญดต้ธนเป็นผม ้รับผผดชธบ หรฟธธาจมฝการประกันภัฬญนการขนส่นเอฟ่ธลดใทามเสฝ่ฬน ญนการเกผดปั ญหาตามมาภาฬหลัน

บรผษัททฝ่ดาเนผนธภ รกผจเกฝ่ ฬทกับการนาเข้า-ส่นธธก และมฝการตผดต่ธเจรจาทานการใ้าระหท่านประเทถ จาเป็น ธฬ่านฬผ่นทฝ่จะต้ธนทราบถพนหลักการเจรจารทมถพนการทา สัญญาต่าน ๆ เกฝ่ฬทกับการใ้า เอฟ่ธญห้สามารถดาเนผน ธภ รกผจโด้ธฬ่านสะดทก ราบรฟ่น และโม่ถมกเธารัดเธาเปรฝฬบ จากธฝ ก ฝ่ าฬ สผ่ น ส าใั ญ หนพ่ น ทฝ่ ใ ทรอผ จ ารณาและญห้ ใทามสาใัญธฬ่านรธบใธบนั่นใฟธ “การทาสัญญาซฟ้ธ ขาฬระหท่านประเทถ” ระหท่านกัน

การเกผดแห่นสัญญา สัญญาฬ่ธมเกผดขพ้นฌดฬการ ตกลนกันธฬ่านชัดแจ้นระหท่านผม ้ซฟ้ธและผม ้ขาฬ หรฟธฌดฬ การทาใ าเสนธและใาสนธนถม กต้ธ นตรนกั น หรฟธ ฌดฬ การกระท าขธนใม่ สั ญ ญาซพ่ นแสดนถพ น การฬธมรั บ ฌดฬปรผฬาฬ หรฟธมฝประเอณฝทานการใ้าญห้ถฟธท่ามฝสัญญา เช่ นท่านัน้ ทั ้นนฝ้โม่ท่าจะกระทาด้ทฬทาจา ลาฬลักษณ์ ธักษร หรฟธทานธผเลฎกทรธนผกส์ ส่ทนสถานทฝ่แ ละเทลา เกผดแห่นสัญญาจะเป็นสถานทฝ่ญดเทลาญดนัน้ ฬ่ธมเป็นโป ตามเจตนาทฝ่แ ท้จรผนขธนใม่สัญ ญา ญนกรณฝมฝข้ ธสนสั ฬ ญห้ถฟธท่าสถานทฝ่และเทลาทฝ่ใม่สัญญาลนนามญนเธกสาร แห่นสัญญาร่ทมกันเป็นสถานทฝ่และเทลาเกผดแห่นสัญญา แต่หากโม่มฝการลนนามร่ทมกันญห้ถฟธท่าสัญญานฝเ้ กผดขพ้น ณ สถานทฝ่ แ ละเทลาทฝ่ ใ าสนธนมฝ ผ ล ส่ ท นญนกรณฝ ทฝ่สัญญาเกผดฌดฬการกระทาขธนใม่สัญญา ซพ่ นแสดนถพน การฬธมรับฌดฬปรผฬาฬท่ามฝสัญญาผม กอันกัน ญห้ถฟธท่า สั ญ ญาเกผ ด ขพ้ น ณ สถานทฝ่ แ ละเทลาเมฟ่ ธ มฝ ก ารธั น ญด ธั น หนพ่ น ขพ้ น ธั น จะอพ น สั น นผ ษ ฐานโด้ ท่ า เป็ น การแสดน เจตนาสนธนรับ

สัญญาซฟ้ธขาฬระหท่านประเทถ หมาฬถพน สัญญา ซฟ้ธ ขาฬสผ น ใ้ า ทฝ่ผม้ ซฟ้ ธ สผ น ใ้ า และผม ้ ข าฬสผ น ใ้ า “ธฬม ่ ใ นละ ประเทถกัน” ฌดฬต้ธนมฝการเใลฟ่ธนฬ้าฬสผนใ้าจากประเทถ หนพ่ น โปฬั น ธฝ ก ประเทถหนพ่ น หรฟ ธ ต้ ธ นมฝ ก ารเใลฟ่ ธ นฬ้ า ฬ สผน ใ้ าข้ า มอรมแดนระหท่ า นประเทถ (Moving Goods Across National Borders) ดันนัน้ สัญญาซฟ้ธขาฬสผนใ้า ทฝ่ทาญนประเทถ แม้ผม้ซฟ้ธและผม ้ขาฬเป็นชาทต่านชาตผ แต่ถ้า โม่มฝการส่นสผนใ้าข้ามอรมแดนระหท่านประเทถแล้ท ฬ่ธม ถฟธท่าเป็นการซฟ้ธขาฬภาฬญนประเทถ

13

icn


เมฟ่ ธใม่กรณฝ โด้ แสดนเจตนาตรนกัน ท่า โด้มฝ สัญ ญา เกผดขพ้นระหท่านกันแล้ท สัญญาฬ่ธมเกผดขพ้นตามทฝ่ใม่กรณฝ ตกลนกันโด้ ถพนแม้ท่าฬันมฝข้ธสัญญาบานข้ธมผโด้ตกลนกัน กฎ ต าม เท้ น แต่ การบั น ใั บ ตามสั ญ ญานั ้น จะโม่ ส ามารถ กระทาโด้ จนกท่าจะตกลนกันญนข้ธนัน้ โด้เสฝ ฬก่ธน หรฟ ธ ใม่สัญญาฝ่ าฬญดฝ่ าฬหนพ่นจะโด้บธกกล่าทญห้ธฝกฝ่ าฬหนพ่น ทราบโท้ ก่ธ นแล้ ท ท่ า สั ญ ญาจะโม่ เ กผ ด ขพ้ น จนกท่ า จะโด้ ตกลนกันญนข้ธสัญญานัน้ แล้ท

ทัน้ นฝฬ้ ันมฝข้ธมม ลต่าน ๆ ธฝกมากมาฬเกฝ่ฬทกับการทา สั ญ ญาหรฟ ธ กฎหมาฬส าหรั บ การใ้ า ระหท่ า นประเทถ ทฝ่ ผม้ ป ระกธบการทฝ่ ต้ ธ นตผ ด ต่ ธ ประสานนานฌดฬตรน โม่ ท่ า จะเป็ น ผม ้ ซฟ้ ธ หรฟ ธ ผม ้ ข าฬสผ น ใ้ า ข้ า มชาตผ ต้ ธ นถพ ก ษา และทาใทามเข้าญจญห้ถ่ธนแท้ เอฟ่ธป้ ธนกันการเกผดปั ญหาขพ้น ภาฬหลั น โด้ ทั ้น นฝ้ส มาใมสฌมสรนั กลนทภ น จะจั ด บรรฬาฬ ญนหัทข้ธ “กฎหมาฬการใ้าระหท่านประเทถ” ญนทันทฝ่ 29-30 สผน หาใม 2560 เทลา 09.00-16.00 น. ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟ ธ น กรภ น เทอฯ สนญจสามารถสธบถามข้ ธ มม ล เอผ่มเตผมโด้ท่ฝ ฌทร 0 2936 1429 ต่ธ 206 (ใภณกาญจนา) หรฟธ ต่ธ 210 (ใภณถถผนทร์ชล)

ทฝ่มา : http://www.stou.ac.th/schools/slw/upload/40205-12.pdf http://elib.coj.go.th/managecourt/data/e11_70.pdf

สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

กฎหมาฬ

การใ้าระหท่านประเทถ ทันทฝ่ 29-30 สผนหาใม 2560 เทลา 08.30-16.00 น. ณ ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

ใทามเสฝ่ฬนญนการทา และการป้ธนกัน

(L/C Fraud & Protection)

L/C

ทันธันใารทฝ่ 22 สผนหาใม 2560 เทลา 8.30-16.00 น. ณ ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ icn

14

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 206, 210


สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

การญช้ สผ ท ธผ อผ เ ถษทานภาษฝ ถภ ล กากร ภาฬญต้ใทามตกลนการใ้าสผนใ้าธาเซฝฬน

(ATIGA Form D) และใทามตกลนเขตการใ้าเสรฝธาเซฝฬน-จฝน

(ACFTA Form E) หัทข้ธการสัมมนา

ทันเสาร์ท่ฝ 26 สผนหาใม 2560 เทลา 09.00 – 16.00 น. ฌรนแรม ธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ (ถนนทผภาทดฝรันสผต)

• การญช้ สผทธผอผเถษทานภาษฝ ถภลกากรภาฬญต้ใทาม ตกลนการใ้าสผนใ้าธาเซฝฬน (ATIGA Form D) และใทามตกลนเขตการใ้าเสรฝธาเซฝฬน-จฝน (ACFTA Form E) • ข้ธอพนรม้อพนระทันญนการญช้ Form D และ Form E • หลักเกณฑ์การโด้รับสผทธผอผเถษทานภาษฝ ถลภ กากร ภาฬญต้ใทามตกลน ATIGA (Form D) และ ACFTA (Form E) • เกณฑ์ถผ่นกาเนผดสผนใ้าภาฬญต้ใทามตกลน ATIGA (Form D) และ ACFTA (Form E) • เธกสารรับรธนถผ่นกาเนผดสผนใ้าและการระบภ เกณฑ์ ถผ่นกาเนผดสผนใ้าภาฬญต้ใทามตกลน ATIGA (Form D) และ ACFTA (Form E) • การตรทจสธบเธกสารรับรธนถผ่นกาเนผดสผนใ้า ภาฬญต้ใทามตกลนการใ้าสผนใ้าธาเซฝฬน (ATIGA Form D) และ ใทามตกลนเขตการใ้าเสรฝ ธาเซฝฬน-จฝน ACFTA (Form E) • ปั ญหาการญช้ สผทธผอผเถษทานภาษฝ ถลภ กากรภาฬญต้ ใทามตกลน ATIGA (Form D) และ ACFTA (Form E)

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม

ทผทฬากรจากกรมถภลกากร เหมาะสาหรับ เจ้าขธนกผจการ ผม ้บรผหาร ผม ้จัดการ ผม ้รับผผดชธบฝ่ าฬ ต่านประเทถ ฝ่ าฬนาเข้า – ส่นธธก ผม ้ท่ฝต้ธนดาเนผนอผธฝการ กับกรมถภลกากร และผม ้ท่สฝ นญจทัท่ โป

ธัตราใ่าสัมมนา ประเภท

ธัตราใ่าสัมมนา

สมาชผก

3,210

บภ ใใลทัท่ โป

4,280

อัตรานีร้ วมค่ าเอกสาร อาหารว่ าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%

แผนกฝพ กธบรมและบรผการนักลนทภน  0 2936 1429 ต่ธ 210 (ใภณถถผ นทร์ชล), 206 (ใภณกาญจนา) ฌทรสาร 0 2936 1441-2

E-mail: sasinchonk@ic.or.th, kanjanac@ic.or.th หรฟธ www.ic.or.th


มฬย รฟฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

<<สมาใมสฌมสรนักลนทยนปัดกพปกรรม IC Site Visit ผรพษัท โธธาร์อฟ ซฟ ปากัด (มหาชน) ณ สานักนานญหญ่ ป.ระฬธน เมม่ธทันทฟ่ 27 มพถยนาฬน 2560 ทฟ่ผ่านมา ฌดฬโด้รัผการ ต้ธนรัผปากผร ้ผรพหารขธนผรพษัท อร้ธมนาชมทพดฟทัถน์และการผรรฬาฬเกฟ่ฬทกัผฝระทัตพ และการเตพผฌตขธนโธธาร์อฟซฟ รทมถภนการดาเนพนนานด้านกระผทนการผรพหารปัดการ การใทผใยมใยณภาอการผลพต และแนททานญนการทา CSR เอม่ธสันใมทฟ่ฬั่นฬมนญนแผผ โธธาร์อฟซฟ ปากนัน้ ผร ้ผรพหารและเป้าหน้าทฟ่โด้นาใณะถภ กษาดรนานเฬฟ่ฬมชม Plant ต่าน ๆ รธผฌรนนาน รทมถภนท่าเรมธ IRPC ฌดฬมฟเป้าหน้าทฟ่ขธนผรพษัทโด้ญห้ข้ธมร ลการดาเนพนนาน แนททานการอัฒนาธย ตสาหกรรมฝพ ฌตรเใมฟ รทมทัน้ ใทามฝลธดภัฬญนด้านต่าน ๆ ทฟ่เฝ็น ฝระฌฬชน์ต่ธผร ้ฝระกธผการทฟ่เข้าเฬฟ่ฬมชมเฝ็นธฬ่านมาก

<<สมาใมสฌมสรนักลนทยนปัดสัมมนา IC Talk’60 on Tour ป.ชลผย รฟ เรม่ ธ น “ฬกระดั ผ ใทามฝลธดภั ฬ ญนฌรนนาน กรณฟ ถภ กษา ผรพ ษั ท บธนด้ า ธธฌต้ ฌ มผพ ล ป ากั ด ” เมม่ธทันอย ธทฟ่ 12 กรกฎาใม 2560 เทลา 13.00-16.30 น. ณ ห้ ธนเสมฎ ด ฌรนแรม เใฝราชา ถรฟ ราชา ป.ชลผย รฟ ฌดฬเนม้ธหาขธนการสัมมนามย ่นเน้นด้านการสร้านใทาม ฝลธดภั ฬ ญนการท านาน เอม่ ธ ญห้ ธ นใ์ ก รตระหนั ก และ เหฎนใทามสาใัญขธนทัน้ ชฟ ทพ ตและทรัอฬ์สพน ฌดฬเฉอาะ ญนระผผหรม ธ กระผทนการผลพ ต ทฟ่ ต้ ธนญห้ ข้ ธมร ล สร้ าน ใทามรร้ และใทามเข้าญปทฟ่ถรกต้ธน เอม่ธลดฌธกาสทฟ่ปะเกพด ธันตราฬ ฌดฬโด้รัผเกฟฬรตพปาก ใยณทพรัตน์ นพฌใรธานนท์ Section Manager (Safety Officer) และเป้ าหน้ าทฟ่ ใทามฝลธดภั ฬ ญนการท านานดฟ เ ด่ น (ระดั ผ ฝระเทถ) เฝ็ นทพ ท ฬากรผรรฬาฬเกฟ่ ฬ ทกั ผ แนทใพ ด ด้ า นใทาม ฝลธดภัฬ ธาชฟ ทธนามัฬ, แนทใพดการฝฏพผัตพและผทผาท หน้าทฟ่ขธนเป้าหน้าทฟ่ใทามฝลธดภัฬทยกระดัผ, กพปกรรม ส่นเสรพมใทามฝลธดภัฬและสภาอแทดล้ธมญนการทานาน ท าญห้ ส ามารถสร้ านใทามเข้ า ญปญห้ ผร้ เ ข้ า ธผรมญนการ โฝฝรั ผ ญช้ ญ นการท านานโด้ ธ ฬ่ า นมฟ ฝ ระสพ ท ธพ ภ าอและ ลดปานทนธย ผัตพเหตยลนโด้ Supported by:

icn

16


<<สมาใมสฌมสรนั กลนทยนปั ดฝภ กธผรมภาฬญน เรม่ธ น “สพท ธพ ฝระฌฬชน์ BOI ญช้ ธฬ่านโรญห้ถรกต้ธน” ณ ห้ธน Auditorium ผรพ ษั ท เธสซฟ ปฟ เใมพ ใ ธลส์ ป ากั ด ป.ระฬธน เมม่ ธ ทั น ทฟ่ 29 มพถยนาฬน 2560 ฌดฬโด้รัผการต้ธนรัผปาก ใยณชาตรฟ ชม่ นชมสกยล ผร ้ ธ านทฬการส านั ก นานอั ฒ นาธฬ่ า นฬั่น ฬม น เฝ็ น ผร ้ ก ล่ า ท ต้ธนรัผทพทฬากร ใยณทันทนา ทาตาล และ ใยณกฤษณา แซ่ เบ้ น นั ก ทพ ช าการส่ น เสรพ ม การลนทย น ช านาญการ ส านั ก นาน ใณะกรรมการส่ น เสรพ ม การลนทย น ส าหรั ผ หั ท ข้ ธ ญนการ ผรรฬาฬฝระกธผด้ทฬเนมธ้ หาเกฟ่ฬทกัผสพทธพฝระฌฬชน์ทาน BOI ทฟ่ ผ รพ ษั ทโด้ รั ผ ธาทพ นฌฬผาฬ ส่ น เสรพ ม การลนทย น ขธน ส านั ก นานฯ, ข้ ธ ใทรรร้ แ ละการญช้ สพ ท ธพ ฝ ระฌฬชน์ ต ามผั ต ร ส่ น เสรพ ม ขธนผรพ ษั ท , ขั ้น ตธนและทพ ธฟ ก ารญช้ สพ ท ธพ ฝ ระฌฬชน์ เกฟ่ฬทกัผเใรม่ธนปักรและธย ฝกรณ์ตามผัตรส่นเสรพมขธนผรพษัท, การแก้โขฌใรนการและการขธเฝพ ดดาเนพนการ, ทพธฟฝฏพผัตพตาม เนม่ธนโขข้ธกาหนด, ข้ธอภน ระทัน การญช้ สพทธพฯและผทลนฌทษ ขธน BOI (Walk Through Check List), การญช้ สพทธพฬกเท้น ภาษฟ เ นพ น โด้ นพ ตพ ผย ใใล และระผผ e-Tax ฌดฬมฟ ผร้ เ ข้ า ร่ ท ม สัมมนากท่า 80 ท่าน ทฟ่โด้รั ผทราผเกฟ่ฬทกั ผนฌฬผาฬ และ ข้ธกาหนดขธนผร ้ทฟ่โด้รัผส่นเสรพมการลนทยนโด้เฝ็นธฬ่านดฟ และ สามารถนาโฝดาเนพนนานโด้ธฬ่านมฟฝระสพทธพภาอสรนสยด <<สมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น ปั ด สั ม มนา เรม่ ธ น “ทั ก ษะส าใั ญ ส า ห รั ผ ผร ้ ปั ด ก าร ฬย ใ ญ ห ม่ ( Essential Skills for Modern Managers)” เมม่ธทันทฟ่ 18 กรกฎาใม 2560 ฌรนแรม ผลพสตัน สยทรรณ อาร์ใ ทพ ท ฌดฬมฟ ใย ณธเนถ เใรมธฌสภณ ทพ ทฬากร ผร ้ เ ชฟ่ ฬ ทชาญด้ า นการอั ฒ นาทั ก ษะภาทะผร ้ น า ญห้ เ กฟ ฬ รตพ เ ฝ็ น ทพทฬากรผรรฬาฬเอม่ธญห้ใทามรร้เกฟ่ฬทกัผถักฬภาอ, ภาทะผร ้นา, ทัถนใตพ EQ และผทผาทหน้าทฟ่ใทามรัผผพดชธผขธนผร ้นา, การ ญช้ ถพ ลฝะญนการสม่ธสารเอม่ธ ปร นญปในญห้ ทานานเฝ็น ทฟมธฬ่านเตฎ ม ถั ก ฬภาอ และเฝพ ดฌธกาสญห้ ผร้ เ ข้ า ร่ ท มสั ม มนาโด้ ซ ั ก ถาม ญนกรณฟถภกษาต่าน ๆ ธฬ่านเฝ็นกันเธน

17 icn


ยินดีต้อนรับ

คุณวีรพงษ์ ศิริวัน

ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน

เมม่ธทันทฟ่ 17 กรกฎาใม 2560 ผร ้ผรพหารและอนักนาน สมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น ร่ ท มต้ ธ นรั ผ ใย ณ ทฟ ร อนษ์ ถพ รพ ทั น ญนฌธกาสเข้ า รั ผ ต าแหน่ น ผร ้ ปั ด การสมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น ฌดฬมฟ ใยณทนกรต ฌฬธานัก หัทหน้าฝ่ าฬเทใฌนฌลฬฟสารสนเทถ เฝ็นตัทแทนอนักนานสมาใมมธผดธกโม้ และกล่าทแสดนใทาม ฬพนดฟต้ธนรัผอร้ธมถ่าฬภาอร่ทมกันธฬ่านธผธย ่น ธดฟต - ผร ้ช่ทฬผร ้ธานทฬการ สานักนานทฟ่ฝรภกษาด้านเถรษฐกพปการลนทยน ณ นใรซพดนฟฬ์ ฝระเทถธธสเตรเลฟฬ - ผร ้ธานทฬการสานักนานเถรษฐกพปการลนทยน ณ นใรลธสแธนเปลพส ฝระเทถสหรัฐธเมรพกา - ผร ้ธานทฬการถรนฬ์เถรษฐกพปการลนทยนภาใทฟ่ 2 (ป.นใรราชสฟมา)

“แอนดธร่า ” เใรม่ธนฝระดัผแผรนด์ดันสัญชาตพเดนมาร์ก ห่ทนญฬเดฎกโทฬ ร่ทมอัฒนาฝรัผฝรย นถรนฬ์อัฒนาเดฎกเลฎกทัดกพน่ แก้ท <<เมม่ ธ เ รฎ ท ๆ นฟ้ ผ รพ ษั ท แ อ น ด ธ ร่ า ฌ อ ร ดั ก ชั่ น ป ากั ด ผร ้ ผ ลพ ต เใรม่ ธ นฝระดั ผ ธั ญ มณฟ ร าฬญหญ่ ทฟ่ สย ด ญนฌลก ฌดฬผลพ ต เใรม่ ธ นฝระดั ผ ญห้ กั ผ แผรนด์ “แอนดธร่า” ปากเดนมาร์ก โด้ปัดกพปกรรมฝรัผฝรย นถรนฬ์อัฒนา เดฎกเลฎกญนอม้นทฟ่ชยมชนญกล้เใฟฬนกัผฌรนนาน เอม่ธเฝ็นการตธผแทนชย มชนและ สั น ใมโทฬ ธฟ ก ทั ้น ฬั น สนั ผ สนย น และฝลร ก ฝั น ญห้ อ นั ก นานแอนดธร่ า ทย ก ใน มฟปพตสานภกญนการช่ ทฬเหลมธสันใมและรักษาสพ่นแทดล้ธม เอม่ ธสร้านใทาม ฬั่น ฬม น ญห้เ กพ ด ขภ้นญนชย มชนธฬ่ า น ฌดฬ มร. นฟ ลส์ เบแลนเดธร์ รธนฝระธาน ธาทย ฌสด้านการผลพต และกรรมการผร ้ปัดการ นาทฟมผร ้ผรพหารและอนักนาน ปพตธาสากท่า 50 ใน ร่ทมกันทาสฟเใรม่ธนเล่น รัท้ ฌรนเรฟฬน ซ่ ธมหลันใา และ ฝลรกผักสทนใรัทเอม่ธธาหารกลานทันญห้กัผน้ธน ๆ ณ ถรนฬ์อัฒนาเดฎกเลฎก ทัดกพ่นแก้ท ธ.ผานอลฟ ป.สมย ทรฝราการ รทมทัน้ ปัดกพปกรรมซย ้ มเกม แปก ขธนขทั ญ เลฟ้ฬ นธาหาร และแปกโธถกรฟ ม ญห้ แ ก่ เ ดฎ ก ๆ ฌดฬผรรฬากาถ เตฎมเฝฟ่ ฬมโฝด้ทฬรธฬฬพม้ และใทามธพม่ ธกธพม่ ญป icn

18


eMT ONLINE – COUNTER SERVICE

1. ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร 2. ขอแก้ไขการขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร 3. ขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร แบบปกติ / ขอคืน อากร / ขอถอนการใช้ธนาคารค้้าประกัน / สั่งปล่อยน้ากลับจากส่งซ่อม / คืนอากรจากส่ง ซ่อม (ค้าร้อง/อินวอยซ์) 4. ขอ อนุ ญา ตผ่ อน ผั น ใ ช้ ธ นา คา รค้้ าประ กั น เครื่องจักร (ค้าร้อง/อินวอยซ์) 5. ขออนุญาตขยายระยะเวลาค้้าประกันเครื่องจักร (ค้าร้อง) 6. ขออนุ ญ าตส่ ง คื น –ส่ ง ซ่ อ มเครื่ อ งจั ก รออกไป ต่างประเทศ (ค้าร้อง/อินวอยซ์) 7. ขออนุมัติยกเลิก (ค้าร้อง) 8. ขออนุมัติออกเอกสารเรียกเก็บภาษีอากร (ค้าร้อง)

0 2936 1429 ต่อ 314 - 315 e-mail: counterservice@ic.or.th www.ic.or.th


ขจัด ความกังวล ชีวิตที่ไร้ขวากหนาม

เส้าหลิน

"นผ่ น สนบ สฬบใทามเใลฟ่ ธ นโหท" ประฌฬในฝ้ โ ม่ ญ ช่ ใาอม ดทฝ่ มฝธ ฬม ่เ อฝฬ นญนหนัน กาลันภาฬญน หากแต่ สะท้ธ นถพ น การเฯชผ ญ หน้ า กั บ เหตภ ก ารณ์ ญ นบานสภาทะทฝ่ โ ม่ ธ าจ ใาดการณ์โด้ หรฟธเกผดปั ญหาทฝ่นธกเหนฟธใทามใาดหมาฬ ทฝ่เข้ามาญนการญช้ ชฝทผตประจาทันรทมถพนญนการทานาน การทฝ่ เราโด้ธฬม ่นผ่น ๆ เอฟ่ธญห้โด้ตรพกตรธน “ถฟธเป็นการหฬภ ดชาร์จ แบตเอผม่ อลัน” หลาฬใรัน้ ญนการใผดทบททน กลับกลาฬเป็นทาญห้เกผด ใทามกั น ทลมากขพ้ น ญนจผ ต ญจ ท่ า จะท าธฬ่ า นโร ฉั น เหนา เใท้นใท้าน ธ้านท้าน เปล่าเปลฝ่ฬท จนบานใรัน้ ใภณลฟมใาท่า “เดฝ๋ฬทมันกฎฯ่านโป” มฝขพ้น ฬ่ธ มมฝล น ใทามกั น ทลกฎเ ช่ นกัน ญนทานธรรมชาตผการฌใจรขธนดทนธาทผตฬ์ทาญห้เกผด เทลาเช้ า กลานทัน เฬฎน มนภษฬ์กฎมฝใทามใผดเป็นสผ่นทฝ่หมภ นทน ญนสมธน ก่ ธ ญห้ เ กผ ด ใทามใผ ด ทั ้ น ด้ า นบทกและด้ า นลบ ใทามเใรฝฬดและใทามกันทล แต่ทาธฬ่านโรญห้ “ใทามกันทล เหล่ า นั ้น น้ ธ ฬลน” ซพ่ น มฝ เ ทในผ ใ ญนการก าจั ด ใทามกั น ทล ด้ทฬกัน 7 ทผธฝ ใฟธ 1) ใทร... “ธฬ่าทผตกจรผต” โม่ใทรตัน้ ใาถามท่า “ถ้าหาก....?” เอราะขณะธฬม ่ ญนสภาทะทผตกกันทล เรามักใผดญนแน่ลบเสมธ ๆ ซพ่ นทาญห้เกผด ธาการทผตกจรผตตามมา ดันนัน้ จพนโม่ใทรเสฝฬเทลาญนการ ใาดเดาล่ทนหน้ากับเรฟ่ธนทฝ่ฬันโม่เกผดขพน้ icn 20

2) ธฬ่า... “เกฎบกดใทามทผตกกันทล” เมฟ่ ธ เรผ่ ม รม้ สพ ก ทผ ต กกั น ทลญนบานเรฟ่ ธ น ธฬ่ า อฬาฬามต่ธ สม้หรฟ ธะฟ นทฝ่จ ะโม่เกฎ บมัน มาใผด เอราะเมฟ่ ธ อฬาฬามกดโท้ ทฝ่สภดแล้ ทมันจะกระเด้น กลับเข้ ามาแรน ฬผ่นกท่าเดผม ทผ ธฝ ท่ฝ ใ ทรท า ใฟ ธ เฯชผ ญ หน้ า กั บ มั น ด้ ท ฬการ เะ้ ามธนและรับรม้ แต่โม่เธาญจเข้าโปฯม กอัน หรฟธเธาจผตเข้า โปปรภ นแต่น และข้ามฯ่านโปด้ทฬการทากผจกรรมธฟ่น ๆ ทฝ่เ ป็ นประฌฬชน์ แ ละช่ ทฬญห้ ญจเบผกบาน เช่ น รดน ้าต้ น โม้ ญห้ธาหารสัตท์ ฯลฯ ธฬ่าธฬม ่กับธารมณ์ด้านลบ ธารมณ์ ด้ า นลบทฝ่ เ กผ ด ขพ้ น ธาทผ ใทามกระทน กระทาฬ ใทามเถร้ า ฌถก ใทามฌกรธ ใทามรม้ สพ ก ฯผ ด ใทามละธาฬญจ หรฟธแม้แต่ธาการทฝ่เกผดขพ้นทานร่านกาฬ เช่ น ใทามเหนฟ่ ธฬล้ า ใทามเจฎ บปทด เหล่า นฝ้ล้ ทนเป็ น ตัทเร่นญห้ใทามทผตกกันทลเอผ่มมากขพน้ หากโม่ ธ าจหฬภ ดฬั ้น ใทามทผ ต กกั น ทลญห้ เ กผ ด ขพ้น โด้ ธฬ่านน้ธฬทฝ่สภด อฬาฬามธฬ่าญห้มันเกผดขพ้นญนช่ ทนทฝ่ใภณ ธฬม ่ ญ นสภาอธารมณ์ แ ฬ่ ๆ เอราะใทามรภ น แรนจะฬผ่ น เอผม่ ขพน้ และฬากทฝ่จะใทบใภมโท้โด้ 3) ใผดท่า... “ทภกปั ญหามฝทานแก้” เมฟ่ธมฝเรฟ่ธนฬภ ่นฬากทฝ่เป็นปั ญหาเกผดขพ้น ในทั่ทโป มักทผตกกันทล ส่นฯลญห้การแก้โขปั ญหาโร้ประสผทธผภาอ เหมฟธนเส้นฯมบันภมเขา มธนข้ามการจัดการทฝ่เรฝฬบน่าฬ ฉะนัน้ “ธฬ่าเธาแต่กันทล นั่นจมกธนทภกข์” แต่ ต้ธนระลพกเสมธท่า “ทภกปั ญหามฝทานแก้” และใทรใผดหา หนทานแก้โขปั ญหาจะดฝกท่า


4) ลบ... “ใทามกันทลธธกจากสมธน” บ่ ธ ฬใรั ้น ทฝ่ ใ ทามทผ ต กกั น ทลธาจท าญห้ น ธน โม่หลับ เอราะสมธนมัทแต่ใรภ ่นใผดถพนปั ญหาและหนทาน แก้ โ ข จนกระทั่ น ร่ า นกาฬธฬม ่ ญ นสภาอธผ ด ฌรฬ เอราะ อักฯ่ธนโม่เอฝฬนอธ

ทผธฝหนพ่นทานจผตทผทฬาระบภ ท่า “ลธนเตรฝฬมปากกา และกระดาษโท้บนหัทเตฝฬน เมฟ่ธรม้สพกนธนโม่หลับ ญห้เขฝฬน สผ่ น ทฝ่ ต้ ธ นท าญนทั น รภ ่ น ขพ้ น รทมถพ น เรฟ่ ธ นทฝ่ ทผ ต กกั น ทล” การกระทาเช่ นนฝ้เปรฝฬบเสมฟธนการหฬผบใทามกันทลธธก จากสมธนมาทานโท้ข้านนธก ซพ่ นจะช่ ทฬญห้หลับโด้น่าฬขพน้ 5) ต้ธน... “ธฬม ่กับปั จจภ บันขณะ” การญช้ เ ทลาหมกมภ ่ น เะ้ า กั น ทลกั บ สผ่ น ทฝ่ ฬั น โม่เกผดขพ้นญนธนาใต ทาญห้เหลฟธเทลาน้ธฬลนกับใทามสภข ทฝ่เกผดขพน้ ณ ปั จจภ บัน ดันนัน้ ธฬ่าจดจ่ธธฬม ่กับเรฟ่ธนทฝ่เป็น กั น ทล ขธญห้ ฌ ฮกั ส ญนสผ่ น ทฝ่ ก าลั น ท าธฬม ่ ญ นเทลานั ้น เช่ น ดม ฌ ทรทั ถ น์ ธ่ า นหนั น สฟ ธ ท าสทน ฯลฯ ซพ่ น จะท าญห้ ลฟ ม ใทามทผตกกันทลโปโด้บ้าน

6) ลธน... ”แบ่นเทลาจัดการเรฟ่ธนทฝ่กันทล” ญนเมฟ่ ธ มฝ สผ่ น ทฝ่ ฬั น ต้ ธ นใรภ ่ น ใผ ด เป็ น กั น ทล ใทร หาทานรับมฟธกับมันธฬ่านชาญฉลาด ด้ทฬการแบ่นเทลา ญห้กับเรฟ่ธนนัน้ ๆ ฌดฬเฉอาะ เช่ น ธาจญห้เทลา 1 ชม. หลันเลผกนาน เอฟ่ธจัดการกับปั ญหา ส่ทนจะแก้โขสาเรฎจ หรฟ ธ โม่ นั ้น เมฟ่ ธ ใรบเทลาทฝ่ ก าหนดโท้ แ ล้ ท กฎ ใ ทรหฬภ ด และอาตัท เธนธธกจากสถานการณ์ นัน้ แล้ ทกลั บบ้ า น ธาบนา้ อักฯ่ธนญห้ใลาฬใทามกันทล ทันรภ ่นขพ้นใ่ธฬหา หนทานญหม่แก้โขกันต่ธโป 7) อฬาฬาม... “ธฬ่าหลธกตัทเธน” หากใภ ณ เป็ น ในขฝ้ กั น ทล มฝ แ นทฌน้ ม จะหลธก ตั ท เธนท่ า “ทฝ่ กัน ทลญจเอราะกาลั น ใผ ด หาทผ ธฝจั ด การกั บ ปั ญหา” ซพ่ นญนใทามเป็นจรผน ใทามทผตกกันทลโม่โด้ช่ทฬญห้ จัดการปั ญหาธฬ่านโด้ฯล แต่ญนทานตรนกันข้าม กลับส่นฯลร้าฬญห้มากกท่า เอราะทภ ก ใรั ้ น ทฝ่ ใภ ณ เกผ ด ใทามกั น ทล ใทามเใรฝ ฬ ด กฎจะตามมาตผด ๆ และเจ้าใทามเใรฝฬดนฝ่เธนทฝ่เป็นบ่ธเกผด ขธนสารอัดฌรใร้าฬ แม้การจัดการกับใทามกันทลเป็นสผ่นทฝ่โม่น่าฬนัก หากเราใผดเอฝฬนท่า “เป็นโปโม่โด้”, “ฬันเป็นเหมฟธนเดผม”, “อฬาฬามโปกฎเปล่าประฌฬชน์” สผ่นเหล่านฝ้จะเกผดขพ้นกับท่าน จรผน แต่ถ้าท่านเลฟธกทฝ่จะจับใทามกันทลญห้ธฬม ่หมัด “ใทร ธฬ่าใผดญนทานลบ ต้ธนลธนอฬาฬาม” ฯลลัอธ์ท่ดฝ ฝในเกผด แก่ท่านญนโม่ช้า ธ้านธผน: จาก นผตฬสารธรรมลฝลา ฉบับทฝ่ 143 อฤถจผกาฬน 2555 ฌดฬ ประกาฬรภ ้น ภาอจาก : http://www.zastavki.com/pictures/originals/2015/Backgrounds_ Thorn_on_a_white_background_102290_.jpg

FAQ 108 คาถามกับงานส่งเสริมการลงทุน www.faq108.co.th

แหล่งรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับงานส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ ในรูปแบบกระดานสนทนา ข้อมูลการติดต่องาน BOI และ IC แจ้งข้อมูล ข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 21 icn


พระราชดารั ส ของพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖

“การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสาคัญ ประจาตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ ๓ ข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้น เป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กัน ทั้ง ๒ ทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรม จาเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า เป็นวินัย สามัคคี และหน้าที่ดี คือ ปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรม” มฬุ รฬี ์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

ที่มา>> http://www.cca.chula.ac.th/protocol/organizations-individuals.html?start=1

สมาใมสโมสรนักลงทุนขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

เจาะลึกการตีใวาม ISBP.745E

(INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE)

สาหรับการตรวจเอกสารส่งออกและนาเข้า

ภาฬใต้เลตเตอร์ออฮเใรดิต

วันอฤหัสบดีท่ี 10 สิงหาใม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โรงแรมอมารี ดอนเมื อ ง กรุ งเทอฯ สอบถามข้ อ มู ล เอิ่ ม เติ ม โทร 0 2936 1429 ต่ อ 206, 210 โทรสาร 0 2936 1442

สมัใรสมาชิก จดหมาฬข่าว ICN ใลิก www.ic.or.th โดฬโม่เสีฬใ่าใช้จ่าฬ

สอบถามข้อมู ลเอิ่มเติม โทร 0 2936 1429 ต่อ 209, 211 โทรสาร 0 2936 1529 icn

22


สมาใมสโมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

บัญญัตผ

10

ประการ

สาหรั บ การทผ เ ใราะห์ ห าสาเหตภ ท่ฝ แ ท้ จ รผ น ทั น ทฝ่ 31 สผ น หาใม 2560 เทลา 8.30-16.00 น. โรนแรม ธมารฝ ดธนเมฟ ธ น กรภ นเทอฯ (ถนนทผภาทดฝรนั สผต) หัทข้ธการสัมมนา • กระบทนการแก้โขปั ญหาในลักษณะต่าน ๆ • ประเภทปั ญหาและการเลฟธกใช้ เใรฟ่ธนมฟธ ในการทผเใราะห์สาเหตภท่เฝ หมาะสม • บัญญัตผ 10 ประการสาหรับการทผเใราะห์ หาสาเหตภท่แฝ ท้จรผน • การใ้นหาใทามเป็นจรผนด้ทฬหลัก 5 จรผน • Workshop

เหมาะสาหรับ ผม ้บรผหาร ผม ้จัดการ*หัทหน้าฝ่ าฬ/ หัทหน้าแผนก และผม ้ท่สฝ นใจทัท่ โป

ใภณกาอล กผจชระภมมผ ทผทฬากรทฝ่ปรพกษาด้านบรผหารการผลผต

ธัตราใ่าสัมมนา ประเภท

ธัตราใ่า สัมมนา

Early Bird สมัใรและชาระเนผน ก่ธนทันทฝ่ 11 ส.ใ.60

สมาชผก

4,066

3,745

บภ ใใลทัท่ โป

5,136

4,815

อัตรานีร้ วมค่ าเอกสาร อาหารว่ าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม แผนกฝพ กธบรมและบรผการนักลนทภน  0 2936 1429 ต่ธ 210 (ใภณถถผ นทร์ชล), 206 (ใภณกาญจนา) โทรสาร 0 2936 1441-2

E-mail: sasinchonk@ic.or.th, kanjanac@ic.or.th หรฟธ www.ic.or.th


สมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น บรผ ก ารจั ด หลั ก สม ต ร

IN-HOUSE TRAINING  ประหฬัดใ่าญช้ จ่าฬ  ดฝโซน์เนฟธ้ หาเฉอาะธนใ์กร แนะนาหลักสมตรด้านการส่นเสรผมการลนทภน ชฟ่ธหลักสมตร

จานทน (ทัน)

ใ่าธรรมเนฝฬมการจัดฝพ กธบรม

25 ท่าน

35 ท่าน

1 ข้ธใทรรม้เกฝ่ฬทกับการส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

2 ทผธฝการขธเปผ ดดาเนผนการ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

3 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับเใรฟ่ธนจักรและธภ ปกรณ์ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

4 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับส่ทนสมญเสฝฬทัตถภดผบ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1/2 ทัน

23,000

25,000

5 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับทัตถภดผบและทัสดภจาเป็น สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

หมาฬเหตภ : • ธัตรารทมใ่าทผทฬากร เธกสารการฝพ กธบรม ใ่าเดผนทาน และใ่าดาเนผนการ • โม่รทมภาษฝ มมลใ่าเอผม่ 7% และใ่าทฝ่อัก (ถ้ามฝ) • ธัตราใ่าธรรมเนฝฬมทฝ่ระบภ ญนเธกสาร เป็นธัตราประมาณการ ซพ่ นธาจมฝการเปลฝ่ฬนแปลนตามใทามเหมาะสม ขพ้นธฬม ่กับ รมปแบบการฝพ กธบรม จานทนผม ้เข้าธบรม ประเภททันทฝ่จัดนาน จานทนทัน อฟน้ ทฝ่จัดนาน ราฬละเธฝฬดเอผ่มเตผมขธนเนฟธ้ หา และธฟ่น ๆ • สมาใมขธสนทนสผทธผห้ามบันทพกภาอและ*หรฟธเสฝฬนญนการธบรมทภกหลักสมตรทภกกรณฝ • ใ่าญช้ จ่าฬญนการฝพ กธบรมสามารถหักลดหฬ่ธนภาษฝ โด้ 200%

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม  0 2936 1429 ต่ธ 207 ฌทรสาร 0 2936 1441-2

website : www.ic.or.th หรฟธ

e-mail : is_inhouse@ic.or.th

Line ID : @investorclub


แนะนาหลักสมตรด้านถภลกากร และธฟน่ ๆ ชฟ่ธหลักสมตร

จานทน (ทัน)

ใ่าธรรมเนฝฬมการจัดฝพ กธบรม 25 ท่าน

35 ท่าน

1

เกณฑ์การใานทณกาโรสภทธผทานบัญชฝ VS ภาษฝธากร อร้ธมการจัดทานบการเนผนสาหรับ กผจการทฝ่โด้รับการส่นเสรผมการลนทภน

1

40,000

43,000

2

กฎหมาฬถภลกากรและทผธฝการจัดเกฎบภาษฝธากร

1

40,000

43,000

3

สผทธผประฌฬชน์ถภลกากรภาฬญต้ AEC

1

40,000

43,000

4

สผทธผประฌฬชน์ทานภาษฝธากรด้านเขตปลธด ธากร (Free Zone) และเขตประกธบการเสรฝ (I-EA-T Free Zone)

1

40,000

43,000

5

กฎท่าด้ทฬถผน่ กาเนผดสผนใ้า (Rules of Origin)

1

40,000

43,000

6

อผธฝการทานถภลกากรระบบญหม่และสผทธผประฌฬชน์ ทานภาษฝธากรระบบธผเลฎกทรธนผกส์

2

78,000

85,000

7

การตรทจสธบหลันการตรทจปล่ธฬ ใทามผผด และการดาเนผนใดฝถภลกากร (Post Review Post Audit Investigation Audit)

1

47,000

50,000

8

การจัดเตรฝฬมเธกสารเอฟ่ธการใ้า ระหท่านประเทถ และ Incoterm2010

1

45,000

48,000

9

ระบบการทานแผนจัดซฟ้ธ

1

51,000

54,000

10

การบรผหารการจัดซฟ้ธ จัดเกฎบ และจัดส่น

1

45,000

48,000

11

เทในผใการจัดระบบบรผหารใลันสผนใ้า

1

45,000

48,000

และธฝกหลากหลาฬหลักสมตร เอฟธ่ อัฒนาธนใ์กร และบภ ใลากร • • • • • • • • •

หลักสมตรด้านบรผหารการผลผต ธาทผ 5ส TPM TQM Kaizen หลักสมตรด้านบัญชฝ และภาษฝ หลักสมตรด้านการนาเข้า-ส่นธธก หลั ก สม ต รด้ า นกฎหมาฬ ธาทผ กฎหมาฬเอฟ่ ธ การใ้ า ระหท่ า น ประเทถ หลักสมตรด้านฌลจผสตผกส์และซัออลาฬเชน หลักสมตรด้านบรผหารจัดการธนใ์กร (Management) หลักสมตรด้านการบรผหารทรัอฬากรบภ ใใล (Manpower) หลักสมตรด้านการตลาด (Marketing) ฯลฯ


ICenewsletter august2017  

icnews,ic enewsletter, investor club, icn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you