Page 1

ISRAELIN BOIKOTOINTI JA LÄHI-IDÄN RAUHAN EDISTÄMINEN


SISÄLLYS Lukijalle.....................................................................................................................................3 Kymmenen syytä, miksi Israelia ei tulisi boikotoida..................................................................4 I BDS-liikkeen taustaa...............................................................................................................6 II BDS-liikkeen tavoitteet ja niiden vaikutusten arviointia.........................................................8 III Boikottiliike ja rauhan edistäminen israelilaisten ja palestiinalaisten välillä.........................12 IV Sodastream ja Ahava...........................................................................................................13 V Israel ja apartheid (Luba Mayekiso).....................................................................................14 VI Ihmisoikeudet Lähi-idässä...................................................................................................18 VII Israel – innovaatioiden ja humanitaarisen avun huippumaa...............................................20 Liite I: ICAHD-järjestön Suomessa levittämän raportin virheinformaatio................................21 Viitteet.................................................................................................................................... 24

KIRJOITTAJAT Varpu Haavisto Luba Mayekiso Suomen ICEJ:n erityisavustaja Director of ICEJ South Africa Ina Litma Tuuli Hong oikeustieteen maisteri oikeustieteen maisteri TAITTO Benjamin Hokkanen

2


ARVOISA LUKIJA, BDS on kansainvälinen Israelin vastainen boikottiliike, joka esittää tavoitteek seen edistää Lähi-idän rauhaa Israeliin kohdistuvien boikottien, sanktioiden ja divestointien avulla. Liikkeen lopullisena tavoit teena on eristää Israel niin taloudellisesti kuin myös kulttuurisesti – sosiaalisella, koulutuk sellisella, humanitaarisella ja diplomaattisella tasolla. Pyydämme Teitä tutustumaan tähän materiaaliin, joka käsittelee BDS-liikkeen syntyhistoriaa ja tavoitteita, Suomen ICAHD:n yrityk sille lähettämän BDS-rapor tin 1 sisältämää virheellistä infor maatiota sekä per usteita jättäytyä Israelin vastaisen boikottiliikkeen ulkopuolelle. Israel on tällä hetkellä Lähi-idän ainoa toimiva demokratia, jossa kaikilla asukkailla - etniseen taustaan, uskontoon tai sukupuoleen kat somatta - on kansalaisoikeudet, uskonnon- ja mielipiteenvapaus ja oikeusturva. Israelin demokratian säilyminen vahvana on tärkeää alueen vakaudelle. Tällä hetkellä ääri-islamilaiset liikkeet uhkaavat koko Lä hi-itää. Varsinkin Jordania ja Egypti tukeutuvat pinnan alla Israelin vahvaan tukeen ISIS -liikkeen leviämistä vastaan. Suomi ja muut länsimaat, jotka jakavat yhteisen arvopohjan ja demokratiakäsi tyk sen, edesauttavat demokratian säilymistä ja alueen vakautta par haiten Israelia tukemalla. Palestiinalaisten ja israelilaisten välistä rauhaa ei edistetä eristämispolitiikalla vaan valtiollisella ja kansalaistasolla tehtävän kulttuurisen, koulutuk sellisen, humanitaarisen ja taloudellisen yhteistyön lisäämisellä ja tukemisella. Toivomme, että suomalaiset poliitikot, joh tajat ja liike-elämän vaikuttajat tukevat Israelin olemassaoloa ja rauhaan pyrkivien ihmisten hyvinvointia Lähi-idässä. Alueen tilanne ei ole yk siselitteinen – jo vuosia konf likti on näyttäytynyt myös mielikuvien ja tiedonlevityk sen tasolla. Per usteellisen taustatiedon hankki minen ja huolellinen harkitseminen ovatkin tämän konf liktin kohdalla erityisen haastavia tehtäviä. Toivomme, että materiaalimme auttaa Teitä oikeudenmukaisen suhtautumistavan valitsemisessa. ICEJ:n Suomen osaston puolesta,

Kari O. Niemi Toiminnanjohtaja

3


K Y M M E N E N S Y Y TÄ M I K S I I S R 1. TASAPUOLISUUS Israel on Lähi-idän ainoa todellinen demokratia. Jos valtioiden toimintalinjoihin halutaan vaikuttaa boikottien keinoin, Lähi-idässä on lukuisia maita, joiden boikotoimiseen ihmisoikeusrikkomuksien vuoksi olisi paljon painavammat perusteet kuin Israelin boikotointiin.

2. RAUHAN EDISTÄMINEN Israelilaiset yritykset työllistävät sekä juutalaisia että arabeja. Tämä rakentaa molemminpuolista ymmärrystä. Yhteistyö israelilaisten kanssa edistää palestiinalaisten työllisyyttä, hyvinvointia ja alueen rauhankehitystä aivan toisin kuin väestöryhmien eristäminen ja niiden välisen yhteistyön estäminen.

3. BOIKOTTILIIKKEIDEN HISTORIA JA ANTISEMITISMIN UUSI NOUSU EUROOPASSA BDS-liikkeen seurauksena antisemiittiset hyökkäykset ovat lisääntyneet Euroopassa enemmän kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Vuoden 2014 jälkeen hyökkäysten määrä on kiihtyvästi lisääntynyt. BDS-liike tähtää myös juutalaisten, israelilaisten ja Israel-myönteisten esiintyjien, tiedemiesten ja järjestöjen boikotointiin. Eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten yliopistojen kampuksilla juutalaiset opiskelijat ovat joutuneet eristämisen ja hyökkäysten kohteeksi ja juutalaisia tiedemiehiä on erotettu tiedejulkaisujen johtokunnista ja muista vastuutehtävistä. Monet holokaustin ja antisemitismin tutkijat ovat seuranneet huolestuneina BDS-liikkeen aiheuttaman juutalaisvastaisen rasismin lisääntymistä.

4. VALHEELLISET PERUSTEET BDS-liike perustelee tavoitteitaan yksipuolisella historiantulkinnalla ja väitteellä, että Israel on apartheid-valtio, mikä ei kestä tarkastelua. Kansainvälisen oikeuden säännökset, joihin BDS-liike vetoaa, eivät suurimmalta osin lainkaan sovellu Israelin ja palestiinalaisten tilanteeseen.

5. BOIKOTTILIIKKEEN KOHTUUTTOMAT TAVOITTEET BDS-liike ajaa Israelin täydellistä taloudellista, kulttuurista, koulutuksellista, sosiaalista, humanitaarista ja sotilaallista eristämistä välineenä Israelin pakottamiseksi kohtuuttomiin ehtoihin. Siirtokuntatuotteiden merkitseminen on vain ensimmäinen vaihe. BDS-liikkeen lopullisten tavoitteiden toteutuminen reaalimaailmassa merkitsisi Israelin muuttumista enemmistöltään arabivaltioksi, jossa juutalaiset olisivat etninen ja uskonnollinen vähemmistö.

4


AELIA EI TULISI BOIKOTOIDA 6. OSLON RAUHANPROSESSIN PERIAATTEET BDS-liikkeen tavoitteet ovat ristiriidassa Oslon rauhanprosessin kanssa. Oslon rauhanprosessin ensimmäisessä vaiheessa palestiinalaiset sitoutuivat luopumaan terrorista ja terroriin kiihottamisesta Israelin asteittaisia alueluovutuksia vastaan. Oslon sopimuksen mukaan kiistanalaisista aiheista kuten lopullisista rajoista, Jerusalemin asemasta ja pakolaisten paluuoikeudesta sovitaan vasta prosessin edettyä onnistuneesti viimeiseen vaiheeseen. BDS-liikkeen mukaan rajalinjojen pitää noudattaa vuoden 1948 aselepolinjoja, Jerusalem pitää jakaa ja kaikilla palestiinalaispakolaisilla ja heidän jälkeläisillään tulee olla oikeus muuttaa Israeliin. BDS-liikkeen mukaan voidaan hylätä neuvottelut Israelin kanssa ja rauhanprosessin ehdot, jotka palestiinalaisosapuoli hyväksyi Oslossa, ja sen sijaan pakottaa Israel suostumaan liikkeen tavoitteisiin taloudellisella ja kulttuurisella saarrolla.

7. PALESTIINALAINEN TERRORI BDS-liikkeen vaatimukset ovat yksipuolisia. Se painostaa Israelia, mutta sen vaatimuksiin ei kuulu, että palestiinalaisten pitäisi luopua juutalaisten ja Israelin vastaisesta terrorista ja vihakiihotuksesta. Israel on pieni valtio keskellä ääri-islamin kuohuttamaa Lähi-itää. Sen painostaminen alueluovutuksiin ilman toisen osapuolen luopumista ääriajattelusta osoittaa välinpitämättömyyttä sitä vaaraa kohtaan, johon Israel ja sen kansalaiset joutuisivat luovutusten toteutuessa.

8. ISRAEL, INNOVAATIOIDEN HUIPPUMAA Israel on tänä päivänä kasvuyritysten ja teknologisten innovaatioiden kehto. Israelissa on kehitetty monia taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä tukevia merkittäviä keksintöjä ja ratkaisuja, muiden muassa informaatioteknologiassa, lääketieteessä ja maataloudessa. Israelin johdonmukainen boikotoiminen vaatisi luopumista monista merkittävistä teknisistä ja luonnonvaroja säästävistä innovaatioista.

9. LÄHI-IDÄN TILANNE Lähi-idän muslimivaltioilla on suuri vaara ajautua Syyrian ja Irakin kaaokseen. ISIS yrittää jatkuvasti kasvattaa vaikutustaan alueen sunnimuslimivaltioissa ja myös palestiinalaisalueilla. Israelin naapurimaille Israelin sotilaallinen ja tiedustelutuki on tärkeä ISIS:n leviämistä estävä tekijä. Boikotoimalla Israelia myös länsimaat menettäisivät tärkeän tiedustelulähteen taistelussaan ääri-islamisteja ja terrorismia vastaan.

10. ISRAELIN HARJOITTAMA HUMANITAARINEN APU Israel on merkittävä humanitaarisen avun antaja. Israelilaisissa sairaaloissa hoidetaan parhaillaankin tuhansia palestiinalaisia, syyrialaisia ja muita ympäröivistä maista hoitoon saapuneita arabeja. Vaikka suurin osa sen avustustyöstä kohdistuu palestiinalaisiin, Israelilla on myös maailman tehokkain ja nopein humanitaarisen hätäavun yksikkö. Suurkatastrofitilanteissa Israel on usein ollut yksi ensimmäisistä paikalle saapuneista auttajista.

5


I ISRAELIN VASTAISEN BOIKOTTILIIKKEEN (BDS) TAUSTAA

I

sraelin vastainen boikottiliike (BDS eli Boycott, Divestments, Sanctions) sai alkunsa Durbanissa vuonna 2001 pidetyssä YK:n rasismin- ja muukalaisvihan vastaisessa konferenssissa. YK:n ihmisoikeuskomissaari Mary Robinsonin johtama konferenssi oli huomattavan Israel-vastainen.2 Tämä tuli ilmi jo kokousasiakirjojen luonnoksista ja johti Yhdysvaltojen ja Israelin jättäytymiseen kokouksen ulkopuolelle.3 Myös Mary Robinson tunnusti jälkeenpäin valmisteluasiakirjojen antisemiittisen sisällön ja oman epäonnistumisensa niiden korjaamisessa.4 Yksi syy valmisteluasiakirjojen saamaan muotoon oli se, ettei Israelia päästetty lainkaan osallistumaan Teheranissa järjestettyyn valmistelukokoukseen. Teheranissa kokousasiakirjoihin sisällytettiin lauselmia, joissa yksin Israel nostettiin esiin tuomittavana valtiona. Samaan aikaan Lähi-idän muut ongelmat – esimerkiksi antisemitismi arabimaiden ja palestiinalaisalueiden koulukirjoissa, ei-muslimien kohtelu alueen muslimimaissa, israelilaisiin suunnattu terrorismi, silloisen Taleban-hallinnon ihmisoikeusrikkomukset Afganistanissa, naisten asema islamilaisissa yhteiskunnissa – ohitettiin vaikenemalla.5 Teheranissa luotujen iskulauseiden mukaan sionismi on rasismia ja Israel on apartheid-valtio. Durbanissa iskulauseista kehittyi BDS-liike. YK:n virallisen kokouksen yhteydessä kokoontunut kansalaisjärjestöfoorumi muutti koko rasisminvastaisen konferenssin Israel- ja juutalaisvastaiseksi näytökseksi. Yhdysvaltain kongressin jäsen Tom Lantos kuvaili, kuinka Israel-vastaiset järjestöt järjestivät Durbanissa päivittäin Israel-vastaisia antisemiittisia mielenosoituksia. Niissä kannettiin Hitleriä ihailevia kylttejä ja myytiin ”Siionin vanhinten pöytäkirjaa”, pahamaineista antisemiittistä väärennöstä. Lisäksi arabilakimiesten unioni levitti groteskeja karikatyyrejä koukkunokkaisista juutalaisista keihästämässä palestiinalaislapsia.6 Tom Santos, joka oli itse kokenut

6

Kuva 1: Durbanissa vuonna 2001 pidetyssä YK:n 1. rasisminvastaisessa konferenssissa pidetyissä Israel-vastaisissa mielenosoituksissa kannettiin mm. tätä Hitler-kylttiä.”Mitä jos olisin voittanut? Hyvät puolet: Ei olisi Israelia eikä palestiinalaisten verenvuodatusta. Huonot puolet: En olisi sallinut uutta volkkarimallia. Lopun voit päätellä itse.” holokaustin, kuvaili Durbanin rasisminvastaisessa konferenssissa kokemaansa kauheimmaksi ja häpeämättömimmäksi juutalaisvihan ilmaukseksi sitten natsiajan.7 Kansalaisjärjestöfoorumi hyväksyi julkilausuman, jonka mukaan tarkoitus on aloittaa kansainvälinen ”Israelin rotusortoa” vastustava liike ja kohdistaa sen kampanjatoiminta YK:n elimien lisäksi erityisesti EU:n ja Yhdysvaltojen alueilla toimiviin yrityksiin ja kansa-


Kuva 2: Natsien juutalaisvainot alkoivat juutalaisen bisneksen boikotoinnilla, jota seurasi juutalaisten kulttuurinen eristäminen, juutalaisten tiedemiesten erottaminen ja kaikkien tasojen yhteistyön katkaisemisen saksalaisten ja juutalaisten välillä. Kylteissä lukee: ”Älä osta juutalaiselta, osta saksalaisista liikkeistä!” laisyhteiskuntiin. Kansalaisjärjestöfoorumin päätöslauselman kohta 424 kertoo avoimesti kampanjoinnin tavoitteen: Israelin eristäminen täydellisesti ja totaalisesti siihen kohdistetuin sanktioin ja kauppasaarroin ja kaiken yhteydenpidon katkaiseminen diplomaattisella, taloudellisella, sosiaalisella, koulutuksellisella, sotilaallisella ja humanitaarisen avun tasolla kaikkien maiden ja Israelin välillä.8 BDS-LIIKKEEN KAMPANJAN ETENEMINEN Durbanin konferenssi johti ensin palestiinalaisen akateemisen ja kulttuuriboikottijärjestön, PACBI:n syntyyn vuonna 2004.9 Sen tavoitteena on saada aikaan kansainvälinen kattava boikotti, jonka kohteena ovat kaikki israelilaiset akateemiset ja kulttuuri-instituutiot. Vuonna 2005 boikottiliike eteni kansainväliseen boikottikutsuun.10 BDS-liike on tullut yhä aktiivisemmaksi Euroopassa ja USA:ssa. Se järjestää tapahtumia yliopistokampuksilla ja lähestyy sanomallaan kirkkokuntia ja yrityksiä. Sen vanavedessä on noussut ennennäkemätön antisemitismin ja juutalaisvastaisten hyökkäysten aalto sekä Euroopassa että

USA:ssa.11 Vuonna 2014 nähtiin monien eurooppalaisten suurkaupunkien kaduilla jättimielenosoituksia, joissa huudettiin kuolemaa juutalaisille. Muun muassa Berliinissä huudettiin, että juutalaiset pitäisi kaasuttaa.12 Myös Suomessa mielenosoittajat kantoivat hakaristilipuilla varustettuja banderolleja. Suomen juutalaisyhteisö on joutunut investoimaan merkittävästi juutalaisten synagogien ja koulujen turvallisuuteen lisääntyneiden turvallisuusuhkien seurauksena. Israelin eristäminen ja poikkeuskohtelu tulevat näkyviin myös YK:n toiminnassa. YK:n ihmisoikeusneuvosto on perustamisestaan (2006) lähtien pitänyt vain yhtä maata pysyvällä käsittelylistallaan. Se on olemassaolonsa aikana tuominnut Israelin useammin kuin muut maailman maat yhteensä. Esimerkiksi vuonna 2007, jolloin Sudanissa kansanmurhan uhriksi joutui satoja tuhansia ihmisiä ja pakolaisten määrä nousi miljooniin, ihmisoikeusneuvosto tuomitsi Israelin 22 kertaa ja antoi Sudanille yhden huomautuksen.13 Kaikkiaan neuvosto on tuominnut Israelin 62 kertaa. Vertailun vuoksi voi todeta, että Syyria on tuomittu 15 kertaa, muut maailman maat yhteensä 55 kertaa.14

7


II BDS-LIIKKEEN TAVOITTEET JA NIIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA

B

DS-liikkeen tavoitteena on pakottaa Israel ”lakkauttamaan vuonna 1967 valloittamiensa alueiden laiton miehitys ja kolonisaatio, purkamaan Länsirannalle rakentamansa laiton muuri, tunnustamaan Israelin arabit täysivaltaisiksi ja tasa-arvoisiksi kansalaisiksi ja kunnioittamaan, suojelemaan ja edesauttamaan palestiinalaisten pakolaisten oikeutta palata koteihinsa ja omistamilleen maille.”15 Viime aikoina liikkeen piirissä on ruvettu näiden tavoitteiden sijasta vaatimaan yhden valtion ratkaisua Israelin ja palestiinalaisitsehallinnon alueille.

90 % Kuuden päivän sodassa saamistaan alueista. Viimeisimpänä Israel luovutti Gazan palestiinalaisille vuonna 2005. Oslossa vuonna 1993 aloitetun rauhanprosessin tarkoitus oli edetä asteittain rauhansopimukseen. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa palestiinalaiset sitoutuivat luopumaan terrorismista ja terroriin kiihottamisesta sekä Israelin tuhoamisesta tavoitteena; Israel sitoutui tätä vastaan asteittaisiin alueluovutuksiin.19 Kiistanalaiset kysymykset, kuten lopulliset rajat ja Jerusalemin asema sovittiin päätettäviksi vasta rauhanprosessin edettyä onnistuneesti viimeiseen vaiheeseen, pysyvän rauhan solmimiseen.

”LAITTOMAN MIEHITYKSEN LOPETTAMINEN”

Oslon sopimuksen vastaisesti palestiinalaishallinto on asettanut neuvotteluille jatkuvasti ennakkoehtoja. Se ei ole myöskään täyttänyt ensimmäisen vaiheen ehtoja ja luopunut Israelin vastaisesta terrorista ja terroriin kiihottamisesta. BDS-liikkeen näkemys, jonka mukaan Israelin tulisi ryhtyä alueluovutuksiin ilman neuvotteluja ja palestiinalaisosapuolen sitoutumista Oslon prosessin ehtojen täyttämiseen, on rauhanprosessin periaatteiden vastainen. Mikään kansainvälisesti ratifioitu sopimus ei velvoita Israelia näin vaarallisiin alueluovutuksiin.20

Kuuden päivän sodassa vuonna 1967 Israel puolustautui arabimaiden hyökkäystä vastaan. Sodan seurauksena Israel sai haltuunsa Jordanian laittomasti miehittämän Länsirannan, Syyrialle kuuluneen Golanin, Egyptin miehittämän Gazan ja koko Siinain niemimaan. Sodan päätyttyä YK:n turvallisuusneuvosto antoi päätöslauselman 242, jonka mukaan kaikilla alueen mailla pitää olla oikeus elää rauhassa turvallisten ja tunnustettujen rajojen sisällä. Päätöslauselmassa vaadittiin Israelia vetäytymään, mutta tietoisesti jätettiin määrittelemättä, mitkä sen valtaan tulleista alueista eivät kuulu sille.16 Tämä johtui siitä, että myös Israelilla on legitiimejä vaatimuksia alueiden suhteen. Israelin aluevaatimukset perustuvat kansainvälisesti ratifioituihin sopimuksiin, alueen historiaan ja nykyhetken turvallisuustilanteeseen.17 Kansainvälisen oikeuden kannalta on täsmällisempää puhua kiistellyistä alueista, ei miehitetyistä. Vaikka tilanteeseen sovellettaisiinkin miehitystä koskevaa kansainvälistä sääntelyä, ei kansainvälinen laki pidä puolustussodassa valtaan saatujen alueiden miehitystä laittomana eikä vaadi miehittäjää vetäytymään ilman rauhansopimusta vastapuolen kanssa.18 Israel on luovuttanut rauhansopimuksia vastaan yli

8

”LÄNSIRANNAN KOLONISAATION LOPETTAMINEN” BDS-liike vaatii Israelia lopettamaan Länsirannan ”kolonisaation”, mikä tosiasiassa tarkoittaa Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa asuvien juutalaisten pakkosiirtämistä edellä mainituilta alueita. Vaatimus juutalaisten pakkosiirtämisestä ja juutalaisista tyhjennetystä palestiinalaisvaltiosta on paitsi rasistinen myös historiallisesti epäoikeutettu. Juutalaiset eivät ole alueilla kolonialisteja, vierasmaalaisia siirtolaisia. Juutalaisasutusta on ollut Juudeassa, Samariassa, Itä-Jerusalemissa ja Jerusalemin Vanhassa kaupungissa jatkuvasti – ainoastaan Jordanian miehitys 1948-67 on muodostanut tähän poikkeuksen. Tällä hetkellä Länsirannan alueella asuvista juutalaisista noin kolmasosa on paluumuuttajia.


Kartta 1: Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa on 22 arabivaltiota, joissa islam on pääuskontona. Näiden valtioiden puristuksessa sinnittelee Israel; ainoa valtio maailmassa, jossa juutalaiset pystyvät toteuttamaan kansallista itsemääräämisoikeuttaan. ”LAITTOMAN MUURIN PURKAMINEN” BDS-liike vaatii Israelia purkamaan turva-aidan, jota se pitää laittomana ja osoituksena Israelin harjoittamasta rotuerottelusta. Turva-aita rakennettiin keskellä palestiinalaisten kansannousua, toista intifadaa (20002005). Intifadan aikana palestiinalaiset järjestöt, sekä Fatah että Hamas alajärjestöineen, tekivät yli 20 000 Israelin vastaista terrori-iskua tai iskun yritystä. Itsemurhaiskijöitä solutettiin israelilaisiin siviilikohteisiin nimen omaan Länsirannalta, josta on Israelin puolelle vain muutamien minuuttien kävelymatka.21 Turva-aita rakennettiin Länsirannan arabialueiden ja juutalaisasutuksen välille itsemurhaiskujen ja ampumavälikohtausten estämiseksi. Turva-aidan myötä terrori-iskujen määrän laski 90 prosenttia. Koska terroriin kiihottaminen ja vihakasvatus palestiinalaisalueilla ei ole loppunut, turva-aidan tarve on edelleen olemassa. Esimerkiksi lokakuussa 2015, tätä tekstiä kirjoitettaessa, kaksi israelilaista menetti henkensä Länsirannalta saapuneen terroristin puukotettua heidät Jerusalemissa. Turva-aidan kutsuminen laittomaksi perustuu YK:n alaisen Haagin kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ) päätökseen. Kyseinen päätös on kuitenkin kritiikille

altis. Toisen maailmansodan jälkeen hyvin toisenlaisia tilanteita varten laadittuja Haagin sopimuksia tulkitsemalla tuomioistuin tuli tulokseen, etteivät israelilaiset terrorin uhrit ole ”suojeltavaa väestöä” eivätkä näin ollen myöskään oikeutettuja todistamaan oikeuskäsittelyssä. Näin saatiin aikaiseksi tuomio, jossa palestiinalaisviljelijöiden oikeus vaivattomaan kulkuun pelloilleen on painavampi kuin israelilaisen siviilin oikeus elämään. ”ISRAELIN ARABIEN TÄYSIVALTAINEN KANSALAISUUS” Yksi BDS-liikkeen keskeisiä väitteitä on, että sionismi on rasismia ja että Israel juutalaisten kansallisena kotina sulkee pois muiden etnisten ja uskonnollisten ryhmien osallistumisen sen yhteiskuntaan. Tosiasiassa niin arabeilla kuten muillakin etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvilla Israelin kansalaisilla on samat kansalaisoikeudet ja -velvollisuudet kuin juutalaisilla. He osallistuvat Israelin yhteiskunnalliseen toimintaan, opiskelevat oppilaitoksissa ja äänestävät vaaleissa. He käyttävät terveyspalveluja, liikennevälineitä ja kauppoja samalla tavoin kuin kuka tahansa muu Israelin kansalainen. He voivat asettua ehdokkaaksi vaaleissa (Israelin parlamentissa Knessetissä on useita arabikansanedustajia), edustaa maataan

9


diplomaatteina sekä toimia Israelin korkeimman oikeuden tuomareina. Israelin arabien joukossa on monia kansainväliseen maineeseen yltäneitä tiedemiehiä, taiteilijoita ja kirjailijoita.22 BDS-liike pitää esimerkkinä eriarvoisesta kohtelusta israelilaista lakia (”Law of Return”, 1950), joka takaa juutalaista syntyperää oleville oikeuden muuttaa Israeliin ja saada valtion kansalaisuus. Vastaavat maahanmuuttoa ja kansalaisuuden saamista koskevat rajoitukset kuuluvat kuitenkin tavanomaiseen valtioiden suvereniteettinsa nojalla laatimaan sääntelyyn, josta Suomikaan ei tee poikkeusta.23 ”ISRAELIN PITÄÄ SUOJELLA JA EDESAUTTAA PALESTIINALAISTEN PAKOLAISTEN PALAAMISTA KOTEIHINSA JA OMISTAMILLEEN MAILLE” BDS-liike vaatii Israelia vastaanottamaan kaikki Israelin alueelta lähteneet arabipakolaiset ja näiden jälkeläiset, joita on tällä hetkellä jo useita miljoonia.24 Kun tähän yhdistetään edellä mainitut vaatimukset – kaikkien juutalaisasukkaiden pakkosiirto Länsirannalta ja turva-aidan purkaminen – seurauksena olisi Israelin turvallisuustilanteen täydellinen romahtaminen. Myös kansainvälisessä politiikassa turvallisuusuhan todellisuutta on entistä vaikeampi ohittaa presidentti Mahmoud Abbasin julistettua syyskuun 2015 lopussa YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa, etteivät palestiinalaishallinnon ja Israelin väliset sopimukset, mukaan lukien Oslon rauhanprosessi, enää sido palestiinalaisia.25 ”YHDEN VALTION MALLI” Osa BDS-liikkeen johtohahmoista nostaa tavoitteeksi luoda alueelle yksi demokraattinen, kaikille asukkailleen yhtäläiset oikeudet antava valtio. Tavoite kuulostaa yksinkertaiselta ja kannatettavalta, mutta sen todellisten seurausten ja vaikutusten arviointi reaalimaailmassa on hyvin tärkeää.

10

Kuvat 2 & 3: Pinta-alaltaan pieni Israel on uhattuna monesta suunnasta. Pohjoisessa Libanonin rajalla vaikuttaa Hizbollah; Iranin kanssa liittoutunut shiiaislamilainen äärijärjestö. Koilliskulman naapurivaltiossa Syyriassa valtaansa kasvattaa ISIS. Hamas, Fatah ja muut ääri-islamilaiset ryhmät uhkaavat Israelia palestiinalaisalueilta käsin. Etelässä sijaitsevalla Siinain niemimaalla taisteluvalmiudessa ovat ISIS ja Al-Qaida. Jordanian, Egyptin ja Saudi-Arabian stabiiliuden


Suurin osa palestiinalaisista kannattaa Israelin valtion tuhoamista ja korvaamista palestiinalaisvaltiolla.26 Tosiasiassa yhden valtion ratkaisu johtaisi nimenomaan tämänkaltaiseen lopputulokseen. Yhden valtion ratkaisun myötä juutalaiset olisivat uuden, pääosin islaminuskoisesta väestöstä koostuvan, arabivaltion etninen ja uskonnollinen vähemmistö. Jo nyt Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa on 22 pääuskonnoltaan islamilaista arabivaltiota. Näiden valtioiden juutalaisyhteisöt joutuivat viime vuosisadalla, sekä ennen että jälkeen Israelin itsenäistymisen, pogromien eli juutalaisvainojen kohteeksi, joiden seurauksena suurin osa juutalaisista joko pakeni tai joutui karkotetuksi.27 Vielä jäljellä olevat juutalaisyhteisöt elävät jatkuvassa vaarassa joutua valtaväestön antisemitismin kohteeksi. Koska osassa näistä maista oikeudenkäyttö perustuu shariaan, juutalaiset eivät ole lain edessä yhdenvertaisessa asemassa.28 Vuonna 2014 tehdyn mielipidemittauksen mukaan 93 %:lla palestiinalaisista on antisemitistisiä näkemyksiä.29 Palestiinalaisen psykologin Shafiq Massalhan vuonna 2001 tekemän tutkimuksen mukaan palestiinalaishallinnon alaisuudessa kasvaneista 6-11-vuotiaista lapsista yli 50 % toivoo aikuistuttuaan toteuttavansa israelilaisiin kohdistuvan itsemurhaiskun.30 Karttapohja: Eric Caba

kannalta on tärkeää, ettei ISIS pääse levittäytymään palestiinalaisalueille.

Israel on maailman ainoa valtio, jossa juutalaiset voivat toteuttaa kansallista itsemääräämisoikeuttaan. Ottaen huomioon kaikkialla maailmassa lisääntyvän antisemitismin, on vaikeaa löytää oikeudenmukaisia perusteita, miksi Israel pitäisi pakottaa tällaiseen Israelin juutalaisväestön oikeudet ja turvallisuuden vaarantavaan ja tehdyt sopimukset rikkovaan ratkaisumalliin.

Länsiranta (Juudea ja Samaria) on ylänköä, josta käsin hallitaan strategisesti Tel Avivin ja Haifan välistä matalaa rannikkokaistaa. Kaistale on 40 km pitkä ja 13-20 km leveä. Sillä sijaitsee pääosa Israelin tuotantolaitoksista ja sen ainoa kansainvälinen lentokenttä. Israelin väestöstä 70 % asuu kyseisellä rannikkokaistalla.

11


III BOIKOTTILIIKE JA RAUHAN EDISTÄMINEN ISRAELILAISTEN JA PALESTIINALAISTEN VÄLILLÄ

B

DS-liike esittää toimivansa solidaarisuuden, ihmisoikeuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi. Israelin näkökulmasta tavoitteiden toteutuminen johtaisi kuitenkin eristämiseen, taloudelliseen ahdinkoon ja juutalaisten ja palestiinalaisten rauhanomaisen yhteistyön estymiseen. BDS-liike on onnistunut estämään muun muassa palestiinalaisen Al-Quds yliopiston ja Tel Avivin yliopiston välisten yhteistyöprojektien toteutumisen ja muita tärkeitä palestiinalaisten ja israelilaisten välistä rauhaa ja yhteisymmärrystä rakentavia projekteja.31 Länsirannalla sijaitsevien juutalaiskylien yritykset työllistävät huomattavan määrän palestiinalaisia ja tuovat hyvinvointia alueelle. Arkipäivän yhteistyö juutalaisten ja palestiinalaisten välillä on elintärkeää, koska nuo kansat joka tapauksessa jakavat pienen ja tiukasti toinen toiseensa limittyvän maa-alueen myös tulevaisuudessa. Rauhan ja rinnakkainelon rakentaminen vaatii laajaa yhteiskuntien ja kansalaistason yhteistyötä. Alueella toimivien yritysten kuristaminen ei edistä rauhaa. On myös huomattava, että taloudellinen kurjistuminen koskettaa ensimmäisenä palestiinalaisia työntekijöitä, joista mo-

12

net ovat jyrkästi boikottiliikettä vastaan.32, 33 Boikottiliikkeen painostuksen seurauksena useat yritykset ovat joutuneet tekemään merkittäviä muutoksia aikaisemmin hyvin sujuneeseen yhteistoimintaan. Monet boikottiliikkeeseen mukaan lähteneet länsimaiset tahot eivät ole selvillä liikkeen tuhoisista ruohonjuuritason vaikutuksista, jotka näkyvät nimen omaan autettaviksi tarkoitettujen ihmisten elämässä. Mikäli palestiinalaisalueilla olevia yrityksiä ja muita toimijoita boikotoidaan sijainnin vuoksi, israelilaiset yritykset siirtävät tuotantonsa muualle, minkä seurauksena palestiinalaisten olot kurjistuvat ja tärkeä rauhanomainen yhteistoiminta päättyy. Monet merkittävät poliitikot (esimerkiksi Hillary Clinton) ja kulttuurihenkilöt ovat ottaneet kantaa boikottiliikettä vastaan.34 Harvardin yliopiston rehtori Lawrence Summers viittasi tammikuussa 2015 pitämässään puheessa akateemiseen vapauteen: ”Amerikan akateemista yhteisöä ollaan vetämässä täysin poikkeuksellisesti mukaan maailman ainoan juutalaisvaltion vainoamiseen synneistä, jotka ovat pieniä verrattuna monien muiden maiden rikoksiin.”35


IV SODASTREAM JA AHAVA

B

DS-liike ajaa tällä hetkellä Suomessa erityisesti kahden yrityksen, SodaStreamin ja Ahavan boikottia.36 Syynä tähän on se, että molemmilla yrityksillä on tuotantolaitoksia Länsirannalla. BDS-liikkeen väitteiden mukaan näissä hyväksikäytetään palestiinalaista työvoimaa.37

toinen, mikäli se aktiivisesti rohkaisisi ihmisiä muuttamaan siirtokuntiin. Joidenkin kansainvälisten lakiasiantuntijoiden mukaan tämänkaltaiset tehtaat - ja juutalaisten yhteisöjen läsnäolo yleensäkin - eivät ole lainkaan laittomia siitä syystä, että Neljättä Geneven Sopimusta ei voida soveltaa Juudean ja Samarian tilanteeseen.”

SodaStream on työllistänyt Mishor Adumimin tehtaalla (n. 10 km Jerusalemista itään) 1 300 henkilöä, joista 350 on Israelin juutalaista, 450 Israelin arabia ja 500 Palestiinan itsehallinnon alaisuudessa elävää arabia. SodaStream on maksanut samanlaista palkkaa samaa työtä tekeville ja alin palkkaus on noudattanut Israelin minimipalkkaa. Sen lisäksi SodaStream on työnantajana tarjonnut aamiaisen, lounaan ja työmatkat. Arabeilla on myös mahdollisuus edetä vastuuasemiin. Yksi heistä on Muhammed Barhum, SodaStreamin tuotantopäällikkö ja 400 hengen esimies.38 Monet palestiinalaiset pitävät SodaStreamille työhön päässeitä onnekkaina.39 Erityisesti SodaStreamin työntekijät pitävät BDS-liikkeen toimintaa vahingollisena sekä itselleen että rauhanomaisen rinnakkainelämisen rakentamiselle. SodaStream on ilmoittanut sulkevansa Mishor Adumimin tehtaan vuoteen 2016 mennessä ja siirtävänsä tuotantolaitoksen Israelin sisäosiin.40 SodaStream päätti siirtää Mishor Adumimin tehtaan vuoden 2015 aikana Israelin sisäosiin. Syyskuussa 2015 SodaStream ilmoitti tarjoavansa asunnon ja töitä uudessa tehtaassaan 1 000 Syyrian pakolaiselle. 41 Toinen BDS-liikkeen tähtäimeen joutunut israelilaisyhtiö on Kuolleenmeren kosmetiikkatuotteita valmistava Ahava. Englannin korkein oikeus antoi Ahavaa koskien boikottiliikkeen tuomitsevan päätöksen. Englannin korkein oikeus päätyi Ahava-oikeudenkäynnissä seuraavanlaiseen tuomioon41: ”Tehdas ei rikkonut Neljättä Geneven Sopimusta vain sen vuoksi, että se sijaitsi siirtokunta-alueella. Tilanne olisi

Kuva 3: Palestiinalaisnainen pakkaamassa SodaStreamin käyttöohjeita tehtaalla. Arise ICEJ

13


V ISRAEL JA APARTHEID Muistumia elämästäni apartheid-ajan Etelä-Afrikassa ”Olen musta eteläafrikkalainen ja kokenut sekä apartheidin että demokratian maassamme. Apartheid oli julma, epähumaani ja moraaliton sortojärjestelmä, jonka perintö vaikuttaa vielä kahden vuosikymmen jälkeenkin. Jotta olisi ymmärrettävämpää, mitä meidän täytyi kestää apartheidin aikana, kertaan muutamia lainsäädännöllisiä toimia, joilla apartheid luotiin ja ylläpidettiin: 42 • Seka-avioliittojen kielto vuonna 1949. Laki oli ensimmäisiä, joilla apartheidia ruvettiin pystyttämään Kansallispuolueen noustua valtaan 1948. Muistan itse, kuinka valkoisen naisen kanssa kulkeminen kadulla sai aikaan halventavia kommentteja. • Väestön rekisteröintilaki vuodelta 1950 vaati ihmisiä rekisteröitymään rodun mukaan. Tämä mahdollisti heidän erilaisen kohtelunsa valtion taholta. Aina ei ollut kuitenkaan helppo toteuttaa tätä lakia. Sitä varten Etelä-Afrikan poliisi kehitti “kynätestin”: Jos kynä meni henkilön tukasta läpi ja putosi, hänet luokiteltiin valkoiseksi, jos se jäi kiinni hiuksiin, värilliseksi. Monien tuttavieni perheissä lapset saivat eri luokituksia tämän perusteella. • Erillisten asuinaluiden luominen vuonna 1950. Monet värilliset siirrettiin väkivalloin kaupungeista niiden reunoille, ja mustat erikseen heille luotuihin kyliin. Vain valkoiset saivat tämän jälkeen omistaa ja vuokrata maata. • Seksuaalisten suhteiden kieltäminen eri rotuihin kuuluvien kesken vuonna 1951 (kumottiin vasta 1985). • Mustien äänestyskielto vuodelta 1951 (kumottiin vasta 1994). • Mustien reservaattien luominen vuonna 1959. Tällä saatiin valtaosa Etelä-Afrikkaa pelkästään valkoisten omistukseen. Mustien oikeudet omistaa, ostaa tai vuokrata maata reservaattien ulkopuolella kumottiin. • Koulutuslaki vuodelta 1953 kumosi brittien luoman koulutussysteemin, joka salli kunnollisen koulutuksen mustille. Se korvattiin systeemillä, jonka tarkoitus oli kouluttaa mustia vain ruumiillisen työn tekijöiksi. Mustilta kiellettiin pääsy valkoisten opistoihin ja yliopistoihin. Tasokasta koulutusta tarjonneilta lähetystyöntekijöiden perustamilta opistoilta evättiin rahoitus. • Erillisten palveluiden laki vuodelta 1953 erotteli kaikki julkiset tilat kuten kirjastot, postit, bussit, junat, puistot ja jopa hautausmaat ja vessat erikseen valkoisille ja mustille. Ainoastaan julkiset tiet rajattiin lain ulkopuolelle. Käytännössä kaikki parhaimmat palvelut oli varattu valkoisille. Tätä taustaa vasten kasvoin veljeni kanssa pienessä eDikenin (Alice) kaupungissa Eastern Cape -provinssissa. Kävimme läheisessä koulussa, joka tarjosi vain nöyryyttävää mustille tarkoitettua koulutusta. Kaupungilla oli kylläkin pitkä koulu-

14


Kuva 4: Apartheid-ajan Etelä-Afrikassa tietyt alueet oli varattu vain valkoisten käyttöön. Guinnog

tuksellinen historia, koska lähetystyöntekijät olivat perustaneet sinne useita kouluja, kuten Lovedale College ja Fort Haren afrikkalaisille tarkoitettu yliopisto. Isäni oli ylpeä mies, joka muistutti meitä jatkuvasti, että koulutus on avain kunnolliseen tulevaisuuteen. Tämän ajatelunsa innoittamana hän haki meille paikkaa aiemmin vain valkoisille tarkoitusta St. Georgen oppikoulusta Cape Townista vuonna 1980. Koulu oli Etelä-Afrikan vanhin yksityiskoulu (perustettu 1848), mutta siellä ei ollut opiskellut yhtään mustaa afrikkalaista siihen mennessä. Meidät hyväksyttiin kouluun, ja niin jätin taakseni mustille tarkoitetun reservaattialueen viattomana ja naiivina 11-vuotiaana kohdatakseni kasvoista kasvoihin apartheidin hirveyden päivittäisessä elämässäni. Noina kouluvuosinani Cape Townissa 1980-luvulla tulin täysin tuntemaan apartheidin myrkyn. Kotini oli yli 1 000 km päässä, olin siis sisäoppilas ja pääsin kotiin vain lukukausien loputtua. Opin nopeasti, että valkoiset lapset uskoivat mustien haisevan. He olivat kiinnostuneita mustasta ihostani ja hiusteni rakenteesta, koska useimmat heistä olivat nähneet mustia vain palvelusväessä. Osa koulutovereistani oli yllättyneitä, että osasin puhua englantia. En voinut matkustaa samoissa junavaunuissa koulutoverieni kanssa. En voinut käydä heidän kanssaan elokuvissa. Koulun juhlat olivat painajaisia, koska rinnakkaisissa tyttökouluissa oli vain valkoisia tyt-

15


töjä. Koulun peleissä jouduin kuulemaan halventavia nimityksiä sekä vastapuolen pelaajilta että heidän katsomossa istuvilta vanhemmiltaan. Muutama tapaus tulee mieleeni noilta kouluvuosilta. Kerran vuonna 1981 koulumme oppilaat vietiin vaellusretkelle vuorelle. Olin innokaasti mukana kavereitteni kanssa. Juuri ennen vuorelle saapumista pysähdyimme huoltoasemalle, jotta pääsimme vessaan. Huoltoaseman hoitaja tuli luokseni ja sanoi, että koska olin musta, en saa käyttää huoltoaseman vessoja, vaan minun pitää tehdä tarpeeni viereisissä pensaikoissa. Kerran ystäväni kutsui minut pääsiäislomalla vanhempiensa luo. Matkustimme ensin junalla muutaman tunnin, mutta emme saaneet istua samasssa vaunussa. Saavuimme määräasemalle puolenyön aikaan pitkäperjantaina. Asemalta meidän piti jatkaa bussilla, mutta minun ei annettu nousta samaan bussiin ystäväni kanssa, ystäväni protesteista huolimatta. Kaikki muut matkustajat nousivat tuohon “vain valkoisille” tarkoitettuun linja-autoon, mutta minut jätettiin yksin asemalle. Mitkään sanat eivät riitä kertomaan sitä pelkoa ja torjutuksi tulemisen tunnetta, jota tunsin seisoessani yksin yöllä vieraalla asemalla odottamassa “vain mustille” tarkoitettua bussia. Yliopistoaikanani erottelu jatkui. Minun täytyi hylätä kaikki haaveeni kilpaurheilusta. Tuona aikana näin apartheidin todella rajun puolen opiskelijamielenosoituksissa, jotka Etelä-Afrikan poliisi aina murskasi säälimättä. Ystäviäni pidettiin kuukausia pidätettyinä ilman oikeudenkäyntejä, kuulustelumenetelmät olivat brutaaleja ja raakoja. Apartheid-koneisto tuntui vain tehostuvan huippuunsa 1980- ja 1990-luvuilla aivan kuin sen kannattajat olisivat häviön tiedostaessaan halunneet loppuun asti tuottaa mahdollisimman suurta vahinkoa.” ISRAEL JA VALHEELLINEN APARTHEID-SYYTÖS ”Ne, jotka löytävät kokemuksistani apartheidista samankaltaisuuksia nyky-Israeliin, ovat joko todella naiiveja ja harhaanjohdettuja tai yksikertaisesti tahallisen epärehellisiä, jolloin täytyy kyseenalaistaa heidän motiivinsa. Israelin valtion vastustaminen ei ole mitään uutta. Kuitenkin vasta viimeisen 15 vuoden aikana Israel-vastaiset lobbausryhmät ovat muuttaneet taktiikkaansa ja rakentaneet kampanjansa sen väitteen ympärille, että Israel olisi apartheid-valtio. Tämä skandaalimainen valhe on erityisesti BDS-liikkeen iskulause. Kyseessä on laskelmoitu strategia, jolla vedotaan arabien ja Israelin välisestä konfliktista tietämättömien ihmisten tunteisiin.43 Israeliin kohdistuville apartheid-syytöksille vaaditaan harvoin käytännössä mitään todisteita väitteensä tueksi.44 On shokeeraavaa, että tässä tapauksessa väitteen esittäjä saa heittää epäilyn varjon samalla kun syytetyksi joutunut ei voi puolustautua näitä perusteettomia ja loukkaavia syytteitä vastaan. Tämä ei ole oikeudenmukaista, mutta BDS-liike tietää, ettei heidän tarvitse alistaa syytöksiään tutkittavaksi oikeussalissa, vaan ihmisjoukkojen tunteiden areenalla, jossa tehokkain propagandakoneisto määrää totuuden. BDS-liike väittää olevansa kiinnostunut ihmisoikeuksista ja oikeudenmukaisuudesta. On siis aiheellista tutkia, miten se on ollut huolestunut näiden toteutumisesta ympäri maailman. Tähän mennessä BDS-liike ei ole sanonut mitään sitä vastaan, että Syyriassa tapetaan kristittyjä ja muslimeja. Syyrian uhriluku nousee jo lähes

16


200 000 henkeen. Afrikan mantereella Boko Haram terrorisoi Nigerian yhteisöjä, ja kuolonuhrien luku on ylittänyt 10 000 tänä vuonna. Tämä ei ole kirvoittanut BDS-liikkeeltä yhtään tuomiota. Ei myöskään niiden sudanilaisten ja eritrealaisten kohtalo, jotka joutuvat pakenemaan kotimaistaan ja jotka pakomatkallaan Siinailla joutuvat barbaarisen kohtelun uhreiksi. Heitä orjuutetaan, raiskataan, kidnapataan. Vasta kun nämä samat ihmiset pääsevät ihmeen kaupalla turvaan Israeliin, BDS-liike aktivoituu valittamaan heidän hyvinvoinnistaan. Surullinen tosiasia on, että suurin osa eteläafrikkalaisista on aivan yhtä tietämättömiä Israelin todellisesta tilanteesta kuin suurin osa ihmisistä yleensäkin. BDS-liike käyttää tätä tietämättömyyttä hyväkseen levittäessään emotionaalisia syytöksiä, joilla ei ole todellisuuspohjaa ja jotka ovat irrotettuja kontekstista. Tällä tavalla se on houkutellut mustat eteläafrikkalaiset elämään uudestaan apartheid-kokemuksensa ja vetämään sen valheellisen johtopäätöksen, että tällä kertaa apartheidin uhreina ovat palestiinalaiset. Mustana eteläafrikkalaisena, joka syntyi apartheidin keskelle ja eli läpi rotusortojärjestelmän julmuudet, olen syvästi loukkaantunut tästä vertailusta. Apartheid läpäisi koko elämämme, tuomitsi meidät kakkosluokan kansalaisiksi, joilla oli alhainen älykkyys ja jotka oli ennaltamäärätty alistettuun asemaan. Matkoillani maailmalla olen kokenut rasismia monissa demokraattisten maiden pääkaupungeissa kuten Washingtonissa, Lontoossa ja Pariisissa. Ainoastaan Israelissa olen kokenut sitä täydellistä vapautta, jossa ihonvärini tai uskontoni ei ole määrännyt sitä, kuinka ympärillä olevat suhtautuvat minuun. Israel ei ole apartheid-valtio eikä muistuta missään sitä institutionalisoitunutta rotusortoa, jota koin Etelä-Arikassa. Afrikkalaisena kykenen paremminkin samaistumaan juutalaiseen kansaan heidän kaivatessaan esi-isiensä kotimaata. Sellaisten termien kuin ”sorto”, ”siirtokunta”, ”kolonialismi” käyttö Israelista puhuessa on historian vääristämistä. Jokaisen meidän velvollisuus on perehtyä totuuteen ja puhua sitä ilman pelkoa tai mielistelyä. Olen itse jo monta vuotta luennoinut ja opettanut opettanut erilaisille tahoille täsmällistä kuvaa Israelista ja sen tilanteesta. Olen luottavainen, että lopussa totuus tulee kestämään ja että sitä etsivät ihmiset tulevat tekemään oikein ja puhumaan totuutta selvemmin ja kuuluvammin kuin ennen, vaikka se saattaisi olla aika ajoin poliittisesti epäkorrektia. Martin Luther King Jr on sanonut: ”Moraalisen universumin kaari on pitkä, mutta se taipuu kohti oikeudenmukaisuutta.” Tämä inspiroi näkemään, että ajan kuluessa oikeus tulee voittamaan myös Israelin ja juutalaisen kansan kohdalla.” Luba Mayekiso Kapkaupunki, Etelä-Afrikka

17


VI IHMISOIKEUDET LÄHI-IDÄSSÄ

I

srael on toistuvasti joutunut ihmisoikeusjärjestöjen kritiikin kohteeksi. Kritiikki kuitenkin jättää huomioimatta kontekstin, jossa väitetyt teot ovat tapahtuneet, samoin kuin Lähi-idän laajemman ihmisoikeustilanteen. Myös BDS-liike syyttää Israelia vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ja esimerkiksi vertaa siirtokuntarakentamista sotarikokseen. Israeliin kohdistettujen syytösten tarkempi tarkastelu paljastaa syytösten toistuvasti perustuvan vääristellylle tai vähintäänkin harhaanjohtavalle tiedolle. Israel on todellisuudessa Lähi-idän ainoa valtio, jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja jossa ne turvataan kaikille asukkaille. VÄHEMMISTÖT ISRAELISSA Israelissa asuu noin 8 miljoonaa ihmistä, joista noin 2 miljoonaa on arabeja. Lisäksi Israelissa on pienempiä vähemmistöjä, kuten druuseja tai kristittyjä. Israel on asukaslukuunsa nähden maailman eniten maahanmuuttajia vastaanottava maa. Kaikilla sen kansalaisilla on yhtäläiset ihmisoikeudet. Lähi-idän ainoassa ei-muslimimaassa, Israelissa, on voimassa länsimainen demokratia ja oikeusjärjestys. Israelissa on toimiva oikeuslaitos, johon kuka tahansa voi vedota kokiessaan oikeuksiensa tulleen loukatuksi. Sukupuolten välinen tasa-arvo on maailman huippuluokkaa, ja naisilla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin miehillä niin armeijan palveluksessa kuin siviili- ja julkishallinnon tehtävissä. Kansainvälisten ja paikallisten ihmisoikeusjärjestöjen sekä lehdistön on mahdollista ja helppoa toimia Israelissa, jossa niillä on täysi vapaus tehdä työtään kenenkään sitä estämättä. Viimeisimpien sotien aikana Israel on osoittanut suurempaa humaaniutta kuin mikään muu valtio vihollistaan kohtaan. Huolimatta siitä, että Israel on ryhtynyt sotilaallisiin toimiin Hamasin aloittamien hyökkäysten seurauksena, se on varoittanut siviilejä puhelinsoitoin, lentolehtisin ja varoituslaukauksin ennen kohteisiin iskemistä, hoitanut sitä vastaan hyökänneen

18

osapuolen haavoittuneita sairaaloissaan ja antanut humanitaarista apua. Tätä voidaan pitää sotilaallisessa konfliktissa poikkeuksellisena valmiutena. 45 IHMISOIKEUDET ARABIMAISSA Israelin naapurimaissa oikeudenkäyttö perustuu kokonaan tai osittain islamilaisen lain, sharian, säännöksille. Koraaniin sekä sunnaan, profeetta Muhammedin elinaikanaan antamaan esimerkkiin, perustuvan sharian soveltamisala vaihtelee valtiosta toiseen. Tyypillisesti sitä sovelletaan ainakin perheoikeudellisiin kysymyksiin, mutta osassa valtioita shariaa noudatetaan kaikessa lainkäytössä rikosoikeuskysymyksiä myöten. Sharia ei ole demokraattisen oikeuskäsityksen mukainen järjestelmä. Se rikkookin monissa kohdin esimerkiksi YK:n ihmisoikeusjulistusta.46 Suurimmassa osassa Israelia ympäröivistä arabimaista ei ole uskonnon-, mielipiteen- ja lehdistönvapautta. Niissäkin valtioissa, joissa edellä mainitut vapaudet ovat nimellisesti olemassa, niiden todellinen käyttöala voi olla valtion sensuurista johtuen hyvinkin rajoitettu. Esimerkiksi Egyptissä ei ole tällä hetkellä oikeutta kokoontua vapaasti julkisiin mielenilmauksiin.47 Jordaniassa on pidätetty useita henkilöitä heidän kritisoituaan maan päättäjiä.48 Syyriassa on viimeisten vuosien aikana tapettu tuhansia kristittyjä sekä muihin vähemmistöihin kuuluvia. Libanonissa naisten on avioerotilanteessa lähes mahdotonta saada lasten huoltajuutta ja useimmiten he jäävät vaille minkäänlaista taloudellista turvaa miehen otettua avioeron.49 Saudi-Arabiassa naisilla ei esimerkiksi ole oikeutta ajaa autoa. Äänioikeuden he saivat ensimmäisen kerran vuoden 2015 paikallisvaaleissa. IHMISOIKEUDET PALESTIINALAISALUEILLA Länsirannalla ja Gazassa elävien palestiinalaisten oikeuksia loukataan jatkuvasti palestiinalaisten omien johtajien toimesta. Palestiinalaisalueilla mielipiteen


Kuva 5: Punaisen puolikuun ambulanssi toi gazalaisnaisen hoidettavaksi israelilaiseen kenttäsairaalaan kesän 2014 konfliktin yhteydessä. Myös lukuisia palestiinalaislapsia hoidettiin israelilaissairaaloissa konfliktin aikana. IDF

vapaus on rajoitettua, ihmisiä vainotaan ja sorretaan uskonnon perusteella, naisten asema on heikko ja viranomaisia arvostelevat toisinajattelijat ovat vaarassa joutua vangituiksi ja kidutetuiksi.50 Tästä huolimatta palestiinalaisjohto saa suojelua monilta kansainvälisiltä toimijoilta, esimerkiksi YK:lta, EU:lta ja kansainvälisiltä kansalaisjärjestöiltä. Käytännössä tämä on johtanyt tilanteeseen, jossa vakaviinkin oikeudenloukkauksiin on hyvin hankala puuttua. Oslon rauhanprosessin jälkeen palestiinalaishallinto on saanut miljardeja euroja Länsirannan ja Gazan rakentamiseen, koulujen ja sairaaloiden perustamiseen ja alueen infrastruktuurin kehittämiseen. EU ja Yhdysvallat ovat osoittaneet viimeisten 20 vuodan aikana palestiinalaisalueiden kehittämiseen 25 kertaa enemmän varoja kuin mitä koko Euroopan jälleenrakennukseen kohdennettiin toisen maailmansodan jälkeisenä Marshall-apuna. Selvityksissä on todettu, että huomattava osa rahoista on mennyt aseisiin, terroristien palkkoihin ja maan johtajien omille pankkitileille.51 Elinolosuhteet palestiinalaisalueilla eivät ole suurista ulkomaisista avustuksista huolimatta parantuneet, vaan tavallinen kansa elää köyhyydessä, alkeellisen infrastruktuurin ja ulkopuolisen avun varassa. Valvontamekanismia kansainvälisten rahojen käyttöön ei ole olemassa.

Vaara joutua vangituksi ja kidutetuksi hillitsee palestiinalaishallinnon valvonnassa toimivien lehdistön edustajien halukkuutta julkaista viranomaisia arvostelevaa tietoa. Vuoden 2014 Gazan sodan jälkeen monet ulkomaiset toimittaja julkaisivat raportteja siitä, miten raketteja sodan aikana ammuttiin sairaalan edustalta ja kuinka aseita piiloteltiin kouluissa.52 Toimittajien mukaan Hamas oli uhkailemalla estänyt heitä raportoimasta mitään sille vahingollista tietoa sodan aikana.53 LASTEN OIKEUDET YK:n lapsen oikeuksien sopimus luo sopimusvaltioille velvoitteen ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin sen estämiseksi, etteivät alle 15-vuotiaan lapset ja nuoret osallistu asellisiin selkkauksiin liittyviin vihollisuuksiin. Huolimatta siitä, että palestiinalaishallinto on ratifioinut sopimuksen, satoja palestiinalaisalueiden lapsia on käytetty sotilaina ja ihmiskilpinä sekä työvoimana terroristitunneleiden rakentamisessa. Hamasin lähteiden mukaan jopa 160 lasta kuoli vuoden 2014 Gazan sodassa käytettyjen tunneleiden rakennustöissä.54 Sen sijaan, että lapsista pyrittäisiin kasvattamaan rauhaa rakentava sukupolvi, opetetaan heitä päiväkoti-iästä asti juutalaisvihaan.55

19


VI ISRAEL – INNOVAATIOIDEN JA HUMANITAARISEN AVUN HUIPPUMAA

V

aikka Israel on pieni valtio, se on yksi koulutuksen ja innovaatioiden kärkimaista. Vuoden 2014 Global Cleantech Innovation -indeksissä Israel listattiin maailman johtavaksi puhtaan, luontoa säästävän teknologian kehittäjäksi.56 (Mainittakoon, että Suomi oli samassa listauksessa toisena.) Israelilla on myös enemmän Nasdaq-listattuja yrityksiä kuin Euroopalla yhteensä. Microsoftin perustaja Bill Gates sanoi vieraillessaan Israelissa vuonna 2005, että ”Israel on yksi keskeisimmistä toimijoista korkean teknologian alalla” ja ”Israelilla on suurempi keskittymä lahjakasta korkean teknologian työvoimaa kuin millään muulla maalla – se on melkein kuin Silicon Valley.”57 Lähes puolet maailman keskeisimmistä yrityksistä, esimerkiksi Google, on ostanut israelilaisia start-up yrityksiä tai avannut Israeliin tutkimus-ja kehitysyksikön. Informaatioteknologian alueella Israelin panos on ollut valtava. Israelissa on kehitetty mm. Intel Pentium ja Celeron -prosessointisirut, ja kaikki Microsoftin käyttöjärjestelmät ovat vahvasti sidoksissa israelaiseen tuotekehittelyyn ja tutkimukseen. Matkapuhelinteknologia kehitettiin alun perin Israelissa, samoin algoritmi, jota tarvitaan sähköpostien lähettämiseen. Myös teksti- ja ääniviestien lähettämiseen tarvittavat tärkeimmät innovaatiot ovat israelilaisia. Kestävän maatalouden innovaatioissa Israel on maailman kärkimaa. Se myös vie luonnonvaroja säästävää tietotaitoa kehitysprojektein moniin Afrikan maihin ja Aasian maihin.58 Kuivuuden ja suolapitoisuuden ehkäisemiseksi Israelissa on kehitetty menetelmiä, jotka merkittävällä tavalla auttavat ilmastonmuutoksesta kärsiviä maita. Projekteja rahoittaa MASHAV, Israelin ulkoasiainministeriön kansainvälisen kehitysyhteistyön osasto. Myös palestiinalaiset viljelijät ovat saa-

20

neet koulutusta näissä projekteissa.59 EU:lla ja Israelilla on vuosien ajan ollut lääketeknologista yhteistyötä. Israel on johtava syövän, AIDS:n, MS-taudin, Parkinsonin taudin ja monien muiden vakavien sairauksien vastaisten hoitojen ja lääkityksen kehittäjä. On mahdotonta kieltää Israelin merkitystä talouden, tieteen ja kulttuurin kehitykselle. Näin ollen olisi vailla perusteita katkaista Israelin kanssa tehty, jo vuosikymmeniä kestänyt menestyksellinen yhteistyö. ISRAELIN ANTAMA HUMANITAARINEN APU Israel on lähettänyt kriisitilanteissa humanitaarista apua yli 140 valtioon – myös maihin, jotka ovat kieltäytyneet tunnustamasta Israelia tai solmimasta sen kanssa diplomaattisuhteita.60 Israelin tarjoamalla hätäavulla on ollut suuri merkitys muun muassa Haitia ja Nepalia koetelleiden maanjäristysten jälkeen. Israel lähetti Nepaliin maailman suurimman hätäaputiimin, ja sen ainutlaatuinen kenttäsairaala leikkaussaleineen sai maailmanlaajuista huomiota.61 Save a Child’s Heart -ohjelmassa israelilaiset lääkärit tekevät ilmaiseksi sydänsairauksista kärsiville lapsille hengenpelastavia leikkauksia.62 Ohjelmassa on hoidettu tähän mennessä 3 500 lasta, joista noin puolet on palestiinalaisia, jordanialaisia ja irakilaisia. Ohjelmassa israelilaiset lääkärit myös kouluttavat ilmaiseksi palestiinalaisalueilta ja kehitysmaista tulevaa hoitohenkilökuntaa. Palestiinalaiset saavat myös muuta sairaalahoitoa Israelissa. Vuonna 2012 Israelin sairaaloissa hoidettiin 219 646 palestiinalaispotilasta, joiden joukossa oli 21 270 lasta. Sopimusten mukaan palestiinalaishallinnon tulisi maksaa hoidoista, mutta käytännössä tämä toteutuu vain harvoin.63


LIITE I: ICAHD-JÄRJESTÖN ”SIIRTOKUNTAYHTIÖT SODASTREAM JA AHAVA” (JOHANNES HAUTAVIITA JA BRUNO JÄNTTI) RAPORTIN SISÄLTÄMÄ VIRHEELLINEN INFORMAATIO

ICAHD – järjestön Israelin vastaista boikottia promotoiva raportti sisältää suuria asiavirheitä. Seuraavassa käsittelemme joitakin niistä: 1. RAPORTISSA VÄITETÄÄN, ETTÄ ISRAEL OLISI SYNTYNYT, KOSKA ”HYVITYKSENÄ KARMAISEVASTA HOLOKAUSTISTA YK HALUSI LUODA JUUTALAISILLE OMAN VALTION” JA ETTÄ SE OLISI PERUSTETTU ”BRITANNIAN SIIRTOMAAHAN PALESTIINAAN”.64 Palestiinan alue ei ole ollut koskaan Britannian siirtomaata. Ensimmäiseen maailmansotaan asti Lähi-itä oli vuosisatojen ajan Turkin imperiumin alusmaata. Etelä-Syyriaksi kutsutulla alueella – nyky-Israel, Jordania ja palestiinalaisalueet - asui sekä juutalaisia, arabeja että kristittyjä. Ensimmäisessä maailmansodassa monet imperiumit hajosivat ja kansallisvaltiot syntyivät (esimerkiksi monet Itävalta-Unkarin alueen maat ja Venäjän imperiumin reuna-alueet, mm. Suomi). Alueille, jotka eivät olleet valmiita siirtymään suoraan itsehallintoon, perustettiin Kansainliiton päätöksillä mandaatteja, joiden tehtävänä oli auttaa alueen kansoja siihen asti, kunnes ne olivat rakentaneet toimivan demokraattisen itsehallinnon. Turkin alaisuudesta vapautuneet Lähi-idän alueet olivat juuri tällaisten mandaattien alaisia, eivät suinkaan siirtomaita. Sekä arabien että juutalaisten edustajat osallistuivat mandaattisopimusten laadintaan ja ne ovat osa kansainvälistä lakia. Niiden perusteella Lähi-itään päätettiin perustaa monta arabivaltiota (arabien toivoman yhden kalifaatin sijasta) ja kansallinen koti juutalaisille näiden historialliseen kotimaahansa. Arabivaltioita hallitsivat aluksi yhden hashemiittiperheen jäsenet. Pian kuitenkin saudisuku kaappasi Arabian niemimaalla vallan, ja myös Syyriassa ja Irakissa tapahtui sotilasvallankaappauksia. Vain Jordania jäi hashemiittisuvulle. Palestiinan mandaattialue, jolle piti perustaa juutalaisten kansallinen koti, jaettiin uudelleen vuonna 1922, jolloin alueelle perustettiin arabivaltio, Jordania. Alkuperäisestä mandaattialueesta varattiin 25 % juutalaisten kansalliselle kodille. Jäljelle jäänyt 25 % alkuperäisestä mandaattialueesta varattiin juutalaisten kansalliselle kodille. Kansainliiton mandaattipäätös on viimeinen legitiimi sopimus Länsirannan ja Gazan omistuksesta. Myös YK vahvisti perustamisvaiheessaan peruskirjassaan Kansainliiton mandaatit. YK:n peruskirja on sen jäsenvaltioiden ratifioima asiakirja ja merkittävä osa kansainvälistä lakia. YK:n toisen maailmansodan jälkeen tekemä jakoehdotus (29.11.1947), jolla Palestiinan mandaattialueesta juutalaisvaltiolle määritelty osa ehdotettiin jaettavaksi uudelleen arabien ja juutalaisten kesken, ei ole kansainvälisoikeudellisesti pätevä päätös. Se rikkoo YK:n peruskirjaa, koska ehdotuksen teki YK:n yleiskokous ja sen tähden, etteivät osapuolet hyväksyneet ehdotusta. Se ei ollut myöskään ”hyvitys holokaustista”, vaan päinvastoin ehdotus heikensi juutalaisten oikeuksia mandaattialueella. Miksi YK sitten päätti peruskirjansa vastaisesti ehdottaa juutalaisvaltiolle määrätyn alueen jakamista uudelleen? Jakoehdotuksen taustalla on Britannian ilmoitus, että se aikoi jättää sille uskotun mandaatin hoitamisen ja vetäytyä alueelta. Mandaatin toimeenpano, juutalaisen kansallisen kodin synnyttäminen, jätettiin näin alueen juutalaisyhteisön huoleksi. Samaan aikaan alueelle virtasi Euroopasta holokaustin raunioilta ja Lähi-idän arabimaista satoja tuhansia juutalaisia pakolaisia. Ympäröivät arabimaat uhkasivat verilöylyllä ja tuhoamissodalla, jos alueen

21


juutalaisyhteisö yrittää itsenäistyä.65 Sovitteluyrityksenä estääkseen uhkaavan sodan YK:n yleiskokous äänesti alueen jakamisesta marraskuussa 1947, puoli vuotta ennen brittien vetäytymisen määräaikaa. Britit vetäytyivät 14.5.1948. Samana päivänä Israel julistautui itsenäiseksi, ja seuraavana yönä ympäröivät arabimaat hyökkäsivät. Arabiliigan pääsihteeri Azzam Pasha julisti tuona yönä: ”Tämä sota tulee olemaan hävityssota ja suuri verilöyly, josta tullaan puhumaan samalla tavoin kuin mongolien ja ristiretkeläisten joukkomurhista.” 2. ICAHD:N RAPORTISSA VÄITETÄÄN, ETTÄ YK OLISI VAHVISTANUT ISRAELIN ITSENÄISYYSSODAN JÄLKEISEN ASELEPOLINJAN (NS. ”VIHREÄN LINJAN”) KANSAINVÄLISEKSI RAJAKSI KUUDEN PÄIVÄN SODAN JÄLKEEN (1967).66 Tällä viitataan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 242, joka laadittiin Kuuden päivän sodan jälkeen. YK tai mikään muukaan kansainvälinen taho ei ole tunnustanut vuosien 1948-67 Jordanian ja Israelin välistä aselepolinjaa (Vihreän linja) kansainväliseksi rajaksi, kuten ICAHD virheellisesti väittää. Päätöslauselmassa vaaditaan kaikille alueen valtioille oikeutta elää turvallisten ja tunnustettujen rajojen sisällä. Israelia vaaditaan vetäytymään, mutta sopimusneuvotteluissa ei päästy yksimielisyyteen, mitkä alueet Israelin haltuun tulleista alueista eivät kuulu Israelille. Sen tähden jätettiin tarkoituksellisesti määrittelemättä, mitä alueita vetäytymisvaatimus koskee. 3. ICAHD:N RAPORTIN MUKAAN ALUEEN PÄÄONGELMA ON ISRAELIN ”SIIRTOKUNTAPOLITIIKKA”, JOHON VERRATTUNA PALESTIINALAISTEN OHJUSISKUT JA TERRORITEOT OVAT ”TOISSIJAINEN ONGELMA”.67 Oslon rauhanprosessissa, jota ICAHD:n raportti kutsuu virheellisesti rauhansopimukseksi, palestiinalaishallinto sitoutui prosessiin, jonka päämääränä oli rauha Israelin kanssa. Tähän piti edetä asteittain niin, että luottamuksen kasvaessa Israel voi turvallisesti luovuttaa alueiden hallinnan palestiinalaishallinnolle. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa palestiinalaishallinto sitoutui luopumaan terrorista, Israelin tuhoamiseen tähtäämisestä ja terroriin kiihottamisesta. Tätä vastaan Israel sitoutui asteittaisiin alueluovutuksiin. Oslossa sovittiin, että Israel vastaa alueen juutalaiskylien turvallisuudesta ja ulkorajojen turvallisuudesta. Vaikeista asioista, kuten Jerusalemin asemasta, lopullisista rajoista, pakolaisista ja juutalaisasutuksesta päätettiin sopia vasta prosessin edettyä onnistuneesti viimeiseen vaiheeseen, rauhansopimukseen. Terrorista luopumisen sijasta palestiinalaishallinto on jatkuvasti kylvänyt terrorikasvatusta ja vihakiihotusta.68 Lähi-idän kokonaistilannetta tarkasteltaessa voidaan todeta, että Israelin siviiliväestöön kohdistuu jatkuva ja lisääntyvä terrorin uhka, ei ainoastaan palestiinalaisalueilta, vaan myös ympäröiviltä konfliktialueilta. ISIS-järjestö on jo tehnyt iskuja Israelin puolelle Golanilla ja sen verkosto on levittäytymässä palestiinalaisalueilla. Oman uhkansa aiheuttaa Iran, jonka ydinohjelma ja tuki Lähi-idän terrorijärjestöille muodostaa jatkuvan uhan Israelille. Etelä-Libanonissa valtaa pitää shiia-islamilainen äärijärjestö Hizbollah, joka saa aseistusta ja tukea Iranista. Myös Hamas on saanut rahoitusta ja aseistusta Iranilta, ja ISIS:in vastaisen taistelun varjossa ääri-islamilaisen Iranin kasvava vaikutusvalta alueella on suuri riskitekijä, ei ainoastaan Lähi-idässä, vaan laajemminkin.69 Iranin ihmisoikeustilanne on surkea. Sekä uskonnollisia vähemmistöjä että poliittisia toisinajattelijoita vainotaan ja kidutetaan, uskonnon- ja mielipiteenvapautta poljetaan, ja valtion valvomissa mielenosoituksissa huudetaan kuolemaa länsimaille ja Israelille. Islamistisen ääriajattelun innoittama terrori on tosiasiassa täysin ensisijainen ongelma Lähi-idässä, rauhanomainen juutalaisasutus Länsirannalla ei ole sitä. Päinvastoin, monet juutalaiset yritykset kuten Sodastream ja Ahava tuovat hyvinvointia ja työpaikkoja alueille.

22


4. ICAHD:N RAPORTIN TEKIJÄT EHDOTTAVAT RAPORTISSAAN SUOMALAISYRITYSTEN JA SUOMEN VALTION EETTISEN VASTUUN TOTEUTTAMISTAVAKSI AHAVAN JA SODASTREAMIN JOHTAJIEN HAASTAMISTA SUOMALAISEN OIKEUDEN ETEEN TUOMITTAVAKSI SOTARIKOKSISTA. HE MYÖS EHDOTTAVAT ISRAELIN HAASTAMISTA AD HOC –TUOMIOISTUIMEEN, YHTEISEEN SOPIMUKSELLA PERUSTETTUUN TUOMIOISTUIMEEN, KANSAINVÄLISEEN RIKOSTUOMIOISTUIMEEN TAI KANSALLISEEN TUOMIOISTUIMEEN SUOMESSA. On hyvin erikoista verrata Ahavan ja SodaStreamin liiketoimia tai siirtokuntien olemassaoloa ihmiskunnan historian pahimpiin hirmutekoihin, (esimerkiksi Ruandan ja Jugoslavian kansanmurhat) joissa ad hoc -tuomioistuimia, hybridituomioistuimia tai Suomen rikoslain 11 lukua on sovellettu. Israelilaisyritysten toimitusjohtajien ”rikos” on työpaikkojen tarjoaminen palestiinalaisille. ICAHD-raportin tekijät viittaavat ilmeisesti ”combined criminal court” -käsitteellä (jota ei ole olemassa) hybridituomioistuimiin, jossa osapuolina on useita kansallisia ja kansainvälisiä tahoja. Raportissa ehdotetaan, että Suomi voisi haastaa sotarikoksista oikeuteen Ahavan ja SodaStreamin toimitusjohtajat rikoslain 11 luvun perusteella.70 Ajatus israelilaisten yrittäjien ja yhtiöiden johtajien tuomisesta Suomessa rikostuomioistuimen on absurdi, eikä edesauttaisi palestiinalaisten ihmisoikeuksien toteutumista, eikä edistäisi Lähi-idän rauhanprosessia millään tavoin. Raportin laatijoiden esittämät oikeudelliset perusteet ovat kansainvälisen lain väärintulkintaa, eikä ole olemassa minkäänlaisia perusteita syyttää Ahavan ja SodaStreamin johtajia suomalaisessa tuomioistuimessa.

23


VIITTEET

1 Johannes Hautaviita ja Bruno Jäntti: Siirtokuntayhtiöt Sodastream ja Ahava – rikosvastuu ja Euroopan unionin velvoitteet, ICAHD Finland 2 Nicole Gaouette: U.S. Cites Anti-Semitism in Skipping UN Racism Conference http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-06-01/u-s-cites-anti-semitism-in-skipping-un-racism-conference 3 Anti-Defamation League: U.S., Israel Walk out of U.N. Conference http://archive.adl.org/durban/durban_090401d.html 4 Mary Robinson Durbanin epäonnistumisesta: ”Iran, chosen by the countries of the region, was a poor choice to host a conference addressing issues of racism, xenophobia, and anti- Semitism because of its known hostility towards Israel... The anti-Semitic language inserted by a small number of governments in square brackets at a regional conference in Tehran was duly removed during the negotiations in Durban and did not appear in the final text, but unfortunately, for many, the damage done by that draft language to the legitimacy of the final outcome could not be repaired.” Mary Robinson: I Had to Plead with Interpreters to Stay in Durban, http://www.thedailybeast.com/witw/articles/2013/04/07/i-had-to-plead-with-interpreters-to-stay-on.html 5 William A. Jacobson: AP’s false history of BDS movement http://legalinsurrection.com/2015/07/aps-false-history-of-bds-movement-aptgoldenberg/ 6 Human Rights Voices: Durban Watch, Photos from the 2001 UN World Conference Against Racism http://www.humanrightsvoices.org/EYEontheUN/antisemitism/durban/?l=36&p=350 7 Tom Lantos: The Durban Debacle: An Insider’s View of the UN World Conference Against Racism: https://web.archive.org/web/20100611233823/http://www.fletcher.tufts.edu/forum/archives/pdfs/26-1pdfs/ Lantos9.pdf 8 Kansalaisjärjestöjen julkilausuman kohta 424 kuuluu: ”Call upon the international community to impose a policy of complete and total isolation of Israel as an apartheid state as in the case of South Africa which means the imposition of mandatory and comprehensive sanctions and embargoes, the full cessation of all links (diplomatic, economic, social, aid, military cooperation and training) between all states and Israel.” http://academic.udayton.edu/race/06hrights/WCAR2001/NGOFORUM/Palestinans.htm 9 PACBI – Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel, http://web.archive.org/web/20150707142753/http://pacbi.org/etemplate.php?id=868 10 Palestinian Call for Boycott, Divestments and Sanctions (BDS) 9.7.2005 http://web.archive.org/web/20150707144927/http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=66

24


11 Tel Avivin yliopiston yhteydessä toimiva Kantor-keskus, joka tutkii antisemitismin ja rasismin ilmenemistä maailmassa, julkaisi vuoden 2014 raportin. Sen mukaan vuonna 2014 tapahtui erittäin voimakas antisemiittisten ilmiöiden ja hyökkäysten lisääntyminen nimen omaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. http://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/antisemitism/documents/kantorreportantisemitism2014.pdf http://www.theguardian.com/society/2014/aug/07/antisemitism-rise-europe-worst-since-nazis 12 Kesällä 2014 ympäri Eurooppaa nähtiin antisemiittisia mellakoita. Berliinissä väkijoukot huusivat: ”Juutalainen, juutalainen, pelkuri sika, tule ja taistele!”: https://www.youtube.com/watch?v=WW7wG2vCiXk, Pariisissa rikottiin juutalaisten kauppiaiden liikkeiden ikkuinoita ja huudettiin kuolemaa juutalaisille: https://www.youtube.com/watch?v=Rdcrxe2FcE8 13 Lisää YK:ssa esiintyvästä Israelin poikkeuskohtelusta: Human Rights Voices: Anti-Semitism as Human Rights at the UN http://www.humanrightsvoices.org//EYEontheUN/antisemitism/ 14 UN Watch -järjestön johtaja Hillel Neuer käsittelee YK:n Israelin-vastaista vinoutumaa: https://www.youtube.com/watch?v=QbkGY1paqaM 15 BDS-movement: Introducing the BDS movement www.bdsmovement.net/bdsintro 16 Kuuden päivän sodasta: http://www.sixdaywar.org/ https://www.youtube.com/watch?v=H1dbAFH_GVE Chaim Herzog: The Arab-Israeli Wars, s145-191, First Vintage Books Edition, 1984 Martin Gilbert: Israel, A History, s.365-411, William Morrow & co, New York, 1998 Egyptin presidentti Nasserin puhe muutamia päiviä ennen sodan puhkeamista (29.5.1967): ”Taistelu tulee olemaan laaja, ja meidän päätavoitteemme on Israelin tuhoaminen.” http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/nasser1.html 17 Kansainliiton mandaattipäätösten mukaan Länsiranta ja Gaza kuuluvat juutalaisvaltioon. Kun YK perustettiin, se vahvisti Kansainliiton mandaatit peruskirjassaan, joka on vahva osa kansainvälistä lakia. Historiallisiin perusteisiin kuuluu esimerkiksi se, että Juudeassa ja Samariassa (Länsirannan vanhemmat nimet) juutalaisasutusta on ollut satojen vuosien ajan ja alueella sijaitsee monia juutalaisuuden keskeisimmistä paikoista kuten Israelin kantaisien hauta Hebronissa, Raakelin ja Joosefin haudat ja Daavidin kaupunki Beetlehem. Nykyhetken turvallisuustilanteen kannalta Länsirannan hallinta on olennaista. Juudea ja Samaria muodostavat ylängön, jolta hallitaan strategisesti Israelin rannikkoa. 18 Länsirannan määritteleminen ”miehitetyksi alueeksi” sisältää muitakin ongelmia kansainvälisen oikeuden kannalta. Esimerkiksi miehityksen purkaminen tarkoittaa alueiden palauttamista niiden kansainvälisesti legitimoidulle edelliselle omistajalle. Jos Kansainliiton mandaattipäätökset ohitetaan, Länsirannan edellinen kansainvälisesti legitimoitu omistaja on Turkin imperiumi, jota ei enää 1. maailmansodan jälkeen ole ollut olemassa. 19 Tätä varten Länsiranta jaettiin A-, B- ja C-alueisiin. Israel luovutti A-alueet kokonaan palestiinalaishallinnolle, B-alueilla palestiinalaisilla on oma siviilihallinto ja Israel vastaa turvallisuudesta, C-alueilla Israel vastaa sekä siviilihallinnosta että turvallisuudesta. 20 Miksi Israel ei vain voi vetäytyä 1948 aselepolinjoille: https://www.youtube.com/watch?v=k2hZ6SlSqq0 https://www.youtube.com/watch?v=ls6r-6noArw. Lähi-idän nykyisessä kaoottisessa tilanteessa Israelin turvallisuustilanne vaatii entistä enemmän. Golanilla, Israelin

25


koillisrajalla, on jo ollut yhteenottoja ISIS:n joukkojen kanssa, ja ISIS:n kannatus palestiinalaisalueilla on lisääntymässä. 21 In Memory of Palestinian Violence and Terrorism in Israel http://www.mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Victims/Pages/In%20Memory%20of%20the%20Victims%20of%20Palestinian%20Violence%20a.aspx Lista palestiinalaisten liikkeiden suorittamista itsemurha- ja pommi-iskuista Palestiinan itsehallinnon perustamisen jälkeen: Suicide and Other Bombing Attacks in Israel Since the Declaration of Principles (Sept.1993) http://www.mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Palestinian/Pages/Suicide%20and%20Other%20Bombing %20Attacks%20in%20Israel%20Since.aspx Näiden lisäksi intifadan aikana tehtiin tappavia iskuja mm. veitsin ja ampuma-asein israelilaisiin asutuksiin ja teillä liikkuviin ajoneuvoihin. 22 Palestiinalaisalueilla asuvat arabit eivät ole Israelin kansalaisia vaan palestiinalaishallinnon alaisia. Senmukaisesti he voivat äänestää ja asettua ehdokkaiksi palestiinalaishallinnon vaaleissa ja osallistua palestiinalaisyhteiskunnan kehittämiseen. 23 Toinen laki, jota BDS-liike pitää osoituksena arabeihin kohdistetusta sorrosta, on laki juutalaisesta kansallisesta rahastosta (Keren Kayemet LeIsrael,1953). Rahasto on juutalaisten lahjoitusvaroin rahoittama. Se omistaa Israelin pinta-alasta 13% ja vuokraa maitansa vain juutalaisille. Toisaalta se on rahoittanut suuren osan Israelin kansallispuistoja ja istutusmetsiä, jotka palvelevat kaikkia Israelin asukkaita, myös arabeja ja maassa käyviä turisteja. Yksityisen säätiön oikeus päättää toimintaperiaatteistaan on aivan sama kuin esm. Israelissa toimivan wakf-muslimisäätiön, joka vuokraa alueitaan omien sääntöjensä mukaisesti. 24 On huomattava, että YK on määritellyt pakolaisstatuksen periytyväksi ominaisuudeksi ainoastaan Israelin alueelta valtion itsenäistyessä lähteneiden noin 800 000 arabipakolaisten kohdalla. Tästä on seurannut, että palestiinalaispakolaisten määrä kasvaa jatkuvasti, vaikka alkuperäisten Israelin alueelta lähteneiden arabipakolaisten määrä on tällä hetkellä enää vain noin 30 000 henkilöä. 25 Esim. Rick Gladstone: Mahmoud Abbas, at U.N., says that Palestinians are no longer bound by Oslo Accords, New York Times, 30.9.2015: http://www.nytimes.com/2015/10/01/world/middleeast/mahmoud-abbas-palestinian-authorityun-speech. html?_r=0 BDS-liikkeen edustajien kuulee usein vetoavan kansainväliseen lakiin. Yksi perusperiaatteita on, että tehtyjä sopimuksia tulee kunnioittaa. Tämä on linjassa myös sen kanssa, mitä ”kvartetti” –EU, YK, USA ja Venäjä– ovat kannanotoissaan painottaneet: että palestiinalaishallinnon tulee sitoutua väkivallattomuuteen ja Israelin tunnustamiseen, että aiemmin tehtyjä sopimuksia tulee kunnioittaa ja että kahden valtion ratkaisun pitää olla osapuolten neuvottelema ja hyväksymä. 26 The Washington Institute: New Palestinian Poll shows Hardline Views, but Some Pragmatism, too: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/new-palestinian-poll-shows-hardline-views-but-somepragmatism-too 27 Jerusalem Center for Public Affairs: The Other Refugees: Jews of the Arab World, Newletter no.102, 1.7.1988 http://www.jcpa.org/jl/jl102.htm 28 ADL:n mielipidemittauksen mukaan Lähi-idän arabimaissa antisemitististen asenteiden yleisyys väestön keskuudessa vaihtelee 80-90% välillä. 29 Rebecca Shimoni Stoil: Poll: 93% of Palestinians Hold anti-Jewish Beliefs, The Times of Israel, 13.5.2014,

26


www.timesofisrael.com/poll-93-of-palestinians-hold-anti-jewish-beliefs/ Anti-Defamation League: 2014 Survey of Attitudes towards Jews in over 100 Countries around the World: http://global100.adl.org/#map/meast. Mielipidemittausten mukaan Hamasin ja Fatahin kannatus palestiinalaisalueilla on lähes tasoissa. Molemmat puolueet ajavat aggressiivista antisemitismiä. Hamasin peruskirja on jyrkän islamilainen ja juutalaisvastainen dokumentti. Se sisältää muun muassa hadithista, islamilaisesta profeetta Muhammedin elämää ja sanoja koskevasta perimätiedosta, lainatun sitaatin: ”Tuomiopäivä ei tule ennen kuin muslimit taistelevat juutalaisia vastaan ja juutalaiset piiloutuvat kivien ja puiden taakse. Kivet ja puut tulevat sanomaan: Oi muslimi, oi Jumalan palvelija, takanani on juutalainen, tule ja tapa hänet.” Hamasin peruskirja: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hamas.asp Fatahin hallinnon tv-asemat ovat lähettäneet jo vuosia saarnoja, jossa kiihotetaan tappamaan juutalaisia. Ks. esim. www.youtube.com/watch?v=zjuDTO8fgqM Lisää esimerkkejä löytyy Palestine Media Watch -järjestön sivuilta: www.palwatch.org Itamar Marcus and Barbara Crook: Special Report ”Kill a Jew – Go to Heaven” http://www.palwatch.org/STORAGE/special%20reports/Kill_A_Jew.pdf 30 WND: Palestinian Children Dream of Martyrdom: http://www.wnd.com/2003/02/17103/ Tämä on seurausta suorasta lapsiin kohdistetusta vihakasvatuksesta. Manfred Gerstenfeld: Indoctrinating Palestinian Children to Genocidal Hate, Front Page Magazine, 23.12.2008 http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=33505 Useat israelilaisiin kohdistettujen iskujen tekijät ovat olleet hyvin nuoria. Tässäkin materiaalissa viitatun lokakuun 2015 puukotuksen teki 19-vuotias opiskelija. 31 https://www.youtube.com/watch?v=ifZLk6Ei9-U 32 Brett Kline, How the Boycott Hurts Palestinians, Haaretz, 8.7.2015, http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.664969?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Lisää aiheesta: Philip Mendes and Nick Dyrenwurth: Boycotting Israel is Wrong: The Progressive Path to Peace between Palestinians and Israelis, New South Publishing 2015 33 BDS Cookbook: “Targeted BDS” and Why Its a Bad Idea: http://www.stopbds.com/?page_id=1383 34 Muun muassa Hillary Clinton on tuominnut BDS-liikkeen. Ben Kamisar: Clinton blasts BDS movement targeting Israel, The Hill, 7.6.2015: http://thehill.com/policy/international/246946-clinton-blasts-bds-movement-targeting-israel BDS Global Digest: Scarlett Johansson Defies SodaStream Criticism, 26.1.2014 https://bdsglobaldigest.wordpress.com/2014/01/26/scarlett-johansson-defies-sodastream-criticism/

27


35 Mondonweiss: Lawrence Summers says BDS movement is ’persecuting’ Israel, 3.2.2015 http://mondoweiss.net/2015/02/lawrence-movement-persecuting. Artikkeli siteeraa Summersin puhetta tammikuussa 2015 Columbia forum on academic freedom -tapahtumassa. Summersin puhe kokonaisuudessaan: Academic freedom and Anti-Semitism, 29.1.2015 Columbia Center for Law and Liberty, http://larrysummers.com/wp-content/uploads/2015/01/AcademicFreedomAndAntiSemitism_FINAL1-2.pdf 36 Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America: Scarlett Johansson Stands Up to BDS Hypocrisy and Bullying http://www.camera.org/index.asp?x_print=1&x_context=7&x_issue=86&x_article=2642 37 Taloudellisen toiminnan laillisuudesta miehitetyillä alueilla yleisesti, koskien muitakin miehityksiä kuin Länsirantaa: Eugene Kontorovich: Economic Dealings with Occupied Territories, 53 Columbia Journal of Transnational Law 584 (2015). Toisin kuin BDS-liike väittää, taloudellinen yritystoiminta miehitetyillä alueilla ei ole laitonta. 38 SodaStream – Building Bridges not Walls: https://www.youtube.com/watch?v=zl85AL1l0H0 39 The Christian Science Monitor: Palestinian Workers back Scarlett Johansson’s opposition to SodaStream boycott: http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/2014/0130/Palestinian-workers-back-Scarlett-Johansson-sopposition-to-SodaStream-boycott-video Haaretz 2.2.2014: Palestinian Workers Praise SodaStream – and Scarlett Johansson http://www.haaretz.com/news/features/1.571948 40 Jack Moore: Israel’s SodaStream Offers 1000 Jobs to Syrian Refugees, Newsweek, 22.9.2015 http://europe.newsweek.com/israels-sodastream-offers-1000-jobs-syrian-refugees-333428 41 BDS Global Digest: British Supreme Court Supports AHAVA Company; Recognizes Flaw in BDS movement: https://bdsglobaldigest.wordpress.com/2014/02/09/british-supreme-court-supports-ahava-company-recognizes-flaw-inbds-movement/ Boikottiliikettä on käsitelty myös amerikkalaisissa tuomioistuimissa. Eugene Kontorovich: Illinois passes historic anti-BDS bill, as Congress mulls similar moves, The Washington Post, 18.5.2015: https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2015/05/18/illinois-passes-historic-anti-bdsbill-as-congress-mulls-similar-moves/ 42 http://www.aish.com/jw/me/Is_Israel_an_Apartheid_State.html Israelissa elää 1,5 miljoonaa arabia (noin 20% Israelin väestöstä). Heillä on täysin samat oikeudet muiden Israelin kansalaisten kanssa. Yhtäkään apartheid-lakia ei ole voimassa Israelissa. Arabit opiskelevat samoissa instituutioissa, he saavat äänestää, heillä on samat oikeudet omistaa, yrittää, vuokrata, palkata kuin juutalaisilla, Israelin parlamentissä on arabikansanedustajia, Israelin hallituksessa on ollut arabiministereitä, Israelin korkeimpaan oikeuteen asti tuomareina on myös arabeja. Israelin arabeissa on useita menestyneitä urheilijoita, kirjailijoita, taiteilijoita, tiedemiehiä. 43 NGO-monitor: Gerald M. Steinberg: Abusing Apartheid for the Palestinian Cause, 24.8.2004 http://www.ngo-monitor.org/article/_abusing_apartheid_for_the_palestinian_cause_

28


44 Monet palestiinalaisetkin ovat omaksuneet ajatuksen Israelista Apartheid-valtiona todella tietämättä, mitä apartheid tarkoittaa. Useimmat eivät pysty antamaan esimerkkejä kokemastaan apartheidista heiltä kysyttäessä tai he mainitsevat sellaisia asioita kuten Gazan saarto tai tarkastuspisteet, joiden tausta ja syyt ovat täysin erilainen ja perustuvat Israelin vastaisen terrorin olemassaoloon. Palestiinalaisten katuhaastatteluja: https://www.youtube.com/watch?v=b3Qirao-NK8 YK määritteli apartheidin vuonna 1976. Määritelmän mukaan apartheid-rikos tarkoittaa epäinhimillisiä tekoja, joita tehdään siinä tarkoituksessa, että yksi rodullinen ryhmä haluaa synnyttää ja pitää yllä dominoivaa asemaa suhteessa toiseen rotuun systemaattisesti sortamalla heitä, mm. kieltämällä oikeuden elää ja vapauden, aiheuttamalla fyysistä tai henkistä haittaa, lainsäädännöllisillä toimilla, joiden tarkoitus on estää tietyn rodullisen ryhmän mahdollisuuden osallistua poliittiseen, sosiaaliseen, taloudelliseen tai kulttuurielämään. Mitkään näistä apartheidin määritelmistä eivät toteudu Israelissa. International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280035e63 45 Israel Warns Gaza Targets by Phone and Leaflet, New York Times, 8.7.2014 http://www.nytimes.com/2014/07/09/world/middleeast/by-phone-and-leaflet-israeli-attackers-warn-gazans. html?_r=0 IDF field hospital treats Gaza civilians (12.8.2014): http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Humanitarian/Pages/IDF-field-hospital-treats-Gaza-civilians-12-August-2014.aspx Haifa Hospital treating patients from Gaza, i24 News, 11.7.2014 http://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/36848-140710-haifa-hospital-treating-patients-from-gaza 46 YK:n ihmisoikeuksien julistus: http://www.ihmisoikeudet.net/uploads/materiaali/YK_Ihmisoikeuksien%20julistus.pdf Sharia-laki rikkoo julistusta monissa kohdin, mm. sukupuolten tasa-arvoista kohtelua (esm. aviorikoksesta tai esiavioillisesta seksistä rangaistaan edelleen ennen kaikkea naisia ja tyttöjä kivityksellä monissa muslimimaissa, uskonnonvapautta (sharia-lain mukaan esm. muslimia, joka haluaa luopua islamista, kuuluu rangaista kuolemalla), ihmisten tasa-arvoa lain edessä (muslimien ja muiden uskontokuntien edustajia kohdellaan eriarvoisesti shariaoikeudessa) jne 47 Human Rights Watch: Egypt: Deeply Restrictive New Assembly Law, 26.11.2013 http://www.hrw.org/news/2013/11/26/egypt-deeply-restrictive-new-assembly-law 48 Human Rights Watch: Jordan: Assault on Free Expression, 11.12.2014 http://www.hrw.org/news/2014/12/11/jordan-assault-free-expression 49 Human Rights Watch: Interview: Women Unequal Under Lebanon’s Law, 29.1.2015 http://www.hrw.org/news/2015/01/19/interview-women-unequal-under-lebanon-s-law 50 Myös seksuaalivähemmistöjen asema on erittäin heikko. Ruotsalainen ihmisoikeusaktivisti ja ISM-liikkeen vapaaehtoinen kertoo näkemästään homoseksuaalin teloituksesta Länsirannalla oman vapaaehtoisjaksonsa aikana: Daniel Borg: Confessions of a Pro-Palestinian Activist in Hebron 2007, 22.8.2015 http://www.israellycool.com/2015/08/22/memories-from-my-time-as-a-pro-palestinian-activist-in-hebron-2007/ 51 Jerusalem Institute of Justice, “Hidden injustices - A review of Palestinian Authority & Hamas human rights

29


violations in the West Bank and Gaza”, 11/2012 http://jij.org/wp-content/uploads/2013/10/JIJ-Report-Hidden-Injustices-2014.pdf 52 Finnish TV Reporter at Gaza’s Al Shifa Hospital: ’It’s True That Rockets are Launched Here From the Gazan Side into Israel’, Algemeiner, 1.8.2014 http://www.algemeiner.com/2014/08/01/finnish-tv-reporter-at-gazas-al-shifa-hospital-its-true-that-rockets-arelaunchedhere-from-the-gazan-side-into-israel-video/ 53 Michael J.Totten: Hamas Threaten Reporters in Gaza, World Affairs, 13.8.2014 http://www.worldaffairsjournal.org/blog/michael-j-totten/hamas-threatened-reporters-gaza 54 Nicolas Pelham, “Gaza’s Tunnel Phenomenon: The Unintended Dynamics of Israel’s Siege” http://palestinestudies.org/jps/fulltext/42605 55 www.palwatch.org -sivustolla on paljon esimerkkejä lapsiin suuntautuvasta terrorikiihotuksesta. 56 Cleantech Group: Global Cleantech Innovation Index Report 2014 http://www.cleantech.com/indexes/the-global-cleantech-innovation-index/2014-report/ Tarkemmin Israelin viimeaikaisista puhtaan energian ja teknologian innovaatioista: Sustainable Nation: Israel Has Become a World-Leader in Technologies Which Help Power Our Planet Cleanly, 20.11.2014 http://itrade.gov.il/us-houston/2014/11/20/sustainable-nation-israel-become-world-leader-technologies-help-powerplanet-cleanly/ 57 Israel 21C -järjestön sivuilta löytyy paljon tietoa Israelin innovaatioista: http://www.israel21c.org/ 58 Lisää Israelin kehitysprojekteista Afrikassa: http://www.innoafrica.org/israel.html Business Standard: Revolutionising Indian farming with Israeli technology, 2.3.2014: http://www.business-standard.com/article/news-ians/revolutionising-indian-farming-with-israeli-technologyagriculture-feature-with-images-114030200232_1.html 59 Palestinians hope to learn desert farming in Arava, Jerusalem Post, 26.1.2012 http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Palestinians-hope-to-learn-desert-farming-in-Arava 60 MFA: Israel on the Fronline of International Aid http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Aid/Pages/Israel_on_frontline_international_aid.aspx 61 UN: Israel Sent Second Largest Delegation to Nepal for Earthquake Relief Efforts, Algemainer, 29.4.2015 http://www.algemeiner.com/2015/04/29/chart-shows-israel-sent-more-volunteers-to-nepal-than-any-othercountry/ http://unitedwithisrael.org/watch-bbc-impressed-by-israeli-accomplishments-in-nepal/ LiveLeak: Israel’s aid team in Nepal is larger than all other major countires combined http://www.liveleak.com/view?i=dbf_1430339025&comments=1 https://www.youtube.com/watch?v=qkmV4NOEOc8 62 http://www.s aveachildsheart.com/israel/

30


Esimerkiksi kesällä 2014 käydyn Gazan sodan aikana Israelissa hoidettiin katkeamatta gazalaisia lapsia. http://www.breakingisraelnews.com/18084/israeli-hospital-treats-palestinian-patients-despiterockets/#kMFzrwFKwbzDJrdx.97 Myös monet muut israelilaiset järjestöt kuten Peres Institute for Peace ja Shevet Achim (http://www.shevet.org) tarjoavat lääketeiteellistä hoitoa lapsille Israelin naapurimaista ja palestiinalaisalueilta. 63 Increase in Palestinians Treated in Israeli Hospitals, Algemeiner, 2.8.2013 http://www.algemeiner.com/2013/08/02/increase-in-palestinians-treated-in-israeli-hospitals/ Ethan Bronner: Palestinians Stop Paying Israeli Hospitals for Gaza and West Bank Patients, The New York Times, 2.2.2009 http://www.nytimes.com/2009/02/10/world/middleeast/10patients.html?_r=0 COGAT (Coordination of Government Activities in the Territories) http://www.cogat.idf.il/894-en/Matpash.aspx 64 ed. esipuhe, s.3 65 The Middle East Quarterly, Fall 2011, ss.85-88: David Barnett and Efraim Karsh: Azzam’s Genocidal Threat http://www.meforum.org/3082/azzam-genocide-threat 66 ed. esipuhe, s.3 67 ed. esipuhe, s.3 68 www.palwatch.org Vuonna 2001 palestiinalainen psykologi tri Shafiq Massalha teki tutkimuksen 6-11-vuotiaista palestiinalaislapsista. Tutkimuksen perusteella hän sanoi, että kymmenen vuoden sisällä palestiinalaisalueilla kasvaa ”murhanhimoinen sukupolvi”, joka haaveilee itsemurhaiskuista ja Israelin tuhoamisesta. Palestinian children ’dream of martyrdom’ – Arab psychologist says more than half want to strap on bombs http://www.wnd.com/2003/02/17103/#2fiPP2gV6Tsej6j3.99 69 Human Rights Watch -järjestön 2014 vuoden raportin mukaan Iranin ihmisoikeustilanne ei juurikaan ole parantunut. Kuolemanrangaistuksia jaettiin mm. ”Profeetan halventamisesta”, islamin uskosta luopumisesta, seksistä saman sukupuolen kanssa jne. Ainakin 48 journalistia oli vangittuna mielipiteittensä takia. https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/iran 70 Suomen rikoslaki, 11 luku: Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

31


TÄMÄN TIEDOKSIANNON TAUSTAVAIKUTTAJANA TOIMII VUONNA 1980 PERUSTETTU JERUSALEMIN KANSAINVÄLINEN KRISTILLINEN SUURLÄHETYSTÖ, ICEJ, JOKA EDISTÄÄ AKTIIVISESTI SOVINTOA JUUTALAISTEN, KRISTITTYJEN JA ARABIEN KESKEN. KRISTILLISEN SUURLÄHETYSTÖN PÄÄTOIMISTO SIJAITSEE JERUSALEMISSA JA YLI 80 VALTIOSSA TOIMII KANSALLINEN OSASTO. VUONNA 1984 PERUSTETTIIN ICEJ:N SUOMEN OSASTO, JONKA TOIMINTAPERIAATTEISTA LÖYTYY LISÄTIETOA OSOITTEESSA WWW.ICEJ.FI

Profile for ICEJ Suomen osasto

Israelin boikotointi ja Lähi-idän rauhan edistäminen  

Israelin boikotointi ja Lähi-idän rauhan edistäminen