Page 1

โครงการจัดทามาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


บทนำ ประเทศไทยได้มีภารกิ จเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานและการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศสมาชิ ก สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ หรื อ อาเซี ยน ให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนา เสริ มสร้างความร่ วมมือ ในทุกด้านเพื่อเพิ่ม ความแข็งแกร่ ง ความสามารถในการแข่งขัน และ อานาจต่อรอง การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 8552 ย่อมต้อง ส่ งผล กระทบต่ อ ทุ ก ภาคส่ วน ทั้ง การค้า การลงทุ น รวมถึ ง บุ ค ลากรขององค์ก ร ซึ่ งบุ ค ลากรขององค์ก รนั้น จะเป็ น ส่ วนสุ ดท้ายที่จะมีการเปิ ดการแข่งขันกันในเวทีอาเซียน ทั้งด้านคุณสมบัติ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความ มีมาตรฐานของบุคลากร จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ท้ งั ภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีการเตรี ยมความพร้อมใน การพัฒนาบุคลากร ทั้ง ด้านฝี มือ ด้านวิชาชีพ และความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นสิ่ งสาคัญ คือ การพัฒนาบุ ค ลากรให้ไ ด้ม าตรฐาน การสร้ า งเกณฑ์มาตรฐานบุ ค ลากรขึ้ น จึ งเป็ นเครื่ องมื อเพื่อพัฒนาฝี มื อ แรงงาน ตามความความชานาญ ในการปรับทิศทางร่ วมไปกับ อาเซียน ในปี 8552 นี้ ในการจัดทามาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ฉบับที่ 1 นี้ ได้ จัดทามาตรฐานในกลุ่มบุคลากร ระดับ ปฏิบตั ิการ/ปฏิบตั ิงาน และชานาญการ/ชานาญงานโดยที่บุคลากรทัว่ ไป มี การจัดทา 5 โปรแกรม ซึ่ ง เป็ นโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ พ้ื นฐาน สื บเนื่ องจากการที่ คณะรั ฐมนตรี ไ ด้มี มติ เมื่ อ ปี พ.ศ. 8535 และยังผลมาถึงปั จุบนั ได้กาหนดให้ขา้ ราชการที่ตอ้ งการเลื่อนตาแหน่งจากระดับ 5 เป็ นระดับ 6 ต้องมี ความรู ้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ พ้ื น ฐานเป็ นอย่า งดี หน่ ว ยงานจึ ง ต้อ งมี ก ารฝึ กอบรมทัก ษะความรู้ โ ปรแกรม คอมพิวเตอร์ พ้นื ฐานให้กบั บุคลากรใน 5 โปรแกรม ต่อไปนี้ (1) โปรแกรมประมวลผลคา (8) โปรแกรมแผ่นตาราง ทาการ (3) โปรแกรมการนาเสนอ (4) อินเทอร์ เน็ต และ (5) การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น สาหรับบุคลากรที่ เป็ นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีการกาหนด 3 ด้าน ที่ได้รับการเลือกจากผูป้ ฏิบตั ิงานคือ (1) ด้านระบบปฏิบตั ิการบน เซิร์ฟเวอร์ (8) ด้านการบริ หารจัดการฐานข้อมูล และ (3) ด้านการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยส่ วนยุทธศาสตร์ และ แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุ ปผล และวิเคราะห์ ระดับทักษะความรู้ของบุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จากแบบสารวจทักษะความรู้ และความต้องการฝึ กอบรมด้าน ICT เพื่อการ ปฏิบตั ิงาน

ของบุคลากร สป.ยธ. และสรุ ปผล(รายละเอียด ข้อมูลเบื้องต้น) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการ

จัดทามาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อไป

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 1


บทที่ 1

การพัฒนาองค์กรภาครัฐในปั จจุบนั มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้องนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิ บตั ิ งานและ ให้บริ การประชาชน ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ จึ ง เปรี ย บเสมื อ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ที่ จ ะผลัก ดัน องค์ก รให้ ก้า วไปข้า งหน้า และ น่ า เชื่ อ ถื อ แต่ ก ารน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้น้ ี ยงั ประสบปั ญหาที่สาคัญอย่างหนึ่ ง คือ การขาดแคลนบุคลากร ที่มีพ้ืนฐานและ ความรอบรู ้ดา้ น เทคโนโลยีภายในองค์กร ขาดความกระตื อรื อร้ น ในการนาเทคโนโลยีม าใช้เพื่ อให้เกิ ดความคล่ องตัว ในการ ปฏิ บ ตั ิ ง าน ดังนั้นจึ ง มี ค วามจาเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ ตอ้ งเร่ ง พัฒนาบุ คลากรให้มี ค วามรู ้ ค วามสามารถด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศ และจัดให้มีการอบรมความรู ้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากร ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งาน ท าให้ ก ารด าเนิ น งานเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ สู ง สุ ดและมี ศ ัก ยภาพให้ ไ ด้ ต าม มาตรฐานสากล ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้จดั ทาแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกระทรวงยุติธรรมและสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฉบับ 3) พ.ศ. 8554–8556 ในส่ วนของยุทธศาสตร์ ที่ 1 เกี่ยวกับการพัฒนาและส่ งเสริ มบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน ให้สามารถ บริ หารจัดการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีความสุ ข โดยได้นาแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าวที่กระทรวงได้จดั ทาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพและปริ มาณของบุคลากร เพื่อให้แผนแม่บทฯและ แผนยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว บรรลุเป้ าหมายจึงได้มีการจัดทาโครงการฯ นี้ข้ ึน เพื่อให้ได้เกณฑ์มาตรฐานด้าน ICT ซึ่ งจะ เป็ นเอกสารอ้างอิงในการกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ได้เกณฑ์ทกั ษะและมาตรฐานด้าน ICT ของ แต่ละตาแหน่งของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรมในระดับ ปฏิบตั ิการ/ปฏิบตั ิงาน และชานาญการ/ชานาญงาน เพื่อเป็ นเอกสารอ้างอิงในการพัฒนาบุคลากร ต่อไป 2. มีกลไกการผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความรู ้ ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับ มาตรฐานของตาแหน่ง รวมถึงการนาความรู ้น้ นั ไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารและบริ การประชาชน

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 2


บทที่ 2 ข้ อมูลเบือ้ งต้ น ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้จดั ส่ งแบบ สารวจทักษะความรู้และความต้องการฝึ กอบรมด้าน ICT เพื่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากร สป.ยธ. มีผตู้ อบแบบ สารวจจานวน ทั้งสิ้ น 311 คน แบบสารวจประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 สาหรับบุคลากรทุกตาแหน่ง (ความรู ้และทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้นื ฐานด้าน ICT เพื่อการปฏิบตั ิงาน) ส่ วนที่ 2 สาหรับนักวิชาการคอมพิวแตอร์ (ความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ ปฏิบตั ิงานเฉพาะตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ/ชานาญการ) ส่ วนที่ 3 สาหรับบุคลากรที่ใช้ระบบงานสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงาน (ความรู้และทักษะการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงาน) โดยการแบ่งเกณฑ์คะแนน 1- 5 เพื่อกาหนดทักษะความรู ้จากน้อยไปมาก สรุ ปผลข้อมูลได้ดงั นี้

2.1 ส่ วนที่ 1 สรุปผลระดับทักษะความรู้ ด้าน ICT ของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตารางสรุ ปผลระดับทักษะความรู้ดา้ น ICT ของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (จานวน 311 คน) โปรแกรม ลาดับ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ตาแหน่ ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่ องคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทัว่ ไป นิติกร เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าหน้าที่งานคลัง เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

ประมวลผลคา

แผ่นตาราง

การนาเสนอ

Internet

การแก้ ปัญหา คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

4 2 4 4 2 4 4 3 3 3

4 2 3 3 2 3 4 3 3 3

4 3 3 3 3 3 3 2 3 3

4 4 4 2 3 3 3 3 4 3

4 5 3 2 3 3 2 2 3 3

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 3


โปรแกรม ลาดับ

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตาแหน่ ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วเิ ทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สานักงาน เจ้าพนักงานห้องสมุด บรรณารักษ์ นายช่างโยธา วิศกรโยธา ช่างไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ นักการข่าว นักทรัพยากรบุคคล นักบริ หารจัดการยุติธรรม นักประชาสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการยุติธรรม นักสื บสวนสอบสวน สถาปนิก นายช่างเขียนแบบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประมวลผลคา 3 4 3 5 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2

แผ่นตาราง การนาเสนอ 3 4 3 5 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

4 3 5 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

Internet

การแก้ ปัญหา คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

5 4 5 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3

3 3 5 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 4


2.2 ส่ วนที่ 2 สรุปผลระดับทักษะความรู้ ด้าน ICT ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตารางสรุ ปผลระดับทักษะความรู้ดา้ น ICT ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (จานวน 88 คน) ลาดับ

โปรแกรม

เกณฑ์ ความรู้

1

ด้านระบบปฏิบตั ิการบนเซิ ร์ฟเวอร์

3

8

ด้านการบริ หารจัดการฐานข้อมูล

3

3

ด้านการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่

4

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 5


2.3 ส่ วนที่ 3 สรุปผลระดับทักษะความรู้ ด้าน ICT การใช้ งานระบบสารสนเทศ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตารางสรุ ปผลระดับทักษะความรู้ดา้ น ICT การใช้งานระบบสารสนเทศ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ลาดับ

ชื่อระบบ

เกณฑ์

จานวนคน

ความรู้

ทีใ่ ช้ งาน

1

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

4

134

2

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

3

98

3

ระบบทะเบียนครุ ภณ ั ฑ์

3

21

4

ระบบสลิปเงินเดือน

3

162

5

ระบบบริ หารจัดการห้องประชุมอบรมสัมมนาและนัดหมายผูบ้ ริ หาร

3

46

6

ระบบจองยานพาหนะ

3

66

7

ระบบติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

8

19

8

ระบบแจ้งซ่อมและแก้ไขปั ญหาจากคอมพิวเตอร์

3

66

9

ระบบบริ หารจัดการฐานข้อมูลกลาง

3

49

10

ระบบฐานข้อมูลการประชุมเจรจานานาชาติดา้ นงานยุติธรรม

3

13

11

ระบบศูนย์ปฏิบตั ิการกระทรวงยุติธรรม(Ministry Operation Center: MOC)

3

37

12

ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์(EIS)

3

33

13

ระบบอาสาสมัครพิทกั ษ์ยตุ ิธรรม

3

30

14

ระบบผูร้ ับบริ การสานักงานยุติธรรมจังหวัด

3

27

15

ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)

3

94

16

ระบบ e-Learning กระทรวงยุติธรรม

3

84

17

ระบบฐานข้อมูลการประชุมรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฏหมาย (Asean)

3

9

8

12

18

ระบบการยืน่ คาขอขึ้นทะเบียนและการเผยแพร่ กฎหมายสาหรับนักจิตวิทยาและนัก สังคมสงเคราะห์

19

ระบบฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักจิตวิทยาหรื อนักสังคมสงเคราะห์

8

13

20

ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม

8

39

21

ระบบรับสมัครข้าราชการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเสนอชื่อสมัครรับทุนการศึกษา

8

23

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 6


ลาดับ 22

ชื่อระบบ การนาข้อมูลเข้าเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม

เกณฑ์

จานวนคน

ความรู้

ทีใ่ ช้ งาน

3

95

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 7


บทที่ 3

บ น ำ ทำ บ ำ ำน ำน

ำนทักษะ ำน ICT ท

3.1 ยกร่ างและตรวจสอบโดยคณะกรรมการฯตามคาสั่ งศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่ อสาร ได้ทา การรวบรวม สรุ ปผลแลวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจทักษะความรู้และความต้องการฝึ กอบรมด้าน ICT เพื่อการ ปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากร สป.ยธ.เพื่อเป็ นข้อมูล เบื้ องต้น ในการยกร่ างมาตรฐานทัก ษะ ICT ม และผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบร่ างการกาหนดเกณฑ์ มาตรฐานการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม ตามคาสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ที่ 7/8554 ลงวันที่ 87 มิถุนายน 8554 เพื่อนาร่ าง มาตรฐานฯที่ได้เข้าสู่ กระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการต่อไป

3.2 การสั มมนาเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการโครงการจัดทามาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม ได้จดั ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2554 ณ ห้องสุ พรรณิ การ์ ชั้น 3 และ ห้องจามจุรี ชั้น 1 โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุ งเทพฯ ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ดาเนิน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. เป็ นการระดมความคิดเพื่อกาหนดเกณฑ์ มาตรฐานตามเกณฑ์ทกั ษะ 2. เป็ นการกาหนดมาตรฐานทักษะในแต่ละโปรแกรมการใช้งาน 3. เป็ นการจัดทามาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากร แบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มที่ 1 กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานทัว่ ไป จานวน 2 วัน เข้าร่ วมสัมมนาในวันที่ 20-21 กันยายน 2554  กลุ่มที่ 2 กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิที่เป็ นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 วัน เข้าร่ วมสัมมนาในวันที่ 22-23 กันยายน 2554 ในวันแรกของการสัมมนาแต่ละกลุ่มของวันที่ 20 และ22 กันยายน 2554 ได้เรี ยนเชิญ ผูอ้ านวยการ ไชย ยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ มอุตสาหกรรมเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่ อสาร กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ให้เกี ยรติ บรรยายในหัวข้อ “ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนต่อการพัฒนา ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 8


มาตรฐานบุคลากรด้าน ICT” เพื่อเพิ่มความรู ้ความเข้าใจแก่ผรู ้ ่ วมสัมมนา และมีนายชไลเวท พิพฒั พรรณวงศ์ และ ทีมวิทยากร บรรยาย เพื่ออัพเดทเทคโนโลยี และอธิ บายให้ความรู ้ความเข้าใจแต่ละโปรแกรม ในวันที่สองของการสัมมนาแต่ละกลุ่มวันที่ 21 และ 23 กันยายน 2554 ได้เรี ยนเชิญ นางสาว วลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์ นัก ทรั พ ยากรบุ ค คล ระดับ ช านาญการพิ เศษ ส านัก พัฒ นา ระบบจ าแนกต าแหน่ ง และค่ า ตอบแทน สานักงาน ก.พ. ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “ทักษะกับการปฏิบตั ิงาน” ให้แก่ผรู ้ ่ วมสัมมนา และ ได้ให้เกียรติเป็ น กรรมการพร้ อ มด้ว ย นายชไลเวท พิ พ ฒ ั พรรณวงศ์ ในการให้ ค าแนะนา แก่ ผูร้ ่ วมสั ม มนาในการน าเสนอร่ า ง มาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในวันนั้นด้วย

3.3 เอกสารจัดทามาตรฐานทักษะด้ าน ICT ของบุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 9


ผลจาการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการได้มีการนามาปรับปรุ งร่ างมาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากรสานักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อนาเข้าสู่ คณะกรรมการกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ/ผูม้ ีประสบการณ์สูง ตรวจสอบต่อไป

ตรวจสอบโดยคณะกรรมการฯตามคาสั่ งสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ 578/8554 ลงวันที่ 80 ตุลาคม 8554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กลุ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญ/ผูม้ ี ป ระสบการณ์ สูง เพื่อตรวจสอบร่ า งมาตรฐานทัก ษะด้าน ICT ของบุคลากรในสานัก งาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ร่างมาตรฐานฯมีความสมบูรณ์ เหมาะสม และถูกต้อง

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 10


บทที่ 4 เกณฑ์ทักษะ 4.1 เกณฑ์ ทกั ษะ ำ

ำน

น ำนของบุคลากรใน ำน ำน

เป็ นเกณฑ์ทกั ษะด้าน ICTที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อการกาหนดมาตรฐาน แบ่งเกณฑ์ออกเป็ นระดับคะแนน 15 ตามทัก ษะความรู ้ จากน้อ ยไปมาก โดยครอบคลุ ม ความรู ้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ พ้ื น ฐานประกอบด้ว ย 5 โปรแกรม ต่อไปนี้ (1) โปรแกรมประมวลผลคา (8) โปรแกรมแผ่นตารางทาการ (3) โปรแกรมการนาเสนอ (4) อินเทอร์เน็ต และ (5) การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น 4.1.1 โปรแกรมประมวลผลคา เกณฑ์ ทักษะ 1

2

คาอธิบาย 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2.

3

3. 4. 5. 6. 7.

ไม่สามารถใช้งานตามเกณฑ์ทกั ษะระดับ 2 ได้ สามารถอธิบายส่ วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมประมวลผลคาได้ สามารถเปลี่ยนมุมมองของโปรแกรมประมวลผลคาได้ สามารถเลือกตัวอักษรและข้อความได้ สามารถย้ายและคัดลอกข้อความได้ สามารถปรับเปลี่ยนฟอนต์ (Font) และตกแต่งข้อความได้ สามารถใส่ ลาดับเลขและสัญลักษณ์หน้าข้อความ ทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยได้ สามารถเปิ ด และบันทึกเอกสารได้ สามารถทาการพิมพ์เอกสารได้ โดยสามารถกาหนดค่าพื้นฐานได้แก่ จานวนสาเนา เครื่ องพิมพ์ และ จานวนหน้าการพิมพ์ที่จะพิมพ์ สามารถคัดลอกรู ปแบบข้อความได้ สามารถจัดย่อหน้า โดยสามารถก าหนดการตั้ง กั้นหน้า และกั้นหลัง ได้ สามารถก าหนดระยะห่ า ง ระหว่างบรรทัดได้ กาหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษรได้ สามารถตีกรอบล้อมรอบหน้าเอกสารได้ เปลี่ยนสี พ้นื หลังได้ สามารถจัดแท็บหยุด (Tab stop) ได้ กาหนดค่าและบอกถึงประโยชน์ของแท็บ (Tab) แต่ละประเภทได้ สามารถใส่ ล าดับ เลขและสั ญ ลัก ษณ์ ห น้า ข้อ ความ โดยสามารถปรั บ แต่ ง รู ป แบบ สั ญ ลัก ษณ์ แ ละ ระยะห่างได้ตามที่ตอ้ งการ สามารถสร้างตารางได้ กรอกข้อมูลในตารางได้ เลือกตารางและลบข้อมูลในตารางได้ สามารถทาการตั้งค่าหน้ากระดาษ โดยกาหนดขนาดกระดาษ ระยะห่างของขอบกระดาษได้ ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 11


เกณฑ์ ทักษะ

4

5

คาอธิบาย 8. สามารถใส่ เลขหน้าและปรับหัวกระดาษ และท้ายกระดาษได้ 1. สามารถสร้ างตารางที่มีความสลับซับซ้อน สามารถทาการสี เส้ นตาราง ลบเส้นตาราง และรวมช่ อง ตาราง และแยกช่องตารางได้ 2. สามารถใช้งานเครื่ องมือสร้างกล่องข้อความ กราฟฟิ ค (Graphic) พร้อมตั้งค่าของวัตถุน้ นั ๆ ได้ 3. สามารถทาการปรับแต่งรู ปภาพ โดยใส่ รูปแบบได้ 4. สามารถสร้างกราฟ (Chart) และไดอะแกรม (Diagram) พร้อมกาหนดรายละเอียดของกราฟ (Chart) ได้ และเปลี่ยนประเภทกราฟ (Chart) ได้ อีกทั้งบอกได้วา่ กราฟ (Chart) แต่ละประเภทเหมาะกับงานใน ลักษณะใด 5. สามารถแบ่งเอกสารเป็ นส่ วนย่อยโดยใช้เครื่ องมือในการแบ่งเอกสาร 6. สามารถค้นหาและแทนที่ขอ้ ความได้ 7. สามารถวางโครงสร้างของเอกสาร กาหนดหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย ได้ 8. สามารถทาการบันทึกเอกสารไปเป็ นรู ปแบบอื่น ๆ ได้ 1. สามารถกาหนดการใช้รูปแบบของข้อความเพื่อนาไปประยุกต์ต่อได้ 2. สามารถสร้างเชิงอรรถ ได้ 3. สามารถใช้เครื่ องมือในการช่วยสร้างสารบัญได้ 4. สามารถทาจดหมายเวียน การพิมพ์ซองจดหมาย การสร้างใบปะหน้าแฟกซ์ ได้ โดยกาหนดข้อมูลของผู ้ ที่จะส่ งไปได้ 5. สามารถทาติดตามการแก้ไขไฟล์เอกสาร พร้อม อนุมตั ิ และ ยกเลิกการใช้งานได้ 6. สามารถนาเอกสาร 8 เอกสารมาเปรี ยบเทียบจุดแตกต่างได้ 7. สามารถทาการป้ องกันเอกสารในการเปิ ดและการแก้ไขเอกสารได้ 8. สามารถอธิบายประโยชน์และสร้างมาโครเพื่อใช้งานได้ในระดับเบื้องต้น 9. สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูอ้ ื่นได้

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 12


4.1.2 โปรแกรมแผ่นตารางทาการ เกณฑ์ ทักษะ 1

คาอธิบาย

1. ไม่สามารถใช้งานตามเกณฑ์ทกั ษะระดับ 1 ได้ 2. 3. 4. 5.

2

3

4

สามารถเปิ ดใช้งานโปรแกรมแผ่นตารางทาการได้ สามารถอธิบายส่ วนประกอบหลักของโปรแกรมแผ่นตารางทาการได้ สามารถเปลี่ยนมุมมองของโปรแกรมแผ่นตารางทาการได้ สามารถเลื อกเซลล์ (Cell) เลือกแถว (Row) เลื อกคอลัมน์ (Column) และเลื อกช่ วงข้อมูลแบบไม่ ต่อเนื่องได้ 6. สามารถย้ายและคัดลอกเซลล์ (Cell) ได้ 7. สามารถปรับเปลี่ยนฟอนต์ (Font) และตกแต่งเซลล์ (Cell) ได้ เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ทาตัวหนา ตัว เอียง ขีดเส้นใต้ อักษรตัวยก อักษรตัวห้อย ทาตัวเน้นคา ตีเส้นตาราง กาหนดสี พ้นื หลัง และลวดลายได้ 8. สามารถเปิ ด และบันทึกเอกสารได้ 9. สามารถปรับความกว้าง ความสู ง ของแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ได้ 10. สามารถค้นหาและแทนที่ขอ้ ความได้ 11. สามารถคานวณพื้นฐาน และใช้เครื่ องหมายการคานวณเพื่อ บวก ลบ คูณ หาร วงเล็บ ได้อย่างถูกต้อง 12. สามารถทาการตั้งค่าหน้ากระดาษ โดยกาหนดขนาดกระดาษ ระยะห่างของขอบกระดาษได้ 13. สามารถทาการพิมพ์เอกสารได้ โดยสามารถกาหนดค่าพื้นฐานได้แก่ จานวนสาเนา เครื่ องพิมพ์ และ จานวนหน้าการพิมพ์ที่จะพิมพ์ 1. สามารถคัดลอกรู ปแบบได้ 2. สามารถคานวณ โดยใช้สูตรการคานวณ SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA ได้ 3. สามารถตั้งค่าการกาหนดรู ปแบบอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Formatting) 4. สามารถจัดรู ปแบบตาราง โดยใช้เครื่ องมือ Style ได้ 5. สามารถใส่ เนื้อหาต่าง ๆ เข้ามาในเอกสาร พร้อมปรับแต่ง แก้ไขได้ได้แก่ รู ปภาพ กล่องข้อความ กราฟ ฟิ ค เป็ นต้น 6. สามารถใส่ แก้ไข ลบ ข้อคิดเห็นให้กบั เซลล์ (Cell) ได้ 7. สามารถสร้างกราฟ (Chart) และกาหนดรู ปแบบของกราฟ (Chart) ได้ พร้ อมทั้งสามารถอธิ บายข้อดี ของกราฟ (Chart) แต่ละประเภทได้ 1. สามารถใช้สูตรในการจัดการตัวอักษร ได้แก่ Len, Left, Mid, Right, Upper, Lower ได้ ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 13


เกณฑ์ ทักษะ

5

คาอธิบาย 2. สามารถใช้สูตรที่เกี่ยวข้องกับวันที่ ได้แก่ Today, Now, Year, Month 3. สามารถใช้สูตรที่สลับซับซ้อนได้ ได้แก่ IF, SumIF, CountIF, VLookup, IFError, Offset 4. สามารถ นาเข้า ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ ฐานข้อมูล, ข้อมูลจากเว็บไซต์, ข้อมูลประเภทไฟล์ ข้อความ 5. สามารถทางานกับข้อมูลจานวนมาก ๆ ได้ โดยสามารถทาการจัดเรี ยงเอกสาร (Sort) และคัดกรอง (Filter) ข้อมูลเอกสารได้ 6. สามารถกาหนดการป้ องกันการป้ อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ 7. สามารถใช้เครื่ องมือเพื่อลบข้อมูลที่มีซ้ าซ้อนได้ 1. สามารถติดตามสู ตร (Trace) ได้วา่ มีการอ้างอิงกันอย่างไร 2. สามารถสร้าง Pivot Table ได้ พร้อมทั้งกาหนดค่าให้กบั Pivot Table ได้  สามารถกาหนดช่วงของข้อมูลที่จะใช้สรุ ปผลได้  สามารถทาการกาหนดคอลัมน์ที่จะใช้สาหรับสรุ ปผลได้  สามารถทาการกาหนดการจัดกลุ่มข้อมูลประเภทต่าง ๆ ได้  สามารถกาหนดรู ปแบบของ Pivot Table ได้แก่ การสรุ ปผล รู ปแบบการแสดงผล สี สัน ได้ 3. สามารถสร้าง Pivot Chart สาหรับสรุ ปผลข้อมูลในรู ปแบบของกราฟ (Chart)ได้  สามารถกาหนดประเภทของกราฟ (Chart)ได้  สามารถอธิบายได้วา่ กราฟ (Chart) แต่ละประเภท เหมาะกับงานประเภทใด และกาหนดค่า อย่างไร  สามารถสร้างเส้นแนวโน้ม (Trend line) ได้ 4. สามารถอธิบายประโยชน์และความหมายของมาโคร (Macro) ได้ 5. สามารถทาการสร้าง บันทึก แก้ไข ลบ มาโคร (Macro) ได้ 6. สามารถนา มาโคร (Macro) ที่ได้เรี ยกใช้โดยกดปุ่ ม ได้ 7. สามารถทาการตั้งค่าการป้ องกันชีท (Protect Sheet) และกาหนดรหัสผ่านได้ 8. สามารถทาการป้ องกันการเปิ ดเอกสารให้กบั เอกสารได้ 9. สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูอ้ ื่นได้

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 14


4.1.3 โปรแกรมการนาเสนอ เกณฑ์ ทักษะ 1

2

คาอธิบาย 1. ไม่สามารถใช้งานตามเกณฑ์ทกั ษะระดับ 2 ได้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3.

3 4. 5. 6. 7. 1. 4

2. 3.

สามารถเปิ ดใช้งานโปรแกรมการนาเสนอได้ สามารถอธิบายส่ วนประกอบหลักต่าง ๆ ของโปรแกรมการนาเสนอได้ สามารถเปลี่ยนมุมมองของโปรแกรมการนาเสนอได้ สามารถเพิ่ม/ลบ สไลด์ (Slide) ได้ สามารถปรับเปลี่ยนฟอนต์ (Font) และตกแต่งตัวอักษรได้ เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ทาตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ อักษรตัวยก อักษรตัวห้อย ทาตัวเน้นคา ตีเส้นตาราง กาหนดสี พ้นื หลัง และลวดลายได้ สามารถเปิ ด และบันทึกงานนาเสนอได้ สามารถกาหนดลาดับการนาเสนองานได้ สามารถทาการนาเสนองานนาเสนอได้ ผูใ้ ช้สามารถสั่งพิมพ์เอกสารปกติได้ สามารถคัดลอกรู ปแบบได้ สามารถใส่ เนื้อหาต่าง ๆ เข้ามาในเอกสาร พร้อมปรับแต่ง แก้ไขได้ ได้แก่ รู ปภาพ คลิปอาร์ ท (Clip Art) กราฟฟิ ค (Graphic) แผนผังองค์กร(Organization Chart) ตาราง เป็ นต้น สามารถปรับแต่งวัตถุ (Object) ปรับขนาดวัตถุ (Object) ใส่ เอฟเฟค (Effect) กาหนดลาดับการ แสดงผลว่ารายการใดอยูบ่ น หรื อ อยูล่ ่าง ปรับความสว่าง ความมืด ความชัด และเฉดสี ของวัตถุ (Object) ได้ สามารถกาหนดเค้าโครง (Layout) ของสไลด์ (Slide) ได้ สามารถกาหนดธี ม (Theme) ให้กบั สไลด์ (Slide) ได้ ทั้งสี ฟอนต์ (Font) เอฟเฟค (Effect) ของงาน นาเสนอ สามารถค้นหาและแทนที่ขอ้ ความได้ ผูใ้ ช้สามารถสั่งพิมพ์เอกสาร โดยปรับแต่งค่าการพิมพ์ได้ สามารถสร้างกราฟ (Chart) และกาหนดรู ปแบบของกราฟได้ พร้อมทั้งสามารถอธิ บายข้อดีของกราฟ แต่ละประเภทได้ สามารถใส่ เนื้อหาที่เป็ นวีดิทศั น์และเสี ยง พร้อมกาหนดรู ปแบบในขณะนาเสนอได้ สามารถกาหนดค่าแอนนิเมชัน (Animation) ให้กบั สไลด์ (Slide) ได้ ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 15


เกณฑ์ ทักษะ

5

คาอธิบาย 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

สามารถกาหนดรู ปแบบและลาดับการเปลี่ยนสไลด์ (Slide) ได้ สามารถใช้เครื่ องมือขณะนาเสนอได้ เช่น ปากกา ปากกาไฮไลท์ สี หมึก และค่าของสกรี น เป็ นต้น สามารถกาหนดแอนนิเมชัน (Animation) ให้กบั เอกสารแบบกาหนดรู ปแบบเองได้ สามารถใช้เครื่ องมือในการช่วยซ้อมนาเสนอได้และบันทึกระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์ได้ สามารถใช้เครื่ องมือช่วยในขณะนาเสนอ พร้อมทั้งปรับแต่งค่าและบันทึกได้ สามารถทาการป้ องกันการเปิ ดงานนาเสนอได้ สามารถสร้างธีม (Theme) ของงานนาเสนอเองได้ สามารถกาหนดค่าของงานนาเสนอให้เหมาะสมได้ สามารถใช้เครื่ องมือช่วยบันทึกความคิดเห็นได้ สามารถกาหนดรู ปแบบการบันทึกของงานนาเสนอในรู ปแบบอื่นได้ เช่น PDF, JPG, GIF, TIF เป็ นต้น สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูอ้ ื่นได้

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 16


4.1.4 อินเทอร์ เน็ต เกณฑ์ ทักษะ 1

2

3

4

5

คาอธิบาย 1. ไม่สามารถใช้งานตามเกณฑ์ทกั ษะระดับ 2 ได้ 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.

สามารถอธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ สามารถอธิบายประโยชน์ของ อินเทอร์ เน็ต (Internet) ได้ สามารถอธิบายบริ การต่าง ๆ ที่มีในอินเทอร์ เน็ต (Internet) ได้ สามารถใช้งานโปรแกรมเบราเซอร์ (Browser) สามารถทาการเปิ ดเว็บไซต์ (Web site) โดยกาหนดที่อยูข่ องเว็บไซต์ที่ตอ้ งการได้ สามารถเปิ ดหน้าเว็บไซต์ (Web site) โดยการลิงค์ (Link) ได้ สามารถปรับเลื่อนหน้าเว็บไซต์ (Web site) ย้อนกลับได้ สามารถบันทึกเว็บไซต์ (Web site) ที่ชื่นชอบได้ สามารถบันทึกรู ปภาพที่ตอ้ งการจากเว็บไซต์ (Site) ได้ สามารถอธิบายประโยชน์ของ เสิ ร์ชเอนจิน (Search Engine) ได้ สามารถใช้บริ การ เสิ ร์ชเอนจิน (Search Engine) ได้ สามารถเลือกคาค้นที่เหมาะสมในการค้นหาจาก เสิ ร์ชเอนจิน (Search Engine) ได้ สามารถเข้าใจและอธิบาย พรบ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.8550 ที่จาเป็ นได้ สามารถรับ / ส่ ง / แบ่งปั น ข้อมูล ผ่านไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถแนบข้อมูลไปพร้อมกับ ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถตอบกลับ ส่ งต่อและแก้ไขข้อมูลผ่านไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถสร้างโฟล์เดอร์ ลบ เพื่อเก็บไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ที่ไม่ตอ้ งการได้ สามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของ Social Media ได้ สามารถสมัครและใช้บริ การของ Social Media ได้แก่ Facebook, Twitter ได้ สามารถสื่ อสารด้วย Social Media ได้ สามารถสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้เป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์ได้ สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูอ้ ื่นได้

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 17


4.1.5 การแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น เกณฑ์ ทักษะ 1 2 3

4

คาอธิบาย 1. ไม่สามารถใช้งานตามเกณฑ์ทกั ษะระดับ 2 ได้ 1. สามารถเปิ ด/ปิ ด เครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกวิธี

2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

5

4. 5. 6. 7.

สามารถบารุ งรักษาเครื่ องเบื้องต้นได้ เช่น การ Scan Disk , Defragment, Disk Clean Up สามารถใช้งานได้ตามเกณฑ์เกณฑ์ทกั ษะพอใช้ สามารถรู ้จกั การป้ องกันไวรัส เช่น สามารถ และ สแกนไวรัสและ Update ได้ สามารถทาการ End Task โปรแกรมที่มีปัญหาให้หยุดทางานได้ สามารถใช้งานได้ตามเกณฑ์เกณฑ์ทกั ษะปานกลาง สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ ต่างๆได้ สามารถติดตั้งไดรฟเวอร์ (Driver) และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ สามารถตรวจสอบอาการผิดปกติเบื้องต้นได้พร้อมทั้งแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ สามารถใช้งานได้ตามเกณฑ์เกณฑ์ทกั ษะดี สามารถตรวจสอบแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับระบบเครื อข่ายเบื้องต้นได้ สามารถจาแนกปั ญหาว่าเกิดจาก ซอฟต์แวร์หรื อฮาร์ดแวร์ได้ สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูอ้ ื่นได้ ลงไดรเวอร์ (Driver) ด้วยตนเองได้ สามารถ Save Point ก่อนจะติดตั้งโปรแกรม และ Restore กลับ เมื่อมีปัญหาได้ สามารถเข้าใช้งาน Safe Mode

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 18


4.2 เกณฑ์ ทกั ษะ ำ 1- 5 ใน

ำน บบ ำ น ท ของบุคลากรใน ำน งาน

เป็ นเกณฑ์ทกั ษะด้าน ICT เพื่อใช้อา้ งอิงในการกาหนดมาตรฐาน แบ่งเกณฑ์ทกั ษะออกเป็ นระดับคะแนน ตามทัก ษะความรู้ จากน้อยไปมาก โดยครอบคลุ ม ทัก ษะความรู้ ทั้ง หมด งาน ม

การใช้ งานระบบสารสนเทศ เกณฑ์ ทักษะ 1 2

3 4

5

คาอธิบาย 1. ไม่สามารถใช้งานตามเกณฑ์ทกั ษะระดับ 2 ได้ 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

สามารถรับรู ้สิทธิ์ ที่ได้รับในการใช้งานระบบสารสนเทศ สามารถเข้าใช้งานระบบได้ (ตามสิ ทธิ์ ) สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ สามารถเปิ ดดูรายงาน (ตามสิ ทธิ์ ) สามารถทาการสื บค้น แก้ไข และลบ ข้อมูลได้ตามสิ ทธิ์ สามารถกาหนดเรี ยกดูและพิมพ์รายงานแบบมีการกาหนดเงื่อนไขได้ สามารถเข้าใจกระบวนการทางานได้ถูกต้องครบถ้วน ข้อมูลในระบบมีความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาต่อการใช้งาน สามารถนารายงาน หรื อ เอกสารที่เป็ น Output ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้งานฟังก์ชนั (Function) ต่างๆของระบบได้ครบถ้วนตามสิ ทธิ์ ได้รับ สามารถให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งระบบงานได้ สามารถถ่ายทอดความรู ้การใช้งานระบบให้กบั ผูอ้ ื่นได้ สามารถใช้งานฟังก์ชนั่ (Function) ที่ไม่ใช่งานหลักของตน แทนท่านอื่นได้

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 19


4.3 เกณฑ์ ทกั ษะ ำ ำน ำน งาน ท

ำน

ำำ

ของบุคลากรใน

เป็ นเกณฑ์ทกั ษะด้าน ICTเพื่อใช้อา้ งอิงในการกาหนดมาตรฐาน แบ่งเกณฑ์ทกั ษะด้าน ICTออกเป็ นระดับ คะแนน 1- 5 ตามทักษะความรู้ จากน้อยไปมาก โดยครอบคลุม ทักษะความรู้ สาหรับบุคลากรที่เป็ น

ม ม

ใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านระบบปฏิบตั ิการบนเซิ ร์ฟเวอร์ (8) ด้านการ

บริ หารจัดการฐานข้อมูล และ (3) ด้านการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 4.3.1 ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ เกณฑ์ ทกั ษะ 1

2

3

คาอธิบาย 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

ไม่สามารถใช้งานตามเกณฑ์ทกั ษะระดับ 2 ได้ สามารถอธิบายความหมายของระบบปฏิบตั ิการบนเซิร์ฟเวอร์ สามารถอธิ บายคุณลักษณะและความแตกต่างของแต่ละระบบปฏิบตั ิการบนเซิ ร์ฟเวอร์ สามารถอธิบายความหมายของโปรโตคอล TCP/IP และโปรโตคอลพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง สามารถอธิบายหลักการทางานของ RAID แต่ละชนิด สามารถเข้าใช้ระบบปฏิบตั ิการบนเซิร์ฟเวอร์ได้ (Login, Restart, Shutdown) สามารถ Install/Uninstall/Upgrade/Update ส่ วนประกอบของระบบปฏิบตั ิการบนเซิ ร์ฟเวอร์ ได้ สามารถสร้างและบริ หารจัดการบัญชีผใู้ ช้ (User) สามารถทาการแชร์ไฟล์ (Sharing) กาหนดสิ ทธิ (Permission) ในการใช้งานให้กบั (User) และ ตรวจสอบการใช้งานตามสิ ทธิ ที่กาหนดได้ สามารถ Start/Stop Service บนเซิร์ฟเวอร์ได้ สามารถกาหนด IP Address, Subnet Mask, Gateway และ DNS ให้กบั เซิ ร์ฟเวอร์ ได้

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 20


4

เกณฑ์ ทกั ษะ

5

1. สามารถติดตั้ง (Install) ระบบปฏิบตั ิการเซิร์ฟเวอร์ได้ 2. สามารถติดตั้ง กาหนดค่า (Configure) และใช้งานเครื่ องมือบริ หารจัดการระบบปฏิบตั ิการบน เซิร์ฟเวอร์ได้ 3. สามารถใช้คาสั่งในการตรวจสอบความถูกต้องของการกาหนดหมายเลขไอพี (IP Address) ของเซิร์ฟเวอร์ได้ 4. สามารถสารองข้อมูล (Backup) และกูค้ ืน (Restore) ระบบปฏิบตั ิการบนเซิร์ฟเวอร์ได้ 5. สามารถทา Patching ระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์เครื่ องมือได้ คาอธิบาย 1. 2. 3. 4.

สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ Log File สามารถตรวจสอบบริ การ (Service) ของระบบปฏิบตั ิการบนเซิร์ฟเวอร์ สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาระบบปฏิบตั ิการบนเซิ ร์ฟเวอร์ สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูอ้ ื่นได้

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 21


4.3.2 การบริ หารจัดการฐานข้ อมูล เกณฑ์ ทกั ษะ 1 2

3

4

5

คาอธิบาย 1. ไม่สามารถใช้งานตามเกณฑ์ทกั ษะระดับ 2 ได้ 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

สามารถอธิบายความหมาย องค์ประกอบ และประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลได้ สามารถอธิบายคุณลักษณะของโปรแกรมบริ หารจัดการฐานข้อมูลได้ สามารถอธิบายคุณลักษณะของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ สามารถออกแบบฐานข้อมูลได้ สามารถใช้โปรแกรมบริ หารจัดการฐานข้อมูล ในการสร้ างฐานข้อมูล ตาราง (Table) และ กาหนด คีย ์ (Key) ได้ สามารถกาหนดความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างตารางได้ สามารถใช้โปรแกรมบริ หารจัดการฐานข้อมูล ในการเพิ่มข้อมูล (Insert) แก้ไขข้อมูล (Update) ลบข้อมูล (Delete) ได้ สามารถใช้คาสัง่ SQL ในการนิยามข้อมูล (Data Definition Language) ได้ สามารถใช้คาสั่ง SQL ในการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language) ได้ สามารถปรับแต่ง (Tuning) ระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพได้ สามารถนาเข้า (Import) และส่ งออก (Export) ข้อมูลได้ สามารถสารอง (Backup) และกูค้ ืน (Restore) ข้อมูลได้ สามารถเปิ ด/ปิ ด บริ การ (Service) ของฐานข้อมูลได้ สามารถกาหนดค่าความปลอดภัยให้กบั ฐานข้อมูลได้ สามารถสร้างผูใ้ ช้ (User) และกาหนดสิ ทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลของฐานข้อมูลได้ สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูอ้ ื่นได้

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 22


4.3.3 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน เกณฑ์ ทกั ษะ 1

2

3

4

5

คาอธิบาย 1. ไม่สามารถใช้งานตามเกณฑ์ทกั ษะระดับ 2 ได้ 1. สามารถอธิบายการทางานของเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ได้ 2. สามารถอธิบายความหมายของ Static Web, Dynamic Web, Client Side Scripting Language และ Server-Side Scripting Language ได้ 3. สามารถอธิบายความหมายของเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ได้ 4. สามารถอธิบายขั้นตอนการทางานของเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ได้ 5. สามารถอธิบายส่ วนประกอบที่จาเป็ นที่ตอ้ งใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ได้ 1. สามารถอธิ บ ายคุ ณ ลัก ษณะของโปรแกรมที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นาเว็บ แอพพลิ เ คชัน (Web Application) และเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ได้ 2. สามารถออกแบบ และสร้างหน้าจอส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface)ได้ 3. สามารถสร้างฟอร์ม (Form) ในการรับและส่ งค่าได้ 4. สามารถสร้างตัวแปร (Variable) และกาหนดประเภทของตัวแปร (Variable) ได้ 1. สามารถตั้งค่าของเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ (Web Server) เพื่อทดสอบโปรแกรมที่พฒั นาได้ 2. สามารถเขียนคาสั่งในการควบคุมการทางาน (Control Statement) ได้ 3. สามารถเรี ยกใช้ฟังก์ชนั (Built-in Functions) หรื อคาสั่งพื้นฐาน ได้ 4. สามารถออกแบบและกาหนดการแสดงผลข้อมูลได้ 5. สามารถสร้างและกาหนดค่าการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ 6. สามารถเขียนคาสั่ง เพื่อจัดการข้อมูล (เพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูล) ในฐานข้อมูลได้ 7. สามารถเขียนคาสั่ง เพื่อสื บค้นข้อมูล ในฐานข้อมูลได้ 1. สามารถเขียนโปรแกรมย่อย (Sub Program) ทั้ง Procedure และ Function ได้ 2. สามารถสร้างรายงานตามเงื่อนไขที่กาหนดได้ 3. สามารถสร้างกระบวนการทดสอบระบบที่พฒั นาได้ ในระดับหน่วย (Unit Testing) ระดับ ฟังก์ชนั (Function Testing) 4. สามารถป้ องกันรักษาความปลอดภัยด้านเว็บ (Web Security) 5. สามารถติดตั้งระบบที่พฒั นาขึ้นบนเซิ ร์ฟเวอร์ (Server) ได้ 6. สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูอ้ ื่นได้ ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 23


บทที่ 5 ำ 5.1 ำ ำน ำ ใน ำน ำน

ำน ท

ำน

น ำนตามเกณฑ์ ทกั ษะของบุคลากร

การนาระดับคะแนน ที่ได้จากเกณฑ์ทกั ษะด้าน ICTการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานของบุคลากร ในสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มาเพื่อกาหนดมาตรฐาน โดยที่ตารางมาตรฐานนี้ ได้แจกแจงตามชื่ อตาแหน่ ง ในการบริ หารงาน ประเภท และระดับ กับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้นื ฐานตามเกณฑ์ทกั ษะ ตาราง มาตรฐาน ำ

ำน

น ำน

คาอธิบาย 1=เกณฑ์ทกั ษะระดับที่ 1 2=เกณฑ์ทกั ษะระดับที่ 2 3=เกณฑ์ทกั ษะระดับที่ 3 4=เกณฑ์ทกั ษะระดับที่ 4 5=เกณฑ์ทกั ษะระดับที่ 5 โปรแกรม ลาดับ ชื่อตาแหน่ งในการบริหารงาน

1

2

3

4

ผูอ้ านวยการ

นิติกร

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักวิชาการยุติธรรม

ประเภท ตาแหน่ ง

อานวยการ

วิชาการ

วิชาการ

วิชาการ

ระดับ

โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม แผ่น ประมวล การ ตาราง ผลคา นาเสนอ ทาการ

อินเทอร์ เน็ต

การ แก้ปัญหา เครื่อง คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

ต้น

3

2

3

4

2

สูง

3

2

3

4

3

ปฏิบตั ิการ

3

2

3

4

2

ชานาญการ

3

2

3

4

3

ชานาญการพิเศษ

4

3

4

5

4

เชี่ยวชาญ

4

3

4

5

4

ทรงคุณวุฒิ

4

3

4

5

4

ปฏิบตั ิการ

2

2

2

3

2

ชานาญการ

3

3

3

4

3

ชานาญการพิเศษ

4

4

4

5

4

เชี่ยวชาญ

4

4

4

5

4

ทรงคุณวุฒิ

4

4

4

5

4

ปฏิบตั ิการ

4

3

3

4

4

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 24


โปรแกรม ลาดับ ชื่อตาแหน่ งในการบริหารงาน

5

6

7

8

นักประชาสัมพันธ์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นักวิชาการพัสดุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท ตาแหน่ ง

วิชาการ

วิชาการ

วิชาการ

วิชาการ

ระดับ

โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม แผ่น ประมวล การ ตาราง ผลคา นาเสนอ ทาการ

อินเทอร์ เน็ต

การ แก้ปัญหา เครื่อง คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

ชานาญการ

4

3

3

4

4

ชานาญการพิเศษ

5

4

4

5

5

เชี่ยวชาญ

5

4

4

5

5

ทรงคุณวุฒิ

5

4

4

5

5

ปฏิบตั ิการ

3

3

4

4

3

ชานาญการ

3

3

5

4

3

ชานาญการพิเศษ

4

4

5

5

4

เชี่ยวชาญ

4

4

5

5

4

ทรงคุณวุฒิ

4

4

5

5

4

ปฏิบตั ิการ

2

2

2

3

2

ชานาญการ

3

3

3

4

3

ชานาญการพิเศษ

4

4

4

5

4

เชี่ยวชาญ

4

4

4

5

4

ทรงคุณวุฒิ

4

4

4

5

4

ปฏิบตั ิการ

3

3

8

8

8

ชานาญการ

4

4

3

3

8

ชานาญการพิเศษ

5

5

4

4

3

เชี่ยวชาญ

5

5

4

4

3

ทรงคุณวุฒิ

5

5

4

4

3

ปฏิบตั ิการ

4

3

3

4

3

ชานาญการ

4

3

3

4

3

ชานาญการพิเศษ

5

4

4

5

4

เชี่ยวชาญ

5

4

4

5

4

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 25


โปรแกรม ลาดับ ชื่อตาแหน่ งในการบริหารงาน

9

10

11

12

13

นักทรัพยากรบุคคล

นักจัดการงานทัว่ ไป

นักวิเทศสัมพันธ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นักวิชาการสถิติ

ประเภท ตาแหน่ ง

วิชาการ

วิชาการ

วิชาการ

วิชาการ

วิชาการ

ระดับ

โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม แผ่น ประมวล การ ตาราง ผลคา นาเสนอ ทาการ

อินเทอร์ เน็ต

การ แก้ปัญหา เครื่อง คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

ทรงคุณวุฒิ

5

4

4

5

4

ปฏิบตั ิการ

3

3

3

3

3

ชานาญการ

4

3

3

3

3

ชานาญการพิเศษ

5

4

4

4

4

เชี่ยวชาญ

5

4

4

4

4

ทรงคุณวุฒิ

5

4

4

4

4

ปฏิบตั ิการ

3

3

3

4

2

ชานาญการ

4

4

4

4

3

ชานาญการพิเศษ

5

5

5

5

4

เชี่ยวชาญ

5

5

5

5

4

ทรงคุณวุฒิ

5

5

5

5

4

ปฏิบตั ิการ

3

3

4

4

3

ชานาญการ

3

3

5

4

3

ชานาญการพิเศษ

4

4

5

5

4

เชี่ยวชาญ

4

4

5

5

4

ทรงคุณวุฒิ

4

4

5

5

4

ปฏิบตั ิการ

3

3

4

3

4

ชานาญการ

3

3

5

4

4

ชานาญการพิเศษ

4

4

5

5

5

เชี่ยวชาญ

4

4

5

5

5

ทรงคุณวุฒิ

4

4

5

5

5

ปฏิบตั ิการ

3

3

2

3

8

ชานาญการ

3

4

3

3

3

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 26


โปรแกรม ลาดับ ชื่อตาแหน่ งในการบริหารงาน

14

15

16

17

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิศวกรโยธา

สถาปนิก

บรรณารักษ์

ประเภท ตาแหน่ ง

วิชาการ

วิชาการ

วิชาการ

วิชาการ

ระดับ

โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม แผ่น ประมวล การ ตาราง ผลคา นาเสนอ ทาการ

อินเทอร์ เน็ต

การ แก้ปัญหา เครื่อง คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

ชานาญการพิเศษ

4

5

4

4

4

เชี่ยวชาญ

4

5

4

4

4

ทรงคุณวุฒิ

4

5

4

4

4

ปฏิบตั ิการ

4

4

4

4

4

ชานาญการ

5

5

5

5

5

ชานาญการพิเศษ

5

5

5

5

5

เชี่ยวชาญ

5

5

5

5

5

ทรงคุณวุฒิ

5

5

5

5

5

ปฏิบตั ิการ

3

3

2

2

2

ชานาญการ

3

3

3

3

3

ชานาญการพิเศษ

4

4

4

4

4

เชี่ยวชาญ

4

4

4

4

4

ทรงคุณวุฒิ

4

4

4

4

4

ปฏิบตั ิการ

3

3

2

2

2

ชานาญการ

3

3

3

3

3

ชานาญการพิเศษ

4

4

4

4

4

เชี่ยวชาญ

4

4

4

4

4

ทรงคุณวุฒิ

4

4

4

4

4

ปฏิบตั ิการ

3

2

2

2

2

ชานาญการ

4

3

3

3

3

ชานาญการพิเศษ

4

4

4

4

4

เชี่ยวชาญ

4

4

4

4

4

ทรงคุณวุฒิ

4

4

4

4

4

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 27


โปรแกรม ลาดับ ชื่อตาแหน่ งในการบริหารงาน

18

19

20

21

22

23

นักสื บสวนสอบสวน

นักการข่าว

นายช่างโยธา

นายช่างศิลป์

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ประเภท ตาแหน่ ง

วิชาการ

วิชาการ

ทัว่ ไป

ทัว่ ไป

ทัว่ ไป

ทัว่ ไป

ระดับ

โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม แผ่น ประมวล การ ตาราง ผลคา นาเสนอ ทาการ

อินเทอร์ เน็ต

การ แก้ปัญหา เครื่อง คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

ปฏิบตั ิการ

2

2

2

2

2

ชานาญการ

3

3

3

3

3

ชานาญการพิเศษ

4

4

4

4

4

เชี่ยวชาญ

4

4

4

4

4

ทรงคุณวุฒิ

4

4

4

4

4

ปฏิบตั ิการ

2

2

2

2

2

ชานาญการ

3

3

3

3

3

ชานาญการพิเศษ

4

4

4

4

4

เชี่ยวชาญ

4

4

4

4

4

ทรงคุณวุฒิ

4

4

4

4

4

ปฏิบตั ิงาน

3

2

2

4

2

ชานาญงาน

4

3

3

4

3

อาวุโส

5

4

4

5

4

ทักษะพิเศษ

5

4

4

5

4

ปฏิบตั ิงาน

8

8

3

3

8

ชานาญงาน

2

2

4

4

3

อาวุโส

3

3

5

5

4

ทักษะพิเศษ

3

3

5

5

4

ปฏิบตั ิงาน

3

3

2

3

2

ชานาญงาน

4

4

3

4

2

อาวุโส

5

5

4

5

3

ทักษะพิเศษ

5

5

4

5

3

ปฏิบตั ิงาน

3

3

4

3

4

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 28


โปรแกรม ลาดับ ชื่อตาแหน่ งในการบริหารงาน

24

25

26

27

28

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานสถิติ

เจ้าพนักงานห้องสมุด

เจ้าพนักงานเครื่ อง คอมพิวเตอร์

ประเภท ตาแหน่ ง

ทัว่ ไป

ทัว่ ไป

ทัว่ ไป

ทัว่ ไป

ทัว่ ไป

ระดับ

โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม แผ่น ประมวล การ ตาราง ผลคา นาเสนอ ทาการ

อินเทอร์ เน็ต

การ แก้ปัญหา เครื่อง คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

ชานาญงาน

3

3

5

4

4

อาวุโส

4

4

5

5

5

ทักษะพิเศษ

4

4

5

5

5

ปฏิบตั ิงาน

2

2

2

3

2

ชานาญงาน

3

3

3

4

3

อาวุโส

4

4

4

5

4

ทักษะพิเศษ

4

4

4

5

4

ปฏิบตั ิงาน

3

3

2

2

2

ชานาญงาน

4

4

3

3

2

อาวุโส

5

5

4

4

3

ทักษะพิเศษ

5

5

4

4

3

ปฏิบตั ิงาน

3

2

2

4

2

ชานาญงาน

4

3

3

4

3

อาวุโส

5

4

4

5

4

ทักษะพิเศษ

5

4

4

5

4

ปฏิบตั ิงาน

3

2

2

3

2

ชานาญงาน

4

3

3

3

3

อาวุโส

5

4

4

4

4

ทักษะพิเศษ

5

4

4

4

4

ปฏิบตั ิงาน

2

2

2

3

4

ชานาญงาน

3

3

3

4

5

อาวุโส

4

4

4

5

5

ทักษะพิเศษ

4

4

4

5

5

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 29


โปรแกรม ลาดับ ชื่อตาแหน่ งในการบริหารงาน

29

30

31

32

นายช่างเครื่ องกล

เจ้าพนักงานสื่ อสาร

นายช่างไฟฟ้ า

นายช่างเทคนิค

ประเภท ตาแหน่ ง

ทัว่ ไป

ทัว่ ไป

ทัว่ ไป

ทัว่ ไป

ระดับ

โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม แผ่น ประมวล การ ตาราง ผลคา นาเสนอ ทาการ

อินเทอร์ เน็ต

การ แก้ปัญหา เครื่อง คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

ปฏิบตั ิงาน

2

2

3

3

2

ชานาญงาน

2

2

4

4

3

อาวุโส

3

3

4

4

3

ทักษะพิเศษ

3

3

4

4

3

ปฏิบตั ิงาน

2

2

3

3

2

ชานาญงาน

3

3

4

4

3

อาวุโส

4

4

5

5

4

ทักษะพิเศษ

4

4

5

5

4

ปฏิบตั ิงาน

2

2

3

3

2

ชานาญงาน

2

2

4

4

3

อาวุโส

3

3

5

4

4

ทรงคุณวุฒิ

3

3

5

4

4

ปฏิบตั ิงาน

2

2

3

3

2

ชานาญงาน

2

2

4

4

3

อาวุโส

3

3

5

5

4

ทักษะพิเศษ

3

3

5

5

4

33

เจ้าหน้าที่สานักงาน

พนักงานราชการ

4

4

3

4

2

34

เจ้าหน้าที่งานคลัง

พนักงานราชการ

3

4

3

4

3

35

ช่างไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์

พนักงานราชการ

2

2

4

4

3

36

เจ้าหน้าที่เครื่ องคอมพิวเตอร์

พนักงานราชการ

3

3

3

4

5

37

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

พนักงานราชการ

3

3

5

4

4

38

นายช่างโยธา

พนักงานราชการ

4

3

3

4

3

39

นายช่างเขียนแบบ

พนักงานราชการ

3

3

3

4

3

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 30


โปรแกรม ลาดับ ชื่อตาแหน่ งในการบริหารงาน

ประเภท ตาแหน่ ง

ระดับ

โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม แผ่น ประมวล การ ตาราง ผลคา นาเสนอ ทาการ

อินเทอร์ เน็ต

การ แก้ปัญหา เครื่อง คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

40

เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

พนักงานราชการ

4

4

3

4

2

41

นักประชาสัมพันธ์

พนักงานราชการ

3

3

5

4

3

42

นิติกร

พนักงานราชการ

3

2

3

4

3

43

เจ้าหน้าที่วเิ ทศสัมพันธ์

พนักงานราชการ

3

3

5

4

3

44

บรรณารักษ์

พนักงานราชการ

4

3

3

3

3

45

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

พนักงานราชการ

3

3

5

4

4

46

นักบริ หารจัดการงานยุติธรรม

พนักงานราชการ

4

3

3

4

2

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 31


5.2 ำ

ำน ำ

ำน บบ ำ น ท ตามเกณฑ์ ทกั ษะของบุคลากรใน ำน งาน

การนาระดับคะแนน ที่ได้จากเกณฑ์ทกั ษะด้าน ICTการใช้งานระบบสารสนเทศของบุคลากรใน

งาน

ม มาเพื่อกาหนดมาตรฐาน โดยที่ตารางมาตรฐานนี้ ได้แจกแจงตาแหน่งบุคลากร 8 ประเภท คือ วิชาการและทัว่ ไป ใน 8 ระดับ คือ ปฎิบตั ิการ/ปฏิบตั ิงาน และ ชานาญการ/ชานาญงาน กับ ระดับการใช้งาน ระบบสารสนเทศ ตารางมาตรฐานของการใช้ งานระบบสารสนเทศ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประเภท ตาแหน่ ง

วิชาการ

การใช้ งานระบบสารสนเทศ ระดับ 1

2

3

4

5

ปฏิบตั ิการ

-

-

-

X

-

ชานาญการ

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

ปฏิบตั ิงาน ทัว่ ไป

ชานาญงาน

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 32


5.3 ำ ำน ำ ำน ทักษะของบุคลากรใน ำน งาน

ำ ำ นน

ำำ

ตามเกณฑ์

การนาระดับคะแนน ที่ได้จากเกณฑ์ ทกั ษะด้าน ICTการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะนักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มาเพื่อกาหนดมาตรฐาน โดยที่ตารางม ฐ นี้ แจกแจงตามทักษะด้าน ICT ด้านการปฏิบตั ิงาน 3 ด้าน ในทุกระดับของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กับโปรแกรม คอมพิวเตอร์เฉพาะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 3 โปรแกรม ตารางมาตราฐาน ำ ำน ำ ำ น น ำ ำ ท คาอธิบาย 1=เกณฑ์ทกั ษะระดับที่ 1 2=เกณฑ์ทกั ษะระดับที่ 2 3=เกณฑ์ทกั ษะระดับที่ 3

ำน งาน

4=เกณฑ์ทกั ษะระดับที่ 4 5=เกณฑ์ทกั ษะระดับที่ 5 ทักษะด้ านการ ปฏิบัติงาน

ด้านระบบปฏิบตั ิการ บนเซิร์ฟเวอร์

ด้านการบริ หารจัดการ ฐานข้อมูล

ประเภท ตาแหน่ ง

วิชาการ

วิชาการ

โปรแกรม ระดับ

ระบบปฏิบัติการ การบริหารจัดการ บนเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้ อมูล

การพัฒนาเว็บ แอพพลิเคชั่น

ปฏิบตั ิการ

3

2

2

ชานาญการ ชานาญการพิเศษ

4

3

3

5

4

4

เชี่ยวชาญ

5

4

4

ทรงคุณวุฒิ

5

4

4

ปฏิบตั ิการ

2

3

2

ชานาญการ ชานาญการพิเศษ

3

4

3

4

5

4

เชี่ยวชาญ

4

5

4

ทรงคุณวุฒิ

4

5

4

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 33


ทักษะด้ านการ ปฏิบัติงาน

ด้านการพัฒนาเว็บ แอพพลิเคชัน่

ประเภท ตาแหน่ ง

วิชาการ

โปรแกรม ระดับ

ระบบปฏิบัติการ การบริหารจัดการ บนเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้ อมูล

การพัฒนาเว็บ แอพพลิเคชั่น

ปฏิบตั ิการ

2

2

3

ชานาญการ ชานาญการพิเศษ

3

3

4

4

4

5

เชี่ยวชาญ

4

4

5

ทรงคุณวุฒิ

4

4

5

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 34


บทที่ 6 เปรียบเทียบมาตรฐานทักษะด้ าน ICT ของสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรมกับ ระดับทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ ของ สานักงาน ก.พ. เกณฑ์ทกั ษะด้าน ICT ของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการลงลึกใน รายละเอียดมากกว่าระดับทักษะของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) เพื่อให้เกณฑ์ทกั ษะด้าน ICTดังกล่ าวสามารถนาไปวัดผลได้ด้วย แต่ท้ งั นี้ ก็ สามารถเทีย บเคี ยงเกณฑ์ทกั ษะด้าน ICT ของบุ คลากรใน ส านั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมกั บ ระดั บ ทัก ษะของส านั ก งาน ก.พ. โดยได้ เปรี ยบเที ย บมารตฐาน ม ม ฐ ตามเกณฑ์ทกั ษะด้าน ICTของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และเปรี ยบเทียบมารตฐานการ ม ม ม ตามเกณฑ์ ทักษะด้าน ICTของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กับ ระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ของ สานักงาน ก.พ. ตามตารางที่ 6.1 และ 6.8 ระดับ คะแนนเกณฑ์ ท ัก ษะด้า น ICT ของบุ คลากรในส านัก งาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมระดับ 1 ถึง 3 เทียบเท่ากับระดับทักษะที่ 1 (ใช้ในระดับเบื้องต้น) ของ สานักงาน ก.พ. และ ระดับคะแนนเกณฑ์ทกั ษะด้าน ICT ของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมระดับ 4 ถึง 5 เทียบเท่ากับ ระดับทักษะที่ 2 (ใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้) ของ สานักงาน ก.พ. หมายเหตุ ระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของสานักงาน ก.พ. มี 5 ระดับ ในระดับทักษะที่เพิ่มขึ้นต้องมีทกั ษะใน ระดับต่ากว่ามาก่อนดังนี้ ระดับที่ 1

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในระดับเบื้องต้นได้

ระดับที่ 2

มีทกั ษะระดับที่ 1 และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อบ่างคล่องแคล่ว

ระดับที่ 3

มีทกั ษะระดับที่ 2 และสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างคล่องแคล่ว

ระดับที่ 4

มีทกั ษะระดับที่ 3 และมีความเชียวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรื อ สามารถแก้ไขหรื อปรับปรุ ง โปรแกรมเพื่อนามามัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานได้

ระดับที่ 5

มีทกั ษะระดับที่ 4 และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง เชียวชาญในโปรแกรมต่างๆอย่างกว้างขวาง หรื อ สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานได้

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 35


6.1 ตาราง เปรียบเทียบมาตรฐานทักษะ ำ

ำน

น ำน ของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกับระดับทักษะ การใช้ งานคอมพิวเตอร์ สานักงาน ก.พ. เกณฑ์ ทกั ษะของสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

ลาดับ

ระดับ

2

นิติกร

วิชาการ

ชานาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ปฏิบตั ิการ ชานาญการ

3

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วิชาการ

ชานาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ชานาญการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

3 3

ปฏิบตั ิการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

สูง

การแก้ ปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

อินเทอร์ เน็ต ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ต้น

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

อานวยการ

โปรแกรม การนาเสนอ ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ผูอ้ านวยการ

3

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

1

2

โปรแกรม แผ่นตารางทาการ ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

1

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ประเภท ตาแหน่ ง

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ชื่อตาแหน่ ง ในการบริหารงาน

โปรแกรม ประมวลผลคา

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 2 2 3 4 3 3

3

4

5

4

3 3

3 3

4 4

5 5

4 4

2

2 3

2 3

3 3

2 4

3

3

4

4

5

4

3 3

4 4

4 4

5 5

4 4

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 36


เกณฑ์ ทกั ษะของสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

ลาดับ

ระดับ

เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

5

นักประชาสัมพันธ์

วิชาการ

เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ปฏิบตั ิการ ชานาญการ

6

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วิชาการ

ชานาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

5

4

4

5

5

5 5

4 4

4 4 4

5 5

5 5

3 3

ชานาญการ ชานาญการ พิเศษ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4

ชานาญการ พิเศษ

ปฏิบตั ิการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

วิชาการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

นักวิชาการยุติธรรม

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

4

การแก้ ปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

อินเทอร์ เน็ต

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ชานาญการ

โปรแกรม การนาเสนอ ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ปฏิบตั ิการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

2

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

1

โปรแกรม แผ่นตารางทาการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ประเภท ตาแหน่ ง

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ชื่อตาแหน่ ง ในการบริหารงาน

โปรแกรม ประมวลผลคา

3 3

4 4

5

3 3

4

4

5

5

4

4 4

4 4

5 5

5 5

4 4

2

2 3

2 3

3 3

2 4

3

4

4

4

5

4

4 4

4 4

4 4

5 5

4 4

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 37


เกณฑ์ ทกั ษะของสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

ลาดับ

ระดับ

ชานาญการ ชานาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ปฏิบตั ิการ ชานาญการ

9

นักทรัพยากรบุคคล

วิชาการ

5

5

4

4

3

5 5

5 5

4 4

4 4 4 4

3 3 3 3

4 4

ปฏิบตั ิการ

วิชาการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ชานาญการ พิเศษ ทรงคุณวุฒิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3

เชี่ยวชาญ

8

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

วิชาการ

การแก้ ปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

อินเทอร์ เน็ต ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

นักวิชาการพัสดุ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

7

โปรแกรม การนาเสนอ ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ชานาญการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ปฏิบตั ิการ

2

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

1

โปรแกรม แผ่นตารางทาการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ประเภท ตาแหน่ ง

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ชื่อตาแหน่ ง ในการบริหารงาน

โปรแกรม ประมวลผลคา

3 3 5

4

4

5

4

5 5

4 4

4 4

5 5

4 4

3

3 3

4

ชานาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

3 3

3 3

3 3

3 3

5

4

4

4

4

5 5

4 4

4 4

4 4

4 4

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 38


เกณฑ์ ทกั ษะของสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

ลาดับ

ระดับ

ทรงคุณวุฒิ

11

นักวิเทศสัมพันธ์

วิชาการ

3 3

เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ปฏิบตั ิการ ชานาญการ

12

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

วิชาการ

ชานาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

เชี่ยวชาญ

ชานาญการ ชานาญการ พิเศษ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3

ชานาญการ พิเศษ

ปฏิบตั ิการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

วิชาการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

นักจัดการงานทัว่ ไป

การแก้ ปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

อินเทอร์ เน็ต

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

10

โปรแกรม การนาเสนอ ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ชานาญการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ปฏิบตั ิการ

2

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

1

โปรแกรม แผ่นตารางทาการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ประเภท ตาแหน่ ง

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ชื่อตาแหน่ ง ในการบริหารงาน

โปรแกรม ประมวลผลคา

5

5

5

5

4

5 5

5 5

5 5

5 5

4 4

3 3

4

4 4

5

3 3

4

4

5

5

4

4 4

4 4

5 5

5 5

4 4 4 4

3 3

3 3

4

3 5

4

4

4

5

6

5

4 4

4 4

5 5

6 6

5 5

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 39


เกณฑ์ ทกั ษะของสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

ลาดับ

ระดับ

ปฏิบตั ิการ

วิชาการ

4

5

4

4

4

4 4 4

5 5

4 4 4

4 4 4

4 4 4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

เชี่ยวชาญ

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

ปฏิบตั ิการ ชานาญการ

วิศวกรโยธา

วิชาการ

4

ชานาญการ ชานาญการ พิเศษ ทรงคุณวุฒิ

15

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ชานาญการ พิเศษ ทรงคุณวุฒิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3

เชี่ยวชาญ

14

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

วิชาการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

นักวิชาการสถิติ

การแก้ ปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

อินเทอร์ เน็ต

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

13

โปรแกรม การนาเสนอ ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ชานาญการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ปฏิบตั ิการ

2

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

1

โปรแกรม แผ่นตารางทาการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ประเภท ตาแหน่ ง

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ชื่อตาแหน่ ง ในการบริหารงาน

โปรแกรม ประมวลผลคา

ชานาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

3 3

3 3

2

2 3

2 3

3

4

4

4

4

4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 40


เกณฑ์ ทกั ษะของสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

ลาดับ

ระดับ

เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

17

บรรณารักษ์

วิชาการ

4

4

4

4

4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

3

2 4

ชานาญการ ชานาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ปฏิบตั ิการ ชานาญการ

18

นักสื บสวนสอบสวน

วิชาการ

ชานาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3

ชานาญการ พิเศษ

ปฏิบตั ิการ

การแก้ ปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

วิชาการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

สถาปนิก

อินเทอร์ เน็ต ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

16

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ชานาญการ

โปรแกรม การนาเสนอ ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ปฏิบตั ิการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

2

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

1

โปรแกรม แผ่นตารางทาการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ประเภท ตาแหน่ ง

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ชื่อตาแหน่ ง ในการบริหารงาน

โปรแกรม ประมวลผลคา

2

2 3

3

2 3

3

5

4

4

4

4

5 5

4 4

4 4

4 4

4 4

2 3

2

2 3

2 3

2 3

3

4

4

4

4

4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 41


เกณฑ์ ทกั ษะของสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

ทรงคุณวุฒิ

20

นายช่างโยธา

ทัว่ ไป

4

4

4

4

4

4 4

4 4

4 4

4 4 4 4

4 4

3

2 4

ชานาญงาน ทักษะพิเศษ

21

นายช่างศิลป์

ทัว่ ไป

ชานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ ปฏิบตั ิงาน

22

เจ้าพนักงานธุรการ

ทัว่ ไป

ชานาญงาน

2 3

5 5

อาวุโส ปฏิบตั ิงาน

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 2 2 2 3 3 3 3 3

เชี่ยวชาญ ปฏิบตั ิงาน

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

วิชาการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

นักการข่าว

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

19

ชานาญการ ชานาญการ พิเศษ

การแก้ปัญหาเครื่อง คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

อินเทอร์ เน็ต

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ปฏิบตั ิการ

2 2

โปรแกรม การนาเสนอ ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

1

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ระดับ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ประเภท ตาแหน่ ง

โปรแกรม แผ่นตารางทาการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ชื่อตาแหน่ ง ในการบริหารงาน

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ลาดับ

โปรแกรม ประมวลผลคา

2 2

3 4 4

4 4

2 2 3 3 3 4 5 5

อาวุโส ทักษะพิเศษ

3 4

2

4

5 5

3 5 5

3 3

4 4 2 2

4 4 4

4 4 2

5 5 4

3 5 5

3 3 3 3

2

5 5

3 3

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 42


เกณฑ์ ทกั ษะของสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

ลาดับ

ระดับ

ทักษะพิเศษ ปฏิบตั ิงาน

24

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ทัว่ ไป

ชานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ ปฏิบตั ิงาน

25

เจ้าพนักงานพัสดุ

ทัว่ ไป

ชานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ ปฏิบตั ิงาน

26

เจ้าพนักงานสถิติ

ทัว่ ไป

ชานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ

2

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

อาวุโส

การแก้ ปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ชานาญงาน

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ทัว่ ไป

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 5 4 3 5 4 3 2 2 4 3 3 5 4 4 5 4 4

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อินเทอร์ เน็ต

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

23

โปรแกรม การนาเสนอ ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ปฏิบตั ิงาน

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

2

โปรแกรม แผ่นตารางทาการ ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

1

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ประเภท ตาแหน่ ง

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ชื่อตาแหน่ ง ในการบริหารงาน

โปรแกรม ประมวลผลคา

5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 2 4 3 5 4 5 4 2 2 3 2 4 5 4 5 4 2 4 3 5 4 5 4

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 43


เกณฑ์ ทกั ษะของสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

ลาดับ

ระดับ

ทักษะพิเศษ ปฏิบตั ิงาน

28

เจ้าพนักงานเครื่ อง คอมพิวเตอร์

ทัว่ ไป

2

ชานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ ปฏิบตั ิงาน

29

นายช่างเครื่ องกล

ทัว่ ไป

ชานาญงาน

2 2

อาวุโส ทักษะพิเศษ ปฏิบตั ิงาน

30

เจ้าพนักงานสื่ อสาร

ทัว่ ไป

ชานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ

2

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

อาวุโส

การแก้ ปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ชานาญงาน

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ทัว่ ไป

อินเทอร์ เน็ต ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

เจ้าพนักงานห้องสมุด

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

27

โปรแกรม การนาเสนอ ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ปฏิบตั ิงาน

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

2

โปรแกรม แผ่นตารางทาการ ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

1

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ประเภท ตาแหน่ ง

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ชื่อตาแหน่ ง ในการบริหารงาน

โปรแกรม ประมวลผลคา

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 2 2 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 2 3 3 2 2 4 4 3 3 3 5 5 4 3 3 5 5 4 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 44


เกณฑ์ ทกั ษะของสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

ลาดับ

ระดับ

ปฏิบตั ิงาน

32

นายช่างเทคนิค

ทัว่ ไป

ชานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ

33 34 35 36 37 38 39 40

เจ้าหน้าที่สานักงาน เจ้าหน้าที่งานคลัง ช่างไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา นายช่างโยธา นายช่างเขียนแบบ เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

พนักงานราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ

2 2

5 1 2 3 2 3 5 5 2 3 5 5 2 3 3

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ทักษะพิเศษ

5 1 2 3 4 3 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

อาวุโส

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ชานาญงาน

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ทัว่ ไป

3 4 5 1 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3

การแก้ ปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

อินเทอร์ เน็ต

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

นายช่างไฟฟ้ า

โปรแกรม การนาเสนอ ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

31

3 4 5 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 4

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ปฏิบตั ิงาน

2 2 2

โปรแกรม แผ่นตารางทาการ ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

1

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ประเภท ตาแหน่ ง

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ชื่อตาแหน่ ง ในการบริหารงาน

โปรแกรม ประมวลผลคา

4 5

4 4

4 4

5 4 3 3 2

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 45


เกณฑ์ ทกั ษะของสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

ลาดับ

ระดับ

โปรแกรม แผ่นตารางทาการ

โปรแกรม การนาเสนอ

การแก้ ปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 5 4 3 4 5 4 3 3 5 4 3 4 2

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

2

อินเทอร์ เน็ต ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

1

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

พนักงานราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

นักประชาสัมพันธ์ นิติกร เจ้าหน้าที่วเิ ทศสัมพันธ์ บรรณารักษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักบริ หารจัดการงานยุติธรรม

ประเภท ตาแหน่ ง

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

41 42 43 44 45 46

ชื่อตาแหน่ ง ในการบริหารงาน

โปรแกรม ประมวลผลคา

3 4 5 3 3 3 3 4

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 46


6.2 ตาราง เปรียบเทียบมาตรฐานทักษะ ำ ำน ปลัดกระทรวงยุติธรรมกับระดับทักษะ ำ

ำ ำ นน ำน

ำำ ของบุคลากรสานักงาน สานักงาน ก.พ.

เกณฑ์ ทกั ษะของสานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ระบบปฏิบัตกิ ารบนเซิร์ฟเวอร์ การบริหารจัดการฐานข้ อมูล การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น

เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

ด้านการบริ หารจัดการฐานข้อมูล

วิชาการ

3

ด้านการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่

วิชาการ

เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

5

3 5 5 5

4 4 4 3

3 4 4 4

ชานาญการพิเศษ

4

2

2 3

3

4 4 4

4

2

2 2

3

4 4 4

ทรงคุณวุฒิ

1

4 4 4

3

เชี่ยวชาญ

ชานาญการ

5

3

ชานาญการพิเศษ

ปฏิบตั ิการ

4

3

2

ชานาญการ

2

3

5 5 5

ชานาญการพิเศษ

ปฏิบตั ิการ

2 2

ทักษะ ก.พ. ระดับ 3

วิชาการ

1

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ด้านระบบปฏิบตั ิการบนเซิร์ฟเวอร์

5

4

ชานาญการ

1

4

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ปฏิบตั ิการ

3 3

ทักษะ ก.พ. ระดับ 3

2

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

1

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ระดับ

ทักษะ ก.พ. ระดับ 3

ประเภท ตาแหน่ ง

ทักษะ ก.พ. ระดับ 2

ทักษะด้ านการปฏิบัตงิ าน

ทักษะ ก.พ. ระดับ 1

ลาดับ

4 4 4 4

5 5 5

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 47


ภำ น อภิธานศัพท์ ศัพท์ Animation AVERAGE (ชื่อ ฟังก์ชนั่ ) Backup Brightness

Browser

Built-in Functions Bullet

คาอธิบายศัพท์ การทาให้วตั ถุที่แสดงบนสไลด์สามารถเคลื่อนไหวได้ ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้หาค่าเฉลี่ยของชุดตัวเลข การสารองข้อมูล ความสว่างของรู ปภาพ เบราเซอร์ หรื อ โปรแกรมค้นดูเว็บ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผใู้ ช้สามารถดูขอ้ มูลและ โต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จดั เก็บในหน้าเวบที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษา เอชทีเอ็มแอล ที่จดั เก็บไว้ที่ระบบบริ การเว็บหรื อเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อระบบคลังข้อมูลอื่น ๆ โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือในการติดต่อกับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เรี ยกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ ฟังก์ชนั่ ที่ภาษาเขียนโปรแกรมนั้นมีให้ เราสามารถเรี ยกใช้งานได้ทนั ที สัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ที่นามาวางหน้าข้อความ หรื อหัวข้อเพื่อเน้นให้ดูเด่นหรื อเห็นชัดขึ้น เช่น * ตัวอักษร * ตัวเลข * เครื่ องหมายต่าง ๆ

Client Side Scripting ภาษาเขียนโปรแกรมที่ทางานในฝั่งบราวเซอร์ ได้แก่ จาวาสคริ ปต์ เป็ นต้น Language Conditional Formatting การกาหนดรู ปแบบของเซลล์โดยสามารถกาหนดเงื่อนไขได้ Contrast ความคมชัดของรู ปภาพ คาสั่งในการควบคุมการทางาน คือประโยคที่ใช้ในการดาเนินการของโปรแกรมไปใน Control Statement ทิศทางที่ตอ้ งการ ที่นอกเหนือไปจากการดาเนินการในลาดับของประโยคหรื อคาสัง่ ปกติ COUNT (ชื่อฟังก์ชนั่ ) ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้นบั จานวนของชุดตัวเลข COUNTA (ชื่อฟังก์ชนั่ ) ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้นบั จานวนของชุดตัวเลขและชุดอักขระ COUNTIF (ชื่อฟังก์ชนั่ ) ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้นบั จานวนเซลล์ภายในช่วงที่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุ Database Management โปรแกรมที่ช่วยในการสร้าง หรื อดูแลฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูล และ System เรี ยกใช้ขอ้ มูล Database System ระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบารุ งรักษาข้อสนเทศ ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 48


ศัพท์ Defragment Diagram Disk Cleanup DNS Driver Dynamic Web Effect E-mail End Task Export Facebook Filter Folder Font Form Function Function Testing

คาอธิบายศัพท์ (Maintain information) และสามารถนาข้อสนเทศเหล่านั้นมาใช้ได้ เครื่ องมือสาหรับทาการจัดเรี ยงข้อมูลของไฟล์ต่าง ๆ ที่เก็บอยูใ่ นฮาร์ ดดิสก์ ให้มีความ ต่อเนื่องหรื อเรี ยงเป็ นระบบต่อ ๆ กันไป แผนผัง, แผนภาพ เครื่ องมือ ช่วยเพิ่มที่วา่ งในฮาร์ ดดิสก์ของคุณได้โดยการค้นหาแฟ้ มต่างๆ ในดิสก์ที่คุณ สามารถลบทิ้งได้อย่างปลอดภัย คุณสามารถเลือกที่จะลบแฟ้ มบางส่ วนหรื อทั้งหมดก็ได้ คือสิ่ งที่นามาอ้างถึงหมายเลขเครื่ อง หรื อ หมายเลข IP Address เพื่อให้ง่ายต่อการจดจา ซอฟต์แวร์ หรื อ โปรแกรมประเภทหนึ่งซึ่ งใช้ในการเป็ นตัวกลางประสานเชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) กับ ระบบปฏิบตั ิการ (OS) เพื่อให้ ระบบปฏิบตั ิการสามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นได้ เว็บไซต์ที่สามารถตอบสนองระหว่างผูใ้ ช้กบั เว็บไซต์ได้ มีการติดต่อและเก็บข้อมูลลงใน Database ซึ่งเว็บไซต์จะพัฒนาด้วย Web Programming (ASP, PHP, ASP.NET, อื่นๆ) การใส่ ลูกเล่น เช่น ภาพเคลื่อนไหวให้กบั สไลด์ เพื่อเป็ นการสร้างความน่าสนใจในการ นาเสนอ ไปรษณี ยท์ างอิเล็กทรอนิคส์ เป็ นการส่ งข้อความทางอิเล็กทรอนิคส์ จากบุคคลหนึ่งไปยัง อีกบุคคลหนึ่งในระบบอินเทอร์ เน็ต ปิ ดโปรแกรม การนาข้อมูลไปใช้งานกับโปรแกรมอื่น เป็ นบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ การคัดกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ตอ้ งการ สารบัญ ทาหน้าที่เก็บรายชื่ อแฟ้ มไว้ในที่เดียวกัน ซึ่ งเอาไว้แยกประเภทข้อมูลต่างๆให้ เป็ นหมวดหมู่สามารถสร้างแฟ้ มข้อมูลซ้อนกันหลายๆชั้น ชุดหรื อรู ปแบบตัวเลข ตัวอักษร หน้าต่างที่ใช้สาหรับแสดงผล โดยจะมี ActiveX Controls ต่าง ๆ บรรจุอยูภ่ ายใน มีหน้าที่ สาหรับติดต่อกับผูใ้ ช้งาน โปรแกรมย่อยที่ถูกเรี ยกใช้งาน และภายหลังที่ทางานเสร็ จ จะคืนค่ากลับมา ให้กบั ผู ้ เรี ยกใช้ฟังก์ชนั่ นั้น การทดสอบด้านฟังก์ชนั่ การทางานที่ตอ้ งตรงตาม Requirements โดยเน้นว่าต้องตรงตาม Requirements ประเภท Functional Requirements ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 49


ศัพท์

คาอธิบายศัพท์ Gateway เป็ นจุดต่อเชื่อมของเครื อข่ายทาหน้าที่เป็ นทางเข้าสู่ ระบบเครื อข่ายต่าง ๆ บนอินเตอร์ เน็ต การนาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น Microsoft Access, Text file, Web Page เข้ามา Get External Data ใช้งาน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะเป็ นโครงร่ างสามารถ Hardware มองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ IF (ชื่อฟังก์ชนั่ ) ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้คานวณค่าเมื่อถูกทดสอบตามเงื่อนไขที่กาหนด IFERROR (ชื่อฟังก์ชนั่ ) ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้เพื่อจับและจัดการกับข้อผิดพลาดในสู ตร Import การนาข้อมูลจากโปรแกรมอื่นเข้ามาใช้งาน การนาซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมลงเก็บในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ใช้ได้ เช่น การติดตั้ง Install ระบบ Microsoft Windows อินเทอร์ เน็ตคือเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมต่อกันเป็ นจานวนมากครอบคลุมไปทัว่ โลก Internet โดยอาศัยโครงสร้างระบบสื่ อสารโทรคมนาคมเป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล คือหมายเลขประจาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด มีเครื่ องหมายจุดขั้น IP Address ระหว่างชุด เช่น 198.162.100.1 ฟิ ลด์ที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางตั้งแต่ 8 ตารางขึ้น และช่วยในการกาหนด Key ความสัมพันธ์ของเอ็นทิตี เช่น คียห์ ลัก คียน์ อก รู ปแบบหรื อลักษณะของการจัดวางองค์ประกอบของสิ่ งต่างๆภายในสไลด์ (เช่น ข้อความ Layout รู ปภาพ เสี ยง วีดีโอ) LEFT (ชื่อฟังก์ชนั่ ) ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้แสดงอักขระนับจากซ้ายสุ ดของข้อความ LEN (ชื่อฟังก์ชนั่ ) ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้นบั จานวนของอักขระในข้อความ จุดอ้างอิงในการเชื่อมโยงในข้อมูลแบบไฮเปอร์ เท็กซ์ไปยังข้อมูลหรื อสื่ ออื่นในระบบ Link อินเทอร์ เน็ต ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่ อสารของระบบคอมพิวเตอร์ Log File แสดงถึงแหล่งกาเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริ มาณ ระยะเวลาชนิ ดของ บริ การ หรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่ อสารของระบบคอมพิวเตอร์ การใส่ "ชื่อผูใ้ ช้" และ "รหัสผ่าน" เพื่อทาการตรวจสอบข้อมูลของผูใ้ ช้ก่อนการเข้าสู่ Login ระบบ Macro กระบวนการรวบรวมขั้นตอนการทางานหลายๆขั้นตอนให้เป็ นขั้นตอนเดียว MAX (ชื่อฟังก์ชนั่ ) ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้หาค่ามากที่สุดของชุดตัวเลข ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 50


ศัพท์ MID

(ชื่อฟังก์ชนั่ )

MIN (ชื่อฟังก์ชนั่ ) MONTH (ชื่อฟังก์ชนั่ ) NOW (ชื่อฟังก์ชนั่ ) OFFSET (ชื่อฟังก์ชนั่ ) Operating System Page setup Patching Peripheral Permission Pivot Chart Pivot Table Procedure Protect Sheet Protocol RAID Relational Database Management System

คาอธิบายศัพท์ ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้แสดงอักขระตามจานวนที่ระบุจากข้อความ โดยเริ่ มต้นจากตาแหน่งที่ ระบุไปทางขวา ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้หาค่าน้อยที่สุดของชุดตัวเลข ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้แปลงเลขลาดับเป็ นเดือน ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้แสดงวันที่และเวลาปัจจุบนั ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ส่งกลับการอ้างอิงถึงช่วงซึ่ งเป็ นจานวนแถวและคอลัมน์ที่ระบุซ่ ึ งนับจาก เซลล์หรื อช่วงของเซลล์ที่ระบุ เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางระหว่างฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ประยุกต์ทวั่ ไป การตั้งค่าหน้ากระดาษ เป็ นการกาหนดค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับกระดาษ เช่น ขนาดกระดาษ การวางแนว ระยะขอบกระดาษ แหล่งกระดาษ ตัวเลือกการพิมพ์ เป็ นต้น ไฟล์ขนาดเล็กๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนาไปอัพเดตโปรแกรมหลัก หรื อแก้ไขความ บกพร่ องต่างๆ บนวินโดวส์ที่ถูกตรวจพบ อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ที่นามาต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ เพื่อทาให้เกิดประโยชน์อย่างใดอย่าง หนึ่ง การกาหนดสิ ทธิ การเข้าถึง การสรุ ปข้อมูลจานวนมากอย่างรวดเร็ วในรู ปแบบของกราฟ โดยสามารถปรับเปลี่ยนแถว หรื อสดมภ์ของข้อมูลที่ตอ้ งการสรุ ปผลได้ การสรุ ปข้อมูลจานวนมากอย่างรวดเร็ ว โดยสามารถปรับเปลี่ยนแถวหรื อสดมภ์ของ ข้อมูลที่ตอ้ งการสรุ ปผลได้ เป็ นโปรแกรมเล็กๆภายในโปรแกรมหลัก จะถูกเรี ยกใช้จากโปรแกรมหลัก หรื อ โปรแกรมอื่น การป้ องกันข้อมูลภายในชีทไม่ให้ถูก เพิม่ ลบ แก้ไขเปลี่ยนแปลง กาหนดซึ่ งประกอบด้วยกฎต่าง ๆ สาหรับรู ปแบบการสื่ อสารเฉพาะรู ปแบบใดรู ปแบบ หนึ่ง เพื่อให้การติดต่อสื่ อสารในระบบเครื อข่าย ทางานได้ดว้ ยกันทั้งระบบ Redundant Array of Independent Disks คือการนาเอา Harddisk ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปมา ทางานร่ วมกันเสมือนเป็ น harddisk ตัวเดียวที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น หรื อมีโอกาสที่จะ สู ญเสี ยข้อมูลน้อยลงในกรณี ที่เกิดความผิดพลาดของฮาร์ ดแวร์ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของ ตารางและแต่ละตารางมีความสัมพันธ์กนั ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 51


ศัพท์ Relationship Restart Restore RIGHT (ชื่อฟังก์ชนั่ ) Safe Mode Scan Disk Search Engine Server Server-Side Scripting Language Sharing Shutdown Social Media Software Sort SQL Static Web Sub Program Subnet Mask

คาอธิบายศัพท์ ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี เป็ นการเริ่ มต้นระบบใหม่ เครื่ องมือของ Windows ตัวหนึ่งที่ใช้สาหรับการย้อนเวลาก่อนที่ระบบ Windows จะ เสี ยหาย หรื อใช้งานไม่ได้ ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้แสดงอักขระนับจากขวาสุ ดของข้อความ โหมดการทางานอย่างหนึ่งของระบบปฏิบตั ิการ Windows ได้ใส่ มาด้วย เพื่อที่จะได้ไป แก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่ใน Normal Mode (โหมดปกติ) ไม่สามารถแก้ไขได้ การตรวจสอบการทางาน และความบกพร่ องของฮาร์ ดดิสก์ และระบบไฟล์ของ Windows ในเบื้องต้น โปรแกรมที่ช่วยในการสื บค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์ เน็ต เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อระบบปฏิบตั ิการหรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้าที่ ให้บริ การอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง แก่เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ที่เป็ นลูกข่าย ในระบบเครื อข่าย ภาษาเขียนโปรแกรมที่การประมวลผลของโปรแกรมทั้งหมดถูกจัดการบนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ การแบ่งปั นให้ผใู ้ ช้คนอื่นได้ร่วมใช้งานข้อมูลร่ วมกัน การปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ สื่ อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านทางเครื อข่าย อินเตอร์เน็ต ชุดคาสัง่ หรื อโปรแกรมที่ใช้สงั่ งานให้คอมพิวเตอร์ ทางาน การจัดเรี ยงข้อมูลจากมากไปน้อยหรื อจากน้อยไปมาก ภาษาสอบถามข้อมูล หรื อภาษาจัดการข้อมูลอย่างมีโครงสร้าง เว็บไซต์ที่ตอบสนองทางเดียว ไม่มีการติดต่อกับ Database และไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ เป็ นการนาเสนอข้อมูลแบบทางเดียว โปรแกรมหรื อชุ ดคาสั่งที่เขียนขึ้นมา เพื่อให้เครื่ องทางานใดงานหนึ่งให้ โดยเฉพาะโดยที่ การทางานนี้จะต้องมีการส่ งผลกลับไปยังส่ วนของโปรแกรมหลัก (main program) ได้ เป็ น Parameter อีกตัวหนึ่งที่ตอ้ งระบุควบคู่กบั หมายเลข IP Address หน้าทีของ subnet คือ ตัวที่แบ่ง IP address ที่ได้มาให้เป็ นกลุ่มย่อย ช่วยในการแยกแยะว่าส่ วนใดภายใน หมายเลข IP Address เป็ น Network Address และส่ วนใดเป็ นหมายเลข Host Address ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 52


ศัพท์ SUM (ชื่อฟังก์ชนั่ ) SUMIF (ชื่อฟังก์ชนั่ ) Tab Stop Table TCP/IP Theme TODAY (ชื่อฟังก์ชนั่ ) Trace Trend line Tuning Twitter Uninstall Unit Testing Update Update (Anti Virus) Upgrade User Account User Interface Variable Video Virus VLOOKUP (ชื่อ

คาอธิบายศัพท์ ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้หาผลรวมของชุดตัวเลข ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้หาผลรวมของชุดตัวเลขโดยระบุเงื่อนไข เป็ นเลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปหยุดเป็ นช่วงๆ อย่างรวดเร็ ว เป็ นส่ วนหนึ่งของไฟล์ฐานข้อมูล จัดเป็ นโครงศร้างขั้นพื้นฐานของการสร้างฐานข้อมูล เพราะตารางเป็ นที่เก็บของฐานข้อมูลขั้นแรกหรื อข้อมูลเบื้องต้น Transmission Control Protocol / Internet Protocol หมายถึงมาตราฐานการสื่ อสารและส่ ง ข้อมูลผ่าน Internet รู ปแบบสไลด์สาเร็ จรู ปที่ได้มีการกาหนดไว้แล้ว ในส่ วนของสี กราฟิ ก ข้อความ โดยจะมี รู ปแบบเป็ นในแนวทางเดียวกันหรื อกลมกลืนกันทุกสไลด์ ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้แสดงวันที่ปัจจุบนั การหาสาเหตุของข้อผิดพลาดที่เกิดจากการอ้างอิงเซลล์ในสู ตรคานวณไม่ถูกต้อง เป็ นเส้นที่ลากจากจุดต่าสุ ดมาหาอีกจุดหนึ่งลากต่อขึ้นไป เช่น เส้นที่ช้ ีข้ ึนเพื่อแสดง ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนหนึ่งๆ การปรับแต่งระบบฐานข้อมูลให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เป็ นบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยผูใ้ ช้สามารถส่ งข้อความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร ยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม การทดสอบทีละโมดูลเพื่อหาข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นภายในการทางานของแต่ละโมดูล การอัพเดตข้อมูลใหม่ๆซึ่ งทาให้วนิ โดว์มีประสิ ทธิ ภาพ มีความปลอดภัยมากขึ้น ปรับปรุ งโปรแกรมสแกนไวรัส คือการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของคอมพิวเตอร์ โดยการนา Hardware ใหม่ๆ มาติดตั้ง บัญชีผใู้ ช้งาน ส่ วนติดต่อระหว่างผูใ้ ช้กบั ระบบ คือชื่อที่ผเู ้ ขียนโปรแกรมตั้งขึ้น เพื่อใช้เก็บค่าที่ตอ้ งการนามาใช้งานในการเขียนโปรแกรม เพื่อทาการประมวลผลข้อมูล ภาพหรื ออะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีชุดคาสั่งระบบปฏิบตั ิการใดๆก็ตามเท่าที่โปรแกรมถูกเขียน ขึ้นมาเพื่อการใดการหนึ่งทั้งที่มีประโยนช์ทางการทางานตามผูเ้ ขียนโปรแกรมนั้นขึ้นมา ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้สาหรับการค้นหาข้อมูลแบบแนวตั้ง โดยเริ่ มจากข้อมูลทางคอลัมน์ซา้ ยสุ ด ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 53


ศัพท์ ฟังก์ชนั่ ) Web Application Web Server Web site YEAR (ชื่อฟังก์ชนั่ )

คาอธิบายศัพท์ ถ้าเจอข้อมูลที่ตอ้ งการค้นหาแล้ว ก็จะส่ งค่านั้น ๆ มายังเซลล์ที่ระบุสูตรนี้ไว้ การพัฒนาระบบงานบนเว็บ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้าที่เป็ นเครื่ องบริ การเว็บเพจแก่ผรู ้ ้องขอด้วยโปรแกรมประเภท เว็บบราวเซอร์ หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่ งเชื่ อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ ลิงก์ ชื่อฟังก์ชนั่ ที่ใช้แปลงเลขลาดับเป็ นปี ค.ศ.

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 54


ทำ ำน

1 คณะกรรมการกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ/ผูม้ ีประสบการณ์สูง เพื่อตรวจสอบร่ างมาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากรใน สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ 578/8554 ลงวันที่ 80 ตุลาคม 8554 1. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ที่ปรึ กษา ผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 8. นางสาววลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

ที่ปรึ กษา

สานักพัฒนาระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน 3. นายพงษ์ภฏั เรี ยงเครื อ ที่ปรึ กษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน

ประธานกรรมการ

ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านการจัดการองค์ความรู้ (CKO) สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 4. นายสุ รศิษฏ์ บัวทรัพย์ รองผูอ้ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กรรมการ

ผูบ้ ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู ง (CIO) สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ 5. นายสหการณ์ เพ็ชรนริ นทร์ ผูอ้ านวยการสานักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

กรรมการ

รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 6. นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม

กรรมการ

สานักงานกิจการยุติธรรม 7. นางสาวโสภิษฐ์ อ่อนแก้ว ผูอ้ านวยการส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 55


8. นายรุ่ งธรรม เทียมระกิจ ผูอ้ านวยการส่ วนเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย

กรรมการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 9. นางสาวพัชรศรี ศรี เมือง นักวิชาการยุติธรรมชานาญการพิเศษ

กรรมการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริ หารกระทรวงยุติธรรม สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 10. นายศิวชั ชาวบางงาม ผูอ้ านวยการส่ วนสนับสนุนฐานข้อมูลตรวจสอบ

กรรมการ

ทางเทคโนโลยีและยุทธวิธี สานักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย 11. ดร.สุ ทธิศกั ดิ์ อินทวดี ที่ปรึ กษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

สานักส่ งเสริ มและบริ การวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 12. นายสิ ทธิ ชยั จิตตั้งธรรมากุล ที่ปรึ กษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

สานักส่ งเสริ มและบริ การวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 13. นางสาวอุมาภรณ์ ก๋ งเม่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ

กรรมการและเลขานุการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 56


8. คณะกรรมการตรวจสอบร่ างการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบ สารสนเทศของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามคาสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ที่ 7/8554 ลงวันที่ 87 มิถุนายน 8554 1. นายพงษ์ภฏั เรี ยงเครื อ ที่ปรึ กษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 2. ผูอ้ านวยการส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ 3. ผูอ้ านวยการส่ วนเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย กรรมการ 4. ผูอ้ านวยการส่ วนพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการเพื่อการบริ หาร กรรมการ 5. นางสาวภาสิ นี ฉิมนอก กรรมการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ 6. นางสาวอุมาภรณ์ ก๋ งเม่ง กรรมการและเลขานุการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ 7. นางสาวใกล้รุ่ง ใจมุ่ง กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน 3.ผูบ้ ริ หารงานโครงการจัดทามาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1. นางสาวโสภิษฐ์ อ่อนแก้ว ที่ปรึ กษาโครงการ ผูอ้ านวยการส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. นางสาวอุมาภรณ์ ก๋ งเม่ง ประธานผูบ้ ริ หารโครงการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ 3. นางสาวภาสิ นี ฉิมนอก ผูบ้ ริ หารงานโครงการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ 4. นางสาวใกล้รุ่ง ใจมุ่ง ผูบ้ ริ หารงานโครงการ เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน

ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 57


ส่ วนยุทธศาสตร์ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม หน้ า 58


สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม

Information Technology Professional Examination  

โครงการมาตรฐานทักษะบุคลากรด้าน ICT

Information Technology Professional Examination  

โครงการมาตรฐานทักษะบุคลากรด้าน ICT

Advertisement