Page 1

Energia intel·ligent per a festivals i esdeveniments

Traducció

2017

LA GUIA DE POWERFUL THINKING


Resum D’ençà de la primera edició de la guia el 2012, la gestió energètica en la indústria dels esdeveniments és cada vegada més eficient. En els esdeveniments es pot estalviar entre el 10% i el 50% en el consum de combustibles. En aquesta guia els professionals del sector trobaran coneixements actualitzats i recursos pràctics que els ajudaran a gestionar l’energia temporal d’una manera intel·ligent, tot reduint l’impacte mediambiental i la factura del combustible. S’ha creat a partir d’una sèrie de recursos modulars, també disponibles en línia per separat. Aquesta edició se centra en el context europeu i reflecteix tant els progressos que s’han fet a tot Europa en aquesta matèria com les persones que han participat en el contingut d’aquesta guia.

Agraïments Aquesta guia ha estat escrita per alguns dels principals consultors energètics, assessors i organitzadors de festivals d’Europa sota la direcció de Chris Johnson, autor principal, director de Powerful Thinking i cofundador i director d’Operacions del Shambala Festival. Agraïm Paul Schurink (ZAP Concepts/Green Events Nederland), Chiara Badiali (Julie’s Bicycle), Sid Rogerson (Entersys), Tim Benson (gestor tecnològic autònom/ZAP Concepts UK), Sjoerd Schouten (Watt-Now), Shaun Pearce (Production Services Association) i Liz Warwick (Lansdowne Warwick). També agraïm el suport editorial de tot l’equip directiu de Powerful Thinking, en especial de Jon Walsh (Kambe Events, Shambala Festival), Victoria Chapman (Festival Republic) i Teresa Moore (A Greener Festival). Gràcies a tots els festivals que han proporcionat informació de tots els casos específics de la guia, que ens han ajudat a crear una comunitat d’esdeveniments que comparteixen les seves experiències. I, en darrer lloc, moltes gràcies a Bethan Riach per corregir, escriure els casos específics i contribuir al procés de disseny. Aquesta guia ha estat parcialment finançada per l’Event Industry Forum (EIF, fòrum de la indústria dels esdeveniments). Powerful Thinking és una associació sense ànim de lucre d’agents de la indústria que col·laboren per fomentar canvis positius per a les empreses, els espectadors i el medi ambient. AMB EL SUPORT DE

Crèdits de la fotografia de la portada: Boomtown Fair


Índex Sobre la guia i els recursos associats .........................1 Introducció ...........................................................................2 P art 1: Conceptes bàsics sobre l’energia als esdeveniments a l'aire lliure ................................................................................4 • • • • •

Com funciona l’energia i terminologia bàsica Pros i contres dels tipus d’energia amb baixes emissions de carboni Energia: preguntes freqüents Quanta energia necessiteu en realitat? Identificació del malbaratament de combustible

Part 2: Actuar: pla d’acció sobre l’energia .....................26 • • • • • • •

Planifiqueu Col·laboreu amb el proveïdor d’energia Comuniqueu-vos Mesureu i controleu in situ Reviseu i establiu nous objectius Compartiu la vostra experiència Consells i inspiració per al vostre pla d’acció sobre l’energia

El futur ....................................................................31 Enllaços a recursos pràctics ..............................32


Sobre la guia i els recursos associats La guia s’ha dissenyat com un conjunt coherent de 22 fitxes (15 de les quals són noves o s’han actualitzat), 12 casos específics nous i 2 paquets de recursos, tots disponibles en línia, amb molts altres casos inspiradors i The Show Must Go On, l’informe de Powerful Thinking sobre l’impacte mediambiental de la indústria dels espectacles al Regne Unit (novembre del 2015). Cada apartat de la guia fa referència a una sola fitxa i presenta casos d’esdeveniments recents per mostrar on s’han aplicat amb èxit les mesures suggerides.

ENLLAÇ A CAS PRÀCTIC EN LÍNIA

ENLLAÇ A FITXA (factsheet) EN LÍNIA

Llista de fitxes i recursos #1 – S ustainable Energy Tips for Traders (Consells sobre energies sostenibles per a comerciants) #2 – T en Top Tips for Reducing Fuel Bills at Festivals (Deu consells bàsics per reduir les factures de combustible als festivals) #3 – U sing Hybrid Power at Events (Ús de l’energia híbrida als esdeveniments) #4 – C ommunicating Green Energy at Events (Difusió de l’energia verda als esdeveniments) #5 – Biofuels for Festivals (Biocombustibles per als festivals) #6 – F ive Tips for Smart Energy Contracts (Cinc consells per als contractes d’energia intel·ligent) #7 – Roles at a Glance (Resum de les funcions de cada càrrec) #8 – P ros and Cons of Low Carbon Energy Types (Pros i contres dels tipus d’energia amb baixes emissions de carboni) #9 – F ive Easy Steps to Greener Power at Small Events (Cinc passos senzills cap a una energia més verda als esdeveniments petits) #10 – Power Sources on Location (Fonts d’electricitat al lloc de l’esdeveniment) #11 – How Energy Actually Works & Essential Terminology (Com funciona l’energia i terminologia bàsica)

«Aquesta guia és una eina indispensable per a la indústria. Proporciona als festivals els instruments necessaris per conèixer les seves necessitats energètiques i impulsar l’eficiència fent un ús intel·ligent dels recursos, utilitzant sistemes renovables i reduint les emissions». Melvin Benn, conseller delegat, Festival Republic.

#12 – Smart Grids Explained (Descripció de les xarxes elèctriques intel·ligents) #13 – Grid Power for Festivals (Connexió a la xarxa elèctrica per als festivals) #14 – Energy: Frequently Asked Questions (Energia: preguntes freqüents) #15 – Identifying Fuel Wastage (Identificació del malbaratament de combustible) #16 – Energy Action Plan (Pla d’acció sobre l’energia) #17 – What to Ask your Energy Supplier (Què cal preguntar al proveïdor d’energia) #18 – Getting Smart with Energy for Stakeholders (Ser intel·ligents amb l’energia per a les parts implicades) #19 – Working Out Energy Requirements for Concessions (Càlcul de les necessitats energètiques per a les concessions) #20 – Measuring Generator Loads Resource Pack: Factsheet & Recording Template (Paquet de recursos per mesurar les càrregues dels generadors: fitxa i plantilla de registre) #21 – Advanced Power Monitoring Resource Pack: Factsheet & Recording Template (Paquet de recursos avançats per controlar l’energia: fitxa i plantilla de registre)

«El canvi climàtic és un problema crític i urgent que ens afecta a tots. Actuar per reduir el consum energètic i la petjada de carboni dels nostres esdeveniments i investigar quina és la millor manera d’utilitzar les noves tecnologies energètiques amb baixes emissions de carboni té un sentit econòmic, operatiu i ètic. A més, permet a la indústria expressar amb fets els seus valors d’enginy i creativitat i ser un exemple pioner per als altres». Alison Tickell, consellera delegada, Julie’s Bicycle.

1


Shambala Festival - Crèdits de la fotografia: Carolina Faruolo

Introducció A finals del 2015, 196 països van negociar l’Acord de de llums LED i un terç dels enquestats havia introduït París sobre el canvi climàtic: un consens polític interna- el control de l’energia dels generadors / el consum de cional històric per una acció climàtica a escala mundial combustible el 2016. que es compromet a mantenir l’escalfament a un màxim de 2 °C, amb l’aspiració de situar-lo en 1,5 °C, per sobre dels nivells preindustrials. Per complir aquest «La manera de gestionar l’energia als esdeveniobjectiu caldrà repensar íntegrament i amb urgència ments està canviant profundament. Gràcies a com produïm i utilitzem l’energia en tots els aspectes les pràctiques més intel·ligents i eficients i les de la vida: reduir el consum d’energia, fer un ús més noves tecnologies, esdeveniments de tot tipus eficient de l’energia, generar-la a partir de fonts renopoden reduir dràsticament el consum de comvables i eliminar progressivament els combustibles bustible, les emissions i les despeses». fòssils en les properes dècades. Chris Johnson, president, Powerful Com que som un sector amb milers d’esdeveniments Thinking. diferents en diversos subsectors, un públic variat i una cartera de milions de clients, podem contribuir materialment a aquest canvi gestionant la nostra energia d’una manera més intel·ligent, però també podem tenir una posició líder per fer els canvis que conduiran a un futur més sostenible. «L’AOF és un membre actiu i compromès de Powerful Thinking perquè creiem que una D’ençà de la primera edició de la guia (2012), la narragestió més eficient de l’energia beneficiarà els tiva de la indústria pel que fa a l’energia temporal ha festivals membres a curt termini i permetrà canviat profundament, d’un interès escèptic per les deixar un planeta millor per als nostres nets noves propostes a un diàleg constant sobre com aplia llarg termini». car les noves tecnologies i posar en pràctica formes de treball més intel·ligents per guanyar eficiència. Steve Heap, fundador i secretari general Actualment hi ha molts esdeveniments al Regne Unit i a Europa que han aconseguit estalviar energia, combustible i despeses. A la recent enquesta Festival Industry Green Survey (Powerful Thinking: 2016), més del 50% dels enquestats afirmava que feia servir tires

de l’Associació d’Organitzadors de Festivals i director del Towersey Festival.

2


Des de la dècada dels 80, quan els esdeveniments a l’aire lliure van començar a estar en auge, en la indústria dels esdeveniments s’ha mantingut un model «plug and play» (endollar i tocar), en què els organitzadors esperen que l’electricitat sigui barata i estigui immediatament disponible i que les empreses elèctriques subministrin generadors amb un marge de contingència estimat considerable per poder garantir un subministrament energètic fiable, sovint basat en unes necessitats d’energia desconegudes o incorrectes.

En la guia Power Behind Festivals Guide (2012) s’explica amb detall la recerca duta a terme al Regne Unit per la Universitat De Montfort en què s’assenyalava que, dels generadors controlats a vuit esdeveniments, tots els sistemes presentaven períodes de funcionament amb menys d’un 25% de la càrrega i que alguns funcionaven sempre amb menys d’un 25% de la càrrega. En més de la meitat dels casos el generador tenia més del doble de la capacitat necessària. En un esdeveniment, la capacitat del generador de l’escenari principal era vuit vegades superior a la càrrega màxima.

La càrrega recomanada a la qual els generadors han de funcionar per maximitzar l’eficiència del combus- Una empresa innovadora dels Països Baixos, Watt-Now, tible i minimitzar els possibles danys al motor d’un ha estat recollint dades energètiques a esdeveniments generador és del 60-80%. i ha treballat amb organitzadors d’esdeveniments per identificar solucions d’energies renovables i per a l’estalvi d’energia. Ha analitzat 270.000 de punts de dades d’esdeveniments a l’aire lliure dels Països Baixos durant dos dels generadors té anys (2014-2015) i ha descobert que el 77% dels generauna càrrega mitjana dors mesurats té una càrrega mitjana inferior al 20% de la 77% inferior al 20% de la seva seva capacitat (vegeu la figura 1). Aquesta dada guarda capacitat. una gran correlació amb dades recents del Glastonbury Festival i la University of West of England (UWE), que demostraven que la major part dels generadors presentava una capacitat excessiva per a l’ús que se’ls donava.

69%

dels generadors té una capacitat que duplica la demanda màxima.

Figura 1. Resultats del control de monitors 2014-2015 (Watt-Now, Països Baixos)

L’electricitat sol ser un dels cinc principals costos de producció d’un festival. És una de les poques despeses que no es coneixen abans de l’esdeveniment i l’informe es deixa en mans d’un tercer, sovint sense salvaguardes ni un escrutini adequat. L’electricitat també sol representar fins a un 65% de la petjada de carboni «principal» d’un esdeveniment (és a dir, sense incloure els desplaçaments del públic).1

El punt central d’aquesta guia és senzill: • • •

Com es pot reduir la quantitat d’energia necessària. Com se subministra electricitat amb menys equipaments, transport, combustible i costos sense reduir la fiabilitat. Com es poden introduir més energies renovables i altres tecnologies amb baixes emissions de carboni en la combinació d’energies.

Una qüestió més àmplia que cal plantejar-se és: com es poden establir relacions entre proveïdors, empreses, investigadors i festivals per fomentar la innovació en els sistemes de subministrament d’energia i així garantir que s’aprofiten les últimes novetats en tecnologia energètica?

1.

Els cinc principals costos de producció de molts esdeveniments a l’aire lliure solen ser: electricitat, instal·lacions sanitàries, escenaris, tanques i pistes. Xifres de l’informe The Show Must Go On (novembre del 2015). Podeu trobar totes les referències de l’informe aquí.

3


Shambala Festival - Crèdits de la fotografia: Carolina Faruolo

Part 1: Conceptes bàsics sobre l’energia als esdeveniments a l'aire lliure Com funciona l’energia i terminologia bàsica ENLLAÇ A LA FActsheet #11 EN LÍNIA Els organitzadors de festivals, els directors de producció, el personal dels festivals i els usuaris sovint es queixen perquè el llenguatge tècnic sobre l’energia els confon. Els mètodes intel·ligents de gestió de l’energia requereixen uns coneixements bàsics, compartits per moltes parts, sobre el funcionament de l’electricitat temporal. En aquest apartat, elaborat amb la consultoria energètica Entersys, s’expliquen expressions i termes i es donen alguns coneixements perquè tothom pugui participar en converses amb més seguretat.

«Tot i que els organitzadors no han de ser experts, és útil que sàpiguen què poden esperar dels experts que contracten. Ara més que mai reclamem que el conjunt de la indústria dels festivals sigui capdavantera i recorri a maneres més eficients de gestionar l’electricitat per reduir el malbaratament innecessari de recursos». Claire O’Neill, cofundadora, A Greener Festival.

4


Què és l’eficiència? L’eficiència energètica és senzillament el procés de fer Els generadors consumeixen una quantitat basal de més amb menys. En el context d’aquesta guia, l’eficiència combustible independentment de les dimensions de la es pot considerar i mesurar de diverses maneres: càrrega. La relació entre «combustible consumit» i «potència generada» no és lineal; la càrrega determina en • La quantitat d’electricitat aprofitable (kilowatts hora gran part l’eficiència del generador. Com a regla gene[kWh]) generada per litre de combustible consumit. ral, una càrrega d’aproximadament el 75-80% és perfec• El «combustible per dia amb públic» (o els litres de ta (òptima). Més avall, una càrrega del 50-75% continua dièsel consumits per persona i per dia) a l’esdeve- sent bona, ja que les reduccions de l’eficiència són marniment.* ginals, però si la càrrega és del 25-50%, l’eficiència dis• Qualsevol de les dues quantitats anteriors compa- minueix considerablement. Una càrrega inferior al 25% rada amb les xifres de l’any anterior. és poc eficient, provoca el malbaratament de combusti• L’adequació de les dimensions del generador a la ble i encareix els costos. càrrega.

*Podeu comparar el vostre esdeveniment amb les mitjanes al Regne Unit amb FESTIVAL FUEL TOOL Voltatge, corrent i potència Aquests són els termes bàsics de l’electricitat, però de vegades es poden confondre. Per això els definirem breument per separat:

Voltatge La força que fa que l’electricitat circuli per un cable. Es mesura en volts (V). En el nostre àmbit, la major part d’aparells s’ha dissenyat per funcionar a 230 V AC. De vegades podem trobar aparells dissenyats per funcionar a 110 V AC (amb un endoll groc) i 400 V AC (amb un endoll vermell). Un voltatge més elevat no és necessàriament «millor»: el voltatge de sortida del generador ha de coincidir amb el voltatge de funcionament dels aparells que hi estan connectats.

Corrent La quantitat d’energia que circula per un cable per unitat de temps. El gruix del cable en restringeix la circulació. Els endolls i les preses de corrent tenen una capacitat de càrrega determinada: 13 A per a usos domèstics, 16 A i 32 A, etc. El símbol del corrent és (I) i la unitat de mesura, l’ampere (A).

Crèdits de la fotografia: ZAP Concepts

5


Potència El ritme al qual un sistema consumeix l’energia. Es pot veure de dues maneres: com la quantitat de potència que una màquina pot produir (un generador, per exemple) o com la quantitat de potència que un sistema consumeix (un bullidor, per exemple). La potència es mesura en watts (W).

La relació entre voltatge (V), corrent (I) i potència (P) La potència és senzillament el producte del voltatge i el corrent que circula per un equip, com en la fórmula següent: P (W) = I (A) × V (V) Una bombeta està dissenyada per funcionar amb un voltatge de 230 V i consumeix 40 W de potència. Quin corrent hi circularà? Ho podem calcular així: I = P/V = 0,17 A Pràcticament tots els aparells funcionen amb 230 V. Tots els aparells que es venen al Regne Unit tenen una placa en què s’indica el voltatge que necessiten per funcionar i quina potència consumeixen. Amb aquesta informació, només cal sumar la potència de tots els aparells per establir la potència necessària per a un sistema. Si no s’indica la potència però s’assenyala el corrent, el podem convertir en potència mitjançant la fórmula anterior. Així doncs, per a una oficina de producció es pot calcular la potència necessària de la manera següent: 2 1x 1x 1x 1x

Llums de taula Ordinador portàtil Laminadora Cafetera Carregador ràdio

a 40 W a 90 W a 6 A a 3 kW a 460 W

= 80 W = 90 W = 6 A × 230 V = 1.380 W = 3.000 W = 460 W

Podem convertir la laminadora en potència (W) a partir del corrent (A) mitjançant la fórmula anterior i esbrinar que és de 1.380 W o 1,38 kW.

Total = 5.010 W Sabem que la nostra oficina consumeix 5,01 kW. Doncs necessitem un generador de 5 kW, oi? El necessitaríem si tots els aparells han de funcionar alhora. En el sector del càtering pot ser així, especialment durant un cap de setmana en què s’ha de precuinar i oferir serveis llargs. Però cal aplicar una mica d’experiència: com que sabem que els aparells de l’oficina no funcionen tots alhora, pensarem que un 75% ho fa, la qual cosa redueix la nostra demanda a aproximadament 3,75 kW o 16 A.

Generadors, kW, kVA i kWh Per la física de la generació i el consum de corrent altern, els generadors es mesuren en kVA i no en kW. En la major part de casos, podem considerar que: 1 kVA = 0,8 kW Les mesures actuals d’un generador són una instantània del corrent subministrat en el moment en què mirem el comptador del tauler frontal, de la mateixa manera que el comptaquilòmetres del cotxe només mostra la velocitat a què ens desplacem en el moment en què el mirem. Per això, per mostrar la producció acumulativa d’energia cal veure-la com l’energia produïda al llarg del temps. Aquesta energia es mesura en kilowatts hora (kWh). El kWh és la unitat que s’utilitza habitualment en les factures de l’electricitat que reben els consumidors. Per exemple, una bombeta de 60 watts encesa durant una hora consumeix 0,06 kWh. Durant 10 hores, consumeix 0,6 kWh.

6


Per la naturalesa de la generació de corrent altern, els generadors solen tenir tres sortides independents anomenades «fases». Per exemple, si un generador de 100 kVA pogués subministrar un corrent total de 420 amperes, tindria 3 sortides de 140 A. És important mantenir més o menys la mateixa càrrega a cada fase perquè el motor funcioni correctament. Posar tota la càrrega en una fase provoca el desgast del motor i danys a la màquina.

Comunicació amb la companyia elèctrica Els enginyers que dirigeixen les companyies elèctriques tendeixen amb termes d’enginyeria, que poden semblar exclusius i confusos. Vegem-ne alguns dels més habituals per explicar-los:

Dipòsit de doble paret

Dispositius de corrent residual (DCR)

A l’interior de tots els generadors hi ha un dipòsit per al combustible que els permet funcionar durant un temps determinat a plena càrrega (el fabricant del generador especificarà la durada del funcionament). Per augmentar el temps de funcionament i reduir el temps dedicat a omplir el dipòsit, molts proveïdors subministren un dipòsit extern amb més combustible. Aquests dipòsits tenen una doble paret que els permet funcionar sense problemes encara que una de les parets es foradi. A més, si el dipòsit es bolca, no perd combustible.

Tallacircuits especials dissenyats per funcionar en cas d’avaria. Estan pensats per protegir les persones de les descàrregues elèctriques. Un sistema ben dissenyat pot incloure diversos DCR configurats a sensibilitats diferents per mantenir la protecció contra descàrregues. Si un es desconnecta, no apagarà zones senceres d’una instal·lació. Compte amb el terme «desconnexió indesitjada»: si no és que el DCR està avariat no es produeix una «desconnexió indesitjada», sinó que es desconnecta si detecta una avaria, la causa de la qual s’ha d’investigar.

Caixa distribuïdora Es tracta d’una caixa elèctrica per distribuir les sortides del generador. Aquesta caixa conté els tallacircuits que protegiran els circuits en cas d’avaria. Les unitats modernes solen ser cubs de plàstic negres amb preses de corrent a un costat i finestres transparents amb els tallacircuits a l’altre.

Sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) Dispositiu informàtic que alimenta un circuit si el generador falla. Se solen utilitzar a les taquilles, la videovigilància i les infraestructures d’Internet, on una simple avaria del generador afectaria les comunicacions, etc.

Filtre de combustible Abans que el dièsel entri al motor, es filtra per eliminar la humitat i la brutícia i protegir el motor. Amb el pas del temps, aquests filtres poden embussar-se i obstruir el flux de combustible i fer que el funcionament de l’error sigui irregular. També poden fer que la màquina tregui columnes de fum blanc. Això no representa un problema pel que fa a la seguretat contra incendis, però requereix atenció immediata.

Enllaç a Factsheet #17– What To Ask Your ENERGY Supplier (Què cal preguntar al proveïdor d’energia) 7


Shambala Festival - Crèdits de la fotografia: Carolina Faruolo

Pros i contres dels tipus d’energia amb baixes emissions de carboni Enllaç a FACTSHEET #8 Els tipus d’energia tenen emissions diferents i, per tant, un impacte mediambiental diferent. En la taula següent es presenten les fonts energètiques més habituals als esdeveniments.

«Integrar les fonts d’energia renovable a les infraestructures del recinte del festival pot reduir la dependència dels combustibles dièsel, disminuir el soroll i la contaminació atmosfèrica i també reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle». Andy Mead, conseller delegat, Firefly Clean Energy.

2

Taula 1. Emissions de carboni per tipus d’energia: Gasoil 100% mineral

2,676 kg CO2e per litre

GLP

1,5 kg CO2e per litre

Xarxa elèctrica (mitjana del Regne Unit)

0,412 kg CO2e per kWh

Xarxa elèctrica (mitjana de la UE)

0,350 kg CO2 per kWh

Biodièsel d’olis vegetals usats (OVU)

0,019 kg CO2e per litre

Eòlica i solar

Zero

2.

Font: Factors de conversió respecte als gasos amb efecte d’hivernacle per al 2016, actualitzats anualment, del Ministeri de Medi Ambient, Alimentació i Afers Rurals / Ministeri d’Estratègia Empresarial, Energètica i Industrial del Regne Unit. Hem utilitzat els factors de CO2e, que també representen les emissions d’altres gasos amb efectes d’hivernacle, a més del carboni, «convertits» en carboni. L’única excepció és la mitjana a la UE de la xarxa elèctrica, en què utilitzem CO2 i presentem els factors de conversió respecte als gasos amb efecte d’hivernacle per al 2015 del Ministeri de Medi Ambient, Alimentació i Afers Rurals del Regne Unit. Cal tenir en compte que altres països poden publicar altres factors de conversió del carboni.

8


Solar fotovoltaica

DESCRIPCIÓ Cèl·lules fotovoltaiques muntades sobre plafons i que converteixen la radiació solar en corrent continu. L’energia s’emmagatzema en bateries i, a continuació, els convertidors la transformen en corrent altern utilitzable. Produeixen electricitat fins i tot quan està ennuvolat.

PROS

CONTRES

100% renovable. Sense emissions de carboni. Funcionament silenciós. Fiabilitat comprovada. Pot interactuar amb tecnologia híbrida per reduir els temps de funcionament del generador i el consum de combustible. • Demostració visible del compromís d’un festival amb les energies amb baixes emissions de carboni.

• Costos addicionals de lloguer i logística. • Exigeix una orientació cap al sud i més espai. • Els núvols n’afecten el rendiment. • Producció elèctrica limitada. • Aplicacions limitades per la capacitat de les bateries.

• • • • •

CAS PRÀCTIC: L’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA AL BOOM FESTIVAL El Boom Festival (Portugal, capacitat per a 33.333 persones) s’alimenta amb una combinació de plaques fotovoltaiques sense connexió a la xarxa, generadors dièsel i un generador d’olis vegetals usats (OVU) de 100 kW. Al recinte del festival, anomenat Boomland, hi ha 12 residents de llarga durada i les tecnologies renovables són un element permanent de la comunitat. Durant els mesos entre festivals, els residents viuen amb energies renovables i generen un excedent d’energia per al festival següent. El Boom consumeix 40  kWh d’energia solar, produïda in situ, i es troba en ple procés de transició del dièsel a una energia fotovoltaica encara més desconnectada de la xarxa. El conjunt fotovoltaic més gran està format per 18 plaques que segueixen la inclinació del sol i produeixen 13 kWh per dia. Per saber com el 2014 el consum energètic es va reduir en un 40% respecte del 2012, llegiu el cas pràctic sencer en línia.

FEU CLIC PER LLEGIR EL CAS PRÀCTIC SENCER

Crèdits de la fotografia: Boom Festival

9


Energia híbrida

DESCRIPCIÓ

PROS

CONTRES

Els generadors d’energia híbrida són sistemes convertidors amb bateries que emmagatzemen l’energia residual que els grups electrògens dièsel generen quan no funcionen amb la càrrega màxima. Estan equipats amb un sistema de commutació automàtic i integral que els permet aturar els generadors i gestionar les càrregues bàsiques amb l’energia emmagatzemada a les bateries. Quan les càrregues augmenten, les unitats es tornen a sincronitzar i el generador gestiona la càrrega sense interrupcions. Vegeu Factsheet #3 – Using Hybrid Power at Events (Ús de l’energia híbrida als esdeveniments) per obtenir informació més detallada.

• Funcionament silenciós. • Redueix els temps de funcionament dels generadors dièsel, la qual cosa permet estalviar combustible i reduir les emissions. • La reducció dels temps de funcionament dels generadors permet reduir els intervals de manteniment i prolongar la vida útil de la unitat. • Les despeses de lloguer es poden reduir si es monetitza l’estalvi en combustible. • Capacitat d’integrar les turbines solars i eòliques, que redueix encara més el consum de dièsel.

• Necessita més espai per col·locar les unitats al costat dels generadors dièsel. • Cal conèixer profundament el perfil de càrrega per fer-ne un ús eficaç.

Cas pràctic: l’energia híbrida a la Secret Garden Party El 2014 a la Secret Garden Party (Regne Unit, capacitat per a 30.000 persones) es van estalviar 3.826 hores de funcionament del generador dièsel gràcies als sistemes híbrids, és a dir, aproximadament el 50% del temps total de funcionament. Aquest ús de la tecnologia híbrida va reduir la dependència del dièsel en 10.285 litres. A més, amb el sistema nou la Secret Garden Party es va estalviar 7.713 £ (8.579 €) i es van reduir extraordinàriament les emissions de carboni del festival en 24 tones. Per obtenir més informació sobre els equips i sistemes que es van utilitzar, llegiu el cas pràctic sencer en línia.

FEU CLIC PER LLEGIR EL CAS PRÀCTIC SENCER

Crèdits de la fotografia: Secret Garden Party 10


Biocombustible/biodièsel

DESCRIPCIÓ

PROS

CONTRES

Combustibles derivats de la biomassa agrícola (i de vegades dels greixos animals). N’hi ha de diversos tipus i es plantegen preguntes sobre la sostenibilitat dels diferents biocombustibles. Per obtenir més informació, vegeu les preguntes freqüents o Factsheet #5 – Biofuels for Festivals (Biocombustibles per als festivals) per obtenir informació més detallada.

• Es considera que no emeten carboni, perquè el carboni emès quan es cremen com a combustibles ja ha estat absorbit durant el creixement de la planta. • Emissions de CO2 i NOx reduïdes en comparació amb el gasoil vermell. • No-tòxics i no-contaminants.

• Més cars que el gasoil vermell. • Malgrat que ara són fàcils d’aconseguir, hi pot haver problemes en la cadena de subministrament si se’n demana molta quantitat amb poca antelació. • Poden provocar problemes en els generadors a causa de l’alta viscositat (males propietats per a l’«arrencada en fred» i injectors bloquejats). • Poden reduir la vida útil dels components del generador (com les juntes del motor i les bombes), de manera que cal augmentar els intervals de manteniment.

Cas pràctic: Biodièsel als Latitude, festivals de Leeds i Reading La política de sostenibilitat de Festival Republic (promotora/productora de 19 festivals al Regne Unit /  la UE) inclou l’ús de biodièsel derivat d’olis vegetals usats (OVU) per alimentar alguns dels generadors als Latitude, els festivals de Reading i Leeds. Entre els anys 2010 i 2011 van augmentar la quantitat de combustible consumit a Leeds del 18,5% al 24,5% i el 2012 a Reading, del 12,5% al 18,2%. Aquest compromís es manté malgrat que el subministrament de biodièsel d’OVU és limitat a algunes parts del país, que les fluctuacions dels preus són imprevisibles i que el biodièsel sostenible és més car que el dièsel normal. El seu objectiu és que el biocombustible representi un 15% del consum total de combustible, en línia amb l’índex de referència de Julie’s Bicycle. A més, estan estudiant mesures d’eficiència per reduir el consum de combustible en el primer cas.3 Llegiu el cas pràctic sencer per conèixer més a fons les mesures d’eficiència energètica Crèdits de la fotografia: Festival Republic (festival de adoptades per Festival Republic als festivals. Reading)

FEU CLIC PER LLEGIR EL CAS PRÀCTIC SENCER 3.

Els índexs de referència de Julie’s Bicycle permeten als organitzadors d’esdeveniments comparar la seva eficàcia mediambiental amb la mitjana del sector. Els podeu trobar en línia aquí.

11


L’energia de les persones

DESCRIPCIÓ Aparells de joc (pistes de ball, rodes d’hàmster gegants, balancins i troncs giratoris) i generadors amb bicicleta. Aprofiten l’energia del moviment humà (energia cinètica) i la transformen en corrent continu.

PROS • Una manera excepcional i educativa de fer participar el públic en la producció d’energia. • 100% renovable: zero emissions.

CONTRES • Producció elèctrica molt limitada (5-250 W). • Nombre limitat de proveïdors.

Cas pràctic: Energia a pedals amb Reaction Sound System Reaction Sound System (RSS) aprofita la participació del públic per alimentar escenaris petits o mitjans amb bicigeneradors dissenyats especialment. El públic pot veure quanta electricitat s’ha generat pedalant a les bicicletes gràcies als mesuradors que indiquen l’energia disponible en el sistema d’emmagatzematge. L’energia de sis ciclistes pot oferir un so de qualitat fins a 2.000 espectadors, en tendes fins a una distància de 60 metres. Amb tres adults pedalant al màxim, els altaveus poden emetre un so d’una qualitat suficient per a unes 200 persones. Per obtenir més informació sobre l’ús de l’eficient sistema d’altaveus RSS i les seves perspectives de futur, llegiu el cas pràctic sencer en línia.

FEU CLIC PER LLEGIR EL CAS PRÀCTIC SENCER

Crèdits de la fotografia: Reaction Sound System

12


Pila de combustible d’hidrogen (generadors i columnes de llum amb piles de combustible d’hidrogen i baixes emissions de carboni)

DESCRIPCIÓ Dispositiu que transforma l’energia química de l’hidrogen en electricitat. Això s’aconsegueix creant una reacció química segura dels ions d’hidrogen de càrrega positiva amb oxigen. Actualment, se solen utilitzar només com a columnes de llum amb un corrent altern de sortida de baix consum.

PROS

CONTRES

• Zero emissions de CO2, NOx i PM. • L’únic subproducte d’aquesta operació és aigua. • Funcionament silenciós. • Cap possibilitat de contaminació per combustible o de la terra. • Poc manteniment. • Millor combustible per a la conversió de l’energia en kWh que el gasoil vermell.

• Cadena de subministrament limitada per a les unitats especials de lloguer. • Producció elèctrica molt limitada (175 W) i, per tant, només apta per a aplicacions amb baix consum energètic.

Xarxes elèctriques intel·ligents

DESCRIPCIÓ

PROS

Una xarxa elèctrica intel·ligent és un sistema energètic que controla la generació, la distribució i l’emmagatzematge de l’electricitat i integra diferents fonts d’energia. L’energia s’emmagatzema i es distribueix quan cal en moments de màxima demanda. Aquesta capacitat de demanda/resposta permet equilibrar el consum elèctric amb el subministrament.

• Impacte mediambiental reduït, perquè una part del subministrament es genera amb energies renovables. • Ús més eficient de l’energia (model de subministrament a demanda). • La mesura de l’energia és essencial per al sistema, ja que proporciona als organitzadors un control i dades a temps real. • Model de producció d’energia més centralitzat, que redueix la necessitat d’utilitzar diversos generadors autònoms, amb les despeses corresponents de lloguer, combustible i logística.

CONTRES • No s’ha provat gaire en la indústria dels esdeveniments temporals. • Instal·lació cara. • Requereix una bona connexió sense fils per funcionar i, per tant, depèn de la ubicació. • La instal·lació exigeix uns coneixements específics.

CAS PRÀCTIC: XARXES ELÈCTRIQUES INTEL·LIGENTS AL PUKKELPOP FESTIVAL Al Pukkelpop Festival (Bèlgica, capacitat per a 150.000 persones) es va utilitzar un pla de producció energètica descentralitzada a una zona del seu recinte anomenada Baraque Futur. Tota l’electricitat es generava localment amb plaques solars fotovoltaiques i generadors de biocombustible i es complementava amb sistemes d’emmagatzematge de bateria. Quan la producció era superior la demanda, l’excedent d’energia s’emmagatzemava i es podia distribuir a altres zones del recinte on els nivells de consum fluctuaven.

VEGEU FACTSHEET #12 – SMART GRIDS EXPLAINED (DESCRIPCIÓ DE LES XARXES ELÈCTRIQUES INTEL·LIGENTS) 13


Connexió a la xarxa elèctrica

DESCRIPCIÓ Els esdeveniments es poden celebrar amb una connexió a la xarxa elèctrica, és a dir, amb l’accés directe a la xarxa de subministrament elèctric local ja existent. Vegeu la Factsheet #13 – Grid Power for Festivals (Connexió a la xarxa elèctrica per als festivals) per obtenir informació més detallada.

PROS

CONTRES

• Quan hi ha subministraments i connexions disponibles, aquesta solució pot ser la més econòmica. • Es pot aconseguir una «tarifa verda».⁴ • Més fiabilitat (redueix el risc d’avaries mecàniques o errors humans). • Pot reduir les emissions i les despeses associades amb el transport de la central al lloc. • Funcionament silenciós. • Més barata que la major part de solucions energètiques temporals (€/kWh). • No es crema combustible, per tant disminueix la contaminació de l’aire.

• La instal·lació de noves connexions a la xarxa pot costar temps i diners. • La ubicació de consumidors elèctrics específics in situ pot impedir una connexió a la xarxa elèctrica. • No hi ha un pla de redundància en cas d’avaria elèctrica.

Cas pràctic: L’energia hidroelèctrica al festival Øya

Cas pràctic: Connexió a la xarxa elèctrica al Cambridge Folk Festival

Al festival Øya (Noruega, capacitat per a 70.000 persones) es fa servir energia hidroelèctrica renovable de la xarxa tant per al públic com per al recinte, un espai verd al centre de la ciutat d’Oslo. El 2010 es van canviar els generadors dièsel per la xarxa elèctrica, amb un 98% d’energies renovables (gràcies principalment a la generació d’energia hidroelèctrica), i s’han eliminat pràcticament totes les emissions del festival. Llegiu el cas pràctic sencer en línia per saber com a Øya s’ha reduït el consum d’energia un 30% en tres anys.

Al Cambridge Folk Festival (Regne Unit, capacitat per a 14.000 persones) es prescindeix de la xarxa elèctrica i s’alimenta d’energies 100% renovables, la qual cosa es tradueix en un estalvi d’entre 12.000 i 15.000 litres de dièsel per esdeveniment. Llegiu el cas pràctic sencer en línia per saber com al Cambridge Folk Festival s’ha reduït un terç el consum de dièsel en cinc anys.

LLEGIU EL CAS PRÀCTIC SENCER

LLEGIU EL CAS PRÀCTIC SENCER E nllaç a FACTSHEET #13 – Grid Power for Festivals (Connexió a la xarxa elèctrica per als festivals)

4.

Al Regne Unit, les tarifes verdes es calculen amb el mateix índex d’emissions de carboni que la tarifa elèctrica mitjana, ja que el Ministeri de Medi Ambient, Alimentació i Afers Rurals ja té en compte les fonts d’energies renovables en la mitjana de la xarxa, que actualment està en procés de revisió. Sens dubte, una tarifa verda és millor per al medi ambient, encara que actualment es calculi que la petjada és la mateixa que en una tarifa normal (DEFRA Environmental Reporting Guideline: 2013).

14


Energia: preguntes freqüents Enllaç a FACTSHEET #14 Aquestes preguntes freqüents sorgeixen dels comentaris dels organitzadors de festivals del Regne Unit a l’enquesta anual Industry Green Survey (2014, 2015, 2016) duta a terme per Powerful Thinking i també de les preguntes plantejades pels membres de l’equip directiu i les companyies elèctriques.

P: L’energia «renovable» és poc fiable? R: No si el sistema està ben dissenyat. Pràcticament tots els sistemes nous estan equipats amb bateries de reserva, que emmagatzemen l’energia i continuen produint electricitat si hi ha un problema, com que estigui núvol en el cas de l’energia solar. Molts proveïdors porten una reserva preparada. Alguns també diuen que, com que hi ha menys elements mòbils o no n’hi ha cap, l’energia renovable és, de fet, més fiable. Tanmateix, cal tenir en compte que hi ha més necessitat de detallar els requisits de potència per ajustar l'oferta i la demanda.

Cas pràctic: Energia renovable al Glastonbury Festival Aquesta unitat solar d’1,5 kW amb 22 kWh d’emmagatzematge de bateria va alimentar el campament de coordinadors Green Fields al Glastonbury Festival (Regne Unit, capacitat per a 187.000 persones) sense cap problema. En ocasions anteriors el campament s’havia connectat amb un cable llarg per compartir un generador dièsel en un altre camp i havia patit apagades quan la màquina s’aturava. Si s’ajusten correctament a la demanda, les energies renovables poden ser més fiables que una instal·lació amb generadors dièsel convencionals. Per saber com es van fer servir unitats híbrides al Glastonbury Festival per millorar l’eficiència energètica, llegiu el cas pràctic sencer en línia.

LLEGIU EL CAS PRÀCTIC SENCER P: Les solucions «renovables» costen més? R: De vegades sí i de vegades no. Per això, cal valorar els pros i els contres com en qualsevol altra decisió. En molts casos en què es requereix una gran quantitat d’energia (per exemple, més de 45 kVA), és possible que no hi hagi una solució viable o que els costos siguin prohibitius. Però si se’n necessita menys primer es pot reduir la quantitat d’energia necessària treballant de manera eficient i després utilitzar solucions renovables rendibles. La informació dels festivals suggereix que sovint s’oblida que amb els sistemes solars i eòlics no es rep cap factura per combustible després de l’esdeveniment (de manera que les comparacions de costos inicials són enganyoses). En esdeveniments de petita i mitjana escala es troben molts exemples de sistemes d’energia renovable i híbrida que s’han traduït en un estalvi considerable. L’estalvi obeirà a les circumstàncies; per això, és molt important maximitzar la planificació i explorar totes les opcions disponibles.

Cas pràctic: Solucions renovables al SHAMBALA FESTIVAL El 2014 el Shambala Festival (Regne Unit, capacitat per a 15.000 persones) va funcionar amb un 100% d’energies renovables. Es van fer servir biocombustible als generadors, sistemes híbrids a tot el recinte i fonts d’energia solar integrades. El consum de combustible al recinte també es va reduir en un 20% respecte d’anys anteriors gràcies a l’eficiència aconseguida amb una millor planificació. En conjunt, el cost de l’energia per persona per dia al Shambala del 2016 va ser el mateix que el de l’any 2000 (de fet, es va reduir si tenim en compte la inflació), cosa que demostra que els mètodes més sostenibles no necessàriament son més costosos.

LLEGIU EL CAS PRÀCTIC SENCER

15


P: No és veritat que sempre cal un marge d’error en la capacitat dels generadors per a situacions imprevistes? Sí, però d’acord amb la recerca de Powerful Thinking els marges actuals solen ser excessius. Vegeu també Factsheet #15 – Identifiying Fuel Wastage (Identificació del malbaratament de combustible) i Factsheet #11 – How Energy Actually Works and Essential Terminology (Com funciona l’energia i terminologia bàsica).

P: E  s pot alimentar un esdeveniment sencer amb solucions renovables amb baixes emissions de carboni? Hi ha molts exemples de festivals petits i mitjans (amb una capacitat de fins a 20.000 persones) que s’alimenten completament amb solucions temporals d’energies renovables i d’olis vegetals usats. Són, entre altres, Croissant Neuf, London Green Fair, Shambala, The Green Gathering, Boom Festival, We Love Green i Dekmantel.

Vegeu Factsheet #) – Five Easy Steps to Greener Power at Small Events (Cinc passos senzills cap a una energia més verda als esdeveniments petits) per obtenir consells i idees per alimentar el vostre esdeveniment o algunes zones amb energia renovable.

P: Cal que les tires de llums estiguin enceses durant el dia per gestionar les càrregues dels generadors? R: I tant que no! Les tires de llums enceses durant el dia que no tenen una funció decorativa només serveixen per augmentar la càrrega i el consum de combustible. A més, caldrien moltes tires de llums per aconseguir una càrrega decent. Si un generador està dedicat en exclusiva a les tires de llum, es pot apagar. Per obtenir la màxima eficiència, assegureu-vos d’utilitzar sensors automàtics que apaguin tots els llums durant el dia. També podeu considerar l’ús de tires de llums LED, que són de baix consum i generen menys residus (tenen una durada considerablement superior). I podeu fer tires de llums més llargues perquè un subministrament de 16 A pot alimentar més llums.

Cas pràctic: Solucions amb baixes emissions de carboni al DEKMANTEL FESTIVAL Entre els anys 2015 i 2016, al Dekmantel Festival (Països Baixos, capacitat per a 30.000 persones) es va passar dels combustibles fòssils a un biocombustible renovable (OVH) i es van reduir les emissions de CO2 en un 93%. En col·laboració amb ZAP Concepts per aplicar un «pla d’energies intel·ligents», també es va reduir el consum d’energia del festival en un 28%, la qual cosa es tradueix en un estalvi de diners de la factura de combustible malgrat que els OVH són més cars. GoodFuels va subministrar el biocombustible, que és fiable i d’origen sostenible.

P: He de deixar els amplificadors i els focus encesos durant la nit? R: A la major part de les empreses diuen que cal fer-ho per mantenir els equips calents i evitar la condensació (gairebé cap equip electrònic no suporta la humitat dels camps britànics). Considereu utilitzar una font d’electricitat secundària més petita per poder apagar el generador principal quan no s’utilitza l’escenari durant la nit, és a dir, quan es redueix la càrrega. Si feu servir aquesta font d’electricitat secundària, seria ideal sincronitzar-la amb el generador principal per evitar apagar els equips i tornar-los a encendre, ja que això pot provocar problemes. Vegeu Factsheet #3 – Using Hybrid Power at Events (Ús de l’energia híbrida als esdeveniments).

Cas pràctic: Il·luminació de baix consum a FESTIVAL REPUBLIC Festival Republic (promotora/productora de 19 festivals al Regne Unit / la UE) treballa amb els seus contractistes per reduir la demanda energètica tot especificant tecnologies de més baix consum: el 2012 Colour Sound Experiment, una de les seves empreses de lloguer d’equips d’il·luminació i audiovisuals, va invertir en 1,5 km de tires de llums LED per satisfer la demanda del festival de Reading. Festival Republic també treballa amb la cadena de subministrament en altres

àrees i, des del 2014, ha afegit obligacions als contractes dels proveïdors d’energia per integrar les tecnologies energètiques alternatives i noves, com els generadors híbrids i l’energia solar. Podeu llegir més en línia.

LLEGIU EL CAS PRÀCTIC SENCER

16


P: Quin impacte té canviar la il·luminació tradicional de l’escenari per llums LED pel que fa al combustible i l’equipament necessaris? R: L’impacte de la il·luminació LED a l’escenari en termes d’eficiència i consum de combustible pot ser gran: en l’exemple que s’exposa continuació es va estalviar un 70%. Hi ha altres maneres de reduir el consum de combustible de l’escenari principal, com l’ús de grups electrògens més petits o unitats híbrides per gestionar les càrregues baixes durant la nit.

Crèdits de la fotografia: ZAP Concepts

Exemple de reducció d’un 70% de les emissions i el consum de combustible En aquest escenari hipotètic els llums PAR, amb una bombeta convencional de 650 W, s’han substituït per llums LED de 36 W cada una, amb la qual cosa s’estalvien 614 W per llum. Suposem que en un espectacle de deu hores el llum PAR en realitat funciona durant aproximadament dues hores. Si en un escenari es fan servir 50 llums PAR, l’estalvi d’energia serà de 614 × 50 × 2 = 61,4 kWh. Gràcies al canvi, la demanda elèctrica total de l’escenari es reduirà 30,7 kW. Si en aquest exemple la demanda elèctrica màxima original de tot l’escenari fos de 80 kW, s’hauria d’haver fet servir un generador de 100 kVA com a mínim. La càrrega mitjana del generador seria d’aproximadament 20 kW. Aquesta càrrega en un generador dièsel de 100 kVA es tradueix en una eficiència d’aproximadament el 18%. El consum diari de combustible d’un generador en aquesta situació serà d’aproximadament 110 litres de dièsel. Després de substituir els llums convencionals per llums LED, la demanda elèctrica màxima de tot l’escenari serà de 50 kW. Caldrà un generador de 60 kVA com a mínim. La càrrega mitjana d’aquest generador serà d’aproximadament 14 kW. Aquesta càrrega en un generador dièsel de 60 kVA es tradueix en una eficiència d’aproximadament el 23%. El consum diari d’aquest generador en aquesta situació serà d’aproximadament 32 litres de dièsel. Així doncs, canviant els llums PAR convencionals de 650 W per llums PAR LED de 36 W es reduiria un 70% el consum de combustible i, per tant, un 70% de les emissions de CO2 de l’escenari. Aquest impacte enorme es deu no només al fet que la il·luminació consumeix menys electricitat, sinó també a la reducció de la demanda màxima. Com que es pot utilitzar un generador més petit, la càrrega mitjana d’aquest generador és relativament més elevada i, per tant, l’eficiència del generador també és més elevada. Nota: és recomanable preveure grans puntes de demanda en els sistemes elèctrics; tanmateix, com que això permet utilitzar generadors més petits i estalviar combustible, en el cas dels escenaris no sempre és possible fer-ho perquè hi pot haver puntes provocades per la qualitat de l’espectacle.

17


P: El transport extra que cal per portar els equips especialitzats addicionals anul·la tots els beneficis mediambientals aconseguits amb l'ús eficient in situ de l’energia? R: Sovint no és així. L’estalvi que es pot aconseguir amb la reducció del consum de combustible durant un període de temps (d’uns quants dies o unes quantes setmanes) sovint superarà el combustible addicional emprat per al transport dels equips addicionals d’un altre proveïdor o per al transport d’equips de més lluny. Vegem alguns exemples que ho demostren:

Ús d’un generador híbrid Un camió articulat de 24 tones amb un motor Euro IV que es desplaci a 80 km/h produeix 685  g de CO2 per quilòmetre recorregut. Per tant, si aquest vehicle anés de Brighton a Londres i tornés per transportar un generador d’energia híbrida per a un esdeveniment, només generaria 137,4 kg de CO2 (97 km × 0,685 kg × 2 trajectes = 137,4 kg). Això no obstant, en un període de cinc dies el generador híbrid podria reduir el temps de funcionament d’un generador dièsel de 60 kVA en 10 hores diàries, la qual cosa equival a un estalvi de 200 litres de combustible que redueix les emissions de CO2 en 593 kg (200 litres × 2,96572 = 593 kg). Així, si s’utilitza una flota de vehicles moderna, l’esforç d’utilitzar sistemes híbrids té uns beneficis clars.⁵ Crèdits de la fotografia: Firefly Clean Energy

Ús d’un generador de biocombustible Per utilitzar una unitat híbrida (exemple anterior) amb un generador CI (combustió ignició) estàndard cal transportar-la, la qual cosa exigeix més espai al camió o el lloguer d’un altre vehicle. En canvi, un generador de biodièsel és un substitut directe d’un generador dièsel estàndard i, per tant, no requereix transport addicional, tret que l’hàgiu de reservar a través d’una empresa de lloguer especialitzada situada més lluny del lloc on celebreu l’esdeveniment. Malgrat que la distància de transport d’un generador de biodièsel sigui més llarga, en termes d’emissions de carboni serà probablement la millor opció: les emissions de carboni corresponents a 1 litre de combustible estàndard són de 2,676 kg, mentre que en el cas dels biocombustibles són de 0,019 kg (pràcticament inexistents). Així, si cada dia un generador crema 250 litres de combustible normal, generaria 669 kg de CO2e, mentre que en el cas dels biocombustibles les emissions equivalents serien de 4,75 kg de CO2e. Si es prenen les mateixes emissions del transport que abans (685 g CO2/km), el camió podria recórrer 970 km més abans d’igualar les emissions de carboni per consum de combustible en un sol dia.⁶

P: Què són els biocombustibles? R: Cada vegada hi ha més «biocombustibles». Els biocombustibles són els derivats de recursos agrícoles, com la soia, l’oli de palma, la colza i el pinyó de l’Índia. Els olis vegetals hidrogenats (OVH) i la glicerina (o glicerol) també s’inclouen en aquesta categoria. Per contra, el terme biodièsel (o combustibles dièsel renovables) es refereix als combustibles que es poden fer amb olis de cuina reciclats (OVU) i greixos animals. 5.

Font: Transport Research Laboratory i National Energy Foundation. Vegeu la taula Emissions de carboni per tipus d’energia, p. 8 d’aquesta guia.

6. 

18


P: Els biocombustibles són més sostenibles que el dièsel des del punt de vista mediambiental?

«L’ús d’olis vegetals per al combustible del motor pot semblar insignificant avui, però amb el pas del temps aquests olis seran tan importants com el petroli».

R: Sí. Es creu que els olis vegetals usats (OVU), el combustible alternatiu al dièsel vermell més habitual als esdeveniments, tenen un menor impacte mediambiental perquè el carboni emès quan es cremen com a combustibles ja ha estat absorbit durant el creixement de la planta. A més, es tracta d’un producte reciclat.

Rudolf Diesel, inventor del motor dièsel, 1912.

En canvi, els olis vegetals hidrogenats (OVH) s’obtenen d’una collita verge conreada específicament per a la producció de biocombustibles. Això planteja dilemes ètics sobre l’ús del sòl: s’han de desplaçar comunitats, desforestar grans superfícies de terra i desviar recursos hídrics per conrear collites destinades a la producció de combustibles?

Cas pràctic: BIOCOMBUSTIBLES AL FESTIVAL INTO THE GREAT WIDE OPEN

Els combustibles a base de glicerina, un nou tipus de combustible que ha aparegut al mercat, són un subproducte natural de la producció de biodièsel. Sempre que es consideri que s’han produït amb recursos d’origen ètic (és a dir, que no són derivats de l’oli de palma ni de collites verges), el seu impacte mediambiental és mínim.

e nllaç a FACTSHEET #5 – Biofuels for Festivals (Biocombustibles per als festivals)

El festival Into the Great Wide Open (ITGWO) (Països Baixos, capacitat per a 7.000 persones) se celebra a l’illa de Vlieland, a la costa nord-oest dels Països Baixos. El 2016 es va passar del dièsel als biocombustibles de segona generació (combustibles derivats exclusivament de residus orgànics reciclats, distribuïts i venuts per l’empresa GoodFuels) per alimentar els generadors del festival, cosa que va significar una reducció de les emissions de CO2 del festival en un 85%. Podeu obtenir més informació sobre el compromís del festival ITGWO investigant com els festivals poden actuar de catalitzadors per a canvis socials de més abast.

LLEGIU EL CAS PRÀCTIC SENCER

P: Quina importància té l’origen del biocombustible que faig servir? R: La procedència dels biocombustibles és un factor molt important a l’hora de determinar la sostenibilitat dels combus­ tibles, qüestió que de vegades pot ser complexa. Els combustibles d’origen nacional (com els OVU) poden representar una opció segura pel que fa a garantir-ne l’origen. És possible que determinar la procedència d’altres combustibles no sigui tan senzill. Demaneu un certificat al vostre proveïdor i eviteu utilitzar combustibles verges o procedents de fora d’Europa.

Cas pràctic: Biocombustibles al festival Mysteryland El 2015 al festival Mysteryland (Països Baixos, capacitat per a 60.000 persones) es va alimentar la zona d’acampada només amb biodièsel i es va augmentar el consum de biodièsel en un 15% a tot el recinte. Per al festival del 2015 van fer servir biodièsel FAME (èster metílic d’àcids grassos), que consideraven massa arriscat en termes de fiabilitat per utilitzar-lo a tot el recinte. Ara busquen un biodièsel d’origen fiable i s’han compromès a comprovar-ne la procedència amb Greenpeace per garantir que és la millor alternativa sostenible als combustibles fòssils.

LLEGIU EL CAS PRÀCTIC SENCER 19


Crèdits de la fotografia: Festival de Leeds

Quanta energia necessiteu en realitat? Sovint els contractistes elèctrics no disposen d’informació prèvia i precisa sobre les necessitats energètiques. Una solució és incloure la tasca d’obtenir aquesta informació en el contracte dels proveïdors d’electricitat o recopilar la informació internament i proporcionar-la al proveïdor puntualment, a més d’assegurar-se que hi ha un mètode eficaç per compartir les actualitzacions relatives al contractista i els canvis al lloc a mesura que s’apropa l’esdeveniment. Molts consumidors d’electricitat no coneixen les seves necessitats energètiques o afegeixen un marge considerable a les seves necessitats per seguretat. Alguns exemples habituals són: •

• • •

• •

En moltes concessions es demana un subministrament de 16 o 32 A, tot i desconèixer o conèixer poc les necessitats reals. Per obtenir més informació, vegeu Factsheet #19 – Working Out Energy Requirements for Concessions (Càlcul de les necessitats energètiques per a les concessions). És habitual que les companyies elèctriques presentin la seva demanda màxima teòrica, que pot ser molt superior a la «càrrega màxima» real. Hi pot haver projectes creatius que desconeguin les seves necessitats. Cada autobús requerirà una connexió trifàsica de 32 A. Segons les dimensions de l’espectacle i el nombre d’enllaços amb els artistes/tècnics que tingueu sobre el terreny, és perfectament possible limitar-la a una connexió monofàsica d’entrada, que alimentarà la major part d’endolls i aparells a bord, tret de l’aire condicionat. Els directors d’escenari/zona sovint afegeixen marges a les necessitats de l’escenari/la zona, no coneixen les necessitats o simplement demanen el mateix que l’any anterior només «perquè va funcionar». Els artistes que porten el seu espectacle i la seva il·luminació sovint demanen requeriments de potència específics.

Un cop eliminada la demanda elèctrica «fantasma», podeu començar a treballar amb les parts interessades per reduir la demanda real. L’energia es pot reduir en quatre àrees clau: • • • • •

Coneixent les necessitats exactes amb antelació per poder dissenyar millor el sistema. Utilitzant equips de més baix consum, com els llums LED (vegeu el quadre següent). Reduint el temps de funcionament dels generadors al mínim necessari. Redimensionant els generadors. Planificant millor per reduir els canvis d’última hora.

20


Exemples de reducció de les necessitats energètiques • • • • • • • • •

Tira de llums LED. Il·luminació LED per als escenaris. Sensors d’encesa/apagada automàtiques als focus i les tires de llums. Eliminació de fusibles dels calefactors (si no són necessaris). Tenir una política de subministrar només alimentacions de 16 A als autobusos i no demanar aire condicionat. Cobrar considerablement (i relativament) més per alimentacions elèctriques més grans a les concessions. Campanyes d’«apagada» destinades al personal i els contractistes. Especificacions acurades. Reducció (o prohibició) de l’ús de teteres elèctriques i substitució per teteres de gas. Utilitzar forns i teteres de gas als esdeveniments temporals a l’aire lliure és molt més eficient que utilitzar-ne d’elèctrics. Els sistemes de calefacció alimentats directament amb butà (gas) tenen una eficiència de gairebé el 95%, mentre que els forns elèctrics s’alimenten indirectament amb generadors dièsel, que en general funcionen amb una eficiència molt inferior i, per tant, redueixen l’eficiència del forn elèctric. Per exemple, si es crema 1 litre de dièsel directament en un forn elèctric, s’obté una energia tèrmica de 10 kWh per cuinar. Però si es crema 1 litre de dièsel en un generador dièsel que funcioni amb una eficiència d’aproximadament el 30%, només s’obtenen 3 kWh d’energia elèctrica.

Factsheet #1 – Sustainable Energy Tips for Traders (Consells sobre Per obtenir més idees, vegeu energies sostenibles per a comerciants). Per obtenir més informació, vegeu Factsheet #2 – Ten Top Tips for Reducing Fuel Bills at Festivals (Deu consells bàsics per reduir les factures de combustible als festivals).

Cas pràctic: Il·luminació de baix consum al Cambridge Folk Festival Al Cambridge Folk Festival (Regne Unit, capacitat per a 14.000 persones) s’ha introduït una sèrie d’innovacions en la il·luminació: s’han afegit sensors de cèl·lula fotoelèctrica (de fabricació pròpia) per encendre i apagar la il·luminació del recinte al vespre i a la matinada, la qual cosa ha permès reduir el consum d’energia i estalviar costos. També s’han canviat els llums d’ambient de tungstè, d’alt consum, per llums LED i les tires de llums han estat substituïdes per tires de llums LED. Llegiu el cas pràctic en línia per saber com al Cambridge Folk Festival s’ha treballat amb les parts implicades per reduir l’impacte mediambiental del festival.

LLEGIU EL CAS PRÀCTIC SENCER

Crèdits de la fotografia: Cambridge Folk Festival

«Els coneixements i la col·laboració són crucials per reduir l’impacte mediambiental. Saber quanta energia es consumeix, on es consumeix i quines alternatives hi ha permet planificar accions concretes i continuar millorant». Liz Warwick, consultora energètica, Lansdowne Warwick.

21


Identificació del malbaratament de combustible FACTSHEET #15 – Identifying Fuel Wastage (Identificació del malbaratament de combustible) Des de la dècada dels 80, quan els esdeveniments a l’aire lliure van començar a estar en auge, en la indústria dels esdeveniments s’ha mantingut el model tradicional, en què les empreses elèctriques subministren generadors amb un marge considerable de capacitat extra per poder garantir un servei fiable, sovint basat en unes necessitats d’energia que els organitzadors dels esdeveniments desconeixen o són incorrectes. Això costa temps, diners i combustible i, a més, genera unes emissions evitables.

On es malbarata el combustible? La recerca de Watt-Now, consultoria energètica dels Països Baixos, ens ajuda a comprendre per què es malbarata combustible i corrobora les conclusions de diversos estudis de la Universitat De Montfort i Julie’s Bicycle al Regne Unit.7

Motius del consum de dièsel a diferents esdeveniments

distribució (%)

100%

0%

Esdeveniments

Motius Consum innecessari de dièsel a causa de les hores de funcionament

Consum innecessari de dièsel a causa de les dimensions del generador

Consum «necessari» de dièsel

Figura 3. Motius per utilitzar dièsel a diferents esdeveniments, Watt-Now, 2015

7.

Watt-Now va presentar aquesta recerca i les seves conclusions a ADE Green el 2015. Els estudis de la Universitat De Montfort University i Julie’s Bicycle es presenten a The Power Behind Festivals Guide, 1a ed. (Powerful Thinking: 2012).

22


Principals factors que provoquen la ineficiència: • • • • •

Especificacions elèctriques prèvies imprecises o inexistents. Falta de planificació detallada, és a dir, funcionament innecessari dels generadors. Equips ineficients i antics que consumeixen molta energia. Conductes com deixar els llums o els equips encesos quan no fan falta. Demanda elèctrica d’una sola font, com ara patrocinis i actes centrals.

En general, la causa principal de la ineficiència és una falta d’informació prèvia precisa amb relació a les necessitats energètiques de l’esdeveniment, necessària per planificar un sistema elèctric eficient.

Cas pràctic: De Parade Amsterdam estalvia un 27% de dièsel en un any El 2016 al De Parade Festival (Països Baixos, capacitat per a 100.000 persones durant 16 dies) es va treballar amb els consultors energètics Watt-Now per estalviar 15.300 litres de dièsel respecte de l’any anterior (27%) controlant i reduint el consum de combustible. Segons les seves previsions, l’any que ve es pot arribar a estalviar un 7% més. Llegiu el cas pràctic en línia per saber com Watt-Now va redissenyar la disposició dels generadors perquè fossin més eficients.

LLEGIU EL CAS PRÀCTIC SENCER

Cas pràctic: La reducció d’un 50% del consum de dièsel a The Showman’s Show

El 2014 a The Showman’s Show (Regne Unit, capacitat per a 10.000 persones) es va reduir el consum de dièsel un 50% controlant i revisant les dimensions dels generadors, reconfigurant el subministrament d’electricitat per al personal (tenda de càtering i apagada dels generadors quan no s’utilitzen). Només amb la darrera mesura es van estalviar més de 200 litres de combustible. El 2015 es va treballar amb el contractista per millorar les infraestructures elèctriques existents i així es va reduir molt la demanda energètica, amb la qual cosa les instal·lacions de càtering per al personal, la zona d’acampada i les oficines del recinte podien funcionar connectades a la xarxa elèctrica. També es va instal·lar un llum d’ambient permanent extra que va permetre prescindir d’una torre d’il· luminació. Llegiu el cas pràctic sencer en línia per conèixer més a fons els canvis que es van dur a terme.

LLEGIU EL CAS PRÀCTIC SENCER

Crèdits de la fotografia: The Showman’s Show

23


Taula 2. Motius del malbaratament de dièsel

Causa

Explicació/detalls

Informació poc precisa sobre les necessitats reals.

És freqüent que els directors de producció i/o les companyies elèctriques afegeixin un marge a la demanda elèctrica estimada per poder adaptar-se als imprevistos i assegurarse que l’espectacle es desenvolupi sense cap problema. Això es pot traduir en uns generadors massa grans en comptes d’uns generadors d’una mida que permeti un marge d’un percentatge moderat. No es pot pretendre que els proveïdors d’electricitat disminueixin les dimensions dels generadors sense que els festivals i/o els usuaris finals els proporcionin una informació més acurada sobre les necessitats reals.

Demanda elèctrica d’una sola font per part dels artistes.

Sovint els artistes demanen una font d’energia elèctrica exclusiva per a les seves necessitats específiques perquè es creu que és menys arriscat. També és menys eficient perquè requereix més generadors, que solen funcionar amb càrregues més baixes. Tot i que sens dubte cada cas és diferent, l’experiència suggereix que en molts casos els generadors poden alimentar diversos usuaris finals amb total seguretat amb desconnexions i un disseny minuciós del sistema. En general, qui sap probablement millor si un sistema elèctric és robust: el proveïdor elèctric o l’empresa de direcció artística? La tasca del representant de l’artista és proporcionar informació precisa per permetre al contractista elèctric dissenyar un sistema robust.

Excés d’especificació de les necessitats.

Per exemple, un il·luminador d’escenaris pot sol·licitar una potència que ofereixi una capacitat molt superior a les seves necessitats i la companyia elèctrica també hi pot afegir un marge. Això és habitual i constitueix una de les causes principals del sobredimensionament dels generadors i el malbaratament de combustible.

Arrendament d’equips.

Molts proveïdors elèctrics no tenen equips propis i, per tant, utilitzen generadors més grans (i no més petits) segons les existències disponibles dels seus proveïdors de generadors. Encara que no hi hagi intenció de fer-ho, això passa i es tradueix possiblement en unes factures més elevades per al festival en funció de la càrrega del generador.

Necessitats específiques de determinats equips.

Alguns equips, com els motors d’arrencada elèctrics per a dutxes i bombes, necessiten molta potència per arrencar i després funcionen amb molt poca potència, la qual cosa provoca ineficiències del generador durant pràcticament tot el temps en què està en marxa.

Demandes diferents en moments diferents.

És inevitable que la demanda elèctrica sigui diferent en moments i períodes diferents durant l’esdeveniment, com muntar i desmuntar, el dia i la nit, durant els actes a l’escenari principal, etc. Un sistema que no s’hagi dissenyat tenint en compte aquesta variació provocarà un malbaratament de combustible. Un mètode habitual és dissenyar sistemes alimentats per diversos generadors, de manera que alguns es poden apagar durant els períodes de baixa demanda, en comptes de dotar cada zona amb un únic generador que sempre estigui en funcionament. Les unitats híbrides també són eficaces en moltes situacions en què es produeixen períodes de baixa demanda, perquè els generadors associats es poden apagar.

Falta de cooperació entre els parts.

És habitual que les parts responsables de diversos elements de l’organització d’un esdeveniment no es comuniquin d’una manera eficaç pel que fa a l’energia. Si els directors dels festivals tenen en compte l’electricitat i s’asseguren de rebre especificacions precises de tots els usuaris finals i els responsables treballen amb les aportacions dels contractistes elèctrics, es pot estalviar gràcies a un millor disseny del sistema.

24


Quines són les xifres del vostre esdeveniment en comparació amb el consum mitjà de combustible al Regne Unit? Creada per Powerful Thinking amb l’ajuda de l’Associació de Festivals Independents del Regne Unit, Festival Fuel Tool és una eina senzilla que proporciona a l’usuari una qualificació energètica basada en els índexs de referència del sector, les emissions de carboni atribuïbles al consum de combustible, el percentatge de biodièsel d’OVU en comparació amb les mitjanes de la indústria i una impressió dels resultats per compartir-los amb el personal. Pretén ser una guia, ja que cada esdeveniment és únic i hi pot haver raons fonamentades per a les diferències. Per obtenir més informació i comprendre-ho millor, els organitzadors d’esdeveniments poden utilitzar les Creative IG Tools de Julie’s Bicycle.

Cas pràctic: control de l’energia al GLASTONBURY FESTIVAL

Crèdits de la fotografia: Glastonbury Festival

El 2014 al Glastonbury Festival (Regne Unit, capacitat per a 187.000 persones) es va emprendre un projecte global de control de l’energia en col·laboració amb el contractista elèctric Aggreko i investigadors de la University of the West of England (UWE). Van controlar la sortida dels generadors al recinte i van analitzar les dades per veure amb quina eficiència s’utilitzaven els generadors per tal de determinar les dimensions correctes dels generadors per a futures edicions del festival i investigar les opcions per estalviar energia i combustible. Mitjançant el control sense fils de 126 generadors i enviant personal de recerca al recinte per estudiar amb més profunditat algunes zones concretes, van poder traçar la sortida «en temps real» de cada màquina. Van descobrir que una gran part dels generadors controlats tenia unes dimensions considerablement excessives per a les seves funcions, cosa que confirmava el que les recerques prèvies en el sector publicades a la Power Behind Festivals Guide (Powerful Thinking: 2012) havien assenyalat com una qüestió clau i una oportunitat de reduir el consum d’energia. Per obtenir més informació del projecte, llegiu el cas pràctic sencer en línia.

LLEGIU EL CAS PRÀCTIC SENCER

25


Part 2: Actuar Amb tot el que suposa planificar i gestionar correctament un esdeveniment a l’aire lliure, la gestió eficient de l’energia, en termes relatius, no hauria ser difícil. Només exigeix alguns canvis en la manera de fer les coses. L’experiència de molts festivals que ja han introduït canvis demostra que és essencial tenir un pla clar amb l’aprovació de l’equip directiu i la implicació de totes les parts al principi del procés. Molts organitzadors d’esdeveniments han afirmat que tenir massa feina o no tenir clara la millor manera de gestionar l’energia són els obstacles principals per introduir canvis (Festival Industry Green Survey, Powerful Thinking: 2015). El pla d’acció sobre l’energia té l’objectiu d’oferir un full de ruta clar per al procés de canviar a una gestió més intel·ligent de l’energia.

Pla d’acció sobre l’energia

Enllaç a FACTSHEET #16

1. PLANIFIQUEU

2. COL·LABOREU AMB EL PROVEÏDOR D’ENERGIA

6. COMPARTIU LA VOSTRA EXPERIÈNCIA

5. Reviseu i establiu nous objectius

3. Comuniqueu-vos

4. Mesureu i controleu in situ

26


1. Planifiqueu •

Assigneu a algú la direcció del procés. Vegeu cada càrrec).

Quins objectius voleu aconseguir? Per exemple:

Factsheet #7 – Roles at a Glance (Resum de les funcions de

üü Estalvi de combustible? üü Reducció de la demanda energètica? üü Reducció de les emissions de carboni? üü Contractes/condicions nous amb el proveïdor d’energia? üü Increment de les mesures de la càrrega i el consum de combustible dels generadors? üü Contractació d’un consultor especialitzat perquè revisi la gestió de l’energia i identifiqui l’estalvi? üü Millora de les credencials ecològiques? Reviseu el consum d’energia (dièsel, electricitat, bateries, biocombustibles i GLP) dels darrers 3 anys si disposeu d’aquestes xifres. Si no és així, mesurar el consum d’enguany ha de ser una prioritat.

Tingueu en compte tots els obstacles per aconseguir els objectius.

Identifiqueu totes les parts implicades (tothom que consumeixi energia o que en sigui responsable) i la seva possible influència en els nivells de consum.

Acordeu accions i calendaris.

Escriviu-ho tot en un document breu i anomeneu-lo Pla d’acció sobre l’energia.

2. Col·laboreu amb el proveïdor d’energia •

Reuniu-vos amb el vostre proveïdor d’energia per parlar dels objectius (i els canvis) i reflectir-los en les condicions contractuals. Per obtenir ajuda sobre les condicions contractuals vegeu Factsheet #6 – Five Tips for Smart Energy Contracts (Cinc consells per als contractes d’energia intel·ligent).

Aspectes clau que heu d’incloure:

üü Acordar objectius de consum (o reducció) de combustible. üü Establir responsabilitats clares sobre com es controlaran els generadors i altres energies, com es registrarà l’energia i qui ho farà. üü Demanar un informe detallat sobre la gestió de l’energia després de l’esdeveniment. üü Acordar la responsabilitat de posar-se en contacte amb tots els usuaris finals de l’electricitat per conèixerne les necessitats exactes i un calendari per aconseguir-ho. Això inclou totes les concessions, la gestió d’artistes (per als autobusos), la transmissió exterior, la producció i els contractistes. Nota: és molt important fixar el calendari perquè el proveïdor tingui temps de dissenyar un sistema eficient. • Feu un inventari de tots els equips detallant-ne la ubicació, la funció, l’ús, les hores de funcionament estimades i les necessitats elèctriques. • Demaneu a un expert (per ex., un consultor energètic) que revisi tots els equips i elabori un mapa de les zones geogràfiques per valorar la disposició òptima i l’ús de generadors i altres fonts d’electricitat. • Valoreu les opcions de tenir equips o tecnologies de més baix consum, com tires de llums LED, distribuïdors de cèl·lules fotoelèctriques i control de la càrrega dels generadors. • Valoreu les opcions d’energies renovables, com ara biocombustibles d’origen sostenible, energia solar o energia a pedals. Per obtenir un resum complet sobre aquest tema vegeu Factsheet #17 – What to Ask Your Energy Supplier (Què cal preguntar al proveïdor d’energia).

27


3. Comuniqueu-vos Si compartiu les vostres intencions amb totes les persones de l’organització i totes les parts implicades és molt més probable que es produeixin canvis. Un cop hàgiu elaborat un pla, és recomanable enviar-lo o enviar-ne un resum amb més informació pràctica (a continuació) a totes les persones implicades. Consulteu i feu servir els recursos següents, que us ajudaran a comunicar-vos amb les parts interessades: Factsheet #4 – Communicating Green Energy at Events (Difusió de l’energia verda als esdeveniments): resum dels punts clau que cal tenir en compte quan es fa difusió de l’energia entre el públic, el personal i els contractistes. Factsheet #7 – Roles at a Glance (Resum de les funcions de cada càrrec): pàgina fàcil de compartir que ajudarà els directors i/o equips i contractistes a saber i comprendre què poden fer per aportar alguna cosa. Factsheet #18 – Getting Smart With Energy for Stakeholders (Ser intel·ligents amb l’energia per a les parts implicades): text que podeu copiar, enganxar i adaptar per compartir els vostres arguments i les vostres intencions específiques respecte de com voleu gestionar l’energia i els canvis en la manera de fer les coses.

4. Mesureu i controleu in situ Necessiteu dades vàlides de l’any anterior (de diversos anys si estan disponibles). Si no les teniu, recopilar informació dels propers espectacles és una oportunitat d’establir un punt de referència a partir del qual podeu treballar en el futur. Demaneu al contractista que ho faci o dueu a terme aquesta tasca internament. • •

Assegureu-vos que tots els generadors, les columnes de llum i els altres aparells que consumeixen combustible es registren individualment i per ubicació in situ. Mesureu i registreu el consum de combustible per poder controlar els períodes de muntatge, esdeveniment i càrrega per separat.

Per obtenir una guia pràctica i una plantilla de registre, vegeu Factsheet #20 – Measuring Generator Loads Resource Pack (Paquet de recursos per mesurar les càrregues dels generadors). Per obtenir un resum de la mesura de tots els tipus d’energia que es consumeixen al recinte, vegeu Factsheet #21 – Advanced Power Monitoring Resource Pack (Paquet de recursos avançats per controlar l’energia).

28


5. Reviseu i establiu nous objectius Necessiteu la informació en un format pràctic per contribuir a la presa de decisions per al proper esdeveniment. L’opció més lògica és establir el control i un informe detallat com a part del contracte energètic. La companyia elèctrica o un consultor especialitzat ho hauran d’analitzar i incloure-ho en el seu informe. Vegeu Factsheet #6 – Five Tips for Smart Energy Contracts (Cinc consells per als contractes d’energia intel·ligent). A partir de l’informe energètic (si aquest no explicita els suggeriments) heu de poder: • • • • • •

Identificar on es poden fer canvis per reduir les dimensions dels generadors. Abordar puntes d’energia considerables identificant-ne l’origen. Formar una imatge més precisa de les necessitats energètiques reals. Identificar les oportunitats de fer canvis en el disseny del sistema per millorar l’eficiència. Celebrar els èxits. Utilitzar l’informe per preparar els nous objectius per a l’any següent.

6. COMPARTIU LA VOSTRA EXPERIÈNCIA Si heu tingut èxit o heu après alguna cosa, compartiu-ho amb la comunitat cada vegada més gran d’esdeveniments que fan canvis per ser més sostenibles escrivint un cas pràctic de la vostra experiència per al lloc web de Powerful Thinking. Powerful Thinking és una entitat sense ànim de lucre: tot el que fem té l’objectiu d’ajudar el vostre sector a fer canvis positius per afrontar els reptes del futur. Considereu sumar-vos a la iniciativa Festival Vision: 2025 signant un compromís per reduir les vostres emissions en un 50% abans del 2025. Creieu que és impossible? Reduir l’impacte energètic és un pas important, però llegiu l’informe The Show Must Go On per saber com es pot fer i comprometeuvos-hi. Més de 50 festivals de música del Regne Unit hi estan implicats i el 90% d’aquests afirmen que «s’han inspirat o s’han animat a actuar» perquè formen part de la iniciativa. Per què? És més fàcil actuar junts, amb ajuda i amb la possibilitat de compartir les experiències.

29


Consells i inspiració per al vostre pla d’acció sobre l’energia Consells per incloure l’eficiència energètica en els contractes amb els subministradors d’electricitat: 1. Plantegeu-vos signar contractes plurianuals: donen confiança per abordar els canvis de mètode, procés que pot durar més d’un any. 2. Convertiu l’eficiència energètica en una prioritat expressa: deixeu clares les vostres intencions i acordeu un objectiu realista per reduir el consum de combustible amb el vostre proveïdor d’electricitat. 3. Establiu les necessitats elèctriques concretes amb antelació: un coneixement precís de les necessitats és la clau de l’èxit. Incloeu el contracte de subministrament elèctric o definiu-les internament. 4. Controleu els generadors durant l’esdeveniment: una part essencial de qualsevol contracte raonable. 5. Elaboreu informes: incloeu l’elaboració d’un informe detallat com a part del contracte per tenir la informació que us permeti fer canvis positius. Per obtenir ajuda sobre les condicions contractuals vegeu consells per als contractes d’energia intel·ligent).

Factsheet #6 – Five Tips for Smart Energy Contracts (Cinc

Consells sobre què cal preguntar al proveïdor d’energia: No tothom és un expert energies. A continuació trobareu algunes preguntes per orientar les converses inicials amb el proveïdor i assegurar-vos que aneu en la direcció correcta. • • • • • •

Basant-vos en les dades de l’any anterior (si escau), creuen que les càrregues es podrien combinar amb canvis d’ubicació dels generadors per reduir el nombre de generadors? Basant-vos en l’experiència prèvia, quins equips no recomanen per aconseguir reduir la demanda? Quina informació els resulta útil? Així, la podeu sol·licitar en la documentació dels comerciants per avaluar la demanda amb més precisió. On es poden utilitzar generadors híbrids o més petits per reduir el consum de combustible durant la nit? Poden subministrar tires de llums LED? Poden utilitzar (almenys un percentatge de) biodièsel?

Per obtenir un resum complet sobre aquest tema vegeu preguntar al proveïdor d’energia).

Cas pràctic: MYSTERYLAND estalvia un 25% de dièsel gràcies al Pla d’energies intel·ligents El 2016 la promotora de Mysteryland (Països Baixos, capacitat per a 60.000 persones al dia), ID&T, va estalviar un 25% de dièsel respecte del 2015 treballant amb la consultoria d’esdeveniments sostenibles ZAP Concepts per crear i desenvolupar un Pla d’energies intel·ligents amb l’objectiu d’assolir els seus objectius pressupostaris i d’eficiència energètica. Llegiu el cas pràctic sencer en línia per saber els detalls de com es va aconseguir dur a terme cada apartat del pla.

LLEGIU EL CAS PRÀCTIC SENCER

Factsheet #17 – What to Ask Your Energy Supplier (Què cal

«És crucial que trobem maneres més ecològiques i sostenibles de subministrar electricitat a qualsevol esdeveniment a l’aire lliure, tant si és un festival com si és un espectacle únic o una gravació per a televisió o cinema. La recerca de qualitat i un plantejament comú de tots els sectors que volen trobar un futur rendible i amb baixes emissions de carboni per al treball de localització són vitals. Compartirem aquesta guia amb tots els companys de la BBC per conscienciar sobre el problema i, amb sort, fomentar el canvi». Richard Smith, director de Producció Sostenible, BBC. Vegeu Factsheet #10 – Power Sources on Location (Fonts d’electricitat al lloc de l’esdeveniment) per trobar informació i inspiració sobre com els productors audiovisuals poden triar opcions positives amb relació a l’electricitat a les localitzacions.

30


El futur Malgrat l’arrelament de les infraestructures energètiques actuals a escala mundial, el canvi és inevitable, perquè els combustibles fòssils són cada vegada més cars i menys accessibles. Tant la ciència com la política accepten que les emissions incontrolades amenacen el sistema climàtic.8 Ja s’estan remodelant les infraestructures econòmiques i energètiques actuals per posar-hi fi.9 Els consegüents canvis profunds no es podran dur a terme sense afectar tots els aspectes del sector dels festivals: els costos de l’energia són inestables, ja s’està fixant el preu del carboni i aquestes realitats empresarials estan estimulant el canvi d’una manera molt més eficaç que la climatologia. És de summa importància protegir el subministrament d’energia i recursos i conèixer la demanda i les intervencions primordials que protegiran el sector de la inestabilitat dels preus i l’oferta. Les noves tecnologies i les relacions empresarials del subministrament, la distribució i el consum d’energia i recursos ja han començat a transformar les indústries creatives. Les inversions en els canvis que es facin ara garantiran que el Regne Unit pugui complir el seu objectiu jurídicament vinculant de reduir un 80%, tal com s’estableix en la Llei del canvi climàtic del 2008 i, en gran mesura, determinarà la manera d’alimentar la indústria dels festivals en el futur.10 Si els festivals han de tenir el seu paper en aquest context més ampli i mitigar els increments possiblement considerables dels costos, és probable que el futur de l’energia en esdeveniments a l’aire lliure incorpori i normalitzi les pràctiques següents: •

Control de la potència durant els esdeveniments i estàndards d’informació a tot el sector.

Aplicació de càrrecs sobre els models basats en €/kWh o litres/kWh.

Cultura de l’eficiència reflectida en els acords contractuals.

Contractistes clau (com ara il·luminadors d’escenaris) que ofereixin un pla de càrregues d’energia.

Càrrecs de director energètic exclusius per als esdeveniments.

Reducció de la dependència dels combustibles fòssils.

Col·laboració permanent i compartició d’experiències i idees noves entre els organitzadors de festivals, els professionals de la producció, els proveïdors d’electricitat, les empreses de lloguer, les institucions de recerca, els proveïdors de tecnologia i altres per garantir que la indústria es manté a l’avantguarda de les noves tecnologies energètiques que es desenvolupen i aprofita les innovacions del futur.

Quin serà el resultat? Una indústria resistent, capaç de continuar creant moments de màgia en les vides de moltes persones, immune als riscos econòmics, socials o mediambientals. Amb la tecnologia estan passant coses sorprenents que milloraran la capacitat de les energies renovables de tenir un paper més important en l’energia temporal, com ara solucions d’emmagatzematge i mètodes innovadors per generar electricitat amb vies cinètiques i obtenir energia de l’orina. Vegeu l’apartat «Enllaços a recursos pràctics» al final de la guia per conèixer recursos que us permetran estar al dia de les últimes novetats.

8.

IPCC, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability – Working Group III Contribution to Assessment Report 5 (2014), http://www.ipcc-wg2.gov/AR5. Vegeu també: Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, Acord de París, http://newsroom.unfccc.int/paris-agreement/. 9.

Global Trends in Renewable Energy Investment 2015 [9a edició]: Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient.

10.

Llei del canvi climàtic del Regne Unit del 2008, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27.

31


Enllaços a recursos pràctics Informació sobre energia Festival Fuel Tool (eina per mesurar el consum de combustible als esdeveniments) Casos pràctics Fitxes Registreu-vos per rebre les últimes notícies de Powerful Thinking

Altres enllaços pràctics a recursos per a festivals ecològics Industry Green Tools de Julie’s Bicycle: feu servir aquestes eines per mesurar la petjada de carboni del vostre esdeveniment. Greening the Office Guide de Julie’s Bicycle: consells pràctics per reduir l’impacte del consum d’energia a les vostres oficines. A Greener Festival: recursos que inclouen vídeos de les sessions sobre electricitat de la Conferència sobre Esdeveniments Ecològics i Innovacions 2016/2017. The Show Must Go On Report: informe en què es recopilen la recerca i les dades disponibles i conegudes per Powerful Thinking sobre el Regne Unit pel que fa a l’impacte mediambiental dels festivals (novembre del 2015).

CONSULTORS ENERGÈTICS ESPECIALITZATS EN ESDEVENIMENTS* Entersys (Regne Unit): tècnic i consultor energètic autònom especialitzat en mètodes sostenibles i amb 40 monitors d’energia disponibles per llogar. ZAP Concepts (Regne Unit, Països Baixos): consultoria especialitzada en eficiència energètica amb la metodologia establerta del Pla d’energies intel·ligents. Lansdowne Warwick (Regne Unit): consultoria especialitzada en eficàcia mediambiental en esdeveniments i per a edificis i empreses. Greener Events (Noruega): consultoria d’esdeveniments ecològics especialitzada en la gestió de l’energia. Watt-Now (Països Baixos): consultoria d’esdeveniments especialitzada en el control i la gestió de l’energia. * Powerful Thinking no pot aprovar oficialment serveis de tercers.

Sort. Manteniu el contacte amb nosaltres a Powerful Thinking durant el vostre viatge. facebook.com/powerfulthinking.org

@powerthinkorg

32

La Guia de Powerful Thinking 2017  

Energia intel·ligent per a festivals i esdeveniments

La Guia de Powerful Thinking 2017  

Energia intel·ligent per a festivals i esdeveniments