Page 1

Vol.17 / January 2018 ข้อใวรระวังในงาน สั่งปล่อฬวัตถุดผบแบบโร้เอกสาร ใผ ด ต่ าง สร้ างนวั ต กรรม สู่ ก ารแข่ง ขัน ฬุ ใใหม่ (2)

-Commerce Park ศู น ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ และโลจิ ส ติ ก ส์

ภาอจาก: https://goo.gl/3J4SCN


“ถ้าคิดว่าความชานาญ ที่ไหนๆ...ก็เหมือนกัน” “ง่ายสาหรับคุณ... ยื่นขออนุญาตนาเข้าช่างฝีมือและผู้ชานาญการด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร” 0 2936 1429

คุณอภิชาติ ต่อ 314 apichartp@ic.or.th คุณชลพัชร ต่อ 315 chonlapatchp@ic.or.th

www.ic.or.th


07

04 e-Commerce Park ถมนฬ์กลานเถรษฐกผจและฌลจผสตผกส์

15

ทฝ่ ป รพ ก ษา • ทฝรอนษ์ ถผ รผทัน • สภกัณฎา แสนเดฟธน บรรณาธผ ก ารบรผ ห าร ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ บรรณาธผก าร มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ กธนบรรณาธผก าร • กฤตฬา ทผชฬั ดผษฐ์ • กฤษดา ทับทผม • ปรผญญา ถรฝธนันต์ ธธกแบบ * ฌฆษณา * นานสมาชผก มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ เจ้ า ขธน สมาใมสฌมสรนักลนทภน ผลผ ต ฌดฬ กธนบรรณาธผการ ICN ตผดต่ธ ฝ่ าฬบรผการสมาชผกและนักลนทภน สมาใมสฌมสรนักลนทภน ฌทรถัอท์ : 0 2936 1429 ต่ธ 211 ฌทรสาร : 0 2936 1441-2 e-mail : icn@ic.or.th

ข้ ธใทรระทัน ญนนาน สั่น ปล่ ธฬทัต ถภ ดผ บ แบบโร้ เ ธกสาร

IC Member

09 ใผดต่าน สร้านนทัตกรรม สม่การแข่นขันฬภ ใญหม่ (2)

17

ล.ลผน ทผน่ สม่ฝัน

“สทัสดฝปฝจธ” ทันเทลาผ่านโปเข้าสม่ปฝอภ ทธถักราช 2561 ICN ขธสทัสดฝปฝญหม่ผม้ธ่านทภกท่าน และขธธทฬอรด้ทฬธานาจสผ่นถักดผ์สผทธผ์ทนั ้ หลาฬญนสากลฌลกทฝ่ท่านนับถฟธ ฌปรดธานทฬธทฬอร ญห้ท ภก ท่า นมฝส ภข ภาออลานามัฬ ทฝ่ แ ขฎน แรน ปราถจากฌรใภัฬ ใรธบใรัท สภข สมบม ร ณ์ การดาเนผนชฝทผตราบรฟ่น และการนานมฝใทามเจรผญก้าทหน้ากันฌดฬถ้ทนทัท่ ญนปฝ 2561 ใาดการณ์ท่า หลาฬบรผษัทในมฝการตัน้ เป้ าหมาฬญนการดาเนผนธภ รกผจโท้ เอฟ่ธเป็น แรนขับเใลฟ่ธนญนการบรผหารนานสาหรับระดับผม ้บรผหาร เป็นแรนกระตภ้นการทาฬธดสาหรับอนักนาน ขาฬหรฟธการตลาด เป็นแรนหนภนสาหรับอนักนานทฝ่ธฬม ่เบฟธ้ นหลันทภกใทามสาเรฎจ เอราะหาก ธภ รกผจดาเนผนโปโด้ด้ทฬดฝ มฝผลกาโร กฎฬ่ธมส่นผลมาสม่อนักนานทภกภาใส่ทนธฬ่านแน่นธน ด้านการอัฒนาเถรษฐกผจระดับประเทถกฎเช่ นกัน หน่ทฬนานภาใรัฐโด้ธธกมาตรการ และนฌฬบาฬส่นเสรผมการลนทภนญนด้านต่าน ๆ เอฟ่ธกระตภ้นการลนทภนญห้เอผ่มมากขพ้น และขับเใลฟ่ธน เถรษฐกผจขธนประเทถญห้ก้าทสม่ระดับสากล ดพนดมดนักลนทภนต่ านชาตผญห้อภ่นเป้ าการลนทภนมา ทฝ่ประเทถโทฬ เอฟ่ธเป็นถมนฬ์กลานธภ รกผจญนด้านต่าน ๆ ฌดฬเฉอาะญนกลภ่มธภ ตสาหกรรมเป้ าหมาฬ ทฝ่ ภ าใรั ฐ ทานเป้ า โท้ ญ ห้ เ ป็ น ธภ ตสาหกรรมฌดดเด่ น เช่ น ธภ ตสาหกรรมเทใฌนฌลฬฝ ขั ้น สม น และ นทั ต กรรม ทฝ่ จ ะดพ น เมฎ ด เนผ น ลนทภ น จากต่ า นประเทถ ธั น เป็ น ฌมเดลส าใั ญ ขธนการเชฟ่ ธ มฌฬน เถรษฐกผจเอฟ่ธก้าทสม่การเป็นประเทถโทฬ 4.0 ฌดฬเฉอาะการอัฒนาญนธภ รกผจ e-Commerce หรฟธ อาณผชฬ์ธผเลฎกทรธนผกส์ ซพ่ นกาลัน เป็นธภ รกผจทฝ่โด้รับใทามนผฬมทัน้ จากผม ้ขาฬและผม ้ซฟ้ธทฝ่รักญนการช้ ธบปผ้ นแบบธธนโลน์ ใทามฌดดเด่น ขธน e-Commerce ใฟธ ใทามสะดทก รทดเรฎท โม่ทภ่นทาฬ ซฟธ้ น่าฬ ขาฬใล่ธน ทาญห้เกผดผม ้ขาฬ ทั ้น ราฬเลฎ ก และราฬญหญ่ ขพ้ น มากมาฬญนฌลกธธนโลน์ มฝ ช่ ธนทานการขาฬหลากหลาฬ ทฝ่นธกเหนฟธจากเทฎบโซต์ โม่ท่าจะเป็น Facebook, Instagram และ Line จพนส่นผลญห้ธภรกผจ e-Commerce เตผบฌตและขฬาฬตัทธฬ่านรทดเรฎท ทัน้ ใ้าปลฝกและใ้าส่น ธฝกทัน้ ฬันส่นผลถพนธภ รกผจ ด้านฌลจผสตผกส์ท่มฝ ฝใทามใพกใักมากขพน้ จากกระแสการจับจ่าฬแบบธธนโลน์ ดันนัน้ ภาใรัฐจพนมฝฌใรนการสร้านเมฟธนแห่น e-Commerce หรฟธ e-Commerce Park ภาฬญนเขตอฟน้ ทฝ่เถรษฐกผจอผเถษภาใตะทันธธก หรฟธ EEC ฌดฬมภ ่นเน้นญห้เป็นระบบ Ecosystem เอฟ่ธเป็นถมนฬ์กลานญห้เจ้าขธนธภ รกผจขนาดฬ่ธม หรฟธ SMEs ผม ้ผลผต ผม ้ญห้บรผการ โด้อบปะหรฟธ ร่ ท มธภ รกผ จ ทั ้น ฬั น เป็ น ถม น ฬ์ ร ทมขธนฌใรนสร้ า นทานฌลจผ ส ตผ ก ส์ แ ละเทใฌนฌลฬฝ ขั ้น สม น มาโท้ ญ น ทฝ่เดฝฬทกัน เอฟ่ธญห้บรผการโด้ธฬ่านใรบทนจร ฌดฬผม ้ประกธบการทฝ่ลนทภนญน e-Commerce Park จะโด้รับสผทธผและประฌฬชน์เอผ่มเตผม เช่ น สผทธผลดหฬ่ธนภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใล ร้ธฬละ 50 เป็น ระฬะเทลา 5 ปฝ และการฬกเท้นภาษฝเนผนโด้นผตผบภใใลเป็นระฬะเทลา 15 ปฝ สาหรับฌใรนการภาฬญต้ ฬภ ทธถาสตร์การอัฒนาอฟน้ ทฝ่ EEC สมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น อร้ ธ มรธนรั บ การเตผ บ ฌตด้ า นการลนทภ น ด้ ท ฬระบบการ ญห้บรผการทฝ่ดฝ สะดทก และรทดเรฎท สามารถญห้บรผการโด้ทภกทฝ่ ตลธด 24 ชัท่ ฌมน ผ่านการ ญห้บรผการแบบธธนโลน์ ฌดฬท่านสามารถสธบถามข้ธมม ลด้านบรผการเอผ่มเตผมโด้ท่ฝ ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 700 หรฟธ ตผดตามทาน www.ic.or.th บรรณาธผการ 3

icn


e-Commerce Park ศูนย์กลางเศรษฐกิจ และโลจิสติกส์ มยุรีย์ งามวงษ์ mayureen@ic.or.th

ธภ รกผจการขาฬสผนใ้าญนปั จจภ บันโม่โด้จากัดธฬม ่เฉอาะ สถานทฝ่ โม่จาเป็นต้ธนมฝหน้าร้าน และฯม ้ซฟ้ธโม่ต้ธนเดผนทาน เอฟ่ธหาซฟ้ธสผนใ้าทฝ่ต้ ธนการธฝกต่ธโป ด้ ทฬเทใฌนฌลฬฝและ นทั ตกรรมทฝ่ ทัน สมั ฬมากขพ้น จนเราสามารถสร้ านธภ รกผ จ การซฟ้ธขาฬสผนใ้าฯ่านระบบธผนเทธร์เนฎตโด้ ฌดฬการฌอสขาฬ สผนใ้าตามฌซเชฝฬลมฝเดฝฬ ธาทผ เทฎบโซต์, เฮสบภ ใ, ธผนสตาแกรม และโลน์ ซพ่ นเป็นทฝ่นผฬมขธนนักช้ ธป ด้ทฬใทามสะดทก โม่เสฝฬเทลา เดผนทาน ฌดฬเฉอาะสผ นใ้าบานชนผ ดทฝ่ขาฬญนต่ านประเทถ ทั ้น ฬั น เป็ น ฯลดฝ กั บ ฯม ้ ข าฬทฝ่ โ ม่ ต้ ธ นมฝ ใ่ า ญช้ จ่ า ฬเอฟ่ ธ เช่ า สถานทฝ่สาหรับเปผ ดหน้าร้านธฝกด้ทฬ การดาเนผนธภ รกผจรมปแบบนฝ้ เรฝฬกกันท่า “e-Commerce หรฟธ อาณผชฬ์ธผเลฎกทรธนผกส์” ฌดฬราฬแรก ๆ ทฝ่ดาเนผน ธภ รกผ จ นฝ้ โด้ แ ก่ “Amazon” ซพ่ น นั บ เป็ น เทฎ บ โซต์ ใ้ า ปลฝ ก ทฝ่ญหญ่ท่ฝสภดญนฌลก และ “ebay” ทฝ่เน้นการเป็นถมนฬ์กลาน ประมม ลซฟ้ธขาฬสผนใ้าระหท่านบภ ใใล ฌดฬทัน้ สธนเทฎบโซต์นฝ้ เป็ น เสมฟ ธ นแรนบั น ดาลญจญห้ เ กผ ด การขาฬสผ น ใ้ า ทั่ ท ฌลก ญนปั จจภ บัน รทมถพนเทฎบโซต์ท่ฝชฟ่ธท่า “Alibaba” ซพ่ นนักช้ ธบ มากมาฬรม้จักกันดฝ Alibaba เป็น e-Commerce แบบ B2B (Business to Business) ซพ่ นเป็นเทฎบโซต์ใ้าส่นสัญชาตผ จฝนทฝ่ญหญ่ท่สฝ ภดญนปั จจภ บัน ก่ธตัน้ ฌดฬ แจฎใ หม่า ญนปั จจภ บัน Alibaba มฝฯม้ญช้ นานฯ่านมฟธถฟธ 507 ล้านใน และมฝการ ซฟ้ธขาฬถพนร้ธฬละ 79 ขธนฬธดซฟ้ธสภทธผท่ฝเกผดขพ้นบนมฟธถฟธ นธกจากนัน้ ฬันโด้ขฬาฬกผจการฌดฬเปผ ดเทฎบโซต์ taobao.com และ T.mall Taobao ด้ทฬฌมเดลขาฬสผนใ้าแบบใ้าปลฝก ซพ่ นช่ ทฬญห้ร้าฬขาฬขธนฌชห่ทฬสามารถขาฬสผนใ้าโด้สะดทก มากขพน้ icn

4

ธภ รกผจ e-Commerce ญนประเทถโด้รับการสนับสนภน จากรั ฐ บาลจฝ น ด้ ท ฬการจั ด ตั ้น เขตเถรษฐกผ จ China Cross Border E-Commerce (CBEC) เอฟ่ธส่นเสรผมธภ รกผจ การฯลผตเอฟ่ธการส่นธธกฯ่านช่ ธนทานการขาฬธธนโลน์ ลดต้ น ทภ น ญนการด าเนผ น ธภ รกผ จ และแก้ ปั ญหาธภ ปทาน ส่ทนเกผนหรฟธภาทะสผนใ้ามฝปรผมาณล้นตลาดแต่โม่สามารถ หาฯม ้ ซฟ้ ธโด้ ฌดฬหลั นจากประกาถญช้ เมฟ่ ธปฝ 2559 อบท่ า ปรผมาณการซฟ้ธขธน e-Commerce เอผ่มขพ้น ส่นฯลญห้จฝน ก้ า ท ม า เ ป็ น ฯม ้ น า ด้ า น e-Commerce แ ซ น ห น้ า สหรัฐธเมรผกาญนทฝ่สภด ส าหรั บ ประเทถโทฬ ธภ รกผ จ e-Commerce โด้ รั บ ใทามนผ ฬ มและเป็ นทฝ่ ชฟ่น ชธบขธนฯม ้ ข าฬและฯม ้ ซฟ้ธ ในโทฬ ธฬ่ า นมาก มฝ ธภรกผ จ ขาฬสผ น ใ้ า นานาชนผ ด ฯ่ า นธธนโลน์ ธฬ่ า นใพ ก ใั ก ส่ น ฯลญห้ ห น่ ท ฬนานภาใรั ฐ ทฝ่ ก ากั บ ดม แ ล แ ล ะ รั บ ฯผ ด ช ธ บ กผ จ ก า ร e-Commerce ธั น โ ด้ แ ก่ ใณะกรรมการเทใฌนฌลฬฝ ส ารสนเทถและการสฟ่ ธ สาร แห่นชาตผ ถมนฬ์เทใฌนฌลฬฝธผเลฎกทรธนผกส์และใธมอผทเตธร์ แห่ น ชาตผ กระทรทนดผ จผ ทั ล เอฟ่ ธ เถรษฐกผ จ และสั น ใม กรมอั ฒ นาธภ รกผ จ การใ้ า ส านั ก นานใณะกรรมการ ใภ้มใรธนฯม ้บรผฌภใ และสานักนานใณะกรรมการส่นเสรผม การลนทภ น ต้ ธ นปรั บ กลฬภ ทธ์ นฌฬบาฬ และมาตรการ สนั บ สนภ น เอฟ่ ธ ญห้ e-Commerce เตผ บ ฌตและขฬาฬโปสม่ ตลาดญนต่านประเทถ นธกจากนัน้ ธภ รกผจ e-Commerce ฬั น มฝ ก ฎหมาฬทฝ่ เ กฝ่ ฬ ทข้ ธ นฌดฬตรน ซพ่ นประกธบด้ ท ฬ อระราชบั ญ ญั ตผ ท่ า ด้ ท ฬธภ รกรรมทานธผ เ ลฎ ก ทรธนผ ก ส์ อ.ถ.2544 และอระราชบั ญ ญัตผ ท่ า ด้ ทฬการกระท าฯผ ด เ กฝ่ ฬ ท กั บ ใ ธ ม อผ ท เ ต ธ ร์ อ . ถ . 2 5 5 0 เ อฟ่ ธ ก า กั บ ดมแลญห้เกผดการดาเนผนธภ รกผจธฬ่านถมกต้ธน


นฌฬบาฬส่ น เสรผ ม การลนทภ น เดผ ม ส าหรั บ ประเภท กผ จ การอาณผ ช ฬ์ ธผ เ ลฎ ก ทรธนผ ก ส์ ทฝ่ ธ ธกฌดฬส านั ก นาน ใณะกรรมการส่ น เสรผ ม การลนทภ น หรฟ ธ บฝ ฌ ธโธ ใฟ ธ ฯม ้โ ด้ รั บการส่ นเสรผ ม ฯ จะโม่โ ด้ รั บ สผท ธผ ป ระฌฬชน์ ทานภาษฝ แต่สามารถนาช่ านะฝ มฟธและฯม ้ชานาญการต่านชาตผเข้ามา ทานานญนกผจการโด้ มฝการธนภญาตญห้ถฟธกรรมสผทธผ์ท่ฝดผน ธนภ ญ าตญห้ ส่ น ธธกซพ่ น เนผ น ตราต่ า นประเทถ และบรผ ษั ท ต่านชาตผสามารถเป็นเจ้าขธนกผจการ (ถฟธหภ้นโด้ 100%) ฌดฬญนปฝ 2559 มฝฯม้โด้รับการส่นเสรผมฯ จานทน 24 ฌใรนการ เนผนลนทภนประมาณ 262.3 ล้านบาท

จากนัน้ ญนปฝ 2560 รัฐบาลประกาถนฌฬบาฬจัดตัน้ เขตเถรษฐกผจอผเถษภาใตะทันธธก หรฟธ EEC เอฟ่ธเป็ น ถมนฬ์กลานเถรษฐกผจและฌลจผสตผกส์ญนภมมผภาใธาเซฝฬน ฌดฬ รั ฐ บ า ล โ ท ฬ โ ด้ ล น น า ม ร่ ท ม กั บ Alibaba Group e-Commerce เ อฟ่ ธ อั ฒ น า e-Commerce Park ญ น อฟ้ น ทฝ่ EEC ฌดฬมฝ ใ ทามตั ้น ญจทฝ่ จ ะอั ฒ นาญห้ เ ป็ น ประตม เถรษฐกผจและฌลจผสตผกส์สม่ตลาดสากล และธานทฬใทาม สะดทกญนการเชฟ่ธมต่ธด้านการขนส่นฌดฬเฉอาะกับประเทถ เอฟ่ธนบ้าน เช่ น กัมอม ชา สปป.ลาท และเทฝฬดนาม ฌดฬเป็น ใทามร่ทมมฟธญนการอัฒนาธภ ตสาหกรรมด้านเทใฌนฌลฬฝ และ e-Commerce ญนประเทถโทฬ เอฟ่ธมภ ่นสม่ใทามสาเรฎจ ญนการน าประเทถโทฬเดผ น หน้ า โปตามแฯนนฌฬบาฬ “โทฬแลนด์ 4.0”

ฯม ้ ป ร ะ ก ธ บ ก า ร e-Commerce ญ น อฟ้ น ทฝ่ EEC จะโด้รับสผทธผและประฌฬชน์เอผ่มเตผม โด้แก่ 1) สผทธผลดหฬ่ธน ภาษฝ เนผนโด้นผตผบภใใล ร้ธฬละ 50 เป็นระฬะเทลา 5 ปฝ จาก สผทธผประฌฬชน์เดผมขธนบฝฌธโธ 2) โด้รับการฬกเท้นภาษฝ เนผน โด้นผตผบภใใลเป็นระฬะเทลา 15 ปฝ สาหรับฌใรนการภาฬญต้ ฬภ ทธถาสตร์การอัฒนาอฟน้ ทฝ่ EEC (ตามกฎหมาฬท่าด้ทฬ การเอผ่ ม ขฝ ด ใทามสามารถญนการแข่ น ขั น ขธนประเทถ สาหรับธภ ตสาหกรรมเป้ าหมาฬ) นธกจากนฝ้ ฬันโด้รับสผทธผ ประฌฬชน์เอผ่มเตผมจากกระทรทนการใลัน ธาทผ เอผ่มสผทธผ ลดหฬ่ธ นภาษฝ เนผ นโด้ บภใใลธรรมดาสมนสภ ดถพ นร้ ธฬละ 17 สาหรับฯม ้บรผหาร นักลนทภน ฯม ้เชฝ่ฬทชาญ ญนธภ ตสาหกรรม เป้ า หมาฬ หรฟธการเป็นส านักนานญหญ่ เขตภมมผภาใ และ การลนทภนระบบสาธารณมปฌภใและสผ่นธานทฬใทามสะดทก ญนอฟน้ ทฝ่ EEC ธฝกด้ทฬ e-Commerce Park ญนประเทถโทฬ มภ ่นเน้นอัฒนา เป็นระบบนผเทถ e-Commerce หรฟธ Ecosystem ทฝ่เป็น จภ ดนัดอบสาหรับเจ้าขธนธภ รกผจขนาดฬ่ธม หรฟธ SMEs ฯม ้ฯลผต ฯม ้ญห้บรผการ และอันธมผตรทานฌลจผสตผกส์ และเป็น ถมนฬ์กลานรธนรับเทใฌนฌลฬฝล่าสภดขธนประเทถโทฬโปอร้ธม กั บ การบ่ ม เอาะและเตรฝ ฬ มใทามอร้ ธ มญห้ กับ นั กธภ รกผ จ ฬภ ใญหม่ รทมถพนกลภ่มสตาร์ทธัอทฝ่กาลันจะก้าทเข้าสม่การทา ธภ รกผ จ บนฌลกธผ น เทธร์ เ นฎ ต ธฝ กทั ้น ฬั น เป็ น ถม น ฬ์ ร ทมทฝ่ น า ฌใรนสร้ า นทานฌลจผ ส ตผ ก ส์ แ ละเทใฌนฌลฬฝ ขั ้น สม น มาโท้ ญ น ทฝ่เดฝฬทกันญนเขต EEC เอฟ่ธญห้บรผการโด้ธ ฬ่านใรบทนจร รธนรับตลาดอาณผชฬ์ธผเลฎกทรธนผกส์ขธนโทฬและธาเซฝฬน ทฝ่กาลันเตผบฌตมากขพ้นธฬ่านต่ธเนฟ่ธน ฌดฬจะสามารถเปผ ด ญห้บรผการโด้ภาฬญนปฝ 2562 ข้ธมม ลจาก : ทารสารส่นเสรผมการลนทภน ฉบับทฝ่ 8 เดฟธนสผนหาใม 2560, https://goo.gl/ukJ9wX, https://goo.gl/ymFxpC ภาอจาก: https://goo.gl/oC4XwU http://plusandminus.com/wp-content/uploads/2016/12/ ecommerce-dev.png 5

icn


RMTS 2011 – COUNTER SERVICE

1. ขออนภมัตผบัญชฝ ราฬการวัตถภดผบ 1.1 ขอบัญชฝ ราฬการวั ตถภ ดผบ (BIRTMML) 1.2 ขอเอผ่ม ชฟ่ อวัตถภดผบ (BIRTDESC) 1.3 ขอบัญชฝ ราฬการผลผตภัณฑ์ และสม ตรการผลผต (BIRTFRM) 1.4 ขอปรับ ฬอดฐานข้อมม ลวัตถภดผบ (BIRTADJ) 2. ขออนภมัตผสั่งปล่อฬวัตถภดผบ 2.1 ขออนภมัตผสั่งปล่อฬวั ตถภ ดผบ แบบปกตผ 2.2 ขออนภ มั ตผ สั่งปล่อฬวั ตถภ ดผบ แบบใฟน อากร 2.3 ขออนภ มั ตผ สั่งปล่อฬวั ตถภดผบ แบบถอนการญช้ ธนาใารใา้ ประกัน 3. ขออนภญาตผ่อนผัน ญช้ ธนาใารใา้ ประกัน วัตถภดผบ 3.1 ขอผ่อนผัน ญช้ ธนาใารใา้ ประกัน วัตถภดผบ 4. ขออนภญาตตัด บัญชฝ วัตถภดผบ 4.1 ขอตัดบั ญชฝ วั ตถภดผบ 4.2 ขอปรับ ฬอดวัตถภ ดผบ

0 2936 1429 ต่อ 314 - 315 e-mail: counterservice@ic.or.th ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.ic.or.th


ข้ธใทรระทัน

ญนนาน สั่นปล่ธฬทัตถภดผบ

แบบโร้เธกสาร

สทัสดฝปฝญหม่ 2561 ใ่ ะ ฯม ้ ธ่านทภกท่ าน เรผ่ม ต้นปฝ ญหม่ ICN ฉบั บ นฝ้ ขธน าเกรฎ ด ใทามรม้ เ ลฎ ก ๆ น้ ธ ฬ ๆ ญนนาน ทัตถภดผบมาเล่าสม่กันฮั นเหมฟธนเช่ นเใฬนะใะ ฌดฬจะขธเรผ่มต้น ทฝ่ “นานสัน่ ปล่ธฬทัตถภดผบ” กันก่ธน เนฟ่ธนจากนานสั่นปล่ธฬ ทั ต ถภ ดผ บ ญนปั จจภ บั น สมาใมโด้ ญ ห้ บ รผ ก ารแบบโร้ เ ธกสาร เป็นทฝ่เรฝฬบร้ธฬแล้ท ฬกเท้นการสั่นปล่ธฬญนกรณฝท่ฝเป็นการ ถธนธนาใารใา้ ประกัน หรฟธการขธใฟนภาษฝ ธากรเท่านั ้น ทฝ่บฝฌธโธฬันในต้ธนธธกหนันสฟธธนภมัตผเป็นแบบเธกสารญห้กับ กรมถภ ล กากรเหมฟ ธ นเดผ ม และเป็ น นานทฝ่ บ รผ ษั ท ต้ ธ นการ เร่ น ด่ ท นทฝ่ จ ะน าเลขหนัน สฟ ธ ธนภมั ตผ (นร.) โปธธกขธนหรฟ ธ เดผ น อผ ธฝ ก ารทฝ่ ก รมถภ ล กากรต่ ธ โป เอราะฉะนั ้น จพ น ถฟ ธ ท่ า “นานนฝ้มฝ ใทามสาใัญโม่ ญช่ น้ธ ฬเลฬทฝ เดฝ ฬทญนกระบทนการ ฯลผตขธนบรผษัท” หากเกผดใทามฯผดอลาดกฎจะส่นฯลกระทบ ธฟ่น ๆ ตามมา การสั่น ปล่ ธ ฬทั ต ถภ ดผ บ ญนปั จ จภ บั น บรผ ษัท เกฟ ธ บ 100 เปธร์เซน็ ต์ จะส่นข้ธมม ลฯ่านระบบ IC Online มาฬันสมาใม เอราะฉะนัน้ ญนเรฟ่ธนขัน้ ตธนการทานานอทกเราทราบกันดฝ ธฬม ่ แ ล้ ท ท่ า เมฟ่ ธ ข้ ธ มม ล การสั่ น ปล่ ธ ฬขธนท่ า นทฝ่ ส่ น มาฬั น สมาใมและส่นเข้าระบบRMTS แล้ท ระบบจะทาการตรทจสธบ แ ล ะ ป ร ะ ม ท ล ฯ ล ก า ร สั่ น ป ล่ ธ ฬ ญ ห้ แ บ บ ธั ต ฌ น มั ตผ ทันทฝ หากท่านต้ธนการแก้โขมฝทานเดฝฬท ใฟธ “ต้ธนฬกเลผกการ สั่ น ปล่ ธ ฬชภ ดนั ้ น แล้ ท ส่ น ข้ ธ มม ล เข้ า มาญหม่ เท้ น เสฝฬ แต่ ท่ า จะมฝ ข้ธฯผดอลาดโม่ตรนตามเนฟ่ธนโข ทฝ่กาหนด ระบบจพนจะโม่รับเรฟ่ธน และโม่ประมทลฯลสัน่ ปล่ธฬ ชภ ดนัน้ ”

กฤตยา วิชัยดิษฐ์ kittayad @ic.or.th

เอฟ่ธญห้ทภกท่านเข้าญจน่าฬขพ้น เรามาดมขัน้ ตธนการ ทานานโปอร้ธม ๆ กันนะใะ จะโด้เหฎนภาอโด้ชดั เจนฬผ่นขพ้น ดันนฝ้ 1. บรผ ษั ท ใฝ ฬ์ ข้ ธ มม ล เอฟ่ ธ ขธสั่ น ปล่ ธ ฬทั ต ถภ ดผ บ จากธผ น ทธฬซ์ ข าเข้ า แฬกประเภทขธนการสั่ น ปล่ ธ ฬ ธธกเป็น 5 ประเภทด้ทฬกัน ใฟธ ประเภท เรฟ่ธน ทฝ่ 1. การสัน่ ปล่ธฬขธฬกเท้น ธากรขาเข้า 2. การสัน่ ปล่ธฬใา้ ประกัน ธากรขาเข้า 3. การสัน่ ปล่ธฬถธนใา้ ประกัน ธากรขาเข้าเตฎมจานทน 4. การสัน่ ปล่ธฬถธนใา้ ประกัน ธากรขาเข้าโม่เตฎมจานทน 5. การสัน่ ปล่ธฬขธใฟนธากร ขาเข้าทัตถภดผบ

การบันทพก ชฟ่ธโฮล์ BIRTIMP1.XLSX BIRTIMP2.XLSX BIRTIMP3.XLSX BIRTIMP4.XLSX BIRTIMP5.XLSX

2. บรผ ษั ท ส่ น ข้ ธ มม ล ฯ่ า นระบบ IC Online แล้ ท ระบบจะส่นข้ธมม ลโปฬันระบบ RMTS เอฟ่ธตรทจสธบข้ธมม ล และประมทลฯลต่ธโป ฌดฬมฝขนั ้ ตธนดันนฝ้ 2.1 ตรทจสธบข้ ธมม ลญนโฮล์ BIRTIMP1.XLSX กั บ บั ญ ชฝ ร าฬการทั ต ถภ ดผ บ ขธนฌใรนการนั ้น ๆ ฯลการ ตรทจสธบแบ่นธธกเป็น 2 กรณฝใฟธ 7

icn


2.1.1 ถมกต้ธน สามารถรับเรฟ่ธน ประมทลฯล ธธกเลข นร. ธนภมัตผญห้สนั่ ปล่ธฬโด้ แต่ภาฬญต้การธนภมัตผนฝ้ ระบบจะมฝเนฟ่ธนโขท่า ญนกรณฝท่ฝชฟ่ธทัตถภดผบทฝ่ขธสั่นปล่ธฬ มานัน้ โม่ตรนกับชฟ่ธทัตถภดผบทฝ่โด้รับธนภมัตผญนบัญชฝราฬการ ทั ต ถภ ดผ บ ระบบจะธธกเลข นร. ญห้ ก่ ธ น แต่ ร ะบบจะส่ น ราฬละเธฝ ฬ ดชฟ่ ธ ทั ต ถภ ดผ บ การสั่ น ปล่ ธ ฬ นร. นั ้น โปฬั น เจ้าหน้าทฝ่บฝฌธโธ กธนบรผหารการลนทภน 1-5 ตามทฝ่บรผษัท ท่านสันกัด เอฟ่ธอผจารณาชฟ่ธทัตถภดผบทฝ่ท่านขธสั่นปล่ธฬ ธฝกใรัน้ ฌดฬฯลการอผจารณาจะแบ่นเป็น 1) ธนภมัตผญห้สนั่ ปล่ธฬโด้ 2) โม่ธนภมัตผ ญห้ฬกเลผกหรฟธเอผกถธน เอราะฉะนัน้ หากท่านญดทราบแต่แรกแล้ทท่า ชฟ่ ธทัตถภดผบทฝ่ขธสั่นปล่ธฬญนใรัน้ นฝ้ โม่ตรนกับชฟ่ ธญนบัญชฝ ราฬการทัตถภดผบ ท่านจะต้ธนโม่นาเลข นร.นัน้ โปเดผนอผธฝ การถภล กากร แต่ จะต้ ธนรธจนกท่า การอผ จารณาขธน เจ้าหน้าทฝ่บฝฌธโธจะแจ้นฯลธธกมานะใะ 2.1.2 โม่ ถม ก ต้ ธ น โม่ สามารถรั บ เรฟ่ ธ นและ ประมทลฯลต่ธโด้ จะมฝกรณฝดันนฝ้ 1) ป รผ ม า ณ สั่ น ป ล่ ธ ฬ ญ น ใ รั ้ น นฝ้ ม า ก ก ท่ า ป รผ ม า ณ ใ น เ ห ลฟ ธ ทฝ่ สัน่ ปล่ธฬโด้ (เกผน Max_Stock) 2) หน่ ท ฬโม่ ต รนกั บ ทฝ่ โ ด้ รั บ ธนภ มั ตผ ญ น บัญชฝราฬการทัตถภดผบ หากตรทจ อบปั ญ หาเหล่ า นฝ้ บรผ ษั ท จะต้ ธ น แก้โขญห้ถมกต้ธนก่ธนจพนจะสามารถ สัน่ ปล่ธฬโด้ 2.2 ญนกรณฝท่ฝถมกต้ธนและธนภมัตผ ระบบจะส่นเลข นร.ธนภมัตผขธนการสั่นปล่ธฬใรัน้ นัน้ โปฬันกรมถภลกากรทาน ธผ เ ลฎ ก ทรธนผ ก ส์ หรฟ ธ ทฝ่ เ รฝ ฬ กท่ า ebXML เอฟ่ ธ ญห้ บ รผ ษั ท ดาเนผนการเดผนอผธฝการถภลกากรต่ธโป

RMTS 2011 – COUNTER SERVICE icn

8

สผ่ น ทฝ่ บ รผ ษั ท ใทรระทั น 1. ญห้ ต รทจสธบชฟ่ ธ ทั ต ถภ ดผ บ ทฝ่ ข ธจะสั่ น ปล่ ธ ฬญน แต่ ล ะใรั ้น ก่ ธ นเสมธท่ า “เป็ น ชฟ่ ธ ทั ต ถภ ดผ บ ทฝ่ โ ด้ รั บ ธนภ มั ตผ ญนบัญชฝราฬการทัตถภดผบขธนฌใรนการนัน้ หรฟธฬัน” 2. ญนกรณฝ ท่ฝ ฬั น โม่ มฝ ชฟ่ ธ ทั ต ถภ ดผ บ ญนบั ญ ชฝ ร าฬการ ทัตถภดผบ แต่ท่านโด้ส่นข้ธมม ลขธสัน่ ปล่ธฬทัตถภดผบเข้ามาก่ธน บรผ ษั ท จะต้ ธ นรธฯลการอผ จ ารณาจากเจ้ า หน้ า ทฝ่ บฝ ฌ ธโธ ท่าจะธนภมัตผญห้สั่นปล่ธฬโด้ หรฟธต้ธนฬกเลผก “ห้ามนา เลข นร. โปเดผ นอผ ธฝการถภ ลกากรก่ ธนเป็ นธันขาด” เอราะหากบรผ ษั ท นา เลข นร. โปเดผนอผธฝการถภลกากรก่ธนทฝ่จะโด้รับธนภมั ตผ จากเจ้าหน้าทฝ่บฝฌธโธ ฯลเสฝฬทฝ่โด้ ใฟธ “บรผษัทจะถมกเอผกถธน และต้ธนชาระภาษฝ ธากรขาเข้าขธนเธกสารชภ ดนัน้ ทันทฝ” 3. บรผษัทต้ธนตรทจสธบเธกสารทฝ่ญช้ ประกธบการ เดผนอผธฝการถภลกากรญห้ดฝท่า เธกสารต่าน ๆ ทฝ่ท่านญช้ เช่ น ญบกากั บ สผ น ใ้ า ขาเข้ า (ธผ น ทธฬซ์) เป็ น ชฟ่ ธ ขธนบรผ ษั ท ท่ า น หรฟธโม่ หากโม่ญช่ ชฟ่ธขธนบรผษัทท่านญนกรณฝท่ฝโด้เดผนอผธฝการ ถภ ล กากรและน าทั ต ถภ ดผ บ เข้ า ฌรนนานโปแล้ ท บรผ ษั ท จะโม่ สามารถแก้โขฌดฬการขธฬกเลผกการญช้ สผทธผ์และสั่นปล่ธฬญหม่ โด้ ซพ่ นจะมฝทผธฝการแก้โขเอฝฬนทานเดฝฬท ใฟธ “บรผษัทจะต้ธนขธ ชาระธากรขาเข้าชภ ดนัน้ ก่ธน แล้ทจพนจะขธปรับฬธดทัตถภดผบ ญห้ถมกต้ธนต่ธโป” ซพ่ นเป็นการเอผ่มขัน้ ตธนการทานาน ทาญห้ เสฝฬเทลาและใ่าญช้ จ่าฬฌดฬโม่จาเป็น ฉบับนฝข้ ธะากนานสัน่ ปล่ธฬทัตถภดผบเธาโท้เอฝฬนเท่านฝก้ ่ธน และขธญห้ทภกท่านมฝใทามสภขญนการทานานตลธดปฝ 2561 นะใะ หากมฝข้ธสนสัฬหรฟธต้ธนการข้ธมม ลเอผ่มเตผม สามารถตผดต่ธ อนักนาน Call Center ฌทรถัอท์ 0 2936 1429 ต่ธ 700 และสามารถตผ ด ตามข้ ธ มม ล ข่ า ทสารและกผ จ กรรมต่ า น ๆ โด้ทาน ICN และเทฎบโซต์ www.ic.or.th ภาอจาก : http://www.aircargonews.net/uploads/pics/Fotolia__Multimodal.jpg

0 2936 1429 ต่อ 314 - 315 e-mail: counterservice@ic.or.th


คิดต่าง สร้านนทัตกรรม สม่การแข่นขันฬภ ใญหม่ [2] จาลักษณ์ ขุนพลแก้ว chamluck@gmail.com

นธกจากดั ช นฝ ชฝ้ ทั ด หรฟ ธ ฯลการจั ด ธั น ดั บ ประเทถ ด้ า น ใ ท า ม ส า ม า ร ถ ญ น ก า ร แ ข่ น ขั น (The Global Competitiveness Index) ทัน้ จาก IMD หรฟธ WEF แล้ท การจัดธันดับใทามเป็นเลผถด้านนทัตกรรม ในต้ธนนพกถพน GII หรฟธ Global Innovation Index ซพ่ นโด้ราฬนานฯลการ จัดธันดับเป็นประจาทภกปฝ เช่ นกัน สาหรับในโทฬหรฟธแม้แต่ ในชาตผธฟ่ น ๆ หลาฬในในนพกแปลกญจโม่ น้ธ ฬท่ า “ท าโม ประเทถทฝ่ เ ป็ น เกาะเลฎ ก ๆ ธฬ่ า นสผ น ใฌปร์ จพ น มฝ ธั น ดั บ ใทามสามารถญนการแข่นขันทฝ่สมนธฬม ่ญนธันดับ Top 3 หรฟธ ธฬม ่ญนธันดับทฝ่ 1 หรฟธ 2 ตผดต่ธกันมาหลาฬปฝ ธฝกทัน้ ฬันมฝ ธันดับด้านนทัตกรรมญนธันดับทฝ่ 7 ขธนฌลก (ฯลการจัด ธับดับล่าสภด ปฝ ใ.ถ. 2017) เหนฟธประเทถเกาหลฝ (ธันดับทฝ่ 11) ทัน้ ๆ ทฝ่เราใภ้นเใฬกับสผนใ้าธผเลฎกทรธนผกส์ และ Smart Phone ชัน้ นาระดับฌลก และธฬม ่เหนฟธญฝ่ป่ภ น (ธันดับทฝ่ 14) ซพ่ นเใฬโด้ชฟ่ธท่าเป็นเจ้าแห่นฬานฬนต์และธผเลฎกทรธนผกส์” แน่ น ธนท่ า ในมฝ ปั จจั ฬ มากมาฬ หล าฬ ธฬ่ า น ทัน้ ปั จจัฬด้านการถพ กษา (การอัฒนาเฬาทชนในรภ ่นญหม่ ) ด้ า นการทผ จั ฬ อั ฒ นา (ทานทผ ท ฬาถาสตร์ แ ละเทใฌนฌลฬฝ ) ด้ า น ก า ร ใ้ า แ ล ะ ท รั อ ฬ์ สผ น ท า น ปั ญ ญ า แ ล ะ ด้ า น ธภ ตสาหกรรมและบรผการ ประเดฎนทฝ่ฯมสนญจกฎใฟธ “ธนใ์กร ต่ า น ๆ ญนประเทถสผ น ใฌปร์ มฝ แ นททานและทผ ธฝ ก ารบรผ ห าร จั ด การธฬ่ า นโร จพ น โด้ ชฟ่ ธ ท่ า มฝ ร ะดั บ ใทามสามารถด้ า น นทั ต กรรมทฝ่ สม น ธฝ ก ทั ้น ฬั น สามารถอั ฒ นารม ป แบบการ บรผการญหม่ ๆ ทฝ่มฝใทามทันสมัฬ และปรับเปลฝ่ฬนโด้รทดเรฎททันกับ การเปลฝ่ฬนแปลนโด้เป็นธฬ่านดฝ”

Lim Boon Whatt ทฝ่ปรพกษาด้านการจัดการและ ฯม ้เชฝ่ ฬทชาญด้านนทัตกรรมชาทสผนใฌปร์ โด้เล่าญห้ฮันถพน กรธบการบรผหารจัดการเอฟ่ธใทามเป็นเลผถด้านนทัตกรรม (Innovation Excellence Framework) ซพ่ นเป็นอฟน้ ฐาน ขธนการปรับปรภ นธฬ่านต่ธเนฟ่ธนและการเปลฝ่ฬนแปลนแบบ ก้าทกระฌดด ทาญห้ทภกในญนธนใ์กรเกผดใทามเข้าญจร่ทมกัน เกฝ่ ฬทกับ มผ ตผต่ าน ๆ ขธนใทามเป็ นเลผ ถด้ านนทัต กรรม ฌดฬช่ ทฬญห้ ฯม ้นา (Leadership) สามารถกาหนดและถ่าฬทธด กลฬภ ทธ์โปสม่การปฏผบัตผเอฟ่ธญห้บรรลภทผสัฬทัถน์ เข้าญจเรฟ่ธน ส าใั ญ ทฝ่ ต้ ธ นมภ ่ น เน้ น ญนฐานะข ธนฯม ้ น า แล ะสร้ า น ทัฒนธรรมใทามเป็นเลผถญห้เกผดขพ้นธฬ่านฬั่นฬฟน ฌดฬแสดน ญห้เหฎนถพนบทบาทการเป็น Innovation Leader ฯม ้บ รผห าร (Management) สามารถเข้าญจใทาม เชฟ่ ธมฌฬนระหท่านกลฬภ ทธ์และการปฏผ บัตผการ ส่ นเสรผมญห้ บภ ใลากรมฝส่ทนร่ทมธฬ่านแขฎนขันญนการเปลฝ่ฬนแปลนและ การปรับปรภ น และเป็นฯม ้ถฟธธนนาญนการปรับปรภ น ฌดฬเป็น ตัทธฬ่านทฝ่ดฝญนเรฟ่ธนใ่านผฬมทฝ่เน้นนทัตกรรม Innovation Champion บภ ใลากร (All Employees) สามารถท าหน้ า ทฝ่ ช่ ทฬธนใ์กรสร้านทผถทานร่ทมกันขธนในญนธนใ์กร มฝส่ทนร่ทมญนการปรับปรภ นแบบเป็น ทฝ ม หรฟ ธ ฌดฬล าอั น แต่ ล ะบภ ใใล (Innovator) 9 icn


Lim Boon Whatt ฬันโด้ขฬาฬใทามถพนใภณลักษณะ สาใัญทฝ่ทาญห้กรธบการบรผหารจัดการเอฟ่ธใทามเป็นเลผถ ด้านนทัตกรรม ทฝ่ทาญห้หลาฬธนใ์กรญนสผนใฌปร์ฬกระดับและ กลาฬเป็นธนใ์กรนทัตกรรมทฝ่สร้านมม ลใ่าโด้สมนขพ้นกท่าการ ดาเนผนธภ รกผจญนแบบเดผม ๆ โด้แก่ 1. การน าธนใ์ ก รธฬ่ า นมฝ ทผ สั ฬ ทั ถ น์ (Visionary Leadership) มฝนฌฬบาฬ ทผถทาน และเป้ าหมาฬ ตลธดจนมฝ ใ่านผฬมธนใ์กรทฝ่สธดรับกับทผสัฬทัถน์ด้ทฬ 2. ใท ามเป็ นเลผ ถ ฌด ฬ มฝ ลม ก ใ้ า เป็ นถม น ฬ์ ก ล าน (Customer Centric Excellence) ฌดฬมภ ่นเน้นทฝ่ประสบการณ์ ทฝ่ลมกใ้าจะโด้รับ และใทามใาดหทันทฝ่ธฬม ่นธกเหนฟธใทาม ต้ธนการทัท่ โป 3. การมภ ่นเน้นนทัตกรรม (Innovation Focus) โม่ญช่ แใ่ฯลผตภัณฑ์หรฟธกระบทนการ หากแต่ต้ธนใานพนถพนฌมเดล ธภ รกผจญหม่ ๆ ทฝ่แตกต่านธธกโปจากเดผม 4. การญห้ใภณใ่าและใทามสาใัญต่ธอนักนานและ อันธมผตร (Valuing People and Partners) ฬกฬ่ธนชมเชฬ และเปผ ดฌธกาสญห้ ทภ ก ในโด้ มฝ ส่ ท นร่ ท ม โม่ ญ ช่ แใ่ ก ารท า แต่รทมถพนการใผดสผ่นญหม่ 5. ใทามอร้ ธมสาหรั บธนาใต (Future Ready) ใาดการณ์ธนาใต และญห้ใทามสาใัญกับการเปลฝ่ฬนแปลน ญหญ่ท่ธฝ าจส่นฯลกระทบต่ธธนใ์กร 6. ใท ามใล่ ธ นตั ท (Agility) ฬฟ ด หฬภ ่ น ต่ ธ การ เปลฝ่ฬนแปลน และปรับตัทธฬ่านรทดเรฎท 7. การขับเใลฟ่ธนด้ทฬใทามรม้ (Knowledge Driven) ฌดฬการญช้ ป ระฌฬชน์จากการทผเใราะห์ข้ธมม ลเชผ นลพกถพนการ กระทาทฝ่มฝต่ธสถานการณ์นัน้ ๆ เอฟ่ธการตัดสผนญจ เรฝฬนรม้ และปรับปรภ น 8. การ เรฝ ฬ นรม้ ร ะดั บ ธนใ์ ก ร แล ะร ะดั บ บภ ใใล (Organizational and Personal Learning) ฌดฬญช้ หลากหลาฬ รม ป แบบและทผ ธฝ ก าร ทั ้ น ญนห้ ธ นเรฝ ฬ น นธกห้ ธ นเรฝ ฬ น การสฟ บ ใ้ นฯ่ า นระบบ การปฎผบั ตผ ญ นสถานทฝ่ จ รผ น และการ แลกเปลฝ่ฬนเรฝฬนรม้ระหท่านกัน 9. การมภ ่ น เน้ น ฯลลั อ ธ์ (Results Orientation) นธกจากฯลลัอธ์ท่ฝดฝ ตรนตามทัตถภประสนใ์และเป้ าหมาฬทฝ่ กาหนดโท้แล้ท ฬันต้ธนมฝใทามสมดภลญนใทามต้ธนการขธน ฯม ้มฝส่ทนโด้ส่ทนเสฝฬทภกกลภ่ม ธาจสรภ ปโด้ท่า Creativity เป็นเหมฟธนการจภ ดระเบผด ทฝ่ หั ท เทฝ ฬ น เอฟ่ ธ ตผ ด เใรฟ่ ธ นฬนต์ (จภ ดประกาฬใทามใผ ด ) Change เป็นกระบทนการเฯาโหม้ขธนเชฟธ้ เอลผน เอฟ่ธเปลฝ่ฬน ใทามร้ ธ นญห้ เ ป็ น อลั น นานกล (เกผ ด การเปลฝ่ ฬ นแปลนสม่ สผ่นญหม่) Innovation กฎใฟธ กลโกขับเใลฟ่ธนขธนเใรฟ่ธนฬนต์ และชผ้นส่ทนต่าน ๆ เอฟ่ธญห้รถฬนต์เกผดการเใลฟ่ธนทฝ่ (เป็นจรผน ญช้ นานโด้ และโด้รับใทามนผฬม) icn 10

ในทฝ่โม่ใผดจะเปลฝ่ฬนกฎในธฬม ่โด้ฬาก ฌดฬเฉอาะญนฬภ ใ สมั ฬ ปั จจภ บั น ทฝ่ เ ราสามารถเหฎ น สผ่ น ต่ า น ๆ รธบตั ท เปลฝ่ฬนแปลนธฬ่านรทดเรฎท และมฝสผ่นญหม่เข้ามาทดแทนญน ระฬะเทลาทฝ่สัน้ มาก ใาท่า Disruption กฎธาจจะกลาฬเป็น ใาน่ากลัทสาหรับในทฝ่โม่มฝใทามตระหนักถพนการอัฒนา ปรับปรภ น และเปลฝ่ฬนแปลน แต่กฎเป็นใาทฝ่ทาญห้เกผดใทามรม้สพก ตฟ่ น ตั ท มฝ ใ ทามหทั น เกผ ด ใทามปรารถนา และท้ า ทาฬ สาหรับนักใผด นักประดผษฐ์ และนักอัฒนา ฌชใดฝท่ฝปัจจภ บันเราเรผ่มตระหนักแล้ทท่า “ทัฒนธรรม แบบเชผนรภ ก” ฌดฬการตัน้ ใาถามทฝ่ท้าทาฬกับใทามสามารถ ขธนตัทเธน น่าจะเป็นสผ่นญหม่ท่ฝต้ธนทาญห้เกผดขพ้นญนธนใ์กร และใทรญห้ เ กผ ด ขพ้ น มาก ๆ เสฝ ฬ ด้ ท ฬซ้ า เอราะโม่ ญ ช่ ทภกใทามใผดญหม่จะญช้ โด้เสมธโป ฬันต้ธนฯ่านกระบทนการ ใัดกรธนหลาฬขัน้ กท่าจะกลาฬเป็น “ใทามใผดญหม่ท่ฝน่าจะ เป็ น โปโด้ และสร้ า นประฌฬชน์ ต่ ธ การเปลฝ่ ฬ นแปลนภาฬญน ธนใ์กร”

หลาฬธนใ์ กรเรผ่มกระตภ้นและสร้านกผจกรรมต่าน ๆ เอฟ่ธ รณรนใ์ส่ นเสรผมญห้อนั กนานภาฬญนธนใ์ กรโด้ใผด และ นาเสนธแนทใผดทฝ่จะมาอัฒนาญห้ธนใ์กรมฝใทามก้าทหน้า และทันสมัฬธฬ่านก้าทกระฌดดมากขพ้น แม้ท่าฯม ้บรผหารหลาฬ ธนใ์กรเธนกฎฬันกล้า ๆ กลัท ๆ โม่แน่ญจ และโม่กล้าเสฝ่ฬน มากอธทฝ่จะฬธมเสฝ ฬเนผน บานส่ท นโป หากแนทใผด ญหม่นั ้น โม่ประสบใทามสาเรฎจญนการทดลธน ICN ฉบับหน้า มาตผดตามกันใรับท่า จะมฝกผจกรรม ธะโรทฝ่สามารถกระตภ้นแนทใผด และกระตภกรธฬหฬักญนสมธน ขธนอนั ก นานญห้ ม ธนเหฎ น ท่ า “การอั ฒ นาญนแนททาน นทัตกรรมสาใัญ และหันมาลนมฟธทาร่ทมกันเอฟ่ธธนใ์กร โด้ธฬ่าโร” ภาอจาก : https://b-i.forbesimg.com/theyec/files/2013/12/Forbes21.png


สมาใมสโมสรนักลนทภนขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

กฎหมาฬถภลกากร ฉบับใหม่ 2560

และทผธฝจัดเกไบใ่าภาษฝ ธากร

หัทข้ธการสัมมนา

ทันเสาร์ท่ฝ 27 มกราใม 2561 เทลา 8.30-16.00 น. ณ โรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ

1. ใทามรม้เกฝ่ฬทกับกฎหมาฬถภลกากรฉบับปฝ 2560 บทบัญญัตผท่เฝ กฝ่ฬทข้ธนกับการนาเข้า-ส่นธธก– นาฯ่าน เอฟ่ธรธนรับ AEC 2. ใทามแตกต่านระหท่านกฎหมาฬถภลกากรฉบับเก่า (ปฝ 2469) และฉบับใหม่ (ปฝ 2560) 3. หน้าทฝ่และใทามรับฯผดชธบขธนฯม ้นาเข้า-ส่นธธก– นาฯ่าน และการใานทณภาษฝธากร 4. ใทามฯผดและแนททานการเปรฝฬบเทฝฬบระนับใดฝ ในชัน้ ถภลกากร โดฬโม่ต้ธนนาใดฝโปฮ้ ธนถาล 5. แนทโน้มการแก้โขกฎหมาฬถภลกากรและกฎหมาฬธฟ่น ทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนเอฟ่ธเอผ่มขฝดใทามสามารถทานการใ้า 6. เทในผใการเลฟธกใช้ สผทธผประโฬชน์ท่อ ฝ พนมฝอพนโด้ตาม กฎหมาฬ ให้ใทามเหมาะสมกับธภ รกผจ 7. เทในผใการเตรฝฬมใทามอร้ธมในการจัดเกไบเธกสาร เอฟ่ธตรทจสธบหลันการตรทจปล่ธฬ (Post audit) 8. แนททานปฏผบัตผ ข้ธใทรระทัน และทผธฝแก้โขปั ญหา ทฝ่เกผดจากใทามฯผดอลาดทานถภลกากร 9. กรณฝถพกษา ใาทผนผจฉัฬกฤษฎฝกาและใาอผอากษา ถาลฎฝกา ทฝ่สาใัญและน่าสนใจ

ทผทฬากร ฯม ้เชฝ่ฬทชาญจากกรมถภลกากร

เหมาะสาหรับ เจ้าขธนกผจ การ ฯม ้บรผ หาร ฯม ้จัด การ ฯม ้รับฯผ ดชธบ ะ่ าฬต่ า นประเทถ ะ่ าฬน าเข้ า -ส่ น ธธก ฯม ้ ท่ฝ ต้ ธ น ด า เ นผ น อผ ธฝ ก า ร กั บ ก ร ม ถภ ล ก า ก ร เ จ้ า ห น้ า ทฝ่ ประสานนานบฝโธโธ และฯม ้สนใจทัท่ โป

ธัตราใ่าสัมมนา ประเภท

ธัตราใ่าสัมมนา

สมาชผก

3,210

บภ ใใลทัท่ โป

4,280

ลนทะเบฝ ฬนธธนโลน์ โด้ทาน http://icis.ic.or.th

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม

อัตรานีร้ วมค่ าเอกสาร อาหารว่ าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%

แฯนกะพ กธบรมและบรผการนักลนทภน  0 2936 1429 ต่ธ 210 (ใภณถถผนทร์ชล), 206 (ใภณกาญจนา) โทรสาร 0 2936 1441-2

E-mail: sasinchonk@ic.or.th, kanjanac@ic.or.th หรฟธ www.ic.or.th

CUSTOMS


มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

“เอผ่มประสผทธผภาอการฯลผตด้ทฬการจัดการใทามรม้” <<สมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น จั ด สั ม มนาอผ เ ถษ ญนนาน METALEX 2017 เรฟ่ ธน “เอผ่ ม ประสผ ท ธผ ภ าอการฯลผ ต ด้ทฬการจัดการใทามรม้” เมฟ่ธทันทฝ่ 23 อฤถจผกาฬน 2560 เอฟ่ ธ ญ ห้ ส ม าชผ ก แ ล ะฯม ้ ญ ช้ บ รผ ก ารทฝ่ เข้ าร่ ท ม สั ม ม น า โด้เสรผมใทามรม้และทักษะญนการบรผหารจัดการใทามรม้ เอฟ่ธ เอผ่มประสผทธผภาอญนกระบทนการทานาน การปรับปรภ นนาน และต่ ธฬธดสม่ การอั ฒนาการท านานเอฟ่ ธเอผ่มฯลผ ตภาอ ( Productivity) ฌด ฬ โ ด้ รั บ เกฝ ฬ รตผ จา ก ใภ ณอธฤ ทั ฬ บภ ญสทัสดผ์ ทผทฬากรและทฝ่ปรพกษาด้านการจัดการใทามรม้ เป็ นทผ ทฬากรบรรฬาฬ ตลธดจนเปผ ดฌธกาสญห้ ฯม้ เข้ าร่ ท ม สัมมนาโด้ซกั ถามธฬ่านเป็นกันเธน Supported by:

ใณะฯม ้ บ รผ ห ารสมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น เฬฝ่ ฬ มชม บรผ ษั ท ทาลฝ ฌ ธ ใธมฮธร์ ท แธนด์ โดร์ ฮ ทผ่ น แธสซผ ส แทนซ์ ซผ ส เตฎ ม ส์ (ประเทถโทฬ) จากั ด

icn

12

<<เมฟ่ ธทั นทฝ่ 7 ธันทาใม ทฝ่ ฯ่ านมา ใณะฯม ้ บรผ ห ารสมาใม สฌมสรนั ก ลนทภ น น าฌดฬ ใภ ณ ทฝ ร อนษ์ ถผ รผ ทั น ฯม ้ จั ด การ สมาใม และ ใภ ณ ทรชาตผ ชม ช ม นั ก ทผ ช าการส่ น เสรผ ม การ ลนทภ น ระดั บ ชานาญการอผ เ ถษ ส านั ก นานใณะกรรมการ ส่นเสรผมการลนทภน อร้ธมด้ทฬอนักนานสมาใม เฬฝ่ฬมเฬฟธน บรผ ษั ท ทาลฝ ฌธ ใธมฮธร์ ท แธนด์ โดร์ ฮทผ่ น แธสซผ สแทนซ์ ซผสเตฎมส์ (ประเทถโทฬ) จากัด ฌดฬมฝใณะฯม ้บรผหารขธนบรผษัท ญห้การต้ธนรับ อร้ธมนารับชมประทัตผ ขัน้ ตธนการดาเนผนนาน ญนภาอรทมขธนบรผษั ท จากนัน้ ร่ทมอม ดใภ ฬรับฮั นข้ธเสนธแนะ แ ล ะ แ ล ก เ ป ลฝ่ ฬ น ข้ ธใผ ด เ หฎ น รท มถพ น ชฝ้ แ จน ปั ญ ห า แ ล ะ แนททานญนการแก้โขเกฝ่ฬทกับการ ด าเนผ น นาน ระหท่ า นบรผ ษั ท กั บ สมาใม เอฟ่ธทฝ่สมาใมจะโด้ น ามา ปรั บ ปรภ น และอั ฒ นานานบรผ ก าร ญห้มฝประสผทธผภาอฬผน่ ขพน้


Brand and Communications << สมาใมสฌมสรนักลนทภนจัดสัมมนา IC Talk’60 ใรัน้ ทฝ่ 5 ญนหั ท ข้ ธ “Brand and Communications” เมฟ่ ธ ทั น ถภ ก ร์ ทฝ่ 15 ธันทาใม 2560 ณ ฌรนแรม ธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ เอฟ่ธส่นเสรผมญห้ธนใ์กรโด้รม้ใภณใ่าขธนแบรนด์ เรฝฬนรม้แนททาน การสร้านและส่นเสรผมแบรนด์ ญห้ใล้ธฬตามฌลกทฝ่เปลฝ่ฬนโปธฬ่าน เรฎทด้ทฬกระแส Social Network แนททานการสฟ่ธสารแบรนด์ ฌดฬโด้ รั บ เกฝ ฬ รตผ จ าก ใภ ณ ทรรธนา ทผ ร ะทนผ ช ฬ์ BU Head. Grammy Big; Grammy PLC. Marketing Director, GMM Grammy PLC. และทฝ่ ป รพ ก ษาธผ ส ระด้ า นการตลาด เป็ น ทผ ท ฬากรบรรฬาฬญนหั ท ข้ ธ ส าใั ญ ธาทผ การสร้ า นแบรนด์ สาใัญต่ธธนใ์กรและสผน ใ้าธฬ่านโร การประฬภ กต์ญช้ กลฬภ ทธ์ แบรนด์ ทฝ่ ส ร้ า นเอฟ่ ธ ใทามฬั่ น ฬฟ น การส่ น มธบแบรนด์ สม่กลภ่มเป้ าหมาฬธฬ่านเหมาะสม และการทัดฯลและมม ลใ่าขธน แบรนด์ ตลธดจนเปผ ดฌธกาสญห้ ฯม้ เ ข้ า ร่ ท มสั ม มนาโด้ ซ ัก ถาม ธฬ่านเป็นกันเธน

Supported by:

13 icn


ใ รั ้ น ทฝ่

4

ก้าทสม่ใทามสาเรฎจ...หลันโด้รับการส่นเสรผม BOI สมาใมสฌมส รนั ก ลน ทภ น จั ด กผ จ กรรม “Open House ก้าทสม่ ใทามส าเรฎ จ หลั น โด้ รับ การส่ น เสรผม BOI” ใรั น้ ทฝ่ 4*2560 เมฟ่ธทันอฤหัสบดฝทฝ่ 21 ธันทาใม 2560 ณ สมาใมสฌมสรนักลนทภน สานักนานกรภ นเทอฯ ฌดฬกผจกรรมนฝจ้ ัดขพ้นเอฟ่ธเปผ ดฌธกาสญห้บรผษัท ทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภนราฬญหม่จาก BOI เข้ามาทาใทามรม้จั ก กับสมาใมอร้ธ มแนะนานานบรผการ ธาทผ นานบรผการสั่น ปล่ธ ฬ เใรฟ่ ธ นจั ก ร (eMT Online), นานบรผ ก ารสั่น ปล่ ธ ฬและตั ด บั ญ ชฝ ทัตถภดผบ (RMTS), นานบรผการ Counter Service และนานบรผการ สมาชผ ก ธฝกทัน้ สร้านใทามเข้าญจญนนานบรผการด้านข้ธมม ล ข่าทสาร ฌดฬหลั น จากทฝ่ บ รผ ษั ท โด้ รั บ การส่ น เสรผ ม การลนทภ น แล้ ท จะด าเนผ น ธภ รกผจต่ธโปธฬ่านโรญห้ถมกต้ธน สมาใมโด้รับเกฝฬรตผจากทผทฬากร ขธน BOI มาโขข้ธ ข้ธนญจและญห้ใ ทามกระจ่านแก่ บรผษัททฝ่ เข้าร่ท ม กผ จ กรรมธฬ่ า นเป็ น กั น เธน ซพ่ น จะช่ ทฬธ านทฬใทามสะดทกแก่ ฯม ้ญช้ บรผการราฬญหม่ญนการดาเนผนนานญนขัน้ ตธนต่าน ๆ ทาญห้ธภรกผจ นัน้ ดาเนผนต่ธเนฟ่ธนโด้ธฬ่านประสบฯลสาเรฎจ

ใภ ณ นผ มผ ต ร สผ ท ธผ ถ รฝ ร นใ์ ฯม ้ จั ด การแฯนก Internal Audit บรผ ษั ท เธฎ น โใ โทฬ จากั ด “น าน Open House ใรั ้ น นฝ้ จั ดโ ด้ เห มาะส มแ ละดฝ ม าก เป็ น การแนะน าและเปผ ดตั ท นานบรผ ก ารทฝ่ จ าเป็ น ญห้ กั บ บรผ ษั ท ทฝ่ โ ด้ รั บ ส่นเสรผมการลนทภนราฬญหม่ เอฟ่ธญห้โด้รับใทามรม้เบฟ้ธนต้น และถฟธเป็น ก้ า ทแรกขธนอนั ก นานจากบรผ ษั ท ราฬญหม่ เ ช่ นเรา ทฝ่ จ ะต้ ธ น เตรฝ ฬ มอร้ ธ มทั ้น ด้ า นข้ ธ มม ล และเธกสารต่ า น ๆ เอฟ่ ธ จะสามารถ ญช้ สผทธผประฌฬชน์ขธนตนเธนทฝ่มฝธฬม ่โด้ธฬ่านเตฎมทฝ่และถมกต้ธน ญนส่ ทนขธนระฬะเทลาและทผธฝ การการจัด นานนั ้น กฎมฝ การญห้ ใทามรม้ธฬ่านต่ธเนฟ่ธน ใรบถ้ทน บรผษัทต้ธนขธขธบใภณทผทฬากร และทฝ ม นานขธนสมาใมทฝ่ จั ด นานนฝ้ ขพ้ น ซพ่ น บรผ ษั ท โด้ รั บ ประฌฬชน์ ธฬ่านมาก” icn

14


IC Member ณัฐอนษ์ ทัฒนโทฬสทัสดผ์ nuttapongw@ic.or.th

สทัสดฝปฝญหม่ 2561 ท่านฯม ้ธ่าน ICN ทภกท่าน เกฟธบ ทภกภาใทั่ทประเทถโทฬเอผ่นฯ่านอ้นโปกับบรรฬากาถขธน ใทามหนาทเหนฎบทฝ่นานทฝปฝหนจะโด้ซพมซับกันแบบ “เฬฎนเข้า โปข้านญนทรทน” อร้ธม ๆ กับบรรฬากาถขธนรธฬฬผม้ และ การเฉลผมฉลธน กับ 1 ปฝ ทฝ่ฯ่านอ้น ทฝ่เราท่านต่านอบเจธ เรฟ่ธ นราทต่ าน ๆ มากมาฬ หลาฬเหตภการณ์ สร้ านญห้ใน ญนชาตผเกผดแรนบันดาลญจ รม้รักสามัใใฝ มฝจผตสาธารณะ และ รทมกันเป็น หนพ่น เดฝ ฬท ฌดฬมฝจภ ดหมาฬญนการสร้ านสรรใ์ สผน่ ทฝ่เรฝฬกท่า “ใทามดฝ” ส าหรั บ สมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น เธนฬั น ในมภ ่ น มั่ น สร้านสรรใ์ฯ่านกผจกรรมเอฟ่ธสาธารณกภถลต่าน ๆ เอฟ่ธ ตธบแทนและมธบฌธกาสกลั บ ใฟ น สม่ สั น ใม และอั ฒ นา ประสผทธผภาอญนการญห้บรผการเอฟ่ธญห้สมาชผกและฯม ้ญช้ บรผการ โด้รับใทามสะดทก รทดเรฎท และถมกต้ธน ญนปฝ ทฝ่ฯ่านมา สมาใมโด้จัดกผจกรรมต่าน ๆ เอฟ่ธ สมาชผ กขธนสมาใม ธาทผ นานสัมมนาฮรฝสมาชผ ก นาน สัม มนาอผ เ ถษ กผ จกรรมสัม มนาตามภม มผ ภาใ กผ จกรรม ถพ ก ษาดม น านธนใ์ ก รทฝ่ มฝ ก ารบรผ ห ารจั ด การธนใ์ ก รทฝ่ ดฝ ญนการนฝ้ ส มาใมญใร่ ข ธเรฝ ฬ นเชผ ญ สมาชผ ก สมาใมทฝ่ หมดธาฬภ ร่ทมกลับมาเป็นส่ทนหนพ่นกับสมาใมโด้ ฌดฬท่าน สามารถท าการต่ ธ ธาฬภ สมาชผ กแบบธธนโลน์ โ ด้ ท่ฝ www.ic.or.th สผ ท ธผ ข ธนสมาชผ ก สมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น สผทธผญนการเข้าร่ทมกผจกรรมและส่ทนลดอผเถษ 1. สผทธผญนการเข้าร่ทมนานสัมมนาฮรฝสมาชผก 2. สผทธผญนการเข้าร่ทมประชภ มญหญ่สามัญประจาปฝ ขธนสมาใม 3. ส่ ท นลดการเข้ า ร่ ท มะพ กธบรมและสั ม มนา Public Training 10-30% 4. รับส่ทนลดอผเถษเมฟ่ธซฟ้ธหนันสฟธขธนสมาใม

สผทธผญนการรับเธกสารและข้ธมม ลข่าทสารต่าน ๆ 1. ทารสารส่นเสรผมการลนทภน (รับทาน e-mail 12 ฉบับ*ปฝ ) 2. IC e-Newsletter ราฬเดฟธน (รับทาน e-mail 12 ฉบับ*ปฝ ) 3. ปฏผทผนการะพ กธบรมและสัมมนา ราฬ 2 เดฟธน (6 ฉบับ*ปฝ ) (สผทธผประฌฬชน์สาหรับสมาชผ กธาจมฝการเปลฝ่ฬนแปลนตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธน แจ้นล่ทนหน้า)

ธั ตราใ่ าสมั ใรสมาชผ ก ประเภทนผ ตผบภ ใใล ใ่าแรกเข้า

ใ่าบารภ นราฬปฝ

ราใาสภทธผ (รทมภาษฝ )

ม.ใ.-มฝ.ใ.

5,000

2,000

7,490

เม.ฬ.-มผ.ฬ.

5,000

1,500

6,955

ก.ใ.-ก.ฬ.

5,000

6,420

ต.ใ.-ธ.ใ.

5,000

1,000 500

เดฟธนทฝ่สมัใร

5,885

ธั ตราใ่ าสมั ใรสมาชผ ก ประเภทบภ ใใล เดฟธนทฝ่สมัใร

ใ่าแรกเข้า

ใ่าบารภ นราฬปฝ

ราใาสภทธผ (รทมภาษฝ )

ม.ใ.-มฝ.ใ.

2,000

1,000

3,210

เม.ฬ.-มผ.ฬ.

2,000

750

2,942.50

ก.ใ.-ก.ฬ.

2,000

500

2,675

ต.ใ.-ธ.ใ.

2,000

250

2,407.50

สมาชผกจะสผน้ สภดสมาชผกภาอญนทันทฝ่ 31 ธ.ใ. ขธนทภกปฝ • สมาชผ ก ประเภทนผ ตผ บภ ใใล ปฝ ถั ด โปช าระเฉอาะ ใ่าบารภ นราฬปฝ ปฝ ละ 2,140 บาท (รทมภาษฝ ) • สมาชผ กประเภทบภ ใใล ปฝ ถัดโปชาระเฉอาะใ่าบารภ น ราฬปฝ ปฝ ละ 1,070 บาท (รทมภาษฝ ) • สผทธผประฌฬชน์สมาชผก โม่มฝส่ทนเกฝ่ฬทข้ธนกับการญช้ บรผ ก ารสั่ น ปล่ ธ ฬและตั ด บั ญ ชฝ ทั ต ถภ ดผ บ หรฟ ธ การ สัน่ ปล่ธฬเใรฟ่ธนจักร สธบถามข้ธมม ลเอผ่ มเตผ มโด้ ท่ฝ แฯนกลมกใ้ าสัม อัน ธ์ และสฟ่ ธ สารธนใ์ กร ฌทร 02 936 1429 ต่ ธ 201, 203 ฌทรสาร 02 936 1441-2 E-Mail: cus_service@ic.or.th 15 icn


โม่ อ ลาด !! ทภ ก ข่ า วสารสาใั ญ ส่ ง ตร งถพ งปลาฬนผ้ ว ใภ ณ

@investorclub อผมอ์ @ หน้าชฟ่อ ID ด้วฬนะใะ

Add friends

IC จะส่งข่าวสารอัอเดท โปถพงใภณอฝกมากมาฬ

ตผ ด ตามกั น ต่ อ โปนะใะ ทฝ่ สาใั ญ . .. อฬ่ า ลฟ ม บอกต่ อ แ ล ะ แ น ะ นา เ อฟ่ อ น เ ข้ า ม า ด้ ว ฬ กั น น ะ ! !


ล.ลิงวิ่งสู่ฝัน เส้าหลิน

“พี่ตูน สู้ สู้ ๆ ๆ” เสียงที่เปล่งก้องดังออกมาจากใจทั้ง ชาย หญิง ทุกรุ่นทุกวัย ตั้งแต่เด็กน้อยจนถึงผู้เฒ่าวัยชรา ที่ล้วน ออกมารอคอยให้กาลังใจ บนเส้นทางที่เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มของ ฝูงชนและความเด็ด เดี่ย วของที ม งานผู้ จั ด ถือ เป็น ภาพความ ประทับใจแห่งปี ที่หลายคนออกมาร่วมแรงร่วมใจบริจาคปัจจัย คนละเล็กคนละน้อย จนกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่น่าจดจา “จากเหตุการณ์ดังกล่าว สอนอะไรเราบ้าง” ก่ อ น เ ริ่ ม วิ่ ง มี ทั้ ง ก ร ะ แ ส ผู้ ค น ที่ เ ห็ น ด้ ว ย แ ล ะ พวกที่ อ อกมาต่ อ ต้ า น แต่ สิ่ ง ที่ ป รากฏกลั บ ไม่ มี ก ารตอบโต้ และเลือกที่จะลงมือทา มากว่าการพูดและอธิบายขยายความ ระหว่ า งวิ่ ง มี ผู้ ค นที่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎและนอกกฎ ที่วางไว้ แต่ทุกคนกลับพยายามใจเย็น และยังคงก้าวต่อไปแม้ ยอดเงิน บริ จ าคจะเกิ น เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ แล้ ว ก็ ต าม พร้ อ มทั้ ง ยืดหยุ่นแม้บางอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ก ว่ า ค ว า ม ส า เ ร็ จ จ ะ ม า ถึ ง ต้ อ ง ผ่ า น อุ ป ส ร ร ค น้ อ ย ใ ห ญ่ ต า ม ก า ล เ ว ล า ดั ง เ ห ล็ ก ก ล้ า จะกลายเป็ น มี ด ที่ แ หลมคมได้ นั้ น ต้ อ งผ่ า นความร้ อ น ไม่ต่ากว่าร้อยองศา ถูกทุบและตีจนเป็นแผ่นบาง ฝนหรือลับจน เกิดความคม สลักลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งการทาให้ตนเอง มีพลังใจและกายที่มั่นคงจึงต้องเริ่มด้วย “ทฤษฎี ล.ลิง”

ปรั ช ญาขงจื้ อ : ทฤษฎี ลิ ง 3 ตั ว เชื่ อ ว่ า คงไม่ มี ใ ครไม่ รู้ จั ก “ขงจื้ อ ” ท่ า นเป็ น นั ก คิ ด และนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงของจีน โดยมีความเชื่อที่ว่า “มนุษย์ สามารถสอน พัฒนา และทาให้สมบูรณ์ได้ด้วยความพยายาม ส่ ว นตนโดยผ่ า นการฝึ ก (Self-Creation)” การอยู่ ใ นระบบ สั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ต้ อ งสามารถปรั บ ตั ว ได้ ทุ ก สถานการณ์ตามทฤษฎีลิง 3 ตัว ได้แก่

ลิงตัวที่ 1 นั่งปิดหูหนึ่งข้าง หมายความว่า คนเราควรจะรู้จักควบคุมว่า “อะไรควร ฟังหรือไม่ควรฟัง” ต้องแยกแยะในสิ่งที่ฟังแล้วนาสิ่งที่ได้ ฟัง ไปวิเ คราะห์ ว่า เป็ น อย่ า งไร โดยใช้ ห ลั กการและเหตุ ผ ลมา ประกอบเข้าด้วยกัน อย่าเชื่อ ในสิ่งที่ฟังทั้งหมด เพราะอาจ ไม่ใช่ความจริง ลิงตัวที่ 2 นั่งปิดตาหนึ่งข้าง หมายความว่า รู้จักควบคุมการมองว่า “อะไรควรมอง หรือไม่ควรมอง” อย่าเชื่อในสิ่งที่มองเห็นเพราะบางครั้งสิ่งที่ เรามองเห็นอาจไม่ใช่เรื่องจริง มองแล้วต้องพิจารณาไตร่ตรอง อย่าตัดสินทันทีที่ได้เห็น ลิงตัวที่ 3 นั่งปิดปากครึ่งปาก หมายความว่า รู้จักควบคุมการพูดว่า “อะไรควรพูด ไม่ควรพูดอย่างไร” ควรไตร่ตรองให้ดีก่อนจะพูด เพราะเมื่อ พูดออกไปแล้ว คาพูดนั้นจะเป็นนายเรา อาจกระทบกับบุคคล อื่นโดยไม่รู้ตัว หรือนาความเสียหายมาสู่ตน ฉะนั้นการที่เรา จะพูดหรือทาอะไร ก็ควรคิดและพิจารณาให้ดีก่อนเสมอ 17 icn


โดยธรรมชาติมนุษย์มีความโน้มเอียงที่จะหาเหตุผล เข้ า ข้ า งตั ว เอง(Self-ServingBias) ดั ง นั้ น มั ก มี แ นวโน้ ม ที่จะไม่อดทนต่อการรับมือกับสิ่งที่มากระทบหรือความจริง ที่ปรากฏ เลือกที่จะหาเหตุผลทาให้เรารู้สึกดีนาไปสู่การปิด รับข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งส่งผลไม่ดีในระยาวต่อ ตนเอง แต่ในทาง กลับกันหากเราสามารถรับข้อมูลอย่างมีสติ ไม่นาสิ่งต่าง ๆ มาบันทอนตนเองและกล้าเผชิญหน้าด้วยแรงผลักดันที่สาคัญ 3 ประการ คือ พลั ง (Energy) เป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นที่ ส าคั ญ ต่ อ การ กระทาหรือพฤติกรรมของมนุษย์ในการทางานใด ๆ ถ้าบุคคล มีแรงจูงใจสูงในการทาสิ่งใด ย่อมทาด้วยความขยันขันแข็ง กระตือรือร้น มุ่งทาให้สาเร็จ ไม่ใช่ทาเพื่อให้ผ่านพ้นไปวัน ๆ

ความพยายาม (Persistence) ทาให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่ น คิ ด หาวิธีการนาความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ ข องตนมาใช้ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด ไม่ท้อถอยหรือละความพยายามง่าย ๆ แม้งานจะมีอุปสรรค ขัดขวาง และเมื่องานได้รับผลสาเร็จด้วยดีก็มักคิดหาวิธีการ ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ

การเปลี่ ย นแปลง (Variability) เมื่ อ ลงมื อ ท า ในบางครั้ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การค้ น พบช่ อ งทางด าเนิ น งาน ที่ดีกว่า หรือประสบผลสาเร็จมากกว่า นักจิตวิทยาบางคนเชื่อ ว่า “การเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องหมายของความเจริญก้าวหน้า ของบุคคล” แสดงให้เห็นว่า บุคคลกาลังแสวงหาการเรียนรู้ สิ่ง ใหม่ ๆ ให้ ชี วิต บุ คคลที่ มีแรงจูงใจสูง เมื่อ ดิ้ น รนเพื่ อ จะ บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ใด ๆ หากไม่ส าเร็จบุ คคลก็ มักพยายาม ค้น หาสิ่ งผิ ด พลาดและพยายามแก้ ไ ขให้ ดี ขึ้ น ในทุ ก วิ ถีท าง ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและยังคงทาจนในที่สุดค้นพบ แนวทางที่เหมาะสมซึ่งอาจจะต่างไปจากแนวเดิม จากทฤษฎีลิง 3 ตัว จึงไม่ใช่เป็นการหลบเลี่ยงหรือ หนี ปั ญ หา แต่ เ ป็ น การประคองตนให้ อ ยู่ บ นโลกข้ อ มู ล ที่มโหฬาร (Big Data) ได้อย่างมีสติ คิด ทา และพูดด้วยพลัง และความพยายามของตนเอง มากกว่า การฟั งคาเขาว่า มา (ผู้ อื่ น ) เพราะเมื่ อ เราพบปั ญ หาคนที่ แ ก้ ไ ขได้ ดี ที่ สุ ด คื อ “ตัวเราเอง” “เพราะความฝันของเรา...เราต้องเป็นผู้กาหนด” ภาพจาก: https://goo.gl/xnoLgF https://www.bloggang.com/data/g/giddy/picture/1257293118.jpg

FAQ 108 คาถามกับงานส่งเสริมการลงทุน www.faq108.co.th

แหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ ในรูปแบบกระดานสนทนา ข้อมูลการติดต่องาน BOI และ IC แจ้งข้อมูล ข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น icn 18


มฬภ รฝฬ์ นามทนษ์ mayureen@ic.or.th

การทาธภ รกผจญห้สาเรฎจ นธกจากจะมฝใธนเนฎใชัน่ ทฝ่ดฝแล้ท ฬันต้ธนทาญห้ใม่ใ้า ลมกใ้า เชฟ่ธถฟธเราก่ธน ซพ่นใทามเชฟ่ธถฟธนัน้ มาจากใทามจรผนญจ ตรนโปตรนมา โม่เบฝฬ้ ท โม่ฌกน อม ดใาโหนใานัน้

ใภณทผชฬั ถรฝทัฒนประภา

ประธานกรรมการกลภ่ มบรผษัท ใผน เอาเทธร์

ทฝ่มา>> http://www.thaismescenter.com/10-ข้ธใผดจากการทานานขธน-ทผชฬั -ถรฝทัฒนประภา/

ภาอจาก>> http://image.munjeed.com/image_news/2014/2014-05-03/Matichon_53201411839AM.jpg

สมาใมสฌมสรนักลนทภน ขธเชผญเข้าร่ทมสัมมนา

เทในผใการป้ ธนกันใทามเสฝ่ฬน

จาก ธัตราแลกเปลฝ่ฬนเนผนตราต่านประเทถ ทันอฤหัสบดฝท่ฝ 25 มกราใม 2561 เทลา 08.30-16.00 น. ฌรนแรมธมารฝ ดธนเมฟธน กรภ นเทอฯ ลนทะเบฝ ฬ นร่ ท มสั ม มนาธธนโลน์ โด้ ท่ฝ http://icis.ic.or.th/i-regist/index.php

สมัใรสมาชผก จดหมาฬข่าท ICN ใลผก www.ic.or.th ฌดฬโม่เสฝฬใ่าญช้จ่าฬ สธบถามข้ธมม ลเอผม่ เตผม ฌทร 0 2936 1429 ต่ธ 211 ฌทรสาร 0 2936 1529 19 icn


สมาใมสฌมสรนั ก ลนทภ น บรผ ก ารจั ด หลั ก สม ต ร

IN-HOUSE TRAINING  ประหฬัดใ่าญช้ จ่าฬ  ดฝโซน์เนฟธ้ หาเฉอาะธนใ์กร แนะนาหลักสมตรด้านการส่นเสรผมการลนทภน ชฟ่ธหลักสมตร

จานทน (ทัน)

ใ่าธรรมเนฝฬมการจัดฝพ กธบรม

25 ท่าน

35 ท่าน

1 ข้ธใทรรม้เกฝ่ฬทกับการส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

2 ทผธฝการขธเปผ ดดาเนผนการ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

3 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับเใรฟ่ธนจักรและธภ ปกรณ์ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

4 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับส่ทนสมญเสฝฬทัตถภดผบ สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1/2 ทัน

23,000

25,000

5 ทผธฝปฏผบัตผเกฝ่ฬทกับทัตถภดผบและทัสดภจาเป็น สาหรับกผจการทฝ่โด้รับส่นเสรผมการลนทภน

1 ทัน

32,000

35,000

หมาฬเหตภ : • ธัตรารทมใ่าทผทฬากร เธกสารการฝพ กธบรม ใ่าเดผนทาน และใ่าดาเนผนการ • โม่รทมภาษฝ มมลใ่าเอผม่ 7% และใ่าทฝ่อัก (ถ้ามฝ) • ธัตราใ่าธรรมเนฝฬมทฝ่ระบภ ญนเธกสาร เป็นธัตราประมาณการ ซพ่ นธาจมฝการเปลฝ่ฬนแปลนตามใทามเหมาะสม ขพ้นธฬม ่กับ รมปแบบการฝพ กธบรม จานทนผม ้เข้าธบรม ประเภททันทฝ่จัดนาน จานทนทัน อฟน้ ทฝ่จัดนาน ราฬละเธฝฬดเอผ่มเตผมขธนเนฟธ้ หา และธฟ่น ๆ • สมาใมขธสนทนสผทธผห้ามบันทพกภาอและ*หรฟธเสฝฬนญนการธบรมทภกหลักสมตรทภกกรณฝ • ใ่าญช้ จ่าฬญนการฝพ กธบรมสามารถหักลดหฬ่ธนภาษฝ โด้ 200%

สธบถามราฬละเธฝฬดเอผม่ เตผม  0 2936 1429 ต่ธ 207 ฌทรสาร 0 2936 1441-2

website : www.ic.or.th หรฟธ

e-mail : is_inhouse@ic.or.th

Line ID : @investorclub


แนะนาหลักสมตรด้านถภลกากร และธฟน่ ๆ ชฟ่ธหลักสมตร

จานทน (ทัน)

ใ่าธรรมเนฝฬมการจัดฝพ กธบรม 25 ท่าน

35 ท่าน

1

เกณฑ์การใานทณกาโรสภทธผทานบัญชฝ VS ภาษฝธากร อร้ธมการจัดทานบการเนผนสาหรับ กผจการทฝ่โด้รับการส่นเสรผมการลนทภน

1

40,000

43,000

2

กฎหมาฬถภลกากรและทผธฝการจัดเกฎบภาษฝธากร

1

40,000

43,000

3

สผทธผประฌฬชน์ถภลกากรภาฬญต้ AEC

1

40,000

43,000

4

สผทธผประฌฬชน์ทานภาษฝธากรด้านเขตปลธด ธากร (Free Zone) และเขตประกธบการเสรฝ (I-EA-T Free Zone)

1

40,000

43,000

5

กฎท่าด้ทฬถผน่ กาเนผดสผนใ้า (Rules of Origin)

1

40,000

43,000

6

อผธฝการทานถภลกากรระบบญหม่และสผทธผประฌฬชน์ ทานภาษฝธากรระบบธผเลฎกทรธนผกส์

2

78,000

85,000

7

การตรทจสธบหลันการตรทจปล่ธฬ ใทามผผด และการดาเนผนใดฝถภลกากร (Post Review Post Audit Investigation Audit)

1

47,000

50,000

8

การจัดเตรฝฬมเธกสารเอฟ่ธการใ้า ระหท่านประเทถ และ Incoterm2010

1

45,000

48,000

9

ระบบการทานแผนจัดซฟ้ธ

1

51,000

54,000

10

การบรผหารการจัดซฟ้ธ จัดเกฎบ และจัดส่น

1

45,000

48,000

11

เทในผใการจัดระบบบรผหารใลันสผนใ้า

1

45,000

48,000

และธฝกหลากหลาฬหลักสมตร เอฟธ่ อัฒนาธนใ์กร และบภ ใลากร • • • • • • • • •

หลักสมตรด้านบรผหารการผลผต ธาทผ 5ส TPM TQM Kaizen หลักสมตรด้านบัญชฝ และภาษฝ หลักสมตรด้านการนาเข้า-ส่นธธก หลั ก สม ต รด้ า นกฎหมาฬ ธาทผ กฎหมาฬเอฟ่ ธ การใ้ า ระหท่ า น ประเทถ หลักสมตรด้านฌลจผสตผกส์และซัออลาฬเชน หลักสมตรด้านบรผหารจัดการธนใ์กร (Management) หลักสมตรด้านการบรผหารทรัอฬากรบภ ใใล (Manpower) หลักสมตรด้านการตลาด (Marketing) ฯลฯ


ตารางสัมมนาประจ�ำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 วันสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

ชื่อหลักสูตร

สถานที่จัด

วิทยากร

วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 (รับวุฒิบัตร) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 วิธขี อเปิดด�ำเนินการส�ำหรับกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 ข้อพึงระวังในการจัดท�ำบัญชี การเตรียมตัวเพือ่ รองรับการตรวจ สอบ และแนวทางปฏิบัติส�ำหรับ ผู้จัดท�ำบัญชีของกิจการที่ได้รับ ส่งเสริมการลงทุนครั้งที่ 1/2561 (CPD & CPA)

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

5,350

6,420

วิทยากรจาก BOI

3,210

3,745

วิทยากรจาก BOI และสมาคมสโมสรนักลงทุน

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI คุณเมธี แสงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

4,280

5,350

วิทยากรจาก BOI

2,675

3,745

วิทยากรจาก BOI

3,210

3,745

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

3,210

4,280

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

3,210

4,280

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

คุณวัชระ ปิยะพงษ์

2,996

3,852

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,996

3,852

คุณวิรดา ยูวะเวส พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา

2,996

3,852

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

วิทยากรจากกรมศุลกากร

3,210

4,280

2,996

3,852

วิทยากรจากกรมศุลกากร

2,996

3,852

คุณพิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี

3,210

4,280

วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน

1,605

2,675

วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน

1,070

1,070

วิทยากรจาก BOI และ สมาคมสโมสรนักลงทุน

1,605

2,675

วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน

1,605

2,675

วิทยากรจาก สมาคมสโมสรนักลงทุน

1,070

1,070

สมาชิก

บุคคลทั่วไป

หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน 19-21 ม.ค. 2561 (09.00-17.00 น.) 27 ม.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 3 ก.พ. 2561 (09.00-17.00 น.) 10 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 10 - 11 ก.พ. 2561 (09.00-17.00 น.) 17 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 24 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2561

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

หลักสูตรการบริหารจัดการ 25 ม.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 27 ม.ค. 2561 (09.00-16.00 น.) 1 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 3 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 6 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 8 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 13 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 17 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 20 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 22 ก.พ. 2561 (09.00-16.30 น.) 24 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.) 28 ก.พ. 2561 (09.00-16.00 น.)

เทคนิ ค การป้ อ งกั น ความเสี่ ยงจากอั ต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตรา ระหว่างประเทศ

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTA

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท 6) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

กลยุทธ์การท�ำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขการขนส่งและการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (CONTRACT & INCOTERMS®2010)

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีจัดเก็บค่าภาษีอากร เทคนิคการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017 INCOTERMS® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPA ขั้นตอนการขออนุญาตท�ำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากรตามกฎหมายใหม่ 2560 การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ เกณฑ์การค�ำนวณก�ำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการ จัดท�ำงบการเงินส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

คุณเมธี แสงมณี

หลักสูตรการใช้งานระบบ RMTS-2011 และ eMT online 28 ม.ค. 2561 (09.00 – 17.00 น.)

วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS-2011) ครั้งที่ 1/2561

29 ม.ค. 2561 (09.00 – 16.00 น.)

วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ IC Online System ครั้งที่ 1/2561

4 ก.พ. 2561 (09.00 – 17.00 น.)

วิธเี ตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำ� หรับเครือ่ งจักรด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (eMT online) ครั้งที่ 1/2561

25 ก.พ. 2561 (09.00 – 17.00 น.)

วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS-2011) ครั้งที่ 2/2561

26 ก.พ. 2561 (09.00 – 16.00 น.)

วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ IC Online System ครั้งที่ 2/2561

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีรังสิต) ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิภาวดีรังสิต)

หมายเหตุ : อัตราค่าสัมมนานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อส�ำรองที่นั่งได้ที่ http://icis.ic.or.th หรือผ่านทาง www.ic.or.th หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวิลาสินี คุณกาญจนา หรือ คุณศศินทร์ชล แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 205, 206, 210 โทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail :  is-investor@ic.or.th AW ������������������ �.�-�.�. 61.indd 18

12/12/60 BE 11:32 AM

Icenewsletter_January2018  
Icenewsletter_January2018  

icnews, ic newsletter, icn, investor club

Advertisement