Page 1

Vol.18 / April 2019 ระบบ eMT Online กับความพร้อม ให้บริการด้วย Browser อื่น การผลิ ต แบบ Lean ยุ ค 4.0

มาตรการ กระจายรายได้

และเพิม ่ โอกาสการลงทุน

ในท้องถิ่น

ภูมิภาค


“ถ้าคุณหาทางออกไม่เจอ”

Single Window for

Visa Work Permit “ง่ายสาหรับคุณ... ยืน ่ ขออนุญาตนาเข้าช่างฝี มือและผูช ้ านาญการต่างชาติ ด้วยระบบ Single Window พร้อมบริการติดต่อประสานงานสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร” 0 2936 1429 คุณพัชรี ต่อ 314 patchareek@ic.or.th

www.ic.or.th


07 10

04

ระบบ eMT Online กับความพร้อมให้บริการด้วย Browser อื่น

มาตรการกระจายรายได้ และเพิม่ โอกาสการลงทุนในท้องถิน่ ภูมิภาค

การผลิตแบบ Lean ยุ ค 4.0

15

ผลิตภาพ นวัตกรรม และอุ ตสาหกรรม 4.0 (2)

17 Passion ส่วนประกอบความสาเร็จ

ที่ปรึกษา • วีรพงษ์ ศิ ริวัน • สุกัณฎา แสงเดือน บรรณาธิการบริหาร ปริญญา ศรีอนันต์ บรรณาธิการ มยุ รีย์ งามวงษ์ กองบรรณาธิการ • สิริวรรณ ฉลากรไชยา • กฤษดา ทับทิม ออกแบบ / โฆษณา / งานสมาชิ ก มยุ รีย์ งามวงษ์ เจ้า ของ สมาคมสโมสรนักลงทุน ผลิตโดย กองบรรณาธิการ ICN ติดต่อ ฝ่ ายบริการสมาชิ กและนักลงทุน สมาคมสโมสรนักลงทุน โทรศัพ ท์ : 0 2936 1429 ต่อ 211 โทรสาร : 0 2936 1441-2 e-mail : icn@ic.or.th

ปั จจุ บันกระแสการให้ความสาคัญกับธุ รกิจระดับฐานราก เช่ น ธุ รกิจชุ มชน หรือ วิสาหกิจชุ มชน กาลังได้รับความสนใจและช่ วยเหลือดูแลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อย่างจริงจัง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนในปี 2562 ที่รัฐบาล ตัง้ โจทย์ ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอดาเนินงานโดยมีเป้ าหมาย คือการกระจายรายได้และเพิม่ โอกาสการลงทุนในท้องถิน่ ภูมิภาคให้มากขึน้ เป็นสาคัญ จากนโยบายและเป้ า หมายที่ ถู ก ก าหนดไว้ อ ย่ า งชัด เจนข้ า งต้ น บี โอไอจึ ง ออก มาตรการกระจายรายได้และเพิ่มโอกาสการลงทุนในภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ ท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารต่ อ ยอดให้ เ กิ ด ความเท่ า เที ย มและลดความเหลื่ อ มล ้า ที่ มี อ ยู ่ โดยผู ้ประกอบการที่มีการลงทุนเพื่อสร้างความเจริญในท้องถิ่นสามารถยื่นโครงการเพื่อ ขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษ เช่ น การลงทุนที่เกี่ยวข้องเชิ งพัฒ นาการเกษตร การสร้า ง วิสาหกิจชุ มชน และการสร้างบุ คลากร เป็นต้น ในด้า นการพัฒ นาและนาความเจริญ สู่ ท้อ งถิ่นภู มิภ าค บีโอไอยัง มีม าตรการ ส่งเสริมการลงทุนในธุ รกิจท่อ งเที่ยว โดยดาเนินการปรับปรุ งและขยายขอบเขตประเภท กิจ การให้ ก ว้ า งขึ้น เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ กิ จ การที่ ห ลากหลายในธุ รกิ จ ท่อ งเที่ ย วสามารถ ยื่นโครงการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุนได้ นอกจากนี้ บีโอไอยังออกมาตรการสนับสนุนให้ภาคเอกชนที่เข้มแข็งเข้าไปช่ วย ดูแลและส่งเสริมการดาเนินธุ รกิจรากฐานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากซึ่ งเป็นอีกหนึ่ง กลไกสาคัญที่ต้องดาเนินการให้สอดรับกับนโยบายที่กาหนดไว้ด้วยการเปิ ดโอกาสให้ธุรกิจ ภาคเอกชนที่ ต้ อ งการเข้ า ไปช่ วยเหลื อ ธุ รกิ จ ชุ มชนในด้ า นต่ า งๆสามารถยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ ประโยชน์พิเศษกับบีโอไอได้ เช่ น บริษัทที่สนับสนุนด้านเครื่องจักรให้กับวิสาหกิจชุ มชน เพื่อใช้ ประโยชน์ ในการพัฒนาผลผลิตให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยเกณฑ์ที่บีโอไอ จะใช้ ในการพิจารณา คือ การให้ความช่ วยเหลือนัน้ ต้องเป็นการสร้างประโยชน์ ให้เกิด กับชุ มชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และยกระดับความสามารถในการผลิตของชุ มชนท้องถิ่น ได้อย่างชัดเจน สาหรับสมาคมสโมสรนักลงทุนพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้วย ระบบการให้บริการที่ดี สะดวก และรวดเร็ว ตลอด 24 ชัว่ โมง ผ่านการให้บริการแบบ ออนไลน์ และบริ การด้ านหลักสูต รฝึ กอบรมและสั มมนาที่มีการพัฒ นาหลั กสูตรใหม่ ๆ ให้ส อดคล้ องกับ ธุ รกิจ การลงทุ นที่ จะเกิด ขึ้น ในท้อ งถิ่นภู มิภ าค ตลอดจนช่ วยพั ฒนา ศัก ยภาพของบุ คลากรในองค์ ก รให้ส ามารถด าเนิ นงานให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ตามที่ องค์กรได้วางเป้ าหมายไว้ โดยผู ้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและเลือกลงทะเบียน เพื่อสมัครร่วมสัมมนาได้ทาง http://icis.ic.or.th หรือ สอบถามข้อมู ลเพิม่ เติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 700 หรือติดตามข้อมู ลต่างๆของสมาคมฯได้ทาง www.ic.or.th บรรณาธิการ 3

icn


มาตรการกระจายรายได้ และเพิม ่ โอกาสการลงทุน

ในท้องถิ่นภูมิภาค มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

ทิศทางนโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย ในปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เนื่องจากปั จจัย หลายประการทัง้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สงคราม ทางการค้ า ระหว่ า งประเทศมหาอ านาจ และสภาพ เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ส่ ง ผลให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ อย่างสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รหลั ก ในการก ากั บ ดู แ ลด้ า นการส่ ง เสริ ม การลงทุนของประเทศต้องปรับกลยุ ทธ์นโยบายเพื่อรับมือ กับปั จจัยที่ท้าทายต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ ขยายการลงทุน โดยนโยบายที่บีโอไอให้ความสาคัญและมุ ่งเน้นมาก คือ การกระจายรายได้และเพิ่มโอกาสการลงทุนในท้องถิ่น ภู มิ ภ า ค ซึ่ ง ยั ง ค ง เ น้ น ที่ ก า ร ดึ ง ดู ด ก า ร ล ง ทุ น ใ น อุ ตสาหกรรมเป้ าหมายเป็ น หลั ก เช่ นเดี ย วกั บ นโยบาย ปี 2561 ให้กระจายไปลงทุนยังเขตพืน้ ที่ภูมิภาค เพื่อเป็น การสร้ า งความเท่ า เที ย ม ลดความเหลื่ อ มล ้า และน า ความเจริญเข้าไปในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึน้ บี โ อไ อ มี ม าต ร กา ร ให้ สิ ท ธิ ปร ะ โย ชน์ ส าห รั บ ผู ้ ป ระกอบการที่ มี ก ารลงทุ น เพื่ อ สร้ า งความเจริ ญ ในท้ อ งถิ่ น เป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นธุ รกิ จ การลงทุ น โดยการลงทุ น ที่ เ ข้ า ข่ า ยได้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ม ากเป็ น พิ เ ศษ ได้ แ ก่ การลงทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเชิ ง การพั ฒ นาภาค การเกษตร การสร้างวิสาหกิจชุ มชน การสร้างบุ คลากร การสร้ า งอุ ตสาหกรรม ซึ่ งรวมถึ ง ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ท่ี เชื่อมโยงเมืองรอง และการลงทุนด้านการท่องเที่ยวหรือ การศึ กษาในท้องถิ่น icn

4

โดยธุ รกิจที่เข้ามาลงทุนจะต้องมีการวางเป้ าหมาย ที่ ชัด เจนในการกระจายให้ เ กิ ด ความเท่ า เที ย มและสร้ า ง ความเข้มแข็งที่แท้จริงของประเทศ ซึ่ งบีโอไอจะใช้ เครื่องมือ เดิ ม ที่ มี อ ยู ่ เ ป็ น เกณฑ์ พิ จ ารณาในการให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบที่กฎหมายกาหนดไว้ และต้องเอือ้ ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็งกว่า สามารถได้ รั บ และเข้ า ไปช่ วยสนั บ สนุ น ธุ รกิ จ รากฐาน ของเศรษฐกิจฐานรากได้ ส าหรั บ มาตรการที่ จ ะถู ก น ามาใช้ ใ นการสร้ า ง ความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมลา้ พัฒนา และนาความเจริญ สู่ ท้ อ งถิ่ น ภู มิ ภ าคนั ้น จะมุ ่ ง เน้ น ที่ ก ารกระจายรายได้ แ ละ เพิม่ โอกาสการลงทุนในภูมิภาค เช่ น มาตรการส่งเสริมการ ลงทุนในธุ รกิจท่องเที่ยวที่มีการปรับปรุ ง แก้ไข หรือขยาย ขอบเขตประเภทกิจการ อาทิ การกาหนดประเภทกิจการ ยกตั ว อย่ า ง “กิ จ การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น ้ า ” ปรั บ เป็ น “กิจการพิพิธภัณฑ์” เพื่อเปิ ดกว้างให้พิพิธภัณฑ์ทุกประเภท เช่ น พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้าน สามารถขอรับ สิทธิประโยชน์ได้


มาตรการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ตสาหกรรม ระบบรางและอุ ตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยสิทธิประโยชน์ การยกเว้ นภาษี เ งิน ได้นิ ติ บุคคล เพื่ อให้สอดคล้ องกั บ แผนงานรองรับระบบขนส่งมวลชนทางรางของภาครัฐ โดยให้ความสาคัญกับอุ ตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนหรือ อุ ปกรณ์สาหรับระบบราง และการผลิตชิ้นส่วนและ/หรือ ระบบสนับ สนุนที่จาเป็น เช่ น การผลิตโครงสร้างหลั ก ตู้โดยสาร ห้องควบคุมรถ ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้ า รางและชิ้ น ส่ ว นราง เป็ น ต้ น โดยหากกิ จ การมี ก าร ออกแบบทางวิ ศ วกรรมจะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด และหากยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในเดือนธันวาคม 2564 จะได้รับการลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบุคคล 50% เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันสิน้ สุดการยกเว้นภาษี เงินได้ นิติบุคคลของโครงการ

ข้อมู ลจาก: https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2018/08/index.html ภาพจาก: https://food.mthai.com/food-inbox/132400.html https://www.marketingoops.com/exclusive/insiderexclusive/factorsaffecting-chinese-tourist-behavior/

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ

ด้านการส่งเสริมผู ้ประกอบการภาคเอกชนที่มี ความเข้มแข็งให้เข้าไปช่ วยธุ รกิจรากฐานของเศรษฐกิจ ฐานรากจะใช้ ก ลยุ ทธ์ ค วบคู่ กั บ การออกมาตรการ ส่งเสริมการลงทุน คือ การใช้ วิธีทางการตลาดร่วมด้วย เพื่อ ให้ผู้ ประกอบการปรั บแนวทางในการทากิจกรรม ให้ เ ข้ า ถึ ง ชุ มชนท้ อ งถิ่ น ยิ่ ง ขึ้น เช่ น หากบริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ต้ อ งการเข้ า ไปช่ วยวิ ส าหกิ จ ชุ มชน แห่ ง หนึ่ ง ในเรื่ อ งการอบพื ช ผลป้ องกั น การเกิ ด รา ในฤดู ฝ น บริ ษั ท สามารถเข้ า ไปสนั บ สนุ น การซื้ อ เครื่องจักร ได้แก่ เครื่องอบ พร้อมฝึ กอบรมวิธีการ ใช้ งานและวิธีบารุ งรักษา โดยบริษัทจะต้องใส่เงินลงไป 1 ล้านบาท และนาโครงการนีม้ ายื่นขอรับสิทธิประโยชน์ กับบีโอไอ ซึ่ งบีโอไอจะอนุมัติให้เมื่อตรวจสอบแล้วว่า โครงการนี้ จ ะน าประโยชน์ สู่ วิ ส าหกิ จ ชุ มชน ท าให้ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขนึ้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนาไปสู่การยกระดับความสามารถในการผลิตของ ชุ มชนท้องถิน่ ด้วย มาตรการกระจายรายได้ แ ละเพิ่ ม โอกาสการ ลงทุ น ในภู มิ ภ าคนั บ เป็ นกลไกหนึ่ ง ของการสร้ า ง อุ ตสาหกรรมให้เป็นขาที่แข็งแกร่งของประเทศไทย เพราะ หากเศรษฐกิ จ ฐานรากมี ค วามเข้ ม แข็ ง ย่ อ มสร้ า ง ความเชื่ อ มั่ น ด้ า นการลงทุ น ในสายตาของนั ก ลงทุ น ต่างชาติ เป็นแรงดึง ดูดที่มีคุณภาพ อันจะนาไปสู่การ ต่อยอดด้านการขยายการลงทุน เพื่อบรรลุเป้ าหมาย ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศโดยรวมที่ ปั กธงไว้ ไ ด้ อย่างแน่นอน

สมาคมสโมสรนักลงทุน ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา...

การส่งเสริมการลงทุน

วันเสาร์ท่ี 20 เมษายน 2562 ณ โรงแรม บู เลอวาร์ด กรุ งเทพฯ

ลงทะเบี ย นสารองที่ นั่ง ออนไลน์ ได้ ท าง http://icis.ic.or.th

5

icn


วิหลัธงได้ีดรับาเนิ น การ ส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรา 28, 29

สมัครใช้ บริการ eMT

ขออนุมัติ บัญชีรายการ เครื่องจักร ครั้งแรก ในระบบ eMT Online

ขอชื่อรอง / ขอรายการอะไหล่ / รายการแม่พมิ พ์ใน ระบบ eMT Online

สั่งปล่อย (นาเข้า) เครื่องจักร

ขยาย ระยะเวลา นาเข้า เครื่องจักร

BOI Approve 30 วัน 7 วัน

30-60 วัน 7 วัน

หากแต่ละขั้นตอน

เป็นเรื่อง ติดต่อ...

ยุงยาก

IC

สา ห รั บ คุ ณ

บริการคีย์ข้อมูล งานสิทธิและประโยชน์

COUNTER ด้านเครื่องจักร

SERVICE

ด้วยทีมงานมืออาชีพ

0 2936 1429 ต่อ 314-315


สมาคมสโมสรนักลงทุนขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

เทคนิควิธีปฏิบัติ

การคืนอากร

ตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร

พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. โรงแรม บู เลอวาร์ด กรุ งเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5) หัวข้อการสัมมนา • สิทธิประโยชน์ทางภาษี อากรของภาครัฐ (ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น) • กฎหมายศุลกากรว่าด้วยการคืนอากร (มาตรา 25 – มาตรา 31) • หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิแสดงขัน้ ตอน กระบวนงานการคืนอากรตามมาตรา 29 • กระบวนงานการซือ้ -ขายสินค้าของ ผู ้ประกอบการ (กรณีสินค้าได้รบั สิทธิประโยชน์ ทางภาษี อากรต่างกัน) • ประเด็นปั ญหา/อุ ปสรรค • การจัดทาใบขนจาหน่ายหรือโอนย้ายสินค้า ที่ใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี อากรที่ต่างกัน • กรณีศึกษา : การซือ้ ขายกลุ่มอุ ตสาหกรรม ยานยนต์และอุ ตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้ า เป็นต้น

วิทยากร ผู ้เชี่ ยวชาญจากกรมศุลกากร เหมาะสาหรับ เจ้าของกิจการ ผู ้บริหาร ผู ้จัดการ ผู ้รับผิดชอบ ฝ่ ายต่างประเทศ / ฝ่ ายนาเข้า – ส่งออก ผู ้ท่ตี ้องดาเนินพิธีการกับกรมศุลกากร และผู ้ท่สี นใจทัว่ ไป

อัตราค่าสัมมนา ประเภท

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก

3,210 บาท/คน

บุ คคลทัว่ ไป

4,280 บาท/คน

อัตรานีร้ วมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษี ได้ 200%

ลงทะเบียนสารองที่นั่งออนไลน์ได้ ทาง http://icis.ic.or.th สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม  แผนกฝึ กอบรมและบริ ก ารนั ก ลงทุ น โทรศั พ ท์ 0 2936 1429 ต่ อ 205-209 โทรสาร 0 2936 1441-2 ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ทาง www.ic.or.th


ผลิตภาพ นวัตกรรม และอุตสาหกรรม (2)

4.0

จาลักษณ์ ขุ นพลแก้ว chamluck@gmail.com

ในสหรั ฐ อเมริ ก ามี ก ารจั ด ท าโครงการส่ ง เสริ ม ประสิทธิภาพการทางานหน่วยงานภาครัฐที่เรียกว่า Lean Government เ พื่ อ ปรั บ ป รุ ง แ ล ะย ก ร ะดั บ บ ริ ก า ร ใ ห้ ตอบสนองต่ อ คุ ณ ค่ า ที่ ป ระชาชนพึ ง ได้ รั บ โดยมุ ่ ง ขจั ด ความสูญเปล่าและความไร้ประสิทธิภาพออกไปจากระบบ และกระบวนการเดิม นอกจากนัน้ ยัง ได้จัดทาชุ ดความรู้ หรือแนวทางปฏิบัติชื่อ Lean in Government Starter Kit ที่หน่วยงานราชการต่างๆสามารถนาไปศึ กษาและปรับใช้ ให้ สอดรับกับบริบทขององค์กรตัวเองได้ เพราะความมุ ่งหวัง ของการจัดทาโครงการไม่ใช่ เพียงแค่ ให้ความรู้กับบุ คลากร ในหน่วยงานภาครัฐเท่านัน้ หากแต่ต้องนาความรู้ท่ไี ด้รับไป ลงมือปฏิบัติให้เกิดผลของการเปลี่ยนแปลงด้วย ถึงจะเรียก ได้เต็มปากว่า “คิดแบบลีน ทาแบบลีน” โดยชุ ดความรู้ท่ีเป็น Starter Kit นีป้ ระกอบด้วย แนวทางปฏิ บั ติ ท่ี เ ป็ น รู ป ธรรม ทรั พ ยากรที่ ต้ อ งใช้ และ เกร็ดความรู้ท่นี าไปสู่การดาเนินการให้ได้ผลจริง อาทิ • รู้ แ ละเข้ า ใจในแนวคิ ด แบบลี น (Understanding what Lean is) • แนวทางการเลือกโครงการเพื่อทาลีน (How to select a Lean project) • แนวทางการกาหนดขอบเขตของโครงการและการ เตรียมการ (How to scope and prepare for a Lean project) • แนวทางการดาเนินการและจัดการโครงการลีน ทีละขัน้ ตอน (How to conduct and manage the phases of a Lean project) icn 10

• การดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ การติดตาม ความก้าวหน้า และการประเมินผลสาเร็จ (How to implement follow-up activities after a Lean event or project meetings, ensure accountability, and evaluate performance) • การขยายผลความส าเร็ จ ของกิ จ กรรมและ โครงการลีนไปทั่วทัง้ องค์กร (How to diffuse activity and become a Lean enterprise) เราลองมาคิดดูกันแบบเร็วๆว่า ถ้าองค์กรภาครัฐ หรื อ หน่ ว ยงานราชการให้ ค วามส าคั ญ กั บ ระบบงาน (Work System) และกระบวนการทางาน (Work Process) แล้ ว ด าเนิ น การปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงให้ ทั น ยุ คสมั ย ขจัดความสูญเปล่าสิน้ เปลือง รวมถึงเอกสารหลักฐาน ต่ า งๆที่ ไ ม่ จ าเป็ น ลง สื บ เนื่ อ งจากการเข้ า สู่ ยุ คระบบ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ออนไลน์ และการใช้ ฐ านข้ อ มู ล กลาง คาว่ า “รัฐบาลอิเล็ กทรอนิ กส์” ที่เรามัก จะได้ยิ นกัน ก็จ ะ กลายเป็นจริง ลองนึกถึงการเข้าถึงบริการภาครัฐผ่าน สมาร์ทโฟนที่ผู้ใช้ บริการสามารถทาธุ รกรรมหลายๆอย่าง ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งเดิ น ทางไปติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานด้ ว ยตั ว เอง ซึ่ ง ไม่ ต่ า งจากการใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น และอี ก หลายๆ บริการของภาคเอกชนที่มีอยู ่อย่างแพร่หลายในปั จจุ บัน หากภาครั ฐ สามารถเปลี่ ย นชุ ดความคิ ด ใหม่ ได้ ส าเร็ จ เหมือนกับการอัพเกรดซีพียู (Central Processing Unit : CPU) หรื อ ซอฟต์ แ วร์ ด้ ว ยแพลตฟอร์ ม ใหม่ เราคง สามารถเชื่ อมั่นได้ว่าจะได้เห็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบ ที่หวังไว้ในอนาคตอันใกล้


แนวทางการจั ด การภาครั ฐ ของสหรั ฐ อเมริ ก า ดาเนินการทัง้ ในส่วนของระบบงาน (Work System) และ กระบวนการทางาน (Work Process) โดยใช้ วิธีการรณรงค์ ส่ง เสริม และผลัก ดัน ให้ห น่ว ยงานต่า งๆของรัฐ บริห าร จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้ หน่ ว ยงานราชการที่ มี ห น้ า ที่ อ านวยการและให้ บ ริ ก าร ภาคส่ ว นต่ า งๆในประเทศมี ค วามทั น สมั ย พร้ อ มก้ า วทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลก และเกื้ อ หนุ น ให้ ภ าคเอกชน ในประเทศสามารถรับมื อกับ การแข่ง ขันที่รุ นแรง เข้มข้ น และไร้พรมแดนได้มากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ในส่วนของการวางกรอบ กฎ กติกาที่เป็น ลายลักษณ์อักษรนัน้ ไม่ต้องมีมาก แต่ ให้ความสาคัญกับ การกาหนดมาตรฐานและขัน้ ตอนปฏิบัติท่ีชดั เจน โดยเวลา รวมที่ใช้ ในการให้บริการแต่ละบริการต้องสัน้ กระชับ และ ลื่ น ไหลแบบไร้ ร อยต่ อ (Seamless) อี ก ทั ้ง ขจั ด เอกสาร ที่เกินความจาเป็นและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาทดแทน (Digital Lean) ส่งผลให้กระบวนการต่างๆจัดเก็บเอกสาร ในรู ป แบบไฟล์ ข้ อ มู ลหรื อ ฐานข้ อ มู ล ที่ ส ามารถน าไป ประมวลผลและใช้ ประโยชน์หลากหลายวัตถุประสงค์ ได้ทันที สาหรับการจัดทาคู่มือ Lean in Government Starter Kit เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ตินั ้น ได้ รั บ ความร่วมมือจากสภาด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐ 5 รัฐ ได้แก่ Delaware, Iowa, Michigan, Minnesota และ Nebraska และกรมป้ องกันสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาที่มุ่งปรับปรุ ง เพื่อยกระดับการบริการให้ตอบสนองต่อคุณค่าที่ประชาชน พึ ง ได้ รั บ ด้ ว ยการขจั ด ความสู ญ เปล่ า และความไร้ ประสิทธิภาพออกไปจากระบบและกระบวนการเดิม ปั จจุ บัน Lean in Government Starter Kit ได้ถูก พัฒนามาเป็นเวอร์ชนั่ 4.0 ประกาศใช้ เมื่อปี 2017 ซึ่ งคู่มือ ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งเนือ้ หาให้ทันสมัยขึ้นตลอดเวลา นับจากการประกาศใช้ ครัง้ แรกเมื่อปี 2007 โดยเวอร์ชนั่ 2.0 ประกาศใช้ ในปี 2009 และเวอร์ชนั่ 3.0 ประกาศใช้ ในปี 2011 ความแตกต่างของคู่มือเวอร์ชนั่ ล่าสุดคือการแทรก ข้อกาหนดหรือแนวทางการใช้ สารสนเทศ (Information) เข้าไปในกรอบแนวทางการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (PDCA) ส าหรั บ ขั ้ น ตอนด าเนิ น การและติ ด ตามผลตลอดจน กร ณี ศึ กษ าของคว ามส าเร็ จ ใ นการ ใช้ แนวคิ ด ลี น ในหน่ ว ยงานต่ า งๆ ซึ่ ง นอกเหนื อ จากการผนวกเรื่ อ ง สารสนเทศเข้า ไว้ ในขั ้นตอนต่ า งๆแล้ วยั ง มีเ รื่ องของการ จัดตั ้งภาคีข องทีมจั ดการลีน (Lean Team Charter) รายการตรวจสอบตั ว ชี้ วั ด ที่ ใ ช้ (Metrics Checklist) แผนการดาเนินการ (Implementation Plan) และรูปแบบ การนาเสนอรายงาน เพื่อให้เป็นแบบแผนเดียวกัน

หลักการและวิธีการที่ใช้ ในโครงการนีม้ ุ ่งให้หน่วยงาน ต่างๆสามารถบ่งชี้และขจัดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (Non-Value Added Activity) หรือ ความสู ญเปล่ า (Waste) ในกระบวนการต่างๆ แบ่งเป็น 8 กลุ่ม รวมเรียกว่า Downtime ตามตัวพยัญชนะขึน้ ต้นคา ดังนี้ D-Defect ความสูญเปล่าจากข้อผิดพลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมู ลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง เอกสารไม่ครบ หรือคาแนะนาต่างๆที่ทาให้เกิดความสับสน เข้าใจยาก O-Overproduction ความสูญเปล่าจากการทาอะไร ก็ ต ามที่ ม ากเกิ น ไป การจั ด ท ารายงานหรื อ ส าเนาที่ มากเกินความจ าเป็ น การเขียนข้อความอีเมลที่เยิ่ นเย้ อ ยืดยาด และยาวเกินไป การปฏิบัติงานอะไรก็ตามที่ไม่ ได้ เป็นที่ต้องการของผู ้รับบริการหรือผู ้รับบริการไม่ได้ร้องขอ W-Waiting ความสู ญ เปล่ า จากการรอคอย อันเนื่องมาจากระบบงานไม่ทันสมัย การรอคอยข้อมู ล การตัดสินใจที่ล่าช้ า ระยะเวลาในการทบทวนหรืออนุมัติ ที่ยาวนาน N-Not utilizing knowledge/skills ความสูญเปล่า อันเนื่องมาจากขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความสามารถ ที่จะทางานนัน้ ให้ได้ดีหรือได้มาตรฐาน ตลอดรวมถึงไม่สามารถ จั ด สรรหรื อ ใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถที่ มี ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สูงสุด คาว่า “Put the right man on the right job” หรือวางคนให้ตรงกับงานเป็นตัวอย่างหนึ่งของความสูญเปล่า ในลักษณะนี้ ในโลกยุ ค 4.0 องค์กรจาเป็นต้องเพิ่มเติม ทักษะความสามารถใหม่ อาทิ ทักษะด้านดิจิทัล ความคิด สร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้สอดรับกับยุ คดิจิทัล T-Transportation ความสูญเปล่าจากการส่งมอบ การจั ด ส่ ง เอกสารที่ ไ ม่ จ าเป็ นหรื อ อยู ่ ในรู ป แบบเก่ า ที่ไม่ทันสมัย เส้นทางการนาเสนอเอกสารเพื่อลงลายมือชื่อ จากผู ้มีอานาจอนุมัติท่มี ีลาดับขัน้ ตอนมากเกินไป I-Inventory ความสูญ เปล่ าจากการจัด เก็บ ที่ไม่ ดี มีงานเอกสารที่ส่งเข้ามาขอการรับรอง ตรวจสอบ อนุมัติ หรืออนุญาตที่ค้างสะสมอยู ่จานวนมาก เอกสารที่จัดเก็บ เกินความจาเป็น รวมถึงเอกสารที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็น ระยะเวลานานเพื่อรอการทาลาย ทาให้เปลืองพืน้ ที่และ ค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษา M-Motion ความสู ญ เปล่ า จากการเคลื่ อ นไหว ในการทางานของเจ้าหน้าที่ การทางานของระบบราชการ ที่ทุ กอย่ างต้อ งใช้ เอกสารในรู ป แบบกระดาษ ทาให้ต้ อ ง มีการเคลื่อนไหวเพื่อรับส่งข้อมู ลอยู ่ตลอดเวลาไม่วา่ จะเป็น การส่ ง เอกสารให้ แ ต่ ล ะโต๊ ะ งานในแผนก/ฝ่ ายเดี ย วกั น หรือการเดินส่งเอกสารข้ามแผนก/ฝ่ าย ซึ่ งมีนา้ หนักและ จานวนมากเกินความจาเป็น 11

icn


E-Excess processing ความสูญเปล่าจากขัน้ ตอน ปฏิบัติท่ีไม่ ได้รับการปรับปรุ งแก้ไข เคยทามากี่ขัน้ ตอนในอดีต ก็ยังคงทาครบทุกขัน้ ตอนในปั จจุ บัน ทัง้ ๆที่บางขัน้ ตอนไม่มี ความจาเป็นแล้ว นอกจากนัน้ ยังมีการแก้ไขงานซ้ าไปซ้ ามา การตรวจสอบ และอนุมัติมากเกินไปในแทบทุกขัน้ ตอน ทัง้ หมดนีเ้ ราสามารถพบเห็นได้ทวั่ ไปเพียงแค่เดินเข้าไป ในหน่วยงานราชการไม่ว่าที่ใดก็ตาม ภาพความหนาแน่น ของโต๊ะทางาน กองเอกสารที่วางซ้ อนกันสูงเหมือนคอนโด ทัง้ ที่อยู ่บนโต๊ะและข้างโต๊ะ รถเข็นเพื่อใช้ ส่งเอกสารจากจุ ดหนึ่ง ไปอีกจุ ดหนึ่งเพราะจานวนเอกสารมีมากและนา้ หนักเกินกว่าที่ คนจะสามารถขนไปเองได้ สิ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นเหตุผลที่ แ ท้ จ ริ ง ส า ห รั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ ห้ เ กิ ด รั ฐ บ า ล อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ให้เร็วที่สุด เพราะนับวัน กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าและความสูญเปล่าที่สะสมไว้ ก็นับแต่จะมีมากขึน้ ทวีคูณ เ มื่ อ แ น ว คิ ด แ ล ะ วิ ถี ป ฏิ บั ติ แ บ บ ลี น เ พื่ อ ข จั ด ความสูญเปล่าในกระบวนการและระบบงานของหน่วยงาน ราชการในสหรั ฐ อเมริ ก าเริ่ ม ต้ น ขึ้ น และด าเนิ น การ อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ เพิ่มความเข้มข้นและนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ ส่งผลให้ระบบงานราชการและการบริการ ของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น งานเอกสารหายไป และ การดาเนินการด้วยขัน้ ตอนทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแทนที่ หลั กการส าคั ญ ที่ ช่วยแยกแยะวิ ถีป ฏิ บั ติ แ บบลี น กั บ ความพยายามในการปรั บ ปรุ งงานในรู ป แบบอื่ น ๆนั ้ น มีหลายประการ ดังนี้ 1. ลีนให้ความสาคัญกับการสร้างคุณค่า และคุณค่า ที่กาหนดหรือบ่งชีน้ นั ้ จะต้องเป็นคุณค่าในมุ มมองของลูกค้า ไม่ ใช่ ในมุ มมองของผู ้ให้บริการ ดังนัน้ หัวข้อการปรับปรุ ง ตามวิถีปฏิบัติแบบลีนจึงไม่ ได้เกิดจากความยุ ่งยากลาบาก ของผู ้ปฏิบัติงาน หากเกิดจากการที่ผู้ให้บริการสวมหมวก เป็ น ลู ก ค้ า แล้ ว มองจากข้ า งนอกกลั บ เข้ า มาข้ า งในว่ า มีสิ่ง ใดบ้า งที่ลู กค้ าหรือผู ้ รับ บริ การไม่ ได้รั บความสะดวก มีข้อติดขัด หรือมีความคาดหวังที่จะได้อะไรจากผู ้ให้บริการ 2. การกระจายอานาจไปยังเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ในระบบราชการ ซึ่ ง เป็ น บุ คลากรกลุ่ ม ใหญ่ ในองค์ ก ร และเป็ นกลุ่มที่ มีปฏิสั มพันธ์โ ดยตรงกับผู ้รั บบริการทุกจุ ด ทุกวัน ทัง้ ในรู ปแบบพบปะเห็นหน้า (Off-Line) หรือผ่าน ช่ องทางการสื่อสารสมัยใหม่ (On-Line) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถรวบรวมปั ญหาและอุ ปสรรคที่ผู้รับบริการพบเจอ และร้องเรียน อันจะนามาสู่การปรับปรุ งแก้ไขงานบริการ ให้ดีขนึ้ icn 12

3. การด าเนิ น การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งร ว ด เร็ ว โด ย ใช้ กร อบ แนว ทา งการ ป รั บ ป รุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและฉั บ พลั น เมื่ อ พบสิ่ ง ผิ ด ปกติ แทนที่ จ ะ เสียเวลาไปกับการเตรียมและจัดทาแผนการแก้ไขปั ญหา 4. ท าให้ ก ระบวนการท างานลื่ น ไหลแบบไร้ ร อยต่ อ เมื่อใดที่พบว่าขัน้ ตอนปฏิบัติเยิ่นเย้อ ซับซ้ อน และหลาย ขัน้ ตอนเกินไป ทาให้เกิดการรอคอยเป็นเวลานาน ต้องรีบ ขจัดสิ่งเหล่านัน้ ออกไปโดยเร็วที่สุด กระบวนการที่ดีตามวิถี ปฏิบัติแบบลีนต้องไม่มีการรอคอย 5. จัดวางและออกแบบกระบวนการทางานใหม่โดย นาหลักการพืน้ ฐานง่ายๆอย่าง ECRS มาใช้ ได้แก่ E (Eliminate) คือ การตัง้ คาถามไปที่กระบวนการย่อยๆว่า เป็นกระบวนการอะไร (What) ทาไปทาไม (Why) และไม่ทา ได้ไหม C (Combine) การควบรวมกระบวนการย่อย R (Rearrange) การจั ด ล าดั บ ขั ้น ตอนใหม่ ให้ เ หมาะสม ขั ้น ตอนใดที่ ส ามารถด าเนิ น การคู่ ข นานหรื อ เตรี ย มการ ล่วงหน้าได้ก่อน ควรลงมือทาเลย เพื่อลดระยะเวลาในการ ด าเนิ น การโดยรวมลง ซึ่ ง ท าได้ โ ดยการตั ้ง ค าถามว่ า ทาที่ไหน (Where) หมายถึง สถานที่ หรือแผนก/ฝ่ าย ถ้าไม่ทา ที่ น่ี ไ ปท าที่ อื่ น ได้ ไ หม ซึ่ งอาจมี ส ถานที่ อื่ น ซึ่ งเหมาะสม มากกว่า ทาเมื่อใด (When) ระบุ เวลาที่ดาเนินการ เพื่อให้ แน่ ใจว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ของผู ้รับบริการ และ ทาโดยใคร (Who) เพื่ อ ระบุ ชื่ อ ตาแหน่ ง งานหรื อ ผู ้ปฏิบัติงานที่ดูแลรับผิดชอบ เนือ้ งานในขัน้ ตอนนัน้ ๆ ซึ่ ง แน่ น อนว่ า การ มอบหมายงานย่ อ ม เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ ความรู้ ทักษะ และ ความสามารถ ของผู ้ท่ไี ด้รับมอบหมาย S (Simplify) คือ การทาให้ขัน้ ตอนปฏิบัตินัน้ ๆง่ายขึ้น หรือนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ทดแทนการดาเนินการซ้ าๆ ห รื อ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ที่ มี โ อ ก า ส ผิ ด พ ล า ด ไ ด้ จ า ก ความพลัง้ เผลอของผู ้ปฏิบัติงาน (Human Error) โดยการ ตัง้ คาถามว่า ทาอย่างไร (How) เมื่อปลูกฝั งหลักการและ การตัง้ คาถามดังที่กล่า วมาข้างต้ นเข้าไปในชุ ดความคิ ด ของเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้ว จะทาให้ทุกคนมีความตระหนัก และพยายามขจัดความสูญเปล่าสิน้ เปลืองอยู ่เสมอ


6. ลีนมุ ่งเน้นการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องและไม่หยุ ดยัง้ เพื่ อ มุ ่ ง สู่ ค วามถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ แ บบอย่ า งที่ สุ ด เพราะ ความต้องการและความคาดหวังของผู ้รับบริการนัน้ ไม่มี ที่ สิ้น สุ ด ความพยายามที่ จ ะวั ด ผลผ่ า นตั ว ชี้ วั ด ต่ า งๆ (Metrics) และการควบคุ ม ด้ ว ยการมองเห็ น (Visual Control) จะช่ วยทาให้เห็นช่ องว่างระหว่างการดาเนินการ ที่ เ ป็ น อยู ่ (As-is) กั บ สิ่ ง ที่ ลู ก ค้ า คาดหวั ง (To-be) ได้ เป็นอย่างดี และข้อมู ลป้ อนกลับที่รวดเร็วทันทีนีจ้ ะทาให้เกิด การตัดสินใจปรับปรุ งให้เกิดผลลัพธ์ ได้อย่างแท้จริง

Visual Control

ด้ ว ย แ น ว คิ ด แ ล ะ วิ ธี ป ฏิ บั ติ แ บ บ ลี น ที่ มุ ่ ง ข จั ด ความสู ญ เปล่ า อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมหรื อ กระบวนการ ท างานที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม นี้เ องจะท าให้ ห น่ ว ยงาน ราชการต่างๆมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลาและ ทรัพยากรที่ใช้ ไปอย่างสิน้ เปลืองได้เป็นอย่างดี ซึ่ งเครื่องมือ หรื อ วิ ธี ก ารภายใต้ โ ครงการ Lean in Government ในสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ถู ก น ามาใช้ นั ้น เรี ย กว่ า Event หรื อ Project-Based Methods ประกอบไปด้วย

• Value Stream Mapping (VSM) หรือแผนภูมิ กระบวนการที่แสดงให้ เห็นถึงกิจกรรมทัง้ หมด ตัง้ แต่เริม่ ต้นรับคาร้องขอจากผู ้รับบริการจนถึง การส่งมอบบริการตามคาร้องขอนัน้ ๆ โดยมี การ บ่ ง ชี้ ร อบ เว ล าแ ล ะทรั พ ย ากร ที่ ใ ช้ ใ น ทุกขัน้ ตอนอย่างละเอียด • Rapid Improvement Events การดาเนินการ ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขทั น ที ทั น ใดและอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่อขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ/ขัน้ ตอน เป้ าหมายคือการมุ ่งเน้นแก้ไขปั ญหาเล็กๆน้อยๆ ที่ ส า ม า ร ถ ท า ไ ด้ ด้ ว ย ค น เ พี ย ง ค น เ ดี ย ว โดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งสร้ า งที ม เพื่ อ ด าเนิ น การ ให้ยุ่งยาก • Six Sigma การเก็บข้อมู ลและนามาวิเคราะห์ ทางสถิติเพื่อค้นหาสาเหตุของความแปรปรวน ในกระบวนการเพื่อนามาใช้ ในการแก้ไขปั ญหา ที่ซบั ซ้ อนขึ้น ซึ่ งเทคนิควิธีการดังกล่าวเรามัก คุ้นกันในชื่อ Lean Six Sigma ที่สามารถนามาใช้ ร่วมกันได้ นอกจากเทคนิ ควิ ธีการและเครื่อ งมื อ ดัง ที่ กล่ า ว มาข้างต้นแล้ว ยังมีแนวทางการปรับปรุ งอื่นๆที่สามารถ นามาใช้ ร่วมกันได้ อาทิ 5ส (5S) การจัดทามาตรฐาน การทางาน (Standard Work) การใช้ สีเส้นสัญลักษณ์ เพื่อการควบคุม (Visual Controls) และการเดินสารวจ พืน้ ที่ปฏิบัติงานเพื่อค้นหาจุ ดบกพร่อง (Process Walk) เป็นต้น

ภาพจาก: https://seminardd.com/s/38283 https://www.pinterest.com/pin/737816351422685382/

FAQ 108

คา ถ า ม กั บ ง า น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น www.faq108.co.th แหล่ ง รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นรู ป แบบกระดานสนทนา ข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ งาน BOI และ IC แจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น 13

icn


วิหลัธงได้ีดรับาเนิ น การ ส่งเสริมการลงทุน

เตรียมเอกสารกาหนด วันนาเข้าครัง้ แรก / ขอรับ Username และ Password ระบบ IC Online (ภายใน 1 วันทาการ)

ตามมาตรา 36 (1), (2)

คีย์บัญชีรายการ วัตถุดบิ / เตรียม เอกสารการลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ RMTS สมัครใช้ บริการ RMTS

ขออนุมัติ บัญชีรายการ วัตถุดบิ กับ BOI

คีย์ข้อมูล ตัดบัญชี (ส่งออก) วัตถุดบิ คีย์ข้อมูล สูตรการผลิต

คีย์ข้อมูล สั่งปล่อย (นาเข้า) วัตถุดบิ

ตรวจสอบ เอกสาร 2 วัน

BOI Approve

30 วัน 7 วัน

หากแต่ละขั้นตอน

ทาให้คุณ ติดต่อ...

IC

สับสน บริการคีย์ข้อมูล งานสิทธิและประโยชน์

COUNTER ด้านวัตถุดิบ

SERVICE

ด้วยทีมงานมืออาชีพ

0 2936 1429 ต่อ 310, 313

ตรวจสอบ เอกสาร 2 วัน


การผลิต แบบ

Lean

ยุค 4.0 ปริญญา ศรีอนันต์ parinyas@ic.or.th

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ ที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) เป็นผลมาจากการปฏิวัติดิจิทัล ในยุ คของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ ที่ 3 ลักษณะเด่น ของการปฏิ วั ติ อุ ตสาหกรรมครั ้ง ที่ 4 คื อ การเข้ า มา อย่า งรวดเร็วของเทคโนโลยี ใหม่ ท่ีเ ข้ามาหลอมรวมโลก กายภาพ ชี วภาพ และดิจิ ทัล เข้า ด้ว ยกัน ส่งผลให้เกิ ด การพลิ ก โครงสร้ า งของอุ ตสาหกรรมและสั ง คม (Disruptive Technology) อาทิเช่ น ปั ญญาประดิษ ฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เครือข่ ายของสรรพสิ่ ง (Internet of Things) หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Robots) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) การใช้ โ ปรแกรมการจ าลองสถานการณ์ (Simulation Program) ก่อนการตัดสินใจ เทคโนโลยีท่ี ผสมผสานความเป็ น จริ ง และโลกเสมื อ นที่ ส ร้ า งขึ้ น (Augmented Reality : AR) รวมถึงเทคโนโลยีการพิมพ์ แบบ 3 มิ ติ (3D Printing) และระบบประมวลผลแบบ ค ล า ว ด์ ( Cloud Computing) สิ่ ง เ ห ล่ า นี้ ท า ใ ห้ ผู ้ ป ระกอบการอุ ตสาหกรรมต้ อ งเร่ ง ปรั บ ตั ว ให้ ทั น โลกแห่ ง การแข่ ง ขั น เพื่ อ ที่ จ ะสามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า เฉพาะบุ คคลได้ (Mass Customization) การผลิตแบบลีน 4.0 (Lean 4.0) จะเป็น อีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยนาพาผู ้ประกอบการให้สามารถแข่งขัน ในยุ คอุ ตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ทัง้ ในเรื่องของ ต้นทุนการผลิต คุณภาพสินค้า ระยะเวลาในการผลิ ต และการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด

การผลิตแบบลีน 4.0 หมายถึง กระบวนการผลิต ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เปล่ า น้ อ ยที่ สุ ด เกิ ด การไหลของ วัตถุดิบ ชิน้ งาน และผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมู ลอย่างต่อเนื่อง ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลู ก ค้ า เฉพาะบุ คคลในปริ ม าณและเวลาที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ (Mass Customization) ซึ่ ง การผลิ ต แบบลี น 4.0 จะเป็ นการผสมผสานของการผลิ ต แบบลี น กั บ เทคโนโลยีในยุ คอุ ตสาหกรรม 4.0 แนวคิ ด แบบลี น 4.0 แนวคิ ด แบบลี น ในยุ คที่ ผ่ า นมานั ้น มุ ่ ง เน้ น ที่ ร ะบบ Manual และ Kaizen โดยอาศั ย การท างานและการ ปรั บ ปรุ ง งานที่ ห น้ า งานเป็ น หลั ก เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคงที่ ในการดาเนินงาน ซึ่ งยังคงเป็นหัวใจและพื้นฐานสาคัญ ที่ ถู ก น ามาป ร ะกอบ เข้ า กั บ Digital Transformation ของยุ คอุ ตสาหกรรม 4.0 นาไปสู่การเกิดแนวคิดการผลิต แบบลีน 4.0 ซึ่ งประกอบด้วย 2 เรื่องที่สาคัญดังนี้ 1. การระบุ ประเภทของกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ สร้ า งคุ ณ ค่ า (Value-Added Activities) และกิ จ กรรม ที่ไม่สร้างคุณค่าชนิดที่ 1 (Non-Value Added Activities Type I) กั บ กิ จ กรรมที่ ไ ม่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ชนิ ด ที่ 2 (NonValue Added Activities Type II) ความแตกต่ า งของ กิ จ กรรมที่ ไ ม่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ทั ้ง สองชนิ ด คื อ กิ จ กรรม ที่ไ ม่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ชนิด ที่ 1 เป็น กิ จ กรรมที่ ไ ม่ ส ร้า งคุ ณ ค่ า แ ต่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง ท า เ ช่ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ชิ้ น ง า น การเคลื่อนย้ายชิน้ งานในกระบวนการผลิต เป็นต้น

15 icn


ส่ ว นกิ จ กรรมที่ ไ ม่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ชนิ ด ที่ 2 เป็ น กิ จ กรรมที่ ไม่สร้างคุณค่าและไม่จาเป็นต้องทา เช่ น การผลิตที่มากเกิน ความจาเป็น การผลิตชิ้นงานเสีย เป็นต้น การผลิตแบบ ลีน 4.0 จะมุ ่งเน้นการทากิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า เพราะลู ก ค้ า ยิ น ดี จ่ า ยเงิ น ให้ กั บ กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า เท่านัน้ โดยลดกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าชนิดที่ 1 และขจัด กิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าชนิดที่ 2 ออกจากกระบวนการ ให้ ห มด สิ่ ง ส าคั ญ ส าหรั บ การด าเนิ น การเรื่ อ งนี้ คื อ ความสามารถในการระบุ ประเภทของกิ จ กรรมได้ ชัด เจน อันจะส่งผลให้เกิดการลดและขจัดกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่า ได้ตรงจุ ด

ความสูญเปล่าทัง้ 9 ประการที่กล่าวมาข้างต้นคือ กิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าซึ่ งต้องถูกลดหรือขจัดให้หมดไป จากองค์กรเพื่อเข้าสู่การผลิตแบบลีน 4.0

2. ความสู ญ เปล่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกิ จ กรรมการผลิ ต แบบลีน 4.0 มี 9 ประการ ดังนี้ 1) ของเสียและงานแก้ไข (Defects and Reworks) 2) การผลิ ต ที่ ม ากเกิ น ความจ าเป็ น (Over Production) 3) การรอคอย (Waiting) 4) ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง พ นั ก ง า น ไ ม่ ถู ก น า อ อ ก ม า ใ ช้ ( Non-Utilization Employee) และความสู ญ เปล่ า ตั ว ใหม่ ท่ี ม า พร้อมกับยุ คอุ ตสาหกรรม 4.0 5) การขนย้าย (Transportation) 6) สินค้าคงคลัง (Inventory) 7) การเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่จาเป็น (Motion) 8) ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ที่ ไ ม่ จ า เ ป็ น ( Excess Processing) 9) การลองผิดลองถูก (Trial and Error)

สมาคมสโมสรนั ก ลงทุ น จะจั ด สั ม มนาฟรี ใ ห้ กั บ สมาชิ กในหัวข้อ “การผลิต แบบ Lean ยุ ค 4.0” เพื่อ เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว เนื้ อ หาการสั ม นา จึ ง มุ ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารสร้ า งความเข้ า ใจในการใช้ ร ะบบลี น สาหรับการผลิตในยุ คอุ ตสาหกรรม 4.0 เพราะการจะทา แบบลีนให้ประสบผลสาเร็จนัน้ กุญแจที่สาคัญคือต้องคิด แบบลีนให้ได้เสียก่อน

ที่ม า: https://discourse.acc40.com/t/lean-4-0-cps-mindset-4-0/269 https://www.ontopgroup.co.th/2018/07/15/แนวคิดแบบลีน -4-0/ https://www.amarinbooks.com/การปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ ที่ส่ี-เมื่อ -aiกาลังจะแย่งงานของคุณ / ภาพจาก: https://industrie40.vdma.org/en/viewer/-/v2article/render/26009125 https://leanbox.es/que-hacemos/lean-4-0-2/ http://kiwimonk.com/value-vs-non-value-added-activities/

การสัมมนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้ อ ง MR 220-221 ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า และการประชุ มนานาชาติ (ไบเทค) สมาชิ กที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสารอง ที่นั่งได้ท่ี http://icis.ic.or.th หรือผ่านทาง www.ic.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี แผนกลูกค้าสัมพันธ์ และสื่ อ สารองค์ ก ร โทรศัพ ท์ 0 2936 1429 ต่ อ 202 ( ค ุณ จุ ฑ า ร ัต น ์) ต่ อ 203 ( ค ุณ เ บ ญ จ ว ร ร ณ ) E-mail: cus_servive@ic.or.th, jutaratb@ic.or.th, benjawank@ic.or.th

สมัคร หลักสูตรฝึกอบรม ผ่านระบบ ออนไลน์

เพียงคลิก http:// icis.ic.or.th

icn 16

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน 0 2936 1429 ต่อ 205-209


Passion ส่วนประกอบ

ความสาเร็จ เส้าหลิน

คุณ เคยรู้ สึ กแบบนี้บ้า งหรื อไม่ ? ยอมตื่ น เช้ า มาวิ่ ง สัก 5-10 กิโล ก่อนไปทางาน ยอมอดนอนเพื่ออ่านหนังสือเล่มโปรด เล่นเกม หรือ ดูซีรีส์จนสว่าง นั่ง ท าอะไรแล้ ว รู้ สึ กเพลิ น ๆจนสงสั ย ว่ า ท าไมเวลา ช่ างเดินไปไวนัก การที่ ม นุษ ย์ เราสามารถจดจ่อ อยู ่กับสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง จนลืมวันลืมคืนได้นนั ้ แสดงว่ามีใจรัก มีความหลงใหล และ มีค ลั่งไคล้เ อามากๆ แล้ว จะท าอย่ า งไรให้เ กิ ดความรู้ สึ ก แบบนี้ บ้ า งกั บ งานที่ ก าลั ง ท าหรื อ กั บ สิ่ ง ที่ ต้ อ งเผชิ ญ ซึ่ งบางครั ้ง เต็ ม ไปด้ ว ยปั ญหามากมายที่ ท าให้ เ ราเกิ ด ความรู้สึกอ่อนแรงและเบื่อหน่าย แล้วคนที่ประสบความสาเร็จได้ทัง้ ในด้านการดาเนิน ธุ รกิจและการดาเนินชีวิตนัน้ สามารถผ่านจุ ดที่เป็นสมรภูมิ อุ ปสรรค ความล้มเหลว และความผิดพลาดไปได้อย่างไร… โดยยั ง คงมุ ่ ง สู่ เ ป้ าหมายอย่ า งแรงกล้ า ด้ ว ย “passion” ที่ทุ่มเทแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ตามหา Passion ในตั ว คุ ณ

ปั จจุ บันคาว่า Passion ถูกหยิบยกขึน้ มากล่าวถึง บ่อยๆสาหรับการสะท้อนให้เห็นถึงความชอบและหลงไหล ในสิ่งที่ทา และไม่ล้มเลิกจนกว่าจะทาสิ่งนัน้ สาเร็จ แต่สิ่งที่ ยากกว่าก็คือ การค้นหา Passion ของตัวเราเองให้เจอ ซึ่ ง HENRI JUNTTILA ผู ้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการสร้าง แรงบั น ดาลใจได้ เขี ย นถึ ง 11 วิธีง่า ยๆที่ ช่วยให้ เราค้น หา Passion จนเจอ

1. Ask Your Higher Self คือ ถามตัวเอง ตอนใจสงบ เพราะเวลาคนเรามีปัญหา จิตใจมักวุ ่นวาย การหาค าตอบในขณะนั ้น ย่ อ มได้ ท างออกที่ ไ ม่ ค่ อ ยดี เท่ากับตอนที่มีจิตใจสงบ โดยลองนั่งสมาธิหรือหายใจ เข้าออกช้ าๆยาวๆ 2. Listen to Your Heart คือ ฟั งว่าหัวใจเรา เองบอกอะไรเรา ลองใช้ ใจให้มากกว่าความคิดเพื่อตอบว่า สิ่งไหนบ้างที่ทาแล้วรู้สึกตื่นเต้น เพราะมีคนมากมาย ที่ประสบความสาเร็จโดยการเลือกทางานในสิ่งที่ตนชอบ และมี Passion 3. Look into the Past คือ ย้อนกลับไปดูในอดีต ว่าตอนเด็กๆเราชอบทาอะไร แล้วลองนึกดูว่าเคยทา อะไรมาบ้างแล้ว 4. Brainstorm คือ คิด คิด กับคิด โดยหากระดาษ มาหนึ่ ง ใบ และพยายามหาค าตอบให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ว่ า “What is my passion?” หาให้ได้ซกั 20–30 อย่าง ซึ่ ง คาตอบหลังๆที่คิดได้มักมาจากใจและเป็น Passion ของ ตัวเรา 5. Consult Your Fears คือ หันเข้าหาความกลัว ลองนึกว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่กล้าทาแต่อยากจะทา อาทิ อยากท า Blog แต่ ก ลั ว ไม่ มี ค นติ ด ตาม อยากเปิ ด ร้า นอาหารแต่ ก ลั ว ไม่ มี ลู ก ค้ า แล้ ว เปลี่ ย นมาเป็ น การ ลงมือทาอย่างจริงจัง 6. Make the Choice คือ เลือกเปลี่ย นชี วิต ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น โดยเริ่มจากก้าวเล็กๆหลายๆก้าว จนกลายเป็น การเปลี่ย นแปลงอัน ยิ่ ง ใหญ่ เพื่ อ เอาชนะ ข้อแม้ของตนเอง 17 icn


7. Never Give Up คือ อย่ายอมแพ้ หลายคน ไม่ ส ามารถท าตาม Passion ของตนเองได้ เนื่ อ งจาก ยอมแพ้เสียก่อน แต่คนที่ทาตาม Passion ของตนเอง จนประสบความสาเร็จนัน้ ถึงแม้ว่าเขาจะล้มแล้วล้มอีก แต่ ไม่เคยยอมแพ้และยังสู้ต่อไปจนประสบความสาเร็จ

8. What Comes Easy to You? คือ นึกถึง สิ่ ง ที่ เ ราเป็ นมื อ โปรสุ ด ๆซึ่ งแต่ ล ะคนมี พ รสวรรค์ ท่ี ไม่เหมือนกัน ลองนึกถึงสิ่งที่เราทาแล้วได้รับคาชมบ่อยๆ หรื อ สิ่ ง ที่ ค นชมเราบ่ อ ยๆว่ า มี พ รสวรรค์ นั ้น อาจเป็ น Passion ที่เราคาดไม่ถึง 9. What Would You Do If…? คือ ถามตัวเองว่า “เราจะท าอะไรถ้ า … เช่ น “เราจะท าอะไรถ้ า เราได้ เ งิน 1 ล้านดอลลาร์ ในบัญชีธนาคารของเราในตอนนี้” หรือ “เราจะยอมลาออกเพื่ อ มาท า........หรื อไม่ ? ” คาถาม เหล่านีม้ ีอิทธิพลในการหา Passion ของตนเอง

10. What Do You Like? คือ เราชอบทาอะไร หรือให้นึกถึงสิ่งที่เราอยากเรียนรู้มากที่สุด เช่ น การชอบ อ่ า นหนั ง สื อ และเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาตนเอง เมื่ อ น ามาบวกกั บ ความสนใจทางด้ า นธุ รกิ จ ก็ ถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ เ ราสามารถน า Passion ของตั ว เองมาเป็ น การ หาเลีย้ งชีพได้ 11. Eliminate Excuses คื อ กาจั ด ข้ อ อ้ า งให้ ตัวเอง เพราะหากเราค้นหาว่าอะไร คือ Passion ของเรา ได้ แ ล้ ว ก็ ต้ อ งพยายามท าสิ่ ง นั ้น ให้ ถึงที่ สุ ด เพื่ อ การท า ความฝั นให้เป็นความจริงในชีวิตและวันข้างหน้า จะเห็ น ได้ ว่ า Passion เป็ นเสมื อ นกาวอย่ า งดี ที่ ท าหน้ า ที่ ผ สานส่ ว นประกอบต่ า งๆทั ้ง ความอดทน ความหวั ง ความมุ ่ ง มั่ น การไม่ ย่ อ ท้ อ และความสุ ข เข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นผลลัพธ์ตามเป้ าหมายที่ตัง้ ไว้ ซึ่ งจะนาพาท่านไปสู่ความสาเร็จในที่สุด ดังนัน้ ลองค้นหา Passion ให้พบ แล้วท่านจะประสบกับสิ่งที่ปรารถนา

ที่มา : https://www.bigsister-official.com ภาพจาก: http://sport.trueid.net/detail/153793 https://medium.com/@joe.gaspard/the-truthabout-what-happens- to-your-brain-whenyou-give-up-fabb86eaeaa4

สมาคมสโมสรนักลงทุน ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)

การอุ ทธรณ์การประเมินอากร ความผิดและโทษตามเกณฑ์ระงับคดีศุลกากร วัน เสาร์ท่ี 27 เมษายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรม บู เลอวาร์ด กรุ งเทพฯ (ถนนสุขุ มวิท ซอย 5) icn

18

ลงทะเบียนสารองที่นั่งออนไลน์ ได้ทาง http://icis.ic.or.th


ไม่ พ ลาด !! ทุ ก ข่ า วสารสาคั ญ ส่ ง ตร งถึ งปลายนิ้ ว คุ ณ

@investorclub พิมพ์ @ หน้าชื่อ ID ด้วยนะคะ

Add friends

IC จะส่งข่าวสารอัพเดท ไปถึงคุณอีกมากมาย

ติ ด ตามกั น ต่ อ ไปนะคะ ที่ สาคั ญ . .. อย่ า ลื ม บอกต่ อ แ ล ะ แ น ะ นา เ พื่ อ น เ ข้ า ม า ด้ ว ย กั น น ะ ! !


มยุ รีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

กิ จ กรรม Road show

หลั ก สู ต รด้ า นการส่ ง เสริ ม การลงทุ น จ.ชลบุรี ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน <<สมาคมสโมสรนั ก ลงทุ น จั ด กิ จ กรรม Road show หลั ก สู ต รด้ า นการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ณ จั ง หวั ด ชลบุ รี หัวข้อ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม โอ๊ควู ด โฮเทล แอนด์ เรสซิ เดนซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุ รี เพื่อให้สมาชิกและผู ้ใช้ บริการในภูมิภาค ตะวันออกได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ด้านการส่งเสริมการลงทุน อาทิ นโยบายส่งเสริมการลงทุน สิทธิและประโยชน์ท่ีได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ขัน้ ตอน และวิ ธี ก ารใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ การน าเข้ า ช่ างฝี มื อ และอนุ ญ าตให้ เ ข้ า มาในราชอาณาจั ก ร การขอ เปิ ดดาเนินการ กรรมสิทธิ์ทางด้านที่ดิน ภาษี เงินได้นิติบุคคล และการนาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ โดยได้รับเกียรติจาก คุ ณ นั น ทวุ ฒิ อั ก ษรแก้ ว และ คุ ณ เบญจมาศ สุ ข สิ ง ห์ นั ก วิ ช า ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ร ะ ดั บ ช า น า ญ ก า ร ศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ การลงทุ น ภาคที่ 4 เป็ น วิ ท ยากรบรรยาย พ ร้ อ ม ต อ บ ข้ อ ซั ก ถ า ม จ า ก ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม สั ม ม น า อย่างเป็นกันเอง

icn 20


มยุ รีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

สมาคมสโมสรนักลงทุนจัด

ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 << สมาคมสโมสรนั ก ลงทุ น จั ด “ประชุ มใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2562” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม ซี ชัน้ ล็อบบี้ โรงแรม เซน็ ทารา แกรนด์ แอท เซน็ ทรัล พลาซ่ า ลาดพร้ า ว เพื่ อ รายงานผลการด าเนิ น งานของสมาคมฯ ประจาปี 2561 และชี้แ จงแผนงานประจ าปี 2562 ให้ สมาชิ ก สมาคมฯรับทราบ การประชุ มดังกล่าวนาโดย คุณจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายกสมาคมฯเป็นประธานการประชุ มร่วมด้วยคณะกรรมการ สมาคมฯ โดยมี ส มาชิ ก เข้ า ร่ ว มประชุ มเพื่ อ รั บ ฟั ง และแสดง ความคิดเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สาหรับใช้ ในการพัฒนางานบริการต่างๆของสมาคมฯให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรั บ ความต้ อ งการของสมาชิ ก และผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร ได้อย่างครบวงจรในอนาคต นอกจากนี้ ภายในงานยั ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ สมาชิกได้ร่วมสนุกและลุ้นรับของที่ระลึก อาทิ กิจกรรมของบู ธ แอปพลิเคชัน Line ที่สมาชิ กผู ้สนใจสามารถ Add Friend กั บ Line Account ของสมาคมฯ เพื่ อรั บข่ าวสารที่ เป็ น ประโยชน์ บู ธฝึ กอบรมสั ม มนาที่ น าเสนอหลั ก สู ต รต่ า งๆ ที่ น่ า สนใจ และบู ธ รั บ ข้ อ เสนอแนะงานบริ ก ารของสมาคมฯ เป็นต้น

21 icn


การขอเพิ่มจานวนเครื่องจักร

มยุ รีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

Q : บริษัทเป็นประเภทกิจการ 5.5 กิจการผลิตเครื่องไฟฟ้ าและอิเล็ก ทรอนิก ส์ ได้รับสิทธินาเข้า เครื่องจักรตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริมตามมาตรา 28 เมื่อเปิ ดดาเนินการ บริษัทได้ขออนุมัติ บัญชีรายการเครื่องจักรและจานวน และได้นาเข้ามาครบตามจานวนที่ได้รับอนุมัติแล้ว หากบริ ษั ท ต้ อ งการจะน าเข้ า เครื่ อ งจั ก รที่ มี ชื่ อ อยู ่ ใ นบั ญ ชี ร ายการเครื่ อ งจั ก รที่ ไ ด้ รั บ อนุมัติแล้วเพิ่มเติม จะต้องขอเพิ่มจานวนเครื่องจัก รก่อนที่จะดาเนินการนาเข้าและสั่งปล่อย เครื่องจักรผ่านระบบ eMT Online ใช่ หรือไม่ A : กิ จ การผลิ ต เครื่ อ งไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ น าเข้ า เครื่ อ งจั ก รตลอดระยะเวลา ที่ ไ ด้ รั บ ส่ ง เสริ ม หากเปิ ดด าเนิ น การเต็ ม โครงการและน าเครื่ อ งจั ก รเข้ า มาครบตามบั ญ ชี Master List ที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ต้องการนาเครื่องจัก รเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มก าลังผลิต (ตาม ประกาศ กกท.ที่ 6/2549) สามารถยื่นขอแก้ไขเพิ่มจานวนเครื่องจักรใน Master List ผ่านระบบ eMT Online ได้ โดยไม่ต้องยื่นแก้ไขโครงการ แต่ต้องเพิ่มรวมไม่เกิน 30% ของ กาลังผลิตของบัตรส่งเสริมหลักฉบับนัน้ ติดตาม FAQ 108 คาถามกับงานส่งเสริมการลงทุน ได้ทาง www.faq108.co.th มยุ รีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

ต้องมีมุมมองที่เป็นบวก แล้วก็มองในวิกฤตให้มีโอกาสได้ การมองคิดบวกอยู ่ตลอดเวลา แม้ในยามที่แย่ท่สี ุด ก็จะค้นหาและมองว่า อะไรคือทางแก้ปัญหาที่จะทาให้ดีขนึ้

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู ้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด ที่มา>> https://www.posttoday.com/politic/report/368488 ภาพจาก>> https://www.moneyandbanking.co.th/new/

สมัครสมาชิก จดหมายข่าว ICN คลิก

www.ic.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมู ลเพิม่ เติม โทร 0 2936 1429 ต่อ 211 โทรสาร 0 2936 1529

icn 22


สมาคมสโมสรนั ก ลงทุ น บริ ก ารจั ด หลั ก สู ต ร

IN-HOUSE TRAINING  ประหยัดค่าใช้ จ่าย  ออกแบบเนือ้ หาเฉพาะองค์กร แนะนาหลักสูตรด้านการส่งเสริมการลงทุน ชื่อหลักสูตร

จานวน (วัน)

ค่าธรรมเนียมการจัดฝึ กอบรม (บาท)

25 ท่าน

35 ท่าน

1 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

1 วัน

32,000

35,000

2 วิธีการขอเปิ ดดาเนินการ สาหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

1 วัน

32,000

35,000

3 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุ ปกรณ์ สาหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

1 วัน

32,000

35,000

4 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบ สาหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

1/2 วัน

23,000

25,000

5 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็น สาหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

1 วัน

32,000

35,000

หมายเหตุ : • อัตราค่าธรรมเนียมรวมค่าวิทยากร เอกสารการฝึ กอบรม ค่าเดินทาง และค่าดาเนินการ • ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม่ 7% และค่าที่พัก (ถ้ามี) • อัตราค่าธรรมเนียมที่ระบุ ในเอกสาร เป็นอัตราประมาณการ ซึ่ ง อาจมีก ารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู ่กับ รูปแบบการฝึ กอบรม จานวนผู ้เข้าอบรม ประเภทวันที่จัดงาน จานวนวัน พืน้ ที่จัดงาน รายละเอียดเพิ่มเติมของเนือ้ หา และอื่นๆ • สมาคมขอสงวนสิทธิห้ามบันทึกภาพและ/หรือเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี • ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษี ได้ 200%

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม  0 2936 1429 ต่อ 207 โทรสาร 0 2936 1441-2

website : www.ic.or.th

e-mail : is_inhouse@ic.or.th


แนะนาหลักสูตรด้านศุลกากร และอืน่ ๆ ชื่อหลักสูตร

จานวน (วัน)

ค่าธรรมเนียมการจัดฝึ กอบรม (บาท) 25 ท่าน

35 ท่าน

1

เกณฑ์การคานวณกาไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทางบการเงินสาหรับ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

1

40,000

43,000

2

กฎหมายศุลกากรและวิธีการจัดเก็บภาษีอากร

1

40,000

43,000

3

สิทธิประโยชน์ศุลกากรภายใต้ AEC

1

40,000

43,000

4

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอด อากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)

1

40,000

43,000

5

กฎว่าด้วยถิน่ กาเนิดสินค้า (Rules of Origin)

1

40,000

43,000

6

พิธีการทางศุลกากรระบบใหม่และสิทธิประโยชน์ ทางภาษีอากรระบบอิเล็กทรอนิกส์

2

78,000

85,000

7

การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) การอุ ทรณ์การประเมินอากร ความผิดและโทษตามเกณฑ์ระงับคดีศุลกากร

1

47,000

50,000

8

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้า ระหว่างประเทศ และ Incoterm®2010

1

45,000

48,000

9

ระบบการวางแผนจัดซื้อ

1

51,000

54,000

10

การบริหารการจัดซื้อ จัดเก็บ และจัดส่ง

1

45,000

48,000

11

เทคนิคการจัดระบบบริหารคลังสินค้า

1

45,000

48,000

และอีกหลากหลายหลักสูตร เพือ่ พัฒนาองค์กร และบุ คลากร • • • • • • • • •

หลักสูตรด้านบริหารการผลิต อาทิ 5ส TPM TQM Kaizen หลักสูตรด้านบัญชีและภาษี หลักสูตรด้านการนาเข้า-ส่งออก หลักสูตรด้านกฎหมาย อาทิ กฎหมายเพื่อการค้า ระหว่างประเทศ หลักสูตรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรด้านบริหารจัดการองค์กร (Management) หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรบุ คคล (Manpower) หลักสูตรด้านการตลาด (Marketing) ฯลฯ


ตารางสัมมนาประจ�ำเดือน มีนาคม – เมษายน 2562 วันสัมมนา

ชื่อหลักสูตร

สถานที่จัด

วิทยากร

อัตราค่าสัมมนา สมาชิก

บุคคลทั่วไป

วิทยากรจาก BOI

3,210

3,745

วิทยากรจาก BOI วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

2,675

3,745

5,350

6,420

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI

1,605

1,926

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI

3,210

3,745

วิทยากรจาก BOI คุณเมธี แสงมณี

4,280

5,350

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI

2,996

4,066

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

2,996

3,852

คุณวิชัย มากวัฒนสุข

5,350

6,206

ดร.อิทธิกร ข�ำเดช

3,210

4,280

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

3,210

4,280

คุณเมธี แสงมณี

2,996

3,852

คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน

4,280

5,136

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,996

3,852

คุณเมธี แสงมณี

2,996

3,852

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

2,996

3,852

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,996

3,852

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

2,996

3,852

หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพ 2 มี.ค. 2562 (09.00-16.00 น.) 9 มี.ค. 2562 (09.00-17.00 น.) 15-17 มี.ค. 2562 (09.00-17.00 น.) 23 มี.ค. 2562 (09.00-16.00 น.) 30 มี.ค. 2562 (09.00-12.00 น.) 20 เม.ย. 2562 (09.00-16.00 น.) 20 เม.ย. 2562 (09.00-16.00 น.) 27-28 เม.ย. 2562 (09.00-17.00 น.) 27 เม.ย. 2562 (09.00-17.00 น.)

วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รบั การ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ ส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2562 (ถนนสุขุมวิท ซอย 5) วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์สำ� หรับกิจการที่ได้รบั การ ห้องอบรม ชั้น 12 ส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2562 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ ครั้งที่ 2/2562 (รับวุฒิบัตร) (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สทิ ธิและประโยชน์ที่ได้รบั ตาม พ.ร.บ.ส่ง โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ เสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (ถนนสุขมุ วิท ซอย 5) วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับส่วนสูญเสียวัตถุดบิ ส�ำหรับกิจการที่ได้รบั การส่ง โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ เสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2562 (ถนนสุขุมวิท ซอย 5) วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รบั การ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ ส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 3/2562 (ถนนสุขุมวิท ซอย 5) ข้อพึงระวังในการจัดท�ำบัญชี การเตรียมตัวเพือ่ รองรับการตรวจสอบ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ และแนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้จัดท�ำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริม (ถนนสุขุมวิท 6) การลงทุน ครั้งที่ 2/2562 (อยู่ระหว่างการขออนุมัติ CPD&CPA) วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์สำ� หรับกิจการที่ได้รบั การ ห้องอบรมชั้น 12 ส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 3/2562 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต)

หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน ชลบุรี 20 เม.ย. 2562 (09.00-16.00 น.)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (ชลบุรี) ครั้งที่ 1/2562

โรงแรม โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หลักสูตรการบริหารจัดการ 7 มี.ค. 2562 (09.00-16.00 น.) 9-10 มี.ค. 2562 (09.00-16.00 น.) 12 มี.ค. 2562 (09.00-16.00 น.) 16 มี.ค. 2562 (09.00-16.00 น.) 20 มี.ค. 2562 (09.00-16.30 น.) 22 มี.ค. 2562 (09.00-16.00 น.) 23 มี.ค. 2562 (09.00-16.00 น.) 26 มี.ค. 2562 (09.00-17.00 น.) 28 มี.ค. 2562 (09.00-16.00 น.) 30 มี.ค. 2562 (09.00-16.00 น.) 2 เม.ย. 2562 (09.00-16.00 น.) 23 เม.ย. 2562 (09.00-16.30 น.) 25 เม.ย. 2562 (09.00-16.00 น.) 27 เม.ย. 2562 (09.00-16.00 น.) 30 เม.ย. 2562 (09.00-16.00 น.)

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และ INCOTERMS®2010 การน�ำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมาย ศุลกากรฉบับใหม่ (Import - Export & Tax Incentive) เจาะลึกการตีความ ISBP No.745E (INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE) ส�ำหรับ การตรวจเอกสารส่งออกและน�ำเข้าภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีจัดเก็บค่าภาษีอากร การปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี แ ละค� ำ นวณก� ำ ไรสุ ท ธิ เ พื่ อ เสี ย ภาษี เ งิ น ได้ นิติบุคคลส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (CPD & CPA) เทคนิคการบริหารการผลิตส�ำหรับหัวหน้างาน กฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีของกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน การจัดท�ำและตรวจเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศภายใต้ เงื่อนไข L/C ตามกติกา UCP 600 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) ความรู้การน�ำเข้าและส่งออกทั้งระบบเพื่อให้ ได้ประโยชน์สูงสุด การปรับปรุงบัญชีและค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2562 (CPD & CPA) เทคนิค วิธปี ฏิบตั กิ ารคืนอากรตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2562 การตรวจสอบหลังปล่อย (Post Clearance Audit) การอุทธรณ์ การประเมินอากร ความผิดและโทษตามเกณฑ์ระงับคดีศุลกากร การตีความกฎข้อบังคับเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อการค�้ำประกันในการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL STANDBY PRACTICES 1998 (ISP 98))

หลักสูตรการใช้งานระบบ RMTS และ eMT online 3 มี.ค. 2562 (09.00-17.00 น.) 10 มี.ค. 2562 (09.00-17.00 น.) 21 เม.ย. 2562 (09.00-17.00 น.) 28 เม.ย. 2562 (09.00-17.00 น.)

วิธีเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับวัตถุดิบด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (RMTS) ครั้งที่ 2/2562 วิธีเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับเครื่องจักรด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (eMT Online) ครั้งที่ 2/2562 วิธีเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับวัตถุดิบด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (RMTS) ครั้งที่ 3/2562 วิธีเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับเครื่องจักรด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (eMT online) ครั้งที่ 3/2561

โรงแรม รอแยล เบญจา (ถนนสุขุมวิท ซอย 5) โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5) โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5) โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5) โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5) โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5) โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5) โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5) โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5) โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5) โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5)

คุณเมธี แสงมณี

2,996

3,852

ผู้เชี่ยวชาญด้านการคืนอากร

3,210

4,280

คุณวิชัย มากวัฒนสุข

2,996

3,852

โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5)

คุณพิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี

3,210

4,280

ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน

2,675

3,745

1,605

2,675

2,675

3,745

1,605

2,675

หมายเหตุ อัตราค่าสัมมนานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อส�ำรองที่นั่งได้ที่ http://icis.ic.or.th หรือผ่านทาง www.ic.or.th หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวิลาสินี, คุณกาญจนา, คุณชาตรี โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 205, 206, 209 โทรสาร 0-2936-1441-2

Profile for Investor Club

ICeNewsletter_April2019  

icnewsletter, icn, newsletter, investor club

ICeNewsletter_April2019  

icnewsletter, icn, newsletter, investor club

Advertisement