Page 1

Vol.17 / April 2018 การจัดทาข้ธมูลการส่นธธก เอื่ ธ การตั ด บั ญ ชี ทั ต ถุ ดิ บ แบบโร้ เ ธกสาร กระโดดข้ า มกาแอนที่ ม ธนโม่ เ หไ น

เถรษฐกิ จ กระแสใหม่ กลโกขั บ เใลื่ ธ นเถรษฐกิ จ โทฬ


การกรอกข้อมูล เป็นเรื่องยากสาหรับคุณ”

“หากคิดว่า

“ง่ายสาหรับคุณ... ยื่นขออนุญาตนาเข้าช่างฝีมือและผู้ชานาญการด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร” 0 2936 1429

คุณอภิชาติ ต่อ 314 apichartp@ic.or.th คุณชลพัชร ต่อ 315 chonlapatchp@ic.or.th

www.ic.or.th


07

04

การจัดทาข้ธมม ลการส่นธธก เอฟ่ธการตัดบัญชฝทัตถภดผบแบบโร้เธกสาร

เถรษฐกผจกระแสญหม่ กลโกขับเใลฟ่ธนเถรษฐกผจโทฬ

ข้ธอผอาทญนการ ดาเนผนธภ รกผจระหท่านประเทถ

13

ทฝ่ปรพกษา • ทฝรอนษ์ ถผ รผทัน • สภกัณฎา แสนเดฟธน บรรณาธผการบรผหาร ณัฐอนษ์ ทัฒ นโทฬสทัสดผ์ บรรณาธผการ มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ กธนบรรณาธผการ • กฤตฬา ทผชฬั ดผษฐ์ • กฤษดา ทับทผม • ปรผญญา ถรฝธนันต์ ธธกแบบ * ฌฆษณา * นานสมาชผ ก มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ เจ้า ขธน สมาใมสฌมสรนักลนทภน ผลผตฌดฬ กธนบรรณาธผการ ICN ตผดต่ธ ฝ่ าฬบรผการสมาชผ กและนักลนทภน สมาใมสฌมสรนักลนทภน ฌทรถัอ ท์ : 0 2936 1429 ต่ธ 211 ฌทรสาร : 0 2936 1441-2 e-mail : icn@ic.or.th

16

09 เสรผมสร้านทักษะญหม่ เอฟ่ธธนาใตทฝ่สดญส (2)

กระฌดดข้ามกาแอน ทฝ่ ม ธนโม่ เ หฎน

“เฬฎนชภ่ มฉ่ารับทันสนกรานต์” เข้าสม่เดฟธนเมษาฬน เดฟธนแห่นใทามสนภกสนานรฟ่นเรผน จากการละเล่นแบบโทฬ ๆ สัมผัสใทามเฬฎนชฟ่นญจจากสาฬนา้ ทฝ่สาด เท รด กระทบหน้า และผผทกาฬ ช่ ทฬสร้านใทามชภ่ มชฟ่ น ฉ่าญจ และฬันเป็นช่ ทนทฝ่สภขกาฬสภขญจธฬ่านฬผ่น จาก การโด้ ก ลั บ บ้ า นต่ า นจั น หทั ด เอฟ่ ธ กราบขธอรอ่ ธ แม่ ญาตผ ผม้ ญ หญ่ ญนช่ ทนทั น หฬภ ด สนกรานต์นธฝ้ ฝกด้ทฬ แม้จะเป็นช่ ทนเทถกาลทฝ่ในทานานธฬ่านเรา ๆ โด้อักผ่ธนกัน แต่กฎฬันในเป็น ช่ ทนเทลาขธนการผลักดันฐานะทานเถรษฐกผจขธนภาใรัฐ เอฟ่ธก้าทโปสม่การเป็นประเทถ ทฝ่มฝเทใฌนฌลฬฝแ ละนทัตกรรมธั นเป็ นส่ท นสาใั ญขธนกระบทนการญนภาใธภ ตสาหกรรม ทภ ก ประเภทกผ จ การ เอฟ่ ธ ญห้ ส ธดรั บ กั บ สมั ฬ และเถรษฐกผ จ ขธนฌลกปั จ จภ บั น ทฝ่ ธ ฬม ่ ญ นฬภ ใ ธภ ตสาหกรรม 4.0 ฌดฬภาใรัฐโด้เน้นฬา้ การผลักดัน ส่นเสรผม และกระตภ้นญห้ประเทถก้าทสม่การเป็น “ประเทถโทฬ 4.0” ทฝ่ มฝการญช้ เทใฌนฌลฬฝขัน้ สมน มฝการทผจัฬและอัฒนาฌดฬบภ ใลากรทฝ่ มฝ ถักฬภาอและเชฝ่ ฬทชาญ และการปฏผ รม ป เถรษฐกผ จขธนประเทถทฝ่ สาใั ญ ต่ ธ การสร้ า น ขฝดใทามสามารถขธนระบบเถรษฐกผจ โด้แก่ เถรษฐกผจกระแสญหม่ หรฟธ New Economy เถรษฐกผจกระแสญหม่ ทฝ่ภาใรัฐชม ขนพ้ มาปฏผรมปนัน้ ประกธบด้ทฬ เถรษฐกผจชฝทภาอ (Bio Economy) เถรษฐกผจเชผนสร้านสรรใ์และเชผนทัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy) เถรษฐกผ จ ดผ จผ ทั ล (Digital Economy) เถรษฐกผ จ เอฟ่ ธ สั น ใม (Social Economy) และเถรษฐกผจผม ้สมนทัฬ (Silver Economy) ฌดฬทัน้ 5 ภาใเถรษฐกผจนฝ้ จะมภ ่นเน้น การญช้ จภ ดแขฎ น ขธนประเทถ เช่ น ต้ น ทภ น ทานสั น ใมและทั ฒ นธรรม ต้ น ทภ น ทาน ทรัอฬากรธรรมชาตผ และสผ่นแทดล้ ธม และภมมผปั ญญาท้ธนถผ่น เป็นเใรฟ่ธนมฟ ธสาใัญญนการ ขับเใลฟ่ธน ซพ่ นแน่นธนท่าเถรษฐกผจกระแสญหม่เหล่านฝ้จะมฝใทามสาใัญต่ธการขับเใลฟ่ธน ระบบเถรษฐกผจขธนประเทถฌดฬรทมธฬ่านมาก สมาใมสฌมสรนักลนทภนอร้ธมสนับสนภนฌใรนการปฏผรมปเถรษฐกผจขธนภาใรัฐ อร้ธมรธนรับผม ้ประกธบการและบรผษัททฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภนญนกผจการทฝ่เกฝ่ฬทเนฟ่ธน ทัน้ 5 ภาใเถรษฐกผจ ด้ทฬระบบการญห้บรผการทฝ่ดฝ สะดทก และรทดเรฎท สามารถญห้บรผการ โด้ทภกทฝ่ ตลธด 24 ชัท่ ฌมน ผ่านการญห้บรผการแบบธธนโลน์ ฌดฬท่านสามารถสธบถาม ข้ธมม ลด้านบรผการเอผ่มเตผมโด้ท่ฝ ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 700 หรฟธ ตผดตามข้ธมม ล ข่าทสารโด้ทาน www.ic.or.th บรรณาธผการ 3

icn


เถรษฐกผจกระแสญหม่ กลโกขั บ เใลฟ่ ธ น

เถรษฐกผ จ โทฬ

มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

นฌฬบาฬขั บ เใลฟ่ ธ นประเทถโทฬเอฟ่ ธ ญห้ ก้ า ทข้ า ม การเป็ น ประเทถกั บ ดั ก ราฬโด้ ป านกลาน สม่ ป ระเทถทฝ่ มฝ ราฬโด้ระดับสมนขธนภาใรัฐทฝ่มภ่นมัน่ ตัน้ เป้ าหมาฬจะฬกระดับ จากการเป็ นประเทถ “รับจ้านผลผ ตสผนใ้า ” ญห้กลาฬเป็ น ประเทถทฝ่มฝใทามสามารถญนการ “อัฒนานทัตกรรม” ฌดฬ การนานทัตกรรม เทใฌนฌลฬฝ และใทามใผดสร้ านสรรใ์ เป็นกลโกสาใัญญนการขับเใลฟ่ธน การขับเใลฟ่ธนฌดฬการปฏผรมปเถรษฐกผจขธนประเทถ ทฝ่ ส าใั ญ ต่ ธ การสร้ า นขฝ ด ใทามสามารถขธนระบบ เถรษฐกผจ ทฝ่เรฝฬกท่า “เถรษฐกผ จกระแสญหม่ หรฟธ New Economy” ซพ่ นเป็นเถรษฐกผจหลักทฝ่จะหนภนญห้ประเทถโทฬ ก้าทโปสม่จภดเปลฝ่ฬนสาใัญ ด้ทฬการญช้ จภดแขฎนขธนประเทถ เช่ น ต้ น ทภ น ทานสั น ใมและทั ฒ นธรรม ต้ น ทภ น ทาน ทรั อ ฬากรธรรมชาตผ แ ละสผ่ น แทดล้ ธ ม และภม มผ ปั ญ ญา ท้ ธ นถผ่ น เป็ น เใรฟ่ ธ นมฟ ธ ส าใั ญ ประกธบด้ ท ฬ 5 ภาใ เถรษฐกผจหลัก โด้แก่

1. เถรษฐกผจชฝทภาอ (Bio Economy) เป็ น การญช้ ถักฬภาอทฝ่ มฝ ธ ฬม ่ ข ธนชฝ ท ภาอญนประเทถ มาทาญห้เกผดมม ลใ่าทานเถรษฐกผจ ฌดฬการทผจัฬและอัฒนา ชฝทภาอเหล่านัน้ ญห้กลาฬเป็นผลผตภัณฑ์ชฝทภาอทฝ่มฝมมลใ่า สามารถส่ น ธธกโปจ าหน่ า ฬโด้ ฌดฬเฉอาะผลผ ต ภั ณ ฑ์ ชฝทภาอทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนกับการเกษตร ฬา หรฟธสาธารณสภข บรผ ก ารทานการแอทฬ์ ธาหาร รทมถพ น ธภ ตสาหกรรม อลาสตผกชฝทภาอด้ทฬ

2. เถรษฐกผจเชผ นสร้านสรรใ์และเชผ นทัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy) เป็ น การอัฒ นาระบบเถรษฐกผจ ฌดฬญช้ ธนใ์ ใทามรม้ ใทามใผดสร้านสรรใ์ ทรัอฬ์สผนทานปั ญญา ทฝ่เชฟ่ ธมฌฬน กั บ อฟ้น ฐานทานประทั ตผ ถ าสตร์ ทั ฒ นธรรม เทใฌนฌลฬฝ และนทัตกรรมสมัฬญหม่ ญนการผลผตสผนใ้าและบรผการญน รมปแบบญหม่ ซพ่ นสร้านมม ลใ่าเอผ่มทานเถรษฐกผจ หรฟธใภณใ่า ทานสันใม icn

4


3. เถรษฐกผจดผจผทัล (Digital Economy) ใฟ ธ เถรษฐกผ จ ทฝ่ ญ ช้ เ ทใฌนฌลฬฝ ส ารสนเทถญห้ เ กผ ด ประฌฬชน์ แ ละเกผ ด การอั ฒ นาทานเถรษฐกผ จ ปั จจภ บั น ประเทถโทฬมฝการญช้ เทใฌนฌลฬฝสารสนเทถธฬม ่ญนระดับกลาน และฬัน โม่ มฝการน ามาญช้ ญ ห้เ กผดประฌฬชน์ ญนการเอผ่ มมม ลใ่ า ทานเถรษฐกผจธฬ่านจรผนจัน แม้เทใฌนฌลฬฝและการสฟ่ธสาร จะแทรกซพ มธฬม ่ญนทภกกระบทนการขธนทภกภาใส่ทนกฎตาม ประเทถโทฬจพนมฝใทามจาเป็นต้ธนปฏผรมปการญช้ เทใฌนฌลฬฝ เอฟ่ธโปเอผ่มประสผทธผภาอญนทภกการทานาน ฌดฬภาใรัฐโด้ เป็ น แกนน าส าใั ญ ญนการปรั บ เปลฝ่ ฬ นและน าเทใฌนฌลฬฝ สารสนเทถมาญช้ ญนนานและญห้บรผการประชาชน ตลธดจน การญช้ เทใฌนฌลฬฝญนการดาเนผนธภ รกรรมทานการเนผนญห้เป็น ดผจผทัลมากขพน้

5. เถรษฐกผจผม ้สมนทัฬ (Silver Economy) มฝ ใ ทามส าใั ญ ธฬ่ า นมากญนเถรษฐกผ จ กระแสญหม่ เนฟ่ธนจากธนาใตญนธฝก 20 ปฝ ข้านหน้า ประเทถโทฬจะมฝ ผม ้สมนธาฬภ เอผ่มขพน้ ถพน 20% ขธนประชากรทัน้ หมด ฌดฬจะมฝผม้สมนทัฬ ทฝ่ฬันเป็นผม ้สมนทัฬตผดสันใม ประมาณ 79.5% ทฝ่นับท่าเป็น ผม ้สม นทั ฬ ทฝ่มฝ ถักฬภาอ มฝ ใ ทามแขฎ น แรน และฬั นสามารถ ทานานโด้เฉกเช่ นหนภ่มสาท จพนใทรญห้ใทามสาใัญญนการ จ้านนานธฬ่านต่ธเนฟ่ธน และญห้การส่นเสรผมญนด้านต่าน ๆ แก่สันใมผม ้สมนทัฬ เช่ น การอัฒนาฌใรนสร้านอฟน้ ฐานและ สผ่ น แทดล้ ธ มทฝ่ เ ป็ น มผ ต รต่ ธ ผม ้ สม น ธาฬภ สนั บ สนภ น การเกผ ด ตลาดธภ รกผจญหม่ ๆ สาหรับผม ้สมนทัฬ ธาทผ ธาหารแปรรม ป เอฟ่ธสภขภาอ เป็นต้น

4. เถรษฐกผจเอฟ่ธสันใม (Social Economy) เป็ น การปฏผ รม ป เถรษฐกผ จ ญห้ เ ตผ บ ฌตโปอร้ ธ มกั บ การ เตผบฌตขธนสันใม ฌดฬเชฟ่ ธมฌฬนระหท่านทภนนผฬมกับสันใม นผฬ ม ญห้ มฝการดาเนผน การทฝ่ เ รฝฬ กท่ า “ธภ รกผ จ เอฟ่ ธ สันใม” เป็นการสร้านสมดภลญหม่ขธนการอัฒนาทฝ่ฬนั่ ฬฟน ลดใทาม เหลฟ่ธมลา้ แก้ปัญหาสันใม มฝการจัดการทรัอฬากรทฝ่ดฝ และรักษาสผ่นแทดล้ธม ฌดฬทัน้ สามภาใส่ทน (รัฐ เธกชน ประชาชน*ประชาสันใม) ญนสันใมสามารถเข้ามามฝบทบาท ญนการอั ฒ นาโด้ ธ ฬ่ า น เป็ น รม ป ธรรมและ มฝ ป ระสผ ท ธผ ภาอ

ฌดฬเถรษฐกผ จ กระแสญหม่ ทั ้ น 5 ภาใเถรษฐกผ จ โด้ ผ่ า นใทามเหฎ น ชธบจากสภาขั บ เใลฟ่ ธ นการปฏผ รม ป ประเทถ หรฟธ สปท. เรฝฬบร้ธฬแล้ท นับเป็นจภ ดเรผ่มต้นขธน การปฏผรมปประเทถโทฬทฝ่ขับเใลฟ่ธนระบบเถรษฐกผจธันเป็น แกนหลักญนการอัฒนาประเทถ สม่การเป็นประเทถราฬโด้ ระดับสมนและมฝการเตผบฌตทานเถรษฐกผจ (GDP) 3-4% ต่ธปฝ ญนธนาใตธันญกล้นแฝ้ น่นธน ข้ธมม ลจาก : https://www.nstda.or.th/th/news/5050-neweconomy, www.reformvoice.com ภาอจาก: https://www.nstda.or.th/th/news/5049-bio-economy https://portside.org/2016-05-18/climate-jobs-and-justice-plan-just-transition-climate-safeeconomy https://www.cartoonmovement.com/cartoon/5679 https://sciencebusiness.net/news/eu-aims-let-innovators-loose-bioeconomy

5

icn


RMTS 1. ขธธนุมัตผบัญ ชฝ ร าฬการทัต ถุดผบ 1.1 ขธบัญชฝ ราฬการทัต ถุดผบ (BIRTMML) 1.2 ขธเอผ่ มชื่ ธ ราฬการทั ตถุ ดผบ (BIRTDESC) 1.3 ขธบัญชฝ ราฬการฯลผ ต ภั ณ ฑ์แ ละสู ต รการฯลผ ต (BIRTFRM) 1.4 ขธปรับ ฬธดฐานข้ธมู ล ทั ต ถุดผบ (BIRTADJ) 2. ขธธนุมัตผ สั่น ปล่ธ ฬทัต ถุดผบ 2.1 ขธธนุ มั ตผ สั่น ปล่ ธ ฬทั ตถุ ดผบแบบปกตผ 2.2 ขธธนุ มั ตผ สั่นปล่ ธ ฬทัต ถุดผ บแบบใื น ธากร 2.3 ขธธนุ มั ตผ สั่นปล่ ธ ฬทัต ถุดผ บแบบถธนการใช้ ธนาใารใา้ ประกั น 3. ขธธนุญ าตฯ่ธ นฯัน ใช้ ธ นาใารใา้ ประกัน ทัต ถุ ดผบ 3.1 ขธฯ่ ธ นฯั น ใช้ ธ นาใารใา้ ประกั น ทั ตถุดผ บ 4. ขธธนุญ าตตั ด บัญ ชฝ ทัต ถุ ดผบ 4.1 ขธตัด บัญ ชฝ ทัต ถุ ดผบ 4.2 ขธปรั บ ฬธดทั ตถุดผ บ

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม

0 2936 1429 ต่อ 314 - 315

e-mail : counterservice@ic.or.th www.ic.or.th


การจัดทา

ข้ธมมลการส่นธธก

เอฟ่ธนานตัดบัญชฝ ทัตถภดผบแบบโร้เธกสาร กฤตยา วิชัยดิษฐ์ kittayad @ic.or.th

ฉบั บ ทฝ่ แ ล้ ท เราโด้ อม ดใภ ฬ กั น ถพ น เรฟ่ ธ นการเตรฝ ฬ ม ใทามอร้ธม และทาใทามเข้าญจเกฝ่ฬทกับการจัดทาข้ธมม ล การส่นธธกทฝ่ญช้ ญนการตัดบัญชฝทัตถภดผบ เอฟ่ธเข้าสม่ระบบการ ตัดบัญชฝแบบโร้เธกสาร ฉบับนฝเ้ ราจะมาเน้นฬา้ ญนการจัดทา ข้ธมม ล กัน ธฝกใรัน้ นะใะ เอฟ่ ธญห้ทภก ท่านโด้เ ข้าญจและนาโปสม่ การจัดทาข้ธมม ลญห้ถมกต้ธนสาหรับการตัดบัญชฝทัตถภดบผ แบบ โร้เธกสารโด้รทดเรฎทฬผ่นขพน้ “การจัดทาข้ธมม ลการส่นธธก” หลาฬบรผษัทญช้ บรผการ ฯ่านบรผษัทตัทแทนธธกขธน หรฟธ Shipping ญห้เป็นฯม ้ดาเนผนการ และจัดทาข้ธมม ลญห้กับบรผษัท ดันนัน้ เอฟ่ธญห้โด้ข้ธมม ลตามทฝ่ บรผ ษั ท ต้ ธ นการและถม ก ต้ ธ นตรนตามรม ป แบบทฝ่ ก าหนด บรผษัทจะต้ธนญห้ข้ธมม ล เกฝ่ฬ ทกับ ชฟ่ ธรภ ่น (Product Code) ชฟ่ธฯลผตภัณฑ์ (English Description) ทฝ่โด้รับธนภมัตผจาก สานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน ญห้กับบรผษัท ตัทแทนธธกขธนด้ทฬเช่ นเดฝฬทกัน ข้ธมม ลสาใัญทฝ่ญช้ ญนการ ตัดบัญชฝทัตถภดผบแบบโร้เธกสารทฝ่เราจะมาอม ดใภฬกันญนฉบับนฝ้ ใฟธ “การตั ดบั ญชฝ ทัต ถภดผ บแบบโร้ เธกสารฌดฬตรทจสธบ จากญบขนสผ นใ้ าขาธธกธผ เลฎ กทรธนผ กส์ ขธนกระทรทนการใลั น และการตรทจสธบข้ธมม ลจาก Report V”

การตรทจสธบข้ ธ มม ล จากญบขนสผ น ใ้ า ขาธธก ธผเลฎกทรธนผกส์ขธนกระทรทนการใลันนัน้ ปั จจภ บันสมาใม จะทาการดาทน์ฌหลดข้ธมม ลการส่นธธกขธนบรผษัททฝ่โด้รับ การส่นเสรผมจากสานักนานใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน มาเกฎบโท้ญนระบบทภกทัน เอฟ่ธญห้บรผษัทเข้ามาดาทน์ฌหลด ข้ธมม ลขธนตนเธนเอฟ่ธนาโปญช้ ญนการตัดบัญชฝทัตถภดผบต่ธโป ฌดฬมฝข้ธมม ลสาใัญ ๆ ดันนฝ้ 1. เลขทฝ่ญบขนสผนใ้าขาธธก (Declaration No.) ซพ่ นจะโด้รับกลับมาหลันจากส่นธธกสาเรฎจตามขัน้ ตธนขธน กรมถภลกากร 2. ทันทฝ่รับบรรทภก (Load Date) จะโด้รับกลับมา หลั น จากส่ น ธธกส าเรฎ จ ตามขั น้ ตธนขธนกรมถภ ล กากร อร้ธมกับเลขทฝ่ญบขนสผนใ้าขาธธก 3. ชฟ่ธรภ ่น (Product Code) บรผษัทจะต้ธนใฝฬ์ข้ธมม ล ญนแบบฮธร์ มญบขนสผ น ใ้ าขาธธกญนช่ ธน Product Code ญห้ ต รนกั บ ชฟ่ ธ รภ ่ น (Model) ทฝ่ โด้ รั บธนภ มั ตผ จากส านั กนาน ใณะกรรมการส่นเสรผมการลนทภน 4. ชฟ่ธฯลผตภัณฑ์ (English Description) บรผษัท จะต้ธนใฝฬ์ข้ธมม ลญนแบบฮธร์มญบขนสผนใ้าขาธธกญนช่ ธน English Description ญห้ตรนกับชฟ่ ธฯลผตภัณฑ์ (Model Description) ทฝ่โด้รับธนภมัตผจากสานักนานใณะกรรมการ ส่นเสรผมการลนทภน 7

icn


5. ปรผมาณทฝ่ส่นธธก (Quantity) บรผษัทจะต้ธนใฝฬ์ ปรผมาณส่นธธกขธนฯลผตภัณฑ์แต่ละรภ ่นญนช่ ธน Quantity ญนกรณฝส่นธธกเป็นฯลผตภัณฑ์ชฟ่ธเดฝฬทกันแต่มฝหลาฬรภ ่น บรผษัท จะต้ธ นแฬกใฝฬ์ข้ธ มม ลขธนแต่ล ะรภ ่นตามปรผ มาณทฝ่ ส่นธธกจรผน หากใฝฬ์ข้ธมม ลชฟ่ธฯลผตภัณฑ์และปรผมาณรทม ขธนทภกรภ ่นญนข้ธมม ลญบขนสผนใ้าขาธธกช่ ธนเดฝฬทกัน ส่ทน ชฟ่ ธ รภ ่ น (Model) และปรผ ม าณโปแสดนราฬละเธฝ ฬ ดญน เธกสารแนบหรฟธญนธผนทธฬซ์ จะทาญห้โม่สามารถตรทจ เทฝฬบกับข้ธมม ลญบขนสผนใ้าขาธธกธผเลฎกทรธนผกส์โด้

สาหรับการตรทจข้ธมม ลจาก Report V นัน้ การจัดทา ข้ธมม ลญน Report V กฎโม่ต่านธะโรจากญบขนสผนใ้าขาธธก แต่จะทาธฬ่านโรญห้ถมกต้ธนและใรบถ้ทน เอฟ่ธเป็นข้ธมม ลทฝ่ญช้ ญนการตัดบัญชฝทัตถภดผบแบบโร้เธกสารญนธนาใตโด้ เรามา เรผ่ ม ต้ น จากฯม ้ ข าฬกั น นะใะ สผ่ น ส าใั ญ ทฝ่ ฯม้ ข าฬจะต้ ธ นแจ้ น ข้ ธ มม ล ญห้ กั บ บรผ ษั ท ทฝ่ ซฟ้ ธ ฯลผ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเราโป ใฟ ธ ชฟ่ ธ รภ ่ น (Product Code) และ ชฟ่ธฯลผตภัณฑ์ (English Description) ทฝ่บรผษัทโด้รับธนภมัตผจากสานักนานใณะกรรมการส่นเสรผม การลนทภ น เอฟ่ ธ ญห้ ฯม้ ซฟ้ ธ ระบภ การฌธนสผ ท ธผ์ กลั บ ใฟ น มาทฝ่ เ รา และทฝ่สาใัญ บรผษั ททฝ่ท่ านขาฬสผนใ้ าญห้นัน้ ต้ธ นโด้รับ การ ส่นเสรผ มจากส านั กนานใณะกรรมการส่ นเสรผ มการลนทภ น ด้ทฬเช่ นเดฝฬทกัน

Vendor 6. หน่ ท ฬขธนฯลผ ต ภั ณ ฑ์ ท่ฝ ส่ น ธธก (Unit) บรผ ษั ท จะต้ธนใฝฬ์หน่ทฬขธนฯลผตภัณฑ์ญนช่ ธน Unit ญห้ตรนกับทฝ่ โด้ รั บธนภ มัตผ จ ากสานั กนานใณะกรรมการส่นเสรผ มการ ลนทภน 7. ระบภ การญช้ สผทธผ์ BOI และเลขทฝ่บัตรส่นเสรผม (BOI License) ญนช่ ธนขธญช้ สผทธผอผเถษ ขาดโม่โด้เลฬ ใฟธ “บรผษัท จะต้ธนระบภ การญช้ สผทธผ์ BOI” โม่เช่ นนัน้ ข้ธมม ลการส่นธธก ดั น กล่ า ทจะโม่ ถมก ดาทน์ ฌ หลดมาญห้ บ รผ ษั ท ญช้ สผ ท ธผ์ ญ นการ ตัดบัญชฝทัตถภดผบโด้ จะเหฎ น ท่ า ทภ ก ใรั ้น ทฝ่ มฝ ฌ ธกาส เราจะเน้ น ฬ ้า กั น มา ธฬ่านต่ธเนฟ่ธน ทัน้ นฝเ้ อฟ่ธญห้บรผษัทดาเนผนการจัดทาข้ธมม ล โด้ธฬ่านถมกต้ธน หากมาดมกันจรผนจันแล้ทจะอบท่า “โม่ญช่ เรฟ่ธ นฬากเลฬทฝ่บ รผษั ทหรฟธ บรผษั ทตั ทแทนธธกขธนจะท า โม่โด้ เอราะข้ธมม ลทฝ่ท่านต้ธนกรธกลนญนแบบฮธร์มญบขน สผนใ้าขาธธกแต่ละช่ ธนกฎเป็นข้ธมม ลทฝ่บรผษัทเป็นฯม ้กาหนด ขพน้ มาเธน” ภาอจาก: https://www.gs1.org/1/gtinrules/en/rule/270/packcase-quantity http://neopont.com/our-services/manufacturer-sourcing-vendor-management/

ส่ทนฯม ้ซฟ้ธนัน้ ดันทฝ่โด้ใภฬกันญนฉบับทฝ่แล้ทท่า “สผนใ้าทฝ่ ซฟ้ ธ ญนประเทถกฎ เ ปรฝ ฬ บเสมฟ ธ นทั ต ถภ ดผ บ ทฝ่ เ ราน าเข้ า จาก ต่านประเทถฌดฬญช้ สผทธผ์ BOI” เอราะฉะนัน้ ชฟ่ ธฯลผตภัณฑ์ ดัน กล่ าทจะต้ ธนมฝ ญนบัญ ชฝ ร าฬการทั ตถภ ดผบ ขธนฯม ้ซฟ้ ธด้ ท ฬ และญนการตัดบัญชฝทัตถภดผบแต่ละใรัน้ ต้ธนตรทจสธบด้ทฬท่า “มฝทัตถภดผบทฝ่ซฟ้ธมาจากภาฬญนประเทถหรฟธโม่” หากมฝจะต้ธน มฝการฌธนสผทธผ์ญห้กับ Vendor และต้ธนระบภ ชฟ่ธรภ ่น (Product Code) และ ชฟ่ธฯลผตภัณฑ์ (English Description) ขธนฯม ้ขาฬ และปรผมาณตามทฝ่มฝการซฟ้ธขาฬกันจรผน เอฝฬนเท่านฝ้ท่านกฎ สามารถน าข้ธ มม ลจาก Report V มาญช้ ญนการตั ดบัญ ชฝ ทัตถภดผบแบบโร้เธกสารโด้ ฉบั บ นฝ้ ขธะากเธาโท้ เ อฝ ฬ นแใ่ นฝ้ ก่ ธ น ส าหรั บ ราฬละเธฝ ฬ ดธฟ่ น ๆ สมาใมจะน ามาเล่ า สม่ ท่ า นฮั น ญนฉบั บ ต่ ธ โป ฌดฬท่ า นสามารถตผ ด ตามข้ ธ มม ล ข่ า ทสารเอผ่ ม เตผ ม โด้ทาน ICN และทาน www.ic.or.th

โม่ อ ลาด !! ทภ ก ข่ า ท ส า ร สา ใั ญ

ส่ น ต ร น ถพ น ป ล า ฬ นผ ้ ท ใภ ณ

@investorclub อผมอ์ @ หน้าชฟ่ธ ID ด้ทฬนะใะ

icn

8

Add friends


เสรผ ม สร้ า นทั ก ษะญหม่

เอฟ่ ธ ธนาใตทฝ่ ส ดญส (2) ฌดฬมากธนใ์กรทั่ทโปมักจะกาหนด Competency โท้เป็น 5 ระดับ แต่กฎโม่โด้เป็นสมตรสาเรฎจตาฬตัทท่าทภกธนใ์กร จะต้ธนเป็น 5 เหมฟธนกันหมด ธาจเป็นเอราะเอฟ่ธญห้การ บรผหารจัดการทาโด้น่าฬและเป็นมาตรฐานเดฝฬทกัน ซพ่ นญน ใทามเป็นจรผนธาจจะกาหนดเป็น 4 ระดับ หรฟธ 6 ระดับ กฎมฝญห้เหฎน ญนหลาฬธนใ์กร ฌดฬเรผ่มทฝ่ระดับ 1 เป็นระดับอฟ้นฐานหรฟธ เรผ่มต้น และโต่ระดับขพน้ โปตามขธบเขตทฝ่กท้านขพ้น หรฟธทักษะ ใทามสามารถทฝ่ฬากและซับซ้ ธนมากขพน้ ตามลาดับ ธฬ่านโรกฎตามญนการกาหนด Competency โม่ท่า จะเป็นประเภทญดกฎตาม ญนแต่ละระดับใทรมฝการระบภ ตัทบ่นชฝ้ อฤตผกรรม (Proficiency Levels & Behavioral Indicators) ทฝ่ ชัด เจน เอฟ่ ธ ญห้ ส ามารถทั ด และประเมผ น ฯลโด้ ธ ฬ่ า นเป็ น รม ป ธ ร ร ม เอ ร า ะธฬ่ านน้ ธฬ กฎ ช่ ท ฬ ญ ห้ ทั ้ น ฯม ้ ป ร ะ เมผ น (ฯม ้ บั น ใั บ บั ญ ชา) และฯม ้ ถม ก ประเมผ น (อนั ก นานหรฟ ธ ฯม ้ ญ ต้ บั น ใั บ บั ญ ชา) มฝ ใ ทามเข้ า ญจทฝ่ ต รนกั น และสามารถ สฟ่ธสารสร้านสัมอันธ์กันญนทานทฝ่เป็นบทก มากกท่าจะเกผด เป็ น ใทามขั ด แฬ้ น และฌต้ เ ถฝ ฬ นกั น ลธนมาดม ตั ท ธฬ่ า นขธน การกาหนด CoreCompetency ดันนฝ้ ระดับ 1 (Basic Level) ตรทจสธบใทามเกฝ่ฬทข้ธน และอร้ธมรับการเปลฝ่ฬนแปลน ฌดฬมากจะก าหนดเป็ นใ่ า เป้ าหมาฬส าหรั บ อนั ก นานระดั บ ปฏผ บั ตผ ก าร หรฟ ธ เจ้ า หน้ า ทฝ่ ทั่ ท โป ใทรมฝ ใทามสามารถญนการ

จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว chamluck@gmail.com

• ถพ กษาใ้นใท้ าหาข้ธมม ลจากแหล่นต่า น ๆ ทฝ่เป็ น ประฌฬชน์กับการปรับปรภ นและอัฒนานานทฝ่ตนเธน เกฝ่ฬทข้ธนหรฟธรับฯผดชธบโด้ • ระบภ สารสนเทถทฝ่เกฝ่ฬทข้ธน และกาหนดขธบเขต การปรับปรภ น/เปลฝ่ฬนแปลนทฝ่สธดใล้ธนกับนานทฝ่ รับฯผดชธบโด้ • เรฝฬนรม้ทผทฬาการและใทามก้าทหน้าญหม่ ๆ และ ะพ กะนนามาญช้ ญห้เกผดประฌฬชน์โด้ ระดับ 2 (Doing Level) แสทนหาและประเมผนหนทาน ทฝ่หลากหลาฬ ฌดฬมากจะกาหนดเป็นใ่าเป้ าหมาฬสาหรับอนักนาน ระดับปฏผบัตผการ หรฟธเจ้าหน้าทฝ่ธาทภ ฌส ทฝ่มฝประสบการณ์ ทานานมาระฬะหนพ่น ใทรมฝใทามสามารถญนการ • ประเมผ น สารสนเทถจากแหล่ น ต่ า น ๆ ธฬ่ า น ถมกต้ธนใรบถ้ทน และทผเใราะห์ถพนฯลดฝฯลเสฝฬโด้ • แสทนหาเทใฌนฌลฬฝ ห รฟ ธ ทผ ธฝ ก ารญหม่ เอฟ่ ธ มา ประฬภ กต์ญช้ ญนการปรับปรภ นนาน • ทดลธนสผ่ น ญหม่ และอร้ ธ มทฝ่ จ ะเปลฝ่ ฬ นแปลนโด้ ญนทันทฝท่เฝ หฎนฯลท่าดฝ 9

icn


ระดั บ 3 (Developing Level) ใผ ด กท้ า นมธนโกล และญช้ ทรัอฬากรญห้เกผดประฌฬชน์ ฌดฬมากจะกาหนดเป็นใ่าเป้ าหมาฬสาหรับทผถทกร หัทหน้านาน นักทผเใราะห์ ใทรมฝใทามสามารถญนการ • ร่ ท มระดมสมธนกั บ บภ ใใลธฟ่ น จนโด้ ภ าอ ใ ท า ม ใผ ด แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ก มภ ม ม ธ น ทฝ่หลากหลาฬโด้ • รทบรทมสารสนเทถทฝ่เป็นประฌฬชน์ และประสาน ใทามร่ทมมฟธกับฯม ้เชฝ่ฬทชาญญนการสร้านสผ่นญหม่ • ทผ เ ใราะห์ ข้ ธ ดฝ /ข้ ธ เสฝ ฬ ขธนแนทใผ ด ญหม่ ห รฟ ธ เทใฌนฌลฬฝท่เฝ ป็นประฌฬชน์ต่ธการสร้านนทัตกรรม • น าเสนธทานเลฟ ธ กญนการแก้ โ ขปั ญหาเชผ น รภ ก หรฟธสร้านใภณใ่าญหม่ ระดับ 4 (Advanced Level) สนับสนภนเอฟ่ธนร่ทมนาน และส่นเสรผมทัฒนธรรมนทัตกรรม ฌดฬมากจะกาหนดเป็นใ่าเป้ าหมาฬสาหรับนักใผ ด นทั ต กร ฯม ้ จั ด การ และฯม ้ บ รผ ห ารระดั บ กลาน ใทรมฝ ใทามสามารถญนการ • มธนธธกโปญห้ โกล ธาทผ แนทฌน้ มฌลก ฯลการ ทผจัฬจากหน่ทฬนานภาฬญนและตลาดภาฬนธก • เป็ น ตั ท ธฬ่ า นทฝ่ ดฝ หรฟ ธ สร้ า นแรนบั น ดาลญจญห้ ในธฟ่นญนธนใ์กร • กระตภ้นญห้ฯม้ญต้บันใับบัญชาหรฟธทฝมนาน นาเสนธ ใทามใผดรผเรผม่ ญหม่ ๆ • แบ่ น ปั นใทามรม้ แ ละประสบการณ์ เอฟ่ ธ สร้ า น สั น ใมแห่ น การเรฝ ฬ นรม้ และเกผ ด ทั ฒ นธรรม นทัตกรรม ระดับ 5 (Expert Level) ปรับกระบทนทัถน์อร้ธมรับ กับใทามท้าทาฬญหม่ ฌดฬก าหนดเป็ นใ่ า เป้ าหมาฬส าหรั บ ฯม ้ บ รผ ห าร ระดับสมน ฯม ้นาการเปลฝ่ฬนแปลน ใทรมฝใทามสามารถญนการ • เปผ ดญจรับฮันใาถามและใทามต้ธนการญหม่ เอฟ่ธ ขฬาฬกรธบใทามใผดทานธภ รกผจ • มภ ่นมั่นต่ธสม้กับใทามท้าทาฬญหม่ท่ฝมฝต่ธธนใ์กร และขฬาฬเใรฟธข่าฬใทามร่ทมมฟธกับภาฬนธก • ฯลักดันญห้ทภกในญนธนใ์กรเตรฝฬมอร้ธมฬธมรับ สผน่ ญหม่ และทานแฯนการเปลฝ่ฬนฯ่าน • ประเมผนใทามเป็นโปโด้ญนด้านต่าน ๆ ธาทผ ทาน การตลาด ทานเทใฌนฌลฬฝ และทานการเนผนโด้ icn 10

นฝ่ ใฟ ธ ตั ท ธฬ่ า นการก าหนด Competency แบบ ใร่าท ๆ หทันท่าจะอธเป็นแนททานญห้ธนใ์กรต่าน ๆ นาโป แก้ โ ข ปรั บ ญช้ หรฟ ธ เขฝ ฬ นขพ้ น ญหม่ ต ามใทามเหมาะสมต่ ธ ธนใ์กรขธนท่านต่ธโป ใทามรม้ ใทามถนัดญด ๆ ทฝ่แต่ละในมฝ เป็นแใ่เอฝฬน ถัก ฬภาอทฝ่ แ ะนเร้ น ธฬม ่ ญ นแต่ ล ะบภ ใใลเท่ า นั ้น ถ้ า โม่ น า ธธกมาญช้ ประฌฬชน์โม่ท่าจะแก้ปัญหาหรฟธสร้านสรรใ์สผ่นญหม่ กฎโม่ธาจเรฝฬกโด้ท่า “เป็นฯม ้ท่ฝมฝใทามสามารถธฬ่านแท้จรผน” เรผ่มต้นน่าฬ ๆ จากปั ญหา (Problem) ซพ่ นเป็นธะโรทฝ่ญกล้ตัท เรามาก ๆ โม่มฝญใรโม่มฝปัญหา และโม่มฝญใรโม่เใฬบ่นหรฟธอม ด ถพ น มั น บานทฝ เ รากฎ อ าตั ท เธนเข้ า โปญนปั ญ หาขธนในธฟ่ น นัฬท่าธฬากจะมฝส่ทนร่ทมแสดนใทามใผดเหฎน หรฟธเป็นเดฟธด เป็นร้ธนแทนอทกเขาเหล่านัน้

แต่สาหรับปั ญหาญกล้ตัทเรา ปั ญหาทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนกับ นานหรฟ ธกั บ การญช้ ชฝ ทผ ต ขธนเรา และส่ นฯลกระทบกั บเรา ฌดฬตรน แทนทฝ่จะบ่นหรฟธร้ธนขธใทามช่ ทฬเหลฟธจากในธฟ่น ลธนเรผ่ มต้น ใผด ทผเ ใราะห์ หาสาเหตภ ลนมฟธ แก้ โขปั ญหานั น้ ด้ท ฬตัท เธน ฌดฬโม่ ป ล่ธ ฬฯ่า นหรฟ ธ ฬธมรับ สภาอธัน นั ้น ชฝ ทผต และการนานขธนเราจะราบรฟ่นขพ้นโม่น้ธ ฬ ทั กษะการ แก้ปัญหาและการอพ่นอาตัทเธนจะใ่ธฬ ๆ แขฎนแรนขพ้น โม่ต้ธนรธ ใทามช่ ทฬเหลฟธจากรัฐบาลหรฟธสันใมรธบข้าน ปั ญหาเลฎก ๆ ขธนแต่ละใน กฎจะโม่กลาฬเป็นปั ญหาสันใมญนทฝ่สภด ฌดฬส่ทนตัทฯมชธบทผธฝใผดขธน ใภณตมน บธดฝส้ แลม จากฌใรนการ “ก้าทในละก้าท” ทฝ่ท่า “ญห้ทภกในลภกขพ้นมา ทผ่นหรฟธธธกกาลันกาฬธะโรกฎโด้ท่ฝน่าฬ ๆ โม่ต้ธนญช้ จ่าฬเนผน มากมาฬ และท าโด้ ญ นทั น ทฝ ซพ่ น เป็ น ทผ ธฝ ท่ฝ จ ะท าญห้ สภ ข ภาอ ร่านกาฬขธนทภกในแขฎนแรนและมฝภมมผใภ้มกัน ลดใทามเสฝ่ฬน ทฝ่จะเป็นฌรใภัฬโข้เจฎบ และโม่เป็นภาระกับระบบสาธารณสภข ลดนานขธนแอทฬ์ อฬาบาล และเจ้าหน้าทฝ่ทานการแอทฬ์ ทฝ่สาใัญนบประมาณและการดมแลรักษาอฬาบาลในป่ ทฬ กฎจะลดน้ธฬลน”


ญนระบบการทานานโม่ท่าจะเป็นธนใ์กรญด ๆ กฎตาม “การป้ ธนกั น ฬ่ ธ มดฝ ก ท่ า การแก้ โ ขเสมธ” ด้ ท ฬธาชฝ อ ทฝ่ ปรพกษาด้านการจัดการขธนฯม ้เขฝฬน จพนมฝฌธกาสเหฎนมามาก กับธนใ์ก รทฝ่โล่ต ามแก้ปั ญหาแบบโม่รม้จบ มฝปัญหาทัน้ ญหม่ และเก่ า ญห้ แ ก้ โ ขมากมาฬ ปั ญหาเดผ ม ๆ แก้ แ ล้ ท แก้ ธฝ ก ทนเทฝฬนซ้ า ๆ จนมฝใทามรม้สพกท่าธนใ์กรนัน้ ๆ เสฝฬเทลาโป กับการแก้ ปัญ หาซ้ าซาก แทนทฝ่ จะเธาเทลาโปฯลผ ตสผ นใ้ า เอฟ่ธ หาราฬโด้ เข้ า ธนใ์ก ร ทัน้ ๆ ทฝ่ฌ ลกสมั ฬ ญหม่ ณ ทัน นฝ้ เใ้ าอม ดถพ นนทั ตกรรมและใทามใผ ดสร้ านสรรใ์ กั นแล้ ท นั่ น หมาฬใทามท่า “เขาเธาเทลาโปใผดธะโรญหม่ ๆ ทฝ่มฝมมลใ่าเอผ่มสมนขพ้น โม่มามัทเสฝฬเทลาธฬม ก่ ับสผนใ้าเดผม ๆ ทฝ่นับทันจะด้ธฬใ่าและ ราใาตกลนโปเรฟ่ธฬ ๆ” อนั กนานญหม่ ญนธนใ์ กรแห่ นหนพ่ น เอผ่ นเรผ่ มต้ นก้ า ท เข้ า โปญนธนใ์ ก รทฝ่ ใ่ ธ นข้ า นญหญ่ มฝ จ านทนอนั ก นาน ใ่ธนข้านมาก มฝตพกสมนตระหน่าน ธภ รกผจและธภ รกรรมมฝใทาม เกฝ่ฬทข้ธนกับฯม ้ในจานทนมาก และต้ธนประสานการทานาน ร่ทมกับธนใ์กรธฟ่น ๆ ภาฬนธกธฝกมากมาฬ ทฝ่สาใัญเป็น ธนใ์กรด้านการเนผนทฝ่สาใัญระดับประเทถ สผ่นทฝ่อนักนาน ญ ห ม่ ใ น นฝ้ เ จ ธ ญ น ช่ ท น เ ดฟ ธน แ ร ก ๆ กฎ ใ น เห มฟ ธ น กั บ อนั ก นานญหม่ ทั่ ท โป ใฟ ธ ฬั น รม้ จั ก ในโม่ ม าก ฬั น โม่ เ ข้ า ญจ ธนใ์ ก รและนานทฝ่ ตั ท เธนต้ ธ นรั บ ฯผ ด ชธบนั ก ดม เ หมฟ ธ น อนักนานเก่า ๆ กฎฬภ่นทภ ่นทาฬธฬม ่กับภาระหน้าทฝ่ขธนแต่ละใน จพนโม่ใ่ธฬมฝญใรมาสนญจเดฎกญหม่ การต้ธนรับธาจจะธบธภ ่น หรฟธฌดดเดฝ่ฬทบ้าน แล้ทแต่ฯม้ในและทัฒนธรรมธนใ์กรนัน้ ๆ เตฎมทฝ่กฎอมดใภฬกับเอฟ่ธนร่ทมนานทฝ่นนั่ ธฬม ่ญกล้กัน แม้ท่าจะมฝระบบ Intranet ทฝ่โท้ดมข้ธมม ลข่าทสารและ ใทามเใลฟ่ธนโหทภาฬญนธนใ์กร ตลธดจนประกาถต่าน ๆ ทฝ่ ต้ธนการญห้อนักนานทภกในรับรม้รับทราบ แต่ทภกทันทฝ่เข้าโป กฎดมเหมฟธนจะโม่ใ่ธฬมฝธะโรญหม่ ข้ธมม ลบานส่ทนกฎเก่าเสมฟธน โม่โด้แก้โขมานาน จนดมเหมฟธนท่าสผ่นทฝ่ธฬม ่ญนนัน้ กับฌลกใทาม เป็ น จรผ น ช่ านแตกต่ า นกั น เหลฟ ธ เกผ น File Directory แบบ Excel ทฝ่ญช้ แจ้นบธกท่า มฝญใรบ้านญนธนใ์กร ธฬม ่แฯนกโหน เบธร์ตผดต่ธธะโร ทาโมโม่มฝชฟ่ธเราทฝ่เป็นอนักนานญหม่ ทาโม อนักนานเก่าทฝ่ลาธธกโปแล้ทฬันมฝชฟ่ธธฬม ่ ทาโมบานในฬ้าฬ แฯนก ฬ้าฬะ่ าฬ ฬ้าฬฌต๊ะทานาน และทฝ่สาใัญเปลฝ่ฬนเบธร์ ตผดต่ธภาฬญนญหม่แล้ท จพนฬันเป็นข้ธมม ลเดผม ด้ทฬอนักนาน จานทนมาก การตผดต่ธอม ดใภฬหารฟธเรฟ่ธนนานกัน ถ้าโม่ส่น e-Mail กฎจะเป็นการใภฬกันทานฌทรถัอท์ แต่ท่นฝ ่าแปลกญจโปกท่านัน้ หลาฬในทฝ่เอผ่นใภฬนานกัน แต่เมฟ่ธเจธกันทฝ่หน้าลผฮท์หรฟ ธ เดผนสทนกันญนธาใารสานักนาน กลับโม่รม้จักกัน หรฟธโม่รม้ ด้ทฬซ้ าท่า “เอผ่นใภฬฌทรถัอท์กันเมฟ่ธใรม่นเฝ้ ธน”

สผ่ น ทฝ่ อ นั ก นานญหม่ ใ นนฝ้ ใผ ด โด้ กฎ ใฟ ธ ท าโมเราโม่ จั ด การข้ ธ มม ลอ นั ก นานญ นรม ป ขธนโฮล์ ฐ านข้ ธ มม ล ทฝ่สามารถญส่ราฬละเธฝฬดชฟ่ธ-สกภล ชฟ่ธเล่น ชฟ่ธแฯนก/ะ่ าฬ ต าแหน่ น นาน เบธร์ ฌ ทรถัอ ท์ ภาฬญน e-Mail Address ชัน้ ทฝ่ทานาน รทมโปถพนรมปภาอขธนแต่ละใน ทฝ่สาใัญใฟธ “ข้ธมม ลต่าน ๆ เหล่านัน้ สามารถปรับปรภ นญห้ทันสมัฬโด้น่าฬ” เมฟ่ธมฝญใรกฎตามทฝ่ฬ้าฬแฯนก ฬ้าฬสถานทฝ่ทานาน เปลฝ่ฬน เบธร์ฌทรตผดต่ธ โด้เลฟ่ธนตาแหน่น หรฟธหมภ นเทฝฬนโปทานาน ญนตาแหน่นธฟ่น ๆ กฎสามารถแก้โขเปลฝ่ฬนแปลนโด้ทันทฝด้ทฬ ตัทเธน ฬผ่นมฝระบบสฟบใ้นเข้าช่ ทฬด้ทฬ ทาญห้สามารถใ้นหา ในทฝ่เราต้ธนการโด้น่าฬขพน้ โม่ท่าจะใ้นจากชฟ่ธจรผน ชฟ่ธเล่น หรฟธดมราฬชฟ่ธทัน้ หมดขธนแฯนก/ะ่ าฬนัน้ ๆ เมฟ่ ธ ใผด โด้เ ช่ นนั ้น อนั กนานญหม่ ท่ฝ ฬัน โม่มฝ ธ ะโรท า มากนั ก กฎ เ ดผน ตรนโปใภ ฬ กับ แฯนก HR อร้ ธมกั บขาฬ โธเดฝฬ และด้ทฬใทามสามารถทฝ่อธเขฝฬนฌปรแกรมโด้บ้าน โม่ถพนขัน้ มฟธธาชฝ อ กฎธาสาจะทาญห้ เอฝฬนขธรม ปภาอและ ข้ธมม ลเท่านัน้ ญนเทลาเอฝฬน 1 สัปดาห์ ฐานข้ธมม ลน่าฬ ๆ กฎเสรฎจสมบม รณ์ เรผ่มทดลธนญช้ และกฎมฝเสฝฬนตธบรับท่าดฝ มฝ ป ระฌฬชน์ ทฝ่ เ หลฟ ธ กฎ แ ใ่ ป ระชาสั ม อั น ธ์ ญ ห้ รั บ รม้ กั น ทั่ ท โป ญห้ ทภ กในรั บฯผ ดชธบเปลฝ่ ฬนแปลนแก้ โขข้ ธมม ลขธนตั ทเธน เสฝฬนบ่นขธนทภกในกฎใ่ธฬ ๆ จานหาฬโปญนทฝ่สภด

SMEs 4.0

ฬั น มฝ ตั ท ธฬ่ า นธฝ ก มากทฝ่ เ ราสามารถจะท าโด้ ญ น ธนใ์กรขธนเรา ฌดฬเฉอาะ SMEs การนาระบบโธทฝน่าฬ ๆ โม่ฬภ่นฬาก ซับซ้ ธน หรฟธรม้จักญช้ Software Tools ญหม่ ๆ ทฝ่เ ราสามารถจะอั ฒนาระบบนานเลฎก ๆ ขพ้น มา ฌดฬโม่ จาเป็นต้ธนมฝใทามรม้ญนการเขฝฬนฌปรแกรม (Coding) เลฬ สักนผด เอฟ่ธญช้ ญนการปรับปรภ นและอัฒนา มาเป็น SMEs 4.0 กันเถธะ แม้ท่าหลาฬธนใ์กรจะธฬม ่แใ่ 2.0 กฎตาม ถ้าโม่เรผ่ม เสฝฬแต่ทันนฝ้ 3.0 กฎในเป็นแใ่ะัน หรฟธประสบปั ญหาญห้เรา บ่นกันต่ธโป ภาอจาก : http://s966.info/library/software-tools/s/default.html

11

icn


สมาใมสฌมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

กฎหมาฬ

การใ้าระหท่านประเทถ

หัทข้ธการสัมมนา

ทันทฝ่ 24-25 เมษาฬน 2561 เทลา 08.30-16.00 น. ณ ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ

ทันธันใารทฝ่ 24 เมษาฬน 2561  หลักญนการทาสัญญาการใ้าระหท่านประเทถ  ข้ธใทรระทันญนการทาสัญญาซฟ้ธขาฬระหท่านประเทถ  การชาระเนผนระหท่านประเทถและระเบฝฬบทผธฝปฏผบัตผทานการ ใ้าระหท่านประเทถ  เนฟ่ธนโขและข้ธตกลนการส่นมธบสผนใ้าระหท่านประเทถ (INCOTERM®2010)  ข้ธอพนระมัดระทันขธนเลตเตธร์เใรดผต  ข้ธระมัดระทันญนการทาการใ้าชาฬแดน  กรณฝถพกษา ทันอภ ธทฝ่ 25 เมษาฬน 2561  หลักกฎหมาฬการขนส่นสผนใ้าระหท่านประเทถและการ ประกันภัฬสผนใ้าอร้ธมตัทธฬ่านใดฝ  การขนส่นทานทะเล  การขนส่นต่ธเนฟ่ธนหลาฬรมปแบบ  การขนส่นทานรถโฮ  กรณฝถพกษาทฝ่ปรากฏญนใาอผอากษาขธนถาล เอฟ่ธทา ใทามเข้าญจถพนหลักเกณฑ์ขธนกฎหมาฬขนส่นระหท่าน ประเทถญนเรฟ่ธนนัน้ ๆ  หลักเกณฑ์เกฝ่ฬทกับการประกันภัฬการขนส่นสผนใ้าระหท่าน ประเทถ  ใทามใภ้มใรธนตามกรมธรรม์ประกันภัฬสผนใ้า  กรณฝถพกษา และสรภ ปรมปใดฝตัทธฬ่านทฝ่เกผดขพน้

ดร.ธผทธผกร ขาเดช ธาจารฬ์อผเถษด้านกฎหมาฬการใ้าระหท่านประเทถ

ธาจารฬ์สมอร โอสผน ธาจารฬ์อผเถษด้านกฎหมาฬการใ้าระหท่านประเทถ

ลนทะเบฝ ฬนธธนโลน์ โด้ทาน http://icis.ic.or.th สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม แฯนกะพ กธบรมและบรผการนักลนทภน  0 2936 1429 ต่ธ 210 (ใภณถถผนทร์ชล), 206 (ใภณกาญจนา) ฌทรสาร 0 2936 1441-2

E-mail: sasinchonk@ic.or.th, kanjanac@ic.or.th หรฟธ www.ic.or.th

ธัตราใ่าสัมมนา ประเภท

ธัตรา ใ่าสัมมนา

สมาชผก

5,029

บภ ใใลทัท่ โป

5,885

อัตรานีร้ วมค่ าเอกสาร อาหารว่ าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%


ข้ธอผอาท

ญนการดาเนผ น ธภ รกผ จ

ระหท่านประเทถ ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ nuttapongw@ic.or.th

“การใ้ า ระหท่ า นประเทถ” เป็ น กผ จ กรรมทฝ่ มฝ การ แลกเปลฝ่ฬนสผนใ้าหรฟธบรผการระหท่านกัน ธาจเป็นการ แลกเปลฝ่ฬนสผนใ้ากันฌดฬตรน หรฟธการใ้าฌดฬญช้ เนผนเป็น สฟ่ธกลาน ทาญห้มฝการเใลฟ่ ธนฬ้า ฬเนผนทภ นและทผท ฬาการ เทใฌนฌลฬฝร ะหท่า นประเทถ ฌดฬมฝ การตกลนท่า จะญช้ เ นผน สกภลญดญนการดาเนผนธภ รกผจระหท่านกั น เอฟ่ธนามาชาระ ใ่าสผนใ้าตามทฝ่โด้ตกลนกันโท้ การดาเนผนธภ รกผจการใ้า ระหท่ า นประเทถ ฯม ้ ป ระกธบการจ าเป็ น ต้ ธ นมฝ ใ ทามรม้ ใทามเข้าญจ และถพ กษาข้ธมม ลราฬละเธฝฬดทฝ่เกฝ่ฬทเนฟ่ธนกั บ การดาเนผนธภ รกผจนัน้ ๆ ญห้ถ่ธนแท้และแม่นฬา เอราะหาก เกผ ด ข้ ธ ฯผ ด อลาดหรฟ ธ ปั ญ หาระหท่ า นการด าเนผ น นาน ธาจส่นฯลกระทบญนทานลบต่ธธนใ์กรโด้โม่มากกฎน้ธฬ “หากเกผดปั ญหาหรฟธข้ธอผอาทญนการดาเนผนธภ รกผจ ระหท่านประเทถจะต้ธนทาธฬ่านโร” “ธนใ์การการใ้าฌลก” เป็นธนใ์การระหท่านประเทถ ก่ธตัน้ เมฟ่ธทันทฝ่ 1 มกราใม อ.ถ. 2538 อัฒนามาจาก ใทามตกลนทั่ทโปท่าด้ทฬภาษฝ ถภลกากรและการใ้า หรฟธ แกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) ฌดฬสานักเลขาธผการธนใ์การการใ้าฌลกตัน้ ธฬม ่ท่ฝนใรเจนฝทา ประเทถสทผตเซธร์แลนด์ ปั จจภ บันมฝสมาชผกรทมทัน้ สผน้ 153 ประเทถ และโทฬโด้ เข้ าเป็ นสมาชผ กญนฐานะสมาชผ กฯม ้ ร่ ทม ก่ธตัน้ ญนปฝ อ.ถ. 2538 มฝทัตถภประสนใ์เอฟ่ธอัฒนาระบบ การใ้าเสรฝระหท่านประเทถ ฌดฬกากับดมแลประเทถสมาชผก ญห้เป็นโปตามข้ธตกลนแกตต์และธนใ์การการใ้าฌลก เอฟ่ธ ฬภ ตผ ก รณฝ ข้ ธ อผ อ าทระหท่ า นประเทถ และเอฟ่ ธ เป็ น เททฝ เจรจาการใ้าขธนประเทถสมาชผกด้ทฬ

กระบทนการระนับข้ธอผอาท (Dispute Settlement) ข้ ธ อผ อ าททฝ่ ธ าจเกผ ด ขพ้ น ญนธนใ์ ก ารการใ้ า ฌลกนั ้น ธาจเกผ ด ขพ้ น จากกรณฝ ท่ฝ ส มาชผ ก หนพ่ นธธกมาตรการ อระราชบัญญัตผ กฎ ระเบฝฬบ หรฟธ ใาสั่น ซพ่ นสมาชผ กธฟ่น เหฎนท่า “ขัดกับอันธกรณฝหรฟธข้ธฯม กอันภาฬญต้ใทามตกลน ญนกรธบขธนธนใ์การการใ้าฌลก” และมาตรการดันกล่าท ส่ น ฯลญห้ ส มาชผ ก นั ้น (หรฟ ธ ภาใเธกชนขธนสมาชผ ก นั ้น ) เสฝ ฬ ประฌฬชน์ เช่ น สผ น ใ้ า หรฟ ธ บรผ ก ารขธนตนเข้ า ประเทถ ทฝ่ธธกมาตรการนัน้ ๆ โม่โด้ ตามเนฟ่ธนโขทฝ่โด้ตกลนกันโท้ แล้ ท ญนกรณฝ เ ช่ นนฝ้ ธนใ์ ก ารการใ้ า ฌลกกฎ มฝ ก ารก าหนด กระบทนการทฝ่ชดั เจนทฝ่เหล่าสมาชผ กต้ธนฬพดถฟธและปฏผบัตผตาม ฯลใาตัดสผนนัน้ ๆ ซพ่ นเรฝฬกท่า “ใทามเข้าญจท่าด้ทฬกฎและ กระบทนการทฝ่ญช้ กับการระนับข้ธอผอาท (Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes: DvU)”

13 icn


ญนขั ้น แรก DSU จะก าหนดญห้ ป ระเทถใม่ ก รณฝ ปรพกษาหารฟธกันเธนก่ธน เอฟ่ธหาทานฬภ ตผข้ธอผอาทฌดฬ เมฟ่ ธ ะ่ าฬหนพ่ นฬฟ่ น ขธหารฟ ธ แล้ ท ธฝ ก ะ่ าฬหนพ่ นต้ ธ น อผ จ ารณาด้ ท ฬดฝ ท่ า จะตธบรั บ และเข้ า ร่ ท มการหารฟ ธ เอฟ่ธอฬาฬามหาทานธธกญห้เป็นทฝ่อธญจขธนทภกะ่ าฬทฝ่มฝ ฯลประฌฬชน์ทานการใ้าทฝ่เกฝ่ฬทข้ธน (Substantial Trade Interest) หากประเทถใม่กรณฝโม่ฬธมเข้าร่ทมการหารฟธ หรฟธหารฟธกันฯ่านโป 60 ทัน (หรฟธ 20 ทัน กรณฝเร่นด่ทน) แล้ทฬันโม่สามารถหาข้ธฬภ ตผร่ทมกันโด้ หรฟธเหฎนอ้ธนกัน ท่า “จะโม่สามารถฬภ ตผข้ธอผอาทกันเธนโด้” ประเทถฯม ้ฮ้ธน สามารถฬฟ่นเรฟ่ธนขธญห้ธนใ์การระนับข้ธอผอาท (Dispute Settlement Body - DSB) เอฟ่ธตัน้ ใณะฯม ้อผจารณา (Panel) เอฟ่ธทาหน้าทฝ่อผจารณาข้ธอผอาทนัน้ ประเทถ ฯม ้ฮ้ธนต้ ธนกาหนดขธบเขตขธนข้ ธอผอาท ฌดฬระบภ ถพ น มาตรการขธนประเทถทฝ่ถมกฮ้ ธนญห้ชดั เจน รทมทัน้ ธธผบาฬ ประเดฎนทานกฎหมาฬทฝ่ธ้านท่า มาตรการดันกล่าทนัน้ ขัด ต่ธอันธกรณฝขธนธนใ์การการใ้าฌลก หรฟธข้ธฯม กอัน ขธนประเทถนัน้ ๆ ธฬ่านโร

ใณะฯม ้อผจารณาประกธบด้ทฬฯม ้เชฝ่ฬทชาญ 3 ใน (หรฟ ธ ธาจมฝ โ ด้ ถพน 5 ใน ญนกรณฝ อผ เ ถษ) ซพ่ น ท าหน้ า ทฝ่ เปรฝ ฬ บเสมฟ ธ นเป็ น “ฯม ้ อผ อ ากษา” รั บ ฮั น ใทามจาก ประเทถใม่กรณฝ รทมทัน้ อผจารณาข้ธกล่าทหาและอผสมจน์ หลักฐานเอฟ่ธตัดสผนท่า “มาตรการขธนประเทถทฝ่ถมกฮ้ ธนนัน้ ขั ด ต่ ธ อั น ธกรณฝ ห รฟ ธ ข้ ธ ฯม กอั น ขธนประเทถนั ้น ๆ หรฟ ธ โม่ ธฬ่ า นโร ตลธดจนญห้ ข้ ธ เสนธแนะส าหรั บ การปรับมาตรการดันกล่าทญห้สธดใล้ธนกับอันธกรณฝ หรฟธข้ธฯม กอัน” ทฝ่มา http://www.ipitc.coj.go.th/doc/data/ipitc/ipitc_1463381356.PDF http://intertradeforus.blogspot.com/ ภาอจาก : http://stonedeanlaw.com/tag/ventura-center-for-dispute-settlement/

icn 14

ประเทถสมาชผ ก ธฟ่ น ๆ ทฝ่ มฝ ฯ ลประฌฬชน์ เ กฝ่ ฬ ทข้ ธ น สามารถฬฟ่ น ขธเข้ า ร่ ท มเป็ น “ประเทถทฝ่ ส าม” (Third Party) และสามารถญห้ข้ธใผดเหฎนญนประเดฎนสาใัญฌดฬเฉอาะ ข้ ธ ก ฎ ห ม า ฬ ทฝ่ ป ร ะ เ ท ถ ข ธ น ต น มฝ ป ร ะ ฌ ฬ ช น์ ร่ ท ม ธ ฬม ่ ด้ ท ฬ ธฬ่ า นโรกฎ ต ามฌดฬปกตผ แ ล้ ท ใณะฯม ้ อผ จ ารณาจะญช้ เทลาอผ จ ารณาตั ด สผ น โม่ เ กผ น 6 เดฟ ธ น (หรฟ ธ 3 เดฟ ธ น ญนกรณฝเ ร่น ด่ทน) ธฬ่านโรกฎตามหากประเทถใม่กรณฝท่ฝ มผญ ช่ ประเทถทฝ่ ส ามโม่ เ หฎ น ด้ ท ฬกั บ ใ าตั ด สผ น กฎ ส ามารถฬฟ่ น ธภ ทธรณ์ ต่ ธ “ธนใ์ ก รธภ ทธรณ์ ” (Appellate Body-AB) ขธนธนใ์การการใ้าฌลกโด้ ธนใ์กรธภ ทธรณ์ประกธบด้ทฬสมาชผ กทัน้ สผน้ จานทน 7 ใน แต่ จ ะมฝ เ อฝ ฬ น 3 ใน ทฝ่ โ ด้ รั บ มธบหมาฬอผ จ ารณา ใาธภ ทธรณ์ ฌดฬมฝธ านาจหน้ าทฝ่ อผจ ารณาเฉอาะประเดฎ น การตฝ ใ ท ามทานกฎ หมา ฬ ขธนใ าตั ด สผ น ขธนใณ ะ ฯม ้ อผ จ ารณา หลั น จากทฝ่ อผ จ ารณาแล้ ท ธนใ์ กรธภ ทธรณ์ ธาจมฝ ใ าตั ด สผ น ฬฟ น ตาม (Uphold) แก้ โ ข (Modify) หรฟ ธ กลับ (Reverse) ใาตัดสผนขธนใณะฯม ้อผจารณา แต่จะโม่มฝ การส่นใาทผนผจฉัฬญห้ใณะฯม ้อผจารณาตัดสผนซ้ า (Remand) ฌดฬทั่ทโปกระบทนการญนชัน้ ธภ ทธรณ์จะญช้ เทลาโม่เกผน 60 ทั น แ ต่ ธ า จ จ ะ ข ฬ า ฬ โ ป ถพ น 90 ทั น โ ด้ ญ น บ า น กรณฝ หลั น จากนั ้น ใ าตั ด สผ น ขธนใณะฯม ้ อผ จ ารณาและ ธนใ์กรธภ ทธรณ์จะโด้รับการรับรธนจาก DSB ฌดฬธัตฌนมัตผ และปราถจากเนฟ่ ธนโขขธนประเทถใม่กรณฝ เท้ นแต่ ส มาชผ ก ธนใ์ ก ารการใ้ า ฌลกจะมฝ ฉั น ทามตผ ท่ฝ จ ะโม่ รั บ รธนฯลการ ตัดสผนนัน้ จะเหฎ น โด้ ท่ า หากเกผ ด ข้ ธ อผ อ าทขพ้ น ญนระหท่ า นการ ดาเนผ นธภ รกผจ ระหท่า นประเทถ จะส่น ฯลกระทบต่ ธธนใ์ กร เอฝฬนญด ทัน้ เรฟ่ธนขธนเทลา ทรัอฬากรบภ ใใลทฝ่ต้ธนลนมา ดมแลและแก้โขปั ญหา หรฟธใ่าญช้ จ่าฬทฝ่เกผดขพ้น สผ่นสาใัญใฟธ ชฟ่ ธ เสฝ ฬ น ภาอลั ก ษณ์ และใทามน่ า เชฟ่ ธ ถฟ ธ ขธนธนใ์ ก ร ส า ใั ญ ทฝ่ สภ ด ธ ฬ่ า น ทฝ่ เ น้ น ฬ ้ า โ ป ญ น ต ธ น ต้ น นั ้ น ใฟ ธ “ฯม ้ ป ระกธบการจะต้ ธ นมฝใ ทามรม้ ใทามเข้ า ญจ และถพ กษา ข้ธมม ลราฬละเธฝฬดทฝ่เกฝ่ฬทเนฟ่ธนกับการดาเนผนธภ รกผจระหท่าน ประเทถญห้ถ่ธ นแท้ ” ญนการนฝ้สมาใมสฌมสรนักลนทภนโด้จั ด สั ม มนาญนหั ท ข้ ธ “กฎหมาฬการใ้ า ระหท่ า นประเทถ ” ญนทันทฝ่ 24-25 เมษาฬน 2561 เทลา 09.00 – 16.00 น. ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟ ธ น กรภ นเทอฯ ฯม ้ ส นญจสามารถ ล น ท ะ เ บฝ ฬ น ร่ ท ม สั ม ม น า ธ ธ น โ ล น์ โ ด้ ท า น http://icis.ic.or.th หรฟ ธ สธบถามข้ ธ มม ลเอผ่ ม เตผ ม โด้ ท่ฝ 0 2936 1429 ต่ธ 206 (ใภณกาญจนา) ต่ธ 210 (ใภณทรผทรผ์) หรฟธ kanjanac@ic.or.th, varitk@ic.or.th


eMT Online 1. ขธธนุมัตผบัญชฝราฬการเใรื่ธนจักร 2. ขธแก้โขการขธธนุมัตผบัญชฝราฬการเใรื่ธนจักร 3. ขธธนุมัตผสนั่ ปล่ธฬเใรื่ธนจักรแบบปกตผ * ขธใืนธากร * ขธถธนการใช้ ธนาใารใา้ ประกัน * สัน่ ปล่ธฬนากลับจากส่นซ่ ธม * ใืนธากรจากส่นซ่ ธม 4. ขธธนุญาตฯ่ธนฯันใช้ ธนาใารใา้ ประกันเใรื่ธนจักร 5. ขธธนุญาตขฬาฬระฬะเทลาใา้ ประกันเใรื่ธนจักร 6. ขธธนุญาตส่นใืน – ส่นซ่ ธมเใรื่ธนจักรธธกโปต่านประเทถ 7. ขธธนุมัตผขฬาฬระฬะเทลาต่านๆ ขฬาฬเทลานาเข้าเใรื่ธนจักรปกตผ ขฬาฬเทลานาเข้าเใรื่ธนจักรฬ้ธนหลัน ขฬาฬเทลานาเข้าเใรื่ธนจักรธผเล็กทรธนผกส์และเใรื่ธนใช้ โฮฮ้ า * ทผจัฬและอัฒนา * สผน่ แทดล้ธม 8. ขธธนุญาตตัดบัญชฝเใรื่ธนจักร 9. ขธธนุญาตทาลาฬเใรื่ธนจักร 10. ขธธนุญาตบรผจาใเใรื่ธนจักร 11. ขธธนุญาตชาระภาษฝธากรเใรื่ธนจักร 12. ขธธนุญาตจาหน่าฬเใรื่ธนจักร 13. ขธธนุญาตจานธนเใรื่ธนจักร 14. ขธธนุญาตเช่ าซื้ธ * ลฝสซผ่นเใรื่ธนจักร 15. ขธธนุญาตใช้ เใรื่ธนจักรเอื่ธการธื่น 16. ขธธนุญาตนาเใรื่ธนจักรโปให้บุใใลธื่นใช้ 17. ขธธนุมัตผฬกเลผก (ตามประเภทนาน)

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม

0 2936 1429 ต่อ 314 - 315

e-mail : counterservice@ic.or.th www.ic.or.th


เส้าหลิน

กระโดดข้าม

กำแพง ที่มองไม่เห็น ทาไมเวลาขับรถถึงต้องมองกระจกข้าง ซ้าย-ขวา และ กระจกมองหลัง “แล้วถ้าไม่มองจะเกิดอะไรขึ้น” หลายคนที่ ขั บ รถจนมี ค วามช านาญอาจบอกว่ า ไม่ จ าเป็ น จะต้ อ ง มอง เพราะล าพั ง เพี ย งมองรถที่ วิ่ ง สว น ไปมา ทั้งรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จักรยาน รถเข็น สามล้อ หรือรถ ซาเล้งก็ไม่ไหวแล้ว แต่สาหรับคนที่ฝึกหัดขับรถ ใหม่ ๆ ครูฝึก มักบอกเสมอว่า “ต้องมองกระจกก็เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ ให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย”

มุ ม อั บ ที่ ชี วิ ต มั ก สะดุ ด (Ego Barrier) แรงขั บ (Drives) แรงจู ง ใจ (Motives) หรื อ ความ ต้ อ ง ก า ร ( Needs) ค า 3 ค า นี้ มั ก เ ป็ น ค า ต อ บ ข อ ง ผู้ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ทั้ ง ในชี วิ ต และหน้ า ที่ ก ารท างาน เปรียบเสมือนอาวุธชั้นดีในการทะลายกาแพงทางความคิด เพื่อ ผลักดันให้คน ๆ นั้น เกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจ ดิ้นรนค้นหาวิธีการที่ มุ่งสู่ความสาเร็จให้จงได้ ซึ่งหากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ขาดหายหรือลด น้อยลง ผสมกับ Ego ของแต่ละคน จุดสิ้นสุดย่อมจบลง (ล้มเลิก) แบบไม่ Happy Ending icn 16

Ego ไม่ ไ ด้มี แ ต่ ข้ อ เสี ย แต่ ยัง มี ข้ อ ดี ซึ่ง ท าหน้ า ที่ ห ลั ก

ในการ รับ รู้ค วามรู ้สึก ที่เ ป็น จริง ที่ไ ด้รับ ทดสอบและ ประเมินความรู้สึกเหล่านี้ ปรับ ตัว ให้เ ข้า กับ สภาพความเป็น จริง และ ในขณะเดีย วกัน ก็ต ้อ งท าให้ต นเองมีค วาม พึงพอใจด้วย ควบคุม และสร้า งกฎเกณฑ์ใ ห้ก ับ แรงขับ ทาง สัญชาตญาณ ป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกคุกคาม หาก Ego อยู่ ในระดั บไม่ สู งจนกลายเป็ น Ego Barrier ที่สร้างระบบป้องกันตัวเอง ซึ่งแฝงอยู่ในส่วนลึกทางความคิด ของแต่ ล ะบุ ค คล อั น จะส่ ง ผลให้ ค น ๆ นั้ น ไม่ ย อมรั บ ข้อผิดพลาดและจุดอ่อนของตนเอง หรือเกิดจุดบอด (Blind Spot) ที่ ม าก าหนดวิ ธี คิ ด ส่ ว นตั ว ท าให้ ม องไม่ เ ห็ น ภาพ ที่แท้จริงของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ เสมือนจุดอับของกระจกมอง ข้างระหว่างขับรถ ที่ทาให้มองไม่เห็นว่ามีวัตถุรอบข้างนั่นเอง


ดังนั้น การประเมินตนเองเบื้องต้น คือ การฝึกหัดมอง กระจกข้างให้รอบด้าน ครบถ้วน ในการป้องกันอุบัติเหตุที่จะ เกิ ดขึ้ น ไว้ ล่ วงหน้ า เพื่ อค้ น หาจุ ดอ่ อนและจุ ดเด่น ในตนเอง โดยเริ่มจาก สารวจค้นหาจุดอ่อนและจุดเด่น สิ่งสาคัญที่สุดในการ พัฒนาตัวเอง คือ การค้นหาตัวเองให้เจอว่าตัวเรามีจุดอ่อนและ จุดเด่นตรงไหนบ้าง จัดลาดับความสาคัญ เมื่อทราบจุดอ่อนและจุดเด่น ของตัวเองแล้ว ให้ลองนามาจัดลาดับดูว่า เรื่องไหนเป็นเรื่อง ที่สาคัญ และต้องกาจัดหรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน ลงมือกาจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น วางแผนลงมือ ปฏิ บัติจริง ถ้ามี ความยากล าบากในการแก้ ไ ข และพัฒนา หลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกัน “ขอแนะนา ให้ทาทีละอย่าง” ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุง เมื่อกาจัดจุดอ่อนและ เสริมจุดแข็งแล้ว สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องทา คือ การ ประเมินผลดูว่าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

3. จดบั น ทึ ก สิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ บั น ทึ ก ความรู้ ห รื อ ทั ก ษะที่ คุ ณ ได้ มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมา ไ ม่ ว ่ า จ ะ เ ป็ น ก า ร ท า ง า น ห รื อ ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต ประจาวั น ไม่ ใ ช่ จ ดจาแต่ สิ่ ง ที่ ล้ ม เหลวหรื อ อุปสรรค เพราะล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 4. คิดถึง (สิ่งที่ควรปรับปรุง) ให้โอกาสกับตัวเองเสมอ เพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบในทุกเรื่อง ดังนั้นต้อง รู้จักตัวเองให้มากที่สุด 5. เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กั บ อนาคตด้ ว ยการวางแผน เพราะหากไม่ มี ก ารวางแผนส ารอง เมื่ อ เกิ ด ข้อผิดพลาด คุณจะรู้สึกหมดหวัง แต่หากมีการวางแผน รับมื อที่ร อบคอบ ย่อ มทาให้สิ่ งที่ เกิดขึ้นเป็นเพียง สิ่งที่คุณคิดเตรียมรับมือไว้อยู่แล้ว

สิ่งที่ต้องดาเนินการต่อหลังจากพัฒนาจุดเด่น และเสริม จุดด้อยของตนเองแล้ว เทคนิคต่อมาคือ “การทะลายกาแพง ทางความคิดอย่างถาวร” ด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. สอบถามค ว ามคิ ด เห็ น ทั้ ง จากค นรอบข้ า ง ที่ใกล้ ชิด ไม่ ว่าจะเป็น พี่น้ องหรือ เพื่ อนรวมงานที่ สนิทสนมว่า “คิดอย่างไรกับผลการทางานของคุณ ตลอดปี ที่ ผ่ า นมา” ซึ่ ง การตอบควรเป็ น แบบ ตรงไปตรงมา เพราะหากไม่ ใ ช่ เ พื่ อ นที่ ส นิ ท กั น อาจจะได้คาตอบที่ไม่ตรง

2. ทดลอง ยกตัว เลขขึ้ น มาสนั บ สนุ น ผลงานให้ เ ป็ น รู ป ธรรม เช่ น ระยะเวลาที่ ใ ช้ จ านวนรายได้ ท่ี เกิดขึ้น เปอร์เซ็นต์ของผลตอบรับในงานต่าง ๆ ซึ่งเป็น สิ่ง การั นตีไ ด้ว่ า “คุณ ท าได้ดีขึ้ น ไม่ ว่าจะมากหรื อ น้อยก็ตาม”

6. เขียนแบบประเมินด้วยความตั้งใจ ควรให้เวลากับ การรวบรวมข้อมูล เรียบเรียงสิ่งที่คุณคิดโดยเริ่มจาก การร่ างขึ้น มาก่อ น แล้ วปรับ แก้ ไข อาจใช้ เทคนิ ค Mind Map ซึ่ ง จะช่ ว ยกระตุ้ น ให้ ส มองทั้ ง 2 ซี ก ทางานประสานกัน จะเห็นได้ว่าการนาพาชีวิตให้ไปถึงสิ่งที่มุ่งหวังนั้น ต้อง อาศั ยการมองที่ รอบด้ าน มิ ใ ช่ มองตรงไปยั งจุ ดหมาย แต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว เปรี ย บเหมื อ นการขั บ รถไปเชี ย งใหม่ ถ้ าหากไม่ เคยไปแล้ วเรายั งไม่ มองป้ ายบอกทาง ไม่ อ่ านแผนที่ ไม่ศึกษาข้อมูลก่อนการเดินทาง ย่อมสิ้นเปลืองทั้งน้ามันและ แรงกาย หรื อ อาจหลงทางเจอผู้ ร้ า ย หรื อ ประสบอุ บั ติ เ หตุ ระหว่ างทาง เช่ นเดียวกัน การมุ่ง สู่ค วามสาเร็จ ในชี วิตก็ต้อ ง อาศัยกระจกสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองหลาย ๆ ด้าน แล้วคาว่า “เป็นไปไม่ได้” ก็จะไม่มีสาหรับคุณ อ้างอิงจาก: http://issue247.com/life/things-that-are-holding-you-back-from-success/ ภาพจาก : https://pixabay.com/en/bricks-wall-texture-2399839/ https://altpathways.com/2017/12/18/contemplating-ego/ https://www.fillthefunnel.com/mind-mapping-the-foundation-to-breakout-thinking/ http://eikaiwa360.com/

17 icn


มฬย รฟฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

ใณะฯร ้ ผ รพ ห ารสมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น เฬฟ่ ฬ มเฬม ธ นสานั ก นานกรย นเทอฯ อร้ ธ มร่ ท มกพ ป กรรมใย ฬ กั น ฬามผ่ า ฬ “Afternoon Tea” และเฝพ ดฌใรนการ “มย มใทามสย ข Care & Share Corner” <<เมม่ ธ ทั น ทฟ่ 22 กย ม ภาอั น ธ์ 2561 ใย ณ ชย ตาภรณ์ ลั ม อสาระ ธย ฝนาฬกสมาใมสฌมสรนักลนทยน อร้ธมด้ทฬใณะฯร ้ผรพหารระดัผสรน เฬฟ่ ฬ มเฬม ธ นส านั ก นานสมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น ส านั ก นานญหญ่ กรย นเทอฯ ฌดฬมฟ ใย ณ ทฟ ร อนษ์ ถพ รพ ทั น ฯร ้ ปั ด การสมาใมสฌมสร นักลนทยน ญห้การต้ธนรัผและนารัผฮั นสรย ฝทัตถยฝระสนใ์ขธนฌใรนการ อร้ธมนาใณะฯร ้ผรพหารเฬฟ่ฬมชมการฝฏพผัตพนานและการญห้ผรพการขธน สานักนานกรย นเทอฯ ปากนั ้น ใย ณ ชย ตาภรณ์ ลั ม อสาระ อร้ ธ มใณะฯร ้ ผ รพ ห าร ญห้เกฟฬรตพเฝ็นฝระธานเฝพ ด “มย มใทามสยข Care & Share Corner” ผรพเทณสานักนาน ชัน้ 16 เอม่ธญช้ เฝ็นอม้นทฟ่แลกเฝลฟ่ฬนเรฟฬนรร้ ข้ธมร ล หรมธเรม่ธนราทต่าน ๆ เอม่ธสร้านใทามสัมอันธ์ทฟ่ดฟภาฬญนธนใ์กร อร้ธมกันนฟ้ ใณะฯร ้ผรพหารฬันโด้ร่ทมกพปกรรม ใยฬกันฬามผ่าฬ “Afternoon Tea” เอม่ ธ ญห้ ฯร้ ผ รพ ห ารและอนั ก นานโด้ ร่ ท มอร ดใย ฬ สะท้ ธ นฝั ญ หาทฟ่ อ ผเปธระหท่ า นการฝฏพ ผั ตพ น าน อร้ ธ มเสนธแนะ ใทามใพดเหฎนญนด้านต่าน ๆ ทฟ่เกฟ่ฬทเนม่ธนกัผการญห้ผรพการ เอม่ธนาโฝ ฝรั ผ ญช้ ญ ห้ เ หมาะสม และเกพ ด ฝระฌฬชน์ สร น สย ด ธั น ปะก่ ธ ญห้ เ กพ ด ใทาม อภนอธญปและสร้านใทามฝระทัผญปแก่ลรกใ้าธฬ่านสรนสยดต่ธโฝ

icn

18


มฬย รฟฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

In-house Training

ธาฬพ ฌ นะฌมะฌต๊ ะ (ฝระเทถโทฬ) ผปก. <<สมาใมสฌมสรนั ก ลนทย น ปั ด ธผรม In-house Training ญห้ กั ผ ผรพษัท ธาฬพฌนะฌมะฌต๊ะ (ฝระเทถโทฬ) ปากัด ญนหัทข้ธ “ข้ธใทรรร้เกฟ่ฬทกัผ สพทธพฝระฌฬชน์ส่นเสรพมการลนทยน และทพธฟฝฏพผัตพเกฟ่ฬทกัผเใรม่ธนปักรและ ธย ฝกรณ์สาหรัผกพปการทฟ่โด้รัผการส่นเสรพมการลนทยน” เมม่ธทันทฟ่ 23 กยม ภาอั น ธ์ 2561 ฌดฬโด้ รัผเกฟ ฬรตพ ปาก ใย ณภาใภร มพ ผร รณผย ณฬ์ นักทพชาการส่นเสรพมการลนทยน ระดัผชานาญการอพเถษ สานักนาน ใณะกรรมการส่นเสรพมการลนทยน เฝ็นทพทฬากรผรรฬาฬหัทข้ธต่าน ๆ ธาทพ ข้ธใทรรร้ด้านสพทธพฝระฌฬชน์ทฟ่โด้รัผตามผัตรส่นเสรพมการลนทยน (ขธนผรพ ษั ท ) สพ ท ธพ แ ละฝระฌฬชน์ ตามมาตรา 28 หรม ธ มาตรา 29 แนททานญนการอพ ป ารณาการญห้ ฬ กเท้ น หรม ธ ลดหฬ่ ธ นธากรขาเข้ า ทพ ธฟ ก ารขฬาฬเทลาสพ ท ธพ ฝ ระฌฬชน์ เ ใรม่ ธ นปั ก ร และทพ ธฟ ก ารสั่น ฝล่ ธ ฬ เใรม่ธนปักรด้ทฬระผผธพเลฎกทรธนพกส์ (eMT) นธกปากนั ้น ฬั น เฝพ ดฌธกาสญห้ ฯร้ เ ข้ า ร่ ท มสั ม มนาซัก ถามถภ น กรณฟถภกษาต่าน ๆ ธฬ่านเฝ็นกันเธน

สั ม มนา Public Training หั ท ข้ ธ “เกณฑ์ก ารใานทณกาโรสย ท ธพท านผั ญ ชฟ VS ภาษฟ ธากร อร้ ธมการปั ดทานผการเนพ น สาหรั ผ กพ ป การทฟ่ โ ด้ รั ผ การส่ น เสรพ ม การลนทย น ” <<สมาใมสฌมสรนักลนทยน ปัดสัมมนา Public Training หัทข้ธ “เกณฑ์ ก ารใานทณก าโรสย ท ธพ ท านผั ญ ชฟ VS ภาษฟ ธ ากร อร้ ธ มการปั ด ท านผการเนพ น ส าหรั ผ กพ ป การทฟ ่ โ ด้ ร ั ผ การ ส่ น เสรพ ม การลนทย น ” เมม่ธ ทัน ทฟ่ 22 กยมภาอั นธ์ 2561 ฌดฬโด้ รั ผ เกฟ ฬ รตพ ป าก ใย ณ เมธฟ แสนมณฟ ฯร ้ ส ธผผั ญ ชฟ รั ผ ธนย ญ าต ฯร ้เชฟ่ ฬทชาญด้า นผัญชฟ และภาษฟ ธากร เฝ็น ทพทฬากรผรรฬาฬญห้ ใทามรร้ เ กฟ่ ฬ ทกั ผ หลั ก เกณฑ์ แ ละใทามแตกต่ า นทานด้ า นผั ญ ชฟ และภาษฟ ธากรขธนกพปการทฟ่โด้รัผการส่นเสรพมการลนทยน (BOI) กั ผ กพ ป การทฟ่ โ ม่ โ ด้ รั ผ การส่ น เสรพ ม การลนทย น (Non BOI) การผันทภกผัญชฟรัผรร้ราฬโด้ทานผัญชฟและภาษฟ ธากรทฟ่แตกต่านกัน การทาผัญชฟสาหรัผใ่าญช้ ป่าฬทฟ่เกฟ่ฬทข้ธนกัผทรัอฬ์สพนซภ่นมฟเนม่ธนโข ตามมาตรา 65 ททพ และทพธฟการปัดทาแผผ ภ.น.ด.50 ญห้ถรกต้ธน ตามกฎหมาฬ ตลธดปนเฝพ ดฌธกาสญห้ฯร้เข้าร่ทมสัมมนาซักถาม ธฬ่านเฝ็นกันเธน

19 icn


มฬย รฟฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

“แอนดธร่ า ” รทมอลั น ปพ ต ธาสา ซ่ ธมสร้ า นผ้ า นญห้ ฯร้ อพ ก ารและฯร ้ ฬ ากโร้

<<เมม่ ธ ทั น ทฟ่ 25 กย ม ภาอั น ธ์ ทฟ่ ฯ่ า นมา ใณะฯร ้ ผ รพ ห าร ผรพ ษั ท แอนดธร่ า ฌอรดั ก ชั่น ป ากั ด ฯร ้ ฯ ลพ ต และส่ น ธธก เใรม่ธนฝระดัผธัญมณฟราฬญหญ่ทฟ่สยดญนฌลกและญนฝระเทถโทฬ นาฌดฬ มร. นฟลส์ เบแลนเดธร์ รธนฝระธานธาทย ฌสด้าน การฯลพต และกรรมการฯร ้ปัดการ ผรพษัท แอนดธร่า ฌอรดักชัน่ ปากัด อร้ธมด้ทฬฯร ้ผรพหารและอนักนานปพตธาสา ปากชมรม PANDORA BIG HEART SPIRIT กท่า 60 ใน โด้ร่ทมแรนร่ทมญปกันฝรัผฝรย น ซ่ ธมแซม และทาใทามสะธาด ผ้านญห้ฯร้อพการและฯร ้ฬากโร้ญนชย มชนธ่ธนนยช 14 โร่ ปานทน 5 ใรัทเรมธน อร้ธมทัน้ ผรพปาใเใรม่ธนธย ฝฌภใผรพฌภใ นธกปากนฟฬ้ ันโด้มฟการฝลรกอมชฯักสทนใรัทสาหรัผญช้ เฝ็นอมน้ ทฟ่เกษตรอธเอฟฬนญห้กัผชย มชนธฟกด้ทฬ “การโด้ ร่ ท มเฝ็ น ส่ ท นหนภ่ น ญนการช่ ทฬเหลม ธ และอั ฒ นาชย มชนรธผนพ ใมธย ตสาหกรรมธั ญ ธานฟ ญห้มฟใทามเข้มแขฎน สามารถอภ่นอาตัทเธนโด้ รทมถภน การฝลรกะั นญห้อนักนานมฟปพตสาธารณะ ล้ทนเฝ็นสพน่ ทฟ่ สธดใล้ธนกัผกลฬย ทธ์การดาเนพนธย รกพปขธนแอนดธร่า เอราะเฝ็ นการสร้ า นสั ม อั น ธ์ ทฟ่ ดฟ ร ะหท่ า นผรพ ษั ท อนักนาน และชย มชน” มร. นฟลส์ กล่าท

icn

20


การฝรัผฝรย นราฬการเใรม่ธนปักร

มฬย รฟฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

Q : เนม่ธนปากการฬม่นราฬการเใรม่ธนปักรโม่ตรนกัผราฬการทฟ่มฟธฬร ่ปรพน ทานผรพษัทปะต้ธนฬม่นเรม่ธนฝรัผฝรย นราฬการ เใรม่ธนปักรหรมธโม่ หากต้ธนฬม่นเรม่ธนปะต้ธนญช้ เธกสารธะโรผ้านญนการฬม่นเรม่ธนขธฝรัผฝรย นราฬการ A : หากผรพษัทฬม่นขธธนยมัตพราฬการเใรม่ธนปักรโม่ตรนกัผราฬการเใรม่ธนปักรทฟ่ปะนาเข้ามาญช้ ญนฌใรนการ ผรพษัทปะญช้ สพทธพสนั่ ฝล่ธฬฬกเท้นธากรหรมธใมนธากรโม่โด้ ซภ่ นญนกรณฟนฟผ้ รพษัทสามารถฬม่นขธธนยมัตพชม่ธรธนญนผัญชฟเใรม่ธนปักรญห้ตรนกัผ ชม่ธทฟ่ปะนาเข้า เอม่ธสัน่ ฝล่ธฬฬกเท้นหรมธใมนธากรเใรม่ธนปักรนัน้ โด้ แต่ญนกรณฟท่ผฟ รพษัทปะโม่ญช้ สพทธพฬกเท้นธากรเใรม่ธนปักร ชม่ธเใรม่ธนปักร ญนผัญชฟราฬการทฟ่ขธธนยมัตพ ปะตรน หรมธโม่ตรนกัผราฬการเใรม่ธนปักร ทฟ่นาเข้ากฎโด้ หรมธปะโม่ฬม่นขธธนยมัตพผัญชฟราฬการเใรม่ธนปักรเลฬกฎโด้ ตพดตาม FAQ 108 ใาถามกัผนานส่นแสรพมการลนทยน โด้ทาน www.faq108.co.th

็ นเใลฎดลัผใทามสาเรฎปข้ธญหญ่สาหรัผอนักนาน  ใทามธดทนเฝ หรมธในทัท่ ๆ โฝ นธกปากนฟต้ ้ธนมฟทัถนใตพท่ดฟ ฟมาก ๆ กัผธนใ์กร เมม่ธมฟทัถนใตพดฟ มฟใทามเชม่ธมัน่ ท่าธนใ์กรนฟ้ ใมธ ธนใ์กรทฟ่ดฟ ปะทาญห้เรามฟอลันขัผเใลม่ธนญนการทานาน นานทฟ่โด้กฎมฟใยณภาอสรน เมม่ธเปธฝั ญหาเรามธนท่าเฝ็นฌธกาส หลันปากผ่านฝั ญหานัน้ โฝโด้กฎปะเข้มแขฎนขภน้

ใยณกานต์ ตระกรลบย น

มฬย รฟฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

กรรมการกพปการสันใมเอมธ่ การอัฒนาธฬ่านฬัน่ ฬมน ผรพษัท ฝร นซพเมนต์โทฬ ปากัด (มหาชน)

ทฟ่มา>> https://cheechongruay.smartsme.co.th/content/8489 ภาอปาก>> http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000122344

สมัใรสมาชพก ปดหมาฬข่าท ICN ใลพก www.ic.or.th ฌดฬโม่เสฟฬใ่าญช้ป่าฬ สธผถามข้ธมร ลเอพ่มเตพม ฌทร 0 2936 1429 ต่ธ 211 ฌทรสาร 0 2936 1529 21 icn


สมาใมสโมสรนักลนทภน ขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

การตรทจสธบหลันการตรทจปล่ธฬ (Post Clearance Audit)

การธภ ทธรณ์การประเมผนธากร ใทามฯผดและโทษตามเกณฑ์ระนับใดฝถภลกากร เสาร์ท่ฝ 21 เมษาฬน 2561 เทลา 8.30-16.00 น. ณ โรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ หัทข้ธการสัมมนา • ระบบใทบใภมทานถภลกากร (Customs Control) • การใทบใภมก่ธนการตรทจปล่ธฬ : PreClearance Control • การใทบใภมขณะตรทจปล่ธฬ : Clearance Control • การใทบใภมหลันการตรทจปล่ธฬ : Post Clearance Control • การตรทจใ้นโดฬใช้ หมาฬใ้น (Investigation Audit) • ประเดไนทฝ่ฯมป้ ระกธบการนาเข้า-ส่นธธกมักฯผดอลาด ในการเสฝฬภาษฝ ธากร • ธานาจในการประเมผนธากรขธนเจ้าหน้าทฝ่ถภลกากร ธาฬภ ใทามในการเรฝฬกเกไบธากร เมฟ่ธตรทจอบธากรขาดหรฟธโม่โด้เสฝฬธากร • การธภ ทธรณ์การประเมผนธากร การฮ้ ธนร้ธน • ใทามฯผดตามอระราชบัญญัตผถภลกากร อ.ถ. 2560 • บทลนโทษตามเกณฑ์ เ ปรฝ ฬ บเทฝ ฬ บนดการฮ้ ธนร้ ธ น ตามอระราชบัญญัตผถภลกากร

ทผชฬั มากทัฒนสภข ทฝ่ปรพกษาด้านกฎหมาฬและสผทธผประโฬชน์ด้านถภลกากร

เหมาะสาหรับ เจ้าขธนกผจการ ฯม ้บรผหาร ฯม ้จัดการ ฯม ้รับฯผดชธบะ่ าฬ ต่านประเทถ * ะ่ าฬนาเข้า – ส่นธธก * ะ่ าฬกฎหมาฬ ฯม ้ทฝ่ต้ธนดาเนผนอผธฝการกับกรมถภลกากร และฯม ้ทสฝ่ นใจทัท่ โป

ธัตราใ่าสัมมนา ประเภท

ธัตราใ่าสัมมนา

สมาชผก

2,996

บภ ใใลทัท่ โป

3,852

อัตรานีร้ วมค่ าเอกสาร อาหารว่ าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม

ลนทะเบฝ ฬนธธนโลน์ โด้ทาน http://icis.ic.or.th

แฯนกะพ กธบรมและบรผการนักลนทภน  0 2936 1429 ต่ธ 210 (ใภณถถผนทร์ชล), ต่ธ 206 (ใภณกาญจนา) โทรสาร 0 2936 1441-2

E-mail: sasinchonk@ic.or.th, kanjanac@ic.or.th หรฟธ www.ic.or.th


โม่ อ ลาด !! ทภ ก ข่ า วสารสาใั ญ ส่ ง ตร งถพ งปลาฬนผ้ ว ใภ ณ

@investorclub อผมอ์ @ หน้าชฟ่อ ID ด้วฬนะใะ

Add friends

IC จะส่งข่าวสารอัอเดท โปถพงใภณอฝกมากมาฬ

ตผ ด ตามกั น ต่ อ โปนะใะ ทฝ่ สาใั ญ . .. อฬ่ า ลฟ ม บอกต่ อ แ ล ะ แ น ะ นา เ อฟ่ อ น เ ข้ า ม า ด้ ว ฬ กั น น ะ ! !


ตารางสัมมนาประจ�ำเดือน มีนาคม - เมษายน 2561 วันสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

ชื่อหลักสูตร

สถานที่จัด

วิทยากร

10 มี.ค. 2561 (09.00-17.00 น.) 16-18 มี.ค. 2561 (09.00-17.00 น.) 24 มี.ค. 2561 (09.00-12.00 น.) 25 มี.ค. 2561 (09.00-12.00 น.) 31 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 31 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 21 เม.ย. 2561 (09.00-17.00 น.) 21 เม.ย. 2561 (09.00-16.00 น.)

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2561 วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2561 (รับวุฒิบัตร) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบส�ำหรับกิจการที่ ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 การใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 3/2561 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 3/2561

ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรงั สิต) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบร ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรงั สิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

2,675

3,745

5,350

6,420

วิทยากรจาก BOI

1,605

1,926

วิทยากรจาก BOI

1,605

1,926

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI

3,210

3,745

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

3-4 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.)

การน� ำ เข้ า -ส่ ง ออกและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี อ ากรภายใต้ กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ (e-Import-e-Export & e-Tax Incentive) การปรับปรุงบัญชีและค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 (CPD & CPA)

คุณวิชัย มากวัฒนสุข

5,350

6,206

คุณเมธี แสงมณี

2,996

3,852

คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน

4,280

5,136

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,996

3,852

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

3,210

4,280

รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

5,350

6,420

คุณเมธี แสงมณี

2,996

3,852

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

2,996

3,852

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,996

3,852

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

คุณพิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี

3,210

4,280

คุณสุพจน์ กฤษฎาธาร

4,815

5,136

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท)

คุณพิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี

3,210

4,280

โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท)

คุณเมธี แสงมณี

2,996

3,852

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท 6)

คุณเมธี แสงมณี

2,996

3,852

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

คุณวิชัย มากวัฒนสุข

2,996

3,852

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

ดร.อิทธิกร ข�ำเดช อาจารย์สมพร ไพสิน

5,029

5,885

ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

1,605

2,675

1,605

2,675

1,070

1,070

1,605

2,675

สมาชิก

บุคคลทั่วไป

หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2561

หลักสูตรการบริหารจัดการ 7 มี.ค. 2561 (09.00-16.30 น.) 9 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 10 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 14 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 17-18 มี.ค. 2561 (09.00-16.30 น.) 20 มี.ค. 2561 (09.00-17.00 น.) 22 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 24 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 27 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 29 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 31 มี.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 3 เม.ย. 2561 (09.00-16.00 น.) 4 เม.ย. 2561 (09.00-16.30 น.) 19 เม.ย. 2561 (09.00-16.30 น.) 21 เม.ย. 2561 (09.00-16.00 น.) 24-25 เม.ย. 2561 (09.00-16.00 น.)

เทคนิคการบริหารการผลิตส�ำหรับหัวหน้างาน สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ เทคนิคการจัดท�ำบัญชีต้นทุนส�ำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (CPD & CPA) ข้ อ ผิ ด พลาดทางด้ า นบั ญ ชี ข องกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุน การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และ INCOTERMS®2010 กฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Rules of Origin) เจาะลึกการตีความ ISBP.745E (INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE) ส�ำหรับการตรวจ เอกสารส่งออกและน�ำเข้าภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต การพัฒนาศักยภาพการท�ำงานด้วยการคิดเชิงบวก กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีจัดเก็บค่าภาษีอากร เจาะลึกการใช้หนังสือค�้ำประกันระหว่างประเทศ (LETTER OF GUARANTEE STANDBY L/C) เพื่อการน�ำเข้า – ส่งออก เกณฑ์การค�ำนวณก�ำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการ จัดท�ำงบการเงินเงินส�ำหรับกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน (CPD & CPA) การปรับปรุงบัญชีและค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2561 (CPD & CPA) การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) การอุทธรณ์การประเมินอากร ความผิด และโทษตาม เกณฑ์ระงับคดีศุลกากร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรการใช้งานระบบ RMTS-2011 และ eMT Online 11 มี.ค. 2561 (09.00–17.00 น.) 1 เม.ย. 2561 (09.00 – 17.00 น.) 2 เม.ย. 2561 (09.00 – 16.00 น.) 22 เม.ย. 2561 (09.00 – 17.00 น.)

วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับเครื่องจักร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT Online) ครั้งที่ 2/2561 วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS) ครั้งที่ 3/2561 วิ ธี ก ารสั่ ง ปล่ อ ยและตั ด บั ญ ชี วั ต ถุ ดิ บ ด้ ว ยระบบ IC Online System ครั้งที่ 3/2561 วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับเครื่องจักร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT online) ครั้งที่ 3/2561

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ถนนสุขุมวิท) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท 6) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท 6) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

หมายเหตุ อัตราค่าสัมมนานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สนใจส�ำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณวิลาสินี คุณกาญจนา หรือ คุณศศินทร์ชล แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 205, 206, 210 โทรสาร 0-2936-1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th, www.icis.ic.or.th AW ������������������-4�� ��.�.-��.�. 61.indd 2

2/9/61 BE 11:13 AM

ICenewsletter_April2018  

icnews, icn, ice-newsletter, e-newsletter, investor club

ICenewsletter_April2018  

icnews, icn, ice-newsletter, e-newsletter, investor club

Advertisement