Mapa de Llibreries de Catalunya 2016

Page 85

Mapa de Llibreries de Catalunya - 2016 Àrea del Llibre – ICEC. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya fora de l’estat i el 0,4% a llibres en altres llengües oficials de l’estat. Indicar però, que aquest valors són el resultat de comportaments diferenciats, així en funció de la grandària del municipi on se situa l’establiment llibreter, mentre en els de més de 50.000 habitants les vendes de llibres en castellà representen el 55,9%, en la resta de municipis les vendes de llibres en català són majoritàries, assolint en els municipis de 500 a 2.00 habitants el 65,8%. Si l’observació es fa per la tipologia d’establiment, les vendes de llibres en castellà són majoritàries en les llibreries independents, en les grans superfícies, en les grans cadenes de llibreries i en les empreses de venda de llibres no presencials –on assoleixen el percentatge més alt (79,8%)– en canvi en els punts de venda de llibres les vendes de llibre en català són majoritàries (52,5%). Per franges de facturació, en totes són majoritàries les vendes de llibre en castellà, excepte en la franja de menor facturació (menys de 30.000 euros l’any) on les vendes del llibre català són majoria (51,3%). · El 88,3% de les vendes són de llibres de prescripció no col·lectiva, distribuint-se el restant 16,7% en un 14,2% de llibre escolar i un 2,5% de llibre universitari. No es presenten conductes marcades al respecte, però si indicacions que mostren que el llibre escolar té més presència en els establiments ubicats a municipis de menys de 10.000 habitants i en els establiments de menor facturació. Si s’observen les vendes per l’organització de l’establiment, la màxima expressió de venda de llibre escolar es dóna en els punts de venda de llibres (21,8%) i en les grans superfícies (18,8%) i la mínima expressió en les empreses de venda de llibres no presencial que no venen llibres escolars, ni universitaris, centrant-se exclusivament en el llibre de prescripció no col·lectiva. · La venda de lectors de llibres electrònics es restringeix al 18,9% d’establiments llibreters i la venda del llibre electrònic al 16,6% d’aquests establiments. Les vendes de lectors de llibres electrònics es concentra en el 63,2% dels establiments amb la facturació més elevada, en el 81,0% dels establiments de grans cadenes de llibreries i en el 83,3% dels establiments (departaments) de les grans superfícies. El 16,6% d’establiments que venen llibres electrònics es

BCF Consultors

85