Page 1

Schoolgids 2008-2009


Inhoudsopgave

2

School en schoolleiding

4

Visie en identiteit

5

Inrichting van ons onderwijs

7

Vakanties en lestijden

15

Begeleiding

16

Communicatie en meepraten

18

Resultaten

20

Afspraken en regels

22

Boekenfonds en ouderbijdrage

24

Buitenschoolse activiteiten

26

Samenwerkingsverbanden

27

Medewerkers

29

Kleinschalig, groot en verbonden

30


We lk o m op h et I ch t h u s C o lle g e K a m p

en

Ee n sch oo l is m e e r d a n e e n p le k wa a r on d e rwijs wo rdt g e le e rlin g e n te h e lpe n bod e n. We zij n e r bij h u n ontwik k e li n om g tot ze lf st a n dig e m k u n n e n fu n ction e re e n se n, die volwa a rdig n in on z e sa m e n lev in g. Het is oo k be la le re n e e n e ig e n afg n g ri jk d at jon g e re n e wog e n oo rd e e l te vo rm e n. Da a ro m wille n wij voo ra l e e n wa a rd e n g e m e e n sch a p zij n. m e n se li jk e m a at, w Ee n sch oo l m et e e n a a ri n je ied e re e n k e nt e n wa a ri n je g e m et e e n e ig e n g ezic k e n d wo rdt. Ee n sc ht, e e n h e rk e n ba re h oo l c h rist e li jk e id e ntit e it Ee n sch oo l die mid , m et in h ou d. d e n in d e m a ats ch a p p ij st a at e n sa m e n m et a a n d e toe k o m st va ou d e rs we rkt n kin d e re n. Ee n sch oo l w a a r ou d e rs e n le e rlin h et e e rste m o m e nt g e n zich va n af th u is voe le n. Dez e sch oo lgid s info rm e e rt u o ve r d e m a n ie r wa a rop wij on Hij g e e ft teve n s u it z e id e ntit e it inv u lle leg o ve r on ze m a n ie n. r va n le s g eve n e n a lle rl info rm ati e. Hoe co m e i a n de re p ra ktisch e p le et d ez e sch oo lgid s oo k is: d e be st e m a n ie r va n d e sch oo l te k ri o m e e n be e ld jg e n, is e e n bezoe k a a n on s te bre n g e n v ra g e n n a a r h u n e e n le e rlin g e n te rva ri n g e n. He bt u n og v ra g e n? A a rz e l d a n e e n afs p ra a k te m a n iet te be lle n o f k e n! D rs. R. S midt R e ct o r Icht h u s Co ll e

g e K a m pe n / IJsse lm

u id e n

3


School en schoolleiding

Het Ichthus College is een bijzondere school. Dat wil zeggen dat bestuur en toezicht niet worden gevormd door de overheid, maar door particuliere initiatiefnemers die zich betrokken voelen bij het christelijk onderwijs. Via ouderraad en medezeggenschapsraad zijn ouders formeel betrokken bij de school. De rectoren zijn verantwoordelijk voor de leiding van de scholen. Voor specifieke aangelegenheden aangaande kinderen en organisatie zijn de teamleiders het aanspreekpunt.

Rector Dhr. drs. R. Smidt Plaatsvervangend rector Mw. G.W. Kamphorst Leslocaties Praktijkonderwijs Onderbouw Onderbouw Bovenbouw havo/vwo Bovenbouw vmbo

4

Via, Flevoweg 68, Kampen Zandbergstraat 2, IJsselmuiden Jan Ligthartstraat 5, Kampen Jan Ligthartstraat 1, Kampen Via, Flevoweg 68, Kampen


Naam en logo

Het Ichthus College is een christelijke school. Onze naam is niet toevallig gekozen. Het woord Ichthus is afkomstig uit het Grieks en betekent vis. Het was oorspronkelijk een afkorting en verwees naar Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. Later - in de eerste christengemeenschappen - werd de vis een herkenningsteken. De kernachtige belijdenis bleef: dit geloven we, hier staan we voor. Korter en krachtiger kan het niet gezegd worden. Toen niet, maar ook nu niet. Het teken van de vis werd toen gekrast in muren, rotsen en catacomben. De naam verplicht ons tot navolging. Een naam om door te vertellen. Het schoollogo verbeeldt de naam. Het laat een mens in beweging zien. De romp en de benen vormen samen een vis, verticaal afgebeeld. Boven de romp zijn de armen uitgestrekt en vormen het kruisteken als teken van verzoening. Christus strekt zijn armen zegenend uit. De warme aubergine kleur drukt uit dat Hij niemand koud laat en dat niemand Hem koud laat.

Visie en identiteit

Vanuit christelijke inspiratie werken wij aan het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen en medewerkers. Als instelling willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor jouw ontwikkeling als mens. Daarbij zijn deze waarden leidend voor wat we denken en wat we doen: -

het ontwikkelen van ieders talent respect voor de eigenheid van alle mensen ontmoeting met elkaar aandacht voor zingeving verantwoordelijk zijn voor jezelf, de ander en de sa menleving

5


Ichthus College: een christelijke school Onze leerlingen zijn afkomstig uit vrijwel alle christelijke groeperingen: zowel protestant als rooms-katholiek, van behoudend tot progressief christelijk, van evangelisch tot randkerkelijk. We hebben vanuit de opdracht van Christus (Mattheüs 28) ook een boodschap aan leerlingen die buiten de christelijke traditie staan: ze zijn welkom als ze onze uitgangspunten en waarden respecteren. Docenten en andere medewerkers dienen voluit achter onze uitgangspunten te staan. Onze identiteit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in dagopeningen, vieringen, lessen, pauzes, lesmateriaal, methoden, omgangsregels, voorbeeldgedrag, vergaderingen en de aandacht en zorg voor de individuele leerling. Pesten en faalangst worden met karakter aangepakt.

Missie Wij willen jou helpen je eigen zelfstandigheid vorm te geven. Onze missie kan in zes opdrachten worden samengevat: • wij nemen de Bijbel als uitgangspunt om te reflecteren op de keuzes en waarden die het leven bepalen • de mens is een uniek schepsel van God met zijn eigen gaven en bekwaamheden • wij zijn een school waarin we elkaar steunen en stimuleren, en we elkaar kunnen aanspreken op uitgangspunten en handelen • we zijn een school die jou helpt je eigen competenties verder te ontwikkelen, zodat je kritisch en zelfstandig in de maatschappij leert staan, verantwoordelijkheid durft te nemen voor jezelf en anderen en voldoende voorbereid kunt doorstromen naar een volgende fase van onderwijs, beroepsvoorbereiding of arbeidsmarkt. • we richten ons op optimale ontplooiingskansen van leerlingen en streven daarom binnen de grenzen van een gezonde bedrijfsvoering een zo breed mogelijk onderwijsaanbod na. • we willen één school zijn waarin we met goed onderwijs en een inspirerend klimaat willen bereiken dat onze school voor leerlingen, ouders en medewerkers een 'school om van te houden' is.

Visie op leren Leren is een continu proces. Voordat informatie ook echt kennis is, moet er volgens ons aan een paar voorwaarden worden voldaan: autonomie, dingen samen doen en competentie. • Autonomie betekent: zelf dingen (willen) doen, zelf willen onderzoeken • Dingen samen doen is belangrijk, omdat leren een sociaal proces is, met je docenten of met je medeleerlingen en soms met mensen van buiten de school • Competentie is datgene wat je weet en kunt. Wij helpen je prettig te voelen bij wat je doet en je zelfvertrouwen te vergroten. Wij willen een leuke en uitdagende leeromgeving bieden waar je kunt groeien en je jezelf kunt ontplooien.

6

Deze visie vraagt om vertrouwen in elkaar en om het hebben van verwachtingen van elkaar. Als iedereen laat zien wat hij kan leren, heeft de ouder een geweldige zoon of dochter, de leraar een prachtige klas, de schoolleider een geweldig team en de leerling een geweldige school. In onze school richten we ons daarom op het motiveren en stimuleren van elkaar.


Inrichting van ons onderwijs

Op het Ichthus College kun je terecht voor praktijkonderwijs, vmbo (alle leerwegen), havo, atheneum en gymnasium. Wat ons onderscheidt van veel scholen is een tweejarige brugklasperiode. Wij zijn er van overtuigd dat dit bijdraagt aan een prettigere, vertrouwdere leeromgeving. Onderwijs in verandering Onderwijs verandert mee met de maatschappij, ook binnen onze school. Zo komen er meer en meer ruimtes waar je als leerling in kleine groepjes kunt werken en waar verschillende begeleiders rondlopen. Soms werk je in projecten en er is meer samenhang in vakken. Voor sommige groepen voegen we zelfs vakken samen om de samenhang te benadrukken. De onderzoekende houding van een leerling willen we stimuleren. De maatschappij om ons heen vraagt om informatievaardige burgers. Wij vinden dat de school daar een taak in heeft.

We kennen drie sectoren: • Onderbouw (inclusief Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) voor extra zorg) • Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs • Tweede Fase In IJsselmuiden is een 'instroompunt' voor IJsselmuiden, Genemuiden en omstreken. Het Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) bieden we zowel in Kampen als IJsselmuiden aan, praktijkonderwijs alleen in Kampen.

De toelating Kleinschalig, dus veilig en vertrouwd Onze school telt ongeveer 1.500 leerlingen. Toch zijn de eenheden waarin we georganiseerd zijn niet groter dan 300 tot 600 leerlingen. In zo'n eenheid kennen docenten en leerlingen elkaar en je voelt je er snel thuis.

In principe kunnen alle leerlingen van groep 8 van de basisschool bij ons terecht. Wie de uitgangspunten van de school respecteert, is van harte welkom. Aanmelden voor de onderbouw gaat via een aanmeldingsformulier. De meeste basisscholen hebben dit formulier. Is dat niet zo, vraag er dan een bij ons aan.

7


Praktijkonderwijs/Leerwegondersteunend onderwijs Leerlingen die Praktijkonderwijs willen volgen, kunnen in Kampen terecht. Zij die leerwegondersteunend onderwijs volgen, kunnen in Kampen of IJsselmuiden geplaatst worden. Dit kan alleen na vooronderzoek. Voor deze leerlingen wordt samen met het (speciaal)basisonderwijs een onderwijskundig rapport opgesteld dat wordt getoetst door een commissie van onderzoek. Dit vooronderzoek wordt in principe afgenomen bij alle leerlingen die een CITO-score hebben die lager is dan 520.

Leerlinggebonden financiering Wij zijn er voor alle jonge mensen, ook voor leerlingen met een ontwikkelstoornis, bijvoorbeeld een vorm van autisme. We doen dat weloverwogen en gaan daarom graag met ouders en toeleverende scholen in gesprek om mogelijkheden te verkennen en een passende aanpak te vinden. Hierbij gaat het er om tot een afstemming te komen tussen de extra zorg die een betreffende leerling nodig heeft en de zorg die de locatie kan bieden. Aan plaatsing van een leerling 'met een rugzak' gaat een zogenaamde 'indicatiestelling' vooraf. Deze indicatiestelling kan alleen worden gegeven door een commissie van indicatiestelling.

Hieronder onze mogelijkheden in een schema leermodules

Ichthus College

Vervolgonderwijs

Onderbouw Leerjaar 1 en 2

Bovenbouw Leerjaar 3 en hoger

Arbeidsmarkt Soms MBO (niveau 1)

Praktijkonderwijs PRO

B A S I S O N D E R W I J S

Leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning

Leerwerktraject Assistentenopleiding

V O N D E R B O U W

2 Praktisch ingestelde leerlingen

MBO (niveau 3/4) Vak- en middenkader opleidingen Theoretische leerweg

4 Leerlingen met startniveau havo

5 Leerlingen met startniveau vwo

MBO (niveau 2/3) Basisberoeps opleiding

Kaderberoeps gerichte leerweg

O

2e

8

Basisberoeps gerichte leerweg

MBO Assistentenopleiding

M B

3 Theoretisch ingestelde leerlingen

Alternatieve routes

F A S E

havo

Hoger beroeps onderwijs

vwo

Wetenschappelijk onderwijs


Praktijkonderwijs Het praktijkonderwijs is er voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, die zonder diploma doorstromen naar werk of naar een korte beroepsopleiding in het mbo. In het praktijkonderwijs leer je in en van de praktijk. Niet de leerstof staat centraal, maar jouw ontwikkelingsmogelijkheden. Je krijgt veel persoonlijke begeleiding. Bovendien zit je op een kleine en gestructureerde school, met een klein team, met korte lijnen en goede feedback. In de onderbouw van het Praktijkonderwijs (van 12 tot 14 jaar) besteed je 60 procent van je tijd aan theoretische vorming. De praktische vakken (expressie, techniek, groen, zorg en dienstverlening, consumptief) nemen ongeveer 40% van de tijd in beslag. We bekijken ook of je in aanmerking kunt komen voor de voorbereidingsgroep assistentenopleiding niveau 1. Ook leerlingen vanuit het LWOO kunnen kiezen voor deze leerlijn. We werken daarvoor nauw samen met verschillende ROC's in Zwolle. In de middenbouw (van 14 tot 16 jaar) is de verhouding theorie/praktijk gelijk, dus elk 50%. In de bovenbouw (16 tot 18 jaar) besteed je meer tijd aan praktijkvakken en ga je ook op stage. In totaal neemt de praktijk dan 60 tot 80% van je tijd in beslag. De stage begint

met een snuffelstage van één dag per week. Daarna kiezen we meer definitief voor een stageplek in een bepaalde maatschappelijke sector. Je loopt dan twee tot maximaal vier dagen per week stage. Op je achttiende heb je dan werk, maar soms kun je ook doorstromen naar een vervolgopleiding op niveau 1 in het mbo. Het onderwijs bij de theoretische vorming wordt gegeven door één groepsleerkracht per groep. De praktische vakken worden gegeven door vier vakdocenten en onderwijsassistenten. Je hebt dus te maken met een kleine groep docenten. Verder zijn er voor de begeleiding onder meer een orthopedagoog, logopedist, remedial teacher, maatschappelijk werker en een schoolarts.

Tweejarige brugklas De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs kan behoorlijk groot zijn. Daarom vinden we een goede sfeer in de groep erg belangrijk. Het steeds wisselen van groep past daar niet bij. Daarom kiezen wij voor een onderbouwperiode van 2 jaar. Je wordt geplaatst in één van de trajecten in nauw overleg met je basisschool. De leerkrachten van je basisscholen kennen jou immers al jaren en weten wat jij in huis hebt. Na je aanmelding bezoeken wij daarom jouw school.

9


Traject

Cito-score

Lesaanbod

Bedoeld voor

PrO

< 520

Beroepsgericht met praktische ondersteuning

BBL + LWOO

< 520

Basisberoepsgericht met ondersteuning

BBL + KBL KBL + TL

520 - 529 530 - 537

Basis- en kaderberoepsgericht Theoretisch en kaderberoepsgericht

TL + havo

538 - 542

Havo-niveau

havo + vwo

543 - 550

Vwo-niveau

vwo+

> 550

Gymnasium-niveau

Leerlingen die extra aandacht en praktische begeleiding nodig hebben op het gebied van leren en/of gedrag. Leerlingen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van leren en/of gedrag. Praktisch ingestelde leerlingen. Theoretisch ingestelde leerlingen op vmbo-niveau. Leerlingen van wie we verwachten dat zij in de toekomst een havo-diploma kunnen halen. Leerlingen van wie we verwachten dat zij aan het eind van hun schoolloop baan een vwo-diploma kunnen halen. Speciaal voor meerbegaafde leerlingen.

Wie zich later goed wil kunnen redden in de maatschappij, moet van veel zaken iets weten, maar ook veel vaardigheden ontwikkelen. We vinden in de onderbouw een brede ontwikkeling dan ook belangrijk. Naast vreemde talen en exacte vakken is er ook veel aandacht voor algemene vorming en expressievakken. Als school hebben we een zekere vrijheid bij de invulling van de onderbouw. Wij gebruiken deze vrijheid om te zorgen voor meer samenhang tussen de vakken en minder verschillende docenten voor de groep. We hebben dit gedaan door vakken samen te voegen tot leergebieden: • Mens en Techniek: met aspecten van wiskunde, natuur-/ scheikunde, techniek, informatiekunde en economie • Mens en Natuur: met aspecten van biologie en verzorging • Mens en Maatschappij: met lesstof uit godsdienst, aardrijkskunde, geschiedenis en economie • Mens en Communicatie: Nederlands, de moderne vreemde talen en informatiekunde • Mens en Cultuur: de expressievakken tekenen, handvaardigheid, muziek en drama • Mens en Beroep (BBL-KBL-TL): voorbereiding op de keuze voor een goede vervolgopleiding door te 'ruiken' aan allerlei beroepen. Delen van techniek en verzorging komen aan de orde • Mens en Bewegen: het vertrouwde 'gym' • Mens en Klassiek (vwo+): de oude talen en culturen Ook besteden we aandacht aan het leren samenwerken, plannen en presenteren. Je volgt je lessen en begeleiding in instructielokalen en op leerpleinen.

10

Leerwegondersteunend onderwijs Leerlingen met een achterstand kunnen baat hebben bij Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Hier krijg je extra hulp en een aangepast programma. Je komt in de eerste twee jaren in een kleine groep en we concentreren ons vooral op waar je goed in bent. Je leert meestal door te doen en volgt dus veel praktijkvakken. De docenten zijn speciaal opgeleid voor het lwoo en ze werken nauw samen. Het lwoo kan ook aandacht besteden aan individuele problemen.


Je krijgt in het LWOO de eerste twee jaren les in de vakken Taal, Algemene ontwikkeling, Exact, Creatief en Beweging. Bij elk van deze vakken komen deelvakken aan de orde. Zo krijg je bij Exact niet alleen te maken met Wiskunde, maar ook met Natuur/Scheikunde en Biologie. Het voordeel van deze manier van werken is dat je langer kunt werken aan één onderdeel in een zelfde periode. Onze school lijkt daarmee op een basisschool waar de docent bepaalt aan welk onderdeel wordt gewerkt. Na twee jaar ga je waarschijnlijk door in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Daar kun je kiezen uit Verzorging, Administratie en Groen/Techniek. Als dit te moeilijk voor je is, kun je via een leerwerk traject of de assistentenopleiding het onderwijs met een vmbo-diploma afsluiten.

Vwo+ Speciaal voor meerbegaafde leerlingen kennen we in Kampen vwo+. Dit is uitdagend onderwijs waarin de lesstof extra wordt uitgediept en de klassieke talen een belangrijke rol spelen. Vwo+ bereidt je voor op het gymnasiumaanbod in klas 3 en hoger. Vwo+ is ook een onderwijsproject waarin wij ons richten op effectiever leren, onderzoekend leren, nieuw taalonderwijs, minder vakken en meer samenhang. Als ouder kunt u in overleg met uw basisschool een verzoek indienen tot toelating voor vwo+. Dit aanbod is beschikbaar voor de 25 tot 30 leerlingen die het basisonderwijs met de hoogste eindscores afsluiten. Over vwo+ is een aparte brochure beschikbaar. De bovenbouw Na de onderbouw kun je verder in leerjaar 3 van het: • vwo in Kampen, locatie Jan Ligthartstraat • havo in Kampen, locatie Jan Ligthartstraat • vmbo in Kampen, locatie Via Flevoweg In het derde jaar wordt het keuzeproces gestart voor de pakketkeuze voor havo 4,5 of vwo 4,5,6, de zogenaamde Tweede Fase. Naast een aantal gemeenschappelijke vakken kun je kiezen uit 4 profielen: • Cultuur & Maatschappij (CM) • Economie & Maatschappij (EM) • Natuur & Gezondheid (NG) • Natuur & Techniek (NT) Wil je aan het eind van de rit een gymnasiumdiploma, dan moet je minimaal één klassieke taal hebben opgenomen in je examenpakket. We hebben gekozen voor een zo'n breed mogelijk aanbod aan vakken, waardoor je een verantwoorde keus kunt maken. Eén die goed aansluit bij de voorgenomen studie op het hbo/wo. In de Tweede Fase kun je laten zien waar je goed in bent, en hebben we veel aandacht voor het bewust worden en ontwikkelen van je persoonlijke kwaliteiten, zoals plannen, motivatie, zelfstandigheid en samenwerken.

11


Het studiehuis Een studiehuis is geen gebouw, maar een vorm van leren waarbij je niet alleen lessen volgt, maar waar je ook veel zelf zal moeten werken. Je docent is dan een soort coach die ervoor zorgt dat jij zelfstandig leert werken. Dat vraagt om een actieve rol van jou. Je bent bezig met bijvoorbeeld onderzoek, het verzamelen van informatie en studeren. De theorie breng je ook in praktijk met praktische opdrachten, waarvan je de resultaten later gaat presenteren - soms op papier, soms voor de klas.

Vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) Het vwo duurt 6 jaar en is daarmee onze langste middelbare schoolopleiding. De opleiding is een vooropleiding voor het Wetenschappelijk Onderwijs en de universiteit, maar er zijn ook vwo-leerlingen die kiezen voor een vervolgopleiding in het hbo. In de vierde klas heb je al gekozen voor één van de eerdergenoemde profielen. Het gemeenschappelijk deel bestaat uit Nederlands, Engels, Godsdienst, Culturele en Kunstzinnige Vorming, Maatschappijleer, Lichamelijke oefening, Algemene Natuurwetenschappen en een keus uit Frans, Duits of een Klassieke taal. In de vrije ruimte kies je minimaal nog één examenvak. Verder kies je met CM of EM uit Filosofie, Dans of de Maatschappelijke stage. Voor leerlingen met een NG/NT profiel is dit niet verplicht, maar je moet dan wel de module Natuur-Leven en Technologie volgen. Wil je een gymnasiumopleiding dan wordt het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming ingewisseld voor Klassieke Culturele Vorming.

Kun je na havo-4 niet zonder meer over naar havo-5, dan kunnen we in sommige gevallen een individueel traject aanbieden. Hierbij werk je zelfstandig aan de onderdelen waardoor je in havo-4 onder de norm zat. Dit traject volg je in combinatie met het programma van havo-5.

Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) De havo-opleiding duurt 5 jaar en leidt je op voor de verschillende vormen van Hoger Beroeps Onderwijs. Met een havo-diploma kun je ook doorstromen naar het mbo of het mbo+ (een verkorte route door het mbo in 2 tot 3 jaar). Met het havo-diploma kun je ook naar vwo-5. Als je in het vierde leerjaar komt, heb je al één van de eerdergenoemde profielen gekozen. Het gemeenschappelijk deel bestaat uit Nederlands, Engels, Godsdienst, Culturele en Kunstzinnige vorming, Maatschappijleer en Lichamelijke oefening. In de vrije ruimte kies je minimaal nog één examenvak. Verder kies je met een CM of EM profiel uit een aantal modules: Filosofie, Dans, Rekenen (alleen voor CM) of de Maatschappelijke stage. Heb je een NG/NT profiel, dan is dit facultatief. Je volgt dan verplicht de module Natuur-Leven en Technologie.

12

Havo en Vwo: Flexibel Examineren Op havo en vwo kennen we 'Flexibel Examineren', waarbij we meerdere examenmomenten in het jaar hebben. In havo 4 of vwo 5 mag je al meedoen met het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Hierdoor kun je eventueel sneller het programma afwerken en dus eerder je school afronden. Je kunt 'Flexibel Examineren' ook gebruiken om het Centraal Examen te spreiden over het jaar zodat de druk en stress, vergeleken met een eenmalig Centraal Examen, afneemt. Je mag elk vak één keer herkansen. Ben je gezakt, dan kun je het cursusjaar daarop in januari opnieuw proberen het diploma te behalen.


Vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) Een vmbo-opleiding duurt 4 jaar en bereidt je voor op verschillende vormen van mbo. In het vmbo leer je stap voor stap meer verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen leren en werken. Dit doen we met studiewijzers en -planners, en door je te oriënteren op je toekomstige vak met stages en bezoeken aan scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. In leerjaar 3 en 4 van het vmbo werk je aan een examendossier waarin je vastlegt welke opdrachten je hebt uitgevoerd en welke vaardigheden je hebt opgedaan. Dit zorgt voor een goede aansluiting op het mbo. Een deel van de lessen vindt plaats in het Open Leercentrum. Dit is een werkruimte waar je onder begeleiding zelfstandig aan het werk bent, alleen of in groepjes. Met een weekplanner maak je een eigen planning om aan het einde van de week het werk af te hebben. Leerwegen in het vmbo De één houdt van leren door te lezen, de ander door met de handen bezig te zijn. Het vmbo kent drie leerwegen die passen bij jouw manier van leren: • Theoretische leerweg Deze leerweg is er voor theoretisch ingestelde leerlingen en heeft alleen algemene vakken: Nederlands, Duits,

Engels, wiskunde, natuur/scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en economie. • Kaderberoepsgerichte leerweg Deze leerweg is bedoeld voor praktisch ingestelde kinderen en heeft naast algemene vakken een beroepsgericht programma van twaalf uur per week. Daar oefen je voor een bepaalde bedrijfstak of sector en krijg je de theorie die daarbij hoort. De theoretische en de kaderberoepsgerichte leerweg zijn elkaars evenknie. Ze zijn verschillend ingevuld, meer praktisch of juist meer theoretisch. Ze bieden dezelfde doorstroommogelijkheden naar het mbo. • Basisberoepsgerichte leerweg Deze leerweg bereidt je voor op een mbo-opleiding van een lichter niveau en is er voor de praktisch ingestelde leerlingen die niet lang willen doorleren, maar zo snel mogelijk een vak willen uitoefenen. Je bent minimaal 12 uur per week bezig met beroepsgerichte programma's met praktische beroepsvaardigheden voor een bepaalde bedrijfstak of sector. Verder krijg je eenvoudige theorie die bij dat vak hoort. Je leert de theorie dus vooral in de praktijk.

13


De inhoud van de leerweg wordt bepaald door wat uw kind later wil worden. We onderscheiden daarbij deze hoofdrichtingen (sectoren): • Techniek • Zorg & Welzijn • Economie • Landbouw Stages In het vierde jaar van de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte leerweg ga je één dag in de week op stage. In deze stage wordt een deel van de examenonderdelen in de praktijk getoetst.

Lwoo-bovenbouw Ook in de bovenbouw is leerwegondersteunend onderwijs. Dit onderwijs sluit aan op het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg. Ook kun je het leerwerktraject volgen of de assistentenleerweg. Volg je één van deze leerroutes, dan loop je meerdere dagen per week stage. Kun je niet alle vakken op het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg aan, dan maken we voor die vakken een aangepast programma. Je haalt dan geen diploma maar een portfolio met deelcertificaten waarmee je toelaatbaar bent voor mbo-opleidingen op niveau 1 en 2.

PTA examens Alle leerlingen in de leerjaren 3 vmbo/4 havo/4 vwo en hoger ontvangen aan het begin van het schooljaar een Programma van Toetsing en Afsluiting. Dit programma bestaat uit twee delen: de algemene regelingen rond de examens, de gang

14

van zaken in desbetreffende leerjaren en daarnaast een overzicht van alle toetsmomenten in dat jaar.

Overgang Wij delen ons onderwijsaanbod op in een jaarklassensysteem, waarmee wij en de leerling op een aantal momenten in het jaar beoordelen of het onderwijsaanbod nog past bij de ontwikkeling van de leerling. Ook moet er aan het eind van het jaar een overgangsuitspraak gedaan worden. Daarvoor zijn de studieresultaten een belangrijke graadmeter. Onze aanpak is daarbij de volgende: • leerlingen die niet aan de eisen voldoen of deze juist overtreffen, bespreken we in rapportenvergaderingen • over alle besproken leerlingen doen we in de vergadering een uitspraak over een passend vervolg • onze uitspraken dienen de ontwikkeling van de leerling • we richten ons op het vinden van een bij de capaciteiten van de leerling passende leerroute • ons doel is de leerling zonder vertraging een diploma te laten behalen • het voor- en nawerk rond rapportenvergaderingen bestaat uit een goede communicatie tussen mentor, leerling en ouders over perspectieven, adviezen en doelen We kunnen een leerling de toegang tot een volgend leerjaar onthouden door hem of haar niet te bevorderen. Dat is de verantwoordelijkheid van de eindvergadering. De eindvergadering stelt dan ook een alternatieve leerroute voor de leerling vast. Dit is meestal een advies, maar ook een bindende uitspraak is soms mogelijk. De volledige overgangsregelingen zijn te lezen op onze website www.ichthus-dijk.nl.


Vakanties en vrije dagen Herfstvakantie

maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober 2008

Kerstvakantie

maandag 22 december 2008 t/m vrijdag 2 januari 2009

Voorjaarsvakantie

Pasen

Meivakantie

Hemelvaart

Lestijden Lesuur

maandag 16 t/m vrijdag 20 februari 2009

1

08.20 - 09.05

2

maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei 2009

Kleine pauze 3

donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2009

4

Pinksteren

maandag 1 juni 2009

5

Zomervakantie

maandag 6 juli t/m vrijdag 21 augustus 2009

uur

7

We proberen lesuitval zoveel mogelijk te beperken. Bij tussenuren of lesuitval ben je soms verplicht in een open leercentrum aan het werk te gaan. Daar is begeleiding en toezicht aanwezig. Tijdens een groot inspectiebezoek in november 2005 sprak de onderwijsinspectie haar waardering uit over het Ichthus College, omdat wij de wettelijk uit te voeren onderwijstijd correct hebben geprogrammeerd.

8

09.05 - 09.50 uur 09.50-10.10 uu r

10.55 - 11.40 uu r 11.40 tot 12.25 uur

+ grote

pauze 12.25 to t 12.50 uur 11.40 tot 12.05 uur + 6e lesuur 12.05 to t 12.50 uur 12.50 - 13.35 uu r 13.35 - 14 .20 u ur

Kleine pauze

14 .20 - 14 .30 u ur

9 10

uur

10.10 - 10.55 uu r

Grote pauze

Tussenuren en lesuitval

In de bovenbouw kennen we zogenaamde breekweken. Dat zijn weken waarin je toetsen of deelexamens maakt en projecten uitvoert.

08.10 - 08.20 (dagopening)

vrijdag 10 t/m dinsdag 14 april 2009

Breekweken

Tijd

0

14 .30 - 15.15 uu r 15.15 - 16.00 u ur

De lestijden in de

onderbouw IJ sselmuiden wijken af. Zij be ginnen om 8.15 uur en stoppen om 14 .50 uur (vrijdag s is de lesdag tot 13.05 uur).

15


Begeleiding

Je kunt als leerling rekenen op een goede begeleiding. Behalve hulp bij het leren (studiebegeleiding) helpen we je ook bij het kiezen van de studierichting en beroep (keuzebegeleiding), het ontwikkelen van je persoonlijkheid (ontwikkelingsbegeleiding) en doen we er alles aan om je thuis te voelen in de groep (sociaal-emotionele begeleiding). Deze begeleiding verzorgen we op verschillende manieren.

16


De mentor

Vertrouwenspersonen

Elke klas heeft een vaste mentor, meestal een docent. Deze persoon is de belangrijkste persoon op het gebied van de begeleiding. Bij je mentor kun je altijd aankloppen met vragen en problemen, ook als het iets betreft wat niet direct met school te maken heeft. Alles gebeurt natuurlijk in vertrouwen. De mentor begeleidt daarnaast de studie van zijn leerlingen en houdt de behaalde resultaten in het oog. De mentor brengt een huisbezoek in het eerste leerjaar. Je hebt in de eerste twee leerjaren meestal dezelfde mentor.

Leerlingen en ouders met problemen waarover ze in vertrouwen met iemand willen spreken, kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Leerlingen kunnen ook intern vanuit het zorgteam worden doorverwezen.

Verkeerseducatie In de onderbouwlocaties Kampen en IJsselmuiden is verkeerseducatie een vast onderdeel van het programma. Wij hebben dit in een convenant met de Gemeente Kampen vastgelegd, om zo te werken aan meer veiligheid voor deze groep leerlingen, zowel binnen als buiten de school.

Extra begeleiding in de onderbouw In de eerste twee leerjaren kun je via de mentor, teamleider en counselor extra hulp krijgen bij het maken en plannen van je huiswerk. Dit kan vanaf de kerstvakantie, waarbij je onder begeleiding je huiswerk kunt maken. Verder zijn er trainingen waarin je leert omgaan met faalangst of waarin je werkt aan je sociale vaardigheden.

Orthopedagoge Wij hebben twee orthopedagogen die leerproblemen van leerlingen onderzoeken en handelingsplannen opstellen die worden uitgevoerd door remedial teacher, mentoren en docenten. Bovendien ondersteunen de orthopedagogen bij het uitvoeren van de handelingsplannen.

Remedial teacher Dit zijn docenten die gespecialiseerd zijn in het helpen van leerlingen met structurele leerproblemen, zoals dyslexie of dyscalculie. Daarnaast is het voor leerlingen met een indicatie mogelijk gebruik te maken van het IPO-lokaal (Individueel Passend Onderwijs) waar een leerlingbegeleider en orthopedagoog extra begeleiding geven in de dagelijkse schoolpraktijk. Wanneer er vermoeden is van dyslexie, dan kan er een diagnostisch onderzoek gedaan worden door het Orthopedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC) Het Lumeijn in Zwolle. Van ouders wordt voor een dergelijk onderzoek een bijdrage gevraagd van 75 euro. De rest van de kosten wordt door school vergoed

Counseling De counselor is een hulpverlener die begeleiding geeft aan leerlingen die in moeilijkheden zijn geraakt. De counselor werkt hierbij soms samen met externe deskundigen. Dit kan op verzoek van de leerling of op voorstel van de schoolleiding, mentor, docent, decaan of ouders. Het kan gaan om persoonlijke problemen, conflicten en leerproblemen. De counselors hebben geen vast spreekuur.

Schoolarts en schoolverpleegkundige

Decanaat

Bureau Jeugdzorg

De schooldecaan helpt bij het kiezen van een vakkenpakket en bij het zoeken naar een mogelijke studie- en beroepsrichting en is dus vooral vanaf leerjaar 3 'in beeld'. De decaan doet dit onder andere met voorlichtingslessen, het blad 'Optie', voorlichtingsavonden en door nauw contact te onderhouden met de mentoren. Elk jaar heeft de decaan een gesprek met leerlingen uit de leerjaren 4 en hoger over hun pakket- en/of studiekeuze. Natuurlijk kunnen ouder(s)/ verzorger(s) altijd een afspraak maken met de decaan voor een gesprek. Omdat het soms erg moeilijk is een keuze te maken voor studie of beroep, werkt onze school samen met gerenommeerde psychologische bureaus. Op indicatie van het zorgteam (decaan, docent remedial teaching en counselor) kan via deze bureaus uitgebreid getest worden. De kosten voor leerlingen met indicatie bedragen in beginsel 50% van de werkelijke kosten en zonder indicatie 100%.

Het komt ook voor dat jongeren sociaal emotionele problemen hebben waarvan de oorsprong buiten school ligt. Deze problemen kunnen het functioneren op school belemmeren. Wanneer we hiervoor zelf te weinig expertise hebben, kunnen we ons laten ondersteunen door medewerkers van Bureau Jeugdzorg. Dit gebeurt in overleg met ouders en leerling. De medewerker van Bureau Jeugdzorg komt naar school toe zodat de leerling op school gesprekken kan voeren.

De schoolarts en schoolverpleegkundige van de GGD laten alle leerlingen van klas 2 een vragenlijst invullen. Eventueel worden kinderen uitgenodigd voor vervolgonderzoek of gesprek. Ook ouders kunnen met vragen bij hen terecht. Ook is er een open jongerenspreekuur, waar leerlingen met vragen over hun gezondheid terecht kunnen.

Rebound Heeft een leerling dusdanige gedrags- en motivatieproblemen, dat een normaal verloop van het onderwijsleerproces in gevaar komt? Dan vormt Rebound een nieuwe kans om een weg terug te vinden naar het onderwijs of naar werken en leren. Hier werken docenten, een orthopedagoge, jeugdhulpverlener en schoolmaatschappelijk werker nauw samen.

17


Communicatie en meepraten

Als ouder wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden over de vorderingen van uw kind en andere ontwikkelingen die voor u interessant zijn. Ook kunt u op verschillende manieren zelf actief meepraten over belangrijke zaken, bijvoorbeeld via de MR, Deelraad, Ouderraad, enzovoort.

18


Rapportgesprekken en ouderspreekavonden Leerlingen krijgen in de onderbouw drie keer per jaar een cijferrapport (binnen het Praktijkonderwijs is dit twee keer per jaar) en minimaal twee keer per jaar een vaardighedenrapport. In de bovenbouw krijgen de leerlingen vier keer per jaar een rapport. Naar aanleiding van de rapporten bestaat er mogelijkheid tot contact met de mentor.

Ouderavonden Op speciale ouderavonden informeren we u over verschillende onderwerpen, zoals de opzet van de begeleiding, het ondersteuningsaanbod van de school, de richtingkeuze en de samenstelling van vakkenpakketten.

Informatiebulletin

feit zich heeft voorgedaan, worden ingediend. â&#x20AC;˘ De klacht moet betrekking hebben op schoolaangelegenheden. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassen van strafmaatregelen, inrichting van de schoolorganisatie, beoordeling van leerlingen, enzovoort. â&#x20AC;˘ Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geuit. Externe klachtenafhandeling Klachten kunnen ook worden ingediend bij een externe klachtencommissie. Het postadres hiervoor is: Agnieten College, p/a Stichting SCO, Postbus 177, 8260 AD Kampen. De klachtenprocedure en wijze van afhandeling is te lezen op www.ssco.nl.

Elke locatie geeft regelmatig een informatiebulletin voor ouders uit. Hierin leest u over de verschillende activiteiten op school en krijgt u achtergrondinformatie over bijzondere ontwikkelingen.

Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) mag alle aangelegenheden van de school met de directie bespreken en heeft advies- of instemmingsrecht bij belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld voorzieningen voor leerlingen en het vaststellen van het leerlingenstatuut. In de MR hebben zowel ouders, leerlingen, onderwijzend personeel als onderwijsondersteunend personeel zitting en deze bestaat uit 18 leden.

Ouderraad en leerlingenraad Wij stimuleren de betrokkenheid van ouders en leerlingen bij het onderwijs. De ouderraad en leerlingenraad hebben regelmatig overleg met de directie en hebben een adviserende functie over de kwaliteit van het onderwijs, de besteding van het geld, de identiteit van de school enzovoort.

Klachtenregeling Wij willen klachten zo veel mogelijk voorkomen, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Ouders en leerlingen kunnen zaken aan de orde stellen, die wij snel en naar ieders tevredenheid proberen op te lossen. Interne klachtenafhandeling We proberen klachten zo veel mogelijk binnen onze school op te lossen. We hebben bij de klachtafhandeling de volgende uitgangspunten voor ogen: â&#x20AC;˘ Een klacht gaat over het gedrag of een beslissing van de aangeklaagde en moet binnen een jaar, nadat het

19


Resultaten Doorstroom Van alle leerlingen die in het schooljaar 2006-2007 op school zaten is de volgende doorstroom te zien:

Ichthus College Kampen Leerjaar 1 2 3 4 5

Doublures 0,0% 0,0% 3,2% 5,4% 3,2%

Bevorderd 100% 100% 96,8% 94,6% 96,8%

Examenresultaten Van alle leerlingen die in het jaar 2006-2007 op school zaten zijn de volgende slagingspercentages:

Ichthus College Kampen Vmbo bb Aantal kandidaten 65 Aantal direct geslaagden 65 Percentage geslaagden 100%

20

Vmbo kb 106 103 97,2%

Vmbo tl 89 85 95,5%

Havo 74 71 95,9%

Vwo 68 67 98,5%


21


Afspraken en regels

Een school is een leefgemeenschap van mensen. Voor elke gemeenschap geldt dat er regels zijn waaraan iedereen zich moet houden. De regels zijn bij ons gebaseerd op zeven waarden. Deze waarden zijn kort, krachtig, duidelijk en niet te moeilijk.

22


We vinden de volgende zeven waarden van belang: • • • • • • •

Jij bent de moeite waard, ik ook Ik heb respect voor je Ik doe wat ik beloof Ik ben open en duidelijk Ik houd me aan mijn afspraak, jij ook Ik houd mijn omgeving schoon Ik kom op tijd

Kluisjes Om ervoor te zorgen dat leerlingen hun eigendommen niet kwijtraken is het gebruik van kluisjes op alle locaties verplicht.

Er is sprake van kennelijke onredelijkheid als er geen toestemming voor extra verlof op basis van bovengenoemde redenen gegeven kan worden. Vooral het belang van de leerling wordt hierbij in ogenschouw genomen.

Gezonde school Wij werken samen met de gemeente en de GGD in het project Gezonde school en genotmiddelen. Hiermee willen we je bewust maken van de gevolgen van het gebruik van alcohol, tabak, drugs èn de gevolgen van gokverslavingen. De voorlichting hierover is onderdeel van de vakken biologie, verzorging en maatschappijleer. Verder stimuleren we het gebruiken van caloriearme producten en krijg je extra bewegingsonderwijs.

Ziek of niet aanwezig? Als je door ziekte of andere omstandigheden één of meerdere lessen niet kunt volgen, dan moet dat door je ouders vooraf gemeld worden, uiterlijk voor 08.30 uur. In het gebouw Via moet dit voor 8.00 uur gebeuren. Als niet duidelijk is waarom je afwezig bent, dan wordt er contact opgenomen met je ouder(s)/verzorger(s). Ben je ongeoorloofd afwezig, dan nemen we passende maatregelen zoals eerder op school komen of langer blijven.

Leerplichtwet

Geen drugs en alcohol Het gebruik en het bezit van alcohol en drugs is in onze school niet toegestaan. Roken mag alleen buiten school op daarvoor aangewezen plaatsen.

Het leerlingenstatuut De rechten en de plichten van jou als leerling zijn vastgelegd in een leerlingenstatuut. Dat krijg je aan het begin van het schooljaar uitgereikt, zodra je voor het eerst bij ons bent ingeschreven. Het statuut is ook te vinden op onze website: www.ichthus-dijk.nl.

Ben je opvallend veel afwezig of ongeoorloofd afwezig, dan zijn we verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. De school kan extra verlof verlenen als er bijzondere omstandigheden zijn, zoals: • huwelijk, overlijden, jubilea van bloed- of aanverwanten • verhuizing • gezinsuitbreiding • medische redenen • kennelijke onredelijkheid • vakantie Belangrijk is dat de vrijstelling voor vakantie, voor maximaal 10 dagen, alleen verleend kan worden als de ouders niet tijdens de schoolvakanties vrij kunnen nemen en dat kunnen aantonen door bijvoorbeeld een werkgeversverklaring. Bij meer dagen (tot 15) is goedkeuring nodig van de leerplichtambtenaar.

23


Praktische zaken Boekenfonds De overheid heeft besloten de kosten voor schoolboeken van middelbare scholieren voor haar rekening te nemen. Vanaf 2009 betaalt de overheid deze kosten rechtstreeks aan de school.

Overzicht Geldzaken

Voor het schooljaar 2008-2009 geldt echter nog een overgangsregeling. U krijgt in december eenmalig € 316,- van de overheid, waarmee u de boekenfondsrekening kunt betalen. Voor onze school is dit bedrag kostendekkend. Wij hebben besloten om deze kosten aan u voor te schieten, zodat u pas in december hoeft te betalen. Op deze manier bieden wij u dit jaar ook al een kosteloos boekenfonds. Uit de praktijk blijkt dat alle ouders van het boekenfonds gebruik willen maken. Indien u echter daarvan af wilt wijken dan dient u dit op de overeenkomst aan te geven.

• Ouderbijdrage verplichte activiteiten: € 60,(betaling eind september) • Vrijwillige ouderbijdrage: € 15,(betaling eind september) • Boekenfonds: € 316,- (incasso in december) • Bijdrage werkweek voorexamenklas: afhankelijk van de bestemming. Ouders/verzorgers ontvangen informatie over de reis en een machtigingsformulier voor verplichte incasso.

Voor ons boekenfonds gelden de volgende voorwaarden voor ouders: • de huurder draagt de verantwoordelijkheid voor de goede staat van de boeken, zorgvuldige behandeling door de leerling, hieronder valt ook het kaften van de boeken, en verplicht zich tot betaling van eventuele schade, indien die door de schoolleiding wordt vastgesteld • de huurder controleert zelf de boeken op gebreken of onvolkomenheden, leerlingen hebben tot twee weken na de zomervakantie de gelegenheid een boek om te ruilen, mits voorradig • de huurder draagt zorg voor inlevering door de leerling van de boeken op de door de schoolleiding vastgestelde tijden

Ouderbijdrage

24

Iedere school ontvangt voldoende geld van de overheid voor het basale onderwijsprogramma. Wij vinden het echter belangrijk om dat programma aan te vullen met een aantal activiteiten die wij zinvol en wenselijk vinden voor al onze leerlingen. Het gaat om excursies, sportdagen, bibliotheek, drukwerk, kluisjes, verbruiksmateriaal, begeleiding en bezinningsmateriaal. Voor deze activiteiten vragen wij een ‘ouderbijdrage verplichte activiteiten’ van 60 euro. Daarnaast vragen wij u een kleine bijdrage van 15 euro voor niet-subsidiabele kosten, buitenlesactiviteiten, kosten om u als ouder goed te informeren en solidariteitsuitgaven. Na afloop van het schooljaar verantwoorden wij deze uitgaven aan de leden van de ouderraad.

Voor het schooljaar 2008/2009 gelden dus de volgende bedragen.


Tegemoetkoming schoolkosten (WTOS) en studiefinanciering Ouders met schoolgaande kinderen tot 18 jaar in het Voortgezet en Beroeps Onderwijs kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de Informatie Beheer Groep. Dit gebeurt op basis van de ‘Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten’ (WTOS). Het inkomen van de ouders van twee jaar vóór het aanvraagjaar bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een maximale tegemoetkoming ligt op € 31.773,00. Boven dit bedrag neemt de tegemoetkoming af. U kunt een aanvraag voor het schooljaar 2008/2009 indienen tot en met 31 juli 2009. De tegemoetkoming ouders wordt vanaf juli 2008 in één keer uitbetaald. Het overzicht van de maximale bedragen voor het voortgezet onderwijs schooljaar 2008/2009 is als volgt: Tegemoetkoming in de schoolkosten onderbouw € 282,87* Tegemoetkoming in de schoolkosten bovenbouw € 363,07* * De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt in december 2008 een tegemoetkoming van € 316,- uit aan alle ouders met kinderen onder de 18 die naar het regulier voortgezet onderwijs gaan.

deze aanvraag tenminste 3 maanden van te voren aan te vragen. Over deze financieringen vindt u meer informatie op de website van de IB-Groep: www.ib-groep.nl

Verzekeringen De school sluit elk jaar een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen af. Het is een aanvullende verzekering die de schade dekt die niet door de eigen verzekering wordt vergoed. Materiële schade aan fietsen, kleding, brillen etc. valt daarbuiten. Toch verzoeken wij u deze schade te melden. De ongevallenverzekering geldt: • voor de weg van huis naar school en terug • voor het verblijf op school • voor alle activiteiten in schoolverband • alleen op schooldagen gedurende bepaalde uren Bij een ongeval kunt u het beste bij de school informeren of de gevolgen door de verzekering gedekt worden.

Giro- en banknummer Postbank: 60 11 09 ING Bank: 69 21 65 649

Voor deze ouders wordt het normbedrag met € 316,- verlaagd.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben recht op een maandelijkse toelage op de eerste dag van het kwartaal nadat zij 18 jaar zijn geworden. Het is aan te raden

25


Buitenschoolse activiteiten

School is meer dan leren alleen. Ook buiten de gewone lessen om zijn er verschillende leuke activiteiten: de zogenaa mde 'buiten-les'activiteiten. Het zijn vaak precies die activiteiten die jou het langst zullen bijblijven!

26

De missieformulering (dat waar we voor gaan) spreekt niet voor niets van een inspirerend klimaat. Buitenlesactiviteiten geven ons de kans om vakoverstijgend bezig te zijn, en om samen te werken met andere leerlingen. Samen leer je immers meer dan alleen! De verplichte en de niet-verplichte activiteiten die we organiseren moeten wel betaalbaar zijn. Het buitenlesaanbod verschilt per cursusjaar en jaargroep. Voorbeelden zijn: • acties voor goede doelen • toneel • klassenavonden • schoolkoor en -orkest • schouwburgbezoek • sportactiviteiten • langlaufen • vakantieactiviteiten, zoals zeil- en punterkampen (stichting PJ den Hartog, www.pjdenhartog.nl) • schoolreizen en werkweken • internationalisering • kamperen


Samenwerkingsverbanden Samenwerking met speciaal onderwijs

Samenwerking met hbo

We zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband IJssel-Vecht, waarin tien scholen uit Dronten, Kampen, Zwolle, Heerde, Hattem en Raalte samenwerken om voor zorgleerlingen goed onderwijs te realiseren. Het samenwerkingsverband heeft in Zwolle een OrthoPedagogisch Didactisch Centrum dat alle scholen ondersteunt. Onze orthopedagogen zijn vanuit dit centrum gedetacheerd. Verder kunnen leerlingen voor korte- of langere tijd onderwijs volgen op het Lumeijn in Zwolle. De leerlingen blijven onder onze verantwoordelijkheid, maar profiteren van een grotere expertise die daar aanwezig is.

We onderhouden voortdurend contact met onder andere Hogeschool Windesheim en universitaire lerarenopleidingen over de aansluiting van de Tweede Fase met de vernieuwde aanpak in het HBO. De samenwerking met Hogeschool Windesheim is vastgelegd in een convenant, waarbij we ook samenwerken op andere terreinen, zoals identiteitsbeleid, nascholingen en het opleiden van docenten. Met het Deltioncollege hebben we een convenant, zodat eindexamenleerlingen binnen het vavo-onderwijs certificaten kunnen halen.

Samenwerking met mbo Met Landstede ontwerpen we aansluitingsroutes naar het mbo. Ook zijn er afspraken gemaakt voor een afronding van een niveau 1-opleiding binnen het vmbo (assistentenopleiding). Vanuit het Praktijkonderwijs zijn met Deltioncollege, Landstede, AOC Groene Welle en Vakschool CIBAP leerroutes ontwikkeld voor leerlingen die een assistentenopleiding niveau 1 kunnen volgen.

27


28


Adressen

Locatieleider Onderbouw IJsselmuiden Dhr. R. Kanning Zandbergstraat 2 8271 VH IJsselmuiden Telefoon (038) 333 21 91 Fax (038) 332 57 86 E-mail: onderbouw-ijsselmuiden@ichthus.ssco.nl

Medezeggenschapsraad Namens het personeel Mw. M. Klop voorzitter Ridderspoorlaan 28 8255 JC Swifterbant Telefoon (0321) 324 038 Dhr. J.J. Ruiter secretaris Jelissenkamp 10 8014 ES Zwolle Telefoon (038) 465 75 59 Mw. drs. L. Arensman Burgwal 104 8261 ET Kampen Telefoon (038) 332 72 01 Dhr. J.L.R.J. Stalknecht Waterkers 70 8265 JK Kampen Telefoon (038) 331 14 80 Mw. drs. P.J. van der Zwan Wortmanstraat 246 8265 AK Kampen Telefoon (038) 333 07 39 Dhr. R.Sloetjes De Dagmaat 91 8252 JB Dronten Telefoon (0321) 316 692 Dhr. S. van den Berg Aria 1 8265 EL Kampen Telefoon (038) 331 60 97

Directeur locatie Via Dhr. R. van Putten Flevoweg 68 8265 PL Kampen Telefoon (038) 331 48 02

Namens de ouders Mw. H. Bosman Fluitekruid 2 8281 KA Genemuiden Telefoon (038) 385 62 86 Dhr. W. van Staveren De Sikkel 16 8253 CS Dronten Telefoon (0321) 318 238 Mw. J. van der Velde 2e Ebbingestraat 23 8261 VV Kampen Telefoon (038) 331 99 14 Dhr. J. Vinke Bovensingel 218 8266 BZ Kampen Telefoon (038) 332 35 60 Inspectie Voortgezet Onderwijs info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs 0800 - 8051 (gratis) vragen@postbus51.nl Klachtmeldingen Voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)

Rebound Teamleider mw. I. Schulkes 1e Ebbingestraat 10 8261 XC Kampen Telefoon (038) 333 54 63 E-mail: hlh@ichthus.ssco.nl

Regionale Klachtencommissie Postadres: Postbus 177 8260 AD Kampen Leden Dhr. drs. J.C. Bodde端s Cellebroedersweg 22 8261 GW Kampen Dhr. mr. H.A. Bosma Handelsweg 32 8251 JT Dronten Mr. A.B.L. de Jonge Herfst 12 8251 NP Dronten Ds. J.W.L. van der Sterre Molenkampweg 19 8181 CA Heerde Dhr. H. Visser Eperweg 54 8181 EX Heerde Informatie Beheer Groep Postbus 30155 9700 LG Groningen Telefoon (050) 599 77 55 www.ib-groep.nl

29


'Kleinschalig, groot en verbonden'

Om van betekenis te zijn is onze school kleinschalig ingedeeld en lokaal verankerd. Tegelijk zijn we onderdeel van een grote organisatie, die juist daardoor dingen tot stand kan brengen die anders buiten bereik blijven. De samenwerking met andere scholen geeft alle kansen voor dialoog en verdieping. Wij delen met hen onze onderwijsvisie en onze protestants christelijke en katholieke achtergrond.

Vmbo

Havo

Atheneum

Gymnasium

Agnieten College Nieuwleusen

ob

o

o

Agnieten College Wezep

ob

o

o

Agnieten College Zwartsluis

ob

o

o

Carolus Clusius College

o

ob

ob

ob

Ichthus College Kampen

ob

ob

ob

ob

Ichthus College Dronten

ob

ob

ob

ob

Meander College

o

ob

ob

TalentStad (3 en 4 vmbo)

b

Thomas a Kempis College

o

ob

ob

ob

Onze scholen bieden ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

30

ob

ob

Christelijke school voor praktijkonderwijs De Boog

o=onderbouw b=bovenbouw

Praktijkonderwijs

ob

ob


31


s ! i e u g h e t l l e o j C t l s e o u v h t e h J c I t e h op

Ichthus College Jan Ligthartstraat 1/5 8265 CJ Kampen Telefoon (038) 331 60 22 E-mail: info@ichthus.ssco.nl www.ichthus-dijk.nl

Ichthus College Flevoweg 68 8265 PL Kampen Telefoon (038) 331 48 02 E-mail: info@ichthus.ssco.nl www.ichthus-dijk.nl

Ichthus College Zandbergstraat 2 8271 VH IJsselmuiden Telefoon (038) 333 21 91 E-mail: info@ichthus.ssco.nl www.ichthus-dijk.nl

Schoolgids 2008-2009  

Schoolgids 2008-2009

Schoolgids 2008-2009  

Schoolgids 2008-2009

Advertisement